Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec"

Transkript

1 Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne , v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p. Jiří Chaloupecký, p. Václav Hadač, p. Mgr. Jaroslav Doležal, Ing. Vukliševič Zdeněk, p. Polena Tomáš, pí Mgr. Jana Michalcová, p. Bohumil Peterka, p. Pavel Antoni, pí Zdeňka Strunzová Host: Velitelka Policie ČR OOP Podbořany npor. pí Mgr. Bašová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lubenec bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce, p. Chaloupeckým. Bylo konstatováno, že na dnešním jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluveni : 0 určení ověřovatelů a zapisovatele: P. starosta pověřil přípravou usnesení p. Peterku, ověřovateli zápisu p. Antoni a p. Hadač zapisovatelkou pí Lehnertová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 1) Schválení programu : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje následující program 6. zasedání : 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Správa Policie ČR OOP Podbořany 4) Majetkové převody obecních nemovitostí 5) Vyhodnocení nabídek na zřízení nových webových stránek obce Lubenec 6) Rozpočtové opatření č. 2/2015 7) Různé 8) Usnesení, závěr Starosta dal hlasovat o návrhu programu. Výsledek hlasování : Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 83/2015 bylo schváleno. Stránka 1 z 8

2 2) Kontrola usnesení z 4. zasedání ZO ze dne P. starostova měl zjistit další autobusové spoje Praha Lubenec Karlovy Vary. Autobusová doprava Student Agency přislíbila od září možnou zastávku v Lubenci. A jiné oslovené firmy nereagovaly. - P. starosta měl zjistit více informací o prodeji komunikaci v k.ú. Drahonice od Řepan směrem přes les k bývalé továrně porcelánu p.p.č P. starosta navrhuje komunikaci nekupovat, dle odhadu by cesta stála tis. Kč a na to v rozpočtu nejsou finanční prostředky vyhrazeny. Z tohoto důvodu je tato žádost odložena. - P. starosta měl zjistit více informací o pozemku k žádosti p. Divokého v k.ú. Vítkovice p.p.č. 5 a 169/1 a vyjádření od HZS. Velitel hasičů HZS Podbořany nedoporučil prodej parcely p.p.č. 5 v okolí nádrže z důvodu přístupu k nádrži a navíc doporučil aby se nádrž vypustila a vyčistila. P. starosta navrhuje hlasovat o záměru pronajmout pozemek p.p.č. 169/1. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje záměr pronajmout pozemek p.p.č. 169/1 v k.ú. Vítkovice u Lubence. Výsledek hlasování : Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 84/2015 bylo schváleno. - P. starosta měl jednat o ceně popř. o dalších krocích ohledně žádosti p. Dýzla. P. Dýzl měl představu koupit pozemek p.p.č. 1130/1 za cenu 10-12,-Kč/m2, ale přistoupí na dohodu. Při prodeji pozemku mu bude nabídnut, protože o celý pozemek se stará a je to jediný vjezd k jeho nemovitosti. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje záměr pronajmout část pozemeku p.p.č. 1130/1 v k.ú. Přibenice. Výsledek hlasování : Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 85/2015 bylo schváleno. - P. starosta měl za úkol informovat vlastníka nemovitosti v Drahonicích v čp. 18. Oslovil jsem Ing. Heidenreicha o ničení obecního majetku jeho nájemníky, aby zajistil nápravu. p. Heidenreich odpověděl, že se nájemníky snaží vystěhovat a celou věc řeší přes Policii ČR a aby obec ničení majetku také řešila nahlášením na Policii ČR. Kontrola usnesení z 5. zasedání ZO ze dne P. starosta měl za úkol nechat vlastníkem zajistit objekt u pošty pí Fridrichové. Pí Fridrichová (Šenfeldová) byla vyzvána k zajištění objektu s termínem odstranění závad do Majitelka potvrdila, že objekt zajistí, ale požádala o prodloužení termínu do konce května pro nemoc. - P. starosta měl projednat s ŘSD stékaní dešťové vody z hlavní silnice do sklepů domu č.p. 71. P. Starosta odpověděl, že situaci neřešil s ŘSD, ale odvodnění bylo provedeno pracovníky obce a dále doporučil obyvatelům domu nechat vyčistit gaigry, které jsou zřejmě ucpané. Dále požadavky vlastníků č.p. 71, kteří si dali žádost na pokácení stromů uvádí, že pozvali s p. Fejfárkem paní dendroložku a ta stromy nedoporučila pokácet z důvodu výborného zdravotního stavu. Na žádost obyvatel čp. 71 bylo parkoviště před domem zpevněno recyklátem. - P. starosta měl zajistit vyčištění vrbiček za ZŠ. P. starosta odpověděl, že zajistil pracovníky vyčištění a vše je uklizeno. Stránka 2 z 8

3 - P. Starosta měl za úkol zajistit poklop na studni u č.p. 45. P. Starosta odpověděl, že studna je řádně zajištěna pásovinou. 3) Správa policie ČR OOP Podbořany - Velitelka Policie ČR OOP Podbořany npor. pí Mgr. Bašová informuje o dění Policie v Lubenci, kde uvedla, že v Lubenci za I. čtvrtletí roku 2015 jsou zaznamenané 4 trestné činny z toho 2 jsou se známým pachatelem. Dále je uložených cca 23 blokových pokut a vedených11 přestupků. Každý den je jedna hlídka posílána do Lubence jak přes den tak i v nočních hodinách. - P. Starosta vznáší dotaz, zda by byly možné častější kontroly mladistvých na hřišti u ZŠ v ranních hodinách a v odpoledních hodinách za kulturním domem a u rybníka. - P. Doležal děkuje policistům za odvedenou práci v Lubenci. - P. Putnar informuje o ničení autobusové zastávky směr na Prahu, kde žáci čekající na školní autobus a zastávku ničí. 4) Majetkové převody obecních nemovitostí - p. místostarosta informuje o žádosti Best Piece Konfektion s.r.o. o umístění dvou kontejnerů k jejich firmě o velikosti 6x6m, které mají sloužit jako příruční sklad. Zastupitelstvo navrhuje žádost odložit a zajistit vyjádření o umístění od HZS. Ukládá za úkol p. místostarostovi zajistit vyjádření od HZS o umístění kontejnerů. - p. místostarosta předkládá žádost firmy Enpro Energo o koupi části pozemku p.p.č v k.ú. Lubenec pod trafostanicí, která byla vybudována v rámci akce TRIMA EDM s.r.o.. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje záměr prodat část pozemku v k.ú. Lubenec pod trafostanicí dle dodaného GP. Usnesení č. 86/2015 bylo schváleno. - p. místostarosta předkládá nabídku majtelů p.zídka, pí Schwambergerové, p. Dalimana prodat pozemky 1659/4, 1659/5, 2384/8, 44/28, které se nachází pod obecními komunikacemi. Bývalá proluka, mezi p. Rážou a pí Hnízdilovou. Odhadní cena je Kč tj. 305Kč/m2. P. starosta navrhuje koupit tento pozemek a zpřístupnit tak cestu na stavební parcely. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje koupit pozemky od p. Dalimana, p. Zídka a pí Schwambergerové za odhadní cenu ,- Kč a náklady spojené s koupí. Výsledky hlasování : Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Antoni) Usnesení č. 87/2015 bylo schváleno. 5) Vyhodnocení nabídek na zřízení nových webových stránek obce Lubenec - p. Polena informoval o průběhu výběru dodavatelů na webové stránky, kde oslovil 5 firem. Firmy Galileo, Webhouse, Seooptimalizace, Antee, Prima-web, vyjmenoval přednosti některých dodavatelů. P. Hadač a p. Polena navrhují firmu Webhouse, která má nejnižší ceny a již nabídla slevu 25%. Zastupitelstvo pověřuje p. Polenu, p. Chaloupeckého, p. Fejfárka a p. Antoniho k dalšímu jednání s firmou Webhouse. Stránka 3 z 8

4 Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje dodavatele na nové webové stránky obce Lubenec firmu Webhouse. Usnesení č. 88/2015 bylo schváleno. 6) Rozpočtové opatření č. 2/ p. starosta předložil Zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2/2015 v předloženém rozsahu, tj. příjmy se zvýší o ,-Kč, výdaje se zvýší o ,-Kč a financování se zvyšuje o ,-Kč. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015. Usnesení č. 89/2015 bylo schváleno. 7) Různé - p. starosta předkládá žádost p. Korfa o příspěvek na dětské rybářské soustředění ve výši 8.000,-Kč a uvedl, že příspěvek byl schválen již v rozpočtu. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje příspěvek na dětské rybářské soustředění ve výši 8.000,-Kč. Usnesení č. 90/2015 bylo schváleno. - p. starosta informuje o žádosti od Českého rybářského svazu o sponzorské zapůjčení malého stanu a 10 ks setů na rybářské závody družstev konané Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje bezplatné zapůjčení malého stanu a 10 setů na rybářské závody. Usnesení č. 91/2015 bylo schváleno. - žádost SOS Lubenec a OS Za záchranu kostela sv. Jiljí o bezplatné zapůjčení 7 ks setů a 2 ks TOI toalet na Celostátní pochod proti jadernému úložišti konaného P. Vukliševič, p. Doležal, p. Antoni a p. Hadač navrhují sety zdarma, ale náklady na vyčištění TOI toalet za poplatek. Pí Michalcová navrhuje vše bezplatně. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje zapůjčení 7ks setů a 2ks TOI toalet zcela bezplatně na Celostátní pochod proti jadernému úložišti již konaný Výsledky hlasování : Pro: 4 Proti: 5 (Antoni, Hadač, Peterka, Vukliševič, Doležal) Zdrželi se: 0 Usnesení nebylo schváleno. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje bezplatné zapůjčení 7ks setů a za poplatek uhradit náklady na vyčištění 2ks TOI toalet za poplatek na Celostátní pochod proti jadernému úložišti již konaný Výsledky hlasování : Pro: 5 Proti: 4 (Michalcová, Strunzová, Polena, Chaloupecký) Zdrželi se: 0 Usnesení č. 92/2015 bylo schváleno. Stránka 4 z 8

5 - P. starosta přednesl žádost skupiny Modrá kost o prominutí nájmu za KD a zároveň pí Michalcová pozvala obyvatelé Lubence, aby se přišli podívat na koncert skupiny, vstupné bude dobrovolné. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje prominutí nájmu za KD skupině Modrá kost na koncert pořádaný Výsledky hlasování : Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Michalcová) Usnesení č. 93/2015 bylo schváleno. - p. Starosta požádal o pověření delegovat starostu Jiřího Chaloupeckého jednat za obec Lubenec na valné hromadě SVS a.s. dne Zastupitelstvo obce Lubenec deleguje starostu Jiřího Chaloupeckého k jednání za obec Lubenec na valné hromadě SVS a.s. dne Výsledky hlasování : Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Chaloupecký) Usnesení č. 94/2015 bylo schváleno. - p. Starosta navrhuje prodloužit Zásady pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod. P. starosta navrhuje prodloužit a neměnit zásady na další 4 roky. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje prodloužit o další 4 roky zásady pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod. Usnesení č. 95/2015 bylo schváleno. - p. Starosta informuje o koupi pozemku p.p.č. 38/2 v k.ú. Lubenec za KD od Státního statku Jeneč a navrhuje pozemek oplotit. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje oplocení pozemku 38/2 za KD. Usnesení č. 96/2015 bylo schváleno. - P. Starosta vyzval ŘSD Chomutov aby zkontrolovali, případně opravili nerovnosti na komunikaci a upozornil na silně popraskaný povrch u č.p. 7, 242, 12 a 13 a zaslal fotodokumentaci. -P. starosta vyzval pí Ramajzlovou, aby zajistila úklid okolo bývalé továrny porcelánu. - p. Starosta navrhuje schválit na dalších 5 let smlouvu o nájmu LED světelné vánoční výzdoby s firmou MK Mont illiminations s.r.o., jde o prodloužení této smlouvy a nyní by osvětlení LED by mělo být úspornější. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje smlouvu o nájmu LED světelné vánoční výzdoby s firmou MK - mont illuminations s.r.o na 5let. Usnesení č. 97/2015 bylo schváleno. Stránka 5 z 8

6 - P. starosta informuje o proběhlé schůzce ze PS pro dialog proti HÚ. Byla to první schůzka v novém složení, na této schůzce byl zvolen předseda p. Karel Zrůbek a místopředsedkyně pí Jana Nožičková a po schválení cílů pro rok 2015 a diskuzi byla schůze ukončena. - P. starosta informuje, že se sešla rada Svazku obcí Podbořanska, v radě se dohodlo řešení odpadového hospodářství a bude se formou aukce vyhlašovat nové výběrové řízení na dodavatele na svoz odpadů. - P. starosta informuje o jednání s ŘSD z , kde jde stavba obchvatu pokračuje dle harmonogramu a jednání probíhají tak jak mají. -P. starosta se zúčastnil jednání s ŘSD v Řevničově, kde se probíral obchvat a nejdůležitější pro Lubenec je, že bude probíhat výběrové řízení na zpracovatele výběrového řízení na zhotovitele stavby obchvatu. -P. starosta přednesl žádost SDH Lubenec na bezplatné zapůjčení 10 ks setů, stanového přístřešku a ozvučovací techniky Combo na noční soutěž, která se bude konat na hřišti u ZŠ. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje bezplatné zapůjčení 10ks setů, stanového přístřešku a ozvučovací techniky Combo SDH Lubenec na noční soutěž. Výsledky hlasování : Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Hadač) Usnesení č. 98/2015 bylo schváleno. - P. starosta informuje o loterijních terminálech tzv. kvízomatech, které byly umístěny do bývalého K+K, které porušují naší vyhlášku, celou věc jsme tedy nahlásili a v současné době věc řeší hospodářská kriminálka a ministerstvo financí, firma jež automaty naistalovala dostala pokutu 9 mil Kč, automaty jsou v K + K umístěny protiprávně. - Obec Lubenec organizuje Pochod okolím Lubence který se bude konat a žádá o spolupráci Komisi pro sport a mládež předsedu p. Vukliševiče, aby zajistila organizaci a zároveň žádá Školskou komisi, aby se ujala organizace dětského dne. - p. starosta sděluje, že ženy z pěveckého sboru pozval o Vánoční a Velikonoční koncert na občerstvení ze svých soukromých finančních prostředků nikoliv z finančních prostředků obce. - p. místostarosta informuje za bytovou komisi o žádosti p. Puschnera na byt v DPS, kde je vyřízeno vše potřebné. Dále byl přidělen obecní byt 3+1 p. Liškovi, který byl na pořadníku pro uzavírání nájemních smluv. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje žádost na přidělení bytu v DPS p. Puschnera. Usnesení č. 99/2015 bylo schváleno. - p. místostarosta předkládá žádost p. Korfa J. o finanční příspěvek na rekonstrukci balkonu ve výši 3.200,-Kč na pokrytí materiálu. Zastupitelé ukládají p. místostarostovi za úkol prověřit stav balkónů v obecních bytech. Žádost byla odložena. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. místostarostovi aby zjistil stavy balkonů v obecních bytech. Stránka 6 z 8

7 - p. místostarosta informuje o nabídce firmy Future Product Desing a.s. na dodávku interaktivního signalizačního zařízení k přechodům pro chodce, 1ks toho zařízení vyjde na částku ,-Kč. Zastupitelstvo nemá o nabídku zájem a zároveň dodává, že cena zařízení je příliš vysoká. - pí Michalcová informuje o vydání Hlasu a dotazovala se zda by bylo možné pro lepší informovanost občanů umístit vývěsní desku do Zahradní ul.. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. starostovi aby zjistil vývěsní desku v Zahradní ul. do p. Hadač informuje o pořádání SDH Branného dne pro děti dne start bude u MŠ. - p. Peterka informoval o kontrole bytového hospodářství kontrolním výborem.bytové hospodářství funguje bez problému, ale uvádí, že klade větší důraz na vymáhání pohledávek od dlužníků a p. místostarosta uvedl, že by mohla proběhnout změna na výběr nových nájemníků na obecní byty místo zastaralého pořadníku. - p. Peterka se dotazoval zda byla předložena ke kontrole kronika a byl odměněn kronikář. P. starosta odpověděl, že kronika je k prohlédnutí na OÚ a poté bude ve výplatním termínu kronikář odměněn. - p. Peterka informuje o volných peněžních prostředcích u dotačního titulu Severozápad. - p Peterka informuje o možnosti navýšení odměn zastupitelům o 3,5% dle aktuální změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce. Zastupitelé na navýšení odměn netrvají, ale navrhují, aby se hlasovalo o navýšení odměny p. místostarostovi. Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje odměnu p. místostarostovi ,-Kč/měsíc s plaností od Výsledky hlasování : Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Antoni) Usnesení č. 100/2015 bylo schváleno. - pí Kantová informuje o již proběhlém Pochodu proti jadernému úložišti, který pořádali manželé Kantovi z Blatna do Libyně, kde se celkem zúčastnilo 150 registrovaných účastníků. Akce proběhla úspěšně. - pí Kantová informuje, že u pramenů pod Struhařským rybníkem jsou povalené kameny značící polohu pramenu a dotazovala se, zda někdo provede nápravu. P. Kanta navrhl spolupráci s SDH Lubenec. P. Vukliševič navrhl, aby si to vzala na starost obec Lubenec. - pí Kantová sděluje informace o dotačním titulu Nadace Via, která nabízí spolkům dotaci na družení a pokud by o tento projekt měl nějaký spolek z Lubence zájem. Zastupitelstvo dalo p. místostarostovi za úkol do 14 dnů zjistit, zda by nějaký spolek měl zájem se na této akci podílet. Zastupitelstvo obce Lubenec ukládá p. místostarostovi, aby do 14 dnů zjistit zda by měl místní spolek zájem účastnit se dotačního titulu Via. - P. Pavlík chtěl obci předat sbírku, kterou uspořádali na Celostátním pochodu proti jadernému úložišti. Pan Peterka uvedl, že takto předat sbírku nelze a pí Kantová se dobrovolně sbírky ujala a odnesla si ji. - P. starosta ukončil jednání v 19: 35hod.. Stránka 7 z 8

8 Souhrn usneseni ze 6. Zasedfni Zastupitelstva obce Lubenec ze dne a) Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje: G.83l20t5 - program 6. Zaseddni E.84l2OL5 - zdm6r pronajmout pozemek p.p.t. 169/1 v k.ti. Vitkovice u Lubence i. 85/ z5m6r pronajmout ESst pozemku p.p.i.1130/1 v k.ti. Piibenice i.86lzots - z6m[r prodat pozemek v k.ri. Lubenec pod trafostanici dle dodan6ho GP firm6 Enpro Energo s.r.o. E.BIIZOLS - koupit pozemky od p. Dalimana 1", p. Zidka P., Schvambergerov6 D. za odhadni cenu ,- Ki a n6klady spojen6 s koupi pozemku. t.88l2ots - dodavatele na nov6 webov6 str6nky obce Lubenec firmu Webhouse i. 89/ schvatuje rozpottov6 opatieni E.zlz0ts E.gol2o:ts - piispevek na d6tsk6 rybiiiskd soustiedeni ve v'isi 8.000,-Ki E, gtlzot' - bezplatn6 zap0j6eni mal6ho stanu a 10 set0 na ryb6isk6 z6vody E.gZl2OLs - bezplatn{ zapijteni 7ks setfi a za poplatek 2 ks TOI toalet ndklady na vyeisteni na Celostdtni pochod proti jadern6mu riloii5tijii konanf t8.4.2ol5 E.gglzOLS - prominuti ndjmu za KD skupin6 Modrd kost na koncert poisdan'i ts E. g4l21t5 - deleguje starostu Jiiiho Chaloupeck6ho k iedn6ni za obec Lubenec na valn6 hromadd SVS a.s. dne i.gslzots - prodlouiit Z6sady pro poskytovdni finaniniho piisp6vku na vybudov6ni. domovn(iistirny odpadnich vod nebo jinri zpfisob individuelniho ekologick6ho ieieni likvidace odpadnich vod o dal5i 4 roky E.96l20t5 - oploceni pozemku 3812zaKD E. 97l2OtS - smlouvu o ndjmu LED sv6telnd v6noini v'izdoby s firmou MK - mont illuminations s.r.o na 5 let E. gbl2ots- i6dost o bezplatn6 zapfijeeni 10 ks set0, stanov6ho pfistie5ku a ozvutovaci techniky Combo SDH Lubenec na noeni sout6i. E,99l2OL5 - i5dost na piideleni bfiu v DPS p. Puschnera i. 100/ odm[nu p. mistostarostovi t2.420,-kllmdsic s platnosti od b) ukl6dd - p. mistostarostovi zaiistit vyiiidieni od HZS o umisteni kontejnerri - p. mistostarostovi zjistit stavy balkon0 v obecnich bytech - p. mistostarostovi, zjistit do 14 dnfi, zda by m6ly mistni spolky z5jem riiastnit se dotaeniho titulu Via -'p. starostovi'aby zjistil v'ivdsni desku v Zahradni ul. do Ziipis byl Whotoven dne: Zapisovatel : Lehnertovii M.,/-V / ov6iovate 6:AntoniPave '.'...'.''.',m::....? l- -0t-?015 dne:...;... Hadad Vdc av... on",...?..r..-$t-.?q11... Starosta : Chaloupeckf Jifi Strdnka 8 z 8

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Z Á P I S. z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014

Z Á P I S. z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014 Z Á P I S z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Rozpočtové opatření č.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 28.1.2015 od 17:00 hodin Místo konání: OÚ Rušinov Přítomni: Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Vodičková

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více