Smluvní podmínky pro služby a pobyt ve Studiu Yoon NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní podmínky pro služby a pobyt ve Studiu Yoon NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD"

Transkript

1 I. Úvodní ustanovení Smluvní podmínky pro služby a pobyt ve Studiu Yoon NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1. Tyto smluvní podmínky (dále jen podmínky ) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen smlouva ), kde je na jedné straně je provozovatelka Michaela Voráčková (dále jen provozovatelka ) a na druhé straně je klient, fyzická osoba, spotřebitel, blíže specifikovaný ve smlouvě (dále jen klient, zákazník, člen, kupující ), který má zájem užívat služby v provozovně ve sportovně relaxačním centru s názvem Studio Yoon nacházející se na adrese Bělečská 36, Praha 9 Klánovice, (dále jen centrum ) a který zaplatil sjednanou cenu-úplatu za danou službu. 2. Služby maséra a služby výživového poradenství nejsou poskytovány provozovatelkou; tyto služby si klient sám objednává a požívá na základě vlastní smlouvy s masérem a výživovým poradcem. 3. Tyto podmínky neupravují nákup a prodej zboží a služeb nabízeného prostřednictvím internetového prodeje na webových stránkách 4. Podmínky upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku kupní smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy jako smlouvy spotřebitelské ve smyslu ustanovení 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též kupní smlouva ). 5. Zákazníkem může být fyzická i právnická osoba. Pokud je klientem nebo zákazníkem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění ze smlouvy uzavřené s provozovatelkou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitele ve smyslu ustanovení 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vztahují se na něho platné právní předpisy na ochranu spotřebitele. 6. Tyto podmínky obsahují návštěvní řád upravující pravidla a práva a povinnosti klientů nebo zákazníků v provozovně; návštěvní řád může být doplněn návštěvním řádem speciálně upravujícím další práva a povinnosti dle konkrétní služby a činnosti, které mohou být nedílnou součástí smlouvy. 7. Klient je oprávněn na základě uzavřené smlouvy využívat služby, definované v podmínkách, na webových stránkách v provozovně a ve smlouvě. 8. Službu poskytovanou provozovatelkou může klient užívat pouze na základě průkazu oprávnění službu užívat, a to v podobě vstupenky, poukázky, permanentky, členské karty apod. 9. V případě, že se některé ustanovení/část ustanovení smlouvy nebo kupní smlouvy bude odlišovat od ustanovení podmínek, nahrazují ustanovení/část ustanovení smlouvy/kupní smlouvy ustanovení podmínek. 10. Smlouva může být uzavřena jak písemnou formou, tak ústní formou, není-li výslovně v podmínkách pro daný typ služby sjednána písemná forma.

2 II. Vztahy ze smlouvy 1. Smluvní vztah mezi provozovatelkou a klientem je platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu z jedné smluvních stran k uzavření smlouvy. 2. Návrhem k uzavření smlouvy může být objednávka určité služby ze strany klienta, poskytované provozovatelkou v provozovně (dále též objednávka ). Klient podáním návrhu na uzavření smlouvy/odesláním objednávky bere bez výhrad na vědomí to, že Studio Yoon disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat pokyny provozovatelky nebo osob zastupujících provozovatelku ohledně způsobu využívání služeb. Tím není dotčena možnost klienta využívat rezervační systém. 3. Podmínkou účinnosti smlouvy je úhrada ceny za poskytovanou službu klientem. Klientovi vzniká nárok na poskytnutí služeb až poté, kdy klient řádně, včas a v plném rozsahu uhradí cenu objednaných služeb/produktů. 4. Návrh na uzavření smlouvy je možné adresovat smluvní straně v provozovně. Pro objednávku musí být použit předtištěný formulář (pokud není provozovatelkou určeno, že je možné uzavřít smlouvu ústní formou). 5. Provozovatelka nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí návrhu na uzavření smlouvy potvrdí klientovi písemnou nebo ústní formou, zda shora uvedený návrh přijala či nikoli. Společnost v tomto případě zastupuje osoba pověřená k této činnosti provozovatelkou (personál recepce). 6. Provozovatelka si vyhrazuje právo odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy, zejména v případě, že návrh na uzavření smlouvy obsahuje neúplné, nečitelné či nepřesné údaje o klientovi, nebo o jednotlivých objednávaných produktech, nebo v případě, že není možné klientovi z kapacitních důvodů poskytnout služby v rozsahu, který je uveden v předmětném návrhu na uzavření smlouvy, nebo není možné klientovi poskytnout produkt z důvodu, že již není v aktuální nabídce společnosti nebo se jedná o návrh na poskytnutí služby, která je pro klienta zjevně nevhodná ze zdravotních nebo věkových důvodů. 7. Doba trvání smlouvy je ve smlouvě určena nebo je ve smlouvě nebo podmínkách specifikován způsob určení doby trvání smlouvy. Smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou. 8. V případě adresování návrhu k uzavření smlouvy je možné použit prostředky komunikace na dálku ve smyslu ustanovení 1827 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s ustanovením tohoto článku podmínek. Tyto prostředky umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Na objednávku služeb prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (zejména prostřednictvím webových stránek se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv distančním způsobem. Na veškeré smluvní vztahy vyplývající ze smluv uzavíraných distančním způsobem a ze smluv uzavíraných mimo obchodní

3 prostory se použijí zvláštní obchodní podmínky platné pro sjednané smluvní vztahy (dále jen zvláštní obchodní podmínky ). III. Platební podmínky, dodací podmínky, ceny 1. Služby poskytované klientovi je klient oprávněn hradit v provozovně v místě k tomu určeném a v době, kterou stanoví provozovatelka, a to v případě, že provozovatelka nevyžaduje od klienta v konkrétním případě jiný způsob hrazení služeb. 2. Cena služby je uhrazena v okamžiku připsání částky odpovídající ceně za poskytovanou službu ve prospěch účtu Studia Yoon. Cena je určena ceníkem/sazebníkem vydaným provozovatelkou, platným a účinným v době návrhu k uzavření smlouvy. 3. V případě platby platební kartou se považuje cena za uhrazenou schválením bankou bezprostředně po provedené transakci. 4. Produkty a zboží může klient převzít osobně v provozovně, služby se poskytují výlučně v provozovně. 5. Ceny služeb jsou smluvní; v době podání návrhu k uzavření smlouvy ze strany klienta jsou ceny stanoveny podle platného ceníku/sazebníku. Ceny uvedeny v konečné výši. 6. Akční ceny zboží a produktů platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. IV. Služby a produkty 1. Provozovatelka se zavazuje poskytnout klientovi za podmínek uvedených v těchto podmínkách příslušné služby v provozovně. Služby jsou definovány ve smlouvě, podmínkách, na webových stránkách a v provozovně. 2. Klient podáním návrhu na uzavření smlouvy bere na vědomí to, že Centrum disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat pokyny provozovatelky ohledně způsobu využívání služeb. Tím není dotčena možnost klienta využívat rezervační systém. 3. Klient je oprávněn využívat služby, o kterých to stanoví provozovatelka, na základě rezervačního systému. Službu je možné si předem rezervovat na webových stránkách nebo telefonicky na recepci. Telefonní číslo je zveřejněno na webových stránkách 4. Pokud klient nevyužije rezervovanou službu, není provozovatelka povinna zaplacenou cenu vracet nebo cokoli klientu nahrazovat. 5. Zruší-li klient rezervovanou službu, je klient povinen uhradit provozovatelce storno poplatek, a to ve výši stanovené pro daný druh služby, nejvýše však 10 % (slovy: deset procent) z ceny služby. 6. Služby nabízené provozovatelkou jsou specifikovány v místě Centra a na webových stránkách Služby poskytované provozovatelkou jsou jednorázové nebo dlouhodobé povahy. 7. U produktu dlouhodobé povahy je klient oprávněn užívat službu/služby poskytované ze strany společnosti v provozovně jednorázově v době trvání jednoho roku nebo na základě

4 členské karty na dobu podle časových permanentek, a to opakovaně během daného roku. 8. U služeb krátkodobé povahy je klient oprávněn užívat službu/služby v době kratší než jeden tři měsíce. 9. U permanentní/celoroční vstupenky tato permanentní vstupenka opravňuje k opakovanému vstupu do Centra pouze po dobu své platnosti. V. Ochrana osobních údajů 1. Klient je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem smlouvy/kupní smlouvy je výslovný souhlas klienta s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajů, uvedených v návrhu k uzavření smlouvy/objednávce služeb nebo zboží, ve prospěch a pro účely provozovatelky, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Klient/zákazník tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovně prohlašuje, že je řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, a uděluje provozovatelce výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, týkající se klienta/zákazníka, uvedené v návrhu k uzavření smlouvy/objednávky služeb nebo dalších listinách a sděleních odeslaných klientem/zákazníkem zpracovávala provozovatelka za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti po dobu ode dne učinění první objednávky klienta/zákazníka až po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování ode dne učinění poslední objednávky klienta/zákazníka. 3. Klient souhlasí zejména s tím, aby provozovatelka sama nebo prostřednictvím pověřeného zprostředkovatele zaznamenala osobní údaje do elektronické formy, aby osobní data v písemné a elektronické formě uchovávala, shromažďovala, uspořádávala, vyhledávala, prohledávala, využívala, kombinovala, přeskupovala a používala pro potřeby přímého marketingu a informování o novinkách a nabídkách provozovatelky. 4. Společnost je oprávněna za účelem případné výroby a personifikace zákaznické karty poskytnout jméno a příjmení klienta nebo zákazníka určenému dodavateli. Výše uvedený souhlas s použitím osobních údajů klient/zákazník může potvrdit svým podpisem na návrhu na uzavření smlouvy, potvrzením u objednávky služeb, a to i v případě uzavření smlouvy distančním způsobem podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, podpisem přihlášky nebo podepsáním zákaznické karty. 5. Klient/zákazník výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje lze použít pro shromažďování a zpracování jeho osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy nebo kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatelky. 6. Provozovatelka zodpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5 VI. Návštěvní řád 1. Klient/zákazník/návštěvník je povinen řídit se pokyny personálu provozovatelky. Každý návštěvník je povinen používat sportovní oděv a obuv (bez obuvi může být pouze při lekcích, které jsou označeny a jen prostorách cvičebního sálu). Návštěvník je povinen používat vlastní ručník nebo si ho za poplatek půjčit na recepci. 2. Jiné činnost než určené a dané poskytovanou službou nesmějí být v prostorách vykonávány. V prostorách nesmí návštěvníci požívat alkoholické nápoje, přechovávat a užívat drogy, kouřit (včetně elektronických cigaret), porušovat pravidla mravnosti a slušnosti. Do všech prostor centra je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatelky oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby centrum opustily. 3. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tedy do vyhrazených skříněk v šatnách nebo do botníku. Klientovi jsou pro užívání služeb, pokud to smlouva nevylučuje, k dispozici uzamykatelné skříňky na uložení jeho osobních věcí mimo peněz a cenných předmětů, a to po dobu jeho přítomnosti v provozovně. Cenné věci si může klient uchovat v trezoru na recepci. Za odložené cenné věci v zamčené skřínce Studio Yoon neručí. Vždy před opuštěním prostoru Centra je klient povinen skříňku uvolnit, vyklidit uschované předměty a ponechat odemčenou pro další užívání. Skříňku, která nebude vyprázdněna do konce otevírací doby, je provozovatelka oprávněna otevřít a její obsah uskladnit. Náklady na otevření skříňky a na úschovu je povinen klient uhradit nejpozději do sedmi dnů od vyklizení skříňky. V případě včasně neuhrazených nákladů je provozovatelka oprávněna využít zadržovacího práva na uskladněných věcech. 4. Návštěvník oznámí jakékoli poškození věci nebo cvičebních pomůcek trenérovi nebo na recepci. 5. Návštěvník je povinen oznámit obsluze recepce krádež své věci, učinit příslušná oznámení policii a poskytnout součinnost pojišťovně. 6. Děti se smí pohybovat v prostorách centra pouze v doprovodu rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte. V případě, kdy odpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny trenér-instruktor centra, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z cvičebního sálu a jejím převzetím trenérem-instruktorem. Mimo tuto dobu je osobu mladší 15-ti let odpovědný její rodič nebo doprovod. 7. Návštěvník nesmí v centru fotografovat a pořizovat video záznamy bez předchozího souhlasu provozovatele. 8. Návštěvník je povinen se řídit instrukcemi trenéra-lektora. Návštěvník není povinen cvičit, avšak nesmí se chovat tak, že brání ve cvičení nebo relaxačním aktivitám ostatním cvičícím nebo jinak ohrožuje průběh dané lekce nebo nedodržuje pravidla bezpečnosti či hygieny. V případě, že klient nebude respektovat pokyn trenéra-instruktora, může být z lekce vykázán, a to bez nároku na vrácení vstupného.

6 9. Po skončení cvičení si každý návštěvník po sobě uklidí cvičební náčiní na vyhrazené místo. 10. Klient se účastní všech aktivit provozovaných v prostorech Centra na vlastní riziko. Klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat služeb poskytovaných na základě smlouvy. Návštěvník je povinen oznámit obsluze recepce jakékoli zranění. 11. Klient má právo využívat služeb pouze v provozních hodinách stanovených provozovatelkou. Provozovatelka si vyhrazuje právo prodloužit či zkrátit provozní hodiny podle potřeby. O provedených změnách bude klient vždy v dostatečném předstihu informován upozorněním umístěným v provozovně nebo způsobem sjednaným ve smlouvě. Provozovatelka si vyhrazuje právo lekce po předchozím oznámení zrušit (například vyvěsí informaci na internetu či zavolá klientovi). 1. Klient nesmí užívat prostory Centra ke komerčním účelům, nesmí v nich ostatním návštěvníkům nabízet své služby a vykonávat obdobné činnosti (nabídky, rozdávání letáků, oslovování inzercí, dotazníky apod.) 2. Klient se zavazuje nevyvolávat v provozovně výtržnosti, jakož i chovat se po dobu své přítomnosti v provozovně tak, aby neobtěžoval jiné klienty. 3. Klient se zavazuje, že bude dodržovat návštěvní řád, který je také vyvěšen v prostorách recepce Centra. VII. Závěrečná ustanovení 1. Aktuální znění podmínek a příslušného ceníku/sazebníku bude vždy zveřejněno na webových stránkách 2. Změna podmínek nebo ceníku/sazebníku je vůči klientu/zákazníku účinná okamžikem, kdy s ní vyjádří svůj souhlas. Za souhlas s takovou změnou se pro potřeby smlouvy a těchto podmínek považuje i odeslání či podání návrhu k uzavření smlouvy nebo úhrada ceny objednaných produktů. 3. Provozovatelka je oprávněna změnit v době trvání smlouvy podmínky z důvodu úpravy ustanovení, která budou pro klienta/zákazníka příznivější, dále z důvodu, že některá ustanovení podmínek již nebudou aktuální vzhledem k jednání, skutečnostem a událostem, nezaviněným ze strany provozovatelky. Tímto není dotčeno oprávnění provozovatelky jednostranně změnit příslušný ceník/sazebník služeb.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B

Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B (dále jen Provozní podmínky B2B ) Tyto Provozní podmínky B2B nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2010. 1 Úvodní ustanovení... 1 2 Definice pojmů...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více