Expertíza Roadmap. Březen Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

Transkript

1 Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio projekt, s. r. o. Tato studie byla vypracována v rámci projektu MSB-TechNet a byla spolufinancována z prostředků Evropské unie a z národních prostředků. 2

3 1. Obsah 1. Obsah Úvod Kontext expertizy v rámci projektu Charakteristika Roadmap Metodologie Východiska Roadmap Použité informační zdroje SWOT analýza Impulsy na bilaterální úrovni Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Realizované kooperační projekty Podpora realizace inovací ve společnosti Realizované kooperační projekty Technologický transfer Realizované kooperační projekty Rozvoj podnikání Realizované kooperační projekty Impulsy navenek PR koncept superregionu Východiska PR konceptu Cíl PR konceptu Nástroje publicity Oblasti propagace Zkratky, seznam a projektů Příloha Příklady projektů jihočeských institucí Oblast I Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Oblast III Technologický transfer Oblast IV Rozvoj podnikání

4 2. Úvod 2.1. Kontext expertizy v rámci projektu Expertiza Roadmap, realizovaná v rámci projektu Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy, završuje předchozí analytické práce, které zmapovaly regionální inovační systémy na obou stranách hranice a srovnaly jejich nejdůležitější části vzdělávací struktury, nabídku výzkumných kapacit, regionální inovační infrastrukturu, produkční kapacity a možné synergie. Ze situační zprávy o inovačním prostředí v Horním Rakousku (se zaměřením na Mühlviertel) a Jihočeském kraji vyplynula SWOT analýza inovačního prostředí obou regionů samostatně a společná SWOT analýza tzv. superregionu (Mühlviertel Jižní Čechy). Z těchto pracovních balíčků vychází Roadmap doporučující katalog celé řady strukturovaných za účelem posílení kooperace mezi Jihočeským krajem a Mühlviertelem v technologicko-inovační oblasti Charakteristika Roadmap Účelem dokumentu Roadmap je zmapovat existující přeshraniční spolupráci v technologickoinovační oblasti a nabídnout inovačním aktérům a politikům zásobník konkrétních a projektů vhodných k realizaci. Konkrétní doporučení pro rozhodující činitele v těchto oblastech jsou rozděleny do dvou úrovní: 1) Impulzy na bilaterální úrovni Podněty k přeshraniční spolupráci v technologicko-inovační oblasti Návrhy na konkrétní a realizaci projektů realizovaných v určitých tématických oblastech Cílovou skupinu tvoří inovační podnikatelské subjekty, vědeckovýzkumné instituce, vzdělávací instituce, členové servisní inovační infrastruktury, regionální úřady a politici obou regionů - Mühlviertel Jižní Čechy 2) Impulzy navenek Definování pozice superregionu na globálním trhu vzdělávání a lidských zdrojů Doporučení pro marketing lokality a PR pro vymezení superregionu v globálním kontextu Cílovou skupinou jsou zahraniční potencionální investoři, studující, vědci, inovační podniky a struktury a inovační sítě 4

5 V navazujících částech projektu budou vybrána prioritní, jejichž nositeli jsou partneři projektu MSB Technet, detailněji zpracována do podoby projektových záměrů a některé z nich budou realizovány. Na závěr projektu dojde k zhodnocení předložených výsledků realizace vybraných a tím bude dodána cenná zpětná vazba pro politické činitele Metodologie Zpracování Roadmap kombinuje použití dvou metod syntetiku analytických podkladů zpracovaných v předcházejících milnících projektu a konkrétní návrhy inovačních aktérů v regionech. Opatření byla doplněna na společných jednání českých a rakouských partnerů, kteří je seřadili formou priorit. Pro přehlednost výstupu byla v expertize použita jednotná struktura, které jsou v části bilaterální spolupráce členěna do 4 oblastí: Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Podpora rozvoje inovačního potenciálu regionu Technologický transfer Rozvoj podnikání Každá oblast je doplněna výčtem realizovaných projektů a návrhy projektů k realizaci. Opatření cílená vně regionu vycházejí z návrhu PR konceptu superregionu Mühlviertel - Jižní Čechy, jehož cílem je vymezit lokalitu Mühlviertel - Jižní Čechy a jasný kompetenční a nabídkový profil propagovat na trhu vzdělávání a lidských zdrojů. 3. Východiska Roadmap 3.1. Použité informační zdroje Studie synergií část 1: zjištění stavu, OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbh, JAIP, o. p. s., AgEnDa, o. s., 2009 Studie synergií část 2: analýza SWOT, JAIP, o. p. s., 2009 Regionální inovační strategie Jihočeského kraje, JAIP, o. p. s., 2006 Národní inovační strategie ČR, Úřad vlády ČR, 2004 The Strategic Programme Innovative Upper Austria 2010, TMG 2009 Program rozvoje Jihočeského kraje , Jihočeský kraj, 2007 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro rok 2010, Jihočeská univerzita, 2009 Základní údaje o činnosti Biologického centra AV ČR, v. v. i., BC AV, 2010 Bilaterální jednání s inovačními aktéry 5

6 3.2. SWOT analýza Z dílčích SWOT analýz technologicko-inovačního prostředí Mühlviertelu a Jižních Čech vyplynula společná SWOT analýza superregionu Mühlviertel - Jižní Čechy. Navržená reflektují jednotlivé položky, především řeší slabé stránky. 6

7 7

8 4. Impulsy na bilaterální úrovni Cílem na bilaterální úrovni je vybudování přeshraniční spolupráce v technologických sektorech v oblastech hospodářství, výzkumu a vzdělávání: Tvorba/posílení sítí. Rozpracování konkrétních podpory kooperace a sítí v určitých tématických oblastech. Identifikace možných oblastí pro kooperativní podpůrné projekty. Identifikace struktur a osobností (multiplikátorů), které jsou lídři v relevantních oblastech na obou stranách hranice Oblasti bilaterálních : 1. Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Opatření a projekty se zabývají navázáním či zintenzivněním existující přeshraniční spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí. Především Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Johanese Keplera v Linci mají vybudovanou dlouholetou partnerskou spolupráci včetně společného vzdělávacího oboru Biologická chemie. Kromě mobilit a spolupráce jednotlivých výzkumných a vzdělávacích ústavů patří do této oblasti projekty vzdělávací, zaměřené na celoživotní vzdělávání, zlepšení jazykových kompetencí rozvoj technických a přírodních oborů a snahy o vyšší zapojení žen do VaV. 2. Podpora realizace inovací ve společnosti Mezi podpůrná pro rozvoj inovačního prostředí ve společnosti patří PR aktivity zaměřené na veřejnost, lobbing na straně regionálních politiků, podpora rizikových forem financování a snaha o odstranění legislativních a administrativních bariér přeshraniční spolupráce. Rozvoj znalostní společnosti, resp. inovační kapacity regionu je přímo úměrný růstu socioekonomické úrovně regionu. Je proto třeba zvýšit podporu regionálních aktérů inovačního procesu a neustále přesvědčovat veřejnost o nutnosti podpory inovací. V oblasti podnikatelských záměrů stále převládají tradičně zaměřené struktury financování a chybí institucionální portfolioví investoři (business angeles, venture cupital funds). K podpoře inovačního prostředí je třeba přivést do superregionu rizikový kapitál a zlepšit tak přístup především malých a středních inovačních podniků k finančním zdrojům. 8

9 3. Technologický transfer Oblast technologického transferu zahrnuje především rozvoj místní i přeshraniční spolupráce podnikatelů s univerzitní a akademickou obcí a důraz na aplikovaný výzkum završený chráněnými výsledky VaV. Pro úspěšné využívání výsledků výzkumu v praxi je třeba podpořit vznik kompetentních a specializovaných agentur pro transfer technologií v Jihočeském kraji s využitím know-how rakouských partnerů a odborné vzdělávání v oblasti transferu technologií, managementu podpůrné inovační infrastruktury. Přeshraniční spolupráce podnikatelů, VaV institucí je stimulována rozvojem kooperačních sítí přeshraničních klastrů, technologických platforem. Technologickou nabídku superregionu přehledně zobrazí aktualizovaná kompetenční mapa. 4. Rozvoj podnikání Základním motorem socio-ekonomického rozvoje je rozvoj podnikání, především s vyšší přidanou hodnotou. Oblast rozvoje podnikání řeší využití potenciálu obou regionů při rozvoji společných, přeshraničních projektů, rozvoji kooperací a zvýšení počtu investic. Týká se mnoha oborů s inovačním potenciálem, které jsou ovlivněny např. nabídkou podnikatelských nemovitostí a podpůrných služeb. Specifickými obory jsou např. cestovní ruch či oblast alternativních zdrojů energie, pro které existuje v regionech široká nabídka a základna subjektů. Oblast spolupráce podnikatelských subjektů může být podpořena především účinným propojováním kooperačních nabídek a poptávek, pořádáním kooperačních burz, profesionálním poradenstvím k podmínkám podnikání v sousední zemi a propagací výsledků vývojové činnosti. 9

10 4.1. Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Východiska Oba regiony mají v určitých oborech a perspektivních odvětvích kvalifikované pracovní síly, které vychází z terciární sítě vzdělávacích ústavů především Jihočeské univerzity a Univerzity Johanese Keplera. Také v oblasti VaV existuje v regionech vysoká koncentrace odborníků především v oborech informatika, přírodní vědy, mechatronika, biologie, ekologie, energetika. Úroveň spolupráce vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí z obou regionů však nedosahuje vysoké intenzity. Nejlépe se rozvíjí partnerství Jihočeské univerzity a Univerzity Johanese Keplera, završené společným vzdělávacím oborem Biologická chemie. Spolupráce vědeckovýzkumných institucí je však nízká. Do multilaterálních vědeckých projektů jsou zapojováni partneři buď z jednoho, či druhé regionu. Např. do žádného z aktuálních přeshraničních výzkumných projektů Biologického centra AV ČR v. v. i. není zapojen partner z Horního Rakouska. Ohledně kvalifikovaných pracovních sil je dlouhodobě, především v Jižních Čechách, pociťován nedostatek kvalifikovaných osob pro technické obory. Pro oba regiony pak platí nízké zapojení žen do těchto oborů a VaV obecně. Ve vzdělávací struktuře stále chybí některé obory, jejichž rozvoj by byl žádoucí vzhledem k jejich návaznosti na stávající ekonomické obory. Pro zlepšení přeshraniční spolupráce je třeba rozvíjet především jazykové znalosti vedoucích i odborných pracovníků ve VaV a akademických institucích. Dále je třeba se zaměřit na rozvoj tzv. měkkých dovedností, které pomohou pracovníkům s vysokým odborným potenciálem realizovat a dotahovat své business plány. Očekávaný vývoj (tendence) Další rozšíření nabídky vzdělávacích oborů v závislosti na rozvoji ekonomických oborů v regionech. Prohloubení spolupráce jihočeských a hornorakouských universit rozvoj stávajícího společného oboru Biologická chemie a iniciace dalších. Rozvoj studentských mobilit studijních pobytů i odborných stáží. Navázání a prohlubování spolupráce vědeckovýzkumných institucí, zapojování se do společných multilaterálních projektů a iniciace projektů bilaterálních. Zlepšení spolupráce institucí prostřednictvím moderních technologií. 10

11 Zvýšená profesionalita odborných, řídích i administrativních pracovníků v akademické i vědecké oblasti. Prohloubení cizojazyčných kompetencí vědeckých i pedagogických pracovníků. Rozšíření studia českého jazyka v Mühlviertelu. Výstupy: počet uzavřených přeshraničních partnerství VaV institucí počet přeshraničních mobilit studentů, pedagogů, vědců počet přednášek zahraničních pedagogů na partnerských univerzitách realizace společných VaV projektů počet multilaterálních VaV projektů, do kterých jsou zapojeni partneři z Jižních Čech a Mühlviertelu počet studentů technických oborů v regionech počet projektů podporujících větší zapojení žen do VaV Výsledky a dopady: rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných a akademických institucí zkvalitňování VaV ve vybraných oborech přibližování profilu absolventů potřebám trhu práce vyšší podíl žen pracujících ve VaV zvýšená profesionalita odborných pracovníků vyšší počet kvalifikovaných osob pro technické obory intenzifikace kooperačních sítí a projektů větší zapojení institucí do Evropského výzkumného prostoru snížení odchodu dobře vzdělaných osob Cílová skupina: Vzdělávací instituce Vědeckovýzkumné instituce Výzkumní pracovníci Techničtí pracovníci Pedagogové a studenti Kvalifikované ženy 11

12 Navrhovaná : 1.1 Přeshraniční studijní obory na univerzitách 1.2 Rozvoj měkkých dovedností vědeckých pracovníků 1.3 Přeshraniční mobility studentů a akademických pracovníků 1.4 Provázanost vědeckých a univerzitních institucí prostřednictvím moderních technologií 1.5 Podpora jazykového vzdělávání 1.6 Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit 1.7 Zapojení VaV institucí do Evropského výzkumného prostoru 1.8 Ženy ve výzkumu a vývoji 1.9 Informační otevřenost 1.10 Přeshraniční sdílení know-how v oblasti pedagogiky 1.11 Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve VaV 1.12 Propagace studijních oborů 12

13 1.1 Přeshraniční studijní obory na univerzitách Spolupráce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Johannes Keppler Universität Linz vyvrcholila v roce 2008 vytvořením společného přeshraničního studijního programu Biologická chemie. Výchozí stav Studium v anglickém jazyce probíhající na Rakouské univerzitě vytváří předpoklady absolventům pro přeshraniční kooperaci i po ukončení studia a efektivně přenáší know-how z jedné vzdělávací instituce na druhou. Kromě tohoto oboru však existuje nízká nabídka studijních programů v cizích jazycích určených pro zahraniční studenty. SWOT analýza: SST9 - Nedostatek vzdělávacích oborů v nových perspektivních odvětví rozvíjejících se v regionu SSW2 Nedostatek kvalifikovaných osob pro technické obory Charakteristika Cílový stav Implementace a další rozvoj oboru Biologická chemie. Iniciace dalších společných studijních oborů v návaznosti na VaV zázemí v regionu. Otevírání dalších oborů v cizích jazycích na jednotlivých fakultách. Přispět k sociálně-ekonomickému vývoji a reálné konvergenci prostřednictvím přeshraniční spolupráce v oblasti studijních programů Zintenzivnit a prohloubit spolupráci ve vyšším stupni vzdělávání formou společného studijního programu Biologická Chemie v anglickém jazyce Zabezpečit základní personální a materiální zdroje pro společný rozvoj partnerů zaměřený na vyšší vzdělávání ve vybraných oblastech Implementovat curicula a provést navazující pilotní výuku programu Výsledky: Více zahraničních studentů na univerzitách Zlepšení jazykové vybavenosti studentů Rozšíření kooperace univerzit Realizace a iniciace společných VaV projektů 13

14 Vhodné aktivity 1. Rozvoj stávajícího oboru Biologická chemie. 2. Identifikace dalších oborů vhodných pro výuku v cizím jazyce. 3. Zajištění vhodných akademických pracovníků pro cizojazyčné obory. 4. Získání dotačních finančních prostředků na otevření dalších přeshraničních oborů. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost OP Přeshraniční spolupráce: ČR - Rakousko Univerzity Zahraniční studenti VaV instituce Biologie, chemie Další vybrané obory Jihočeská univerzita České Budějovice Johannes Kepler Universität Linz Fachhochschule Oberösterreich Spolupráce na přípravě společného vzdělávacího programu Biologická chemie / CCBCC Cooperative Cross-border Biological Chemistry Curicculum Sdružená regionální infrastruktura pro molekulární výzkum, materiálové vědy a technologie (Regionální výzkumná infrastruktura Horní Rakousko Jižní Čechy - RERI - uasb) Soubory propagačních materiálů univerzit letáky, webové stránky Vysoká 14

15 1.2 Rozvoj měkkých dovedností vědeckých a akademických pracovníků Nedostatek zkušeností odborných pracovníků z akademické a vývojové sféry s managementem. Potřeba rozvoje měkkých dovedností používaných při rozvoji business plánů. Výchozí stav Experti a odborníci mají velmi dobré znalosti svých oborů, ale často nemají dostatek zkušeností s rozvojem business plánů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV Charakteristika Cílový stav Rozvoj kompetencí vědeckých a odborných pracovníků v oblastech řízení a měkkých dovedností. Zvýšení konkurenceschopnosti pracovní ve VaV. Zlepšit kompetence odborných pracovníků v oblasti měkkých dovedností - komunikace, jazykového vzdělávání, managementu, marketingu, schopnosti plánování a řízení. Účelem je zlepšit realizaci podnikatelských záměrů a projektů. Vhodné aktivity 1. Analýza existující nabídky vzdělávacích produktů společností v Jihočeském kraji a Mühlviertelu - témata jazykové vzdělávání, komunikační dovednosti, sociální a interkulturní dovednosti, management atd. 2. Propagace vybraných vzdělávacích produktů prostřednictvím newslleterů, webových stránek. 3. Spolupráce s centrem pro sociální a interkulturní dovednosti na Johannes Keppler University. 4. Iniciace vzdělávacích projektů s podporou dotačních programů. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Interní zdroje OP VK Techničtí, výzkumní a akademičtí pracovníci Průřezové SWP Hagenberg WIFI JAIP Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vzdělávací instituce 15

16 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Vzdělávání a znalostní základna moderního technického, přírodovědného a ekonomického myšlení Webové stránky dotčených institucí Newslettery Vysoká 16

17 1.3 Přeshraniční mobility studentů a akademických pracovníků Výchozí stav Spolupráce univerzit v Mühlviertelu a Jihočeském kraji probíhá především na úrovni Jihočeské univerzity a Johannes Kepler Universität Linz. Na základě uzavřených smluv o přímé spolupráci s partnerskými univerzitami probíhají mobility studentů, oboustranné mobility akademických pracovníků (rakouští odborníci v Čechách, jihočeští pedagogové v Rakousku). Největším problémem pro jejich rozvoj je nedostatek finančních prostředků a nízká nabídka dvojjazyčných studijních programů. SWOT analýza: SSO12 Transfer know-how mezi oběma regiony Podpora studentských mobilit studijních pobytů i odborných stáží studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Charakteristika Vytvoření nových příležitostí k zapojení studentů doktorských studijních programů do realizace zahraničních projektů výzkumu a vývoje a získání dat a výsledků pro disertační práce podpora vzájemné spolupráce se zahraničními univerzitami. Rozvoj oboustranné mobility akademických pracovníků. Zintenzivnění spolupráce vzdělávacích institucí a jejich internacionalizace. Vzájemný přenos know-how. Zvýšení odbornosti absolventů. Cílový stav Vhodné aktivity Výstupy: Počty vyjíždějících a stipendiem podpořených studentů Počty studentoměsíců využitých v rámci mobilit Počty uzavřených finančních dohod Hodnocení zahraničního tutora nebo konzultanta Závěrečné zprávy studentů ze studijních pobytů a odborných stáží Přednášky a cvičení zrealizované pod vedením zahraničních akademických pracovníků Přednášky a cvičení poskytnuté akademickými pracovníky JU a Ekonomické faktulty VŠE na partnerských zahraničních pracovištích v Mühlviertelu 1. Uzavírání dalších smluv o spolupráci 2. Tvorba projektových žádostí na financování studentských i akademických mobilit 17

18 3. Realizace studentských stáží Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Každoroční vyhodnocování počtu mobilit Erasmus, CEEPUS, AKTION Rozvojové programy MŠMT Studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů Zájemci o praxi ve výzkumných projektech Akademičtí pracovníci Vzdělávání Jihočeská univerzita České Budějovice Fakulta managementu Jidřichův Hradec Johannes Kepler Universität Linz Fachhochschule Oberösterreich Rozvojový projekt JU na rok 2010 Webové portály univerzit Soubor propagačních materiálů univerzit Závěrečné zprávy studentů ze studijních pobytů a odborných stáží Střední 18

19 1.4 Provázanost vědeckých a univerzitních institucí prostřednictvím moderních technologií Spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti a univerzitami je omezena nedostatečnou informační infrastrukturou umožňující kooperaci vzdálených pracovišť. Výchozí stav Nejen různé instituce, ale i místně oddělené části jedné instituce nejsou propojeny společným informačním systémem či technikou umožňující využití videokonferencí. Tím je omezena spolupráce výzkumných týmů a vznik kooperačních projektů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV SSO11 Zesílení spolupráce mezi VŠ, VaV a podnikatelskou sférou Charakteristika Cílový stav Vhodné aktivity Vybudování infrastruktury pro videokonferenční přenosy, propojení informačních systémů místně oddělených částí VaV a akademických institucí. Využití moderní IT pro snazší kooperaci výzkumných týmů. Zrychlení komunikace a sdílení informačních systémů, databází povede k rychlejšímu řešení výzkumných projektů, iniciaci více přeshraničních kooperačních projektů, užší spolupráci VaV a akademických institucí. V rámci jedné instituce bude usnadněna mezioborová spolupráce místně oddělených pracovišť. 1. Pořízení infrastruktury pro videokonferenční přenosy Propojení informačních systémů 2. Vznik internetových aplikací pro přeshraniční spolupráci Časový rámec 2011 Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty OP Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko Interreg IVC Vědci a výzkumní pracovníci Univerzitní pedagogové Studenti Průřezové Jihočeská univerzita, České Budějovice Johannes Keppler Universität Linz VaV instituce 19

20 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci ENOVER CZ Vznik nových internetových portálů určených pro bilaterární i multilaterární kooperaci. Nízká 20

21 1.5 Podpora jazykového vzdělávání Jednou ze základních podmínek zahraniční kooperace je jazyková vybavenost lidských zdrojů. Stále existuje neuspokojivá úroveň znalosti cizích jazyků některých řídících, akademických či vědeckých pracovníků univerzit a VaV institucí. Výchozí stav Rovněž v podnikatelském sektoru existují jazykové bariéry. Tyto bariéry snižují možnosti kooperace, přednášení cizích odborníků na univerzitách, realizaci společných projektů či čerpání finančních zdrojů z přeshraničních dotačních programů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV Charakteristika Cílový stav Podpora studia českého jazyka v příhraniční části Rakouska - propagace, podpora jazykových kurzů, podpora stáží v českých organizacích. Celoživotní vzdělávání - posílení jazykových kompetencí odborníků v akademické sféře, VaV institucích i podnikatelském sektoru. Prohloubení cizojazyčných kompetencí pedagogických pracovníků na úroveň umožňující přednášet své předměty v cizím jazyce na domácí univerzitě i v zahraničí, publikovat v cizím jazyce, diskutovat v cizím jazyce o odborných otázkách apod. Zvýšená profesionalita odborných, řídících i administrativních pracovníků v akademické i vědecké oblasti. Posílení jazykových kompetencí studentů s cílem orientovat se v cizojazyčné literatuře svého oboru a uměl se vyjádřit na odborné úrovni. Vhodné aktivity 1. Analýza nabídky kurzů ČJ v Rakousku. 2. Rozšíření kurzů českého jazyka v příhraniční části Rakouska - spolupráce s WIFI. 3. Realizace jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. 4. Propagační aktivity zdůrazňující nutnost jazykových kompetencí pro další rozvoj kooperace a odborných vývoj oborů. Časový rámec

22 Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost OP VK Odborní pracovníci univerzit a VaV institucí Řídící pracovníci podnikatelských subjektů Univerzitní pedagogové Vzdělávání Univerzity Vzdělávací instituce WIFI Instituce VaV Podnikatelské subjekty Posílení jazykových kompetencí zaměstnanců JU - rozvojový projekt JU Propagace stávajících kurzů ČJ v Rakousku Střední 22

23 1.6 Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit Nízká úroveň přeshraniční spolupráce VaV subjektů. Výchozí stav VaV subjekty jsou zapojeny do nadnárodních projektů s mnoha partnery, často je zastoupen pouze 1 z obou regionů. Např. do žádného z aktuálních přeshraničních výzkumných projektů Biologického centra, v. v. i. není zapojen partner z Horního Rakouska. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV SSW13 Nedostatek aplikovaného výzkumného zaměření Charakteristika Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit. Rozvoj spolupráce akademické sféry se subjekty VaV. Podpora bilaterálních kooperačních projektů. Rozšíření spolupráce vědeckovýzkumných institucí z Jižních Čech a Mühlviertelu. Cílový stav Vhodné aktivity Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Výstupy: Smlouvy o partnerské spolupráci vědeckovýzkumných institucí Bilaterární dohody o spolupráci mezi subjekty VaV, akademickou sférou Počet bilaterálních projektů 1. Tvorba stálých přeshraničních partnerství VaV institucí. Prezentace a propagace připravovaných projektů a výzkumných záměrů. 2. Kooperační burzy. 3. Mezinárodní konference. Průběžný proces Regionální granty VaV subjekty na obou stranách hranice. Biologie, mechatronika, ekologie, IT a další Biologické centrum AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Botanický ústav AV ČR Ústav systémové biologie a ekologie TMG Johannes Kepller Universität 23

24 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Nejsou indikovány žádné projekty Specifické webové stránky projektů Výroční zprávy vědeckovýzkumných institucí Společná prezentace přeshraničních projektů Burza kooperací Vysoká 24

25 1.7 Zapojení VaV institucí do Evropského výzkumného prostoru Nevyužívání možností evropského grantového systému. Nízký počet multilaterárních kooperačních VaV projektů zahrnujících partnera z české i rakouské strany. Nedostačující počet realizovaných VaV projektů s podporou EU fondů v regionu. Výchozí stav Přetrvávající nedostatek finančních prostředků na podporu VaV na národní úrovni může být kompenzován využíváním evropských zdrojů. SWOT analýza: SSW13 Nedostatek aplikovaného výzkumného zaměření SSO8 Větší zapojení institucí do Evropského výzkumného prostoru Charakteristika Podpora čerpání evropských dotačních fondů na projekty VaV a inovací. Rozvoj spolupráce akademické sféry se subjekty VaV. Iniciace zapojování vědeckých týmů do multilaterálních projektů. Zapojení vědeckých týmů do Evropského výzkumného prostoru. Podpora mezinárodního networkingu. Cílový stav Výstupy: Počet multilaterálních projektů, ve kterých jsou zapojeni partneři z Jižních Čech a Mühlviertelu. Počet finančních prostředků čerpaných z fondů EU pro VaV, inovace a nové technologie Počet iniciovaných projektů s leaderem v supperregionu Výsledky: Fungující systém poradenství k evropským dotačním programům z této oblasti Zvýšení přílivu finančních prostředků na VaV a inovace do superregionu Provázání lokálních institucí a sítí s mezinárodními sítěmi a partnerstvími Vhodné aktivity 1. Koordinace a podpora poradenství dotačních expertů. 2. Podpora služeb specifického monitoringu dotačních programů pro VaV a inovace. 3. Přenos zkušeností rakouských expertů institucím z Jihočeského kraje. 25

26 4. Prezentace a propagace připravovaných projektů a výzkumných záměrů. 5. Zapojování českých a rakouských VaV institucí do multilaterárních vědeckých projektů. 6. Organizace krátkodobých vzdělávacích kurzů pro pracovníky VaV. 7. Podpora partnerských burz. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Průběžný proces INTERREG IVC ESPON 2013 INTERACT II 7 RP KONTAKT VaV subjekty na obou stranách hranice. Pracovníci VaV Konzultanti a poradci Biologie, mechatronika, ekologie, IT a další Biologické centrum AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Botanický ústav AV ČR Ústav systémové biologie a ekologie TMG Johannes Kepller Universität Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce ÚSBE AV ČR Specifické webové stránky projektů Výroční zprávy vědeckovýzkumných institucí Společná prezentace přeshraničních projektů Burza kooperací Střední 26

27 1.8 Ženy ve výzkumu a vývoji Výchozí stav Charakteristika Cílový stav Vhodné aktivity Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty V regionech Jižní Čechy a Mühlviertel je nízký podíl žen pracujících ve VaV. Pro zvýšení jejich počtu neexistuje dostatečná síť podpůrných služeb. Na jedné straně nemají ženy často odpovídající kvalifikaci, na straně druhé je jejich kariérový rozvoj omezen rodinnými povinnostmi. V regionech existuje stále nedostatek lidských zdrojů v technologické a výzkumné oblasti. Vyšší zapojení žen do výzkumu a vývoje, vytvoření podmínek pro sladění profesního a rodinného života. Zlepšení nabídky kvalifikovaných lidských zdrojů pro firmy s vysokou mírou inovací a vývoje. Umožnit větší zapojení ženám do výzkumu a vývoje v regionu. Zvýšit nabídku služeb umožňující ženám ve VaV sladění profesního a rodinného života. Vytvořit podmínky pro zasídlení firem s vysokou mírou inovací a vývoje - včetně odpovídajících lidských zdrojů. 1. Definovat kvalifikační požadavky podnikatelských společností (na pozice ve výzkumu, vývoji, managementu atd.) 2. Zvýšit nabídku hlídacích služeb pro ženy 3. Rozvíjet využívání pružné pracovní doby 4. Propagace aktivit podporujících zapojení žen do VaV - analýza existujících podpůrných programů, sítí a iniciativ (např. FEMtech) a jejich marketingová podpora. Realizovat 2-3 jednoroční pilotní programy, poté zhodnotit jejich dopad do praxe. Programy na podporu gender problematiky OP LZZ Dostatečně kvalifikované a vzdělané ženy s potřebou rodinné péče a požadavky na hlídání dětí VaV Společnosti poskytující služby pro rodiny - hlídání dětí Podnikatelské subjekty Hospodářské komory 27

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Krátkodobý realizační plán SRLZ návrhová část

Krátkodobý realizační plán SRLZ návrhová část Krátkodobý realizační plán SRLZ 2014-2015 návrhová část Prioritní osy 1 Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu 2 Využití a rozvoj inovačního potenciálu 3 Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti Opatření

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

1. Úvod. 2. Strategické řízení

1. Úvod. 2. Strategické řízení AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2014 1. Úvod Tento dokument aktualizuje

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více