PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X"

Transkript

1 PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO , se sídlem Praha 7, Nad Štolou 4, PSČ (dále jen Organizátor ). Partnerem soutěže je společnost Fiat Group Automobiles Central and Eastern Europe Kft, se sídlem Madarász Viktor Utca 47 A-B. IV. em Budapešť, Maďarsko IČO: DIČ: HU (dále jen Partner ). 1.2 Za podmínek dále stanovených bude v rámci soutěže každému jejímu řádně registrovanému účastníku umožněno dále stanoveným způsobem přihlásit svůj soutěžní příspěvek, a to konkrétně návrh originálního designového doplňku interiéru automobilu z produkce FIAT, konkrétně automobilu značky FIAT 500X (dále jen Návrh designového prvku ). Ze všech soutěžních příspěvků vybere zvláštní porota celkem 4 příspěvky, které postoupí do finálového kola, v němž hlasováním veřejnosti bude určen vítězný příspěvek, jehož autor získá za podmínek zde stanovených níže uvedenou cenu. 2. Podmínky účasti v soutěži, přihlášení do soutěže 2.1 Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou registrovány / přihlášeny a splní další podmínky stanovené níže v těchto pravidlech, přičemž vždy platí, že v každém případě uvedené osoby musí být skutečnými autory příslušného Návrhu designového prvku s plným oprávněním v neomezeném rozsahu nakládat se všemi právy ohledně všech Návrhů designového prvku, včetně oprávnění poskytnout Organizátorovi a/nebo Partnerovi licenci (či jiné obdobné oprávnění) k užití Návrhu designového prvku, případně předmětů ochrany vzniklých na základě takového návrhu, v rozsahu a za podmínek zde stanovených. Soutěže se nemohou účastnit fyzické osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi a Partnerovi a dále osob jim blízkých (viz 22 občanského zákoníku). 2.2 Osoba, která má zájem účastnit se soutěže a splňuje podmínky stanovené v čl. 2.1 výše (dále jen Zájemce ), se způsobem a za podmínek uvedených níže přihlásí do soutěže, a to kdykoli v průběhu trvání soutěže. 2.3 Zájemce se do soutěže přihlásí prostřednictvím sítě internet tak, že v prvním kroku na internetových (webových) stránkách řádně vyplní tam připravený formulář a následně potvrdí správnost, úplnost a pravdivost vyplněných údajů kliknutím na příslušná pole, která se v návaznosti na vyplnění údajů objeví. Ve formuláři musí správně, úplně a pravdivě vyplnit všechny své následující povinné údaje: a) přezdívka b) jméno a příjmení; c) kontaktní ová adresa; d) kontaktní telefonní číslo; e) heslo; f) heslo pro kontrolu; g) potvrzení věku; a h) potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami futurebakery. Po úplném vyplnění registračního formuláře bude tomu, kdo má zájem stát se účastníkem soutěže (eventuálně autorem ve smyslu obchodních podmínek futurebakery), zaslán s tzv. linkem (odkaz Aktivovat účet), kliknutím na nějž příslušný zájemce aktivuje svůj účet na

2 stránkách k němuž má zajištěn přístup prostřednictvím přístupového hesla. Do soutěže vyhlašované těmito pravidly se pak Zájemce přihlásí tak, že v rámci svého profilu klikne na odkaz přičemž na této stránce potvrdí kliknutím souhlas s těmito pravidly soutěže (které budou obsaženy v rámci příslušného briefu / zadání Partnera), dále klikne na odkaz přidat nápad, do příslušné kolonky vyplní slovní popis Návrhu designového prvku a klikne na odkaz odeslat. 2.4 Nevyplní-li Zájemce řádně v přihláškovém formuláři všechny shora uvedené povinné údaje, případně nebude-li postupovat dále tak, jak uvedeno výše, nebude zařazen do soutěže a nestane se účastníkem soutěže. 2.5 Řádným vyplněním přihláškového formuláře a odesláním Návrhu designového prvku Zájemce prohlašuje a potvrzuje, že všechny jím zadané údaje jsou správné, úplné a pravdivé, a dále že Zájemce splňuje obecné podmínky pro účast v soutěži a že výslovně a bezpodmínečně souhlasí s těmito pravidly a všemi podmínkami v nich obsaženými, zavazuje se je dodržovat a prohlašuje, že se s nimi předem v plném rozsahu seznámil a že jim rozumí; pokud je či se stane toto prohlášení a potvrzení Zájemce nepravdivým, nesprávným či neúplným (byť i jen v části) nebo pokud budou daným účastníkem porušena tato pravidla či aplikovatelný právní nebo jiný předpis jakýmkoli jiným způsobem, je Organizátor oprávněn vyloučit Zájemce / účastníka ze soutěže. 2.6 Zájemce se smí do soutěže přihlásit nejvýše stokrát, tj. smí soutěžit nejvýše se sty soutěžními Návrhy designového prvku. 2.7 Soutěžní Návrh designového prvku musí splňovat podmínky stanovené těmito pravidly. Účastník soutěže bere na vědomí, že pokud Návrh designového prvku nebude v plném rozsahu splňovat podmínky těchto pravidel, nemá Účastník soutěže nárok na účast v soutěži a může být dle výlučného uvážení Organizátora ze soutěže vyloučen. 2.8 Soutěžní Návrh designového prvku musí být návrhem doplňku do interiéru vozidla (FIAT 500X). 2.9 Do soutěže nebude zařazen, případně bude ze soutěže vyloučen takový Návrh designového prvku (a jeho autor), který nebude slučitelný s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito pravidly. Za takové nepřípustné Návrhy designového prvku budou považovány zejména ty, které nesouvisejí s předmětem soutěže, dále Návrhy designového prvku urážlivé nebo hanlivé, obsahující prvky erotiky, pornografie, propagující cigarety, omamné a/nebo psychotropní látky anebo jejich konzumaci (včetně konzumace alkoholu před či v průběhu řízení vozidla), Návrhy designového prvku obsahující reklamu či propagaci služby či výrobku (s výjimkou výrobku Partnera či služby poskytované Partnerem), Návrhy designového prvku zasahující do práva na ochranu osobnosti či jiného práva třetí osoby, a dále ty, které budou v rámci svého popisu či jinak vulgární, hanobící národ, etnickou skupinu, rasu, (náboženské nebo politické) přesvědčení a/nebo sexuální orientaci, podněcující k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcující násilí proti skupině obyvatel a/nebo proti jednotlivci či násilí jinak podněcující, podněcující k spáchání trestného činu či přestupku apod Účastník soutěže prohlašuje a zavazuje se, že jeho Návrh designového prvku je a bude přípustný v souladu s těmito pravidly a zákonem či jinou aplikovatelnou normou, nezasahuje ani nebude zasahovat do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících, práv duševního vlastnictví atp.). Účastník soutěže je plně odpovědný za obsah Návrhu designového prvku a tento prvek jako takový; Účastník soutěže v této souvislosti prohlašuje a zavazuje se, že je autorem Návrhu designového prvku, a že je vybaven všemi právy s takovým autorstvím spojenými.

3 2.11 Organizátor posoudí Zájemcův Návrh designového prvku, včetně řádnosti vyplnění přihláškového formuláře, z hlediska obsahu (a souladu s těmito pravidly, zákonem a jinými aplikovatelnými normami) zpravidla do 3 pracovních dnů od okamžiku registrace a odeslání Návrhu designového prvku, ledaže si příslušné posouzení vyžádá delší čas, přičemž takto bude Organizátor hodnotit naplnění podmínek stanovených zákonem či jinými normami a/nebo těmito pravidly soutěže. Organizátor rozhodne o schválení či neschválení registrace a Návrhu designového prvku (a tedy o připuštění či odmítnutí účasti Zájemce v soutěži), přičemž Organizátor nemusí Zájemce informovat ani vysvětlovat případné důvody, pro které Zájemce zařazen do soutěže nebyl Schválí-li Organizátor registraci a Návrh designového prvku, stává se Zájemce účastníkem soutěže (dále jen Účastník soutěže ) V případě schválení registrace, včetně Návrhu designového prvku, ze strany Organizátora bude příslušný Návrh designového prvku uložen na příslušném elektronickém uložišti a po skončení prvního kola soutěže bude představen Partnerovi a odborné porotě, k čemuž Zájemce / Účastník soutěže odesláním přihlašovacího formuláře do soutěže Organizátora výslovně opravňuje, a to bezúplatně a bez časového omezení Organizátor neodpovídá za obsah žádných Návrhů designového prvku a ani za obsah, pravdivost a úplnost jiných údajů uvedených Zájemcem v rámci registrace; Účastník soutěže odškodní Organizátora ve vztahu k jakékoli škodě či jiné újmě, která by Organizátorovi vznikla v důsledku porušení shora uvedených prohlášení a závazků Účastníka soutěže. 3. Doba trvání soutěže Soutěž bude probíhat v době ode dne do dne přičemž první kolo soutěže bude probíhat v době ode dne do dne kdy dojde k výběru finálových soutěžních příspěvků ze strany odborné poroty, a druhé, finálové kolo soutěže bude probíhat v době ode dne do dne s tím, že v této době bude veřejnost hlasovat o vítězném příspěvku (viz níže). 4. Určení vítězů prvního kola soutěže 4.1 Ze všech Účastníků soutěže, resp. ze všech soutěžních Návrhů designových prvků připuštěných do soutěže, vybere zvláštní čtyřčlenná porota Organizátora, složená ze čtyř odborníků v oblasti designu, celkem 4 vítěze prvního kola soutěže (dále jen společně Vítězové prvního kola a jednotlivě Vítěz prvního kola ), kteří postoupí do finálového kola soutěže, přičemž každý z členů poroty vybere jednoho Vítěze prvního kola. Vedle Vítězů prvního kola soutěže budou porotou určeny také 4 tzv. náhradníci pro případ, že by některý z Vítězů prvního kola či všichni z nich přestal / přestali být z jakéhokoli důvodu Účastníkem soutěže; každý z členů poroty přitom vybere jednoho náhradníka za Vítěze prvního kola, kterého vybral právě tento člen poroty. Kritérii pro výběr Vítězů prvního kola, ale i náhradníků, bude zejména originalita Návrhu designového prvku, jeho praktická využitelnost, realizovatelnost, estetičnost, atp., a to dle výlučného názoru poroty. 4.2 Vítězové prvního kola, včetně jejich náhradníků, budou určeni nejpozději do jednoho dne ode dne skončení prvního kola soutěže, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak. 4.3 Vítězové prvního kola budou vyhlášeni na následujících internetových stránkách: Vítězové prvního kola budou rovněž Organizátorem kontaktováni em a/nebo telefonicky, přičemž s nimi bude projednán další program v rámci soutěže a jejich práva a povinnosti v rámci pokračování soutěže (viz dále). Organizátorem budou takto kontaktováni rovněž příslušní náhradníci, přičemž těm bude takto oznámeno, že jsou náhradníky za Vítěze prvního kola s právy a povinnostmi uvedenými dále.

4 5. Pravidla pro finálové kolo soutěže / určení celkového vítěze soutěže 5.1 Každý Účastník soutěže, který se stane Vítězem prvního kola, případně který jako náhradník nastoupí na místo Vítěze prvního kola, je povinen: (a) (b) (c) osobně se zúčastnit dne případně v jiný den určený Organizátorem, setkání s odbornou porotou a ostatními Vítězi prvního kola, či jejich náhradníky, a to v Brně, případně v jiném místě a čase určeném včas Organizátorem; komunikovat a spolupracovat ( em a telefonicky) s příslušným porotcem, který daného Účastníka soutěže vybral jako Vítěze prvního kola (či jeho náhradníka) ohledně vývoje Návrhu designového prvku tak, aby příslušný člen poroty mohl Návrh designového prvku zpracovat do podoby konkrétního grafického návrhu, vizualizace, která bude následně uveřejněna na webových stránkách na kterých bude probíhat hlasování veřejnosti o celkového vítěze soutěže; osobně se zúčastnit dne , případně v jiný den určený Organizátorem, vyhlášení Vítěze prvního kola, a to v Praze, případně v jiném místě a čase určeném včas Organizátorem. 5.2 Každý účastník soutěže, který se stane Vítězem prvního kola, případně který jako náhradník nastoupí na místo Vítěze prvního kola, uděluje souhlas s tím a oprávnění k tomu, aby jeho Návrh designového prvku, ať již ve formě grafického zpracování (vizualizace) či ve formě jiné, Organizátor uveřejnil na příslušných internetových stránkách, v rámci kterých bude probíhat hlasování o celkovém vítězi, a to jak po dobu vlastního trvání soutěže, tak po dobu, po kterou se veřejnost bude dle uvážení Organizátora seznamovat s výsledky soutěže. 5.3 Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které jim v souvislosti se soutěží a plněním podmínek podle těchto pravidel vzniknou, ledaže příslušný Účastník soutěže sjedná s Organizátorem soutěže písemně jinak. 5.4 Celkový vítěz soutěže bude určen veřejným hlasováním na internetových stránkách kde bude mít každý z Návrhů designových prvků, které postoupily do finálového kola, zřízen svůj vlastní miniprofil, v rámci kterého bude návštěvníkům těchto stránek umožněno hlasovat prostřednictvím udílení kladných bodů. Získané kladné body budou zaznamenány v celkovém bodovém skóre dotčeného Účastníka soutěže aktuální stav bodového účtu (skóre) Účastníka soutěže bude zobrazen u příslušného Návrhu designového prvku. Hodnotící může každý Příspěvek jednoho Účastníka soutěže hodnotit pouze jednou. 5.5 Předpokládaná doba trvání uvedeného hlasování, a tím tedy finálového kola soutěže, je v době ode dne od hodin do dne do hodin, nebude-li Organizátorem oznámeno jinak. 5.6 Pokud nastane situace, kdy nebude možné určit celkového vítěze podle kritéria nejvyššího počtu získaných bodů (tj. pokud dva a více Účastníků soutěže získá stejný nejvyšší počet bodů), bude druhým hodnotícím kritériem pro určení vítěze okamžik dosažení dotčeného nejvyššího počtu bodů, přičemž výhercem se stane ten Účastník soutěže, který dosáhl dotčeného množství bodů dříve. Nebude-li možné určit výherce ani takto, bude dalším hodnotícím kritériem okamžik přihlášení Návrhu designového prvku do soutěže, přičemž výhercem se stane ten Účastník soutěže, který přihlásil svůj příspěvek do soutěže dříve. Nebude-li možné vítěze určit ani jedním ze způsobů uvedených shora, resp. jejich kombinací, nemá soutěž vítěze a cena nenáleží žádnému z Účastníků soutěže. 5.7 Účastníci soutěže berou na vědomí, že termíny, časy a místa konání jednotlivých akcí v rámci soutěže, včetně doby trvání jednotlivých kol, jsou pouze předpokládanými a orientačními. V té souvislosti si Organizátor vyhrazuje oprávnění takové termíny, časy a místa změnit, přičemž pro Účastníky soutěže budou závazné termíny, časy a místa ze strany Organizátora případně nově určená, a to i opakovaně.

5 6. Osobní údaje, projevy osobní povahy, oprávnění Organizátora k užití Návrhu designového prvku 6.1 Přihlášením do soutěže Účastníci soutěže udělují Partnerovi svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby Partner elektronicky zpracoval a zařadil do databáze jimi uvedené osobní údaje, a to pro účely realizace této soutěže, a dále pro marketingové a PR účely Partnera, zejména pro zasílání obchodních sdělení (včetně nabízení výrobků a služeb, informování o propagačních a jiných akcích atp.) prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Účastník dále souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, případně se zveřejněním svého soutěžního příspěvku, v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to jak v rámci prvního kola, tak také v rámci kola finálového. Uvedený souhlas je udělován na dobu neurčitou (tj. do odvolání). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Partnera, a dále má soutěžící práva dle 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tj. zejména (i) právo přístupu k osobním údajům, (ii) právo na opravu osobních údajů, (iii) právo požádat Partnera o vysvětlení v případě, že se dotčený Účastník soutěže bude domnívat, že Partner provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), přičemž nebude-li jeho žádosti vyhověno, má Účastník soutěže právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů na kontaktních místech uvedených na stránkách (může tak učinit i přímo, tj. bez předchozí žádosti určené Partnerovi). Odvolání souhlasu se zpracováním je účinné okamžikem doručení Partnerovi. 6.2 Organizátor si vyhrazuje právo organizovat jakékoli akce související se soutěží, včetně setkání s porotou, vyhlášení výsledků a předávání výhry, jako veřejnou akci a v rámci ní pořizovat zvukové, obrazové a/nebo zvukově obrazové záznamy Účastníků soutěže (resp. účastníků postoupivších do finálového kola) a jejich projevů osobní povahy, k čemuž Účastníci soutěže ve smyslu 84 a 87 občanského zákoníku udělují svůj výslovný souhlas. Dále pak Účastníci soutěže udělují Organizátorovi a Partnerovi právo uveřejnit (jakýmkoli prostředkem, v jakýchkoliv médiích či jinak je sdělovat veřejnosti, zejména pak zveřejnit je na internetu) takto pořízené záznamy a/nebo uvést (zveřejnit) jména a podobizny Účastníků soutěže postoupivších do závěrečného kola v souvislosti s propagací soutěže a informováním veřejnosti o jejích výsledcích či v rámci propagačních nebo jiných akcí navazujících na soutěž. Stejně tak Účastníci soutěže udělují svůj souhlas, aby s nimi byl při předání výhry proveden krátký zaznamenávaný rozhovor, zavazují se takový rozhovor poskytnout, a souhlasí s tím, aby takový rozhovor byl zveřejněn. Organizátor bude oprávněn pořízené záznamy případně dále zpracovávat, spojit je s jinými díly či je do nich zařadit, dělit je na jednotlivé části či složky atp., bude oprávněn užít je libovolně na základě vlastního rozhodnutí všemi způsoby v rozsahu neomezeném (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). 6.3 Účastník soutěže zasláním Návrhu designového prvku do soutěže poskytuje Organizátorovi bezúplatnou nevýhradní licenci k užití tohoto Návrhu designového prvku, a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a to v souvislosti s realizací soutěže a po dobu realizace soutěže, přičemž s tím v souvislosti je Organizátor, resp. jím pověřený porotce zejména oprávněn zpracovat takový návrh do podoby grafického návrhu, vizualizace a/nebo projektové dokumentace, a v souvislosti s tím tento návrh spojit s jinými díly či ho do nich zařadit, dělit ho na jednotlivé části či složky, a takto zpracovaný návrh případně zveřejnit v rámci finálového kola (viz výše). 6.4 Pro případ však, že se Účastník soutěže stane celkovým výhercem soutěže (viz výše), anebo tehdy, kdy tak určí Organizátor ve vztahu ke kterémukoli Vítězi prvního kola či náhradníku (viz výše), poskytuje takový Účastník soutěže zasláním Návrhu designového prvku do soutěže

6 Organizátorovi bezúplatnou výhradní licenci k užití tohoto Návrhu designového prvku, jakož také ke všem předmětům ochrany vzniklým na základě tohoto návrhu nebo s ním v souvislosti (jichž je autorem či spoluautorem nebo osobou jinak oprávněnou), a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a s právem jakéhokoli zpracování, zásahu, změny, spojení s jinými předměty ochrany, dělení atp., bez práva autorského či jiného obdobného dohledu, a dále rovněž s právem neomezeného postoupení licence či poskytnutí sublicence jakékoli třetí osobě, zejména včetně Partnera, zcela nebo zčásti, opakovaně, úplatně či bezúplatně, s právem dalšího postoupení či poskytnutí podlicence či bez něj, přičemž Účastník soutěže není a nebude oprávněn uvedenou licenci jednostranně zrušit (vypovědět jej, odstoupit atp.), zejména nikoli pro změnu jeho autorského přesvědčení či pro nevyužívání licence. Pokud bude návrh Účastníka soutěže vybrán jako vítězný, zavazuje se takový Účastník soutěže uzavřít s Organizátorem písemnou smlouvu, v jejímž rámci stvrdí veškeré své souhlasy, prohlášení a závazky, zejména včetně udělení licence, které jsou obsaženy v těchto pravidlech a jež stvrdil elektronickou formou, a jejímž předmětem bude mimo jiné poskytnutí bezúplatné a neomezené výhradní licence k Návrhu designového prvku a předmětům ochrany vzniklým na jeho základě či s ním v souvislosti, včetně stvrzení prohlášení o právech k Návrhu designového prvku a případně dalším souvisejícím předmětům ochrany, vše bez nároku na jakoukoli odměnu či úplatu, a to nejpozději do 10-ti dnů ode dne, ve kterém bude Účastníku soutěže doručena písemná smlouva uvedeného obsahu (návrh na uzavření smlouvy) či výzva k jejímu uzavření ve výzvě stanoveným způsobem. Stejně tak je takový Účastník soutěže povinen poskytnout součinnost potřebnou pro zápis dané licence do příslušných veřejných evidencí. V souvislosti se shora uvedeným Účastník prohlašuje, že Návrh designového prvku, jakož případně i jiné předměty ochrany, které případně vzniknou jeho činností v souvislosti se soutěží, jsou výsledkem jeho vlastní originální duševní činnosti, a že nezasahují a nebudou zasahovat do žádných práv žádných třetích osob. 6.5 Účastník soutěže není oprávněn požadovat, aby jeho Návrh designového prvku byl zařazen do soutěže, ani aby byl vybrán do finálových kol nebo jako vítězný návrh či aby byl jinak v souvislosti se soutěží prezentován. Vítězný návrh bude Organizátorem a/nebo Partnerem využit zejména pro komerční účely (včetně výroby) a dále pro marketingové, reklamní a jiné potřeby Organizátora a/nebo Partnera (včetně výroby reklamních předmětů). 7. Soutěžní cena (výhra) 7.1 Výherci soutěže náleží cena v podobě osobního motorového vozidla zn. FIAT 500X v celkové hodnotě CZK. 7.2 Výherce soutěže bude kontaktován Organizátorem osobně, telefonicky či em, přičemž mu takto bude oznámeno, že je Výhercem soutěže, a bude současně navržen způsob předání výhry. V té souvislosti se pro vyloučení pochybností konstatuje, že předání výhry je podmíněno splněním všech podmínek stanovených v těchto pravidlech ze strany výherce soutěže. 7.3 Cena bude vítězi soutěže předána způsobem, který bude Organizátorem a výhercem dohodnut prostřednictvím elektronické komunikace, přičemž výherce soutěže bude povinen se k převzetí ceny dostavit v Organizátorem určený čas na Organizátorem určené místo. Pokud vítěz neposkytne Organizátorovi součinnost k takovému předání (nebude kontaktní, tj. ani do 23 pracovních dnů nezareaguje na zprávu či zprávy Organizátora v souvislosti s oznámením výsledku soutěže či organizací předání výhry, nedostaví se k předání výhry atp.), ztrácí nárok na cenu a cena tedy propadá, ledaže Organizátor rozhodne, že bude cena předána Účastníku soutěže, který se ve finálovém kole umístil jako druhý v pořadí. Pro výběr druhého v pořadí platí kritéria uvedená výše a ve vztahu k tomuto Účastníku platí ohledně oznámení vítězství a předání ceny to, co je uvedeno shora.

7 7.4 K okamžiku předání ceny přechází na vítěze nebezpečí škody či ztráty ceny. Organizátor a ani Partner nenesou odpovědnost za žádné vady udělené ceny (tj. reklamace výhry je vyloučena). 7.5 Organizátor v souvislosti s realizací výhry uhradí výherci příslušnou darovací daň; k tomu je výherce povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Zájemci a Účastníci soutěže berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla soutěže odkazují na určitá jednání, kroky, postupy a/nebo oprávnění Organizátora, je Organizátor oprávněn k jejich realizaci pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz příslušných webových stránek nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci. 8.2 Účastník soutěže bere na vědomí, že Návrhy designových prvků budou v rámci finálové kola volně přístupné na daných webových stránkách a kterákoli osoba je může z tohoto profilu stáhnout / downloadovat; Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné další užití takových návrhů třetími osobami. 8.3 Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na Tato pravidla mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami zprostředkování příležitosti pro uzavření licenční smlouvy pro autory reklamy a jiných děl s jejich zadavateli, jak jsou uvedené podmínky zveřejněny na webových stránkách tam, kde jsou pravidla uvedených obchodních podmínek neslučitelná s pravidly této soutěže, se taková pravidla uvedených podmínek na vztah Účastníka soutěže a Organizátora neaplikují. 8.4 Cena (výhra) nebude udělena, pokud výherce soutěže nesplní všechny podmínky a povinnosti vyplývající z těchto pravidel. 8.5 Na ceny z této soutěže nevzniká právní nárok a jejich vydání se nelze domáhat soudní cestou. 8.6 Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž anebo její pravidla a dále si vyhrazuje právo změnit ceny v soutěži. YINACHI s.r.o.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více