PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA"

Transkript

1 S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA Ročník: 204 Číslo: SME-02d Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková Předsedkyně TA ČR Datum a podpis Rozsah působnosti: Oddělení veřejných soutěží, odborný poradní orgán, předsednictvo TA ČR, uchazeči Atribut zpřístupnění: Veřejný Počet stran (včetně příloh): stran příloh Obsah Uveden na straně 2 směrnice Účinnost od: Účinnost do: Interval revize: jednou ročně Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Technologická agentura ČR. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno. Vytištěno: :22 Č. j: TACR/4969/204

2 Obsah. Účel a rozsah platnosti Definice pojmů a zkratek Role a struktura procesu Seznam rolí Struktura procesu Postup Obecná ustanovení Popis procesu R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže R04E09 Negociační jednání R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci 3 5. Záznamy o postupu Změny dokumentu Přílohy...4 Vytištěno: :22 2 Č. j: TACR/4969/204

3 . Účel a rozsah platnosti. Účelem této směrnice je stanovit pravidla pro hodnocení návrhů projektů podaných do první veřejné soutěže Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, a to v souladu se ZPVV..2 Tato směrnice upravuje proces Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů až po Zaevidování a uložení dokumentů z hodnocení návrhů projektů.. Související předpisy a procesy Název předpisu/procesu, na které se směrnice odkazuje Relevantní část předpisu RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků SME-23 Směrnice pro zajištění posudků, stanovisek a odborných hodnocení Zákon č. 30/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje), (dále jen ZPVV ) 7, 2 2. Definice pojmů a zkratek Pojem Definice Zkratka Administrátor veřejných soutěží Zaměstnanec oddělení veřejných soutěží pověřený jeho vedoucím, který organizačně zajišťuje proces hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Vytištěno: :22 3 Č. j: TACR/4969/204

4 Administrátor webových stránek Zaměstnanec úseku informačních a komunikačních technologií, který má na starosti správu webových stránek TA ČR. Aplikovaný výzkum Teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. AV Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Část informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji vyhlašovaných podle ZPVV. VES Experimentální vývoj Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. EV Hlavní uchazeč Ten uchazeč, který je s poskytovatelem ve vztahu při podávání návrhu projektu a odpovídá za jeho správnost a za správnost prokazování způsobilosti. Informační systém Patriot Podpůrný informační systém zabezpečující klíčové procesy Technologické agentury České republiky IS Patriot Informační systém VaVaI Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Obsah IS VaVaI, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven ZPVV, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV. IS VaVaI Kancelář TA ČR KaTA Vytištěno: :22 4 Č. j: TACR/4969/204

5 Poskytovatel Technologická agentura České republiky TA ČR Posudek ve veřejné soutěži Posudek zpracovaný podle 2 odst. 5 ZPVV oponentem ve veřejné soutěži pro účely hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Potvrzení o existenci zahraničního partnera, jeho důvěryhodnosti a způsobilosti k řešení projektu Potvrzení vydávané partnerskou zahraniční agenturou, které uvádí základní údaje o zahraničním partnerovi, jeho hospodaření, zkušenostech s výzkumem a vývojem a schopnosti podílet se na řešení projektu. Program Soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži nebo v zadání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích na jednotlivé projekty v rámci programu. Odborný orgán poradní Odborný poradní orgán ve smyslu 2 ZPVV, jehož činnost je upravena statutem odborného poradního orgánu. Souhrnná hodnoticí zpráva Zpráva zpravodaje, která shrnuje obsah všech posudků oponentů k návrhu projektu, a ve které je poukázáno na názorovou shodu oponentů v jednotlivých kritériích a poukázáno na rozdíly v hodnocení. Uchazeč Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Pokud se stanoví práva a povinnosti uchazeči, stanoví se tak společně hlavnímu uchazeči a dalším účastníkům. Veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v příslušném programu podle Hlavy V. ZPVV. Vytištěno: :22 5 Č. j: TACR/4969/204

6 Zpravodaj Člen kolegia odborníků, není-li v dané veřejné soutěži ustanoveno, pak odborného poradního orgánu, který má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice řešeného projektu, a který byl k tomuto projektu poskytovatelem přiřazen za účelem zpracování podkladu zpravodaje ve veřejné soutěži a obdobné činnosti a další poradenské činnosti během řešení projektů i po ukončení jejich řešení v rámci příslušných hodnoticích procesů, veřejnosprávních kontrol a změnových řízení 3. Role a struktura procesu 3.. Seznam rolí Role Popis role procesu Oddělení veřejných soutěží Administrativně zajišťuje vyhlášenou veřejnou soutěž. Odborný poradní orgán Posuzuje a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení podpory. Předsednictvo TA ČR Rozhoduje v souladu s 2 odst. 3 ZPVV o přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do soutěže a dále v souladu s 2 odst. 7 ZPVV rozhoduje na základě protokolů o hodnocení návrhů projektů a výsledného návrhu pořadí všech návrhů projektů vypracovaných odborným poradním orgánem Struktura procesu ) Směrnice je ekvivalentem procesu R04E Hodnoticí proces návrhů projektů. Proces je v procesním modelu TA ČR dekomponován do následujících subprocesů, které jsou vzájemně provázány: Vytištěno: :22 6 Č. j: TACR/4969/204

7 Název subprocesu Verze R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže R04E09 Negociační jednání R04E0 Předání údajů o vyhodnocení veřejné soutěže do IS VaVaI R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci ) Mapa procesu tvoří přílohu č. směrnice. 4.. Obecná ustanovení 4. Postup ) Poskytovatel postupuje při hodnocení návrhů projektů v souladu s obecnými zásadami správního práva, zejména nezávislosti, nediskriminace, rovného přístupu aj., a zajistí, aby tyto zásady byly dodržovány i odborným poradním orgánem. 2) Pokud bude osoba účastnící se hodnocení návrhů projektů kontaktována uchazečem nebo kýmkoliv jiným, kdo bude v jeho prospěch či v neprospěch jiného uchazeče Vytištěno: :22 7 Č. j: TACR/4969/204

8 intervenovat, musí intervenci odmítnout a tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Tuto skutečnost poskytovatel zajistí v příslušných smlouvách. 3) Činnosti odborného poradního orgánu se řídí Statutem a jednacím řádem odborného poradního orgánu. 4) Odborným poradním orgánem v programu DELTA je Rada programu Popis procesu R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů ) Administrátor veřejných soutěží si vyžádá od oddělení podpory hodnocení návrhů projektů dva vypracované posudky ve veřejné soutěži, souhrnné hodnoticí zprávy zpravodajů, vyjádření oponentů k souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi ) Administrátor veřejných soutěží si vyžádá relevantní informace o zahraničním partnerovi za účelem potvrzení jeho existence, zejména informace týkající se jeho důvěryhodnosti a způsobilosti k řešení projektu, a zároveň, pokud je tak možné, zjistí další informace z jiných zdrojů (např. z veřejně přístupných zdrojů). 2) Získané materiály (v anglickém jazyce, případně opatřené úředně ověřeným překladem do českého či anglického jazyka) předá administrátor veřejných soutěží předsednictvu TA ČR R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu ) Nejpozději 8 pracovních dnů před zasedáním odborného poradního orgánu zpřístupní administrátor veřejných soutěží členům odborného poradního orgánu v IS Patriot všechny návrhy projektů, které budou na daném zasedání projednávány, posudky ve veřejné soutěži, souhrnné hodnoticí zprávy zpravodajů, vyjádření oponentů k souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem ) Administrátor veřejné soutěže v součinnosti s předsedou odborného poradního orgánu svolává jednání tak, aby mohly být výsledky veřejné soutěže vyhlášeny v zákonné lhůtě, a zajistí, aby odborný poradní orgán měl k dispozici všechny podklady, včetně posudků ve veřejné soutěži a souhrnných hodnotících zpráv zpravodajů s vyjádřením oponentů k Vytištěno: :22 8 Č. j: TACR/4969/204

9 souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů. 2) Návrhy projektů rozdělí administrátor veřejné soutěže před zasedáním na základě posudků ve veřejné soutěži a souhrnných hodnoticích zpráv zpravodajů do dvou kategorií: a) Návrhy projektů kategorie A, což jsou návrhy projektů konsenzuálně hodnocené všemi oponenty i zpravodajem se závěrem nedoporučení k podpoře a s uvedením závěrečného stanoviska zpravodaje ze souhrnné hodnoticí zprávy jako návrhu stanoviska odborného poradního orgánu. b) Návrhy projektů kategorie B, tzn. všechny ostatní návrhy projektů. 3) Návrhy projektů kategorie A mohou být projednány najednou se stručným hodnocením a rovněž o nich může být najednou hlasováno, s výjimkou těch, kde některý z členů navrhne jiné bodové či slovní hodnocení oproti navržené zpravodajem. 4) Návrhy projektů kategorie B je odborný poradní orgán povinen projednat. Ke každému návrhu projektu musí proběhnout rozprava (minimálně přednesením a zdůvodněním návrhu hodnocení odbornému poradnímu orgánu zpravodajem), o které je proveden zápis. O výsledném návrhu hodnocení odborným poradním orgánem proběhne hlasování, jehož výsledek (včetně jmenovitého uvedení osob, které hlasovaly pro, proti, či které se hlasování zdržely) je rovněž uveden v protokolu k hodnocení návrhu projektu. 5) Odborný poradní orgán může změnit oponentem určené binární kritérium na opačný výsledek, pokud se shodne, že tak oponent určil binární kritérium nesprávně. 6) U projednávaných návrhů projektů vychází odborný poradní orgán ze součtu bodů přidělených oponenty. Body od každého z nich mají stejnou váhu. Pokud chce poradní orgán upravit počet bodů návrhu projektu, je oprávněna tak učinit v maximálním rozpětí ±0 % z bodů, které návrh projektu získal jako součet bodů od oponentů. Bodový limit je v případě, že nejde o celé číslo, zaokrouhlen na celá čísla v souladu s obecnými principy zaokrouhlování v matematice. Odborný poradní orgán přiděluje, či ubírá vždy celé body ze součtu bodů přidělených oponenty, přičemž musí každou změnu bodového hodnocení důkladně písemně odůvodnit v protokolu hodnocení návrhů projektů. Formulář F-008d Protokol hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem je přílohou č. 2 směrnice. Odborný poradní orgán nemůže doporučit návrh projektu k podpoře, pokud návrh nesplnil binární kritérium, popřípadě nedosahuje prahových hodnot počtu bodů, byť i v jediné kategorii dle zadávací dokumentace. 7) Odborný poradní orgán může navrhnout předsednictvu TA ČR jak změny poměru AV/EV, tak snížení navržených celkových nákladů u konkrétního návrhu projektu. Návrh změn musí být zdůvodněn a odborný poradní orgán o ní hlasuje. Zdůvodnění je součástí protokolu k hodnocení návrhu projektu. Pokud v průběhu hodnocení návrhů projektů odborný poradní orgán zjistí, že dostatečně nezohlednil některé z hodnoticích kritérií, je povinen s ohledem na tato zjištění provést revizi již projednaných návrhů projektů. Vytištěno: :22 9 Č. j: TACR/4969/204

10 Pravidlo, dle kterého je poradní orgán oprávněn upravit počet bodů v maximálním rozpětí ± 0 %, tímto není dotčeno. 8) Ke každému návrhu projektu zpracuje odborný poradní orgán protokol k hodnocení návrhu projektu, v němž uvede, zda návrh projektu doporučuje k podpoře či nikoliv, popř. zda doporučuje snížení navržených celkových nákladů a v jaké výši. 9) Správnost protokolů hodnocení jednotlivých projednávaných návrhů projektů, které musí obsahovat veškeré v nich uvedené náležitosti, stvrzuje svým podpisem předseda, popř. místopředseda, odborného poradního orgánu. 0) Po zhodnocení všech návrhů projektů sestaví administrátor veřejné soutěže konečné pořadí návrhů projektů dle bodového hodnocení a dle závěrečného stanoviska odborného poradního orgánu (návrh projektu ne/doporučen k podpoře). Toto pořadí je bez zobrazení hranice disponibilních prostředků. Ze seznamu musí být zřejmé: a) které návrhy projektů odborný poradní orgán doporučuje k podpoře z prostředků programu; b) které návrhy projektů odborný poradní orgán nedoporučuje k podpoře. ) Každý z přítomných členů odborného poradního orgánu na závěr jednání stvrzuje schválené pořadí návrhů projektů v písemné formě svým podpisem. Toto pořadí je přílohou zápisu z jednání odborného poradního orgánu. 2) Z jednání odborného poradního orgánu se vyhotoví zápis, jehož správnost stvrzuje svým podpisem předseda. V zápisu z jednání musí být kromě povinných náležitostí dle Statutu a jednacího řádu odborného poradního orgánu také stručně zaznamenány hlavní body rozpravy z jednání při hodnocení projednávaných návrhů projektů, a také návrhy projektů, které odborný poradní orgán doporučil k projednání předsednictvu TA ČR. Formulář F-057 Zápis z jednání odborného poradního orgánu je přílohou č. řádu RAD- 02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů ) Administrátor veřejné soutěže provede na žádost odborného poradního orgánu přepočet poměru AV/EV a úpravu výše nákladů, pokud byly tímto orgánem navrženy. Tato žádost s uvedením čísel návrhů projektů určených k přepočtu bude uvedena v Zápisu z jednání odborného poradního orgánu. Přepočet poměru AV/EV a snížení nákladů na základě jednání odborného poradního orgánu předá administrátor veřejné soutěže předsednictvu TA ČR. Vytištěno: :22 0 Č. j: TACR/4969/204

11 4.2.6 R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži ) Administrátor veřejné soutěže po jednání odborného poradního orgánu předloží předsednictvu TA ČR protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů včetně případného návrhu snížení celkových nákladů a výše podpory. 2) Předsednictvo použije při svém hodnocení také binární kritérium Existence zahraničního partnera, jeho důvěryhodnost a způsobilost k řešení projektu. 3) Předsednictvo TA ČR může upravit bodové hodnocení návrhu projektu, provést změny poměru AV/EV, snížit navržené celkové náklady u konkrétního návrhu projektu i upravit doporučení odborného poradního orgánu, přičemž písemně zdůvodní toto rozhodnutí v protokolu hodnocení návrhu projektu. Formulář F 009d Protokol hodnocení návrhu projektu předsednictvem TA ČR je uveden v příloze č. 3. 4) Výstupem jednání předsednictva TA ČR je seznam návrhů projektů, ze kterého bude patrná hranice disponibilních prostředků. Ze seznamu musí být zřejmé: a) které návrhy projektů budou na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR podpořeny z prostředků daného programu, b) které návrhy projektů byly doporučeny k podpoře, ale z důvodu nedostatku disponibilních prostředků nebudou na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR podpořeny, c) které návrhy projektů na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR nebudou podpořeny. Ze seznamu návrhů projektů v každé kategorii musí být zřejmé pořadí jednotlivých návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR rozhodne o výběru návrhů projektů ve vyhlášené hodnoticí lhůtě. 5) O každém návrhu projektu vydá předseda TA ČR rozhodnutí. Formuláře F-00d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (podpořený projekt) F-d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (nepodpořený projekt) tvoří přílohu č. 4 a 5 Směrnice R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ) Administrátor veřejných soutěží předá podklady týkající se výsledku veřejné soutěže administrátorovi webových stránek ke zveřejnění na webových stránkách TA ČR. U každého návrhu projektu bude uvedeno pořadí, název návrhu projektu, jeho ID, hlavní uchazeč a další účastníci a výsledek hodnocení ve struktuře: Vytištěno: :22 Č. j: TACR/4969/204

12 a) seznam návrhů projektů, u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že budou podpořeny, a u nichž předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory; b) seznam návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že nebudou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních prostředků, a tedy nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory; c) seznam návrhů projektů, u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že nebudou podpořeny, a tudíž nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 2) Administrátor webových stránek zveřejní výsledky veřejné soutěže na webových stránkách TA ČR. O zveřejnění výsledků informuje administrátor webových stránek administrátora veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže ) Administrátor veřejné soutěže zajistí zaslání písemného rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže všem hlavním uchazečům. 2) Administrátor veřejné soutěže umožní hlavnímu uchazeči seznámit se s výsledkem hodnocení jím podaného návrhu projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to tak, že v IS Patriot zpřístupní posudky ve veřejné soutěži, souhrnnou hodnoticí zprávu zpravodaje, stanovisko odborného poradního orgánu k jeho návrhu projektu včetně bodů (bez uvedení osobních údajů oponentů, zpravodajů, členů odborného poradního orgánu a bez výsledku hlasování příslušného hodnoticího orgánu). Zjednodušená forma protokolů z hodnocení spolu s hodnocením ekonomického zdraví se uchazečům poskytují R04E09 Negociační jednání ) Před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory či vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory může poskytovatel využít možnosti negociačního jednání s uchazeči o konkrétních podmínkách poskytnutí podpory. Hlavním předmětem negociačních jednání bude zejména upřesnění nákladů projektu, míry podpory dle doporučení hodnotících orgánů, dále pak otázky týkající se typu a počtů výsledků či vymezení kompetencí a smluvních vztahů hlavního příjemce, ostatních účastníků v projektu a zahraničních partnerů, případně dalších skutečností. Negociační jednání s uchazeči zajišťuje oddělení veřejných soutěží R04E0 Předání údajů o vyhodnocení veřejné soutěže do IS VaVaI Vytištěno: :22 2 Č. j: TACR/4969/204

13 ) Administrátor veřejné soutěže zašle do 50 dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dodávku dat do IS VaVaI VES, která bude obsahovat údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže. Struktura dodávky dat bude odpovídat požadavkům uvedeným v dokumentu Popis údajů dodávaných do IS VaVaI VES v příslušném roce R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci ) Administrátor předá dokumenty z hodnocení návrhů projektů podatelně TA ČR podatelně k uložení. 5. Záznamy o postupu Název záznamu Úložné místo/odpovědnost Forma Prezenční listina účastníků jednání odborného poradního orgánu Protokoly hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem Informační systém Patriot Elektronická Zápis z jednání odborného poradního orgánu Pořadí návrhů projektů po jednání oborného poradního orgánu Informační systém Patriot Elektronická Protokoly hodnocení návrhu projektů předsednictvem TA ČR Informační systém Patriot Elektronická Seznam návrhů projektů Informační systém Patriot Elektronická Vytištěno: :22 3 Č. j: TACR/4969/204

14 doporučených k podpoře Seznam návrhů projektů doporučených k podpoře, ale z důvodu nedostatku disponibilních prostředků nepodpořených Informační systém Patriot Elektronická Seznam návrhů projektů nedoporučených k podpoře Informační systém Patriot Elektronická Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže Informační systém Patriot Elektronická 6. Změny dokumentu Verze Popis změny dokumenty Implementace standardizovaného procesu 7. Přílohy Číslo ID Název Verze Typ Atribut zpřístupnění --- Mapa procesu Struktura procesu v SW ARPO Veřejný Vytištěno: :22 4 Č. j: TACR/4969/204

15 2 F- 008d Protokol hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem (DELTA) Šablona elektronické -ho formuláře IS Patriot Veřejný 3 F- 009d Protokol hodnocení návrhu projektu předsednictvem TA ČR (DELTA) Šablona elektronické -ho formuláře IS Patriot Veřejný 4 F- 00d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (podpořený projekt) (DELTA) Šablona dopisu Veřejný 5 F- 0d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (nepodpořený projekt) (DELTA) Šablona dopisu Veřejný Vytištěno: :22 5 Č. j: TACR/4969/204

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV

TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV Ročník: 2013 Číslo: SME-12 Vypracoval/a: Lenka Pilátová Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing.

Více

PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA

PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA Ročník: 2014 Číslo: SME-16 Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr.

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ročník: 2014 Číslo: SME-19 Vypracoval/a: Ing. Karel Vilém Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Česká republika Ministerstvo zemědělství

Česká republika Ministerstvo zemědělství Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Č.j.: 7437/2014-MZE-17011 S T A T U T ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji, udělované Ministerstvem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí 1. ČNA přijímá žádosti o grant v souladu s kalendářem uzávěrek

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Preambule 1. Soutěž, vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, jakožto realizátor projektu Česká hlava na

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

MĚSTYS STAŘEČ. Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ. ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE ČÁST PRVNÍ

MĚSTYS STAŘEČ. Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ. ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE ČÁST PRVNÍ Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE OBSAH: ČÁST PRVNÍ 1. Účel pravidel 2. Vymezení pojmů ČÁST DRUHÁ 1. Likvidační komise 1.1. Postavení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 4 (dále jen MČ Praha 4 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 4 fyzickým nebo právnickým

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č. j.: TACR/3001/2013 Zadávací dokumentace 2. veřejné soutěže Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE 2013

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 2014 k podávání návrhů projektů výzkumu a vývoje v rámci programu mezinárodní spolupráce

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více