Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy Diplomová práce Autor práce: BcA. Irena Dvořáková Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2011

2 Prohlašuji, že jsem na diplomové magisterské práci pracovala samostatně a použila jen pramenů uvedených v soupisu zdrojů. Podpis:

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli k realizaci práce. Své rodině za vytrvalou psychickou podporu. Panu děkanovi, panu tajemníkovi a všem vedoucím pedagogům ateliérů Divadelní fakulty JAMU za spolupráci, věnovaný čas a energii do rozhovorů pro účely práce. MgA. Blance Chládkové za věcné podněty a ochotné konzultace. A především vedoucí této magisterské diplomové práce, MgA. Haně Krejčí Ph.D., za přínosné rady, pečlivé připomínky, duchaplný přístup a povzbuzení.

4 DVOŘÁKOVÁ, Irena. Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy *The Proposals of Communication and Cooperation Between the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduates]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2011., 77 s. Vedoucí diplomové práce MgA. Hana Krejčí, Ph.D.

5 Anotace Diplomová práce Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy pojednává všeobecně o důležitosti udržování vazeb mezi bývalými studenty a jejich vystudovanou alma mater. Práce je rozdělena do tří částí. První je teoretická, popisující vnitřní prostředí Divadelní fakulty, jednotlivé ateliéry, profil absolventa a zabývající se také dlouhodobými záměry Janáčkovy akademie múzických umění v Brně i Divadelní fakulty ve vztahu s danou problematikou. Druhá část je věnována kvalitativnímu výzkumu, kde jsou formou rozhovorů s vedoucími pedagogy ateliérů, tajemníkem a děkanem Divadelní fakulty rozebírány otázky, které mapují současnou podobu kooperace s absolventy a tendence dalšího vývoje. Poslední část práce shrnuje zjištěná data, definuje základní oblasti možného budoucího rozvoje kooperace a nabízí konkrétní strukturovaný postup, jak přispět k dosavadním, převážně nesystematizovaným formám komunikace a spolupráce, aby mohla být vazba mezi oběma stranami udržována dlouhodobě a odpovídala potřebám zainteresovaných subjektů. Klíčová slova Absolvent Vysoká škola Komunikace Spolupráce Výzkum Návrh

6 Annotation Diploma thesis The Proposals of Communication and Cooperation Between the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduates deals with the importance of keeping in touch between the graduates and their alma mater. The thesis is divided into three parts. The first is the theoretical one that describes the structure of the Theatre Faculty, its departments, the graduate profile and also analyses the related parts of the university strategy for the period The second part of the thesis provides findings of the qualitative research, which has been realized in the form of semi-controlled interviews. These interviews were conducted with the heads of the departments, the Secretary General and the Dean of the Theatre Faculty. The questions were focused on the present forms of the cooperation with the graduates and possible future trends. The last part summarizes the research data from previous chapters, defines possible ways how to intensify the cooperation in the future and offers the concrete structured concept describing how to improve the existing forms of communication and cooperation. Current forms are mostly unsystematic and suitable only for specific purposes, whereas the aim of the concept and thesis itself is to create the connection between the Theatre Faculty and their graduates on a long-term basis and according to the needs of all the participating subjects. Keywords Graduate University Communication Cooperation Research Proposal

7 OBSAH 1. Úvod Prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU a Divadelní fakulta JAMU Ateliéry DIFA JAMU Profil absolventa DIFA JAMU Dlouhodobý záměr JAMU a jeho zaměření na absolventy Dlouhodobý záměr DIFA JAMU a práce s absolventy Shrnutí Komunikace a spolupráce mezi absolventem a jeho vystudovanou vysokou školou Možné formy spolupráce mezi vysokou školou a jejími absolventy Inkubátor Spolek, sdružení absolventů a přátel školy Program celoživotního vzdělávání Spolupráce s absolventy jako marketingový nástroj Absolventi spojení s profesní sférou Další formy komunikace a spolupráce s absolventy Mapování současné spolupráce s absolventy na DIFA JAMU Rozhovory s vedoucími ateliérů Závěry z rozhovorů s vedoucími pedagogy ateliérů DIFA JAMU Rozhovory s vedením DIFA JAMU Akce Setkání absolventů DIFA JAMU Návrh spolupráce DIFA JAMU s jejími absolventy Doporučení jak postupovat při práci s absolventy Metody vedoucí ke zvyšování kvality procesů organizace Návrh Nástroje komunikace a spolupráce DIFA JAMU s absolventy Současný stav systematizace komunikace a spolupráce s absolventy ZÁVĚR Citovaná literatura Použitá literatura... 75

8 1. Úvod Práce si klade za cíl vytvořit konkrétní návrh komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou a jejími absolventy. Navazuje tak na výzkum diplomantky Jany Hájkové, která se zmíněné tematice věnovala ve své bakalářské práci Možnosti spolupráce JAMU s absolventy studijního programu Dramatická umění na Divadelní fakultě JAMU z roku Tato práce byla úvodním vhledem do problematiky komunikace mezi univerzitou a jejími absolventy a upozorněním na důležitost tématu. Věnovala se popisu vnitřního prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen DIFA JAMU ), jejímu vzdělávacímu systému a specifikům. Dále byla v práci přiblížena důležitost vazby mezi školou a absolventy, byly zmíněny konkrétní možné formy kooperace, motivace obou stran, byl také proveden praktický prvotní kvalitativní výzkum s vedoucími některých ateliérů DIFA JAMU týkající se jejich postoje ke spolupráci s absolventy. V závěru práce byly teoreticky shrnuty nástroje spolupráce s absolventy. Tato diplomová práce by měla představovat další krok v budování vazby mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy. Záměrem je zmapovat současný stav spolupráce mezi DIFA JAMU a jejími ateliéry s absolventy a získat data, která aktualizují výzkum týkající se postoje pedagogů DIFA JAMU k dané tematice provedený Janou Hájkovou v roce Dále by měla práce pomoci formulovat konkrétní možnosti, které z kooperace vyplývají, na základě vnitřní analýzy provedené formou polořízených rozhovorů s vedoucími ateliérů i vedením DIFA JAMU. Tyto dva kroky by měly směřovat k definování potřeb zúčastněných stran a navržení konkrétního postupu komunikace a spolupráce mezi DIFA JAMU a jejími absolventy. Práce je proto rozdělena do tří částí. První se bude věnovat přiblížení prostředí JAMU a DIFA JAMU, studijním oborům, které jsou na fakultě vyučovány, způsobu vzdělávání v oblasti dramatického a tanečního umění, a profilu absolventa. Druhá část je výzkumná, mapuje současnou podobu udržování vazeb mezi univerzitou a jejími absolventy, jak na ateliérové, tak celofakultní úrovni. 8

9 Poslední část diplomové práce má v úmyslu syntetizovat vhodné metody popsané v teoretické části a zjištěné výsledky výzkumu do konkrétní podoby návrhu komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy. Jelikož je toto téma úzce vyhraněné, specifikované tematicky i vymezenými subjekty, byla zvolena jako metoda výzkumu kvalitativního charakteru případová studie. Záměrem je ověřit dvě stanovené hypotézy, které zní: DIFA JAMU a její ateliéry mají se svými absolventy zájem aktivně spolupracovat. Analýza současného stavu ověří, že existuje řada možností, které DIFA JAMU nevyužívá a pomocí nichž lze spolupráci s absolventy rozvíjet. Kromě zmíněných cílů, které byly stanoveny pro tuto práci, je důležité vyzdvihnout ještě další, stojící nad nimi, a přinášející hlavní smysl. Tím je oživit tematiku komunikace a spolupráce mezi DIFA JAMU, ateliéry a jejími absolventy. Zapojit do výzkumu vnitřní prostředí fakulty, její vedení a pedagogy, přimět je o tématu hovořit, přemýšlet a povzbudit je ke společné diskuzi. Na téma kooperace s absolventy je nahlíženo jako na jednu z klíčových aktivit fakulty, avšak prozatím není komplexně popsáno. Tato práce může sloužit jako podkladový materiál shrnující současný stav vnitřního prostředí Divadelní fakulty JAMU a postoj vedení i pedagogů jednotlivých ateliérů k problematice komunikace a spolupráce s absolventy. Může přinést impulz činnost dále rozvíjet a koncept propracovávat. 9

10 2. Prostředí Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Dříve než přistoupíme k samotnému tématu práce, bude přiblíženo prostředí Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU ) a Divadelní fakulty (dále jen DIFA ), jejich status, poslání, náplň činnosti a také pojmy, které jsou pro práci stěžejní. Díky tomu bude možné vymezit i všechny zainteresované strany, jichž se téma diplomové práce Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy týká JAMU a Divadelní fakulta JAMU Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností skladatele Leoše Janáčka, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Tento významný skladatel se pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy, což bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se posléze stala odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, π 3) JAMU byla založena 12. září 1947, jako vysoká škola s odborem hudebním a dramatickým. Prvním rektorem byl zvolen roku 1948 prof. PhDr. Ludvík Kundera. V roce 1959 bylo vládním usnesením zrušeno dělení na Divadelní a Hudební fakultu. V roce 1989 došlo k významné proměně JAMU. Pod vedením první porevoluční rektorky Aleny Štěpánkové-Veselé byly v roce 1990 obnoveny Divadelní a Hudební fakulta. V čele Divadelní fakulty stanul jako děkan Josef Kovalčuk a mezi dalšími osobnostmi, které napomohly jejímu znovuzrození, byli například Alois Hajda, Bořivoj Srba, Miloš Hynšt, Petr Oslzlý, Josef Karlík, Antonín Přidal, Peter Scherhaufer, Pavel Švanda, Ivo Osolsobě, Václav Cejpek, Miroslav Plešák, Arnošt Goldflam, Zoja Mikotová nebo Nika Brettschneiderová. K dosavadním oborům činoherní herectví a divadelní režie přibylo postupně mnoho dalších: dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní 10

11 dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova Neslyšících, audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta má v současné době s více než 65 zahraničními školami. studentů a udržuje kontakty JAMU je veřejnou vysokou školou univerzitního typu 2 zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a patří mezi dvacet šest veřejných vysokých škol v České republice a pět ve městě Brně. Řídí se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), který stanoví, že vysoké školy jsou nejvyšší článek vzdělávací soustavy, jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti zejména tím, že: uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti, poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání, hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní, 1 Údaj o počtu studentů a počtu spolupracujících zahraničních škol platný k Zdroj: Studijní oddělení DIFA JAMU a Zahraniční oddělení DIFA JAMU. 2 Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Má jistou samosprávnou působnost stanovenou zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), výkonné orgány školy. Příjmem veřejné vysoké školy jsou zejména příspěvky ze státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu, výnosy z doplňkové činnosti aj.). Oproti tomu státní veřejné školy (policejní a vojenská) jsou organizační složkou státu. Posledním možným typem vysoké školy stanovené zákonem je soukromá vysoká škola. 11

12 přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou, rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů. (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 1998) Struktura studia Vysoké školy v České republice se řídí Boloňskou deklarací z roku 1999, kterou podepsali ministři školství z 29 zemí Evropy. Boloňská deklarace je postavena na myšlence vytváření uceleného evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, posilování a upevňování intelektuální, kulturní, sociální, vědecké a technologické dimenze evropského kontinentu. Tak může být upevněna pozice mezinárodní konkurenceschopnosti evropského systému vysokého školství. Cílem je propojovat jednotlivé státy Evropy a sdílet kulturní a vědecké know-how. Prostředky, které byly stanoveny jako zásadní pro umožnění takového propojování, jsou: Vytvořit systém srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání (trojstupňový model bakalářského, magisterského a doktorského stupně). Systém založený na dvou základních cyklech (pregraduální a postgraduální). Po pregraduálním, obvykle tříletém studiu, je možné získat postgraduální titul (magisterský, doktorský). Bakalářský stupeň je uznáván na evropském pracovním trhu jako plnohodnotný stupeň vysokoškolského vzdělání. Vypracovat systém kreditů (ECTS 3 ), který bude usnadňovat evropskou studentskou mobilitu. 3 ECTS - European Credit Transfer System, Evropský kreditový systém. 12

13 Podporovat mobilitu v celém systému, tj. mobilitu studentů, učitelů, výzkumných i administrativních pracovníků, a dále také spolupráci v evropském měřítku. Tento systém přijala v akademickém roce 2003/2004 i JAMU. Na Divadelní i Hudební fakultě je tak možné dosáhnout bakalářského, magisterského doktorského stupně (a to prezenční, v některých případech i distanční formou studia) Ateliéry DIFA JAMU Divadelní fakulta má v současné nabídce třináct studijních oborů ve studijních programech Dramatická umění a Taneční umění. Výuka jednotlivých oborů studijních programů Dramatická umění a Taneční umění je zajišťována v ateliérech, jež jsou vždy vedeny výraznou osobností daného oboru. Struktura ateliérů v jednotlivých oborech je rozdílná: pro některé obory je pouze jeden ateliér, který se dále člení na ročníky (divadelní manažerství a jevištní technologie, scénografie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, výchovná dramatika Neslyšících, dramatická výchova, taneční pedagogika), pro některé obory je více samostatných ateliérů (činoherní herectví, muzikálové herectví, divadelní dramaturgie, činoherní režie), které zajišťují výuku odděleně, dle jednotlivých ročníků vedených vedoucími pro každý ročník. Rozdílnost takového organizačního členění je dána specifickou potřebou jednotlivých oborů i konkrétní situací. (Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 2011, π 1) Jedná se o následující obory 4 : Ateliéry činoherního herectví Ateliéry muzikálového herectví Ateliéry režie a dramaturgie 4 Podrobný popis činnosti ateliérů, pedagogického vedení a profilu oboru na: a v bakalářské práci Jany Hájkové. 13

14 Ateliér klaunské, scénické a filmové tvorby Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Ateliér scénografie Ateliér Divadlo a výchova Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Ateliér taneční pedagogiky Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Dále na fakultě existují kabinety a laboratoře: Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Kabinet hlasové a hudební výchovy Kabinet pohybové výuky Kabinet cizích jazyků Laboratoř práce s médii Přístup ke vzdělání a koncepce studia na DIFA JAMU je popsán ve výroční zprávě DIFA JAMU za rok 2009 takto: Pro studenty DIFA JAMU vytváří fakulta jedinečné podmínky zejména pro jejich samostatnou tvůrčí uměleckou činnost. DIFA JAMU podporuje odborným pedagogickým vedením, poskytnutím prostoru i finančních prostředků řadu studentských absolventských projektů i dalších projektů mimo povinný základ studia. Podpora je poskytována zejména výrazně talentovaným studentům (viz realizovaný Rozvojový projekt roku 2009), ale lze říci, že podmínky pro tvorbu a experimentování v rámci fakulty mají všichni studenti bez rozdílu. Mezi podporované aktivity patří například tradiční Salon původní tvorby, festival ateliéru Divadlo a výchova Sítko a další klauzurní práce studentů. K prolínání jednotlivých oborů dochází při práci na projektech v menších studentských týmech (semestrální projekty), kde se hranice mezi 14

15 profesemi prolínají. Do budoucna chce fakulta právě společné projekty menších tvůrčích studentských týmů výrazně podporovat i s ohledem na flexibilitu absolventů při vytváření nových pracovních příležitostí (z kontaktů se zahraničními vysokými školami vyplývá, že menší profesionální umělecké tvůrčí týmy takto fungují v řadě evropských zemí). Podporována je i spolupráce studentů s profesní sférou. Jedná se o nejrůznější typy praxí, pracovních stáží, hostování v divadlech, o účast na společensky významných kulturních akcích (Noc kejklířů, Průvod masek a další), o divadelní akce směřované k obohacení kulturního života měst, obcí, regionů (Regionální kolo přehlídky Šrámkův Písek a Mladá scéna, Vánoce v Brně, vánoční koncerty, tradiční divadelní představení v obci Velká Lhota atd.), aktivity směřované ke skupinám se specifickými potřebami (divadelní a vzdělávací aktivity ateliéru VDN, divadelní akce určené pro seniory v ateliéru DaV). Snahou Divadelní fakulty je také podporovat realizace děl, vzniklých na půdě fakulty, v médiích (práce studentů ateliéru RTDS realizované v rozhlase Olomouc apod.). (Výroční zpráva DIFA JAMU, 2009, s ) Ze zmíněné citace vyplývá, že student DIFA JAMU získá během let svého studia kromě penza teoretických znalostí také velké množství praktických zkušeností nezbytných pro jeho budoucí profesní kariéru a samostatnou tvůrčí činnost. Úmysl DIFA JAMU je přinášet studentům příležitosti rozvíjet se v rámci svého mateřského studijního oboru, a také se propojovat se studenty ostatních oborů, sbírat kontakty, pracovní zkušenosti a rozvíjet tyto vztahy pro snazší vstup do profesní sféry. Lze proto soudit, že profil absolventa DIFA JAMU bude specifický právě kvůli charakteristickému nastavení vzdělávacího systému, který je vlastní uměleckým školám Profil absolventa DIFA JAMU Jak stanoví zákon o vysokých školách, každý studijní program má mít definované členění na studijní obory, jejich charakteristiku a kombinace, a také popsaný profil absolventa příslušných studijních oborů. Jaké na DIFA JAMU existují 15

16 studijní obory je zmíněno výše, nyní se budeme zabývat tím, jak jsou profily oborů a jejich absolventů definovány. Jak definovat profil absolventa umělecké školy? Absolvent školy, který ukončí vysokoškolské vzdělání, má jistě celou řadu možností, jak se vzděláním bude zacházet. Může pokračovat v doktorském studiu, může se zdokonalovat samostudiem, může se zaměstnat ve zcela jiném oboru. Povinností školy je připravit jedince na život tak, aby se získanou profesní, vědeckou, sociální a občanskou kompetencí byl schopen zvládat aktuální a pokud možno i budoucí požadavky světa práce. Docílit jeho zaměstnatelnosti. Dlouhodobým cílem školské soustavy je slaďování výstupů s požadavky na trhu práce. To je ovšem velice složitě řešitelný úkol, protože požadavky trhu práce jsou proměnlivé stejně, jako je proměnlivý svět práce vůbec. (Beneš a kol., Marketing a práce s absolventy vysokých škol, 2001, s. 7) Je zřejmé, že definovat znalosti, schopnosti a dovednosti (kompetence) absolventa studijního programu dramatická umění je přinejmenším problematické. Není totiž tak snadné říci, že bez získaných kompetencí nemůže jedinec vykonávat profesi v oblasti dramatických umění stejně dobře jako vystudovaný posluchač oboru, tak jako je tomu například u právnického, lékařského, inženýrského vzdělání, nebo i v určitých humanitních oborech. Důkazem je mnoho herců, režisérů, dramaturgů, divadelních manažerů, kteří získali zcela jiné vzdělání, než jakou profesi vykonávají a s dobrými výsledky. Přesto je však důležité kompetence formulovat, aby mohly být porovnány s požadavky zaměstnavatelů a tím pomoci zajistit uplatnitelnost absolventů. Většina absolventů DIFA JAMU vykonává profesi výkonného umělce. V českém právním systému může výkonný umělec figurovat buď jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ ) nebo jako zaměstnanec v pracovním poměru. Pokud pracuje v zaměstnaneckém poměru, je jeho profese definována pracovní smlouvou. Pokud pracuje jako OSVČ, může být jeho činnost upravena buď živnostenským zákoníkem, nebo jiným zákonem. Činnosti, které spadají do oblasti 16

17 živnosti (zahrnuty do živností volných), jsou definovány zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jejich obsahové náplně jsou popsány v Příloze 4 příslušného zákona. Živnostenský zákoník popisuje několik oblastí podnikání zahrnujících kulturní sféru. Jedná se například o překladatelskou činnost, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádání výstav, výuku v oblasti umění, provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě. Tato činnost může spadat také do profilu profese absolventů, jejichž vzdělání není primárně zacíleno na povolání výkonného umělce, tedy absolventy Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie, Divadla a výchova nebo výchovné dramatiky Neslyšících. Činnost výkonných umělců provozovaná na volné noze, označovaná jako svobodná povolání 5, je právně upravena jiným než živnostenským zákonem. Dle 3, odst. b) živnostenského zákona živností není využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, které je chráněno zvláštními zákony (nejčastěji se jedná o právo autorské a práva související s právem autorským), jejich původci nebo autory. Profesní oblasti regulované podle živnostenského zákona se rozdělují na živnosti ohlašovací řemeslné, vázané a volné, a na koncesované živnosti. Pro mnohé profese je častým jevem, že se spojují do profesních cechů a organizací. Dochází tak ke konfrontaci názorů a postojů členů skupiny, a tím k vývoji profese jak uvnitř organizace, tak i s ohledem na vnější prostředí. Tím je určována i jejich pozice na trhu práce, jelikož je přesně stanoveno, jak vypadá profil daného reprezentanta organizace či jiného spolku, jaké jsou jeho kompetence. V oblasti dramatických umění jsou častější odborové organizace, které jsou však zakládány spíše za účelem prosazování pracovních, hospodářských, sociálních a jiných zájmů než upevňování oboru jako takového. To může být také dalším důvodem, proč není zcela snadné určit profil absolventa DIFA JAMU, jehož vzdělání směřuje do oblasti dramatického a tanečního umění a dle živnostenského zákona k profesím volným. Pro jejich 5 Svobodné povolání = podnikání fyzické osoby, která podniká na základě jiného než živnostenského zákona. Pro některá svobodná povolání platí také povinné členství v profesní komoře (pro lékaře, advokáty, exekutory atd.), pro jiná je členství v profesní komoře pouze dobrovolné (příkladně pro novináře). 17

18 provozování, jak uvádí živnostenský zákon, není potřeba prokázat odbornou ani jinou způsobilost k oprávnění živnost provozovat. Profil absolventa DIFA JAMU Lze kontaktovat, že profil absolventa není jako takový definován. Jednotlivé ateliéry utvářejí každý rok studijní plány vycházející z akreditací oborů, ve kterých je možné nalézt popis znalostí a zkušeností, které mají být studentům předávány. Z něho lze vyvodit i to, co by si měl ze studia odnést absolvent daného oboru. Téměř žádný z ateliérů však nepopisuje profil absolventa jako takový, zmíněny jsou v některých případech možnosti uplatnění absolventů v oboru. Z dlouhodobého záměru Divadelní fakulty vyplývá, že tematika absolventů je jedním z důležitých, i když ne klíčových oblastí zájmu. Proto lze vysledovat jednotlivé kroky ve snaze vazby s bývalými studenty udržovat, přesto chybí celková koncepce, která by se specializovala pouze na toto téma. Uplatnění absolventů O uplatnění absolventů při jejich relativně malém počtu v jednotlivých oborech má fakulta prostřednictvím jednotlivých vedoucích ateliérů poměrně dobrý přehled. O mimořádných úspěších některých absolventů je fakulta informována i z médií. Sledování profesního růstu absolventů vede i k nabídkám jednorázové spolupráce (vedení dílen v ateliéru Divadlo a výchova absolventy MgA. Martinem Hakem, přednášky absolventů divadelního manažerství zaměřené na konfrontaci akademického prostředí a praxe, prezentace občanského sdružení Augusto a občanského sdružení Legrando absolventů oboru Divadlo a výchova atd.). Uplatnění absolventů v praxi je dáno obecně možnostmi uplatnění v umělecké sféře a do jisté míry závisí na samostatnosti a schopnosti absolventů nejen vyhledávat pracovní příležitosti, ale také je vytvářet (viz např. zmiňovaná občanská sdružení) a nacházet jiné zdroje pro financování své umělecké činnosti než jen formou zaměstnání v pracovním úvazku (například formou tzv. svobodného povolání). V dalším směřování a inovování 18

19 studijních programů se DIFA JAMU zaměří právě na rozvíjení těchto schopností studentů, a tím na zvýšení jejich úspěšnosti na trhu práce (plánováno v souvislosti s definováním obsahu nově připravovaných projektů ESF). Samostatnou kapitolou je vyhledávání a příprava budoucích pedagogů fakulty. Děje se tak již v průběhu studia a zejména v rámci doktorského studijního programu. Studenti doktorského studia jsou vedeni k samostatné pedagogické činnosti. Stávají se asistenty současných pedagogů a postupně přebírají tu část výuky, ve které mohou uplatnit své tvůrčí a pedagogické schopnosti a využít výsledky svého výzkumu k tématu disertační práce. Po absolvování doktorského studia nacházejí mnozí z nich uplatnění na Divadelní fakultě i díky úspěšným projektům fakulty v oblasti výzkumu a vývoje. (Výroční zpráva DIFA JAMU, 2009, s. 16) Dlouhodobý záměr JAMU a jeho zaměření na absolventy Dlouhodobý záměr JAMU 6 (dále jen DZ ) na období navazuje na předchozí dlouhodobý záměr na období a také na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období , který vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Představuje oblasti, které JAMU považuje za klíčové pro rozvoj v následujících pěti letech. JAMU považuje za svoje základní poslání umělecké vzdělávání špičkových talentů, a to jednak v návaznosti na humanitní tradici evropského a českého vysokého školství, jednak v návaznosti na nové trendy vývoje v oblasti současného umění, které je charakterizováno stále větší syntetičností, tedy prostupností jednotlivých druhů umění, a zvětšujícím se multikulturalismem. JAMU chápe uměleckou tvorbu jako plnohodnotný prostředek poznávání světa rovnocenný vědecké a výzkumné činnosti. Umělecký 6 Dlouhodobý záměr vzdělávací a umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti na období

20 a humanitní aspekt rozvoje společnosti považuje JAMU v současné době, která je orientována na výkonnost, ukazatele ekonomického rozvoje, je závislá na informačních technologiích atd. atp., za podstatný a nezbytný. Při rozvoji všech těchto stránek společnosti, které je třeba respektovat a které jsou hybatelem a zdrojem nezbytného materiálního zabezpečení společnosti, není možné zanedbat emoční zdroje poznání, které člověku zprostředkuje právě umění. (Dlouhodobý záměr JAMU , s. 4) Cílem je zaměřit se na zvyšování kvality ve všech oblastech DZ. Růst kvality bude zajištěn rozvojem lidských zdrojů (pedagogů a pracovníků JAMU), důsledným vnitřním i vnějším hodnocením a zajišťováním kvality a inovací studijních programů počínaje akreditací nových oborů a konče významnými proměnami jednotlivých konkrétních studijních plánů. V popisu současného stavu vzdělávací činnosti je poukázáno na to, že se každým rokem mírně zvyšuje počet studentů ve všech třech úrovních vysokoškolské vzdělávací soustavy. V roce 2010 studovalo na JAMU 695 studentů, což je nejvyšší počet v celé historii školy. Jak je však v záměru zmíněno, nejedná se o masové nabírání studentů, tak jako je tomu na některých jiných vysokých školách, ale o trend související s přechodem na třístupňové vzdělání a tím vytvoření širší nabídky možné profesní kvalifikace s ohledem na požadavky umělecké praxe. Dále je v DZ uvedeno, že přes zvyšující se počet studentů (a tím také absolventů školy), nabízených forem studia a nabízených studijních oborů, nedochází k systematickému hodnocení a inovaci studijních programů s vazbou právě na absolventy školy a profesní instituce praxe obecně. 20

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Poděkování Autoři: Marie Adamcová, Kateřina Buzková, Zdeňka Kujová, Petr Návrat, Alena Štěpánová, Michaela Šebestová

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více