Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou"

Transkript

1 IČ DIČ CZ ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení 6 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Identifikační údaje o zadavateli Název: Česká obec sokolská Sídlo: Tyršův dům, Újezd 450/ Praha 1 Malá Strana Právní forma: Občanské sdružení IČ: Osoba oprávněná jednat: Ing. Hana Moučková, starosta ČOS a Miroslav Kroc, jednatel ČOS Název veřejné zakázky: Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou Preambule Zadavatel rozhodl, že v souladu s 18 odst. 5 zákona není tato veřejná zakázka zadávána dle zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v 6 zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek.

2 Str. 2/7 I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem zadávacího řízení je dodávka softwarového řešení internetových stránek v rozsahu vymezeném níže. 1. Součásti dodávky a) www stránky ČOS (CMS/portál, grafická podoba) b) otevřený redakční systém c) konverze dat ze současného systému d) školení obsluhy/správy redakčního systému e) testování, nasazení a podpora f) šablony pro malé weby (1 5 stránek) organizačních složek ČOS g) projektová dokumentace 2. Zadávací dokumentace Součástí této výzvy je zadávací dokumentace. Sestává se ze tří souborů: Web ČOS rámcové zadání Web ČOS analýza obsahu Digitalizace ČOS Prezentace ČOS na internetu a postupná elektronizace administrativy II. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek 1. Návrh smlouvy a) Zadavatel požaduje, aby součást nabídky tvořil návrh smlouvy, na základě které uchazeč zadavateli dodá poptávané řešení a poskytne související služby. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat veškerým zadávacím podmínkám. b) Nabídka musí obsahovat návrh řešení systému internetových stránek podle čl. I. této výzvy. U grafického návrhu pro účely výběrového řízení postačuje koncept rozvržení stránky. c) Vítězný uchazeč se zaváže od zadavatele nepobírat a nepožadovat žádné další provize, odměny apod., přímé či nepřímé, kromě jednorázové odměny inkasované na základě smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky malého rozsahu. d) Návrh smlouvy nesmí obsahovat ustanovení o zajištění plnění závazků zadavatele (smluvní pokuty, ručení atd.). e) Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je-li návrh smlouvy podepsán zmocněncem, musí být v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena.

3 Str. 3/7 2. Nabídková cena a) Nabídková cena bude stanovena jako odměna uchazeče za dodání poptávaného řešení a s ním související služby. b) Splatnost faktury 30 dnů od jejího vystavení. III. Pokyny a požadavky na způsob zpracování nabídky 1. Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. 2. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 3. Nabídka bude zadavateli podána ve dvou vyhotoveních, originálu a jedné kopii. 4. Obálka s nabídkou bude označena Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro ČOS NEOTVÍRAT 5. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti manipulaci a vyjmutí jednotlivých listů. S výjimkou úředně ověřených dokumentů, nebo dokumentů vložených, samostatně číslovaných. IV. Obsah nabídky 1. Krycí list na krycím listu budou uvedeny název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče vč. osob zmocněných k dalším jednáním, kontaktní údaje, nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů podle článku VI. výzvy k podání nabídky. 3. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 4. Další doklady které uchazeč přikládá k nabídce. V. Termín a místo podání nabídky 1. Lhůta pro podání nabídky je do do 9:00 hodin. 2. Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Česká obec sokolská, Praha 1, Újezd 450/40 - Tyršův dům. 3. Osobně se nabídka podává zadavateli na jeho podatelnu v sídle zadavatele vždy od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod. 4. Nabídky, které budou doručeny na výše uvedenou adresu po termínu stanoveném pro podání nabídek, nebudou zadavatelem otevírány a budou uchazeči vráceny.

4 Str. 4/7 VI. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a důsledky nesplnění požadované kvalifikace 1. Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus, nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

5 Str. 5/7 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložení čestného prohlášení (podle ustanovení 62 odst. 2 ZVZ) vyhovujícího ustanovení 57 ZVZ. 2. Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč musí předložit prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který není ke dni, kdy končí lhůta pro předložení nabídky, starší 90 kalendářních dnů. 3. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklady, prokáže-li, že v posledních 2 letech realizoval minimálně 2 projekty srovnatelného rozsahu dle zadání tohoto výběrového řízení. Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložení čestného prohlášení se seznamem realizovaných projektů. VII. Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. Do druhého kola postupují tři nabídky. 1. Hodnocení nabídek v prvním kole Nabídky budou posuzovány z pohledu celkové ceny, výkonu systému (míry splnění potřeb zadavatele popsaných v zadávací dokumentaci) a ekonomické výhodnosti.

6 Str. 6/7 Hodnocení prvního kola bude ukončeno do Uchazeči budou o výsledku informováni elektronickou poštou. Kritéria hodnocení nabídky Cena bez DPH Výkon - rozsah možností navrhovaného řešení Kritéria pro hodnocení výkonu systému Nabídka může získat při hodnocení maximálně 100 bodů. Kategorie hodnocení jsou: Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 0 20 bodů Podpora mobilních zařízení (chytré telefony, tablety, ) 0 20 bodů Redakční systém (možnosti tvorby obsahu) 0 20 bodů Naplnění potřeb ČOS (popsáno v zadávací dokumentaci) 0 15 bodů Možnost změny grafiky a rozvržení stránky (themes & skins) 0 10 bodů Rozšiřitelnost/modifikovatelnost bez zásahu dodavatele 0 5 bodů Modulárnost systému (možnost samostatně zapnout/vypnout části systému) 0 5 bodů Rozsah podpory po spuštění 0 5 bodů 2. Hodnocení nabídek ve druhém kole Do druhého kola postupují tři nejlépe hodnocené a ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Postupující uchazeči budou pozváni k osobnímu jednání s hodnotící komisí. Tato jednání se uskuteční po vzájemné dohodě v termínu Na tomto jednání uchazeč představí nabízené řešení a odpoví na dotazy hodnotící komise. Hodnotící komise rozhodne o vítězi výběrového řízení hlasováním do a výsledek oznámí uchazečům. Vítězná nabídka bude doporučena ke schválení P ČOS na jeho pravidelném jednání dne VIII. Další pokyny a práva zadavatele 1. Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek poptávkového řízení např. na jejich doplnění. 2. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, bez variant. Podanou nabídku nelze měnit. 3. Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uváděné uchazeči v jejich nabídkách, právo vyzvat uchazeče k doplnění dokladů prokazujících splnění kvalifikace, právo požadovat po uchazečích vysvětlení nabídky, právo jednat s uchazeči o jejich nabídkách, a to za podmínky rovného zacházení, transparentního a nediskriminačního postupu vůči všem uchazečům. 6. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

7 Str. 7/7 7. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnění výsledků zadávacího řízení, včetně údajů o hodnotách parametrů vybrané nabídky, jakož i právo zveřejnění uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem. 8. Ukončením řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. 9. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky. 10. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka neobsahuje všechny požadované náležitosti a doklady, nebo uchazeče, jehož nabídka je po obsahové stránce nesouladná s požadovaným předmětem veřejné zakázky. V Praze dne: Ing. Mgr. Miroslav Kroc, v. r. jednatel ČOS Ing. Hana Moučková, v. r. starostka ČOS

8 Krycí list nabídky Informace o zadávacím řízení: Zadavatel: Sídlo zadavatele: Česká obec sokolská Praha 1, Újezd 450 /40 - Tyršův dům, IČ zadavatele: Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou Veřejná zakázka malého rozsahu Nabídku předkládá uchazeč: Firma nebo jméno: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel: Pokyn pro uchazeče: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. Nabídková cena uchazeče: Nabídková cena činí (slovy: ) Kč bez DPH. Prohlášení uchazeče Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. V dne 2013 osoba oprávněná jednat za uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více