PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA"

Transkript

1 S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA Ročník: 204 Číslo: SME-02d Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková Předsedkyně TA ČR Datum a podpis Rozsah působnosti: Oddělení veřejných soutěží, odborný poradní orgán, předsednictvo TA ČR, uchazeči Atribut zpřístupnění: Veřejný Počet stran (včetně příloh): stran příloh Obsah Uveden na straně 2 směrnice Účinnost od: Účinnost do: Interval revize: jednou ročně Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Technologická agentura ČR. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno. Vytištěno: :22 Č. j: TACR/4969/204

2 Obsah. Účel a rozsah platnosti Definice pojmů a zkratek Role a struktura procesu Seznam rolí Struktura procesu Postup Obecná ustanovení Popis procesu R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže R04E09 Negociační jednání R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci 3 5. Záznamy o postupu Změny dokumentu Přílohy...4 Vytištěno: :22 2 Č. j: TACR/4969/204

3 . Účel a rozsah platnosti. Účelem této směrnice je stanovit pravidla pro hodnocení návrhů projektů podaných do první veřejné soutěže Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, a to v souladu se ZPVV..2 Tato směrnice upravuje proces Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů až po Zaevidování a uložení dokumentů z hodnocení návrhů projektů.. Související předpisy a procesy Název předpisu/procesu, na které se směrnice odkazuje Relevantní část předpisu RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků SME-23 Směrnice pro zajištění posudků, stanovisek a odborných hodnocení Zákon č. 30/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje), (dále jen ZPVV ) 7, 2 2. Definice pojmů a zkratek Pojem Definice Zkratka Administrátor veřejných soutěží Zaměstnanec oddělení veřejných soutěží pověřený jeho vedoucím, který organizačně zajišťuje proces hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Vytištěno: :22 3 Č. j: TACR/4969/204

4 Administrátor webových stránek Zaměstnanec úseku informačních a komunikačních technologií, který má na starosti správu webových stránek TA ČR. Aplikovaný výzkum Teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. AV Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Část informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji vyhlašovaných podle ZPVV. VES Experimentální vývoj Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. EV Hlavní uchazeč Ten uchazeč, který je s poskytovatelem ve vztahu při podávání návrhu projektu a odpovídá za jeho správnost a za správnost prokazování způsobilosti. Informační systém Patriot Podpůrný informační systém zabezpečující klíčové procesy Technologické agentury České republiky IS Patriot Informační systém VaVaI Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Obsah IS VaVaI, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven ZPVV, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV. IS VaVaI Kancelář TA ČR KaTA Vytištěno: :22 4 Č. j: TACR/4969/204

5 Poskytovatel Technologická agentura České republiky TA ČR Posudek ve veřejné soutěži Posudek zpracovaný podle 2 odst. 5 ZPVV oponentem ve veřejné soutěži pro účely hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Potvrzení o existenci zahraničního partnera, jeho důvěryhodnosti a způsobilosti k řešení projektu Potvrzení vydávané partnerskou zahraniční agenturou, které uvádí základní údaje o zahraničním partnerovi, jeho hospodaření, zkušenostech s výzkumem a vývojem a schopnosti podílet se na řešení projektu. Program Soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži nebo v zadání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích na jednotlivé projekty v rámci programu. Odborný orgán poradní Odborný poradní orgán ve smyslu 2 ZPVV, jehož činnost je upravena statutem odborného poradního orgánu. Souhrnná hodnoticí zpráva Zpráva zpravodaje, která shrnuje obsah všech posudků oponentů k návrhu projektu, a ve které je poukázáno na názorovou shodu oponentů v jednotlivých kritériích a poukázáno na rozdíly v hodnocení. Uchazeč Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Pokud se stanoví práva a povinnosti uchazeči, stanoví se tak společně hlavnímu uchazeči a dalším účastníkům. Veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v příslušném programu podle Hlavy V. ZPVV. Vytištěno: :22 5 Č. j: TACR/4969/204

6 Zpravodaj Člen kolegia odborníků, není-li v dané veřejné soutěži ustanoveno, pak odborného poradního orgánu, který má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice řešeného projektu, a který byl k tomuto projektu poskytovatelem přiřazen za účelem zpracování podkladu zpravodaje ve veřejné soutěži a obdobné činnosti a další poradenské činnosti během řešení projektů i po ukončení jejich řešení v rámci příslušných hodnoticích procesů, veřejnosprávních kontrol a změnových řízení 3. Role a struktura procesu 3.. Seznam rolí Role Popis role procesu Oddělení veřejných soutěží Administrativně zajišťuje vyhlášenou veřejnou soutěž. Odborný poradní orgán Posuzuje a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení podpory. Předsednictvo TA ČR Rozhoduje v souladu s 2 odst. 3 ZPVV o přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do soutěže a dále v souladu s 2 odst. 7 ZPVV rozhoduje na základě protokolů o hodnocení návrhů projektů a výsledného návrhu pořadí všech návrhů projektů vypracovaných odborným poradním orgánem Struktura procesu ) Směrnice je ekvivalentem procesu R04E Hodnoticí proces návrhů projektů. Proces je v procesním modelu TA ČR dekomponován do následujících subprocesů, které jsou vzájemně provázány: Vytištěno: :22 6 Č. j: TACR/4969/204

7 Název subprocesu Verze R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže R04E09 Negociační jednání R04E0 Předání údajů o vyhodnocení veřejné soutěže do IS VaVaI R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci ) Mapa procesu tvoří přílohu č. směrnice. 4.. Obecná ustanovení 4. Postup ) Poskytovatel postupuje při hodnocení návrhů projektů v souladu s obecnými zásadami správního práva, zejména nezávislosti, nediskriminace, rovného přístupu aj., a zajistí, aby tyto zásady byly dodržovány i odborným poradním orgánem. 2) Pokud bude osoba účastnící se hodnocení návrhů projektů kontaktována uchazečem nebo kýmkoliv jiným, kdo bude v jeho prospěch či v neprospěch jiného uchazeče Vytištěno: :22 7 Č. j: TACR/4969/204

8 intervenovat, musí intervenci odmítnout a tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Tuto skutečnost poskytovatel zajistí v příslušných smlouvách. 3) Činnosti odborného poradního orgánu se řídí Statutem a jednacím řádem odborného poradního orgánu. 4) Odborným poradním orgánem v programu DELTA je Rada programu Popis procesu R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů ) Administrátor veřejných soutěží si vyžádá od oddělení podpory hodnocení návrhů projektů dva vypracované posudky ve veřejné soutěži, souhrnné hodnoticí zprávy zpravodajů, vyjádření oponentů k souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi ) Administrátor veřejných soutěží si vyžádá relevantní informace o zahraničním partnerovi za účelem potvrzení jeho existence, zejména informace týkající se jeho důvěryhodnosti a způsobilosti k řešení projektu, a zároveň, pokud je tak možné, zjistí další informace z jiných zdrojů (např. z veřejně přístupných zdrojů). 2) Získané materiály (v anglickém jazyce, případně opatřené úředně ověřeným překladem do českého či anglického jazyka) předá administrátor veřejných soutěží předsednictvu TA ČR R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu ) Nejpozději 8 pracovních dnů před zasedáním odborného poradního orgánu zpřístupní administrátor veřejných soutěží členům odborného poradního orgánu v IS Patriot všechny návrhy projektů, které budou na daném zasedání projednávány, posudky ve veřejné soutěži, souhrnné hodnoticí zprávy zpravodajů, vyjádření oponentů k souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem ) Administrátor veřejné soutěže v součinnosti s předsedou odborného poradního orgánu svolává jednání tak, aby mohly být výsledky veřejné soutěže vyhlášeny v zákonné lhůtě, a zajistí, aby odborný poradní orgán měl k dispozici všechny podklady, včetně posudků ve veřejné soutěži a souhrnných hodnotících zpráv zpravodajů s vyjádřením oponentů k Vytištěno: :22 8 Č. j: TACR/4969/204

9 souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů. 2) Návrhy projektů rozdělí administrátor veřejné soutěže před zasedáním na základě posudků ve veřejné soutěži a souhrnných hodnoticích zpráv zpravodajů do dvou kategorií: a) Návrhy projektů kategorie A, což jsou návrhy projektů konsenzuálně hodnocené všemi oponenty i zpravodajem se závěrem nedoporučení k podpoře a s uvedením závěrečného stanoviska zpravodaje ze souhrnné hodnoticí zprávy jako návrhu stanoviska odborného poradního orgánu. b) Návrhy projektů kategorie B, tzn. všechny ostatní návrhy projektů. 3) Návrhy projektů kategorie A mohou být projednány najednou se stručným hodnocením a rovněž o nich může být najednou hlasováno, s výjimkou těch, kde některý z členů navrhne jiné bodové či slovní hodnocení oproti navržené zpravodajem. 4) Návrhy projektů kategorie B je odborný poradní orgán povinen projednat. Ke každému návrhu projektu musí proběhnout rozprava (minimálně přednesením a zdůvodněním návrhu hodnocení odbornému poradnímu orgánu zpravodajem), o které je proveden zápis. O výsledném návrhu hodnocení odborným poradním orgánem proběhne hlasování, jehož výsledek (včetně jmenovitého uvedení osob, které hlasovaly pro, proti, či které se hlasování zdržely) je rovněž uveden v protokolu k hodnocení návrhu projektu. 5) Odborný poradní orgán může změnit oponentem určené binární kritérium na opačný výsledek, pokud se shodne, že tak oponent určil binární kritérium nesprávně. 6) U projednávaných návrhů projektů vychází odborný poradní orgán ze součtu bodů přidělených oponenty. Body od každého z nich mají stejnou váhu. Pokud chce poradní orgán upravit počet bodů návrhu projektu, je oprávněna tak učinit v maximálním rozpětí ±0 % z bodů, které návrh projektu získal jako součet bodů od oponentů. Bodový limit je v případě, že nejde o celé číslo, zaokrouhlen na celá čísla v souladu s obecnými principy zaokrouhlování v matematice. Odborný poradní orgán přiděluje, či ubírá vždy celé body ze součtu bodů přidělených oponenty, přičemž musí každou změnu bodového hodnocení důkladně písemně odůvodnit v protokolu hodnocení návrhů projektů. Formulář F-008d Protokol hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem je přílohou č. 2 směrnice. Odborný poradní orgán nemůže doporučit návrh projektu k podpoře, pokud návrh nesplnil binární kritérium, popřípadě nedosahuje prahových hodnot počtu bodů, byť i v jediné kategorii dle zadávací dokumentace. 7) Odborný poradní orgán může navrhnout předsednictvu TA ČR jak změny poměru AV/EV, tak snížení navržených celkových nákladů u konkrétního návrhu projektu. Návrh změn musí být zdůvodněn a odborný poradní orgán o ní hlasuje. Zdůvodnění je součástí protokolu k hodnocení návrhu projektu. Pokud v průběhu hodnocení návrhů projektů odborný poradní orgán zjistí, že dostatečně nezohlednil některé z hodnoticích kritérií, je povinen s ohledem na tato zjištění provést revizi již projednaných návrhů projektů. Vytištěno: :22 9 Č. j: TACR/4969/204

10 Pravidlo, dle kterého je poradní orgán oprávněn upravit počet bodů v maximálním rozpětí ± 0 %, tímto není dotčeno. 8) Ke každému návrhu projektu zpracuje odborný poradní orgán protokol k hodnocení návrhu projektu, v němž uvede, zda návrh projektu doporučuje k podpoře či nikoliv, popř. zda doporučuje snížení navržených celkových nákladů a v jaké výši. 9) Správnost protokolů hodnocení jednotlivých projednávaných návrhů projektů, které musí obsahovat veškeré v nich uvedené náležitosti, stvrzuje svým podpisem předseda, popř. místopředseda, odborného poradního orgánu. 0) Po zhodnocení všech návrhů projektů sestaví administrátor veřejné soutěže konečné pořadí návrhů projektů dle bodového hodnocení a dle závěrečného stanoviska odborného poradního orgánu (návrh projektu ne/doporučen k podpoře). Toto pořadí je bez zobrazení hranice disponibilních prostředků. Ze seznamu musí být zřejmé: a) které návrhy projektů odborný poradní orgán doporučuje k podpoře z prostředků programu; b) které návrhy projektů odborný poradní orgán nedoporučuje k podpoře. ) Každý z přítomných členů odborného poradního orgánu na závěr jednání stvrzuje schválené pořadí návrhů projektů v písemné formě svým podpisem. Toto pořadí je přílohou zápisu z jednání odborného poradního orgánu. 2) Z jednání odborného poradního orgánu se vyhotoví zápis, jehož správnost stvrzuje svým podpisem předseda. V zápisu z jednání musí být kromě povinných náležitostí dle Statutu a jednacího řádu odborného poradního orgánu také stručně zaznamenány hlavní body rozpravy z jednání při hodnocení projednávaných návrhů projektů, a také návrhy projektů, které odborný poradní orgán doporučil k projednání předsednictvu TA ČR. Formulář F-057 Zápis z jednání odborného poradního orgánu je přílohou č. řádu RAD- 02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů ) Administrátor veřejné soutěže provede na žádost odborného poradního orgánu přepočet poměru AV/EV a úpravu výše nákladů, pokud byly tímto orgánem navrženy. Tato žádost s uvedením čísel návrhů projektů určených k přepočtu bude uvedena v Zápisu z jednání odborného poradního orgánu. Přepočet poměru AV/EV a snížení nákladů na základě jednání odborného poradního orgánu předá administrátor veřejné soutěže předsednictvu TA ČR. Vytištěno: :22 0 Č. j: TACR/4969/204

11 4.2.6 R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži ) Administrátor veřejné soutěže po jednání odborného poradního orgánu předloží předsednictvu TA ČR protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů včetně případného návrhu snížení celkových nákladů a výše podpory. 2) Předsednictvo použije při svém hodnocení také binární kritérium Existence zahraničního partnera, jeho důvěryhodnost a způsobilost k řešení projektu. 3) Předsednictvo TA ČR může upravit bodové hodnocení návrhu projektu, provést změny poměru AV/EV, snížit navržené celkové náklady u konkrétního návrhu projektu i upravit doporučení odborného poradního orgánu, přičemž písemně zdůvodní toto rozhodnutí v protokolu hodnocení návrhu projektu. Formulář F 009d Protokol hodnocení návrhu projektu předsednictvem TA ČR je uveden v příloze č. 3. 4) Výstupem jednání předsednictva TA ČR je seznam návrhů projektů, ze kterého bude patrná hranice disponibilních prostředků. Ze seznamu musí být zřejmé: a) které návrhy projektů budou na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR podpořeny z prostředků daného programu, b) které návrhy projektů byly doporučeny k podpoře, ale z důvodu nedostatku disponibilních prostředků nebudou na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR podpořeny, c) které návrhy projektů na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR nebudou podpořeny. Ze seznamu návrhů projektů v každé kategorii musí být zřejmé pořadí jednotlivých návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR rozhodne o výběru návrhů projektů ve vyhlášené hodnoticí lhůtě. 5) O každém návrhu projektu vydá předseda TA ČR rozhodnutí. Formuláře F-00d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (podpořený projekt) F-d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (nepodpořený projekt) tvoří přílohu č. 4 a 5 Směrnice R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ) Administrátor veřejných soutěží předá podklady týkající se výsledku veřejné soutěže administrátorovi webových stránek ke zveřejnění na webových stránkách TA ČR. U každého návrhu projektu bude uvedeno pořadí, název návrhu projektu, jeho ID, hlavní uchazeč a další účastníci a výsledek hodnocení ve struktuře: Vytištěno: :22 Č. j: TACR/4969/204

12 a) seznam návrhů projektů, u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že budou podpořeny, a u nichž předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory; b) seznam návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že nebudou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních prostředků, a tedy nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory; c) seznam návrhů projektů, u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že nebudou podpořeny, a tudíž nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 2) Administrátor webových stránek zveřejní výsledky veřejné soutěže na webových stránkách TA ČR. O zveřejnění výsledků informuje administrátor webových stránek administrátora veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže ) Administrátor veřejné soutěže zajistí zaslání písemného rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže všem hlavním uchazečům. 2) Administrátor veřejné soutěže umožní hlavnímu uchazeči seznámit se s výsledkem hodnocení jím podaného návrhu projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to tak, že v IS Patriot zpřístupní posudky ve veřejné soutěži, souhrnnou hodnoticí zprávu zpravodaje, stanovisko odborného poradního orgánu k jeho návrhu projektu včetně bodů (bez uvedení osobních údajů oponentů, zpravodajů, členů odborného poradního orgánu a bez výsledku hlasování příslušného hodnoticího orgánu). Zjednodušená forma protokolů z hodnocení spolu s hodnocením ekonomického zdraví se uchazečům poskytují R04E09 Negociační jednání ) Před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory či vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory může poskytovatel využít možnosti negociačního jednání s uchazeči o konkrétních podmínkách poskytnutí podpory. Hlavním předmětem negociačních jednání bude zejména upřesnění nákladů projektu, míry podpory dle doporučení hodnotících orgánů, dále pak otázky týkající se typu a počtů výsledků či vymezení kompetencí a smluvních vztahů hlavního příjemce, ostatních účastníků v projektu a zahraničních partnerů, případně dalších skutečností. Negociační jednání s uchazeči zajišťuje oddělení veřejných soutěží R04E0 Předání údajů o vyhodnocení veřejné soutěže do IS VaVaI Vytištěno: :22 2 Č. j: TACR/4969/204

13 ) Administrátor veřejné soutěže zašle do 50 dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dodávku dat do IS VaVaI VES, která bude obsahovat údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže. Struktura dodávky dat bude odpovídat požadavkům uvedeným v dokumentu Popis údajů dodávaných do IS VaVaI VES v příslušném roce R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci ) Administrátor předá dokumenty z hodnocení návrhů projektů podatelně TA ČR podatelně k uložení. 5. Záznamy o postupu Název záznamu Úložné místo/odpovědnost Forma Prezenční listina účastníků jednání odborného poradního orgánu Protokoly hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem Informační systém Patriot Elektronická Zápis z jednání odborného poradního orgánu Pořadí návrhů projektů po jednání oborného poradního orgánu Informační systém Patriot Elektronická Protokoly hodnocení návrhu projektů předsednictvem TA ČR Informační systém Patriot Elektronická Seznam návrhů projektů Informační systém Patriot Elektronická Vytištěno: :22 3 Č. j: TACR/4969/204

14 doporučených k podpoře Seznam návrhů projektů doporučených k podpoře, ale z důvodu nedostatku disponibilních prostředků nepodpořených Informační systém Patriot Elektronická Seznam návrhů projektů nedoporučených k podpoře Informační systém Patriot Elektronická Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže Informační systém Patriot Elektronická 6. Změny dokumentu Verze Popis změny dokumenty Implementace standardizovaného procesu 7. Přílohy Číslo ID Název Verze Typ Atribut zpřístupnění --- Mapa procesu Struktura procesu v SW ARPO Veřejný Vytištěno: :22 4 Č. j: TACR/4969/204

15 2 F- 008d Protokol hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem (DELTA) Šablona elektronické -ho formuláře IS Patriot Veřejný 3 F- 009d Protokol hodnocení návrhu projektu předsednictvem TA ČR (DELTA) Šablona elektronické -ho formuláře IS Patriot Veřejný 4 F- 00d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (podpořený projekt) (DELTA) Šablona dopisu Veřejný 5 F- 0d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (nepodpořený projekt) (DELTA) Šablona dopisu Veřejný Vytištěno: :22 5 Č. j: TACR/4969/204

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více