Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Adresa : Holečkova 104/4, Praha 5

2 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a výnosy Stav a pohyb majetku a závazků občanského sdružení SKNEDAM 10 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace 10 Přehled dárců za rok

3

4 HLAVNÍ ČINNOST Občanské sdružení SKNEDAM se v roce 2012 zaměřilo na svou hlavní činnost na poskytování služeb, pro které obdrželo akreditaci pro uvedené druhy služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a tlumočnické služby. Služby byly poskytovány do rozsahu pokrytí finančních zdrojů na personální a provozní zabezpečení, na které byla obdržena neinvestiční dotace MPSV a granty od Magistrátu hl.m.prahy a MČ Praha 5. Ačkoliv naše požadavky nákladů na službu byly nesrovnatelně výší, udržitelnost poskytovaných služeb to tolik neohrozilo. Organizace obdržela v roce 2012 neinvestiční dotaci z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2012 pro poskytovatele služeb dle Rozhodnutí č.1 č. S0043/001 ve výši ,-Kč na program : Podpora sociálních služeb a regionální působnosti Hl.m.Praha. Na základě smlouvy mezi o.s. SKNEDAM a Hl.m.Praha č. DOT/04/03/003322/2012 o poskytnutí neinvestiční dotace - grantu na poskytování služeb, jsme obdrželi finanční prostředky na programy T1 a J1 dohromady ve výši ,-Kč., tj. o 50% méně než v r Poskytování služeb a další související aktivizační činnosti fungovaly na takové úrovni, na jakou nám to podmínky umožňovaly. Jistá omezení u poskytovaných služeb se projevila rekonstrukčními prácemi v objektu pronajímatele. Jednalo se o havarijní stav starého objektu s prvky padajícího zdiva z fasád a ze střech což pro neslyšící klienty vyžadovalo mimořádnou obezřetnost a bezpečnostní opatření. Sociálně aktivizační činnost o. s. SKNEDAM se rozvíjela v souladu s obsahem zadání projektu a dle obdržené výši poskytnuté dotace MPSV a grantů Hl.m.Prahy a MČ Praha 5 za kalendářní rok Našim klientům jsme poskytovali služby v zařízení poskytovatele a tlumočnické služby převážně v terénu. Po dobu rekonstrukce objektu, byl omezen vstup do organizace po dobu 2 měsíců. Služba byla v té době poskytována v náhradních prostorách a na domluvených místech. Na společných sezeních u jednotlivých skupin jsme vyhodnocovali spokojenost klientů se službami a projednávali jsme náměty na jejich zlepšení. Hlavní části poskytovaných služeb v I.pololetí 2012 obsahovaly aktivizační vzdělávací činnost a seznamování s pravidly komunikace a chování se společnosti. Poskytování služeb bylo z efektivních důvodů zabezpečeno koordinačním pracovníkem na 0,25 úvazku po dobu 2 měsíců. Kvůli neobdržení dotace MPSV na Sociální aktivizační činnost bylo provádění služeb obnoveno sociálním pracovníkem na 0,25 úvazku po dobu 4 měsíců (září prosinec) z grantu MHl.m.Prahy. Služba probíhala vždy za účasti malých skupin čítajících cca klientů. Tlumočnická služba byla průběžně využívána v průběhu celého roku Týkala se dotlumočených 132 hodin za rok Náročnost práce v oblasti sociálních služeb s neslyšícími klienty má po delší dobu jedno negativum nedostatečnou finanční podporu pro pracovníky přímé péče z důvodu nedostatečného pokrytí služby finančními zdroji. Uvědomujeme si, v souvislosti s poskytováním služeb obtížnost velmi náročného úkolu pro integraci neslyšících dětí a mládeže, a jejich začleňování do společnosti. Naší motivaci jsou výsledky zapojení bývalých klientů do pracovního a společenského života. Naši neslyšící klienti mají předpoklady jej následovat v integraci do společnosti, ale podpora (finanční i morální) se v základní rovině mezi současnými a bývalými klienty velmi liší. Technický pokrok nových telekomunikačních i kompenzačních pomůcek jako jsou tablety, mobily, Smartphony a ultra-lehké počítače, dnes komunikaci neslyšícím 4

5 usnadňuje, navzdory tomu, že se zrušila podpora sluchově postiženým uživatelům týkající se příspěvků na tyto kompenzační pomůcky. Poskytovatel služeb o.s. SKNEDAM disponuje vybavením pro zlepšení vzájemné informovanosti (kopírka, notebook, tiskárna, aj.) i komunikační dostupnosti ve znakovém jazyce neslyšícím klientům přes technické zařízení jako jsou multimediální tvůrčí dílny, multimediální kroužky, atd., a s jejichž pomocí se usnadňuje orientace a integrace do společnosti. Naše hlavní činnost by se neobešla bez finanční i morální podpory a spolupráce se slyšícími rodiči, vychovateli a speciálními pedagogy na speciálních školách pro sluchově postižené, od zástupců kraje, městských částí i celé veřejnosti. Na druhé straně je u nás provozována řada aktivit různých organizací sluchově postižených, které spadají do kategorie dospělých a seniorů, popř. do kategorie jiného zdravotního postižení. Tyto aktivity využíváme v menším rozsahu, neboť náročnost a dostupnost individuálních sociálních přístupů k neslyšícím klientům si vyžaduje odborné řešení jejich sociálních, diagnostických a vývojových problémů. V dalších případech do programů a činností zapojujeme dobrovolníky s přiměřenými zkušenostmi a odborným vzděláním. V rámci hlavní činnosti jsme realizovali postupně projekty MPSV, MHMP a Městské části Praha 5 zaměřené na sociální služby - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a tlumočnické služby a na projekty podpořené nadacemi, které na sociální služby navazují a doplňují je, jsme realizovali programy pomocí projektu Multimediální tvůrčí dílna se zaměřením na rozvoj alternativní komunikace u neslyšících dětí a mládeže. Realizace uvedených projektů vycházela ze situace, u které převažoval zájem klientů o služby a aktivizační programy, během nichž jsme prověřovali sociální statut klienta, potřeby komunikace ve znakovém jazyce za přispění dostupných i moderních telekomunikačních technologií, volno-časových aktivit aj. Posuzovaná věková zralost uživatelů služeb byla vyhodnocena podle těchto věkových kategorií : školní a dorostový věk uživatelů v rozpětí (6-18 let 96 klientů), rodiče neslyšících dětí, neslyšící a slyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící dospívající mládež v produktivním zaměstnaneckém věku (18-65 let 49 klientů), slyšící rodiče neslyšících dětí, neslyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící pracovníci a dobrovolníci organizace. Projekty byly realizovány v zařízení o.s. SKNEDAM. Jejich programové zaměření se soustřeďovalo v průběhu roku 2012 na tyto aktivity : 1.) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - jsou činnosti, které jsme zaměřili na podporu pro získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, včetně využívání dostupných služeb a informačních zdrojů. Cílem byla dostupnost informací o poskytujících službách, o přípravě uživatelů pro vstup do společenského prostředí (úřad, pracovní prostředí, nemocnice). V rámci aktivizačních a vzdělávacích činností bylo cílem služeb poskytování poradenství a konzultací pro uživatele, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech např. v používání veřejných míst a služeb, nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit svou osobní situaci, např. poskytování rad, pomoc při vyjednávání, hospodaření s financemi aj. Počet klientů : 112 5

6 2.) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Rozsah služeb umožňuje to, že se využijí podmínky pro nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit své osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. Počet klientů: 85 3.) Sociální terapeutické činnosti - patří k formě pracovní terapie pro uživatele, jenž se dost často projevuje hlavně v zmírňování následků sociálního vyloučení a konfliktu se společnosti. Projevuje se ve formě svépomocné činností během různých terapeutických aktivit (manuální práce, společenské aktivity, relaxační cvičení, různé sociální aktivity, psychologická šetření, aktivity využívajíc prvků arte-terapie, muzikoterapie, drama-terapie aj.). Do oblasti sociální terapie řadíme pomoc v krizové situaci, kde je našim cílem úleva uživatelů od jejich obtížné životní situace, posílení jejich schopností a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování. U terapeutické činnosti je služba zaměřena i na vytváření a udržení kontaktu, na zjištění potřeb jednotlivců či skupiny v jejich přirozeném školním, pracovním a rodinném prostředí. Počet klientů : ) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání vyřizování osobních záležitostí - do této oblasti zahrnujeme veškerou pomoc neslyšícím při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace sociálně-právní problematiky, v níž se uživatelé ne dosti dobře orientují. Počet klientů : 36 5.) Sociální poradenství - poskytujeme osobám potřebné informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace, do které se dostanou ne vlastní vinou z neznalostí právních předpisů. Tato služba je řešena sociálním pracovníkem nebo externím pracovníkem - právníkem. Základní úkony se zaměřují na poskytování všech dostupných informací, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě. Odborné sociální poradenství je jako služba poskytována uživatelům na základě jejich žádostí s odbornými pracovníky. Tato služba se řeší v oblasti právních vztahů v součinnosti s právníkem a tlumočníkem. V poslední době pozorujeme smutnou skutečnost, že mladí uživatelé bývají často protiprávně zneužívání, diskriminováni nebo obcházeni právě pro zhoršenou všeobecnou orientaci a neznalost právní problematiky tam, kde slyšící dokáže svá práva hájit sám (např. zneužívání v rodině, ve škole, na pracovišti, při ztrátě zaměstnání, vyhledávání zaměstnání a bydlení, zlepšení sociálních podmínek, informační deprivace). Počet klientů : 65 6.) Tlumočnické služby - způsob poskytování tlumočnických služeb je diferencován podle individuálních potřeb našich uživatelů a při respektování obtížnosti životní situace v jejich specifickém způsobu dorozumívání se podle zásad, jež jsou 6

7 definovány v Zákoně o znakové řeči 155/1998 Sb.Vzhledem k naší snaze o efektivitu a kvalitu poskytované služby je naším zájmem motivace klientů k jejich vlastní aktivitě a spolupráci při poskytování tlumočnických služeb. Popis poskytovaných tlumočnických služeb tvoří tyto složky : Počet klientů Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tlumočník jako třetí osoba je prostředníkem mezi klientem a druhou osobou (učitel, lékař, rodič, firemní pracovník nebo příbuzný či jinak formálně založený vztah), kde dochází ke zprostředkování informace. - tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené- jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů - Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace běžnějšího a osobního rázu, v nichž se uživatelé v sociálně-právní problematice ne dosti dobře orientují. Jedná se například o tlumočení na úřadech a v různých institucích, na policii, u soudu apod. b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí Jde o situace, kde je důležité, aby klient dobře porozuměl mluvčímu, který však neovládá znakový jazyk. Klienti si službu objednávají jednak při příležitosti nejrůznějších kulturních akcí, jako například návštěva nějakého zábavného programu, přednášky, společenské události, nebo například při kurzech či autoškole. Pro poskytovatele je velmi důležité, aby byli neslyšící klienti součástí aktivní komunikace. Tlumočník je pouze zprostředkovatel informace, kterou jednotliví mluvčí sdělují. Kritéria pro zajišťování tlumočnických služeb jsou přísná. Musí se dodržovat kodex tlumočníků a klientů. Cílem poskytovaných služeb je poskytnutí pomoci neslyšícím uživatelům a zapojit je do aktivizačních činností, při kterých jím pomáháme řešit komunikační problémy a umožňujeme jim rozšíří možnosti, jak zvládat osobní problémy vlastními silami. Jedná se o situace, které se díky jeho sluchovému postižení z důvodů jazykové bariéry a při komunikaci s většinovou společností často objeví (v práci, ve škole, v okolí bydliště). Způsob poskytování tlumočnických služeb v našem zařízení zohledňuje individuální schopnosti a potřeby konkrétního uživatele. Organizace v roce 2012 poskytla tyto služby celkově 145 klientům, z nichž někteří jich využili několikrát a opakovaně. Z důvodu nedostatku personálních pracovníků odešlo 11 klientů. 7

8 Zařízení o.s. SKNEDAM sídlí v suterénních místnostech budovy pronajímatele (základní, mateřská a střední škola pro sluchově postižené), kde spolupracujeme před realizacemi programů a dalších aktivit. Větší důraz klademe na bezpečí klientů, proto k činnosti využíváme celý areál speciální školy pro SP. Během rozsáhlé rekonstrukce objektu se pohyb klientů v areálu musel výrazně omezit a v rozpětí 2 měsíců se omezilo též poskytování služeb v zařízení, které jsme řešili v náhradních prostorech. Vzhledem k naší nevelké působnosti v regionu spolupracujeme s organizacemi neslyšících, jmenovitě ASNEP, ČUN, kde pro naše klienty zajišťujeme během různých programů (např. přednášek) nebo během asistenčních služeb tlumočníky ZJ, např. pro osobní jednání na úřadech, na besedách, aj. Další spolupráce se rozvíjí s městskou části Prahy 5, v jejíž působnosti sídlí naše občanské sdružení. Další forma spolupráce s organizacemi zdravotně postižených byla v roce 2012 zaměřena na připomínkování ve věci řady zákonů pro sociální, zdravotní a důchodovou reformu. Velmi závažný je mezi klienty problém kolem dosažitelnosti příspěvku na péči a příspěvků na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany, kde v rámci sociálních reforem došlo k vyjmutí až 10 typů potřebných kompenzačních pomůcek, které napomáhají v integraci sluchově postižených do zdravé společnosti Kontakty s neslyšícími klienty zaměřujeme hlavně na osobní jednání a návštěvy v zařízení o.s. SKNEDAM, kde využíváme ke kontaktům mobilní telefony (Smartphony) a internet ( y, textové zprávy SMS), které jsou mezi neslyšícími dětmi a mládeži nejrozšířenější a spolehlivý komunikační prostředek. Jakýkoliv kontakt pracovníka našeho zařízení s klientem si zaznamenáváme do formuláře návštěv a kontaktů. Organizace rozšiřuje jakoukoliv pomoc při realizaci řady projektů a během poskytovaných služeb ze strany dobrovolníků a pracovníků z řady personálu internátní školy, především vychovatelů. Této formy pomoci si vážíme. Základní cíle pro rok 2012, které se týkaly poskytnutí finanční podpory i dalších zdrojů na podporu registrovaných služeb, a na zabezpečení aktivizačních činností ze strany MPSV, MHMP a městských částí Prahy, byly jen zčásti naplněny. Dlouhodobě se nedaří zajistit trvale zdroje na zabezpečení pracovníka v přímé péči, který vykonává hlavní agendu poskytování služeb. Za naši situace je u nás na tuto pracovní pozici velká fluktuace, nebo u nás pracují převážně pracovníci se sluchovým postižením. Pracujeme se skupinou neslyšící mládeže, která se projevuje s pravidelnými poruchami v chování, nežádoucími projevy, aj. Vyžaduje to velmi zkušeného psychologa a volbu vhodných prostředků a disciplín pro náplň volného času. Rozšiřujeme řadu různých terapeutických aktivit, jako jsou např. psychodrama, pohovory, art-terapie, muzikoterapie a psychologické hry, aj. Tyto činnosti vedou k posílení sounáležitosti a sebevědomí jednotlivců, ke zvládnutí i uspokojení sociálních potřeb skupin. K lepšímu naplnění cílů poskytování služby bychom v tomto případě uvítali posílení finančních zdrojů na odborný externí personál (psycholog, instruktor, terapeut, aj). Dlouhodobým problémem poskytovatele služeb je oproti předchozím letům nedostatečné pokrytí finančních prostředků na sociálního pracovníka z dotace MPSV na 0,5 úvazek. V letech u nás pracovali dva pracovníci v přímé péči na 0,5 úvazku a 6 pracovníků na DPP. Tito pracovníci byli velmi vytíženi a nemohli se plně věnovat klientům individuálně. Pro zachování přiměřené úrovně služeb a aktivizačních činností 8

9 by měl být objem obdržených finančních zdrojů o 70% vyšší než tomu bylo v r.2010 a o 150% výší než v r Náročnost agendy pro poskytování služeb neslyšícím dětem a mládeži by plně pokryl plný úvazek na sociálního pracovníka. Předností našich realizovaných projektů v r.2012 je fakt, že s jejich realizaci máme dlouhodobé zkušeností a zkušené pracovníky. Realizace služeb proběhla v důvěrně známém prostředí, kde je ideální skloubení přírody s klientem. Většinu našich programů realizujeme pravidelně a podle měsíčních intervalů. Našim hodnotícím kritériem je spokojenost klientů a uspokojení jejich sociálních potřeb. Odbornou kvalifikaci pracovníků v přímé péči chceme zvyšovat formou školení, různých tématicky souvisejících seminářů, aj. Problematika sluchově postižených dětí a mládeže není úplně srozumitelná veřejnosti i většině sociálních institucí, kam s našimi klienty chodíme vyřizovat osobní záležitosti. To se pak promítá do kvantitativních výsledků naší práce. Obdobné projekty se zaměřením na aktivizační sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a tlumočnické služby plánujeme i v roce Působnost našeho zařízení na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje počítá nadále s finanční s podporou od MPSV, MHMP a MČ pro Prahu 5. Projekt se dlouhodobě zaměřuje na činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb a péče o neslyšící mládež. Což je během 19-ti let existence občanského sdružení SKNEDAM velmi důležité si uvědomit, že naši pomoc budou klienti nadále potřebovat v souvislosti se vzrůstající složitosti nároků na život ve společnosti a sociálních vazeb na patologii negativních jevů. Realizované projekty za rok 2012 hodnotíme dobře. Našim cílem je poskytování služeb a péče pro sluchově postižené mladé spoluobčany, kterým jiné státní instituce nedokážou služby a péči zajistit. Kvalita projektu se projevuje hlavně v tom, že svým charakterovým zaměřením naplňuje zájmy a potřeby neslyšících klientů. Poskytujeme jím sociálně aktivizační služby a tlumočnické služby. Kromě toho poskytujeme i společenské zázemí a podmínky pro osobnostní rozvoj. Součástí hodnocení kvality a kvantity jsou též i požadavky efektivnosti nákladů zde uvedené tabulky vynaložených na provozní a personální zabezpečení služby. Hospodaření o.s. SKNEDAM a zaúčtování realizovaných projektů probíhalo podle zákona o účetnictví. Každoročně jsou prováděny u nás kontroly příslušnými kontrolními institucemi (VZP, PSSZ, FÚ, aj.) a celkové zaúčtování kalendářního roku 2012 prováděla dodavatelská firma On-line-účetnictví. Tímto rozložením finančních zdrojů se nám dařilo zajistit nezbytný rozsah služeb a zabezpečit provoz zařízení pro neslyšící a ostatní sluchově postižené, centra pro koordinaci sociálně právních a tlumočnických služeb a klientského centra pro styk s veřejností. Z hlediska míry naplnění cílů hlavní činnosti hodnotíme cca 60 % splnění, kde je hodnota snížena o nedostatečné pokrytí finančních zdrojů na personální pracovníky. 9

10 Náklady v Kč Výnosy v Kč Mzdy, OON, pojistné Ministerstvo práce a soc.věcí ČR Energie, nájemné 2239 Hlavní město Praha Materiálové náklady DDHIM 42985,60 Městská část Praha Kancelářské potřeby a materiál Nadace Charty 77 (finanční dar) Telekomunikační poplatky 6198 Nadace Olgy Havlové (fin.dar) Poštovné 1067 Nadace J&T (finanční dar) Pojištění ( krádež, soc.služby) 3796 Zdroje organizace a od klientů 4611,20 Nemateriální náklady ( DNIM) 2206,60 úroky banka 3,80 Opravy a údržba Cestovné 0 Poplatky banka 4491 Ostatní služby, školení, kurzy 5349 Internetová infrastruktura (J&T) DDHIM (platba nadacemi) Náklady v Kč celkem ,20 Celkem ,0 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a na vlastní činnost (správu) organizace Náklady Zajištění Celkem Sociální služby Vlastní činnost. SAS a tlum.služby. Mzdové náklady - DPČ ,- 0, ,- Mzdové náklady OON ,- 0, ,- Zákonné pojištění ,- 0, ,- Pojištění Čs.poj.a.s. 0, , ,- Energie, pronájem 0, , ,- Telekomunikační poplatky 6.198,- 0, ,- Poštovné 415,- 652, ,- Opravy a údržba 0, , ,- Materiální náklady DDHM , , ,60 Mat.náklady běžný materiál , , ,- Kancelářské potřeby 4.790,- 0, ,- Cestovné 0,- 0, - 0,- Ostatní služby 0, , ,- Školení, ekonom.služby 3.600,- 150, ,- Poplatky banka 0, , ,- Nemateriální náklady DNIM 1.702,60 504, ,60 Celkem , , ,20 Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění funkce sociálních služeb představuji 70% vynaložených finančních prostředků. Vlastní činnost ku prospěchu činnostem souvisejících s těmito službami a dalšími aktivitami představuje 30% z celkovému objemu pořízených nákladů. 10

11 Stav a pohyb majetku a závazků organizace Ke dni dosáhl stav pořízeného a zhodnoceného majetku občanského sdružení SKNEDAM kolem cca 246 tis. Kč. Veškerý majetek je umístěn v sídle občanského sdružení a pojištěn. Ke dni nemá občanské sdružení SKNEDAM žádné závazky a pohledávky. Celkový stav peněžní hotovosti a běžného účtu od do Skutečně čerpané náklady v r.2012 Převod hotovosti ze dne ,00 Kč - Kč Příjmy ,00 Kč ,00 Kč Výdaje ,00 Kč ,00 Kč Zůstatek ke dni ,00 Kč ,00 Kč Skutečně čerpané náklady v r.2012 Převod z běžného účtu ze dne ,80 Kč - Kč Příjmy celkem ,60 Kč ,80 Kč Výdaje celkem ,20 Kč ,20 Kč Zůstatek ke dni ,40 Kč 6961,60 Kč Celkem příjmy (hotovost + účet) ,60 Kč ,80 Kč Celkem výdaje (hotovost + účet) ,20 Kč ,20 Kč Celkem zůstatek (hotovost a účet) ,40 Kč ,40 Kč Hlavní činnost Přehled dárců za rok 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, Praha ,- Magistrát hl.m., Mariánské nám. Praha 1, ,- Městská část Praha ,- Nadace Charty 77 Konto Bariéry ,- Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ,- Nadace J&T ,- Celkem hlavní činnost ,- Žádosti o nadační příspěvky na projekt Multimediálních tvůrčích dílen a technické zázemí pro on-line tlumočení pro neslyšící byly podány samostatně na nadaci Charty 77 konto Bariéry, nadaci O.Havlové Výbor dobré vůle a nadaci J&T.Jednalo se o velmi potřebnou pomoc pro zlepšení podmínek pro komunikaci uvnitř organizace. Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže vyjadřuje uvedeným poskytovatelům a sponzorům poděkování za poskytnuté dotace, finanční příspěvky a dary. Velice si jich vážíme a věříme v podporu těchto aktivit i v dalších letech naší činnosti. 11

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a výnosy 2006 7 Stav a pohyb majetku a závazků občanského sdružení SKNEDAM 7 Úplný

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Zpráva o činnosti za rok 2010 generální sponzor Ústí nad Labem 31.5..2011 Květoslava Votrubcová 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více