Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy Diplomová práce Autor práce: BcA. Irena Dvořáková Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2011

2 Prohlašuji, že jsem na diplomové magisterské práci pracovala samostatně a použila jen pramenů uvedených v soupisu zdrojů. Podpis:

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli k realizaci práce. Své rodině za vytrvalou psychickou podporu. Panu děkanovi, panu tajemníkovi a všem vedoucím pedagogům ateliérů Divadelní fakulty JAMU za spolupráci, věnovaný čas a energii do rozhovorů pro účely práce. MgA. Blance Chládkové za věcné podněty a ochotné konzultace. A především vedoucí této magisterské diplomové práce, MgA. Haně Krejčí Ph.D., za přínosné rady, pečlivé připomínky, duchaplný přístup a povzbuzení.

4 DVOŘÁKOVÁ, Irena. Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy *The Proposals of Communication and Cooperation Between the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduates]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2011., 77 s. Vedoucí diplomové práce MgA. Hana Krejčí, Ph.D.

5 Anotace Diplomová práce Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy pojednává všeobecně o důležitosti udržování vazeb mezi bývalými studenty a jejich vystudovanou alma mater. Práce je rozdělena do tří částí. První je teoretická, popisující vnitřní prostředí Divadelní fakulty, jednotlivé ateliéry, profil absolventa a zabývající se také dlouhodobými záměry Janáčkovy akademie múzických umění v Brně i Divadelní fakulty ve vztahu s danou problematikou. Druhá část je věnována kvalitativnímu výzkumu, kde jsou formou rozhovorů s vedoucími pedagogy ateliérů, tajemníkem a děkanem Divadelní fakulty rozebírány otázky, které mapují současnou podobu kooperace s absolventy a tendence dalšího vývoje. Poslední část práce shrnuje zjištěná data, definuje základní oblasti možného budoucího rozvoje kooperace a nabízí konkrétní strukturovaný postup, jak přispět k dosavadním, převážně nesystematizovaným formám komunikace a spolupráce, aby mohla být vazba mezi oběma stranami udržována dlouhodobě a odpovídala potřebám zainteresovaných subjektů. Klíčová slova Absolvent Vysoká škola Komunikace Spolupráce Výzkum Návrh

6 Annotation Diploma thesis The Proposals of Communication and Cooperation Between the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduates deals with the importance of keeping in touch between the graduates and their alma mater. The thesis is divided into three parts. The first is the theoretical one that describes the structure of the Theatre Faculty, its departments, the graduate profile and also analyses the related parts of the university strategy for the period The second part of the thesis provides findings of the qualitative research, which has been realized in the form of semi-controlled interviews. These interviews were conducted with the heads of the departments, the Secretary General and the Dean of the Theatre Faculty. The questions were focused on the present forms of the cooperation with the graduates and possible future trends. The last part summarizes the research data from previous chapters, defines possible ways how to intensify the cooperation in the future and offers the concrete structured concept describing how to improve the existing forms of communication and cooperation. Current forms are mostly unsystematic and suitable only for specific purposes, whereas the aim of the concept and thesis itself is to create the connection between the Theatre Faculty and their graduates on a long-term basis and according to the needs of all the participating subjects. Keywords Graduate University Communication Cooperation Research Proposal

7 OBSAH 1. Úvod Prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU a Divadelní fakulta JAMU Ateliéry DIFA JAMU Profil absolventa DIFA JAMU Dlouhodobý záměr JAMU a jeho zaměření na absolventy Dlouhodobý záměr DIFA JAMU a práce s absolventy Shrnutí Komunikace a spolupráce mezi absolventem a jeho vystudovanou vysokou školou Možné formy spolupráce mezi vysokou školou a jejími absolventy Inkubátor Spolek, sdružení absolventů a přátel školy Program celoživotního vzdělávání Spolupráce s absolventy jako marketingový nástroj Absolventi spojení s profesní sférou Další formy komunikace a spolupráce s absolventy Mapování současné spolupráce s absolventy na DIFA JAMU Rozhovory s vedoucími ateliérů Závěry z rozhovorů s vedoucími pedagogy ateliérů DIFA JAMU Rozhovory s vedením DIFA JAMU Akce Setkání absolventů DIFA JAMU Návrh spolupráce DIFA JAMU s jejími absolventy Doporučení jak postupovat při práci s absolventy Metody vedoucí ke zvyšování kvality procesů organizace Návrh Nástroje komunikace a spolupráce DIFA JAMU s absolventy Současný stav systematizace komunikace a spolupráce s absolventy ZÁVĚR Citovaná literatura Použitá literatura... 75

8 1. Úvod Práce si klade za cíl vytvořit konkrétní návrh komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou a jejími absolventy. Navazuje tak na výzkum diplomantky Jany Hájkové, která se zmíněné tematice věnovala ve své bakalářské práci Možnosti spolupráce JAMU s absolventy studijního programu Dramatická umění na Divadelní fakultě JAMU z roku Tato práce byla úvodním vhledem do problematiky komunikace mezi univerzitou a jejími absolventy a upozorněním na důležitost tématu. Věnovala se popisu vnitřního prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen DIFA JAMU ), jejímu vzdělávacímu systému a specifikům. Dále byla v práci přiblížena důležitost vazby mezi školou a absolventy, byly zmíněny konkrétní možné formy kooperace, motivace obou stran, byl také proveden praktický prvotní kvalitativní výzkum s vedoucími některých ateliérů DIFA JAMU týkající se jejich postoje ke spolupráci s absolventy. V závěru práce byly teoreticky shrnuty nástroje spolupráce s absolventy. Tato diplomová práce by měla představovat další krok v budování vazby mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy. Záměrem je zmapovat současný stav spolupráce mezi DIFA JAMU a jejími ateliéry s absolventy a získat data, která aktualizují výzkum týkající se postoje pedagogů DIFA JAMU k dané tematice provedený Janou Hájkovou v roce Dále by měla práce pomoci formulovat konkrétní možnosti, které z kooperace vyplývají, na základě vnitřní analýzy provedené formou polořízených rozhovorů s vedoucími ateliérů i vedením DIFA JAMU. Tyto dva kroky by měly směřovat k definování potřeb zúčastněných stran a navržení konkrétního postupu komunikace a spolupráce mezi DIFA JAMU a jejími absolventy. Práce je proto rozdělena do tří částí. První se bude věnovat přiblížení prostředí JAMU a DIFA JAMU, studijním oborům, které jsou na fakultě vyučovány, způsobu vzdělávání v oblasti dramatického a tanečního umění, a profilu absolventa. Druhá část je výzkumná, mapuje současnou podobu udržování vazeb mezi univerzitou a jejími absolventy, jak na ateliérové, tak celofakultní úrovni. 8

9 Poslední část diplomové práce má v úmyslu syntetizovat vhodné metody popsané v teoretické části a zjištěné výsledky výzkumu do konkrétní podoby návrhu komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy. Jelikož je toto téma úzce vyhraněné, specifikované tematicky i vymezenými subjekty, byla zvolena jako metoda výzkumu kvalitativního charakteru případová studie. Záměrem je ověřit dvě stanovené hypotézy, které zní: DIFA JAMU a její ateliéry mají se svými absolventy zájem aktivně spolupracovat. Analýza současného stavu ověří, že existuje řada možností, které DIFA JAMU nevyužívá a pomocí nichž lze spolupráci s absolventy rozvíjet. Kromě zmíněných cílů, které byly stanoveny pro tuto práci, je důležité vyzdvihnout ještě další, stojící nad nimi, a přinášející hlavní smysl. Tím je oživit tematiku komunikace a spolupráce mezi DIFA JAMU, ateliéry a jejími absolventy. Zapojit do výzkumu vnitřní prostředí fakulty, její vedení a pedagogy, přimět je o tématu hovořit, přemýšlet a povzbudit je ke společné diskuzi. Na téma kooperace s absolventy je nahlíženo jako na jednu z klíčových aktivit fakulty, avšak prozatím není komplexně popsáno. Tato práce může sloužit jako podkladový materiál shrnující současný stav vnitřního prostředí Divadelní fakulty JAMU a postoj vedení i pedagogů jednotlivých ateliérů k problematice komunikace a spolupráce s absolventy. Může přinést impulz činnost dále rozvíjet a koncept propracovávat. 9

10 2. Prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Dříve než přistoupíme k samotnému tématu práce, bude přiblíženo prostředí Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU ) a Divadelní fakulty (dále jen DIFA ), jejich status, poslání, náplň činnosti a také pojmy, které jsou pro práci stěžejní. Díky tomu bude možné vymezit i všechny zainteresované strany, jichž se téma diplomové práce Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy týká JAMU a Divadelní fakulta JAMU Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností skladatele Leoše Janáčka, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Tento významný skladatel se pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy, což bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se posléze stala odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, π 3) JAMU byla založena 12. září 1947, jako vysoká škola s odborem hudebním a dramatickým. Prvním rektorem byl zvolen roku 1948 prof. PhDr. Ludvík Kundera. V roce 1959 bylo vládním usnesením zrušeno dělení na Divadelní a Hudební fakultu. V roce 1989 došlo k významné proměně JAMU. Pod vedením první porevoluční rektorky Aleny Štěpánkové-Veselé byly v roce 1990 obnoveny Divadelní a Hudební fakulta. V čele Divadelní fakulty stanul jako děkan Josef Kovalčuk a mezi dalšími osobnostmi, které napomohly jejímu znovuzrození, byli například Alois Hajda, Bořivoj Srba, Miloš Hynšt, Petr Oslzlý, Josef Karlík, Antonín Přidal, Peter Scherhaufer, Pavel Švanda, Ivo Osolsobě, Václav Cejpek, Miroslav Plešák, Arnošt Goldflam, Zoja Mikotová nebo Nika Brettschneiderová. K dosavadním oborům činoherní herectví a divadelní režie přibylo postupně mnoho dalších: dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní 10

11 dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova Neslyšících, audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta má v současné době s více než 65 zahraničními školami. studentů a udržuje kontakty JAMU je veřejnou vysokou školou univerzitního typu 2 zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a patří mezi dvacet šest veřejných vysokých škol v České republice a pět ve městě Brně. Řídí se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), který stanoví, že vysoké školy jsou nejvyšší článek vzdělávací soustavy, jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti zejména tím, že: uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti, poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání, hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní, 1 Údaj o počtu studentů a počtu spolupracujících zahraničních škol platný k Zdroj: Studijní oddělení DIFA JAMU a Zahraniční oddělení DIFA JAMU. 2 Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Má jistou samosprávnou působnost stanovenou zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), výkonné orgány školy. Příjmem veřejné vysoké školy jsou zejména příspěvky ze státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu, výnosy z doplňkové činnosti aj.). Oproti tomu státní veřejné školy (policejní a vojenská) jsou organizační složkou státu. Posledním možným typem vysoké školy stanovené zákonem je soukromá vysoká škola. 11

12 přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou, rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů. (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 1998) Struktura studia Vysoké školy v České republice se řídí Boloňskou deklarací z roku 1999, kterou podepsali ministři školství z 29 zemí Evropy. Boloňská deklarace je postavena na myšlence vytváření uceleného evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, posilování a upevňování intelektuální, kulturní, sociální, vědecké a technologické dimenze evropského kontinentu. Tak může být upevněna pozice mezinárodní konkurenceschopnosti evropského systému vysokého školství. Cílem je propojovat jednotlivé státy Evropy a sdílet kulturní a vědecké know-how. Prostředky, které byly stanoveny jako zásadní pro umožnění takového propojování, jsou: Vytvořit systém srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání (trojstupňový model bakalářského, magisterského a doktorského stupně). Systém založený na dvou základních cyklech (pregraduální a postgraduální). Po pregraduálním, obvykle tříletém studiu, je možné získat postgraduální titul (magisterský, doktorský). Bakalářský stupeň je uznáván na evropském pracovním trhu jako plnohodnotný stupeň vysokoškolského vzdělání. Vypracovat systém kreditů (ECTS 3 ), který bude usnadňovat evropskou studentskou mobilitu. 3 ECTS - European Credit Transfer System, Evropský kreditový systém. 12

13 Podporovat mobilitu v celém systému, tj. mobilitu studentů, učitelů, výzkumných i administrativních pracovníků, a dále také spolupráci v evropském měřítku. Tento systém přijala v akademickém roce 2003/2004 i JAMU. Na Divadelní i Hudební fakultě je tak možné dosáhnout bakalářského, magisterského doktorského stupně (a to prezenční, v některých případech i distanční formou studia) Ateliéry DIFA JAMU Divadelní fakulta má v současné nabídce třináct studijních oborů ve studijních programech Dramatická umění a Taneční umění. Výuka jednotlivých oborů studijních programů Dramatická umění a Taneční umění je zajišťována v ateliérech, jež jsou vždy vedeny výraznou osobností daného oboru. Struktura ateliérů v jednotlivých oborech je rozdílná: pro některé obory je pouze jeden ateliér, který se dále člení na ročníky (divadelní manažerství a jevištní technologie, scénografie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, výchovná dramatika Neslyšících, dramatická výchova, taneční pedagogika), pro některé obory je více samostatných ateliérů (činoherní herectví, muzikálové herectví, divadelní dramaturgie, činoherní režie), které zajišťují výuku odděleně, dle jednotlivých ročníků vedených vedoucími pro každý ročník. Rozdílnost takového organizačního členění je dána specifickou potřebou jednotlivých oborů i konkrétní situací. (Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 2011, π 1) Jedná se o následující obory 4 : Ateliéry činoherního herectví Ateliéry muzikálového herectví Ateliéry režie a dramaturgie 4 Podrobný popis činnosti ateliérů, pedagogického vedení a profilu oboru na: a v bakalářské práci Jany Hájkové. 13

14 Ateliér klaunské, scénické a filmové tvorby Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Ateliér scénografie Ateliér Divadlo a výchova Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Ateliér taneční pedagogiky Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Dále na fakultě existují kabinety a laboratoře: Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Kabinet hlasové a hudební výchovy Kabinet pohybové výuky Kabinet cizích jazyků Laboratoř práce s médii Přístup ke vzdělání a koncepce studia na DIFA JAMU je popsán ve výroční zprávě DIFA JAMU za rok 2009 takto: Pro studenty DIFA JAMU vytváří fakulta jedinečné podmínky zejména pro jejich samostatnou tvůrčí uměleckou činnost. DIFA JAMU podporuje odborným pedagogickým vedením, poskytnutím prostoru i finančních prostředků řadu studentských absolventských projektů i dalších projektů mimo povinný základ studia. Podpora je poskytována zejména výrazně talentovaným studentům (viz realizovaný Rozvojový projekt roku 2009), ale lze říci, že podmínky pro tvorbu a experimentování v rámci fakulty mají všichni studenti bez rozdílu. Mezi podporované aktivity patří například tradiční Salon původní tvorby, festival ateliéru Divadlo a výchova Sítko a další klauzurní práce studentů. K prolínání jednotlivých oborů dochází při práci na projektech v menších studentských týmech (semestrální projekty), kde se hranice mezi 14

15 profesemi prolínají. Do budoucna chce fakulta právě společné projekty menších tvůrčích studentských týmů výrazně podporovat i s ohledem na flexibilitu absolventů při vytváření nových pracovních příležitostí (z kontaktů se zahraničními vysokými školami vyplývá, že menší profesionální umělecké tvůrčí týmy takto fungují v řadě evropských zemí). Podporována je i spolupráce studentů s profesní sférou. Jedná se o nejrůznější typy praxí, pracovních stáží, hostování v divadlech, o účast na společensky významných kulturních akcích (Noc kejklířů, Průvod masek a další), o divadelní akce směřované k obohacení kulturního života měst, obcí, regionů (Regionální kolo přehlídky Šrámkův Písek a Mladá scéna, Vánoce v Brně, vánoční koncerty, tradiční divadelní představení v obci Velká Lhota atd.), aktivity směřované ke skupinám se specifickými potřebami (divadelní a vzdělávací aktivity ateliéru VDN, divadelní akce určené pro seniory v ateliéru DaV). Snahou Divadelní fakulty je také podporovat realizace děl, vzniklých na půdě fakulty, v médiích (práce studentů ateliéru RTDS realizované v rozhlase Olomouc apod.). (Výroční zpráva DIFA JAMU, 2009, s ) Ze zmíněné citace vyplývá, že student DIFA JAMU získá během let svého studia kromě penza teoretických znalostí také velké množství praktických zkušeností nezbytných pro jeho budoucí profesní kariéru a samostatnou tvůrčí činnost. Úmysl DIFA JAMU je přinášet studentům příležitosti rozvíjet se v rámci svého mateřského studijního oboru, a také se propojovat se studenty ostatních oborů, sbírat kontakty, pracovní zkušenosti a rozvíjet tyto vztahy pro snazší vstup do profesní sféry. Lze proto soudit, že profil absolventa DIFA JAMU bude specifický právě kvůli charakteristickému nastavení vzdělávacího systému, který je vlastní uměleckým školám Profil absolventa DIFA JAMU Jak stanoví zákon o vysokých školách, každý studijní program má mít definované členění na studijní obory, jejich charakteristiku a kombinace, a také popsaný profil absolventa příslušných studijních oborů. Jaké na DIFA JAMU existují 15

16 studijní obory je zmíněno výše, nyní se budeme zabývat tím, jak jsou profily oborů a jejich absolventů definovány. Jak definovat profil absolventa umělecké školy? Absolvent školy, který ukončí vysokoškolské vzdělání, má jistě celou řadu možností, jak se vzděláním bude zacházet. Může pokračovat v doktorském studiu, může se zdokonalovat samostudiem, může se zaměstnat ve zcela jiném oboru. Povinností školy je připravit jedince na život tak, aby se získanou profesní, vědeckou, sociální a občanskou kompetencí byl schopen zvládat aktuální a pokud možno i budoucí požadavky světa práce. Docílit jeho zaměstnatelnosti. Dlouhodobým cílem školské soustavy je slaďování výstupů s požadavky na trhu práce. To je ovšem velice složitě řešitelný úkol, protože požadavky trhu práce jsou proměnlivé stejně, jako je proměnlivý svět práce vůbec. (Beneš a kol., Marketing a práce s absolventy vysokých škol, 2001, s. 7) Je zřejmé, že definovat znalosti, schopnosti a dovednosti (kompetence) absolventa studijního programu dramatická umění je přinejmenším problematické. Není totiž tak snadné říci, že bez získaných kompetencí nemůže jedinec vykonávat profesi v oblasti dramatických umění stejně dobře jako vystudovaný posluchač oboru, tak jako je tomu například u právnického, lékařského, inženýrského vzdělání, nebo i v určitých humanitních oborech. Důkazem je mnoho herců, režisérů, dramaturgů, divadelních manažerů, kteří získali zcela jiné vzdělání, než jakou profesi vykonávají a s dobrými výsledky. Přesto je však důležité kompetence formulovat, aby mohly být porovnány s požadavky zaměstnavatelů a tím pomoci zajistit uplatnitelnost absolventů. Většina absolventů DIFA JAMU vykonává profesi výkonného umělce. V českém právním systému může výkonný umělec figurovat buď jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ ) nebo jako zaměstnanec v pracovním poměru. Pokud pracuje v zaměstnaneckém poměru, je jeho profese definována pracovní smlouvou. Pokud pracuje jako OSVČ, může být jeho činnost upravena buď živnostenským zákoníkem, nebo jiným zákonem. Činnosti, které spadají do oblasti 16

17 živnosti (zahrnuty do živností volných), jsou definovány zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jejich obsahové náplně jsou popsány v Příloze 4 příslušného zákona. Živnostenský zákoník popisuje několik oblastí podnikání zahrnujících kulturní sféru. Jedná se například o překladatelskou činnost, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádání výstav, výuku v oblasti umění, provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě. Tato činnost může spadat také do profilu profese absolventů, jejichž vzdělání není primárně zacíleno na povolání výkonného umělce, tedy absolventy Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie, Divadla a výchova nebo výchovné dramatiky Neslyšících. Činnost výkonných umělců provozovaná na volné noze, označovaná jako svobodná povolání 5, je právně upravena jiným než živnostenským zákonem. Dle 3, odst. b) živnostenského zákona živností není využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, které je chráněno zvláštními zákony (nejčastěji se jedná o právo autorské a práva související s právem autorským), jejich původci nebo autory. Profesní oblasti regulované podle živnostenského zákona se rozdělují na živnosti ohlašovací řemeslné, vázané a volné, a na koncesované živnosti. Pro mnohé profese je častým jevem, že se spojují do profesních cechů a organizací. Dochází tak ke konfrontaci názorů a postojů členů skupiny, a tím k vývoji profese jak uvnitř organizace, tak i s ohledem na vnější prostředí. Tím je určována i jejich pozice na trhu práce, jelikož je přesně stanoveno, jak vypadá profil daného reprezentanta organizace či jiného spolku, jaké jsou jeho kompetence. V oblasti dramatických umění jsou častější odborové organizace, které jsou však zakládány spíše za účelem prosazování pracovních, hospodářských, sociálních a jiných zájmů než upevňování oboru jako takového. To může být také dalším důvodem, proč není zcela snadné určit profil absolventa DIFA JAMU, jehož vzdělání směřuje do oblasti dramatického a tanečního umění a dle živnostenského zákona k profesím volným. Pro jejich 5 Svobodné povolání = podnikání fyzické osoby, která podniká na základě jiného než živnostenského zákona. Pro některá svobodná povolání platí také povinné členství v profesní komoře (pro lékaře, advokáty, exekutory atd.), pro jiná je členství v profesní komoře pouze dobrovolné (příkladně pro novináře). 17

18 provozování, jak uvádí živnostenský zákon, není potřeba prokázat odbornou ani jinou způsobilost k oprávnění živnost provozovat. Profil absolventa DIFA JAMU Lze kontaktovat, že profil absolventa není jako takový definován. Jednotlivé ateliéry utvářejí každý rok studijní plány vycházející z akreditací oborů, ve kterých je možné nalézt popis znalostí a zkušeností, které mají být studentům předávány. Z něho lze vyvodit i to, co by si měl ze studia odnést absolvent daného oboru. Téměř žádný z ateliérů však nepopisuje profil absolventa jako takový, zmíněny jsou v některých případech možnosti uplatnění absolventů v oboru. Z dlouhodobého záměru Divadelní fakulty vyplývá, že tematika absolventů je jedním z důležitých, i když ne klíčových oblastí zájmu. Proto lze vysledovat jednotlivé kroky ve snaze vazby s bývalými studenty udržovat, přesto chybí celková koncepce, která by se specializovala pouze na toto téma. Uplatnění absolventů O uplatnění absolventů při jejich relativně malém počtu v jednotlivých oborech má fakulta prostřednictvím jednotlivých vedoucích ateliérů poměrně dobrý přehled. O mimořádných úspěších některých absolventů je fakulta informována i z médií. Sledování profesního růstu absolventů vede i k nabídkám jednorázové spolupráce (vedení dílen v ateliéru Divadlo a výchova absolventy MgA. Martinem Hakem, přednášky absolventů divadelního manažerství zaměřené na konfrontaci akademického prostředí a praxe, prezentace občanského sdružení Augusto a občanského sdružení Legrando absolventů oboru Divadlo a výchova atd.). Uplatnění absolventů v praxi je dáno obecně možnostmi uplatnění v umělecké sféře a do jisté míry závisí na samostatnosti a schopnosti absolventů nejen vyhledávat pracovní příležitosti, ale také je vytvářet (viz např. zmiňovaná občanská sdružení) a nacházet jiné zdroje pro financování své umělecké činnosti než jen formou zaměstnání v pracovním úvazku (například formou tzv. svobodného povolání). V dalším směřování a inovování 18

19 studijních programů se DIFA JAMU zaměří právě na rozvíjení těchto schopností studentů, a tím na zvýšení jejich úspěšnosti na trhu práce (plánováno v souvislosti s definováním obsahu nově připravovaných projektů ESF). Samostatnou kapitolou je vyhledávání a příprava budoucích pedagogů fakulty. Děje se tak již v průběhu studia a zejména v rámci doktorského studijního programu. Studenti doktorského studia jsou vedeni k samostatné pedagogické činnosti. Stávají se asistenty současných pedagogů a postupně přebírají tu část výuky, ve které mohou uplatnit své tvůrčí a pedagogické schopnosti a využít výsledky svého výzkumu k tématu disertační práce. Po absolvování doktorského studia nacházejí mnozí z nich uplatnění na Divadelní fakultě i díky úspěšným projektům fakulty v oblasti výzkumu a vývoje. (Výroční zpráva DIFA JAMU, 2009, s. 16) Dlouhodobý záměr JAMU a jeho zaměření na absolventy Dlouhodobý záměr JAMU 6 (dále jen DZ ) na období navazuje na předchozí dlouhodobý záměr na období a také na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období , který vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Představuje oblasti, které JAMU považuje za klíčové pro rozvoj v následujících pěti letech. JAMU považuje za svoje základní poslání umělecké vzdělávání špičkových talentů, a to jednak v návaznosti na humanitní tradici evropského a českého vysokého školství, jednak v návaznosti na nové trendy vývoje v oblasti současného umění, které je charakterizováno stále větší syntetičností, tedy prostupností jednotlivých druhů umění, a zvětšujícím se multikulturalismem. JAMU chápe uměleckou tvorbu jako plnohodnotný prostředek poznávání světa rovnocenný vědecké a výzkumné činnosti. Umělecký 6 Dlouhodobý záměr vzdělávací a umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti na období

20 a humanitní aspekt rozvoje společnosti považuje JAMU v současné době, která je orientována na výkonnost, ukazatele ekonomického rozvoje, je závislá na informačních technologiích atd. atp., za podstatný a nezbytný. Při rozvoji všech těchto stránek společnosti, které je třeba respektovat a které jsou hybatelem a zdrojem nezbytného materiálního zabezpečení společnosti, není možné zanedbat emoční zdroje poznání, které člověku zprostředkuje právě umění. (Dlouhodobý záměr JAMU , s. 4) Cílem je zaměřit se na zvyšování kvality ve všech oblastech DZ. Růst kvality bude zajištěn rozvojem lidských zdrojů (pedagogů a pracovníků JAMU), důsledným vnitřním i vnějším hodnocením a zajišťováním kvality a inovací studijních programů počínaje akreditací nových oborů a konče významnými proměnami jednotlivých konkrétních studijních plánů. V popisu současného stavu vzdělávací činnosti je poukázáno na to, že se každým rokem mírně zvyšuje počet studentů ve všech třech úrovních vysokoškolské vzdělávací soustavy. V roce 2010 studovalo na JAMU 695 studentů, což je nejvyšší počet v celé historii školy. Jak je však v záměru zmíněno, nejedná se o masové nabírání studentů, tak jako je tomu na některých jiných vysokých školách, ale o trend související s přechodem na třístupňové vzdělání a tím vytvoření širší nabídky možné profesní kvalifikace s ohledem na požadavky umělecké praxe. Dále je v DZ uvedeno, že přes zvyšující se počet studentů (a tím také absolventů školy), nabízených forem studia a nabízených studijních oborů, nedochází k systematickému hodnocení a inovaci studijních programů s vazbou právě na absolventy školy a profesní instituce praxe obecně. 20

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1 Koncepce rozvoje Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Písemný podklad pro přednášku v rámci volby děkana Divadelní fakulty JAMU v Brně Doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Duben 2008 2

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013 Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v prezenční formě studijní program Dramatická umění V

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2012 Adresa JAMU (majitel

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více