NOVINKY SLOVO STAROSTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 NOVINKY z e S e z i m o v a Ú s t í V TOMTO VYDÁNÍ: SLOVO STAROSTY ROZLOUČENÍ TAJEMNÍKA NÁVRH ROZPOČTU DIPLOM ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM INFORMACE, VÝSTAVY, PLES MĚSTA A DALŠÍ Vážení spoluobčané, přiblížil se konec kalendářního roku. Tento čas má v sobě velmi výjimečnou atmosféru. Nejdříve doháníme vše, abychom nezapomněli na svoje nejbližší a mohli si vychutnat vánoční atmosféru. Pak v závěsu přiletí konec roku a my bilancujeme a vytváříme závazky a plány na nový rok. I můj článek je takový. Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků. Našim nejmenším přeji to, na co se jistě celý rok tak těšili, tedy hodně dárků. Nám všem přeji, abychom zapomněli na hektičnost a uspěchanost doby a v pohodě si užívali tento zvláštní čas. Do nového roku nám všem přeji hodně zdraví, mnoho úspěchů a nezbytnou dávku štěstí. Takto bych mohl tento článek zakončit, ale přesto mi dovolte, abych trochu zrekapituloval uplynulý rok. Byla dokončena druhá etapa revitalizace panelového sídliště v Sezimově Ústí II; dále u šesti půdních nástaveb byla vyměněna nevyhovující okna a provedena oprava restaurace na Kozím hrádku. V závěru roku se rozbíhá změna v MHD. Po mnoha letech začne zajíždět pravidelná linka MHD do sídliště. Dvakrát proběhla akce bez velkých fanfár a jaksi komorně, přesto je to pro město velmi zásadní - přivítali jsme 90 našich nových spoluobčanů. K velké radosti realizace II. etapy výstavby rodinných domů v lokalitě Nechyba se z tohoto místa stává velmi vyhledávaná oblast. Je také namístě, abych představil budoucí rok. Základem plánu pro příští rok je rozpočet města. Se svými spolupracovníky jsme při tvorbě rozpočtu měli dvě kritéria, jednak restrikci na straně výdajů spojených s provozem a maximální tvorbu kapitálových výdajů SLOVO STAROSTY určených pro spolufinancování projektů. Dovolte mi, abych odbočil; neříkám Vám asi nic nového, když hovořím o fondech Evropské unie. Tyto fondy mají několik vlastností, jak pozitivních, tak negativních. Jednou z pozitivních vlastností je vysoká míra dotace, k jedné naší koruně se přidají tři až čtyři koruny z těchto fondů. Tímto se pozitivní vlastnosti vyčerpaly. Dotace je vždy na hotový projekt, kterým se v otevřené soutěži ucházíte o umístění podle vypsaných regulí. Projekty jsou velmi náročné na přesnost zpracování a jsou velmi byrokraticky hodnoceny. Hodnotící kritéria se v průběhu předkládání mění. V neposlední řadě musíte prokázat, že máte vlastní prostředky na spoluúčast. Jsme si vědomi, že tak masivní příděl možných dotací se nebude v nejbližších dvaceti až třiceti letech po skončení této evropské podpory opakovat, proto se maximálně soustředíme na jejich úspěšné získání. Průběžně, jak jsou vypisovány jednotlivé výzvy k podávání projektů, tak je předkládáme. Už jsou podány projekty na zateplení škol a během zimy nás čeká nejdůležitější výzva a to podání projektu na realizaci Domova seniorů. V současné době uvedený projekt dokončujeme tak, abychom byli úspěšní v tvrdé soutěži s ostatními městy. Protože jsme si vědomi důležitosti tohoto zařízení pro Sezimovo Ústí, připravujeme i záložní varianty možného financování výstavby. Už teď slyším od dalších našich spoluobčanů otázku: A co pro Sezimovo Ústí I.? Pro možnost čerpání z fondů EU připravujeme projekty na rekonstrukci Husova náměstí, Švehlovy ulice, ulice Prokopa Holého a Táborskou ulici. Dále chceme revitalizovat za pomoci zdrojů z EU oblast kolem požární nádrže u Kozského potoka. V příštím roce se zahájí práce na obnově vodovodních a kanalizačních řadů jednak v ulici Rudé armády, dále v oblasti Baťovy kolonie a v ulici Žižkova. Protože se dostáváme do zájmů zlodějů aut, chceme posílit kamerový systém. Zde se budeme ucházet o dotace od ministerstva vnitra. Z uvedeného je patrné, že z hlediska získávání dotací nás čeká velmi náročný rok. Chtěl bych Vám na tomto místě připomenout také významnou číslovku na konci letopočtu příštího roku. Kdykoliv je na konci osmička, často je tento rok pro českou krajinu něčím významný. Abych byl konkrétní, Sezimovo Ústí se soustředí na jednu událost, která před šedesáti lety zasáhla celou Českou republiku. Touto událostí je úmrtí prezidenta budovatele Dr. E.Beneše. Chtěli bychom vzdát hold tomuto muži, který prožil v našem městě mnoho příjemného a vybral si ho jako místo svého věčného odpočinku. Mám ještě jednu povinnost. Touto velmi milou povinností je poděkování panu Ing. Josefu Čápovi, který se rozhodl od Nového roku užívat zaslouženého důchodu. Panu tajemníkovi Čápovi patří velký dík za to, že pomohl radou i rozhodnutím při odstraňování škod po ničivé povodni v roce 2002 a dále stabilizoval rozpočty Města Sezimova Ústí. Abych nekončil tak vážně, užívejte si času konce roku. Ať Vám nezaskočí kost v krku a alkohol jenom tak, abyste mu vždy vládli. BEDŘICH BENEŠ strana 1

2 Orientační informace o návrhu rozpočtu města pro rok 2008 Rada města spolu s fi nančním výborem zastupitelstva města doporučuje ke schválení zastupitelstvu města pro jeho zasedání dne návrh rozpočtu pro rok 2008 s těmito hlavními ukazateli: Celkové příjmy Celkové výdaje Výsledek hospodaření Financování ,10 tis Kč ,10 tis Kč ,00 tis Kč 3.286,00 tis Kč Rozpočet je stanovený jako vyrovnaný a respektuje veškeré právní normy a zásady tvorby rozpočtu určené radou města. Příspěvek pro městem zřizované příspěvkové organizace: v tis.kč ZŠ a MŠ 9.května ZŠ Školní nám. ZŠ Švehlova MŠ Zahrádka MŠ Lipová PO MSKS PO SM Příspěvek na činnost z toho mzd. náklady kroužky z toho vybavení mažoretky z toho opravy z toho odpisy Odvod zřizov Hosp. výsled Seznam nejdůležitějších investičních akcí, se kterými je v rozpočtu uvažováno: Dětská hřiště tis. Kč Realizace výdajů na zateplení objektů škol a školek ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí k dosažení energetických úspor spoluúčast tis. Kč Rezerva na investiční akce fi nancované z projektů EU spoluúčast tis. Kč Projektová dokumentace na akce fi nancované z fondů EU 405 tis. Kč EVA ŠIŠKOVÁ Komise pro tělovýchovu a sport při MěÚ v Sezimově Ústí Žádáme tělovýchovné subjekty o včasné podání žádostí o dotace na sportovní činnost pro rok 2008 do Rozdělení dotací na sportovní činnost bude provedeno na základě předložených žádostí. Žádosti směřujte písemně na MěÚ Sezimovo Ústí odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy, tel pan Jan Novotný. Tiskopisy k vyzvednutí zde nebo na stránkách města: sekce sport. Návštěvní dny Městského úřadu Sezimovo Ústí: Po, St a hod. Út, Čt hod a Pá hod. Komise pro tělovýchovu a sport při MěÚ v SÚ dále upozorňuje příjemce dotace z fondu tělovýchovy a sportu při MěÚ v SÚ na povinnost, že při čerpání této dotace je nutné doložit tajemníkovi této komise na MěÚ SÚ kopie dokladů na sportovní činnost a to nejméně do výše přidělené dotace z minulého roku a to do schváleného termínu V případě nedoložení těchto dokladů nebude v následujícím období poskytnuta dotace z fondu TV. JAN NOVOTNÝ UPOZORNĚNÍ VŠEM O B Č A N Ů M S blížícími se svátečními vánočními dny informujeme o následujících úpravách provozu úřadu města: Čtvrtek a pátek proběhne jako běžný pracovní den. S ohledem na potřebu čerpání dovolených bude na každém odboru městského úřadu nejméně jeden pracovník připravený přijmout a zahájit vyřizování potřeb občanů v úředních hodinách. V mimořádných případech (náhlá nemoc apod.) se obracejte přímo na tajemníka úřadu. V pondělí bude městský úřad z technických a organizačních důvodů uzavřen. Žádáme naše spoluobčany, aby k vyřízení potřebných záležitostí využili dnů předchozích. VEDENÍ ÚŘADU strana 2

3 Víte, které jako jedno z měst v jihočesku umí nejlépe třídit odpad? Odpověď zní: Naše, ano, naše město Sezimovo Ústí. Jihočeským krajem a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. byla vyhlášena soutěž o NEJLEPŠÍ OBEC VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ s názvem : MY TŘÍDIT UMÍME! Cílem soutěže bylo podpořit třídění odpadů, odměnit nejlépe třídící obce a města Jihočeského kraje a současně jim umožnit porovnat dosažené výsledky ve vztahu k ostatním. V rámci soutěže bylo za poslední čtyři čtvrtletí hodnoceno nejen celkové množství vytříděných kilogramů toho kterého druhu separovaného odpadu, ale bylo i sledováno, zda se třídí sklo na bílé a barevné, je-li obec zapojena do sběru nápojových kartonů a přenosných baterií. Hodnocené období začínalo posledním čtvrtletím roku 2006 a končilo třetím čtvrtletím roku Naše město, zařazené do kategorie obce nad 7000 obyvatel, se v této kategorii umístilo na prvním místě. Představitel vedení města a příslušný úředník se zúčastnili slavnostního předávání cen této krajské soutěže. Odměnu ve výši 25 tis. Kč převzal místostarosta Pavel Samec spolu s úředníkem pro životní prostředí Petrem Klímou, dne ve velké zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje. Další cenou byla pamětní plaketa a diplom. Peněžní dar obdrželo město pouze pro nákup dalších kontejnerů separovaného odpadu. Vedení města považuje tento dílčí úspěch za výraz kvalitní činnosti všech obyvatel města při separaci odpadu. Děkuje všem za tuto činnost s představou, že píle občanů ve věci neutuchne, naopak, že bude mít stále se zvyšující tendenci. REDAKCE NOVINEK NOVINKY Z E S E Z I M O VA Ú S T Í, èíslo vyšly v prosinci 2007 v nákladu 3300 ks vydává: reg. èíslo: adresa: Mìstský úøad Sezimovo Ústí MK ÈR E Dr.Edvarda Beneše Sezimovo Ústí šéfredaktor: Ing. Josef Èáp, tel.: pøíjem inzerce, Ondøej Kalivoda, tel.: sazba: tisk: Abak s.r.o. cena: do všech domácností ve mìstì zdarma strana 3

4 Městský dohlížecí kamerový systém (MKDS) V říjnu tohoto roku byla pro děti 3. ZŠ v Sezimově Ústí zorganizována exkurze týkající se poznávání městského úřadu a s tím spojená prohlídka služebny městské policie a MKDS. Dětem byl vysvětlen princip i využití kamerového systému. Velitel MP objasnil chod a průběh služby i úkoly, které strážníci plní. Účelem výstavby městského dohlížecího kamerového systému je zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků města Sezimovo Ústí, ochrana jejich majetku a zabezpečení veřejného pořádku. Jeho realizace byla v roce 2006 financována Ministerstvem vnitra České republiky a z 10 % naším městem. V současnosti je MKDS využíván městskou policií (MP) k činnosti na úseku zabezpečení veřejného pořádku. Policii ČR je umožněn přístup k systému také, jakožto orgánu, který je prvotně odpovědný ze zákona chránit bezpečnost a majetek občanů. Ta vyhodnocuje účinnost MKDS na výskyt kriminality. Samotné kamery trestné události nezabrání. Kamera nesleze ze sloupu, nezadrží pachatelovu ruku. Naopak, neustálá přítomnost kamer mění naše chování, aniž bychom si to uvědomili. Naše přirozená vnímavost a ostražitost je utlumena zdánlivým pocitem bezpečí a jsme snadnějším cílem trestné činnosti. Zajímavostí je i informace sdělená Ministerstvem vnitra ve Velké Británii, kdy studie z roku 2005 konstatuje, že programy kamerových systémů měly jen malý celkový dopad na úroveň kriminality. Kamerový systém je jistým přínosem. Přesto, všímejme si lidí okolo sebe a mějme se na pozoru. PSI Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností. (Lord Byron) Každý z nás je pro svého psa Napoleonem. Proto jsou psi tak oblíbení. (Aldous Huxley) Po staletí provázejí psi člověka jak pracovně, tak společensky a tudíž jsou uzpůsobeni k vzájemnému porozumění si s homo sapiens. Někteří psi jsou dominantní a pokouší se být šéfem. V takovém případě pomohou především pevně stanovená pravidla. Jiní psi jsou nesmírně trpěliví a tolerantní. Nechají si téměř všechno líbit, a když už toho mají opravdu dost, pak se stáhnou do ústraní. Na špatně koordinované a rychlé pohyby, vysoké či hlasité zvuky reaguje nejeden pes strachem a pocitem nejistoty. Dávejte pozor na to, abyste psa nikdy nedostali do úzkých, protože právě příliš vystrašení psi, kteří se cítí být vážně ohroženi, mohou ublížit. O dodržování vyhlášky města 6/2005 týkající se volného pobíhání psů jsem psala několikrát. Bohužel ne každý majitel se chová zodpovědně jak vůči svému psovi, tak svému okolí. Městská policie v měsících září, říjen a listopad 2007 prováděla namátkovou kontrolu psů, jejich evidenčních známek, registraci psa, zaplacených poplatků, upevnění na vodítko. Dovolte mi, vážení, sdělit vám pár čísel za zmíněnou dobu byl proveden 13x odchyt psa, 9x zjištěn pes bez vodítka, 2x ztráta známky, 3x nepřihlášený pes (dle vyhlášky města S.Ú. O místních poplatcích se platí poplatek ze psa staršího 3 měsíce), 18x šli majitelé se svým psem všem příkladem, jelikož měli vše v pořádku. Ti, u nichž bylo zjištěno pochybení, byli vyzváni k dostavení se na městský úřad za účelem uvedení věci do pořádku, což bylo splněno ve všech případech. Městská policie má možnost při odchytu psa okamžitě zjistit majitele, ale to pouze tehdy, pokud je pes označen evidenční známkou.v opačném případě strážník využije místní znalosti a pokud ani to nepomůže, pes je umístěn do útulku. S tím jsou spojené náklady nejen městské policie, ale hlavně vás, majitelů. A zbytečně. Vždyť stačí tak málo. Buďme tolerantní, důslední a příkladní. STR. MARTINA MACHÁLKOVÁ MĚSTSKÁ POLICIE Kde se vzalo označení Korej? V knize přání a odpovědí webových stránek našeho města položila jistá dáma s označením Petra, podle jejího vyjádření záludnou otázku, kde, jak nebo proč se objevilo označení Korej pro sídliště rodinných domků ve východní části Sezimova Ústí 1. Pokusili jsme se získat informaci z okruhu nejbližších známých a z tohoto úzkého pramene jsme v odpovědi uvedli tři možnosti. Výstavba domků probíhala v letech korejské války nebo k názvu inspiroval typ přízemních, podlouhlých domků z první fáze výstavby nebo se obyvatelům Baťova (S.Ú.2.) i starého města (S.Ú.1.) vznikající sídliště zdálo být tak vzdálené, v obou případech museli nějak přecházet tehdejší státní silnici E 14, že nadneseně řečeno šli daleko, jako do Koreje. Třetí možnost by odpovídala vzniku názvu ulice řadových domků postavené také jako satelitní v Soběslavi v období před druhou světovou válkou. Dodnes, kdy je vše propojeno v jeden městský celek, se tam jinak neřekne než Na Moskvě. Nejspíš také pro tu dálku tehdy a ještě dlouho potom. Protože ne všichni pamětníci mají přístup k internetu a tedy o tomto zjišťování nemohou mít povědomost, prosíme o sdělení jejich názoru na věc; vysvětlení, jak podle jejich znalostí a informací k označení Korej nebo Na Koreji došlo. Odpovědí nemusíte zatěžovat poštu, ani svoji kapsu, stačí vhodit lístek s vaším jménem, třeba i adresou a hlavně s potřebným vysvětlením do schránky ve foyeru budovy úřadu města. Za spolupráci předem děkujeme. JOSEF ČÁP Pronajmu ihned garáž U Hvězdárny v Sezimově Ústí 2. Tel.: Paní na občasný úklid, nákupy hledá st. důchodce v Sez. Ústí 2. Po dohodě dobrá odměna. Tel strana 4 g g SOUKROMÁ INZERCE

5 Podzim házenkářů TJ Spartak MAS Družstvo mužů TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí hraje v letošní sezóně ve 2. lize házené. Soutěž má proti loňsku lepší úroveň zejména první 4 celky tabulky (to pak dokazovaly i výsledky těchto celků v Českém poháru). Družstvo začalo podzim porážkou s Loko Plzeň SCM. Poté se po soustředění v Chorvatsku objevily zdravotní problémy, se kterými se hráči potýkali celý podzim. Dobré výkony se střídaly se slabšími, přišly některé zbytečné ztráty bodů doma Sparta a Košůtka, venku Praha 4. Naopak solidní výkon podalo družstvo na Bohemians a Praze 4, doma proti Strakonicím a Bolevci. Domácí prostředí v nové hale nebylo vždy výhodou ztráta 3 bodů byla způsobena nervozitou hráčů před početným a skvělým publikem. Výkon doma ovlivňovaiy i práce spojené s přípravou haly na utkání úklid, topení atd. hala je zatím ve zkušebním provozu. Přesto prostředí v Sezimově Ústí patří k nejlepším z 1. a 2. ligy v celé ČR. Výborným doplňkem byla účast v Českém poháru prohra ve 3. kole s extraligovou Kopřivnicí 14:23 a mezinárodní utkání s Rudarem Labin (Chorvatsko). V utkáních se vystřídalo 18 hráčů, družstvo získalo 15 bodů (7 výher, 1 remíza, 3 prohry) při skóre 281:42. A je na 4. místě tabulky. Největší slabinou bylo proměňování vyložených brankových příležitostí (7m hody, náskoky, trháky a rychlé útoky), které nás stálo několik bodů. Stoprocentně nepracovala ani obrana. Zbraní družstva je solidní hra obrany v čele s brankářem. Výhodou je rozložení střelby na všechny posty zejména křídla a spojky mají solidní bilanci. Nejlepší střelci: Svoboda M. (49 branek) a T. Havel (48 br.). Trenéry byli Havel Petr a Vincenc J. st., vedoucí Haškovec M., masér Bindr K. a lékař MUDr. Kunovský L. Mladší hráči spolu s některými staršími hráli pod vedením R. Radimeckého za B družstvo v krajské soutěži, která měla velice dobrou kvalitu. Rovněž začala od podzimu v nové hale opět fungovat práce s mládeží družstvo ml. dorostu a přípravky. MGR. HAVEL PETR TRENÉR TJ SPARTAK MAS Provoz linky čís.16 přes Sezimovo Ústí II V minulém vydání Novinek jsme informovali o přípravě nové autobusové trasy, která bude zajíždět do vnitřní části S.Ú II. V níže uvedené tabulce jsou časy jízdního řádu linky čís.16. Jízdní řády budou vylepeny na všech nových zastávkách autobusů dotčené linky. ZASTÁVKA PRACOVNÍ DNY SOBOTA NEDĚLE, SVÁTKY Sezimovo Ústí II 9.května MŠ A - nezajíždí k Tescu a n - nízkopodlažní autobus Sezimovo Ústí II Svépomoc Sezimovo Ústí II Průmyslová 7,01 7,03 7,05 8,22 8,24 8,26 n 9,11 n 9,13 n 9,15 n10,16 n10,18 n10,21 12,11 12,13 12,15 13,23 13,25 13,27 14,53 14,55 14,57 16,08 16,10 16,12 17,11 17,13 17,15 18,28 18,30 18,32 A 9,11 A9,13 A9,15 A11,01 A11,03 A11,05 A15,33 A15,35 A15,37 A18,28 A18,30 A18,32 strana 5

6 ZIMNÍ ÚDRŽBA Jak jsme v minulém čísle přislíbili, přinášíme občanům výtah z plánu zimní údržby 2007/2008: INFORMACE ze Správy Města Sezimovo Ústí a) Základní technologické informace: zahájení odklízení sněhu, když vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje na dopravně významných místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce s posypem komunikací se začíná po odstranění sněhu posyp inertními materiály se provádí v celé délce pouze na dopravně významných komunikacích posyp inertními materiály na ostatních komunikacích provádět na nebezpečných místech (křižovatky, stoupání, klesání, ostré směrové oblouky, autobusové zastávky apod.) chemický posyp provádět při ztížených podmínkách (ledovka, námraza) ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí pouze za denního světla, v noci jen na místech, které jsou osvětleny ruční úklid se provádí zejména na přechodech pro chodce, úzkých chodnících, na schodech apod. b) Časové lhůty pro zahájení zimní údržby komunikací: při spadu sněhu a jeho odstraňování z místních komunikací a chodníků v době od 7.00 hod. do hod. - neprodleně po zjištění vedoucího směny, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm v době od hod. do 7.00 hod. - tak, aby v 7.00 hod. byly překážky ve sjízdnosti a schůdnosti způsobené spadem sněhu odstraněny při posypu komunikací a chodníků inertními nebo chemickými posypovými materiály v době od 7.00 hod. do hod. - neprodleně po zjištění, že se na místních komunikacích nebo chodnících zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti v době od hod. do 7.00 hod. - tak, aby v 7.00 hod. byly překážky ve sjízdnosti a schůdnosti odstraněny Časové lhůty podle priorit priorita č. 1. do 6.30 hodin priorita č. 2. do 7.30 hodin priorita č během dopoledne c) Stanovení tras pracovních okruhů Komunikace Trasa č.1 - Sezimovo Ústí II - priorita č.1 ulice Dukelská (z jedné strany) - ulice Budějovická (obousměrně) - ulice Dukelská (z druhé strany) Průmyslová (jednosměrně ke Svépomoci) Svépomoc (jednosměrně) - 9. května (jednosměrně) spojovací chodník nám.t.bati (Spektrum-Hotel MAS) - náměstí T.Bati (před Hotelem MAS), ulice Rudé armády (část) Nerudova ulice, ulice Svépomoc (část) - ulice K Hájence - ulice Táboritů - ulice Lipová - ulice Pionýrů ulice Rudé armády kolem budovy Petrklíč ulice Okružní ulice Švermova - ulice 9. května ulice Pod Vrbou ulice Okružní ulice Jiráskova ulice Komenského ulice 9. května ulice Ke Hvězdárně komunikace okolo garáží Hilton ulice Zahradní, ulice Okružní ulice Wolkerova, ulice Krátká ulice Lipová Trasa č.2 - Sezimovo Ústí II - priorita č.2 ulice K Ozvěně - ulice Nad Ovčínem - ulice Zvonková - ulice Šípková - ulice Nad Ovčínem - ulice Nad Včelínem - ulice Luční - ulice Na Tábořišti - ulice K Hájence - ulice A.Sedláčka - ulice K Oboře - ulice Chrpová Trasa č.3 - Sezimovo Ústí I - priorita č.1 Ulice Dr.E.Beneše - ulice Bydlinského - ulice Mlýnská - ulice Hromádkova - ulice Táborská - ulice Lužnická - ulice Táborská - ulice Prokopa Holého - ulice Vaníčkova ulice Kánišova náměstí Husovo (všechny komunikace) - ulice Žižkova ulice Táborská - ulice Hromádkova - ulice Petra Velikého ulice Bydlinského ulice Šrámkova - ulice Kaplického ulice Erbenova - ulice Vítkovecká - ulice Jana z Ústí ulice Táborská - ulice Šafaříkova- ulice Jungmannova ulice Palackého (část) - komunikace z ulice Palackého k silnici E55 ulice B.Němcové ulice Dr.E.Beneše - ulice K.H.Borovského ulice Palackého Trasa č.4 - Sezimovo Ústí I - priorita č.2 Ulice Na Mýtě - ulice Nad Mýtem - ulice Jilemnického - ulice Karenova - ulice Vrchlického - ulice Kollárova - ulice Alšova - ulice Hálkova - ulice Čapkova - ulice Čechova - ulice Klášterní Trasa č.5 13, priorita 3 komunikace od ulice K Hájence - hájenka Nechyba - hájenka Březina - Kozí hrádek - Červený Dvůr komunikace moštárna - požární nádrž - Cesta Mládežekomunikace od silnice E55 - bývalá skládka komunikace kolem stadionu Soukeník (od ulice Dr.E.Beneše k E55) komunikace od ulice Dr.E.Beneše podél Fierlingerovy vily k Lužnici a podél Lužnice ke stanové louce komunikace kolem garáží Svépomoc komunikace kolem garáží Hilton komunikace Pod Kovosvitem Chodníky Trasa č.1 - Sezimovo Ústí II - priorita č.1 ulice Průmyslová (pravá strana) ulice Dukelská (levá strana) - spojovací chodník (Dukelská Česká pošta) náměstí T.Bati (celé náměstí) - ulice Nerudova - ulice Dukelská (pravá strana) ulice Táboritů (pravá strana) ulice Lipová (oboustranně) spojovací chodník (Pionýrů - Táboritů) ulice Táboritů (oboustranně) Rudé armády ulice Průmyslová (levá část) - okolí obytných domů ulice Průmyslová Trasa č.2 - Sezimovo Ústí II - priorita č.2 ulice Dukelská (pravá strana) - ulice 9. května - chodníky před 1. ZŠ - Školní náměstí (chodník okolo čp. 627) - ulice Nerudova ulice Krátká náměstí L. Svobody (celé) ulice K Hájence - ulice Svépomoc (oboustranně) - spojovací chodník (obchod Jednota-Průmyslová) ulice Svépomoc ulice 9. května - spojovací chodník (okolo školní zahrady 1. ZŠ) - spojovací chodník (Jiráskova-Wolkerova šikmý chodník ) - chodníky v parku u zastávky ČD Trasa č.3 - Sezimovo Ústí I - priorita č.1 chodníky okolo MŠ - Husovo náměstí - ulice Kánišova (u ki- strana 6

7 na Oko) - chodník před DPS Husovo nám. - ulice Dr.E.Beneše (v úseku Jungmannova - přechod u E55) Trasa č.4 - Sezimovo Ústí I - priorita č.2 ulice Palackého, ulice K.H.Borovského, ulice Jungmannova, ulice B.Němcové (od čp po čp.122), ulice Švehlova (od čp po čp. 971), spojovací chodník (Vrchlického-Šrámkova), ulice Kaplického (čp , 942,943,946,947,952), ulice Alšova od čp.952 po čp.921, ulice Erbenova (od čp.970 po 900) Trasa č.5 - Sezimovo Ústí II - priorita č.3 ulice Okružní - ulice Ke Hvězdárně - ulice Komenského - ulice Jiráskova - ulice Pod Vrbou - ulice Švermova - ulice 1. máje - ulice Wolkerova - ulice Budějovická - ulice 9. května - Školní náměstí Ruční prohrnování - zastávky MHD Sezimovo Ústí I, Husovo náměstí (oba směry) Sezimovo Ústí I, ulice Dr.Beneše (oba směry) Sezimovo Ústí II náměstí T.Bati (oba směry) Sezimovo Ústí II zastávka Silon (směr Planá n./luž.) spojovací chodník kolem parkoviště Spektrum prostor okolo budovy Spektrum (před vchodem do kina) lávka přes E 55 lávka přes potok v Sezimově Ústí I chodník Sezimovo Ústí II nad přejezdem (vedle sportovní haly házená) chodník Sezimovo Ústí I Na Mýtě (podél silnice E 55) Okružní (levý chodník - ostrůvky ve směru k Nechybě) Neudržované místní komunikace: komunikace od ulice K Ozvěně k zahrádkářské kolonii Ozvěna lávka přes Lužnici v Sezimově Ústí I komunikace z Okružní ulice kolem studny k šikmému chodníku Rozmístění zásobníků pro ruční posyp a) Modré kovové zásobníky Sezimovo Ústí I - ulice Dr.E.Beneše u Městského úřadu Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí I - ulice Dr.E.Beneše u lávky přes Kozský potok Sezimovo Ústí I ulice Jungmannova Sezimovo Ústí I ulice Nad Mýtem Sezimovo Ústí I - ulice Na Mýtě pod chodníkem okolo E 55 Sezimovo Ústí I ulice Švehlova nad chodníkem okolo E 55 Sezimovo Ústí I ulice Na Mýtě u lávky přes E 55 Sezimovo Ústí II Cesta Mládeže u lávky přes E 55 Sezimovo Ústí II ulice Budějovická začátek chodníku proti sportovní hale házené b) Źluté plastové zásobníky Sezimovo Ústí I Husovo nám. autobusová zastávka směr Tábor Sezimovo Ústí I Husovo nám. autobusová zastávka směr Sezimovo Ústí II Sezimovo Ústí I ulice Dr.E.Beneše - autobusová zastávka směr Tábor Sezimovo Ústí I ulice Dr.E.Beneše - autobusová zastávka směr Sezimovo Ústí II Sezimovo Ústí II náměstí T.Bati - autobusová zastávka směr Tábor Sezimovo Ústí II náměstí T.Bati - autobusová zastávka směr Planá nad Lužnicí Sezimovo Ústí II ulice Průmyslová - autobusová zastávka směr Planá nad Lužnicí Sezimovo Ústí II náměstí T.Bati Česká pošta Sezimovo Ústí II PŘEČÍSLOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ V SEZIMOVĚ ÚSTÍ V měsíci prosinci a lednu budou provádět zaměstnanci SM montáž nových popisných čísel na domech, kde došlo k přečíslování na základě rozhodnutí Městského úřadu v Sezimově Ústí. Všichni majitelé domů budou včas písemně informováni o termínu montáže popisného čísla, aby provedli převzetí montáže a potvrdili řádné provedení montáže. Informace podá pí Čančurová, p.homolka, p.nedorost Tel , NÁKUP NOVÉ KOMUNÁLNÍ TECHNIKY Správě Města Sezimovo Ústí bylo uloženo, v rámci zimní údržby 2007/2008, rozšířit úklid dalších chodníků. Dosavadní technika pro úklid chodníků byla zejména po technické stránce nedostatečná a kapacitně bychom nezabezpečili včasné uklizení chodníků. Z tohoto důvodu bylo nutné zabývat se nákupem nové techniky. Nešlo nám však jen o nákup jednoúčelového stroje pro zimní údržbu, ale chtěli jsme techniku určenou pro celoroční úklid komunikací a údržby veřejné zeleně. Při jednáních s obchodními zástupci firem, které nabízejí komunální techniku jsme si určili následující priority: finančně dostupné řešení kompletního úklidu a údržby komunikací a zeleně pomocí jednoduché výměny (pokud možno jednou osobou v krátké době) využití techniky po celý rok na úklid nečistot a sněhu, údržbu zeleně, převoz materiálů apod.) možnost dalšího postupného rozšiřování o další nástavby podmínky a dostupnost záručního i pozáručního servisu dostupné řešení nákupu pomocí leasingu nebo dostupného úvěrování Pracovníci správy města absolvovali řadu obchodních jednání, prezentací komunální techniky, vyhodnocovali řadu technických a finančních nabídek, včetně způsobu financování. Ze všech nabídek jsme vyhodnotili nejoptimálnější nabídku od firmy Some J. Hradec. Základem nakoupené techniky je malotraktor Vivid 400 s motorem diesel Lombardini o výkonu 35 HP. K tomuto traktoru byla zakoupena řada přídavných zařízení sloužící pro různé činnosti: strana 7

8 pro zimní údržbu čelní hydraulická radlice s bočním naklápěním a rozmetadlo CONE pro úklid komunikací a chodníků zametací kartáč KM pro letní údržbu zeleně, mezinápravovou sekačku PERUZ- ZO ROTO III se sběrným košem PERUZZO L 530 pro manipulaci s materiálem třístranný návěs ANS s nosností 1,5t pro likvidaci větví a kmenů štěpkovač dřevní hmoty PEZ- ZOLATO PZ Nákupem tohoto malotraktoru došlo ke zlepšení komunální techniky SM a jistě přispěje ke zlepšení údržby a čistoty města. ODPRODEJ MAJETKU Správa Města Sezimovo Ústí nabízí k odprodeji za nejvyšší nabídku následující majetek: zvedák zsiraff 100l kovářská výheň pojízdný elektrický zvedák plošinový vozík Informace podá: p.kupsa, , p.homolka , VÁNOČNÍ STROMKY Brzy se ve všech domácnostech rozsvítí vánoční stromek, ale pracovníci SM se již nyní zabývají jejich likvidací. Žádáme všechny občany, aby nevytvářeli černé skládky a vánoční stromky ukládali ke stanovištím separovaného odpadu, odkud je budou naši pracovníci v průběhu ledna odvážet ke štěpkování. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY OBČANY Upozorňujeme všechny občany Sezimova Ústí, že v pondělí bude PO Správa Města Sezimovo Ústí v Průmyslové ulici 1095, Sezimovo Ústí II u z a v ř e n a. Společenská kronika Narození od Mimráček Lukáš, Kudělková Jessica, Moulis Ondřej, Lešková Linda, Kalina Radim Kursa Vladimír, Bydžovský Aleš, Švec Marek, Elsnerová Nikola, Jůzl Dominik Strnadová Luisa, Škodová Sára Zemřelí Bušová Magdalena, Cvígrová Růžena, Hanták Milan, Kliková Milena, Kobylková Božena, Martinková Božena, Štěpán Ivan, Vondrák Břetislav, Kopřiva Vladan PODĚKOVÁNÍ Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Sezimově Ústí a panu starostovi Benešovi za blahopřání a hezký dárek k mým narozeninám. Též děkuji za návštěvu milé paní Vlčkové. Marie Folkmanová Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Sezimově Ústí za blahopřání k mým narozeninám a paní Veselé za předání dárku a milé posezení. Milada Martínková Vážení občané, nový systém předávání údajů o narozených a zemřelých mezi jednotlivými matrikami je komplikovaný a způsobuje velké časové prodlevy. Z tohoto důvodu mohou být některé údaje otištěny se zpožděním a událost narození či úmrtí nemusí odpovídat zadanému časovému rozmezí. Stává se běžně, že údaj o narozeném dítěti je zapsán do naší evidence i s dvouměsíčním zpožděním. Děkujeme za pochopení. Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Sezimově Ústí a panu starostovi za blahopřání a dárek k mým narozeninám. Navrátilová Marie strana 8

9 K odchodu z pozice tajemníka Vážení čtenáři našich Novinek, vážení spoluobčané a mnozí z vás moji milí přátelé z dob minulých i současných. S úderem dvacáté čtvrté hodiny tohoročního silvestrovkého dne se skončí moje činnost ve funkci tajemníka městského úřadu, šéfredaktora a vedoucího redakční rady Novinek a spolupracovníka na vytváření nových webových stránek města. Koncem roku 2002 jsem přijal nabídku nástupu to této funkce s tím, že spoluprací s prakticky novou garniturou samosprávy, v tom čase v této oblasti spíše v pozici nováčků, využiji zkušenosti z mých předchozích činností v oblasti veřejné správy k ekonomické a organizační stabilizaci úřadu. Rozebírat v tomto článku co všechno se v počátečních letech muselo řešit, upravit a napravit by vedlo ke značnému náporu na vaši pozornost. Určitě bych vás tím nudil a to si v předsváteční době v žádném případě nedovolím. Ostatně mnohé již bylo uvedeno i na stránkách Novinek. Město i úřad je v současnosti ve stabilizovaném stavu, vyjádřeno sportovním slangem - v dobré kondici. Poněkud ještě zatěžují splátky dlouhodobých úvěrů a leasingu uzavřené předchozím vedením, ale nejen, že již vidíme světlo na konci tunelu, nýbrž se bezpečně nacházíme na výjezdu z něj. Za to si zaslouží moje poděkování vedoucí odborů paní Ing. Eva Šišková, pan Miroslav Píbil, pan JUDr. Miroslav Nosek, vedoucí oddělení paní Jana Beranová, Leona Kutnerová, pánové Josef Beránek, Jan Novotný, duše úřadu i města sekretářka paní Jitka Bláhová, vedoucí matriky paní Naděžda Řezáčová, předsedkyně odborů Ing. Marie Marhounová, mimo jiné i za rozumný přístup k tvorbě Kolektivní smlouvy; s nimi i ostatní zaměstnanci úřadu města, ať v hlavním pracovním poměru, nebo v poměru smluvně-dohodovém. Nevyjádřit na tomto místě poděkování hlavnímu spolupracovníkovi na konečném sestavení článků, oznámení, inzerátů a dalších informací do podoby jednotlivých čísel Novinek, stejně jako za vytvoření a vedení webových stránek města panu Ondřeji Kalivodovi a spolupracovnici na gramatické čistotě jednotlivých vydání Novinek paní Věře Šimandlové, by bylo z mojí strany neodpustitelným nedostatkem. Stejnou chybou by bylo zapomenout poděkovat za pěkné a pravidelné příspěvky do Novinek paní Anně Slunečkové, kronikářce města. Její články, ať vyjmuté z dob minulých, nebo týkající se současné činnosti pěveckých sborů, či dalších kulturních událostí, byly vždy zpestřením našeho měsíčníku. Poděkování patří i všem zastupitelům, zvláště pak těm, kteří byli schopni citlivě vnímat legislativně ne příliš dostatečně definovanou pozici tajemníka k tomuto samosprávnému orgánu. Za kvalitní považuji i spolupráci s ředitelem PO Městské střediska kultury a sportu panem Mgr. Vladimírem Doležalem, rovněž jako s členem redakční rady Novinek, viditelně zdárně se začala vyvíjet i s novým ředitelem PO Správa Města panem Jaroslavem Kupsou. Před odchodem do pozice seniora to bylo s panem Miroslavem Smetanou. Z ostatních členů redakční rady Novinek si za podnětné návrhy zaslouží moje poděkování pan Mgr. Petr Peroutka a radní pan Ladislav Dostál, za kratší dobu působení i pan Miloš Trnka. V dobrém, jak jsem přesvědčen, se loučím i se strážníky městské policie pod velením pana Viktora Vignera. Panu starostovi Ing. Bedřichu Benešovi, místostarostům Pavlu Samcovi a Miroslavu Vocílkovi s poděkováním za spolupráci, do dnešních dnů přeji další úspěšné vedení města k jejich, radou a zastupitelstvem vytčeným cílům; především k vybudování tak potřebného domova seniorů v S.Ú. 2 a k adaptaci areálu bývalého kina Oko k podobnému účelu v S.Ú.1. Totéž platí o mém nástupci do funkce tajemníka, který vyjde z výběrového řízení. Nepřímý pozdrav a poděkování za krásnou spolupráci našeho města s obcí Thierachern ve švýcarském kantonu Bern posílám starostce obce paní Vreni Blesi, se kterou jsem byl v písemném a telefonickém kontaktu při přípravách vzájemných zájezdů jejich občanů k nám a naopak. Nepřímý proto, že z každého vydání Novinek jeden výtisk do obce zasíláme, ale jestli právě tento článek se jí dostane do ruky, kdo ví? Rozloučení s úřadem a s vámi proběhne v prosincových svátečních dnech. Využijte jich k co nejvýraznějšímu odklonu od běžných povinností, od práce v domácnosti, na chatě, chalupě a tak. Alespoň v tomto období proklamovaného klidu a míru se řiďte filozofií jednoho z antických myslitelů, Epikurose, který zhruba tři sta let před naším letopočtem prohlašoval : Nejrozumnější není pro člověka činnost, nýbrž klid, ataraxie rozumný prožitek, jehož základem je individualistické, ideální oproštění od strastí a dosažení klidného a radostného duševního stavu. S přáním ať o Vánocích se vám všem výše uvedené nejrozumnější konání určitě podaří zvládnout a především s přáním prožívání dalších příjemných let života v našem pěkném městě, se loučí JOSEF ČÁP VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Upozorňujeme občany města, že veřejné osvětlení nespravuje Správa Města Sezimovo Ústí, ale fi rma ELTODO EG, a.s., Novohradská 1010/14, Praha 4. Poruchy veřejného osvětlení tedy v o l e j t e z d a r m a 24 hod. denně a to na tel. číslo , nebo Při nahášení poruchy musíte fi rmu Eltodo informovat o čísle sloupu veřejného osvětlení. VÁNOČNÍ VÝZDOBA Na zákadě připomínek občanů k vánočnímu osvětlení sdělujeme, že tuto výzdobu provádí na základě rozhodnutí Městského úřadu v Sezimově Ústí fi rma ELTODO EG Praha, nikoliv pracovníci Správy Města Sezimovo Ústí. Případné připomínky tedy sdělujte na bezplatné tel. číslo SPRÁVA MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ strana 9

10 Městské středisko kultury a sportu - leden ledna - Vernisáž výstavy Jan Stránský - obrazy Hudební doprovod, vestibul Spektrum hod., vstupné zdarma. Výstava otevřena v provozních hodinách kina a divadla MěXus do ledna hod I. reprezentační ples Města SEZIMOVO ÚSTÍ hraje: taneční orchestr TOX (Tábor), Pampalini funky jam (ČB), cimbálová muzika Hudci z Kyjova předtančení : mažoretky Sezimova Ústí, STK 6 DANCE sál hotelu MAS Sezimovo Ústí II vstupné: 300,- Kč vstupenky v prodeji viz - předprodej 16. ledna - Geopatogenní zóny beseda Beseda s odborníkem o vlivu geopatogenních zón na zdraví člověka. Informace o možnostech odrušení zón. Klubovna Spektrum hod., vstupné: 30,- Kč. WOLKRŮV PROSTĚJOV 2007, 5 0. ROČNÍK - PŘEDSTAVENÍ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 17. ledna Lékařem proti své vůli - divadlo Moliérovu komedii uvádí: Divadelní soubor Tábor Režie: Josef Konrád Bláznivá komedie o tom, kterak se trest mezi manželi může obrátit v pravý opak. Jedna z raných Molierových her psaná ve stylu Commedie del Arte je plná situačního i slovního humoru. Je to komedie ztřeštěná a do značné míry lechtivá, přesto nevybočující za hranice dobrého vkusu. Martinka se mstí svému muži tím, že ho označí jako skvělého lékaře. Sganarel je hrubě donucen tuto svou novou profesi vykonávat. Je to ale pro něho opravdu trest? Představení je vhodné pro všechny, kteří se rádi smějí od 15 až po seniory. V komedii se vám představí celkem devět herců. Sál Spektrum hod., vstupné: 60,- Kč. 23. a 30. ledna O nespokojeném kapříkovi Loutková pohádka pro nejmenší. Malý sál Hotelu MAS hod., vstupné: 20,- Kč. V případě většího počtu diváků se představení v hod. opakuje!!! Hraje loutkoherecký soubor při Měxus. KRÁL LÁVRA - SEZIMOÚSTECKÉ DIVADÉLKO MÚZIKA 23. ledna Tkaní dílny Další z cyklu tvoříme s tradičními materiály ve spolupráci s OFČR. Tkaní na kolíkovém stavu neboli hrábích Klubovna Spektrum, vstupné: 40,- Kč. Od hod. pro rodiče s dětmi a od hod. pro dospělé. Na kurzy je třeba se předem přihlásit. Tel. MěXus 381/ , ledna O ševci Ondrovi a komtesce Julince Pohádka pro děti. Divadelní soubor Tábor, délka trvání: 60 min. Sál Spektrum hod., vstupné: 30.- Kč, dospělí: 40,- Kč. P ř ipr av uj e me n a ú nor : 6.2. Drátkování dílny Karneval pro děti Strašidla z černého lesa - premiéra pohádky Pedik - dílny 20. a Co natropili čerti - loutková pohádka Tanec mezi vejci - divadlo Metro Praha Staročeská zabijačka Beseda s veterinářem DIVADELNÍ SOUBOR TÁBOR - Z PŘEDSTAVENÍ VĚJÍŘ Tradiční vánoční trhy v Sezimově Ústí Předprodej a rezervace vstupenek v kanceláři MěXus, budova Spektrum, 1. patro, vchod od parkoviště. PO a ST: 9-11, hod. tel.: 381/276707, mail: 23. prosince - neděle od 8 do 12 hodin v Sezimově Ústí II na náměstí T. Bati. Zpívání u stromečku (Swingband Tábor) 24. prosince pondělí od 16 hodin v Sezimově Ústí I, od 17 hodin v Sezimově Ústí II VLADIMÍR DOLEŽAL strana 10

11 bylo téma výtvarné soutěže pro děti z mateřských a základních škol, kterou připravilo středisko Junáka Černá Růže Sezimovo Ústí v rámci celonárodní charitativní sbírky Postavme školu v Africe, pořádané společností Člověk v tísni při České televizi a organizací Junák svaz skautů a skautek ČR. Do soutěže se zapojilo přes sedmdesát mladých výtvarníků, z nichž vybrat ty nejlepší nebylo nijak jednoduché, protože každý obrázek byl něčím zvláštní a originální. Proto se porota rozhodla vyhlásit kromě vítězů i zvláštní ceny, a tak ze soutěže neodešel nikdo bez ocenění. Výsledky výtvarné soutěže Afrika a škola byly vyhlášeny na slavnostním zahájení stejnojmenné výstavy v úterý v kině Spektrum. Jelikož na vyhlášení nebyli přítomni všichni účastníci, rádi bychom Vám nyní představili ty nejlepší v jednotlivých kategoriích: Kategorie zvláštní technika: 1. Matyáš Brabec 2. Natálie Nekovářová 3. Monika Deverová Lucie Žohová Kategorie mateřské školy: 1. Kristýna Koudelíková 2. Jana Ivanovová 3. Lenka Sušková Afrika a škola Kategorie I. stupeň základní školy: 1. Jan Říha 2. Blanka Soldátová 3. Simona Pucová Martin Mihula Kategorie II. stupeň základní školy: 1. Kristýna Vrbová 2. Jakub Nuhlíček POSTAVME ŠKOLU V AFRICE je celonárodní charitativní sbírka pořádána společností Člověk v tísni při České televizi a organizací Junák - svaz skautů a skautek. Účelem je získat dostatek peněz na výstavbu školy v africké Etiopii a pomoci tak dětem v jedné z nejchudších zemí světa k přístupu k základnímu vzdělání. Sbírka Postavme školu v Africe se koná již čtvrtým rokem a za tuto dobu byly, díky příspěvkům občanů České republiky, postaveny čtyři školy na různých místech Etiopie. Letošní ročník se konal ve dnech října na mnoha místech České republiky. Výjimkou nebylo ani naše Sezimovo Ústí, kde v rámci této sbírky připravili skauti ze střediska Černá Růže několik doprovodných akcí. Pro děti z mateřských a základních škol uspořádali junáci výtvarnou soutěž a výstavu na téma Afrika a škola, kterou Adopce na dálku bylo možné navštívit do v předsálí kina Spektrum. Kdo v těchto dnech procházel okolo Spektra, nemohl zajisté přehlédnout nezvyklý ruch na schodech před kinem, kde byly připraveny drobné soutěže a rukodělné aktivity, které především využily maminky s dětmi. Každý, kdo přišel, měl možnost například nakrmit afrického lva, zahrát si kuželky nebo vyrobit sluníčko. Jelikož se jednalo o charitativní akci, byly pro příchozí připraveny kasičky a kdo chtěl, mohl zakoupením drobného výrobku od skautů z oddílu Sojčí pírka v přilehlém stánku přispět na konto sbírky. Za tři sbírkové dny se podařilo nashromáždit 7577 Kč, proto bychom touto cestou chtěli poděkovat Vám všem občanům i návštěvníkům města Sezimova Ústí za Vaše příspěvky na projekt Postavme školu v Africe. Co dále se bude dít s darovanými penězi, můžete sledovat na internetových stránkách a www. clovekvtisni.cz. Dále bychom chtěli poděkovat Městskému středisku kultury a sportu za poskytnutí prostor na uspořádání výstavy a sbírky. MIROSLAV MIŠUN JUNÁK SEZIMOVO ÚSTÍ Co to je Adopce na dálku? Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU v roce Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, i dalšími projekty zároveň, podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je adresnost, vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku pomáhá prostřednictvím dárců, neboli tzv. adoptivních rodičů více než dětem v Indii, Ugandě, Litvě, Bělorusku, Thajsku a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin - často sirotky - které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy. Za roční částku Kč (Indie), Kč (Litva a Bělorusko), Kč (Uganda), Kč (Thajsko) a Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Dítě píše svému adoptivnímu rodiči 2 dopisy ročně (na velikonoce a vánoce). Partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. Adoptivním rodičem se může stát nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola, firma. (převzato z internetových stránek Arcidiecézní charity Praha) Jak se zapojila naše škola? V roce 2005 vznikla myšlenka pomáhat dětem v chudých zemích. Rozhodli jsme se zapojit do projektu Adopce na dálku. Děti se svými vyučujícími výtvarné výchovy a v zájmových kroužcích celý rok vyráběly různá výtvarná díla a na jaře 2006 jsme uspořádali prodejní výstavu těchto prací. Veškerý zisk byl určen na adoptování jednoho dítěte z Afriky. Vybrali jsme si konkrétního chlapce z Ugandy a zaplatili jsme mu náklady na jeden rok školní docházky v tamní škole. Jsme si vědomi, že je to pro nás závazek i do budoucna. Chceme proto každý rok uspořádat nějakou akci, do níž se zapojí žáci, učitelé, rodiče i široká veřejnost. Náklady na letošní školní rok jsme uhradili z části zisku z učitelského plesu, který každoročně pořádáme. V lednu 2008 bude již 4. ročník. Žáci sbírají starý papír, takže i z této akce lze projekt podpořit. Z výtěžku těchto akcí budeme podporovat našeho nového žáka, který nemá to štěstí chodit zadarmo do naší pěkné a vybavené školy, ale musí za své vzdělání platit a žije ve velmi skromných poměrech. Naše adoptované dítě se jmenuje Kirunda ROGERS. Je to chlapec, 12 let, strana 11

12 chodí do 3. třídy, bydlí ve vesnici Busagazi East (Uganda), tatínek je rolník a maminka v domácnosti, má 4 sourozence, 2 bratry a 2 sestry, jeho oblíbeným předmětem je matematika, rád hraje fotbal, rád by se stal učitelem, oblíbeným jídlem je matooke (kaše ze zelených banánů) a ryby, doma pěstují proso, yamy, rýži, brambory a kukuřici. S Kirundou jsme si vyměnili již několik dopisů. Bylo nám zasláno i vysvědčení, abychom měli přehled o jeho vzdělávání v Ugandě. Nastává čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Dáváme a dostáváme dárky, snažíme se dělat svým blízkým radost. Bylo by však dobré si v těchto chvílích uvědomit, že ve světě existují miliony dětí, které žádné dárky nedostávají, které trpí hladem a žízní, které nemohou chodit do školy, nemohou se vzdělávat a tak si zajistit lepší budoucnost. Nebuďme lhostejní a zkusme pomáhat. Projekt Adopce na dálku nám k tomu dává příležitost. PETR PEROUTKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 9. KVĚTNA 489 VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO KALOČE V pátém vydání letošních Novinek jsme informovali o rodákovi ze Sezimova Ústí, akademickém malíři Jiřím Kaločovi. Mimo jiné byla v článku uvedena informace o přípravě výstavy tohoto významného umělce a rovněž o hledání vhodného prostoru pro optimální situování jeho obrazů. V konečné fázi přijal pan Kaloč nezištnou nabídku ředitele táborského divadla pana Karla Daňhela a dne proběhla vernisáž ve výstavním prostoru divadla Oskara Nedbala i za účasti představitelů naší radnice a trvala celý měsíc listopad. Výstavu shlédlo značné množství zájemců o umění, konečně i návštěvníci divadelních představení, kteří nebýt divadelními diváky, by možná své kroky k prohlídce obrazů tam ani nesměrovali. Zajímavé a k přemýšlení vedoucí virtuální kompozice obrazů měly svoje vyjádření i v zápisech do výstavní knihy, které nám laskavě poskytla organizátorka z divadla Oskara Nedbala paní Eva Jaegrová. Předkládáme některé z nich: Babí léto pohladilo. Výstava se moc líbila. Je to zajímavá vize! Že by naše krajina s americkým radarem? Výstava potěší duši. Krásně smutné a smutně krásné. Poděkování za účinnou spolupráci vedení města i Městského střediska kultury a sportu vyjádřil umělec darem do kanceláře starosty města, kterým nemohlo být nic jiného, než jeden z menších jeho obrazů. Na závěr snad jen konstatování. Kdo se výstavy obrazů našeho rodáka Jiřího Kaloče nezúčastnil, má čeho litovat. Vás srde n zve na tradi ní výstavu 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Sezimovo Ústí, 9. května 489 Slavnostní zahájení: ve hodin Český zahrádkářský svaz Sezimovo Ústí II komise žen Uvidíte: Ručně vyřezávané dřevěné betlémy pana Jiřího Blažka Ruční práce výšivky, háčkování, paličkování, koláže, patchwork Perníčky a jiné vánoční pečivo ZÁPIS do 1. třídy se uskuteční ve všech základních školách v Sezimově Ústí ve dnech: 23. ledna a 24. ledna 2008 Ve stejném termínu proběhnou i zápisy do mateřských škol. JOSEF ČÁP strana 12

13 Koledy pro vánoční zpívání ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ POKOJ SVATÝ l. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám! Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, co jest se nám přihodilo v městě Betlémě. 2. Narodil se nám synáček, posílá mě k vám, byste mu koledy dali - však já mu ji dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, radš tolárek neb dukátek máte poslati. 3. Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát, ještě musím do Betléma dítko kolíbat. Dítko to je bohatý, v nebi Vám to zaplatí, že se budete po smrti s ním radovati. ŠTĚDREJ VEČER NASTAL l. Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. 2. Panímámo vstaňte, panímámo vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte. 3. Panímáma vstala, panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala. TICHÁ NOC l. Tichá noc, svatá noc jala lid v blahý klid Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé dětátko spí, v nichž malé dětátko spí. 2. Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišed s jasností v pastýřův stan, zní již s výsosti, s všech země stran. Vám je dnes spasitel dán, přišel Kristus Pán. 3. Tichá noc, svatá noc! Ježíšku na líčku boží láska ti s úsměvem hrá zpod zlaté řasy k nám vyzírá že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá. VESELÉ VÁNOČNÍ HODY l. Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo dětátko. 2. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. Ty, jenž všechen oběd dáváš, samos nahé a nic nemáš děťátko. 3. Přišli chudí pastouškové, zpívali jsou chvály nové vítej nám, andělský králi, tebe jsme zdávna žádali děťátko. JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO l. Jak jsi krásné, neviňátko, v prostřed bídy ubožátko! Před tebou padáme, dary své skládáme. 2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údičky, já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka. 3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati. 4. A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme. 5. Pastuškové mu dudajů, zvuky dud se rozléhajů slavné dudy dujů, všeci prozpěvujů. NARODIL SE KRISTUS PÁN l. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se. 2. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzít bůh na se, radujme se. Z života Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života... PÁSLI OVCE VALAŠI l. Pásli ovce valaši pri betlemskom salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom. 2. Anjel sa jim ukázal, do Betléma isť kázal. Haj dom, haj dom Vstaťe hore a choďte, Pána Krista najdete. Hajdom, hajdom... POSLOUCHEJTE KŘESŤANÉ 1. Poslouchejte, křesťané, co jest se stalo před léty dávno v Betlémě, noviny jisté, pilné je slyšte, pravené. 2. Narodil se Kristus Pán, z chudičké panny, jsa pán nad pány jeden sám, žádné radosti mnohé úzkosti měl jest tam. strana 13

14 PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 1. Půjdem spolu do Betléma, dudlaj, dudlaj, dudlajdá Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. 2. Začni, Kubo, na ty dudy, dudlaj, dudlaj, dudlajdá Ježíšku, A ty, Janku, na píšťalku, dudlaj, A ty, Mikši, na housličky, dudlaj, A ty, Vávro, na tu basu, dudlaj,.. U BETLÉMA DNES MARIA 1. U Betléma dnes Maria přečistá, porodila spasitele nám, Krista. Chvála na nebi Bohu, chvála na nebi Bohu, pokoj nám na zemi. 2. Anděl s oblak pastuškám se zjevuje a veselou novinu zvěstuje. Chvála na nebi Přispěchali pastuškové k Betlému, hráli skočnou děťátkovi malému. Chvála na nebi... VÁNOČNÍ UKOLÉBAVKA Rozmilé děťátko, slyš, k spánku se ukládej již, matička nad tebou bdí, pastýřů zpěvy ko1 zní. Hvězdy se rozlévá zář, na milou tvou božskou tvář Nechť se ti krásný zdá sen, Ježíšku malý, spi jen! DEJ BŮH ŠTĚSTÍ l. Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu: malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. 2. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i troníčky, za naše zpívání, za koledování, dej vám Pán Bůh požehnáni. HLEHLE, TAMHLE V BETLÉMĚ l. Hlehle, tamhle v Betlémě svítí se tam, zdá se mně: nad Betlémem svítí hvězda, to jest nám neobyčejná, co to tam může býti, musíme to zkusiti. 2. Mně se, bratři, všecko zdá, že jest dobrá novina, neb tam všecko poskakuje, radostí tam všecko žije malí, velcí tam skáčí, líbezně dudy hučí. POSLECHNĚTE NÁRODOVÉ Poslechněte národové, pravím vám: narodil se nám v Betlémě Kristus Pán! Spěšně jděte, nemeškejte, to dětátko přivítejte přemilé, neb se z lásky k nám snížilo té chvíle. NESEM VÁM NOVINY l. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. K němuž to andělé s nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli, jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli. 3. Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, že jest narozen, v jeslích položen, že jest narozen, v jeslích položen, oznamují. JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM 1. Já malý přicházím koledovat: co umím o Kristu prozpěvovat, že se narodil, v Betlémě v chlívě chci zvěstovat. 2. Chudý je, nahý je, trpí zimou: kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu, já malý žáček, plínu i fáček i peřinu. 3. Dost málo darujte, groš nebo zlatý, budete do smrti za to vzati do nebe jistě, pravím na místě, mezi svatý. SLYŠTE, SLYŠTE PASTUŠKOVÉ Slyšte, slyšte, pastuškové, jaké znějí zpěvy nové v této noční hodině u betlémské krajině. strana 14

15 M stská knihovna v Sezimov Ústí II, ulice K Hájence PRAVIDELNÝ PROGRAM: PO HERNA PRO RODIČE A DĚTI Volný program v hern, setkávání maminek s d tmi stejného v ku - možnost seznámení pro maminky VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro d ti od 4 do 6 let) Na šikovné d ti, které se cht jí nau it r zné výtvarné techniky se t ší paní Vocílková. P ísp vek na výtvarný materiál je 30 K VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro d ti od 4 do 6 let) Na šikovné d ti, které se cht jí nau it r zné výtvarné techniky se t ší paní Vocílková. P ísp vek na výtvarný materiál je 30 K. ÚT CVIČENÍ S DĚTMI (sudý týden) - děti 1-3,5 let Pro d ti s maminkami, které se cht jí nau it íkanky spojené se cvi ením se t ší paní Kofro ová. P ísp vek je 30 K PŘEDPORODNÍ SETKÁVÁNÍ S DULOU Interaktivní p íprava na porod a mate ství, možno ve kterékoli fázi t hotenství; vede certifikovaná Dula a lektorka p edporodní p ípravy Kv ta Cermanová. Kontakt: ST VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro d ti od 3 do 4 let) Na šikovné d ti, které se cht jí nau it r zné výtvarné techniky se t ší paní Smutníková. P ísp vek na výtvarný materiál je 30 K S FLÉTNIČKOU ZA PÍSNIČKOU Na šikovné d ti, které se cht jí nau it tóny s písni kami se t ší paní Smutníková, p ísp vek KM je 20,-K /po 30 minutách VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro d ti od 3 do 4 let) Na šikovné d ti, které se cht jí nau it r zné výtvarné techniky se t ší paní Smutníková. P ísp vek na výtvarný materiál je 30 K CVIČENÍ S DĚTMI (lichý týden) - děti 3,5-6 let Pro d ti, které mají rády pohyb a íkanky se t ší paní Kofro ová. P ísp vek je 30 K. ČT VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro d ti od 2 do 4 let) Na šikovné d ti, které se cht jí nau it r zné výtvarné techniky se t ší paní Tajtlová. P ísp vek na výtvarný materiál je 30 K VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro d ti od 2 do 4 let) Na šikovné d ti, které se cht jí nau it r zné výtvarné techniky se t ší paní Tajtlová. P ísp vek na výtvarný materiál je 30 K HERNA PRO RODIČE A DĚTI Volný program v hern, setkávání maminek s d tmi stejného v ku - možnost seznámení pro maminky. PÁ PŘEDPORODNÍ SETKÁVÁNÍ S DULOU Interaktivní p íprava na porod a mate ství, možno ve kterékoli fázi t hotenství; vede certifikovaná Dula a lektorka p edporodní p ípravy Kv ta Cermanová. Kontakt: T ŠÍME SE: Kontakt na tel , Výzva kulturně - historické komise rady města Kulturně historická komise Města Sezimova Ústí se obrací na zástupce spolků působících v našem městě. Komise by se ráda seznámila s činností spolků a nabízí jim proto možnost představit své aktivity na jednání KHK. Nejbližší schůzka komise se koná v pondělí 7. ledna 2008 v malé zasedací místnosti městského úřadu. Od do hod. je vyčleněn prostor pro jednání se zástupci spolků. TAJEMNÍK KHK VLADIMÍR DOLEŽAL strana 15

16 program KINA SPEKTRUM - leden Středa 2.ledna od a hod. Poslední legie [Last Legion] USA, Do 12 let nevhodné, Titulky DS, 102 min. ŠUP barevná Výpravný fi lm z období pádu Římské říše, který se nedávno natáčel i na Slovensku (Spišský Hrad, Červený Kameň). Po rozpadu římského impéria je mladý vládce Romulus Augustus uvězněn na ostrově Capri. Snaží se nalézt cestu k úniku, místo toho nalezne legendární meč Julia Cézara a uvědomí si, že musí udělat vše pro obnovu Říma. Vybaven chytrými strategiemi jeho učitele Ambrosinuse a vycvičen legionářem Aureliem utíká z ostrova a vydává se na nebezpečnou cestu do Anglie, aby tam sestavil legii věrných... POSLEDNÍ LEGII. Režie: Doug Lefl er Hrají: Sir Ben Kingsley, Colin Firth Cena vstupenky: 70 Kč Uvádí: SPI International Czech Čtvrtek 3. ledna od a hod. Zbouchnutá [Knocked Up] USA, Mládeži nepřístupno do 15 let, Titulky, 129 min. klasika barevná Alison Scott je krásná a chytrá novopečená televizní reportérka. Ben je oplácaný a líný povaleč, jehož jedinou ambicí je pokračovat ve sladkém nicnedělání, jak jen to půjde. Ti dva se setkali v baru, společně se opili, vyspali a jen tak mimochodem počali nového člověka. Bez vědomí téhle důležité informace se ráno jako rozumní dospělí lidé zastyděli a rozloučili. Navždy. Pak se ale Alison udělalo špatně a Ben přijal telefonát, který jeho dosavadní sladký život pořádně opepřil. Režie: Judd Apatie Hrají: Katherine Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd Cena vstupenky: 75 Kč Uvádí: Bontonfi lm a.s. Středa 30. ledna od a hod. Mezi nepřáteli [LďEnemi Intime] FRAN, Mládeži nepřístupno do 15 let, Titulky DS, 111 min. ŠUP barevná Film odhaluje skutečný příběh někdejší francouzské koloniální války. Mladý poručík plný ideálů velí základně v Alžírsku, zemi bojující za osvobození se od Francie. Zde se spřátelí s veteránem bez iluzí seržantem Dougnacem a místním mladíkem náležícím k jejich četě. Režie: Florent Emilio Siri Hrají: Benoit Magimel, Albert Dupontel Cena vstupenky: 75 Kč Uvádí: Bioscop a.s. Ceny vstupenek u všech představení jsou včetně příplatku na Fond kinematografi e. Vysvětlivky: ŠUP - širokoúhlá projekce (1:2,35), DS - zvuk Dolby Stereo (v našich kinech není k dispozici). Klasika - klasický nebo rozšířený formát (1:1,37; 1:1,66) Kontakty: pokladna kina Spektrum: Pondělí 7. ledna od a hod. Krátké pásmo pohádek CZ, Mládeži přístupno, Bez úpravy, 64 min. Krátké pásmo pohádek: Dvanáct měsíčků. Dva Mrazíci. Půlnoční příhoda. O bílé princezně. Krtek a muzika. Rezy a Prog na Vánočním trhu. Cena vstupenky: 30 Kč Uvádí: KF a.s. Úterý 8. ledna od a hod. Těsně vedle [The Heartbreak Kid] USA, Do 12 let nevhodné, Titulky DS, 115 min. ŠUP barevná Až na svatební cestě Eddie zjistil, že našel tu pravou. Dotyčná dáma ale bohužel nebyla jeho novomanželka. Eddiemu je čtyřicet a už pěkných pár let odolává atakům vlastního otce a nejlepšího kámoše, kteří ho usilovně tlačí do ženění. Ne že by Eddie neměl dostatek příležitostí, jenže každá z jeho dosavadních známostí měla nějakou zásadní chybu. Režie: Bobby Farrelly, Peter Far Hrají: Ben Stiller, Michelle Monaghan Cena vstupenky:75 Kč Uvádí: Bontonfi lm a.s. Pondělí 14. ledna,úterý 15.ledna, středa 16. ledna a hod. Poslední plavky CZ, Do 12 let nevhodné, Titulky DS, 90 min. ŠUP barevná Nová česká rozmarná komedie. Film je příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé éry tuzexového bonu. Jeho fi nanční příjem spočívá v pronájmu vlastního bytu. Každé léto je nucen trávit u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet. Jeho pravou rukou (a to je levák) je místní prosťáček Kamil Hošpes. Mezi hrstku zákazníků patří dvojice traktoristů Jirka s Péťou a Jardův zapřísáhlý nepřítel, fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým psem Pepíkem. Režie: Michal Krajňák Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek Cena vstupenky: 75 Kč Uvádí: Bioscop a.s. Pondělí 21. ledna - úterý 22. ledna od a hod. Václav CZ, Mládeži přístupno, Bez úpravy DS, 97 min. klasika barevná Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou střechou. Přestože je Václav označován za místního šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, my v něm (spolu s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce i bratr František, který s Václavem celý život soupeří o lásku matky a otce. Režie: Jiří Vejdělek Hrají: I. Trojan, E. Vášáryová, J. Budař, J. Lábus, S. Norisová, P.Špalková Cena vstupenky: 70 Kč Uvádí: SPI International Czech Úterý 29.ledna od a hod. Královna Alžběta: Zlatý věk VB, Do 12 let nevhodné, Titulky DS, 114 min. klasika barevná Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyššímu zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta a především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká. Historické drama Královna Alžběta: Zlatý věk je pokračováním devět let starého snímku Královna Alžběta, nominovaného na sedm Oscarů, který jako první upozornil na nesporný talent herečky Cate Blanchett. Režie: Shekhar Kapur Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush Cena vstupenky: 75 Kč Uvádí: Bontonfi lm a.s Předprodej vstupenek 300 Kč strana 16

Plán zimní údržby 2016/2017

Plán zimní údržby 2016/2017 Plán zimní údržby 2016/2017 ů 1. Obecně závazné právní předpisy zákon č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích vyhláška č. 104 / 1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně,

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

když ticho zpívá Když ticho zpívá

když ticho zpívá Když ticho zpívá ticho zpívá když 1.Když ticho zpívá 2. Veselé vánoční hody 3. Veselé vánoční hody (orchestr) 4. Půjdem spolu do Betléma 5. Půjdem spolu do Betléma (orchestr) 6. Chtíc, aby spal 7. Chtíc, aby spal (orchestr)

Více

Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin

Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin Nesem vám noviny...2 Půjdem spolu do Betléma...3 3. Pásli ovce Valaši...4 4. Dej Bůh štěstí tomu domu...5 5. Já bych rád k Betlému...6 6.

Více

OBSAH DEJ BŮH ŠTĚSTÍ. 3 CHTÍC ABY SPAL. 4 JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU. 5 JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM. 6 JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO. 7 MY TŘI KRÁLOVÉ. 16 TICHÁ NOC.

OBSAH DEJ BŮH ŠTĚSTÍ. 3 CHTÍC ABY SPAL. 4 JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU. 5 JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM. 6 JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO. 7 MY TŘI KRÁLOVÉ. 16 TICHÁ NOC. Vánoční koledy OBSAH DEJ BŮH ŠTĚSTÍ... 3 CHTÍC ABY SPAL... 4 JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU... 5 JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM... 6 JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO... 7 MY TŘI KRÁLOVÉ... 8 NARODIL SE KRISTUS PÁN... 9 NESEM VÁM NOVINY...

Více

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu Parlamentu ČR Okrsek : 1 Budova Základní školy, 9. května 489, Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí 223E Jiráskova 441 443 444 446 448 449 450 488 1115 1122 1131 1156 1444 1445 1446 Ke Hvězdárně 474 475 476 477 478 479 480 481

Více

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. [:Slyšte je pilně a neomylně, :] rozjímejte!

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. [:Slyšte je pilně a neomylně, :] rozjímejte! NESEM VÁM NOVINY 1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. [:Slyšte je pilně a neomylně, :] rozjímejte! 2. K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli, [:jeho

Více

VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY

VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY Hudební sdružení Koně Petřvalského 19. 12. 2010 ve Zlivi Adventní setkání 12 24. Rolničky D G A D Sláva, už je sníh, jedem na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. D

Více

1. NESEM VÁM NOVINY. 2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.

1. NESEM VÁM NOVINY. 2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama. 1. NESEM VÁM NOVINY D G D G D A D 1. Nesem vám noviny, poslouchejte, D G D G D A D z betlémské krajiny, pozor dejte. D (E7) A7 D A7 D [: Slyšte je pilně a neomylně :], rozjímejte. 2. Syna porodila čistá

Více

Nesem vám noviny Nesem vám noviny, poslouchejte z betlémské krajiny, pozor dejte. [:Slyšte je pilně a neomylně:], rozjímejte.

Nesem vám noviny Nesem vám noviny, poslouchejte z betlémské krajiny, pozor dejte. [:Slyšte je pilně a neomylně:], rozjímejte. Nesem vám noviny Nesem vám noviny, poslouchejte z betlémské krajiny, pozor dejte. [:Slyšte je pilně a neomylně:], rozjímejte. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [:Jej ovinula a

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Zpívání pod vánočním stromem Lazinov 2008 25.12. v 17,00 hodin u obecního úřadu

Zpívání pod vánočním stromem Lazinov 2008 25.12. v 17,00 hodin u obecního úřadu Zpívání pod vánočním stromem Lazinov 2008 25.12. v 17,00 hodin u obecního úřadu Štědrej večer nastal 1. Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. 2. Paní mámo vstaňte,

Více

Vánoční koledy. Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat

Vánoční koledy. Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat Vánoční koledy Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat Pátek 7. 12. 15:30 Podřipský žesťový kvintet koledy 17:30 Jan Venas ml. zpívá koledy s diváky Sobota 8. 12. 14:30 Podřipský

Více

Vánoce, vánoce přicházejí

Vánoce, vánoce přicházejí Vánoce, vánoce přicházejí R: Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé, po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé. 1. Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni, a pak běda, marně

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

P Ř Í L O H A Copyright BBCC, 1998 20. AKCE - PRILOHA Strana 0 /12

P Ř Í L O H A  Copyright BBCC, 1998 20. AKCE - PRILOHA Strana 0 /12 P Ř Í L O H A V N ČN K L D Copyright BBCC Veselé vánoce Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA OBDOBÍ R. 2012-2015 Úvod Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

7. RATENICKÉ KOLEDOVÁNÍ 2011

7. RATENICKÉ KOLEDOVÁNÍ 2011 7. RATENICKÉ KOLEDOVÁNÍ 2011 7. ratenické koledování 2011 je uspořádáno díky laskavé podpoře: pana faráře P. Josefa Nerada faráře v Pečkách, Ratenicích, Plaňanech, Dobřichově, aj. Obecnímu zastupitelstvu

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne v hod. v kulturním domě Bohdalov

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne v hod. v kulturním domě Bohdalov Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 27.12. 2012 v 18.00 hod. v kulturním domě Bohdalov Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, ing. Karel Mužátko, p Jiří Rosecký, Ing.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík. Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 5. 2016 od 18:00 hodin v malém sálu kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 43/2016/13 program

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI

V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI 1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI Organizace turnaje Pořadatel: TJ Sokol Nové Veselí - oddíl házené Termín konání: 17-20. června 2011 Místo tonání: Sportovní

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 5. 9. 2016 Protokol o kontrole PO Správa města Sezimovo Ústí pověření č. 2/S/2016, vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním (mat. č. 294/2016)

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 20.5.2009 Bod pořadu jednání: 10. 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh 2. rozpočtového

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT NADAČNÍHO FONDU KLÍČEK 6. LEDEN 2008, 15.00 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, PRAHA KRČ

DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT NADAČNÍHO FONDU KLÍČEK 6. LEDEN 2008, 15.00 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, PRAHA KRČ DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT NADAČNÍHO FONDU KLÍČEK 6. LEDEN 2008, 15.00 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, PRAHA KRČ 1. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 233 243/2015 Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 13. 7. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková,

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více