Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy Diplomová práce Autor práce: BcA. Irena Dvořáková Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2011

2 Prohlašuji, že jsem na diplomové magisterské práci pracovala samostatně a použila jen pramenů uvedených v soupisu zdrojů. Podpis:

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli k realizaci práce. Své rodině za vytrvalou psychickou podporu. Panu děkanovi, panu tajemníkovi a všem vedoucím pedagogům ateliérů Divadelní fakulty JAMU za spolupráci, věnovaný čas a energii do rozhovorů pro účely práce. MgA. Blance Chládkové za věcné podněty a ochotné konzultace. A především vedoucí této magisterské diplomové práce, MgA. Haně Krejčí Ph.D., za přínosné rady, pečlivé připomínky, duchaplný přístup a povzbuzení.

4 DVOŘÁKOVÁ, Irena. Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy *The Proposals of Communication and Cooperation Between the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduates]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2011., 77 s. Vedoucí diplomové práce MgA. Hana Krejčí, Ph.D.

5 Anotace Diplomová práce Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy pojednává všeobecně o důležitosti udržování vazeb mezi bývalými studenty a jejich vystudovanou alma mater. Práce je rozdělena do tří částí. První je teoretická, popisující vnitřní prostředí Divadelní fakulty, jednotlivé ateliéry, profil absolventa a zabývající se také dlouhodobými záměry Janáčkovy akademie múzických umění v Brně i Divadelní fakulty ve vztahu s danou problematikou. Druhá část je věnována kvalitativnímu výzkumu, kde jsou formou rozhovorů s vedoucími pedagogy ateliérů, tajemníkem a děkanem Divadelní fakulty rozebírány otázky, které mapují současnou podobu kooperace s absolventy a tendence dalšího vývoje. Poslední část práce shrnuje zjištěná data, definuje základní oblasti možného budoucího rozvoje kooperace a nabízí konkrétní strukturovaný postup, jak přispět k dosavadním, převážně nesystematizovaným formám komunikace a spolupráce, aby mohla být vazba mezi oběma stranami udržována dlouhodobě a odpovídala potřebám zainteresovaných subjektů. Klíčová slova Absolvent Vysoká škola Komunikace Spolupráce Výzkum Návrh

6 Annotation Diploma thesis The Proposals of Communication and Cooperation Between the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduates deals with the importance of keeping in touch between the graduates and their alma mater. The thesis is divided into three parts. The first is the theoretical one that describes the structure of the Theatre Faculty, its departments, the graduate profile and also analyses the related parts of the university strategy for the period The second part of the thesis provides findings of the qualitative research, which has been realized in the form of semi-controlled interviews. These interviews were conducted with the heads of the departments, the Secretary General and the Dean of the Theatre Faculty. The questions were focused on the present forms of the cooperation with the graduates and possible future trends. The last part summarizes the research data from previous chapters, defines possible ways how to intensify the cooperation in the future and offers the concrete structured concept describing how to improve the existing forms of communication and cooperation. Current forms are mostly unsystematic and suitable only for specific purposes, whereas the aim of the concept and thesis itself is to create the connection between the Theatre Faculty and their graduates on a long-term basis and according to the needs of all the participating subjects. Keywords Graduate University Communication Cooperation Research Proposal

7 OBSAH 1. Úvod Prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU a Divadelní fakulta JAMU Ateliéry DIFA JAMU Profil absolventa DIFA JAMU Dlouhodobý záměr JAMU a jeho zaměření na absolventy Dlouhodobý záměr DIFA JAMU a práce s absolventy Shrnutí Komunikace a spolupráce mezi absolventem a jeho vystudovanou vysokou školou Možné formy spolupráce mezi vysokou školou a jejími absolventy Inkubátor Spolek, sdružení absolventů a přátel školy Program celoživotního vzdělávání Spolupráce s absolventy jako marketingový nástroj Absolventi spojení s profesní sférou Další formy komunikace a spolupráce s absolventy Mapování současné spolupráce s absolventy na DIFA JAMU Rozhovory s vedoucími ateliérů Závěry z rozhovorů s vedoucími pedagogy ateliérů DIFA JAMU Rozhovory s vedením DIFA JAMU Akce Setkání absolventů DIFA JAMU Návrh spolupráce DIFA JAMU s jejími absolventy Doporučení jak postupovat při práci s absolventy Metody vedoucí ke zvyšování kvality procesů organizace Návrh Nástroje komunikace a spolupráce DIFA JAMU s absolventy Současný stav systematizace komunikace a spolupráce s absolventy ZÁVĚR Citovaná literatura Použitá literatura... 75

8 1. Úvod Práce si klade za cíl vytvořit konkrétní návrh komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou a jejími absolventy. Navazuje tak na výzkum diplomantky Jany Hájkové, která se zmíněné tematice věnovala ve své bakalářské práci Možnosti spolupráce JAMU s absolventy studijního programu Dramatická umění na Divadelní fakultě JAMU z roku Tato práce byla úvodním vhledem do problematiky komunikace mezi univerzitou a jejími absolventy a upozorněním na důležitost tématu. Věnovala se popisu vnitřního prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen DIFA JAMU ), jejímu vzdělávacímu systému a specifikům. Dále byla v práci přiblížena důležitost vazby mezi školou a absolventy, byly zmíněny konkrétní možné formy kooperace, motivace obou stran, byl také proveden praktický prvotní kvalitativní výzkum s vedoucími některých ateliérů DIFA JAMU týkající se jejich postoje ke spolupráci s absolventy. V závěru práce byly teoreticky shrnuty nástroje spolupráce s absolventy. Tato diplomová práce by měla představovat další krok v budování vazby mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy. Záměrem je zmapovat současný stav spolupráce mezi DIFA JAMU a jejími ateliéry s absolventy a získat data, která aktualizují výzkum týkající se postoje pedagogů DIFA JAMU k dané tematice provedený Janou Hájkovou v roce Dále by měla práce pomoci formulovat konkrétní možnosti, které z kooperace vyplývají, na základě vnitřní analýzy provedené formou polořízených rozhovorů s vedoucími ateliérů i vedením DIFA JAMU. Tyto dva kroky by měly směřovat k definování potřeb zúčastněných stran a navržení konkrétního postupu komunikace a spolupráce mezi DIFA JAMU a jejími absolventy. Práce je proto rozdělena do tří částí. První se bude věnovat přiblížení prostředí JAMU a DIFA JAMU, studijním oborům, které jsou na fakultě vyučovány, způsobu vzdělávání v oblasti dramatického a tanečního umění, a profilu absolventa. Druhá část je výzkumná, mapuje současnou podobu udržování vazeb mezi univerzitou a jejími absolventy, jak na ateliérové, tak celofakultní úrovni. 8

9 Poslední část diplomové práce má v úmyslu syntetizovat vhodné metody popsané v teoretické části a zjištěné výsledky výzkumu do konkrétní podoby návrhu komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy. Jelikož je toto téma úzce vyhraněné, specifikované tematicky i vymezenými subjekty, byla zvolena jako metoda výzkumu kvalitativního charakteru případová studie. Záměrem je ověřit dvě stanovené hypotézy, které zní: DIFA JAMU a její ateliéry mají se svými absolventy zájem aktivně spolupracovat. Analýza současného stavu ověří, že existuje řada možností, které DIFA JAMU nevyužívá a pomocí nichž lze spolupráci s absolventy rozvíjet. Kromě zmíněných cílů, které byly stanoveny pro tuto práci, je důležité vyzdvihnout ještě další, stojící nad nimi, a přinášející hlavní smysl. Tím je oživit tematiku komunikace a spolupráce mezi DIFA JAMU, ateliéry a jejími absolventy. Zapojit do výzkumu vnitřní prostředí fakulty, její vedení a pedagogy, přimět je o tématu hovořit, přemýšlet a povzbudit je ke společné diskuzi. Na téma kooperace s absolventy je nahlíženo jako na jednu z klíčových aktivit fakulty, avšak prozatím není komplexně popsáno. Tato práce může sloužit jako podkladový materiál shrnující současný stav vnitřního prostředí Divadelní fakulty JAMU a postoj vedení i pedagogů jednotlivých ateliérů k problematice komunikace a spolupráce s absolventy. Může přinést impulz činnost dále rozvíjet a koncept propracovávat. 9

10 2. Prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Dříve než přistoupíme k samotnému tématu práce, bude přiblíženo prostředí Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU ) a Divadelní fakulty (dále jen DIFA ), jejich status, poslání, náplň činnosti a také pojmy, které jsou pro práci stěžejní. Díky tomu bude možné vymezit i všechny zainteresované strany, jichž se téma diplomové práce Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy týká JAMU a Divadelní fakulta JAMU Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností skladatele Leoše Janáčka, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Tento významný skladatel se pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy, což bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se posléze stala odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, π 3) JAMU byla založena 12. září 1947, jako vysoká škola s odborem hudebním a dramatickým. Prvním rektorem byl zvolen roku 1948 prof. PhDr. Ludvík Kundera. V roce 1959 bylo vládním usnesením zrušeno dělení na Divadelní a Hudební fakultu. V roce 1989 došlo k významné proměně JAMU. Pod vedením první porevoluční rektorky Aleny Štěpánkové-Veselé byly v roce 1990 obnoveny Divadelní a Hudební fakulta. V čele Divadelní fakulty stanul jako děkan Josef Kovalčuk a mezi dalšími osobnostmi, které napomohly jejímu znovuzrození, byli například Alois Hajda, Bořivoj Srba, Miloš Hynšt, Petr Oslzlý, Josef Karlík, Antonín Přidal, Peter Scherhaufer, Pavel Švanda, Ivo Osolsobě, Václav Cejpek, Miroslav Plešák, Arnošt Goldflam, Zoja Mikotová nebo Nika Brettschneiderová. K dosavadním oborům činoherní herectví a divadelní režie přibylo postupně mnoho dalších: dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní 10

11 dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova Neslyšících, audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta má v současné době s více než 65 zahraničními školami. studentů a udržuje kontakty JAMU je veřejnou vysokou školou univerzitního typu 2 zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a patří mezi dvacet šest veřejných vysokých škol v České republice a pět ve městě Brně. Řídí se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), který stanoví, že vysoké školy jsou nejvyšší článek vzdělávací soustavy, jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti zejména tím, že: uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti, poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání, hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní, 1 Údaj o počtu studentů a počtu spolupracujících zahraničních škol platný k Zdroj: Studijní oddělení DIFA JAMU a Zahraniční oddělení DIFA JAMU. 2 Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Má jistou samosprávnou působnost stanovenou zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), výkonné orgány školy. Příjmem veřejné vysoké školy jsou zejména příspěvky ze státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu, výnosy z doplňkové činnosti aj.). Oproti tomu státní veřejné školy (policejní a vojenská) jsou organizační složkou státu. Posledním možným typem vysoké školy stanovené zákonem je soukromá vysoká škola. 11

12 přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou, rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů. (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 1998) Struktura studia Vysoké školy v České republice se řídí Boloňskou deklarací z roku 1999, kterou podepsali ministři školství z 29 zemí Evropy. Boloňská deklarace je postavena na myšlence vytváření uceleného evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, posilování a upevňování intelektuální, kulturní, sociální, vědecké a technologické dimenze evropského kontinentu. Tak může být upevněna pozice mezinárodní konkurenceschopnosti evropského systému vysokého školství. Cílem je propojovat jednotlivé státy Evropy a sdílet kulturní a vědecké know-how. Prostředky, které byly stanoveny jako zásadní pro umožnění takového propojování, jsou: Vytvořit systém srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání (trojstupňový model bakalářského, magisterského a doktorského stupně). Systém založený na dvou základních cyklech (pregraduální a postgraduální). Po pregraduálním, obvykle tříletém studiu, je možné získat postgraduální titul (magisterský, doktorský). Bakalářský stupeň je uznáván na evropském pracovním trhu jako plnohodnotný stupeň vysokoškolského vzdělání. Vypracovat systém kreditů (ECTS 3 ), který bude usnadňovat evropskou studentskou mobilitu. 3 ECTS - European Credit Transfer System, Evropský kreditový systém. 12

13 Podporovat mobilitu v celém systému, tj. mobilitu studentů, učitelů, výzkumných i administrativních pracovníků, a dále také spolupráci v evropském měřítku. Tento systém přijala v akademickém roce 2003/2004 i JAMU. Na Divadelní i Hudební fakultě je tak možné dosáhnout bakalářského, magisterského doktorského stupně (a to prezenční, v některých případech i distanční formou studia) Ateliéry DIFA JAMU Divadelní fakulta má v současné nabídce třináct studijních oborů ve studijních programech Dramatická umění a Taneční umění. Výuka jednotlivých oborů studijních programů Dramatická umění a Taneční umění je zajišťována v ateliérech, jež jsou vždy vedeny výraznou osobností daného oboru. Struktura ateliérů v jednotlivých oborech je rozdílná: pro některé obory je pouze jeden ateliér, který se dále člení na ročníky (divadelní manažerství a jevištní technologie, scénografie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, výchovná dramatika Neslyšících, dramatická výchova, taneční pedagogika), pro některé obory je více samostatných ateliérů (činoherní herectví, muzikálové herectví, divadelní dramaturgie, činoherní režie), které zajišťují výuku odděleně, dle jednotlivých ročníků vedených vedoucími pro každý ročník. Rozdílnost takového organizačního členění je dána specifickou potřebou jednotlivých oborů i konkrétní situací. (Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 2011, π 1) Jedná se o následující obory 4 : Ateliéry činoherního herectví Ateliéry muzikálového herectví Ateliéry režie a dramaturgie 4 Podrobný popis činnosti ateliérů, pedagogického vedení a profilu oboru na: a v bakalářské práci Jany Hájkové. 13

14 Ateliér klaunské, scénické a filmové tvorby Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Ateliér scénografie Ateliér Divadlo a výchova Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Ateliér taneční pedagogiky Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Dále na fakultě existují kabinety a laboratoře: Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Kabinet hlasové a hudební výchovy Kabinet pohybové výuky Kabinet cizích jazyků Laboratoř práce s médii Přístup ke vzdělání a koncepce studia na DIFA JAMU je popsán ve výroční zprávě DIFA JAMU za rok 2009 takto: Pro studenty DIFA JAMU vytváří fakulta jedinečné podmínky zejména pro jejich samostatnou tvůrčí uměleckou činnost. DIFA JAMU podporuje odborným pedagogickým vedením, poskytnutím prostoru i finančních prostředků řadu studentských absolventských projektů i dalších projektů mimo povinný základ studia. Podpora je poskytována zejména výrazně talentovaným studentům (viz realizovaný Rozvojový projekt roku 2009), ale lze říci, že podmínky pro tvorbu a experimentování v rámci fakulty mají všichni studenti bez rozdílu. Mezi podporované aktivity patří například tradiční Salon původní tvorby, festival ateliéru Divadlo a výchova Sítko a další klauzurní práce studentů. K prolínání jednotlivých oborů dochází při práci na projektech v menších studentských týmech (semestrální projekty), kde se hranice mezi 14

15 profesemi prolínají. Do budoucna chce fakulta právě společné projekty menších tvůrčích studentských týmů výrazně podporovat i s ohledem na flexibilitu absolventů při vytváření nových pracovních příležitostí (z kontaktů se zahraničními vysokými školami vyplývá, že menší profesionální umělecké tvůrčí týmy takto fungují v řadě evropských zemí). Podporována je i spolupráce studentů s profesní sférou. Jedná se o nejrůznější typy praxí, pracovních stáží, hostování v divadlech, o účast na společensky významných kulturních akcích (Noc kejklířů, Průvod masek a další), o divadelní akce směřované k obohacení kulturního života měst, obcí, regionů (Regionální kolo přehlídky Šrámkův Písek a Mladá scéna, Vánoce v Brně, vánoční koncerty, tradiční divadelní představení v obci Velká Lhota atd.), aktivity směřované ke skupinám se specifickými potřebami (divadelní a vzdělávací aktivity ateliéru VDN, divadelní akce určené pro seniory v ateliéru DaV). Snahou Divadelní fakulty je také podporovat realizace děl, vzniklých na půdě fakulty, v médiích (práce studentů ateliéru RTDS realizované v rozhlase Olomouc apod.). (Výroční zpráva DIFA JAMU, 2009, s ) Ze zmíněné citace vyplývá, že student DIFA JAMU získá během let svého studia kromě penza teoretických znalostí také velké množství praktických zkušeností nezbytných pro jeho budoucí profesní kariéru a samostatnou tvůrčí činnost. Úmysl DIFA JAMU je přinášet studentům příležitosti rozvíjet se v rámci svého mateřského studijního oboru, a také se propojovat se studenty ostatních oborů, sbírat kontakty, pracovní zkušenosti a rozvíjet tyto vztahy pro snazší vstup do profesní sféry. Lze proto soudit, že profil absolventa DIFA JAMU bude specifický právě kvůli charakteristickému nastavení vzdělávacího systému, který je vlastní uměleckým školám Profil absolventa DIFA JAMU Jak stanoví zákon o vysokých školách, každý studijní program má mít definované členění na studijní obory, jejich charakteristiku a kombinace, a také popsaný profil absolventa příslušných studijních oborů. Jaké na DIFA JAMU existují 15

16 studijní obory je zmíněno výše, nyní se budeme zabývat tím, jak jsou profily oborů a jejich absolventů definovány. Jak definovat profil absolventa umělecké školy? Absolvent školy, který ukončí vysokoškolské vzdělání, má jistě celou řadu možností, jak se vzděláním bude zacházet. Může pokračovat v doktorském studiu, může se zdokonalovat samostudiem, může se zaměstnat ve zcela jiném oboru. Povinností školy je připravit jedince na život tak, aby se získanou profesní, vědeckou, sociální a občanskou kompetencí byl schopen zvládat aktuální a pokud možno i budoucí požadavky světa práce. Docílit jeho zaměstnatelnosti. Dlouhodobým cílem školské soustavy je slaďování výstupů s požadavky na trhu práce. To je ovšem velice složitě řešitelný úkol, protože požadavky trhu práce jsou proměnlivé stejně, jako je proměnlivý svět práce vůbec. (Beneš a kol., Marketing a práce s absolventy vysokých škol, 2001, s. 7) Je zřejmé, že definovat znalosti, schopnosti a dovednosti (kompetence) absolventa studijního programu dramatická umění je přinejmenším problematické. Není totiž tak snadné říci, že bez získaných kompetencí nemůže jedinec vykonávat profesi v oblasti dramatických umění stejně dobře jako vystudovaný posluchač oboru, tak jako je tomu například u právnického, lékařského, inženýrského vzdělání, nebo i v určitých humanitních oborech. Důkazem je mnoho herců, režisérů, dramaturgů, divadelních manažerů, kteří získali zcela jiné vzdělání, než jakou profesi vykonávají a s dobrými výsledky. Přesto je však důležité kompetence formulovat, aby mohly být porovnány s požadavky zaměstnavatelů a tím pomoci zajistit uplatnitelnost absolventů. Většina absolventů DIFA JAMU vykonává profesi výkonného umělce. V českém právním systému může výkonný umělec figurovat buď jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ ) nebo jako zaměstnanec v pracovním poměru. Pokud pracuje v zaměstnaneckém poměru, je jeho profese definována pracovní smlouvou. Pokud pracuje jako OSVČ, může být jeho činnost upravena buď živnostenským zákoníkem, nebo jiným zákonem. Činnosti, které spadají do oblasti 16

17 živnosti (zahrnuty do živností volných), jsou definovány zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jejich obsahové náplně jsou popsány v Příloze 4 příslušného zákona. Živnostenský zákoník popisuje několik oblastí podnikání zahrnujících kulturní sféru. Jedná se například o překladatelskou činnost, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádání výstav, výuku v oblasti umění, provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě. Tato činnost může spadat také do profilu profese absolventů, jejichž vzdělání není primárně zacíleno na povolání výkonného umělce, tedy absolventy Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie, Divadla a výchova nebo výchovné dramatiky Neslyšících. Činnost výkonných umělců provozovaná na volné noze, označovaná jako svobodná povolání 5, je právně upravena jiným než živnostenským zákonem. Dle 3, odst. b) živnostenského zákona živností není využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, které je chráněno zvláštními zákony (nejčastěji se jedná o právo autorské a práva související s právem autorským), jejich původci nebo autory. Profesní oblasti regulované podle živnostenského zákona se rozdělují na živnosti ohlašovací řemeslné, vázané a volné, a na koncesované živnosti. Pro mnohé profese je častým jevem, že se spojují do profesních cechů a organizací. Dochází tak ke konfrontaci názorů a postojů členů skupiny, a tím k vývoji profese jak uvnitř organizace, tak i s ohledem na vnější prostředí. Tím je určována i jejich pozice na trhu práce, jelikož je přesně stanoveno, jak vypadá profil daného reprezentanta organizace či jiného spolku, jaké jsou jeho kompetence. V oblasti dramatických umění jsou častější odborové organizace, které jsou však zakládány spíše za účelem prosazování pracovních, hospodářských, sociálních a jiných zájmů než upevňování oboru jako takového. To může být také dalším důvodem, proč není zcela snadné určit profil absolventa DIFA JAMU, jehož vzdělání směřuje do oblasti dramatického a tanečního umění a dle živnostenského zákona k profesím volným. Pro jejich 5 Svobodné povolání = podnikání fyzické osoby, která podniká na základě jiného než živnostenského zákona. Pro některá svobodná povolání platí také povinné členství v profesní komoře (pro lékaře, advokáty, exekutory atd.), pro jiná je členství v profesní komoře pouze dobrovolné (příkladně pro novináře). 17

18 provozování, jak uvádí živnostenský zákon, není potřeba prokázat odbornou ani jinou způsobilost k oprávnění živnost provozovat. Profil absolventa DIFA JAMU Lze kontaktovat, že profil absolventa není jako takový definován. Jednotlivé ateliéry utvářejí každý rok studijní plány vycházející z akreditací oborů, ve kterých je možné nalézt popis znalostí a zkušeností, které mají být studentům předávány. Z něho lze vyvodit i to, co by si měl ze studia odnést absolvent daného oboru. Téměř žádný z ateliérů však nepopisuje profil absolventa jako takový, zmíněny jsou v některých případech možnosti uplatnění absolventů v oboru. Z dlouhodobého záměru Divadelní fakulty vyplývá, že tematika absolventů je jedním z důležitých, i když ne klíčových oblastí zájmu. Proto lze vysledovat jednotlivé kroky ve snaze vazby s bývalými studenty udržovat, přesto chybí celková koncepce, která by se specializovala pouze na toto téma. Uplatnění absolventů O uplatnění absolventů při jejich relativně malém počtu v jednotlivých oborech má fakulta prostřednictvím jednotlivých vedoucích ateliérů poměrně dobrý přehled. O mimořádných úspěších některých absolventů je fakulta informována i z médií. Sledování profesního růstu absolventů vede i k nabídkám jednorázové spolupráce (vedení dílen v ateliéru Divadlo a výchova absolventy MgA. Martinem Hakem, přednášky absolventů divadelního manažerství zaměřené na konfrontaci akademického prostředí a praxe, prezentace občanského sdružení Augusto a občanského sdružení Legrando absolventů oboru Divadlo a výchova atd.). Uplatnění absolventů v praxi je dáno obecně možnostmi uplatnění v umělecké sféře a do jisté míry závisí na samostatnosti a schopnosti absolventů nejen vyhledávat pracovní příležitosti, ale také je vytvářet (viz např. zmiňovaná občanská sdružení) a nacházet jiné zdroje pro financování své umělecké činnosti než jen formou zaměstnání v pracovním úvazku (například formou tzv. svobodného povolání). V dalším směřování a inovování 18

19 studijních programů se DIFA JAMU zaměří právě na rozvíjení těchto schopností studentů, a tím na zvýšení jejich úspěšnosti na trhu práce (plánováno v souvislosti s definováním obsahu nově připravovaných projektů ESF). Samostatnou kapitolou je vyhledávání a příprava budoucích pedagogů fakulty. Děje se tak již v průběhu studia a zejména v rámci doktorského studijního programu. Studenti doktorského studia jsou vedeni k samostatné pedagogické činnosti. Stávají se asistenty současných pedagogů a postupně přebírají tu část výuky, ve které mohou uplatnit své tvůrčí a pedagogické schopnosti a využít výsledky svého výzkumu k tématu disertační práce. Po absolvování doktorského studia nacházejí mnozí z nich uplatnění na Divadelní fakultě i díky úspěšným projektům fakulty v oblasti výzkumu a vývoje. (Výroční zpráva DIFA JAMU, 2009, s. 16) Dlouhodobý záměr JAMU a jeho zaměření na absolventy Dlouhodobý záměr JAMU 6 (dále jen DZ ) na období navazuje na předchozí dlouhodobý záměr na období a také na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období , který vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Představuje oblasti, které JAMU považuje za klíčové pro rozvoj v následujících pěti letech. JAMU považuje za svoje základní poslání umělecké vzdělávání špičkových talentů, a to jednak v návaznosti na humanitní tradici evropského a českého vysokého školství, jednak v návaznosti na nové trendy vývoje v oblasti současného umění, které je charakterizováno stále větší syntetičností, tedy prostupností jednotlivých druhů umění, a zvětšujícím se multikulturalismem. JAMU chápe uměleckou tvorbu jako plnohodnotný prostředek poznávání světa rovnocenný vědecké a výzkumné činnosti. Umělecký 6 Dlouhodobý záměr vzdělávací a umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti na období

20 a humanitní aspekt rozvoje společnosti považuje JAMU v současné době, která je orientována na výkonnost, ukazatele ekonomického rozvoje, je závislá na informačních technologiích atd. atp., za podstatný a nezbytný. Při rozvoji všech těchto stránek společnosti, které je třeba respektovat a které jsou hybatelem a zdrojem nezbytného materiálního zabezpečení společnosti, není možné zanedbat emoční zdroje poznání, které člověku zprostředkuje právě umění. (Dlouhodobý záměr JAMU , s. 4) Cílem je zaměřit se na zvyšování kvality ve všech oblastech DZ. Růst kvality bude zajištěn rozvojem lidských zdrojů (pedagogů a pracovníků JAMU), důsledným vnitřním i vnějším hodnocením a zajišťováním kvality a inovací studijních programů počínaje akreditací nových oborů a konče významnými proměnami jednotlivých konkrétních studijních plánů. V popisu současného stavu vzdělávací činnosti je poukázáno na to, že se každým rokem mírně zvyšuje počet studentů ve všech třech úrovních vysokoškolské vzdělávací soustavy. V roce 2010 studovalo na JAMU 695 studentů, což je nejvyšší počet v celé historii školy. Jak je však v záměru zmíněno, nejedná se o masové nabírání studentů, tak jako je tomu na některých jiných vysokých školách, ale o trend související s přechodem na třístupňové vzdělání a tím vytvoření širší nabídky možné profesní kvalifikace s ohledem na požadavky umělecké praxe. Dále je v DZ uvedeno, že přes zvyšující se počet studentů (a tím také absolventů školy), nabízených forem studia a nabízených studijních oborů, nedochází k systematickému hodnocení a inovaci studijních programů s vazbou právě na absolventy školy a profesní instituce praxe obecně. 20

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské, magisterské navazující a magisterské nenavazující obory Brno,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér: Dramaturgie a režie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Petr Oslzlý ové: prof. Mgr. Petr Oslzlý Letní lemestr P C S zk, zkl, z KR P C S zk, zkl, z KR DDBZ101 DDBL101 Úvod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Aktualizace Dlouhodobého

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Mise Základní misí Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2013 Karviná

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: JÁNÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Memorandum o spolupráci

Důvodová zpráva. Příloha: Memorandum o spolupráci Důvodová zpráva Katedra designu při Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci má v Jablonci nad Nisou své sídlo a je jediným subjektem nabízejícím vysokoškolské vzdělání v našem městě. Fakulta textilní

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1. Úvod. 2. Strategické řízení

1. Úvod. 2. Strategické řízení AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2014 1. Úvod Tento dokument aktualizuje

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT (bude přejmenováno na Divadelní produkce, specializace Divadelní produkce)

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT (bude přejmenováno na Divadelní produkce, specializace Divadelní produkce) DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT (bude přejmenováno na Divadelní produkce, specializace Divadelní produkce) Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie, bakalářské studium se zaměřením

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HODNOCENÍ STUDENTY KDN

HODNOCENÍ STUDENTY KDN Hudební fakulta Janáčkova akademie múzických umění v Brně Systém hodnocení kvality na HF JAMU v Brně ě Doc. MgA. Vít Spilka Brno 29.11.2007 ÚVOD během roku 2006 se vedení fakulty aktivně zabývalo vytvořením

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více