FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy"

Transkript

1 INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc.

2 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní ypy konraků a) spoový (prompní, pohoový) konrak (spo): dohoda o bezprosřední směně podkladového akiva za akuálně planou ržní cenu eoreicky shodný okamžik uzavření ransakce (ransacion dae) a jejího vypořádání (selemen dae, spo dae, value dae), v praxi se připouší mírný časový rozesup (do dvou dní) b) ermínový (forwardový) konrak (forward): dohoda mezi dvěma sranami, kerá dnes fixuje podmínky směny, jež proběhne k budoucímu dau obsahem konraku je předmě směny (podkladové akivum), cena, ermín a míso dodání, aj. sranami dohody jsou dvě finanční insiuce nebo finanční insiuce a její nefinanční klien vlasnosi: - šiý na míru podle pořeb obou smluvních sran - nelze ho zruši jednosranně bez vzájemné dohody obou smluvních sran - závazky z dohody obecně nelze převés na řeí sranu nižší likvidia a obchodovaelnos - riziko nedodržení závazků vždy je pro jednu sranu výhodnější od ermínové ransakce odsoupi a dá přednos spoové ransakci ermínová cena > spoová cena pro kupujícího je výhodnější komodiu zakoupi prompně ermínová cena < spoová cena pro prodávajícího je výhodnější komodiu proda prompně c) fuuriní konrak (fuures): sandardizovaný ermínový konrak (jeho vymezení není předměem opakované negociace) obchodovaný hromadně na ermínových burzách specifikace konraku: - podkladové akivum

3 3 fyzická komodia (měď, džus, ropa, aj.) finanční akivum (obligace, měna, akciový index, aj.) - velikos konraku příliš velký odrazuje menší invesory, příliš malý zvyšuje ransakční náklady - způsob koace fuuriní ceny - srukura splanosí (3, 6, 9, 2) spoluvyváří označení fuuriního konraku zúčovací sředisko (clearing house) důležiý prvek bezpečnosi obchodů, ochrana proi riziku nedodržení závazků (defaul risk) i) uzavření dohody klieni A obchodník A obchodník B klieni B (kupující) (prodávající) ii) inerpozice zúčovacího sřediska klieni A obchodník A CH obchodník B klieni B (kupující) (prod.) (kup.) (prodávající) při insolvenci obchodníka B zúčovací sředisko přebírá jeho závazky a pohledávky vůči burze, sysém nechrání kliena před insolvencí vlasního obchodníka 2. ysém záloh a) počáeční záloha (iniial margin) vklad složený u zúčovacího sřediska (resp. u obchodníka), vyžadovaný při oevření každého nového konraku (kupující i prodávající sranou) výše zálohy sanovena s ohledem na pravděpodobnou velikos cenových flukuací z ní jsou odepisovány zráy a k ní jsou připisovány zisky z iulu ržního přeceňování žargon: kupující se nazývá dlouhou sranou konraku (long) prodávající se nazývá krákou sranou konraku (shor)

4 4 b) variační záloha (variaion margin) kladný resp. záporný pohyb na zálohovém úču vyplývající z každodenní procedury ržného přeceňování c) udržovací (nesnižielná) záloha (mainenance margin) čáska, pod kerou nemůže klesnou zůsaek na zálohovém úču d) výzva k doplnění zálohy (margin call) čáska, kerou klien musí na vyzvání burzy okamžiě složi, aby dorovnal zůsaek na zálohovém úču na velikos udržovací popř. počáeční zálohy při neuposlechnuí výzvy burza likviduje klienovy konraky uzavřením opačné pozice sejný sysém záloh je uplaňován jak mezi obchodníkem a klienem, ak mezi obchodníkem a zúčovacím sřediskem (zde buď na čisé nebo na hrubé bázi) 3. Tržní přeceňování (marking o marke) ržní přeceňování je procedura, kdy na konci každého dne jsou všechny oevřené konraky ohodnoceny v nových ržních cenách a finančně jsou vyrovnány zisky a zráy v důsledku cenového pohybu během obchodního dne cena konraku na konci dne +.. cena konraku na konci následujícího dne + > kupující realizuje zisk, kerý je připsán na jeho zálohový úče prodávající realizuje zráu, kerou je zaížen jeho zálohový úče + < zrcadlově opačná siuace pro prodávajícího a kupujícího je-li požadováno fyzické plnění konraku, lze akivum zakoupi na spoovém rhu, přičemž akumulované zisky a zráy z iulu ržního přeceňování vedou k zaplacení ceny ve výši fuuriní ceny plané v okamžiku oevření konraku placená cena = ržní cena na spoovém rhu + zisk/zráa na ermínové burze = fuuriní cena při oevření konraku fuuriní cena v okamžiku zakoupení konraku uzavírací cena na konci dne T... vypořádací cena při vypršení konraku (= spoová cena v okamžiku T) ( T = T )

5 5 celkový náklad kupujícího: ( = ) + ( 2 ) ( T T ) T = ( T ) T celkový příjem prodávajícího: ( ) + ( ) ( ) + 2 T T = ( ) + = T T T ( + značí příjem hoovosi, značí výdaj hoovosi) rozmělnění rizika nedodržení závazků na případ relaivně malých mezidenních cenových flukuací Zahajovací Den pozice Uzavírací cena Kupující Počáeční záloha Denní zisk/zráa Zůsaek zálohového úču Výzva k doplnění zálohy Celkový zisk/zráa Prodávající Počáeční záloha Denní zisk/zráa Zůsaek zálohového úču Výzva k doplnění zálohy Celkový zisk / zráa Udržovací záloha 2 kupující zaplaí za komodiu 9 (spoová cena), akualizacemi doplail celkový výdaj prodávající prodal komodiu za 9 (spoová cena), akualizacemi získal celkový příjem

6 6 graf výplay fuuriního konraku long fuures shor fuures T T dodací cena (dohodnuá při uzavření konraku) T ržní cena (akuální při splanosi konraku) konvergence spoové a fuuriní ceny před dnem dodání může bý fuuriní cena vyšší i nižší než pohoová cena (v závislosi na velikosi držebného (carry) báze = spoová cena fuuriní cena = držebné (kladné či záporné číslo v závislosi na znaménku držebného) konango... báze je záporná repor... báze je kladná konango (conango): repor (backwardaion): fuures spo spo fuures expirace expirace ve dni dodání se obě ceny musí rovna (báze je nulová), v opačném případě lze vyděla arbirážový zisk sraegie při záporné bázi ( =, = 8) zakoupení akiva pohoově (výdaj 8) a jeho současný ermínový prodej (příjem ), uskuečnění dodání

7 7 sraegie při kladné bázi ( = 8, = ) kráký prodej akiva (shor selling, příjem ) a zakoupení fuuriy (získání akiva za 8), vrácení akiva mechanika krákého prodeje: invesor dává pokyn brokerovi k uskuečnění krákého prodeje (n kusů vybraných akcií) broker si vypůjčuje akcie se souhlasem od jiného svého kliena a prodává je na rhu po dobu oevřené pozice invesor plaí brokerovi veškerý důchod plynoucí z vypůjčeného akiva (např. výplaa dividend), kerý je ransferován na úče vlasníka vypůjčených akcií invesor uzavírá pozici nákupem vypůjčených akcí, keré broker vrací vlasníkovi vypůjčených akcií vyvolání ísně krákého prodeje (shor-squeeze) nasává, jesliže broker nemá nadále k dispozici akcie podléhající krákému prodeji, akže invesor je nucen uzavří pozici, i když by o bylo pro něho momenálně nevýhodné 4. Ukončení konraku a) zaujeím opačné pozice před splanosí konaku (nejčasější případ) fuuriní cena při oevření konraku fuuriní cena při zaujeí opačné pozice - + celkový zisk/zráa pro dlouhou sranu - celkový zisk/zráa pro krákou sranu b) dodáním podkladového akiva při splanosi konraku fyzické dodání kráká srana oznámí zájem o fyzické plnění (noice of inenion) ve lhůě mezi prvním a posledním oznamovacím dnem dlouhá srana vybraná burzou (dle sanovených pravidel) je povinna uskuečni fyzické plnění v souladu podmínkami konraku pro zohlednění různé kvaliy dodaného akiva se používají konverzní (cenové ) fakory finanční vypořádání provádí se u konraků neumožňujících fyzické plnění (indexní fuurisy) burza provede v určený okamžik opačný obchod ke všem oevřeným konrakům

8 8 5. Cenové a poziční limiy a) denní cenové limiy sledují požadavek, aby během obchodního dne cenové výkyvy nevybočily ze sanoveného pásma vyvořeného okolo vypořádací ceny z předchozího obchodního dne při dosažení horní nebo dolní meze se přesává obchodova (období na zklidněnou) násroj omezující riziko abnormální zráy b) poziční limiy maximální poče konraků, kerý jednolivec nebo spřízněná skupina osob může současně oevří násroj omezující riziko spekulaivní cenové manipulace (zneužívání finanční páky deriváů) zahánění rhu do rohu (corning he marke) je kombinace výrazné dlouhé fuuriní pozice a dosažení účinné konroly nad nabídkou podkladového akiva problémy na kráké sraně rhu (obížné jak uzavírání konraků ak dodání podkladového akiva) výrazný růs spoové i fuuriní ceny výhodný pro spekulany

9 9 B. PŘÍKLADY UTURITNÍCH KONTRAKTŮ. Krákodobý úrokový fuuriní konrak (shor-run ineres rae fuures) T3 říměsíční ermínové depozium, obchodováno na LIE (London Inernaional inancial uures Exchange) specifikace konraku: velikos konraku: 5 kupující konraku (dlouhá srana) zamýšlí zapůjči k budoucímu dau uo sumu na ři měsíce (vyvoři říměsíční ermínové depozium či zakoupi říměsíční vkladový cerifiká) prodávající konraku (kráká srana) se zavazuje vypůjči si na ři měsíce k budoucímu dau uo čásku způsob koace: úroková sazba (%) p.a. = 9,5 vyvoření ermínového depozia při anualizované sazbě 9,5 % velikos iku: jeden bazický bod (seina procena) hodnoa iku: úrok odpovídající změně sazeb o bazický bod 3 5, = 2,5 2 počáeční záloha: 75 (,5 % hodnoy konraku), éž udržovací záloha 5 pro vidličku (současné zaujeí dlouhé a kráké pozice éhož konraku avšak s různou dospělosí) dodací měsíc: 3, 6, 9, 2 poslední den obchodování: řeí sředa dodacího měsíce (. hod.) dodací den: první pracovní den po posledním dnu obchodů způsoby ukončení konraku i) pozdějším zaujeím opačné pozice 2 dní nákup konraků = 9,5 prodej konraků 2 = 9,55 zisk: (poče konraků) x 5 (poče iků) x 2,5 (hodnoa iku) = 625, obra na zálohovém úču: 75 počáeční záloha (75 x ) variační záloha

10 = 825 výnosová míra: 625 = 8,33 % za 2 dní,.j. 52 % p.a. 75 ii) finančním vypořádáním konraku dlouhá srana se rozhodne pro peněžní kompenzaci sanovení vypořádací ceny (EDP, exchange delivery selemen price): během posledního dne konakováno náhodně 6 bank (z daného seznamu) vyloučeny 3 nejvyšší a 3 nejnižší sazby, u zbývajících vypočíán průměr (zajišění podmínky = v okamžiku splanosi konraku) vypořádací sazba = 8,75 % vypořádací cena = 9,25 variační záloha = x (925-95) x 2,5 = 9375 impliciní depoziní sazba: vypořádací sazba (lze eoreicky vyděla vyvořením 3M depozia) + 937,5 + 4 (sazba vydělávající z jisiny 5 za 3M 937,5) 5 = 8,75 % +,75 % = 9,5 % (v souladu s účelem ermínového obchodu uzamknou se na předem známé depoziní sazbě) iii) fyzickým vypořádáním konraku dlouhá srana se rozhodla pro fyzické plnění konraku, chce vyvoři ermínový vklad kráká srana je povinna během posledního obchodního dne připravi vyvoření ermínového depozia u někeré z vybraných bank dlouhá srana umísí u vybrané banky 5 za fakickou depoziní sazbu a obdrží od proisrany kompenzaci (invoice), jesliže se depoziní sazba liší od vypořádací depoziní sazba (8,65 %) vypořádací sazba (8,75 %) úrokový rozdíl (anualizovaný) velikos konraku fakura = + vypořádací sazba

11 (,875,865) (9/ 365) 5 = = 22 +,875 (9/ 365) impliciní fuuriní sazba: depoziní sazba + variační záloha + fakura 365 = ,5 + 22, 365 8,65+ = 9,5 % Dlouhodobý úrokový fuuriní konrak (long-run ineres rae fuures) specifikace konraku (LIE, long gil ineres rae fuures) předmě konraku: pomyslná 2-leá vládní obligace s výnosem do splanosi 9 % a v nominální hodnoě 5 způsob koace: cena za nominální hodnoy (32-iny libry) bez naroslého kupónu (sejné jako u podkladového akiva) = 92 + = 92, velikos iku: /32 z jednoho procena nominální hodnoy konraku 5 x, x (/32) = 5,625 počáeční záloha: 75 (5 pro vidličku) poslední den obchodů: 2 pracovní dny před posledním pracovním dnem v dodacím měsíci dodací měsíc: 3, 6, 9, 2 dodací den: kdykoliv během dodacího měsíce (podle uvážení kráké srany, obyčejně první nebo poslední den v dodacím měsíci) ukončení konraku i) zaujeím opačné pozice 92-2 nákup 9-23 prodej poče iků: 2 + (32-23) = 2 zráa: 2 x 5,625 = 328,3 ii) fyzickým vypořádáním konraku

12 2 předměem dodání je každá obligace se splanosí 5 až 25 le nelze doda obligace: přivolaelné během příších 5 le, indexované, čásečně splacené, konveribilní, s variabilní sazbou, obchodované special ex-dividend (možnos zakoupení obligace bez naroslého kupónu v průběhu ří ýdnů před dnem bez dividendy) konverzní (cenový) fakor: - násobiel ransformující fuuriní cenu (cenu hypoeické podkladové obligace) na cenu fakické obligace kvalifikované pro dodání fuuriní cena fakické obligace = konverzní fakor fuuriní cena hypoeické obligace - aková cena fakické obligace (přepočená na jednokovou nominální hodnou ), kerá dává výnos do splanosi 9 % T c konverzní fakor = + (pro M = ) T = ( +,9) ( +,9) kupónová sazba je věší než (menší než, rovna) 9 % konverzní fakor je věší než (menší než, roven) zohlednění faku, že daná obligace má s ohledem na svůj kupón jinou současnou hodnou než a podkladová - konverzní fakor je různý pro každou jednolivou obligaci a každý jednolivý měsíc dodání (korekce o naroslý úrok, zaokrouhlovací procedury) - zaokrouhlovací procedura pro účely výpoču konverzního fakoru je splanos obligace zaokrouhlena dolů na nejbližší celé čvrleí a ako zaokrouhlená splanos je rozdělena na šesiměsíční období splanos lze rozděli beze zbyku na N šesiměsíční období: konverzní fakor = N c / 2 + (,45 n N n= (,45) ) splanos lze rozděli na N šesiměsíčních a říměsíční období (s první výplaou kupónu za 3 měsíce) N c / 2 konverzní fakor = / 2 (,45) n (,45) + (,45) c / n N = 2 2

13 3 (odpoče naroslého kupónu za čvrleí) obligace nejlevnější k dodání (cheapes o delivery, CTD): obligace umožňující nejméně nákladné plnění fuuriního konraku, což je obligace s nejvyšší implikovanou repo sazbou (implied repo rae) repo sraegie: je zajišťovací obchod, ve kerém je současně s prodejem úrokové fuuriy (ermínové dodání obligace) zakoupena obligace na spoovém rhu (obvykle prosřednicvím repo operace) implikovaná repo sazba: aková velikos výpůjční sazby (j. repo sazby), kerá činí repo operaci ziskově neurální (mezní výpůjční sazba) příjem z repa = neúrokový výdaj repa ( + impliciní repo sazba (rvání repa/rok)) celkový příjem repa: výnos ermínového prodeje obligace (fuuriní cena konverzní fakor) + naroslý kupón po dobu repa + reinvesice kupónu celkový výdaj repa: cena obligace na spoovém rhu + úrok z vypůjčených fondů CTD obligace: obligace s nejvyšší implikovanou repo sazbu, jelikož každá jiná doručielná obligace činí při dané fakické výpůjční sazbě repo operaci méně ziskovou či více zráovou okamžik dodání CTD obligace běžný výnos z CTD > ržní úroková sazba dodání obligace na konci dodacího měsíce (vyděla lze více držením obligace než jejím prodejem a uložením výdělku za ržní sazbu) běžný výnos < ržní úroková sazba dodání obligace na začáku dodacího měsíce (zrcadlově opačné důvody) dnes dodací měsíc paramery vládní obligace %, 24: cena obligace: 99,25 (99-4, na nominále)

14 4 kupónová sazba: % běžný výnos:,9 % (= kupón/cena obligace) konverzní fakor:,82387 fuuriní cena: 9,66 (9-2) ržní úrok: % délka repo operace: 3 měsíce (9 dní) peněžní výdaj na zakoupení obligace: 99,25 peněžní příjem z obligace: ermínový prodej (99,9 = 9,66,82387) + kupón (2,46 = (9/365)) =,65,65 99, impliciní repo sazba = =,33% (je vyšší než ržní úrok %) 99, Měnový fuuriní konrak (currency fuures) specifikace konraku: podkladová měna: briská libra šerlinků fakurační měna: americký dolar $ předmě konraku: 25 kupující se zavazuje koupi 25 za složenou proihodnou v $ prodávající se zavazuje proda dolary v ekvivalenu 25 koace: poče dolarů za libru (sejné jako na spoovém rhu),782 =,782 $ (kódy IO: GBP/UD =,782, UD/GBP =,564) velikos iku: seina cenu (, dolaru na libru) hodnoa iku: 25 ( ), ($/ ) = 2,5 $ počáeční záloha: 5 $, 2 $ pro vidličku dodací měsíc: 3, 6, 9, 2 dodací den: řeí sředa dodacího měsíce ukončení konraku i) zaujeím opačné pozice =,725 (zakoupení konraku)

15 5 2 =,7263 (prodej konraku) poče iků = 48 celkový zisk = 48 2,5 = 2 $ (zisk pro kupujícího, zráa pro prodávajícího) ii) fyzickým vypořádáním vypořádací cena =,782 (EDP = oficiální uzavírací cena LIE na spoovém rhu v posledním obchodním dni konraku) fakurovaná čáska = 25 ( ),782 ($/ ) = $ dlouhá srana zaplaí kráké sraně $ a obdrží ,5 ( ) výsledný kurz = =, 725 GBP/UD 25 zaplacená dolarová čáska snížena o zisk na zálohovém úču 4. Indexový fuuriní konrak (sock index fuures) LIE, TE index specifikace konraku: předmě konraku: hodnoa 25 za jeden indexní bod (index 825 znamená hodnou konraku = ) koace: shodná s prezenací velikosi indexu velikos iku: /2 indexního bodu hodnoa iku: 2,5 ( =,5 25) EDP: průměrná hodnoa podkladového indexu mezi. a.2 posledního obchodního dne počáeční záloha: 2 5 ; vidlička dodací měsíc: 3, 6, 9, 2 dodací den: první pracovní den po posledním dnu obchodování poslední den obchodů:.2, poslední pracovní den dodacího měsíce ukončení konraku i) zaujeím opačné pozice nákup (2 konraků) prodej (2 konraků)

16 6 825, 82,5 poče iků = 2 2,5 = 25 zráa = ,5 = 6 25 (pro dlouhou sranu) ii) fyzickým vypořádáním možné pouze peněžní vypořádání fakurovaná čáska = rozdíl mezi EDP a vypořádací cenou předposledního obchodního dne (předposlední den se uzavírá sysém ržního přeceňování, nuná kompenzace za pohyb indexu během posledního dne)

17 7 C. MODEL NÁKLADŮ NA DRŽENÍ AKTIVA. Odvození obecné formule model pro nalezení korekní ceny fuuriního konraku na bázi určení zv. držebného čili nákladů spojených s držením podkladového akiva (cos-of-carry, cash-andcarry) vysupující veličiny:... akuální spoová cena akiva... akuální fuuriní cena akiva r... nákladovos (na roční bázi) držení akiva (úměrná ke spoové ceně a době držení) položky: úrok, skladování, manipulace, pojišění, fyzické znehodnocení, aj. d... výnosovos (na roční bázi) držení akiva (úměrná k prompní ceně a době držení) položky: kupón, dividendy, fyzická dispozice (convenience yield) T... doba do dospělosi ermínového konraku (doba držení akiva) sraegie A: - vypůjčení peněz na spoové zakoupení akiva - uzavření smlouvy o ermínovém prodeji akiva - držení akiva do dospělosi ermínového konraku (nabíhá držebné) - splacení půjčky z obdržené čásky za ermínový prodej podmínka neexisující arbiráže: příjem z ermínového prodeje a výnosu akiva po dobu jeho držení ( + dt ) se rovná výpůjčním nákladům ( + rt ) sraegie B: - kráký prodej akiva na spoovém rhu - uložení uržených peněz na ermínovém vkladu - uzavření smlouvy o ermínovém nákupu akiva - vrácení akiva a zaplacení ušlých výnosů podmínka neexisující arbiráže: výnos ermínového depozia náklad ermínového zakoupení akiva a uhrazení ušlých výnosů majieli akiva ( d T ) + ( r T ) + kryje

18 8 + d T (báze) = = = + r T (d r)t + (r d)t (držebné) držebné může bý kladné (repor) i záporné (konango) v závislosi na velikosi paramerů d a r u fyzických komodi obvykle převažuje nákladovos nad výnosovosí (konango), u finančních fuuri omu bývá naopak (repor)) mechanika arbiráže: + dt > + r T vypůjčení peněz na zakoupení akiva (nuno vrái ( + rt ) ) ermínový prodej akiva (k dispozici bude + dt ) + dt < + r T kráký prodej akiva a invesování uržené čásky (k dispozici bude ( + rt ) dt ) ermínový nákup akiva a vrácení akiva (výdaj ) nelze-li provádě kráké prodeje, vede ke sejnému výsledku prodej akiv ze zásob (plaí pouze pro akiva držená k invesičnímu a nikoli k produkčnímu užií) hodnoa exisujícího ermínového konraku jesliže ermínový konrak ukládá povinnos zakoupi akivu na dodací cenu K v siuaci, kdy akuální forwardová cena je, poom eno konrak má současnou hodnou f K = + rt po dosazení rovnice držebného f + ( r d) T = + rt při aplikace spojiého úročení vychází f = e dt Ke rt K + rt

19 9 aplikace modelu držebného pro fuuriní konraky s odlišnými dospělosmi... fuuriní cena konraku o dospělosi T... fuuriní cena konraku o dospělosi T 2 2 sraegie držebného posunua do budoucnosi: - ermínové vypůjčení peněz na zakoupení akiva v čase T - ermínový prodej akiva v čase T 2 a splacení půjčky podmínka absenující arbiráže 2 + d ( T 2 2 T ) = = + r ( T 2 + ( r d)( T 2 T ) T ) 2 T ( spread) = ( d r)( T2 ) (držebné) 2. Aplikace modelu na konkréní konraky a) krákodobá úroková fuuria T T 2 s... spoová úroková sazba pro období T s 2... spoová úroková sazba pro období T 2 f 2... ermínová sazba pro období T 2 - T podmínka úrokové pariy: T + 2 T = + T2 T s 2 s + f vyjádření v cenách podkladového akiva (např. jako cena vkladového cerifikáu) dnešní cena CD vyplácejícího v čase T 2 jisinu : = + s aáž cena placená při nabyí CD v čase T (a dohodnuá v T ): T = + f T2 T 2 365

20 2 dosazeno do rovnice úrokové pariy: + s = + s = + s T 365 T T 365 = + s T 365 rovnice držebného při d = b) měnový konrak i) rovnice pokryé úrokové pariy (covered ineres rae pariy) sraegie: ) vypůjčení $ za sazbu r $ 2) konverze dolaru na libry při pohoovém kurzu (kóováno jako poče liber na dolar, UD/GBP) 3) vyvoření librového depozia se sazbou r budoucí příjem (+ r ) liber 4) ermínový prodej liber za cenu (sejná koace UD/GBP ) budoucí příjem (+ r )/ dolarů 5) splacení dolarového depozia pořebný obnos + r $ podmínka absenující arbiráže: po úpravě (+ r )/ = + r $ $ báze = = ( r r ) r r + r $ $ = spoový kurz r B r + r B V r B úroková sazba bazické měny r V úroková sazba variabilní měny r > > r$ vyšší librová sazba je neuralizována slabším ermínovým kurzem ermínový diskon libry vůči dolaru, ermínová prémie dolaru vůči libře r < < r$ ermínová prémie libry vůči dolaru, ermínový diskon dolaru vůči libře

21 2 ii) rovnice nepokryé úrokové pariy (uncovered ineres rae pariy) ermínový kurz je nejlepším odhadem budoucího pohoového kurzu E E () = ( ) r r$ iii) nedoručielný forward (non-deliverable forward) využívání nekonzisence pokryé a nepokryé úrokové pariy v režimu pevného kurzu r > r > E ( ) (ermínový kurz koruny je vždy slabší) CZK UD = sraegie: ermínový prodej dolarů a jejich budoucí nákup na spoovém rhu (za ermínově prodaný dolar se dosane korun, keré lze okamžiě konverova na / > dolarů) banka obsarává obě ransakce najednou a dělí se s klienem o arbirážový zisk komplikací je udržování pevného kurzu vůči měnovému koši c) indexní konrak zakoupením indexního konraku lze imiova zakoupení porfolia akcií se srukurou indexu formování imiujícího porfolia (racking porfolio) komplikace:- ransakční náklady na sesavení a udržování imiujícího porfolia - oproi nejisému a nepravidelnému dividendovému výnosu vysupují povinné úrokové plaby sraegie: invesování čásky na zakoupení akcií z indexu a jejich prodej na konci roku výnos = - + d hodnoa indexu ( =,2), d dividendový výnos akcií sraegie 2: oevření dlouhé pozice ve fuuriním konraku a invesování čásky na peněžním rhu; na konci období je fuuriní konrak finančně vypořádán výnos = - + r ( - je zisk na fuuriní burze)... fuuriní cena indexu, r... ržní úroková sazba obě sraegie mají sejný počáeční výdaj a sejný výsledek (vysoupení z obou rhů

22 22 na konci období), při korekním ocenění by proo měly bý sejně ziskové - + d = - + r = + (r - d)

23 23 D. PEKULAČNÍ UTURITNÍ OBCHODY spekulační obchod se vyznačuje zaujímáním oevřených (nezajišěných a ím i rizikových) pozic s úmyslem realizova rychlý a abnormální zisk omezená racionalia finančních rhů umožňuje vyhledávání nekorekně oceněných akiv (lepší informovanos, lepší znalos fundamenálních souvislosí, používání echnické analýzy), současně se spoléhá na efekivní fungování rhu, keré rychle odsraňuje cenové disorze sraegie: nákup podhodnocených akiv v očekávání jejich prodeje jakmile cena akiva vzrose kráký prodej nadhodnocených akiv v očekávání jejich nákupu jakmile cena akiva klesne spekulace na cenový pohyb akiva obyčejně probíhá v rámci nasavených limiů, po jejichž dosažení bývá oevřená pozice uzavřena vybírání zisků (profi aking): uzavření pozice v případě, že cena akiva se vyvíjela příznivým směrem zasropování zráy (sop-loss): uzavření pozice v případě, že cena akiva se vyvíjela nepříznivým směrem rysy spekulačního obchodu: - rizikovos (zráy v případě chybných očekávání) - krákodobos (financování oevřených pozic je nákladné) arakivnos deriváů: - menší likvidia pohoových rhů, rhy s deriváy dovolují rychlé oevírání a uzavírání pozic - snadnější realizace krákého prodeje, udíž i zdroj možné nesabiliy na pohoovém rhu (viz kurzová spekulace, regulovaný kráký prodej akcií) - velká finanční páka (leverage), j. s malým kapiálem lze zaujíma značné dlouhé a kráké pozice (počáeční záloha je zlomkem nominální hodnoy konraku)

24 24 Ilusrace finanční páky na měnovém rhu: pohoový kurz... 28,36 UD/CZK ermínový kurz... 28,2 UD/CZK očekávaný kurz... 3, UD/CZK disponibilní čáska pro spekulaci mil CZK i) spekulace na pohoovém rhu: zakoupení dolarů dnes a jejich prodej v pozdějším okamžiku, např. za 2 měsíce (odhlédnuo od úročení) 3 28,36 2 výnosová míra = = 34,7 % 2 ii) spekulace na fuuriním rhu: ermínové zakoupení dolarů (za 2 měsíce, 2 % počáeční záloha) a jejich pozdější prodej na pohoovém rhu (odhlédnuo od úročení) 3 28,2 2 výnosová míra = = 2,7 % 2 2. Oevřené poziční obchody (open posiion rading) snaha o zpeněžení názoru na budoucí vývoj podkladového akiva (úrokových sazeb, měnového kurzu, cen akcií) i) dlouhá oevřená pozice (spekulace na růs fuuriní ceny) pekulan věří na pokles úrokových sazeb čili na růs ceny úrokové fuuriy sraegie: zakoupení prosincového šerlinkového úrokového konraku = 9,5 (hodnoa iku = 2,5 ) Den Akce uur. cena Poč. záloha Přecenění Čisý zisk Nákup 9,5-75, -75, 2 Držení 9, , -375,

25 25 3 Držení 9, ,5-62,5 4 Držení 9, , -437,5 5 Prodej 9,25 +75, +625, 937,5 výnosová míra = 937,5 75, = 25 % za 5 dní při růsu rhu pouze o,83 % ii) kráká oevřená pozice (spekulace na pokles fuuriní ceny) pekulan věří na pokles akciového rhu sraegie: prodej prosincového TE fuuriního konraku = 2 4, (hodnoa bodu = 25 ) Den Akce uur. cena Poč. záloha Přecenění Čisý zisk Prodej Držení Nákup výnosová míra = = 8 % za 3 dny při poklesu rhu o 33 % preadové obchody (spread rading) 2 3M 6M

26 26 spread spočívá v současném nákupu a prodeji dvou fuuriních konraků (dvě nohy spreadu) splanosí předměem spekulace není změna úrovně nýbrž změna rozdílu (spreadu) dvou fuuriních cen (nižší rizikovos, proo nižší počáeční zálohy) nákup spreadu: nákup vzdálenější a prodej bližší splanosi (nohy) prodej spreadu: prodej vzdálenější a nákup bližší splanosi (nohy) vnirokonrakní spread (inra-conrac spread, sraddle) nákup a prodej rozdílných splanosí éhož fuuriního konraku (např. nákup 3M červen, prodej 3M prosinec éhož konraku) mezikonrakní spread (iner-conrac spread) nákup a prodej různých ypů fuuriních konraků (např. nákup 3M červnový šerlinkový konrak, prodej 3M červnový eurodolarový konrak) příklady spreadových obchodů: i) řízení výnosové křivky: spekulace na relaivní změnu úrokových sazeb Očekává se rychlejší růs krákodobých úrokových sazeb, neboli při růsu všech sazeb (j. při poklesu všech fuuriních cen) krákodobé sazby porosou rychleji. nákup spreadu (.den): září 9, (nákup) červen 89,5 (prodej) spread = 9, - 89,5 = 5 iků prodej spreadu (5. den): září 89, (prodej) červen 88,25 (nákup) spread = 89, - 88,25 = 75 iků (delší splanosi skuečně klesly rychleji) zisk = (75-5) iků 2,5 za ik = [( ) - (9-89)] 2,5 = 32,5 32,5 výnosová míra = = 28% za 5 dní 5,

27 27 ii) moýlí spread (buerfly spread): spekulace na vzájemnou relaci dvou spreadů ocenění určiého konraku se zdá bý deformované, neví se však, jakým způsobem proběhne odsranění cenové anomálie Údaje o šerlinkovém měnovém fuuriním konrak (koace GBP/UD) červen září prosinec,7,72,7 } iků } 8 iků zřejmé je rozšíření spreadu 6-9 a zúžení spreadu 9-2, ale není zřejmé, zda klesne 6 nebo vzrose 9 sraegie : nákup 6-9 spreadu prodej moýlího spreadu prodej 9-2 spreadu iii) obchodování s bází (basis rading): simulánní obchodování fuuriního konraku a podkladového akiva na spoovém rhu (časé u obligací) nákup báze: spoový nákup podkladového akiva a prodej fuuriního konraku prodej báze: spoový prodej podkladového akiva a nákup fuuriního konraku zisk/zráa: B B = ( = ( ) ( ) ( O O ) + držebné ) + držebné dlouhá srana spekuluje na rozšíření báze (relaivně rychlejší růs spoové ceny resp. relaivně rychlejší pokles fuuriní ceny), kráká srana sází na zúžení báze prakická realizace: i) simulánní nicméně oddělené provedení obchodu na spoovém a fuuriním rhu ii) uzavření ransakce za předem dohodnuou bázi (exchange of fuures for physicals, EP rh) nákup báze: spekulan prodává obchodníkovi fuuriní konrak za akuální fuuriní cenu a kupuje podkladové akivum za cenu = + Boffer prodej báze: spekulan kupuje od obchodníka fuuriní konrak za akuální fuuriní

28 28 cenu a prodává podkladové akivum za cenu = + Bbid

29 29 E. ARBITRÁŽOVÉ UTURITNÍ OBCHODY arbirážový obchod spočívá ve vyhledávání arbirážových příležiosí, j. akových cenových ržních siuací, keré umožňují vyděla zisk bez podsupování rizika vlasnosi arbirážového porfolia: samofinancovaelnos, bezrizikovos, generování vyššího než bezrizikového výnosu (při absenci ransakčních nákladů) hypoéza efekivních rhů nepřipouší dlouhodobější příomnos arbirážových příležiosí, sává se ale obecným východisko pro nalezení zv. korekní (férové, spravedlivé) ceny (fair price) finančního akiva. Rámečková arbiráž (box arbirage) spekulace na spoovém rhu (realizace nepokryé úrokové pariy). výpůjčka liber (např. na 3M) 2. prompní konverze liber na dolary 3. vyvoření dolarového depozia (se splanosí 3M) 4. konverze jisiny a úroků do liber (za 3M) 5. nárůs závazku na librovém depoziu 6. splacení librové půjčky i s úroky dnes za 3M 3 dolary 2 4 libry 5 6 arbiráž na fuuriním rhu (realizace pokryé úrokové pariy pomocí fuuriních konraků) : akuální koace (. duben) C 3M$ 3M Červen, ,5 88,25 Září,72 89,5 88,5 C šerlinková měnová fuuria se splanosmi červen a září (pořebné pro ermínové

30 3 konverze zúčasněných měn) 3M$ resp. 3M dolarová resp. šerlinková úroková fuuria se splanosí červen (pořebné pro ermínové vypůjčování a zapůjčování měn) dolary červen 3 září 2 4 libry 5 6. prodej červnového 3M (vypůjčení liber na 3 měsíce za 2 měsíce) výpůjční sazba: - 88,25 =,75 % p.a. na 3 měsíce 2. prodej červnového C (ermínová konverze liber na dolary za 2 měsíce) měnový kurz: $ =,7265 $ 3. nákup červnového 3M$ (uložení dolarů na 3 měsíce za 2 měsíce) zápůjční sazba: - 89,5 =,5 % v září k dispozici,7265 [ +,5 9/36]=,7723 $ 4. nákup zářijového C (ermínová konverze dolarů na libry za 5 měsíců) měnový kurz: =,72 $ 5. nárůs librového závazku 6. splacení librové půjčky i s úroky disponibilní čáska po konverzi:,7723 $ :,72 /$ =,352 splacení půjčky vyžaduje: [ +,75 9/36] =,297 arbirážový zisk:,352 -,297 =,55 při nákupu jednoho 3M (5 ) činí zisk 5,55 = 2 75 komplikující fakory:- ržní přeceňování může vés k výzvě na doplnění zálohy, čímž rosou finanční náklady - exisence obchodního rozpěí (bid ask spread) - zaokrouhlování na celočíselný poče konraků 2. Konverzní arbiráž

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční rhy Devizový rh Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Invesiční bankovnicví Devizový rh Trh, na kerém se obchoduje s bezhoovosní formou zahraničních měn (v hoovosní formě

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH KONCEP UDRŽIELNOSI NEGAIVNÍ ČISÉ INVESIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LEECH 1999 2011 Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1. Úvod Pro ranziivní ekonomiky je ypické,

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

Úvod. Ve finanční oblasti má důležitou roli regulace a dohled. Tento dohled v ČR vykonává

Úvod. Ve finanční oblasti má důležitou roli regulace a dohled. Tento dohled v ČR vykonává Úvod Ve finanční oblasi má důležiou roli regulace a dohled. Teno dohled v ČR vykonává Česká národní banka. Ta mimo hlavních úkolů jako je např. oběh peněz ad. vydává aké vyhlášky a opaření. Dnem přisoupení

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Pro ble ma ti ku de vi zo vých termí no vých ope ra cí za čínáme rozborem forwardových

Pro ble ma ti ku de vi zo vých termí no vých ope ra cí za čínáme rozborem forwardových KAPI TO LA 6 FORWARO VÉ A SWA PO VÉ E VI ZO VÉ OPE RA CE Pro ble ma i ku de vi zo vých ermí no vých ope ra cí za čínáme rozborem forwardových obchodů. Forwardo vá ope ra ce (ourigh forward) je nej sar

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Finanční management. Zabezpečená pozice. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black- Scholesův vzorec, reálné opce

Finanční management. Zabezpečená pozice. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black- Scholesův vzorec, reálné opce Finanční managemen Cena pce paria kupní a prdejní pce Black- chlesův vzrec reálné pce Máme-li dvě finanční akiva - akcie a pci na y akcie - můžeme dsáhnu bezrizikvé zabezpečené pzice. Změna ceny jednh

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. 3. čtvrtletí 2016 snížil z 1 673,0 mld. Kč na 1 660,1 mld. Kč, tj. o 12,9 mld. Kč, resp. 0,8 %, přičemž vnitřní státní dluh poklesl o 12,3 mld. Kč a korunová

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů: . Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Pilové pásy PILOUS MaxTech

Pilové pásy PILOUS MaxTech Pilové pásy PILOUS MaxTech Originální pilové pásy, vyráběné nejmodernější echnologií z nejkvalinějších německých maeriálů, za přísného dodržování veškerých předepsaných výrobních a konrolních posupů. Zaručují

Více

r/ol~/oig'ljol!i.jjt{'/3

r/ol~/oig'ljol!i.jjt{'/3 18000 I!/ O'f.-!GI/J/1 < /(lt r/ol~/oig'ljol!i.jj{'/3 n~ SMLOUVA O DÍLO Komplexní dodávka sysému pro disribuci informací MČ Praha 8" název: IČ: sídlo: Úřad měsské čási Praha 8 00063797 Zenklova 1/35 Praha

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více