PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA"

Transkript

1 S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA Ročník: 204 Číslo: SME-02d Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková Předsedkyně TA ČR Datum a podpis Rozsah působnosti: Oddělení veřejných soutěží, odborný poradní orgán, předsednictvo TA ČR, uchazeči Atribut zpřístupnění: Veřejný Počet stran (včetně příloh): stran příloh Obsah Uveden na straně 2 směrnice Účinnost od: Účinnost do: Interval revize: jednou ročně Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Technologická agentura ČR. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno. Vytištěno: :22 Č. j: TACR/4969/204

2 Obsah. Účel a rozsah platnosti Definice pojmů a zkratek Role a struktura procesu Seznam rolí Struktura procesu Postup Obecná ustanovení Popis procesu R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže R04E09 Negociační jednání R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci 3 5. Záznamy o postupu Změny dokumentu Přílohy...4 Vytištěno: :22 2 Č. j: TACR/4969/204

3 . Účel a rozsah platnosti. Účelem této směrnice je stanovit pravidla pro hodnocení návrhů projektů podaných do první veřejné soutěže Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, a to v souladu se ZPVV..2 Tato směrnice upravuje proces Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů až po Zaevidování a uložení dokumentů z hodnocení návrhů projektů.. Související předpisy a procesy Název předpisu/procesu, na které se směrnice odkazuje Relevantní část předpisu RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků SME-23 Směrnice pro zajištění posudků, stanovisek a odborných hodnocení Zákon č. 30/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje), (dále jen ZPVV ) 7, 2 2. Definice pojmů a zkratek Pojem Definice Zkratka Administrátor veřejných soutěží Zaměstnanec oddělení veřejných soutěží pověřený jeho vedoucím, který organizačně zajišťuje proces hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Vytištěno: :22 3 Č. j: TACR/4969/204

4 Administrátor webových stránek Zaměstnanec úseku informačních a komunikačních technologií, který má na starosti správu webových stránek TA ČR. Aplikovaný výzkum Teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. AV Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Část informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji vyhlašovaných podle ZPVV. VES Experimentální vývoj Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. EV Hlavní uchazeč Ten uchazeč, který je s poskytovatelem ve vztahu při podávání návrhu projektu a odpovídá za jeho správnost a za správnost prokazování způsobilosti. Informační systém Patriot Podpůrný informační systém zabezpečující klíčové procesy Technologické agentury České republiky IS Patriot Informační systém VaVaI Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Obsah IS VaVaI, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven ZPVV, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV. IS VaVaI Kancelář TA ČR KaTA Vytištěno: :22 4 Č. j: TACR/4969/204

5 Poskytovatel Technologická agentura České republiky TA ČR Posudek ve veřejné soutěži Posudek zpracovaný podle 2 odst. 5 ZPVV oponentem ve veřejné soutěži pro účely hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Potvrzení o existenci zahraničního partnera, jeho důvěryhodnosti a způsobilosti k řešení projektu Potvrzení vydávané partnerskou zahraniční agenturou, které uvádí základní údaje o zahraničním partnerovi, jeho hospodaření, zkušenostech s výzkumem a vývojem a schopnosti podílet se na řešení projektu. Program Soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži nebo v zadání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích na jednotlivé projekty v rámci programu. Odborný orgán poradní Odborný poradní orgán ve smyslu 2 ZPVV, jehož činnost je upravena statutem odborného poradního orgánu. Souhrnná hodnoticí zpráva Zpráva zpravodaje, která shrnuje obsah všech posudků oponentů k návrhu projektu, a ve které je poukázáno na názorovou shodu oponentů v jednotlivých kritériích a poukázáno na rozdíly v hodnocení. Uchazeč Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Pokud se stanoví práva a povinnosti uchazeči, stanoví se tak společně hlavnímu uchazeči a dalším účastníkům. Veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v příslušném programu podle Hlavy V. ZPVV. Vytištěno: :22 5 Č. j: TACR/4969/204

6 Zpravodaj Člen kolegia odborníků, není-li v dané veřejné soutěži ustanoveno, pak odborného poradního orgánu, který má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice řešeného projektu, a který byl k tomuto projektu poskytovatelem přiřazen za účelem zpracování podkladu zpravodaje ve veřejné soutěži a obdobné činnosti a další poradenské činnosti během řešení projektů i po ukončení jejich řešení v rámci příslušných hodnoticích procesů, veřejnosprávních kontrol a změnových řízení 3. Role a struktura procesu 3.. Seznam rolí Role Popis role procesu Oddělení veřejných soutěží Administrativně zajišťuje vyhlášenou veřejnou soutěž. Odborný poradní orgán Posuzuje a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení podpory. Předsednictvo TA ČR Rozhoduje v souladu s 2 odst. 3 ZPVV o přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do soutěže a dále v souladu s 2 odst. 7 ZPVV rozhoduje na základě protokolů o hodnocení návrhů projektů a výsledného návrhu pořadí všech návrhů projektů vypracovaných odborným poradním orgánem Struktura procesu ) Směrnice je ekvivalentem procesu R04E Hodnoticí proces návrhů projektů. Proces je v procesním modelu TA ČR dekomponován do následujících subprocesů, které jsou vzájemně provázány: Vytištěno: :22 6 Č. j: TACR/4969/204

7 Název subprocesu Verze R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže R04E09 Negociační jednání R04E0 Předání údajů o vyhodnocení veřejné soutěže do IS VaVaI R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci ) Mapa procesu tvoří přílohu č. směrnice. 4.. Obecná ustanovení 4. Postup ) Poskytovatel postupuje při hodnocení návrhů projektů v souladu s obecnými zásadami správního práva, zejména nezávislosti, nediskriminace, rovného přístupu aj., a zajistí, aby tyto zásady byly dodržovány i odborným poradním orgánem. 2) Pokud bude osoba účastnící se hodnocení návrhů projektů kontaktována uchazečem nebo kýmkoliv jiným, kdo bude v jeho prospěch či v neprospěch jiného uchazeče Vytištěno: :22 7 Č. j: TACR/4969/204

8 intervenovat, musí intervenci odmítnout a tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Tuto skutečnost poskytovatel zajistí v příslušných smlouvách. 3) Činnosti odborného poradního orgánu se řídí Statutem a jednacím řádem odborného poradního orgánu. 4) Odborným poradním orgánem v programu DELTA je Rada programu Popis procesu R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů ) Administrátor veřejných soutěží si vyžádá od oddělení podpory hodnocení návrhů projektů dva vypracované posudky ve veřejné soutěži, souhrnné hodnoticí zprávy zpravodajů, vyjádření oponentů k souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi ) Administrátor veřejných soutěží si vyžádá relevantní informace o zahraničním partnerovi za účelem potvrzení jeho existence, zejména informace týkající se jeho důvěryhodnosti a způsobilosti k řešení projektu, a zároveň, pokud je tak možné, zjistí další informace z jiných zdrojů (např. z veřejně přístupných zdrojů). 2) Získané materiály (v anglickém jazyce, případně opatřené úředně ověřeným překladem do českého či anglického jazyka) předá administrátor veřejných soutěží předsednictvu TA ČR R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu ) Nejpozději 8 pracovních dnů před zasedáním odborného poradního orgánu zpřístupní administrátor veřejných soutěží členům odborného poradního orgánu v IS Patriot všechny návrhy projektů, které budou na daném zasedání projednávány, posudky ve veřejné soutěži, souhrnné hodnoticí zprávy zpravodajů, vyjádření oponentů k souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem ) Administrátor veřejné soutěže v součinnosti s předsedou odborného poradního orgánu svolává jednání tak, aby mohly být výsledky veřejné soutěže vyhlášeny v zákonné lhůtě, a zajistí, aby odborný poradní orgán měl k dispozici všechny podklady, včetně posudků ve veřejné soutěži a souhrnných hodnotících zpráv zpravodajů s vyjádřením oponentů k Vytištěno: :22 8 Č. j: TACR/4969/204

9 souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů. 2) Návrhy projektů rozdělí administrátor veřejné soutěže před zasedáním na základě posudků ve veřejné soutěži a souhrnných hodnoticích zpráv zpravodajů do dvou kategorií: a) Návrhy projektů kategorie A, což jsou návrhy projektů konsenzuálně hodnocené všemi oponenty i zpravodajem se závěrem nedoporučení k podpoře a s uvedením závěrečného stanoviska zpravodaje ze souhrnné hodnoticí zprávy jako návrhu stanoviska odborného poradního orgánu. b) Návrhy projektů kategorie B, tzn. všechny ostatní návrhy projektů. 3) Návrhy projektů kategorie A mohou být projednány najednou se stručným hodnocením a rovněž o nich může být najednou hlasováno, s výjimkou těch, kde některý z členů navrhne jiné bodové či slovní hodnocení oproti navržené zpravodajem. 4) Návrhy projektů kategorie B je odborný poradní orgán povinen projednat. Ke každému návrhu projektu musí proběhnout rozprava (minimálně přednesením a zdůvodněním návrhu hodnocení odbornému poradnímu orgánu zpravodajem), o které je proveden zápis. O výsledném návrhu hodnocení odborným poradním orgánem proběhne hlasování, jehož výsledek (včetně jmenovitého uvedení osob, které hlasovaly pro, proti, či které se hlasování zdržely) je rovněž uveden v protokolu k hodnocení návrhu projektu. 5) Odborný poradní orgán může změnit oponentem určené binární kritérium na opačný výsledek, pokud se shodne, že tak oponent určil binární kritérium nesprávně. 6) U projednávaných návrhů projektů vychází odborný poradní orgán ze součtu bodů přidělených oponenty. Body od každého z nich mají stejnou váhu. Pokud chce poradní orgán upravit počet bodů návrhu projektu, je oprávněna tak učinit v maximálním rozpětí ±0 % z bodů, které návrh projektu získal jako součet bodů od oponentů. Bodový limit je v případě, že nejde o celé číslo, zaokrouhlen na celá čísla v souladu s obecnými principy zaokrouhlování v matematice. Odborný poradní orgán přiděluje, či ubírá vždy celé body ze součtu bodů přidělených oponenty, přičemž musí každou změnu bodového hodnocení důkladně písemně odůvodnit v protokolu hodnocení návrhů projektů. Formulář F-008d Protokol hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem je přílohou č. 2 směrnice. Odborný poradní orgán nemůže doporučit návrh projektu k podpoře, pokud návrh nesplnil binární kritérium, popřípadě nedosahuje prahových hodnot počtu bodů, byť i v jediné kategorii dle zadávací dokumentace. 7) Odborný poradní orgán může navrhnout předsednictvu TA ČR jak změny poměru AV/EV, tak snížení navržených celkových nákladů u konkrétního návrhu projektu. Návrh změn musí být zdůvodněn a odborný poradní orgán o ní hlasuje. Zdůvodnění je součástí protokolu k hodnocení návrhu projektu. Pokud v průběhu hodnocení návrhů projektů odborný poradní orgán zjistí, že dostatečně nezohlednil některé z hodnoticích kritérií, je povinen s ohledem na tato zjištění provést revizi již projednaných návrhů projektů. Vytištěno: :22 9 Č. j: TACR/4969/204

10 Pravidlo, dle kterého je poradní orgán oprávněn upravit počet bodů v maximálním rozpětí ± 0 %, tímto není dotčeno. 8) Ke každému návrhu projektu zpracuje odborný poradní orgán protokol k hodnocení návrhu projektu, v němž uvede, zda návrh projektu doporučuje k podpoře či nikoliv, popř. zda doporučuje snížení navržených celkových nákladů a v jaké výši. 9) Správnost protokolů hodnocení jednotlivých projednávaných návrhů projektů, které musí obsahovat veškeré v nich uvedené náležitosti, stvrzuje svým podpisem předseda, popř. místopředseda, odborného poradního orgánu. 0) Po zhodnocení všech návrhů projektů sestaví administrátor veřejné soutěže konečné pořadí návrhů projektů dle bodového hodnocení a dle závěrečného stanoviska odborného poradního orgánu (návrh projektu ne/doporučen k podpoře). Toto pořadí je bez zobrazení hranice disponibilních prostředků. Ze seznamu musí být zřejmé: a) které návrhy projektů odborný poradní orgán doporučuje k podpoře z prostředků programu; b) které návrhy projektů odborný poradní orgán nedoporučuje k podpoře. ) Každý z přítomných členů odborného poradního orgánu na závěr jednání stvrzuje schválené pořadí návrhů projektů v písemné formě svým podpisem. Toto pořadí je přílohou zápisu z jednání odborného poradního orgánu. 2) Z jednání odborného poradního orgánu se vyhotoví zápis, jehož správnost stvrzuje svým podpisem předseda. V zápisu z jednání musí být kromě povinných náležitostí dle Statutu a jednacího řádu odborného poradního orgánu také stručně zaznamenány hlavní body rozpravy z jednání při hodnocení projednávaných návrhů projektů, a také návrhy projektů, které odborný poradní orgán doporučil k projednání předsednictvu TA ČR. Formulář F-057 Zápis z jednání odborného poradního orgánu je přílohou č. řádu RAD- 02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů ) Administrátor veřejné soutěže provede na žádost odborného poradního orgánu přepočet poměru AV/EV a úpravu výše nákladů, pokud byly tímto orgánem navrženy. Tato žádost s uvedením čísel návrhů projektů určených k přepočtu bude uvedena v Zápisu z jednání odborného poradního orgánu. Přepočet poměru AV/EV a snížení nákladů na základě jednání odborného poradního orgánu předá administrátor veřejné soutěže předsednictvu TA ČR. Vytištěno: :22 0 Č. j: TACR/4969/204

11 4.2.6 R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži ) Administrátor veřejné soutěže po jednání odborného poradního orgánu předloží předsednictvu TA ČR protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů včetně případného návrhu snížení celkových nákladů a výše podpory. 2) Předsednictvo použije při svém hodnocení také binární kritérium Existence zahraničního partnera, jeho důvěryhodnost a způsobilost k řešení projektu. 3) Předsednictvo TA ČR může upravit bodové hodnocení návrhu projektu, provést změny poměru AV/EV, snížit navržené celkové náklady u konkrétního návrhu projektu i upravit doporučení odborného poradního orgánu, přičemž písemně zdůvodní toto rozhodnutí v protokolu hodnocení návrhu projektu. Formulář F 009d Protokol hodnocení návrhu projektu předsednictvem TA ČR je uveden v příloze č. 3. 4) Výstupem jednání předsednictva TA ČR je seznam návrhů projektů, ze kterého bude patrná hranice disponibilních prostředků. Ze seznamu musí být zřejmé: a) které návrhy projektů budou na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR podpořeny z prostředků daného programu, b) které návrhy projektů byly doporučeny k podpoře, ale z důvodu nedostatku disponibilních prostředků nebudou na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR podpořeny, c) které návrhy projektů na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR nebudou podpořeny. Ze seznamu návrhů projektů v každé kategorii musí být zřejmé pořadí jednotlivých návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR rozhodne o výběru návrhů projektů ve vyhlášené hodnoticí lhůtě. 5) O každém návrhu projektu vydá předseda TA ČR rozhodnutí. Formuláře F-00d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (podpořený projekt) F-d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (nepodpořený projekt) tvoří přílohu č. 4 a 5 Směrnice R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ) Administrátor veřejných soutěží předá podklady týkající se výsledku veřejné soutěže administrátorovi webových stránek ke zveřejnění na webových stránkách TA ČR. U každého návrhu projektu bude uvedeno pořadí, název návrhu projektu, jeho ID, hlavní uchazeč a další účastníci a výsledek hodnocení ve struktuře: Vytištěno: :22 Č. j: TACR/4969/204

12 a) seznam návrhů projektů, u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že budou podpořeny, a u nichž předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory; b) seznam návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že nebudou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních prostředků, a tedy nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory; c) seznam návrhů projektů, u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že nebudou podpořeny, a tudíž nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 2) Administrátor webových stránek zveřejní výsledky veřejné soutěže na webových stránkách TA ČR. O zveřejnění výsledků informuje administrátor webových stránek administrátora veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže ) Administrátor veřejné soutěže zajistí zaslání písemného rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže všem hlavním uchazečům. 2) Administrátor veřejné soutěže umožní hlavnímu uchazeči seznámit se s výsledkem hodnocení jím podaného návrhu projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to tak, že v IS Patriot zpřístupní posudky ve veřejné soutěži, souhrnnou hodnoticí zprávu zpravodaje, stanovisko odborného poradního orgánu k jeho návrhu projektu včetně bodů (bez uvedení osobních údajů oponentů, zpravodajů, členů odborného poradního orgánu a bez výsledku hlasování příslušného hodnoticího orgánu). Zjednodušená forma protokolů z hodnocení spolu s hodnocením ekonomického zdraví se uchazečům poskytují R04E09 Negociační jednání ) Před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory či vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory může poskytovatel využít možnosti negociačního jednání s uchazeči o konkrétních podmínkách poskytnutí podpory. Hlavním předmětem negociačních jednání bude zejména upřesnění nákladů projektu, míry podpory dle doporučení hodnotících orgánů, dále pak otázky týkající se typu a počtů výsledků či vymezení kompetencí a smluvních vztahů hlavního příjemce, ostatních účastníků v projektu a zahraničních partnerů, případně dalších skutečností. Negociační jednání s uchazeči zajišťuje oddělení veřejných soutěží R04E0 Předání údajů o vyhodnocení veřejné soutěže do IS VaVaI Vytištěno: :22 2 Č. j: TACR/4969/204

13 ) Administrátor veřejné soutěže zašle do 50 dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dodávku dat do IS VaVaI VES, která bude obsahovat údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže. Struktura dodávky dat bude odpovídat požadavkům uvedeným v dokumentu Popis údajů dodávaných do IS VaVaI VES v příslušném roce R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci ) Administrátor předá dokumenty z hodnocení návrhů projektů podatelně TA ČR podatelně k uložení. 5. Záznamy o postupu Název záznamu Úložné místo/odpovědnost Forma Prezenční listina účastníků jednání odborného poradního orgánu Protokoly hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem Informační systém Patriot Elektronická Zápis z jednání odborného poradního orgánu Pořadí návrhů projektů po jednání oborného poradního orgánu Informační systém Patriot Elektronická Protokoly hodnocení návrhu projektů předsednictvem TA ČR Informační systém Patriot Elektronická Seznam návrhů projektů Informační systém Patriot Elektronická Vytištěno: :22 3 Č. j: TACR/4969/204

14 doporučených k podpoře Seznam návrhů projektů doporučených k podpoře, ale z důvodu nedostatku disponibilních prostředků nepodpořených Informační systém Patriot Elektronická Seznam návrhů projektů nedoporučených k podpoře Informační systém Patriot Elektronická Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže Informační systém Patriot Elektronická 6. Změny dokumentu Verze Popis změny dokumenty Implementace standardizovaného procesu 7. Přílohy Číslo ID Název Verze Typ Atribut zpřístupnění --- Mapa procesu Struktura procesu v SW ARPO Veřejný Vytištěno: :22 4 Č. j: TACR/4969/204

15 2 F- 008d Protokol hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem (DELTA) Šablona elektronické -ho formuláře IS Patriot Veřejný 3 F- 009d Protokol hodnocení návrhu projektu předsednictvem TA ČR (DELTA) Šablona elektronické -ho formuláře IS Patriot Veřejný 4 F- 00d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (podpořený projekt) (DELTA) Šablona dopisu Veřejný 5 F- 0d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (nepodpořený projekt) (DELTA) Šablona dopisu Veřejný Vytištěno: :22 5 Č. j: TACR/4969/204

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV

TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV Ročník: 2013 Číslo: SME-12 Vypracoval/a: Lenka Pilátová Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing.

Více

PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA

PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA Ročník: 2014 Číslo: SME-16 Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr.

Více

Obsah. Vytištěno: :36 2 Č. j: TACR/12183/2014 Nahrazuje Č.j.: TACR/9878/2014 Verze: 5

Obsah. Vytištěno: :36 2 Č. j: TACR/12183/2014 Nahrazuje Č.j.: TACR/9878/2014 Verze: 5 Obsah 1. Účel a rozsah platnosti... 3 2. Související předpisy a procesy... 3 3. Definice pojmů a zkratek... 3 4. Role a struktura procesu... 5 4.1 Seznam rolí... 5 4.2 Struktura procesu... 5 5. Postup...

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE,

Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE, Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE, Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy podle 21 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

Více

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ročník: 2014 Číslo: SME-19 Vypracoval/a: Ing. Karel Vilém Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244 Datum: 12. 2. 2015 Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244 Od do: 9:15 13:30 h Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Základní podmínky Proces hodnocení splňuje zákonem stanovenou hodnoticí lhůtu 8 měsíců. Je uplatněn třístupňový systém: předsednictvo,

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Česká republika Ministerstvo zemědělství

Česká republika Ministerstvo zemědělství Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Č.j.: 7437/2014-MZE-17011 S T A T U T ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji, udělované Ministerstvem

Více

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí 1. ČNA přijímá žádosti o grant v souladu s kalendářem uzávěrek

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY 1. Tato směrnice upravuje postup veřejného zadavatele obce Lány (dále

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH) Ministerstvo školství, mládeže

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X 1. Úvod 1.1 Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X (dále jen provozní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, okres Břeclav Směrnice o poskytování zakázek malého rozsahu Obec: Šakvice, IČ 00283614 Adresa: Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 ČÁST 1 Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro

Více

Grantový fond Libereckého kraje. č. 28 Regionální inovační program

Grantový fond Libereckého kraje. č. 28 Regionální inovační program Předmět podpory: Číslo a název programu: Správce programu: Grantový fond Libereckého kraje Program č. 28 Regionální inovační program Podmínky programu Aktivity a projekty naplňující opatření 1) Strategie

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Zadávací dokumentace. 1. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji programu DELTA

Zadávací dokumentace. 1. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji programu DELTA Č. j.: TACR/4872/2014 Zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji programu DELTA 2014 Obsah 1. Základní informace... 4 1.2. Vymezení pojmů... 6 1.3. Právní rámec... 9 2. Podmínky veřejné

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD Programové komise a Pracovních skupin Ministerstva zemědělství (MZe) pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva

Více

Podle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik z 23. ledna 2014 pro výsledek certifikovaná metodika platí:

Podle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik z 23. ledna 2014 pro výsledek certifikovaná metodika platí: Postup pro certifikaci výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací typu N met pro certifikaci metodik jiných, než týkajících se bezpečnostního výzkumu navržených k využívání v rámci působnosti

Více

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory Smlouva o poskytnutí podpory SMLOUVA Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: Rut Bízkovou, předsedkyní

Více

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR bankovní

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I Česká geologická služba Praha 20. května 2010 KIárov 3, Praha 1 č.j. CGS110/10/0684 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Oponentní rady

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Preambule 1. Soutěž, vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, jakožto realizátor projektu Česká hlava na

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-29-005-14 ze dne 22.4.2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky městské části Praha 12 29. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 4 (dále jen MČ Praha 4 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 4 fyzickým nebo právnickým

Více

SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT

SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT I. Všeobecná ustanovení Sportovní fond Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou /dále jen SF/ je zřízen usnesením Zastupitelstva

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I Přílohy VII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU účinné

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 63

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 63 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 63 DNE: 27. 3. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1006/2017/taj, ofkia NÁZEV: Směrnice k vyřizování škodních událostí způsobených zaměstnanci města a jednací řád škodní komise ANOTACE: Směrnice

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Písemný pracovní postup č. 1

Písemný pracovní postup č. 1 Etická komise Masarykova onkologického ústavu Ž l u t ý k o p e c 7, 6 5 6 5 3 B r n o Písemný pracovní postup č. 1 Název: Tvorba písemných pracovních postupů Obsah: 1. ÚČEL 2. OBLAST PLATNOSTI 3. POJMY

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238 Od do: 9:00 10:00 h Datum: 18. 12. 2014 12:00 15:00 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav

Více

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR 2. 2. 2016 Základní informace k programu GAMA, PP 1 Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne 12. června

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje

Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Přílohy Statutu Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje: 1 Metodika akreditace vzdělávacího programu MCCV Statut Akreditační

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Jednací řád Etické komise Fakulty zdravotnických studií univerzity Pardubice. Etická komise zřízení a složení

Jednací řád Etické komise Fakulty zdravotnických studií univerzity Pardubice. Etická komise zřízení a složení Jednací řád Etické komise Fakulty zdravotnických studií univerzity Pardubice Etická komise zřízení a složení Etická komise (dále jen EK) Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (dále jen FZS

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

od myšlenek k aplikacím

od myšlenek k aplikacím od myšlenek k aplikacím Program ALFA Informační seminář FAST VUT 12. 11. 2013 Brno Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

MĚSTO KUTNÁ HORA Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017

MĚSTO KUTNÁ HORA Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 MĚSTO KUTNÁ HORA Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 Jedná se o program neinvestičního charakteru. Schváleno: Usnesením zastupitelstva města Kutná Hora

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš Omluven: Z. Vostřel Agenda: 1. Seznámení a představení jednotlivých členů

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více