PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA"

Transkript

1 S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA Ročník: 204 Číslo: SME-02d Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková Předsedkyně TA ČR Datum a podpis Rozsah působnosti: Oddělení veřejných soutěží, odborný poradní orgán, předsednictvo TA ČR, uchazeči Atribut zpřístupnění: Veřejný Počet stran (včetně příloh): stran příloh Obsah Uveden na straně 2 směrnice Účinnost od: Účinnost do: Interval revize: jednou ročně Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Technologická agentura ČR. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno. Vytištěno: :22 Č. j: TACR/4969/204

2 Obsah. Účel a rozsah platnosti Definice pojmů a zkratek Role a struktura procesu Seznam rolí Struktura procesu Postup Obecná ustanovení Popis procesu R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže R04E09 Negociační jednání R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci 3 5. Záznamy o postupu Změny dokumentu Přílohy...4 Vytištěno: :22 2 Č. j: TACR/4969/204

3 . Účel a rozsah platnosti. Účelem této směrnice je stanovit pravidla pro hodnocení návrhů projektů podaných do první veřejné soutěže Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, a to v souladu se ZPVV..2 Tato směrnice upravuje proces Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů až po Zaevidování a uložení dokumentů z hodnocení návrhů projektů.. Související předpisy a procesy Název předpisu/procesu, na které se směrnice odkazuje Relevantní část předpisu RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků SME-23 Směrnice pro zajištění posudků, stanovisek a odborných hodnocení Zákon č. 30/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje), (dále jen ZPVV ) 7, 2 2. Definice pojmů a zkratek Pojem Definice Zkratka Administrátor veřejných soutěží Zaměstnanec oddělení veřejných soutěží pověřený jeho vedoucím, který organizačně zajišťuje proces hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Vytištěno: :22 3 Č. j: TACR/4969/204

4 Administrátor webových stránek Zaměstnanec úseku informačních a komunikačních technologií, který má na starosti správu webových stránek TA ČR. Aplikovaný výzkum Teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. AV Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Část informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji vyhlašovaných podle ZPVV. VES Experimentální vývoj Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. EV Hlavní uchazeč Ten uchazeč, který je s poskytovatelem ve vztahu při podávání návrhu projektu a odpovídá za jeho správnost a za správnost prokazování způsobilosti. Informační systém Patriot Podpůrný informační systém zabezpečující klíčové procesy Technologické agentury České republiky IS Patriot Informační systém VaVaI Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Obsah IS VaVaI, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven ZPVV, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV. IS VaVaI Kancelář TA ČR KaTA Vytištěno: :22 4 Č. j: TACR/4969/204

5 Poskytovatel Technologická agentura České republiky TA ČR Posudek ve veřejné soutěži Posudek zpracovaný podle 2 odst. 5 ZPVV oponentem ve veřejné soutěži pro účely hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži. Potvrzení o existenci zahraničního partnera, jeho důvěryhodnosti a způsobilosti k řešení projektu Potvrzení vydávané partnerskou zahraniční agenturou, které uvádí základní údaje o zahraničním partnerovi, jeho hospodaření, zkušenostech s výzkumem a vývojem a schopnosti podílet se na řešení projektu. Program Soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži nebo v zadání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích na jednotlivé projekty v rámci programu. Odborný orgán poradní Odborný poradní orgán ve smyslu 2 ZPVV, jehož činnost je upravena statutem odborného poradního orgánu. Souhrnná hodnoticí zpráva Zpráva zpravodaje, která shrnuje obsah všech posudků oponentů k návrhu projektu, a ve které je poukázáno na názorovou shodu oponentů v jednotlivých kritériích a poukázáno na rozdíly v hodnocení. Uchazeč Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Pokud se stanoví práva a povinnosti uchazeči, stanoví se tak společně hlavnímu uchazeči a dalším účastníkům. Veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v příslušném programu podle Hlavy V. ZPVV. Vytištěno: :22 5 Č. j: TACR/4969/204

6 Zpravodaj Člen kolegia odborníků, není-li v dané veřejné soutěži ustanoveno, pak odborného poradního orgánu, který má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice řešeného projektu, a který byl k tomuto projektu poskytovatelem přiřazen za účelem zpracování podkladu zpravodaje ve veřejné soutěži a obdobné činnosti a další poradenské činnosti během řešení projektů i po ukončení jejich řešení v rámci příslušných hodnoticích procesů, veřejnosprávních kontrol a změnových řízení 3. Role a struktura procesu 3.. Seznam rolí Role Popis role procesu Oddělení veřejných soutěží Administrativně zajišťuje vyhlášenou veřejnou soutěž. Odborný poradní orgán Posuzuje a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení podpory. Předsednictvo TA ČR Rozhoduje v souladu s 2 odst. 3 ZPVV o přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do soutěže a dále v souladu s 2 odst. 7 ZPVV rozhoduje na základě protokolů o hodnocení návrhů projektů a výsledného návrhu pořadí všech návrhů projektů vypracovaných odborným poradním orgánem Struktura procesu ) Směrnice je ekvivalentem procesu R04E Hodnoticí proces návrhů projektů. Proces je v procesním modelu TA ČR dekomponován do následujících subprocesů, které jsou vzájemně provázány: Vytištěno: :22 6 Č. j: TACR/4969/204

7 Název subprocesu Verze R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže R04E09 Negociační jednání R04E0 Předání údajů o vyhodnocení veřejné soutěže do IS VaVaI R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci ) Mapa procesu tvoří přílohu č. směrnice. 4.. Obecná ustanovení 4. Postup ) Poskytovatel postupuje při hodnocení návrhů projektů v souladu s obecnými zásadami správního práva, zejména nezávislosti, nediskriminace, rovného přístupu aj., a zajistí, aby tyto zásady byly dodržovány i odborným poradním orgánem. 2) Pokud bude osoba účastnící se hodnocení návrhů projektů kontaktována uchazečem nebo kýmkoliv jiným, kdo bude v jeho prospěch či v neprospěch jiného uchazeče Vytištěno: :22 7 Č. j: TACR/4969/204

8 intervenovat, musí intervenci odmítnout a tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Tuto skutečnost poskytovatel zajistí v příslušných smlouvách. 3) Činnosti odborného poradního orgánu se řídí Statutem a jednacím řádem odborného poradního orgánu. 4) Odborným poradním orgánem v programu DELTA je Rada programu Popis procesu R04E0 Vyžádání výstupů oponentů, zpravodajů a odborných hodnotitelů ) Administrátor veřejných soutěží si vyžádá od oddělení podpory hodnocení návrhů projektů dva vypracované posudky ve veřejné soutěži, souhrnné hodnoticí zprávy zpravodajů, vyjádření oponentů k souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů R04E02 Získání informací o zahraničním partnerovi ) Administrátor veřejných soutěží si vyžádá relevantní informace o zahraničním partnerovi za účelem potvrzení jeho existence, zejména informace týkající se jeho důvěryhodnosti a způsobilosti k řešení projektu, a zároveň, pokud je tak možné, zjistí další informace z jiných zdrojů (např. z veřejně přístupných zdrojů). 2) Získané materiály (v anglickém jazyce, případně opatřené úředně ověřeným překladem do českého či anglického jazyka) předá administrátor veřejných soutěží předsednictvu TA ČR R04E03 Zpřístupnění podkladů odbornému poradnímu orgánu ) Nejpozději 8 pracovních dnů před zasedáním odborného poradního orgánu zpřístupní administrátor veřejných soutěží členům odborného poradního orgánu v IS Patriot všechny návrhy projektů, které budou na daném zasedání projednávány, posudky ve veřejné soutěži, souhrnné hodnoticí zprávy zpravodajů, vyjádření oponentů k souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů R04E04 Hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem ) Administrátor veřejné soutěže v součinnosti s předsedou odborného poradního orgánu svolává jednání tak, aby mohly být výsledky veřejné soutěže vyhlášeny v zákonné lhůtě, a zajistí, aby odborný poradní orgán měl k dispozici všechny podklady, včetně posudků ve veřejné soutěži a souhrnných hodnotících zpráv zpravodajů s vyjádřením oponentů k Vytištěno: :22 8 Č. j: TACR/4969/204

9 souhrnné hodnotící zprávě a hodnocení ekonomického zdraví uchazečů. 2) Návrhy projektů rozdělí administrátor veřejné soutěže před zasedáním na základě posudků ve veřejné soutěži a souhrnných hodnoticích zpráv zpravodajů do dvou kategorií: a) Návrhy projektů kategorie A, což jsou návrhy projektů konsenzuálně hodnocené všemi oponenty i zpravodajem se závěrem nedoporučení k podpoře a s uvedením závěrečného stanoviska zpravodaje ze souhrnné hodnoticí zprávy jako návrhu stanoviska odborného poradního orgánu. b) Návrhy projektů kategorie B, tzn. všechny ostatní návrhy projektů. 3) Návrhy projektů kategorie A mohou být projednány najednou se stručným hodnocením a rovněž o nich může být najednou hlasováno, s výjimkou těch, kde některý z členů navrhne jiné bodové či slovní hodnocení oproti navržené zpravodajem. 4) Návrhy projektů kategorie B je odborný poradní orgán povinen projednat. Ke každému návrhu projektu musí proběhnout rozprava (minimálně přednesením a zdůvodněním návrhu hodnocení odbornému poradnímu orgánu zpravodajem), o které je proveden zápis. O výsledném návrhu hodnocení odborným poradním orgánem proběhne hlasování, jehož výsledek (včetně jmenovitého uvedení osob, které hlasovaly pro, proti, či které se hlasování zdržely) je rovněž uveden v protokolu k hodnocení návrhu projektu. 5) Odborný poradní orgán může změnit oponentem určené binární kritérium na opačný výsledek, pokud se shodne, že tak oponent určil binární kritérium nesprávně. 6) U projednávaných návrhů projektů vychází odborný poradní orgán ze součtu bodů přidělených oponenty. Body od každého z nich mají stejnou váhu. Pokud chce poradní orgán upravit počet bodů návrhu projektu, je oprávněna tak učinit v maximálním rozpětí ±0 % z bodů, které návrh projektu získal jako součet bodů od oponentů. Bodový limit je v případě, že nejde o celé číslo, zaokrouhlen na celá čísla v souladu s obecnými principy zaokrouhlování v matematice. Odborný poradní orgán přiděluje, či ubírá vždy celé body ze součtu bodů přidělených oponenty, přičemž musí každou změnu bodového hodnocení důkladně písemně odůvodnit v protokolu hodnocení návrhů projektů. Formulář F-008d Protokol hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem je přílohou č. 2 směrnice. Odborný poradní orgán nemůže doporučit návrh projektu k podpoře, pokud návrh nesplnil binární kritérium, popřípadě nedosahuje prahových hodnot počtu bodů, byť i v jediné kategorii dle zadávací dokumentace. 7) Odborný poradní orgán může navrhnout předsednictvu TA ČR jak změny poměru AV/EV, tak snížení navržených celkových nákladů u konkrétního návrhu projektu. Návrh změn musí být zdůvodněn a odborný poradní orgán o ní hlasuje. Zdůvodnění je součástí protokolu k hodnocení návrhu projektu. Pokud v průběhu hodnocení návrhů projektů odborný poradní orgán zjistí, že dostatečně nezohlednil některé z hodnoticích kritérií, je povinen s ohledem na tato zjištění provést revizi již projednaných návrhů projektů. Vytištěno: :22 9 Č. j: TACR/4969/204

10 Pravidlo, dle kterého je poradní orgán oprávněn upravit počet bodů v maximálním rozpětí ± 0 %, tímto není dotčeno. 8) Ke každému návrhu projektu zpracuje odborný poradní orgán protokol k hodnocení návrhu projektu, v němž uvede, zda návrh projektu doporučuje k podpoře či nikoliv, popř. zda doporučuje snížení navržených celkových nákladů a v jaké výši. 9) Správnost protokolů hodnocení jednotlivých projednávaných návrhů projektů, které musí obsahovat veškeré v nich uvedené náležitosti, stvrzuje svým podpisem předseda, popř. místopředseda, odborného poradního orgánu. 0) Po zhodnocení všech návrhů projektů sestaví administrátor veřejné soutěže konečné pořadí návrhů projektů dle bodového hodnocení a dle závěrečného stanoviska odborného poradního orgánu (návrh projektu ne/doporučen k podpoře). Toto pořadí je bez zobrazení hranice disponibilních prostředků. Ze seznamu musí být zřejmé: a) které návrhy projektů odborný poradní orgán doporučuje k podpoře z prostředků programu; b) které návrhy projektů odborný poradní orgán nedoporučuje k podpoře. ) Každý z přítomných členů odborného poradního orgánu na závěr jednání stvrzuje schválené pořadí návrhů projektů v písemné formě svým podpisem. Toto pořadí je přílohou zápisu z jednání odborného poradního orgánu. 2) Z jednání odborného poradního orgánu se vyhotoví zápis, jehož správnost stvrzuje svým podpisem předseda. V zápisu z jednání musí být kromě povinných náležitostí dle Statutu a jednacího řádu odborného poradního orgánu také stručně zaznamenány hlavní body rozpravy z jednání při hodnocení projednávaných návrhů projektů, a také návrhy projektů, které odborný poradní orgán doporučil k projednání předsednictvu TA ČR. Formulář F-057 Zápis z jednání odborného poradního orgánu je přílohou č. řádu RAD- 02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu R04E05 Přepočet poměru AV/EV a úprava nákladů ) Administrátor veřejné soutěže provede na žádost odborného poradního orgánu přepočet poměru AV/EV a úpravu výše nákladů, pokud byly tímto orgánem navrženy. Tato žádost s uvedením čísel návrhů projektů určených k přepočtu bude uvedena v Zápisu z jednání odborného poradního orgánu. Přepočet poměru AV/EV a snížení nákladů na základě jednání odborného poradního orgánu předá administrátor veřejné soutěže předsednictvu TA ČR. Vytištěno: :22 0 Č. j: TACR/4969/204

11 4.2.6 R04E06 Rozhodnutí předsednictva TA ČR o výběru návrhů projektů ve veřejné soutěži ) Administrátor veřejné soutěže po jednání odborného poradního orgánu předloží předsednictvu TA ČR protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů včetně případného návrhu snížení celkových nákladů a výše podpory. 2) Předsednictvo použije při svém hodnocení také binární kritérium Existence zahraničního partnera, jeho důvěryhodnost a způsobilost k řešení projektu. 3) Předsednictvo TA ČR může upravit bodové hodnocení návrhu projektu, provést změny poměru AV/EV, snížit navržené celkové náklady u konkrétního návrhu projektu i upravit doporučení odborného poradního orgánu, přičemž písemně zdůvodní toto rozhodnutí v protokolu hodnocení návrhu projektu. Formulář F 009d Protokol hodnocení návrhu projektu předsednictvem TA ČR je uveden v příloze č. 3. 4) Výstupem jednání předsednictva TA ČR je seznam návrhů projektů, ze kterého bude patrná hranice disponibilních prostředků. Ze seznamu musí být zřejmé: a) které návrhy projektů budou na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR podpořeny z prostředků daného programu, b) které návrhy projektů byly doporučeny k podpoře, ale z důvodu nedostatku disponibilních prostředků nebudou na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR podpořeny, c) které návrhy projektů na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR nebudou podpořeny. Ze seznamu návrhů projektů v každé kategorii musí být zřejmé pořadí jednotlivých návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR rozhodne o výběru návrhů projektů ve vyhlášené hodnoticí lhůtě. 5) O každém návrhu projektu vydá předseda TA ČR rozhodnutí. Formuláře F-00d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (podpořený projekt) F-d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (nepodpořený projekt) tvoří přílohu č. 4 a 5 Směrnice R04E07 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ) Administrátor veřejných soutěží předá podklady týkající se výsledku veřejné soutěže administrátorovi webových stránek ke zveřejnění na webových stránkách TA ČR. U každého návrhu projektu bude uvedeno pořadí, název návrhu projektu, jeho ID, hlavní uchazeč a další účastníci a výsledek hodnocení ve struktuře: Vytištěno: :22 Č. j: TACR/4969/204

12 a) seznam návrhů projektů, u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že budou podpořeny, a u nichž předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory; b) seznam návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že nebudou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních prostředků, a tedy nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory; c) seznam návrhů projektů, u kterých předsednictvo TA ČR rozhodlo, že nebudou podpořeny, a tudíž nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 2) Administrátor webových stránek zveřejní výsledky veřejné soutěže na webových stránkách TA ČR. O zveřejnění výsledků informuje administrátor webových stránek administrátora veřejné soutěže R04E08 Informování uchazečů o výsledcích veřejné soutěže ) Administrátor veřejné soutěže zajistí zaslání písemného rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže všem hlavním uchazečům. 2) Administrátor veřejné soutěže umožní hlavnímu uchazeči seznámit se s výsledkem hodnocení jím podaného návrhu projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to tak, že v IS Patriot zpřístupní posudky ve veřejné soutěži, souhrnnou hodnoticí zprávu zpravodaje, stanovisko odborného poradního orgánu k jeho návrhu projektu včetně bodů (bez uvedení osobních údajů oponentů, zpravodajů, členů odborného poradního orgánu a bez výsledku hlasování příslušného hodnoticího orgánu). Zjednodušená forma protokolů z hodnocení spolu s hodnocením ekonomického zdraví se uchazečům poskytují R04E09 Negociační jednání ) Před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory či vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory může poskytovatel využít možnosti negociačního jednání s uchazeči o konkrétních podmínkách poskytnutí podpory. Hlavním předmětem negociačních jednání bude zejména upřesnění nákladů projektu, míry podpory dle doporučení hodnotících orgánů, dále pak otázky týkající se typu a počtů výsledků či vymezení kompetencí a smluvních vztahů hlavního příjemce, ostatních účastníků v projektu a zahraničních partnerů, případně dalších skutečností. Negociační jednání s uchazeči zajišťuje oddělení veřejných soutěží R04E0 Předání údajů o vyhodnocení veřejné soutěže do IS VaVaI Vytištěno: :22 2 Č. j: TACR/4969/204

13 ) Administrátor veřejné soutěže zašle do 50 dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dodávku dat do IS VaVaI VES, která bude obsahovat údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže. Struktura dodávky dat bude odpovídat požadavkům uvedeným v dokumentu Popis údajů dodávaných do IS VaVaI VES v příslušném roce R04E Předání dokumentů z hodnocení návrhů projektů k evidenci a archivaci ) Administrátor předá dokumenty z hodnocení návrhů projektů podatelně TA ČR podatelně k uložení. 5. Záznamy o postupu Název záznamu Úložné místo/odpovědnost Forma Prezenční listina účastníků jednání odborného poradního orgánu Protokoly hodnocení návrhů projektů odborným poradním orgánem Informační systém Patriot Elektronická Zápis z jednání odborného poradního orgánu Pořadí návrhů projektů po jednání oborného poradního orgánu Informační systém Patriot Elektronická Protokoly hodnocení návrhu projektů předsednictvem TA ČR Informační systém Patriot Elektronická Seznam návrhů projektů Informační systém Patriot Elektronická Vytištěno: :22 3 Č. j: TACR/4969/204

14 doporučených k podpoře Seznam návrhů projektů doporučených k podpoře, ale z důvodu nedostatku disponibilních prostředků nepodpořených Informační systém Patriot Elektronická Seznam návrhů projektů nedoporučených k podpoře Informační systém Patriot Elektronická Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže Informační systém Patriot Elektronická 6. Změny dokumentu Verze Popis změny dokumenty Implementace standardizovaného procesu 7. Přílohy Číslo ID Název Verze Typ Atribut zpřístupnění --- Mapa procesu Struktura procesu v SW ARPO Veřejný Vytištěno: :22 4 Č. j: TACR/4969/204

15 2 F- 008d Protokol hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem (DELTA) Šablona elektronické -ho formuláře IS Patriot Veřejný 3 F- 009d Protokol hodnocení návrhu projektu předsednictvem TA ČR (DELTA) Šablona elektronické -ho formuláře IS Patriot Veřejný 4 F- 00d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (podpořený projekt) (DELTA) Šablona dopisu Veřejný 5 F- 0d Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (nepodpořený projekt) (DELTA) Šablona dopisu Veřejný Vytištěno: :22 5 Č. j: TACR/4969/204

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ročník: 2014 Číslo: SME-19 Vypracoval/a: Ing. Karel Vilém Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11 PODPORA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V RÁMCI PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A

Více

Výše odměny člena Rady programu byla odvozena na základě paušálu poskytovaného na činnost v RP.

Výše odměny člena Rady programu byla odvozena na základě paušálu poskytovaného na činnost v RP. Datum: 30. 5. 2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 156 Od do: 13:00 16:15 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Rottová,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

MĚSTYS STAŘEČ. Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ. ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE ČÁST PRVNÍ

MĚSTYS STAŘEČ. Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ. ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE ČÁST PRVNÍ Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE OBSAH: ČÁST PRVNÍ 1. Účel pravidel 2. Vymezení pojmů ČÁST DRUHÁ 1. Likvidační komise 1.1. Postavení

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady programu OMEGA v případě projektů TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 a TD020195 Předsednictvo TA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více