Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5"

Transkript

1 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: Hodina: Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel v 22:00 před hlasováním o usnesení, J. Staněk, Z. Hejlová, F. Pejpek, I. Křížová, J. Javůrek, F.Zedníček, Omluveni: F. Kratochvíl, Pejpek, Javůrek Program: 1. Zpráva o činnosti starosty obce, OÚ a kontrola plnění usnesení a úkolů od minulého zasedání 2. Dotace ČEZ výsledek, víceúčelové sportovní hřiště (možnost Jihovýchod), zateplení ZŠ - stav, Za Branou TI stav a informace 3. POV dotace ( Křížova stodola nebo oprava komunikace Horky) 4. Inventarizace majetku obce k jmenování likvidační komise 5. Projekt suterén OÚ fitcentrum, Janatovi 6. Varianty řešení mateřské dovolené - účetní obce 7. Různé: - Výsledek třídění komunálního odpadu v obci, informace aj. - Návrh: projekt měsíční svoz TKO 3 měsíce reakce občanů - Žádosti občanů o odkup nemovitostí: M. Pelán a J. Řezanina - Za Branou stav ( území, real. projekt) a odkup pozemku, záměr p. Mucha - Oprava kanalizace Horky : Žákovi a Pechovi - OZV metodická kontrola, výsledek - Mediační a probační služby R. Ležák a p. Bujko - Čekárna Horky návrhy: provedení, velikost, materiál - Emma oprava střechy kostela žádost o finanční příspěvek - Ing. Kryška žádost o prodloužení splatnosti - Bytovka stav ( pozemek, zaměření, demolice, projekt, zastavovací varianty, reakce občanů, ČOV) - Výsledek kontroly na FÚ Náměšť nad Oslavou - VH a VAK svazek obcí ( vodné stočné, investice ČOV, kanalizace v obci) - Slavnostní otevření přístavby SDH 21. června Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici 8 Diskuse, návrh, schválení, usnesení 9 Závěr Zápisem pověřen: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Mgr. Jiří Novák p. Staněk, Franěk, p. Fröhlich, p. Hejlová, p. Křížová XI. zasedání zastupitelstva obce Březník zahájil starosta obce Ing. Jaroslav Mojžíš. Seznámil zastupitele se zněním usnesení z minulého zasedání. Předložil zastupitelům program dnešního zasedání a konstatoval po prezentaci účasti, že zasedání je usnášeníschopné. ZO schválilo všemi hlasy přítomných zastupitelů návrh na ověřovatele zápisu, návrhovou komisi a osobu pověřenou zápisem. Výše uvedení byli jednohlasně schváleni. Mgr. Jiří Novák navrhl změnu programu oproti stavu v pozvánce, spočívající v zařazení následujících bodů na pořad jednání: 1) Nové nařízení vlády o změnách platů uvolněných a neuvolněných zastupitelů 1

2 2) Žádost manželů Vochyánových o odkoupení části pozemku p.č. 3303/3 3) Žádost Ing. Jaroslava Studeného o odprodej pozemku p.č. 1342/14 209m 2, 4) Vyhodnocení činnosti sauny 5) Schválení OZV č. 1/2008 O zrušení obecně závazných vyhlášek 6) Schválení výše stočného pro lokality napojené na ČOV 7) Řešení správy webových stránek obce V této podobě byl program zasedání schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů. Program: 1/ Zpráva o činnosti starosty obce, OÚ a kontrola plnění usnesení a úkolů od minulého zasedání 2/ Dotace ČEZ výsledek, víceúčelové sportovní hřiště (možnost Jihovýchod), zateplení ZŠ - stav, Za Branou TI stav a informace 3/ POV dotace ( Křížova stodola nebo oprava komunikace Horky) Zastupitelstvo obce po provedené rozpravě projednalo různé varianty a dospělo k závěru, že dotace POV bude použita na sanaci, příp. rekonstrukci Křížovy stodoly. 4/ Inventarizace majetku obce k jmenování likvidační komise Byla jednomyslně schválena likvidační komise ve složení Javůrek, Kratochvíl, Staněk 5/ Projekt suterén OÚ fitcentrum, Janatovi Zastupitelstvo projednalo s tím, že obdobný projekt připravuje TJ SOKOL. Starostovi uloženo, aby obě strany informoval za účelem dosažení souladu. 6/ Varianty řešení mateřské dovolené - účetní obce snahou obce je přesunout účetnictví na externí subjekt a zajistit provoz obecního úřadu pozicí úřednice OÚ na dobu určitou. 7/ Různé: - Výsledek třídění komunálního odpadu v obci, informace aj. - Návrh: projekt měsíční svoz TKO 3 měsíce reakce občanů odloženo na neurčito - Žádosti občanů o odkup nemovitostí: M. Pelán a J. Řezanina - Žádost manželů Vochyánových o odkoupení části pozemku p.č. 3303/3 - Žádost Ing. Jaroslava Studeného o odprodej pozemku p.č. 1342/ m 2, - Za Branou stav ( území, real. projekt) a odkup pozemku, záměr p. Mucha - Oprava kanalizace Horky : Žákovi a Pechovi - OZV metodická kontrola, výsledek - Mediační a probační služby R. Ležák a p. Bujko 2

3 pan Ležák doposud odpracoval 10 hodin z celkového počtu 200, termín má do konce roku 2008, pan Bujko má 150 hodin do konce roku 2008, neodpracoval nic, čeká se na dodání sazenic smrků - Čekárna Horky návrhy: provedení, velikost, materiál pan Zedníček přinesl grafické návrhy podoby čekárny předpokládané místo zřízení čekárny var. 1 směr do Kralic na pozemku obce a pana Oborného Z., var. 2 směr do Březníka, na obecním pozemku v sousedství pana Babčana A. úkol pro starostu: získat vyjádření DI PČR Třebíč, s prioritní var. 2 - Emma oprava střechy kostela žádost o finanční příspěvek výše příspěvku obce ,-- Kč, celkem cena opravy ,-- Kč, - Ing. Kryška žádost o prodloužení splatnosti nová smlouva o půjčce, řádný úrok 5%, úrok z prodlení 10%, zajištění biancosměnkou, konečná splatnost duben Bytovka stav ( pozemek, zaměření, demolice, projekt, zastavovací varianty, reakce občanů, ČOV) - Výsledek kontroly na FÚ Náměšť nad Oslavou - VH a VAK svazek obcí ( vodné stočné, investice ČOV, kanalizace v obci) - Slavnostní otevření přístavby SDH 21. června Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici - Nové nařízení vlády o změnách platů uvolněných a neuvolněných zastupitelů - Vyhodnocení činnosti sauny za loňský rok - Schválení OZV č. 1/2008 O zrušení obecně závazných vyhlášek po úvodu Mgr. Nováka a po projednání schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů - Schválení výše stočného pro lokality napojené na ČOV - ve výši 21 Kč/m 3 - Řešení správy webových stránek obce konstatován problém s neochotou Jana Malacha vydat přístupové kódy nutné ke správě webových stránek obce, úkol pro starostu obstarat webmastera z řad občanů Březníka 8/ Diskuse, návrh, schválení, usnesení Bere na vědomí - novelu vyhlášky č. 79/2008 Sb. o odměňování zastupitelů - zprávu starosty o stavu odpracování trestu obecně prospěšných prací pana Ležáka a Bujka - výši vodného VaK pro rok 2008 ve výši 35,64 vč. DPH/m 3 Projednalo 3

4 Všechny čtyři záměry odprodeje obecních pozemků budou zveřejněny a jejich event. schválení proběhne na následujícím veřejném zasedání. Stejně tak záměr odkupu pozemku pana Muchy. Schvaluje - program veřejného zasedání včetně pozměňovacích návrhů Mgr. Nováka - účelové určení POV dotace na sanaci, příp. rekonstrukci Křížovy stodoly - dar Farnosti Březník ve výši ,- účelově vázaný na odstranění následků vichřice Emma - OZV č. 1/2008 o zrušení obecně závazných vyhlášek - výši stočného pro objekty napojené na ČOV ve výši 21 Kč/m 3 - prodloužení splatnosti půjčky Ing. Kryškovi za násl. podmínek: bude uzavřena nová smlouva o půjčce, řádný úrok 5%, úrok z prodlení 10%, zajištění biancosměnkou, konečná splatnost duben Ukládá Starostovi obce informovat vzájemně TJ Sokol a manžele Janatovi o skutečnosti, že se jim kříží projekty na vybudování Fitcentra v obci zveřejnit čtyři výše uvedené záměry prodeje obecních pozemků a jeden záměr odkupu zjistit možnosti úpravy spolupráce s ESKO-T na příští rok získat vyjádření DI PČR Třebíč ohledně umístění autobusové zastávky Horky urgovat Ing. Andrše o předložení zastavovacích variant bytovky Kopuletovo zajistit webmastera obecních stránek z řad březnických občanů Kontaktovat Jana Malacha ve věci vydání přístupových kódů ke stránkám obce ukládá starostovi oslovit případné zájemkyně o pozici úřednice obce a externí firmu na zpracování účetnictví obce Místostarostovi - vypracovat smlouvu o půjčce Ing. Kryškovi podle uvedených parametrů Finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu provozních hodin sauny ve vazbě na vykázané služby Návrh usnesení byl přijat sedmi hlasy všech přítomných zastupitelů 9/ Závěr Závěrem starosta obce poděkovat zastupitelstvu za účast na dnešní schůzi a aktivní účast. 4

5 Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více