MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO BLŠANY Z Á P I S"

Transkript

1 -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi zastupitelstva města (Petr Borik- přijde později, Irena Vostřelová omluvena, Jana Jančíková) Občané: 6 Program : 1. Zahájení 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Blšany 4. Schválení programu 5. Kontrola usnesení 6. Rozpočtové opatření č. 4/ Výsledky přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany za I. pololetí 2014 dne Schválení kupních cen pozemků 9. Prodej a pronájem pozemků v majetku Města Blšany 10. Jednací řád Města Blšany 11. Schválení opatření obecní povahy č. 1/2014 o vydání Územního plánu Města Blšany 12. Rekonstrukce sv. Václava zhotovení rámečku 13. Žádosti 14. Fond rozvoje bydlení 15. Informace o činnosti MěÚ Blšany a dosažených výsledcích za uplynulé období 16. Informace z kontrolního a finančního výboru 17. Návrhy, připomínky, podněty 18. Usnesení 19. Závěr 1. Zahájení Průběh zasedání zastupitelstva města Starosta přivítal členy zastupitelstva města a občany, kteří se dnešního zasedání zúčastnili, a konstatoval, že na dnešním zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva a je usnášeníschopné. Zasedání bylo zahájeno v 17:08 hodin.

2 -2-2. Schválení ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitel Radek Vostřel a zastupitelka Emilie Vacinková. Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Blšany K obsahu zápisu a usnesení z minulého zasedání nebyly do dnešního dne vzneseny žádné připomínky. O slovo se hlásí pan Havlík, který má dvě připomínky v minulém zápise ze zasedání zastupitelstva města je zapsána chybně jeho otázka, proč se musí začerňovat jména osob v Blšanských listech. Správná otázka zněla, proč se v Blšanských listech začerňují názvy firem, které si žádají město o peníze. - v minulém zápise ze zasedání zastupitelstva nebylo zapsáno, že se hledaly 15 minut zadávací podmínky k výběrovému řízení na hřiště u kina v Blšanech, které vyhrála firma Tewiko. Nic se nenašlo jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. 4. Schválení programu Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s oznámením zveřejněném na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany. Nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta požádal zastupitele o schválení dnešního programu. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 5. Kontrola usnesení Starosta Petr Bukáček komentuje splnění úkolů se souhrnu přijatých usnesení č. 5/2014 ze dne V odstavci schvaluje nesplněn bod č. 5/11b oprava příjezdové cesty v Soběchlebech. Dále nesplněn bod č. 5/14 nebyla uzavřena a podepsána smlouva o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým úřadem Teplice. Úkoly dřívějších usnesení byly splněny. Zastupitelé berou všemi hlasy na vědomí. 6. Rozpočtové opatření č. 4/2014 Dne byl zastupitelům města zaslán elektronickou cestou k prostudování návrh rozpočtového opatření č. 4/2014. Součástí návrhu opatření je důvodová zpráva, ke které podala vysvětlení účetní města Blšany paní Šárka Horáková.

3 -3- Zastupitelstvo města hlasováním vyjadřuje souhlas s předloženým rozpočtovým opatřením s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku ,00 Kč, s navýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku 3.100,00 Kč a s financováním v částce ,00 Kč. Zastupitel Dr. Josef Pešek má dotaz co financujeme, jelikož financování je splácení dluhu. Paní Šárka Horáková odpovídá, že žádný dluh nemáme a vysvětluje, co v rozpočtu města tvoří položka financování. Dále se dotazuje, co znamená položka zapůjčení valníku a prodej radiátorů. K tomuto dotazu se vyjadřuje pan starosta. Rozpočtové opatření č. 4/2014 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 7. Výsledky přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany za I. pololetí 2014 dne Dne byly pověřeny účetní Městského úřadu v Blšanech paní Šárka Horáková a pokladní Městského úřadu v Blšanech paní Jana Uhlíková, aby vykonaly veřejnosprávní kontrolu v MŠ Blšany podle 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), jejímž předmětem bylo vedení účetnictví příspěvkové organizace za I. pololetí 2014, rozpočtová kázeň, kontrola pokladny, čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb a inventarizace majetku. Za příspěvkovou organizaci byla přítomna ředitelka MŠ paní Olga Vrábíková. Dne byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace MŠ Blšany zaslána elektronickou cestou zastupitelům města k prostudování. Při dílčím přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace k nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, pouze v měsíci květnu 2014 byl překročen pokladní limit. Zastupitelstvo města Blšany bere všemi hlasy na vědomí. 8. Prodej pozemků v majetku Města Blšany schválení kupních cen a) k.ú. Malá Černoc Zastupitelstvo města Blšany projednává na základě přijaté Metodiky stanovení cen za pronájem pozemků a prodej pozemků ve vlastnictví Města Blšany kupní cenu pozemku parcelní číslo 1508/2 o výměře 80 m 2 zahrada v katastrálním území Malá Černoc ve výši 7.130,00 Kč, která je i cenou obvyklou dle vypracovaného znaleckého posudku č. 7051/271/2014 soudního znalce pana Zdenka Eisenhammera, Příčná 525, Kryry, cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.452,00 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč. Zastupitelé diskutují o špatně zkompletovaných znaleckých posudkách. Zastupitelstvo města hlasuje o schválení kupní ceny tohoto pozemku s tím, že pan znalec správně zkompletuje znalecký posudek uvedený výše. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

4 -4- b) k.ú. Liběšovice Zastupitelstvo města Blšany projednává na základě přijaté Metodiky stanovení cen za pronájem pozemků a prodej pozemků ve vlastnictví Města Blšany kupní cenu pozemku parcelní číslo 1187/13 o výměře 64 m 2 zahrada v katastrálním území Liběšovice ve výši 6.190,00 Kč, která je i cenou obvyklou dle vypracovaného znaleckého posudku č. 7052/272/2014 soudního znalce pana Zdenka Eisenhammera, Příčná 525, Kryry, cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.452,00 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč. Zastupitelstvo města hlasuje o schválení kupní ceny tohoto pozemku s tím, že pan znalec správně zkompletuje znalecký posudek uvedený výše. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 9. Prodej a pronájem pozemků v majetku Města Blšany a) Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost Sdružení Sv. Václava, patrona české země, Blšany o pronájem části pozemku parcelní číslo 1200/1 v k.ú. Liběšovice. Tento pozemek obklopuje st. p. č.117, na které stojí poutní kaple sv. Anny. Záměr o pronájem části výše uvedeného pozemku v katastrálním území Liběšovice byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany v období od do Zastupitelé navrhují cenu za pronájem 1,00 Kč za 1 rok na dobu neurčitou a dále navrhují nedělat geometrický plán a pronajmout 500 m 2. Zastupitelé hlasují o pronájmu p. p. č. 1200/1 o výměře 500 m 2 v k.ú. Liběšovice za 1,00 Kč/1 rok na dobu neurčitou Sdružení Sv. Václava, patrona české země, Blšany. Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 1 (Radka Fišerová) b) Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost manželů Václava a Agnes Pechových, Liběšovice 82, Žatec o koupi části pozemků v katastrálním území Liběšovice KN st. 98 výměra část zastavěná plocha a nádvoří KN 255/8 výměra část zahrada Záměr o prodeji výše uvedených pozemků v katastrálním území Liběšovice byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany v období od do Zastupitelé nahlížejí do mapy a zastupitel Dr. Josef Pešek uvádí, že na požadované části tohoto pozemku stojí studna. Zastupitelka Radka Fišerová navrhuje pronajmout tyto pozemky manželům Pechovým. Zastupitel Dr. Josef Pešek uvádí, že je tento bod špatně připraven. Vedení města se na tento pozemek nebylo podívat a nezjistilo se, že zde stojí studna.

5 -5- Zastupitelka Radka Fišerová navrhuje nezabývat se tímto prodejem a přenechat prodej na příští zastupitelstvo a až budou podklady lépe připraveny. K tomuto názoru se připojuje zastupitel Dr. Josef Pešek. Přišel zastupitel Petr Borik v 17:57 hod. Zastupitel Radek Vostřel telefonicky zjistil, že se opravdu na požadované části pozemku nachází studna. Zastupitelé hlasují o neschválení prodeje výše uvedených pozemků v katastrálním území Liběšovice manželům Pechovým, Liběšovice 82, Žatec. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 c) Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost pana Petra Bubna, Liběšovice 31, Žatec o koupi části pozemku v katastrálním území Liběšovice KN st. 20 výměra část zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Záměr o prodeji výše uvedeného pozemku v katastrálním území Liběšovice byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany v období od do Zastupitelé hlasují o prodeji části výše uvedeného pozemku v katastrálním území Liběšovice panu Petru Bubnovi, Liběšovice 31, Žatec, s tím, že si kupující uhradí náklady na zaměření pozemku. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: Jednací řád Města Blšany Dne byl zastupitelům města zaslán elektronickou cestou dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Města Blšany. Zastupitel Dr. Josef Pešek navrhuje rozšířit bod č. 16 o toto znění - který slouží k dokumentaci průběhu zasedání a vyhotovení zápisu z jednání. Zvukový záznam bude archivován dle zákona o archivnictví. Ukončení archivace podléhá schválení zastupitelstva. Zastupitelé hlasují o dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Města Blšany a rozšíření bodu č. 16 o výše uvedené znění. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

6 Schválení opatření obecné povahy č. 1/2014 o vydání Územního plánu Města Blšany Dne byly zastupitelům města zaslány elektronickou cestou k prostudování podklady ke schválení opatření obecné povahy č. 1/2014 o vydání ÚP Blšany. Zastupitelstvo města projednalo návrh opatření obecné povahy č. 1/2014, kterým se vydává Územní plán Blšany zpracovaný projektantem Ing. arch. Pavlem Krolákem, Zázvorkova 1998, Praha 5. Zastupitelé hlasují o schválení opatření obecné povahy č. 1/2014, kterým se vydává Územní plán Blšany. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: Rekonstrukce sv. Václava zhotovení rámečku Pan starosta předložil návrh paní zastupitelky Jany Jančíkové o dodělání rámečku na reliéfu výklenkové kaple sv. Václava. Byly předloženy dvě cenové nabídky- první ,00 Kč bez DPH a ,00 Kč s DPH. Dle odborníků by tato akce měla proběhnout na jaře příštího roku. Starosta navrhuje nechat o této akci rozhodnout nové zastupitelstvo. Zastupitelé berou na vědomí. 13. Žádosti a) Žádost občanů obce Stachov Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost občanů obce Stachov o opravu jediné cesty na Stachově. Občan pan Havlík připomínkuje, že za posledních 8 let dostala obec Stachov 2,7 % z investičních nákladů města. Tak není o čem přemýšlet. Zastupitelstvo města doporučuje nově zvolenému zastupitelstvu města Blšany opravit cestu na Stachově. Pro přijetí: 9 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: 0 b) Žádost o zřízení věcných břemen Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost paní Simony Horničákové o zřízení věcných břemen z důvodu zástavy domu pí Brodské, Siřem čp. 3 vůči KB Louny. Zastupitelé diskutují a navrhují zpracování smlouvy o zřízení věcných břemen. Zastupitelé hlasují o zpracování smlouvy o zřízení věcných břemen. Pro přijetí: 9 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: 0

7 -7- c) Žádost o zřízení věcného břemene Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost Státního pozemkového úřadu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby Polní cesta HC 4 v k.ú. Malá Černoc a k zavázání se k úhradě částky ,00 Kč za zřízení služebnosti a poplatku za zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí. Zastupitelé hlasují o úhradě částky ,00 Kč za zřízení služebnosti a poplatku za zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí. Pro přijetí: 9 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: 0 d) Žádost o finanční podporu Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost CK LUCAS FRAMES Blšany, z.s. v zastoupení předsedy klubu pana Pavla Záleského o doplacení druhé části finanční podpory závodnici v cyklistice slečně Lucii Záleské ve výši ,00 Kč za II. pololetí roku Zastupitelé hlasují o doplacení druhé části finanční podpory závodnici v cyklistice slečně Lucii Záleské ve výši ,00 Kč za II.pololetí roku Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 e) Žádost o finanční příspěvek Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost občanského sdružení GRATIA LOCI, o.s., Krásný Dvůr o finanční příspěvek na akci Jablečný den, který se koná na zámku v Krásném Dvoře. Zastupitelé hlasují o finančním příspěvku o.s. Gratia Loci na akci Jablečný den v Krásném Dvoře. Pro přijetí: 0 Proti: 9 Zdrželi se hlasování: 0 Usnesení nevzniklo. f) Smlouva o spolupráci Dne byla zastupitelům města zaslána elektronickou cestou k prostudování smlouva o spolupráci s firmou Trustia Czech Republic, s.r.o., Rokycanova 23, Praha 3 na pronájem míst k umístění technologie výměnou za poskytování služeb občanům. Zastupitel Jan Čermák - doplnit do smlouvy v případě ukončení smlouvy, vrátit střechy a komíny do původního stavu. Zastupitel Dr. Josef Pešek uvádí, že smlouva je postavená podle starého obchodního zákoníku a tudíž neplatná. Vraťte smlouvu předkladateli k přepracování a dávejte do zastupitelstva věci prověřené, jelikož většinu času tady strávíme tím, že se zabýváme nepodstatnými věcmi. Firmě Trustia Czech Republic, s.r.o. budou sděleny všechny připomínky zastupitelů k přepracování smlouvy o spolupráci.

8 -8- Zastupitelé hlasují o neuzavření smlouvy o spolupráci s firmou Trustia Czech Republic, s.r.o. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: Fond rozvoje bydlení Podmínky poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2014 byly zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce v období od do Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2014 byla stanovena nejpozději do čtvrtka 31. července 2014 do 14:00 hodin. K tomuto termínu nebyla podána na Městský úřad Blšany žádná žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok Zastupitelé berou všemi hlasy na vědomí. 15. Informace o činnosti MěÚ Blšany a dosažených výsledcích za uplynulé období Hřiště Siřem Hřiště za Kinem v Blšanech Topení v MŠ Blšany Oprava komunikace ke hřbitovu v Malé Černoci Oprava komunikace dolní části návsi v Soběchlebech Nákup křovinořezu Oprava akumulátorů v rozhlasech Svatováclavský jarmark 2014 náklady ,62 Kč příjmy ,00 Kč Zastupitel Dr. Josef Pešek má připomínku předčítá část článku z novin, který se týká výstavby dětského hřiště u kina v Blšanech firmou TEWIKO. Je překvapen, že výkopové práce na tomto hřišti dělala firma FISMAT. Nepřipadá mu rozumné vybrat firmu z Liberce a ta firma si najme firmu z Blšan. To jsme mohli celou akci zadat firmě FISMAT. Pan Havlík má dotaz na jakém základě byla firma TEWIKO vybrána. Pan starosta odpovídá, že byla vybrána komisí z došlých nabídek, které na úřad došly. Zastupitelka Radka Fišerová zasahuje do debaty a ráda by přečetla zápis z jednání kontrolního výboru a poté pokračovat v diskusi k záležitosti výběru firmy Tewiko. 16. a) Zpráva z jednání kontrolního výboru dne S průběhem jednání kontrolního výboru seznámila Zastupitelstvo Města Blšany předsedkyně paní Radka Fišerová. Předčítá celý obsah zápisu. Předmětem jednání byla kontrola plnění usnesení č. 4 ze dne a plnění usnesení č. 5 ze dne Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Zastupitelé berou osmi hlasy na vědomí, zastupitel Petr Borik se zdržel hlasování.

9 -9- Pan Havlík se dotazuje, zda byla firma Tewiko nejlevnější. Zastupitelka Radka Fišerová a zastupitel Jan Čermák vysvětlují, jaké došly nabídky a na jakém základě byla firma vybrána. Do debaty se vkládá zastupitel Radek Vostřel, který vysvětluje další podmínky výběru. Dále se pan Havlík dívá na dodací list z faktury firmy Tewiko a nechápe cenu za dopadové plochy, které jsou zasypány kačírkem. Výkopové práce prováděla firma Fismat a dotazuje se zastupitelsky Radky Fišerové za kolik peněz firma Fismat udělala tuto zakázku. Paní Fišerová odpovídá, že za ,00 Kč. Dále pan Havlík připomíná, že zasypání udělala firma Tewiko za ,00 Kč, takže město stálo zasypání dopadových ploch cca ,00 Kč. Proč se nepočkalo s výstavbou do doby, než město získá dotaci. Pan Havlík podá podnět k trestnímu oznámení. Pan Havlík se dotazuje pana místostarosty Vlastimila Polcara, proč se zdržel hlasování při změně smlouvy s firmou Tewiko. Pan místostarosta odpovídá, že se zdržel proto, aby nebyl osočen, že byl podplacen. Dále opět probíhá diskuse, jak byly firmy do řízení vybrány a jaká byla kritéria. Kritéria byla cena, počet herních prvků, záruka a vyřízení získání dotace. Pan starosta uvádí, že zapomněl na to, že firmy nebyly obesílány, ale samy zaslali nabídky. Proto žádná nebyla v obálce a na výběrovém řízení se žádná obálka nerozlepovala. Proto také nebyla komisi rozesílána zadávací dokumentace. Pan Smola se vyjadřuje k této diskusi a myslí si, že celé řízení mělo být zrušeno, jelikož firma nezískala dotaci. Pan Havlík rozpoutává diskusi o zateplení MŠ v Blšanech nebyly rozpočtovány vícepráce a méněpráce. Zastupitel Dr. Josef Pešek souhlasí s méněpráce a vícepráce, ale zastupitelstvo by mělo být o těchto pracích informováno. Je to chyba vedení. b) Zpráva z jednání finančního výboru dne a Jelikož se zastupitelka a předsedkyně finančního výboru paní Jana Jančíková nedostavila, tento bod se odsouvá na příští zasedání zastupitelstva. Pan starosta jen doplňuje, že Městu Blšany byly vráceny peníze za elektrickou energii. Zastupitel Dr. Josef Pešek má připomínku k činnosti výboru životního prostředí, který nekoná svou činnost. Vůbec neví, jestli tento výbor pracuje nebo jestli dostává úkoly. Nesouhlasí s vyplácením odměn členům tohoto výboru. Myslí si, že v obcích je spousta práce pro tento výbor. Odpovídá mu zastupitel a předseda výboru životního prostředí Radek Vostřel momentálně nemá výbor žádné podněty ke své činnosti. Co se týká odměn, tak zastupitel Radek Vostřel svou odměnu předává Osadnímu výboru Liběšovice a Siřem. Další členové výboru, kteří nejsou zastupitelé, pobírají odměnu, kterou mu schválí zastupitelstvo města na konci roku jednorázově podle činnosti. 17. Návrhy, připomínky, podnět

10 -10- Diskuse Pan Havlík poukazuje na to, že pan místostarosta Vlastimil Polcar si domů nechal přivézt dřevo bez dokladu, tedy že ho zcizil, k čemuž se i přiznal a na základě toho požádal, aby město vedlo pořadí zájemců, které bude zveřejněno na internetu a aby zde bylo uvedeno, kdo už dřevo dostal a zaplatil. Místo toho město, zveřejňuje transparentní účet, který zveřejňují politické strany kvůli sponzoringu. Ptá se, k čemu je nám transparentní účet. Nikdo se v něm nevyzná. Je to populistické gesto. Pan místostarosta Vlastimil Polcar reaguje a říká, že od dubna dřevo není na prodej. Až nyní zaměstnanci začínají těžit a začne se rozvážet. Pan Havlík tabulka na internetu je, ale po celou dobu s ní nikdo nepracuje. Není tam odškrtnutý jediný člověk. Pan Havlík co si člověk přečte z transparentního účtu. Pan starosta Petr Bukáček reaguje, že každý občan může mít přehled o tom, za co město platí, kolik má město peněz. Pan Havlík namítá, že si z transparentního účtu nic nepřečte. Z plateb není zřetelné, za co jsou a jaké platby město dostalo. Pan starosta namítá, že si může požádat o informaci a bude mu sděleno, za co která platba je. Zastupitelka Radka Fišerová, uvádí, že když se platba zadává na účet, mělo by se napsat za co platba je a komu. Paní účetní Šárka Horáková odpovídá, že se snaží napsat celý název firmy a účel platby, ale nevejde se tam napsat tolik znaků. Pan Havlík chce vysvětlit, proč zaměstnanci města sekají před domem pana Vostřela trávu. V Soběchlebech se nic takového neděje. Pan místostarosta odpovídá, že v každé vesnici sekají zaměstnanci od cedule k ceduli. V Liběšovicích sekali škarpu před domem pana Vostřela. Zastupitel Radek Vostřel se ohrazuje, že na jeho pozemku nikdo trávu nesekal. Pan Havlík namítá, že zaměstnanci města by mohli dát do pořádku školu v Soběchlebech. Nejsou zde natřená okna, nejdou zavírat dveře, nejsou ve dveřích kliky, zámky atd. Odpovídá pan starosta, že žádost Osadního výboru Soběchleby o sociální zařízení byla splněna a dále, že si bude Osadní výbor opravovat školu svépomocí. Pan Havlík se dotazuje, proč byli pozváni na schůzku v kině, kde se jednalo o kanalizaci, pouze občani Blšan. Pan starosta odpovídá, že si nemyslí, že by se ve spádových obcích měla dělat centrální kanalizace a proto byli pozváni pouze občané Blšan. Pan Havlík namítá, že zde byla anketa, aby občané rozhodli, jakou kanalizaci chtějí. Občané chtějí gravitační a zastupitelé schválili stejně jinou. Proč se tedy anketa prováděla. Pan starosta odpovídá, že si město nechalo zpracovat studii na odkanalizování města Blšany a zjistilo se, že gravitační kanalizace je pro Město Blšany neufinancovatelná. Pan starosta s panem Havlíkem diskutují o tabulkách z této studie, konkrétně o čerpacích stanicích a finančních nákladech. Pan Havlík uvádí kolik investičních nákladů v procentech vynaložilo město na každou z obcí : Blšany a Siřem 60%, Liběšovice 10,8%, Malá Černoc 11%, Soběchleby 14% a Stachov 2,7%. Pan Havlík se dotazuje zastupitele Jana Čermáka, který sliboval před kandidaturou v minulých volbách, že finanční prostředky budou rozdělovány do každé obce stejným dílem.

11 -11- Co udělal za čtyři roky, aby byly rozděleny rovným dílem. Zastupitel Jan Čermák odpovídá, že když byl předložen zastupitelstvu dobrý návrh na zlepšení přilehlé obce, tak ho svým hlasem podpořil. Na totéž se pan Havlík dotazuje i pana starosty a místostarosty. Co udělali za celé čtyři roky. Jestli znají, jaký je stav přilehlých obcí. Pan starosta odpovídá, že znají. Pan Havlík poukazuje na cestu v Soběchlebech, která nebyla opravena. Dále pan Havlík má dotaz na zastupitelku Emilii Vacinkovou. Dotazuje se, že když nakoupila před 8 lety ČOV a nic se s nimi neděje, co za ty léta udělala pro to, aby se s nimi začalo něco dělat. Je zodpovědná za 6-ti milionovou škodu a kandiduje opět. Zastupitelka Emilie Vacinková odpovídá, že smlouvu podepsala, ale tuto smlouvu schválilo celé zastupitelstvo. Bylo na rozhodování málo času. Uvádí dále, že padesát ČOV je zabudováno v zemi. Rozpoutala se velká diskuse o tom, co se neudělalo v Soběchlebech. Opět se řeší situace s cestou na Stachově. A opět se řeší, jak byla vybrána firma, která stavěla dětské hřiště za kinem. Proč se nepočkalo se stavbou a vybudovalo se před volbama. Zastupitel Dr. Josef Pešek očekával, že dnešní zasedání bude probíhat v jiném duchu. Že bude zastupitelstvo bilancovat, jakých výsledků dosáhli, co se podařilo a nepodařilo. Co zastupitelstvo připravilo těm, co přijdou po nich. Dále ho mrzí, že pan starosta zastupitelstvo neinformoval o celém průběhu a výsledku soudního procesu s ním vedeným. Veškeré informace co víme, máme z novin, které mohou lhát. Občané a zastupitelé nejsou informování a proto vznikají mezi občany zkreslené informace. V naší obci je viník hrdina a ty co na vinu poukázali, jsou špatní. Je ostuda celého zastupitelstva, že jsme si zde neudělali pořádek. Pan starosta odpovídá, že neměl potřebu vyjadřovat se ke svému odsouzení. Dále uvádí, že se odvolal a neví, co se bude dít dál. Dále přeje všem zastupitelům hodně štěstí v nastávajících volbách a nechce hodnotit toto zastupitelstvo. Občan pan Josef Pešek se dotazuje, proč na zasedání Svazku obcí jezdí oba dva zástupci města, i když na minulém zasedání zaznělo, že na Svazek jezdí pouze starosta. Na internetu jsou v zápise uvedeni oba dva. Odpovídá starosta, že na radu Svazku obcí jezdí jeden představitel města a na zasedání Svazku obcí jezdí oba dva. Další dotaz - kdo pověřil Dr. Zrůsta, aby zastupoval při soudním jednání Město Blšany. Starosta Petr Bukáček odpovídá, že státní zástupce nebo policie. Byl nám přidělený soudním příkazem. Město ho neplatí a nemá s ním nic společného. Zastupitel Dr. Josef Pešek uvádí, že je to nepochopitelné, aby orgán činný v trestním řízení určoval Dr. Zrůsta, byť je advokát, aby zastupoval Město Blšany. Mělo by ho pověřit zastupitelstvo. Pan Havlík chce celý zápis z dnešního jednání zastupitelstva vytisknout v Blšanských listech. Odpověď je to možné, ale bude to problém z technické stránky.

12 -12- Za osadní výbor Soběchleby vystupuje paní Břehovská stěžuje si na nečinnost osadního výboru Soběchleby a pod vedením pana Havlíka osadní výbor zkolaboval. Má dotaz, zda se nevyčerpané peněžní prostředky dají převést na následující rok. Odpovídá účetní paní Horáková všechny ostatní osadní výbory si své určené peníze vyčerpávají a nepřevádějí se do následujících let. Jestliže by se mělo tak učinit, měl by si Osadní výbor Soběchleby podat žádost do zastupitelstva. Dále se dotazuje, jestli je vedena evidence práce zaměstnanců města. Pan Mašín hodnotí volební období celého zastupitelstva a velmi ho kritizuje. Paní Chroustová má dotaz, jestli je zamýšlená nějaká rekonstrukce sochy Jana Nepomuckého na náměstí v Blšanech. Pan starosta odpovídá, že toto bude řešit už nové zastupitelstvo. 18. Usnesení Zastupitelstvo Města na svém dnešním zasedání přijalo následující usnesení č. 6/2014

13 S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Zastupitelstvo města Blšany s c h v a l u j e 6/6 rozpočtové opatření č. 4/2014 s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku ,00 Kč, s navýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku 3.100,00 Kč a s financováním v částce ,00 Kč 6/8a kupní cenu pozemku parcelní číslo 1508/2 o výměře 80 m 2 v katastrálním území Malá Černoc ve výši 7.130,00 Kč, cenu za vypracování znaleckého posudku č. 7051/271/2014 ve výši 1.452,00 a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč s tím, že soudní znalec správně zkompletuje znalecký posudek 6/8b kupní cenu pozemku parcelní číslo 1187/13 o výměře 64 m 2 v katastrálním území Liběšovice ve výši 6.190,00 Kč, cenu za vypracování znaleckého posudku č. 7052/272/2014 ve výši 1.452,00 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč s tím, že soudní znalec správně zkompletuje znalecký posudek 6/9a pronájem části pozemku parcelní číslo 1200/1 o výměře 500 m 2 v k.ú. Liběšovice za 1,00 Kč/rok na dobu neurčitou Sdružení Sv. Václava, patrona české země 6/9c prodej části pozemku parcelní číslo st. 20 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště v k.ú. Liběšovice s tím, že si kupující pan Petr Buben, Liběšovice 31 zaplatí geometrický plán 6/10 dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva Města Blšany - bod č.16 rozšířit o toto znění který slouží k dokumentaci průběhu zasedání a vyhotovení zápisu z jednání. Zvukový záznam bude archivován dle zákona o archivnictví. Ukončení archivace podléhá schválení zastupitelstva. 6/11 vyhodnocení výsledků projednání ÚP Blšany a v souladu s ust. 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů a rozhodnutím o námitkách : 1) Josef Pešek, Lipová 161, Blšany; 2) Vlastimil Havlík, Chrobákova 35, Ostrava Stará Bělá; 3) Mgr. Jiří Krátký, Doubravice 37, Turnov jak je uvedeno v kapitole 2. odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚP Blšany 6/13b zpracování smlouvy o věcném břemenu pro paní Martu Brodskou 6/13c uhradit částku ,00 Kč za zřízení služebnosti a poplatku za zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí Lesům ČR 6/13d poskytnutí finančního sponzorského daru na II. pololetí 2014 ve výši ,00 Kč CK LUCAS FRAMES Blšany pro cyklistku Lucii Záleskou 6/13f neuzavřít smlouvu o spolupráci s firmou Trustia Czech Republic, s.r.o. na pronájem míst k umístění technologie výměnou za poskytování služeb občanů na pronájem míst k umístění technologie výměnou za poskytování služeb občanům

14 v y d á v á 6/11 po ověření podle 54 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, že ÚP Blšany není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje a se stanovisky dotčených orgánů a jako orgán příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 54 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění ÚP Blšany formou Opatření obecné povahy č. 1/2014. n e s ch v a l u j e 6/9b prodej části pozemků parcelní čísla st. 98 a 255/8 zastavěná plocha a nádvoří a zahrada v k.ú. Liběšovice u k l á d á 1. Panu Petru Bukáčkovi, starostovi obce: a) Zajistit zveřejnění Oznámení o vydání ÚP Blšany opatřením obecné povahy č. 1/2014 po dobu 15-ti dnů v souladu s 172 odst. 1 správního řádu. b) Zajistit u projektanta předání vydaného ÚP Blšany ve třech vyhotoveních. c) Zajistit u pořizovatele po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2014, vydaný ÚP Blšany záznam o účinnosti ve smyslu 14 odst. 1 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. d) Zajistit uložení vydaného ÚP Blšany a dokladů o jeho pořízení na MěÚ Blšany a zveřejnění vydaného ÚP Blšany na webových stránkách města Blšany. 2. účetní města Blšany vyplatit finanční sponzorský dar CK LUCAS FRAMES Blšany pro cyklistku Lucii Záleskou na II. pololetí 2014 ve výši ,00 Kč d o p o r u č u j e 6/13a obnovit cestu na Stachově b e r e n a v ě d o m í 6/7 výsledky přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany za I. pololetí /14 nepodání žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok /16a informace z jednání kontrolního výboru dne

15 Blšany dne Zapsala: Uhlíková Jana Ověřovatelé zápisu: Vostřel Radek Vacinková Emilie Starosta města: Bukáček Petr podpis... podpis... podpis... podpis... Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

16 Závěr Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast a spolupráci a zasedání zastupitelstva ukončil ve 20:40 hodin.

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 27. 11. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 6 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 5

Více

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková)

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 9. 2013 od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 1

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 2 členi zastupitelstva města (Jan Čermák, Petr Borik omluven, přijde později)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 2 členi zastupitelstva města (Jan Čermák, Petr Borik omluven, přijde později) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 7. 5. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2 členi

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne 08. 06. 2016 Přítomni: Šulcková, Malý,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 18.5.2012 Schválení programu jednání: 1. Schválení závěrečného účtu obce Soběslavice za rok 2012 2. Prodej části pozemků p.č. 224/22, 224/2, 224/19

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 21.09. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 8 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Čuřín Vlastimil, Zejda Josef, Mařan Břetislav,

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 24. 4. 2013 od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 1

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.6.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 27. 3. 2013 od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 1

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin.

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Obec Hrdějovice Zastupitelstvo obce Hrdějovice Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Průběh zasedání zastupitelstva města

Průběh zasedání zastupitelstva města -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 19.12.2012 od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 11 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 0 členů

Více

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne 13.6. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka

Více

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 16.1.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00726/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel Sl, Petr B, H K Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne 22. 6. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 6. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 22.02. 2017 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 9 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více