Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"

Transkript

1 Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO - návrh rzpčtvéh patření Obsah: Smluva vytvření svazku bcí s názvem České dědictví UNESCO" Stanvy dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO Dhda přistupení statutárníh města Brna ke svazku bcí České dědictví UNESCO s přílhami Rzpčtvé patření - tabulka Přihláška d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO Důvdvá zpráva včetně přílh č. 1, 2, 3, 4, 5. Návrh usnesení Pr velký rzsah je návrh usnesení uveden na další straně materiálu Stanviska dtčených rgánů: Rada města Brna prjednala materiál na schůzi č. R7/014 knané dne a dpručila ZMB ke schválení. Finanční výbr ZMB prjednal materiál na svém 5. zasedání dne Usnesení nebyl přijat. Zpracval: Odbr kultury MMB Předkládá: Rada města Brna i

2 Zastupitelstv města Brna bere na vědmí 1. Smluvu vytvření svazku bcí s názvem České dědictví UNESCO"; 2. Stanvy dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO; suhlasí s přistupením statutárníh města Brna d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO, IČ , se sídlem Bří Šťastných 0, Litmyšl; schvaluje 1. Dhdu přistupení statutárníh města Brna d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO, IČ , se sídlem Bří Šťastných 0, Litmyšl, která tvří přílhu č těcht usnesení; 2. úhradu členskéh příspěvku ve výši 000 Kč v rce 2015 v suvislsti s přistupením statutárníh města Brna d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO, a t převedením finančních prstředků d rzpčtu OK MMB pr rk 2015; 3. rzpčtvé patření dle tabulky z důvdu úhrady členskéh příspěvku ve výši 000 Kč v rce 2015 v suvislsti s přistupením statutárníh města Brna d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO. Tabulka tvří přílhu č těcht usnesení; 4. úhradu členských příspěvků statutárníh města Brna ve výši 000 Kč/rk v následujících letech za předpkladu setrvání statutárníh města Brna v dbrvlném svazku bcí České dědictví UNESCO; 5. návrh textu přihlášky statutárníh města Brna d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO v suladu se stanvami svazku, která tvří přílhu č těcht usnesení; jmenuje 1. člena, který bude statutární měst Brn na jednáních (valných hrmadách) dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO zastupvat a jeh zástupce takt: člen - Petr Vkřál, primátr statutárníh města Brna; zástupce - Bc. Matěj Hllan, náměstek primátra statutárníh města Brna; 2. členku výknnéh výbru dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO za statutární měst Brn - Mgr. et Mgr. Janu Tichu Janulíkvu, ředitelku Turistickéh infrmačníh centra města Brna, příspěvkvé rganizace; ukládá veducí Odbru kultury MMB zajistit: - pdepsání Dhdy přistupení statutárníh města Brna d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO; - pdepsání a pdání přihlášky d dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO. T: bezdkladně. VM

3 Důvdvá zpráva Dbrvlný svazek měst a bcí České republiky, na jejichž katastrálním území se nachází bjekt, bjekty neb chráněné území zapsané d Seznamu světvéh kulturníh a přírdníh dědictví UNESCO (zkráceně Seznamu UNESCO), zřízenéh pdle Úmluvy chraně světvéh kulturníh a přírdníh dědictví vyhlášené vč. 159/1991 Sb., neb které se samy nacházejí na chráněném území zapsaném d tht Seznamu, je svazek bcí, zalžený pdle zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení) a zákna č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze (dále také DSO ČDU neb sdružení). Svazek vznikl v rce Členství statutárníh města Brna ve sdružení: P zapsání vily Tugendhat d Seznamu světvéh kulturníh a přírdníh dědictví UNESCO byl dne 3. září 2002 schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/040 připjení statutárníh města Brna d DSO ČDU a zárveň byla schválena výše členskéh příspěvku ve výši 000 Kč za rk. Členem sdružení byl statutární měst Brn d Vystupení statutárníh města Brna ze sdružení: Vystupení ze sdružení dsuhlasil Zastupitelstv města Brna na svém Z6/017. zasedání knaném d v suladu s 9 stanv sdružení, a t ke dni Důvdem byla mj. skutečnst, že DSO ČDO neschválil statutárnímu městu Brnu udělení výjimky ve výši členských příspěvků a pžadval trvalé navýšení těcht příspěvků z půvdních 000 Kč na 000 Kč. Navýšení příspěvku však nebyl zahrnut d rzpčtu statutárníh města Brna - Odbru kultury Magistrátu města Brna pr rk Přestže statutární měst Brn nebyl vletech 2013 a 2014 členem DSO, nedšl kjeh vyčlenění ze splečné prpagační strategie a prezentace. P dvuletém přerušení se v sučasnsti jeví z důvdu zachvání kntinuity předchzí splupráce jak vhdné, ucházet se znvu zapjení statutárníh města Brna d činnsti DSO. Účel DSO ČDU: Účelem a cílem DSO ČDU jak dbrvlné, zájmvé, nestranické a nevládní rganizace je aktivně přispívat k vytváření pdmínek a účinných nástrjů pr zachvání nejcennějších statků kulturníh a přírdníh dědictví, které jsu zapsány na Seznamu světvéh kulturníh a přírdníh dědictví UNESCO. Sdružení pravidelně přádá akce v unescvých" bcích i památkách, splupracuje s turperátry i rganizacemi zabývajícími se prpagací cestvníh ruchu (např. CzechTurism). Spravuje a pravidelně aktualizuje webvé stránky sdružení Za dbu své existence se sdružení pdařil realizvat řadu významných pčinů v blasti prezentace českéh kulturníh dědictví UNESCO i cestvníh ruchu. Přehled činnsti sdružení je bsažen v přílze č. 3 důvdvé zprávy (bdbí ), realizvané prjekty sdružení v přílze č. 2 důvdvé zprávy. Zapsání památky na Seznam UNESCO je vysce prestižní záležitstí. Představuje významnu mtivaci k návštěvě pr turisty z celéh světa, zárveň však klade vyské nárky na kvalitu infrmací a služeb, zejména v blasti cestvníh ruchu. P zkušenstech z předchzíh bdbí lze předpkládat, že členství přinese mravské metrpli řadu výhd, především v blasti splečnéh lbbingu", splečné prpagace, v světvé a vzdělávací blasti i výhdy eknmické. Sdružení využívá prstředky z grantů a prgramů Ministerstva kultury i finance z evrpských fndů. Výsledkem splupráce by měl být snížení nákladů na splečné prjekty. Vstup statutárníh města Brna d sdružení je nepchybně žáducí vzhledem k růstu významu péče kulturní dědictví v městě Brně a psilvání splupráce v tét blasti v rámci České republiky i v zahraničí. Přínsy členství v DSO ČDU jsu uvedeny přílze č. 4 důvdvé zprávy. 3hA i

4 Zakladatelská listina DSO ČDU byla pdepsána 21. září Nvý člen sdružení pdepisuje ddatek k zakladatelské smluvě a přistupuje k ní i ke stanvám v plném rzsahu. Dle 6 stanv sdružení se členem sdružení stává bec p splnění všech následujících pdmínek: a) existence statku, zapsanéh v Seznamu světvéh kulturníh a přírdníh dědictví UNESCO, nacházejícíh se na katastrálním území předmětné bce; b) pdání písemné přihlášky s určením člena a zástupce, který bude člena na jednání DSO zastupvat; c) zaplacení řádnéh členskéh příspěvku na běžný rk ve výši stanvené valnu hrmadu. Dle 13 stanv ustavuje DSO ČDU k zajištění chdu sdružení v bdbí mezi jednáními valné hrmady výknný výbr slžený ze zaměstnanců infrmačních center a dbrných útvarů becních úřadů sdružených měst, a t na základě usnesení valné hrmady. Členy výknnéh výbru jmenuje valná hrmada na návrh jedntlivých členů DSO ČDU. Vzhledem k zaměření činnsti DSO ČDU na blast cestvníh ruchu a prpagace je navržen jmenvat jak členku výknnéh výbru za statutární měst Brn ředitelku Turistickéh infrmačníh centra města Brna, příspěvkvé rganizace, Mgr. et Mgr. Janu Tichu Janulíkvu. Rční členský příspěvek dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO je pr statutární města stanven ve výši 000 Kč. V rzpčtu statutárníh města Brna - Odbru kultury MMB, není pr rk 2015 uvedená částka zahrnuta. Z th důvdu je předlžen ke schválení návrh rzpčtvéh patření na navýšení rzpčtu Odbru kultury MMB pr rk Kč. V přílze č. 1 důvdvé zprávy je uveden přehled členských příspěvků jedntlivých zúčastněných bcí. S jednáním záměru členství statutárníh města Brna v DSO ČDU suhlasila Rada města Brna na své schůzi č. R7/007 knané dne a pvěřila Bc. Matěje Hllana, náměstka primátra města Brna, k jednání se zástupci DSO ČDU pdmínkách vstupu statutárníh města Brna d sdružení a pdmínkách členství. Tt jednání se uskutečnil dne Kmise RMB pr kulturu prjednala materiál na svém 3. zasedání dne Hlasvání: přítmn 9 členů - 7 pr - 0 prti - 2 se zdrželi/z 11 členů. Kmise dpručila. Rada města Brna prjednala materiál na schůzi č. R7/014 knané dne a dpručila ZMB ke schválení. Hlasvání: Přítmn 9 členů RMB - 9 pr - 0 prti - 0 se zdržel/ z 11 členů. Finanční výbr ZMB prjednal materiál na svém 5. zasedání dne Hlasvání: Přítmn 8 členů FV: pr 4, prti 1, zdrželi se 3/ z 11 členů. Usnesení nebyl přijat. Na zasedání Finančníh výbru ZMB byl vznesen pžadavek na předlžení rganizační struktury vedení dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO na zasedání ZMB. Odbr kultury MMB v tét věci slvil výknnu ředitelku dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO a dne bdržel pdklady, které tvří přílhu č. 5 důvdvé zprávy. k\%/\

5 Přílha č. 1 k důvdvé zprávě O u t UJ Z Z) > 4-» dic ><D D -Q) <** t OJ LO ET H) 0) 4-j M Osi LO CLI ts íspě vků >v Q. i. skýc c Ti CL) -c- IAI3>T13D eqbjd 3DIAOSE OH naezes peu jepz 3iqejj_ 2131 ejh eu}n>j ZjJ3UJ0J> sáujin jeaje A>jDHjEA -OpiUpBl AO Oinj>] A> S33 naii iug }sauj/> Oj 601,5 1,5 LO U") ,5 ""I m ,5 1, ,5 ( 1,5 m m LO p- psin p~. psin un p m P>- p-. m psin p-- PS- P^ r rs. rsun ps. un p^ r-. p^ tn p^ p~- p^ p-. p^ LO p^ LO p-. ps. r-s ps. r~s p^ P-. in p~ r-s r-s m p-. ps- LO i ps- p^ LO p-- r-s p-- p^ psin P-. ps. PV LO P~- p- p psin ps. m r-s un Ps- i 2014 rt!2j

6 Přílha č. 2 k důvdvé zprávě Dbrvlný svazek bcí České dědictví UNESCO - realizvané prjekty Rk Název prjektu Ppis prjektu Garant prjektu Celkvé náklady/ dtace (v Kč) Zdrj dtace Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO Prjekt se týkal rzvje marketingu ve městech a bcích UNESCO. Vpálkvá, Severvá / EU - MMR 2008 O všech památkách UNESCO na všech památkách UNESCO Instalace 12 zvukvých průvdců na památky UNESCO - inf všech památkách UNESCO Severvá, Vpálkvá / MKČR 2009 Památky UNESCO si prpagaci zasluží Dplnění ftgalerie, vydání bržury - rzšířené nehmtné kulturní dědictví Severvá, Vpálkvá / MKČR 2010 Slh se nepíše, na slh se kuká Marketingvá kalendář, kampaň, karty, kvartet, katalg pr CK, metr... Severvá, Vpálkvá / MK ČR 2011 UNESCO phledem živta Cílem infrmvat existenci všech českých a mravských památek UNESCO (nástěnný kalendář, dplnění webu, prpagace...) Severvá, Vpálkvá / MK ČR 2012 Realizace publikace České dědictví UNESCO Vydání ststránkvé knihy, důraz na velké mnžství ftgrafií a ppisné ppisky Severvá, Vpálkvá / MK ČR , let, 12 památek UNESCO aneb máme čest být ve výjimečné splečnsti Marketingvé aktivity upzrňující na 20 let d zápisu prvních českých památek na Seznam UNESCO a 40 let d pdpisu Úmluvy Severvá, Vpálkvá / MKČR d \M

7 2013 UNESCO je blízk Marketingvé aktivity upzrňující na t, že není třeba jezdit za památkami UNESCO na druhý knec světa, když je máme za humny. Severvá, Vpálkvá / MKČR 2014 Nasluchejte památkám UNESCO Marketingvé aktivity upzrňující nejen na Rk České hudby, ale i na t, že v případě knání akcí na památkách UNESCO, má návštěvník dvjí zážitek. Severvá, Hana Mullervá / MKČR Mu

8 Přílha č. 3 k důvdvé zprávě T nej z práce Českéh dědictví UNESCO (zpracván d knce listpadu rku 2014) Rk září byla v Telči pdepsána Smluva vytvření svazku bcí České dědictví UNESCO Rk 2002 Vyhlášena byia veřejná sbírka Na pmc památkám UNESCO pstiženým pvdněmi" - byl zde shrmážděn víc než ,- Kč (VH rzhdla, že 2 mil. dejdu d Českéh Krumlva a zbytek bude převeden na tzv. krizvé knt) Rk 2003 Dsavadní předseda Václav Jehlička se z důvdu dchdu z kmunální plitiky vzdal pstu předsedy a byl zvlen čestným předsedu. Pr vlbu řádnéh předsedy byl zaveden systém rtace (v přadí zápisu na Seznam UNESCO). Sdružení se aktivně zapjil d průběhu připmínkvéh řízení nvely zákna č. 159/99 Sb., některých pdmínkách pdnikání v blasti cestvníh ruchu. Pprvé byj vydán (v nákladu 2800 kusů) čtrnáctilistý nástěnný kalendář "České dědictví UNESCO 2004". Rk 2004 Na zasedání d Žďáru nad Sázavu přijal pzván! tehdejší první náměstek ministra kultury Zdeněk Nvák a ředitel dbru památkvé péče Jan Kaigl - tématem byl systém financvání prav a restaurvání památek UNESCO, mžnst a účelnst zřízení meziresrtní kmise pr památky UNESCO, nvý památkvý zákn apd. Sdružení České dědictví UNESCO se zúčastnil 1. kla výzvy a předlžil žádst grant ze SROPu s prjektem Rzvj marketingu Českéh dědictví UNESCO" (pririta pdpra nadreginálních služeb cestvníh ruchu). V prvním kle však sdružení nebyl úspěšné - získal 62 bdů z minimálně pžadvaných 65 bdů. V rámci tht patření byl pdpřen puze 5 prjektů, rzdělen celkem 280 milinů Kč z 750 mžných milinů (z th 240 milinů získal CzechTurism). Zrušen byl tzv. pvdňvé knt (č. ú vedené u KB Litmyšl) a zbylý bns ve výši cca 120 tisíc Kč byl zaslán na základě darvací smjuvy městu Český Krumlv na pravu památek pstižených pvdní (celkem byl d ČK věnván téměř tis. Kč.) Byly učiněny krky ke zřízení Fndu s názvem Knt pmci památkám UNESCO", na kterém jsu shrmažďvány finanční prstředky pr případ hržení jakékli památky UNESCO v ČR. Zatím je zde vklad 500 tisíc Kč, které věnval našemu sdružení Měst Český Krumlv. Na celstátní sutěži Turprpag získal naše sdružení za nástěnný kalendář České dědictví UNESCO 2004" druhé míst v kategrii Kalendář rku. Realizvána byla první splečná prezentace všech měst majících na svém území památku UNESCO na veletrhu cestvníh ruchu Hliday Wrld 2004 v Praze ( ). Stánek získal čestné uznání d agentury Triumf, která je přadatelem veletrhu, za nápaditu splečnu expzici a prezentaci měst sdružených pd hlavičku České dědictví UNESCO. Rk 2005 Lg sdružení (bez textvé části) se p prvním neúspěšném pkusu pdařil zaregistrvat na Úřadu průmyslvéh vlastnictví. Název České dědictví UNESCO" být chráněn nemůže, nebť již bsahuje slv chráněné mezistátní smluvu. Sdružení České dědictví UNESCO se zúčastnil 2. kla výzvy a předlžil žádst grant ze SROPu s prjektem Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO" (pririta pdpra nadreginálních služeb cestvníh ruchu). V prvním kle sdružení nebyl úspěšné, ale p dpracvání firmu CTS byl prjekt značen jak druhý nejlepší ve své kategrii. Celkvé náklady investiční fáze činí tis. Kč, z th 75% bude dtace z ERDF (8 926 tis. Kč) a 15% z rzpčtu MMR (1 785 tis. Kč). Schválen byl statut Fndu s názvem Knt pmci památkám UNESCO". Fnd je sučástí rzpčtu sdružení a jsu na něm shrmažďvány finanční prstředky určené na kamžitu pmc v případě hržení jakékli památky UNESCO v ČR. Statut určuje pravidla při rzdělvání finančních prstředků Fndu. 3 \u

9 České památky UNESCO se dstaly d učebnice. Jde učebnici Literatura - přehled středšklskéh učiva", kteru vydal vydavatelství Petra Velanvá (pdrbnsti na Kmpletní přehled všech českých památek UNESCO včetně lga sdružení se bjevil v publikaci Erasmus Guide - Studying in the Czech Republic, která je určena pr zahraniční studenty prgramu Skrates-Erasmus v České republice (www.scrates.cz). ČDU vzal na vědmí existenci Úmluvy chraně nemateriálníh kulturníh dědictví a zápisu tance verbuňk" na Seznam zřízený pdle tét Úmluvy. Rk 2006 Sdružení České dědictví UNESCO byl v závěru rku 2005 úspěšné v rámci 2. kla výzvy a získal grant ze SROPu s prjektem Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO" (pririta pdpra nadreginálních služeb cestvníh ruchu). Celkvé náklady investiční fáze činí tis. Kč, z th 75% bude dtace, z ERDF (8 926 tis. Kč) a 15% z rzpčtu MMR (1 785 tis. Kč), splufinancvání ze strany ČDU bude tis. Kč. Dne byl pdepsán tzv. Rzhdnutí účasti státníh rzpčtu a strukturálních fndů EU na financvání akce (prjektu) a v zápětí i smluva úvěru s Česku spřitelnu na překlenvací úvěr tis. Kč. Partnery prjektu se stala EurAgentura Praha - Viliam Sivek, Pražská infrmační služba, Martin Tur s.r.., CzechTurism a agentura Miki Travel. Přílhu grantu byl také kladné stanvisk Ministerstva kultury ČR Sdružení ČDU byl přizván agenturu CzechTurism d svéh stánku na veletrhu Regintur Brn ( ledna 2006). Sučástí veletrhu byl i křest splečné bržury sdružení České dědictví UNESCO, České inspirace a agentury CzechTurism s názvem Česká republika - ideální míst pr dvlenu aneb za inspirací d měst České inspirace a za pznáním d měst UNESCO". Dne 8. únra se v Bruselu knala prezentační akce sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace. Akce, na které se sešla řada turperátrů, nvinářů, ale i plitiků a zástupců dalších institucí sídlících v Bruselu se knala v předvečer zahájení významnéh veletrhu cestvníh ruchu SALON DES VACANCES Brusel. Ani zde zástupci ČDU nechyběli Důležitá byla prezentace v rámci zasedání Asciace českých cestvních kanceláří, které se knal 21. a 22. dubna v Litmyšli. Své zástupce měl sdružení i na wrkshpu v rámci světvéh kngresu FIJET (Mezinárdní federace nvinářů a publicistů cestvníh ruchu), které se knal 1. listpadu v Karlvých Varech. Důležitá byla i prezentace sdružení ČDU na výrční knferenci UNESCO WELTERBESTÁTTEN DEUTSCHLAND e. V. v německém městě Kblenz ( ). V měsíci srpnu byla zrealizvána prezentace v pražském metru - knkrétně byl pkryt sm suprav na trasách A a B, vytištěn 70 plakátů. Navázána byla dbrá splupráce s Českými drahami. Realizván byl první rčník úspěšnéh prjektu Vlakem za památkami UNESCO" jehž záměrem je nalákat k prhlídce českých památek UNESCO a mtivvat je k využití eklgické dpravy. Sutěž, kteru přádala akcivá splečnst České dráhy ve splupráci se sdružením České dědictví UNESCO prbíhala d května d září. Byla pdpřena vydáním 85 tisíc kusů bržury se sutěžní hrací kartu a p 10 tisících kusech v angličtině, němčině a ruštině bez hrací karty a velkým mnžstvím plakátů. Smyslem byl sbírat razítka z našich měst (p předlžení platné jízdenky ČD). Celkem byl devzdán 152 platných hracích karet, ceněn byl dvacet vylsvaných výherců a pět zvláštních cen získali cestvatelé, kteří nasbírali jedenáct a dvanáct razítek. Sutěž bude zpakvána i v rce ^ Jak upzrnění na dluhdbější splupráci Českých drah a sdružení České dědictví UNESCO bude služit reklama na nvých lůžkvých vzech WLABmz. Schématicky bude na dvanácti vagónech namalvána vždy jedna památka UNESCO s názvem města a lgem celéh sdružení. Agentura CzechTurism představila v září DVD s prezentací dvanácti českých míst zapsaných na seznam světvéh kulturníh a přírdníh dědictví. Realizace DVD s názvem České dědictví UNESCO je plně hrazena z grantu EU, který získal CzechTurism (celkem 420 tisíc Kč). Przatím byl vyrben 3000 kusů. Ministrem kultury se stal čestný předseda našeh sdružení senátr Mgr. Václav Jehlička a jeh náměstkem náš bývalý předseda a emeritní starsta Českéh Krumlva JUDr. František Mikeš. %4

10 Rk 2007 Sdružení České dědictví UNESCO pkračval v realizaci prjektu, na který získal pdpru ze SROPu s názvem Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO". Celkvé náklady investiční fáze byly k celkem asi tisíc Kč. Splufinancvání ze strany ČDU je 10%. Náklady prjektu, jehž realizace knčí v březnu 2008, nesmí přesáhnut dle Rzhdnutí tisíc Kč. Na základě výběrvéh řízení a v suladu s prjektem Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO" dknčila firma STEM MARK práce na^ marketingvé strategii s názvem Zviditelnění a prpagace památek UNESCO v ČR, psílení jejich vlivu na cestvní ruch a příjmy z něj". Závěry marketingvé strategie byly dprezentvány 20. dubna 2007 na zasedání valné hrmady v Litmyšli. V létě 2007 byla spuštěna nvá webvská prezentace. O realizaci zakázky se pstarala firma Wrld Media Partners, s.r.. zastupená Vítkem Pechancem, která zvítězila ve výběrvém řízení. Vyhlášeny byly dvě sutěže, která mají mtivvat k návštěvě našich měst a zvýšit návštěvnst webvských stránek. Sutěže s názvem Vezmi svých 30 kamarádů na výlet za UNESCO" a Vyfť sebe s památku UNESCO a pšli nám tyt úlvky" prbíhají prstřednictvím webu a jsu financvány pmcí evrpských peněz. V rce 2007 byl v rámci realizace prjektu vytištěn: bržura rychléh půsbení: celkem kusů, 10 jazykvých mutací (8.600 kusů japnština + angličtina, kusů čínština + angličtina, kusů ruština + plština, kusů italština + španělština, 30. kusů čeština + angličtina, kusů němčina + francuzština) - plakáty: kusů pexes: kusů papírvé tašky s ptiskem: 4. kusů image bržura: celkem kusů, 3 jazykvé mutace ( kusů česky, kusů anglicky, kusů německy) Natčeny a dvysílány byly dvě verze (30 a 60 vteřin) sptu Nahlédněte d duše našich památek (Open yur mind and catch ur spirit)". Odvysílány byly v rámci kampaně d října d prsince 2007 na těcht kabelvých a satelitních stanicích: AXN, Spektrum, Discvery, Natinal Gegraphic a Viajar - zásah d zemí střední Evrpy: CR, SR, Plsk, Maďarsk, Rumunsk, Bulharsk. Celkem byl dvysílán bezmála 1300 sptů. Rk 2008 Sdružení České dědictví UNESCO dknčil realizaci prjektu, na který získal pdpru ze SROPu s názvem Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO". Celkvé uznatelné náklady byly tisíc Kč, splufinancvání ze strany ČDU ve výši tisíc Kč. Přiznaná dtace byla tisíc Kč - z th tisíc Kč ze SR a tisíc z SFEU. V rámci prjektu byl realizván: Bržura rychléh půsbení (celkem kusů, 10 jazykvých mutací) 30. kusů čeština + angličtina kusů němčina + francuzština kusů ruština + plština kusů japnština + angličtina kusů čínština + angličtina «8.600 kusů italština + španělština Image bržura (celkem kusů, 3 jazykvé mutace) kusů čeština kusů angličtina kusů němčina Sada cílených bržur (celkem kusů, 4 jazykvé mutace) U každé bržury kusů čeština + angličtina, kusů němčina + francuzština Města UNESCO kulturní Města UNESCO aktivní Města UNESCO pr seniry Města UNESCO kngresvá Výlety z měst UNESCO Plakáty: kusů Pexes: kusů Papírvé tašky s ptiskem: 4. kusů Webvská prezentace Turistické prdukty - sutěže: AOIÍA

11 Vezmi svých 30 kamarádů na výlet za UNESCO Vyfť sebe s památku UNESCO a pšli nám tyt úlvky Reklamní spt Nahlédněte d duše našich památek" Výrba 30 a 60 sekundvé verze Odvysílání v kabelvých TV asi 1300 x Dplněna ftgalerie Vyrben datvé DVD - minimálně 20 ftgrafií z každé památky + spty Prbíhal zadávání placené inzerce Zúčastnili jsme se celkem dvaceti veletrhů cestvníh ruchu Zrealizvána byla Marketingvá strategie zviditelnění a prpagace památek UNESCO V rámci prjektu byla vyhlášena a vyhdncena sutěž Vezmi svých 30 kamarádů na výlet za UNESCO" - vyhlášení vítězů prběhl ve stánku Českéh dědictví UNESCO v rámci veletrhu Hliday Wrld ( ). Sutěže, která trvala d listpadu 2007 d knce ledna 2008, se zúčastnil asi 600 škláků. Návštěvnst webvých stránek byla za stejné bdbí asi 21 tisíc lidí. Také v rce 2008 se pdařil Českému dědictví UNESCO dstat se d učebnice - tentkrát jsu naše ftgrafie pužity v učebnici a pracvních listech Putvání p České republice, kteru vydal Nakladatelství ALTER s.r.. (www.alter.cz). Krmě ftgrafií všech míst je zde i webvá adresa. Výknná ředitelka sdružení byla jmenvána ministrem kultury Václavem Jehličku členku Kmise Ministerstva kultury pr prgram Pdpra pr památky UNESCO. V rámci nvéh grantvéh titulu Prgram pr památky UNESCO získal sdružení pdpru pr dva prjekty: O všech památkách UNESCO na všech památkách UNESCO a Památky UNESCO na ministriádách. Dtace z Ministerstva kultury ČR byla Kč, kfinancvání ve výši Kč. Na základě dhdy s Institutem pr místní správu a agenturu CzechTurism byla zahájena příprava na prezentaci sdružení České dědictví UNESCO ve výlhách kláštera v Husvě ulici v Praze. Prnájem výlh financuje CzechTurism, výrbu Institut a grafické práce České dědictví UNESCO. V pátek 20. června 2008 prběhla v rámci IV. Evrpskéh filmvéh festivalu filmů umění Arts&film v Telči prezentace sdružení České dědictví UNESCO v rámci semináře Kulturní turistika". V pátek 25. dubna 2008 byl ČDU představen zástupcům rakuských cestvních kanceláří na wrkshpu, který rganizvala Destinační splečnst Výchdní Čechy. Třicetivteřinvý spt z dílny firmy KLUCIvesplek Klín s názvem Duše památek získal třetí míst v nejbsazenější kategrii festivalu Arts&film. D kategrie s názvem Architektura a design byl přihlášen 125 filmů různé délky z celé Evrpy. První cena v tét kategrii nebyla udělena. Webvé stránky byly ceněny v anketě Albatrs Web Awards. V tét anketě jsu každrčně ceňvány weby p stránce grafické, uživatelské a bsahvé^ Naše prezentace si dnesla zvláštní cenu za mimřádný příns k prpagaci České republiky jak turistické destinace. V sedméjn rčníku sutěže Náš kraj 2008, kteru vyhlásil vydavatelství C.O.T. media, získal ČDU hned dvě cenění. Mimřádnu cenu za Nejlepší jedntnu kampaň a mimřádné cenění v kategrii Nejlepší multimediální prezentace na CD a DVD. Ceny byly předávány 1. prsince na výrčním setkání prfesinálů v cestvním ruchu. Rk 2009 V dalším rčníku sutěže Náš kraj 2009, kteru vyhlásil vydavatelství C.O.T. media splu s Veletrhy Brn, získal za své aktivity ČDU první míst v kategrii Nejlepší jedntná marketingvá kampaň, České dědictví UNESCO získal také zvláštní cenu prty v kategrii plakát za Splečný plakát měst UNESCO v rámci 14. rčníku přehlídky prpagačních materiálů Turprpag V rámci druhéh rčníku grantvéh titulu Prgram pr památky UNESCO získal sdružení pdpru pr dva prjekty: Památky UNESCO si prpagaci zasluží a Památky UNESCO především výtvarně. Celkvá výše dtace byla Kč. Památky UNESCO si prpagaci zasluží celkvé náklady Kč dtace ve výši Kč - 70%, spluúčast 124 tisíc Kč výstupy: rzšíření ftgalerie (ftgraf Stiburek - zakupení 200 kusů ftgrafií), dtisk bržury rychléh půsbení (rzšíření nehmtné dědictví) - 60 tisíc kusů bržur v CJ/Aj mutaci, inzerce v dbrných peridikách a prezentace na ministriádách. M U

12 Památky UNESCO především výtvarně celkvé náklady Kč - skutečná dtace Kč (70 %, spluúčast Kč) výstupy: zrganizvání sutěže Památky UNESCO výtvarně (včetně prpagace, cen d sutěže, zajištění kmise...), vydání nástěnnéh kalendáře na rk 2010 v nákladu 3 tisíce kusů realizace sady phlednic, rzšíření webvých stránek sdružení - nehmtné dědictví, narvnání prblému dvjí měst", MP3 ze zvukvých panelů, výlety d klí zakresleny d map, nvinku také puzzle pr různé skupiny hráčů PC her (každé měst 3 ftgrafie) webhsting inzerce v dbrných peridikách přízení prpagačních předmětů vhdných i k prdeji záštitu tmut prjektu dala Česká kmise pr UNESCO Díky dtacím z Ministerstva kultury mhl sdružení realizvat prpagační předměty vhdné d prdeje v infrmačních centrech (také frmu kmise): sklenička UNESCO - nákupní cena 20 Kč, dpručená prdejní cena 30 Kč džbánek UNESCO - nákupní cena 35 Kč, dpručená prdejní cena 50 Kč kstka UNESCO - nákupní cena 50 Kč, dpručená min. prdejní cena 79 Kč sada phlednic UNESCO - nákupní cena 20 Kč, dpručená prdejní cena 35 Kč V rámci grantu Památky UNESCO především výtvarně byla zrganizvána sutěž pr studenty středních a vyských uměleckých škl na grafické ztvárnění památek UNESCO. Nad prjektem převzala záštitu také Česká kmise pr UNESCO. Sdružení České dědictví UNESCO byl pžádán agenturu CzechTurism, aby se stal partnerem dvu prjektů, které bude CT realizvat díky prstředkům z evrpských fndů. České dědictví UNESCO má uzavřenu dhdu partnerství k akci Marketingvé aktivity k zvýšení pvědmí dmácím cestvním ruchu" a dhdu partnerství pr prjekt Upevnění pstavení České republiky a její knkurenceschpnsti na evrpském trhu cestvníh ruchu". Sdružení České dědictví UNESCO měl svéh zástupce i v dbrné kmisi na CzechTurism, která měla za úkl vyhdntit výsledky veřejné sutěže na Vytvření lgtypu, slganu a maskta brandu dmácíh cestvníh ruchu. Nví zaměstnanci CzechTurism bhužel výsledky sutěže nerespektují. Díky splupráci sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace byl sdružení prezentván i na city lightech v centru Prahy. Jedntlivá členská města zde prezentvala své letní a pdzimní akce. V červnu 2009 prběhla v rámci Arts&filmu v Telči prezentace pr žáky smých a devátých tříd týkající se památek UNESCO. Zástupci ČDU byli pzváni d Drážďan na Dny české a německé kultury. Míststarstka Českéh Krumlva Jitka Zikmundvá dále infrmvala našich památkách UNESCO na knferenci v rakuském Hallstadt. České dědictví UNESCO vyjádřil znepkjení nad tím, že dbrvlné svazky bcí nepatří mezi právněné žadatele v rámci vyhlášené výzvy 6 v rámci Oblasti intervence Nárdní pdpra cestvníh ruchu Integrvanéh peračníh prgramu, který je zaměřený na prezentaci a prpagaci kulturníh a přírdníh bhatství, kulturníh průmyslu a služeb s využitím pr cestvní ruch na nárdní úrvni. Výzva se přím dtýká bcí a měst, na jejichž území se nachází památka na Seznamu UNESCO. České dědictví UNESCO byl dpisy ministra Vndrušky a vrchníh ředitele sekce MMR Daniela Brauna ujištěn, že tut chybu napraví tak, aby již ve výzvě v rce 2010 mhly být dbrvlné svazky bcí žadateli dtaci z tht peračníh prgramu. České dědictví UNESCO uzavřel partnerské smluvy s.p.s. Terra nstra - malebný kraj, která v rámci vyhlášené výzvy č. 6 IOP pdala žádst finanční pdpru prjektu Živá města, živé památky". Grantvá žádst byla vytvřena dhrmady pr dbrvlný svazek bcí České dědictví UNESCO a Česká inspirace. Žádst byla úspěšná a díky tmu mhla být zahájena také realizace prjektu. Zahájeny byly práce na pčítačvé hře, která by měla být základem samstatnéh prjektu svazku bcí České dědictví UNESCO d IOP. Práce byly však s hledem na prblémy s výzvu dčasně zastaveny. Rk 2010 V rce 2010 byla zalžena nvá rganizace České dědictví UNESCO,.p.s. Sídl: Bří Šťastných 0, Litmyšl, IČO: , Zápis v bchdním rejstříku či jiné evidenci: Krajský sud v Hradci Králvé, ddíl O, vlžka 224, č. účtu: /0. \Ul\

13 Správní rada: Michal Krtyš, Litmyšl (předseda) Hana Múllervá, Telč Iv Uher, Třebíč (v suvislsti s kmunálními vlbami d nahrazen MVDr. Pavlem Heřmanem, Třebíč) Dzrčí rada: Ivana Vpálkvá, Kutná Hra Lubš Jedlička, Český Krumlv (v suvislsti s kmunálními vlbami d nahrazen RNDr. Librem Kabátem z Lednice) Mgr. Petr Sedláček, Krměříž (v suvislsti s kmunálními vlbami d nahrazen Bc. Ladislavem Bártu ze Žďáru nad Sázavu) Výknná ředitelka svazku bcí České dědictví UNESCO Michaela Severvá bdržela také za práci pr sdružení jak první zástupce z blasti veřejné správy také za práci pr sdružení hlavní cenu Velký mdrý delfín v sutěži Marketér rku K předávání cen v tét sutěži dšl 13. května 2010 v Divadelním klubu na Nvtnéh lávce. V rámci třetíh rčníku grantvéh titulu Prgram pr památky UNESCO získal sdružení pdpru prjektu: Slh se nepíše, na slh se kuká. Celkvá výše dtace byla Kč. Slh se nepíše, na slh se kuká celkvé skutečné náklady Kč - dtace ve výší Kč - 70%, spluúčast tisíc Kč výstupy: marketingvá kampaň na téma Slh se nepíše, na slh se kuká" - např. plakátů p dbu dvu měsíců jezdil" v pražském metru, prezentace v tištěných médiích, celrční prezentace v Husvě ulici v Praze apd. realizace bezmála ststránkvéh katalgu pr cestvní kanceláře, agentury a další dbrníky v cestvním ruchu (včetně elektrnické verze v pdbě e-bku) - v české a anglické verzi (0 kusů v čj, 500 kusů v Aj). realizace kvarteta (2000 kusů), dvuhlavých hracích karet (2000 kusů) nástěnný kalendář na téma architektnické slhy (3000 kusů) rzvjvé aktivity webu - splečný kalendář akcí, zapjení nvých her, e-bky Díky dtaci z Ministerstva kultury mhl sdružení realizvat prpagační předměty vhdné d prdeje v infrmačních centrech (také frmu kmise): nástěnný kalendář - nákupní cena 80 Kč, dpručená prdejní cena 130 Kč hrací karty - nákupní cena 40 Kč, dpručená prdejní cena 60 Kč kvartet - nákupní cena 40 Kč, dpručená prdejní cena 60 Kč Zbží d kmise přízené v minulých letech: sada phlednic - nákupní cena 20 Kč, dpručená prdejní cena 35 Kč phlednice splečná - nákupní cena 3,5 Kč kstka UNESCO - nákupní cena 50 Kč, dpručená prdejní cena 79 Kč džbánek - nákupní cena 35 Kč, dpručená prdejní cena 50 Kč sklenice - nákupní cena 20 Kč, dpručená prdejní cena 30 Kč sada 12 plakátů A2 - nákupní cena 200 Kč, dpručená prdejní cena 300 Kč splečný plakát A2 - nákupní cena 20 Kč, dpručená prdejní cena 30 Kč splečný plakát AI (2 druhy) - nákupní cena 30 Kč, dpručená prdejní cena 50 Kč výknná ředitelka sdružení i nadále zastupvala v rce 2010 České dědictví UNESCO v kmisi Ministerstva kultury pr prgram Pdpra pr památky UNESCO. České dědictví UNESCO pracval i v rce 2010 v rámci Celstátníh klegia cestvníh ruchu. Pdrbnsti na České dědictví UNESCO bdržel děkvný dpis d Rstislava Vndrušky v suvislsti s uknčením půsbení ve funkci ministra pr místní rzvj. Na základě smluvy s Institutem pr památky a kulturu pkračvala prezentace sdružení České dědictví UNESCO ve výlhách kláštera v Husvě ulici v Praze. Prblémy s IOP se datují již d Velkéh pátku Dbrvlné svazky bcí nepatří mezi právněné žadatele v rámci vyhlášené výzvy 6 v rámci Oblasti intervence Nárdní pdpra cestvníh ruchu Integrvanéh peračníh prgramu, který je zaměřený na prezentaci a prpagaci kulturníh a přírdníh bhatství, kulturníh průmyslu a služeb s využitím pr cestvní ruch na nárdní úrvni. MMR slíbil tut chybu napravit tak, aby již ve výzvě v rce 2010 mhly být dbrvlné svazky bcí žadateli dtaci z tht peračníh prgramu (dpis ministra Vndrušky a následně také ujištění Daniela Brauna, vrchníh ředitele sekce MMR). Bhužel se tak nestal. Prt ČDU hledal jiné cesty - uzavřel partnerské smluvy s.p.s. Terra nstra - malebný kraj, která v rámci výzvy č. 6 IOP pdala žádst finanční pdpru prjektu Živá města, živé památky" (prjekt je realizván - sučástí např. akce KdybyKulich a_ Ozvěny festivalů) a v rámci výzvy č. 9 IOP pdala žádst finanční pdpru prjektu Živá města, živé památky 2". Dále byla zalžena becně prspěšnu splečnst České dědictví im

14 UNESCO. Ministr Vndruška nás písemně ujistil, že pří psuzvání histrie žadatele bude brána v úvahu i histrie a kntinuální činnst v cestvním ruchu nejen žadatele, ale také zakladatele. Tt se týká také aktuální, deváté výzvy v IOP blast intervence 4.1a a 4.1b Nárdní pdpra cestvníh ruchu, aktivita d). Aktivity v rámci prjektu Živá města - živé památky celdenní prezentační akce KdybyKulich ve 23 městech v ČR a s tím suvisející prpagace: 5 tisíc kusů prgramvých phlednic 10 tisíc kusů prgramvých letáků 2,5 tisíce image plakátů 2,5 tisíce prgramvých plakátů 10 tisíc kusů samlepek KdybyKulich 5 tisíc kusů samlepek Najdi - přečti - předej 5 tisíc kusů letáčků na sutěž bannery na místě inzerce a PR v časpisech... památky UNESCO hrály hlavní rli v představení Kámen mudrců realizván a distribuván v rámci akce KdybyKulich byl: 2 tisíce tleskátek s nápisem ptlesk pr UNESCO" a lgem ČDU 1 tisíc kusů šňůrek na krk 50 kg bnbónů s lgem České dědictví UNESCO zaplacena byla výstavní expzice ČDU na veletrhu Hlíday Wrld realizace Ozvěn festivalů - každé z měst jeden festival přivezl a jeden vyvezl vytištěn byl dále: 80 tisíc kusů map České dědictví UNESCO Rk tisíc kusů zálžek splečných p 2 tisících kusech zálžek jedntlivých (každá památka UNESCO má svji zálžku) Během rku prbíhala splupráce s firmu FOIBOS BOOKS. Knihy z tht nakladatelství jsu značvány lgem našeh sdružení a vychází s finanční pdpru Ministerstva kultury ČR. Jak první vyšla v rce 2010 kniha Třebíči, v rce 2011 spatřila světl světa kniha Hlašvice - selské bark. Marketingvé aktivity svazku bcí České dědictví UNESCO byly prezentvány na knferenci s názvem Nvé trendy cestvníh ruchu v památkvých bjektech, která se knala 8. prsince 2011 v Hradci Králvé. Vládní agentura CzechTurism zařadila památky UNESCO mezi 3 hlavní kmunikační témata rku vedle lázeňství a aktivní dvlené. S tím suvisí např. tyt aktivity, jejichž realizace byla zahájena již v rce 2011: výrba studie na téma C přinesl zápis na Seznam UNESCO dběr části nákladu nástěnných kalendářů (500 kusů) realizace dtisku image bržury (10 tisíc ks čj, 7 tisíc ks aj, 7 tisíc ks nj) seriál prezentací destinací UNESCO dbrným nvinářům a turperátrům realizace luxusnějšíh prpagačníh materiálu vzdálené trhy (nejen^ zámří, ale i vzdálenější evrpské trhy, 24 stran + 4 strany bálka, 5 mutací-aj, Fr., Šp, It. Rj) úhrada inzercí z jiných zdrjů (např. 3 strany v časpisu CzechTravelque, zaplatil CzechTurism, ceníkvá cena 162 tisíc Kč) náš spt jde d světa - spty v zahraničních TV, ČSA - paluby letadel, Indická kabelvá TV, IC na Starměstském náměstí a ulici Vinhradské Splupracvali jsme na výrbě třináctidílnéh dkumentárníh cyklu památkách UNESCO firmu FRMOL (www.frml.cm). Každý díl má asi 26 minut, Praze jsu věnvány díly dva. Díky výbrné splupráci s agenturu CzechTurism byly vyrbeny i minutvé prezentace každé památce UNESCO a suhrnné prezentace všech památkách - tyt prezentace můžeme vlně užívat. V rce 2011 byl uknčen sledvání udržitelnsti prjektu s názvem Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO". Na tent prjekt získal sdružení pdpru ze SROPu. Dne 14. únra 2011 byla prvedena fyzická kntrla prjektu. Sledvání udržitelnst prjektu byl uknčen dne 17. května 2011, 13. června 2011 byla na pbčku Centra pr reginální rzvj v Hradci Králvé ddána pslední mnitrvací zprávu zajištění udržitelnsti. V rámci čtvrtéh rčníku grantvéh titulu Prgram pr památky UNESCO žádal sdružení finanční dtaci na pdpru prjektu s názvem UNESCO phledem živta. Získali jsme dtaci ve výší 350 tisíc Kč. Přest, že Rzhdnutí přidělení dtace byl vystaven až kncem listpadu, pdařil se d knce rku realizvat řadu aktivit - základní přehled níže: nástěnný kalendář UNESCO phledem živta" v čj-aj mutaci (3.000 kusů) "T/M

15 13 kusů autrských ilustrací vytvřených pr kalendář celrční prezentace památek UNESCO v Husvě ulici v Praze inzerce v dbrných peridikách (COT, KaM...) butny (1.500 kusů) utěrky na brýle (1.500 kusů) rzvjvé aktivity webu - zapjení nehmtnéh dědictví, výrba spřiče a plchy, naprgramvání newsletteru s akcemi V rce 2011 vyjádřil sdružení nesuhlas se způsbem, jakým je nakládán s prstředky v rámci prgramu Pdpra pr památky UNSCO. Sdružení nesuhlasí také s nvu úpravu pdmínek, ve kterých jsu definvány dva typy příjemců - rganizace zřizvané Ministerstvem kultury a statní právnění žadatelé. Finanční prstředky pr rganizace zřizvané MK nemají být dále administrvány v tmt prjektu, ale ukrjí" významnu část rzpčtu. Rk 2012 Během rku prběhl něklik jednání na Magistrátu města Brna. Dne 4. září 2012 schválil Zastupitelstv města Brna vystupení Brna z DSO České dědictví UNESCO. Výbrným výsledkem dpadly vyjednávání na Magistrátu hlavníh města Praha. Dne 24. Jedna 2013 schválil Zastupitelstv hlavníh města Praha jednmyslně vstup d DSO České dědictví UNESCO s rčním příspěvkem ve výši 200 tisíc Kč. Dne 27. května 2012 ^se stal České dědictví UNESCO přidruženým členem Asciace cestvních kanceláří České republiky (www.ackcr.cz). Rk 2012 byl ve znamení slav 20. vvrčí d zápisu prvních tří českých památek na Seznam UNESCO (histrická jádra Prahy, Českéh Krumlva a Telče). V rámci Rku slav se pdařil našemu svazku bcí zrealizvat řadu úspěšných prjektů: Vyšl speciální čísl časpisu Kktejl a časpisu Země světa památky UNESCO byly prezentván v TV Metrpl (přad Kam z Prahy) dvysílán byl seriál památkách UNESCO na Radižurnálu prezentace památek UNESCO v materiálu Olympijský Lndýn tiskvá knference k Rku slav v Mediálním centru Orbis výstava Slh se nepíše, na slh se kuká" v Senátu velmi úspěšná akce Památky UNESCO slaví v Senátu výstava Slh se nepíše přestěhvána d IC na Starměstské náměstí přadu Prfil na CT24 - pvídání památkách UNESCO seminář Marketingvéh institutu v Malstranské besedě pět za účasti zástupců DSO ČDU třetí míst v kategrii Tiskvina pr rdinu a Zvláštní cena města Písek v kategrii Synergie tištěných materiálů a internetvéh marketingu - bě ceny za kampaň Slh se nepíše, na slh se kuká" v rámci Arts&filmu v Telči seminář Města UNESCO" a zárveň důležitá Knference ke 40. výrčí Úmluvy chrany světvéh kulturníh dědictví a 20. výrčí zápisu prvních českých památek na Seznam UNESCO vernisáž výstavy Slh se nepíše, na slh se kuká na Ruzyňském letišti. Výstava zde byla instalvána až d knce září, pté byla přestěhvána na veletrh Památky a až d knce ledna byla k vidění v infcentru Útvaru rzvje hlavníh města Prahy natáčení d přadu Kulturama, sekce Kritická židle realizace průvdce p památkách UNESCO nakladatelství MCU v rámci slav 20. výrčí zápisu histrickéh jádra Českéh Krumlva na Seznam světvéh kulturníh a přírdníh dědictví prbíhala v tmt městě mezinárdní knference Mderní management histrických měst na příkladu památek UNESCO. Velmi důležitým krkem k nalákání návštěvníků na web i na památky UNESCO byl vyhlášení neknečné sutěže UNES&CO. aneb Splečnst přátel památek UNESCO. S webvu prezentací se váže pravidelné rzesílání newsletteru. České dědictví UNESCO byl slven přadatelem nvéh veletrhu Památky, aby se zúčastnil d 4. d 6. října 2012 na 45 m2 na Výstavišti Praha Hlešvice. Prezentvána byla i výstava Slh se nepíše, na slh se kuká. Sučástí dprvdnéh prgramu byl také seminář na téma 20 let památek UNESCO v ČR - využití památek pr cestvní ruch", který vedl ředitel dbru cestvníh ruchu na MMR Aleš Hzdecký. České dědictví UNESCO získal při příležitsti 20. let d zápisu města Telče na Seznam UNESCO Uznání města Telče. Cena byla udělena za prpagaci a prezentaci památek UNESCO. #k

16 České dědictví UNESCO slavil 20. výrčí zápisu prvních tří památek na Seznam světvéh dědictví UNESCO velmi důstjně - výstavu a setkáním v Senátu. Od knce dubna 2012 d knce dubna 2013 prbíhal Mnitring návštěvnsti měst UNESCO dle zbytkvých dat z mbilních telefnů. V rámci Rku slav prjekt Rzsviťme památky UNESCO. Jde unikátní světelnu radshw na dvanácti místech České republiky představující netradičním způsbem histrické skvsty zařazené na Seznam světvéh kulturníh a přírdníh dědictví UNESCO. V Českém Krumlvě byl přidanu hdntu i tzv. videmaping, při kterém byla dprezentvána všechna UNESCO místa v České republice. V rámci pátéh rčníku grantvéh titulu prgram Pdpra pr památky UNESCO 2012 žádal sdružení finanční dtaci na dva prjekty: let, 12 památek UNESCO aneb máme čest být ve výjimečné splečnsti" a Realizace publikace České dědictví UNESCO". Na první prjekt jsme získali dtaci 400 tisíc Kč, na druhý 350 tisíc Kč. Základní přehled realizvaných aktivit níže: let, 12 památek UNESCO aneb máme čest být ve výjimečné splečnsti zalžení Splečnsti přátel památek UNESCO s názvem UNES&CO. realizace klubvých dznáčků (3.000 kusů) nástěnný kalendář Máme čest být ve výjimečné splečnsti" (3000 kusů) inzerce v dbrných peridikách výrba turistických známek (1.500 kusů) úprava webvých stránek sdružení (především sutěž a newsletter) Realizace publikace Českéh dědictví UNESCO - realizace kusů knihy České dědictví UNESCO frma e-bku na dplnění ftgalerie (900 nvých ftgrafií) sesbírané citáty, které budu vhdné i pr další prpagaci měst UNESCO Rk 2013 České dědictví UNESCO byl splurganizátrem mezinárdníh festivalu architektury Architecture Week Praha Prjekt se knal d 23. září d 20. října 2013 v Jiřském klášteře na Pražském hradě. Díky účelvé dtaci d agentury CzechTurism (200 tisíc Kč) jsme mhli během rku 2013 pracvat na vytvření Katalgu památek UNESCO pr uživatele ipadů a iphnů. Webu Českéh dědictví UNESCO se dstal velkéh vyznamenání. Nárdní knihvna ČR si stránky vybrala d prjektu archivace, která prbíhá 6x rčně. Tyt stránky budu díky tmu i v buducnu k nahlédnutí zájemcům. Na veletrhu Hliday Wrld 2013 byl představen průvdce p památkách UNESCO z dílny nakladatelství MCU, řada 99 Kč. Průvdce byl vydán ve splupráci s Českým dědictvím UNESCO a agenturu CzechTurism. České dědictví UNESCO si dnesl ze sutěžní přehlídky Turprpag Písek 2013 cenu prty za kntinuálně vysku kvalitu prpagačních materiálů v kategrii Subr tiskvin. ČDU pdal v únru rku 2013 grant s názvem Česk-UNESCO-Slvensk" d Operačníh prgramu přeshraniční splupráce SL-ČR. Klíčvým záměrem prjektu byl zvýšit návštěvnst největších kulturně-histrických atraktivit v příhraničním území Mravskslezskéh, Zlínskéh a Jihmravskéh kraje ne území České republiky a území Trnavskéh, Trenčianskéh a Žilinskéh samsprávnéh kraje. Na prjekt nebyly uvlněny finanční prstředky, ČDU zpracval žádst s názvem Kmunikující UNESCO" d Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst. Hlavním cílem prjektu je nastavit efektivnější způsb kmunikace a prezentace měst sdružených v Českém dědictví UNESCO. Celkvé náklady prjektu Kč, výše dtace byla 85%. I přes t, že jsme byli vyzváni k dpracvání prjektu, naknec byl známen zamítavé stanvisk. Hlavním argumentem hdntitelů je t, že ČDU je zaměřen "puze" na cestvní ruch a chybí vazba na veřejnu správu, resp. členská města splupracují puze v blasti CR a nikli v blastí "širší" veřejné správy (územní samsprávy). České dědictví UNESCO splupracval s agenturu CzechTurism na velké zahraniční televizní kampani ČR - země příběhů. CzechTurism s námi knzultval výběr lkalit a zacílení d jedntlivých zemí světa. P dhdě s agenturu CzechTurism a díky příslibu finanční dtace ve výši 200 tisíc Kč byl realizván fcení hudebníků a muzikantů na památkách UNESCO - prjekt k Rku české hudby. S využitím těcht ftgrafií jsme vydali již jedenáctý nástěnný kalendář s názvem Nasluchejte památkám UNESCO. V prsinci rku 2012 pdal DSO ČDU dvě žádsti d prgramu Pdpra pr památky UNESCO 2013: UNESCO je blízk" a Památky UNESCO - místa plná příběhů". Na první prjekt jsme získali dtaci 260 tisíc Kč (žádán 889 tisíc Kč, celkvé náklady tisíc Kč), druhý W$A

17 prjekt pdpru nezískal (žádán 413 tisíc Kč, celkvé náklady 590 tisíc Kč). Základní přehled realizvaných aktivit níže: UNESCO je blízk nástěnný kalendář Nasluchejte památkám UNESCO - vydán kusů leták UNESCO je blízk" - vydán 50 tisíc kusů, z th 20 tisíc kusů uhrazen z grantu dplnění ftgalerie - hudba na památkách UNESCO inzerce v dbrných peridikách realizace sady tužek s lgem kusů - účast ČDU na veletrhu Památky 2013 prezentace ČDU ve výlze v Husvě ulici v Praze rzšíření webvých stránek sdružení Rk 2014 České dědictví UNESCO.p.s. pdal žádst pdpru prjektu s názvem Prezentace a prpagace nárdníh prduktu cestvníh ruchu České dědictví UNESCO" d Integrvanéh peračníh prgramu. Minimální výše způsbilých výdajů je dle výzvy 20 milinů Kč. Splufinancvání činí 5%, realizace musí být uknčena nejpzději 31. prsince P dhdě s agenturu CzechTurism a díky příslibu finanční dtace byl realizván fcení Památky UNESCO rmantické a tajemné. ČDU zajišťval prdukci celéh prjektu. Zárveň jsme s využitím těcht ftgrafií vydali v přadí již dvanáctý nástěnný kalendář. ČDU získal 1. míst na festivalu TOURMAP V kategrii Turistický průvdce byl ceněn Katalg pr cestvní kanceláře a dbrníky. Na webu byla zřízena nvá ftgalerie pr dbrníky. P jednduché registraci mhu zájemci vlně čerpat více než 500 ftgrafií ze všech českých a mravských památek UNESCO. Ftgrafie jsu přehledně rzděleny d kategrií, každý brázek je zde ulžen v epsu a ve velkém či malém rzlišení Každý měsíc je elektrnicky rzesílán tzv. Nesletter UNESCO. Jeh sučástí jsu nvinky ze sdružení a pzvánky na akce d jedntlivých měst UNESCO. V sučasné dbě je v adresáři již více než dběratelů. Celé září běžel v čekárnách rdinací lékařů krátký spt Českéh dědictví UNESCO lákající také na sutěže. Spt byl nasazen minimálně 2x v každém 60 minutvém, pravidelně se pakujícím, blku. VH byla infrmvána realizaci prjektu Nasluchejte památkám UNESCO" z prgramu Pdpra pr památky UNESCO 2014 dle specifikace níže: Zažádán 721 tisíc Kč, získali jsme 300 tisíc Kč, celkvé náklady 460 tisíc Kč - plánvané aktivity byl třeba zásadně prškrtat: marketingvá kampaň na téma Nasluchejte památkám UNESCO" pstupné rzšiřvání Klubu přátel památek UNESCO realizace nástěnnéh kalendáře (2000 kusů) tisk phlednice (30 tisíc kusů) e dplnění ftgalerie inzerce v dbrných peridikách realizace prpagačních předmětů d sutěží - nástěnné hdiny rzšíření webvých stránek sdružení Materiály prezentující bce a města, která mají na svém území památku UNESCO, jsu nvě k dstání krmě IC na Starměstském náměstí také v IC na Flrenci. Také v tmt rce se zástupci DSO ČMP účastnili splečných setkání agentury CzechTurism a prfesních asciací půsbících v blasti cestvníh ruchu Zástupce DSO České dědictví UNESCO pracuje v Celstátním klegiu cestvníh ruchu, které znvubnvila ministryně Věra Jurvá a jak klíčvý vrchlvý rgán v blasti cestvníh ruchu jej vnímá i nvá ministryně pr místní rzvj Karla Šlechtvá. Zpracvala: Michaela Severvá mia

18 Přílha č. 4 k důvdvé zprávě Přínsy členství ve svazku bcí České dědictví UNESCO splečný umírněný lbbing" ve vztahu k ministerstvu a dalším rgánům státní správy prsazvání našich zájmů d záknů pdařil se prsadit zřízení grantvéh titulu s názvem Pdpra pr památky UNESCO na Ministerstvu kultury ČR pdařil se získat část Integrvanéh peračníh prgramu pr revitalizaci památek UNESCO významné byl i setkání u příležitsti zahájení slav 20. výrčí zápisu prvních českých památek na Seznam UNESCO v Senátu, kteréh se zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, Ministerstva pr místní rzvj, Ministerstva kultury i NPÚ a agentury CzechTurism zástupce ČDU je sučástí Celstátníh klegia cestvníh ruchu - pradníh rgánu ministryně pr místní rzvj blast splečné prpagace a turismu splečná prpagace je nejen levnější, ale také mnhem účinnější splečná prpagace na veletrzích cestvníh ruchu v ČR i v zahraničí velmi dbře funguje i vzájemná prpagace měst prjekt O všech památkách UNESCO na všech památkách UNESCO" - zvukvý průvdce, v deseti jazykvých mutacích jsu zde infrmace všech památkách v ČR zapsaných na Seznam UNESCO. význam splečné prpagace rste s rstucí vzdálenstí d hranic ČDU je významným partnerem pr agenturu CzechTurism - dchází k vzájemné krdinaci marketingvých aktivit a k významné pdpře aktivit ČDU z CzechTurismu jsme důležitým partnerem pr řadu cestvních kanceláří a turperátrů (jsme v pdstatě htvý prdukt, který se nechá snadn nabídnut i nárčné klientele) cíl světvý a vzdělávací (nelze vypustit některu památku UNESCO) daří se dstávat všechny památky UNESCO d učebnic pr základní škly vydávání splečnéh nástěnnéh kalendáře kampaň Slh se nepíše, na slh se kuká", která na příkladech památek UNESCO vysvětlvala rzdíly mezi jedntlivými stavebními slhy pmcí sutěží zvyšujeme pvědmí tm, c je UNESCO, jaké památky jsu na tmt seznamu a tím také mtivujeme k návštěvě klienty se zájmem památky (tzv. kulturně pznávací cestvní ruch) eknmický příns daří se získávat dtace na nejrůznější prjekty (např. prjekt Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO" - pdpra ve výši 10,5 milinu Kč ze SROPu, každrčně něklik tisíc až milinů Kč z prgramu Pdpra pr památky UNESCO na Ministerstvu kultury, pdpra z IOPu...). sdružení nemá stálé zaměstnance ani neplatí režie na prvz kanceláří existuje Knt pmci památkám UNESCO, které lze v přírjadě ptřeby pužít (p pvdních na základě veřejné sbírky pskytnuty 2 miliny Českému Krumlvu, ten dal pté 500 tisíc Kč jak základ tht knta) eknmicky lze těžk vyčíslit splupráci s CzechTurismem, se Správu Českých center, s Českými drahami, ale i např. s některými dbrnými časpisy či cestvními kancelářemi a turperátry. tffcl

19 Přílha č. 5 k důvdvé zprávě I RžAGíSTRAT &ESTA BRNA Odbr kuitury 1-1 -M ŽL&E* ÍJíSř SsíÉaSr í UNESCO V Litmyšli dne 1. dubna 2015 Vážený pane magistře, navazuji na naší vu kmunikaci hledně pžadavků Finančníh výbru Zastupitelstva města Brna na předlžení rganizační struktury vedení dbrvlnéh svazku bcí České dědictví UNESCO. Organizační struktura Českéh dědictví UNESCO je dána Stanvami, které byly schváleny na ustavující členské schůzi sdružení dne v Telči a v minulsti byly něklikrát upraveny - napsledy v Praze. V 11 jsu rgány dbrvlnéh svazku vyjmenvány: - valná hrmada - výknný výbr - předseda - místpředseda - výknný ředitel - čestný rgán - emeritní předseda, pradce, člen Statutárními rgány DSO jsu předseda, místpředseda a výknný ředitel. Za DSO je každá z sb, které jsu statutárními rgány, právněna jednat samstatně. Při zastupvání DSO jsu statutární rgány DSO pvinny řídit se rzhdnutím valné hrmady DSO. Další paragrafy ppisují slžení a způsb jednání valné hrmady, výknnéh výbru, výknnéh ředitele, předsedy a místpředsedy. Valná hrmada 12 (1) Valná hrmada se skládá ze zástupců jedntlivých členů. Každý člen má jednh zástupce dispnujícíh jedním hlasem. Zástupcem člena DSO je starsta (primátr) neb jím zmcněný zástupce. (2) Valná hrmada může být řádná neb mimřádná. Řádnu valnu hrmadu svlává předseda DSO nejméně dvakrát v kalendářním rce. O svlání a návrhu prgramu infrmuje všechny členy. Návrhy základních dkumentů navržených k prjednání valnu hrmadu zašle všem členům nejpzději týden před termínem knání valné hrmady. České dědictví UNESCO Bří Šťastných 0, Litmyšl IČO; , bankvní spjení KB /0 tel: mbil A3\ 2A

20 (3) Jednání řádné valné hrmady: a) psuzuje činnst DSO a rgánů DSO z hlediska naplňvání účelu a cíle DSO a schvaluje kncepci činnsti DSO na další bdbí; schvaluje kncepci činnsti DSO na další bdbí, prjednává a schvaluje prjekty a akce zaměřené na realizaci předmětu činnsti DSO, b) prjednává a schvaluje výsledky činnsti a hspdaření DSO za bdbí d minulé valné hrmady, rzhduje majetku DSO, rzhduje výši členskéh rčníh příspěvku c) rzhduje sídle DSO d) schvaluje změny neb dplnění stanv DSO, e) schvaluje jednací řád valné hrmady DSO a vlební rád DSO, f) vlí a dvlává předsedu, místpředsedu a výknnéh ředitele DSO, g) rzhduje vylučení člena z DSO, rzhduje majetkvém vypřádání člena při vystupení člena z DSO, bere na vědmí zánik členství z důvdu vyškrtnutí statku ze Seznamu světvéh kulturníh a přírdníh dědictví, h) schvaluje aktuální seznam členů, i) schvaluje rzpčet a účetní uzávěrku DSO, j) rzhduje splynutí, slučení, rzdělení a jiném způsbu zrušení DSO, k) svým usnesením může zlikvidvat phledávku p lhůtě splatnsti, I) rzhduje dalších tázkách, které si vyhradí, m) v suladu s ustanvením 50, dst. 2, písm. c) zákna č. 128/2000 Sb., zákn bcích, ve znění dalších změn prvedených záknem č. 239/2012 Sb., je valná hrmada rgánem, který schvaluje účetní závěrku svazku bcí sestavenu k rzvahvému dni pdle zákna účetnictví. (4) Mimřádná valná hrmada bude svlána v těcht případech: a) jestliže t pžádají písemně alespň dva členvé DSO, b) jestliže DSO je p dbu delší než tři měsíce v platební neschpnsti. Při svlání mimřádné valné hrmady musí být stanven předmět jednání. (5) Valná hrmada rzhduje usnesením. Způsb přijímání usnesení stanvuje jednací řád valné hrmady. (6) Valná hrmada je schpna se usnášet, pkud je přítmna nadplviční většina zástupců členů DSO. (7) Není-li valná hrmada schpna se usnášet, svlá předseda DSO náhradní valnu hrmadu tak, aby se knala d tří týdnů de dne, kdy se měla knat valná hrmada půvdně svlaná. Náhradní valná hrmada musí mít nezměněný přad jednání a je schpna se usnášet, i když je účast nižší, než stanvuje dstavec (6); nemůže se však pravmcně usnášet změnách a dplňvání stanv DSO, vylučení člena, splynutí, slučení, rzdělení a jiném způsbu zrušení členství a výši členskéh příspěvku, vlit předsedu a místpředsedu sdružení. (8) Valná hrmada rzhduje nadplviční většinu hlasů přítmných zástupců členů DSO, pkud stanvy nevyžadují většinu jinu. (9) Valná hrmada může zřídit další rgány. (10) Člen valné hrmady může být při jejím jednání zastupen zmcněncem vybaveným plnu mcí k zastupvání. Výsledek hlasvání se přijímá jak usnesení valné hrmady. 13 Výknný výbr (1) K zajištění chdu sdružení v bdbí mezi jednáními valné hrmady ustavuje DSO výknný výbr slžený ze zaměstnanců infrmačních center a dbrných útvarů becních úřadů sdružených měst, a t na základě usnesení valné hrmady. Členy výknnéh výbru jmenuje valná hrmada na návrh jedntlivých členů DSO. Funkční bdbí členů výknnéh výbru není časvě mezen. Pčet členů výknnéh výbru je prměnlivý, každý člen DSO je ve výknném výbru zastupen jedním zástupcem. (2) Činnst výknnéh výbru řídí výknný ředitel, jmenvaný valnu hrmadu. České dědictví UNESCO Bří Šťastných 0, Litmyšl IČO: , bankvní spjení KB /0 tel: mbil MM

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více