Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013"

Transkript

1 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne Zahájení: 18:30 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem. Předsedající přivítal všechny přítomné a konstatoval, že bylo svoláno v souladu se zákonem 128/200 Sb., zákon o obcích v platném znění. Přítomno je 8 členů zastupitelstva (viz příloha zápisu č. 1), zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Omluveni: MUDr. Wasserbauer se dostaví v hod. Bod 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Jmenován zapisovatel: Marie Jelínková Volby ověřovatelů zápisu: Usnesení č. 44/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu paní Marii Paříkovou a pana ing. Antonína Kunce. Bod 2 Program viz pozvánka Usnesení č. 45/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje program zasedání dle přílohy zápisu č. 2 Bod 3 Kontrola usnesení z minulých zasedání Usnesení č. 6/2011 Povodňový plán, akce poběží ještě do příštího roku Usnesení č. 21,22/2011 prodeje pozemku kolem hřiště, zatím není dořešeno. P. Vavroušek přišel s dalším geometrickým plánem, bude požadovat další změny. Usnesení č. 51,60/2011 Naučná stezka - nerealizuje se, zateplení ZŠ Věžnice budeme dnes jednat Usnesení č. 70/2011 veřejné osvětlení - nedodány smlouvy firmou ČEZ, nezavedla nové odběrné místo Usnesení č. 5, 6/2012 nedodáno zaměření. Usnesení č. 33/2012 Přírodní zahrada - probíhá Usnesení č. 4/2013 stavba hasičské zbrojnice. Probíhá jednání. Zkontaktovaná majitelka, uvažuje o prodeji kovárny. Budeme dále s ní jednat. Usnesení č. 7/2013 prodej pozemku p.č. 6/5 v k. ú. Horní Věžnice není dokončena smlouva. Usnesení č. 12/2013 hřiště - nesešla se komise. Usnesení 24/ žaloby na určení vlastníka pozemků probíhá. Usnesení č. 27/ záměr směnit část pozemku p.č. 9/11 s části pozemků p.č. 9/3 a p.č. 992/47 objednáno zaměření. Usnesení 35/ usnesení z minulého zasedání vzato na vědomí Usnesení 36/ hospodaření Základní školy a Mateřské školy Věžnice za rok splněno Usnesení 37/ účetní závěrku a závěrečný účet obce Věžnice za rok 2012 bez výhrad - splněno Usnesení 38/ schvaluje prodej části pozemků manželům Kárníkových, Věžnice splněno Usnesení 39/ schvaluje rozpočtové opatření č. 3, příloha č splněno

2 Usnesení 40/ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Věžnice na výpůjčku elektrocentrály a záložního zdroje APC Smart-UPS - splněno Usnesení 41/ pověření starosty a místostarosty na obeslání poptávek na poskytnutí úvěru splněno. Usnesení 42/ pověření starosty a místostarosty na oslovení firem na výběrové řízení výměny oken a dveří včetně parapetů v objektu čp. 45 a firmu na vymalování sálu splněno. Usnesení 43/ pověřuje starostu uveřejněním inzerátů v obecním zpravodaji, na internetu a v okolních obcích na pronájem obecní prodejny v dolní části obce částečně splněno, bude dál pokračovat plnění. Usnesení č. 46/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání. Bod 4 Úvěr na rekonstrukci veřejných prostranství V září bude probíhat rekonstrukce veřejných prostranství s opravou mostu v dolní části obce včetně úpravy veřejné zeleně tak, jak bylo minule schváleno. Most ,93 Kč + DPH ,50 Kč = ,43 Kč Zeleň ,00 Kč + DPH ,20 Kč = ,20 Kč Bylo obesláno 8 finančních ústavu. Nabídky zaslali 3 banky. ČSOB, která zastupuje také poštovní spořitelnu, Komerční banka a Česká spořitelna. 1 banka se neozvala, 4 peněžní ústavy se omluvily, že nám nejsou schopny nabídnout výhodnou nabídku. Viz samostatný materiál. Nejnižší nabídku podala Česká spořitelna, která nabízí úrok 1,07 % při úvěru na 4 roky, při současném měsíčním priboru 0,3 %; tj. měsíční úrok 0,77 % + měsíční pribor 0,3 %. I s poplatky za vedení účtu bychom uhradili za dobu 4 let Kč, mimořádná splátka ve výši dotace. Další nabídky: ČSOB 1,12%, KB 1,42 % úrokové sazby. Usnesení 47/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje úvěr u České spořitelny ve výši ,- Kč účel: Věžnice, rekonstrukce veřejných prostranství a Parkové úpravy veřejných prostranství, Věžnice. Splatnost úvěru 4 roky, úroková sazba IMP + měsíční úrok 0,77 % p.a., zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce Věžnice. V hodin se dostavil MUDr. Wasserbauer. Bod 5 Schválení dodavatele oken a dveří do budovy čp. 45 Viz samostatný materiál Bylo osloveno 12 firem, kterým bylo zasláno jednotné zadání. Vrátilo se 9 nabídek. Svět oken zaslal nabídku na jiný typ oken (levnější) tudíž nelze porovnat nabízenou cenu, bylo rozhodnuto na pracovním zasedání nabídku vyřadit. Nejnižší nabídka byla nabídka od firmy PKS, další nejnižší nabídka byla od firmy Interiéry Pospíchal. Oslovil jsem znovu obě firmy, aby zpřesnili svoji nabídku podle skutečnosti - rozpočet PKS Kč, Interiéry Pospíchal Kč. Nabídku rozšířily o 4 okna na půdě, které jsme neuvedli v původní poptávce. Liší se zednickými pracemi. A. Adamec: Cena od Interiéru Pospíchal je konečná. ing. Málek: Ano, byl tu na přeměření. B. Chalupník: Aby nejlevnější nabídka byla taky nejkvalitnější. Aby nebyli levnější kvůli tomu, že dají třeba slabší okna.

3 ing. Málek: Oba mají záruku 5 let na okna, 2 roky na kování. Oba jsou čeští výrobci, oba tvrdí, že mají německý profil. Zvenku je zlatý dub, zevnitř budou okna bílá. ing. Štohanzl: Interiéry Pospíchal nabízel do oken izolační pásky, je to nová technologie. ing. Málek: Jsou v nabídce, zadarmo. Usnesení 48/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje dodavatele oken a dveří do obecní budovy čp.45 firmu Interiéry Pospíchal za maximální cenu Kč bez DPH. Bod 6 Příspěvek obce na rekonstrukci kabin Sportovní klub Věžnice dostal dotaci na opravu kabin. Dotace bude 100 tis. Kč a bude vyplacena po dokončení díla, zaplacení, kolaudací a podání závěrečné zprávy. Na stavbu sportovní klub dostal půjčku ve výši Kč, kterou má splatit do První půjčka byla Kč, druhá Kč. Proto navrhuji následující řešení: První usnesení - Obec poskytne Sportovnímu klubu Věžnice investiční příspěvek ve výši 426 tis. Kč. Z tohoto příspěvku nám Sportovní klub vrátí první půjčku 300 tis. Kč dle smlouvy do Druhé usnesení Schvalujeme prodloužení splatnosti bezúročné půjčky SK Věžnice schválené usnesením č. 29/2013 a to následovně Kč bude splatno do 14 dnů po poskytnutí dotace, nejpozději do a zbytek do MUDr. Wasserbauer: My jsme v současné době půjčili SK 426 tis. Kč., SK nám vrátí 300 tis. Kč. ing. Málek: Celkem byla schválena akce na opravu kabin ve výši 526 tis. Kč, zatím obdrželi 426 tis. Kč. Usnesení 49/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Sportovnímu klubu Věžnice investiční příspěvek na opravu a přístavbu kabin ve výši Kč, který bude započten proti půjčce dle usnesení č. 65/2012 ve výši Kč. Usnesení 50/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodloužení splatnosti bezúroční půjčky Sportovnímu klubu Věžnice schválené usnesení číslo 29/2013 a to následovně: Kč bude splatno do 14 dnů po obdržení dotace, nejpozději do a zbytek do Bod 7 Stavební úpravy veřejného prostranství v obci Věžnice 9. září by se měly naplno rozeběhnout stavební práce na opravě mostu a úpravě veřejného prostranství. Firma Chládek a Tintěra nás požádala o prodloužení termínu dokončení prací z konce října na konec listopadu Zdůvodňují to tím, že práce na mostě musí provádět odborná firma. Díky letním povodním však musela firma řešit naléhavé krizové stavy mostů stržených velkou vodou a tak se na tuto stavbu dostávají až nyní. Předpoklad je, že by se práce měly stihnout do poloviny listopadu. Usnesení 51/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje změnu smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy veřejného prostranství v obci Věžnice, kterou se mění termín dokončení do

4 První kontrolní den na této akci byl vznesen požadavek na autorský dozor projektanta, požadavek na zajištění koordinátora BOZP a stavební dozor investora. Při autorském dozoru chce za jednu návštěvu na stavbě cena za případné změny během stavby. Ze zákona není povinnost uzavírat autorský dozor, neměli bychom smlouvu uzavírat. Zastupitelé nesouhlasí s autorským dozorem projektanta na akci Stavební úpravy veřejného prostranství v obci Věžnice. Koordinátor práce. Zaslal jsem vám výklad odborníka na jeho činnost. Měli bychom ho mít, je to ochrana pro případ, že by se něco na stavbě stalo. Je povinnost investora koordinátora bezpečnosti práce mít. Pokud se něco stane, úraz apod., my ho mít nebudeme, hrozí nám pokuta až Kč. MUDr. Wasserbauer: My uzavřeme smlouvu s dodavatelem za 5 mil. Kč a on není povinna ze zákona dodržovat bezpečnost práce? ing. Málek: Mě tvrdili, že pokud je subdodavatel na stavbě, koordinátor je třeba. MUDr. Wasserbauer: Nejsme si jistí, jestli ho musíme mít. Jestli podmínky v zákoně jsou i náš případ. Ing. Kunc: Jaké jsou nabídky koordinátorů. ing. Málek: Jsou tu nabídky ing. Tůma a p. Bačkovský. MUDr. Wasserbauer: Možná by bylo dobré, aby se starosta spojil s právníkem na Krajském úřadě, od toho je úřad, aby nám pomáhal. ing. Kunc: Koordinátor problémy řeší nebo je i zodpovědný. ing. Málek: On musí vypracovat plán bezpečnosti práce při realizaci. Koordinátor zodpovídá, že každá subdodavatelská firma má svého pracovníka na bezpečnost práce. Zodpovídá za to, že budou všechny informace mezi sebou předávány. Usnesení 52/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice pověřuje starostu projednáním nutnosti koordinátora BOZP na akci Stavební úpravy veřejného prostranství v obci Věžnice s právníkem krajského úřadu. Pokud právník potvrdí nutnost koordinátora BOZP, zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy s koordinátorem BOZP ing. Janem Tůmou SOLETA Signum s.r.o., Chodovské nám. 8, Praha 4 za maximální cenu Kč bez DPH. Stavební dozor Telefonicky jsem oslovil ještě p. Ing. Toschera, jestli by neměl zájem. Omluvil se, že je pracovně zaneprázdněn. Konzultoval jsem s ním i cenu za dozor. Při takovéto akci se cena pohybuje okolo Kč. Máme tu dvě nabídky na stavební dozor: p. Černý z Havlíčkova Brodu na Kč, druhá od firmy IS engineering s.r.o. (p. Pohořelý) za cenu Kč bez DPH. Nabízel mi zároveň, že by za Kč bez DPH udělal i administraci o dotace na tuto akci. Usnesení 53/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje stavební dozor a administraci žádosti o dotace u SZIF na akci Stavební úpravy veřejného prostranství v obci Věžnice od firmy IS engineering s.r.o., 8. března 2a, Jihlava za dohodnutou cenu Kč bez DPH za stavební dozor a za administraci Kč bez DPH. Bod 8 Prodej pozemku Manželé Hamouzovi opětovně projevili zájem o nákup pozemků v Dolní Věžnici. Jedná se o cestu, nebo spíše mez p. č o výměře 532 m2 a část parcely p. č. 994/1 před vjezdem do jejich domu. Souhlas s prodejem podmiňují tím, že nám dají souhlas, abychom vedli vodovod z nového vrtu přes

5 jejich pozemky. Pozemky nám neprodají, jen bude zaměřeno věcné břemeno na pruh, kudy povede vodovod. Zároveň jsem s nimi konzultoval i vrt, který je těsně na hranici pozemku. Část této parcely by nám směnili za naši parcelu. A. Adamec: Věcné břemeno by bylo i na přístup k rezervoáru? Ing. Málek: K rezervoáru i k vrtu. Věcné břemeno by bylo na více pozemků, než které chceme prodat. Usnesení 54/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s tím, aby se uveřejnil záměr na prodej p. č v k. ú. Dolní Věžnice a část pozemku p. č. 994/1 v k. ú. Dolní Věžnice. Pozemek si nechá na vlastní náklad zaměřit budoucí majitel. Bod 9 Zateplení školy a výměna oken Zastupitelstvo schválilo, že obec bude žádat o dotace na zateplení školy. Mezitím se změnili zákony. Byli jsme nuceni zpracovat nový energetický audit na budovu a zároveň nový projekt na zateplení budovy. Předběžný rozpočet je Kč, vč. výměny oken. Zateplovat se nebude střecha, bude se zateplovat strop. Zjišťoval jsem, kolik by stála výměna krytiny hrubý odhad materiálů je cca tis. Kč, náklady cca 300 tis. Kč. Pokud budou dobré krovy a podbití. Střecha by chtěla vyměnit. Hliníkový plech má dlouhou životnost je však dražší, šindel se pohybuje cca 300 Kč za m2. Střechu budeme řešit až za rok, až to bude aktuální. Dotační titul se uzavírá v pátek Dotace se pohybuje okolo 90 % z uznatelných nákladů. Vyskočí tam ještě neuznatelné náklady např. na zateplení bytu (obecního, neškolního) se dotace nevztahuje. Zateplení je nutné, ve školce se musí topit i v létě. Náklady na energetický audit budou 30 tis. Kč bez DPH. Náklady na projekt budou 55 tis. Kč bez DPH. Část těchto nákladů je uznatelný náklad na dotace. Ptal jsem se na zateplení v rámci dotace Zelená úsporám. Není tam tak vysoká dotace, vždy je problém u veřejných budov. Je lepší čerpat dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Usnesení 55/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje podání žádosti na dotace na zateplení budovy čp. 85 a na výměnu oken, zpracování energetického auditu za 30 tis. Kč + DPH a projektu zateplení budovy ve výši 55 tis. Kč + DPH. K dotaci je třeba vytvořit žádost. P. Tužinská nám zaslala návrh smlouvy o dílo. Zpracování žádosti by měl být uznatelný náklad dotace. MUDr. Wasserbauer: Kdybychom doslali 100% dotace, ale je přece na nás, co schválíme. Ing. Málek: Mělo by to být z uznatelného. V případě, že nám uznají méně, ona by měla dostat o to míň. Tvrdila, že dostaneme dotaci 5 8 % z uznatelných nákladů na náklady spojené s vypracováním projektu. Ověřoval jsem si to i u jiných zpracovatelů žádostí. Pokud se dotace na vypracování žádosti nedostane, má podle smlouvy nárok na Kč. Usnesení 56/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s paní Tužinskou na podání žádosti a administraci žádosti na zateplení budovy čp. 85.

6 Bod 10 Odbahnění rybníků na návsi v dolní části obce Ministerstvo ŽP vypsalo dotační titul na odbahnění rybníků. Jelikož máme projekt i platné stavební povolení je možné o dotace žádat. Uzávěrka prvního kola je , další termín je v listopadu. Požádal jsem o prodloužení stavby. Zkomplikovalo se to tím, že všichni majitelé pozemků se musí vyjadřovat. Je zde nevyřešené dědictví po p. Duchanovi, řízení je přerušeno do doby, než bude znám nový vlastník. Agentura ochrany přírody dává k žádosti stanovisko. Aby dala kladné stanovisko požaduje některé úpravy v projektu. Proto budeme mít jednání s Krajem Vysočiny životním prostředí a musí se kraj vyjádřit i za Naturu Je otázka, zda pokračovat ve zpracování žádosti. Na základě kontrolního dne by projektant zapracoval nové požadavky do projektu. Dotace je na některé prvky, které vyžadují ochránci přírody % na vývoz bahna a opravu požeráků a hráze 70 %. Mám tu nabídku na vypracování administrace žádosti od paní Tužinské. Pokoušela se podat žádost již v roce 2009, kterou jsme nezískali na základě hodnocení Agentura ochrany přírody, která nám nedala žádné body. A. Adamec: P. Pohořelý zpracovává tyto žádosti? Ing. Málek: Ten to nedělá. MUDr. Wasserbauer: Jestli je čas do listopadu. Ing. Málek: Čas je, pokud se sejdeme v září nebo v říjnu můžeme oslovit další zpracovatele žádosti a kontrolním dnem můžeme udělat, které zapracujeme do projektu. Usnesení 57/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice pověřuje starostu oslovením minimálně třech firem, které se zabývají podáváním žádostí na OPŽP na dotace na odbahnění soustavy rybníků v k. ú. Dolní Věžnice. Bod 6 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 Viz samostatný materiál. P. ředitel ZŠ podal žádost o navýšení dotace na provoz školy dotace na mzdy z důvodu zaplacení staré a letošní dovolené z důvodu čerpání mateřské dovolené, vč. odvodů za pojištění, celkem Kč. MUDr. Wasserbauer: Škola může požádat Kraj o navýšení. Nevím, jestli to pan ředitel udělal, přednostně. Není důvod, proč by to nemohl udělat. Nejjednodušší je, aby žádal o peníze od obce. Zastupitelstvo obce doporučuje p. řediteli ZŠ obrátit na Krajský úřad s žádostí o navýšení dotace na mzdy Úprava předloženého návrhu: vyškrtnutí par pol Kč; navýšení u energetického auditu o DPH na částku Kč (par. 3113, pol. 6121). Návrh rozpočtového opatření po opravách: celkem příjmy navýšeny o Kč, celkem výdaje navýšeny o Kč. MUDr. Wasserbauer: Mám dotaz k Místní agendě. To je zpracovaný nějaký projekt? Ing. Málek: Je projekt, který jsme podali na žádost o dotaci. Dostaneme dotaci Kč po vyúčtování. Dotace je schválená. Peníze dojdou koncem roku nebo začátkem příštího. Další jistý příjem během tohoto roku bude ještě dotace na výměnu oken. Usnesení 58/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtové opatření č. 4, s provedenými úpravami dle přílohy zápisu č. 3.

7 Bod 7 Rozprava členů zastupitelstva Ing. Málek: Přišel za hasiče Jindřich Tecl s tím, že mají udělané překážky na cvičení mladých hasičů. Na stálo je chtějí rozestavět na dolním hřišti, aby je nemuseli po každém cvičení uklízet. Neměli by je děti převrátit. A. Adamec: Když jsme chodili do školy do Šlapanova, také na hřišti byly překážky, pro dospělé. MUDr. Wasserbauer: Když se něco stane, kdo za to bude zodpovědný? Ing. Málek: Obec. Když tam budou v rámci tělocviku, zodpovídá za ně učitel. Pokud tam budou odpoledne sami, je to na obci. Nevím, jak často se hasiči schází. Chalupník: Pokud je to přenosné, proč by to nemohli uklízet. Chalupník: Chtělo by ořezat keře u chodníku u JZD. Ing. Málek: Keře se ořezají, je to v plánu. Konec schůze hod. Ověřili:

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 M ě s t o K r á l í k y Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, ing. Danielová, MUDr. Bartáková, ing. Strnad, ing. Šašek,

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více