smlouva o uil,o i.j. vs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smlouva o uil,o i.j. vs 131040"

Transkript

1 smlouva o uil,o i.j. vs l00l /PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla, Praha 4 zastoupen6 na ziklad6 poveieni d j. VS 5/ /PRV/080 ze dne ieditelkou V6znice Kufim, vrchnf rudaplk. PhDr. Ztvana Kalivodov6 na adrese Blanensk6 I l9l, Kuiim ICO : DIe neni pl6tcem DPH Bankovni spojenf : CNg Brno, d.f /0710 Adresa pro korespondenci i fakturaci: V6zeilski sluiba desk6 republit<y VEznice Kuiim Blanensk{ Kuiim ( dile ien " objednatel" ) na strane jednd a PROFITEAM topenf-voda-plyn s.r.o. se sfdlem : Tovilrni 807, 6646l Rajhrad zastoupen6 Petrem Konedn;im - jednatel spolednosti Ieo : DIe : C Bankovnf spojeni : CS &.S., 8,.t /0800 zapsany v obchodnfm rejstifku veden6m u Krajskdho soudu v BrnE oddil C vlozka ( dile ien " zhotovitel ) na stran6 druhd itinek II Podklady pro uzavienf smlouvy (l) Vyzva objednatele k podani nabidky v r6mci popt6vkov6ho iizemkzadini veiejnd zakfuzky sn6zvem,,kufim - oprava zisobnikt TW v objektech Bl, B2a,Bl4a" ze dne (d6le jen,,,vyzva"). (2) Nabfdka zhotovitele podan6 v rimci popt6vkov6ho iizeni k zadini veiejnd zaklzky s n6zvem,,kufim - oprava zisobnfkt TUV v objektech Bl, B}a,Bl4a" ze dne (d6le jen,,nabidka"). ilfnek III PiedmEt smlouvy (l) PfedmEtem smlouvy je zilvazek zhotovitele provdst pro objednatele realizaci akce " Kuiim - oprava z6sobnikt TUV v objektech Bl,B2a,Bl,, ato vlimdnou 5 ks zdsobnikri TUV, a to 2 ks o objemu 400 I vobjektu Bl- kuchynd, dflny :iudrlby,2 ks o objemu 800 I v objektu B2a-ubytovna odsouzenych a I ks o objemu v objektu Bl4a ' plynovrl l r ' l,'.'--.\,

2 kotelna (d6le jen,,dilo") v souladu s vyzvou a technickou specifikacf dila. Zdvazkem obj e dnat ele zaplatit za provedeni di I a sj ednanou c enu. (2) Dflo, provedeni opravy qimdnou 5 ks z6sobnikt na objektech B1- kuchyn6, dilny udrilby, B 2a - ubytovna odsouzenych a B l4a- plynov6 kotelna, bude provedeno vtomto rozsahu: PoZadovanf zprisob opravy v objektu Bl a) Odizolovini a demont6z strivajicich zisobnfkt TUV. b) Dod6vka a osazeni novych 2 ks z5sobnikt TW 400 I s vnitinf povrchovou protikorozni fpravou smaltem vdetnd tepelnd izolace, bez inspekdnfch otvoru. c) Doddvka a montai souvisejiciho piislusenstvf: 2 ks vypou5teci ventil3l4" 4 ks nerezovdjirnky pro teplomdry a didla I ks poji5t'ovacf ventil I ks redukce pro piipojeni manometru I soubor - ostatni materi6l k piipojeni nddob do sfiivajfciho okruhu - 6/4* jako napi. kulovd ventily, Sroubenf, potrubf (cca l0m 614"), vsuvky, kolena, izolace potrubf atd. d) Tlakov6 zkou5ka. e) Likvidace materi6lu vyjma 2 ks zilsobnikfi. Poiadovanf zprlsob opravy v objektu B2a a) Odizolovini a demontiiz strivajicich z6sobnfkfi TW. b) Dodfvka a osazenf novych 2 ks zirsobnikri TUV 800 I s vnitinf povrchovou protikorozni tipravou smaltem vdetnd tepeln6 izolace, bez inspekdnich otvoru. c) Dod6vka a montilisouvisejfciho pffslu5enstvi: 2 ks vypou5tdcf ventil3l4" 4 ks nerezovfjfmky pro teplomery a didla I ks pojist'ovacf ventil I soubor - ostatni materiil k piipojenf n6dob do strivajfciho okruhu - 614* jako napi. kulov6 ventily, Sroubeni, potrubf (cca l0m 614"), vsuvky, kolena, izolace potrubf atd. d) Tlakov6 zkou5ka. e) Likvidace materiilu vyjma 2 ks zbsobnfkfi. PoZadovanf zpfisob opravy v objektu B14a a) Odizolovini a demont6z stri'vajiciho zisobnfku TUV. b) Dodivka aosazeninovdho z6sobniku TW 1000 I s vnitinf povrchovou protikorozri fpravou smaltem vdetnd tepeln6 izolace, bez inspekdnfch otvoru. c) Dodivka a montirtsouvisejiciho piislu5enstvi: 1 ks vypou5t6cf ventil3l4" 2 ks nerezovljimky pro teplomdr a didlo ks redukce pro piipojeni manometru ks poji5t'ovacf ventil soubor - ostatni materi6l k piipojenf n6dob do strivajfciho okruhu - 6/4* jako napi. kulov6 ventily, Sroubeni, potrubi (cca l0m 614"), vsuvky, kolena, izolace potrubi atd. d) Tlakov6 zkou5ka. e) Likvidace materi6lu vyjma I ks z6sobniku. Rozsah pracf je uveden v technickd specifikaci, kler6 tvofi pfflohu d. I t6to smlouvy. (3) Zhotovitel se zavanf,e provdst dflo na vlastni ndklady anebezpedi formou kompletni dod6vky a montiznich praci, pii respektovanf pfislu5n;ich technicklfch norem a obecne zdvazrrych pr6vnich piedpisti. Prov6dEt pozadov ane pritce v souladu s pr6vnfmi a ostatnimi

3 piedpisy vymezujicimi povinnostmi zamestnavatele a jeho zamestnanct na riseku bezpednosti a ochrany zdravi pii pr6ci apolirm ochrany. (4) Prdce nad r6mec rozsahu piedmdtu dila, uveden6ho v piedchozich odstavcich tohoto dl6nku, kterd budou nezbytne k i6dn6mu dokondeni dila a funkdnosti MaR (vicepr6ce), mohou byt rcalizovfny jen s pisemnym souhlasem objednatele pii splneni podminek stanovenych zdkonem d Sb., o veiejnychzakdzkdch, ve zrftni pozd6j5ich piedpisti. Dodatkem ke smlouve bude dohodnut rozsah vicepracf a jejich finandnf ohodnoceni a rihrada. (5) Objednatel se zavanrje zaplatit zhotoviteli za dflo proveden6 bez vad a nedodelkt cenu sjednanou v dlanku V odst. I t6to smlouvy za platebnich podminek sjednanlich v t6to smlouve. IV. Doba a mfsto plndni (l) Dflo specifikovan6 v dlanku III bod t6to smlouvy bude provedeno do 45 kalendainfch dnt od podpisu smlouw, nejpozd6ji do MontdZni stanovi5t6 bude zhotoviteli piedrlno na zfklade jeho v!,zvy podand nejm6ne tfi pracovni dny pied pied6nfm stanovi5td. Dobou plneni se rozumi riplnd dokondeni a piedim dila objednatelibez vad a nedod6lkt, vdetne vyklizeni stanovi5td a po fsp65n6m ukondeni tlakoqich zkousek. (2) Dflo je piipraveno k piedani v okamziku, kdy byly do nej zabudovany v5echny v6ci a dokondeny v5echny pr6ce podle dlanku III odst. 2 a piilohy d. I t6to smlouvy a je prosto vad a nedodelkt. (3) Misto prov6ddni dfla: objekty B l- kuchyne a dilny liudrlby, B 2a - ubytovna odsouzenych a B l4a - plynov6 kotelna ve VEznici Kufim, na adrese Blanensk6 ll9l, Kufim. (4) Dilo bude realizovano za pln6ho provozu ve vdznici, zhotovitel je povinen respektovat,,pravidla pro pr6ce dodavatelskfch firem ve speci6lnim rezimu VEznice Kufim - stiezen6 d6st, kter6 tvoii piilohu d. 3 k t6to smlouv6. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu praci, ktery je piilohou 8.2 tdto smlouvy a minimalizace doby odstavek TUV V. Cena dila (l) Celkov6 cena za dilo uvedend v dl.iii t6to smlouvy, byla dohodnuta ve v;isi: ,- Ki Ki s DPH (slovy dvestddvacetdev6ttisicdvest6tiinfct korun), bez DPH ,- Kd (slovy j edno stoo smdes6tdevdtti sicdtyii statfi cettii koruny), DPH 2l% ,- Kd (slovy tiicetdevettisicsedmsetosmdes6t). 3 "L'i

4 Ztoho a) objekt B1- kuchynd a dflny ndrhby ,- Ki s DPH (slovy devadesfttiitisiceityiistasedmdesf tp6t korun), bez DPH ,- KE (slovy sedmdde s6tsedmti sf cdve st6pades6tdv6 koruny ), b) objekt B 2aubytovna odsouzen;fch c) objekt B l4aplynov6 kotelna DPH 2t% ,-KE (slovy Sestn6cttisf cdvdstedvacettiikoruny), ,- Ki s DPH (slovy sedmdesitos mtisf cdevdtsetsedmdesitosm korun), bez DPH ,- Kd (slovy Sedes6tp6tti sicdv6 ste sedmde s6t j edna koruna) DPH 2l% ,-KE (slovy tiin6cttisf csedmsetsedm korun), ,- Ki s DPH (slovy pades6t5esttisicsedmset5edesit korun), bez DPH ,- Kd (slovy dtyii cet5e stti sicdevetsetdeset korun). DPH 2t% g.g5l,- Kd (slovy devdtti sico smsetpade s6tj edna koruna). (2) Zhotovitel zaruduje riplnost rozpodtu (polozkov6ho rozpodtu opravy MaR a polozkovdho rozpodtu ostatnfch rikont opravy) ve smyslu $ 2621 NOZ. Cena dfla je nejqi5e pilpustn6, nepiekroditelnt a zahrnuje vesker6 naklady zhotovitele spojen6 s provedenfm dila vdetne nakl6dani se v5emi odpady vzniklymi pii prov6ddnf dfla, zejmena s jejich odvozem a likvidacf. Skryt6 piekazky prov6dem tykajici se mfsta, kde m6 byt provedeno, oznimi zhotovitelbez zbytelneho odkladu objednateli a nawhne zmdnu dfla dle NOZ. (3) Nastane-li v5ak zcela mimoi6dn6 nepiedvfdateln6 okolnost, kterii dokondeni dila podstatnl nliilje, mtize o spravedlivdm zvyleni ceny za dilo rozhodnout soud ve smyslu ustanovenr S 2620 odst. 2NOZ. (4)Upravf-li v prubehu dila obecnl zdvanry piedpis WSi DPH, bude ridtovana DPH k pffslu5njm zdanitelnlfm plndnim ve WSi stanovend novou pr6vni fpravou a cena dfla bude upravena pisemnlim dodatkem k tdto smlouvd. 4

5 VI. Platebnf PodminkY (1)N6rok na zaplacenf ceny vznrkl provedenim dila. Uhrada ceny dfla bude provedena v desk6 mene na zitkladd darlov6ho dokladu (d6le jen,,fbkturt') jejil piilohou bude soupis provedenych praci a dodavek podle jednotlivfch objektfr, odsouhlasenli a podepsan;i,*topt.m objednatele - opr6vndnou osobou uvedenou v dlanku IX' (Z)Zhotovitel je opr6vnen vystavit fakturu po podpisu protokolu o konedn6m piedani a piev)eti dila po odstran6nf vad a nedodelkt a risp65ndm vyhodnoceni zku5ebniho provonr. piilohou faktury musi b;it protokol o konedndm piedani a pievzeti celdho dila podepsan;i z6stupcem objednatele uvedeny v dlanku IX odst. 1 a celkov6 vyfdtovani uskutednenych plateb. (3)Faktrna zhotovitele musi bjt piedlolena ve dvou vyhotovenich a musi mit charakter darlov6ho dokladu podle platn;ich pf.apirri o dani z pfidan6 hodnoty a obsahovat skutednosti uveden6 v g 435 NOZ, i Z}'tlkotru e.?35d004 Sb., o dani zpiidane hodnoty, ve znlni pozd6jiicn fredpisri a $ l i zdkonad l Sb., o ridetnictvi, ve znlnpozdej5fch piedpisti. Za den uskutedneni dildiho zdaniteln6ho plneni strany sjednivaji posledni kalendaini den m6sice, zaktery je faktura vystavena. (4)Faktura zhotovitele je splatn6 do 30 dni od jejiho dorudeni objednateli. Pokud faktura neobsahule v5echn y nileaiiosti r.uden6 z6konem a touto smlouvou, popi. je vecne nespr6vn4 je objednatel opr6vnen ji do data splatnosti w6tit zplt k doptndnf di oprave, ailz se tak dostane do prodleni. Lhrita splatnosti podin6 bllet znow od opetovn6ho dorudeni niieilitd dopln6n6tro Oi opraven6ho dokladu. ObE smluvni strany se dohodly, Le faktura se povazuj e za uhrazenou dnem, kdy byla dluzn6 d6stka odepsan a z :6dtu objednatele. (5)Objednatel nehradi dast ceny, kter6 se vztahuje k pracim nebo vecem, jeiich1 provedeni nebo dodani nebyly sjednany ve sm1ouv6. (6) Obj ednatel nepo skytuj e pro r ealizaci dila zfulohy. VII. Souiinnost smluvnich stran (l) Objednatel pied6 zhotoviteli mista pln6ni nejpozd6ji do 5 dnri od podpisu smlouvy. O pied6ni upf"ut"ti mista a jeho stavu bude sepsan z6pis vmont6znim deniku nebo pisemn;i protokol. (2) Objednatel vyrvoii zhotoviteli podminky pro plynul6 prov6ddni dfla. UmoZni zam6stnancrim zhotovitele vstup do objektu objednatele za piedpokladu, Le zamestnanci zhotovitele splilujf podminky pro vstup do objektu V6zeilsk6 sluzby CR - piiloha d. 3 k t6to smlouv6 - Pravidla pro zaklzky ve Vdznici Kuiim' (3) Zhotovitel je povinen udrzovat na piedan6m pracovi5ti poi6dek a distotu a odstraiovat odpady a nedistoty vznikl6 jeho pracemi. Odpovi dl zaporuseni obecn6 platnfch pr6vnich pfedpisti, zejmlttu tltu3icich se likvidace odpadrl ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany vod pred znedistdnim iopnfmi l6tkami pii provad6ni dila a zavazr$e se uhradit

6 ZSg3 NOZ. Majf pffstup na mista rea\izace dila a na mfsta, kde jsou skladovriny vdci urdend k provedeni dila. iitrytttosob6m, kromd pfislu5nfch organt st6tni spr6vy a osob prov6dejicich diio je vstup povolen jen se souhlasem odpovddndho zamestnance objednatele, uveden6ho v dl6nku IX odst. I t6to smlouvy. (6) Zm1ny materi6hi a zprisobu prov6d6ni dfla stanovenych v nabidkovdm rozpodtu musf bfi pfedem pisemne odsouhlaseny objednatelem, ikdylnemaji vliv na cenu za dilo. (7) Viceprice, kter6 nejsou v nabidce obsazeny, budou oceneny jednotkovimi cenami pouzivanfctr siana ardizovanych cenikt, platnlich v dobe rcalizace techto praci a pokud podle nirtt nelze urdit cenu, bude stanovena dohodou. Zhotovitel se zavaztrje pfi piedani zhotoven6ho dfla objednatele i6dn6 sezndmit s pravidly spr6vn6ho rt1ivirrri dila, vdetnd jeho j ednotliufch soud6sti. (S) Zhotovitel je povinen se pii ztrotovovani dila ffdit pokyny objednatele. IX. Oprivn6n6 osoby (l) Zaobjednatele jsou opr6vn6ni ve veci t6to smlouvy jednat: a) v rozsahu pisemn6ho Pov6ieni : plk. PhDr. Zvzana Kalivodov6 - ieditelka V6znice Kuiim tel b) ve v6cech prube in6 realizace smlouvy vdetnd kontroly prov6d6ni praci, pievzeti dila a dod6vanfch vdci, odsouhlaseni soupisti provedenych praci a dod6vek, spr6vnosti fbktury, prov6ddni zdzrrarrr.&v mont6znim deniku: Ing. Vladimir Vesel;i - energetik tel Ing. Oto BartonEk - vedouci oddeleni logistiky tel c) ve vecech ekonomickfch: Mgr. Libor Vojanec - zdstupce ieditelky VEznice Kuiim te (2) Zazhotovitele jsou opr6vneni ve veci tdto smlouvy jednat: a) bez omezeni rozsahu : Konedn;f Petr - jednatel spolednosti b) ve v6clch ptoueztte,"i\iru"" smlouvy vdetne piedani dila, prov6d6ni ziwtarrr'iu do montainiho deniku, piejimani zilvazk.& vyplyvajicich zpiejimacfho iizeni, pfijimani uplatilovanych pr6v z odpovednosti zavady a nedoddlky: Konedn;i Petr - jednatel spolednosti tel.777 ll (3) Smlouvu mohou m6nit jen ty osoby, kterd ji podepsaly nebo jejich pr6vni n6stupci. (4) Zmdnajmen povdienf ch zarnestnanci nebo rozsahu jejich opr6vneni je ridinn6 okam:zikem, kdy bude druhd strane oznitmena. 7 A t

7 x. Piechod vlastnick6ho priva a rizik (l) Vlastnick6 priivo ke zhotovovandmu dflu, odpov6dnost za Skody, nzika a nebezpeli piechazi ze zhotovitele na objednatele v okamziku, kdy byl oboustrann6 podepsrin protokol o piedani a pievzeti dila. xi. Odpovddnost za Skodu (l) Zhotovitel odpovidri za vesker6 Skody, kter6 jeho dinnosti pii prov6deni dfla vzniknou objednateli nebo tietfm osobiim a zavazuje se nahradit je piedev5fm uvedenfm v piede5lf stav a nenf-li to mozn6, v pendzich. (2) Objednatel stanovf piimeienou lhritu, do kter6 m6 bjt Skoda napravena. Pokud nedojde k n6prav1 zdvadndho stavu ani do 14 dni po uplynuti t6to lhtty, mtize objednatel zajistit n6pravu tietf osobou na ridet zhotovitele. Tim neni vyloudeno prilvo objednatele nahradit Skodu v penezfch, namfsto uvedenf do piede5l6ho stavu, pokud o to objednatel zhotovitele po1dd6. (3) Zhotovitel se zprostf odpovddnosti za Skodu na dfle sam6m a ve vdcech urdenlich k zabudovilni do dfla, pokud jednoznadne prokirte, 2e Skodu zprisobil objednatel qiludnd svym jednrinfm. V takovdm piipadd se zavazuje uv6st veci do privodniho stavu na niiklady objednatele dle jednotkoqich cen, obsazenlich v nabfdce zhotovitele. Pr6ce, kterd nejsou v nabidce obsazeny, budou ocendny jednotkovymi cenami pouzivanych standardizovanych cenfkt, platn;ich v dob6 realizace t6chto praci a pokud podle nich nelze urdit cenu, bude stanovena Zhotovitel se zavazuje po sjednani t6to smlouvy, nejd6le po piedini pracovi5te, piedlozit objednateli k nahl6dnuti a k fotokopii sjednanou pojistnou smlouvu pro piipad odpov6dnosti za Skodu zptisobenou tietim osob6m do vy5e min. hodnoty dfla. Pojistn6 smlouva bude platnd a poji5t6nf bude udrzovano po celou dobu trvani t6to smlouvy. V opadn6m pffpadd je objednatel opr6vn6n od t6to smlouvy odstoupit. xrr. Piedfnf a plevzeti dila (l) Objednatel mtize podle S 2628 NOZ pievzit dilo, pokud vykazuje pouze ojedinel6, drobn6 zievne vady nebo nedodelky, kter6 samy o sob6 ani ve spojeni s jinfmi nebriini jeho rrtivdni zapiedpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o piedanf apievzeti dila s terminem jejich odstrandnf nejpozdlji do 15 dnt, pokud nebylo dohodnuto jinak. (2) Zhotovitel zabezpedi nejpozdeji k datu piejfmaciho iizeni zejm6na: a) ridast sv6ho z6stupce opr6vnen6ho piebfrat zixazky z tohoto iizeni vypl;ivajici, b) ridast z6stupcti svych dodavatehi, je-li k i6dn6mu odevzdini apievzeti nutn6, c) doklady nezbyn6 pro provedeni piejimaciho iizeni, zejmena: oatesty, pasporty a n6vody v deskdm jazyce, kopie zitrulnich listfi,

8 .montaif,ri denik. prohliisenf o shode na rnirobky, kter6 byly pouzity a pro kler6 je to stanoveno ve smyslu zik. E Sb., o technickfch pozadavcich na vyrobky a o zmdnd a doplndni ndkterfch z6konto ve zrrilru pozdej5ich piedpist a pff slu5nfch prov6decich piedpisri (3) V protokolu o piedini apievzeti dila obe smluvni strany uvedou zeim6na: a) ztrodnoceni praci, zejmlnajejich jakosti, b) prohla5eni objednatele, Le pied6van6 dflo nebo jeho d6st piejim6 nebo nepiejimil, c) soupis vfhrad objednatele, zji5t6nfch vad a nedoddlkt a dohodnutd lhfity k jejich odstran6nf, zprisobu odstrandni, kdo nese naklady na odstrandni, v piipadl, Ze nebude v proiokolu uvedeno, kdo nese naklady na odstraneni vady di nedodelku, m6 se zato, Le niklady nese zhotovitel, d) dohoda o jinfch pr6vech z odpovddnosti za vady (dohoda o prodlorrteni ziruilrln doby nebo sleve z ceny za dilo). Pokud by tyto dohody m6ly smeiovat k ztrtent pr6v objednatele, pak jsou irdinn6 jen, jestlii:e byly n6sledn6 sjednany v dodatku k t6to smlouvd, e) grdeni nov6ho terminu pro piedani a pievzeti dila objednatelem, pokud obj ednatel dilo nepiev zal. (4) K podepsani protokolu o piedini apievzetidila jsou zazhotovitele opr6vndny osoby uveden6 v dl. IX. odst.2 tlto smlouvy aza objednatele osoby uveden6 v dl. IX. odst. I t6to smlouvy. (5) Zhotovitel je povinen pisemn6 ozn6mit objednateli nejpozde:ji do 3 kalendainich dnt pfed.-, kdy bud. dilo nebo jeho d6st piipravena k piedani, sd6lit, kdy bude piedani zahhjeno a jak bude probihat. xrii. Zilruilnidoba a odpov6dnost zavadly (l) Dilo m6 vady, jestlize neni provedeno v souladu se smlouvou, zejmdna pokud nevykazuje vlastnosti stanoven6 v technickfch norm6ch vztahujicich se k dilu, nebyly dodrzeny technologickd postupy pii prov6ddnf dilu nebo svjm provozem porusuje obecne z6vazn6pr6vni pfedpisy.uhiti $ 2609 odst. I a2 a $ 2618 NOZ se dohodou stran vyluduje. Zjevne a skryt6 vady lze uplatilovat kdykoliv po celou dobu zfirulm lhtty. (2) ZAruCni doba za dilo dini 36 mesfcri, a podin6 bdlet dnem, ktery je uveden v protokoiu o piedini apievzeti dfla jako den pievzeti cellho dila. Bdhem t6to doby odpovid6 zhotovitel za to, Le Aito i. moin6 provozovat bllnym zprisobem a zavazttie se zdarma odstranit vady na dfle ve lhrit6 do 15 dni ode dne, kdy se o nich dozvedel. Pokud zhotovitel v t6chto lhtt6ch vady neodstrani, mtrte je objednatel nechat odstranit tieti osobou na ridet ztrotovitele. piedepsand servisni rikony a revize bdhem zfurulni doby provede zhotovitel zdarma. Jin6 prdvi objednatele a odpovednost z vad dan;ich NOZ tim nejsou dotdena (napi. sleva). (3) Z6ni5;a se nevztahuje na vady vznikl6 neodbornym uzivanim nebo piipadnim po5kozenim dila, pokud zhotovitel prokiual, Le jejich vznik nemohl ovlivnit, napi. 2e bb3.dnut.l. seznilmil se spr6vn;im uzivanim dila nebo jeho d6sti. Zhotovitel se v5ak e 4_,

9 i v takovdm pffpadd zavazuje vady odstranit ve lhtte podle piedchoziho odstavce na ridet objednatele dle jednotkovych cen, obsalenychv nabfdce zhotovitele. (4) Pr6ce a mateniiy potiebnd k odstran6nf vad a nedodelkt bdhem zirudru doby pied6 zhotovitel objednateli obdobn;im zptsobem jako pfrvodnf dflo a to i v pffpade, Ze za jejich vznik nenese odpovddnost. (5) Vady budou ohla5ov6ny na tuto elektronickou adresu: kontaktni telefon pro potwzeni:777 ll3 371 xrv. Smluvni pokuty a firoky z prodleni (l) Je-li jedna ze smluvnfch stran v prodleni s rihradou fbktury, kter6 jf druh6 smluvnf strana opr6vnend vystavila, uhradf vdiiteli trok zprodleni podle naiizeni vl6dy d Sb., kterym se urduje vfse urokt z prodleni a nakladt spojenych s uplatndnim pohled6vky, urduje odm6na likvid6tora, likvidadnfho spr6vce a dlena organu pr6vnickd osoby jmenovandho soudem a upravujf nekterd otivky Obchodniho v6stniku a veiejn;fch rejstfikt pr6vnickfch a fyzickych osob. (2) Za prodleni s piedanim cel6ho dfla ve lhtt6 uveden6 v dl. IV. odst. l. t6to smlouvy, uhradf zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve qi5i 0,2 yo z ceny dfla v urovni v Kd vd. DPH zakaidy zapolaty den prodleni s piedrinfm dila. (3) Za prodleni s odstrandnim vad a nedodelkt podle dl. XIII. odst. 4 t6to smlouvy uhradf zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve qi5i 0,1 yo z ceny dfla v rirovni v Kd vd. DPH zaka1dy zapo1aty den prodleni. () Za prodlenf s uvedenim mista realizace dila do zptisobil6ho stavu ve lhtt6 uveden6 v dl. VIII. odst. I t6to smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy5i 2 000,- KE, zakazdy zapolaty den prodleni. (5) Smluvni pokutu ve qisi 0,1 Yo z ceny dila v urovni v Kd vd. DPH za kaidy zapoeaty den uhradi zhotovitel objednateli v piipade prodleni s odstran6nim vady v zirudnt dobe podle dl. XIII. odst. 2, pokud neprokinal,2e zatuto vadu nenese odpov6dnost. (6) Za poruseni povinnosti mldenlivosti specifikovand v dl. XV. odst. I t6to smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvnf pokutu ve qi5i ,- Kd, a to zakaldy jednotlivf piipad poruseni povinnosti mldenlivosti. (7) Uhradou smluvnf pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli Skodu, kterou mu svym jednanim zprisobil. (8) Smluvnf pokuty a uroky z prodlenf jsou splatnd do 30 dnti od dne dorudenf jejich vyridtovfui druhd smluvni strane. t0

10 (9) pro vnidtov tni, nillezitosti faktury a splatnosti urokri z prodleni a smluvnich pokut, plati obdobne ustanoveni dl. VI. t6to smlouvy. xv. ZvlfuStni ustanoveni (l) Zhotovitel se zavazt$e b6hem plneni smlouvy i po ukondeni smlouvy zachovdvat mldenlivost o vsech skutednostech, o kterlich se dozvi od objednatele v souvislosti s pln6nfm smlouvy. (2) Vyskytnou-li se ud6losti, kter6 jednd nebo ob6ma smluvnim stran6m d6stedn6 nebo ripln6 126emoi;11. pln6ni jejich povinnosti podle t6to smlouvy, jsou strany povinny se o tomto blz zbytedndhodkladu informovat a spoledn6 podniknout kroky k jejich piekonani. (3) Objednatel mrize pohtdat ztrotovitele o dodasn6m zastaveni praci na dile na nezbytne nutnou dobu zejmdna v piipad6 vzniku krizovd situace, mimoi6dn6 ud6losti nebo Ziveinr pohromy. Zhotovitel se zavaztje v takov6m piipadl poiladavku objednatele vyhov6t a udini vsectrny potiebn6 kroky k tomu, aby nedo5lo k po5kozeni di mehodnocenf dfla. Objednatel utyaai zhotoviteli prokinane naklady, kter6 mu pfipadnd oproti plndni, sjednan6mu ve smlouvd, v souvislosti se zastavenim pr6ce vznikly. Po dobu dodasn6ho zastaveni praci se pierusuje beh lhtty pro zhotovenf dila. Trv6-li drivod pro zastaveni pracf d6le neltitmdsfce, je zhotovitel opr6vnen od smlouvy odstoupit. (4) Zhotovitel je podle g 2 pism. e) ztkona d Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 spr6v6 a o zrn1n6 n6kterych z6kont, ve nlm pozddj5fch piedpisti, osobou povinnou rpotuprirouit pfi qikonu finandni kontroly prov6d6n6 v souvislosti s rihradou zboli nebo sluzeb z veiejnych vfdajri. (5) Smluvni strany mohou vedle piipadri uvedenych v zikonl odstoupit od smlouvy, pokud d"rfra smluvni sfrana podstatne porusuje smlouvu dle ujedn6ni dl. XV. odst. 6 t6to smlouvy, jinak z6vaine nebo opakovane porusuje sv6 povinnosti, vyplyvqici z tdto smlouvy. Objednatel mtze tak6 odstoupit od smlouvy, jestlize na zhotovitele byl prohl65en konkurz na zit<lade zikona 8, Sb., insolvendttr zikon, ve zndni pozdej5ich piedpisri nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace. (6) Podstatnym porusenim smlouvy je: piekrodenf terminti zhotoveni dila dle dl. IV. o vice ne? 30 kalendainich dnri. prodleni objednatele v rihrade platebnich dokladri o vice nei,30 kalendainich dnri. (7) Odstoupenim od smlouvy neni dotden narok na uroky z prodleni. (S) Ujedniini o pffpadnych vicepracich di m6nepracfch se iidi z6konem o veiejn;ich zakfuzkhch. XVI. Uveiejnlnf smlouvy, skutein6 uhrazen6 ceny a seznamu subdodavatehi (l) Zhotovitel si je v6dom zi[<owft povinnosti objednatele uveiejnit na sv6m profilu tuto smlouvu vdetn6 v5ech jejich piipadnych zm6n a dodatkri, v;isi skutedne uhrazend ceny za rl hl

11 poskytovatele po5tovnich sluzeb nebo pieddvany osobne opr6vn6nynoi osobami s potwzenim jejich piijeti. xvlii. Zixbreilnf ustanoveni (l) Tato smlouva mfie byt m6ndna a doplfiovina povze pfsemn;imi dodatky, kter6 podepsaly osoby opr6vnen6 k jedn,inf za smluvni strany. N6vrh na ripravu mrize piedlozit kterakoli ze smluvnich stran. KaZdA ze smluvnich stran mtze kdykoli navrhnout zmenu tdto smlouvy a pokud s takovou zm6nou dnrh6 strana souhlasi nebo pokud doslo k jind dohod6, stwdf oue imtuvni sfrany zmdnu dodatkem ke smlouve. K podpisu takovdho dodatku jsou opr6vn6ny osobyo kter6 podepsaly tuto smlouvu nebo jejich pr6vnf n6stupci. (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dtyiech qitiscfch, kazd! s platnostf origin6lu, znrchi kahdl ze smluvnfch stran obdrhi po dvou par6. Smlouva nabyvh platnosti i ridinnosti dnem, kdy ji opatiily podpisem ob6 smluvni strany. (3) ObE smluvni strany prohla5ujf spolednl,le tato smlouva je projevem jejich prav6 a svobodn6 vfrle a Le si jejf obsah piedetly a benryhradne s nim souhlasf, col stvrzuji svimi vlasfirorudnimi podpisy. (a) Nedilnou soud6stf t6to smlouvy jsou nasledujici piflohy: Pfiloha d.l - Technick6 specifikace Pfiloha Harmonogram dasovdho postupu opravy v lidnech pfiloha Pravidla pro zhotovenf zakilzky,,kuiim-oprava zasobnikfr na objektech Bl kuchyne a dflny idrtby,b 2a- ubytovna odsouzenych, b l4a - plynov6 kotelna" Pr6ce dodavatelsk;ich firem ve speci6lnim rezimu Vdznice Kuiim - stiezen6 dast vkuiimidne: b'c tbt(l Za objednatele: Za zhotovitele: I l4hn^l-j Vrchni rada plk. PhDr. Zuz,ana Kalivodov6 ieditelka Vdzrice Kuiim Petr Konednf jednatel spolednosti,,^.4*#-.-<# ; fl.3l-a P.EPLTBLIKA i,.,:zcilsk,,, slulba CR Vgznice Kulim Kulini P O'Box 2 i PROFIT.EA-T 'oetttl'ttoo"+lvn tto' ----To"att 807 ' -r' tt Oil 01 Rdhrs 13 I /) =--=-/

12 Piiloha i. 1 ke Smlouv6 o dflo Technicky popis zalcflzlcy poprs stavajiciho zaft,iznni objektu Bl KUCHYNf Stavajfcf dva z6sobniky TW jsou umist6ny vpied6vaci stanici v suter6nu budovy Bl. Jsou soudristi uzavien6ho okruhu TW a slouzi jako provozni zilsoba TUV urdend pro pofieby kuchyne a kouprini odsouzenych. Ohiev vody v zasobniku je zaji5t'ov6n pies samostafiry prutokovf \r'imenik. Objem zasobnikuz 400 L 2 ks Vstup studend vody: 614* Vfstup tepl6 vody: 6/4'o Poji5t'ovaci ventil: l0 bar, l" 1 ks Vypou5tEcf ventil: 314" 2 ks Jimka pro teplomdr: ll2" 2 ks Jfmka pro didlo: ll2" 2 ks Redukce pro manometr: ll2oo I ks Bez inspekdnich otvoru Vstup do vjm6nikov6 stanice je Sirokf 100 cm, vf5ka stropu 520 cm, sv6tl6qi5kanad zrisobniky je 280 cm. PoZadovan6 parametry nov6ho zatizeni Dva kusy stojat6 n6doby objemu 400L vdetne stejndho vybaveni. POZADOVAI\If ZPI]SOB OPRAVY 1. Odizolovani a demontirt strlvajicich z6sobnikfi TW. Z. Dod6vka a osazeni nov;ich 2 ks zrlsobnikfr TW 400 L s vnitini powchovou protikorozniipravou smaltem vdetn6 tepelnd izolace, bez inspekdnich otvoru. 3. Dod6vka a montid,souvisejiciho pffslu5enstvi: 2 ks vypou5teci ventil3l4* 4 ks nerezovd jfmky pro teplomery a didla 1 ks poji5t'ovaci ventil I ks redukce pro piipojeni manometru I soubor - ostatni materi6l k piipojenf n6dob do stavajiciho okrutru (614*- napi. kulov{ ventily, Sroubenf, potrubi, vsuvky, kolena, izolace potrubi atd.). 4. Tlakov6 zkou5ka 5. Likvidace materidlu vyjma 2 ks z6sobnikfi

13 Stavajici dva zdsobnfky TW jsou umisteny v pied6vacf stanici v suter6nu budovy B2a. Jsou soudtisti uzaviendho okruhu TUV a slouzi jako provozni zdsoba TW urden6 pro koupani odsouzenfch. Ohiev vody v zasobniku je zaji5t'ovan pies samostatn;i prutokovf v)tmenik. Objem zasobniku: Vstup studen6 vody: Vfstup tepl6 vody: Poji5t'ovaci ventil: Vypou5tEci ventil: Jfmka pro teplomdr: Jimka pro didlo: Bez inspekdnich otvoru 800 L 614" 614" l0 bar, l " 314* l12" l12" 2ks lks 2ks 2ks 2ks Vstup do vfmenikov6 stanice je Sirokf 90 cm, vf5ka stropu 260 cm. Poiadovan6 parametry nov6ho zafizeni Dva kusy stojat6 n6doby objemu 800L vdetn6 stejn6ho vybavenf. P OLADOVAI\f ZPTiSOB OPRAVY 1. Odizolovfni a demontal stavajicich z6sobnikt TW. 2. Dod6vk a a osazeni nov'.ich 2 ks zasobnikri TW 800 L s.mitfni powchovou protikoroznifpravou smaltem vdetn6 tepeln6 izolace, bez inspekdnich otvoru. 3. Dod6vka a montaisouvisejicfho pffslu5enstvi: 2 ks vypou5tdci ventil3 4* 4 ks nerezovd jimky pro teplomery a didla I ks poji5t'ovacf ventil I soubor - ostatni materi6l k piipojeni n6dob do stavajiciho oknrhu (614*- napi. kulov{ ventily, Sroubenf, potrubi, vsuvky, kolena, izolace potrubf atd.). 4. Tlakov6 zkou5ka 5. Likvidace materi6lu vyjma 2 ks z6sobnikri

14 poprs srava.ricino zai,iznxi on.rnxr ntta rornlxl Strlvajici z6sobnik TW je umisten v centrd.lni plynovd koteln6 v budov6 Bl4a. Je soudtistf vzavienfiho okrutru TW a slouzi jako provoznf zilsoba TUV pro administrativni budovu, ziwodni kuchyni, ubytovnu zam6strancfi a qfoobni haly. Objem zasobniku: 1000 L I ks Vstup studend vody: 6/4* Vfstup tepl6 vody: 614* Poji5t'ovaci ventil: l0 bar, lo' I ks Vypou5tdcf ventil: 3/4" I ks Jfmka pro teplom6r: l/2 1 ks Jfmka pro didlo: ll2" I ks Redtrkce pro manometr ll2" I ks Bez inspekdnich otvoru Vstup do objektu je Siroky 200 cm, vf5ka stropu 520 cm. Poiadovan6 parametry nov6ho zalizeni Jeden kus stojat6 n6doby stejndho objemu vdetne stejndho vybaveni Poiadovanf zprisob oprary 1. Odizolovani a demontirt strivajfciho z6sobnfku TUV. 2. Dod6vka a osazeni nov6ho z6sobnfku TW 1000 L s vnitini powchovou protikorozni fpravou smaltem vdetnd tepeln6 izolace, bez inspekdnich otvoru. 3. Dod6vka a montfli souvisejicfho pffslu5enstvf : I ks vypou5t6ci ventil 314" 2 ks nerezovd jimky pro teplomer a didlo I ks redukce pro piipojeni manometru I ks poji3t'ovacf ventil 1 soubor - ostatni matenill k pfipojeni n6dob do strlvajfciho okruhu (6/4*- napi. kulov6 ventily, Sroubenf, potrubf, vsuvky, kolena, izolace potrubf atd.). 4. Tlakov6 zkou5ka 5. Likvidace materi6lu vyjma I ks z6sobniku (/

15 Pfiloha 6. 2 ke smlouv6 o dilo t PROFITEAM topeni - voda - ptyn s.r.o. Tovf rnf 807 Rajhrad Brno-venkov. tco: ott:c228287s67 Montdilni a dodavatelskfirma V Rajhrad[ 22,5,2014 Harmonogram praci Kuiim-oprava zdsobnfkfi TUV v objektech Bl,BZa,Bl4a Od podepsdnf SOD ndstup praci do l ddne I ffden pifpravnd pr{ce,pifprava pro dem ontiie ohifvacri,kontrola vedenf potrubf. 2 fyden demont{ze ohiivadri dem ontfl piipojovacich armatur a trubnfho vedenf 3 fyden motfri, ohifvairi vodv piipojeni a uvedeni do provozu tlakov6 zkou5ka a pieddnf dfla KoneCny Petr PRO F ITEAM -tope n i'voda'plyn rcpeuna CERPADLA' solarnl systetly Tedrni 807' RAJHRAD nrdlll lll 1'l Ss 71 Bankovni spojenf : I.u S9/0800 IBAN:C Tel: Fax: Mob.tel:777lll337 Mob.tel:77711.ll

16 Pifloha i. 3 ke Smlouv6 o dflo Prfce dodavatelslrych firem ve specidlnfm,,kuiim - rezimu v6znice oprava KuFim - zisobnikri rrf"zunri fuv i6st ou;elt"ch Bl Kuchynil, " B2aubytovna vizilrl a Bl4aKotelna., m hem) se vyd6v6 pro stiezenou d6st v vezrice ojedinelych pifpaclech a to pro obdany i pro jin6 obdany EU. pozadavky: lyfotografre, roz,mer standard iro Op gfslo platndho Op popi. pasu v l, ceske n6rodnosti, : I v5e 3 pracovnf dny pied zapoliti. -"k.. ' Pracovnf doba: hod. (mozno upravit) Dovgz. odvoz materi{lu: vs) MtZe hod. byt (schvaluje vyve zeno i vedoucf.yfce tonte:n.nn odd. za pledpoltuou, ( z. budou 8.30 vryezeny hod.) do nestielen v urdendm easii dase veznice. z nestiezend kontejnery dristi do vlznice je hod mozn e vyvllet pracovat a co budou d6lat (Schvaluje nd. u - jm6na lidf, pracovni das, kde budou I ;_ bude upiesndno pii poudenf pracovnfkfi u ZVOVS ;;,)'ililffi#;.'^oi)f^ /^^^l^-. \ --. iho n6iadir) a$l veznlce: pouze potiebn6 a odvezenf materirilu. pii na urdenou pr6ci nebo opu5t6ni navezeni tato vozidla budou uzamknuta. v nestiezend Jejich diisti parkovrin vlznice i lze zajistit vstup bude povoren pouze neozbrojenym osob6m vozidla)' Zde je u nich provedena kontrola pomocf detekdnfho riimu a RTG zaiizenf. vsechny zde uveden6 ohla5ovacf povinnosti bude zastupce a piedrivat dodavatelsk6 urden6mu firm y pracovnfkovi oznamrovat stavebnfho refer6tu VEznice Kuiim. Urdenf pracovnfci Vdznice Kuiim na akci - Oprava zisobnik0 I jmdno/telefon: TUV MaR 2 jm6no/telefon: 3 jmdno/telefon:

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144. KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov.

M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144. KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov. v M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144 2 KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov.cz DId: C200236t44 R6d veiejn6ho pohiebi5te Zastupitelstvo Mdstyse Kiicov na zildadd

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání.

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání. Smlouva o pronájmu kontejnerů Kontejnery Ostrava s.r.o. Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 27771164, DIČ CZ27771164. Bankovní spojení: číslo účtu 3531011001/5500 www.kontejnery-ostrava.cz kontakt

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více