Expertíza Roadmap. Březen Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

Transkript

1 Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio projekt, s. r. o. Tato studie byla vypracována v rámci projektu MSB-TechNet a byla spolufinancována z prostředků Evropské unie a z národních prostředků. 2

3 1. Obsah 1. Obsah Úvod Kontext expertizy v rámci projektu Charakteristika Roadmap Metodologie Východiska Roadmap Použité informační zdroje SWOT analýza Impulsy na bilaterální úrovni Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Realizované kooperační projekty Podpora realizace inovací ve společnosti Realizované kooperační projekty Technologický transfer Realizované kooperační projekty Rozvoj podnikání Realizované kooperační projekty Impulsy navenek PR koncept superregionu Východiska PR konceptu Cíl PR konceptu Nástroje publicity Oblasti propagace Zkratky, seznam a projektů Příloha Příklady projektů jihočeských institucí Oblast I Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Oblast III Technologický transfer Oblast IV Rozvoj podnikání

4 2. Úvod 2.1. Kontext expertizy v rámci projektu Expertiza Roadmap, realizovaná v rámci projektu Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy, završuje předchozí analytické práce, které zmapovaly regionální inovační systémy na obou stranách hranice a srovnaly jejich nejdůležitější části vzdělávací struktury, nabídku výzkumných kapacit, regionální inovační infrastrukturu, produkční kapacity a možné synergie. Ze situační zprávy o inovačním prostředí v Horním Rakousku (se zaměřením na Mühlviertel) a Jihočeském kraji vyplynula SWOT analýza inovačního prostředí obou regionů samostatně a společná SWOT analýza tzv. superregionu (Mühlviertel Jižní Čechy). Z těchto pracovních balíčků vychází Roadmap doporučující katalog celé řady strukturovaných za účelem posílení kooperace mezi Jihočeským krajem a Mühlviertelem v technologicko-inovační oblasti Charakteristika Roadmap Účelem dokumentu Roadmap je zmapovat existující přeshraniční spolupráci v technologickoinovační oblasti a nabídnout inovačním aktérům a politikům zásobník konkrétních a projektů vhodných k realizaci. Konkrétní doporučení pro rozhodující činitele v těchto oblastech jsou rozděleny do dvou úrovní: 1) Impulzy na bilaterální úrovni Podněty k přeshraniční spolupráci v technologicko-inovační oblasti Návrhy na konkrétní a realizaci projektů realizovaných v určitých tématických oblastech Cílovou skupinu tvoří inovační podnikatelské subjekty, vědeckovýzkumné instituce, vzdělávací instituce, členové servisní inovační infrastruktury, regionální úřady a politici obou regionů - Mühlviertel Jižní Čechy 2) Impulzy navenek Definování pozice superregionu na globálním trhu vzdělávání a lidských zdrojů Doporučení pro marketing lokality a PR pro vymezení superregionu v globálním kontextu Cílovou skupinou jsou zahraniční potencionální investoři, studující, vědci, inovační podniky a struktury a inovační sítě 4

5 V navazujících částech projektu budou vybrána prioritní, jejichž nositeli jsou partneři projektu MSB Technet, detailněji zpracována do podoby projektových záměrů a některé z nich budou realizovány. Na závěr projektu dojde k zhodnocení předložených výsledků realizace vybraných a tím bude dodána cenná zpětná vazba pro politické činitele Metodologie Zpracování Roadmap kombinuje použití dvou metod syntetiku analytických podkladů zpracovaných v předcházejících milnících projektu a konkrétní návrhy inovačních aktérů v regionech. Opatření byla doplněna na společných jednání českých a rakouských partnerů, kteří je seřadili formou priorit. Pro přehlednost výstupu byla v expertize použita jednotná struktura, které jsou v části bilaterální spolupráce členěna do 4 oblastí: Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Podpora rozvoje inovačního potenciálu regionu Technologický transfer Rozvoj podnikání Každá oblast je doplněna výčtem realizovaných projektů a návrhy projektů k realizaci. Opatření cílená vně regionu vycházejí z návrhu PR konceptu superregionu Mühlviertel - Jižní Čechy, jehož cílem je vymezit lokalitu Mühlviertel - Jižní Čechy a jasný kompetenční a nabídkový profil propagovat na trhu vzdělávání a lidských zdrojů. 3. Východiska Roadmap 3.1. Použité informační zdroje Studie synergií část 1: zjištění stavu, OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbh, JAIP, o. p. s., AgEnDa, o. s., 2009 Studie synergií část 2: analýza SWOT, JAIP, o. p. s., 2009 Regionální inovační strategie Jihočeského kraje, JAIP, o. p. s., 2006 Národní inovační strategie ČR, Úřad vlády ČR, 2004 The Strategic Programme Innovative Upper Austria 2010, TMG 2009 Program rozvoje Jihočeského kraje , Jihočeský kraj, 2007 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro rok 2010, Jihočeská univerzita, 2009 Základní údaje o činnosti Biologického centra AV ČR, v. v. i., BC AV, 2010 Bilaterální jednání s inovačními aktéry 5

6 3.2. SWOT analýza Z dílčích SWOT analýz technologicko-inovačního prostředí Mühlviertelu a Jižních Čech vyplynula společná SWOT analýza superregionu Mühlviertel - Jižní Čechy. Navržená reflektují jednotlivé položky, především řeší slabé stránky. 6

7 7

8 4. Impulsy na bilaterální úrovni Cílem na bilaterální úrovni je vybudování přeshraniční spolupráce v technologických sektorech v oblastech hospodářství, výzkumu a vzdělávání: Tvorba/posílení sítí. Rozpracování konkrétních podpory kooperace a sítí v určitých tématických oblastech. Identifikace možných oblastí pro kooperativní podpůrné projekty. Identifikace struktur a osobností (multiplikátorů), které jsou lídři v relevantních oblastech na obou stranách hranice Oblasti bilaterálních : 1. Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Opatření a projekty se zabývají navázáním či zintenzivněním existující přeshraniční spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí. Především Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Johanese Keplera v Linci mají vybudovanou dlouholetou partnerskou spolupráci včetně společného vzdělávacího oboru Biologická chemie. Kromě mobilit a spolupráce jednotlivých výzkumných a vzdělávacích ústavů patří do této oblasti projekty vzdělávací, zaměřené na celoživotní vzdělávání, zlepšení jazykových kompetencí rozvoj technických a přírodních oborů a snahy o vyšší zapojení žen do VaV. 2. Podpora realizace inovací ve společnosti Mezi podpůrná pro rozvoj inovačního prostředí ve společnosti patří PR aktivity zaměřené na veřejnost, lobbing na straně regionálních politiků, podpora rizikových forem financování a snaha o odstranění legislativních a administrativních bariér přeshraniční spolupráce. Rozvoj znalostní společnosti, resp. inovační kapacity regionu je přímo úměrný růstu socioekonomické úrovně regionu. Je proto třeba zvýšit podporu regionálních aktérů inovačního procesu a neustále přesvědčovat veřejnost o nutnosti podpory inovací. V oblasti podnikatelských záměrů stále převládají tradičně zaměřené struktury financování a chybí institucionální portfolioví investoři (business angeles, venture cupital funds). K podpoře inovačního prostředí je třeba přivést do superregionu rizikový kapitál a zlepšit tak přístup především malých a středních inovačních podniků k finančním zdrojům. 8

9 3. Technologický transfer Oblast technologického transferu zahrnuje především rozvoj místní i přeshraniční spolupráce podnikatelů s univerzitní a akademickou obcí a důraz na aplikovaný výzkum završený chráněnými výsledky VaV. Pro úspěšné využívání výsledků výzkumu v praxi je třeba podpořit vznik kompetentních a specializovaných agentur pro transfer technologií v Jihočeském kraji s využitím know-how rakouských partnerů a odborné vzdělávání v oblasti transferu technologií, managementu podpůrné inovační infrastruktury. Přeshraniční spolupráce podnikatelů, VaV institucí je stimulována rozvojem kooperačních sítí přeshraničních klastrů, technologických platforem. Technologickou nabídku superregionu přehledně zobrazí aktualizovaná kompetenční mapa. 4. Rozvoj podnikání Základním motorem socio-ekonomického rozvoje je rozvoj podnikání, především s vyšší přidanou hodnotou. Oblast rozvoje podnikání řeší využití potenciálu obou regionů při rozvoji společných, přeshraničních projektů, rozvoji kooperací a zvýšení počtu investic. Týká se mnoha oborů s inovačním potenciálem, které jsou ovlivněny např. nabídkou podnikatelských nemovitostí a podpůrných služeb. Specifickými obory jsou např. cestovní ruch či oblast alternativních zdrojů energie, pro které existuje v regionech široká nabídka a základna subjektů. Oblast spolupráce podnikatelských subjektů může být podpořena především účinným propojováním kooperačních nabídek a poptávek, pořádáním kooperačních burz, profesionálním poradenstvím k podmínkám podnikání v sousední zemi a propagací výsledků vývojové činnosti. 9

10 4.1. Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Východiska Oba regiony mají v určitých oborech a perspektivních odvětvích kvalifikované pracovní síly, které vychází z terciární sítě vzdělávacích ústavů především Jihočeské univerzity a Univerzity Johanese Keplera. Také v oblasti VaV existuje v regionech vysoká koncentrace odborníků především v oborech informatika, přírodní vědy, mechatronika, biologie, ekologie, energetika. Úroveň spolupráce vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí z obou regionů však nedosahuje vysoké intenzity. Nejlépe se rozvíjí partnerství Jihočeské univerzity a Univerzity Johanese Keplera, završené společným vzdělávacím oborem Biologická chemie. Spolupráce vědeckovýzkumných institucí je však nízká. Do multilaterálních vědeckých projektů jsou zapojováni partneři buď z jednoho, či druhé regionu. Např. do žádného z aktuálních přeshraničních výzkumných projektů Biologického centra AV ČR v. v. i. není zapojen partner z Horního Rakouska. Ohledně kvalifikovaných pracovních sil je dlouhodobě, především v Jižních Čechách, pociťován nedostatek kvalifikovaných osob pro technické obory. Pro oba regiony pak platí nízké zapojení žen do těchto oborů a VaV obecně. Ve vzdělávací struktuře stále chybí některé obory, jejichž rozvoj by byl žádoucí vzhledem k jejich návaznosti na stávající ekonomické obory. Pro zlepšení přeshraniční spolupráce je třeba rozvíjet především jazykové znalosti vedoucích i odborných pracovníků ve VaV a akademických institucích. Dále je třeba se zaměřit na rozvoj tzv. měkkých dovedností, které pomohou pracovníkům s vysokým odborným potenciálem realizovat a dotahovat své business plány. Očekávaný vývoj (tendence) Další rozšíření nabídky vzdělávacích oborů v závislosti na rozvoji ekonomických oborů v regionech. Prohloubení spolupráce jihočeských a hornorakouských universit rozvoj stávajícího společného oboru Biologická chemie a iniciace dalších. Rozvoj studentských mobilit studijních pobytů i odborných stáží. Navázání a prohlubování spolupráce vědeckovýzkumných institucí, zapojování se do společných multilaterálních projektů a iniciace projektů bilaterálních. Zlepšení spolupráce institucí prostřednictvím moderních technologií. 10

11 Zvýšená profesionalita odborných, řídích i administrativních pracovníků v akademické i vědecké oblasti. Prohloubení cizojazyčných kompetencí vědeckých i pedagogických pracovníků. Rozšíření studia českého jazyka v Mühlviertelu. Výstupy: počet uzavřených přeshraničních partnerství VaV institucí počet přeshraničních mobilit studentů, pedagogů, vědců počet přednášek zahraničních pedagogů na partnerských univerzitách realizace společných VaV projektů počet multilaterálních VaV projektů, do kterých jsou zapojeni partneři z Jižních Čech a Mühlviertelu počet studentů technických oborů v regionech počet projektů podporujících větší zapojení žen do VaV Výsledky a dopady: rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných a akademických institucí zkvalitňování VaV ve vybraných oborech přibližování profilu absolventů potřebám trhu práce vyšší podíl žen pracujících ve VaV zvýšená profesionalita odborných pracovníků vyšší počet kvalifikovaných osob pro technické obory intenzifikace kooperačních sítí a projektů větší zapojení institucí do Evropského výzkumného prostoru snížení odchodu dobře vzdělaných osob Cílová skupina: Vzdělávací instituce Vědeckovýzkumné instituce Výzkumní pracovníci Techničtí pracovníci Pedagogové a studenti Kvalifikované ženy 11

12 Navrhovaná : 1.1 Přeshraniční studijní obory na univerzitách 1.2 Rozvoj měkkých dovedností vědeckých pracovníků 1.3 Přeshraniční mobility studentů a akademických pracovníků 1.4 Provázanost vědeckých a univerzitních institucí prostřednictvím moderních technologií 1.5 Podpora jazykového vzdělávání 1.6 Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit 1.7 Zapojení VaV institucí do Evropského výzkumného prostoru 1.8 Ženy ve výzkumu a vývoji 1.9 Informační otevřenost 1.10 Přeshraniční sdílení know-how v oblasti pedagogiky 1.11 Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve VaV 1.12 Propagace studijních oborů 12

13 1.1 Přeshraniční studijní obory na univerzitách Spolupráce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Johannes Keppler Universität Linz vyvrcholila v roce 2008 vytvořením společného přeshraničního studijního programu Biologická chemie. Výchozí stav Studium v anglickém jazyce probíhající na Rakouské univerzitě vytváří předpoklady absolventům pro přeshraniční kooperaci i po ukončení studia a efektivně přenáší know-how z jedné vzdělávací instituce na druhou. Kromě tohoto oboru však existuje nízká nabídka studijních programů v cizích jazycích určených pro zahraniční studenty. SWOT analýza: SST9 - Nedostatek vzdělávacích oborů v nových perspektivních odvětví rozvíjejících se v regionu SSW2 Nedostatek kvalifikovaných osob pro technické obory Charakteristika Cílový stav Implementace a další rozvoj oboru Biologická chemie. Iniciace dalších společných studijních oborů v návaznosti na VaV zázemí v regionu. Otevírání dalších oborů v cizích jazycích na jednotlivých fakultách. Přispět k sociálně-ekonomickému vývoji a reálné konvergenci prostřednictvím přeshraniční spolupráce v oblasti studijních programů Zintenzivnit a prohloubit spolupráci ve vyšším stupni vzdělávání formou společného studijního programu Biologická Chemie v anglickém jazyce Zabezpečit základní personální a materiální zdroje pro společný rozvoj partnerů zaměřený na vyšší vzdělávání ve vybraných oblastech Implementovat curicula a provést navazující pilotní výuku programu Výsledky: Více zahraničních studentů na univerzitách Zlepšení jazykové vybavenosti studentů Rozšíření kooperace univerzit Realizace a iniciace společných VaV projektů 13

14 Vhodné aktivity 1. Rozvoj stávajícího oboru Biologická chemie. 2. Identifikace dalších oborů vhodných pro výuku v cizím jazyce. 3. Zajištění vhodných akademických pracovníků pro cizojazyčné obory. 4. Získání dotačních finančních prostředků na otevření dalších přeshraničních oborů. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost OP Přeshraniční spolupráce: ČR - Rakousko Univerzity Zahraniční studenti VaV instituce Biologie, chemie Další vybrané obory Jihočeská univerzita České Budějovice Johannes Kepler Universität Linz Fachhochschule Oberösterreich Spolupráce na přípravě společného vzdělávacího programu Biologická chemie / CCBCC Cooperative Cross-border Biological Chemistry Curicculum Sdružená regionální infrastruktura pro molekulární výzkum, materiálové vědy a technologie (Regionální výzkumná infrastruktura Horní Rakousko Jižní Čechy - RERI - uasb) Soubory propagačních materiálů univerzit letáky, webové stránky Vysoká 14

15 1.2 Rozvoj měkkých dovedností vědeckých a akademických pracovníků Nedostatek zkušeností odborných pracovníků z akademické a vývojové sféry s managementem. Potřeba rozvoje měkkých dovedností používaných při rozvoji business plánů. Výchozí stav Experti a odborníci mají velmi dobré znalosti svých oborů, ale často nemají dostatek zkušeností s rozvojem business plánů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV Charakteristika Cílový stav Rozvoj kompetencí vědeckých a odborných pracovníků v oblastech řízení a měkkých dovedností. Zvýšení konkurenceschopnosti pracovní ve VaV. Zlepšit kompetence odborných pracovníků v oblasti měkkých dovedností - komunikace, jazykového vzdělávání, managementu, marketingu, schopnosti plánování a řízení. Účelem je zlepšit realizaci podnikatelských záměrů a projektů. Vhodné aktivity 1. Analýza existující nabídky vzdělávacích produktů společností v Jihočeském kraji a Mühlviertelu - témata jazykové vzdělávání, komunikační dovednosti, sociální a interkulturní dovednosti, management atd. 2. Propagace vybraných vzdělávacích produktů prostřednictvím newslleterů, webových stránek. 3. Spolupráce s centrem pro sociální a interkulturní dovednosti na Johannes Keppler University. 4. Iniciace vzdělávacích projektů s podporou dotačních programů. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Interní zdroje OP VK Techničtí, výzkumní a akademičtí pracovníci Průřezové SWP Hagenberg WIFI JAIP Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vzdělávací instituce 15

16 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Vzdělávání a znalostní základna moderního technického, přírodovědného a ekonomického myšlení Webové stránky dotčených institucí Newslettery Vysoká 16

17 1.3 Přeshraniční mobility studentů a akademických pracovníků Výchozí stav Spolupráce univerzit v Mühlviertelu a Jihočeském kraji probíhá především na úrovni Jihočeské univerzity a Johannes Kepler Universität Linz. Na základě uzavřených smluv o přímé spolupráci s partnerskými univerzitami probíhají mobility studentů, oboustranné mobility akademických pracovníků (rakouští odborníci v Čechách, jihočeští pedagogové v Rakousku). Největším problémem pro jejich rozvoj je nedostatek finančních prostředků a nízká nabídka dvojjazyčných studijních programů. SWOT analýza: SSO12 Transfer know-how mezi oběma regiony Podpora studentských mobilit studijních pobytů i odborných stáží studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Charakteristika Vytvoření nových příležitostí k zapojení studentů doktorských studijních programů do realizace zahraničních projektů výzkumu a vývoje a získání dat a výsledků pro disertační práce podpora vzájemné spolupráce se zahraničními univerzitami. Rozvoj oboustranné mobility akademických pracovníků. Zintenzivnění spolupráce vzdělávacích institucí a jejich internacionalizace. Vzájemný přenos know-how. Zvýšení odbornosti absolventů. Cílový stav Vhodné aktivity Výstupy: Počty vyjíždějících a stipendiem podpořených studentů Počty studentoměsíců využitých v rámci mobilit Počty uzavřených finančních dohod Hodnocení zahraničního tutora nebo konzultanta Závěrečné zprávy studentů ze studijních pobytů a odborných stáží Přednášky a cvičení zrealizované pod vedením zahraničních akademických pracovníků Přednášky a cvičení poskytnuté akademickými pracovníky JU a Ekonomické faktulty VŠE na partnerských zahraničních pracovištích v Mühlviertelu 1. Uzavírání dalších smluv o spolupráci 2. Tvorba projektových žádostí na financování studentských i akademických mobilit 17

18 3. Realizace studentských stáží Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Každoroční vyhodnocování počtu mobilit Erasmus, CEEPUS, AKTION Rozvojové programy MŠMT Studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů Zájemci o praxi ve výzkumných projektech Akademičtí pracovníci Vzdělávání Jihočeská univerzita České Budějovice Fakulta managementu Jidřichův Hradec Johannes Kepler Universität Linz Fachhochschule Oberösterreich Rozvojový projekt JU na rok 2010 Webové portály univerzit Soubor propagačních materiálů univerzit Závěrečné zprávy studentů ze studijních pobytů a odborných stáží Střední 18

19 1.4 Provázanost vědeckých a univerzitních institucí prostřednictvím moderních technologií Spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti a univerzitami je omezena nedostatečnou informační infrastrukturou umožňující kooperaci vzdálených pracovišť. Výchozí stav Nejen různé instituce, ale i místně oddělené části jedné instituce nejsou propojeny společným informačním systémem či technikou umožňující využití videokonferencí. Tím je omezena spolupráce výzkumných týmů a vznik kooperačních projektů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV SSO11 Zesílení spolupráce mezi VŠ, VaV a podnikatelskou sférou Charakteristika Cílový stav Vhodné aktivity Vybudování infrastruktury pro videokonferenční přenosy, propojení informačních systémů místně oddělených částí VaV a akademických institucí. Využití moderní IT pro snazší kooperaci výzkumných týmů. Zrychlení komunikace a sdílení informačních systémů, databází povede k rychlejšímu řešení výzkumných projektů, iniciaci více přeshraničních kooperačních projektů, užší spolupráci VaV a akademických institucí. V rámci jedné instituce bude usnadněna mezioborová spolupráce místně oddělených pracovišť. 1. Pořízení infrastruktury pro videokonferenční přenosy Propojení informačních systémů 2. Vznik internetových aplikací pro přeshraniční spolupráci Časový rámec 2011 Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty OP Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko Interreg IVC Vědci a výzkumní pracovníci Univerzitní pedagogové Studenti Průřezové Jihočeská univerzita, České Budějovice Johannes Keppler Universität Linz VaV instituce 19

20 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci ENOVER CZ Vznik nových internetových portálů určených pro bilaterární i multilaterární kooperaci. Nízká 20

21 1.5 Podpora jazykového vzdělávání Jednou ze základních podmínek zahraniční kooperace je jazyková vybavenost lidských zdrojů. Stále existuje neuspokojivá úroveň znalosti cizích jazyků některých řídících, akademických či vědeckých pracovníků univerzit a VaV institucí. Výchozí stav Rovněž v podnikatelském sektoru existují jazykové bariéry. Tyto bariéry snižují možnosti kooperace, přednášení cizích odborníků na univerzitách, realizaci společných projektů či čerpání finančních zdrojů z přeshraničních dotačních programů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV Charakteristika Cílový stav Podpora studia českého jazyka v příhraniční části Rakouska - propagace, podpora jazykových kurzů, podpora stáží v českých organizacích. Celoživotní vzdělávání - posílení jazykových kompetencí odborníků v akademické sféře, VaV institucích i podnikatelském sektoru. Prohloubení cizojazyčných kompetencí pedagogických pracovníků na úroveň umožňující přednášet své předměty v cizím jazyce na domácí univerzitě i v zahraničí, publikovat v cizím jazyce, diskutovat v cizím jazyce o odborných otázkách apod. Zvýšená profesionalita odborných, řídících i administrativních pracovníků v akademické i vědecké oblasti. Posílení jazykových kompetencí studentů s cílem orientovat se v cizojazyčné literatuře svého oboru a uměl se vyjádřit na odborné úrovni. Vhodné aktivity 1. Analýza nabídky kurzů ČJ v Rakousku. 2. Rozšíření kurzů českého jazyka v příhraniční části Rakouska - spolupráce s WIFI. 3. Realizace jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. 4. Propagační aktivity zdůrazňující nutnost jazykových kompetencí pro další rozvoj kooperace a odborných vývoj oborů. Časový rámec

22 Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost OP VK Odborní pracovníci univerzit a VaV institucí Řídící pracovníci podnikatelských subjektů Univerzitní pedagogové Vzdělávání Univerzity Vzdělávací instituce WIFI Instituce VaV Podnikatelské subjekty Posílení jazykových kompetencí zaměstnanců JU - rozvojový projekt JU Propagace stávajících kurzů ČJ v Rakousku Střední 22

23 1.6 Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit Nízká úroveň přeshraniční spolupráce VaV subjektů. Výchozí stav VaV subjekty jsou zapojeny do nadnárodních projektů s mnoha partnery, často je zastoupen pouze 1 z obou regionů. Např. do žádného z aktuálních přeshraničních výzkumných projektů Biologického centra, v. v. i. není zapojen partner z Horního Rakouska. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV SSW13 Nedostatek aplikovaného výzkumného zaměření Charakteristika Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit. Rozvoj spolupráce akademické sféry se subjekty VaV. Podpora bilaterálních kooperačních projektů. Rozšíření spolupráce vědeckovýzkumných institucí z Jižních Čech a Mühlviertelu. Cílový stav Vhodné aktivity Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Výstupy: Smlouvy o partnerské spolupráci vědeckovýzkumných institucí Bilaterární dohody o spolupráci mezi subjekty VaV, akademickou sférou Počet bilaterálních projektů 1. Tvorba stálých přeshraničních partnerství VaV institucí. Prezentace a propagace připravovaných projektů a výzkumných záměrů. 2. Kooperační burzy. 3. Mezinárodní konference. Průběžný proces Regionální granty VaV subjekty na obou stranách hranice. Biologie, mechatronika, ekologie, IT a další Biologické centrum AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Botanický ústav AV ČR Ústav systémové biologie a ekologie TMG Johannes Kepller Universität 23

24 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Nejsou indikovány žádné projekty Specifické webové stránky projektů Výroční zprávy vědeckovýzkumných institucí Společná prezentace přeshraničních projektů Burza kooperací Vysoká 24

25 1.7 Zapojení VaV institucí do Evropského výzkumného prostoru Nevyužívání možností evropského grantového systému. Nízký počet multilaterárních kooperačních VaV projektů zahrnujících partnera z české i rakouské strany. Nedostačující počet realizovaných VaV projektů s podporou EU fondů v regionu. Výchozí stav Přetrvávající nedostatek finančních prostředků na podporu VaV na národní úrovni může být kompenzován využíváním evropských zdrojů. SWOT analýza: SSW13 Nedostatek aplikovaného výzkumného zaměření SSO8 Větší zapojení institucí do Evropského výzkumného prostoru Charakteristika Podpora čerpání evropských dotačních fondů na projekty VaV a inovací. Rozvoj spolupráce akademické sféry se subjekty VaV. Iniciace zapojování vědeckých týmů do multilaterálních projektů. Zapojení vědeckých týmů do Evropského výzkumného prostoru. Podpora mezinárodního networkingu. Cílový stav Výstupy: Počet multilaterálních projektů, ve kterých jsou zapojeni partneři z Jižních Čech a Mühlviertelu. Počet finančních prostředků čerpaných z fondů EU pro VaV, inovace a nové technologie Počet iniciovaných projektů s leaderem v supperregionu Výsledky: Fungující systém poradenství k evropským dotačním programům z této oblasti Zvýšení přílivu finančních prostředků na VaV a inovace do superregionu Provázání lokálních institucí a sítí s mezinárodními sítěmi a partnerstvími Vhodné aktivity 1. Koordinace a podpora poradenství dotačních expertů. 2. Podpora služeb specifického monitoringu dotačních programů pro VaV a inovace. 3. Přenos zkušeností rakouských expertů institucím z Jihočeského kraje. 25

26 4. Prezentace a propagace připravovaných projektů a výzkumných záměrů. 5. Zapojování českých a rakouských VaV institucí do multilaterárních vědeckých projektů. 6. Organizace krátkodobých vzdělávacích kurzů pro pracovníky VaV. 7. Podpora partnerských burz. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Průběžný proces INTERREG IVC ESPON 2013 INTERACT II 7 RP KONTAKT VaV subjekty na obou stranách hranice. Pracovníci VaV Konzultanti a poradci Biologie, mechatronika, ekologie, IT a další Biologické centrum AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Botanický ústav AV ČR Ústav systémové biologie a ekologie TMG Johannes Kepller Universität Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce ÚSBE AV ČR Specifické webové stránky projektů Výroční zprávy vědeckovýzkumných institucí Společná prezentace přeshraničních projektů Burza kooperací Střední 26

27 1.8 Ženy ve výzkumu a vývoji Výchozí stav Charakteristika Cílový stav Vhodné aktivity Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty V regionech Jižní Čechy a Mühlviertel je nízký podíl žen pracujících ve VaV. Pro zvýšení jejich počtu neexistuje dostatečná síť podpůrných služeb. Na jedné straně nemají ženy často odpovídající kvalifikaci, na straně druhé je jejich kariérový rozvoj omezen rodinnými povinnostmi. V regionech existuje stále nedostatek lidských zdrojů v technologické a výzkumné oblasti. Vyšší zapojení žen do výzkumu a vývoje, vytvoření podmínek pro sladění profesního a rodinného života. Zlepšení nabídky kvalifikovaných lidských zdrojů pro firmy s vysokou mírou inovací a vývoje. Umožnit větší zapojení ženám do výzkumu a vývoje v regionu. Zvýšit nabídku služeb umožňující ženám ve VaV sladění profesního a rodinného života. Vytvořit podmínky pro zasídlení firem s vysokou mírou inovací a vývoje - včetně odpovídajících lidských zdrojů. 1. Definovat kvalifikační požadavky podnikatelských společností (na pozice ve výzkumu, vývoji, managementu atd.) 2. Zvýšit nabídku hlídacích služeb pro ženy 3. Rozvíjet využívání pružné pracovní doby 4. Propagace aktivit podporujících zapojení žen do VaV - analýza existujících podpůrných programů, sítí a iniciativ (např. FEMtech) a jejich marketingová podpora. Realizovat 2-3 jednoroční pilotní programy, poté zhodnotit jejich dopad do praxe. Programy na podporu gender problematiky OP LZZ Dostatečně kvalifikované a vzdělané ženy s potřebou rodinné péče a požadavky na hlídání dětí VaV Společnosti poskytující služby pro rodiny - hlídání dětí Podnikatelské subjekty Hospodářské komory 27

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více