Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Adresa : Holečkova 104/4, Praha 5

2 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a výnosy Stav a pohyb majetku a závazků občanského sdružení SKNEDAM 10 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace 10 Přehled dárců za rok

3

4 HLAVNÍ ČINNOST Občanské sdružení SKNEDAM se v roce 2012 zaměřilo na svou hlavní činnost na poskytování služeb, pro které obdrželo akreditaci pro uvedené druhy služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a tlumočnické služby. Služby byly poskytovány do rozsahu pokrytí finančních zdrojů na personální a provozní zabezpečení, na které byla obdržena neinvestiční dotace MPSV a granty od Magistrátu hl.m.prahy a MČ Praha 5. Ačkoliv naše požadavky nákladů na službu byly nesrovnatelně výší, udržitelnost poskytovaných služeb to tolik neohrozilo. Organizace obdržela v roce 2012 neinvestiční dotaci z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2012 pro poskytovatele služeb dle Rozhodnutí č.1 č. S0043/001 ve výši ,-Kč na program : Podpora sociálních služeb a regionální působnosti Hl.m.Praha. Na základě smlouvy mezi o.s. SKNEDAM a Hl.m.Praha č. DOT/04/03/003322/2012 o poskytnutí neinvestiční dotace - grantu na poskytování služeb, jsme obdrželi finanční prostředky na programy T1 a J1 dohromady ve výši ,-Kč., tj. o 50% méně než v r Poskytování služeb a další související aktivizační činnosti fungovaly na takové úrovni, na jakou nám to podmínky umožňovaly. Jistá omezení u poskytovaných služeb se projevila rekonstrukčními prácemi v objektu pronajímatele. Jednalo se o havarijní stav starého objektu s prvky padajícího zdiva z fasád a ze střech což pro neslyšící klienty vyžadovalo mimořádnou obezřetnost a bezpečnostní opatření. Sociálně aktivizační činnost o. s. SKNEDAM se rozvíjela v souladu s obsahem zadání projektu a dle obdržené výši poskytnuté dotace MPSV a grantů Hl.m.Prahy a MČ Praha 5 za kalendářní rok Našim klientům jsme poskytovali služby v zařízení poskytovatele a tlumočnické služby převážně v terénu. Po dobu rekonstrukce objektu, byl omezen vstup do organizace po dobu 2 měsíců. Služba byla v té době poskytována v náhradních prostorách a na domluvených místech. Na společných sezeních u jednotlivých skupin jsme vyhodnocovali spokojenost klientů se službami a projednávali jsme náměty na jejich zlepšení. Hlavní části poskytovaných služeb v I.pololetí 2012 obsahovaly aktivizační vzdělávací činnost a seznamování s pravidly komunikace a chování se společnosti. Poskytování služeb bylo z efektivních důvodů zabezpečeno koordinačním pracovníkem na 0,25 úvazku po dobu 2 měsíců. Kvůli neobdržení dotace MPSV na Sociální aktivizační činnost bylo provádění služeb obnoveno sociálním pracovníkem na 0,25 úvazku po dobu 4 měsíců (září prosinec) z grantu MHl.m.Prahy. Služba probíhala vždy za účasti malých skupin čítajících cca klientů. Tlumočnická služba byla průběžně využívána v průběhu celého roku Týkala se dotlumočených 132 hodin za rok Náročnost práce v oblasti sociálních služeb s neslyšícími klienty má po delší dobu jedno negativum nedostatečnou finanční podporu pro pracovníky přímé péče z důvodu nedostatečného pokrytí služby finančními zdroji. Uvědomujeme si, v souvislosti s poskytováním služeb obtížnost velmi náročného úkolu pro integraci neslyšících dětí a mládeže, a jejich začleňování do společnosti. Naší motivaci jsou výsledky zapojení bývalých klientů do pracovního a společenského života. Naši neslyšící klienti mají předpoklady jej následovat v integraci do společnosti, ale podpora (finanční i morální) se v základní rovině mezi současnými a bývalými klienty velmi liší. Technický pokrok nových telekomunikačních i kompenzačních pomůcek jako jsou tablety, mobily, Smartphony a ultra-lehké počítače, dnes komunikaci neslyšícím 4

5 usnadňuje, navzdory tomu, že se zrušila podpora sluchově postiženým uživatelům týkající se příspěvků na tyto kompenzační pomůcky. Poskytovatel služeb o.s. SKNEDAM disponuje vybavením pro zlepšení vzájemné informovanosti (kopírka, notebook, tiskárna, aj.) i komunikační dostupnosti ve znakovém jazyce neslyšícím klientům přes technické zařízení jako jsou multimediální tvůrčí dílny, multimediální kroužky, atd., a s jejichž pomocí se usnadňuje orientace a integrace do společnosti. Naše hlavní činnost by se neobešla bez finanční i morální podpory a spolupráce se slyšícími rodiči, vychovateli a speciálními pedagogy na speciálních školách pro sluchově postižené, od zástupců kraje, městských částí i celé veřejnosti. Na druhé straně je u nás provozována řada aktivit různých organizací sluchově postižených, které spadají do kategorie dospělých a seniorů, popř. do kategorie jiného zdravotního postižení. Tyto aktivity využíváme v menším rozsahu, neboť náročnost a dostupnost individuálních sociálních přístupů k neslyšícím klientům si vyžaduje odborné řešení jejich sociálních, diagnostických a vývojových problémů. V dalších případech do programů a činností zapojujeme dobrovolníky s přiměřenými zkušenostmi a odborným vzděláním. V rámci hlavní činnosti jsme realizovali postupně projekty MPSV, MHMP a Městské části Praha 5 zaměřené na sociální služby - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a tlumočnické služby a na projekty podpořené nadacemi, které na sociální služby navazují a doplňují je, jsme realizovali programy pomocí projektu Multimediální tvůrčí dílna se zaměřením na rozvoj alternativní komunikace u neslyšících dětí a mládeže. Realizace uvedených projektů vycházela ze situace, u které převažoval zájem klientů o služby a aktivizační programy, během nichž jsme prověřovali sociální statut klienta, potřeby komunikace ve znakovém jazyce za přispění dostupných i moderních telekomunikačních technologií, volno-časových aktivit aj. Posuzovaná věková zralost uživatelů služeb byla vyhodnocena podle těchto věkových kategorií : školní a dorostový věk uživatelů v rozpětí (6-18 let 96 klientů), rodiče neslyšících dětí, neslyšící a slyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící dospívající mládež v produktivním zaměstnaneckém věku (18-65 let 49 klientů), slyšící rodiče neslyšících dětí, neslyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící pracovníci a dobrovolníci organizace. Projekty byly realizovány v zařízení o.s. SKNEDAM. Jejich programové zaměření se soustřeďovalo v průběhu roku 2012 na tyto aktivity : 1.) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - jsou činnosti, které jsme zaměřili na podporu pro získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, včetně využívání dostupných služeb a informačních zdrojů. Cílem byla dostupnost informací o poskytujících službách, o přípravě uživatelů pro vstup do společenského prostředí (úřad, pracovní prostředí, nemocnice). V rámci aktivizačních a vzdělávacích činností bylo cílem služeb poskytování poradenství a konzultací pro uživatele, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech např. v používání veřejných míst a služeb, nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit svou osobní situaci, např. poskytování rad, pomoc při vyjednávání, hospodaření s financemi aj. Počet klientů : 112 5

6 2.) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Rozsah služeb umožňuje to, že se využijí podmínky pro nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit své osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. Počet klientů: 85 3.) Sociální terapeutické činnosti - patří k formě pracovní terapie pro uživatele, jenž se dost často projevuje hlavně v zmírňování následků sociálního vyloučení a konfliktu se společnosti. Projevuje se ve formě svépomocné činností během různých terapeutických aktivit (manuální práce, společenské aktivity, relaxační cvičení, různé sociální aktivity, psychologická šetření, aktivity využívajíc prvků arte-terapie, muzikoterapie, drama-terapie aj.). Do oblasti sociální terapie řadíme pomoc v krizové situaci, kde je našim cílem úleva uživatelů od jejich obtížné životní situace, posílení jejich schopností a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování. U terapeutické činnosti je služba zaměřena i na vytváření a udržení kontaktu, na zjištění potřeb jednotlivců či skupiny v jejich přirozeném školním, pracovním a rodinném prostředí. Počet klientů : ) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání vyřizování osobních záležitostí - do této oblasti zahrnujeme veškerou pomoc neslyšícím při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace sociálně-právní problematiky, v níž se uživatelé ne dosti dobře orientují. Počet klientů : 36 5.) Sociální poradenství - poskytujeme osobám potřebné informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace, do které se dostanou ne vlastní vinou z neznalostí právních předpisů. Tato služba je řešena sociálním pracovníkem nebo externím pracovníkem - právníkem. Základní úkony se zaměřují na poskytování všech dostupných informací, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě. Odborné sociální poradenství je jako služba poskytována uživatelům na základě jejich žádostí s odbornými pracovníky. Tato služba se řeší v oblasti právních vztahů v součinnosti s právníkem a tlumočníkem. V poslední době pozorujeme smutnou skutečnost, že mladí uživatelé bývají často protiprávně zneužívání, diskriminováni nebo obcházeni právě pro zhoršenou všeobecnou orientaci a neznalost právní problematiky tam, kde slyšící dokáže svá práva hájit sám (např. zneužívání v rodině, ve škole, na pracovišti, při ztrátě zaměstnání, vyhledávání zaměstnání a bydlení, zlepšení sociálních podmínek, informační deprivace). Počet klientů : 65 6.) Tlumočnické služby - způsob poskytování tlumočnických služeb je diferencován podle individuálních potřeb našich uživatelů a při respektování obtížnosti životní situace v jejich specifickém způsobu dorozumívání se podle zásad, jež jsou 6

7 definovány v Zákoně o znakové řeči 155/1998 Sb.Vzhledem k naší snaze o efektivitu a kvalitu poskytované služby je naším zájmem motivace klientů k jejich vlastní aktivitě a spolupráci při poskytování tlumočnických služeb. Popis poskytovaných tlumočnických služeb tvoří tyto složky : Počet klientů Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tlumočník jako třetí osoba je prostředníkem mezi klientem a druhou osobou (učitel, lékař, rodič, firemní pracovník nebo příbuzný či jinak formálně založený vztah), kde dochází ke zprostředkování informace. - tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené- jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů - Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace běžnějšího a osobního rázu, v nichž se uživatelé v sociálně-právní problematice ne dosti dobře orientují. Jedná se například o tlumočení na úřadech a v různých institucích, na policii, u soudu apod. b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí Jde o situace, kde je důležité, aby klient dobře porozuměl mluvčímu, který však neovládá znakový jazyk. Klienti si službu objednávají jednak při příležitosti nejrůznějších kulturních akcí, jako například návštěva nějakého zábavného programu, přednášky, společenské události, nebo například při kurzech či autoškole. Pro poskytovatele je velmi důležité, aby byli neslyšící klienti součástí aktivní komunikace. Tlumočník je pouze zprostředkovatel informace, kterou jednotliví mluvčí sdělují. Kritéria pro zajišťování tlumočnických služeb jsou přísná. Musí se dodržovat kodex tlumočníků a klientů. Cílem poskytovaných služeb je poskytnutí pomoci neslyšícím uživatelům a zapojit je do aktivizačních činností, při kterých jím pomáháme řešit komunikační problémy a umožňujeme jim rozšíří možnosti, jak zvládat osobní problémy vlastními silami. Jedná se o situace, které se díky jeho sluchovému postižení z důvodů jazykové bariéry a při komunikaci s většinovou společností často objeví (v práci, ve škole, v okolí bydliště). Způsob poskytování tlumočnických služeb v našem zařízení zohledňuje individuální schopnosti a potřeby konkrétního uživatele. Organizace v roce 2012 poskytla tyto služby celkově 145 klientům, z nichž někteří jich využili několikrát a opakovaně. Z důvodu nedostatku personálních pracovníků odešlo 11 klientů. 7

8 Zařízení o.s. SKNEDAM sídlí v suterénních místnostech budovy pronajímatele (základní, mateřská a střední škola pro sluchově postižené), kde spolupracujeme před realizacemi programů a dalších aktivit. Větší důraz klademe na bezpečí klientů, proto k činnosti využíváme celý areál speciální školy pro SP. Během rozsáhlé rekonstrukce objektu se pohyb klientů v areálu musel výrazně omezit a v rozpětí 2 měsíců se omezilo též poskytování služeb v zařízení, které jsme řešili v náhradních prostorech. Vzhledem k naší nevelké působnosti v regionu spolupracujeme s organizacemi neslyšících, jmenovitě ASNEP, ČUN, kde pro naše klienty zajišťujeme během různých programů (např. přednášek) nebo během asistenčních služeb tlumočníky ZJ, např. pro osobní jednání na úřadech, na besedách, aj. Další spolupráce se rozvíjí s městskou části Prahy 5, v jejíž působnosti sídlí naše občanské sdružení. Další forma spolupráce s organizacemi zdravotně postižených byla v roce 2012 zaměřena na připomínkování ve věci řady zákonů pro sociální, zdravotní a důchodovou reformu. Velmi závažný je mezi klienty problém kolem dosažitelnosti příspěvku na péči a příspěvků na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany, kde v rámci sociálních reforem došlo k vyjmutí až 10 typů potřebných kompenzačních pomůcek, které napomáhají v integraci sluchově postižených do zdravé společnosti Kontakty s neslyšícími klienty zaměřujeme hlavně na osobní jednání a návštěvy v zařízení o.s. SKNEDAM, kde využíváme ke kontaktům mobilní telefony (Smartphony) a internet ( y, textové zprávy SMS), které jsou mezi neslyšícími dětmi a mládeži nejrozšířenější a spolehlivý komunikační prostředek. Jakýkoliv kontakt pracovníka našeho zařízení s klientem si zaznamenáváme do formuláře návštěv a kontaktů. Organizace rozšiřuje jakoukoliv pomoc při realizaci řady projektů a během poskytovaných služeb ze strany dobrovolníků a pracovníků z řady personálu internátní školy, především vychovatelů. Této formy pomoci si vážíme. Základní cíle pro rok 2012, které se týkaly poskytnutí finanční podpory i dalších zdrojů na podporu registrovaných služeb, a na zabezpečení aktivizačních činností ze strany MPSV, MHMP a městských částí Prahy, byly jen zčásti naplněny. Dlouhodobě se nedaří zajistit trvale zdroje na zabezpečení pracovníka v přímé péči, který vykonává hlavní agendu poskytování služeb. Za naši situace je u nás na tuto pracovní pozici velká fluktuace, nebo u nás pracují převážně pracovníci se sluchovým postižením. Pracujeme se skupinou neslyšící mládeže, která se projevuje s pravidelnými poruchami v chování, nežádoucími projevy, aj. Vyžaduje to velmi zkušeného psychologa a volbu vhodných prostředků a disciplín pro náplň volného času. Rozšiřujeme řadu různých terapeutických aktivit, jako jsou např. psychodrama, pohovory, art-terapie, muzikoterapie a psychologické hry, aj. Tyto činnosti vedou k posílení sounáležitosti a sebevědomí jednotlivců, ke zvládnutí i uspokojení sociálních potřeb skupin. K lepšímu naplnění cílů poskytování služby bychom v tomto případě uvítali posílení finančních zdrojů na odborný externí personál (psycholog, instruktor, terapeut, aj). Dlouhodobým problémem poskytovatele služeb je oproti předchozím letům nedostatečné pokrytí finančních prostředků na sociálního pracovníka z dotace MPSV na 0,5 úvazek. V letech u nás pracovali dva pracovníci v přímé péči na 0,5 úvazku a 6 pracovníků na DPP. Tito pracovníci byli velmi vytíženi a nemohli se plně věnovat klientům individuálně. Pro zachování přiměřené úrovně služeb a aktivizačních činností 8

9 by měl být objem obdržených finančních zdrojů o 70% vyšší než tomu bylo v r.2010 a o 150% výší než v r Náročnost agendy pro poskytování služeb neslyšícím dětem a mládeži by plně pokryl plný úvazek na sociálního pracovníka. Předností našich realizovaných projektů v r.2012 je fakt, že s jejich realizaci máme dlouhodobé zkušeností a zkušené pracovníky. Realizace služeb proběhla v důvěrně známém prostředí, kde je ideální skloubení přírody s klientem. Většinu našich programů realizujeme pravidelně a podle měsíčních intervalů. Našim hodnotícím kritériem je spokojenost klientů a uspokojení jejich sociálních potřeb. Odbornou kvalifikaci pracovníků v přímé péči chceme zvyšovat formou školení, různých tématicky souvisejících seminářů, aj. Problematika sluchově postižených dětí a mládeže není úplně srozumitelná veřejnosti i většině sociálních institucí, kam s našimi klienty chodíme vyřizovat osobní záležitosti. To se pak promítá do kvantitativních výsledků naší práce. Obdobné projekty se zaměřením na aktivizační sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a tlumočnické služby plánujeme i v roce Působnost našeho zařízení na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje počítá nadále s finanční s podporou od MPSV, MHMP a MČ pro Prahu 5. Projekt se dlouhodobě zaměřuje na činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb a péče o neslyšící mládež. Což je během 19-ti let existence občanského sdružení SKNEDAM velmi důležité si uvědomit, že naši pomoc budou klienti nadále potřebovat v souvislosti se vzrůstající složitosti nároků na život ve společnosti a sociálních vazeb na patologii negativních jevů. Realizované projekty za rok 2012 hodnotíme dobře. Našim cílem je poskytování služeb a péče pro sluchově postižené mladé spoluobčany, kterým jiné státní instituce nedokážou služby a péči zajistit. Kvalita projektu se projevuje hlavně v tom, že svým charakterovým zaměřením naplňuje zájmy a potřeby neslyšících klientů. Poskytujeme jím sociálně aktivizační služby a tlumočnické služby. Kromě toho poskytujeme i společenské zázemí a podmínky pro osobnostní rozvoj. Součástí hodnocení kvality a kvantity jsou též i požadavky efektivnosti nákladů zde uvedené tabulky vynaložených na provozní a personální zabezpečení služby. Hospodaření o.s. SKNEDAM a zaúčtování realizovaných projektů probíhalo podle zákona o účetnictví. Každoročně jsou prováděny u nás kontroly příslušnými kontrolními institucemi (VZP, PSSZ, FÚ, aj.) a celkové zaúčtování kalendářního roku 2012 prováděla dodavatelská firma On-line-účetnictví. Tímto rozložením finančních zdrojů se nám dařilo zajistit nezbytný rozsah služeb a zabezpečit provoz zařízení pro neslyšící a ostatní sluchově postižené, centra pro koordinaci sociálně právních a tlumočnických služeb a klientského centra pro styk s veřejností. Z hlediska míry naplnění cílů hlavní činnosti hodnotíme cca 60 % splnění, kde je hodnota snížena o nedostatečné pokrytí finančních zdrojů na personální pracovníky. 9

10 Náklady v Kč Výnosy v Kč Mzdy, OON, pojistné Ministerstvo práce a soc.věcí ČR Energie, nájemné 2239 Hlavní město Praha Materiálové náklady DDHIM 42985,60 Městská část Praha Kancelářské potřeby a materiál Nadace Charty 77 (finanční dar) Telekomunikační poplatky 6198 Nadace Olgy Havlové (fin.dar) Poštovné 1067 Nadace J&T (finanční dar) Pojištění ( krádež, soc.služby) 3796 Zdroje organizace a od klientů 4611,20 Nemateriální náklady ( DNIM) 2206,60 úroky banka 3,80 Opravy a údržba Cestovné 0 Poplatky banka 4491 Ostatní služby, školení, kurzy 5349 Internetová infrastruktura (J&T) DDHIM (platba nadacemi) Náklady v Kč celkem ,20 Celkem ,0 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a na vlastní činnost (správu) organizace Náklady Zajištění Celkem Sociální služby Vlastní činnost. SAS a tlum.služby. Mzdové náklady - DPČ ,- 0, ,- Mzdové náklady OON ,- 0, ,- Zákonné pojištění ,- 0, ,- Pojištění Čs.poj.a.s. 0, , ,- Energie, pronájem 0, , ,- Telekomunikační poplatky 6.198,- 0, ,- Poštovné 415,- 652, ,- Opravy a údržba 0, , ,- Materiální náklady DDHM , , ,60 Mat.náklady běžný materiál , , ,- Kancelářské potřeby 4.790,- 0, ,- Cestovné 0,- 0, - 0,- Ostatní služby 0, , ,- Školení, ekonom.služby 3.600,- 150, ,- Poplatky banka 0, , ,- Nemateriální náklady DNIM 1.702,60 504, ,60 Celkem , , ,20 Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění funkce sociálních služeb představuji 70% vynaložených finančních prostředků. Vlastní činnost ku prospěchu činnostem souvisejících s těmito službami a dalšími aktivitami představuje 30% z celkovému objemu pořízených nákladů. 10

11 Stav a pohyb majetku a závazků organizace Ke dni dosáhl stav pořízeného a zhodnoceného majetku občanského sdružení SKNEDAM kolem cca 246 tis. Kč. Veškerý majetek je umístěn v sídle občanského sdružení a pojištěn. Ke dni nemá občanské sdružení SKNEDAM žádné závazky a pohledávky. Celkový stav peněžní hotovosti a běžného účtu od do Skutečně čerpané náklady v r.2012 Převod hotovosti ze dne ,00 Kč - Kč Příjmy ,00 Kč ,00 Kč Výdaje ,00 Kč ,00 Kč Zůstatek ke dni ,00 Kč ,00 Kč Skutečně čerpané náklady v r.2012 Převod z běžného účtu ze dne ,80 Kč - Kč Příjmy celkem ,60 Kč ,80 Kč Výdaje celkem ,20 Kč ,20 Kč Zůstatek ke dni ,40 Kč 6961,60 Kč Celkem příjmy (hotovost + účet) ,60 Kč ,80 Kč Celkem výdaje (hotovost + účet) ,20 Kč ,20 Kč Celkem zůstatek (hotovost a účet) ,40 Kč ,40 Kč Hlavní činnost Přehled dárců za rok 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, Praha ,- Magistrát hl.m., Mariánské nám. Praha 1, ,- Městská část Praha ,- Nadace Charty 77 Konto Bariéry ,- Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ,- Nadace J&T ,- Celkem hlavní činnost ,- Žádosti o nadační příspěvky na projekt Multimediálních tvůrčích dílen a technické zázemí pro on-line tlumočení pro neslyšící byly podány samostatně na nadaci Charty 77 konto Bariéry, nadaci O.Havlové Výbor dobré vůle a nadaci J&T.Jednalo se o velmi potřebnou pomoc pro zlepšení podmínek pro komunikaci uvnitř organizace. Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže vyjadřuje uvedeným poskytovatelům a sponzorům poděkování za poskytnuté dotace, finanční příspěvky a dary. Velice si jich vážíme a věříme v podporu těchto aktivit i v dalších letech naší činnosti. 11

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více