DOHODA S DODAVATELEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOHODA S DODAVATELEM"

Transkript

1 DOHODA S DODAVATELEM uzavřená mezi ODBĚRATELEM Henniges Hranice s.r.o. Olomoucká Hranice Czech Republic (v následujícím textu nazvaný jako HH ) a DODAVATELEM (v následujícím textu nazvaný jako DODAVATEL ) Jméno: Funkce: Datum: Za odběratele Za dodavatele Podpis: Vydání: 2 Účinnost od: Strana 1 z 9

2 Obsah: 1. Úvod Ochrana obchodního tajemství Základní požadavky a cíle pro dodavatele Audity u dodavatele Zajištění jakosti v předsérii a při sériové výrobě Plánování jakosti Proces schvalování produktu Požadavky na způsobilost zvláštních znaků Kontrola dodaných produktů Identifikace a zpětná sledovatelnost Řízení neshodných produktů, nápravná a preventivní opatření Dokumenty a záznamy Bezpečnost a ochrana životního prostředí Závěrečná ustanovení Zkratky a pojmy Související dokumenty... 9 Vydání: 2 Účinnost od: Strana 2 z 9

3 1. Úvod Tato dohoda je smluvním stanovením podmínek a procesů mezi HH a dodavatelem, které jsou nutné k udržení spokojenosti zákazníků, vedou k dosahování stanovených cílů a v neposlední řadě umožňují neustálé zlepšování vzájemné spolupráce. Jakost dodávek dodavatele HH má bezprostřední vliv na kvalitu a spolehlivost našich produktů. Z tohoto důvodu HH požaduje po dodavateli vysokou kvalitu a spolehlivost dodávaných produktů za současného neustálého zvyšování konkurenceschopnosti a to s využitím všech možných prostředků, nejmodernějších technologií a výrobních prostředků, neustálým zlepšováním procesů a omezováním (např. zkracováním časů) činností nepřidávající hodnotu. Dodavatel je zodpovědný za jakost všech svých dodávek. Tato dohoda se vztahuje na všechny produkty dodávané dodavatelem v rámci uzavíraných smluvních vztahů se společností HH. Tato dohoda je tvořena závaznými všeobecnými požadavky na dodavatele. 2. Ochrana obchodního tajemství Dodavatel se zavazuje, že zachovává a bude zachovávat mlčenlivost o získaných informacích, získaných v rámci smluvního vztahu s HH. Zachováváním mlčenlivosti se rozumí nesdělování získaných informací třetím stranám, pokud nedošlo k písemnému souhlasu HH. Toto nesdělování získaných informací se nevztahuje na nezbytně nutné informace pro zabezpečení smluvního vztahu s HH (např. pro subdodavatele HH, který dodává dodavateli HH produkt, který je součástí produktu dodavatele HH). HH akceptuje přiměřená omezení ze strany dodavatele k zajištění jeho provozních tajemství, pokud je jinou formou prokázána spolehlivost a způsobilost dodavatele. Avšak při objevení problémů nebo znepokojení musí být dodavatel připraven podat takové množství informací, které povede k eliminaci problémů nebo nespokojenosti. HH se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v rámci smluvního vztahu s dodavatelem. Zachováváním mlčenlivosti se rozumí nesdělování získaných informací třetím stranám (toto se nevztahuje na zákazníka HH, kterému je nebo bude dodáván produkt, jehož součástí je produkt dodavatele HH). 3. Základní požadavky a cíle pro dodavatele HH stanovuje dodavateli na dané období cílové hodnoty pro jednotlivé oblasti požadavků. Pro jednotlivé níže uvedené oblasti platí následující základní požadavky. A) Požadavky na systém managementu dodavatele Dodavatel musí mít zaveden a udržován systém managementu jakosti dle standardu ISO 9001 v posledním platném znění a směřovat ke strategii nulového počtu neshod. Dodavatel se zavazuje rozvíjet svůj systému managementu jakosti s cílem dosáhnout shody se standardem ISO/TS v posledním platném znění (vhodná je certifikace systému řízení jakosti dle ISO/TS ). Dodavatel bude předávat HH aktuální kopii certifikátů výše uvedených standardů (včetně změn) a informace o případném odebrání certifikátu nebo o zahájení procesu odebrání certifikátu, aniž by čekal až ho k tomu HH vyzve. B) Hodnocení dodavatele HH HH od svých dodavatelů očekává 100%-ní plnění dodávek v požadovaném množství, kvalitě, termínech a podle dalších dohodnutých podmínek. Dodavatel usiluje o cíl v podobě nulového počtu neshod vůči HH. Dodavatelé jsou HH vybíráni a následně hodnoceni dle schopnosti plnit dohodnuté požadavky. Výsledky hodnocení a cíle pro další období budou poskytnuty dodavateli, který na základě hodnocení bude přijímat opatření k zlepšení hodnocení. Vydání: 2 Účinnost od: Strana 3 z 9

4 4. Audity u dodavatele Dodavatel se zavazuje umožnit provedení auditu ze strany HH nebo zákazníka HH u dodavatele k zjištění, zda opatření k zabezpečování jakosti u dodavatele zaručují splnění požadavků HH. Po předchozím vzájemném odsouhlasení termínu může být audit proveden jako audit systému, procesu, produktu nebo jen se zaměřením na určitou problematiku. Dodavatel umožní přístup na pracoviště dodavatele související s výrobou pro HH. Dodavatel se zavazuje vyčlenit patřičné osoby dodavatele (včetně vhodných kancelářských prostor) pro úspěšné provedení auditu. Jestliže HH považuje za nutná nápravná opatření u dodavatele popř. jeho subdodavatele, dodavatel se zavazuje, že neprodleně (dle dohody s HH) připraví plán opatření a bude ho realizovat dle stanoveného harmonogramu odsouhlaseného HH (pokud se HH nezřekne jeho schválení). Dodavatel je povinen provádět minimálně jednou ročně audit výrobního procesu a audit produktu pro každý dodávaný produkt do HH, pokud se tohoto požadavku HH nezřekne. Pokud obsahuje produkt CC znak, musí být jednou ročně prokázáno provedení auditu pro každý takový produkt podle požadavků koncernu Volkswagen uvedených ve Formel-Q Způsobilost Katalog požadavků pro vedení dokumentace D/TLD dílů. 5. Zajištění jakosti v předsérii a při sériové výrobě 5.1 Plánování jakosti Dodavatel se zavazuje použít management projektu s plánováním jakosti (dle doporučených příruček APQP nebo VDA 4.3) už ve fázi vývoje procesu a umožnit HH účast na projektu. Dodavatel se zavazuje k využívání účinných preventivních metod v rámci plánování jakosti a managementu projektu. Tyto metody musí obsahovat zejména následující prvky: Analýzu vyrobitelnosti - přezkoušení, zda poptávaný a požadovaný produkt může být v požadované jakosti, množství a termínu dodán. Úkolem dodavatele je projednání nejasných a upřesňujících požadavků s útvarem nákupu HH a tímto zajištění dostatku informací k prověření vyrobitelnosti. FMEA - procesní FMEA u všech nových a změněných výrobních procesů (případně jiná forma analýzy rizik výrobního procesu po schválení HH). Plánování řízení produktu a procesu (kontrolní plán) - je nutno definovat rozsah řízení (metody řízení a kontroly) produktu a procesu - CO (kontrolovaný / řídící znak produktu a procesu), JAK ČASTO (četnost metody řízení a kontroly), KOLIK (rozsah kontrolovaných znaků), ČÍM (měřidlo), JAK (způsob kontroly), KDO (osoba provádějící kontrolu), VÝSTUP (záznamy o provedené kontrole), REAKCE (popis opatření provedených v případě nevyhovující kontroly). Plánování systémů měření (zkušebních prostředků) - je nutno stanovit zkušební prostředky (druh, množství, rozlišitelnost apod.), způsob a prostředí měření a zabezpečit dostatečně malou nejistotu výsledků měření pomocí analýz systémů měření (dle doporučených příruček MSA - QS 9000, VDA 5). Zvláštní znaky - pro zvláštní znaky (kritické CC a významné SC ) produktu a procesu musí dodavatel prokázat dosažení stanovených hodnot předběžných a trvalých způsobilostí (Pp, Ppk / cp, cpk, viz článek 5.3). Plánování kapacit procesů a provozních prostředků - výrobní procesy a provozní prostředky nutno dodavatelem plánovat na požadovanou kvalitu a kapacitu. Dostatečnou kapacitu výrobních procesů při zajištění odpovídající úrovni jakosti musí dodavatel prokázat měřením skutečné výrobní kapacity během alespoň 1 výrobní směny (pokud není HH stanoveno jinak), přičemž výrobní procesy musí mít alespoň 20%-ní kapacitní rezervu z plánované kapacity pro případné zvyšování objemu výroby zákazníkem HH. Vydání: 2 Účinnost od: Strana 4 z 9

5 Plánování balení - balení musí zaručit zabránění poškození výrobku během dopravy a skladování. Dodavatel při plánování balení rovněž zabezpečuje požadavky životního prostředí dle příslušných předpisů. Rizika ve spolehlivosti dodávání dodavatel musí identifikovat rizika ve všech fázích realizace produktu a omezit dopady těchto rizik na HH. Pro případy výskytu identifikovaných rizik musí existovat postupy pro řešení rizik (Krizové plány). Cílem je zajištění 100%-ní spolehlivosti dodávání produktů HH. 5.2 Proces schvalování produktu Schvalování produktu musí být provedeno v souladu s PPAP popř. VDA 2 v posledním platném znění. Pro schválení produktu musí dodavatelé předložit (pokud není s oddělením nákupu HH dohodnuto jinak): protokol se specifikacemi a naměřenými hodnotami, který obvykle zahrnuje ověření: 1. rozměrů produktu, 2. vzhledu povrchu produktu, 3. mechanických vlastností produktu, 4. chemického složení produktu vzorky produktu v množství, které je upřesněno objednávkou V případě, že vzorky produktu je neekonomické a neúčelné vyrábět a dodávat zvlášť, pak jsou odebrány z první sériové dodávky v HH - platí jen při obdržení svolení oddělením nákupu HH. materiálový list (chemické složení materiálu - obsah jednotlivých prvků) produktu nebo informace o zadání údajů o produktu v IMDS případně další požadavky specifikované oddělením nákupu HH Pokud jsou produkty vyráběny více nástroji, několikanásobnými formami apod., pak musí protokol obsahovat výsledky ověření z každé pozice / místa nástroje, formy apod. a vzorky produktu musí být předloženy také z každé pozice / místa nástroje, formy apod. (včetně označení pozic na jednotlivých vzorcích). Ostatní požadavky uvedené v PPAP (případně VDA 2), které nejsou předkládány pro účely schválení produktu, musí dodavatel zpracovat a uchovat pro případné nahlédnutí na požádání HH. Díly určené pro schválení produktu musí být vyrobeny za plně sériových podmínek (sériové nářadí, metody, prostředí, stroje, materiál apod.). Dodavatel neprodleně s dostatečným předstihem informuje HH a předkládá výše uvedené požadavky oddělení nákupu HH před první dodávkou nebo v rámci první dodávky každého produktu a dále vždy v těchto případech: při přesunu výroby u dodavatele do jiné lokality při změně výrobních podmínek u dodavatele (změna technologie, výrobního postupu, nástroje apod.) při přerušení dodávek nebo výroby u dodavatele delším než 12 měsíců při změně subdodavatele materiálu (produktu) Dodavatel nesmí dodat jakkoliv změněné produkty bez předchozího písemného souhlasu HH. 5.3 Požadavky na způsobilost zvláštních znaků Pro zvláštní znaky (kritické CC a významné SC ) produktu a procesu musí dodavatel prokazovat předběžnou a trvalou způsobilost pomocí vhodných PCI (Proces Capability Indices) jako např. P p, P pk / c p, c pk, dle doporučené metodiky v QS 9000-SPC. Pro některé situace není vhodné použití základních indexů způsobilosti procesu (PCI) jako např. P p, P pk / c p, c pk a proto je nutné použít vždy vhodný PCI pro daný případ. Výsledky dodavatel předkládá na vyžádání. Pro zvláštní znaky se požaduje statistické řízení procesů (SPC) - výjimku tvoří případy, kdy je použití Vydání: 2 Účinnost od: Strana 5 z 9

6 SPC neefektivní nebo obtížné (takovéto případy schvaluje HH po předložení zdůvodnění nevhodnosti použití SPC). Zvláštní znaky musí splňovat kritéria způsobilosti dle následující tabulky: Znak Výsledek Interpretace Proces, který se jeví jako statisticky stabilní (zvládnutý) CC PCI (P p, P pk ) 2,00 SC PCI (P p, P pk ) 1,67 CC PCI (c p, c pk ) 1,67 SC PCI (c p, c pk ) 1,33 Proces splňuje požadavky na předběžnou způsobilost. Proces splňuje požadavky na trvalou způsobilost. Pro CC znaky se požaduje zavedení takových opatření, která s vysokou pravděpodobností (a spolehlivostí) odhalí neshodný produkt dříve, než se dostane do HH (doporučuje se 100%-ní automatická kontrola). V případě nesplnění kritérií způsobilosti u zvláštních znaků, se požaduje zavedení takových opatření, která s vysokou pravděpodobností (a spolehlivostí) odhalí neshodný produkt dříve, než se dostane do HH. Tyto opatření musí být funkční až do doby než dojde k prokázání trvalé způsobilosti procesu. 5.4 Kontrola dodaných produktů HH kontroluje produkty od dodavatele z hlediska dodržení termínů, množství, identity, jakož i zjevných vad. Ke každé dodávce dodavatel přikládá dokument kvality - atest (inspekční certifikát) 3.1 dle EN , pokud je HH požadován, který standardně obsahuje specifikace parametrů a naměřené hodnoty. Měření parametrů uváděných v atestu musí provádět pracovník nezávislý na řízení výrobního procesu. Parametry obsažené v atestu jsou dohodnuty dodavatelem s HH. Minimálně jednou ročně provede dodavatel kontrolu všech (případně jen vybrané parametry dle dohody s HH) parametrů produktu (rekvalifikační zkoušky) a výsledky obsahující specifikace parametrů a naměřené hodnoty zašle HH. Měření parametrů musí provádět pracovník nezávislý na řízení výrobního procesu. 5.5 Identifikace a zpětná sledovatelnost Dodavatel musí během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. HH dále požaduje systém zpětné sledovatelnosti, který umožní zpětné dohledání produktů (původ materiálů a průběh zpracování). HH požaduje důsledné uplatňování podpůrného systému Fi-Fo a důsledné oddělení jednotlivých výrobních šarží / taveb (od tohoto požadavku může být HH upuštěno jen v případech, kdy to neovlivní jakost produktu). Vydání: 2 Účinnost od: Strana 6 z 9

7 5.6 Řízení neshodných produktů, nápravná a preventivní opatření Dodavatel musí zajistit, aby produkt, který není ve shodě s požadavkem HH, byl identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání HH. Dodavatel musí udržovat záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně získaných výjimek. Systém managementu jakosti dodavatele musí dát podnět k analýze příčin a stanovení nápravných a preventivních opatření vyplývajících z neshod produktu vedoucí k zabránění opakování neshod. Dodavatel v plném rozsahu zodpovídá za okamžitou reakci v případě dodání neshodných produktů do HH nebo v případě, že vadné produkty od dodavatele zapříčiní zákaznickou reklamaci produktů (případně upozornění zákazníka na nedostatečnou jakost produktu) HH. Okamžitá reakce obsahuje náhradní plnění reklamované dodávky, třídění, vícepráce, zkoušky, analýzy apod.. HH bude za každou oprávněnou reklamaci účtovat 150 EUR za administrativní úkony vzniklé na straně HH. HH může dále požadovat úhradu prokazatelných vícenákladů (včetně vícenákladů u zákazníka HH) souvisejících s řešením dodaného neshodného produktu v souladu s platnými zákonnými předpisy. V případě problémů (reklamace, neshody, upozornění) budou ze strany dodavatele podniknuty neprodleně odpovídající opatření. Dodavatel musí písemně reagovat na reklamaci nejpozději do 24 hod formou zprávy ( ), která musí obsahovat následující body: a) identifikační údaje vztahující se k reklamaci HH, b) popis nevyhovujícího stavu, c) okamžitá opatření (k omezení škod) Nejpozději do 14-ti dnů od zaslání reklamace musí dodavatel předložit písemnou zprávu ( ), která bude obsahovat další kroky řešení, zejména: d) příčinu nevyhovujícího stavu e) plánovaná či realizovaná opatření k nápravě (odstraňující příčinu) Dodavatel musí mít stanoven proces řešení problémů, který vede k identifikaci a eliminaci příčin problémů. HH na vyžádání u významných problémů požaduje použití metody 8D jako formu řešení problémů v rámci vyskytujících se nedostatků u dodávek. V rámci metody 8D jsou vyžadovány tyto kroky: 0 - připrav se na zahájení procesu 8D (definuj okamžité nouzové opatření), 1 - sestav pracovní tým, 2 - popiš problém (CO, KDE, KDY, KOLIK?), 3 - vypracuj a zaveď dočasná opatření k omezení škod, 4 - definuj a potvrď základní příčiny a místo úniku, 5 - stanov a ověř nápravná opatření pro základní příčiny, 6 - zaveď trvalá nápravná opatření a kontroluj jejich účinnost, 7 - stanov preventivní opatření, 8 - zhodnoť a oceň výkon a úspěšnost týmu. Po obdržení reklamace v případě požadavku HH na použití 8D je dodavatel povinen do 24 hodin realizovat první 4 kroky 8D a zaslat oddělení řízení jakosti ve HH 8D s vyplněnými kroky 0-3. O průběhu realizace zbývajících kroků je dodavatel povinen podávat informace v pravidelných intervalech (min. 1 za 2 týdny). Kompletní zprávu 8D dodavatel předloží nejpozději do 3 měsíců pokud není dle charakteru řešeného problému dohodnuto s oddělením řízení jakosti jinak. Vydání: 2 Účinnost od: Strana 7 z 9

8 5.7 Dokumenty a záznamy Dodavatel je povinen uchovávat dokumenty a záznamy jakosti v souladu s požadavky VDA 1, Prokazování - směrnice pro dokumentování a archivaci požadavků na jakost a záznamů o jakosti a příslušných systémových předpisů. HH si vyhrazuje právo nahlédnout do dokumentů a záznamů souvisejících s dodávanými produkty. 6. Bezpečnost a ochrana životního prostředí Dodavatel se zavazuje, že bude plnit všechny právní požadavky týkající se životního prostředí (zejména směrnice EU 2000/53/EC ve znění pozdějších předpisů, RoHS, nařízení REACH a GADSL), zdraví a bezpečnosti při práci platné v zemích, kde je produkt vyráběn, a bude usilovat, aby zabránil veškerým negativním dopadům na osoby a životní prostředí. 7. Závěrečná ustanovení Dodavatel je zodpovědný za dodání požadovaných dílů v požadovaném množství a čase. Dodavatel je zodpovědný za přenesení požadavků HH na své subdodavatele, kteří se podílejí na produktu dodávaném do HH pokud je to smluvně stanoveno. Tato dohoda platí bez časového omezení do okamžiku její změny. Platnost této dohody může být ukončena 3 měsíce po písemném předložení odstoupení od této dohody. Platnost této dohody však zůstává pro všechny dodávky na základě kupních smluv, které byly před ukončením této dohody uzavřeny. Veškeré změny a dodatky této dohody musí být učiněny písemně a podléhají písemnému souhlasu obou stran. Vydání: 2 Účinnost od: Strana 8 z 9

9 8. Zkratky a pojmy Zvláštní znaky - Důležité znaky produktu nebo procesu stanovené HH a dodavatelem na základě znalosti produktu a procesu. Zvláštní znaky jsou rozděleny do dvou skupin: a) Kritický znak (critical characteristic), označení CC (případně D nebo TLD u koncernu Volkswagen) Je znak produktu nebo procesu, jehož odchylka by mohla ohrozit bezpečnost, zdraví a dodržení zákonných předpisů. b) Významný znak (significant characteristic), označení SC Je znak produktu nebo procesu, jehož odchylka by mohla ovlivnit spokojenost zákazníka (konečný uživatel, montážní závod, HH, následující výroba) jako např. způsobilost k montáži, funkčnost, zpracovatelnost, vzhled apod.. Fi-Fo - First-in-first-out (první do - první ven) - systém organizace příjmu a výdeje produktů zabezpečující, že produkty přijaté s nejstarším datem jsou vydány jako první. SPC - Statistická regulace (řízení) procesu. PCI - Proces Capability Indices P p, P pk - Indexy předběžné způsobilosti výrobního procesu nebo produktu (pro hodnocený znak). c p, c pk - Indexy trvalé způsobilosti výrobního procesu nebo produktu (pro hodnocený znak). APQP - Advanced Process Quality Plan - moderní plánování jakosti výrobku IMDS - International Material Data System - mezinárodní systém materiálových dat FMEA - Failure Mode and Effects Analysis (Analýza způsobů a důsledků poruch). 9. Související dokumenty ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky ISO/TS Systémy managementu jakosti - Zvláštní požadavky pro organizace zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu APQP Moderní plánování jakosti výrobku a plán regulace dle QS 9000 PPAP Proces schvalování dílů k výrobě dle QS 9000 MSA Analýza systému měření dle QS 9000 SPC Statistická regulace (řízení) procesu dle QS 9000 VDA 1 Prokazování - směrnice pro dokumentování a archivaci požadavků na jakost a záznamů o jakosti VDA 2 Zabezpečování jakosti dodávek VDA 4.3 Zajišťování jakosti před sériovou výrobou - Plánování projektu VDA 5 Způsobilost kontrolních procesů Vydání: 2 Účinnost od: Strana 9 z 9

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Sériové výrobky (stav 06/2004) 0 Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality) Sériové výrobky

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š.

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice příslušných norem... 2 3. Přezkoumání smlouvy... 2 4. Plánování kvality... 2 5.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 1 S t r á n k a 1. Úvod Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou LUKOV plast spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Tento manuál je závazný dokument,

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS)

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS) 496 87 131 Společnost zapsaná u bankovní spojení (dále též Dodavatel ) Strana 1 Nákupčí Telefon Dodavatel Rámcová smlouva Dodací podmínky: Počátek účinnosti: Doba trvání: (s výjimkou zvláštního ujednání

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14 Příručka dodavatele Závody Autopříslušenství Kvalita a životní prostředí Rev. č. 6 z 06/2014 Vypracoval: Nákup a kvalita Stránka 1 z 14 Gumotex, a.s. F0817 Vydání

Více

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE PŘÍLOHA č. 1 (S04 Nakupování) Tato příloha č. 1 ke směrnici S04 Nakupování je chráněna autorským právem. K jakémukoli jinému použití nebo rozmnožování celku nebo

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

SMĚRNICE JAKOSTI PRO DODAVATELE

SMĚRNICE JAKOSTI PRO DODAVATELE Stav I, změněno září 2015 (Změny vyznačeny tučně/kurzívou) Strana 1 z 11 1. Úvod Firma EuWe je společně v teamu se svými dodavateli a ve smyslu spolehlivého partnera pro své zákazníky zaměřena na další

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 (ČSN P ISO/TS 16949:2009) Systémy managementu kvality Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťující sériovou výrobu

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 7-8 Ročník: Identifikace

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty)

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty) Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám a to proseat SAS, proseat n.v., proseat GmbH + Co.KG, proseat s.r.o, Proseat Sp. z o.o., Proseat

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi o společnosti zákazníka důvěrně v souladu s

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Smlouva o jakosti, zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti (Smlouva o zajištění jakosti)

Smlouva o jakosti, zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti (Smlouva o zajištění jakosti) QAA* *Platí pro celou verzi smlouvy v CZ při jakýchkoliv nesrovnalostech (vzniklých překladem z originálu EN (angličtina) platí vždy jen EN (originální) verze! *POZOR! CZ verze slouží jen jako neformální

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI II

PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI II učební text Jiří Plura Ostrava 2012 Recenze: Ing. Dagmar Dreiseitelová, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Plánování jakosti II

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7

Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7 Dohoda o zajištění kvality (QSV) Tato Dohoda o zajišt ní kvality je nedílnou sou ástí smlouvy o obchodním vztahu dodavatele a následujících

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Dodávky obkladových a podlahových palubek na rok 2011.

Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Dodávky obkladových a podlahových palubek na rok 2011. Františka Diviše 984, 104 00 10 Uhříněves Asko a.s. se sídlem Šternberkova 8, 170 00 7, Česká republika dále jen vyhlašovatel vyhlašuje podle 281 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD I. Obecná ustanovení PÓROBETON Ostrava a.s. jako výrobce pórobetonových výrobků a dodavatel dalších komponentů pro hrubou

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

TRAINING PROGRAM 2015

TRAINING PROGRAM 2015 TRAINING PROGRAM 2015 Quality Awareness Training - Vstupní školení do systémů a nástrojů kvality ISO 9001:2008 - Systém řízení kvality podle ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 - Systém řízení kvality dle

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRŮBĚH PROJEKTU Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Květen 2006 Projektování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více