Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner"

Transkript

1 Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: Místo konání: Vzdělávací centrum Leská, Třebívlice Přítomni: Členové KPS: SERVISO, o.p.s. (KMAS): Jan Bittner, Emil Machálek MAS Vladař o.p.s.(pmas): Petr Sušanka, omluven: Martin Polák MAS CÍNOVECKO, o.p.s.: Ladislava Hamrová Hosté: Škola obnovy venkova, o.p.s., Bc. Zdeněk Tarant Program jednání: 1. Zahájení 2. Kontrola plnění úkolů ze zápisu ze dne Schválení hlášení o změnách včetně návrhu nových změn projektu 4. Stanovení termínů zahraničních exkurzí Finsko, Německo 5. Propagace projektu 6. Zhodnocení průběhu školících programů u jednotlivých MAS 7. Diskuze 8. Závěr Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Ad 2) Výsledky kontroly zápisu z minulé KPS, konané dne Ze zápisu vyplynuly následující úkoly: (bod 3 zápisu): rozeslat poslední změnu projektu schválenou RO SZIF všem partnerským MAS: SPLNĚNO (bod 4 zápisu): předložit závěrečnou zprávu z exkurze do SRN, která se konala ve dnech na příštím zasedání KPS: MAS CÍNOVECKO, o.p.s. zprávu zpracovala, po nutných korekcích do rozešle ostatním partnerským MAS (zodpovídá: L. Hamrová) (bod 5 zápisu) : Garantem společného výstupu projektu spolupráce: e-learning pro vzdělávání venkovských lidí je MAS Vladař o.p.s., který zajišťuje shromažďování všech materiálů ze vzdělávacích akcí a dalších podkladů vytvořených v rámci projektu týkajících se problematiky vzdělávání. Petr Sušanka v souvislosti s kontrolou postupu plnění tohoto úkolu požádal zástupce ostatních partnerských MAS o dokompletaci všech doposud vytvořených studijních a dalších materiálů k datu a jejich zaslání k zveřejnění na web stránkách projektu. T: , zodpovídá: SERVISO, o.p.s. Jan Bittner, MAS CÍNOVECKO, o.p.s. Ladislava Hamrová. 1

2 Za věcný obsah podkladů vyvěšených na web stránkách projektu zodpovídá MAS Vladař o.p.s. (bod 6 zápisu) Viz bod 6 dnešního jednání. Ad 3) a 4) Změny projektu Rekapitulace akcí zbývajících k realizaci v rámci projektu (stav k ) Vzdělávací program pro veřejnou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER Gesce: MAS Vladař o.p.s. Severozápad Dubí Ruská 264/128, Dubí Severozápad Valeč Valeč, Náměstí č.p Severozápad Třebívlice Třebívlice, m.č Leská, č.p Vzdělávací program pro soukromou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER Gesce: MAS CÍNOVECKO, o.p.s. Dubí Ruská 264/128, Dubí Třebívlice Třebívlice, m.č Leská, č.p Vzdělávací program: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova T04 Severozápad Valeč Valeč, Náměstí č.p V05 Severozápad Valeč Valeč, Náměstí č.p Výcvikový kurz: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova Valeč Valeč, Náměstí č.p Valeč Valeč, Náměstí č.p Vzdělávací program: Příprava učitelů pro presentaci významu aplikace výsledků vědy a výzkumu při zvyšování konkurenceschopnosti ve vybraných předmětech Dubí Ruská 264/128, Dubí Třebívlice Třebívlice, m.č Leská, č.p Speciální semináře k výměně zkušeností a prezentaci příkladů nejlepší praxe zahraničními partnery na českém území (spojené s konferencemi k zhodnocení průběhu realizace projektu) Valeč odborná gece: Vorerzgebirgsregion, Augustusburger L. Třebívlice odborná gesce: Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finsko NAVRŽENA ZMĚNA 2

3 Vzdělávací akce pro aktéry venkovského rozvoje z území českých partnerských MAS, organizovaných na území zahraničních partnerů, zaměřených na aktivní formy vzdělávání (exkurze) zaměřené na presentaci příkladů dobré praxe ze strany zahraničních partnerů navazujících na semináře na území ČR (spojené s konferencemi k zhodnocení průběhu realizace projektu) Německo, Oederan ot. Gahlenz LAG Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land, SRN Finsko, Kankaanpää LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finsko NAVRŽENA ZMĚNA Vzdělávací program: Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách Dubí, Ruská 264/128, Dubí Třebívlice Třebívlice, m.č. Leská, č.p Návrhy na změny termínů, které KMAS uplatní u RO SZIF Ústí nad Labem A) Exkurze a kontaktní akce se zahraničním partnerem (Finsko) Exkurze českých pracovníků do Finska: (původně ) Akce pro české účastníky v ČR garance: Finsko : (původně ) V souvislosti s připravovaným seminářem vznesl zástupce MAS Vladař o.p.s. Petr Sušanka požadavek na zajištění finského lektora, který v mateřské zemi zajišťuje přípravu programu LEADER pro budoucí programové období (Petr Sušanka). Na návrh PMAS CÍNOVECKO, o.p.s. B) Návrhy na změny výše finančních prostředků na tlumočení (RPS kód 115 ) a překlady (KPS - kód 017, RPS - kód 114) Konkrétní návrhy na změny předloží partnerské MAS, KMAS SERVISO, o.p.s. nejpozději do , zodpovídá: MAS Vladař o.p.s. (Petr Sušanka), MAS CÍNOVECKO, o.p.s. (Ladislava Hamrová) KMAS SERVISO zpracuje návrh na hlášení o změnách č. 8 v rámci PRV a předloží ho RO SZIF v Ústí nad Labem. T.: KMAS SERVISO, o.p.s. na základě požadavku partnerské MAS Vladař o.p.s. zajistí prověření možnosti zkrácení trvání projektu cca o 4-5 měsíců (termín předložení žádosti o platbu) T: , zodpovídá KMAS SERVISO, o.p.s. (Emil Machálek, Petr Sušanka) Ad 5) V souvislosti s nutností pohloubit propagaci projektu pro veřejnost provede gestor za tuto oblast MAS Vladař o.p.s. (Petr Sušanka) kontrolu stávajícího obsahu web stránek projektu a postup zpracování a využívání příspěvků zaslaných ostatními partnerskými MAS. T:

4 V rámci systematické práce v oblasti zvyšování absorpční kapacity členů partnerských MAS a diseminaci příkladů dobré praxe budou v rámci projektu organizována dvě školení členů MAS: gesce: SERVISO, o.p.s. (Vzdělávací centrum Leská) gesce: MAS Vladař o.p.s. (Penzion Nahořečice) Obě gestorské MAS zajistí ve vzájemné součinnosti přípravu programu a organizačně a technicky ho zajistí. Vzhledem k termínům školení je třeba navrhnout program i lektory nejpozději do , tak aby bylo možno neprodleně rozeslat pozvánky. T (Bittner, Sušanka) Ad 6) Všechny semináře plánované do proběhly. V rámci jednání koordinační pracovní skupiny byla provedena rekapitulace zbývajících akcí a navrženy nezbytné změny. Viz bod 3 zápisu. Petr Sušanka v souvislosti s tím připomněl navržený systém jednotné dokumentace realizovaných akcí a její využití pro zpracování monitorovacích zpráv projektu i výročních zpráv partnerských MAS. Potřebné podklady pro vedení jednotné dokumentace zašle MAS Vladař o.p.s.(petr Sušanka) oběma partnerským MAS (SERVISO, o.p.s., MAS CÍNOVECKO, o.p.s. T ) Postup čerpání finančních prostředků a vykazování způsobilých výdajů na realizaci projektu spolupráce - hlavního opatření projektu III.3.1. Vzdělávání a informace a stanovení přesných a závazných pravidel vzájemných vztahů MAS, garantující odborné zajištění seminářů a MAS zajišťujících organizační stránku seminářů, organizovaných v rámci pokrytí území všech MAS vzdělávacími aktivitami v jejich sídle zůstává stále ještě nedořešeným problémem. V souvislosti s tím se účastníci KPS dohodli na následujícím postupu: PMAS provedou přesné vyhodnocení čerpání finančních prostředků v rámci PPS, KPS a RPS do a zapracuje je do jednotných tabulek navržených MAS Vladař o.p.s. T: MAS Vladař o.p.s.(petr Sušanka) zašle prostřednictvím u tabulky oběma dalším partnerským MAS. T: K dořešení programových i ekonomických otázek projektu se sejdou další dvě mimořádná zasedání Koordinační pracovní skupiny v následujícíh termínech: Ekonomická koordinační porada Valeč, hod Programová koordinační porada Valeč, hod. Ad 7) Diskuse byla vedena průběžně ke každému bodu program Ad 8) Jednání uzavřel předseda KPS Jan Bittner, s tím, že veškeré přijaté závěry a úkoly budou shrnuty v zápisu, který zpracuje Emil Machálek a nejpozději do ho rozešle k schválení (či případným připomínkám) všem členům KPS. 4

5 Rekapitulace úkolů a závěrů jednání Koordinační pracovní skupiny Úkol č, Formulace Zodp. Termín Rozeslat všem partnerům zprávu z exkurze do Německa Hamr Dokompletace všech školících materiálů a jejich předání Hamr k publikaci na web stránce projektu MAS Vladař o.p.s. Bitt, Předložit KMAS návrhy na úpravu rozpočtu v položkách Hamr tlumočení/překlady pro žádost o změnu Dohody Zpracování návrhu na hlášení č. 8 o změnách v rámci PRV Bitt a předložit ho RO SZIF v Ústí nad Labem Prověření možnosti zkrácení termínu ukončení Mach projektu/podání žádosti o proplacení Zajištění informace pro finského partnera o schválení Mach finálních termínů pro společné akce a tlumočení požadavku na vyslání lektora specialisty na přípravu programu LEADER na programové období Kontrola stávajícího obsahu web stránek projektu a postup zpracování a využívání příspěvků zaslaných ostatními partnerskými MAS Programové a organizační zajištění školení členů MAS Bitt ( ) a rozeslání pozvánek Programové a organizační zajištění školení členů MAS ( ) a rozeslání pozvánek Zajištění fungování systému jednotné dokumentace realizovaných akcí a její využití pro zpracování monitorovacích zpráv projektu i výročních zpráv partnerských MAS, zaslání potřebných podkladů ostatním partnerským MAS Zaslání tabulek pro vedení jednotné finanční evidence čerpání finančních prostředků jednotlivými PMAS a projekt KMAS Provedení přesného vyhodnocení čerpání finančních prostředků v rámci PPS, KPS a RPS do a zapracování do jednotných tabulek navržených MAS Vladař o.p.s. T: Bitt. Hamr Zapsal: Emil Machálek Ověřil: PhDr. Petr Sušanka 5

venkova Ing. Emil Machálek CSc, SERVISO, o.p.s., TřebT ebívlice

venkova Ing. Emil Machálek CSc, SERVISO, o.p.s., TřebT ebívlice Úspěšný rozvoj českého venkova = vzdělávání a informace Ing. Emil Machálek CSc, SERVISO, o.p.s., TřebT ebívlice Strategie EU Evropa 2020 Tři vzájemně se posilující priority: Inteligentní růst: rozvíjet

Více

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce)

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) PŘÍLOHA 3 Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) 1. Název projektu a základní informace 1.1. Název projektu 1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Rakovník - - - - SMLOUVA O NÁRODNÍ SPOLUPRÁCI K PROJEKTU Kapitola I. Název projektu Spolupráce Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Kapitola II. Koordinační místní akční skupina Koordinační

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat?

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Kapitola 2 Popis opatření 1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Náplň projektů resp. metodiky je v kompetenci místních akčních skupin.

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více