Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E"

Transkript

1 Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne zakazce na stavebnl pr6ce zad6van6 ve zjednodu5en6m podlimitnim ilzenidle g 38 z6kona s ndzvem: Rekonstrukcelektrorozvod0 v obiektech.,c" a..f" v areilu cukrovarnicki Na Slovance 1999/2, I82 2t praha FAX

2 strana 2 (celkem 8l) 1. NAZEV VEREJNE ZAKAZKY N6zev vefej n6 zakezky'. Rekonstrukcelektrorozvodri v objektech,,g" a,,f" v areelu Cukrovarnickil 2. IDEN-IIFIKACI.II OOAIE ZADAVATELE Obchodni firmar nebo nazev / obchodni firma nebo jm6no a priijmeni: Sidlo / mir;to podnikini/ misto trval6ho pobytu (piip. dorudovaci adresa): tt\. Osoba opr6vnerna jednat jm6nem di za zadavatele: FyzikAlni ristav AV dr, v. v. i. Na Slovance , Praha doc. Jan nioty, DrSc., ieditel 3. ldentlflkaeru[ 0onle osoby JEDNAJicizA zadavatele DLE S 151 zakona Obchodnifirmar nebo nitzev / obchodnifirma nebo jm6no a priijmenl: Sidlo / misto podnikdni/ misto trvaleho pobytu (piip. dorucovaci adresa): GORDION, s.r.o. IC: Osoba oprdvn rn6 za osobu zastupujici zadavatele jednat: Kontaktni osoba: Telefon. fax. Kolm , Praha g - Vysocany Mgr. Pavel Robek, jednatel spolednosti Mgr. lva ZwingerovS , +4', ion r:z Tato kvalifikadrri dokumentace (ddle jen,,kd") upravuje podrobnfm zp&sobem vymezenl a zpgsob prokazani spln6ni kvalifikacnich piedpoktadfl. 4.1 Kvalifikadni piedpoktady Kvalifikovanfm dle g 50 odst. 1 zvz pro ptn6ntveiejn6 zakazkyje dodavatet, kteni: a) Splnlziikladni kvatifikacni piedpoktady podte S 53 ZVZ, b) splni profesni kvalifikadni piedpoktady podte S 54ZVZ, c) piedlozi destn6 prohl65enl o sv6 ekonornicke a finandni zp0sobilosti splnit veiejn ou zak1zku a d) splnltechnicke kvatifikacni piedpoktady podte S 56 ZVZ. Na Slovance 1999/2, t8221.praha8 I Os FAX

3 strana 3 (celkem 8l) 4.2 P rokazfln i spl n 6n i kva I if i kace p rostied n ictvim s u bdodavatele Pokud neni dler $ 51 odst. 4 ZVZ dodavatel sc;hopen prok1zat spln6ni urdite c6sti kvalifikace pozadovanei zadavatelem dle $ 50 odst. 1 pism. b) a d) ZVZ v pln6m rozsahu, je opr6vndn splnenl kvalifikace rr chyb6jicim rozsahu prokdzat prostiednictvlm subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanoveninr $ 17 pism. i) ZVZ rozumi osoba, pomoci kter6 md dodavatel plnit urcitou d6st veiejn6 zakazky nebo kterii m6 poskytnout dodavateli k pln6ni veiejn6 zak1zky urcite vdci di pr6va. V souladu s ustanovenlm $ 33'l zakona e Sb., obchodni zdkonik, ve zn6ni pozdej5ich piedpisrl, plni-li dodavatel sv0j zavazel< pomocljin6 osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovldd tak, jako by zaviazek plnil sdm. Dodavatelje v takov6m piipad6 povinen zadaverteli piedlozit: a) Doklady prokazujici splneni zdkladniho kvalifikacniho piedprrkladu dle g 53 odst. 1 pism. j) ZVlL a profesniho kvalifikacniho piedpokladu dle $ 54 pism. a)zvzsubdodavatelem, b) smlouvu uzavienou se subdodavatelem, z ni2 vyplyvl zlvaz=ek subdodavatele k poskytnuti pln6n' urcen6ho k plneni veiejn6 zakazky dodiavatelem di k poskytnr-rti v6ci 6i pr6v, s nimiz bude dodavate,l oprdvn,en disponovatv r6mci pln6niveiejn6 zakazky, a to alespori v rozsahu, v jakem subdodavatel prokazal spln6ni kvalifikace dle g 50 odr;t. 1 pism. b) a d) ZVZ. Dodavatel neni opr6vnsn prostiednictvfm subdodavatele prokszat splrr6ni kvalifikace dle g 54 pism. a) ZVZ, tj. vlipis z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zaps6n, ci vlpis z.jine obdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. 4.3 ProkAzini spln6ni kvalifikace v piipadd podini spole6n6 nabi<lky V piipad6, 2e ma bft piedmet veiejne zakdzky pln6n nekolika dorcavateli spolecnd a za timto ucelenr pod6vaji di hoollaji podat spolednou nabidku, je dle $ 5'1 odst. SZVZkaZd,! z dodavatel0 povinen prokdzat spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpokladfr podle $ 50 odst. '1 pism. a)zyz a profesniho kvalifika6niho piedpokladu d : $ 54 pism. a) ZVZv pln6m rozsahu. Spln6ni kvalifikace dle g 50 odst. 1 pism. b) ad)zvll musi prok6zat'v5ichni dodavatel6 spolecnd. V prilpadd prokazov6ni sprlndni kvalifikace v chybejicim rozsahu prostiednictvim subdodavatele se pouzije g 51 odst. 4 ZVZ obdobn. V piipade, 2e ma bft piedm6t veiejn6 zaklzky pln6n dle $ 51 odst. 5 zavz spolecne n6kolika dodavateli, jsor, zadavateli dle S 51 odst. 6 ZVZ povinni piedlozit soucasn6 s doklacly prokazujicimi spln6ni kvalifika6nich piedpoklad& smlouvu, ve kter6 je obsazen zdvazek, 2e v5ichni tito dodavatel6 budou v0di veiejn6mu zadavateli a tietim osobdm z jakfchkoliv pr6vnich vztah0 vznikllioh v souvislosti s veiejnou zakazkor" zavazani spole,in6 a nerozdiln6, a to po celou <jobu pln6niveiejne zekazky ipo dobu trv6nijinyich zavazki, vypllivajicich z veiejn6 zakazky. PoZadavek na zavazek podle v6ty prvni tohoto ustanoveni ZyZ, ablt dodavatel6 byli zavazani spoledne a nerozdiln6, platl, pokud zvldstni pr6vni piedpis nebo zadavate. nestanovljinak 4.4 ProkAzini splndni kvalifikace u zahranidniho dodavatele V piipads, Ze rrevypllva ze zvlastniho prdvnihcl piedpisu jinak, prokerzuje dle g 51 odst. T ZVZ zahranicni dodavatel splntini kvalifikace zp&sobem podle pr6vniho iidu platn6ho v zemi jeho sidla, mlsta podnikdnl nebo bydli5td, a to v rozsahu po2adovan6m timto z6konem a veir:jnfm zadavatelem. pokud se podlel pr5vniho iddu platn6ho v zemi sidla, mista poclniksni nebo bydli5td ;zahranidniho dodavatele urdityi doklacl nevyddv6, je zahranidni dodavatel povinen prokdzat spln6ni takove c;6sti kvalifikace destnlm prohldsenim. Na Slovance!999/2,18221 praha 8 I FAX '

4 svana 4 (celkem 8r) Neni-li povinnost, jejiz splneni ma bit v remci kvalifikace prok1zanct, v zemi sidla, mlsta podnik6ni nebo bydli5t6 zahranicniho dodavatele stanovena, ucinl o t6to skutecnosti cr:stn6 prohlssenl. Doklady prokaz:ujlci splndni kvalifikace piedkl6ddr zahranicni dodavatel v pfrvodnim jazyce s piipojenim jejich 0iedn6 ovdien6ho piekladu do desk6ho jazyka, pokud zadavatel v zadlvacich podmink6ch nebo mezindrodni srnlouva, kterou je eesk6 republika vazana, nestanovi jinak; to plati i v piipadd, prokazuje-li splnenikvalifikiace doklady v jin6m nez desk6m jazyce dodavatel se sidlem, mlstem podnik6nf nebo mfstem trval6ho pobytu na 0zemi eeske republiky. Povinnost piipojit k dokladfim uiedn6 ov6ienli pieklad do cesk6ho jazyka se nevztahuje na doklady ve slovensk6m jazyce. 4.5 Seznam klralifikovanfch dodavatel0 V piipad6, Ze clodavatel piedlozi zadavateli vlpis ze seznamu kvalifiklovanyich dodavatel0 dle g 125 a n6sl. ZVZ ve lhftt6 pro proklzani spln6ni kvalifikace, nahrazuje tento vfpis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatel0 prol<azani spln6n i: a) z6kladnich kvalifikadnich piedpokladfr podte g 53 odst. 1 nebo 2ZVZa b) profesnich kvalifikacn lch piedpoklado podle $ 54 plsm. a) az d) ZVZ v tom rozsahu, v jakem dokladv prokazujici spln6ni tdchto profesnich kvalifikadnich piedpol<ladfr poknivajl pozadavky veiejn6h<l zadavatele na prokdz6nlspln6ni profesnich kvalifikadnich pie<ipoklad0 pro pln6niveiejne zaklzky. Zadavatelje povinen dle $ 127 odst. 4 ZVZpiijmout vfpis ze seznamu kvalifikovaniich dodavatel0, pokurl k poslednimu dni, ke kter6mu ma blit prok6z6no spln6ni kvalifikace, neni v17pis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatelr] starsi nez 3 misice. 4.6 Syst6m certifikovanfch dodavatelt V piipad6, Ze dodavatel piedlozi zadavateli certifikdt vydanlt v rdmci syst6mu certifikovanlich dodavatel& dle S 133 a ndsl. ZVZ, ktefi obsahuje n6lezitostl stanoven6 v g 139 ZVZ, ve lhrltd pro prok6z6ni sptn6ni kvalifikace a Uclaje v certifik6tu jsou platn6 nejm6n6 k poslednimu dni lhoty pro prok6rzdni spln6ni kvalifikace (S 52 ZVZ), nahrazuje tento certifik6t v rozsahu v n6m uvedenfchr ridajr] prok6z6ni spln6ni kvalifikace dodavatelem. 4.7 Zahranidnii seznam dodavatelri Zadavatel piijmre za podminek stanovenlch v $ 143 odst. 4 AlZ viipis ze zahranidniho seznamu dodavatelrl 6i zahranioni certifikdt od zahranicnlho dodavatele v piipad6, pokud rnd zahrani6ni dodavatel sidlo ci misto podnikdni, popriipade bydlist6, ve stdt6, ve kter6m byl vlipis ze :zahranienlho seznamu dodavatel0 ci zahranicni certifik6t vyd5n. Vlpis ze zahranidniho seznamu dodavatel[l ci zahranicni certifik6t nesml blt star5i 3 mdsicft a musi blit platnli k poslednimu dni lhfity pro prokazani kvalifikace. Vfpisem ze zahrani6niho seznamu doda'vatel[r di zahranidni certifikdt dorlavatel prokazuje splrreni kvalifikace, popilpad6 splneni jeji pilslu5n6 c6sti, v rozsahu stanoven5m dle $ i43 odst. 3 ZVZ. 4.8 Pravost a stiii dokladri Pokud nenizdkonem stanoveno jinak, piedkl6d6 dle $ 57 odst. l Zvzdodavatel kopie doklad0 prokazujicich spln6ni kvalifikace. Zadavatelje opr6vn6n pied uzavienlm smlouvy opr6vn6n pozadovat piedlozenlorigin6lir nebo ov6ienfch kopii dokladfr prokazujlcich r;pln6ni kvalifikace. Ur:hazed, se kterfm md bvt uzaviena smlouva dle $ ti2 zyz, je povinen je pied uzaviernim smlouvy piedlozit Na Slovance ,18 21 praha 8 I FAX

5 strana 5 (celkem i) Doklady proka:zujici splnenl zdkladnich kvalifikadnich piedpoklad0 a vfpis z obchodniho rejstiiku nesm6ji bft ke dni poddninabidky starsi90 katend6inich dn0 dte g 57 odst. 2ZaVZ. V piipad6, kdy zdkon nebo zadavatel v rdmci prokazani kvalifikace po:zaduje piedlozenl 0estn6ho prohl6seni dodavatele o splneni kvalifikace, musi takovs prohldseni obsahovat zdkonem a zadavatelem pozadovandi 0daje o splndrri kvalifikadnich piedpoklado a musi bft sou6asn6 podepsdnosobou opr6vn6nou jednat jm6nem ci za dodavatele. Pokud za dodavatele jedn6 osoba odlisn6 od osoby opr6vn6n6 jednat jm6nem di za dodavatele, musi blt v nabidce piedlozena pln6 moc v originiile nebo v riiedn6 ov6iene kopii. 4.9 Zmdny v k'valifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutl o vfb6ru nejvho<jn6j5i nabldky piestane dodavatel sphiovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozddji do 7 pracovnich rjn0 tuto skutecnost veriejn6mu zadavateli pisemnd ozn6mit. Dodavatel je pr:vinen piedlozit potiebne dokumenty prokazujici splnt:ni kvalifikace v pln6m rozsahu do 10 pracovnlch dn0 od ozn6menl t6to skutednosti veiejn6mu zadavateli. Veiejn! zadavatel m1ze na Z6dost dodavatele tuto lh0tu prodlouzit nebo mfrze zmeskdni lhfity prominout. Povinnost podle piedchozlho odstavce se dle $ 58 odst. 2Zvzvztahuje obdobn6 na uchazece, se ktenim je v souladu s rozhodnutlm zadavatele dle $ 81 nrozn6 uzaviit smlouvu, a lo a2 do doby uzavienl smlouvy. \/ takov6m piipadd musi uchazed, s nimz zadavatel uzavira smlouvu, piedlozit potiebn6 dokumengr prokazujici splndni kvalifikace v pln6m rozsahu nejpozd6ji pii uzavienlsmlouvy Lh0ta pr<> prokazini sptn6ni kvalifikace Ve zjednodu5en6m podlimitnim iizeni je dodavatel povinen prokazats;pln6ni kvalifikace ve lh&t6 pro pod6ni nabidek. a) ZAkladni krralifikadnl piedpoklady dle S 53 odst. 1 pism. al ZVZ sptiuje dodavatet, kteni neby pravomocn(l odsouzen pro trestn! cin sp5chan! ve prosp6ch organizovan6 zlocineck6 skupiny, trestnj' din fdasti na organizovan6 zlodineck6 skupin6, legalizace vlinosri z trestn6 dinnosti, podilnictvi, piijeti; Uplatku, porcplaceni, nepiim6ho uplatk6istvi, podvodu, riv6rov6ho podvodu, vcetne piipad0, kdy jde c, piipravu nebo pokus nebo ricastenstvi na tarkov6m trestn6m dinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzenlza spich6ni tarkov6ho trestn6ho cinu; jde-li o prdvnickou osobu, mulsi tento piedpoklad splnovat jak tatc, pr6vnick6 osoba, tak jeji statutdrni org6n nebo kazd! clen stiatutdrniho org6nu a je-li statut6rnim orgdnem dodavatele di clenem statut5rniho orgdnu dodavatele priivnickd osoba, musi tento piedpoklao splliovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jejl statut5rni org6n nebo kazdf dten statut6rnihorgdnu t6to pr6vnick6 osoby; podav6-li nabidku ci Zadost o ricast zahranicni prdvnick6 osoba prostiednictvim sv, organizadni slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splriovat vedle uvedenfch osob rovn6z vedouci t6to organizacni slozky; tento zakladni kvalifikadni piedpoklad musl dodavatel splhovat jak ve vztahu k tlzemi eeske republiky, tak k zemi s;v6ho sidta, mista podrrikdnidi bydli5t6. b) ZAkladni kr,ralifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. bl zvz sptiuje dodavatet, kteni nebyl pravomocn l odsouzen pro trestn! cin, jerhoz skutkovd podst;rta souvisi s piedm6tem podnikdni dodavatele podle zvl55tnich prdvnich piedpis0 nebo do5lo kzahlaz-eni odsouzeni za spachdrnitakoveho trestn6ho dinu;jde-li o pr6vnickou osobu, musituto podmtnku splnovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jejl Na Slovance 1999/2.,1821 praha 8 cz I t_11 FAX

6 strana 6 (celkem 8) statutdrnl organ nebo kazd! dlen statut6rnih orgdnu a je-li statut6rnim orgdnem dodavatele di dlenem statut6rniho org5nu dodavatele pr6vnick6 osoba, musi tento pi'edpoklad spliovat jak tato prdvnickii osoba, tak jejl statutdrni org6n nebo kazdii dlen statutsrnih orgdnu t6to pr6vnicke osoby, poddv6-li nabldku ci Zddost o uoast zahranidni pr6vnick6 osoba prostiednictvim sv6 organizadnl slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splhovat vedle uvedenfch osob rovn62 vedouci t6to organizadni slozky; tento zdkladnl kvalifikacni piedpoklad musi dodavatel spliovat jak ve vztahu k rizemi eeske republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnik6ni 6i bydli5t6. c) Z1kladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. c) ZVZ splf,uje dodavatel, ktenf v poslednlch 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedrr6ni nekal6 sout6ze formou podpl6ceni podle zvldstniho prdvniho pi'edpisu. d) e) Zakladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. d) ZVZ splfruje dodavatel, vfrci jehoz majetku neprobih6 nebo v poslednich 3 letech neprob6hlo insolvencniizeni, v n6mz bylo vyddno rozhodnuti o Upadku nerbo insolvendni n6vrh nebyl zamltnut proto, Ze merjetek nepostaduje k uhradd n6kladri insolven6niho iizeni, nebo nebyl konkuz zru5en proto, Ze nrajetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucen6 spr6va podle zvl6stnich pr6vnlch piedpisfr. Zakladni kitalifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. e) ZVZ splriuje dodavatel, kter;i neni v likvidaci, Z1kladni kvalifikaoni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. fl ZVZ splnuje dodavatel, kteni nemii v evidenci danl zachyceny daiov6 nedoplatky, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podn ikdni c;i bydli5te dodavatele. s) h) Z6kladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. gl ZVZ splnuje dodavatet, kte4i nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pen6le na veiejn6 zdravotnl poji5t6ni, a to jak v eeske republice, tak v zemi sidla, mista podnikanici bydli5t6 dodavatele. ZAkladni kvalifikaoni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. hl AtZ splnuje dodavatet, kteni nemii nedoplatek na pojistn6m a na pen6le na soci6lni zabezpe,ben( a piispevku na st5tni politiku zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnik6ni 6i bydli5t6 dodavatele. ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. { pism. il ZVZ splhuje dodavatet, kteni nebyl v poslednir:h 3 letech pravomocn6 disciplindrn6 potrest6n, di nru nebylo pravomocn6 ulozeno kdrrn6 opatieni podle zvld5tnich pr6vnich piedpis&, je-li podle g 54 pism. d) ZVZ pozadov6no prok6zdni odborn6 zpitsobilosti podle zvl6stnich prdvnich piedpisfi; pokud dodavatel vykon6v6 tuto dinnost prostiednictvim odpov6dn6ho zdstupce nebo jin6 osoby odpovidajici za cinnost dodavatele, vztahuje se tento piedproklad na tyto osoby. Zakladni krralifika6ni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. j) ZVll sptiuje dodavatet, ktenf neni veden v relstiiku osob se z6kazem pln6niveiejnyich zakltzek. k) Zikladni k'ralifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. k) Z\/Z spliuje dodavatel, kter6mu nebyta v poslednich 3 letech pravomocn6 ulozena pokuta za umozndnivlikonu neleg6lni pr6ce podle zvl6stniho pr6vniho pi'edpisu. Na Slovance 1999/2, 1822I praha ,1I FAX

7 strana 7 (celkem 8) 6. PROFESNIiKVALIFIKAEruiPNCOPOKLADY a) Splneni profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. aizvz prokdze dodavatel, kteni piedlozi vfpis z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zapsan, dl vfpis z jin6 obdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. b) c) Splndni profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. b)zvz prok6ze dodavatel, kteni piedtozi doklad o oprdvn6ni k podnik6ni podle zvl65tnich prdvnich piedpisfr v rozsahu odpovidajicim piedmdtu veiejne zakazky, zejm6na doklad prokazujicipiislu5ne Zivnostensk6 opr6vnenidi licenci. Splnenl profesnlho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. dizvz prok6ze dodavatel, kteni piedlozi doklad os\/6ddujlci odbornou zpftsobilost dodavatele nebo osclby, iqiml prostiednictvlm odbornou zpr3rsobi losl, zabezpeduje: - Autorizace dle zakona d Sb. voboru technika prostiedl staveb, specializace elektrolfech n icka zaiizenl (a uto rizova n 1i tech n i k n ebo a utorizo\,/'a ny i nze n!r). 7. EKONOMITGXA R TIHNTCNI ZPUSOBILO$T DODAVATELE Dodavatel v souladu s $ 50 odst. 1 pism. c) Z'VZ piedloi'i cestn6 pnrhldseni o sv6 ekonomick6 a financni zpfrsobilosti sprlnit veiejnou zakitzku. eestne prohl65eni bude podeps6n osobou opr6vn6nou jednat im6nem di za dodavatele a z jeho obsahu musi vyplfvat, Ze dodavatel splhuje pozadavek zadavatele. pokurl za dodavatele jednd osoba odli5nd od osoby opr6vn6n6 jednat jm6nern 6i za dodavatele, musi bft v nabidce piedlozena plnii moc v origin6le nebo v riiedn6 ov6iene kopii. 8. TECHNTCNIE XVnurrrldrui preopoklady DLE S 56 ODST. 3 pism. AIZVZ a) Rozsah po:zadovanyich informacta dokladfr dle g 56 odst. 5 pism. a) ZVZ: Dodavatel ;piedlozi seznam stavebnich praci provedenlich dodavertelem za poslednich 5 let a osvedceni objednatelft o i6dn6m pln6ni nejvfznanrn6jsich z t6chto stavebnich praci; tato osv6d0eni musi zahrnovat cenu, dobu a misto provdd6ni stavebnich praci a mus;i obsahovat fdaj o tom, zda byly tyt<l stavebni pr6ce provedeny iddne a odborn6. b) Zp&sob prakazeni spln6nitohoto kvalifikadniho piedpokladu dle g 56 odst. 5 pism. b)v,/z: Dodavatel prok6ze splndni tohoto kvalifikacniho piedpokladu pierjlozenlm seznamu ve form6 destn6ho prohl65eni vcetn6 piislu5nfch osv6ddeni objednatehl, znich1 bude patrn6 splndni nize vymezend 0rovn6 tohoto kvalifikacn iho piedpokladu. c) Vymezeni rminim6lni rirovn6 tohoto kvalifikadniho piedpokladu o<lpovidajici druhu, rozsahu a slozitost' piedm6tu pln6niveiejn6 zakazky dle g 56 odst 5 pism. c) ZVZ: Dodavatel r;phiuje tento kvalifikadnl piedpoklad, pokud za poslednich 5 let provedl alespofi: - 3 stavebni pr6ce, jejichz piedm6tem byla instalace a montiiz elektricklch rozvodfi a zaiizeni ve finandnim rozsahu min ,- Kd bez DPH, aloza kazd<lu z dokladovanfch stavebnich praci; SplnSni kvalifikiadnich piedpokladfi se dle $ 62 odst. 3 ZVZ prokazuje ve zjednodu5en6m podtimitnim iizeni piedlozenim cr-'stn6ho prohldseni, z jehoz obsahu bude ziejm6, ze dodavatel pilslu5n6 kvalifikadni Na Slovance 1,999/2, 1.822l praha 8 u. cz I Os3 11i FAX '

8 strana 8 (celkem 8) piedpoklady pozadovan6 zadavatelem sphuje. Vzor destn6ho prohld5eni zadavatel poskytuje piilohou zadav aci doku rnentace. Uchazed, se ktery7m6 biit uzaviena smlouva podle $ 82 ZVZ, je povinen pied jejim uzavienim piedlozit zadavateli origin6ly nebo 0iedn6 ov6ien6 kopie doklad& prokazujicich spln6ni kvalifikace. Nespln6ni teto povinnosti se povs2ul. za neposkytnuti soudinnosti k uzavieni smlouvy ve smyslu ustanoveni $ 82 odst. 4 zvz. V Praze dne doc/jan Riot<yi, DrSc., i Na Slovance 1,999/.2, praha 8 I FAX

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i.

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i. ?il Fvzikalnf ustav -Ez txj R[ademie v6d e R, v. v. i. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE k veiejn6 zak zcezadlvanl dle zdkona e.13712006 Sb., o veiejnychzakazkach, ve zn6ni pozdej5ich piedpisfr (d6le jen,,zakon"

Více

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E k veiejn6 zaklzce zad1van6 dle z6kona e. rc7,2006 Sb., o veiejnlich zaklzkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisft (d6le jen,,zakon" di,,zvz") pro zpracovdni nabidky k podlimitnl

Více

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E OPERACNI PROGRAM PRAHA Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E k veiejn6 zak6zce zad6van6 dle zdkona e. 13712006 Sb., o veiejnfch zarkazkdch, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0 (ddle jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracovdni

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah NZ ROP Y:Ili?-' INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l XVAUI pt XIC tti OOXU M E NTAC E X Ve Re.l ne ZAXIUCE ZADAVAN ;G zaiio'na'e: iitttooo

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv vyzva K PoDAr.ri NeeiDKY N6zev zakazky: e islo zak6zky: Forma zadani'.,,zaji5t6ni praktick6ho vfcviku v iizeni vozidel skupiny

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Ř Á Á É Ř ř ř Ú é Ř É Á ě ě ý ř ě Ů Ř ř ý ě ě š ř ů Á É Ř éý ů é ž ř ý ž ý é ěř ř é é ř ř ě é é ž ý š ě ř ě é ř é ý é ý ě ě ď ř Ťé ž ť úú Á ú ř é ě ě é ě é ř ě ě é ř ý ž ě ě ě é é ř ý ý ě ě ó Ř Ě Ř Á ř

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l?

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l? PISEMNA vyzvak Poonrui NABioxY pro zad6ni veiejn6 zak1zky mal6ho rozsahu na stavebni prsce Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st Zadavatel : Obce Fhah, lfirtu{q,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zak{zku na služby s n{zvem Poskytnutí úvěru k zajištění dofinancov{ní projektu s n{zvem Bernartice u Trutnova vodovod - 3. etapa včetně refinancov{ní st{vajícího úvěru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici"

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici KvALIFTKAcNf uoxullunracr K vrf,srn.e zakazce zadavane zjednoouspnvvr podlrmrrni'h,l niznnivr DLE $ :s zarou A (,.137t2006 sb., o verejnycuzxxdzkach, vg znenf pozoprsicu pnpoprsu parn JEN,,zAKoN.,; Nizev

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon" ei,,alz")

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon ei,,alz) ZnoAvnci DoKUMENTAcE dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni (d6le jen,,zflkon" ei,,alz") pro zpracov6ni nabidky k podlimitni veiejne zak1zce na stavebni pr6ce zad5van6

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky:

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky: Adaptace dvou staveb - kravinfr pro potieby ustdjeni koni Zadfvaci dokumentace prrc podlimitniveiejnou zakdzku na stavebni prdce zadanou formou zjerdnodu5endho podlimitniho iizen( dle z6kona :137 /2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin F)PPl \.1 Oprnn(nf PRocRAM PRAHA KONKURfNCgSCHOPNOST @le [ _..;:-l T MIEIE J H r r r * i l Hffin nli I *.i l EVROPSKAUNTE ZADAVACI DOKUMEINTACE pro zpracovdni nabidky k vetejn6 zakdzce mal6ho rozsilhu

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava DODÁVKA PRVKŮ SÍŤOVÉ

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE 2013' ,,NAKUp pi.enosrufch A srolnich poiirni0 v RocE. zadavatel: eesk6 republika - KancelSi Sendtu

ZADAVACI DOKUMENTACE 2013' ,,NAKUp pi.enosrufch A srolnich poiirni0 v RocE. zadavatel: eesk6 republika - KancelSi Sendtu ZADAVACI DOKUMENTACE dle 5 44 z{kona t. L37/2006 Sb., o veiejntich zakiizk6ch pro zpracovdni nabidky k vefejn6 zak6zce na dod6vky zadan6 v otevfen6m iizenf s ndzvem:,,nakup pi.enosrufch A srolnich poiirni0

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ/REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.04/4.1.00/32.00018 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve výběrovém řízení

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY

LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY Rámcová smlouva péče o bezlesí na území NP Šumava veřejný zadavatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace, IČ: 00583171 se

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

VODOVOD XACOV. Ylzva k Podini nabidky na veiejnou zaklzku na projekdni a in2enfrsk6 pr6ce

VODOVOD XACOV. Ylzva k Podini nabidky na veiejnou zaklzku na projekdni a in2enfrsk6 pr6ce M6stys Kicov Jirsikova 157 28509 K6cov rel.'.327 324204 fax'.327 324375 mobil: 73667'l U1 - starosta e-mail: oupodatelna@kacov.cz 6.j.: 250/2009 V Kdrcov6 dne 29.4.2009 Ylzva k Podini nabidky na veiejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. Obec Zivanice 152,533 42 Livanice 801 - Obec nebo mdstsk6 d6st hlavniho mdsta Prahy Petr Lejhanec, starosta

ZADAVACI DOKUMENTACE. Obec Zivanice 152,533 42 Livanice 801 - Obec nebo mdstsk6 d6st hlavniho mdsta Prahy Petr Lejhanec, starosta 7 ZADAVACI DOKUMENTACE f na veiejnou zakhzku v rdmci LXIV. vfzvy Ministerstva Zivotniho prostiedi s n6zvem: eesk6 republiky na dod6vku,,sber a svoz bioodpadu v obci i.ivanice,, vyhl65enou v souladu se

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Obec Uherčice splašková kanalizace a ČOV evid.číslo veřejné

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec. Akce. Cena za pronájem

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec. Akce. Cena za pronájem KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č. 1 Akce Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec Název uchazeče Právní forma uchazeče Sídlo uchazeče IČ DIČ Adresa pro doručování korespondence

Více