DOHODA S DODAVATELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOHODA S DODAVATELEM"

Transkript

1 DOHODA S DODAVATELEM uzavřená mezi ODBĚRATELEM Henniges Hranice s.r.o. Olomoucká Hranice Czech Republic (v následujícím textu nazvaný jako HH ) a DODAVATELEM (v následujícím textu nazvaný jako DODAVATEL ) Jméno: Funkce: Datum: Za odběratele Za dodavatele Podpis: Vydání: 2 Účinnost od: Strana 1 z 9

2 Obsah: 1. Úvod Ochrana obchodního tajemství Základní požadavky a cíle pro dodavatele Audity u dodavatele Zajištění jakosti v předsérii a při sériové výrobě Plánování jakosti Proces schvalování produktu Požadavky na způsobilost zvláštních znaků Kontrola dodaných produktů Identifikace a zpětná sledovatelnost Řízení neshodných produktů, nápravná a preventivní opatření Dokumenty a záznamy Bezpečnost a ochrana životního prostředí Závěrečná ustanovení Zkratky a pojmy Související dokumenty... 9 Vydání: 2 Účinnost od: Strana 2 z 9

3 1. Úvod Tato dohoda je smluvním stanovením podmínek a procesů mezi HH a dodavatelem, které jsou nutné k udržení spokojenosti zákazníků, vedou k dosahování stanovených cílů a v neposlední řadě umožňují neustálé zlepšování vzájemné spolupráce. Jakost dodávek dodavatele HH má bezprostřední vliv na kvalitu a spolehlivost našich produktů. Z tohoto důvodu HH požaduje po dodavateli vysokou kvalitu a spolehlivost dodávaných produktů za současného neustálého zvyšování konkurenceschopnosti a to s využitím všech možných prostředků, nejmodernějších technologií a výrobních prostředků, neustálým zlepšováním procesů a omezováním (např. zkracováním časů) činností nepřidávající hodnotu. Dodavatel je zodpovědný za jakost všech svých dodávek. Tato dohoda se vztahuje na všechny produkty dodávané dodavatelem v rámci uzavíraných smluvních vztahů se společností HH. Tato dohoda je tvořena závaznými všeobecnými požadavky na dodavatele. 2. Ochrana obchodního tajemství Dodavatel se zavazuje, že zachovává a bude zachovávat mlčenlivost o získaných informacích, získaných v rámci smluvního vztahu s HH. Zachováváním mlčenlivosti se rozumí nesdělování získaných informací třetím stranám, pokud nedošlo k písemnému souhlasu HH. Toto nesdělování získaných informací se nevztahuje na nezbytně nutné informace pro zabezpečení smluvního vztahu s HH (např. pro subdodavatele HH, který dodává dodavateli HH produkt, který je součástí produktu dodavatele HH). HH akceptuje přiměřená omezení ze strany dodavatele k zajištění jeho provozních tajemství, pokud je jinou formou prokázána spolehlivost a způsobilost dodavatele. Avšak při objevení problémů nebo znepokojení musí být dodavatel připraven podat takové množství informací, které povede k eliminaci problémů nebo nespokojenosti. HH se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v rámci smluvního vztahu s dodavatelem. Zachováváním mlčenlivosti se rozumí nesdělování získaných informací třetím stranám (toto se nevztahuje na zákazníka HH, kterému je nebo bude dodáván produkt, jehož součástí je produkt dodavatele HH). 3. Základní požadavky a cíle pro dodavatele HH stanovuje dodavateli na dané období cílové hodnoty pro jednotlivé oblasti požadavků. Pro jednotlivé níže uvedené oblasti platí následující základní požadavky. A) Požadavky na systém managementu dodavatele Dodavatel musí mít zaveden a udržován systém managementu jakosti dle standardu ISO 9001 v posledním platném znění a směřovat ke strategii nulového počtu neshod. Dodavatel se zavazuje rozvíjet svůj systému managementu jakosti s cílem dosáhnout shody se standardem ISO/TS v posledním platném znění (vhodná je certifikace systému řízení jakosti dle ISO/TS ). Dodavatel bude předávat HH aktuální kopii certifikátů výše uvedených standardů (včetně změn) a informace o případném odebrání certifikátu nebo o zahájení procesu odebrání certifikátu, aniž by čekal až ho k tomu HH vyzve. B) Hodnocení dodavatele HH HH od svých dodavatelů očekává 100%-ní plnění dodávek v požadovaném množství, kvalitě, termínech a podle dalších dohodnutých podmínek. Dodavatel usiluje o cíl v podobě nulového počtu neshod vůči HH. Dodavatelé jsou HH vybíráni a následně hodnoceni dle schopnosti plnit dohodnuté požadavky. Výsledky hodnocení a cíle pro další období budou poskytnuty dodavateli, který na základě hodnocení bude přijímat opatření k zlepšení hodnocení. Vydání: 2 Účinnost od: Strana 3 z 9

4 4. Audity u dodavatele Dodavatel se zavazuje umožnit provedení auditu ze strany HH nebo zákazníka HH u dodavatele k zjištění, zda opatření k zabezpečování jakosti u dodavatele zaručují splnění požadavků HH. Po předchozím vzájemném odsouhlasení termínu může být audit proveden jako audit systému, procesu, produktu nebo jen se zaměřením na určitou problematiku. Dodavatel umožní přístup na pracoviště dodavatele související s výrobou pro HH. Dodavatel se zavazuje vyčlenit patřičné osoby dodavatele (včetně vhodných kancelářských prostor) pro úspěšné provedení auditu. Jestliže HH považuje za nutná nápravná opatření u dodavatele popř. jeho subdodavatele, dodavatel se zavazuje, že neprodleně (dle dohody s HH) připraví plán opatření a bude ho realizovat dle stanoveného harmonogramu odsouhlaseného HH (pokud se HH nezřekne jeho schválení). Dodavatel je povinen provádět minimálně jednou ročně audit výrobního procesu a audit produktu pro každý dodávaný produkt do HH, pokud se tohoto požadavku HH nezřekne. Pokud obsahuje produkt CC znak, musí být jednou ročně prokázáno provedení auditu pro každý takový produkt podle požadavků koncernu Volkswagen uvedených ve Formel-Q Způsobilost Katalog požadavků pro vedení dokumentace D/TLD dílů. 5. Zajištění jakosti v předsérii a při sériové výrobě 5.1 Plánování jakosti Dodavatel se zavazuje použít management projektu s plánováním jakosti (dle doporučených příruček APQP nebo VDA 4.3) už ve fázi vývoje procesu a umožnit HH účast na projektu. Dodavatel se zavazuje k využívání účinných preventivních metod v rámci plánování jakosti a managementu projektu. Tyto metody musí obsahovat zejména následující prvky: Analýzu vyrobitelnosti - přezkoušení, zda poptávaný a požadovaný produkt může být v požadované jakosti, množství a termínu dodán. Úkolem dodavatele je projednání nejasných a upřesňujících požadavků s útvarem nákupu HH a tímto zajištění dostatku informací k prověření vyrobitelnosti. FMEA - procesní FMEA u všech nových a změněných výrobních procesů (případně jiná forma analýzy rizik výrobního procesu po schválení HH). Plánování řízení produktu a procesu (kontrolní plán) - je nutno definovat rozsah řízení (metody řízení a kontroly) produktu a procesu - CO (kontrolovaný / řídící znak produktu a procesu), JAK ČASTO (četnost metody řízení a kontroly), KOLIK (rozsah kontrolovaných znaků), ČÍM (měřidlo), JAK (způsob kontroly), KDO (osoba provádějící kontrolu), VÝSTUP (záznamy o provedené kontrole), REAKCE (popis opatření provedených v případě nevyhovující kontroly). Plánování systémů měření (zkušebních prostředků) - je nutno stanovit zkušební prostředky (druh, množství, rozlišitelnost apod.), způsob a prostředí měření a zabezpečit dostatečně malou nejistotu výsledků měření pomocí analýz systémů měření (dle doporučených příruček MSA - QS 9000, VDA 5). Zvláštní znaky - pro zvláštní znaky (kritické CC a významné SC ) produktu a procesu musí dodavatel prokázat dosažení stanovených hodnot předběžných a trvalých způsobilostí (Pp, Ppk / cp, cpk, viz článek 5.3). Plánování kapacit procesů a provozních prostředků - výrobní procesy a provozní prostředky nutno dodavatelem plánovat na požadovanou kvalitu a kapacitu. Dostatečnou kapacitu výrobních procesů při zajištění odpovídající úrovni jakosti musí dodavatel prokázat měřením skutečné výrobní kapacity během alespoň 1 výrobní směny (pokud není HH stanoveno jinak), přičemž výrobní procesy musí mít alespoň 20%-ní kapacitní rezervu z plánované kapacity pro případné zvyšování objemu výroby zákazníkem HH. Vydání: 2 Účinnost od: Strana 4 z 9

5 Plánování balení - balení musí zaručit zabránění poškození výrobku během dopravy a skladování. Dodavatel při plánování balení rovněž zabezpečuje požadavky životního prostředí dle příslušných předpisů. Rizika ve spolehlivosti dodávání dodavatel musí identifikovat rizika ve všech fázích realizace produktu a omezit dopady těchto rizik na HH. Pro případy výskytu identifikovaných rizik musí existovat postupy pro řešení rizik (Krizové plány). Cílem je zajištění 100%-ní spolehlivosti dodávání produktů HH. 5.2 Proces schvalování produktu Schvalování produktu musí být provedeno v souladu s PPAP popř. VDA 2 v posledním platném znění. Pro schválení produktu musí dodavatelé předložit (pokud není s oddělením nákupu HH dohodnuto jinak): protokol se specifikacemi a naměřenými hodnotami, který obvykle zahrnuje ověření: 1. rozměrů produktu, 2. vzhledu povrchu produktu, 3. mechanických vlastností produktu, 4. chemického složení produktu vzorky produktu v množství, které je upřesněno objednávkou V případě, že vzorky produktu je neekonomické a neúčelné vyrábět a dodávat zvlášť, pak jsou odebrány z první sériové dodávky v HH - platí jen při obdržení svolení oddělením nákupu HH. materiálový list (chemické složení materiálu - obsah jednotlivých prvků) produktu nebo informace o zadání údajů o produktu v IMDS případně další požadavky specifikované oddělením nákupu HH Pokud jsou produkty vyráběny více nástroji, několikanásobnými formami apod., pak musí protokol obsahovat výsledky ověření z každé pozice / místa nástroje, formy apod. a vzorky produktu musí být předloženy také z každé pozice / místa nástroje, formy apod. (včetně označení pozic na jednotlivých vzorcích). Ostatní požadavky uvedené v PPAP (případně VDA 2), které nejsou předkládány pro účely schválení produktu, musí dodavatel zpracovat a uchovat pro případné nahlédnutí na požádání HH. Díly určené pro schválení produktu musí být vyrobeny za plně sériových podmínek (sériové nářadí, metody, prostředí, stroje, materiál apod.). Dodavatel neprodleně s dostatečným předstihem informuje HH a předkládá výše uvedené požadavky oddělení nákupu HH před první dodávkou nebo v rámci první dodávky každého produktu a dále vždy v těchto případech: při přesunu výroby u dodavatele do jiné lokality při změně výrobních podmínek u dodavatele (změna technologie, výrobního postupu, nástroje apod.) při přerušení dodávek nebo výroby u dodavatele delším než 12 měsíců při změně subdodavatele materiálu (produktu) Dodavatel nesmí dodat jakkoliv změněné produkty bez předchozího písemného souhlasu HH. 5.3 Požadavky na způsobilost zvláštních znaků Pro zvláštní znaky (kritické CC a významné SC ) produktu a procesu musí dodavatel prokazovat předběžnou a trvalou způsobilost pomocí vhodných PCI (Proces Capability Indices) jako např. P p, P pk / c p, c pk, dle doporučené metodiky v QS 9000-SPC. Pro některé situace není vhodné použití základních indexů způsobilosti procesu (PCI) jako např. P p, P pk / c p, c pk a proto je nutné použít vždy vhodný PCI pro daný případ. Výsledky dodavatel předkládá na vyžádání. Pro zvláštní znaky se požaduje statistické řízení procesů (SPC) - výjimku tvoří případy, kdy je použití Vydání: 2 Účinnost od: Strana 5 z 9

6 SPC neefektivní nebo obtížné (takovéto případy schvaluje HH po předložení zdůvodnění nevhodnosti použití SPC). Zvláštní znaky musí splňovat kritéria způsobilosti dle následující tabulky: Znak Výsledek Interpretace Proces, který se jeví jako statisticky stabilní (zvládnutý) CC PCI (P p, P pk ) 2,00 SC PCI (P p, P pk ) 1,67 CC PCI (c p, c pk ) 1,67 SC PCI (c p, c pk ) 1,33 Proces splňuje požadavky na předběžnou způsobilost. Proces splňuje požadavky na trvalou způsobilost. Pro CC znaky se požaduje zavedení takových opatření, která s vysokou pravděpodobností (a spolehlivostí) odhalí neshodný produkt dříve, než se dostane do HH (doporučuje se 100%-ní automatická kontrola). V případě nesplnění kritérií způsobilosti u zvláštních znaků, se požaduje zavedení takových opatření, která s vysokou pravděpodobností (a spolehlivostí) odhalí neshodný produkt dříve, než se dostane do HH. Tyto opatření musí být funkční až do doby než dojde k prokázání trvalé způsobilosti procesu. 5.4 Kontrola dodaných produktů HH kontroluje produkty od dodavatele z hlediska dodržení termínů, množství, identity, jakož i zjevných vad. Ke každé dodávce dodavatel přikládá dokument kvality - atest (inspekční certifikát) 3.1 dle EN , pokud je HH požadován, který standardně obsahuje specifikace parametrů a naměřené hodnoty. Měření parametrů uváděných v atestu musí provádět pracovník nezávislý na řízení výrobního procesu. Parametry obsažené v atestu jsou dohodnuty dodavatelem s HH. Minimálně jednou ročně provede dodavatel kontrolu všech (případně jen vybrané parametry dle dohody s HH) parametrů produktu (rekvalifikační zkoušky) a výsledky obsahující specifikace parametrů a naměřené hodnoty zašle HH. Měření parametrů musí provádět pracovník nezávislý na řízení výrobního procesu. 5.5 Identifikace a zpětná sledovatelnost Dodavatel musí během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. HH dále požaduje systém zpětné sledovatelnosti, který umožní zpětné dohledání produktů (původ materiálů a průběh zpracování). HH požaduje důsledné uplatňování podpůrného systému Fi-Fo a důsledné oddělení jednotlivých výrobních šarží / taveb (od tohoto požadavku může být HH upuštěno jen v případech, kdy to neovlivní jakost produktu). Vydání: 2 Účinnost od: Strana 6 z 9

7 5.6 Řízení neshodných produktů, nápravná a preventivní opatření Dodavatel musí zajistit, aby produkt, který není ve shodě s požadavkem HH, byl identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání HH. Dodavatel musí udržovat záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně získaných výjimek. Systém managementu jakosti dodavatele musí dát podnět k analýze příčin a stanovení nápravných a preventivních opatření vyplývajících z neshod produktu vedoucí k zabránění opakování neshod. Dodavatel v plném rozsahu zodpovídá za okamžitou reakci v případě dodání neshodných produktů do HH nebo v případě, že vadné produkty od dodavatele zapříčiní zákaznickou reklamaci produktů (případně upozornění zákazníka na nedostatečnou jakost produktu) HH. Okamžitá reakce obsahuje náhradní plnění reklamované dodávky, třídění, vícepráce, zkoušky, analýzy apod.. HH bude za každou oprávněnou reklamaci účtovat 150 EUR za administrativní úkony vzniklé na straně HH. HH může dále požadovat úhradu prokazatelných vícenákladů (včetně vícenákladů u zákazníka HH) souvisejících s řešením dodaného neshodného produktu v souladu s platnými zákonnými předpisy. V případě problémů (reklamace, neshody, upozornění) budou ze strany dodavatele podniknuty neprodleně odpovídající opatření. Dodavatel musí písemně reagovat na reklamaci nejpozději do 24 hod formou zprávy ( ), která musí obsahovat následující body: a) identifikační údaje vztahující se k reklamaci HH, b) popis nevyhovujícího stavu, c) okamžitá opatření (k omezení škod) Nejpozději do 14-ti dnů od zaslání reklamace musí dodavatel předložit písemnou zprávu ( ), která bude obsahovat další kroky řešení, zejména: d) příčinu nevyhovujícího stavu e) plánovaná či realizovaná opatření k nápravě (odstraňující příčinu) Dodavatel musí mít stanoven proces řešení problémů, který vede k identifikaci a eliminaci příčin problémů. HH na vyžádání u významných problémů požaduje použití metody 8D jako formu řešení problémů v rámci vyskytujících se nedostatků u dodávek. V rámci metody 8D jsou vyžadovány tyto kroky: 0 - připrav se na zahájení procesu 8D (definuj okamžité nouzové opatření), 1 - sestav pracovní tým, 2 - popiš problém (CO, KDE, KDY, KOLIK?), 3 - vypracuj a zaveď dočasná opatření k omezení škod, 4 - definuj a potvrď základní příčiny a místo úniku, 5 - stanov a ověř nápravná opatření pro základní příčiny, 6 - zaveď trvalá nápravná opatření a kontroluj jejich účinnost, 7 - stanov preventivní opatření, 8 - zhodnoť a oceň výkon a úspěšnost týmu. Po obdržení reklamace v případě požadavku HH na použití 8D je dodavatel povinen do 24 hodin realizovat první 4 kroky 8D a zaslat oddělení řízení jakosti ve HH 8D s vyplněnými kroky 0-3. O průběhu realizace zbývajících kroků je dodavatel povinen podávat informace v pravidelných intervalech (min. 1 za 2 týdny). Kompletní zprávu 8D dodavatel předloží nejpozději do 3 měsíců pokud není dle charakteru řešeného problému dohodnuto s oddělením řízení jakosti jinak. Vydání: 2 Účinnost od: Strana 7 z 9

8 5.7 Dokumenty a záznamy Dodavatel je povinen uchovávat dokumenty a záznamy jakosti v souladu s požadavky VDA 1, Prokazování - směrnice pro dokumentování a archivaci požadavků na jakost a záznamů o jakosti a příslušných systémových předpisů. HH si vyhrazuje právo nahlédnout do dokumentů a záznamů souvisejících s dodávanými produkty. 6. Bezpečnost a ochrana životního prostředí Dodavatel se zavazuje, že bude plnit všechny právní požadavky týkající se životního prostředí (zejména směrnice EU 2000/53/EC ve znění pozdějších předpisů, RoHS, nařízení REACH a GADSL), zdraví a bezpečnosti při práci platné v zemích, kde je produkt vyráběn, a bude usilovat, aby zabránil veškerým negativním dopadům na osoby a životní prostředí. 7. Závěrečná ustanovení Dodavatel je zodpovědný za dodání požadovaných dílů v požadovaném množství a čase. Dodavatel je zodpovědný za přenesení požadavků HH na své subdodavatele, kteří se podílejí na produktu dodávaném do HH pokud je to smluvně stanoveno. Tato dohoda platí bez časového omezení do okamžiku její změny. Platnost této dohody může být ukončena 3 měsíce po písemném předložení odstoupení od této dohody. Platnost této dohody však zůstává pro všechny dodávky na základě kupních smluv, které byly před ukončením této dohody uzavřeny. Veškeré změny a dodatky této dohody musí být učiněny písemně a podléhají písemnému souhlasu obou stran. Vydání: 2 Účinnost od: Strana 8 z 9

9 8. Zkratky a pojmy Zvláštní znaky - Důležité znaky produktu nebo procesu stanovené HH a dodavatelem na základě znalosti produktu a procesu. Zvláštní znaky jsou rozděleny do dvou skupin: a) Kritický znak (critical characteristic), označení CC (případně D nebo TLD u koncernu Volkswagen) Je znak produktu nebo procesu, jehož odchylka by mohla ohrozit bezpečnost, zdraví a dodržení zákonných předpisů. b) Významný znak (significant characteristic), označení SC Je znak produktu nebo procesu, jehož odchylka by mohla ovlivnit spokojenost zákazníka (konečný uživatel, montážní závod, HH, následující výroba) jako např. způsobilost k montáži, funkčnost, zpracovatelnost, vzhled apod.. Fi-Fo - First-in-first-out (první do - první ven) - systém organizace příjmu a výdeje produktů zabezpečující, že produkty přijaté s nejstarším datem jsou vydány jako první. SPC - Statistická regulace (řízení) procesu. PCI - Proces Capability Indices P p, P pk - Indexy předběžné způsobilosti výrobního procesu nebo produktu (pro hodnocený znak). c p, c pk - Indexy trvalé způsobilosti výrobního procesu nebo produktu (pro hodnocený znak). APQP - Advanced Process Quality Plan - moderní plánování jakosti výrobku IMDS - International Material Data System - mezinárodní systém materiálových dat FMEA - Failure Mode and Effects Analysis (Analýza způsobů a důsledků poruch). 9. Související dokumenty ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky ISO/TS Systémy managementu jakosti - Zvláštní požadavky pro organizace zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu APQP Moderní plánování jakosti výrobku a plán regulace dle QS 9000 PPAP Proces schvalování dílů k výrobě dle QS 9000 MSA Analýza systému měření dle QS 9000 SPC Statistická regulace (řízení) procesu dle QS 9000 VDA 1 Prokazování - směrnice pro dokumentování a archivaci požadavků na jakost a záznamů o jakosti VDA 2 Zabezpečování jakosti dodávek VDA 4.3 Zajišťování jakosti před sériovou výrobou - Plánování projektu VDA 5 Způsobilost kontrolních procesů Vydání: 2 Účinnost od: Strana 9 z 9

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE PŘÍLOHA č. 1 (S04 Nakupování) Tato příloha č. 1 ke směrnici S04 Nakupování je chráněna autorským právem. K jakémukoli jinému použití nebo rozmnožování celku nebo

Více

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14 Příručka dodavatele Závody Autopříslušenství Kvalita a životní prostředí Rev. č. 6 z 06/2014 Vypracoval: Nákup a kvalita Stránka 1 z 14 Gumotex, a.s. F0817 Vydání

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

TRAINING PROGRAM 2015

TRAINING PROGRAM 2015 TRAINING PROGRAM 2015 Quality Awareness Training - Vstupní školení do systémů a nástrojů kvality ISO 9001:2008 - Systém řízení kvality podle ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 - Systém řízení kvality dle

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße 1-3 57439 Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty OBSAH 1. Obchodní podmínky... 2 1.1. Zachovávání mlčenlivosti... 2 1.2. Využití výrobních prostředků a důvěrných údajů objednavatele...

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. sjednané mezi: a, prodávajícím: Kapas s.r.o nám.míru 65/6 792

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne 1.1. 2009

Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne 1.1. 2009 Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne 1.1. 2009 I. Rozsah platnosti 1. Úvodní ustanovení V důsledku fúze sloučením společností LHOIST s.r.o. a Vápenka Čertovy schody, akciová společnost,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám, tj. GmbH + Co.KG, proseat n.v./s.a., proseat SAS, proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U.,

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více