PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X"

Transkript

1 PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO , se sídlem Praha 7, Nad Štolou 4, PSČ (dále jen Organizátor ). Partnerem soutěže je společnost Fiat Group Automobiles Central and Eastern Europe Kft, se sídlem Madarász Viktor Utca 47 A-B. IV. em Budapešť, Maďarsko IČO: DIČ: HU (dále jen Partner ). 1.2 Za podmínek dále stanovených bude v rámci soutěže každému jejímu řádně registrovanému účastníku umožněno dále stanoveným způsobem přihlásit svůj soutěžní příspěvek, a to konkrétně návrh originálního designového doplňku interiéru automobilu z produkce FIAT, konkrétně automobilu značky FIAT 500X (dále jen Návrh designového prvku ). Ze všech soutěžních příspěvků vybere zvláštní porota celkem 4 příspěvky, které postoupí do finálového kola, v němž hlasováním veřejnosti bude určen vítězný příspěvek, jehož autor získá za podmínek zde stanovených níže uvedenou cenu. 2. Podmínky účasti v soutěži, přihlášení do soutěže 2.1 Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou registrovány / přihlášeny a splní další podmínky stanovené níže v těchto pravidlech, přičemž vždy platí, že v každém případě uvedené osoby musí být skutečnými autory příslušného Návrhu designového prvku s plným oprávněním v neomezeném rozsahu nakládat se všemi právy ohledně všech Návrhů designového prvku, včetně oprávnění poskytnout Organizátorovi a/nebo Partnerovi licenci (či jiné obdobné oprávnění) k užití Návrhu designového prvku, případně předmětů ochrany vzniklých na základě takového návrhu, v rozsahu a za podmínek zde stanovených. Soutěže se nemohou účastnit fyzické osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi a Partnerovi a dále osob jim blízkých (viz 22 občanského zákoníku). 2.2 Osoba, která má zájem účastnit se soutěže a splňuje podmínky stanovené v čl. 2.1 výše (dále jen Zájemce ), se způsobem a za podmínek uvedených níže přihlásí do soutěže, a to kdykoli v průběhu trvání soutěže. 2.3 Zájemce se do soutěže přihlásí prostřednictvím sítě internet tak, že v prvním kroku na internetových (webových) stránkách řádně vyplní tam připravený formulář a následně potvrdí správnost, úplnost a pravdivost vyplněných údajů kliknutím na příslušná pole, která se v návaznosti na vyplnění údajů objeví. Ve formuláři musí správně, úplně a pravdivě vyplnit všechny své následující povinné údaje: a) přezdívka b) jméno a příjmení; c) kontaktní ová adresa; d) kontaktní telefonní číslo; e) heslo; f) heslo pro kontrolu; g) potvrzení věku; a h) potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami futurebakery. Po úplném vyplnění registračního formuláře bude tomu, kdo má zájem stát se účastníkem soutěže (eventuálně autorem ve smyslu obchodních podmínek futurebakery), zaslán s tzv. linkem (odkaz Aktivovat účet), kliknutím na nějž příslušný zájemce aktivuje svůj účet na

2 stránkách k němuž má zajištěn přístup prostřednictvím přístupového hesla. Do soutěže vyhlašované těmito pravidly se pak Zájemce přihlásí tak, že v rámci svého profilu klikne na odkaz přičemž na této stránce potvrdí kliknutím souhlas s těmito pravidly soutěže (které budou obsaženy v rámci příslušného briefu / zadání Partnera), dále klikne na odkaz přidat nápad, do příslušné kolonky vyplní slovní popis Návrhu designového prvku a klikne na odkaz odeslat. 2.4 Nevyplní-li Zájemce řádně v přihláškovém formuláři všechny shora uvedené povinné údaje, případně nebude-li postupovat dále tak, jak uvedeno výše, nebude zařazen do soutěže a nestane se účastníkem soutěže. 2.5 Řádným vyplněním přihláškového formuláře a odesláním Návrhu designového prvku Zájemce prohlašuje a potvrzuje, že všechny jím zadané údaje jsou správné, úplné a pravdivé, a dále že Zájemce splňuje obecné podmínky pro účast v soutěži a že výslovně a bezpodmínečně souhlasí s těmito pravidly a všemi podmínkami v nich obsaženými, zavazuje se je dodržovat a prohlašuje, že se s nimi předem v plném rozsahu seznámil a že jim rozumí; pokud je či se stane toto prohlášení a potvrzení Zájemce nepravdivým, nesprávným či neúplným (byť i jen v části) nebo pokud budou daným účastníkem porušena tato pravidla či aplikovatelný právní nebo jiný předpis jakýmkoli jiným způsobem, je Organizátor oprávněn vyloučit Zájemce / účastníka ze soutěže. 2.6 Zájemce se smí do soutěže přihlásit nejvýše stokrát, tj. smí soutěžit nejvýše se sty soutěžními Návrhy designového prvku. 2.7 Soutěžní Návrh designového prvku musí splňovat podmínky stanovené těmito pravidly. Účastník soutěže bere na vědomí, že pokud Návrh designového prvku nebude v plném rozsahu splňovat podmínky těchto pravidel, nemá Účastník soutěže nárok na účast v soutěži a může být dle výlučného uvážení Organizátora ze soutěže vyloučen. 2.8 Soutěžní Návrh designového prvku musí být návrhem doplňku do interiéru vozidla (FIAT 500X). 2.9 Do soutěže nebude zařazen, případně bude ze soutěže vyloučen takový Návrh designového prvku (a jeho autor), který nebude slučitelný s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito pravidly. Za takové nepřípustné Návrhy designového prvku budou považovány zejména ty, které nesouvisejí s předmětem soutěže, dále Návrhy designového prvku urážlivé nebo hanlivé, obsahující prvky erotiky, pornografie, propagující cigarety, omamné a/nebo psychotropní látky anebo jejich konzumaci (včetně konzumace alkoholu před či v průběhu řízení vozidla), Návrhy designového prvku obsahující reklamu či propagaci služby či výrobku (s výjimkou výrobku Partnera či služby poskytované Partnerem), Návrhy designového prvku zasahující do práva na ochranu osobnosti či jiného práva třetí osoby, a dále ty, které budou v rámci svého popisu či jinak vulgární, hanobící národ, etnickou skupinu, rasu, (náboženské nebo politické) přesvědčení a/nebo sexuální orientaci, podněcující k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcující násilí proti skupině obyvatel a/nebo proti jednotlivci či násilí jinak podněcující, podněcující k spáchání trestného činu či přestupku apod Účastník soutěže prohlašuje a zavazuje se, že jeho Návrh designového prvku je a bude přípustný v souladu s těmito pravidly a zákonem či jinou aplikovatelnou normou, nezasahuje ani nebude zasahovat do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících, práv duševního vlastnictví atp.). Účastník soutěže je plně odpovědný za obsah Návrhu designového prvku a tento prvek jako takový; Účastník soutěže v této souvislosti prohlašuje a zavazuje se, že je autorem Návrhu designového prvku, a že je vybaven všemi právy s takovým autorstvím spojenými.

3 2.11 Organizátor posoudí Zájemcův Návrh designového prvku, včetně řádnosti vyplnění přihláškového formuláře, z hlediska obsahu (a souladu s těmito pravidly, zákonem a jinými aplikovatelnými normami) zpravidla do 3 pracovních dnů od okamžiku registrace a odeslání Návrhu designového prvku, ledaže si příslušné posouzení vyžádá delší čas, přičemž takto bude Organizátor hodnotit naplnění podmínek stanovených zákonem či jinými normami a/nebo těmito pravidly soutěže. Organizátor rozhodne o schválení či neschválení registrace a Návrhu designového prvku (a tedy o připuštění či odmítnutí účasti Zájemce v soutěži), přičemž Organizátor nemusí Zájemce informovat ani vysvětlovat případné důvody, pro které Zájemce zařazen do soutěže nebyl Schválí-li Organizátor registraci a Návrh designového prvku, stává se Zájemce účastníkem soutěže (dále jen Účastník soutěže ) V případě schválení registrace, včetně Návrhu designového prvku, ze strany Organizátora bude příslušný Návrh designového prvku uložen na příslušném elektronickém uložišti a po skončení prvního kola soutěže bude představen Partnerovi a odborné porotě, k čemuž Zájemce / Účastník soutěže odesláním přihlašovacího formuláře do soutěže Organizátora výslovně opravňuje, a to bezúplatně a bez časového omezení Organizátor neodpovídá za obsah žádných Návrhů designového prvku a ani za obsah, pravdivost a úplnost jiných údajů uvedených Zájemcem v rámci registrace; Účastník soutěže odškodní Organizátora ve vztahu k jakékoli škodě či jiné újmě, která by Organizátorovi vznikla v důsledku porušení shora uvedených prohlášení a závazků Účastníka soutěže. 3. Doba trvání soutěže Soutěž bude probíhat v době ode dne do dne přičemž první kolo soutěže bude probíhat v době ode dne do dne kdy dojde k výběru finálových soutěžních příspěvků ze strany odborné poroty, a druhé, finálové kolo soutěže bude probíhat v době ode dne do dne s tím, že v této době bude veřejnost hlasovat o vítězném příspěvku (viz níže). 4. Určení vítězů prvního kola soutěže 4.1 Ze všech Účastníků soutěže, resp. ze všech soutěžních Návrhů designových prvků připuštěných do soutěže, vybere zvláštní čtyřčlenná porota Organizátora, složená ze čtyř odborníků v oblasti designu, celkem 4 vítěze prvního kola soutěže (dále jen společně Vítězové prvního kola a jednotlivě Vítěz prvního kola ), kteří postoupí do finálového kola soutěže, přičemž každý z členů poroty vybere jednoho Vítěze prvního kola. Vedle Vítězů prvního kola soutěže budou porotou určeny také 4 tzv. náhradníci pro případ, že by některý z Vítězů prvního kola či všichni z nich přestal / přestali být z jakéhokoli důvodu Účastníkem soutěže; každý z členů poroty přitom vybere jednoho náhradníka za Vítěze prvního kola, kterého vybral právě tento člen poroty. Kritérii pro výběr Vítězů prvního kola, ale i náhradníků, bude zejména originalita Návrhu designového prvku, jeho praktická využitelnost, realizovatelnost, estetičnost, atp., a to dle výlučného názoru poroty. 4.2 Vítězové prvního kola, včetně jejich náhradníků, budou určeni nejpozději do jednoho dne ode dne skončení prvního kola soutěže, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak. 4.3 Vítězové prvního kola budou vyhlášeni na následujících internetových stránkách: Vítězové prvního kola budou rovněž Organizátorem kontaktováni em a/nebo telefonicky, přičemž s nimi bude projednán další program v rámci soutěže a jejich práva a povinnosti v rámci pokračování soutěže (viz dále). Organizátorem budou takto kontaktováni rovněž příslušní náhradníci, přičemž těm bude takto oznámeno, že jsou náhradníky za Vítěze prvního kola s právy a povinnostmi uvedenými dále.

4 5. Pravidla pro finálové kolo soutěže / určení celkového vítěze soutěže 5.1 Každý Účastník soutěže, který se stane Vítězem prvního kola, případně který jako náhradník nastoupí na místo Vítěze prvního kola, je povinen: (a) (b) (c) osobně se zúčastnit dne případně v jiný den určený Organizátorem, setkání s odbornou porotou a ostatními Vítězi prvního kola, či jejich náhradníky, a to v Brně, případně v jiném místě a čase určeném včas Organizátorem; komunikovat a spolupracovat ( em a telefonicky) s příslušným porotcem, který daného Účastníka soutěže vybral jako Vítěze prvního kola (či jeho náhradníka) ohledně vývoje Návrhu designového prvku tak, aby příslušný člen poroty mohl Návrh designového prvku zpracovat do podoby konkrétního grafického návrhu, vizualizace, která bude následně uveřejněna na webových stránkách na kterých bude probíhat hlasování veřejnosti o celkového vítěze soutěže; osobně se zúčastnit dne , případně v jiný den určený Organizátorem, vyhlášení Vítěze prvního kola, a to v Praze, případně v jiném místě a čase určeném včas Organizátorem. 5.2 Každý účastník soutěže, který se stane Vítězem prvního kola, případně který jako náhradník nastoupí na místo Vítěze prvního kola, uděluje souhlas s tím a oprávnění k tomu, aby jeho Návrh designového prvku, ať již ve formě grafického zpracování (vizualizace) či ve formě jiné, Organizátor uveřejnil na příslušných internetových stránkách, v rámci kterých bude probíhat hlasování o celkovém vítězi, a to jak po dobu vlastního trvání soutěže, tak po dobu, po kterou se veřejnost bude dle uvážení Organizátora seznamovat s výsledky soutěže. 5.3 Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které jim v souvislosti se soutěží a plněním podmínek podle těchto pravidel vzniknou, ledaže příslušný Účastník soutěže sjedná s Organizátorem soutěže písemně jinak. 5.4 Celkový vítěz soutěže bude určen veřejným hlasováním na internetových stránkách kde bude mít každý z Návrhů designových prvků, které postoupily do finálového kola, zřízen svůj vlastní miniprofil, v rámci kterého bude návštěvníkům těchto stránek umožněno hlasovat prostřednictvím udílení kladných bodů. Získané kladné body budou zaznamenány v celkovém bodovém skóre dotčeného Účastníka soutěže aktuální stav bodového účtu (skóre) Účastníka soutěže bude zobrazen u příslušného Návrhu designového prvku. Hodnotící může každý Příspěvek jednoho Účastníka soutěže hodnotit pouze jednou. 5.5 Předpokládaná doba trvání uvedeného hlasování, a tím tedy finálového kola soutěže, je v době ode dne od hodin do dne do hodin, nebude-li Organizátorem oznámeno jinak. 5.6 Pokud nastane situace, kdy nebude možné určit celkového vítěze podle kritéria nejvyššího počtu získaných bodů (tj. pokud dva a více Účastníků soutěže získá stejný nejvyšší počet bodů), bude druhým hodnotícím kritériem pro určení vítěze okamžik dosažení dotčeného nejvyššího počtu bodů, přičemž výhercem se stane ten Účastník soutěže, který dosáhl dotčeného množství bodů dříve. Nebude-li možné určit výherce ani takto, bude dalším hodnotícím kritériem okamžik přihlášení Návrhu designového prvku do soutěže, přičemž výhercem se stane ten Účastník soutěže, který přihlásil svůj příspěvek do soutěže dříve. Nebude-li možné vítěze určit ani jedním ze způsobů uvedených shora, resp. jejich kombinací, nemá soutěž vítěze a cena nenáleží žádnému z Účastníků soutěže. 5.7 Účastníci soutěže berou na vědomí, že termíny, časy a místa konání jednotlivých akcí v rámci soutěže, včetně doby trvání jednotlivých kol, jsou pouze předpokládanými a orientačními. V té souvislosti si Organizátor vyhrazuje oprávnění takové termíny, časy a místa změnit, přičemž pro Účastníky soutěže budou závazné termíny, časy a místa ze strany Organizátora případně nově určená, a to i opakovaně.

5 6. Osobní údaje, projevy osobní povahy, oprávnění Organizátora k užití Návrhu designového prvku 6.1 Přihlášením do soutěže Účastníci soutěže udělují Partnerovi svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby Partner elektronicky zpracoval a zařadil do databáze jimi uvedené osobní údaje, a to pro účely realizace této soutěže, a dále pro marketingové a PR účely Partnera, zejména pro zasílání obchodních sdělení (včetně nabízení výrobků a služeb, informování o propagačních a jiných akcích atp.) prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Účastník dále souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, případně se zveřejněním svého soutěžního příspěvku, v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to jak v rámci prvního kola, tak také v rámci kola finálového. Uvedený souhlas je udělován na dobu neurčitou (tj. do odvolání). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Partnera, a dále má soutěžící práva dle 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tj. zejména (i) právo přístupu k osobním údajům, (ii) právo na opravu osobních údajů, (iii) právo požádat Partnera o vysvětlení v případě, že se dotčený Účastník soutěže bude domnívat, že Partner provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), přičemž nebude-li jeho žádosti vyhověno, má Účastník soutěže právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů na kontaktních místech uvedených na stránkách (může tak učinit i přímo, tj. bez předchozí žádosti určené Partnerovi). Odvolání souhlasu se zpracováním je účinné okamžikem doručení Partnerovi. 6.2 Organizátor si vyhrazuje právo organizovat jakékoli akce související se soutěží, včetně setkání s porotou, vyhlášení výsledků a předávání výhry, jako veřejnou akci a v rámci ní pořizovat zvukové, obrazové a/nebo zvukově obrazové záznamy Účastníků soutěže (resp. účastníků postoupivších do finálového kola) a jejich projevů osobní povahy, k čemuž Účastníci soutěže ve smyslu 84 a 87 občanského zákoníku udělují svůj výslovný souhlas. Dále pak Účastníci soutěže udělují Organizátorovi a Partnerovi právo uveřejnit (jakýmkoli prostředkem, v jakýchkoliv médiích či jinak je sdělovat veřejnosti, zejména pak zveřejnit je na internetu) takto pořízené záznamy a/nebo uvést (zveřejnit) jména a podobizny Účastníků soutěže postoupivších do závěrečného kola v souvislosti s propagací soutěže a informováním veřejnosti o jejích výsledcích či v rámci propagačních nebo jiných akcí navazujících na soutěž. Stejně tak Účastníci soutěže udělují svůj souhlas, aby s nimi byl při předání výhry proveden krátký zaznamenávaný rozhovor, zavazují se takový rozhovor poskytnout, a souhlasí s tím, aby takový rozhovor byl zveřejněn. Organizátor bude oprávněn pořízené záznamy případně dále zpracovávat, spojit je s jinými díly či je do nich zařadit, dělit je na jednotlivé části či složky atp., bude oprávněn užít je libovolně na základě vlastního rozhodnutí všemi způsoby v rozsahu neomezeném (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). 6.3 Účastník soutěže zasláním Návrhu designového prvku do soutěže poskytuje Organizátorovi bezúplatnou nevýhradní licenci k užití tohoto Návrhu designového prvku, a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a to v souvislosti s realizací soutěže a po dobu realizace soutěže, přičemž s tím v souvislosti je Organizátor, resp. jím pověřený porotce zejména oprávněn zpracovat takový návrh do podoby grafického návrhu, vizualizace a/nebo projektové dokumentace, a v souvislosti s tím tento návrh spojit s jinými díly či ho do nich zařadit, dělit ho na jednotlivé části či složky, a takto zpracovaný návrh případně zveřejnit v rámci finálového kola (viz výše). 6.4 Pro případ však, že se Účastník soutěže stane celkovým výhercem soutěže (viz výše), anebo tehdy, kdy tak určí Organizátor ve vztahu ke kterémukoli Vítězi prvního kola či náhradníku (viz výše), poskytuje takový Účastník soutěže zasláním Návrhu designového prvku do soutěže

6 Organizátorovi bezúplatnou výhradní licenci k užití tohoto Návrhu designového prvku, jakož také ke všem předmětům ochrany vzniklým na základě tohoto návrhu nebo s ním v souvislosti (jichž je autorem či spoluautorem nebo osobou jinak oprávněnou), a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a s právem jakéhokoli zpracování, zásahu, změny, spojení s jinými předměty ochrany, dělení atp., bez práva autorského či jiného obdobného dohledu, a dále rovněž s právem neomezeného postoupení licence či poskytnutí sublicence jakékoli třetí osobě, zejména včetně Partnera, zcela nebo zčásti, opakovaně, úplatně či bezúplatně, s právem dalšího postoupení či poskytnutí podlicence či bez něj, přičemž Účastník soutěže není a nebude oprávněn uvedenou licenci jednostranně zrušit (vypovědět jej, odstoupit atp.), zejména nikoli pro změnu jeho autorského přesvědčení či pro nevyužívání licence. Pokud bude návrh Účastníka soutěže vybrán jako vítězný, zavazuje se takový Účastník soutěže uzavřít s Organizátorem písemnou smlouvu, v jejímž rámci stvrdí veškeré své souhlasy, prohlášení a závazky, zejména včetně udělení licence, které jsou obsaženy v těchto pravidlech a jež stvrdil elektronickou formou, a jejímž předmětem bude mimo jiné poskytnutí bezúplatné a neomezené výhradní licence k Návrhu designového prvku a předmětům ochrany vzniklým na jeho základě či s ním v souvislosti, včetně stvrzení prohlášení o právech k Návrhu designového prvku a případně dalším souvisejícím předmětům ochrany, vše bez nároku na jakoukoli odměnu či úplatu, a to nejpozději do 10-ti dnů ode dne, ve kterém bude Účastníku soutěže doručena písemná smlouva uvedeného obsahu (návrh na uzavření smlouvy) či výzva k jejímu uzavření ve výzvě stanoveným způsobem. Stejně tak je takový Účastník soutěže povinen poskytnout součinnost potřebnou pro zápis dané licence do příslušných veřejných evidencí. V souvislosti se shora uvedeným Účastník prohlašuje, že Návrh designového prvku, jakož případně i jiné předměty ochrany, které případně vzniknou jeho činností v souvislosti se soutěží, jsou výsledkem jeho vlastní originální duševní činnosti, a že nezasahují a nebudou zasahovat do žádných práv žádných třetích osob. 6.5 Účastník soutěže není oprávněn požadovat, aby jeho Návrh designového prvku byl zařazen do soutěže, ani aby byl vybrán do finálových kol nebo jako vítězný návrh či aby byl jinak v souvislosti se soutěží prezentován. Vítězný návrh bude Organizátorem a/nebo Partnerem využit zejména pro komerční účely (včetně výroby) a dále pro marketingové, reklamní a jiné potřeby Organizátora a/nebo Partnera (včetně výroby reklamních předmětů). 7. Soutěžní cena (výhra) 7.1 Výherci soutěže náleží cena v podobě osobního motorového vozidla zn. FIAT 500X v celkové hodnotě CZK. 7.2 Výherce soutěže bude kontaktován Organizátorem osobně, telefonicky či em, přičemž mu takto bude oznámeno, že je Výhercem soutěže, a bude současně navržen způsob předání výhry. V té souvislosti se pro vyloučení pochybností konstatuje, že předání výhry je podmíněno splněním všech podmínek stanovených v těchto pravidlech ze strany výherce soutěže. 7.3 Cena bude vítězi soutěže předána způsobem, který bude Organizátorem a výhercem dohodnut prostřednictvím elektronické komunikace, přičemž výherce soutěže bude povinen se k převzetí ceny dostavit v Organizátorem určený čas na Organizátorem určené místo. Pokud vítěz neposkytne Organizátorovi součinnost k takovému předání (nebude kontaktní, tj. ani do 23 pracovních dnů nezareaguje na zprávu či zprávy Organizátora v souvislosti s oznámením výsledku soutěže či organizací předání výhry, nedostaví se k předání výhry atp.), ztrácí nárok na cenu a cena tedy propadá, ledaže Organizátor rozhodne, že bude cena předána Účastníku soutěže, který se ve finálovém kole umístil jako druhý v pořadí. Pro výběr druhého v pořadí platí kritéria uvedená výše a ve vztahu k tomuto Účastníku platí ohledně oznámení vítězství a předání ceny to, co je uvedeno shora.

7 7.4 K okamžiku předání ceny přechází na vítěze nebezpečí škody či ztráty ceny. Organizátor a ani Partner nenesou odpovědnost za žádné vady udělené ceny (tj. reklamace výhry je vyloučena). 7.5 Organizátor v souvislosti s realizací výhry uhradí výherci příslušnou darovací daň; k tomu je výherce povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Zájemci a Účastníci soutěže berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla soutěže odkazují na určitá jednání, kroky, postupy a/nebo oprávnění Organizátora, je Organizátor oprávněn k jejich realizaci pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz příslušných webových stránek nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci. 8.2 Účastník soutěže bere na vědomí, že Návrhy designových prvků budou v rámci finálové kola volně přístupné na daných webových stránkách a kterákoli osoba je může z tohoto profilu stáhnout / downloadovat; Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné další užití takových návrhů třetími osobami. 8.3 Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na Tato pravidla mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami zprostředkování příležitosti pro uzavření licenční smlouvy pro autory reklamy a jiných děl s jejich zadavateli, jak jsou uvedené podmínky zveřejněny na webových stránkách tam, kde jsou pravidla uvedených obchodních podmínek neslučitelná s pravidly této soutěže, se taková pravidla uvedených podmínek na vztah Účastníka soutěže a Organizátora neaplikují. 8.4 Cena (výhra) nebude udělena, pokud výherce soutěže nesplní všechny podmínky a povinnosti vyplývající z těchto pravidel. 8.5 Na ceny z této soutěže nevzniká právní nárok a jejich vydání se nelze domáhat soudní cestou. 8.6 Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž anebo její pravidla a dále si vyhrazuje právo změnit ceny v soutěži. YINACHI s.r.o.

PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU

PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ 276 63 001, sídlem Ostrava,

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ Kč

PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ Kč PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ 10.000 Kč 1. Pořadatel soutěže Společnost TONDACH Česká republika, s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, 753 18 Hranice, IČ: 25828584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!"

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem! PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!" 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže s názvem Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku (dále jen soutěž

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ Pravidla soutěže DEN MATEK Soutěž se koná od 29. 4. 2016 do 8. 5. 2016 na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ (profil společnosti PANDORA a.s.). 1. ORGANIZÁTOR

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané EURONICS NADĚLUJE (dále jen Akce

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o lístky na MS IIHF v ledním hokeji 2015 Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Horeca. Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 25.2.-25.3.2013 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

PAVEL NOVAK 45 LET BENESOV

PAVEL NOVAK 45 LET BENESOV Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 17.10.-14.11.2011 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané Vyhraj TIGER snowboard (dále jen soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE. Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE. Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Vyhlašovatelem soutěže je společnost La Lorraine, a.s., se sídlem Kladno, U Kožovy hory 2748, PSČ 272

Více

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 I. Pořadatel a organizátor soutěže Soutěž Soutěž vyhraj iphone 7 (dále jen soutěž ) bude probíhat na stránkách:

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ

Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ Pravidla soutěže vyhlášené dne 3., 10. a 17. 12. 2017 na Facebooku HUMER CZ Soutěž HUMER Adventní kalendář 1 1. Pořadatel Pořadatelem soutěže je společnost

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti Přesná pravidla hry: - Velká narozeninová hra Rádia BLANÍK o 15x 15 tisíc korun v hotovosti a nové osobní auto probíhá ve dnech 3.3. 7.4.2014 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně

Více

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o se sídlem Koželužská 86, Chrudim II., 537 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Pravidla soutěže společnosti Shell Czech Republic a.s. O NEJHEZČÍ OBRÁZEK ČERPACÍ STANICE BUDOUCNOSTI ANEB JAK BUDE VYPADAT ČERPACÍ STANICE ZA 25 LET

Pravidla soutěže společnosti Shell Czech Republic a.s. O NEJHEZČÍ OBRÁZEK ČERPACÍ STANICE BUDOUCNOSTI ANEB JAK BUDE VYPADAT ČERPACÍ STANICE ZA 25 LET Pravidla soutěže společnosti Shell Czech Republic a.s. O NEJHEZČÍ OBRÁZEK ČERPACÍ STANICE BUDOUCNOSTI ANEB JAK BUDE VYPADAT ČERPACÍ STANICE ZA 25 LET ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO "

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže LEGO DUPLO ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO " Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují spotřebitelskou soutěž "LEGO DUPLO " (dále jen "Soutěž") jako jediný závazný a úplný dokument. 1. Pořadatel a organizátor

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pravidla soutěže NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE CENY JEDNA BÁSEŇ

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE CENY JEDNA BÁSEŇ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE CENY JEDNA BÁSEŇ 1. Pořadatel soutěže: ROSSMANN, spol. s r.o., Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 61246093, spisová značka C 28492 vedená u Městského soudu v

Více

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Vzorky zdarma 2017 (dále jen soutěž ).

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika

Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Soutěž L ORÉAL

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED JAK TO FUNGUJE? 1. Vyfoť Udělej fotku, která nejlíp vystihne sílu, energii a vášeň nové brusinkové Magnesie RED. A malá nápověda téma foto mozaiky je Síla červené.

Více

Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do

Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do 31.12. 2017. Soutěže Ježíšek v Haniel se může zúčastnit každý jednotlivec splňující podmínky uvedené v jejích pravidlech,

Více

Pravidla soutěže. Cesta vzhůru 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pravidla soutěže. Cesta vzhůru 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Pravidla soutěže Cesta vzhůru 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Next Generation Solution, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Kováků 24/554, 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Pravidla soutěže platná od 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Popis soutěže Marketingová soutěž Letní ibod kvíz (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci Věrnostního

Více

Pravidla soutěže Svěží s věží

Pravidla soutěže Svěží s věží Pravidla soutěže Svěží s věží Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost Lactalis CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, PSČ: 149 00, Praha 4 - Chodov, IČ: 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE Mikroregion Dobrohost OBJEKTIVEM

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE Mikroregion Dobrohost OBJEKTIVEM PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE Mikroregion Dobrohost OBJEKTIVEM (dále jen Pravidla ) 1. Organizátor Soutěže Organizátorem soutěže je Mikroregion Dobrohost dobrovolný svazek obcí, Rybník 10, 345 25 Hostouň, IČ: 69980608

Více

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek Pořadatelem propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek (dále jen akce

Více

Úplná pravidla Eko- třída

Úplná pravidla Eko- třída Úplná pravidla Eko- třída Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Eko- třída (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr se řídí výhradně oficiálními pravidly

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Dáváme vám

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách

Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Kvíz o jablkách (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ).

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Pravidla soutěže Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. Nebo Facebook

Více

Status soutěže "Klání v neřešení" a pravidla ochrany osobních údajů

Status soutěže Klání v neřešení a pravidla ochrany osobních údajů Status soutěže "Klání v neřešení" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Klání v neřešeníse řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva a povinnosti

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Nominuj Sedlčanského grilmistra (dále již

Více

ING Konto pravidla soutěže verze platná od

ING Konto pravidla soutěže verze platná od ING Konto pravidla soutěže verze platná od 19.8. 2016 I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: Media Park s.r.o. IČ: 27376371 zastoupená Lukášem Nádvorníkem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika

Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika 1. Pravidla Soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen Pravidla reklamní akce Maybelline kufříky (dále jen Soutěž

Více

I. Pořadatel. II. Průběh a umístění soutěže

I. Pořadatel. II. Průběh a umístění soutěže Pravidla soutěže Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže Vánoční soutěž Bosch. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka

PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Fotosoutěž Sazka (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost SAZKA a.s.,

Více

Pravidla soutěže Vyhraj snowboard nebo lyže TIGER

Pravidla soutěže Vyhraj snowboard nebo lyže TIGER Pravidla soutěže Vyhraj snowboard nebo lyže TIGER Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané Vyhraj snowboard nebo lyže TIGER (dále jen Soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem,

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Pravidla soutěže Smart up Ukaž jak jsi SMART

Pravidla soutěže Smart up Ukaž jak jsi SMART Pravidla soutěže Smart up Ukaž jak jsi SMART I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím stránek Smart Up na webových stránkách http://www.o2smartup.cz/ v sekci: www.o2smartup.cz/soutez/

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Pravidla marketingové soutěže

Pravidla marketingové soutěže Pravidla marketingové soutěže Finish - soutěž o myčku na Penny Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže: Finish - soutěž o myčku na Penny (dále jen soutěž

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pravidla promo akce:

Pravidla promo akce: Pravidla promo akce: 1. Těmito pravidly se řídí promo akce s názvem názvem Promo akce Samsung Galaxy Note 3 a Gear zdarma (dále jen akce ) konaná v prodejně Samsung v Obchodním centru Chodov, Roztylská

Více

2016 do do 23:59:59 hodin (dále jen doba trvání soutěže ) a je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola viz čl. 4 těchto pravidel.

2016 do do 23:59:59 hodin (dále jen doba trvání soutěže ) a je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola viz čl. 4 těchto pravidel. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA TCHIBO SOUTĚŽE Darovat s láskou Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže Darovat s láskou (dále jen soutěž ). Tato pravidla soutěže (dále jen pravidla ) jsou po

Více

5. Určení výherců, výhry

5. Určení výherců, výhry Pravidla soutěže: McWrap Fusion Účelem tohoto dokument je úplně a jasně upravit pravidla marketingové soutěže McWrap Fusion, jejíž podstatou je správné složení Wrapu a možnost za nejrychlejší čas vyhrát

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup Úplná pravidla spotřebitelské akce 1000 Kč na další nákup I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce 1000 Kč na další nákup

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o Adidas YEEZY a 30x slevový voucher

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o Adidas YEEZY a 30x slevový voucher ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o Adidas YEEZY a 30x slevový voucher 1. Pravidla Soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen Pravidla ) reklamní akce Soutěž

Více

Úplná pravidla soutěže CinemArt 50 Odstínů šedi - soutěž

Úplná pravidla soutěže CinemArt 50 Odstínů šedi - soutěž Úplná pravidla soutěže CinemArt 50 Odstínů šedi - soutěž I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu 50 Odstínů šedi v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Soutěž s British Airways. (dále jen soutěž ) je společnost Travel

Více

Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika

Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika 1. Pravidla soutěže 1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla

Více

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěžního kvízu

Více

Pravidla soutěže KofilART

Pravidla soutěže KofilART Pravidla soutěže KofilART Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle

Více

PRAVIDLA Grilovací receptové soutěže

PRAVIDLA Grilovací receptové soutěže PRAVIDLA Grilovací receptové soutěže ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vyhlašovatelem soutěže je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE

Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Soutěž Tvář Puriny ONE (dále jen soutěž ) bude probíhat prostřednictvím webových stránek a newsletteru. 2. Pořadatelem

Více

Pravidla aktivity #milujemebohemku

Pravidla aktivity #milujemebohemku Pravidla aktivity #milujemebohemku Název soutěže: #milujemebohemku Pořadatel soutěže: BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika

Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Vichy věrnostní program 2016

Více

3.2. Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese

3.2. Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Těmito pravidly (dále též jen Pravidla") se řídí spotřebitelská soutěž pořádaná Pořadatelem (jak je definován níže) (dále jen Soutěž ) 1.2. Soutěž se řídí též příslušnými právními

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže "Popřejte a bude Vám přáno"

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Popřejte a bude Vám přáno Úplná pravidla spotřebitelské soutěže "Popřejte a bude Vám přáno" Článek I. Pořadatel a organizátor Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost DARK SIDE a.s., IČO: 241 94 409, se sídlem Malá Štupartská

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Český mejdan s PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a. s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Český mejdan s PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a. s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Český mejdan s PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a. s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) Český

Více

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Organizátor a partneři Organizátorem soutěže je Českomoravská konfederace odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 130

Více

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem Užijte si léto s Hamánkem. Pravidla soutěže jsou

Více