Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek, CSc. Praha duben 2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích Martina Hypšová

3 Poděkování Děkuji za odbornou pomoc svému vedoucímu práce PhDr. František Jirásek, CSc., při tvorbě mé práce. Také děkuji za velkou podporu při psaní mé bakalářské práce mé rodině a přátel.

4 Anotace Cílem práce je na základě definovaných kritérií rozdělit nároky klientů na banku a nároky banky na klienta, vymezit a rozdělit strukturu klientely v dané bance s ohledem na konkurenci. Klíčová slova: Banka, klient, bankovní poplatky, bankovní účet, segmentace, analýza, úvěr, běžný účet Annotation Job goal is to separate client requirements to a bank and bank requirements towards a client, on predefined basis. Separate and point out clients structure in certain bank with focus on competitors. Key words: A bank, bank client, bank charges, bank account, segmentation, analysis, bank loan, current account

5 Obsah Úvod Vývoj bankovního systému dle rozdělení klientely Pojem banka Charakteristika bankovního systému Naše největší banky Československá obchodní banka Komerční banka Hypoteční banka UniCredit Bank Česká spořitelna Historie Vznik Spořitelny české Historie Nová éra českého spořitelnictví Budoucnost České spořitelny Proč jsem si vybrala Českou spořitelnu Klasifikace nároků z pohledu klienta a z pohledu banky Klient Rozdělení klientů Péče o klienta Nároky klienta na banku - klient a jeho práva ve vztahu k bankám Nároky banky na klienta - Banka a její práva ve vztahu ke klientovi Porovnání produktů České spořitelny s produkty jiných bank Produkty a služby České spořitelny Porovnání bankovních poplatků České spořitelny a jiných bank Porovnání klientů typu Student a Aktivní klient v bankách Specifikace klientů dle segmentů v České spořitelně Segmentace Česká spořitelna Varianty Charakteristiky klientů banky Přehled segmentů

6 5.2 Segmentace klientů České spořitelny Proces segmentace Podstata segmentace Etapy segmentace Segmenty retailového bankovnictví České spořitelny Segmentace bankovního trhu Segmentace klientů podle životního stylu Příklady segmentace v bankovní praxi Praktická část Anketa Stanovené předpoklady a cíle ankety Vyhodnocení ankety Dotazník Stanovené předpoklady a cíle dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníku Závěr Seznam použité literatury Elektronické zdroje informací Seznam příloh

7 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala rozbor klientely vybrané banky, v mém případě v České spořitelně. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Čtenáře seznamuji s problematikou klientely banky, její segmentací, která má velký vliv na rozdělení bankovního trhu. V první kapitole seznamuji čtenáře s pojmy banka a bankovní systém, aby byli do problematiky zasvěceni i ti, kteří se s tímto tématem blíže nesetkali a práce tak byla srozumitelnější pro každého mimo tento rozbor. Od svých prvopočátků urazily banky dlouhou cestu a zcela jistě patří do každodenního života skoro nás všech. Bankovním sektoru je vysoce konkurenční prostředí a pobíhá zde boj o každého klienta. V další části je čtenář seznámen s historií vybrané bankovní instituce a mým odůvodněním, proč jsem ho vybrala. V České republice skoro každý obyvatel, bez rozdílu pohlaví, věku či náboženství, je klientem nebo potencionálním klientem alespoň jedné banky. Klient české banky je stále silně konzervativní a své bankovnictví provádí pouze podle aktuální nabídky banky, ve které má účet. Banky se ze všech sil snaží udržet spokojeného klienta, protože s nespokojeným klientem mu hrozí jeho přestup a následné využívání služeb konkurence. Banka získá svého klienta na základě své nabídky produktů a služeb. Členění a porovnání těchto produktů jsem provedla v další kapitole. Následná specifikace klientů dle segmentace umožňuje potom seriózně posoudit podnikatelský záměr banky, jak získat a hned uspokojit potřeby klienta. Právě na analýzu struktury klientů je cíleno zaměření mé práce. Cílem je představit jakým způsobem přistupuje vybraná banka k segmentaci svých klientů, v čem se jejich strategie liší nebo shoduje s jinými bankami. Při psaní práce byly využity metody porovnávací a popisovací, také metody vlastního výzkumu, na základě vypracování vlastní ankety a dotazníku. 7

8 1 Vývoj bankovního systému dle rozdělení klientely V této první kapitole se zaměřím na pojem banka, kde popíši velmi krátce historii banky, co to banka jako pojem je, co banka jako instituce ke své činnosti potřebuje a také, jak se banky podle specializace dělí. Dále se zaměřím na pojem bankovní systém, kde popíši, jak se bankovní systém dělí a který typ tohoto systému je v České republice. V této kapitole zmíním také naše největší banky, které jsem vybrala podle jejich bilanční sumy, kdy banky mají bilanční sumu nad 200 tisíc korun. 1.1 Pojem banka Banka peněžní ústav respektovaný, nenáviděný, oceňovaný i zatracovaný. Hypotéza pro vznik bankovnictví se dala předpokládat všude tam, kde docházelo ke směně zboží a růstu obchodu. Již 2600 před n.l. kolovaly v Číně peníze a bylo zapotřebí někoho, kdo v různých druzích mincí orientoval, kdo by dovedl posoudit jejich hodnotu a mohl je směnovat 1 Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice. Základní zisk banky tvoří rozdíl mezi úrokovými sazbami debetních účtů (úvěrů) a kreditních účtů (vkladů) a poplatky za jejich rezervaci uložení či správu. Mezi další úkoly banky patří emise peněz, úschova cenných předmětů, zprostředkování bezhotovostního platebního styku, směnárenská činnost, vydávání cenných papírů, burzovní obchody, poradenské a zprostředkovatelské služby, koupě, prodej a směna devizových prostředků a valut. Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který vykonává centrální banka. Obchodní banky mohou být univerzální nebo specializované. Univerzální banky poskytují širokou nabídku bankovních služeb a produktů. Specializované banky jsou zaměřeny jen na určité činnosti. Tato specializace vyplývá buď ze zákona, nebo z povahy banky dobrovolně. Banky se podle specializace dělí na spořitelny, které poskytují služby občanům, a na investiční banky, které poskytují služby firmám. Existují také banky specializované podle činností a jsou to banky exportní, rozvojové a hypoteční. Naše banky se řídí třemi základními právními normami: 1 Vencovský, František. Dějiny bankovnictví v českých zemích. 1. Vyd. Praha: Bankovní institut, 1999, str. 594, ISBV

9 ústavou České republiky zákonem o ČNB, č. 6/1993 Sb. zákonem o bankách, č. 21/1992 Sb. 1.2 Charakteristika bankovního systému Bankovní systém je souhrn všech bankovních institucí v daném státě a souhrn vazeb mezi nimi. Bankovní instituce mají zákonně vymezené kompetence. Bankovní systém může mít z hlediska funkcí národní i nadnárodní charakter. Bankovní systém se rozděluje na jednostupňový bankovní systém a dvoustupňový bankovní systém. Jednostupňový bankovní systém historicky předcházel bankovnímu systému dvoustupňovému. Zde není centrální banka, která by měla pod sebou všechny banky ostatní. Veškeré bankovní činnosti byly prováděny komerčními bankami. Všechny banky mají právo na emitování peněz a vykonávat podnikatelskou činnost. Dvoustupňový bankovní systém je charakteristický hierarchickým uspořádáním systémů. Prvním stupněm neboli první úrovní tohoto bankovního systému je centrální banka, která má makroekonomické funkce. Druhým stupněm jsou banky a finanční instituce, které mají funkce mikroekonomické. V České republice je dvoustupňový bankovní systém, kde v první úrovni máme Českou národní banku, která pečuje a zajištuje stabilitu cenové hladiny a stabilitu měny. Ve druhé úrovní máme banky a instituce, které jsou závislé na výsledcích svého hospodaření. 1.3 Naše největší banky Tyto banky byly vybrány podle jejich bilanční sumy, kdy bilanční suma je nad 200 tisíc korun Československá obchodní banka U nás působí jako universální banka. ČSOB byla založena státem v roce1964 a poskytovala služby v oblasti financování zahraničního obchodu a volno měnových operací. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku. V retailovém bankovnictví působí banka pod obchodními značkami ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. 9

10 1.3.2 Komerční banka KB byla založena v roce 1990 jako státní instituce. V roce 1992 byla transformována na akciovou společnost. V současné době má v KB 60% podíl Société Générale. V roce 2006 Komerční banka odkoupila zbývajících 60% podíl v Modré pyramidě. Banka tímto krokem získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v ČR Hypoteční banka HB je naším lídrem na trhu hypoték. Jde o instituci, která se na hypoteční úvěry striktně specializuje a tím jasně oslovuje své klienty. Svojí historií banka sahá až do roku 1991, kdy byla založena jako universální obchodní banka. Od roku 1995 se specializuje na hypoteční úvěry UniCredit Bank Tato banka je významnou českou ale i evropskou bankou se specializací na střední a východní Evropu. Na českém trhu tato banka funguje od roku 2007 spojením úspěšných institucí HVB Bank a Živnostenské banky Česká spořitelna České spořitelně budou věnovány další kapitoly. 10

11 2 Historie V této kapitole se celkově zaměřím na historii a vznik České spořitelny a na historii našeho bankovního systému. Podrobněji jsem popsala vznik České spořitelny, její dlouholeté tradice, jak se její činnost měnila v letech a jak se stala akciovou společností a bankou univerzální. Také zmíním budoucnost České spořitelny, její trendy a výhodu nad konkurencí. Nakonec odůvodním, proč jsem si vybrala zrovna Českou spořitelnu. 2.1 Vznik Spořitelny české Ve druhé polovině 18. století se zřizovali první spořitelny v Evropě. Začátkem 19. století se myšlenka spořitelnictví rozšířila až do Británie. Tato myšlenka měla mít za účel podporovat chudé vrstvy v jejich hospodaření s penězi. 12. února v roce 1825 zahájila činnost spořitelna v Praze. Jejím cílem bylo pomoci chudším vrstvám obyvatel. Lidé si měli ukládat jisté částky, které se jim měly zvyšovat o malé úroky, a tím si pro případ nemoci, nezaměstnanosti či stáří, tvořit rezervu. V lidech se takto měla podporovat pracovitost a také spořivost. Původním názvem pražské spořitelny v češtině byl Schraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy. Pro délku názvu se později vžil kratší název Spořitelna Česká. Pro ochranu byl pověřen tzv. velký výbor, dnešní forma valné hromady. Vlastní chod řídil čtrnáctičlenný malý výbor, ředitelství, které bylo tvořeno čtyřmi řediteli a dvěma představenými kanceláře, obstarávalo spořitelní práce. Úřední dny spořitelny byly vždy v pondělí, ve středu a v sobotu od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin v malých prostorách. V roce 1845 se spořitelna přemístila do vlastní budovy na Malostranském náměstí a začala poskytovat služby celotýdenní. Nejmenším vkladem bylo 25 krejcarů a naopak největším vkladem bylo 100 zlatých. Vkladní knížky zněly na jméno. Vklady byly zpočátku úročeny 4 %, později pouze 3 %. Spořitelna podporovala podnikání zemědělců, kupců a řemeslníků tím, že jim poskytovala co nejlevnější zálohy a půjčky pro jejich činnost. Protože v Čechách existovali dva národnostní kmeny Češi a Němci, musela se tomu Spořitelna Česká přizpůsobit. Jeden měsíc úřadovala česky a druhý německy. Spořitelna Česká byla do roku 1875 jedinou spořitelnou v Praze. Spořitelna si velmi zakládala na svých dlouholetých klientech, velmi si jich vážila, a proto pro své dlouholeté vkladatele zavedla vyšší úročení, kdy ke každému úroku jim 11

12 v závislosti na výši vkladů přičetla prémie. Toto platilo i pro jejich přímé příbuzné. Z důvodu strategického úkolu každé peněžní ústavy začala postupně Spořitelna Česká tvořit síť 81 sběren navazující na platebny. 2.2 Historie 2 Koncem 19. století působily v českých zemích banky, občanské záložny, okresní záložny hospodářské, spořitelny, kampeličky, případně jiné specifické peněžní ústavy. V roce 1901 se sešla valná hromada a byl ustaven Svaz českých spořitelen. Svaz českých spořitelen se nejen snažil zbavit spořitelny od omezujících opatření regulativu, ale také usiloval o to, aby mohly spořitelny rozšiřovat svou síť sběren a plateben. Předtím, než vypukla I. světová válka, bylo v oběhu 2,13 miliardy korun, oproti roku 1918, kdy bylo v oběhu 31 miliard a koncem téhož roku 36 miliard znehodnoceného oběživa. Emisní banky vydávaly stále nové a nové bankovky a za této situace bylo jasné, že není možné stabilizovat československé hospodářství. V roce 1919 byl schválen zákon na okolkování bankovek. České spořitelny a záložny se v tomto období velmi ochotně podílely na budování nového státu ale válečnou dobou, hlavně díky úpisům válečných půjček, utrpěly velké ztráty, se kterými se vyrovnávaly celou první polovinu 20. let. Stabilizace československého hospodářského života, včetně peněžnictví, byla velmi obtížná. V prvních poválečných letech se spořitelny zaměřily na krytí válečných ztrát. V druhé polovině 20. let došlo ke konsolidaci a spořitelny se mohly věnovat jejich původnímu poslání. Po dobu I. světové války se nestavěly žádné byty a po jejím skončení se do Československa přistěhovalo velké množství lidí a to vedlo k tzv. bytové nouzi. Spořitelny se velmi aktivně podílely na podpoře státní sociální politiky. Poválečná léta měla řadu závažných změn. Komunisté si uvědomovali, že peněžnictví je důležitým odvětvím ekonomiky. Uvědomovali si, že musí začít ovládat tento sektor, pokud chtějí ekonomiku ovládnout. Po skončení války se spořitelny, kampeličky, záložny, ústavy tzv. lidového peněžnictví, začaly věnovat výstavbě sítě peněžních ústavů na území bývalých Sudet. Pro zdravý hospodářský vývoj bylo nezbytnou podmínkou ustanovení peněžních ústavů. Jednalo se o obnovení původních českých institucí a o vytvoření komplexní sítě úvěrních a spořitelních institucí s českým vedením. 2 Klapal Jaroslav a Ivan Kouba. Ve znamení jistoty - Česká spořitelna 170 let tradice, první vydání, Praha: nakladatelství NUGA, 1995, ISBN , str.34 12

13 2.3 Nová éra českého spořitelnictví Nová éra české společnosti začala Sametovou revolucí v roce Vytvářejí se podmínky pro transformaci československé ekonomiky. Pro úspěch transformačního procesu bylo podmínkou, aby restrukturalizace bankovního sektoru byla v souladu s novým zákonem o bankách. Docházelo k rozšiřování sítě poboček bank a ke zvyšování kapacity bankovní sféry. Od 1. ledna 1992 se Česká státní spořitelna transformovala do podoby akciové společnosti. Začala působit pod názvem Česká spořitelna, a. s. Česká spořitelna získala plný status devizové banky. Významným krokem pro spořitelnu bylo převzetí funkce banky komunální. Česká spořitelna začala nabízet širokou nabídku produktů a služeb určených občanům, podnikatelským subjektům i městům a obcím. Nejdynamičtěji se rozvíjela oblast služeb pro podnikatelský sektor. Začaly se objevovat termínované vklady, certifikáty, zvyšuje se počet vedených běžných účtů a velmi se rozvíjí úvěrová činnost, o které má podnikatelská vrstva veliký zájem. Česká spořitelna se stala aktivním účastníkem v Evropském sdružení spořitelen a v Mezinárodním spořitelním institutu, stejně jako v československých bankovních organizacích. V roce 1993 se ze spořitelny stává univerzální banka. Spořitelna se stále snažila zkvalitňovat služby, udržovat si dominantní postavení v sektoru služeb obyvatelstvu, rozšiřovala nadále služby pro podnikatelskou sféru a zvyšovala aktivity zaměřené na obce a města. Česká spořitelna vstoupila na kapitálový trh jako zakládající člen Burzy cenných papírů Praha. Založila tři dceřiné společnosti: Spořitelní investiční společnost, a. s. největší investiční fond v České republice, ČS-stavební spořitelnu, a. s. a Spořitelní penzijní fond, a. s. V roce 1994 zahájila svou činnost i ve Slovenské republice. Česká spořitelna se již od počátku podílí na humanitárních a společensky prospěšných akcích. Podporuje vědecké a pedagogické činnosti Univerzity Karlovy a stala se generálním sponzorem Vinohradského divadla. Česká spořitelna se po čtyřech desetiletí stala opět plnokrevnou bankou, která si určovala vlastní strategie a politiku. 2.4 Budoucnost České spořitelny Česká spořitelna, jak jsem již psala, se podílela už od počátku na humanitárních a společensky prospěšných akcích. Spořitelna byla zaměřena na nejširší vrstvu občanů a jejím cílem bylo pomáhat uspokojovat sociální potřeby podporou kultury, vzdělanosti a dalších oblastí, které se dotýkaly společnosti. Spořitelně jde z tohoto hlediska o to, aby byla nadále jednoznačně brána jako spolehlivá a zdravá finanční instituce, jelikož důvěra veřejnosti je pro 13

14 ni nesmírně důležitá. Česká spořitelna v souladu s tradicemi, ale i současnými trendy je zaměřena na nejširší klientské vrstvy. Snaží se jim nabídnout co nejvíc produktů, souvisejíc i s vývojem ekonomiky. Sleduje, jak klienti reagují na vývoj ekonomiky a jaké mají následné nároky. Klient očekává širokou nabídku bankovních produktů a služeb pod jednou střechou. Spořitelna se snaží být důvěryhodný, spolehlivý, zdravý a prosperující peněžní ústav, považující se za zcela nezpochybnitelnou, a to i do budoucna. Toto vše závisí a záleží na kvalitních pracovnících a na kvalitě jejich práce. Za velikou výhodu České spořitelny v bankovním konkurenčním prostředí se považuje široká síť poboček, které jsou rozšířené plošně po území celé České republiky. Myslím si, že velkou výhodou co se týče konkurence je dlouholetá tradice České spořitelny. Klienti v ní mohou vidět opravdu spolehlivou, důvěryhodnou, zdravou a prosperující bankovní instituci, která je v konkurenčním prostředí velmi silným hráčem. Česká spořitelna se snaží se současnými trendy a současnou moderní dobou zlepšovat jak nabídku produktů a služeb, ale také i vybavení, techniku a vzhled banky. Česká spořitelna se zapojuje i do procesu evropské integrace. Je velice pravděpodobné, že se spořitelna bude nadále ve svých aktivitách rozvíjet, a to především na domácím teritoriu, což nevylučuje vzrůst bankovních operací na mezinárodních trzích, včetně kapitálových. Je možno očekávat, že spořitelna zaujme důstojné místo i v budoucí integrované Evropě. 2.5 Proč jsem si vybrala Českou spořitelnu Při výběru banky, jako téma k mé bakalářské práce, jsem se moc nerozmýšlela. Vybrala jsem si Českou spořitelnu, dlouhodobou jistotu na našem bankovním trhu. Je to i banka s mnohaletou tradicí. Rovněž mně jí doporučili přátelé a známí, kteří již mají u České spořitelny svůj účet. Moji přátelé, většinou studenti, využívají nabízených studentských výhod této banky. Na základě mého rozhodnutí a již zmíněného doporučení přátel, jsem si u ní založila svůj vlastní účet. Možná nejvíc, kdo mě v tomto rozhodnutí utvrdil, byla moje mamka. Ta už služeb a produktů této banky využívá velmi dlouho a je s ní spokojena. Nenásilným dojmem na mě působí i reklamy a upoutávky této banky. Jsem mladá a měla bych, stejně jako řada mladých lidí, zkusit nějakou novou a mladou banku, např. Fio Bank či Air Bank. Ty hlavně lákají nové klienty na nulové poplatky. Jednou se také třeba rozhodnu a svojí stávající banku vyměním za novou. Zatím však dávám přednost jistotě a stabilitě. 14

15 3 Klasifikace nároků z pohledu klienta a z pohledu banky Zde jsem se zaměřila na pojem klient, na jeho důležitost, bez něj by banky nemohly fungovat. Dále na rozdělení klientů, co znamená, když má klient s bankou primární vztah a vztah sekundární a rozdělení klientů podle subjektivity. Zaměřila jsem se také na péči o klienta, kdy dle mého názoru je a mělo by být prioritou každé banky o svého klienta určitým způsobem pečovat. Dle mého názoru je péče klíčem úspěchu banky. V neposlední řadě jsem popsala můj názor na to, jak a čím by se měly banky zabývat, například by se mohly více a lépe zaměřit na skupinu postižených lidí. Ve shrnutí jsem se v této kapitole zabývala nároky klientů na banku a nároky banky na klienta. 3.1 Klient V úvodu této kapitoly se budu zabývat klientem. Je to právě klient, který využívá služeb banky, a ty by vlastně bez něho nemohly existovat. Definovat klienta podle literatury můžeme takto: 3 Klient je rozhodujícím a určujícím činitelem veškeré činnosti banky. Předvídání jeho potřeb a formy jeho uspokojování, jsou základní a nejdůležitější cestou k zajištění zisků a jsou jim podřízeny činnosti bank. Klient je rozhodujícím činitelem veškeré činnosti banky. Za klientem jako takovým, se skrývá samotný smysl všech podnikatelských aktivit. 3.2 Rozdělení klientů V bankovním světě se setkáváme s různými postoji banky ke klientům. Jedním z nich je vztah klienta k bance a druhým postojem je úroveň práce s ním. Klient, který jedná a pracuje pouze s jedním ústavem a svou banku bere jako hlavní, má k ní tzv. primární vztah. Tento klient u své banky realizuje většinu obchodů. Má zde aktivní smlouvu nebo smlouvy, plně své bance důvěřuje. U své banky má rovněž účet, pojištění, provádí zde veškerý platební styk, využívá možnosti investování. Klienti se sekundárním vztahem představují druhou skupinu. Ti mohou mít s bankou také smluvní vztah, využívají ale minimum produktů, které banka nabízí. 3 Krajíček, Jan. Marketing v peněžnictví. 1 vyd. Brno, Masarykova universita v Brně 2005, str

16 Rozdělení a vnímání klientů může být daleko širší, v daném případě jsem ale vycházela z vlastní zkušenosti. Nejznámější a nejčastější formy členění jsou podle subjektivity. Banky podle toho volí svůj přístup ke svým klientům, svou bankovní strategii, své produkty, včetně aktuálních ceníků. Nejčastější formu v první fázi pohledu představují rezidenti, tedy daňoví poplatníci. V zemi, kde mají trvalé bydliště nebo kde tráví převážnou část roku, odvádějí daně. Do této skupiny patří většina z nás. Naproti tomu stojí cizinci, bez bydliště v dané zemi, kteří mají omezenou daňovou povinnost. Počet těchto klientů je samozřejmě o hodně menší. Ve druhé fázi pohledu se banky setkávají s fyzickými osobami. Jedná se o klienty, kteří představují největší podíl na portfoliu klientů. Fyzické osoby podnikatelé, podnikají většinou na živnostenský list, tvoří druhou skupinu klientů. Většinou přistupují k bance jako k partnerovi. Ještě je tu skupina právnických osob. Tyto osoby s podnikateli tvoří menšinový podíl na celkovém bankovním trhu. Na druhou stranu ale tito klienti představují pro banku velké zdroje zisků. Z tohoto mého rozdělení klientů banky je patrné, že se jedná o základní rozdělení. V samotné praxi dochází k daleko širšímu a většímu členění těchto klientů. 3.3 Péče o klienta V předcházející části byl definován klient a jeho základní rozdělení. Klient a péče o něj, to by měla být priorita každé banky. Klient v bance, kterou navštíví, se má cítit dobře. Banka by se měla hlavně zaměřit na pocity svých klientů. Na klienta by se nemělo pohlížet jako na nějaké zboží, ale jako na osobnost. Podle mého názoru jsou hlavním klíčem úspěchu banky její zaměstnanci. V praxi by bylo pro všechny dobré, kdyby se specializovaný zaměstnanec banky orientoval na tu skupinu lidí, ke které má nejblíže. Například staří lidé jsou často nemocní, špatně slyší a zapomínají. Těm je nutné věnovat více času. Podat jim pomocnou ruku třeba v oblasti elektronického bankovnictví. Bylo by dobré, kdyby každý klient měl svého kontaktního pracovníka, který by se vším poradil. Není to tak proto, že by těchto pracovníků muselo být o hodně více, jejich činnost by byla časové nezvladatelná a náplň jejich práce hodně roztříštěná. Další skupinou obyvatel jsou mladí lidé, a to hlavně studenti. Ti žijí uspěchaným stylem života, čas strávený na úřadech a institucích je pro ně ztrátový, a proto chtějí být co nejdříve odbaveni. Převládá u nich potřeba vše si sami podrobně prostudovat. Jejich prioritou v této oblasti, je přehled o všech produktech. Vzhledem k tomu, že mnoho času tráví na počítačích, uvítají každou modernizaci internetových stránek bankovních institucí. 16

17 Na závěr jsem si nechala klienty středního věku. Tito klienti přesně vědí, co chtějí a je naprosto zbytečné je přehlcovat novými produkty, o které nejeví zájem. Často tato skupina klientů přichází do banky i s malými dětmi. Děti mohou zlobit a rodiče z těchto důvodů předčasně ukončují jednání a věnují se právě jim. Vše by vyřešila určitá forma dětského koutku, kam by mohli děti dát a v klidu dořešit jednání. V neposlední době by bankovní instituce měly věnovat zvláštní pozornost postiženým klientům. Lidé připoutaní na invalidní vozíky by určitě ocenili bezbariérový přístup a dostatečný prostor na vozík u stolu. Nevidomí lidé by byli určitě vděční za prospekty psané brailovým písmem. 3.4 Nároky klienta na banku - klient a jeho práva ve vztahu k bankám Klient od své banky může požadovat, u níž si chce zřídit účet nebo s ní chce vstoupit ve smluvní vztah, přiměřené informace a vysvětlení, které se týkají existujícího či uvažovaného smluvního vztahu. Klient může od své banky žádat konzultaci, jak postupovat při rozhodnutích týkajících se jeho existujícího nebo uvažovaného smluvního vztahu, konzultovat může klient rovněž o vhodných produktech. Klientovi, pokud není stanovena konkrétní forma, předává banka informace ústně, v písemné podobě, telefonem, faxem, elektronickou poštou či pomocí svých internetových stránek. Ještě před uzavřením smlouvy má klient právo odmítnout zasílání reklamy. Klient po bance může chtít bližší vysvětlení jejich všeobecných obchodních podmínek a musí být rovněž vhodně informován o všech jejich změnách. Toto se musí uskutečnit v dostatečném časovém předstihu, aby klient mohl zvážit, zda a jak bude reagovat. Klient má právo získat informace o tom, v jakých termínech a jak často jsou účtovány jednotlivé poplatky. Klient má právo být informován o pohybech na svém účtu. Tato informace je většinou poskytována prostřednictvím výpisu z účtu. Klientovi by měla být podána informace, jak chránit přístup ke svému účtu a jak se co nejlépe chránit před zneužitím platebních prostředků. 17

18 Ještě před uzavřením příslušného smluvního vztahu má klient právo na informaci o ceně produktu či služby, který chce koupit nebo využít. Klient má právo získat platný sazebník základních služeb, které banka poskytuje. Rovněž o jeho všech změnách, a to v dostatečném časovém předstihu. Klient musí mít možnost na nové ceny reagovat a zvážit určité možnosti. Klientovi je dána záruka, že veškeré informace o bankovních obchodech a peněžních službách, jsou předmětem bankovního tajemství. Klient dostává od banky informace o údajích, které o něm zpracovává v souvislosti s poskytnutím produktu či služby. Stane-li se klient obětí podvodného jednání, krádeže či jiného zneužití, např. odcizení platební karty, má právo na pomoc při řešení všech důsledků. Klient před uzavřením příslušného smluvního vztahu s bankou, má právo na informaci o tom, jak bude proti němu postupováno v případě, že nesplní nebo nebude opakovaně plnit své závazky vůči bance. 4 Z tohoto stručného přehledu je patrné, že klient, ještě dříve než uzavře příslušný smluvní vztah s bankou, má možnost se dobře seznámit se všemi svými právy. Je jen škoda, že ne všichni klienti těchto nabízených možností využívají. Většina klientů se pořád spokojí jen se základními informacemi a potom jsou třeba překvapeni ze změn, které nastanou ve vztahu mezi nimi a bankou. V současné době je i v zájmu bank a bankovních institucí, aby jejich klienti byli po všech stránkách informováni o svých právech, a tím se hlavně předcházelo celé řadě nedorozumění. 3.5 Nároky banky na klienta - Banka a její práva ve vztahu ke klientovi. Banka je oprávněná, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, klienta: identifikovat a údaje uschovávat. Banka může klienta odmítnout, pokud se odmítne identifikovat. Klient vůči bance má povinnost uvádět pravdivé a úplné informace nutné 4 Etický kodex ČBA,2010. Chování mezi klienty a bankami 18

19 k uspokojování jeho potřeb. V některých případech má banka právo i povinnost požadovat od klienta informace a důkazy o původu peněžních prostředků. Banka může od klienta požadovat informace, které prokazují jeho spolehlivost a důvěryhodnost, včetně informací, které poskytují úvěrové registry. Rovněž od ručitele může banka požadovat informace a doklady, podle kterých posoudí jeho spolehlivost dostát ručitelskému závazku. Banka je oprávněná odmítnout poskytnutí produktu či služby klientovi, který odmítne poskytnout informace, doklady, důkazy. Banka po klientovi může požadovat, aby jí včas a odpovídajícím způsobem informoval o každé změně své finanční situace, která by mohla mít vliv na jeho platební neschopnost. Bance je klient povinen podat informace tehdy, dostane-li se do složité platební situace. Banka má právo požadovat, aby veškeré pokyny a příkazy, které jí klient předává, byly srozumitelné v určité, jednoznačné a úplné. Banka má právo zaznamenávat komikami s klientem a tyto záznamy uschovávat. Banka zajišťuje bezpečnost klientů a zaměstnanců bank a z těchto důvodů přijímá vhodná opatření ke snížení bezpečnostních rizik (monitoring, bezpečnostní zóny). I z tohoto stručného přehledu práv bank vůči klientovi je patrné, že i ony v současné době, kdy např. dochází k podvodům s platebními kartami, bankovní počítačové kriminalitě, k praní tzv. špinavých peněz, padělání zákonných platidel, mají zájem se co nejvíce zabezpečit. Jejich sloganem je sloužit ve všech směrech klientovi, ale musí si zároveň dávat velký pozor, aby klient nezničil je. 19

20 4 Porovnání produktů České spořitelny s produkty jiných bank Tato kapitola je o produktech a službách, které Česká spořitelna nabízí. Jaké produkty a služby klient může u České spořitelny najít a očekávat. Zabývala jsem se také porovnáním poplatků České spořitelny a ostatních bank. K tomuto porovnání jsem použila Komerční banku a Československou obchodní banku. Zabývala jsem se, k čemu všemu se poplatky vztahují a v neposlední řadě jsem zde zahrnula rozdělení, neboli rozdíl mezi pojmem Aktivní klient a Student. 4.1 Produkty a služby České spořitelny Největší zastoupení, co se týče produktů, představují u České spořitelny osobní účty a nejrůznější spořící účty. Osobní účty představují řešení pro každého, kdo si chce zřídit vlastní konto, kde si bude nechávat zasílat peníze a odkud bude realizovat své vlastní platby. K dispozici, jak bude patrné z následujícího přehledu, jsou varianty nejen pro dospělé, ale takový účet je možný zřídit pro studenty a děti. K osobním účtům jsou poskytovány platební karty pro bezhotovostní platby. V dnešní uspěchané době ocení zákazníci zejména servis 24, díky kterému mají 24 hodin denně přístup ke svému účtu. Rovněž je pestrá nabídka spořících účtů, a to počínaje spořením pro nejmenší a konče penzijními fondy. Klient si také v každém věku může zřídit stavební spoření. Odvážnější klienti mohou zvolit i program investování, čímž lze účinně zhodnotit své peníze. Na Českou spořitelnu se obracejí i klienti s žádostí o půjčky či hypotéky. 5 Produktová nabídka : HYPOTÉKY o Hypotéka České spořitelny KREDITNÍ KARTY PRO OBČANY o ČS Premier Visa Infinite o Kreditní karta Odměna o Kreditní karta Word PODNIKATELSKÉ ÚČTY 5 Česká spořitelna: osobní finance. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU VYBRANÉ BANKY Autor bakalářské práce: Veronika Pecková Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marie

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Služba Moje zdravé finance (sjednaná od 24.10.2016) 2. Účet 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 16. 1. 2017 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více