Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E"

Transkript

1 Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne zakazce na stavebnl pr6ce zad6van6 ve zjednodu5en6m podlimitnim ilzenidle g 38 z6kona s ndzvem: Rekonstrukcelektrorozvod0 v obiektech.,c" a..f" v areilu cukrovarnicki Na Slovance 1999/2, I82 2t praha FAX

2 strana 2 (celkem 8l) 1. NAZEV VEREJNE ZAKAZKY N6zev vefej n6 zakezky'. Rekonstrukcelektrorozvodri v objektech,,g" a,,f" v areelu Cukrovarnickil 2. IDEN-IIFIKACI.II OOAIE ZADAVATELE Obchodni firmar nebo nazev / obchodni firma nebo jm6no a priijmeni: Sidlo / mir;to podnikini/ misto trval6ho pobytu (piip. dorudovaci adresa): tt\. Osoba opr6vnerna jednat jm6nem di za zadavatele: FyzikAlni ristav AV dr, v. v. i. Na Slovance , Praha doc. Jan nioty, DrSc., ieditel 3. ldentlflkaeru[ 0onle osoby JEDNAJicizA zadavatele DLE S 151 zakona Obchodnifirmar nebo nitzev / obchodnifirma nebo jm6no a priijmenl: Sidlo / misto podnikdni/ misto trvaleho pobytu (piip. dorucovaci adresa): GORDION, s.r.o. IC: Osoba oprdvn rn6 za osobu zastupujici zadavatele jednat: Kontaktni osoba: Telefon. fax. Kolm , Praha g - Vysocany Mgr. Pavel Robek, jednatel spolednosti Mgr. lva ZwingerovS , +4', ion r:z Tato kvalifikadrri dokumentace (ddle jen,,kd") upravuje podrobnfm zp&sobem vymezenl a zpgsob prokazani spln6ni kvalifikacnich piedpoktadfl. 4.1 Kvalifikadni piedpoktady Kvalifikovanfm dle g 50 odst. 1 zvz pro ptn6ntveiejn6 zakazkyje dodavatet, kteni: a) Splnlziikladni kvatifikacni piedpoktady podte S 53 ZVZ, b) splni profesni kvalifikadni piedpoktady podte S 54ZVZ, c) piedlozi destn6 prohl65enl o sv6 ekonornicke a finandni zp0sobilosti splnit veiejn ou zak1zku a d) splnltechnicke kvatifikacni piedpoktady podte S 56 ZVZ. Na Slovance 1999/2, t8221.praha8 I Os FAX

3 strana 3 (celkem 8l) 4.2 P rokazfln i spl n 6n i kva I if i kace p rostied n ictvim s u bdodavatele Pokud neni dler $ 51 odst. 4 ZVZ dodavatel sc;hopen prok1zat spln6ni urdite c6sti kvalifikace pozadovanei zadavatelem dle $ 50 odst. 1 pism. b) a d) ZVZ v pln6m rozsahu, je opr6vndn splnenl kvalifikace rr chyb6jicim rozsahu prokdzat prostiednictvlm subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanoveninr $ 17 pism. i) ZVZ rozumi osoba, pomoci kter6 md dodavatel plnit urcitou d6st veiejn6 zakazky nebo kterii m6 poskytnout dodavateli k pln6ni veiejn6 zak1zky urcite vdci di pr6va. V souladu s ustanovenlm $ 33'l zakona e Sb., obchodni zdkonik, ve zn6ni pozdej5ich piedpisrl, plni-li dodavatel sv0j zavazel< pomocljin6 osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovldd tak, jako by zaviazek plnil sdm. Dodavatelje v takov6m piipad6 povinen zadaverteli piedlozit: a) Doklady prokazujici splneni zdkladniho kvalifikacniho piedprrkladu dle g 53 odst. 1 pism. j) ZVlL a profesniho kvalifikacniho piedpokladu dle $ 54 pism. a)zvzsubdodavatelem, b) smlouvu uzavienou se subdodavatelem, z ni2 vyplyvl zlvaz=ek subdodavatele k poskytnuti pln6n' urcen6ho k plneni veiejn6 zakazky dodiavatelem di k poskytnr-rti v6ci 6i pr6v, s nimiz bude dodavate,l oprdvn,en disponovatv r6mci pln6niveiejn6 zakazky, a to alespori v rozsahu, v jakem subdodavatel prokazal spln6ni kvalifikace dle g 50 odr;t. 1 pism. b) a d) ZVZ. Dodavatel neni opr6vnsn prostiednictvfm subdodavatele prokszat splrr6ni kvalifikace dle g 54 pism. a) ZVZ, tj. vlipis z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zaps6n, ci vlpis z.jine obdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. 4.3 ProkAzini spln6ni kvalifikace v piipadd podini spole6n6 nabi<lky V piipad6, 2e ma bft piedmet veiejne zakdzky pln6n nekolika dorcavateli spolecnd a za timto ucelenr pod6vaji di hoollaji podat spolednou nabidku, je dle $ 5'1 odst. SZVZkaZd,! z dodavatel0 povinen prokdzat spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpokladfr podle $ 50 odst. '1 pism. a)zyz a profesniho kvalifika6niho piedpokladu d : $ 54 pism. a) ZVZv pln6m rozsahu. Spln6ni kvalifikace dle g 50 odst. 1 pism. b) ad)zvll musi prok6zat'v5ichni dodavatel6 spolecnd. V prilpadd prokazov6ni sprlndni kvalifikace v chybejicim rozsahu prostiednictvim subdodavatele se pouzije g 51 odst. 4 ZVZ obdobn. V piipade, 2e ma bft piedm6t veiejn6 zaklzky pln6n dle $ 51 odst. 5 zavz spolecne n6kolika dodavateli, jsor, zadavateli dle S 51 odst. 6 ZVZ povinni piedlozit soucasn6 s doklacly prokazujicimi spln6ni kvalifika6nich piedpoklad& smlouvu, ve kter6 je obsazen zdvazek, 2e v5ichni tito dodavatel6 budou v0di veiejn6mu zadavateli a tietim osobdm z jakfchkoliv pr6vnich vztah0 vznikllioh v souvislosti s veiejnou zakazkor" zavazani spole,in6 a nerozdiln6, a to po celou <jobu pln6niveiejne zekazky ipo dobu trv6nijinyich zavazki, vypllivajicich z veiejn6 zakazky. PoZadavek na zavazek podle v6ty prvni tohoto ustanoveni ZyZ, ablt dodavatel6 byli zavazani spoledne a nerozdiln6, platl, pokud zvldstni pr6vni piedpis nebo zadavate. nestanovljinak 4.4 ProkAzini splndni kvalifikace u zahranidniho dodavatele V piipads, Ze rrevypllva ze zvlastniho prdvnihcl piedpisu jinak, prokerzuje dle g 51 odst. T ZVZ zahranicni dodavatel splntini kvalifikace zp&sobem podle pr6vniho iidu platn6ho v zemi jeho sidla, mlsta podnikdnl nebo bydli5td, a to v rozsahu po2adovan6m timto z6konem a veir:jnfm zadavatelem. pokud se podlel pr5vniho iddu platn6ho v zemi sidla, mista poclniksni nebo bydli5td ;zahranidniho dodavatele urdityi doklacl nevyddv6, je zahranidni dodavatel povinen prokdzat spln6ni takove c;6sti kvalifikace destnlm prohldsenim. Na Slovance!999/2,18221 praha 8 I FAX '

4 svana 4 (celkem 8r) Neni-li povinnost, jejiz splneni ma bit v remci kvalifikace prok1zanct, v zemi sidla, mlsta podnik6ni nebo bydli5t6 zahranicniho dodavatele stanovena, ucinl o t6to skutecnosti cr:stn6 prohlssenl. Doklady prokaz:ujlci splndni kvalifikace piedkl6ddr zahranicni dodavatel v pfrvodnim jazyce s piipojenim jejich 0iedn6 ovdien6ho piekladu do desk6ho jazyka, pokud zadavatel v zadlvacich podmink6ch nebo mezindrodni srnlouva, kterou je eesk6 republika vazana, nestanovi jinak; to plati i v piipadd, prokazuje-li splnenikvalifikiace doklady v jin6m nez desk6m jazyce dodavatel se sidlem, mlstem podnik6nf nebo mfstem trval6ho pobytu na 0zemi eeske republiky. Povinnost piipojit k dokladfim uiedn6 ov6ienli pieklad do cesk6ho jazyka se nevztahuje na doklady ve slovensk6m jazyce. 4.5 Seznam klralifikovanfch dodavatel0 V piipad6, Ze clodavatel piedlozi zadavateli vlpis ze seznamu kvalifiklovanyich dodavatel0 dle g 125 a n6sl. ZVZ ve lhftt6 pro proklzani spln6ni kvalifikace, nahrazuje tento vfpis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatel0 prol<azani spln6n i: a) z6kladnich kvalifikadnich piedpokladfr podte g 53 odst. 1 nebo 2ZVZa b) profesnich kvalifikacn lch piedpoklado podle $ 54 plsm. a) az d) ZVZ v tom rozsahu, v jakem dokladv prokazujici spln6ni tdchto profesnich kvalifikadnich piedpol<ladfr poknivajl pozadavky veiejn6h<l zadavatele na prokdz6nlspln6ni profesnich kvalifikadnich pie<ipoklad0 pro pln6niveiejne zaklzky. Zadavatelje povinen dle $ 127 odst. 4 ZVZpiijmout vfpis ze seznamu kvalifikovaniich dodavatel0, pokurl k poslednimu dni, ke kter6mu ma blit prok6z6no spln6ni kvalifikace, neni v17pis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatelr] starsi nez 3 misice. 4.6 Syst6m certifikovanfch dodavatelt V piipad6, Ze dodavatel piedlozi zadavateli certifikdt vydanlt v rdmci syst6mu certifikovanlich dodavatel& dle S 133 a ndsl. ZVZ, ktefi obsahuje n6lezitostl stanoven6 v g 139 ZVZ, ve lhrltd pro prok6z6ni sptn6ni kvalifikace a Uclaje v certifik6tu jsou platn6 nejm6n6 k poslednimu dni lhoty pro prok6rzdni spln6ni kvalifikace (S 52 ZVZ), nahrazuje tento certifik6t v rozsahu v n6m uvedenfchr ridajr] prok6z6ni spln6ni kvalifikace dodavatelem. 4.7 Zahranidnii seznam dodavatelri Zadavatel piijmre za podminek stanovenlch v $ 143 odst. 4 AlZ viipis ze zahranidniho seznamu dodavatelrl 6i zahranioni certifikdt od zahranicnlho dodavatele v piipad6, pokud rnd zahrani6ni dodavatel sidlo ci misto podnikdni, popriipade bydlist6, ve stdt6, ve kter6m byl vlipis ze :zahranienlho seznamu dodavatel0 ci zahranicni certifik6t vyd5n. Vlpis ze zahranidniho seznamu dodavatel[l ci zahranicni certifik6t nesml blt star5i 3 mdsicft a musi blit platnli k poslednimu dni lhfity pro prokazani kvalifikace. Vfpisem ze zahrani6niho seznamu doda'vatel[r di zahranidni certifikdt dorlavatel prokazuje splrreni kvalifikace, popilpad6 splneni jeji pilslu5n6 c6sti, v rozsahu stanoven5m dle $ i43 odst. 3 ZVZ. 4.8 Pravost a stiii dokladri Pokud nenizdkonem stanoveno jinak, piedkl6d6 dle $ 57 odst. l Zvzdodavatel kopie doklad0 prokazujicich spln6ni kvalifikace. Zadavatelje opr6vn6n pied uzavienlm smlouvy opr6vn6n pozadovat piedlozenlorigin6lir nebo ov6ienfch kopii dokladfr prokazujlcich r;pln6ni kvalifikace. Ur:hazed, se kterfm md bvt uzaviena smlouva dle $ ti2 zyz, je povinen je pied uzaviernim smlouvy piedlozit Na Slovance ,18 21 praha 8 I FAX

5 strana 5 (celkem i) Doklady proka:zujici splnenl zdkladnich kvalifikadnich piedpoklad0 a vfpis z obchodniho rejstiiku nesm6ji bft ke dni poddninabidky starsi90 katend6inich dn0 dte g 57 odst. 2ZaVZ. V piipad6, kdy zdkon nebo zadavatel v rdmci prokazani kvalifikace po:zaduje piedlozenl 0estn6ho prohl6seni dodavatele o splneni kvalifikace, musi takovs prohldseni obsahovat zdkonem a zadavatelem pozadovandi 0daje o splndrri kvalifikadnich piedpoklado a musi bft sou6asn6 podepsdnosobou opr6vn6nou jednat jm6nem ci za dodavatele. Pokud za dodavatele jedn6 osoba odlisn6 od osoby opr6vn6n6 jednat jm6nem di za dodavatele, musi blt v nabidce piedlozena pln6 moc v originiile nebo v riiedn6 ov6iene kopii. 4.9 Zmdny v k'valifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutl o vfb6ru nejvho<jn6j5i nabldky piestane dodavatel sphiovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozddji do 7 pracovnich rjn0 tuto skutecnost veriejn6mu zadavateli pisemnd ozn6mit. Dodavatel je pr:vinen piedlozit potiebne dokumenty prokazujici splnt:ni kvalifikace v pln6m rozsahu do 10 pracovnlch dn0 od ozn6menl t6to skutednosti veiejn6mu zadavateli. Veiejn! zadavatel m1ze na Z6dost dodavatele tuto lh0tu prodlouzit nebo mfrze zmeskdni lhfity prominout. Povinnost podle piedchozlho odstavce se dle $ 58 odst. 2Zvzvztahuje obdobn6 na uchazece, se ktenim je v souladu s rozhodnutlm zadavatele dle $ 81 nrozn6 uzaviit smlouvu, a lo a2 do doby uzavienl smlouvy. \/ takov6m piipadd musi uchazed, s nimz zadavatel uzavira smlouvu, piedlozit potiebn6 dokumengr prokazujici splndni kvalifikace v pln6m rozsahu nejpozd6ji pii uzavienlsmlouvy Lh0ta pr<> prokazini sptn6ni kvalifikace Ve zjednodu5en6m podlimitnim iizeni je dodavatel povinen prokazats;pln6ni kvalifikace ve lh&t6 pro pod6ni nabidek. a) ZAkladni krralifikadnl piedpoklady dle S 53 odst. 1 pism. al ZVZ sptiuje dodavatet, kteni neby pravomocn(l odsouzen pro trestn! cin sp5chan! ve prosp6ch organizovan6 zlocineck6 skupiny, trestnj' din fdasti na organizovan6 zlodineck6 skupin6, legalizace vlinosri z trestn6 dinnosti, podilnictvi, piijeti; Uplatku, porcplaceni, nepiim6ho uplatk6istvi, podvodu, riv6rov6ho podvodu, vcetne piipad0, kdy jde c, piipravu nebo pokus nebo ricastenstvi na tarkov6m trestn6m dinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzenlza spich6ni tarkov6ho trestn6ho cinu; jde-li o prdvnickou osobu, mulsi tento piedpoklad splnovat jak tatc, pr6vnick6 osoba, tak jeji statutdrni org6n nebo kazd! clen stiatutdrniho org6nu a je-li statut6rnim orgdnem dodavatele di clenem statut5rniho orgdnu dodavatele priivnickd osoba, musi tento piedpoklao splliovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jejl statut5rni org6n nebo kazdf dten statut6rnihorgdnu t6to pr6vnick6 osoby; podav6-li nabidku ci Zadost o ricast zahranicni prdvnick6 osoba prostiednictvim sv, organizadni slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splriovat vedle uvedenfch osob rovn6z vedouci t6to organizacni slozky; tento zakladni kvalifikadni piedpoklad musl dodavatel splhovat jak ve vztahu k tlzemi eeske republiky, tak k zemi s;v6ho sidta, mista podrrikdnidi bydli5t6. b) ZAkladni kr,ralifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. bl zvz sptiuje dodavatet, kteni nebyl pravomocn l odsouzen pro trestn! cin, jerhoz skutkovd podst;rta souvisi s piedm6tem podnikdni dodavatele podle zvl55tnich prdvnich piedpis0 nebo do5lo kzahlaz-eni odsouzeni za spachdrnitakoveho trestn6ho dinu;jde-li o pr6vnickou osobu, musituto podmtnku splnovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jejl Na Slovance 1999/2.,1821 praha 8 cz I t_11 FAX

6 strana 6 (celkem 8) statutdrnl organ nebo kazd! dlen statut6rnih orgdnu a je-li statut6rnim orgdnem dodavatele di dlenem statut6rniho org5nu dodavatele pr6vnick6 osoba, musi tento pi'edpoklad spliovat jak tato prdvnickii osoba, tak jejl statutdrni org6n nebo kazdii dlen statutsrnih orgdnu t6to pr6vnicke osoby, poddv6-li nabldku ci Zddost o uoast zahranidni pr6vnick6 osoba prostiednictvim sv6 organizadnl slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splhovat vedle uvedenfch osob rovn62 vedouci t6to organizadni slozky; tento zdkladnl kvalifikacni piedpoklad musi dodavatel spliovat jak ve vztahu k rizemi eeske republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnik6ni 6i bydli5t6. c) Z1kladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. c) ZVZ splf,uje dodavatel, ktenf v poslednlch 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedrr6ni nekal6 sout6ze formou podpl6ceni podle zvldstniho prdvniho pi'edpisu. d) e) Zakladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. d) ZVZ splfruje dodavatel, vfrci jehoz majetku neprobih6 nebo v poslednich 3 letech neprob6hlo insolvencniizeni, v n6mz bylo vyddno rozhodnuti o Upadku nerbo insolvendni n6vrh nebyl zamltnut proto, Ze merjetek nepostaduje k uhradd n6kladri insolven6niho iizeni, nebo nebyl konkuz zru5en proto, Ze nrajetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucen6 spr6va podle zvl6stnich pr6vnlch piedpisfr. Zakladni kitalifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. e) ZVZ splriuje dodavatel, kter;i neni v likvidaci, Z1kladni kvalifikaoni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. fl ZVZ splnuje dodavatel, kteni nemii v evidenci danl zachyceny daiov6 nedoplatky, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podn ikdni c;i bydli5te dodavatele. s) h) Z6kladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. gl ZVZ splnuje dodavatet, kte4i nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pen6le na veiejn6 zdravotnl poji5t6ni, a to jak v eeske republice, tak v zemi sidla, mista podnikanici bydli5t6 dodavatele. ZAkladni kvalifikaoni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. hl AtZ splnuje dodavatet, kteni nemii nedoplatek na pojistn6m a na pen6le na soci6lni zabezpe,ben( a piispevku na st5tni politiku zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnik6ni 6i bydli5t6 dodavatele. ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. { pism. il ZVZ splhuje dodavatet, kteni nebyl v poslednir:h 3 letech pravomocn6 disciplindrn6 potrest6n, di nru nebylo pravomocn6 ulozeno kdrrn6 opatieni podle zvld5tnich pr6vnich piedpis&, je-li podle g 54 pism. d) ZVZ pozadov6no prok6zdni odborn6 zpitsobilosti podle zvl6stnich prdvnich piedpisfi; pokud dodavatel vykon6v6 tuto dinnost prostiednictvim odpov6dn6ho zdstupce nebo jin6 osoby odpovidajici za cinnost dodavatele, vztahuje se tento piedproklad na tyto osoby. Zakladni krralifika6ni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. j) ZVll sptiuje dodavatet, ktenf neni veden v relstiiku osob se z6kazem pln6niveiejnyich zakltzek. k) Zikladni k'ralifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. k) Z\/Z spliuje dodavatel, kter6mu nebyta v poslednich 3 letech pravomocn6 ulozena pokuta za umozndnivlikonu neleg6lni pr6ce podle zvl6stniho pr6vniho pi'edpisu. Na Slovance 1999/2, 1822I praha ,1I FAX

7 strana 7 (celkem 8) 6. PROFESNIiKVALIFIKAEruiPNCOPOKLADY a) Splneni profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. aizvz prokdze dodavatel, kteni piedlozi vfpis z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zapsan, dl vfpis z jin6 obdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. b) c) Splndni profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. b)zvz prok6ze dodavatel, kteni piedtozi doklad o oprdvn6ni k podnik6ni podle zvl65tnich prdvnich piedpisfr v rozsahu odpovidajicim piedmdtu veiejne zakazky, zejm6na doklad prokazujicipiislu5ne Zivnostensk6 opr6vnenidi licenci. Splnenl profesnlho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. dizvz prok6ze dodavatel, kteni piedlozi doklad os\/6ddujlci odbornou zpftsobilost dodavatele nebo osclby, iqiml prostiednictvlm odbornou zpr3rsobi losl, zabezpeduje: - Autorizace dle zakona d Sb. voboru technika prostiedl staveb, specializace elektrolfech n icka zaiizenl (a uto rizova n 1i tech n i k n ebo a utorizo\,/'a ny i nze n!r). 7. EKONOMITGXA R TIHNTCNI ZPUSOBILO$T DODAVATELE Dodavatel v souladu s $ 50 odst. 1 pism. c) Z'VZ piedloi'i cestn6 pnrhldseni o sv6 ekonomick6 a financni zpfrsobilosti sprlnit veiejnou zakitzku. eestne prohl65eni bude podeps6n osobou opr6vn6nou jednat im6nem di za dodavatele a z jeho obsahu musi vyplfvat, Ze dodavatel splhuje pozadavek zadavatele. pokurl za dodavatele jednd osoba odli5nd od osoby opr6vn6n6 jednat jm6nern 6i za dodavatele, musi bft v nabidce piedlozena plnii moc v origin6le nebo v riiedn6 ov6iene kopii. 8. TECHNTCNIE XVnurrrldrui preopoklady DLE S 56 ODST. 3 pism. AIZVZ a) Rozsah po:zadovanyich informacta dokladfr dle g 56 odst. 5 pism. a) ZVZ: Dodavatel ;piedlozi seznam stavebnich praci provedenlich dodavertelem za poslednich 5 let a osvedceni objednatelft o i6dn6m pln6ni nejvfznanrn6jsich z t6chto stavebnich praci; tato osv6d0eni musi zahrnovat cenu, dobu a misto provdd6ni stavebnich praci a mus;i obsahovat fdaj o tom, zda byly tyt<l stavebni pr6ce provedeny iddne a odborn6. b) Zp&sob prakazeni spln6nitohoto kvalifikadniho piedpokladu dle g 56 odst. 5 pism. b)v,/z: Dodavatel prok6ze splndni tohoto kvalifikacniho piedpokladu pierjlozenlm seznamu ve form6 destn6ho prohl65eni vcetn6 piislu5nfch osv6ddeni objednatehl, znich1 bude patrn6 splndni nize vymezend 0rovn6 tohoto kvalifikacn iho piedpokladu. c) Vymezeni rminim6lni rirovn6 tohoto kvalifikadniho piedpokladu o<lpovidajici druhu, rozsahu a slozitost' piedm6tu pln6niveiejn6 zakazky dle g 56 odst 5 pism. c) ZVZ: Dodavatel r;phiuje tento kvalifikadnl piedpoklad, pokud za poslednich 5 let provedl alespofi: - 3 stavebni pr6ce, jejichz piedm6tem byla instalace a montiiz elektricklch rozvodfi a zaiizeni ve finandnim rozsahu min ,- Kd bez DPH, aloza kazd<lu z dokladovanfch stavebnich praci; SplnSni kvalifikiadnich piedpokladfi se dle $ 62 odst. 3 ZVZ prokazuje ve zjednodu5en6m podtimitnim iizeni piedlozenim cr-'stn6ho prohldseni, z jehoz obsahu bude ziejm6, ze dodavatel pilslu5n6 kvalifikadni Na Slovance 1,999/2, 1.822l praha 8 u. cz I Os3 11i FAX '

8 strana 8 (celkem 8) piedpoklady pozadovan6 zadavatelem sphuje. Vzor destn6ho prohld5eni zadavatel poskytuje piilohou zadav aci doku rnentace. Uchazed, se ktery7m6 biit uzaviena smlouva podle $ 82 ZVZ, je povinen pied jejim uzavienim piedlozit zadavateli origin6ly nebo 0iedn6 ov6ien6 kopie doklad& prokazujicich spln6ni kvalifikace. Nespln6ni teto povinnosti se povs2ul. za neposkytnuti soudinnosti k uzavieni smlouvy ve smyslu ustanoveni $ 82 odst. 4 zvz. V Praze dne doc/jan Riot<yi, DrSc., i Na Slovance 1,999/.2, praha 8 I FAX

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání VZ příloha č. 1. seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm.

STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání VZ příloha č. 1. seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm. STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 Druh veřejné Požadavky na nabídku dle 71 odst. 9 Požadavky na nabídku dle 68 odst. 2 (další jazyk zpracování nabídky podpis návrhu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ

EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ IINTEGR.OV:ANY OPERACNI PROGRAM EVROPSKAUNIE EVROPSKYFOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SANCE PROvAs ROZVOJ vyzva K podani NABiDKY ladavatel Vas timto v souladu 5 38 ods!. 1 zakona c. 137/2006 Sb., 0 veiejnych

Více