MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO BLŠANY Z Á P I S"

Transkript

1 -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi zastupitelstva města (Petr Borik- přijde později, Irena Vostřelová omluvena, Jana Jančíková) Občané: 6 Program : 1. Zahájení 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Blšany 4. Schválení programu 5. Kontrola usnesení 6. Rozpočtové opatření č. 4/ Výsledky přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany za I. pololetí 2014 dne Schválení kupních cen pozemků 9. Prodej a pronájem pozemků v majetku Města Blšany 10. Jednací řád Města Blšany 11. Schválení opatření obecní povahy č. 1/2014 o vydání Územního plánu Města Blšany 12. Rekonstrukce sv. Václava zhotovení rámečku 13. Žádosti 14. Fond rozvoje bydlení 15. Informace o činnosti MěÚ Blšany a dosažených výsledcích za uplynulé období 16. Informace z kontrolního a finančního výboru 17. Návrhy, připomínky, podněty 18. Usnesení 19. Závěr 1. Zahájení Průběh zasedání zastupitelstva města Starosta přivítal členy zastupitelstva města a občany, kteří se dnešního zasedání zúčastnili, a konstatoval, že na dnešním zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva a je usnášeníschopné. Zasedání bylo zahájeno v 17:08 hodin.

2 -2-2. Schválení ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitel Radek Vostřel a zastupitelka Emilie Vacinková. Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Blšany K obsahu zápisu a usnesení z minulého zasedání nebyly do dnešního dne vzneseny žádné připomínky. O slovo se hlásí pan Havlík, který má dvě připomínky v minulém zápise ze zasedání zastupitelstva města je zapsána chybně jeho otázka, proč se musí začerňovat jména osob v Blšanských listech. Správná otázka zněla, proč se v Blšanských listech začerňují názvy firem, které si žádají město o peníze. - v minulém zápise ze zasedání zastupitelstva nebylo zapsáno, že se hledaly 15 minut zadávací podmínky k výběrovému řízení na hřiště u kina v Blšanech, které vyhrála firma Tewiko. Nic se nenašlo jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. 4. Schválení programu Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s oznámením zveřejněném na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany. Nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta požádal zastupitele o schválení dnešního programu. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 5. Kontrola usnesení Starosta Petr Bukáček komentuje splnění úkolů se souhrnu přijatých usnesení č. 5/2014 ze dne V odstavci schvaluje nesplněn bod č. 5/11b oprava příjezdové cesty v Soběchlebech. Dále nesplněn bod č. 5/14 nebyla uzavřena a podepsána smlouva o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým úřadem Teplice. Úkoly dřívějších usnesení byly splněny. Zastupitelé berou všemi hlasy na vědomí. 6. Rozpočtové opatření č. 4/2014 Dne byl zastupitelům města zaslán elektronickou cestou k prostudování návrh rozpočtového opatření č. 4/2014. Součástí návrhu opatření je důvodová zpráva, ke které podala vysvětlení účetní města Blšany paní Šárka Horáková.

3 -3- Zastupitelstvo města hlasováním vyjadřuje souhlas s předloženým rozpočtovým opatřením s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku ,00 Kč, s navýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku 3.100,00 Kč a s financováním v částce ,00 Kč. Zastupitel Dr. Josef Pešek má dotaz co financujeme, jelikož financování je splácení dluhu. Paní Šárka Horáková odpovídá, že žádný dluh nemáme a vysvětluje, co v rozpočtu města tvoří položka financování. Dále se dotazuje, co znamená položka zapůjčení valníku a prodej radiátorů. K tomuto dotazu se vyjadřuje pan starosta. Rozpočtové opatření č. 4/2014 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 7. Výsledky přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany za I. pololetí 2014 dne Dne byly pověřeny účetní Městského úřadu v Blšanech paní Šárka Horáková a pokladní Městského úřadu v Blšanech paní Jana Uhlíková, aby vykonaly veřejnosprávní kontrolu v MŠ Blšany podle 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), jejímž předmětem bylo vedení účetnictví příspěvkové organizace za I. pololetí 2014, rozpočtová kázeň, kontrola pokladny, čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb a inventarizace majetku. Za příspěvkovou organizaci byla přítomna ředitelka MŠ paní Olga Vrábíková. Dne byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace MŠ Blšany zaslána elektronickou cestou zastupitelům města k prostudování. Při dílčím přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace k nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, pouze v měsíci květnu 2014 byl překročen pokladní limit. Zastupitelstvo města Blšany bere všemi hlasy na vědomí. 8. Prodej pozemků v majetku Města Blšany schválení kupních cen a) k.ú. Malá Černoc Zastupitelstvo města Blšany projednává na základě přijaté Metodiky stanovení cen za pronájem pozemků a prodej pozemků ve vlastnictví Města Blšany kupní cenu pozemku parcelní číslo 1508/2 o výměře 80 m 2 zahrada v katastrálním území Malá Černoc ve výši 7.130,00 Kč, která je i cenou obvyklou dle vypracovaného znaleckého posudku č. 7051/271/2014 soudního znalce pana Zdenka Eisenhammera, Příčná 525, Kryry, cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.452,00 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč. Zastupitelé diskutují o špatně zkompletovaných znaleckých posudkách. Zastupitelstvo města hlasuje o schválení kupní ceny tohoto pozemku s tím, že pan znalec správně zkompletuje znalecký posudek uvedený výše. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

4 -4- b) k.ú. Liběšovice Zastupitelstvo města Blšany projednává na základě přijaté Metodiky stanovení cen za pronájem pozemků a prodej pozemků ve vlastnictví Města Blšany kupní cenu pozemku parcelní číslo 1187/13 o výměře 64 m 2 zahrada v katastrálním území Liběšovice ve výši 6.190,00 Kč, která je i cenou obvyklou dle vypracovaného znaleckého posudku č. 7052/272/2014 soudního znalce pana Zdenka Eisenhammera, Příčná 525, Kryry, cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.452,00 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč. Zastupitelstvo města hlasuje o schválení kupní ceny tohoto pozemku s tím, že pan znalec správně zkompletuje znalecký posudek uvedený výše. Pro přijetí: 8 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 9. Prodej a pronájem pozemků v majetku Města Blšany a) Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost Sdružení Sv. Václava, patrona české země, Blšany o pronájem části pozemku parcelní číslo 1200/1 v k.ú. Liběšovice. Tento pozemek obklopuje st. p. č.117, na které stojí poutní kaple sv. Anny. Záměr o pronájem části výše uvedeného pozemku v katastrálním území Liběšovice byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany v období od do Zastupitelé navrhují cenu za pronájem 1,00 Kč za 1 rok na dobu neurčitou a dále navrhují nedělat geometrický plán a pronajmout 500 m 2. Zastupitelé hlasují o pronájmu p. p. č. 1200/1 o výměře 500 m 2 v k.ú. Liběšovice za 1,00 Kč/1 rok na dobu neurčitou Sdružení Sv. Václava, patrona české země, Blšany. Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 1 (Radka Fišerová) b) Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost manželů Václava a Agnes Pechových, Liběšovice 82, Žatec o koupi části pozemků v katastrálním území Liběšovice KN st. 98 výměra část zastavěná plocha a nádvoří KN 255/8 výměra část zahrada Záměr o prodeji výše uvedených pozemků v katastrálním území Liběšovice byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany v období od do Zastupitelé nahlížejí do mapy a zastupitel Dr. Josef Pešek uvádí, že na požadované části tohoto pozemku stojí studna. Zastupitelka Radka Fišerová navrhuje pronajmout tyto pozemky manželům Pechovým. Zastupitel Dr. Josef Pešek uvádí, že je tento bod špatně připraven. Vedení města se na tento pozemek nebylo podívat a nezjistilo se, že zde stojí studna.

5 -5- Zastupitelka Radka Fišerová navrhuje nezabývat se tímto prodejem a přenechat prodej na příští zastupitelstvo a až budou podklady lépe připraveny. K tomuto názoru se připojuje zastupitel Dr. Josef Pešek. Přišel zastupitel Petr Borik v 17:57 hod. Zastupitel Radek Vostřel telefonicky zjistil, že se opravdu na požadované části pozemku nachází studna. Zastupitelé hlasují o neschválení prodeje výše uvedených pozemků v katastrálním území Liběšovice manželům Pechovým, Liběšovice 82, Žatec. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 c) Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost pana Petra Bubna, Liběšovice 31, Žatec o koupi části pozemku v katastrálním území Liběšovice KN st. 20 výměra část zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Záměr o prodeji výše uvedeného pozemku v katastrálním území Liběšovice byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Blšany v období od do Zastupitelé hlasují o prodeji části výše uvedeného pozemku v katastrálním území Liběšovice panu Petru Bubnovi, Liběšovice 31, Žatec, s tím, že si kupující uhradí náklady na zaměření pozemku. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: Jednací řád Města Blšany Dne byl zastupitelům města zaslán elektronickou cestou dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Města Blšany. Zastupitel Dr. Josef Pešek navrhuje rozšířit bod č. 16 o toto znění - který slouží k dokumentaci průběhu zasedání a vyhotovení zápisu z jednání. Zvukový záznam bude archivován dle zákona o archivnictví. Ukončení archivace podléhá schválení zastupitelstva. Zastupitelé hlasují o dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Města Blšany a rozšíření bodu č. 16 o výše uvedené znění. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

6 Schválení opatření obecné povahy č. 1/2014 o vydání Územního plánu Města Blšany Dne byly zastupitelům města zaslány elektronickou cestou k prostudování podklady ke schválení opatření obecné povahy č. 1/2014 o vydání ÚP Blšany. Zastupitelstvo města projednalo návrh opatření obecné povahy č. 1/2014, kterým se vydává Územní plán Blšany zpracovaný projektantem Ing. arch. Pavlem Krolákem, Zázvorkova 1998, Praha 5. Zastupitelé hlasují o schválení opatření obecné povahy č. 1/2014, kterým se vydává Územní plán Blšany. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: Rekonstrukce sv. Václava zhotovení rámečku Pan starosta předložil návrh paní zastupitelky Jany Jančíkové o dodělání rámečku na reliéfu výklenkové kaple sv. Václava. Byly předloženy dvě cenové nabídky- první ,00 Kč bez DPH a ,00 Kč s DPH. Dle odborníků by tato akce měla proběhnout na jaře příštího roku. Starosta navrhuje nechat o této akci rozhodnout nové zastupitelstvo. Zastupitelé berou na vědomí. 13. Žádosti a) Žádost občanů obce Stachov Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost občanů obce Stachov o opravu jediné cesty na Stachově. Občan pan Havlík připomínkuje, že za posledních 8 let dostala obec Stachov 2,7 % z investičních nákladů města. Tak není o čem přemýšlet. Zastupitelstvo města doporučuje nově zvolenému zastupitelstvu města Blšany opravit cestu na Stachově. Pro přijetí: 9 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: 0 b) Žádost o zřízení věcných břemen Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost paní Simony Horničákové o zřízení věcných břemen z důvodu zástavy domu pí Brodské, Siřem čp. 3 vůči KB Louny. Zastupitelé diskutují a navrhují zpracování smlouvy o zřízení věcných břemen. Zastupitelé hlasují o zpracování smlouvy o zřízení věcných břemen. Pro přijetí: 9 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: 0

7 -7- c) Žádost o zřízení věcného břemene Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost Státního pozemkového úřadu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby Polní cesta HC 4 v k.ú. Malá Černoc a k zavázání se k úhradě částky ,00 Kč za zřízení služebnosti a poplatku za zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí. Zastupitelé hlasují o úhradě částky ,00 Kč za zřízení služebnosti a poplatku za zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí. Pro přijetí: 9 Proti : 0 Zdrželi se hlasování: 0 d) Žádost o finanční podporu Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost CK LUCAS FRAMES Blšany, z.s. v zastoupení předsedy klubu pana Pavla Záleského o doplacení druhé části finanční podpory závodnici v cyklistice slečně Lucii Záleské ve výši ,00 Kč za II. pololetí roku Zastupitelé hlasují o doplacení druhé části finanční podpory závodnici v cyklistice slečně Lucii Záleské ve výši ,00 Kč za II.pololetí roku Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 e) Žádost o finanční příspěvek Dne obdržel Městský úřad Blšany žádost občanského sdružení GRATIA LOCI, o.s., Krásný Dvůr o finanční příspěvek na akci Jablečný den, který se koná na zámku v Krásném Dvoře. Zastupitelé hlasují o finančním příspěvku o.s. Gratia Loci na akci Jablečný den v Krásném Dvoře. Pro přijetí: 0 Proti: 9 Zdrželi se hlasování: 0 Usnesení nevzniklo. f) Smlouva o spolupráci Dne byla zastupitelům města zaslána elektronickou cestou k prostudování smlouva o spolupráci s firmou Trustia Czech Republic, s.r.o., Rokycanova 23, Praha 3 na pronájem míst k umístění technologie výměnou za poskytování služeb občanům. Zastupitel Jan Čermák - doplnit do smlouvy v případě ukončení smlouvy, vrátit střechy a komíny do původního stavu. Zastupitel Dr. Josef Pešek uvádí, že smlouva je postavená podle starého obchodního zákoníku a tudíž neplatná. Vraťte smlouvu předkladateli k přepracování a dávejte do zastupitelstva věci prověřené, jelikož většinu času tady strávíme tím, že se zabýváme nepodstatnými věcmi. Firmě Trustia Czech Republic, s.r.o. budou sděleny všechny připomínky zastupitelů k přepracování smlouvy o spolupráci.

8 -8- Zastupitelé hlasují o neuzavření smlouvy o spolupráci s firmou Trustia Czech Republic, s.r.o. Pro přijetí: 9 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: Fond rozvoje bydlení Podmínky poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2014 byly zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce v období od do Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2014 byla stanovena nejpozději do čtvrtka 31. července 2014 do 14:00 hodin. K tomuto termínu nebyla podána na Městský úřad Blšany žádná žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok Zastupitelé berou všemi hlasy na vědomí. 15. Informace o činnosti MěÚ Blšany a dosažených výsledcích za uplynulé období Hřiště Siřem Hřiště za Kinem v Blšanech Topení v MŠ Blšany Oprava komunikace ke hřbitovu v Malé Černoci Oprava komunikace dolní části návsi v Soběchlebech Nákup křovinořezu Oprava akumulátorů v rozhlasech Svatováclavský jarmark 2014 náklady ,62 Kč příjmy ,00 Kč Zastupitel Dr. Josef Pešek má připomínku předčítá část článku z novin, který se týká výstavby dětského hřiště u kina v Blšanech firmou TEWIKO. Je překvapen, že výkopové práce na tomto hřišti dělala firma FISMAT. Nepřipadá mu rozumné vybrat firmu z Liberce a ta firma si najme firmu z Blšan. To jsme mohli celou akci zadat firmě FISMAT. Pan Havlík má dotaz na jakém základě byla firma TEWIKO vybrána. Pan starosta odpovídá, že byla vybrána komisí z došlých nabídek, které na úřad došly. Zastupitelka Radka Fišerová zasahuje do debaty a ráda by přečetla zápis z jednání kontrolního výboru a poté pokračovat v diskusi k záležitosti výběru firmy Tewiko. 16. a) Zpráva z jednání kontrolního výboru dne S průběhem jednání kontrolního výboru seznámila Zastupitelstvo Města Blšany předsedkyně paní Radka Fišerová. Předčítá celý obsah zápisu. Předmětem jednání byla kontrola plnění usnesení č. 4 ze dne a plnění usnesení č. 5 ze dne Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Zastupitelé berou osmi hlasy na vědomí, zastupitel Petr Borik se zdržel hlasování.

9 -9- Pan Havlík se dotazuje, zda byla firma Tewiko nejlevnější. Zastupitelka Radka Fišerová a zastupitel Jan Čermák vysvětlují, jaké došly nabídky a na jakém základě byla firma vybrána. Do debaty se vkládá zastupitel Radek Vostřel, který vysvětluje další podmínky výběru. Dále se pan Havlík dívá na dodací list z faktury firmy Tewiko a nechápe cenu za dopadové plochy, které jsou zasypány kačírkem. Výkopové práce prováděla firma Fismat a dotazuje se zastupitelsky Radky Fišerové za kolik peněz firma Fismat udělala tuto zakázku. Paní Fišerová odpovídá, že za ,00 Kč. Dále pan Havlík připomíná, že zasypání udělala firma Tewiko za ,00 Kč, takže město stálo zasypání dopadových ploch cca ,00 Kč. Proč se nepočkalo s výstavbou do doby, než město získá dotaci. Pan Havlík podá podnět k trestnímu oznámení. Pan Havlík se dotazuje pana místostarosty Vlastimila Polcara, proč se zdržel hlasování při změně smlouvy s firmou Tewiko. Pan místostarosta odpovídá, že se zdržel proto, aby nebyl osočen, že byl podplacen. Dále opět probíhá diskuse, jak byly firmy do řízení vybrány a jaká byla kritéria. Kritéria byla cena, počet herních prvků, záruka a vyřízení získání dotace. Pan starosta uvádí, že zapomněl na to, že firmy nebyly obesílány, ale samy zaslali nabídky. Proto žádná nebyla v obálce a na výběrovém řízení se žádná obálka nerozlepovala. Proto také nebyla komisi rozesílána zadávací dokumentace. Pan Smola se vyjadřuje k této diskusi a myslí si, že celé řízení mělo být zrušeno, jelikož firma nezískala dotaci. Pan Havlík rozpoutává diskusi o zateplení MŠ v Blšanech nebyly rozpočtovány vícepráce a méněpráce. Zastupitel Dr. Josef Pešek souhlasí s méněpráce a vícepráce, ale zastupitelstvo by mělo být o těchto pracích informováno. Je to chyba vedení. b) Zpráva z jednání finančního výboru dne a Jelikož se zastupitelka a předsedkyně finančního výboru paní Jana Jančíková nedostavila, tento bod se odsouvá na příští zasedání zastupitelstva. Pan starosta jen doplňuje, že Městu Blšany byly vráceny peníze za elektrickou energii. Zastupitel Dr. Josef Pešek má připomínku k činnosti výboru životního prostředí, který nekoná svou činnost. Vůbec neví, jestli tento výbor pracuje nebo jestli dostává úkoly. Nesouhlasí s vyplácením odměn členům tohoto výboru. Myslí si, že v obcích je spousta práce pro tento výbor. Odpovídá mu zastupitel a předseda výboru životního prostředí Radek Vostřel momentálně nemá výbor žádné podněty ke své činnosti. Co se týká odměn, tak zastupitel Radek Vostřel svou odměnu předává Osadnímu výboru Liběšovice a Siřem. Další členové výboru, kteří nejsou zastupitelé, pobírají odměnu, kterou mu schválí zastupitelstvo města na konci roku jednorázově podle činnosti. 17. Návrhy, připomínky, podnět

10 -10- Diskuse Pan Havlík poukazuje na to, že pan místostarosta Vlastimil Polcar si domů nechal přivézt dřevo bez dokladu, tedy že ho zcizil, k čemuž se i přiznal a na základě toho požádal, aby město vedlo pořadí zájemců, které bude zveřejněno na internetu a aby zde bylo uvedeno, kdo už dřevo dostal a zaplatil. Místo toho město, zveřejňuje transparentní účet, který zveřejňují politické strany kvůli sponzoringu. Ptá se, k čemu je nám transparentní účet. Nikdo se v něm nevyzná. Je to populistické gesto. Pan místostarosta Vlastimil Polcar reaguje a říká, že od dubna dřevo není na prodej. Až nyní zaměstnanci začínají těžit a začne se rozvážet. Pan Havlík tabulka na internetu je, ale po celou dobu s ní nikdo nepracuje. Není tam odškrtnutý jediný člověk. Pan Havlík co si člověk přečte z transparentního účtu. Pan starosta Petr Bukáček reaguje, že každý občan může mít přehled o tom, za co město platí, kolik má město peněz. Pan Havlík namítá, že si z transparentního účtu nic nepřečte. Z plateb není zřetelné, za co jsou a jaké platby město dostalo. Pan starosta namítá, že si může požádat o informaci a bude mu sděleno, za co která platba je. Zastupitelka Radka Fišerová, uvádí, že když se platba zadává na účet, mělo by se napsat za co platba je a komu. Paní účetní Šárka Horáková odpovídá, že se snaží napsat celý název firmy a účel platby, ale nevejde se tam napsat tolik znaků. Pan Havlík chce vysvětlit, proč zaměstnanci města sekají před domem pana Vostřela trávu. V Soběchlebech se nic takového neděje. Pan místostarosta odpovídá, že v každé vesnici sekají zaměstnanci od cedule k ceduli. V Liběšovicích sekali škarpu před domem pana Vostřela. Zastupitel Radek Vostřel se ohrazuje, že na jeho pozemku nikdo trávu nesekal. Pan Havlík namítá, že zaměstnanci města by mohli dát do pořádku školu v Soběchlebech. Nejsou zde natřená okna, nejdou zavírat dveře, nejsou ve dveřích kliky, zámky atd. Odpovídá pan starosta, že žádost Osadního výboru Soběchleby o sociální zařízení byla splněna a dále, že si bude Osadní výbor opravovat školu svépomocí. Pan Havlík se dotazuje, proč byli pozváni na schůzku v kině, kde se jednalo o kanalizaci, pouze občani Blšan. Pan starosta odpovídá, že si nemyslí, že by se ve spádových obcích měla dělat centrální kanalizace a proto byli pozváni pouze občané Blšan. Pan Havlík namítá, že zde byla anketa, aby občané rozhodli, jakou kanalizaci chtějí. Občané chtějí gravitační a zastupitelé schválili stejně jinou. Proč se tedy anketa prováděla. Pan starosta odpovídá, že si město nechalo zpracovat studii na odkanalizování města Blšany a zjistilo se, že gravitační kanalizace je pro Město Blšany neufinancovatelná. Pan starosta s panem Havlíkem diskutují o tabulkách z této studie, konkrétně o čerpacích stanicích a finančních nákladech. Pan Havlík uvádí kolik investičních nákladů v procentech vynaložilo město na každou z obcí : Blšany a Siřem 60%, Liběšovice 10,8%, Malá Černoc 11%, Soběchleby 14% a Stachov 2,7%. Pan Havlík se dotazuje zastupitele Jana Čermáka, který sliboval před kandidaturou v minulých volbách, že finanční prostředky budou rozdělovány do každé obce stejným dílem.

11 -11- Co udělal za čtyři roky, aby byly rozděleny rovným dílem. Zastupitel Jan Čermák odpovídá, že když byl předložen zastupitelstvu dobrý návrh na zlepšení přilehlé obce, tak ho svým hlasem podpořil. Na totéž se pan Havlík dotazuje i pana starosty a místostarosty. Co udělali za celé čtyři roky. Jestli znají, jaký je stav přilehlých obcí. Pan starosta odpovídá, že znají. Pan Havlík poukazuje na cestu v Soběchlebech, která nebyla opravena. Dále pan Havlík má dotaz na zastupitelku Emilii Vacinkovou. Dotazuje se, že když nakoupila před 8 lety ČOV a nic se s nimi neděje, co za ty léta udělala pro to, aby se s nimi začalo něco dělat. Je zodpovědná za 6-ti milionovou škodu a kandiduje opět. Zastupitelka Emilie Vacinková odpovídá, že smlouvu podepsala, ale tuto smlouvu schválilo celé zastupitelstvo. Bylo na rozhodování málo času. Uvádí dále, že padesát ČOV je zabudováno v zemi. Rozpoutala se velká diskuse o tom, co se neudělalo v Soběchlebech. Opět se řeší situace s cestou na Stachově. A opět se řeší, jak byla vybrána firma, která stavěla dětské hřiště za kinem. Proč se nepočkalo se stavbou a vybudovalo se před volbama. Zastupitel Dr. Josef Pešek očekával, že dnešní zasedání bude probíhat v jiném duchu. Že bude zastupitelstvo bilancovat, jakých výsledků dosáhli, co se podařilo a nepodařilo. Co zastupitelstvo připravilo těm, co přijdou po nich. Dále ho mrzí, že pan starosta zastupitelstvo neinformoval o celém průběhu a výsledku soudního procesu s ním vedeným. Veškeré informace co víme, máme z novin, které mohou lhát. Občané a zastupitelé nejsou informování a proto vznikají mezi občany zkreslené informace. V naší obci je viník hrdina a ty co na vinu poukázali, jsou špatní. Je ostuda celého zastupitelstva, že jsme si zde neudělali pořádek. Pan starosta odpovídá, že neměl potřebu vyjadřovat se ke svému odsouzení. Dále uvádí, že se odvolal a neví, co se bude dít dál. Dále přeje všem zastupitelům hodně štěstí v nastávajících volbách a nechce hodnotit toto zastupitelstvo. Občan pan Josef Pešek se dotazuje, proč na zasedání Svazku obcí jezdí oba dva zástupci města, i když na minulém zasedání zaznělo, že na Svazek jezdí pouze starosta. Na internetu jsou v zápise uvedeni oba dva. Odpovídá starosta, že na radu Svazku obcí jezdí jeden představitel města a na zasedání Svazku obcí jezdí oba dva. Další dotaz - kdo pověřil Dr. Zrůsta, aby zastupoval při soudním jednání Město Blšany. Starosta Petr Bukáček odpovídá, že státní zástupce nebo policie. Byl nám přidělený soudním příkazem. Město ho neplatí a nemá s ním nic společného. Zastupitel Dr. Josef Pešek uvádí, že je to nepochopitelné, aby orgán činný v trestním řízení určoval Dr. Zrůsta, byť je advokát, aby zastupoval Město Blšany. Mělo by ho pověřit zastupitelstvo. Pan Havlík chce celý zápis z dnešního jednání zastupitelstva vytisknout v Blšanských listech. Odpověď je to možné, ale bude to problém z technické stránky.

12 -12- Za osadní výbor Soběchleby vystupuje paní Břehovská stěžuje si na nečinnost osadního výboru Soběchleby a pod vedením pana Havlíka osadní výbor zkolaboval. Má dotaz, zda se nevyčerpané peněžní prostředky dají převést na následující rok. Odpovídá účetní paní Horáková všechny ostatní osadní výbory si své určené peníze vyčerpávají a nepřevádějí se do následujících let. Jestliže by se mělo tak učinit, měl by si Osadní výbor Soběchleby podat žádost do zastupitelstva. Dále se dotazuje, jestli je vedena evidence práce zaměstnanců města. Pan Mašín hodnotí volební období celého zastupitelstva a velmi ho kritizuje. Paní Chroustová má dotaz, jestli je zamýšlená nějaká rekonstrukce sochy Jana Nepomuckého na náměstí v Blšanech. Pan starosta odpovídá, že toto bude řešit už nové zastupitelstvo. 18. Usnesení Zastupitelstvo Města na svém dnešním zasedání přijalo následující usnesení č. 6/2014

13 S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Zastupitelstvo města Blšany s c h v a l u j e 6/6 rozpočtové opatření č. 4/2014 s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku ,00 Kč, s navýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku 3.100,00 Kč a s financováním v částce ,00 Kč 6/8a kupní cenu pozemku parcelní číslo 1508/2 o výměře 80 m 2 v katastrálním území Malá Černoc ve výši 7.130,00 Kč, cenu za vypracování znaleckého posudku č. 7051/271/2014 ve výši 1.452,00 a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč s tím, že soudní znalec správně zkompletuje znalecký posudek 6/8b kupní cenu pozemku parcelní číslo 1187/13 o výměře 64 m 2 v katastrálním území Liběšovice ve výši 6.190,00 Kč, cenu za vypracování znaleckého posudku č. 7052/272/2014 ve výši 1.452,00 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč s tím, že soudní znalec správně zkompletuje znalecký posudek 6/9a pronájem části pozemku parcelní číslo 1200/1 o výměře 500 m 2 v k.ú. Liběšovice za 1,00 Kč/rok na dobu neurčitou Sdružení Sv. Václava, patrona české země 6/9c prodej části pozemku parcelní číslo st. 20 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště v k.ú. Liběšovice s tím, že si kupující pan Petr Buben, Liběšovice 31 zaplatí geometrický plán 6/10 dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva Města Blšany - bod č.16 rozšířit o toto znění který slouží k dokumentaci průběhu zasedání a vyhotovení zápisu z jednání. Zvukový záznam bude archivován dle zákona o archivnictví. Ukončení archivace podléhá schválení zastupitelstva. 6/11 vyhodnocení výsledků projednání ÚP Blšany a v souladu s ust. 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů a rozhodnutím o námitkách : 1) Josef Pešek, Lipová 161, Blšany; 2) Vlastimil Havlík, Chrobákova 35, Ostrava Stará Bělá; 3) Mgr. Jiří Krátký, Doubravice 37, Turnov jak je uvedeno v kapitole 2. odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚP Blšany 6/13b zpracování smlouvy o věcném břemenu pro paní Martu Brodskou 6/13c uhradit částku ,00 Kč za zřízení služebnosti a poplatku za zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí Lesům ČR 6/13d poskytnutí finančního sponzorského daru na II. pololetí 2014 ve výši ,00 Kč CK LUCAS FRAMES Blšany pro cyklistku Lucii Záleskou 6/13f neuzavřít smlouvu o spolupráci s firmou Trustia Czech Republic, s.r.o. na pronájem míst k umístění technologie výměnou za poskytování služeb občanů na pronájem míst k umístění technologie výměnou za poskytování služeb občanům

14 v y d á v á 6/11 po ověření podle 54 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, že ÚP Blšany není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje a se stanovisky dotčených orgánů a jako orgán příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 54 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění ÚP Blšany formou Opatření obecné povahy č. 1/2014. n e s ch v a l u j e 6/9b prodej části pozemků parcelní čísla st. 98 a 255/8 zastavěná plocha a nádvoří a zahrada v k.ú. Liběšovice u k l á d á 1. Panu Petru Bukáčkovi, starostovi obce: a) Zajistit zveřejnění Oznámení o vydání ÚP Blšany opatřením obecné povahy č. 1/2014 po dobu 15-ti dnů v souladu s 172 odst. 1 správního řádu. b) Zajistit u projektanta předání vydaného ÚP Blšany ve třech vyhotoveních. c) Zajistit u pořizovatele po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2014, vydaný ÚP Blšany záznam o účinnosti ve smyslu 14 odst. 1 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. d) Zajistit uložení vydaného ÚP Blšany a dokladů o jeho pořízení na MěÚ Blšany a zveřejnění vydaného ÚP Blšany na webových stránkách města Blšany. 2. účetní města Blšany vyplatit finanční sponzorský dar CK LUCAS FRAMES Blšany pro cyklistku Lucii Záleskou na II. pololetí 2014 ve výši ,00 Kč d o p o r u č u j e 6/13a obnovit cestu na Stachově b e r e n a v ě d o m í 6/7 výsledky přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany za I. pololetí /14 nepodání žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok /16a informace z jednání kontrolního výboru dne

15 Blšany dne Zapsala: Uhlíková Jana Ověřovatelé zápisu: Vostřel Radek Vacinková Emilie Starosta města: Bukáček Petr podpis... podpis... podpis... podpis... Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

16 Závěr Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast a spolupráci a zasedání zastupitelstva ukončil ve 20:40 hodin.

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č. 410 010, IČ 66112672 sídlo: Svojsíkova 48, 400 11, Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18.

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více