PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ!"

Transkript

1 SPOLEČNOST YIT STAVO PRODLUŽUJE A ROZŠIŘUJE SOUTĚŽ O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY PRO SVŮJ NOVÝ REZIDENČNÍ PROJEKT KOTI HYACINT (dále jen soutěž ) Soutěž je určena pro studenty uměleckých škol ve školním roce 2013/2014 a absolventy uměleckých škol, kteří ukončili studium ve školním roce 2009/2010 a později. Příležitost tímto získávají další mladí umělci, kteří se nemohli zúčastnit předchozí části soutěže. 1. ÚVOD - PREAMBULE Společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen zadavatel ) zahájila výstavbu rezidenčního areálu KOTI Hyacint v městské části Praha 12 v sousedství polikliniky Modřany. KOTI Hyacint zahrne 6 bytových domů s celkem 273 byty. Projekt se skládá ze dvou urbanistických celků obdobného charakteru (budovy A, B, C a budovy D, E, F). V souladu s filozofií finské mateřské skupiny YIT se společnost YIT Stavo ve všech svých pražských rezidenčních projektech snaží vytvořit příjemné prostředí nejen pro majitele bytů, ale i pro obyvatele příslušné lokality. Nedílnou součástí dojmu, jakým bude projekt na obyvatele působit, je jeho FASÁDA. U ztvárnění uličních fasád bytových domů A a D zvolila společnost YIT Stavo netradiční řešení, neboť se rozhodla nabídnout příležitost mladým umělcům. Právě proto pořádá soutěž pro studenty uměleckých škol a jejich absolventy. Vítězný návrh fasády může být realizován a jeho autor obdrží finanční odměnu. Finanční odměnu obdrží rovněž autoři děl, kteří se umístí na 2. a 3. místě. Na vítěze pak kromě finanční odměny čeká exkurze do Finska. Autor vítězného návrhu získá jedinečnou možnost jej v rámci projektu KOTI Hyacint ztvárnit. Vítěznou realizaci denně shlédnou stovky lidí po mnoho následujících let. Spolupráce s renomovanou mezinárodní společností, jakou je skupina YIT, je výborným startem pracovní kariéry již v průběhu studia nebo krátce po jeho ukončení. Společnost YIT Stavo poskytne vítěznému autorovi reference pro jeho další profesní rozvoj. Naskýtá se rovněž možnost spolupráce vítězného autora s YIT Stavo i při dalších rezidenčních projektech společnosti. Vyhlašovatelem soutěže je společnost YIT Stavo, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 109/116, PSČ Více informací o společnosti YIT Stavo a jejích projektech najdete na:

2 2. UCHAZEČI Uchazeč musí být studentem umělecké školy ve školním roce 2013/2014 nebo absolventem umělecké školy, který ukončil studium ve školním roce 2009/2010 a později. 3. POROTA O tom, zda dílo splňuje všechny podmínky přijetí do soutěže (viz bod 5) a o výsledcích soutěže rozhodne porota složená z: Tom Sandvik Senior Vice President Head of CEE Division, YIT Finland Ing. arch. Vladimír Dvořák jednatel a výkonný ředitel, YIT Stavo Ing. Helena Thérová finanční a personální ředitelka, YIT Stavo Ing. Petr Altmann projektový manažer, YIT Stavo Prof. Martin Mainer z Akademie výtvarných umění v Praze doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. Porota rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne Tom Sandvik, Senior Vice President Head of CEE Division, YIT Finland. Porota bude soutěžní návrhy posuzovat podle následujících kritérií: splnění všech požadavků a podmínek dle zadání originalita, celková výtvarná úroveň řešení původnost soutěžní práce 4. ČASOVÝ HARMONOGRAM Termín Vyhlášení soutěže Odevzdání soutěžních návrhů dle zadání do Oznámení návrhů, které do soutěže byly přijaty nejpozději do Vyhlášení a slavnostní předání prvních 3 cen únor 2014 Termín pro vyzvednutí soutěžních návrhů, které se neumístily na prvních třech místech, v sídle společnosti YIT Stavo od do Uzavření smlouvy o dílo s autorem vítězného návrhu (1. cena) do Vyplacení odměn autorům na místě do 30 dnů od vyhlášení výsledků Exkurze pro autora vítězného návrhu ve Finsku I. pololetí 2014 Předpokládaný termín možné realizace první části vítězného díla březen 2014

3 5. ZADÁNÍ A PODMÍNKY SOUTĚŽE Předmětem této veřejné soutěže je grafický návrh uliční fasády bytového domu A a D rezidenčního areálu KOTI Hyacint podle zadání a soutěžních podmínek. Dílo by mělo být v souladu s filozofií a stylem projektu KOTI Hyacint (viz bod 1. Úvod Preambule a bod 6. - Podklady pro zpracování díla). Soutěžní návrh musí obsahovat 1. Zobrazení návrhu díla do ortogonálního pohledu (jednoduchý čelní pohled na fasádu) v tištěné verzi ve formátu spojených dvou A3 na délku v měřítku a v digitální verzi ve formátu pdf. 2. Zákres do slepé vizualizace, odevzdání do tištěné verze formátu A2 a v digitální verzi formátu jpg. 3. Textový popis koncepční představy technologie realizace (provedení na fasádu dodatečně ručně nebo strojně před montáží atp.) Předpokládá se, že samotnou realizaci zajistí investor. Případné jiné varianty budou předmětem dohody mezi zadavatelem a autorem vítězného návrhu. 4. Název díla, téma a stručný nástin obsahu (textový popis a idea díla). 5. Základní nacionále uchazeče: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, Veškeré odevzdané materiály musí být identifikovatelné, tzn. čitelně označené jménem uchazeče a uchazečem podepsané. Stručně k technickým omezením - Technika provedení díla není zadavatelem určena předpokládá se však dvourozměrné dílo (není striktně určeno). - Výsledným dílem by měla být plošná grafika na plné, neprůhledné desky na zábradlí balkonů (pravděpodobně cementovláknitá deska pod obchodním názvem Cetris). V rámci návrhu je možné využít také jiné plochy - např. boční fasádu, nikoliv však zasklené plochy/okna. Více ve vzorovém návrhu spolu se zadáním na webových stránkách projektu. - Parapetní desky (pravděpodobně materiál Cetris, bude blíže specifikováno). - Výsledné dílo musí využít stávající konstrukci, nepředpokládá žádnou dodatečnou zátěž. - Barevná škála je bez omezení, součástí návrhu by měl být návrh technologie, která zajistí trvanlivost barev minimálně po dobu 70 let (není podmínkou).

4 Veškeré zadané podmínky musí být dodrženy. V případě jejich nedodržení si porota vyhrazuje právo návrh nepřijmout. Každý účastník smí podat maximálně 3 návrhy (s případnými variantami). Výstupy ze soutěžního návrhu slouží pro vyhodnocení. Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce. Zadání soutěže je zájemcům k dispozici na webových stránkách projektu Všichni uchazeči, jejichž návrhy budou do soutěže přijaty, souhlasí tímto se zveřejněním informací o jejich návrzích v rámci medializace soutěže, kterou bude YIT Stavo zajišťovat. Zasláním soutěžního návrhu účastník souhlasí s podmínkami soutěže. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit. Účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 6. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLA (ke stažení na slepá vizualizace exteriéru budovy ve formátu.jpg řezy a ortogonální pohledy s rozměry ve formátu.dwg technická omezení popis materiálů použitých na fasádu filozofie projektu 7. ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ Soutěžní návrhy musí být odevzdány do do 15 hodin poštou či osobně na adresu: YIT Stavo s.r.o., Hradčanská Office Center, Budova A, Milady Horákové 116/109, Praha 6 v obálce či deskách zřetelně označených popiskem SOUTĚŽ KOTI HYACINT. Po odevzdání návrhu obdrží uchazeč potvrzení, že jeho návrh byl v požadovaném termínu doručen zadavateli soutěže. Toto potvrzení však neznamená, že návrh byl do soutěže přijat. Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání soutěžního návrhu se považuje jeho fyzické převzetí oprávněnou osobou. Náklady, které vznikly uchazeči v souvislosti s účastí v této soutěži, nese tento uchazeč.

5 8. VYHLÁŠENÍ Zadavatel na základě vyhodnocení poroty vyhlásí vítěze soutěže. Veškerá vyhlášení provede porota ve stanovených termínech (viz bod 4). Slavnostní oficiální předání 1., 2. a 3. ceny uskuteční zadavatel za přítomnosti vybraných zástupců zúčastněných škol, autorů oceněných návrhů, vybraných členů poroty a příp. médií. Oceněné autory bude zadavatel předem telefonicky kontaktovat. Porota, zadavatel ani kontaktní zástupci zúčastněných škol nebudou sdělovat výsledky dříve než ve stanovených termínech, ani jinou než uvedenou formou. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádný z návrhů jako vítězný či umístěný na 2. a 3. místě. Rozhodnutí zadavatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani jej podrobit soudnímu přezkumu. Žádná z výše uvedených odměn není právně vymahatelná. Zadavatel si vyhrazuje právo vítězný návrh nerealizovat. 9. ODMĚNY ZA VÍTĚZNÉ NÁVRHY 1. cena ,- Kč + exkurze do Helsinek 2. cena ,- Kč 3. cena ,- Kč 10.REALIZACE VÍTĚZNÉHO NÁVRHU A JEJÍ AUTOR Vítězi soutěže vznikne dnem oznámení o výsledku soutěže povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Touto smlouvou vítěz soutěže udělí vyhlašovateli bezúplatnou, výhradní licenci ke všem způsobům užití díla, v neomezeném rozsahu, bez omezení, bez povinnosti dílo užít, s oprávněním poskytnout podlicenci, s možností upravit či jinak měnit dílo, s tím, že práva a povinnosti z licenční smlouvy přejdou na právní nástupce vyhlašovatele. Zadavatel může uzavřít takovou licenční smlouvu s autory děl umístěných na 2. a 3. místě. Použitím vítězného návrhu se nezakládají žádná práv soutěžícího k budovám projektu ani jejich částem.

6 Pokud se zadavatel rozhodne vítězný návrh realizovat a uzavřít s jeho autorem smlouvu o dílo, je autor vítězného návrhu povinen do uzavřít tuto smlouvu se společností YIT Stavo s.r.o. na realizaci tohoto návrhu. Veškeré další podrobnosti a podmínky budou stanoveny ve smlouvě o dílo mezi autorem a společností YIT Stavo s.r.o. 11.VRÁCENÍ NEOCENĚNÝCH NÁVRHŮ Návrhy autorů, kteří byli oceněni 1. až 3. cenou, přecházejí dnem vyhlášení výsledků soutěže do majetku společnosti YIT Stavo. Tyto návrhy nemohou autoři použít pro jiný projekt. Ostatní návrhy, které byly přijaty do soutěže a neoceněny 1. až 3. cenou, budou v případě zájmu vráceny jejich autorům, kteří si je mohou osobně vyzvednout na adrese YIT Stavo s.r.o., Hradčanská Office Center, Budova A, Milady Horákové 116/109, Praha 6 od do Soutěžící souhlasí s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních prací.

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více