smlouva o uil,o i.j. vs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smlouva o uil,o i.j. vs 131040"

Transkript

1 smlouva o uil,o i.j. vs l00l /PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla, Praha 4 zastoupen6 na ziklad6 poveieni d j. VS 5/ /PRV/080 ze dne ieditelkou V6znice Kufim, vrchnf rudaplk. PhDr. Ztvana Kalivodov6 na adrese Blanensk6 I l9l, Kuiim ICO : DIe neni pl6tcem DPH Bankovni spojenf : CNg Brno, d.f /0710 Adresa pro korespondenci i fakturaci: V6zeilski sluiba desk6 republit<y VEznice Kuiim Blanensk{ Kuiim ( dile ien " objednatel" ) na strane jednd a PROFITEAM topenf-voda-plyn s.r.o. se sfdlem : Tovilrni 807, 6646l Rajhrad zastoupen6 Petrem Konedn;im - jednatel spolednosti Ieo : DIe : C Bankovnf spojeni : CS &.S., 8,.t /0800 zapsany v obchodnfm rejstifku veden6m u Krajskdho soudu v BrnE oddil C vlozka ( dile ien " zhotovitel ) na stran6 druhd itinek II Podklady pro uzavienf smlouvy (l) Vyzva objednatele k podani nabidky v r6mci popt6vkov6ho iizemkzadini veiejnd zakfuzky sn6zvem,,kufim - oprava zisobnikt TW v objektech Bl, B2a,Bl4a" ze dne (d6le jen,,,vyzva"). (2) Nabfdka zhotovitele podan6 v rimci popt6vkov6ho iizeni k zadini veiejnd zaklzky s n6zvem,,kufim - oprava zisobnfkt TUV v objektech Bl, B}a,Bl4a" ze dne (d6le jen,,nabidka"). ilfnek III PiedmEt smlouvy (l) PfedmEtem smlouvy je zilvazek zhotovitele provdst pro objednatele realizaci akce " Kuiim - oprava z6sobnikt TUV v objektech Bl,B2a,Bl,, ato vlimdnou 5 ks zdsobnikri TUV, a to 2 ks o objemu 400 I vobjektu Bl- kuchynd, dflny :iudrlby,2 ks o objemu 800 I v objektu B2a-ubytovna odsouzenych a I ks o objemu v objektu Bl4a ' plynovrl l r ' l,'.'--.\,

2 kotelna (d6le jen,,dilo") v souladu s vyzvou a technickou specifikacf dila. Zdvazkem obj e dnat ele zaplatit za provedeni di I a sj ednanou c enu. (2) Dflo, provedeni opravy qimdnou 5 ks z6sobnikt na objektech B1- kuchyn6, dilny udrilby, B 2a - ubytovna odsouzenych a B l4a- plynov6 kotelna, bude provedeno vtomto rozsahu: PoZadovanf zprisob opravy v objektu Bl a) Odizolovini a demont6z strivajicich zisobnfkt TUV. b) Dod6vka a osazeni novych 2 ks z5sobnikt TW 400 I s vnitinf povrchovou protikorozni fpravou smaltem vdetnd tepelnd izolace, bez inspekdnfch otvoru. c) Doddvka a montai souvisejiciho piislusenstvf: 2 ks vypou5teci ventil3l4" 4 ks nerezovdjirnky pro teplomdry a didla I ks poji5t'ovacf ventil I ks redukce pro piipojeni manometru I soubor - ostatni materi6l k piipojeni nddob do sfiivajfciho okruhu - 6/4* jako napi. kulovd ventily, Sroubenf, potrubf (cca l0m 614"), vsuvky, kolena, izolace potrubf atd. d) Tlakov6 zkou5ka. e) Likvidace materi6lu vyjma 2 ks zilsobnikfi. Poiadovanf zprlsob opravy v objektu B2a a) Odizolovini a demontiiz strivajicich z6sobnfkfi TW. b) Dodfvka a osazenf novych 2 ks zirsobnikri TUV 800 I s vnitinf povrchovou protikorozni tipravou smaltem vdetnd tepeln6 izolace, bez inspekdnich otvoru. c) Dod6vka a montilisouvisejfciho pffslu5enstvi: 2 ks vypou5tdcf ventil3l4" 4 ks nerezovfjfmky pro teplomery a didla I ks pojist'ovacf ventil I soubor - ostatni materiil k piipojenf n6dob do strivajfciho okruhu - 614* jako napi. kulov6 ventily, Sroubeni, potrubf (cca l0m 614"), vsuvky, kolena, izolace potrubf atd. d) Tlakov6 zkou5ka. e) Likvidace materiilu vyjma 2 ks zbsobnfkfi. PoZadovanf zpfisob opravy v objektu B14a a) Odizolovini a demont6z stri'vajiciho zisobnfku TUV. b) Dodivka aosazeninovdho z6sobniku TW 1000 I s vnitinf povrchovou protikorozri fpravou smaltem vdetnd tepeln6 izolace, bez inspekdnfch otvoru. c) Dodivka a montirtsouvisejiciho piislu5enstvi: 1 ks vypou5t6cf ventil3l4" 2 ks nerezovljimky pro teplomdr a didlo ks redukce pro piipojeni manometru ks poji5t'ovacf ventil soubor - ostatni materi6l k piipojenf n6dob do strivajfciho okruhu - 6/4* jako napi. kulov6 ventily, Sroubeni, potrubi (cca l0m 614"), vsuvky, kolena, izolace potrubi atd. d) Tlakov6 zkou5ka. e) Likvidace materi6lu vyjma I ks z6sobniku. Rozsah pracf je uveden v technickd specifikaci, kler6 tvofi pfflohu d. I t6to smlouvy. (3) Zhotovitel se zavanf,e provdst dflo na vlastni ndklady anebezpedi formou kompletni dod6vky a montiznich praci, pii respektovanf pfislu5n;ich technicklfch norem a obecne zdvazrrych pr6vnich piedpisti. Prov6dEt pozadov ane pritce v souladu s pr6vnfmi a ostatnimi

3 piedpisy vymezujicimi povinnostmi zamestnavatele a jeho zamestnanct na riseku bezpednosti a ochrany zdravi pii pr6ci apolirm ochrany. (4) Prdce nad r6mec rozsahu piedmdtu dila, uveden6ho v piedchozich odstavcich tohoto dl6nku, kterd budou nezbytne k i6dn6mu dokondeni dila a funkdnosti MaR (vicepr6ce), mohou byt rcalizovfny jen s pisemnym souhlasem objednatele pii splneni podminek stanovenych zdkonem d Sb., o veiejnychzakdzkdch, ve zrftni pozd6j5ich piedpisti. Dodatkem ke smlouve bude dohodnut rozsah vicepracf a jejich finandnf ohodnoceni a rihrada. (5) Objednatel se zavanrje zaplatit zhotoviteli za dflo proveden6 bez vad a nedodelkt cenu sjednanou v dlanku V odst. I t6to smlouvy za platebnich podminek sjednanlich v t6to smlouve. IV. Doba a mfsto plndni (l) Dflo specifikovan6 v dlanku III bod t6to smlouvy bude provedeno do 45 kalendainfch dnt od podpisu smlouw, nejpozd6ji do MontdZni stanovi5t6 bude zhotoviteli piedrlno na zfklade jeho v!,zvy podand nejm6ne tfi pracovni dny pied pied6nfm stanovi5td. Dobou plneni se rozumi riplnd dokondeni a piedim dila objednatelibez vad a nedod6lkt, vdetne vyklizeni stanovi5td a po fsp65n6m ukondeni tlakoqich zkousek. (2) Dflo je piipraveno k piedani v okamziku, kdy byly do nej zabudovany v5echny v6ci a dokondeny v5echny pr6ce podle dlanku III odst. 2 a piilohy d. I t6to smlouvy a je prosto vad a nedodelkt. (3) Misto prov6ddni dfla: objekty B l- kuchyne a dilny liudrlby, B 2a - ubytovna odsouzenych a B l4a - plynov6 kotelna ve VEznici Kufim, na adrese Blanensk6 ll9l, Kufim. (4) Dilo bude realizovano za pln6ho provozu ve vdznici, zhotovitel je povinen respektovat,,pravidla pro pr6ce dodavatelskfch firem ve speci6lnim rezimu VEznice Kufim - stiezen6 d6st, kter6 tvoii piilohu d. 3 k t6to smlouv6. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu praci, ktery je piilohou 8.2 tdto smlouvy a minimalizace doby odstavek TUV V. Cena dila (l) Celkov6 cena za dilo uvedend v dl.iii t6to smlouvy, byla dohodnuta ve v;isi: ,- Ki Ki s DPH (slovy dvestddvacetdev6ttisicdvest6tiinfct korun), bez DPH ,- Kd (slovy j edno stoo smdes6tdevdtti sicdtyii statfi cettii koruny), DPH 2l% ,- Kd (slovy tiicetdevettisicsedmsetosmdes6t). 3 "L'i

4 Ztoho a) objekt B1- kuchynd a dflny ndrhby ,- Ki s DPH (slovy devadesfttiitisiceityiistasedmdesf tp6t korun), bez DPH ,- KE (slovy sedmdde s6tsedmti sf cdve st6pades6tdv6 koruny ), b) objekt B 2aubytovna odsouzen;fch c) objekt B l4aplynov6 kotelna DPH 2t% ,-KE (slovy Sestn6cttisf cdvdstedvacettiikoruny), ,- Ki s DPH (slovy sedmdesitos mtisf cdevdtsetsedmdesitosm korun), bez DPH ,- Kd (slovy Sedes6tp6tti sicdv6 ste sedmde s6t j edna koruna) DPH 2l% ,-KE (slovy tiin6cttisf csedmsetsedm korun), ,- Ki s DPH (slovy pades6t5esttisicsedmset5edesit korun), bez DPH ,- Kd (slovy dtyii cet5e stti sicdevetsetdeset korun). DPH 2t% g.g5l,- Kd (slovy devdtti sico smsetpade s6tj edna koruna). (2) Zhotovitel zaruduje riplnost rozpodtu (polozkov6ho rozpodtu opravy MaR a polozkovdho rozpodtu ostatnfch rikont opravy) ve smyslu $ 2621 NOZ. Cena dfla je nejqi5e pilpustn6, nepiekroditelnt a zahrnuje vesker6 naklady zhotovitele spojen6 s provedenfm dila vdetne nakl6dani se v5emi odpady vzniklymi pii prov6ddnf dfla, zejmena s jejich odvozem a likvidacf. Skryt6 piekazky prov6dem tykajici se mfsta, kde m6 byt provedeno, oznimi zhotovitelbez zbytelneho odkladu objednateli a nawhne zmdnu dfla dle NOZ. (3) Nastane-li v5ak zcela mimoi6dn6 nepiedvfdateln6 okolnost, kterii dokondeni dila podstatnl nliilje, mtize o spravedlivdm zvyleni ceny za dilo rozhodnout soud ve smyslu ustanovenr S 2620 odst. 2NOZ. (4)Upravf-li v prubehu dila obecnl zdvanry piedpis WSi DPH, bude ridtovana DPH k pffslu5njm zdanitelnlfm plndnim ve WSi stanovend novou pr6vni fpravou a cena dfla bude upravena pisemnlim dodatkem k tdto smlouvd. 4

5 VI. Platebnf PodminkY (1)N6rok na zaplacenf ceny vznrkl provedenim dila. Uhrada ceny dfla bude provedena v desk6 mene na zitkladd darlov6ho dokladu (d6le jen,,fbkturt') jejil piilohou bude soupis provedenych praci a dodavek podle jednotlivfch objektfr, odsouhlasenli a podepsan;i,*topt.m objednatele - opr6vndnou osobou uvedenou v dlanku IX' (Z)Zhotovitel je opr6vnen vystavit fakturu po podpisu protokolu o konedn6m piedani a piev)eti dila po odstran6nf vad a nedodelkt a risp65ndm vyhodnoceni zku5ebniho provonr. piilohou faktury musi b;it protokol o konedndm piedani a pievzeti celdho dila podepsan;i z6stupcem objednatele uvedeny v dlanku IX odst. 1 a celkov6 vyfdtovani uskutednenych plateb. (3)Faktrna zhotovitele musi bjt piedlolena ve dvou vyhotovenich a musi mit charakter darlov6ho dokladu podle platn;ich pf.apirri o dani z pfidan6 hodnoty a obsahovat skutednosti uveden6 v g 435 NOZ, i Z}'tlkotru e.?35d004 Sb., o dani zpiidane hodnoty, ve znlni pozd6jiicn fredpisri a $ l i zdkonad l Sb., o ridetnictvi, ve znlnpozdej5fch piedpisti. Za den uskutedneni dildiho zdaniteln6ho plneni strany sjednivaji posledni kalendaini den m6sice, zaktery je faktura vystavena. (4)Faktura zhotovitele je splatn6 do 30 dni od jejiho dorudeni objednateli. Pokud faktura neobsahule v5echn y nileaiiosti r.uden6 z6konem a touto smlouvou, popi. je vecne nespr6vn4 je objednatel opr6vnen ji do data splatnosti w6tit zplt k doptndnf di oprave, ailz se tak dostane do prodleni. Lhrita splatnosti podin6 bllet znow od opetovn6ho dorudeni niieilitd dopln6n6tro Oi opraven6ho dokladu. ObE smluvni strany se dohodly, Le faktura se povazuj e za uhrazenou dnem, kdy byla dluzn6 d6stka odepsan a z :6dtu objednatele. (5)Objednatel nehradi dast ceny, kter6 se vztahuje k pracim nebo vecem, jeiich1 provedeni nebo dodani nebyly sjednany ve sm1ouv6. (6) Obj ednatel nepo skytuj e pro r ealizaci dila zfulohy. VII. Souiinnost smluvnich stran (l) Objednatel pied6 zhotoviteli mista pln6ni nejpozd6ji do 5 dnri od podpisu smlouvy. O pied6ni upf"ut"ti mista a jeho stavu bude sepsan z6pis vmont6znim deniku nebo pisemn;i protokol. (2) Objednatel vyrvoii zhotoviteli podminky pro plynul6 prov6ddni dfla. UmoZni zam6stnancrim zhotovitele vstup do objektu objednatele za piedpokladu, Le zamestnanci zhotovitele splilujf podminky pro vstup do objektu V6zeilsk6 sluzby CR - piiloha d. 3 k t6to smlouv6 - Pravidla pro zaklzky ve Vdznici Kuiim' (3) Zhotovitel je povinen udrzovat na piedan6m pracovi5ti poi6dek a distotu a odstraiovat odpady a nedistoty vznikl6 jeho pracemi. Odpovi dl zaporuseni obecn6 platnfch pr6vnich pfedpisti, zejmlttu tltu3icich se likvidace odpadrl ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany vod pred znedistdnim iopnfmi l6tkami pii provad6ni dila a zavazr$e se uhradit

6 ZSg3 NOZ. Majf pffstup na mista rea\izace dila a na mfsta, kde jsou skladovriny vdci urdend k provedeni dila. iitrytttosob6m, kromd pfislu5nfch organt st6tni spr6vy a osob prov6dejicich diio je vstup povolen jen se souhlasem odpovddndho zamestnance objednatele, uveden6ho v dl6nku IX odst. I t6to smlouvy. (6) Zm1ny materi6hi a zprisobu prov6d6ni dfla stanovenych v nabidkovdm rozpodtu musf bfi pfedem pisemne odsouhlaseny objednatelem, ikdylnemaji vliv na cenu za dilo. (7) Viceprice, kter6 nejsou v nabidce obsazeny, budou oceneny jednotkovimi cenami pouzivanfctr siana ardizovanych cenikt, platnlich v dobe rcalizace techto praci a pokud podle nirtt nelze urdit cenu, bude stanovena dohodou. Zhotovitel se zavaztrje pfi piedani zhotoven6ho dfla objednatele i6dn6 sezndmit s pravidly spr6vn6ho rt1ivirrri dila, vdetnd jeho j ednotliufch soud6sti. (S) Zhotovitel je povinen se pii ztrotovovani dila ffdit pokyny objednatele. IX. Oprivn6n6 osoby (l) Zaobjednatele jsou opr6vn6ni ve veci t6to smlouvy jednat: a) v rozsahu pisemn6ho Pov6ieni : plk. PhDr. Zvzana Kalivodov6 - ieditelka V6znice Kuiim tel b) ve v6cech prube in6 realizace smlouvy vdetnd kontroly prov6d6ni praci, pievzeti dila a dod6vanfch vdci, odsouhlaseni soupisti provedenych praci a dod6vek, spr6vnosti fbktury, prov6ddni zdzrrarrr.&v mont6znim deniku: Ing. Vladimir Vesel;i - energetik tel Ing. Oto BartonEk - vedouci oddeleni logistiky tel c) ve vecech ekonomickfch: Mgr. Libor Vojanec - zdstupce ieditelky VEznice Kuiim te (2) Zazhotovitele jsou opr6vneni ve veci tdto smlouvy jednat: a) bez omezeni rozsahu : Konedn;f Petr - jednatel spolednosti b) ve v6clch ptoueztte,"i\iru"" smlouvy vdetne piedani dila, prov6d6ni ziwtarrr'iu do montainiho deniku, piejimani zilvazk.& vyplyvajicich zpiejimacfho iizeni, pfijimani uplatilovanych pr6v z odpovednosti zavady a nedoddlky: Konedn;i Petr - jednatel spolednosti tel.777 ll (3) Smlouvu mohou m6nit jen ty osoby, kterd ji podepsaly nebo jejich pr6vni n6stupci. (4) Zmdnajmen povdienf ch zarnestnanci nebo rozsahu jejich opr6vneni je ridinn6 okam:zikem, kdy bude druhd strane oznitmena. 7 A t

7 x. Piechod vlastnick6ho priva a rizik (l) Vlastnick6 priivo ke zhotovovandmu dflu, odpov6dnost za Skody, nzika a nebezpeli piechazi ze zhotovitele na objednatele v okamziku, kdy byl oboustrann6 podepsrin protokol o piedani a pievzeti dila. xi. Odpovddnost za Skodu (l) Zhotovitel odpovidri za vesker6 Skody, kter6 jeho dinnosti pii prov6deni dfla vzniknou objednateli nebo tietfm osobiim a zavazuje se nahradit je piedev5fm uvedenfm v piede5lf stav a nenf-li to mozn6, v pendzich. (2) Objednatel stanovf piimeienou lhritu, do kter6 m6 bjt Skoda napravena. Pokud nedojde k n6prav1 zdvadndho stavu ani do 14 dni po uplynuti t6to lhtty, mtize objednatel zajistit n6pravu tietf osobou na ridet zhotovitele. Tim neni vyloudeno prilvo objednatele nahradit Skodu v penezfch, namfsto uvedenf do piede5l6ho stavu, pokud o to objednatel zhotovitele po1dd6. (3) Zhotovitel se zprostf odpovddnosti za Skodu na dfle sam6m a ve vdcech urdenlich k zabudovilni do dfla, pokud jednoznadne prokirte, 2e Skodu zprisobil objednatel qiludnd svym jednrinfm. V takovdm piipadd se zavazuje uv6st veci do privodniho stavu na niiklady objednatele dle jednotkoqich cen, obsazenlich v nabfdce zhotovitele. Pr6ce, kterd nejsou v nabidce obsazeny, budou ocendny jednotkovymi cenami pouzivanych standardizovanych cenfkt, platn;ich v dob6 realizace t6chto praci a pokud podle nich nelze urdit cenu, bude stanovena Zhotovitel se zavazuje po sjednani t6to smlouvy, nejd6le po piedini pracovi5te, piedlozit objednateli k nahl6dnuti a k fotokopii sjednanou pojistnou smlouvu pro piipad odpov6dnosti za Skodu zptisobenou tietim osob6m do vy5e min. hodnoty dfla. Pojistn6 smlouva bude platnd a poji5t6nf bude udrzovano po celou dobu trvani t6to smlouvy. V opadn6m pffpadd je objednatel opr6vn6n od t6to smlouvy odstoupit. xrr. Piedfnf a plevzeti dila (l) Objednatel mtize podle S 2628 NOZ pievzit dilo, pokud vykazuje pouze ojedinel6, drobn6 zievne vady nebo nedodelky, kter6 samy o sob6 ani ve spojeni s jinfmi nebriini jeho rrtivdni zapiedpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o piedanf apievzeti dila s terminem jejich odstrandnf nejpozdlji do 15 dnt, pokud nebylo dohodnuto jinak. (2) Zhotovitel zabezpedi nejpozdeji k datu piejfmaciho iizeni zejm6na: a) ridast sv6ho z6stupce opr6vnen6ho piebfrat zixazky z tohoto iizeni vypl;ivajici, b) ridast z6stupcti svych dodavatehi, je-li k i6dn6mu odevzdini apievzeti nutn6, c) doklady nezbyn6 pro provedeni piejimaciho iizeni, zejmena: oatesty, pasporty a n6vody v deskdm jazyce, kopie zitrulnich listfi,

8 .montaif,ri denik. prohliisenf o shode na rnirobky, kter6 byly pouzity a pro kler6 je to stanoveno ve smyslu zik. E Sb., o technickfch pozadavcich na vyrobky a o zmdnd a doplndni ndkterfch z6konto ve zrrilru pozdej5ich piedpist a pff slu5nfch prov6decich piedpisri (3) V protokolu o piedini apievzeti dila obe smluvni strany uvedou zeim6na: a) ztrodnoceni praci, zejmlnajejich jakosti, b) prohla5eni objednatele, Le pied6van6 dflo nebo jeho d6st piejim6 nebo nepiejimil, c) soupis vfhrad objednatele, zji5t6nfch vad a nedoddlkt a dohodnutd lhfity k jejich odstran6nf, zprisobu odstrandni, kdo nese naklady na odstrandni, v piipadl, Ze nebude v proiokolu uvedeno, kdo nese naklady na odstraneni vady di nedodelku, m6 se zato, Le niklady nese zhotovitel, d) dohoda o jinfch pr6vech z odpovddnosti za vady (dohoda o prodlorrteni ziruilrln doby nebo sleve z ceny za dilo). Pokud by tyto dohody m6ly smeiovat k ztrtent pr6v objednatele, pak jsou irdinn6 jen, jestlii:e byly n6sledn6 sjednany v dodatku k t6to smlouvd, e) grdeni nov6ho terminu pro piedani a pievzeti dila objednatelem, pokud obj ednatel dilo nepiev zal. (4) K podepsani protokolu o piedini apievzetidila jsou zazhotovitele opr6vndny osoby uveden6 v dl. IX. odst.2 tlto smlouvy aza objednatele osoby uveden6 v dl. IX. odst. I t6to smlouvy. (5) Zhotovitel je povinen pisemn6 ozn6mit objednateli nejpozde:ji do 3 kalendainich dnt pfed.-, kdy bud. dilo nebo jeho d6st piipravena k piedani, sd6lit, kdy bude piedani zahhjeno a jak bude probihat. xrii. Zilruilnidoba a odpov6dnost zavadly (l) Dilo m6 vady, jestlize neni provedeno v souladu se smlouvou, zejmdna pokud nevykazuje vlastnosti stanoven6 v technickfch norm6ch vztahujicich se k dilu, nebyly dodrzeny technologickd postupy pii prov6ddnf dilu nebo svjm provozem porusuje obecne z6vazn6pr6vni pfedpisy.uhiti $ 2609 odst. I a2 a $ 2618 NOZ se dohodou stran vyluduje. Zjevne a skryt6 vady lze uplatilovat kdykoliv po celou dobu zfirulm lhtty. (2) ZAruCni doba za dilo dini 36 mesfcri, a podin6 bdlet dnem, ktery je uveden v protokoiu o piedini apievzeti dfla jako den pievzeti cellho dila. Bdhem t6to doby odpovid6 zhotovitel za to, Le Aito i. moin6 provozovat bllnym zprisobem a zavazttie se zdarma odstranit vady na dfle ve lhrit6 do 15 dni ode dne, kdy se o nich dozvedel. Pokud zhotovitel v t6chto lhtt6ch vady neodstrani, mtrte je objednatel nechat odstranit tieti osobou na ridet ztrotovitele. piedepsand servisni rikony a revize bdhem zfurulni doby provede zhotovitel zdarma. Jin6 prdvi objednatele a odpovednost z vad dan;ich NOZ tim nejsou dotdena (napi. sleva). (3) Z6ni5;a se nevztahuje na vady vznikl6 neodbornym uzivanim nebo piipadnim po5kozenim dila, pokud zhotovitel prokiual, Le jejich vznik nemohl ovlivnit, napi. 2e bb3.dnut.l. seznilmil se spr6vn;im uzivanim dila nebo jeho d6sti. Zhotovitel se v5ak e 4_,

9 i v takovdm pffpadd zavazuje vady odstranit ve lhtte podle piedchoziho odstavce na ridet objednatele dle jednotkovych cen, obsalenychv nabfdce zhotovitele. (4) Pr6ce a mateniiy potiebnd k odstran6nf vad a nedodelkt bdhem zirudru doby pied6 zhotovitel objednateli obdobn;im zptsobem jako pfrvodnf dflo a to i v pffpade, Ze za jejich vznik nenese odpovddnost. (5) Vady budou ohla5ov6ny na tuto elektronickou adresu: kontaktni telefon pro potwzeni:777 ll3 371 xrv. Smluvni pokuty a firoky z prodleni (l) Je-li jedna ze smluvnfch stran v prodleni s rihradou fbktury, kter6 jf druh6 smluvnf strana opr6vnend vystavila, uhradf vdiiteli trok zprodleni podle naiizeni vl6dy d Sb., kterym se urduje vfse urokt z prodleni a nakladt spojenych s uplatndnim pohled6vky, urduje odm6na likvid6tora, likvidadnfho spr6vce a dlena organu pr6vnickd osoby jmenovandho soudem a upravujf nekterd otivky Obchodniho v6stniku a veiejn;fch rejstfikt pr6vnickfch a fyzickych osob. (2) Za prodleni s piedanim cel6ho dfla ve lhtt6 uveden6 v dl. IV. odst. l. t6to smlouvy, uhradf zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve qi5i 0,2 yo z ceny dfla v urovni v Kd vd. DPH zakaidy zapolaty den prodleni s piedrinfm dila. (3) Za prodleni s odstrandnim vad a nedodelkt podle dl. XIII. odst. 4 t6to smlouvy uhradf zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve qi5i 0,1 yo z ceny dfla v rirovni v Kd vd. DPH zaka1dy zapo1aty den prodleni. () Za prodlenf s uvedenim mista realizace dila do zptisobil6ho stavu ve lhtt6 uveden6 v dl. VIII. odst. I t6to smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy5i 2 000,- KE, zakazdy zapolaty den prodleni. (5) Smluvni pokutu ve qisi 0,1 Yo z ceny dila v urovni v Kd vd. DPH za kaidy zapoeaty den uhradi zhotovitel objednateli v piipade prodleni s odstran6nim vady v zirudnt dobe podle dl. XIII. odst. 2, pokud neprokinal,2e zatuto vadu nenese odpov6dnost. (6) Za poruseni povinnosti mldenlivosti specifikovand v dl. XV. odst. I t6to smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvnf pokutu ve qi5i ,- Kd, a to zakaldy jednotlivf piipad poruseni povinnosti mldenlivosti. (7) Uhradou smluvnf pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli Skodu, kterou mu svym jednanim zprisobil. (8) Smluvnf pokuty a uroky z prodlenf jsou splatnd do 30 dnti od dne dorudenf jejich vyridtovfui druhd smluvni strane. t0

10 (9) pro vnidtov tni, nillezitosti faktury a splatnosti urokri z prodleni a smluvnich pokut, plati obdobne ustanoveni dl. VI. t6to smlouvy. xv. ZvlfuStni ustanoveni (l) Zhotovitel se zavazt$e b6hem plneni smlouvy i po ukondeni smlouvy zachovdvat mldenlivost o vsech skutednostech, o kterlich se dozvi od objednatele v souvislosti s pln6nfm smlouvy. (2) Vyskytnou-li se ud6losti, kter6 jednd nebo ob6ma smluvnim stran6m d6stedn6 nebo ripln6 126emoi;11. pln6ni jejich povinnosti podle t6to smlouvy, jsou strany povinny se o tomto blz zbytedndhodkladu informovat a spoledn6 podniknout kroky k jejich piekonani. (3) Objednatel mrize pohtdat ztrotovitele o dodasn6m zastaveni praci na dile na nezbytne nutnou dobu zejmdna v piipad6 vzniku krizovd situace, mimoi6dn6 ud6losti nebo Ziveinr pohromy. Zhotovitel se zavaztje v takov6m piipadl poiladavku objednatele vyhov6t a udini vsectrny potiebn6 kroky k tomu, aby nedo5lo k po5kozeni di mehodnocenf dfla. Objednatel utyaai zhotoviteli prokinane naklady, kter6 mu pfipadnd oproti plndni, sjednan6mu ve smlouvd, v souvislosti se zastavenim pr6ce vznikly. Po dobu dodasn6ho zastaveni praci se pierusuje beh lhtty pro zhotovenf dila. Trv6-li drivod pro zastaveni pracf d6le neltitmdsfce, je zhotovitel opr6vnen od smlouvy odstoupit. (4) Zhotovitel je podle g 2 pism. e) ztkona d Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 spr6v6 a o zrn1n6 n6kterych z6kont, ve nlm pozddj5fch piedpisti, osobou povinnou rpotuprirouit pfi qikonu finandni kontroly prov6d6n6 v souvislosti s rihradou zboli nebo sluzeb z veiejnych vfdajri. (5) Smluvni strany mohou vedle piipadri uvedenych v zikonl odstoupit od smlouvy, pokud d"rfra smluvni sfrana podstatne porusuje smlouvu dle ujedn6ni dl. XV. odst. 6 t6to smlouvy, jinak z6vaine nebo opakovane porusuje sv6 povinnosti, vyplyvqici z tdto smlouvy. Objednatel mtze tak6 odstoupit od smlouvy, jestlize na zhotovitele byl prohl65en konkurz na zit<lade zikona 8, Sb., insolvendttr zikon, ve zndni pozdej5ich piedpisri nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace. (6) Podstatnym porusenim smlouvy je: piekrodenf terminti zhotoveni dila dle dl. IV. o vice ne? 30 kalendainich dnri. prodleni objednatele v rihrade platebnich dokladri o vice nei,30 kalendainich dnri. (7) Odstoupenim od smlouvy neni dotden narok na uroky z prodleni. (S) Ujedniini o pffpadnych vicepracich di m6nepracfch se iidi z6konem o veiejn;ich zakfuzkhch. XVI. Uveiejnlnf smlouvy, skutein6 uhrazen6 ceny a seznamu subdodavatehi (l) Zhotovitel si je v6dom zi[<owft povinnosti objednatele uveiejnit na sv6m profilu tuto smlouvu vdetn6 v5ech jejich piipadnych zm6n a dodatkri, v;isi skutedne uhrazend ceny za rl hl

11 poskytovatele po5tovnich sluzeb nebo pieddvany osobne opr6vn6nynoi osobami s potwzenim jejich piijeti. xvlii. Zixbreilnf ustanoveni (l) Tato smlouva mfie byt m6ndna a doplfiovina povze pfsemn;imi dodatky, kter6 podepsaly osoby opr6vnen6 k jedn,inf za smluvni strany. N6vrh na ripravu mrize piedlozit kterakoli ze smluvnich stran. KaZdA ze smluvnich stran mtze kdykoli navrhnout zmenu tdto smlouvy a pokud s takovou zm6nou dnrh6 strana souhlasi nebo pokud doslo k jind dohod6, stwdf oue imtuvni sfrany zmdnu dodatkem ke smlouve. K podpisu takovdho dodatku jsou opr6vn6ny osobyo kter6 podepsaly tuto smlouvu nebo jejich pr6vnf n6stupci. (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dtyiech qitiscfch, kazd! s platnostf origin6lu, znrchi kahdl ze smluvnfch stran obdrhi po dvou par6. Smlouva nabyvh platnosti i ridinnosti dnem, kdy ji opatiily podpisem ob6 smluvni strany. (3) ObE smluvni strany prohla5ujf spolednl,le tato smlouva je projevem jejich prav6 a svobodn6 vfrle a Le si jejf obsah piedetly a benryhradne s nim souhlasf, col stvrzuji svimi vlasfirorudnimi podpisy. (a) Nedilnou soud6stf t6to smlouvy jsou nasledujici piflohy: Pfiloha d.l - Technick6 specifikace Pfiloha Harmonogram dasovdho postupu opravy v lidnech pfiloha Pravidla pro zhotovenf zakilzky,,kuiim-oprava zasobnikfr na objektech Bl kuchyne a dflny idrtby,b 2a- ubytovna odsouzenych, b l4a - plynov6 kotelna" Pr6ce dodavatelsk;ich firem ve speci6lnim rezimu Vdznice Kuiim - stiezen6 dast vkuiimidne: b'c tbt(l Za objednatele: Za zhotovitele: I l4hn^l-j Vrchni rada plk. PhDr. Zuz,ana Kalivodov6 ieditelka Vdzrice Kuiim Petr Konednf jednatel spolednosti,,^.4*#-.-<# ; fl.3l-a P.EPLTBLIKA i,.,:zcilsk,,, slulba CR Vgznice Kulim Kulini P O'Box 2 i PROFIT.EA-T 'oetttl'ttoo"+lvn tto' ----To"att 807 ' -r' tt Oil 01 Rdhrs 13 I /) =--=-/

12 Piiloha i. 1 ke Smlouv6 o dflo Technicky popis zalcflzlcy poprs stavajiciho zaft,iznni objektu Bl KUCHYNf Stavajfcf dva z6sobniky TW jsou umist6ny vpied6vaci stanici v suter6nu budovy Bl. Jsou soudristi uzavien6ho okruhu TW a slouzi jako provozni zilsoba TUV urdend pro pofieby kuchyne a kouprini odsouzenych. Ohiev vody v zasobniku je zaji5t'ov6n pies samostafiry prutokovf \r'imenik. Objem zasobnikuz 400 L 2 ks Vstup studend vody: 614* Vfstup tepl6 vody: 6/4'o Poji5t'ovaci ventil: l0 bar, l" 1 ks Vypou5tEcf ventil: 314" 2 ks Jimka pro teplomdr: ll2" 2 ks Jfmka pro didlo: ll2" 2 ks Redukce pro manometr: ll2oo I ks Bez inspekdnich otvoru Vstup do vjm6nikov6 stanice je Sirokf 100 cm, vf5ka stropu 520 cm, sv6tl6qi5kanad zrisobniky je 280 cm. PoZadovan6 parametry nov6ho zatizeni Dva kusy stojat6 n6doby objemu 400L vdetne stejndho vybaveni. POZADOVAI\If ZPI]SOB OPRAVY 1. Odizolovani a demontirt strlvajicich z6sobnikfi TW. Z. Dod6vka a osazeni nov;ich 2 ks zrlsobnikfr TW 400 L s vnitini powchovou protikorozniipravou smaltem vdetn6 tepelnd izolace, bez inspekdnich otvoru. 3. Dod6vka a montid,souvisejiciho pffslu5enstvi: 2 ks vypou5teci ventil3l4* 4 ks nerezovd jfmky pro teplomery a didla 1 ks poji5t'ovaci ventil I ks redukce pro piipojeni manometru I soubor - ostatni materi6l k piipojenf n6dob do stavajiciho okrutru (614*- napi. kulov{ ventily, Sroubenf, potrubi, vsuvky, kolena, izolace potrubi atd.). 4. Tlakov6 zkou5ka 5. Likvidace materidlu vyjma 2 ks z6sobnikfi

13 Stavajici dva zdsobnfky TW jsou umisteny v pied6vacf stanici v suter6nu budovy B2a. Jsou soudtisti uzaviendho okruhu TUV a slouzi jako provozni zdsoba TW urden6 pro koupani odsouzenfch. Ohiev vody v zasobniku je zaji5t'ovan pies samostatn;i prutokovf v)tmenik. Objem zasobniku: Vstup studen6 vody: Vfstup tepl6 vody: Poji5t'ovaci ventil: Vypou5tEci ventil: Jfmka pro teplomdr: Jimka pro didlo: Bez inspekdnich otvoru 800 L 614" 614" l0 bar, l " 314* l12" l12" 2ks lks 2ks 2ks 2ks Vstup do vfmenikov6 stanice je Sirokf 90 cm, vf5ka stropu 260 cm. Poiadovan6 parametry nov6ho zafizeni Dva kusy stojat6 n6doby objemu 800L vdetn6 stejn6ho vybavenf. P OLADOVAI\f ZPTiSOB OPRAVY 1. Odizolovfni a demontal stavajicich z6sobnikt TW. 2. Dod6vk a a osazeni nov'.ich 2 ks zasobnikri TW 800 L s.mitfni powchovou protikoroznifpravou smaltem vdetn6 tepeln6 izolace, bez inspekdnich otvoru. 3. Dod6vka a montaisouvisejicfho pffslu5enstvi: 2 ks vypou5tdci ventil3 4* 4 ks nerezovd jimky pro teplomery a didla I ks poji5t'ovacf ventil I soubor - ostatni materi6l k piipojeni n6dob do stavajiciho oknrhu (614*- napi. kulov{ ventily, Sroubenf, potrubi, vsuvky, kolena, izolace potrubf atd.). 4. Tlakov6 zkou5ka 5. Likvidace materi6lu vyjma 2 ks z6sobnikri

14 poprs srava.ricino zai,iznxi on.rnxr ntta rornlxl Strlvajici z6sobnik TW je umisten v centrd.lni plynovd koteln6 v budov6 Bl4a. Je soudtistf vzavienfiho okrutru TW a slouzi jako provoznf zilsoba TUV pro administrativni budovu, ziwodni kuchyni, ubytovnu zam6strancfi a qfoobni haly. Objem zasobniku: 1000 L I ks Vstup studend vody: 6/4* Vfstup tepl6 vody: 614* Poji5t'ovaci ventil: l0 bar, lo' I ks Vypou5tdcf ventil: 3/4" I ks Jfmka pro teplom6r: l/2 1 ks Jfmka pro didlo: ll2" I ks Redtrkce pro manometr ll2" I ks Bez inspekdnich otvoru Vstup do objektu je Siroky 200 cm, vf5ka stropu 520 cm. Poiadovan6 parametry nov6ho zalizeni Jeden kus stojat6 n6doby stejndho objemu vdetne stejndho vybaveni Poiadovanf zprisob oprary 1. Odizolovani a demontirt strivajfciho z6sobnfku TUV. 2. Dod6vka a osazeni nov6ho z6sobnfku TW 1000 L s vnitini powchovou protikorozni fpravou smaltem vdetnd tepeln6 izolace, bez inspekdnich otvoru. 3. Dod6vka a montfli souvisejicfho pffslu5enstvf : I ks vypou5t6ci ventil 314" 2 ks nerezovd jimky pro teplomer a didlo I ks redukce pro piipojeni manometru I ks poji3t'ovacf ventil 1 soubor - ostatni matenill k pfipojeni n6dob do strlvajfciho okruhu (6/4*- napi. kulov6 ventily, Sroubenf, potrubf, vsuvky, kolena, izolace potrubf atd.). 4. Tlakov6 zkou5ka 5. Likvidace materi6lu vyjma I ks z6sobniku (/

15 Pfiloha 6. 2 ke smlouv6 o dilo t PROFITEAM topeni - voda - ptyn s.r.o. Tovf rnf 807 Rajhrad Brno-venkov. tco: ott:c228287s67 Montdilni a dodavatelskfirma V Rajhrad[ 22,5,2014 Harmonogram praci Kuiim-oprava zdsobnfkfi TUV v objektech Bl,BZa,Bl4a Od podepsdnf SOD ndstup praci do l ddne I ffden pifpravnd pr{ce,pifprava pro dem ontiie ohifvacri,kontrola vedenf potrubf. 2 fyden demont{ze ohiivadri dem ontfl piipojovacich armatur a trubnfho vedenf 3 fyden motfri, ohifvairi vodv piipojeni a uvedeni do provozu tlakov6 zkou5ka a pieddnf dfla KoneCny Petr PRO F ITEAM -tope n i'voda'plyn rcpeuna CERPADLA' solarnl systetly Tedrni 807' RAJHRAD nrdlll lll 1'l Ss 71 Bankovni spojenf : I.u S9/0800 IBAN:C Tel: Fax: Mob.tel:777lll337 Mob.tel:77711.ll

16 Pifloha i. 3 ke Smlouv6 o dflo Prfce dodavatelslrych firem ve specidlnfm,,kuiim - rezimu v6znice oprava KuFim - zisobnikri rrf"zunri fuv i6st ou;elt"ch Bl Kuchynil, " B2aubytovna vizilrl a Bl4aKotelna., m hem) se vyd6v6 pro stiezenou d6st v vezrice ojedinelych pifpaclech a to pro obdany i pro jin6 obdany EU. pozadavky: lyfotografre, roz,mer standard iro Op gfslo platndho Op popi. pasu v l, ceske n6rodnosti, : I v5e 3 pracovnf dny pied zapoliti. -"k.. ' Pracovnf doba: hod. (mozno upravit) Dovgz. odvoz materi{lu: vs) MtZe hod. byt (schvaluje vyve zeno i vedoucf.yfce tonte:n.nn odd. za pledpoltuou, ( z. budou 8.30 vryezeny hod.) do nestielen v urdendm easii dase veznice. z nestiezend kontejnery dristi do vlznice je hod mozn e vyvllet pracovat a co budou d6lat (Schvaluje nd. u - jm6na lidf, pracovni das, kde budou I ;_ bude upiesndno pii poudenf pracovnfkfi u ZVOVS ;;,)'ililffi#;.'^oi)f^ /^^^l^-. \ --. iho n6iadir) a$l veznlce: pouze potiebn6 a odvezenf materirilu. pii na urdenou pr6ci nebo opu5t6ni navezeni tato vozidla budou uzamknuta. v nestiezend Jejich diisti parkovrin vlznice i lze zajistit vstup bude povoren pouze neozbrojenym osob6m vozidla)' Zde je u nich provedena kontrola pomocf detekdnfho riimu a RTG zaiizenf. vsechny zde uveden6 ohla5ovacf povinnosti bude zastupce a piedrivat dodavatelsk6 urden6mu firm y pracovnfkovi oznamrovat stavebnfho refer6tu VEznice Kuiim. Urdenf pracovnfci Vdznice Kuiim na akci - Oprava zisobnik0 I jmdno/telefon: TUV MaR 2 jm6no/telefon: 3 jmdno/telefon:

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

a.372110120t3 I. Smluvni strany

a.372110120t3 I. Smluvni strany SMLOUVA O DILO a.372110120t3 vzavfenfl podle $ 536 a n6sl. zik. (,.51311991Sb., obchodni z6konik, ve zndni pozddjsich piedpisfr. I. Smluvni strany Objednatel: ieskrfl republika - V6zeilski sluzba iesk6

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130,

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130, vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blnenskd I l9l, postovnf schrdnk 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fx: 541555130, ISDS:4cqd4k vas ooprs dj.: ZE DNE: NsE ej.: vyrtzulp: TELEFON: FAX: E.MAIL:

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel: TEZA, s. r. o. Sídlo: F. V. Krejčího 405, Česká Třebová 560 02 IČO: 62061739 DIČ: CZ62061739 Zápis v OR vedeným u KS v

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

SMLOUVA O DÍLO. jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel )

SMLOUVA O DÍLO. jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 5717 Hurbanova 1305/11,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-043-004-15 ze dne 9.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava soc. zařízení a kuchyně

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ )

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) SMLOUVA O DÍLO č. /.. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní společnost MS Haus s.r.o. se sídlem Náchodská

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

en Adresa organizadni jednotky: Akademie V6zeilsk6 sluzby CR ul. Michova 200 47127 StrdZ pod Ralskem ICO 00212423

en Adresa organizadni jednotky: Akademie V6zeilsk6 sluzby CR ul. Michova 200 47127 StrdZ pod Ralskem ICO 00212423 vnznnsxa sr,uzgn cnsrn REPUBLIKY Akademie Vdzefisk6 sluzby M6chova 200, P. O. Box 58,41127 Strirt pod Ralskem tel 487878111, fax: 487878515, ISDS: dya227n c. i. : vs-z 6070-041 ej-20 16-8034'}-LOG I 02

Více

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf C. smlouvy objednatele: bd-5'-j/f1lt/,to or- C. smlouvy zhotovitele: 07L134019 "Zpracovani projektove dokumentace - Rekonstrukce ul.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel )

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel ) Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO Smluvni strny: 1. Nrizev: M6sto Rokytnice v Orlickfch horich Se sidlem: ndmdsti Jindiich Simk 3,517 6l Rokynice rc: ;ro;l"ry,* hor6ch DIi: C2O0275301 Bnkovni spojeni: es.s. Rokytnice v Orlickj.ch

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázkové číslo objednatele: 01/2016 Zakázkové

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

KEP'X. OdluIovaI mechanickf viroqi mnohoilinkovf SVX. Technick6 podminky. TP - zataat MontdZni ndvod a podm{nlry pro provoz a obsluhu.

KEP'X. OdluIovaI mechanickf viroqi mnohoilinkovf SVX. Technick6 podminky. TP - zataat MontdZni ndvod a podm{nlry pro provoz a obsluhu. KEP'X OdluIovaI mechanickf viroqi mnohoilinkovf SVX Technick6 podminky TP - zataat MontdZni ndvod a podm{nlry pro provoz a obsluhu Kepex, Modfice,664 42 tio:z63tt33odle:cz263ll330,zapsandukrajskdhosiuduvbmd,oddii

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov Investice do vosi Evropsk6 unie pooponovano z evnopsreno pno necrohar-nl RozvoJ ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany:

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany: Smlouva o dflo uzavienrl podle $ 2586 a nfsl zhkona (8912A12 Sb, obiansky zrikonfk 1 Smluvni strany: Objednatel : Ceskd prrimyslov6 zdravotni pojistovna Sidlem: Jeremenkoval 1, 70300 Ostrava - Vitkovice

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

Smlouva o dílo. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Strakonice zastoupené starostou Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO - - KUPNí SMLOUVA Číslo: 201/ 002Cj/ Ao/ÓO Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti IČ:28495306 DIČ: CZ28495306

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Smlouva o dílo. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami. , nar.., bytem.., (dále objednatel)

Smlouva o dílo. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami. , nar.., bytem.., (dále objednatel) Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, nar.., bytem...,, nar.., bytem.., (dále objednatel) Martin Trnka, sídlem : Máchova 521, 251 64 Mnichovice, IČO: 495 03

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO

Návrh SMLOUVA O DÍLO Návrh SMLOUVA O DÍLO Obec Sendražice se sídlem obecního úřadu: Sendražice 1, 503 03 Smiřice IČO: 00269484 za niž jedná: František Matěna, starosta obce další osoba pověřená jednáním za obec: Jan Lipenský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: OM/ /2015 která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.16M031 uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO Č.16M031 uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku měřící a regulační technika 1/5 SMLOUVA O DÍLO Č.16M031 uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku Pro akci: Výměna M + R a elektroinstalace kotelny Semanín, Semanínská 2052, 560 02 Čeká Třebová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky f. RIVA spol. s. r.o. upravují vztah objednatele a zhotovitele při dodávce montážních prací a dodávek podlahových

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více