NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ V HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ V HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Rady města, komisí RM a výborů ZM, kontrola plnění usnesení minulého ZM 3. AVE Nasavrky informace zástupců města v orgánech společnosti 4. Plnění rozpočtu r Rozpočtové opatření č Pozemky, nemovitosti nákup, prodej 7. Informace o investičních akcích 8. Návrhy, připomínky a podněty 9. Usnesení, závěr Mgr. Milan Chvojka, starosta města Nasavrky POZVÁNKA NA VÝSTAVU Zámek Nasavrky JAN STEJSKAL Staré pověsti nasavrcké Výstava kreseb Zámek Nasavrky Z historie města Výstava k 695. výročí první písemné zmínky o městě Nasavrky Vernisáž v sobotu 14. září 2013 v hodin Otevřeno: pondělí pátek hodin sobota, neděle hodin

2 VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÝPIS Z USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTU- PITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE Zastupitelstvo města na svém zasedání: I. PROJEDNALO: 1. Úvod přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 2. Zpráva o činnosti Rady města, komisí RM a výborů ZM, kontrola plnění usnesení minulého ZM 3. Informace zástupců města v orgánech společnosti AVE Nasavrky a.s. 4. Závěrečný účet města za rok 2012, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nasavrky za rok Plnění rozpočtu r Rozpočtové opatření č Pozemky, nemovitosti nákup, prodej 8. Jméno ulice v lokalitě u včelařské školy 9. Plán společných zařízení při provádění KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav) Nasavrky a Ochoz u Nasavrk včetně parametrů navržených prvků společných zařízení 10. Vyhlášení výsledků výběrového řízení pro rok 2013 na poskytnutí půjčky z FRB 11. Informace o investičních akcích 12. Návrhy, připomínky a podněty 13. Usnesení, závěr II. SCHVÁLILO: 1. Program zasedání ZM 2. Závěrečný účet města Nasavrky za r souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad 3. Rozdělení hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti 4. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu pro rok 2013 s příjmy ve výši ,- Kč a s výdaji ve výši ,- Kč 5. Pozemky a nemovitosti: a) nákup pozemku st.p.č k.ú. Podlíšťany o výměře 28 m 2 z vlastnictví České republiky ÚZSVM za cenu 5.500,- Kč b) prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě U školy v kat. území Nasavrky za cenu 700 Kč/m² konkrétním zájemcům parc.č. 493/29 o výměře 851 m 2 parc.č. 493/30 u výměře 838 m 2 parc.č. 493/31 o výměře 842 m 2 parc.č. 493/32 o výměře 839 m 2 parc.č. 493/33 o výměře 900 m 2 parc.č. 493/35 o výměře 821 m 2 s tím, že se zájemci bude v současné době uzavřena smlouva budoucí kupní. K vlastnímu prodeji dojde po splnění podmínek daných smlouvou budoucí kupní (podmínka zahájení stavby RD do dvou let, úhrada zálohy na kupní cenu ve výši 20 % celkové kupní ceny) 6. Označení nově vybudované místní komunikace názvem VČELAŘSKÁ 7. Plán společných zařízení při provádění KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav) v katastrálním území Nasavrky a Ochoz u Nasavrk včetně parametrů navržených prvků společných zařízení dle návrhu firmy AKE, s.r.o., Atelier krajinné ekologie, Liberec 8. Výsledek výběrového řízení pro rok 2013 na poskytnutí půjčky z FRB dle předloženého návrhu III. NESCHVÁLILO: 1. Prodej pozemku parc.č. 343/75 o výměře 266 m 2 k.ú. Nasavrky za cenu 250,- Kč/m 2 IV. VZALO NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění usnesení z minulého ZM 2. Zprávu o činnosti Rady města 3. Zprávu o činnosti výborů ZM a komisí RM 4. Informace zástupců města v orgánech společnosti AVE Nasavrky a.s. 5. Plnění rozpočtu r Informaci o investičních akcích V. POVĚŘUJE: 1. Radu města projednáním petice předané starostovi města a pověřuje o výsledku informovat Zastupitelstvo města VI. UKLÁDÁ: 1. Stavební komisi nové projednání prodeje pozemku parc.č. 343/75 o výměře 266 m 2 2. Radě města zabývat se připomínkami vznesenými na zasedání Zastupitelstva města INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝPIS Z USNESENÍ Z 66. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /66/13 Rada města na základě srovnání cenových nabídek na výběr TDI na akci Zateplení objektu MŠ Nasavrky s ohledem na hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena stanovila následující pořadí došlých nabídek: 1. JKS SUBAX s.r.o., Pardubice 29 tis. Kč bez DPH, 2. Václav Tajovský, Chrudim 36 tis. Kč bez DPH, 3. DOKOSTAV s.r.o., Krásné 39 tis. Kč bez DPH. S vítězným uchazečem JKS SUBAX s.r.o., Pardubice bude uzavřena mandátní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora při provádění stavby. Rada města schválila tuto mandátní smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem. 2/66/13 Rada města na základě srovnání cenových nabídek na výběr koordinátora BOZP na akci Zateplení objektu MŠ Nasavrky s ohledem na hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena stanovila následující pořadí došlých nabídek: 1. JKS SUBAX s.r.o., Pardubice 14,5 tis. Kč bez DPH, 2. Václav Tajovský, Chrudim 18 tis. Kč bez DPH, 3. DOKOSTAV s.r.o., Krásné 23 tis. Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu zasláním objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP při provádění stavby vítěznému uchazeči JKS SUBAX s.r.o., Pardubice.

3 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 3/66/13 Rada města schválila uzavření smlouvy na zajištění odběru vzorků, vedení provozní a majetkové evidence, zajištění hlášení a technologického dozoru na ČOV Podlíšťany a kanalizace Nasavrky-Ochoz s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Píšťovy 820, Chrudim a pověřila starostu podpisem této smlouvy. 4/66/13 Rada města pověřuje Ing. Ivana Blažka a Ing. Pavla Nováka projednáním podmínek pro vybavení jazykové učebny ZŠ Nasavrky s ředitelkou ZŠ Mgr. Brázdovou. 5/66/13 Rada města pověřuje starostu zajištěním právní pomoci při přípravě budoucí kupní smlouvy včetně možnosti použití ustanovení o kauci nebo složení části ceny při uzavření budoucí kupní smlouvy. 6/66/13 Rada města schválila smlouvu o zajištění pracovně lékařských služeb s MUDr. Pavlem Svobodou, Nasavrky a pověřuje starostu jejím podpisem. 7/66/13 Rada města schválila smlouvu o dodávce a odvádění odpadních vod nemovitosti Ochoz č.p. 47 s VS Chrudim, a.s. a pověřila starostu podpisem smlouvy. 8/66/13 Rada města schválila smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP podepsanou zástupcem SFŽP dne na akci Protipovodňová opatření pro město Nasavrky a pověřila starostu města jejím podpisem. 9/66/13 Rada města schválila smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v PO na výdaje JSDH pro rok 2013 a pověřila starostu města jejím podpisem. 10/66/13 Rada města pozastavuje rozhodnutí o žádosti Pavla a Simony Novákových, Ochoz 50 o příspěvek na zpevnění cesty do doby, než bude zrealizován projekt výstavby chodníku v Ochozi. 11/66/13 Rada města s ohledem na rovné možnosti schválila žádost Jiřího a Petry Voldánových, Nasavrky, Západní 309 o zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu za stejných podmínek jako v případě výstavby kanalizačních přípojek při výstavbě I. etapy kanalizace, tj. z rozpočtu města Nasavrky bude uhrazena celá část kanalizačních přípojek vedoucích po městských a ostatních veřejných pozemcích plus maximálně cca 1m přípojek vedoucích po pozemcích v soukromém vlastnictví až po revizní kanalizační šachtu (včetně šachty) ke každému subjektu. 12/66/13 Rada města stanovila pořadí na dodavatele zemního plynu pro město Nasavrky podle nejnižší nabídkové ceny takto: 1. Carbounion Komodity s.r.o., Praha, 2. RWE Energie, a.s., Ústí nad Labem, 3. Energie Pro, 4. VEMEX Energie a.s., Praha, S vítěznou společností Carbounion Komodity s.r.o., Praha schválila Rada města uzavření smlouvy o dodávkách zemního plynu na 1 rok (do ) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 13/66/13 Rada města s ohledem na výhodné ceny pro rok 2014 u dodávek elektrické energie pověřuje vedoucího majetkového odboru zajištěním nabídek na dodávku elektrické energie na rok VÝPIS Z USNESENÍ Z 67. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /67/13 Rada města schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ECR ECR 96/2013 s Úřadem práce ČR a pověřila starostu jejím podpisem. 2/67/13 Rada města schválila zajištění prezentace města Nasavrky v publikaci Křížem Krážem včetně internetové prezentace za cenu 3 500,- Kč bez DPH za rok. 3/67/13 Rada města schválila žádost ZŠ Nasavrky a souhlasí s přijetím daru od společnosti Lesy ČR, s.p. ve výši 15 tis. Kč na projekt Vizualizace ve výuce přírodovědných předmětů. Současně Rada města souhlasí s posílením ONIV o částku 8 tis. Kč jako spoluúčast na tomto projektu a posílením ONIV o částku 30 tis. Kč na nákup učebnic AJ a školních zeměpisných atlasů navýšením rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření. 4/67/13 Rada města schválila dodatek č. 7 ke smlouvě o provozování společného podniku s AVE CZ odpadové hospodářství a AVE Nasavrky a.s. a pověřila starostu jeho podpisem. 5/67/13 Rada města schválila žádost Pavla Chvojky a Moniky Kábelové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky v Hradištní ul. č.p. 127 do a pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy. 6/67/13 Rada města schválila žádost Michaely Holcové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky ve Školní ul. č.p. 360 do a pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy. 7/67/13 Rada města s ohledem na opakované porušování podmínek smlouvy zamítla žádost Romana Horníka o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky v ul. U Parku č.p Nájemní vztah tak skončí /67/13 Rada města schválila svolání mimořádného zastupitelstva města Nasavrky na středu od hodin s jedním bodem, a to prodej 25 kusů akcií ČSAD Bus Chrudim s tím, že doporučuje zastupitelstvu schválit jejich prodej. 10/67/13 Rada města schválila smlouvu o internetovém připojení a Dohodu o poskytování Hlasového řešení s Telefonicou Czech Republic, a.s., Praha a pověřila starostu podpisem smlouvy i dohody. VÝPIS Z USNESENÍ Z 68. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /68/13 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby Prodloužení STL plynovodu pro areál S&CH Trade s.r.o. Nasavrky, Ochoz uložené v pozemku č. 831/5-KN a 394/1-PK k.ú. Ochoz u Nasavrk s VČP Net s.r.o. Hradec Králové za cenu 2 500,- Kč + DPH a pověřila starostu jejím podpisem. 2/68/13 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Nasavrky, Voldán, ul. Strádovská 485/3, KNN spočívajícího v oprávnění zří-

4 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA zení a provozování stavby Kabelové vedení 1 kv uložené v pozemku parc. č a 493/17 k.ú. Nasavrky s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za cenu 1 000,- Kč + DPH a pověřila starostu jejím podpisem. 3/68/13 Rada města schválila žádost pana Miloše Mareše o prodloužení nájemní smlouvy na městský byt. Vzhledem k tomu, že se uvolnil městský byt v Hradišťské ul. č.p. 127 Rada města schválila i žádost pana Miloše Mareše na výměnu městského bytu z Havlíčkova č.p. 138 na Hradišťská č.p Nová nájemní smlouva bude uzavřena do a Rada města pověřila starostu podpisem této nájemní smlouvy. 4/68/13 Rada města schválila smlouvu o výpůjčce s EKO- -KOM, a.s. na bezplatné užívání sběrných nádob na plast (4 ks) a sklo barevné (2 ks) a pověřila starostu jejím podpisem. 5/68/13 Rada města schválila výměnu oken v bytovém domě Náměstí č.p. 78 a výměnu oken a dveří v Hradišťské ul. č.p Rada města současně pověřila vedoucího majetkového odboru ve spolupráci s odborem výstavby zajistit poptávku firem na výměnu předmětných oken a dveří a následně předložit ke schválení Radě města. U domu č.p. 78 prověřit stanovisko odboru památkové péče MěÚ Chrudim. Rada města rozhodla, že výměna bude financována přímo z rozpočtu města. 6/68/13 Rada města schválila opravu střechy nad tělocvičnou ZŠ Nasavrky s tím, že bude provedena obnova hydroizolační funkce střechy s jednovrstevnou izolací a dle nejnižší nabídkové ceny stanovila toto pořadí nabídek: 1. Jiří Ždímal, Nasavrky - nabídková cena ,- Kč, 2. Milan Losenický, Hlinsko nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem Jiřím Ždímalem, Nasavrky bude uzavřena smlouva o dílo a Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 7/68/13 Rada města stanovila pořadí na dodávky elektrické energie pro město Nasavrky na rok 2014 podle nejnižší nabídkové ceny takto: 1. ČEZ Prodej s.r.o., Praha, 2. Amper Market, a.s., Praha, 3. RWE Energie, a.s., Ústí nad Labem, 4. Carbounion Komodity s.r.o., Praha. S vítěznou společností ČEZ Prodej s.r.o., Praha schválila Rada města uzavření smlouvy o dodávkách elektrické energie pro město Nasavrky na rok 2014 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 8/68/13 Vzhledem k dostatečnému množství prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení a s ohledem na splnění stanovených podmínek Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení všech žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Nasavrky pro rok 2013, které budou v podkladech pro zastupitele pro jednání zastupitelstva města dne , v požadovaném rozsahu. 9/68/13 Rada města doporučuje zastupitelstvu města Nasavrky schválit nákup a prodej nemovitostí dle návrhu stavební komise, který bude v podkladech pro zastupitele pro jednání zastupitelstva města dne /68/13 Rada města schválila program 14. zasedání zastupitelstva města Nasavrky, které se bude konat dne VÝPIS Z USNESENÍ Z 69. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /69/13 Rada města schválila splátkový kalendář paní Ludmile Mrázkové na úhradu dlužné částky za vyúčtování služeb poskytovaných v DPS Nasavrky za rok 2012 a pověřila starostu jeho podpisem. 2/69/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Nasavrky-řadová zástavba na pozemku 112/36, k.ú. Nasavrky, ulice Slatiňanská toto pořadí nabídek: 1. AK Pavel Maléř, Pardubice nabídková cena 165 tis. Kč bez DPH, 2. JKS SUBAX s.r.o., Pardubice nabídková cena 179 tis. Kč bez DPH, 3. PRODIN a.s., Pardubice - nabídková cena 182 tis. Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 3/69/13 Rada města schválila žádost společnosti Omega plus s.r.o., Chrudim o přidání antény na budovu městského úřadu s tím, že stávající nájemné bude zvýšeno na 2 000,- Kč/měsíc. Současná smlouva o umístění antény bude dodatkem rozšířena o přidání další antény a s tím spojeného zvýšení nájemného. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 4/69/13 Rada města schválila žádost paní Michaely Bočkové o výměnu bytu v domě v Havlíčkově ulici č.p. 138, Nasavrky. 5/69/13 Rada města schválila žádost ZŠ Nasavrky a povoluje výjimku z maximálního počtu žáků ve třídě navýšení o 1 žáka v 1. ročníku školního roku 2013/14. 6/69/13 Rada města schválila žádost ZŠ Nasavrky a souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku na plavecký výcvik žáků ve výši 19 tis. Kč z důvodu rozšíření plaveckého výcviku žáků o jednu třídu (žáci 2. třídy) v 1. pololetí školního roku 2013/14. 7/69/13 Rada města s ohledem na nekomerční charakter festivalu Lughnasad schválila žádost Boii o.s. a rozhodla o poskytnutí slevy na ubytování v době konání Lughnasadu pro organizátory akce ve výši 40 % z ceníkové ceny ubytování. 8/69/13 Rada města schválila nájemní smlouvu s Boii o.s. na pronájem náměstí při festivalu Lughnasad ve dnech a pověřila starostu jejím podpisem. 9/69/13 Rada města schválila program městských slavností, které se budou konat dne s tím, že celkové náklady nepřesáhnou částku 110 tis. Kč. Současně Rada města pověřila starostu podpisem smluv na zajištění kulturního programu městských slavností. 10/69/13 Rada města se s připomínkami vzešlými ze zastupitelstva města Nasavrky ze dne vypořádala takto: 1. k nefungujícímu rozhlasu v Ochozi podal tajemník informaci, že rozhlas byl dne opraven, 2. k připomínce ohledně potoku v Ochozi Rada města ukládá vedoucímu majetkového odboru projednat záležitost na místě s panem Vaškem a s vlastníkem potoka a následně případně odeslat požadavek na vlastníka potoka Lesy ČR s požadavkem na zjednání nápravy, 3. k požadavkům a připomínkám pana Popelky Rada města pověřuje odbor výstavby a vedoucího majetkového odboru prověřit a posoudit po-

5 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA žadavky a připomínky, navrhnout řešení a projednat je s panem Popelkou a výsledky sdělit Radě, 4. Petice Rada ukládá starostovi zajistit právní rozbor Petice a následně ho předložit na dalším jednání Rady. 11/69/13 Rada města ukládá vedoucímu majetkového odboru předložit Radě města zprávu o stavu provádění výchovných zásahů a nápravě nedostatků při provádění výchovných zásahů probírek v lese v majetku města Nasavrky. 13/69/13 Rada města s ohledem na potřebu zajistit v letošním roce výchovné zásahy prořezávky v porostech do 20 let v rozsahu 5,03 ha pověřuje vedoucího majetkového odboru vypsat výzvu k podání cenové nabídky na zajištění výchovných zásahů prořezávek. VÝPIS Z USNESENÍ Z 70. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /70/13 Rada města schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce ZŠ Nasavrky. 2/70/13 Rada města schválila poskytnutí příspěvku na oslavy 100 let založení SDH Nová Ves ve výši 12 tis. Kč. 3/70/13 Rada města schválila poskytnutí příspěvku Junáku středisku Kelt Nasavrky ve výši 8 300,- Kč s tím, že 5 tis. Kč je příspěvek na činnost a 3 300,- Kč příspěvek na členy mladší 18 let. Před poskytnutím příspěvku dodá Junák plán akcí na rok 2013, bez tohoto plánu akcí nebude příspěvek poskytnut. 4/70/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Zajištění výchovných zásahů v lese prořezávek v porostech do 20 let (5,03 ha) toto pořadí nabídek: 1. Tomáš Trunec, Lukavice nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. Martin Kulhánek, Hodonín nabídková cena 55 tis. Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 5/70/13 Rada města schválila aktualizované znění zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele akce Nasavrky II. etapa, dostavba kanalizace. 6/70/13 Rada města schválila žádost pana Petra Bárty, Nasavrky o přidělení bytu v Havlíčkově ulici č.p. 138 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu určitou do Rada města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 7/70/13 Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/ 1014/0188 s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice týkající se posunu termínu realizace zakázky a pověřila starostu města jeho podpisem. VÝPIS Z USNESENÍ Z 71. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /71/13 Rada města schválila smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace v rámci POV na akci Oprava zpevněného povrchu parkoviště a komunikace a pověřila starostu jejím podpisem. 2/71/13 Rada města vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí podpory, schválila smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na akci Zateplení objektu MŠ Nasavrky podepsanou zástupcem Fondu dne a pověřila starostu podpisem této smlouvy. 3/71/13 Rada města schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s firmou Shadow Investment Group, s.r.o., Praha o ukončení nájmu nebytových prostor z důvodu změny společnosti na Shadow Sales s.r.o., Praha, k s tím, že všechny vzájemné závazky budou vyrovnány a pověřila starostu jeho podpisem. 4/71/13 Rada města schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor s firmou Shadow Sales, s.r.o., Praha v objektu bývalého pivovaru od a pověřila starostu jejím podpisem. 5/71/13 Rada města schválila smlouvu o nájmu o nájmu 900 m 2 pozemku v objektu bývalého pivovaru s firmou ELEKTROTRANS, a.s., Praha v období od do a pověřila starostu jejím podpisem. 6/71/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Výměna oken a dveří v BD č.p Nasavrky toto pořadí nabídek: 1. RI OKNA, a.s., Bzenec nabídková cena ,02 Kč bez DPH, 2. WINDOW HOLDING, a.s., Lázně Toušeň nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. FORPLAST Skuteč, s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH, 4. PKS OKNA, a.s., Žďár nad Sázavou nabídková cena ,- Kč bez DPH, 5. SVĚT OKEN, s.r.o., Vsetín nabídková cena ,- Kč bez DPH, 6. K-Interier Heřmanův Městec, s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH, 7. IPAK, s.r.o., Sezemice nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 7/71/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Výměna oken a dveří v BD č.p Nasavrky toto pořadí nabídek: 1. PKS OKNA, a.s., Žďár nad Sázavou nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. RI OKNA, a.s., Bzenec nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. FORPLAST Skuteč, s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH, 4. WINDOW HOLDING, a.s., Lázně Toušeň nabídková cena ,- Kč bez DPH, 5. SVĚT OKEN, s.r.o., Vsetín nabídková cena ,- Kč bez DPH, 6. K-Interier Heřmanův Městec, s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH, 7. IPAK, s.r.o., Sezemice nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 8/71/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Technický dozor investora akce Nasavrky výstavba chodníku v Ochozi toto pořadí nabídek: 1. JKS SUBAX, s.r.o., Pardubice nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. Ing. Aleš Řada, Rasošky nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. Jan Linhart, Horní Bradlo nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 9/71/13 Rada města na základě nejvyšší nabídkové ceny stanovila na akci Těžební práce na lesních pozemcích

6 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA výchovné zásahy a rozčlenění porostů v Nasavrkách toto pořadí nabídek: 1. Lesní družstvo obcí, Přibyslav nabídková cena 250,- Kč/m3 bez DPH, 2. Freudl Michal, Přelouč nabídková cena 120,- Kč/m3 bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 10/71/13 Rada města schválila odpověď na Petici a pověřuje starostu jejím zasláním zástupci petičního výboru panu Pavlu Blažkovi, Nasavrky. 11/71/13 Rada města schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MŠ Nasavrky. VÝPIS Z USNESENÍ Z 72. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /72/13 Rada města schválila smlouvu na dodávku elektřiny pro rok 2014 s firmou ČEZ Prodej s.r.o. a pověřila starostu jejím podpisem. 2/72/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila pořadí nabídek na zajištění inženýrsko investiční činnosti-administrace projektu a zpracování závěrečného vyhodnocení akce Zateplení objektu MŠ Nasavrky takto: 1. DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. Star, a.s., Praha nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 3/72/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila pořadí nabídek na zajištění výběrového řízení na dodavatele akce, administrátora projektu a závěrečné vyhodnocení akce na akci Revitalizace zeleně v městě Nasavrky takto: 1. DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. Star, a.s., Praha nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. Ingeniring Krkonoše a.s., Trutnov nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena mandátní smlouva. Rada města schválila mandátní smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem. 4/72/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila pořadí na zajištění aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce náměstí v Nasavrkách takto: 1. PRODIN a.s., Pardubice nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. INDESING s.r.o., Jezbořice nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. DMC Havlíčkův Brod s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH. Rada města pověřila starostu jednáním s vítěznou firmou o snížení ceny. 5/72/13 Rada města schválila žádost Martina Čížka o pronájem cca 10 m 2 plochy v areálu bývalého pivovaru na ustájení dodávky, schválila nájemní smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem. 6/72/13 Rada města schválila žádost Petry Těšínské o ukončení pronájmu v DPS Nasavrky, současně schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a pověřila starostu jeho podpisem. 7/72/13 Rada města schválila žádost OK Lokomotiva Pardubice a souhlasí s využitím vody z rybníka pro sprchy při konání závodů v orientačním běhu s podmínkou, že při mytí nebudou používány žádné chemické mycí prostředky. 8/72/13 Rada města schválila žádost paní Marie Marini, Ochoz o přidělení bytu v Havlíčkově č.p. 138 s účinností od , schválila nájemní smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem. 9/72/13 Rada města souhlasí s konáním Rallye Železné hory na místních komunikacích ve vlastnictví města Nasavrky s tím, že pořadatelé zajistí maximální bezpečnost v souladu s platnou legislativou. 10/72/13 Rada města přerušuje projednání žádosti Bui Chuang Huy, Jaroměř o povolení provést vodovodní přípojku k nemovitosti č.p. 223 přes pozemek města Nasavrky a ukládá stavební komisi projednat tuto žádost a následně předložit stanovisko na jednání Rady města. 11/72/13 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. (ZTV pro 8 RD včelařská ulice) a pověřila starostu jejím podpisem. VÝPIS Z USNESENÍ Z 73. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /73/13 Rada města schválila smlouvu se SFDI č. 532/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013 na akci Nasavrky Výstavba chodníku v Ochozi a pověřila starostu jejím podpisem. 2/73/13 Rada města schválila smlouvu o dílo s firmou PRO- DIN a.s., Pardubice na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně projednání s dotčenými orgány a správci sítí na rekonstrukci náměstí v Nasavrkách a pověřila starostu jejím podpisem. 3/73/13 Rada města schválila záměr výměny vozidla majetkového odboru a věcí se bude dále zabývat. Vedoucího MO pověřuje zpracováním a předložením návrhu vhodných variant. 4/73/13 Rada města souhlasí s poskytnutím zámkové dlažby a obrub na úpravu vjezdu k nemovitosti pana Josefa Bakeše, Ochoz na veřejném prostranství za předpokladu, že pan Bakeš doloží souhlas vlastníka pozemku, tj. SÚS Pardubického kraje včetně jejich případných podmínek provedení. Současně Rada města pověřuje majetkový odbor a odbor výstavby zpracovat přehled chodníků a určení, zda jsou příslušné pozemky ve vlastnictví města Nasavrky nebo jiných subjektů a následně starostu jednáním se SÚS Pardubického kraje o bezúplatném převodu pozemků u chodníků, které jsou v majetku SÚS Pardubického kraje a leží v Nasavrkách nebo jeho místních částech na město Nasavrky. 5/73/13 Rada města schválila nabídku na akci Oprava zpevněného povrchu parkoviště a komunikace od firmy HOLD s.r.o., Orel nabídková cena ,- Kč bez DPH. 6/73/13 Rada města schválila zadávací dokumentaci na akci Revitalizace zeleně v městě Nasavrky a pověřuje tajemníka učinit příslušné kroky ve vztahu k poskytovateli dotace SFŽP ČR. 7/73/13 Rada města přijala pozvání partnerské obce Nová Lesná k návštěvě jejich obce a k účasti na akcích spojených se Dny obce Nová Lesná ve dnech až v Nové Lesné a pověřuje starostu a tajemníka zastupovat město Nasavrky na výše uvedené akci.

7 ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOCIÁLNÍ ODBOR INFORMUJE... Začátkem října 2013 nás poctí návštěvou vzácní hosté z partnerské obce Nová Lesná, kteří přijali pozvání na 3. Mezinárodní setkání seniorů partnerských měst Nasavrky Nová Lesná. Máme jim co nabídnout. Své přátelé pozveme na prohlídku měst Chrudimě a Hlinska, společně navštívíme Skanzen na Veselém Kopci, čeká nás exkurze do výrobny vánočních ozdob Horní Bradlo a taky mnoho smíchu a zábavy. Město Nasavrky nabízí potřebným občanům v seniorském věku a zdravotně postiženým v nepříznivé sociální situaci poskytování Pečovatelské služby. Rády vám poskytneme podrobnější informace: Městský úřad Nasavrky Sociální odbor Beáta Blechová telefon: DPS Nasavrky Eva Vašková telefon: mobil: Dům s pečovatelskou službou, Slatiňanská 66, 276 umožňuje seniorům a zdravotně postiženým občanům kvalitní bydlení a nabízí poskytování sociální služby. V současné době jsou k dispozici volné byty 2+kk a 1+kk. Případní zájemci se můžou informovat na Městském úřadě Nasavrky (sociální odbor). Beáta Blechová NABÍDKA BYTŮ V DPS POZVÁNKA DO KAVÁRNIČKY PRO SENIORY foto B. Blechová KAVÁRNIČKA PRO SENIORY DPS NASAVRKY, SLATIŇANSKÁ 66 ZÁŘÍ ŘÍJEN 2013 Seniorská rada a členové Seniorklubu Vás co nejsrdečněji zvou do Kavárničky. Začínáme 24. září Můžete se těšit na bohatý program, mimo jiné Thajsko, země úsměvů. Také pořádáme již tradiční zájezd do Polska Kudowa Zdroj, a to dne 22. října Odjezd v 7.00 hodin z náměstí, cena 170,- Kč na osobu. Seniorská rada MO KDU-ČSL NASAVRKY NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM LIDEM! MO KDU-ČSL Nasavrky pořádá v úterý 22. řijna 2013 od hodin na faře v Nasavrkách sbírku pro Diakonii Broumov. Jaké věci je možné darovat: letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (min. 1m 2 ; prosíme, nenoste odřezky a zbytky látek) domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené obuv veškerou nepoškozenou kabelky, batohy a školní tašky péřové přikrývky, polštáře, spací pytle, deky školní a sportovní potřeby, hračky Věci, prosíme, přinášejte pečlivě zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Vzhledem k tomu, že je Diakonie Broumov občanským sdružením, jehož posláním je pomáhat lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, prosíme o příspěvek na dopravu. I takovým darem lze pomoci. Zdena Kopčáková PŘIPOMÍNKA PŘIPOMÍNKA K FOTOGALERII NA MĚSTSKÉM WEBU Fotogalerii na městských internetových stránkách vytvářím již několik let.tato fotogalerie je poměrně obsáhlá, rozdělená do několika sekcí včetně videí, což je obecně známo. Snažím se zachytit značnou část akcí v Nasavrkách i okolí a publikovat v co nejkratší době na webových stránkách. Ovšem je tu jeden problém. Sám nejsem schopen všechny události zdokumentovat. Proto žádám všechny zájmové složky, sdružení, společenské organizace a ostatní, aby se zapojily do vytváření této galerie a posílaly na níže uvedené adresy fotodokumentaci o vaší činnosti, buď v digitální podobě a nebo přímo na fotografiích. Tímto tyto stránky budou pestřejší a hlavně vaše činnost bude publikována pro nejširší veřejnost. Další možnost, vaše akce na požádání zdokumentují sám. Adresy fotogalerií: Více informací podám na tel a Fotky zasílejte na a nebo dodejte na kartě či CD. Milan Vaňkát

8 FARNÍ OKÉNKO Dne 1. září proběhla nasavrcká pouť ke sv. Jiljí. Svatý Jiljí byl bohatý Řek, který všechno opustil a odešel do Franice, kde se stal mnichem a později opatem kláštera. Pouť však také připomněla dětem, že čas prázdnin utekl. Snad si v něm odpočinuly a s novým elánem mohou začít nový školní rok. V dnešní době se zdůrazňuje schopnost ovládat počítače a další technické prostředky, avšak pro duševní rozvoj člověka má nemenší význam četba dobrých knih. Asi 150 let po svatém Jiljí šli z Řecka na Velkou Moravu bratři sv. Cyril a Metoděj. Víme o nich, že přeložili Písmo svaté do staroslověnštiny, sv. Cyril je též autorem Proglasu, tedy předmluvy k tomuto překladu. V něm zdůvodňuje význam četby knih ve vlastní řeči: Jako nahé jsou národy bez knih, nemohou obstát beze zbraně v zápase s protivníky našich duší a jsou jak na kořist uchystané. Nuže národové, kteří chcete mu čelit, otevřete dokořán dveře rozumu a přijměte zbraň tvrdou, kterou kovají knihy Páně. Již před příchodem Cyrila a Metoděje přicházeli franští misionáři, ale dosáhli pouze toho, že byl pokřtěn knížecí dvůr. Dokladem jsou základy kostela v Modré u Velehradu z oné doby. Křesťanství však ještě tehdy v důsledku jazykové bariéry společnost neprostoupilo. Teprve v době působení Cyrila a Metoděje se víra dostala do širokých vrstev společnosti. Aby mohla být vedena opravdu účinná pastorace, bylo třeba založit školu. A tak první věc, kterou Konstantin udělal, byla, že shromáždil schopné žáky. Ti první se jmenovali Gorazd, Kliment, Angelár, Naum a Sáva. Asi den cesty od Velehradu na jednom osamělém kopci našli vhodné místo, vystavěli malou kapli sv. Klimenta a založili školu. Škola byla vynikající, vždyť sami učitelé byli mimořádně vzdělaní. Konstantin byl nazýván filosofem. V této škole vyrostla první vzdělaná generace. Rozvoj školy a pokroky žáků přinášely Konstantinovi radost. Když byli v roce 867 připraveni první slovanští kandidáti pro kněžská svěcení, vydal se s nimi Konstantin a Metoděj do Říma. Zde předložili papeži slovanské bohoslužebné knihy. Ten je vzal, požehnal a položil na oltář v chrámu Panny Marie u jesliček /Santa Maria Maggiore/. Metoděje vysvětil na arcibiskupa a jeho žáky na kněze. Konstantin Cyril však v Řimě onemocněl, vstoupil do kláštera a zemřel. Metoděj se vrátil s žáky na Velkou Moravu, avšak po jeho smrti bavorský biskup Wiching dosáhl toho, že Gorazd a další slovanští kněží museli z Velké Moravy uprchnout. Někteří odešli do Čech, jiní do Bulharska, Chorvatska a Makedonie. Símě víry však bylo zaseto. Pavel Čtvrtečka LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO Vážení pacienti, klienti naší lékárny, Ti z vás, kteří navštěvují naši lékárnu v Nasavrkách, nejspíš zaznamenali v poslední době drobné změny. K jedné z nich patří, že jsme se připojili k sdružení Moje lékárna. Je to sdružení nezávislých lékárníků působící na území České republiky od roku V současné době je do projektu zapojeno více než 350 lékáren. Cílem tohoto seskupení je zkvalitnění nabídky výrobků a služeb našim pacientům. Pracovníci lékáren takto sdružených jsou pravidelně proškolováni za odborné garance České gerontologické a geriatrické společnosti. Snahou lékáren tohoto sdružení je také nabídnout za výhodné ceny vybrané přípravky, které jsou každých 6 týdnů obměňovány. S jejich seznamem jste informováni jednak v naší lékárně na plakátu, jednak letáky, které jsou dopraveny přímo do vašich schránek. Často se setkáváte s tím, že některé léky nemáme na skladě, takže vám je objednáváme. Hlavním důvodem toho, že nemáme skladem vše, jsou neustálé změny v úhradách a zároveň v cenách. Myslím, že nemá smysl popisovat postupy, které jsou v této oblasti cenotvorby a úprav obvyklé už proto, že absolutně nemají žádná pravidla! Věřte, že se v této části naší práce snažíme postupovat co nejvíce prakticky, s ohledem na to, abychom byli co možná nejlevnější. Už jsem kdysi psala, že se snažíme býti lékárníky, nikoli obchodníky, a to stále platí. Dobře si uvědomuji, že každý pacient se stále více podílí na placení svých léků. V zásadě to lékárníci jako my bohužel nemohou nijak zásadně ovlivnit. A právě proto jsme se stali členy sdružení Moje lékárna, kde vám můžeme nabídnout určité zboží za nižší ceny. Jinak máme i nadále pro vás naše zákaznické karty, kde načítáním bodů za každý nákup nabízíme vlastně také určitou slevu. PharmDr. Ivana Wagnerová INZERCE Koupím v okolí města Nasavrky ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY pole, louky, TTP, ornou půdu, les nabídněte tel.: Máte doma, v garáži nebo ve stodole motocykl zn. Jawa, ČZ, nepotřebujete ho, překáží Vám a sháníte peníze? Nabízím odkup motocyklů zn. Jawa do roku výroby Platba na místě a v hotovosti. tel.:

9 SPORTOVNÍ OKÉNKO HVĚZDY A HVĚZDIČKY NASAVRCKÉHO SPORTU ČÁST DESÁTÁ: Starosta T. J. Sokol Nasavrky jde příkladem RADEK BUREŠ (1969), podnikatel Naše tradiční povídání o lidech žijících sportem v našem městě má sympatické jubileum - desátou část. A tak přímo symbolicky sedíme před hospůdkou sokolovny, popíjíme výborné pivo a mým dnešním zpovídaným je Radek Bureš, starosta T. J. Sokol Nasavrky. Portrét Radka Bureše foto z domácího archivu HR: Tak Radku, začneme hned od podlahy. Ty a sport, toť zřejmě jasná záležitost. RB: Moje vzpomínky zalétají k žákovskému cvičení v Sokole, v 11-14letech jsem hodně hrával stolní tenis, společně s Petrem Mandíkem (výborný běžec) jsme v turisticko- -branných závodech bojovali v národních kolech, z mladické nerozvážnosti jsem si jako sázku střihnul bez běžeckého treninku mezinárodní Nasavrky, kde čas 1:15 hod. vyvážil všechno moje utrpení na trati i po závodě. Od 15let hraju volejbal a dělám turistiku, v posledních letech jsem přidal kolo i Spinn. HR: Já hodnotím, když někdo pracuje ve sportovní oblasti jako funkcionář, že sám jde ostatním příkladem, postaví se na start veřejných soutěží, dělá něco i pro svoji kondici. RB: Ona je to taková nutnost. Věnoval jsem se léta naplno podnikání a tělesná schránka chátrá rychleji, než si to člověk připouští. Najednou se člověk zadýchává do schodů, nevyjde rychle kopec. Při soutěžích je legrace, posezení s partou po akci a člověk se musí na start trošku připravit, aby jenom nezametal. Proto volejbal, Slety a společná cvičení, Nasavrcký manatrman, lidový běh při Ceně, badminton, kola, Spinn. HR: Tomu jenom tleskám. A máme tu Tvoji funkcionářskou činnost. Starosta T. J. Sokol, muselo být velké přemlouvání? RB: Taťka vedl oddíl turistiky, já se zapojil do funkcionařiny hned po vojně, tak nějak kolem 22 let. Na funkci starosty jsem se nechal přemlouvat určitě 2 volební období, všechen volný čas bralo podnikání. Nakonec jsem svolil, střídal jsem ve funkci Ing. Honzu Jelínka, došlo k obměně výboru, chtěl jsem, aby to bylo vyvážené, zkušenost starších (pokladník Zdeněk Žemlička ) a elán i nové nápady mladých. HR: Určitě sis spojoval s nástupem do funkce starosty nějaké nové cíle, posun vpřed. RB: To určitě. Začali jsme dělat nové akce (lampionový průvod, posezení s kapelou, společné výlety kolem Nasavrk, cyklovýlety, dělali jsme otevření rekonstruovaného rybníka, konkurovali jsme našim hasičům v Poháru starosty), chtěli jsme přivést do našich řad nové mladé členy. Začala se opravovat sokolovna - střecha, výměna oken, postavil se altán. HR: No a zákonitě musela přijít myšlenka na generální rekonstrukci a dotvoření celého sportovního areálu. RB: Bylo nám jasné, že jednotlivé opravy na této historické stavbě nebudou do budoucna stačit, pokud chceme nabídnout cvičencům, sportovcům a návštěvníkům dalších akcí nějaký standardní komfort a pěkné prostředí. V roce nám na Župě představili možnosti k získání grantu na celkovou rekonstrukci. Využil jsem svých zkušeností ze stavebnictví a s celým týmem jsme se pustili do náročné mravenčí práce. To byly stovky hodin odkrojených z našeho volného času, na Radce Netolické ležela hlavní tíha projektu přestavby, Michaela Holcová s Ondrou Pavlíkem prováděli administrativu a já se Zdeňkem Žemličkou věci realizace. Bylo to opravdu hodně náročné. V roce 2009 začala vlastní í přestavba, v roce 2010 jsme zahájili zkušební provoz a na jaro 2011 připadlo slavností otevření celého sportovního areálu. HR: A celková odezva veřejnosti? RB: Myslíme si, že příznivá. Rozrůstá se nám členská základna o mladé sportovce, láká plážový volejbal, asfaltový kurt, badminton, Cykling (Spinning), dohodli jsme se s hasiči na možnostech využití našeho areálu pro jejich přípravu, jen asi prostor s jednotlivým nářadím na cvičení pro nejširší veřejnost by mohl být více využíván. HR: Samozřejmě ne všichni obyvatelé našeho města jsou sportovními nadšenci a hned po zisku grantu na přestavbu sokolovny se objevila celá řada PROČ. Proč se třeba ještě rok-dva nepočkalo a nedala se přednost grantu na rekonstrukci náměstí, na kterou tak všichni čekáme, proč se třeba již budova neposunula o nějaký metr do šíře, aby vzniklo regulérní halové hřiště na volejbal, zda se nedaly některé věci udělat ve vyšší kvalitě. Mně osobně třeba vadí sprchy na Kč. Nabízíme standardní komfort, tohle už ale jde pod něj, sprchy se téměř nevyužívají-stačil by snad časovač atd. RB: Já si myslím, že jsme jenom dobře a kvalitně využili šanci, která se nám naskytla. Nechtěli jsme promarnit příležitost vyhlášeného grantu.v té době jsme získali partnerskou smlouvu s městem Nasavrky a podporu od České obce sokolské a Východočeské župy Pippichovy a od všech příslib finanční spoluúčasti. Pravdou je, že se zrovna v jednom období podávaly granty na sokolovnu, náměstí a skate park. V té době nebylo vůbec jasné, zda bude ještě někdy podobný grant otevřen. Náš tým odvedl, převážně ve volném čase, skutečné maximum a projekt byl pro svou kvalitu vysoce obodován při hodnocení Regionální radou a zařazen mezi úspěšně podpořené projekty. Ještě jednou bych chtěl všem, kteří se na této práci podíleli, poděkovat. Protože jsme dělali rekonstrukci a ne přestavbu, jsem rád, že se nám podařilo do projektu alespoň začlenit nový sál v podkroví. Na sprchy jsou různé názory. Máme za sebou první cvičební sezónu v plném provozu a určitě se budeme i touto otázkou zabývat.

10 SPORTOVNÍ OKÉNKO HR: Co tedy čeká T. J. Sokol Nasavrky v současnosti s výhledem na léta příští? RB: Ještě 2,5 roku běží tzv. režim udržitelnosti (to např. abychom z hřiště neudělali parkoviště, z tělocvičny hernu). Hledáme správce objektu, kterému poskytneme bydlení a zajímavou práci. Takovéto sportoviště i vzhledem k dalšímu využití nelze udržovat jenom v našem volném čase a i skvělá paní Řezníčková nebude úklid velkých prostor vykonávat věčně. Rádi bychom obohatili klubovu činnost, našli třeba zájemce o ochotnické divadlo, ale našli i nové cvičitele (po odchodu Toníka Vrběckého není stále náhrada pro kroužek stolního tenisu) a rozšiřovali naši činnost tak, aby přicházeli noví a noví zájemci. HR: Naše zajímavé povídání pomalu končí, pivo je dopito. Tak Radku závěrem. Co bys popřál všem, kteří sportují, přijdou sportovat, fandí sokolu, nebo jen navštíví areál u příležitosti jednotlivých akcí. RB: Chtěl bych především poděkovat téměř dvaceti cvičitelům, kteří se dobrovolně a ve svém volném čase věnují mládeži i dospělým, všem pak hlavně PEVNÉ ZDRAVÍ to je určitě to nejdůležitější a snažit se sportovat pro zábavu a radost z pohybu. HR: Radkovi jsem poděkoval zase já a věřím, že v našem malém, pro sport přímo předurčeném městě, budeme víc hledat společnou řeč pro využití všech kvalitních sportovišť, větší možnosti spolupráce a vzájemného porozumění. Nasavrky si to určitě zaslouží a rekonstrukce náměstí by byla takovou krásnou třešničkou na dortu úplně pro všechny! Příští naše povídání představí opět některou z mladých sportovních nadějí, ale to se již budou blížit svátky Vánoc. Honza Rýdlo 40. jubilejní CKP CENA NASAVRK EUROBIT * AVE půlmaratón LEŽÁKY neděle 25. května 2014 opět jako veteránské mistrovství ČR Velký doprovodný program, sportovní legendy, tradiční soutěže pro veřejnost.! ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE! Jezdíte rádi na kole? Nechcete vynechat ani v zimních měsících? Jezdíte rádi v partě? TAK PŘIJĎTE NA CYKLING (Spinning)! Začínáme jezdit v říjnu: ÚTERÝ STŘEDA PÁTEK v hodin SOBOTA v 9.00 hodin Opět vylepšené tréninkové prostředí, kvalitní hudební doprovod, dobrá nálada speciální akce. Veškeré info na www stránkách TJ Sokol, na nástěnce, nebo přímo instruktor Honza Rýdlo. TĚŠÍME SE NA NOVÉ ZÁJEMCE CKP Cena Nasavrk 2013 foto Milan Vaňkát Podpisy od Jarmily Kratochválové foto Milan Vaňkát Spinning foto Radek Bureš

11 SPORTOVNÍ OKÉNKO Vážení sportovní přátelé, nejdříve mi dovolte, abych poděkoval paní P. Vikové, mamince fotbalisty náchodské přípravky, která letos již podruhé sehnala a poslala z firmy Donap Česká Skalice suvenýry pro přípravky FC Nasavrky. Po šesti letech jsem navštívil za účelem získání suvenýrů pro přípravky SK Náchod a FC Nasavrky sekretariát starosty Ing. J. Skořepy v Rychnově nad Kněžnou. Tam se mě ujaly hodné sekretářky, vyšly mně vstříc a obdarovaly mě upomínkovými předměty města. Štědří byli i podnikatelé v Rychnově nad Kněžnou. Suvenýry, cukrovinky a ovoce věnovali sponzoři z Nasavrk pro přípravky, žáky i dorost SK Náchod, které jsem jim dovezl na turnaje osobně, a to do České Skalice, Náchoda, Hradce Králové, Pardubic, Holic, Moravan, Hlinska, Albrechtic a Lhoty pod Libčany. K těmto sponzorům se řadí M. Lichtenbergová, M. Michková, R. Mašková, L. Vaníčková, S. Němcová, Mgr. J. Šimková, H. Staňková, V. Bílek, A. Kroutil, Vl. Kroutil, Mgr. P. Šupík, J. Kindlman, St. Holec, E. Školoud, L. Horník, J Paulus, Vl. Tomek, V. Šmejkal, Ing. J. Sodomka, P. Dostál, J. Dostál, I. Kudláček, Ing. F. Neznaj Lesní správa Nasavrky, AVE Nasavrky, SOU včelařské, Město Nasavrky. Na tyto turnaje jsem byl vybaven i suvenýry od Chrudimských institucí a podnikatelů Mgr. P. Řezníček starosta města Chrudim, Ing. M. Kušta Omega Plus, H. Motyčková Sklo, porcelán, Cukrárna L. Hájková Chrudim, Ing. L. Strouhal První stavební Chrudim. Trenéři fotbalové mládeže SK Náchod a FC Nasavrky spolu se mnou děkují všem sponzorům. Obzvlášť děkuji panu M. Neumanovi, J. Slavíkovi a V. Šmejkalovi, kteří mě o víkendu v ranních hodinách několikrát odvezli na vlak do Slatiňan. S úctou J. Jeníček OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BOII LUGHNASAD 2013 SE VYDAŘIL Ve dnech srpna se v Nasavrkách konal sedmý ročník festivalu keltské kultury Lughnasad (keltské oslavy zrna), který pořádá občanské sdružení Boii. Festival zahájil nově již v pátek koncert známých hudebních skupin Asonance a Nezmaři, na který dorazilo několik set posluchačů. Pestrý program pak pokračoval po celou sobotu a nesl se v duchu Zkrocení kovu, které bylo hlavním námětem letošního ročníku. Slavnostní zahájení foto Boii o.s. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo ve 14 hodin právě na téma Zkrocení kovu. Při něm se představily keltské kmeny, které do Nasavrk zavítaly ze sedmi zemí Evropy, a byl obřadně vykován symbol letošního tématu Roh hojnosti. Celodenní program pak završil druidský obřad úrody i se slavnostním průvodem v 18hodin a druhý koncert keltské hudby. Koncert Nezmaři foto Boii o.s. Po celý den tak byly v zámecké zahradě k vidění ukázky zpracování kovů tavba železné rudy, lití bronzu, výroba měděných šperků či kovářství. Všechny aktivity si mohli příchozí také sami vyzkoušet. Tematický program byl připraven i pro děti. Ty si kromě vyzkoušení keltských řemesel mohly zahrát stylovou hru O kováři Brianovi či si vyzkoušet dokonce i rýžování zlata. Celodenní program probíhal také na podiu, kde diváci zhlédli například ukázky irských tanců či divadelní představení o životě Keltů. Velkému zájmu se těšil také duchovní program u kamenného kruhu přednášky Mužského a Ženského kruhu, cvičení Wyda, průchod labyrintem a další. Program pak doplnily také stylové trhy na náměstí a další doprovodné aktivity. Obilný průvod foto Boii o.s.

12 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BOII Letošní Lughnasad byl ale významný nejen zajímavým programem, ale také velkou zahraniční účastí. Nasavrky se staly místem největšího keltského setkání za mnoho uplynulých let. Na oslavy se sem sjely zahraniční delegace ze sedmi evropských zemí - ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Francie a Švýcarska a z Itálie. Kromě festivalu Lughnasad se v neděli zahraniční hosté zúčastnili slavnostního oběda se zástupci Města Nasavrky a poté ještě několik dní pobyli v našem kraji. Festival keltské kultury Lughnasad pořádalo občanské sdružení Boii za podpory Města Nasavrky, Pardubického kraje a dalších partnerů. Děkujeme! Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se na pořádání akce podíleli. Více informací naleznete také na a na Facebooku sdružení. Ukázky kovářství foto Boii o.s. ŠEST OSOBNOSTÍ ZÍSKALO CENU GLORIA CELTIS Občanské sdružení Boii letos poprvé udělilo šesti významným osobnostem cenu Gloria Celtis. Jedná se o ocenění za celoživotní přínos v oblasti rozvoje keltského odkazu a za podporu aktivit zaměřených na uchování keltských tradic a vzdělávání. Kromě toho je cena také oceněním lidí, kteří se věnují podpoře neziskového sektoru, dobrovolnictví a rozvoji občanské společnosti. Udělování cen proběhlo v rámci samostatného programu na letošním ročníku festivalu keltské kultury Lughnasad a založilo tak novou tradici, ve které bychom chtěli pokračovat i v dalších etech. Cenu Gloria Celtis v roce 2013 získali: Ing. Milan Doležal, Ing. Antonín Štěpán in memoriam, Doc. JUDr. Petr Pithart, Ing. Petr Šilar, JUDr. Milan Princ, Mgr. Tomáš Mangel Medailonky oceněných naleznete na KELTSKÝ PODZIM V NASAVRKÁCH Na podzimní měsíce plánuje občanské sdružení Boii o.s. několik akcí. První z nich budou již tradiční oslavy keltského svátku Mabon (podzimní rovnodennost), které se uskuteční v září. Akce je již několikátým rokem určena pro místní školáky, kteří zde mají možnost se seznámit se životem našich předků a s keltskými řemesly. Kromě Mabonu oslavíme také svátek Samhain neboli keltský Nový rok. Oslavy Samhainu se budou konat v sobotu 2. listopadu v zámku a jeho okolí. Zejména děti se mohou těšit na výrobu strašidel z přírodních materiálů a na výrobu lampionků, dospělí pak na přednášku či kulturní vystoupení. Ve večerních hodinách vyjde od zámku lampionový průvod ke kamennému kruhu za hřbitovem, kde bude následovat tradiční druidský obřad na oslavu nového roku. Přejeme Vám příjemný podzim a těšíme se na některé z keltských akcí na viděnou. Více o našich akcích i o činnosti naleznete na webových stránkách OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RYTMUS CHRUDIM HRADIŠŤAN ZAHRAJE PRO RYTMUS CHRUDIM Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim Vás zve na již 4. ročník benefičního koncertu, na kterém vystoupí známá skupina Hradišťan. Vystoupení se uskuteční v pondělí 14. října 2013 od hodin v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Vstupenky na koncert jsou v prodeji v divadle Karla Pippicha, informačním centru v Chrudimi a kanceláři Chrudimské besedy od 16. září Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim podporuje občany z Chrudimského regionu, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Naše služba je určena lidem s různým typem zdravotního postižení nebo sociálního znevýhodnění, kteří chtějí pracovat. Podpora je vhodná i pro lidi s mentálním postižením, duševním onemocněním. Pomáháme lidem vyhledávat vhodnou práci z inzerátů v novinách, na Internetu, od známých, na úřadu práce. Také je učíme, jak správně psát životopis, jednat se zaměstnavatelem, telefonovat a další užitečné věci pro získání zaměstnání i po jejím získání poskytujeme podporu přímo na pracovišti nebo třeba doprovod při cestě do práce. uvádí Petr Kuneš, ředitel společnosti Rytmus Chrudim. Pokud chcete naši podporu využít, kontaktujte: PhDr. Eva Sládková, , Rytmus Chrudim, o.p.s., Heydukova 392, Chrudim. Více informací na Skupina Hradišťan

13 FOTOGALERIE Zahájení nového školního roku foto Milan Vaňkát Jubilant František Chvojka z Ochoze foto Milan Vaňkát Koncert z cyklu Nasavrcké hudební léto foto Milan Vaňkát Koncert z cyklu Nasavrcké hudební léto foto Milan Vaňkát PROJEKT NEBUĎ OVČAN EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT OVČANEM Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká? Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a vydáváme se na pospas rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, ovčanem. Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě. Toho si všímá evropský projekt Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit. Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes Internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů. O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu

14 MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOPORUČUJE Caldwell, Ian Thomason, Dustin Pravidlo čtyř Záhada Belladonnina Dva studenti jsou na pokraji vyluštění záhady Hypnerotomachia Poliphii, renesačního textu proslaveného svou hypnotickou mocí nad těmi, kdo jej studovali. Zjišťují, že v jeho stránkách je zašifrována poloha tajné krypty. Vtom je univerzitní kampus uveden ve zmatek student, také se zabývající rukopisem, je zastřelen. Vražda spustí řetěz násilí a překvapivých odhalení a před čtenářem se odvíjejí dva půl tisíciletím oddělené fascinující téměř detektivní příběhy. Kniha je oslavou lidské erudice a představivosti, ale také příběhem úskoků a násilí, které od nepaměti prolínají dějinami. Jones, Sadie Štvanec Waterford je anglické městečko s přísnými nepsanými zákony. Za každý prohřešek se tvrdě platí a člověk, který si dovolí být jiný, musí za to zaplatit. Tak jako Lewis Aldridge, štvaný a pronásledovaný mladík, kterého všichni odepsali a ti, co mu věří, nemají šanci přesvědčit ostatní, že se v něm mýlí. Nezval, Martin Každá je ta pravá Jaké by to bylo, kdyby každý člověk měl svého anděla strážného, který by se ho snažil v životě motivovat a harmonizovat s okolím? Moric Goldstein, úspěšný právník středního věku, se se svým andělem setká ve chvíli, kdy vážně pomýšlí na sebevraždu. Anděl si jeho smrt nepřeje, a tak mu učiní velkorysou nabídku: Může si nadefinovat ženu svých snů a anděl mu ji přivede do cesty. Dousková, Irena Darda Po bestsellerech Hrdý Budžes (jenž se proslavil také jako činohra s vynikající Barborou Hrzánovou v hlavní roli) a Oněgin byl Rusák (v divadelní režii Jana Borny) přichází závěrečná část autorčiny volné trilogie Darda. Čas železnou oponou trhnul, takže žákyni a v téže h(n)usákovské realitě dospívající gymnazistku Helenu potkáváme nyní jako vdanou ženu, matku dvou dětí. Ačkoli se dobové kulisy proměnily, na lepší svět to kupodivu zase nevypadá. Namísto krize normalizace je tu krize středního věku. A když už krize, tak pořádná. Přichází totiž jedna darda za druhou. Tento tragikomický příběh se tentokrát odehrává v našem čase. Hejkalová, Markéta Andělé dne a noci Hrdinové románu Andělé dne a noci, žijící na různých místech světa, se ocitají v okamžiku životního zlomu. Češka Marta řeší hrozící krach své firmy i svého manželství, baskický novinář Kerman sbírá síly k rozchodu s teroristickou minulostí i s dlouholetou přítelkyní a moskevský učitel Vladimír pracuje pro podezřelou vlasteneckou organizaci, aby zapomněl na smrt své ženy. Jejich osudy se jednoho dne protnou a jejich příběhy se vydají nečekaným směrem. Koontz, Dean Dům stínů Nad nejmenovaným velkým americkým městem se tyčí vrch, na němž stojí Pendleton - luxusní obytný dům z konce 19. století. Jednou za 38 let dochází v domě k podivným jevům, které si vyžádají i oběti na životech. Jednoho deštivého a bouřlivého adventního dne roku 2011 se znovu uzavírá osmatřicetiletý cyklus a obyvatelé domu jsou konfrontováni s hrůznými jevy, jež se vymykají zdravému rozumu a představují smrtelné nebezpečí nejen pro dotyčné jedince, nýbrž i pro existenci celé lidské rasy. Zpravodaj Nasavrk - povoleno MK ČR E 14750, vydává Městský úřad Nasavrky, Náměstí 77, Nasavrky tel.: , fax: , Uzávěrka příštího čísla: , počet výtisků 800 ks, zdarma. Tisk: GRAFIES, a.s., tel.: , Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravovat.

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz

DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Sběrný dvůr v areálu Vodního světa Kolín ukončil k 20. dubnu svůj provoz. Náhradou je sběrný dvůr

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informaãní Praha Vinofi zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Z obsahu: Slovo starosty, sloupek poslance Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře Ze

Více