Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E"

Transkript

1 Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne zakazce na stavebnl pr6ce zad6van6 ve zjednodu5en6m podlimitnim ilzenidle g 38 z6kona s ndzvem: Rekonstrukcelektrorozvod0 v obiektech.,c" a..f" v areilu cukrovarnicki Na Slovance 1999/2, I82 2t praha FAX

2 strana 2 (celkem 8l) 1. NAZEV VEREJNE ZAKAZKY N6zev vefej n6 zakezky'. Rekonstrukcelektrorozvodri v objektech,,g" a,,f" v areelu Cukrovarnickil 2. IDEN-IIFIKACI.II OOAIE ZADAVATELE Obchodni firmar nebo nazev / obchodni firma nebo jm6no a priijmeni: Sidlo / mir;to podnikini/ misto trval6ho pobytu (piip. dorudovaci adresa): tt\. Osoba opr6vnerna jednat jm6nem di za zadavatele: FyzikAlni ristav AV dr, v. v. i. Na Slovance , Praha doc. Jan nioty, DrSc., ieditel 3. ldentlflkaeru[ 0onle osoby JEDNAJicizA zadavatele DLE S 151 zakona Obchodnifirmar nebo nitzev / obchodnifirma nebo jm6no a priijmenl: Sidlo / misto podnikdni/ misto trvaleho pobytu (piip. dorucovaci adresa): GORDION, s.r.o. IC: Osoba oprdvn rn6 za osobu zastupujici zadavatele jednat: Kontaktni osoba: Telefon. fax. Kolm , Praha g - Vysocany Mgr. Pavel Robek, jednatel spolednosti Mgr. lva ZwingerovS , +4', ion r:z Tato kvalifikadrri dokumentace (ddle jen,,kd") upravuje podrobnfm zp&sobem vymezenl a zpgsob prokazani spln6ni kvalifikacnich piedpoktadfl. 4.1 Kvalifikadni piedpoktady Kvalifikovanfm dle g 50 odst. 1 zvz pro ptn6ntveiejn6 zakazkyje dodavatet, kteni: a) Splnlziikladni kvatifikacni piedpoktady podte S 53 ZVZ, b) splni profesni kvalifikadni piedpoktady podte S 54ZVZ, c) piedlozi destn6 prohl65enl o sv6 ekonornicke a finandni zp0sobilosti splnit veiejn ou zak1zku a d) splnltechnicke kvatifikacni piedpoktady podte S 56 ZVZ. Na Slovance 1999/2, t8221.praha8 I Os FAX

3 strana 3 (celkem 8l) 4.2 P rokazfln i spl n 6n i kva I if i kace p rostied n ictvim s u bdodavatele Pokud neni dler $ 51 odst. 4 ZVZ dodavatel sc;hopen prok1zat spln6ni urdite c6sti kvalifikace pozadovanei zadavatelem dle $ 50 odst. 1 pism. b) a d) ZVZ v pln6m rozsahu, je opr6vndn splnenl kvalifikace rr chyb6jicim rozsahu prokdzat prostiednictvlm subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanoveninr $ 17 pism. i) ZVZ rozumi osoba, pomoci kter6 md dodavatel plnit urcitou d6st veiejn6 zakazky nebo kterii m6 poskytnout dodavateli k pln6ni veiejn6 zak1zky urcite vdci di pr6va. V souladu s ustanovenlm $ 33'l zakona e Sb., obchodni zdkonik, ve zn6ni pozdej5ich piedpisrl, plni-li dodavatel sv0j zavazel< pomocljin6 osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovldd tak, jako by zaviazek plnil sdm. Dodavatelje v takov6m piipad6 povinen zadaverteli piedlozit: a) Doklady prokazujici splneni zdkladniho kvalifikacniho piedprrkladu dle g 53 odst. 1 pism. j) ZVlL a profesniho kvalifikacniho piedpokladu dle $ 54 pism. a)zvzsubdodavatelem, b) smlouvu uzavienou se subdodavatelem, z ni2 vyplyvl zlvaz=ek subdodavatele k poskytnuti pln6n' urcen6ho k plneni veiejn6 zakazky dodiavatelem di k poskytnr-rti v6ci 6i pr6v, s nimiz bude dodavate,l oprdvn,en disponovatv r6mci pln6niveiejn6 zakazky, a to alespori v rozsahu, v jakem subdodavatel prokazal spln6ni kvalifikace dle g 50 odr;t. 1 pism. b) a d) ZVZ. Dodavatel neni opr6vnsn prostiednictvfm subdodavatele prokszat splrr6ni kvalifikace dle g 54 pism. a) ZVZ, tj. vlipis z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zaps6n, ci vlpis z.jine obdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. 4.3 ProkAzini spln6ni kvalifikace v piipadd podini spole6n6 nabi<lky V piipad6, 2e ma bft piedmet veiejne zakdzky pln6n nekolika dorcavateli spolecnd a za timto ucelenr pod6vaji di hoollaji podat spolednou nabidku, je dle $ 5'1 odst. SZVZkaZd,! z dodavatel0 povinen prokdzat spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpokladfr podle $ 50 odst. '1 pism. a)zyz a profesniho kvalifika6niho piedpokladu d : $ 54 pism. a) ZVZv pln6m rozsahu. Spln6ni kvalifikace dle g 50 odst. 1 pism. b) ad)zvll musi prok6zat'v5ichni dodavatel6 spolecnd. V prilpadd prokazov6ni sprlndni kvalifikace v chybejicim rozsahu prostiednictvim subdodavatele se pouzije g 51 odst. 4 ZVZ obdobn. V piipade, 2e ma bft piedm6t veiejn6 zaklzky pln6n dle $ 51 odst. 5 zavz spolecne n6kolika dodavateli, jsor, zadavateli dle S 51 odst. 6 ZVZ povinni piedlozit soucasn6 s doklacly prokazujicimi spln6ni kvalifika6nich piedpoklad& smlouvu, ve kter6 je obsazen zdvazek, 2e v5ichni tito dodavatel6 budou v0di veiejn6mu zadavateli a tietim osobdm z jakfchkoliv pr6vnich vztah0 vznikllioh v souvislosti s veiejnou zakazkor" zavazani spole,in6 a nerozdiln6, a to po celou <jobu pln6niveiejne zekazky ipo dobu trv6nijinyich zavazki, vypllivajicich z veiejn6 zakazky. PoZadavek na zavazek podle v6ty prvni tohoto ustanoveni ZyZ, ablt dodavatel6 byli zavazani spoledne a nerozdiln6, platl, pokud zvldstni pr6vni piedpis nebo zadavate. nestanovljinak 4.4 ProkAzini splndni kvalifikace u zahranidniho dodavatele V piipads, Ze rrevypllva ze zvlastniho prdvnihcl piedpisu jinak, prokerzuje dle g 51 odst. T ZVZ zahranicni dodavatel splntini kvalifikace zp&sobem podle pr6vniho iidu platn6ho v zemi jeho sidla, mlsta podnikdnl nebo bydli5td, a to v rozsahu po2adovan6m timto z6konem a veir:jnfm zadavatelem. pokud se podlel pr5vniho iddu platn6ho v zemi sidla, mista poclniksni nebo bydli5td ;zahranidniho dodavatele urdityi doklacl nevyddv6, je zahranidni dodavatel povinen prokdzat spln6ni takove c;6sti kvalifikace destnlm prohldsenim. Na Slovance!999/2,18221 praha 8 I FAX '

4 svana 4 (celkem 8r) Neni-li povinnost, jejiz splneni ma bit v remci kvalifikace prok1zanct, v zemi sidla, mlsta podnik6ni nebo bydli5t6 zahranicniho dodavatele stanovena, ucinl o t6to skutecnosti cr:stn6 prohlssenl. Doklady prokaz:ujlci splndni kvalifikace piedkl6ddr zahranicni dodavatel v pfrvodnim jazyce s piipojenim jejich 0iedn6 ovdien6ho piekladu do desk6ho jazyka, pokud zadavatel v zadlvacich podmink6ch nebo mezindrodni srnlouva, kterou je eesk6 republika vazana, nestanovi jinak; to plati i v piipadd, prokazuje-li splnenikvalifikiace doklady v jin6m nez desk6m jazyce dodavatel se sidlem, mlstem podnik6nf nebo mfstem trval6ho pobytu na 0zemi eeske republiky. Povinnost piipojit k dokladfim uiedn6 ov6ienli pieklad do cesk6ho jazyka se nevztahuje na doklady ve slovensk6m jazyce. 4.5 Seznam klralifikovanfch dodavatel0 V piipad6, Ze clodavatel piedlozi zadavateli vlpis ze seznamu kvalifiklovanyich dodavatel0 dle g 125 a n6sl. ZVZ ve lhftt6 pro proklzani spln6ni kvalifikace, nahrazuje tento vfpis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatel0 prol<azani spln6n i: a) z6kladnich kvalifikadnich piedpokladfr podte g 53 odst. 1 nebo 2ZVZa b) profesnich kvalifikacn lch piedpoklado podle $ 54 plsm. a) az d) ZVZ v tom rozsahu, v jakem dokladv prokazujici spln6ni tdchto profesnich kvalifikadnich piedpol<ladfr poknivajl pozadavky veiejn6h<l zadavatele na prokdz6nlspln6ni profesnich kvalifikadnich pie<ipoklad0 pro pln6niveiejne zaklzky. Zadavatelje povinen dle $ 127 odst. 4 ZVZpiijmout vfpis ze seznamu kvalifikovaniich dodavatel0, pokurl k poslednimu dni, ke kter6mu ma blit prok6z6no spln6ni kvalifikace, neni v17pis ze seznamu kvalifikovanfch dodavatelr] starsi nez 3 misice. 4.6 Syst6m certifikovanfch dodavatelt V piipad6, Ze dodavatel piedlozi zadavateli certifikdt vydanlt v rdmci syst6mu certifikovanlich dodavatel& dle S 133 a ndsl. ZVZ, ktefi obsahuje n6lezitostl stanoven6 v g 139 ZVZ, ve lhrltd pro prok6z6ni sptn6ni kvalifikace a Uclaje v certifik6tu jsou platn6 nejm6n6 k poslednimu dni lhoty pro prok6rzdni spln6ni kvalifikace (S 52 ZVZ), nahrazuje tento certifik6t v rozsahu v n6m uvedenfchr ridajr] prok6z6ni spln6ni kvalifikace dodavatelem. 4.7 Zahranidnii seznam dodavatelri Zadavatel piijmre za podminek stanovenlch v $ 143 odst. 4 AlZ viipis ze zahranidniho seznamu dodavatelrl 6i zahranioni certifikdt od zahranicnlho dodavatele v piipad6, pokud rnd zahrani6ni dodavatel sidlo ci misto podnikdni, popriipade bydlist6, ve stdt6, ve kter6m byl vlipis ze :zahranienlho seznamu dodavatel0 ci zahranicni certifik6t vyd5n. Vlpis ze zahranidniho seznamu dodavatel[l ci zahranicni certifik6t nesml blt star5i 3 mdsicft a musi blit platnli k poslednimu dni lhfity pro prokazani kvalifikace. Vfpisem ze zahrani6niho seznamu doda'vatel[r di zahranidni certifikdt dorlavatel prokazuje splrreni kvalifikace, popilpad6 splneni jeji pilslu5n6 c6sti, v rozsahu stanoven5m dle $ i43 odst. 3 ZVZ. 4.8 Pravost a stiii dokladri Pokud nenizdkonem stanoveno jinak, piedkl6d6 dle $ 57 odst. l Zvzdodavatel kopie doklad0 prokazujicich spln6ni kvalifikace. Zadavatelje opr6vn6n pied uzavienlm smlouvy opr6vn6n pozadovat piedlozenlorigin6lir nebo ov6ienfch kopii dokladfr prokazujlcich r;pln6ni kvalifikace. Ur:hazed, se kterfm md bvt uzaviena smlouva dle $ ti2 zyz, je povinen je pied uzaviernim smlouvy piedlozit Na Slovance ,18 21 praha 8 I FAX

5 strana 5 (celkem i) Doklady proka:zujici splnenl zdkladnich kvalifikadnich piedpoklad0 a vfpis z obchodniho rejstiiku nesm6ji bft ke dni poddninabidky starsi90 katend6inich dn0 dte g 57 odst. 2ZaVZ. V piipad6, kdy zdkon nebo zadavatel v rdmci prokazani kvalifikace po:zaduje piedlozenl 0estn6ho prohl6seni dodavatele o splneni kvalifikace, musi takovs prohldseni obsahovat zdkonem a zadavatelem pozadovandi 0daje o splndrri kvalifikadnich piedpoklado a musi bft sou6asn6 podepsdnosobou opr6vn6nou jednat jm6nem ci za dodavatele. Pokud za dodavatele jedn6 osoba odlisn6 od osoby opr6vn6n6 jednat jm6nem di za dodavatele, musi blt v nabidce piedlozena pln6 moc v originiile nebo v riiedn6 ov6iene kopii. 4.9 Zmdny v k'valifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutl o vfb6ru nejvho<jn6j5i nabldky piestane dodavatel sphiovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozddji do 7 pracovnich rjn0 tuto skutecnost veriejn6mu zadavateli pisemnd ozn6mit. Dodavatel je pr:vinen piedlozit potiebne dokumenty prokazujici splnt:ni kvalifikace v pln6m rozsahu do 10 pracovnlch dn0 od ozn6menl t6to skutednosti veiejn6mu zadavateli. Veiejn! zadavatel m1ze na Z6dost dodavatele tuto lh0tu prodlouzit nebo mfrze zmeskdni lhfity prominout. Povinnost podle piedchozlho odstavce se dle $ 58 odst. 2Zvzvztahuje obdobn6 na uchazece, se ktenim je v souladu s rozhodnutlm zadavatele dle $ 81 nrozn6 uzaviit smlouvu, a lo a2 do doby uzavienl smlouvy. \/ takov6m piipadd musi uchazed, s nimz zadavatel uzavira smlouvu, piedlozit potiebn6 dokumengr prokazujici splndni kvalifikace v pln6m rozsahu nejpozd6ji pii uzavienlsmlouvy Lh0ta pr<> prokazini sptn6ni kvalifikace Ve zjednodu5en6m podlimitnim iizeni je dodavatel povinen prokazats;pln6ni kvalifikace ve lh&t6 pro pod6ni nabidek. a) ZAkladni krralifikadnl piedpoklady dle S 53 odst. 1 pism. al ZVZ sptiuje dodavatet, kteni neby pravomocn(l odsouzen pro trestn! cin sp5chan! ve prosp6ch organizovan6 zlocineck6 skupiny, trestnj' din fdasti na organizovan6 zlodineck6 skupin6, legalizace vlinosri z trestn6 dinnosti, podilnictvi, piijeti; Uplatku, porcplaceni, nepiim6ho uplatk6istvi, podvodu, riv6rov6ho podvodu, vcetne piipad0, kdy jde c, piipravu nebo pokus nebo ricastenstvi na tarkov6m trestn6m dinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzenlza spich6ni tarkov6ho trestn6ho cinu; jde-li o prdvnickou osobu, mulsi tento piedpoklad splnovat jak tatc, pr6vnick6 osoba, tak jeji statutdrni org6n nebo kazd! clen stiatutdrniho org6nu a je-li statut6rnim orgdnem dodavatele di clenem statut5rniho orgdnu dodavatele priivnickd osoba, musi tento piedpoklao splliovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jejl statut5rni org6n nebo kazdf dten statut6rnihorgdnu t6to pr6vnick6 osoby; podav6-li nabidku ci Zadost o ricast zahranicni prdvnick6 osoba prostiednictvim sv, organizadni slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splriovat vedle uvedenfch osob rovn6z vedouci t6to organizacni slozky; tento zakladni kvalifikadni piedpoklad musl dodavatel splhovat jak ve vztahu k tlzemi eeske republiky, tak k zemi s;v6ho sidta, mista podrrikdnidi bydli5t6. b) ZAkladni kr,ralifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. bl zvz sptiuje dodavatet, kteni nebyl pravomocn l odsouzen pro trestn! cin, jerhoz skutkovd podst;rta souvisi s piedm6tem podnikdni dodavatele podle zvl55tnich prdvnich piedpis0 nebo do5lo kzahlaz-eni odsouzeni za spachdrnitakoveho trestn6ho dinu;jde-li o pr6vnickou osobu, musituto podmtnku splnovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jejl Na Slovance 1999/2.,1821 praha 8 cz I t_11 FAX

6 strana 6 (celkem 8) statutdrnl organ nebo kazd! dlen statut6rnih orgdnu a je-li statut6rnim orgdnem dodavatele di dlenem statut6rniho org5nu dodavatele pr6vnick6 osoba, musi tento pi'edpoklad spliovat jak tato prdvnickii osoba, tak jejl statutdrni org6n nebo kazdii dlen statutsrnih orgdnu t6to pr6vnicke osoby, poddv6-li nabldku ci Zddost o uoast zahranidni pr6vnick6 osoba prostiednictvim sv6 organizadnl slozky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splhovat vedle uvedenfch osob rovn62 vedouci t6to organizadni slozky; tento zdkladnl kvalifikacni piedpoklad musi dodavatel spliovat jak ve vztahu k rizemi eeske republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnik6ni 6i bydli5t6. c) Z1kladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. c) ZVZ splf,uje dodavatel, ktenf v poslednlch 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedrr6ni nekal6 sout6ze formou podpl6ceni podle zvldstniho prdvniho pi'edpisu. d) e) Zakladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. d) ZVZ splfruje dodavatel, vfrci jehoz majetku neprobih6 nebo v poslednich 3 letech neprob6hlo insolvencniizeni, v n6mz bylo vyddno rozhodnuti o Upadku nerbo insolvendni n6vrh nebyl zamltnut proto, Ze merjetek nepostaduje k uhradd n6kladri insolven6niho iizeni, nebo nebyl konkuz zru5en proto, Ze nrajetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucen6 spr6va podle zvl6stnich pr6vnlch piedpisfr. Zakladni kitalifikacni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. e) ZVZ splriuje dodavatel, kter;i neni v likvidaci, Z1kladni kvalifikaoni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. fl ZVZ splnuje dodavatel, kteni nemii v evidenci danl zachyceny daiov6 nedoplatky, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podn ikdni c;i bydli5te dodavatele. s) h) Z6kladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. gl ZVZ splnuje dodavatet, kte4i nem6 nedoplatek na pojistn6m a na pen6le na veiejn6 zdravotnl poji5t6ni, a to jak v eeske republice, tak v zemi sidla, mista podnikanici bydli5t6 dodavatele. ZAkladni kvalifikaoni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. hl AtZ splnuje dodavatet, kteni nemii nedoplatek na pojistn6m a na pen6le na soci6lni zabezpe,ben( a piispevku na st5tni politiku zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnik6ni 6i bydli5t6 dodavatele. ZAkladni kvalifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. { pism. il ZVZ splhuje dodavatet, kteni nebyl v poslednir:h 3 letech pravomocn6 disciplindrn6 potrest6n, di nru nebylo pravomocn6 ulozeno kdrrn6 opatieni podle zvld5tnich pr6vnich piedpis&, je-li podle g 54 pism. d) ZVZ pozadov6no prok6zdni odborn6 zpitsobilosti podle zvl6stnich prdvnich piedpisfi; pokud dodavatel vykon6v6 tuto dinnost prostiednictvim odpov6dn6ho zdstupce nebo jin6 osoby odpovidajici za cinnost dodavatele, vztahuje se tento piedproklad na tyto osoby. Zakladni krralifika6ni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. j) ZVll sptiuje dodavatet, ktenf neni veden v relstiiku osob se z6kazem pln6niveiejnyich zakltzek. k) Zikladni k'ralifikadni piedpoklady dle $ 53 odst. 1 pism. k) Z\/Z spliuje dodavatel, kter6mu nebyta v poslednich 3 letech pravomocn6 ulozena pokuta za umozndnivlikonu neleg6lni pr6ce podle zvl6stniho pr6vniho pi'edpisu. Na Slovance 1999/2, 1822I praha ,1I FAX

7 strana 7 (celkem 8) 6. PROFESNIiKVALIFIKAEruiPNCOPOKLADY a) Splneni profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. aizvz prokdze dodavatel, kteni piedlozi vfpis z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zapsan, dl vfpis z jin6 obdobn6 evidence, pokud je v ni zaps6n. b) c) Splndni profesniho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. b)zvz prok6ze dodavatel, kteni piedtozi doklad o oprdvn6ni k podnik6ni podle zvl65tnich prdvnich piedpisfr v rozsahu odpovidajicim piedmdtu veiejne zakazky, zejm6na doklad prokazujicipiislu5ne Zivnostensk6 opr6vnenidi licenci. Splnenl profesnlho kvalifikadniho piedpokladu dle $ 54 pism. dizvz prok6ze dodavatel, kteni piedlozi doklad os\/6ddujlci odbornou zpftsobilost dodavatele nebo osclby, iqiml prostiednictvlm odbornou zpr3rsobi losl, zabezpeduje: - Autorizace dle zakona d Sb. voboru technika prostiedl staveb, specializace elektrolfech n icka zaiizenl (a uto rizova n 1i tech n i k n ebo a utorizo\,/'a ny i nze n!r). 7. EKONOMITGXA R TIHNTCNI ZPUSOBILO$T DODAVATELE Dodavatel v souladu s $ 50 odst. 1 pism. c) Z'VZ piedloi'i cestn6 pnrhldseni o sv6 ekonomick6 a financni zpfrsobilosti sprlnit veiejnou zakitzku. eestne prohl65eni bude podeps6n osobou opr6vn6nou jednat im6nem di za dodavatele a z jeho obsahu musi vyplfvat, Ze dodavatel splhuje pozadavek zadavatele. pokurl za dodavatele jednd osoba odli5nd od osoby opr6vn6n6 jednat jm6nern 6i za dodavatele, musi bft v nabidce piedlozena plnii moc v origin6le nebo v riiedn6 ov6iene kopii. 8. TECHNTCNIE XVnurrrldrui preopoklady DLE S 56 ODST. 3 pism. AIZVZ a) Rozsah po:zadovanyich informacta dokladfr dle g 56 odst. 5 pism. a) ZVZ: Dodavatel ;piedlozi seznam stavebnich praci provedenlich dodavertelem za poslednich 5 let a osvedceni objednatelft o i6dn6m pln6ni nejvfznanrn6jsich z t6chto stavebnich praci; tato osv6d0eni musi zahrnovat cenu, dobu a misto provdd6ni stavebnich praci a mus;i obsahovat fdaj o tom, zda byly tyt<l stavebni pr6ce provedeny iddne a odborn6. b) Zp&sob prakazeni spln6nitohoto kvalifikadniho piedpokladu dle g 56 odst. 5 pism. b)v,/z: Dodavatel prok6ze splndni tohoto kvalifikacniho piedpokladu pierjlozenlm seznamu ve form6 destn6ho prohl65eni vcetn6 piislu5nfch osv6ddeni objednatehl, znich1 bude patrn6 splndni nize vymezend 0rovn6 tohoto kvalifikacn iho piedpokladu. c) Vymezeni rminim6lni rirovn6 tohoto kvalifikadniho piedpokladu o<lpovidajici druhu, rozsahu a slozitost' piedm6tu pln6niveiejn6 zakazky dle g 56 odst 5 pism. c) ZVZ: Dodavatel r;phiuje tento kvalifikadnl piedpoklad, pokud za poslednich 5 let provedl alespofi: - 3 stavebni pr6ce, jejichz piedm6tem byla instalace a montiiz elektricklch rozvodfi a zaiizeni ve finandnim rozsahu min ,- Kd bez DPH, aloza kazd<lu z dokladovanfch stavebnich praci; SplnSni kvalifikiadnich piedpokladfi se dle $ 62 odst. 3 ZVZ prokazuje ve zjednodu5en6m podtimitnim iizeni piedlozenim cr-'stn6ho prohldseni, z jehoz obsahu bude ziejm6, ze dodavatel pilslu5n6 kvalifikadni Na Slovance 1,999/2, 1.822l praha 8 u. cz I Os3 11i FAX '

8 strana 8 (celkem 8) piedpoklady pozadovan6 zadavatelem sphuje. Vzor destn6ho prohld5eni zadavatel poskytuje piilohou zadav aci doku rnentace. Uchazed, se ktery7m6 biit uzaviena smlouva podle $ 82 ZVZ, je povinen pied jejim uzavienim piedlozit zadavateli origin6ly nebo 0iedn6 ov6ien6 kopie doklad& prokazujicich spln6ni kvalifikace. Nespln6ni teto povinnosti se povs2ul. za neposkytnuti soudinnosti k uzavieni smlouvy ve smyslu ustanoveni $ 82 odst. 4 zvz. V Praze dne doc/jan Riot<yi, DrSc., i Na Slovance 1,999/.2, praha 8 I FAX

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i.

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i. ?il Fvzikalnf ustav -Ez txj R[ademie v6d e R, v. v. i. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE k veiejn6 zak zcezadlvanl dle zdkona e.13712006 Sb., o veiejnychzakazkach, ve zn6ni pozdej5ich piedpisfr (d6le jen,,zakon"

Více

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E k veiejn6 zaklzce zad1van6 dle z6kona e. rc7,2006 Sb., o veiejnlich zaklzkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisft (d6le jen,,zakon" di,,zvz") pro zpracovdni nabidky k podlimitnl

Více

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E OPERACNI PROGRAM PRAHA Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E k veiejn6 zak6zce zad6van6 dle zdkona e. 13712006 Sb., o veiejnfch zarkazkdch, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0 (ddle jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracovdni

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah NZ ROP Y:Ili?-' INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l XVAUI pt XIC tti OOXU M E NTAC E X Ve Re.l ne ZAXIUCE ZADAVAN ;G zaiio'na'e: iitttooo

Více

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv vyzva K PoDAr.ri NeeiDKY N6zev zakazky: e islo zak6zky: Forma zadani'.,,zaji5t6ni praktick6ho vfcviku v iizeni vozidel skupiny

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Ř Á Á É Ř ř ř Ú é Ř É Á ě ě ý ř ě Ů Ř ř ý ě ě š ř ů Á É Ř éý ů é ž ř ý ž ý é ěř ř é é ř ř ě é é ž ý š ě ř ě é ř é ý é ý ě ě ď ř Ťé ž ť úú Á ú ř é ě ě é ě é ř ě ě é ř ý ž ě ě ě é é ř ý ý ě ě ó Ř Ě Ř Á ř

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ Užší podlimitní řízení na stavební práce Kvalifikační dokumentace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE REKO FS Název zadavatele: Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny Sídlo zadavatele: Legionářská

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l?

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l? PISEMNA vyzvak Poonrui NABioxY pro zad6ni veiejn6 zak1zky mal6ho rozsahu na stavebni prsce Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st Zadavatel : Obce Fhah, lfirtu{q,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

I "Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích"

I Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích VIOLETTE, s.r.o. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen "veřejná zakázka") nejedná se o zadávací řízení dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1.

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zak{zku na služby s n{zvem Poskytnutí úvěru k zajištění dofinancov{ní projektu s n{zvem Bernartice u Trutnova vodovod - 3. etapa včetně refinancov{ní st{vajícího úvěru

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Název veřejné zakázky: PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Identifikační údaje zadavatele Název: MĚSTO

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon" ei,,alz")

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon ei,,alz) ZnoAvnci DoKUMENTAcE dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni (d6le jen,,zflkon" ei,,alz") pro zpracov6ni nabidky k podlimitni veiejne zak1zce na stavebni pr6ce zad5van6

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu KVALIFIKAČNÍ

Více

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici"

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici KvALIFTKAcNf uoxullunracr K vrf,srn.e zakazce zadavane zjednoouspnvvr podlrmrrni'h,l niznnivr DLE $ :s zarou A (,.137t2006 sb., o verejnycuzxxdzkach, vg znenf pozoprsicu pnpoprsu parn JEN,,zAKoN.,; Nizev

Více

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Chodník Mošnov hřiště Zadavatel: Obec Mošnov,, 742 51 Mošnov

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob pr

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob pr Kvalifikační dokumentace k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v zadávacím řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin F)PPl \.1 Oprnn(nf PRocRAM PRAHA KONKURfNCgSCHOPNOST @le [ _..;:-l T MIEIE J H r r r * i l Hffin nli I *.i l EVROPSKAUNTE ZADAVACI DOKUMEINTACE pro zpracovdni nabidky k vetejn6 zakdzce mal6ho rozsilhu

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky:

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky: Adaptace dvou staveb - kravinfr pro potieby ustdjeni koni Zadfvaci dokumentace prrc podlimitniveiejnou zakdzku na stavebni prdce zadanou formou zjerdnodu5endho podlimitniho iizen( dle z6kona :137 /2006

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava DODÁVKA PRVKŮ SÍŤOVÉ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, písm.

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že:

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že: Příloha č. 3 ZD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek dle vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já (my), níže podepsaný

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více