PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X"

Transkript

1 PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO , se sídlem Praha 7, Nad Štolou 4, PSČ (dále jen Organizátor ). Partnerem soutěže je společnost Fiat Group Automobiles Central and Eastern Europe Kft, se sídlem Madarász Viktor Utca 47 A-B. IV. em Budapešť, Maďarsko IČO: DIČ: HU (dále jen Partner ). 1.2 Za podmínek dále stanovených bude v rámci soutěže každému jejímu řádně registrovanému účastníku umožněno dále stanoveným způsobem přihlásit svůj soutěžní příspěvek, a to konkrétně návrh originálního designového doplňku interiéru automobilu z produkce FIAT, konkrétně automobilu značky FIAT 500X (dále jen Návrh designového prvku ). Ze všech soutěžních příspěvků vybere zvláštní porota celkem 4 příspěvky, které postoupí do finálového kola, v němž hlasováním veřejnosti bude určen vítězný příspěvek, jehož autor získá za podmínek zde stanovených níže uvedenou cenu. 2. Podmínky účasti v soutěži, přihlášení do soutěže 2.1 Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou registrovány / přihlášeny a splní další podmínky stanovené níže v těchto pravidlech, přičemž vždy platí, že v každém případě uvedené osoby musí být skutečnými autory příslušného Návrhu designového prvku s plným oprávněním v neomezeném rozsahu nakládat se všemi právy ohledně všech Návrhů designového prvku, včetně oprávnění poskytnout Organizátorovi a/nebo Partnerovi licenci (či jiné obdobné oprávnění) k užití Návrhu designového prvku, případně předmětů ochrany vzniklých na základě takového návrhu, v rozsahu a za podmínek zde stanovených. Soutěže se nemohou účastnit fyzické osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi a Partnerovi a dále osob jim blízkých (viz 22 občanského zákoníku). 2.2 Osoba, která má zájem účastnit se soutěže a splňuje podmínky stanovené v čl. 2.1 výše (dále jen Zájemce ), se způsobem a za podmínek uvedených níže přihlásí do soutěže, a to kdykoli v průběhu trvání soutěže. 2.3 Zájemce se do soutěže přihlásí prostřednictvím sítě internet tak, že v prvním kroku na internetových (webových) stránkách řádně vyplní tam připravený formulář a následně potvrdí správnost, úplnost a pravdivost vyplněných údajů kliknutím na příslušná pole, která se v návaznosti na vyplnění údajů objeví. Ve formuláři musí správně, úplně a pravdivě vyplnit všechny své následující povinné údaje: a) přezdívka b) jméno a příjmení; c) kontaktní ová adresa; d) kontaktní telefonní číslo; e) heslo; f) heslo pro kontrolu; g) potvrzení věku; a h) potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami futurebakery. Po úplném vyplnění registračního formuláře bude tomu, kdo má zájem stát se účastníkem soutěže (eventuálně autorem ve smyslu obchodních podmínek futurebakery), zaslán s tzv. linkem (odkaz Aktivovat účet), kliknutím na nějž příslušný zájemce aktivuje svůj účet na

2 stránkách k němuž má zajištěn přístup prostřednictvím přístupového hesla. Do soutěže vyhlašované těmito pravidly se pak Zájemce přihlásí tak, že v rámci svého profilu klikne na odkaz přičemž na této stránce potvrdí kliknutím souhlas s těmito pravidly soutěže (které budou obsaženy v rámci příslušného briefu / zadání Partnera), dále klikne na odkaz přidat nápad, do příslušné kolonky vyplní slovní popis Návrhu designového prvku a klikne na odkaz odeslat. 2.4 Nevyplní-li Zájemce řádně v přihláškovém formuláři všechny shora uvedené povinné údaje, případně nebude-li postupovat dále tak, jak uvedeno výše, nebude zařazen do soutěže a nestane se účastníkem soutěže. 2.5 Řádným vyplněním přihláškového formuláře a odesláním Návrhu designového prvku Zájemce prohlašuje a potvrzuje, že všechny jím zadané údaje jsou správné, úplné a pravdivé, a dále že Zájemce splňuje obecné podmínky pro účast v soutěži a že výslovně a bezpodmínečně souhlasí s těmito pravidly a všemi podmínkami v nich obsaženými, zavazuje se je dodržovat a prohlašuje, že se s nimi předem v plném rozsahu seznámil a že jim rozumí; pokud je či se stane toto prohlášení a potvrzení Zájemce nepravdivým, nesprávným či neúplným (byť i jen v části) nebo pokud budou daným účastníkem porušena tato pravidla či aplikovatelný právní nebo jiný předpis jakýmkoli jiným způsobem, je Organizátor oprávněn vyloučit Zájemce / účastníka ze soutěže. 2.6 Zájemce se smí do soutěže přihlásit nejvýše stokrát, tj. smí soutěžit nejvýše se sty soutěžními Návrhy designového prvku. 2.7 Soutěžní Návrh designového prvku musí splňovat podmínky stanovené těmito pravidly. Účastník soutěže bere na vědomí, že pokud Návrh designového prvku nebude v plném rozsahu splňovat podmínky těchto pravidel, nemá Účastník soutěže nárok na účast v soutěži a může být dle výlučného uvážení Organizátora ze soutěže vyloučen. 2.8 Soutěžní Návrh designového prvku musí být návrhem doplňku do interiéru vozidla (FIAT 500X). 2.9 Do soutěže nebude zařazen, případně bude ze soutěže vyloučen takový Návrh designového prvku (a jeho autor), který nebude slučitelný s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito pravidly. Za takové nepřípustné Návrhy designového prvku budou považovány zejména ty, které nesouvisejí s předmětem soutěže, dále Návrhy designového prvku urážlivé nebo hanlivé, obsahující prvky erotiky, pornografie, propagující cigarety, omamné a/nebo psychotropní látky anebo jejich konzumaci (včetně konzumace alkoholu před či v průběhu řízení vozidla), Návrhy designového prvku obsahující reklamu či propagaci služby či výrobku (s výjimkou výrobku Partnera či služby poskytované Partnerem), Návrhy designového prvku zasahující do práva na ochranu osobnosti či jiného práva třetí osoby, a dále ty, které budou v rámci svého popisu či jinak vulgární, hanobící národ, etnickou skupinu, rasu, (náboženské nebo politické) přesvědčení a/nebo sexuální orientaci, podněcující k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcující násilí proti skupině obyvatel a/nebo proti jednotlivci či násilí jinak podněcující, podněcující k spáchání trestného činu či přestupku apod Účastník soutěže prohlašuje a zavazuje se, že jeho Návrh designového prvku je a bude přípustný v souladu s těmito pravidly a zákonem či jinou aplikovatelnou normou, nezasahuje ani nebude zasahovat do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících, práv duševního vlastnictví atp.). Účastník soutěže je plně odpovědný za obsah Návrhu designového prvku a tento prvek jako takový; Účastník soutěže v této souvislosti prohlašuje a zavazuje se, že je autorem Návrhu designového prvku, a že je vybaven všemi právy s takovým autorstvím spojenými.

3 2.11 Organizátor posoudí Zájemcův Návrh designového prvku, včetně řádnosti vyplnění přihláškového formuláře, z hlediska obsahu (a souladu s těmito pravidly, zákonem a jinými aplikovatelnými normami) zpravidla do 3 pracovních dnů od okamžiku registrace a odeslání Návrhu designového prvku, ledaže si příslušné posouzení vyžádá delší čas, přičemž takto bude Organizátor hodnotit naplnění podmínek stanovených zákonem či jinými normami a/nebo těmito pravidly soutěže. Organizátor rozhodne o schválení či neschválení registrace a Návrhu designového prvku (a tedy o připuštění či odmítnutí účasti Zájemce v soutěži), přičemž Organizátor nemusí Zájemce informovat ani vysvětlovat případné důvody, pro které Zájemce zařazen do soutěže nebyl Schválí-li Organizátor registraci a Návrh designového prvku, stává se Zájemce účastníkem soutěže (dále jen Účastník soutěže ) V případě schválení registrace, včetně Návrhu designového prvku, ze strany Organizátora bude příslušný Návrh designového prvku uložen na příslušném elektronickém uložišti a po skončení prvního kola soutěže bude představen Partnerovi a odborné porotě, k čemuž Zájemce / Účastník soutěže odesláním přihlašovacího formuláře do soutěže Organizátora výslovně opravňuje, a to bezúplatně a bez časového omezení Organizátor neodpovídá za obsah žádných Návrhů designového prvku a ani za obsah, pravdivost a úplnost jiných údajů uvedených Zájemcem v rámci registrace; Účastník soutěže odškodní Organizátora ve vztahu k jakékoli škodě či jiné újmě, která by Organizátorovi vznikla v důsledku porušení shora uvedených prohlášení a závazků Účastníka soutěže. 3. Doba trvání soutěže Soutěž bude probíhat v době ode dne do dne přičemž první kolo soutěže bude probíhat v době ode dne do dne kdy dojde k výběru finálových soutěžních příspěvků ze strany odborné poroty, a druhé, finálové kolo soutěže bude probíhat v době ode dne do dne s tím, že v této době bude veřejnost hlasovat o vítězném příspěvku (viz níže). 4. Určení vítězů prvního kola soutěže 4.1 Ze všech Účastníků soutěže, resp. ze všech soutěžních Návrhů designových prvků připuštěných do soutěže, vybere zvláštní čtyřčlenná porota Organizátora, složená ze čtyř odborníků v oblasti designu, celkem 4 vítěze prvního kola soutěže (dále jen společně Vítězové prvního kola a jednotlivě Vítěz prvního kola ), kteří postoupí do finálového kola soutěže, přičemž každý z členů poroty vybere jednoho Vítěze prvního kola. Vedle Vítězů prvního kola soutěže budou porotou určeny také 4 tzv. náhradníci pro případ, že by některý z Vítězů prvního kola či všichni z nich přestal / přestali být z jakéhokoli důvodu Účastníkem soutěže; každý z členů poroty přitom vybere jednoho náhradníka za Vítěze prvního kola, kterého vybral právě tento člen poroty. Kritérii pro výběr Vítězů prvního kola, ale i náhradníků, bude zejména originalita Návrhu designového prvku, jeho praktická využitelnost, realizovatelnost, estetičnost, atp., a to dle výlučného názoru poroty. 4.2 Vítězové prvního kola, včetně jejich náhradníků, budou určeni nejpozději do jednoho dne ode dne skončení prvního kola soutěže, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak. 4.3 Vítězové prvního kola budou vyhlášeni na následujících internetových stránkách: Vítězové prvního kola budou rovněž Organizátorem kontaktováni em a/nebo telefonicky, přičemž s nimi bude projednán další program v rámci soutěže a jejich práva a povinnosti v rámci pokračování soutěže (viz dále). Organizátorem budou takto kontaktováni rovněž příslušní náhradníci, přičemž těm bude takto oznámeno, že jsou náhradníky za Vítěze prvního kola s právy a povinnostmi uvedenými dále.

4 5. Pravidla pro finálové kolo soutěže / určení celkového vítěze soutěže 5.1 Každý Účastník soutěže, který se stane Vítězem prvního kola, případně který jako náhradník nastoupí na místo Vítěze prvního kola, je povinen: (a) (b) (c) osobně se zúčastnit dne případně v jiný den určený Organizátorem, setkání s odbornou porotou a ostatními Vítězi prvního kola, či jejich náhradníky, a to v Brně, případně v jiném místě a čase určeném včas Organizátorem; komunikovat a spolupracovat ( em a telefonicky) s příslušným porotcem, který daného Účastníka soutěže vybral jako Vítěze prvního kola (či jeho náhradníka) ohledně vývoje Návrhu designového prvku tak, aby příslušný člen poroty mohl Návrh designového prvku zpracovat do podoby konkrétního grafického návrhu, vizualizace, která bude následně uveřejněna na webových stránkách na kterých bude probíhat hlasování veřejnosti o celkového vítěze soutěže; osobně se zúčastnit dne , případně v jiný den určený Organizátorem, vyhlášení Vítěze prvního kola, a to v Praze, případně v jiném místě a čase určeném včas Organizátorem. 5.2 Každý účastník soutěže, který se stane Vítězem prvního kola, případně který jako náhradník nastoupí na místo Vítěze prvního kola, uděluje souhlas s tím a oprávnění k tomu, aby jeho Návrh designového prvku, ať již ve formě grafického zpracování (vizualizace) či ve formě jiné, Organizátor uveřejnil na příslušných internetových stránkách, v rámci kterých bude probíhat hlasování o celkovém vítězi, a to jak po dobu vlastního trvání soutěže, tak po dobu, po kterou se veřejnost bude dle uvážení Organizátora seznamovat s výsledky soutěže. 5.3 Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které jim v souvislosti se soutěží a plněním podmínek podle těchto pravidel vzniknou, ledaže příslušný Účastník soutěže sjedná s Organizátorem soutěže písemně jinak. 5.4 Celkový vítěz soutěže bude určen veřejným hlasováním na internetových stránkách kde bude mít každý z Návrhů designových prvků, které postoupily do finálového kola, zřízen svůj vlastní miniprofil, v rámci kterého bude návštěvníkům těchto stránek umožněno hlasovat prostřednictvím udílení kladných bodů. Získané kladné body budou zaznamenány v celkovém bodovém skóre dotčeného Účastníka soutěže aktuální stav bodového účtu (skóre) Účastníka soutěže bude zobrazen u příslušného Návrhu designového prvku. Hodnotící může každý Příspěvek jednoho Účastníka soutěže hodnotit pouze jednou. 5.5 Předpokládaná doba trvání uvedeného hlasování, a tím tedy finálového kola soutěže, je v době ode dne od hodin do dne do hodin, nebude-li Organizátorem oznámeno jinak. 5.6 Pokud nastane situace, kdy nebude možné určit celkového vítěze podle kritéria nejvyššího počtu získaných bodů (tj. pokud dva a více Účastníků soutěže získá stejný nejvyšší počet bodů), bude druhým hodnotícím kritériem pro určení vítěze okamžik dosažení dotčeného nejvyššího počtu bodů, přičemž výhercem se stane ten Účastník soutěže, který dosáhl dotčeného množství bodů dříve. Nebude-li možné určit výherce ani takto, bude dalším hodnotícím kritériem okamžik přihlášení Návrhu designového prvku do soutěže, přičemž výhercem se stane ten Účastník soutěže, který přihlásil svůj příspěvek do soutěže dříve. Nebude-li možné vítěze určit ani jedním ze způsobů uvedených shora, resp. jejich kombinací, nemá soutěž vítěze a cena nenáleží žádnému z Účastníků soutěže. 5.7 Účastníci soutěže berou na vědomí, že termíny, časy a místa konání jednotlivých akcí v rámci soutěže, včetně doby trvání jednotlivých kol, jsou pouze předpokládanými a orientačními. V té souvislosti si Organizátor vyhrazuje oprávnění takové termíny, časy a místa změnit, přičemž pro Účastníky soutěže budou závazné termíny, časy a místa ze strany Organizátora případně nově určená, a to i opakovaně.

5 6. Osobní údaje, projevy osobní povahy, oprávnění Organizátora k užití Návrhu designového prvku 6.1 Přihlášením do soutěže Účastníci soutěže udělují Partnerovi svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby Partner elektronicky zpracoval a zařadil do databáze jimi uvedené osobní údaje, a to pro účely realizace této soutěže, a dále pro marketingové a PR účely Partnera, zejména pro zasílání obchodních sdělení (včetně nabízení výrobků a služeb, informování o propagačních a jiných akcích atp.) prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Účastník dále souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, případně se zveřejněním svého soutěžního příspěvku, v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to jak v rámci prvního kola, tak také v rámci kola finálového. Uvedený souhlas je udělován na dobu neurčitou (tj. do odvolání). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Partnera, a dále má soutěžící práva dle 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tj. zejména (i) právo přístupu k osobním údajům, (ii) právo na opravu osobních údajů, (iii) právo požádat Partnera o vysvětlení v případě, že se dotčený Účastník soutěže bude domnívat, že Partner provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), přičemž nebude-li jeho žádosti vyhověno, má Účastník soutěže právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů na kontaktních místech uvedených na stránkách (může tak učinit i přímo, tj. bez předchozí žádosti určené Partnerovi). Odvolání souhlasu se zpracováním je účinné okamžikem doručení Partnerovi. 6.2 Organizátor si vyhrazuje právo organizovat jakékoli akce související se soutěží, včetně setkání s porotou, vyhlášení výsledků a předávání výhry, jako veřejnou akci a v rámci ní pořizovat zvukové, obrazové a/nebo zvukově obrazové záznamy Účastníků soutěže (resp. účastníků postoupivších do finálového kola) a jejich projevů osobní povahy, k čemuž Účastníci soutěže ve smyslu 84 a 87 občanského zákoníku udělují svůj výslovný souhlas. Dále pak Účastníci soutěže udělují Organizátorovi a Partnerovi právo uveřejnit (jakýmkoli prostředkem, v jakýchkoliv médiích či jinak je sdělovat veřejnosti, zejména pak zveřejnit je na internetu) takto pořízené záznamy a/nebo uvést (zveřejnit) jména a podobizny Účastníků soutěže postoupivších do závěrečného kola v souvislosti s propagací soutěže a informováním veřejnosti o jejích výsledcích či v rámci propagačních nebo jiných akcí navazujících na soutěž. Stejně tak Účastníci soutěže udělují svůj souhlas, aby s nimi byl při předání výhry proveden krátký zaznamenávaný rozhovor, zavazují se takový rozhovor poskytnout, a souhlasí s tím, aby takový rozhovor byl zveřejněn. Organizátor bude oprávněn pořízené záznamy případně dále zpracovávat, spojit je s jinými díly či je do nich zařadit, dělit je na jednotlivé části či složky atp., bude oprávněn užít je libovolně na základě vlastního rozhodnutí všemi způsoby v rozsahu neomezeném (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). 6.3 Účastník soutěže zasláním Návrhu designového prvku do soutěže poskytuje Organizátorovi bezúplatnou nevýhradní licenci k užití tohoto Návrhu designového prvku, a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a to v souvislosti s realizací soutěže a po dobu realizace soutěže, přičemž s tím v souvislosti je Organizátor, resp. jím pověřený porotce zejména oprávněn zpracovat takový návrh do podoby grafického návrhu, vizualizace a/nebo projektové dokumentace, a v souvislosti s tím tento návrh spojit s jinými díly či ho do nich zařadit, dělit ho na jednotlivé části či složky, a takto zpracovaný návrh případně zveřejnit v rámci finálového kola (viz výše). 6.4 Pro případ však, že se Účastník soutěže stane celkovým výhercem soutěže (viz výše), anebo tehdy, kdy tak určí Organizátor ve vztahu ke kterémukoli Vítězi prvního kola či náhradníku (viz výše), poskytuje takový Účastník soutěže zasláním Návrhu designového prvku do soutěže

6 Organizátorovi bezúplatnou výhradní licenci k užití tohoto Návrhu designového prvku, jakož také ke všem předmětům ochrany vzniklým na základě tohoto návrhu nebo s ním v souvislosti (jichž je autorem či spoluautorem nebo osobou jinak oprávněnou), a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a s právem jakéhokoli zpracování, zásahu, změny, spojení s jinými předměty ochrany, dělení atp., bez práva autorského či jiného obdobného dohledu, a dále rovněž s právem neomezeného postoupení licence či poskytnutí sublicence jakékoli třetí osobě, zejména včetně Partnera, zcela nebo zčásti, opakovaně, úplatně či bezúplatně, s právem dalšího postoupení či poskytnutí podlicence či bez něj, přičemž Účastník soutěže není a nebude oprávněn uvedenou licenci jednostranně zrušit (vypovědět jej, odstoupit atp.), zejména nikoli pro změnu jeho autorského přesvědčení či pro nevyužívání licence. Pokud bude návrh Účastníka soutěže vybrán jako vítězný, zavazuje se takový Účastník soutěže uzavřít s Organizátorem písemnou smlouvu, v jejímž rámci stvrdí veškeré své souhlasy, prohlášení a závazky, zejména včetně udělení licence, které jsou obsaženy v těchto pravidlech a jež stvrdil elektronickou formou, a jejímž předmětem bude mimo jiné poskytnutí bezúplatné a neomezené výhradní licence k Návrhu designového prvku a předmětům ochrany vzniklým na jeho základě či s ním v souvislosti, včetně stvrzení prohlášení o právech k Návrhu designového prvku a případně dalším souvisejícím předmětům ochrany, vše bez nároku na jakoukoli odměnu či úplatu, a to nejpozději do 10-ti dnů ode dne, ve kterém bude Účastníku soutěže doručena písemná smlouva uvedeného obsahu (návrh na uzavření smlouvy) či výzva k jejímu uzavření ve výzvě stanoveným způsobem. Stejně tak je takový Účastník soutěže povinen poskytnout součinnost potřebnou pro zápis dané licence do příslušných veřejných evidencí. V souvislosti se shora uvedeným Účastník prohlašuje, že Návrh designového prvku, jakož případně i jiné předměty ochrany, které případně vzniknou jeho činností v souvislosti se soutěží, jsou výsledkem jeho vlastní originální duševní činnosti, a že nezasahují a nebudou zasahovat do žádných práv žádných třetích osob. 6.5 Účastník soutěže není oprávněn požadovat, aby jeho Návrh designového prvku byl zařazen do soutěže, ani aby byl vybrán do finálových kol nebo jako vítězný návrh či aby byl jinak v souvislosti se soutěží prezentován. Vítězný návrh bude Organizátorem a/nebo Partnerem využit zejména pro komerční účely (včetně výroby) a dále pro marketingové, reklamní a jiné potřeby Organizátora a/nebo Partnera (včetně výroby reklamních předmětů). 7. Soutěžní cena (výhra) 7.1 Výherci soutěže náleží cena v podobě osobního motorového vozidla zn. FIAT 500X v celkové hodnotě CZK. 7.2 Výherce soutěže bude kontaktován Organizátorem osobně, telefonicky či em, přičemž mu takto bude oznámeno, že je Výhercem soutěže, a bude současně navržen způsob předání výhry. V té souvislosti se pro vyloučení pochybností konstatuje, že předání výhry je podmíněno splněním všech podmínek stanovených v těchto pravidlech ze strany výherce soutěže. 7.3 Cena bude vítězi soutěže předána způsobem, který bude Organizátorem a výhercem dohodnut prostřednictvím elektronické komunikace, přičemž výherce soutěže bude povinen se k převzetí ceny dostavit v Organizátorem určený čas na Organizátorem určené místo. Pokud vítěz neposkytne Organizátorovi součinnost k takovému předání (nebude kontaktní, tj. ani do 23 pracovních dnů nezareaguje na zprávu či zprávy Organizátora v souvislosti s oznámením výsledku soutěže či organizací předání výhry, nedostaví se k předání výhry atp.), ztrácí nárok na cenu a cena tedy propadá, ledaže Organizátor rozhodne, že bude cena předána Účastníku soutěže, který se ve finálovém kole umístil jako druhý v pořadí. Pro výběr druhého v pořadí platí kritéria uvedená výše a ve vztahu k tomuto Účastníku platí ohledně oznámení vítězství a předání ceny to, co je uvedeno shora.

7 7.4 K okamžiku předání ceny přechází na vítěze nebezpečí škody či ztráty ceny. Organizátor a ani Partner nenesou odpovědnost za žádné vady udělené ceny (tj. reklamace výhry je vyloučena). 7.5 Organizátor v souvislosti s realizací výhry uhradí výherci příslušnou darovací daň; k tomu je výherce povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Zájemci a Účastníci soutěže berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla soutěže odkazují na určitá jednání, kroky, postupy a/nebo oprávnění Organizátora, je Organizátor oprávněn k jejich realizaci pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz příslušných webových stránek nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci. 8.2 Účastník soutěže bere na vědomí, že Návrhy designových prvků budou v rámci finálové kola volně přístupné na daných webových stránkách a kterákoli osoba je může z tohoto profilu stáhnout / downloadovat; Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné další užití takových návrhů třetími osobami. 8.3 Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na Tato pravidla mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami zprostředkování příležitosti pro uzavření licenční smlouvy pro autory reklamy a jiných děl s jejich zadavateli, jak jsou uvedené podmínky zveřejněny na webových stránkách tam, kde jsou pravidla uvedených obchodních podmínek neslučitelná s pravidly této soutěže, se taková pravidla uvedených podmínek na vztah Účastníka soutěže a Organizátora neaplikují. 8.4 Cena (výhra) nebude udělena, pokud výherce soutěže nesplní všechny podmínky a povinnosti vyplývající z těchto pravidel. 8.5 Na ceny z této soutěže nevzniká právní nárok a jejich vydání se nelze domáhat soudní cestou. 8.6 Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž anebo její pravidla a dále si vyhrazuje právo změnit ceny v soutěži. YINACHI s.r.o.

PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU

PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ 276 63 001, sídlem Ostrava,

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ).

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ). 1. Úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti (dále

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY 1. Organizátor soutěže Spotřebitelskou soutěž Vyhraj 90.000 Kč organizuje společnost Čistá Jižní Morava se sídlem, IČO: 241 88 166,

Více

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky.

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky. Pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem: Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Pravidla soutěže Studentskápečeť Kolik tváří má radost aktuální znění ke dni 18. 6. 2013 (dále jen soutěž )

Pravidla soutěže Studentskápečeť Kolik tváří má radost aktuální znění ke dni 18. 6. 2013 (dále jen soutěž ) Pravidla soutěže Studentskápečeť Kolik tváří má radost aktuální znění ke dni 18. 6. 2013 (dále jen soutěž ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pravidla Tato pravidla soutěže Studentská pečeť Kolik tváří má radost

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel aktivity Poznej Švéda (dále také jako soutěž a pravidla ). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pořadatelé, soutěžící, téma soutěže, účel soutěže: 1. Oficiálním pořadatelem je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen doba trvání soutěže ). Ukončení přesně v 15:00 hodin 9.9.2015.

1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen doba trvání soutěže ). Ukončení přesně v 15:00 hodin 9.9.2015. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. #P8NocniSvet I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže #P8NocniSvet (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád Mr. Leather ČR 2015 Soutěžní řád 1. Pořadatel a místo soutěže a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Ottou Tesařem, (dále jen pořadatel).

Více

Úplná pravidla Testuj Rapida

Úplná pravidla Testuj Rapida Úplná pravidla Testuj Rapida Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Testuj Rapida (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže )

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže ) SOUTĚŽNÍ ŘÁD reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) Termín konání soutěže: od 17. 4. 2015 12:00:00, do 6. 5. 2015 23:59:59. (dále jen termín konání soutěže ) Vyhlašovatel a organizátor

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu.

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Agentská hra I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Agentská hra (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Soutěžní návrhy je nutné zaslat na email design@next.cz ve formátech PDF a DWG.

Soutěžní návrhy je nutné zaslat na email design@next.cz ve formátech PDF a DWG. SOUTĚŽ NEXT DESIGN DOOR 2012 motto: "Bezpečný design - staň se tvůrcem limitované série bezpečnostních dveří NEXT" PROPOZICE SOUTĚZE 01-2012 1. SPECIFIKACE SOUTĚŽE 1. 1. Účel a cíl soutěže Účelem soutěže

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

Úplná pravidla fotografické soutěže

Úplná pravidla fotografické soutěže Úplná pravidla fotografické soutěže Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže (dále jen Soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut )

Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut ) STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut ) Smyslem tohoto statutu je úplná úprava pravidel soutěže Fotosoutěž

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu.

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Česká republika Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Statut a úplná pravidla soutěže

Statut a úplná pravidla soutěže Statut a úplná pravidla soutěže Úvodní ustanovení Smyslem tohoto statutu jsou pravidla soutěže Objednejte okna a dveře OTHERM PRAHA s.r.o. a soutěžte o exotickou dovolenou (dále jen soutěž). Tento status

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Nenaboř to 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Scholz&Friends, s.r.o., se sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, 110 00, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!!

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!! PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!! 1. POŘADATEL: Pořadatelem soutěže na území České republiky je společnost BubbleStar CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141,

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. IČ: 27604942 jednající Danielem Sedláčkem, předsedou představenstva zapsaná v obchodním

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7 Pravidla soutěže platná od 5. 2015 do 3 5. 2015. Strana 1 ze 7 Popis soutěže Marketingová soutěž KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více