fl3.u prrnsyxone tys ISrJJ',U sprev6 ,drp' ve vefejn6 2/2014 psychotestir ve st6tni sprave thomas NAstroj ke zviditeln6ni talentrh ve firmd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "fl3.u prrnsyxone tys ISrJJ',U sprev6 ,drp' ve vefejn6 2/2014 psychotestir ve st6tni sprave thomas NAstroj ke zviditeln6ni talentrh ve firmd"

Transkript

1 odborny MEsie NiK PRo PARTNENI iasopisu thomas FF..\.Hr.EJI wt,drp' a= ;?l i.l,! #Fl r# f.f l '.',.; '.4 c People M ana gement Forum VE ST DRUHE I SAMI SEBE rp9,snr 2/2014 TEMA MESICE HR ve vefejn6 sprev6 : rt \ 1: t, KNOW HOW Mentoring? NAstroj ke zviditeln6ni talentrh ve firmd FORUM Fenom6n psychotestir ve st6tni sprave fl3.u prrnsyxone c rt tys ISrJJ',U

2 t4 ENnlfiFTTfiEE wwwhriorum.cz Petra Slikoru neni tieba piilis piedstavovat. Se svtm kolegou vybudoval fspcsnou spolednost Papirius a pote, co ji prodali, zalozil nadaani fond DOBRY ANDEL. Prostfednictvim dobrovolnfch piispdvktr podporuje rodiny s d6tmi, u nichz nekdo onemocn6l rakovinou nebo dit6 trpi jinou ziivaznou nemoci, a kter6 se diky t6to nemoci dostaly do finandni tisn6. Pfi rozhovoru je vid t, Ze me sv6 aktivity promy5len6, dobie vi, proi co dcla. KromC prace se venuje i svim koniekfrm - joze, indicke filosofii a sportu. Podafilo se niim jej zastihnout tiden pied tim, nez odletel s celou rodinou na tii mesice na Novi Zeland za dobrodruzstvim. rexr: BARBARA HANSEN cechova Foro: JoHANA KRArocHVlLovA Sly.iela is m, Ze dodrzuite pomcme kfm pohiidrime nebo snime n co, co bychom pfisnou sebedisciplinu. Mohu se zeptat, jist necht li. No iekndte, ila byste rino do kav kolik hodin jste dnes v$evap sina a dala si drink? V p t hodin jako vzdycky. Tedy pokud neni ndjakii velki rr,_fjimka, vstiiviim kazd;i den v pdt. Koul<iiLlll Ze se iidite indickou filosofii. Radu let, jeiti kdyi jsem pracoval v Papiriusu, Uplatnujete ii naiak i v fizeni lid ve nrme? jsem vstival v pct, ale m l jsemnaiizen ho bu- Nepiimo. Rozhodnd lidem neiikiim, Ze by tiedika schviilne o ttvrt hodiny napied. Do price ba meli brzo vstivat nebo cokoli jin ho. ilo- nedi dlouhodobd placovat s tim, Ze pracuji jsem chodil na pil Sestou. Tim jsem zfskiival v k si tak6 mtize vzit jen to, co sim chce, a ne pro charitu, tak miiry milo penez. Vdtiina lidi velkf niskok. Kdyi si to spoiit6te, tak jsem to, co se mu tieba ndkdo snazi v3tipit. Kdyi se md deti, hypot6ky..r Platy tedy miime nastaveroin mdl skoro tisic hodin navic, kdy jsem se mi lidi na nico ptaji, tak odpovidrim, ale slm ny tak, aby si lid nepfipadali praci u niis v t6to mohl neru5ene venovat priici. jim o tom nerykliidiim. Ale jednou v ci, kterou oblasti zner.fhodndni. Cenu svoje rena venujete nyni? dodrzuji nyni v AndElu a kterii rrypljvii z mdho piistupu k Zivotu a prlci obecne, je to, ie naii Myslite si, Ze by m6l bezbonusovti piistup Star6 vddskd texty ddli tas b hem dne podle lid nemaji i6dn!, bonusornf syst6m. Myslim smysl i v byaysove orientovane firm6? jeho kvality do tiech tiistl, Prvni tist dne si, ie lid6 pracuji dobie, protoie to tak cht ji V iim, ie ano. V Papiriusu jsme s bonusy a pohned brzy riino - je vhodnii pro kontemplaci, delat, protoze citi, ie to, co delaji, mri. smysl, hybliu.foni slozkami ndkdy pracovali az piilii. piemfileni mii hloubku, jsme klidni. Pravidel- a ne proto, ie za to dostanou bonus. To je, Myslim, Ze 1id6 by mdli blt motivoveni jinak. ne proto rino cvitim j6gu, ttu texty, a co je jako byste ddtem diivali odmdnu zato, i,e se Ale jak se za tdch dvacet let zniim, nemohu drlteiit6, piiu si denik. Ie to mij denni uti. Plat je samoziejme drileiit;i a v DOBREM iici, ie by vedeni lidi byla moje n jaki silnii rituiil, kter;i povazuji za velmi podstatni Ne- ANDELOVI to nepodceiujeme. Myslim, Ze se striinka. piiu si do ndj \,"iiet toho, co jsem delal nebo jal< bylo poiasi, spfiejak jsem uddlalrozhodnuti, s klfon jsem se setkal a o iem uvazuji. A ja*e jsou ty dabi dvd C6sti? Druhii a hlavni irist dne (mezi 6. a 18. hodinou) je dobou, kdy jsme rychli, iasto d ldme n ko lik vdcl najednou, mizeme rychle piepinat z jednd iinnosti do druhd. Myileni ji2 nemii tak velkou hloubku, snadneji jsme ve stresu. V poslednl aiisti dne uz jsme unaveni, dozniveme. easto v ni uddlilme ty nejvdtii hlouposti, kterd bychom jinak neuddlali. Tieba se s nd Neverim

3

4 16 lilibllfif t.t7frl wwwhrforum.cz Kde tedy vidite sv6 sih6 stiinky? Diky eemu se vdm podatilo dosiihnout ri'sp chu? Lidd maji iasto tendenci piecefiovat svoje dovednosti a podceiovat viznam okolnich podminek a piilelitosti. easto je dnlezitdjii Jod, kterou si vyberete, nei sila, kterou pidlujete. Prostd si myslim, ie je nutn6 umdt viddt spiivn piilezitosti. MEI jsem (tdsti, Ze jsem jiz na stiedni 3kole dostal prostiednictvim jednd nadace na stipendium do Ameriky a diky tomu jsem umdl brzo dobie anglicky, coz mi tehdy otevielo mnoho moinosti. Mimochodem j$ne se dozvddeli, Ze nyni letite na tii m6sice na No!']t Zeland, kde vis dekii nii{oani desefdenni zivod. Proa to d6lete? Je v tom adrenalin? To bych iekl, ie ani ne. Ten zivod je velmi niiroinj, ve skupinach je tieba se dostat z jednoho bodu na druh;i a piitom piejit urtite mista. Obsahuje bdh, horsk6 kolo, kajak na iekdch i na moii a dalsi discipliny. Deset dni jste permanentnd v pohybu, milo spite, urazite stovky kilometrir divoiinou. Neni to tak divno, co jsme jeitd byli lovci a sbiraij a litali jsme nekde po pl;inich. Ted niis Zivotni styl zavird do domu k poiitaai a do aut. J, citim, Ze kdyz mizu byt chvili zase tim divochem, je mi dobie. ):.', ':i I.,., Narodil se dne 9. kvdtna 1974 v Praze. V roce 1993 zalot[ 3 Ja em Cernfru apoleanoat Paplrlus, dodavatelskou firmu na kanceleiske potieby. Zadali jako studenti, prvni dodiivky papiru nosili zdkaznikilm v batohu. V roce 2006 spolednost Papirius prodall atnerick6 llrma OFFICE lrepot, pro kterou jeit6 nckolik let oba pracovali..a { Podle teho si vybirate idi do Od roku 2O1l se ednule prolektu DOBNf ANDf,L. Je Zenati a me dva syny. sveho ttimu? Ui jsem za svou kari ru lybral iidovd stovky lidi. Samoziejmd, Ze jsem se i mockrit spllil. Vidycky se iidim tim, abych si s danfn ilovdkem rozumdl, abychom nohli komunikovat na stejnd vln. Tak6 hledlm inteligenci ve smyslu tradiiniho lq. UZ v Papidusu jsem zjistil, Ze ispdch spoaiv6 v detailu. V m6de jsou kreativita a inovace. Nechci tim iici, ie by nebyly dilezit, jen to neni viel k. Myslim, Ze je na svete vice nripadi nez lidi, kteii je dokliou opravdu dobie zrealizovat. Tak6 osobnd prov iuji reference. Vollm na dv6 tii mista, kde ilov6k pracoval, nespol6hlm se jen na reference, kteri ndm uchazei dodi. V poslednim kole si vzdy s cellim kolektivem ovdiujeme, jestli nim tlovdk sedi, a pokud si n kdo neni jisti, tak ho nevezmeme. Je pro ves vellai rozdil pncovat pro Papirius a DoBRlilHo ANDETA? Ve skuteinostj to tak velk! rozdil neni. Vdst podnik a nadaini fond je z devadesrti peti procent stejnii priice. Rozhodujete taslo za zamesbnance nebo proti iejich vfili? 1 I

5 unor 2014 Ndkdy ano, ale velmi miilo. Moinri jednou do roka. Napiiklad jsem iekl, ie se mi nelibi slogan, kde piierne, Ze pomrihrime lidem, kteil bojuji s rakovinou. Slovo boj r,lvoliivii emoce a mirie marketingovd fungovat, ale mi negativni energii a to, proti iemu,,bojujeme", tak vlastnd posiluje. je to podobn6, jato kdyz hovoiite o boji s korupci, tim jeji vi'znam dale zvelitujeme. Zhitka v iim, Ze neni dobrd takto to slovo pouzivat, i kdyi to moji kolegovd doporudovali. Nebojim se obias rozhodnout i proti lrili ostatnich. Jina.k se snazim vitlinu vdci nechiivat na nich. isou iikovnl a u konkr6tnich vtci blii. Takze nemiite n6iake tezke rozhodnuti? Ale samoziejmi neustile! SnaZim se pravideln delat veci, kterd potiebuji odvahu. Domniviim se, Zejenvdci, pro kterd musite sebratkurdi, vis rnohou posunout dopiedu. Napiiklad jeitd v Papidusu isem zrudil ruskou pobodku, i kdyz jsme tam mdli skvel6ho manazera. TdZk6 rozhodnuti, kter6 m61o piijit diive. Ted nedir,'no jsme se rozhodli, ie zniime tdm6i rozjet'i projekt e-shopu, kde jsme chtdli ploddvat piedm ty s DOBRYMANDELEM, o kterd si diirci psali. Dobii and ld iasto pisi. Uvddomili jsme si, Ze je s omezenimi zdroii je potleba se soustiedit na hlavni vdci, a tohle neni naie hla\,ari posuni. Strile se snaiim drzet jednotnou strategii. Napfiklad nechceme, aby lidd na niis pfispivali v kavsm tlm, Ze z kazddho kafe nim poilou lednu korunu. Chceme dopiiit lidem skutetn dobr'y' pocit z pomilhini, kdy vddi piesn, prot a komu piesnd piispivaji. Proto i iadu dobie mindnlch nabidek pomoci odmirdme. A to je vidycky tezkd. Jakr; ztrisob dobreho pocitu z pomiihini nabidte firmitn? V ndkterlich firrnich se k naii velikd radosti spontrinnd zaiali jejich pracovnici stivat Dobrimi andely. Podniky, kde jsou Dobii anddl6 alespofi dva, mohou dostat od nis oznaienl "Zde pracuji Dobii ande- 16". Myilenku tasto ve firmiich iifi personalistd. Proa vlash6 povazujete finantni pomoc, pro rodiny s pacientelll kteni trpi rdkovinoe za nejdubatdjsi? Dobii anddld pomiihaji i v piipad daliich dlouhodobfch onemocneni deti - jako u cystlcke flbr6zy, ve;nich forem svalov dystrof,e, Crohnovd nemoci, chronickeho selh6ni orgini a dalsich teikjch nemocf. Onkologicki{ onemocndnfjsou ovsem stile nejvdtii skupinou. Tdmdiv kaidd rodind, pokud neniry'bomd finanand zajiitena, doch:izi po zjiitdni diagn6zy k prudk mu nirustu ndkladri a r"ripa&u piijmt - protoie jeden z rodiiri zpravidla piest6vd pracovat. V soudasn6 dobd podporujeme pies rroo rodin, mezi kterd se rozddli tistka, kterd se minulf mesic vybrala od bd di{rci - tj. Dobnich anddlri. Nyni je to kolem Sesti miliont korun.-ani haldi z iristky od diirci se nikde neztratf, kazd! si diky svdmu k6du mtie ov iit, kterl rodina jeho pomoc dost6vi. Co v6m piinabi skuteenost, te se dennodenne setkevate s lidskfm ne.btcstim? Denna uffpeni v'limlm, zdrovei se snazim o uriit'i odstup. Jako tety se m piibdhy ddti a rodiiri ndkdy velmi dodkaji.vidim, Ze ilov k, proto aby byl risp in;i, tak6 potiebuje - kromd velkd dilvky vlastniho piiiineni - tak6 trochu,,itesti", napiiklad b1't zdravi. t People Management Forum pro v6s ve spoluprsci se spoleanosti GE Money Bank, a.s. piipravili EXCHANGE MEETING,,Brou5enf diamantt" aneb podpora liniovich manazer / GE Money hod. Bank, a.s., BB Centrum - VyskoEilova 1422/1a, Praha 4,,Poddlime se s vdmi o noie zkuienosti s podporovanim liniov,lch manazer] a prozradime vdm, ja k'lm zp1sobem motivujeme noie manozety k podn^if d^tfrtitv ifirh rvmft " Radka Pekelsk6 Chief Human Resources Officer GE N4oney Bdnk, d. s. Dozvite se;. co v<echno! n6s obn6ii podpora liniov}ich mana7er0 ze st.a-ry HR a jake podpirn6 ndstroje poutrv6me;. jak17m zposobem napom6h6me fizenivikonnosti d organi- 7^;nrmr I mrnrdama^tr I. jak pracujeme s rozvojem manazersk6ho potenci6lu a podporou diverzity;.... i to, jak funguje srdce bankomatu. Vice informaca a registrace na:

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Být aktivní Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Autoři: Davis Carless, Ph.D. a Kitrina Douglas, Ph.D. Tato publikace byla vytvořena díky

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se.

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se. listopad 2008 Žena, která se neztratí MOJE HLAVA V PRACOVNÍ DOBĚ Eva Brixi Červené listí Možná sníh Polibek k tobě jede na saních Zavírám oči Slyším smích Zajíci tančí na polích Slibuji Co už víš Nebudu

Více

JAK SAMOSTATNĚ A ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT VE FINANCÍCH

JAK SAMOSTATNĚ A ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT VE FINANCÍCH www.milionovapraxe.cz JAK SAMOSTATNĚ A ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT VE FINANCÍCH Radoslav Černý 2013 Jak samostatně a úspěšně podnikat ve financích napsal Radoslav Černý pro www.milionovapraxe.cz Prohlášení Tento

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne

Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne Helena Futerová: Měla jsem unikátní možnost být u začátků personalistiky v Česku před 20 lety, takže ji znám od samotného "narození" až po její

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci...

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci... listopad2013 Víno a umění vinoaumeni.cz Jan Světlík strojírenství a umění Dan Balabán a jeho žáci... Alexandra Koláčková umění, které si vás najde JakoJá.cz o životě jaký je Obsah Je to každý rok stejné

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A Lekce 15 Str. 147/cv. 1 K otázce číslo 2: Šťastní nemusí být jen lidé na třech fotografiích vlevo. Studenti můžou dostat za úkol vymyslet, proč je někdo chudý šťastnější než bohatý. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch 1. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti. Receptů k tomu, aby děti byly šťastné a úspěšné,

Více