NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ V HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ V HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Rady města, komisí RM a výborů ZM, kontrola plnění usnesení minulého ZM 3. AVE Nasavrky informace zástupců města v orgánech společnosti 4. Plnění rozpočtu r Rozpočtové opatření č Pozemky, nemovitosti nákup, prodej 7. Informace o investičních akcích 8. Návrhy, připomínky a podněty 9. Usnesení, závěr Mgr. Milan Chvojka, starosta města Nasavrky POZVÁNKA NA VÝSTAVU Zámek Nasavrky JAN STEJSKAL Staré pověsti nasavrcké Výstava kreseb Zámek Nasavrky Z historie města Výstava k 695. výročí první písemné zmínky o městě Nasavrky Vernisáž v sobotu 14. září 2013 v hodin Otevřeno: pondělí pátek hodin sobota, neděle hodin

2 VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÝPIS Z USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTU- PITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE Zastupitelstvo města na svém zasedání: I. PROJEDNALO: 1. Úvod přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 2. Zpráva o činnosti Rady města, komisí RM a výborů ZM, kontrola plnění usnesení minulého ZM 3. Informace zástupců města v orgánech společnosti AVE Nasavrky a.s. 4. Závěrečný účet města za rok 2012, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nasavrky za rok Plnění rozpočtu r Rozpočtové opatření č Pozemky, nemovitosti nákup, prodej 8. Jméno ulice v lokalitě u včelařské školy 9. Plán společných zařízení při provádění KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav) Nasavrky a Ochoz u Nasavrk včetně parametrů navržených prvků společných zařízení 10. Vyhlášení výsledků výběrového řízení pro rok 2013 na poskytnutí půjčky z FRB 11. Informace o investičních akcích 12. Návrhy, připomínky a podněty 13. Usnesení, závěr II. SCHVÁLILO: 1. Program zasedání ZM 2. Závěrečný účet města Nasavrky za r souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad 3. Rozdělení hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti 4. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu pro rok 2013 s příjmy ve výši ,- Kč a s výdaji ve výši ,- Kč 5. Pozemky a nemovitosti: a) nákup pozemku st.p.č k.ú. Podlíšťany o výměře 28 m 2 z vlastnictví České republiky ÚZSVM za cenu 5.500,- Kč b) prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě U školy v kat. území Nasavrky za cenu 700 Kč/m² konkrétním zájemcům parc.č. 493/29 o výměře 851 m 2 parc.č. 493/30 u výměře 838 m 2 parc.č. 493/31 o výměře 842 m 2 parc.č. 493/32 o výměře 839 m 2 parc.č. 493/33 o výměře 900 m 2 parc.č. 493/35 o výměře 821 m 2 s tím, že se zájemci bude v současné době uzavřena smlouva budoucí kupní. K vlastnímu prodeji dojde po splnění podmínek daných smlouvou budoucí kupní (podmínka zahájení stavby RD do dvou let, úhrada zálohy na kupní cenu ve výši 20 % celkové kupní ceny) 6. Označení nově vybudované místní komunikace názvem VČELAŘSKÁ 7. Plán společných zařízení při provádění KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav) v katastrálním území Nasavrky a Ochoz u Nasavrk včetně parametrů navržených prvků společných zařízení dle návrhu firmy AKE, s.r.o., Atelier krajinné ekologie, Liberec 8. Výsledek výběrového řízení pro rok 2013 na poskytnutí půjčky z FRB dle předloženého návrhu III. NESCHVÁLILO: 1. Prodej pozemku parc.č. 343/75 o výměře 266 m 2 k.ú. Nasavrky za cenu 250,- Kč/m 2 IV. VZALO NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění usnesení z minulého ZM 2. Zprávu o činnosti Rady města 3. Zprávu o činnosti výborů ZM a komisí RM 4. Informace zástupců města v orgánech společnosti AVE Nasavrky a.s. 5. Plnění rozpočtu r Informaci o investičních akcích V. POVĚŘUJE: 1. Radu města projednáním petice předané starostovi města a pověřuje o výsledku informovat Zastupitelstvo města VI. UKLÁDÁ: 1. Stavební komisi nové projednání prodeje pozemku parc.č. 343/75 o výměře 266 m 2 2. Radě města zabývat se připomínkami vznesenými na zasedání Zastupitelstva města INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝPIS Z USNESENÍ Z 66. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /66/13 Rada města na základě srovnání cenových nabídek na výběr TDI na akci Zateplení objektu MŠ Nasavrky s ohledem na hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena stanovila následující pořadí došlých nabídek: 1. JKS SUBAX s.r.o., Pardubice 29 tis. Kč bez DPH, 2. Václav Tajovský, Chrudim 36 tis. Kč bez DPH, 3. DOKOSTAV s.r.o., Krásné 39 tis. Kč bez DPH. S vítězným uchazečem JKS SUBAX s.r.o., Pardubice bude uzavřena mandátní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora při provádění stavby. Rada města schválila tuto mandátní smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem. 2/66/13 Rada města na základě srovnání cenových nabídek na výběr koordinátora BOZP na akci Zateplení objektu MŠ Nasavrky s ohledem na hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena stanovila následující pořadí došlých nabídek: 1. JKS SUBAX s.r.o., Pardubice 14,5 tis. Kč bez DPH, 2. Václav Tajovský, Chrudim 18 tis. Kč bez DPH, 3. DOKOSTAV s.r.o., Krásné 23 tis. Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu zasláním objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP při provádění stavby vítěznému uchazeči JKS SUBAX s.r.o., Pardubice.

3 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 3/66/13 Rada města schválila uzavření smlouvy na zajištění odběru vzorků, vedení provozní a majetkové evidence, zajištění hlášení a technologického dozoru na ČOV Podlíšťany a kanalizace Nasavrky-Ochoz s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Píšťovy 820, Chrudim a pověřila starostu podpisem této smlouvy. 4/66/13 Rada města pověřuje Ing. Ivana Blažka a Ing. Pavla Nováka projednáním podmínek pro vybavení jazykové učebny ZŠ Nasavrky s ředitelkou ZŠ Mgr. Brázdovou. 5/66/13 Rada města pověřuje starostu zajištěním právní pomoci při přípravě budoucí kupní smlouvy včetně možnosti použití ustanovení o kauci nebo složení části ceny při uzavření budoucí kupní smlouvy. 6/66/13 Rada města schválila smlouvu o zajištění pracovně lékařských služeb s MUDr. Pavlem Svobodou, Nasavrky a pověřuje starostu jejím podpisem. 7/66/13 Rada města schválila smlouvu o dodávce a odvádění odpadních vod nemovitosti Ochoz č.p. 47 s VS Chrudim, a.s. a pověřila starostu podpisem smlouvy. 8/66/13 Rada města schválila smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP podepsanou zástupcem SFŽP dne na akci Protipovodňová opatření pro město Nasavrky a pověřila starostu města jejím podpisem. 9/66/13 Rada města schválila smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v PO na výdaje JSDH pro rok 2013 a pověřila starostu města jejím podpisem. 10/66/13 Rada města pozastavuje rozhodnutí o žádosti Pavla a Simony Novákových, Ochoz 50 o příspěvek na zpevnění cesty do doby, než bude zrealizován projekt výstavby chodníku v Ochozi. 11/66/13 Rada města s ohledem na rovné možnosti schválila žádost Jiřího a Petry Voldánových, Nasavrky, Západní 309 o zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu za stejných podmínek jako v případě výstavby kanalizačních přípojek při výstavbě I. etapy kanalizace, tj. z rozpočtu města Nasavrky bude uhrazena celá část kanalizačních přípojek vedoucích po městských a ostatních veřejných pozemcích plus maximálně cca 1m přípojek vedoucích po pozemcích v soukromém vlastnictví až po revizní kanalizační šachtu (včetně šachty) ke každému subjektu. 12/66/13 Rada města stanovila pořadí na dodavatele zemního plynu pro město Nasavrky podle nejnižší nabídkové ceny takto: 1. Carbounion Komodity s.r.o., Praha, 2. RWE Energie, a.s., Ústí nad Labem, 3. Energie Pro, 4. VEMEX Energie a.s., Praha, S vítěznou společností Carbounion Komodity s.r.o., Praha schválila Rada města uzavření smlouvy o dodávkách zemního plynu na 1 rok (do ) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 13/66/13 Rada města s ohledem na výhodné ceny pro rok 2014 u dodávek elektrické energie pověřuje vedoucího majetkového odboru zajištěním nabídek na dodávku elektrické energie na rok VÝPIS Z USNESENÍ Z 67. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /67/13 Rada města schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ECR ECR 96/2013 s Úřadem práce ČR a pověřila starostu jejím podpisem. 2/67/13 Rada města schválila zajištění prezentace města Nasavrky v publikaci Křížem Krážem včetně internetové prezentace za cenu 3 500,- Kč bez DPH za rok. 3/67/13 Rada města schválila žádost ZŠ Nasavrky a souhlasí s přijetím daru od společnosti Lesy ČR, s.p. ve výši 15 tis. Kč na projekt Vizualizace ve výuce přírodovědných předmětů. Současně Rada města souhlasí s posílením ONIV o částku 8 tis. Kč jako spoluúčast na tomto projektu a posílením ONIV o částku 30 tis. Kč na nákup učebnic AJ a školních zeměpisných atlasů navýšením rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření. 4/67/13 Rada města schválila dodatek č. 7 ke smlouvě o provozování společného podniku s AVE CZ odpadové hospodářství a AVE Nasavrky a.s. a pověřila starostu jeho podpisem. 5/67/13 Rada města schválila žádost Pavla Chvojky a Moniky Kábelové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky v Hradištní ul. č.p. 127 do a pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy. 6/67/13 Rada města schválila žádost Michaely Holcové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky ve Školní ul. č.p. 360 do a pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy. 7/67/13 Rada města s ohledem na opakované porušování podmínek smlouvy zamítla žádost Romana Horníka o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky v ul. U Parku č.p Nájemní vztah tak skončí /67/13 Rada města schválila svolání mimořádného zastupitelstva města Nasavrky na středu od hodin s jedním bodem, a to prodej 25 kusů akcií ČSAD Bus Chrudim s tím, že doporučuje zastupitelstvu schválit jejich prodej. 10/67/13 Rada města schválila smlouvu o internetovém připojení a Dohodu o poskytování Hlasového řešení s Telefonicou Czech Republic, a.s., Praha a pověřila starostu podpisem smlouvy i dohody. VÝPIS Z USNESENÍ Z 68. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /68/13 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby Prodloužení STL plynovodu pro areál S&CH Trade s.r.o. Nasavrky, Ochoz uložené v pozemku č. 831/5-KN a 394/1-PK k.ú. Ochoz u Nasavrk s VČP Net s.r.o. Hradec Králové za cenu 2 500,- Kč + DPH a pověřila starostu jejím podpisem. 2/68/13 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Nasavrky, Voldán, ul. Strádovská 485/3, KNN spočívajícího v oprávnění zří-

4 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA zení a provozování stavby Kabelové vedení 1 kv uložené v pozemku parc. č a 493/17 k.ú. Nasavrky s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za cenu 1 000,- Kč + DPH a pověřila starostu jejím podpisem. 3/68/13 Rada města schválila žádost pana Miloše Mareše o prodloužení nájemní smlouvy na městský byt. Vzhledem k tomu, že se uvolnil městský byt v Hradišťské ul. č.p. 127 Rada města schválila i žádost pana Miloše Mareše na výměnu městského bytu z Havlíčkova č.p. 138 na Hradišťská č.p Nová nájemní smlouva bude uzavřena do a Rada města pověřila starostu podpisem této nájemní smlouvy. 4/68/13 Rada města schválila smlouvu o výpůjčce s EKO- -KOM, a.s. na bezplatné užívání sběrných nádob na plast (4 ks) a sklo barevné (2 ks) a pověřila starostu jejím podpisem. 5/68/13 Rada města schválila výměnu oken v bytovém domě Náměstí č.p. 78 a výměnu oken a dveří v Hradišťské ul. č.p Rada města současně pověřila vedoucího majetkového odboru ve spolupráci s odborem výstavby zajistit poptávku firem na výměnu předmětných oken a dveří a následně předložit ke schválení Radě města. U domu č.p. 78 prověřit stanovisko odboru památkové péče MěÚ Chrudim. Rada města rozhodla, že výměna bude financována přímo z rozpočtu města. 6/68/13 Rada města schválila opravu střechy nad tělocvičnou ZŠ Nasavrky s tím, že bude provedena obnova hydroizolační funkce střechy s jednovrstevnou izolací a dle nejnižší nabídkové ceny stanovila toto pořadí nabídek: 1. Jiří Ždímal, Nasavrky - nabídková cena ,- Kč, 2. Milan Losenický, Hlinsko nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem Jiřím Ždímalem, Nasavrky bude uzavřena smlouva o dílo a Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 7/68/13 Rada města stanovila pořadí na dodávky elektrické energie pro město Nasavrky na rok 2014 podle nejnižší nabídkové ceny takto: 1. ČEZ Prodej s.r.o., Praha, 2. Amper Market, a.s., Praha, 3. RWE Energie, a.s., Ústí nad Labem, 4. Carbounion Komodity s.r.o., Praha. S vítěznou společností ČEZ Prodej s.r.o., Praha schválila Rada města uzavření smlouvy o dodávkách elektrické energie pro město Nasavrky na rok 2014 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 8/68/13 Vzhledem k dostatečnému množství prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení a s ohledem na splnění stanovených podmínek Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení všech žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Nasavrky pro rok 2013, které budou v podkladech pro zastupitele pro jednání zastupitelstva města dne , v požadovaném rozsahu. 9/68/13 Rada města doporučuje zastupitelstvu města Nasavrky schválit nákup a prodej nemovitostí dle návrhu stavební komise, který bude v podkladech pro zastupitele pro jednání zastupitelstva města dne /68/13 Rada města schválila program 14. zasedání zastupitelstva města Nasavrky, které se bude konat dne VÝPIS Z USNESENÍ Z 69. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /69/13 Rada města schválila splátkový kalendář paní Ludmile Mrázkové na úhradu dlužné částky za vyúčtování služeb poskytovaných v DPS Nasavrky za rok 2012 a pověřila starostu jeho podpisem. 2/69/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Nasavrky-řadová zástavba na pozemku 112/36, k.ú. Nasavrky, ulice Slatiňanská toto pořadí nabídek: 1. AK Pavel Maléř, Pardubice nabídková cena 165 tis. Kč bez DPH, 2. JKS SUBAX s.r.o., Pardubice nabídková cena 179 tis. Kč bez DPH, 3. PRODIN a.s., Pardubice - nabídková cena 182 tis. Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 3/69/13 Rada města schválila žádost společnosti Omega plus s.r.o., Chrudim o přidání antény na budovu městského úřadu s tím, že stávající nájemné bude zvýšeno na 2 000,- Kč/měsíc. Současná smlouva o umístění antény bude dodatkem rozšířena o přidání další antény a s tím spojeného zvýšení nájemného. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 4/69/13 Rada města schválila žádost paní Michaely Bočkové o výměnu bytu v domě v Havlíčkově ulici č.p. 138, Nasavrky. 5/69/13 Rada města schválila žádost ZŠ Nasavrky a povoluje výjimku z maximálního počtu žáků ve třídě navýšení o 1 žáka v 1. ročníku školního roku 2013/14. 6/69/13 Rada města schválila žádost ZŠ Nasavrky a souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku na plavecký výcvik žáků ve výši 19 tis. Kč z důvodu rozšíření plaveckého výcviku žáků o jednu třídu (žáci 2. třídy) v 1. pololetí školního roku 2013/14. 7/69/13 Rada města s ohledem na nekomerční charakter festivalu Lughnasad schválila žádost Boii o.s. a rozhodla o poskytnutí slevy na ubytování v době konání Lughnasadu pro organizátory akce ve výši 40 % z ceníkové ceny ubytování. 8/69/13 Rada města schválila nájemní smlouvu s Boii o.s. na pronájem náměstí při festivalu Lughnasad ve dnech a pověřila starostu jejím podpisem. 9/69/13 Rada města schválila program městských slavností, které se budou konat dne s tím, že celkové náklady nepřesáhnou částku 110 tis. Kč. Současně Rada města pověřila starostu podpisem smluv na zajištění kulturního programu městských slavností. 10/69/13 Rada města se s připomínkami vzešlými ze zastupitelstva města Nasavrky ze dne vypořádala takto: 1. k nefungujícímu rozhlasu v Ochozi podal tajemník informaci, že rozhlas byl dne opraven, 2. k připomínce ohledně potoku v Ochozi Rada města ukládá vedoucímu majetkového odboru projednat záležitost na místě s panem Vaškem a s vlastníkem potoka a následně případně odeslat požadavek na vlastníka potoka Lesy ČR s požadavkem na zjednání nápravy, 3. k požadavkům a připomínkám pana Popelky Rada města pověřuje odbor výstavby a vedoucího majetkového odboru prověřit a posoudit po-

5 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA žadavky a připomínky, navrhnout řešení a projednat je s panem Popelkou a výsledky sdělit Radě, 4. Petice Rada ukládá starostovi zajistit právní rozbor Petice a následně ho předložit na dalším jednání Rady. 11/69/13 Rada města ukládá vedoucímu majetkového odboru předložit Radě města zprávu o stavu provádění výchovných zásahů a nápravě nedostatků při provádění výchovných zásahů probírek v lese v majetku města Nasavrky. 13/69/13 Rada města s ohledem na potřebu zajistit v letošním roce výchovné zásahy prořezávky v porostech do 20 let v rozsahu 5,03 ha pověřuje vedoucího majetkového odboru vypsat výzvu k podání cenové nabídky na zajištění výchovných zásahů prořezávek. VÝPIS Z USNESENÍ Z 70. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /70/13 Rada města schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce ZŠ Nasavrky. 2/70/13 Rada města schválila poskytnutí příspěvku na oslavy 100 let založení SDH Nová Ves ve výši 12 tis. Kč. 3/70/13 Rada města schválila poskytnutí příspěvku Junáku středisku Kelt Nasavrky ve výši 8 300,- Kč s tím, že 5 tis. Kč je příspěvek na činnost a 3 300,- Kč příspěvek na členy mladší 18 let. Před poskytnutím příspěvku dodá Junák plán akcí na rok 2013, bez tohoto plánu akcí nebude příspěvek poskytnut. 4/70/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Zajištění výchovných zásahů v lese prořezávek v porostech do 20 let (5,03 ha) toto pořadí nabídek: 1. Tomáš Trunec, Lukavice nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. Martin Kulhánek, Hodonín nabídková cena 55 tis. Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 5/70/13 Rada města schválila aktualizované znění zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele akce Nasavrky II. etapa, dostavba kanalizace. 6/70/13 Rada města schválila žádost pana Petra Bárty, Nasavrky o přidělení bytu v Havlíčkově ulici č.p. 138 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu určitou do Rada města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 7/70/13 Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/ 1014/0188 s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice týkající se posunu termínu realizace zakázky a pověřila starostu města jeho podpisem. VÝPIS Z USNESENÍ Z 71. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /71/13 Rada města schválila smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace v rámci POV na akci Oprava zpevněného povrchu parkoviště a komunikace a pověřila starostu jejím podpisem. 2/71/13 Rada města vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí podpory, schválila smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na akci Zateplení objektu MŠ Nasavrky podepsanou zástupcem Fondu dne a pověřila starostu podpisem této smlouvy. 3/71/13 Rada města schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s firmou Shadow Investment Group, s.r.o., Praha o ukončení nájmu nebytových prostor z důvodu změny společnosti na Shadow Sales s.r.o., Praha, k s tím, že všechny vzájemné závazky budou vyrovnány a pověřila starostu jeho podpisem. 4/71/13 Rada města schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor s firmou Shadow Sales, s.r.o., Praha v objektu bývalého pivovaru od a pověřila starostu jejím podpisem. 5/71/13 Rada města schválila smlouvu o nájmu o nájmu 900 m 2 pozemku v objektu bývalého pivovaru s firmou ELEKTROTRANS, a.s., Praha v období od do a pověřila starostu jejím podpisem. 6/71/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Výměna oken a dveří v BD č.p Nasavrky toto pořadí nabídek: 1. RI OKNA, a.s., Bzenec nabídková cena ,02 Kč bez DPH, 2. WINDOW HOLDING, a.s., Lázně Toušeň nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. FORPLAST Skuteč, s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH, 4. PKS OKNA, a.s., Žďár nad Sázavou nabídková cena ,- Kč bez DPH, 5. SVĚT OKEN, s.r.o., Vsetín nabídková cena ,- Kč bez DPH, 6. K-Interier Heřmanův Městec, s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH, 7. IPAK, s.r.o., Sezemice nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 7/71/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Výměna oken a dveří v BD č.p Nasavrky toto pořadí nabídek: 1. PKS OKNA, a.s., Žďár nad Sázavou nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. RI OKNA, a.s., Bzenec nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. FORPLAST Skuteč, s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH, 4. WINDOW HOLDING, a.s., Lázně Toušeň nabídková cena ,- Kč bez DPH, 5. SVĚT OKEN, s.r.o., Vsetín nabídková cena ,- Kč bez DPH, 6. K-Interier Heřmanův Městec, s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH, 7. IPAK, s.r.o., Sezemice nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 8/71/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila na akci Technický dozor investora akce Nasavrky výstavba chodníku v Ochozi toto pořadí nabídek: 1. JKS SUBAX, s.r.o., Pardubice nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. Ing. Aleš Řada, Rasošky nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. Jan Linhart, Horní Bradlo nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 9/71/13 Rada města na základě nejvyšší nabídkové ceny stanovila na akci Těžební práce na lesních pozemcích

6 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA výchovné zásahy a rozčlenění porostů v Nasavrkách toto pořadí nabídek: 1. Lesní družstvo obcí, Přibyslav nabídková cena 250,- Kč/m3 bez DPH, 2. Freudl Michal, Přelouč nabídková cena 120,- Kč/m3 bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 10/71/13 Rada města schválila odpověď na Petici a pověřuje starostu jejím zasláním zástupci petičního výboru panu Pavlu Blažkovi, Nasavrky. 11/71/13 Rada města schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MŠ Nasavrky. VÝPIS Z USNESENÍ Z 72. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /72/13 Rada města schválila smlouvu na dodávku elektřiny pro rok 2014 s firmou ČEZ Prodej s.r.o. a pověřila starostu jejím podpisem. 2/72/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila pořadí nabídek na zajištění inženýrsko investiční činnosti-administrace projektu a zpracování závěrečného vyhodnocení akce Zateplení objektu MŠ Nasavrky takto: 1. DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. Star, a.s., Praha nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu jejím podpisem. 3/72/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila pořadí nabídek na zajištění výběrového řízení na dodavatele akce, administrátora projektu a závěrečné vyhodnocení akce na akci Revitalizace zeleně v městě Nasavrky takto: 1. DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. Star, a.s., Praha nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. Ingeniring Krkonoše a.s., Trutnov nabídková cena ,- Kč bez DPH. S vítězným uchazečem bude uzavřena mandátní smlouva. Rada města schválila mandátní smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem. 4/72/13 Rada města na základě nejnižší nabídkové ceny stanovila pořadí na zajištění aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce náměstí v Nasavrkách takto: 1. PRODIN a.s., Pardubice nabídková cena ,- Kč bez DPH, 2. INDESING s.r.o., Jezbořice nabídková cena ,- Kč bez DPH, 3. DMC Havlíčkův Brod s.r.o. nabídková cena ,- Kč bez DPH. Rada města pověřila starostu jednáním s vítěznou firmou o snížení ceny. 5/72/13 Rada města schválila žádost Martina Čížka o pronájem cca 10 m 2 plochy v areálu bývalého pivovaru na ustájení dodávky, schválila nájemní smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem. 6/72/13 Rada města schválila žádost Petry Těšínské o ukončení pronájmu v DPS Nasavrky, současně schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a pověřila starostu jeho podpisem. 7/72/13 Rada města schválila žádost OK Lokomotiva Pardubice a souhlasí s využitím vody z rybníka pro sprchy při konání závodů v orientačním běhu s podmínkou, že při mytí nebudou používány žádné chemické mycí prostředky. 8/72/13 Rada města schválila žádost paní Marie Marini, Ochoz o přidělení bytu v Havlíčkově č.p. 138 s účinností od , schválila nájemní smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem. 9/72/13 Rada města souhlasí s konáním Rallye Železné hory na místních komunikacích ve vlastnictví města Nasavrky s tím, že pořadatelé zajistí maximální bezpečnost v souladu s platnou legislativou. 10/72/13 Rada města přerušuje projednání žádosti Bui Chuang Huy, Jaroměř o povolení provést vodovodní přípojku k nemovitosti č.p. 223 přes pozemek města Nasavrky a ukládá stavební komisi projednat tuto žádost a následně předložit stanovisko na jednání Rady města. 11/72/13 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. (ZTV pro 8 RD včelařská ulice) a pověřila starostu jejím podpisem. VÝPIS Z USNESENÍ Z 73. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /73/13 Rada města schválila smlouvu se SFDI č. 532/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013 na akci Nasavrky Výstavba chodníku v Ochozi a pověřila starostu jejím podpisem. 2/73/13 Rada města schválila smlouvu o dílo s firmou PRO- DIN a.s., Pardubice na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně projednání s dotčenými orgány a správci sítí na rekonstrukci náměstí v Nasavrkách a pověřila starostu jejím podpisem. 3/73/13 Rada města schválila záměr výměny vozidla majetkového odboru a věcí se bude dále zabývat. Vedoucího MO pověřuje zpracováním a předložením návrhu vhodných variant. 4/73/13 Rada města souhlasí s poskytnutím zámkové dlažby a obrub na úpravu vjezdu k nemovitosti pana Josefa Bakeše, Ochoz na veřejném prostranství za předpokladu, že pan Bakeš doloží souhlas vlastníka pozemku, tj. SÚS Pardubického kraje včetně jejich případných podmínek provedení. Současně Rada města pověřuje majetkový odbor a odbor výstavby zpracovat přehled chodníků a určení, zda jsou příslušné pozemky ve vlastnictví města Nasavrky nebo jiných subjektů a následně starostu jednáním se SÚS Pardubického kraje o bezúplatném převodu pozemků u chodníků, které jsou v majetku SÚS Pardubického kraje a leží v Nasavrkách nebo jeho místních částech na město Nasavrky. 5/73/13 Rada města schválila nabídku na akci Oprava zpevněného povrchu parkoviště a komunikace od firmy HOLD s.r.o., Orel nabídková cena ,- Kč bez DPH. 6/73/13 Rada města schválila zadávací dokumentaci na akci Revitalizace zeleně v městě Nasavrky a pověřuje tajemníka učinit příslušné kroky ve vztahu k poskytovateli dotace SFŽP ČR. 7/73/13 Rada města přijala pozvání partnerské obce Nová Lesná k návštěvě jejich obce a k účasti na akcích spojených se Dny obce Nová Lesná ve dnech až v Nové Lesné a pověřuje starostu a tajemníka zastupovat město Nasavrky na výše uvedené akci.

7 ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOCIÁLNÍ ODBOR INFORMUJE... Začátkem října 2013 nás poctí návštěvou vzácní hosté z partnerské obce Nová Lesná, kteří přijali pozvání na 3. Mezinárodní setkání seniorů partnerských měst Nasavrky Nová Lesná. Máme jim co nabídnout. Své přátelé pozveme na prohlídku měst Chrudimě a Hlinska, společně navštívíme Skanzen na Veselém Kopci, čeká nás exkurze do výrobny vánočních ozdob Horní Bradlo a taky mnoho smíchu a zábavy. Město Nasavrky nabízí potřebným občanům v seniorském věku a zdravotně postiženým v nepříznivé sociální situaci poskytování Pečovatelské služby. Rády vám poskytneme podrobnější informace: Městský úřad Nasavrky Sociální odbor Beáta Blechová telefon: DPS Nasavrky Eva Vašková telefon: mobil: Dům s pečovatelskou službou, Slatiňanská 66, 276 umožňuje seniorům a zdravotně postiženým občanům kvalitní bydlení a nabízí poskytování sociální služby. V současné době jsou k dispozici volné byty 2+kk a 1+kk. Případní zájemci se můžou informovat na Městském úřadě Nasavrky (sociální odbor). Beáta Blechová NABÍDKA BYTŮ V DPS POZVÁNKA DO KAVÁRNIČKY PRO SENIORY foto B. Blechová KAVÁRNIČKA PRO SENIORY DPS NASAVRKY, SLATIŇANSKÁ 66 ZÁŘÍ ŘÍJEN 2013 Seniorská rada a členové Seniorklubu Vás co nejsrdečněji zvou do Kavárničky. Začínáme 24. září Můžete se těšit na bohatý program, mimo jiné Thajsko, země úsměvů. Také pořádáme již tradiční zájezd do Polska Kudowa Zdroj, a to dne 22. října Odjezd v 7.00 hodin z náměstí, cena 170,- Kč na osobu. Seniorská rada MO KDU-ČSL NASAVRKY NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM LIDEM! MO KDU-ČSL Nasavrky pořádá v úterý 22. řijna 2013 od hodin na faře v Nasavrkách sbírku pro Diakonii Broumov. Jaké věci je možné darovat: letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (min. 1m 2 ; prosíme, nenoste odřezky a zbytky látek) domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené obuv veškerou nepoškozenou kabelky, batohy a školní tašky péřové přikrývky, polštáře, spací pytle, deky školní a sportovní potřeby, hračky Věci, prosíme, přinášejte pečlivě zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Vzhledem k tomu, že je Diakonie Broumov občanským sdružením, jehož posláním je pomáhat lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, prosíme o příspěvek na dopravu. I takovým darem lze pomoci. Zdena Kopčáková PŘIPOMÍNKA PŘIPOMÍNKA K FOTOGALERII NA MĚSTSKÉM WEBU Fotogalerii na městských internetových stránkách vytvářím již několik let.tato fotogalerie je poměrně obsáhlá, rozdělená do několika sekcí včetně videí, což je obecně známo. Snažím se zachytit značnou část akcí v Nasavrkách i okolí a publikovat v co nejkratší době na webových stránkách. Ovšem je tu jeden problém. Sám nejsem schopen všechny události zdokumentovat. Proto žádám všechny zájmové složky, sdružení, společenské organizace a ostatní, aby se zapojily do vytváření této galerie a posílaly na níže uvedené adresy fotodokumentaci o vaší činnosti, buď v digitální podobě a nebo přímo na fotografiích. Tímto tyto stránky budou pestřejší a hlavně vaše činnost bude publikována pro nejširší veřejnost. Další možnost, vaše akce na požádání zdokumentují sám. Adresy fotogalerií: Více informací podám na tel a Fotky zasílejte na a nebo dodejte na kartě či CD. Milan Vaňkát

8 FARNÍ OKÉNKO Dne 1. září proběhla nasavrcká pouť ke sv. Jiljí. Svatý Jiljí byl bohatý Řek, který všechno opustil a odešel do Franice, kde se stal mnichem a později opatem kláštera. Pouť však také připomněla dětem, že čas prázdnin utekl. Snad si v něm odpočinuly a s novým elánem mohou začít nový školní rok. V dnešní době se zdůrazňuje schopnost ovládat počítače a další technické prostředky, avšak pro duševní rozvoj člověka má nemenší význam četba dobrých knih. Asi 150 let po svatém Jiljí šli z Řecka na Velkou Moravu bratři sv. Cyril a Metoděj. Víme o nich, že přeložili Písmo svaté do staroslověnštiny, sv. Cyril je též autorem Proglasu, tedy předmluvy k tomuto překladu. V něm zdůvodňuje význam četby knih ve vlastní řeči: Jako nahé jsou národy bez knih, nemohou obstát beze zbraně v zápase s protivníky našich duší a jsou jak na kořist uchystané. Nuže národové, kteří chcete mu čelit, otevřete dokořán dveře rozumu a přijměte zbraň tvrdou, kterou kovají knihy Páně. Již před příchodem Cyrila a Metoděje přicházeli franští misionáři, ale dosáhli pouze toho, že byl pokřtěn knížecí dvůr. Dokladem jsou základy kostela v Modré u Velehradu z oné doby. Křesťanství však ještě tehdy v důsledku jazykové bariéry společnost neprostoupilo. Teprve v době působení Cyrila a Metoděje se víra dostala do širokých vrstev společnosti. Aby mohla být vedena opravdu účinná pastorace, bylo třeba založit školu. A tak první věc, kterou Konstantin udělal, byla, že shromáždil schopné žáky. Ti první se jmenovali Gorazd, Kliment, Angelár, Naum a Sáva. Asi den cesty od Velehradu na jednom osamělém kopci našli vhodné místo, vystavěli malou kapli sv. Klimenta a založili školu. Škola byla vynikající, vždyť sami učitelé byli mimořádně vzdělaní. Konstantin byl nazýván filosofem. V této škole vyrostla první vzdělaná generace. Rozvoj školy a pokroky žáků přinášely Konstantinovi radost. Když byli v roce 867 připraveni první slovanští kandidáti pro kněžská svěcení, vydal se s nimi Konstantin a Metoděj do Říma. Zde předložili papeži slovanské bohoslužebné knihy. Ten je vzal, požehnal a položil na oltář v chrámu Panny Marie u jesliček /Santa Maria Maggiore/. Metoděje vysvětil na arcibiskupa a jeho žáky na kněze. Konstantin Cyril však v Řimě onemocněl, vstoupil do kláštera a zemřel. Metoděj se vrátil s žáky na Velkou Moravu, avšak po jeho smrti bavorský biskup Wiching dosáhl toho, že Gorazd a další slovanští kněží museli z Velké Moravy uprchnout. Někteří odešli do Čech, jiní do Bulharska, Chorvatska a Makedonie. Símě víry však bylo zaseto. Pavel Čtvrtečka LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO Vážení pacienti, klienti naší lékárny, Ti z vás, kteří navštěvují naši lékárnu v Nasavrkách, nejspíš zaznamenali v poslední době drobné změny. K jedné z nich patří, že jsme se připojili k sdružení Moje lékárna. Je to sdružení nezávislých lékárníků působící na území České republiky od roku V současné době je do projektu zapojeno více než 350 lékáren. Cílem tohoto seskupení je zkvalitnění nabídky výrobků a služeb našim pacientům. Pracovníci lékáren takto sdružených jsou pravidelně proškolováni za odborné garance České gerontologické a geriatrické společnosti. Snahou lékáren tohoto sdružení je také nabídnout za výhodné ceny vybrané přípravky, které jsou každých 6 týdnů obměňovány. S jejich seznamem jste informováni jednak v naší lékárně na plakátu, jednak letáky, které jsou dopraveny přímo do vašich schránek. Často se setkáváte s tím, že některé léky nemáme na skladě, takže vám je objednáváme. Hlavním důvodem toho, že nemáme skladem vše, jsou neustálé změny v úhradách a zároveň v cenách. Myslím, že nemá smysl popisovat postupy, které jsou v této oblasti cenotvorby a úprav obvyklé už proto, že absolutně nemají žádná pravidla! Věřte, že se v této části naší práce snažíme postupovat co nejvíce prakticky, s ohledem na to, abychom byli co možná nejlevnější. Už jsem kdysi psala, že se snažíme býti lékárníky, nikoli obchodníky, a to stále platí. Dobře si uvědomuji, že každý pacient se stále více podílí na placení svých léků. V zásadě to lékárníci jako my bohužel nemohou nijak zásadně ovlivnit. A právě proto jsme se stali členy sdružení Moje lékárna, kde vám můžeme nabídnout určité zboží za nižší ceny. Jinak máme i nadále pro vás naše zákaznické karty, kde načítáním bodů za každý nákup nabízíme vlastně také určitou slevu. PharmDr. Ivana Wagnerová INZERCE Koupím v okolí města Nasavrky ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY pole, louky, TTP, ornou půdu, les nabídněte tel.: Máte doma, v garáži nebo ve stodole motocykl zn. Jawa, ČZ, nepotřebujete ho, překáží Vám a sháníte peníze? Nabízím odkup motocyklů zn. Jawa do roku výroby Platba na místě a v hotovosti. tel.:

9 SPORTOVNÍ OKÉNKO HVĚZDY A HVĚZDIČKY NASAVRCKÉHO SPORTU ČÁST DESÁTÁ: Starosta T. J. Sokol Nasavrky jde příkladem RADEK BUREŠ (1969), podnikatel Naše tradiční povídání o lidech žijících sportem v našem městě má sympatické jubileum - desátou část. A tak přímo symbolicky sedíme před hospůdkou sokolovny, popíjíme výborné pivo a mým dnešním zpovídaným je Radek Bureš, starosta T. J. Sokol Nasavrky. Portrét Radka Bureše foto z domácího archivu HR: Tak Radku, začneme hned od podlahy. Ty a sport, toť zřejmě jasná záležitost. RB: Moje vzpomínky zalétají k žákovskému cvičení v Sokole, v 11-14letech jsem hodně hrával stolní tenis, společně s Petrem Mandíkem (výborný běžec) jsme v turisticko- -branných závodech bojovali v národních kolech, z mladické nerozvážnosti jsem si jako sázku střihnul bez běžeckého treninku mezinárodní Nasavrky, kde čas 1:15 hod. vyvážil všechno moje utrpení na trati i po závodě. Od 15let hraju volejbal a dělám turistiku, v posledních letech jsem přidal kolo i Spinn. HR: Já hodnotím, když někdo pracuje ve sportovní oblasti jako funkcionář, že sám jde ostatním příkladem, postaví se na start veřejných soutěží, dělá něco i pro svoji kondici. RB: Ona je to taková nutnost. Věnoval jsem se léta naplno podnikání a tělesná schránka chátrá rychleji, než si to člověk připouští. Najednou se člověk zadýchává do schodů, nevyjde rychle kopec. Při soutěžích je legrace, posezení s partou po akci a člověk se musí na start trošku připravit, aby jenom nezametal. Proto volejbal, Slety a společná cvičení, Nasavrcký manatrman, lidový běh při Ceně, badminton, kola, Spinn. HR: Tomu jenom tleskám. A máme tu Tvoji funkcionářskou činnost. Starosta T. J. Sokol, muselo být velké přemlouvání? RB: Taťka vedl oddíl turistiky, já se zapojil do funkcionařiny hned po vojně, tak nějak kolem 22 let. Na funkci starosty jsem se nechal přemlouvat určitě 2 volební období, všechen volný čas bralo podnikání. Nakonec jsem svolil, střídal jsem ve funkci Ing. Honzu Jelínka, došlo k obměně výboru, chtěl jsem, aby to bylo vyvážené, zkušenost starších (pokladník Zdeněk Žemlička ) a elán i nové nápady mladých. HR: Určitě sis spojoval s nástupem do funkce starosty nějaké nové cíle, posun vpřed. RB: To určitě. Začali jsme dělat nové akce (lampionový průvod, posezení s kapelou, společné výlety kolem Nasavrk, cyklovýlety, dělali jsme otevření rekonstruovaného rybníka, konkurovali jsme našim hasičům v Poháru starosty), chtěli jsme přivést do našich řad nové mladé členy. Začala se opravovat sokolovna - střecha, výměna oken, postavil se altán. HR: No a zákonitě musela přijít myšlenka na generální rekonstrukci a dotvoření celého sportovního areálu. RB: Bylo nám jasné, že jednotlivé opravy na této historické stavbě nebudou do budoucna stačit, pokud chceme nabídnout cvičencům, sportovcům a návštěvníkům dalších akcí nějaký standardní komfort a pěkné prostředí. V roce nám na Župě představili možnosti k získání grantu na celkovou rekonstrukci. Využil jsem svých zkušeností ze stavebnictví a s celým týmem jsme se pustili do náročné mravenčí práce. To byly stovky hodin odkrojených z našeho volného času, na Radce Netolické ležela hlavní tíha projektu přestavby, Michaela Holcová s Ondrou Pavlíkem prováděli administrativu a já se Zdeňkem Žemličkou věci realizace. Bylo to opravdu hodně náročné. V roce 2009 začala vlastní í přestavba, v roce 2010 jsme zahájili zkušební provoz a na jaro 2011 připadlo slavností otevření celého sportovního areálu. HR: A celková odezva veřejnosti? RB: Myslíme si, že příznivá. Rozrůstá se nám členská základna o mladé sportovce, láká plážový volejbal, asfaltový kurt, badminton, Cykling (Spinning), dohodli jsme se s hasiči na možnostech využití našeho areálu pro jejich přípravu, jen asi prostor s jednotlivým nářadím na cvičení pro nejširší veřejnost by mohl být více využíván. HR: Samozřejmě ne všichni obyvatelé našeho města jsou sportovními nadšenci a hned po zisku grantu na přestavbu sokolovny se objevila celá řada PROČ. Proč se třeba ještě rok-dva nepočkalo a nedala se přednost grantu na rekonstrukci náměstí, na kterou tak všichni čekáme, proč se třeba již budova neposunula o nějaký metr do šíře, aby vzniklo regulérní halové hřiště na volejbal, zda se nedaly některé věci udělat ve vyšší kvalitě. Mně osobně třeba vadí sprchy na Kč. Nabízíme standardní komfort, tohle už ale jde pod něj, sprchy se téměř nevyužívají-stačil by snad časovač atd. RB: Já si myslím, že jsme jenom dobře a kvalitně využili šanci, která se nám naskytla. Nechtěli jsme promarnit příležitost vyhlášeného grantu.v té době jsme získali partnerskou smlouvu s městem Nasavrky a podporu od České obce sokolské a Východočeské župy Pippichovy a od všech příslib finanční spoluúčasti. Pravdou je, že se zrovna v jednom období podávaly granty na sokolovnu, náměstí a skate park. V té době nebylo vůbec jasné, zda bude ještě někdy podobný grant otevřen. Náš tým odvedl, převážně ve volném čase, skutečné maximum a projekt byl pro svou kvalitu vysoce obodován při hodnocení Regionální radou a zařazen mezi úspěšně podpořené projekty. Ještě jednou bych chtěl všem, kteří se na této práci podíleli, poděkovat. Protože jsme dělali rekonstrukci a ne přestavbu, jsem rád, že se nám podařilo do projektu alespoň začlenit nový sál v podkroví. Na sprchy jsou různé názory. Máme za sebou první cvičební sezónu v plném provozu a určitě se budeme i touto otázkou zabývat.

10 SPORTOVNÍ OKÉNKO HR: Co tedy čeká T. J. Sokol Nasavrky v současnosti s výhledem na léta příští? RB: Ještě 2,5 roku běží tzv. režim udržitelnosti (to např. abychom z hřiště neudělali parkoviště, z tělocvičny hernu). Hledáme správce objektu, kterému poskytneme bydlení a zajímavou práci. Takovéto sportoviště i vzhledem k dalšímu využití nelze udržovat jenom v našem volném čase a i skvělá paní Řezníčková nebude úklid velkých prostor vykonávat věčně. Rádi bychom obohatili klubovu činnost, našli třeba zájemce o ochotnické divadlo, ale našli i nové cvičitele (po odchodu Toníka Vrběckého není stále náhrada pro kroužek stolního tenisu) a rozšiřovali naši činnost tak, aby přicházeli noví a noví zájemci. HR: Naše zajímavé povídání pomalu končí, pivo je dopito. Tak Radku závěrem. Co bys popřál všem, kteří sportují, přijdou sportovat, fandí sokolu, nebo jen navštíví areál u příležitosti jednotlivých akcí. RB: Chtěl bych především poděkovat téměř dvaceti cvičitelům, kteří se dobrovolně a ve svém volném čase věnují mládeži i dospělým, všem pak hlavně PEVNÉ ZDRAVÍ to je určitě to nejdůležitější a snažit se sportovat pro zábavu a radost z pohybu. HR: Radkovi jsem poděkoval zase já a věřím, že v našem malém, pro sport přímo předurčeném městě, budeme víc hledat společnou řeč pro využití všech kvalitních sportovišť, větší možnosti spolupráce a vzájemného porozumění. Nasavrky si to určitě zaslouží a rekonstrukce náměstí by byla takovou krásnou třešničkou na dortu úplně pro všechny! Příští naše povídání představí opět některou z mladých sportovních nadějí, ale to se již budou blížit svátky Vánoc. Honza Rýdlo 40. jubilejní CKP CENA NASAVRK EUROBIT * AVE půlmaratón LEŽÁKY neděle 25. května 2014 opět jako veteránské mistrovství ČR Velký doprovodný program, sportovní legendy, tradiční soutěže pro veřejnost.! ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE! Jezdíte rádi na kole? Nechcete vynechat ani v zimních měsících? Jezdíte rádi v partě? TAK PŘIJĎTE NA CYKLING (Spinning)! Začínáme jezdit v říjnu: ÚTERÝ STŘEDA PÁTEK v hodin SOBOTA v 9.00 hodin Opět vylepšené tréninkové prostředí, kvalitní hudební doprovod, dobrá nálada speciální akce. Veškeré info na www stránkách TJ Sokol, na nástěnce, nebo přímo instruktor Honza Rýdlo. TĚŠÍME SE NA NOVÉ ZÁJEMCE CKP Cena Nasavrk 2013 foto Milan Vaňkát Podpisy od Jarmily Kratochválové foto Milan Vaňkát Spinning foto Radek Bureš

11 SPORTOVNÍ OKÉNKO Vážení sportovní přátelé, nejdříve mi dovolte, abych poděkoval paní P. Vikové, mamince fotbalisty náchodské přípravky, která letos již podruhé sehnala a poslala z firmy Donap Česká Skalice suvenýry pro přípravky FC Nasavrky. Po šesti letech jsem navštívil za účelem získání suvenýrů pro přípravky SK Náchod a FC Nasavrky sekretariát starosty Ing. J. Skořepy v Rychnově nad Kněžnou. Tam se mě ujaly hodné sekretářky, vyšly mně vstříc a obdarovaly mě upomínkovými předměty města. Štědří byli i podnikatelé v Rychnově nad Kněžnou. Suvenýry, cukrovinky a ovoce věnovali sponzoři z Nasavrk pro přípravky, žáky i dorost SK Náchod, které jsem jim dovezl na turnaje osobně, a to do České Skalice, Náchoda, Hradce Králové, Pardubic, Holic, Moravan, Hlinska, Albrechtic a Lhoty pod Libčany. K těmto sponzorům se řadí M. Lichtenbergová, M. Michková, R. Mašková, L. Vaníčková, S. Němcová, Mgr. J. Šimková, H. Staňková, V. Bílek, A. Kroutil, Vl. Kroutil, Mgr. P. Šupík, J. Kindlman, St. Holec, E. Školoud, L. Horník, J Paulus, Vl. Tomek, V. Šmejkal, Ing. J. Sodomka, P. Dostál, J. Dostál, I. Kudláček, Ing. F. Neznaj Lesní správa Nasavrky, AVE Nasavrky, SOU včelařské, Město Nasavrky. Na tyto turnaje jsem byl vybaven i suvenýry od Chrudimských institucí a podnikatelů Mgr. P. Řezníček starosta města Chrudim, Ing. M. Kušta Omega Plus, H. Motyčková Sklo, porcelán, Cukrárna L. Hájková Chrudim, Ing. L. Strouhal První stavební Chrudim. Trenéři fotbalové mládeže SK Náchod a FC Nasavrky spolu se mnou děkují všem sponzorům. Obzvlášť děkuji panu M. Neumanovi, J. Slavíkovi a V. Šmejkalovi, kteří mě o víkendu v ranních hodinách několikrát odvezli na vlak do Slatiňan. S úctou J. Jeníček OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BOII LUGHNASAD 2013 SE VYDAŘIL Ve dnech srpna se v Nasavrkách konal sedmý ročník festivalu keltské kultury Lughnasad (keltské oslavy zrna), který pořádá občanské sdružení Boii. Festival zahájil nově již v pátek koncert známých hudebních skupin Asonance a Nezmaři, na který dorazilo několik set posluchačů. Pestrý program pak pokračoval po celou sobotu a nesl se v duchu Zkrocení kovu, které bylo hlavním námětem letošního ročníku. Slavnostní zahájení foto Boii o.s. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo ve 14 hodin právě na téma Zkrocení kovu. Při něm se představily keltské kmeny, které do Nasavrk zavítaly ze sedmi zemí Evropy, a byl obřadně vykován symbol letošního tématu Roh hojnosti. Celodenní program pak završil druidský obřad úrody i se slavnostním průvodem v 18hodin a druhý koncert keltské hudby. Koncert Nezmaři foto Boii o.s. Po celý den tak byly v zámecké zahradě k vidění ukázky zpracování kovů tavba železné rudy, lití bronzu, výroba měděných šperků či kovářství. Všechny aktivity si mohli příchozí také sami vyzkoušet. Tematický program byl připraven i pro děti. Ty si kromě vyzkoušení keltských řemesel mohly zahrát stylovou hru O kováři Brianovi či si vyzkoušet dokonce i rýžování zlata. Celodenní program probíhal také na podiu, kde diváci zhlédli například ukázky irských tanců či divadelní představení o životě Keltů. Velkému zájmu se těšil také duchovní program u kamenného kruhu přednášky Mužského a Ženského kruhu, cvičení Wyda, průchod labyrintem a další. Program pak doplnily také stylové trhy na náměstí a další doprovodné aktivity. Obilný průvod foto Boii o.s.

12 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BOII Letošní Lughnasad byl ale významný nejen zajímavým programem, ale také velkou zahraniční účastí. Nasavrky se staly místem největšího keltského setkání za mnoho uplynulých let. Na oslavy se sem sjely zahraniční delegace ze sedmi evropských zemí - ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Francie a Švýcarska a z Itálie. Kromě festivalu Lughnasad se v neděli zahraniční hosté zúčastnili slavnostního oběda se zástupci Města Nasavrky a poté ještě několik dní pobyli v našem kraji. Festival keltské kultury Lughnasad pořádalo občanské sdružení Boii za podpory Města Nasavrky, Pardubického kraje a dalších partnerů. Děkujeme! Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se na pořádání akce podíleli. Více informací naleznete také na a na Facebooku sdružení. Ukázky kovářství foto Boii o.s. ŠEST OSOBNOSTÍ ZÍSKALO CENU GLORIA CELTIS Občanské sdružení Boii letos poprvé udělilo šesti významným osobnostem cenu Gloria Celtis. Jedná se o ocenění za celoživotní přínos v oblasti rozvoje keltského odkazu a za podporu aktivit zaměřených na uchování keltských tradic a vzdělávání. Kromě toho je cena také oceněním lidí, kteří se věnují podpoře neziskového sektoru, dobrovolnictví a rozvoji občanské společnosti. Udělování cen proběhlo v rámci samostatného programu na letošním ročníku festivalu keltské kultury Lughnasad a založilo tak novou tradici, ve které bychom chtěli pokračovat i v dalších etech. Cenu Gloria Celtis v roce 2013 získali: Ing. Milan Doležal, Ing. Antonín Štěpán in memoriam, Doc. JUDr. Petr Pithart, Ing. Petr Šilar, JUDr. Milan Princ, Mgr. Tomáš Mangel Medailonky oceněných naleznete na KELTSKÝ PODZIM V NASAVRKÁCH Na podzimní měsíce plánuje občanské sdružení Boii o.s. několik akcí. První z nich budou již tradiční oslavy keltského svátku Mabon (podzimní rovnodennost), které se uskuteční v září. Akce je již několikátým rokem určena pro místní školáky, kteří zde mají možnost se seznámit se životem našich předků a s keltskými řemesly. Kromě Mabonu oslavíme také svátek Samhain neboli keltský Nový rok. Oslavy Samhainu se budou konat v sobotu 2. listopadu v zámku a jeho okolí. Zejména děti se mohou těšit na výrobu strašidel z přírodních materiálů a na výrobu lampionků, dospělí pak na přednášku či kulturní vystoupení. Ve večerních hodinách vyjde od zámku lampionový průvod ke kamennému kruhu za hřbitovem, kde bude následovat tradiční druidský obřad na oslavu nového roku. Přejeme Vám příjemný podzim a těšíme se na některé z keltských akcí na viděnou. Více o našich akcích i o činnosti naleznete na webových stránkách OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RYTMUS CHRUDIM HRADIŠŤAN ZAHRAJE PRO RYTMUS CHRUDIM Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim Vás zve na již 4. ročník benefičního koncertu, na kterém vystoupí známá skupina Hradišťan. Vystoupení se uskuteční v pondělí 14. října 2013 od hodin v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Vstupenky na koncert jsou v prodeji v divadle Karla Pippicha, informačním centru v Chrudimi a kanceláři Chrudimské besedy od 16. září Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim podporuje občany z Chrudimského regionu, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Naše služba je určena lidem s různým typem zdravotního postižení nebo sociálního znevýhodnění, kteří chtějí pracovat. Podpora je vhodná i pro lidi s mentálním postižením, duševním onemocněním. Pomáháme lidem vyhledávat vhodnou práci z inzerátů v novinách, na Internetu, od známých, na úřadu práce. Také je učíme, jak správně psát životopis, jednat se zaměstnavatelem, telefonovat a další užitečné věci pro získání zaměstnání i po jejím získání poskytujeme podporu přímo na pracovišti nebo třeba doprovod při cestě do práce. uvádí Petr Kuneš, ředitel společnosti Rytmus Chrudim. Pokud chcete naši podporu využít, kontaktujte: PhDr. Eva Sládková, , Rytmus Chrudim, o.p.s., Heydukova 392, Chrudim. Více informací na Skupina Hradišťan

13 FOTOGALERIE Zahájení nového školního roku foto Milan Vaňkát Jubilant František Chvojka z Ochoze foto Milan Vaňkát Koncert z cyklu Nasavrcké hudební léto foto Milan Vaňkát Koncert z cyklu Nasavrcké hudební léto foto Milan Vaňkát PROJEKT NEBUĎ OVČAN EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT OVČANEM Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká? Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a vydáváme se na pospas rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, ovčanem. Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě. Toho si všímá evropský projekt Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit. Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes Internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů. O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu

14 MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOPORUČUJE Caldwell, Ian Thomason, Dustin Pravidlo čtyř Záhada Belladonnina Dva studenti jsou na pokraji vyluštění záhady Hypnerotomachia Poliphii, renesačního textu proslaveného svou hypnotickou mocí nad těmi, kdo jej studovali. Zjišťují, že v jeho stránkách je zašifrována poloha tajné krypty. Vtom je univerzitní kampus uveden ve zmatek student, také se zabývající rukopisem, je zastřelen. Vražda spustí řetěz násilí a překvapivých odhalení a před čtenářem se odvíjejí dva půl tisíciletím oddělené fascinující téměř detektivní příběhy. Kniha je oslavou lidské erudice a představivosti, ale také příběhem úskoků a násilí, které od nepaměti prolínají dějinami. Jones, Sadie Štvanec Waterford je anglické městečko s přísnými nepsanými zákony. Za každý prohřešek se tvrdě platí a člověk, který si dovolí být jiný, musí za to zaplatit. Tak jako Lewis Aldridge, štvaný a pronásledovaný mladík, kterého všichni odepsali a ti, co mu věří, nemají šanci přesvědčit ostatní, že se v něm mýlí. Nezval, Martin Každá je ta pravá Jaké by to bylo, kdyby každý člověk měl svého anděla strážného, který by se ho snažil v životě motivovat a harmonizovat s okolím? Moric Goldstein, úspěšný právník středního věku, se se svým andělem setká ve chvíli, kdy vážně pomýšlí na sebevraždu. Anděl si jeho smrt nepřeje, a tak mu učiní velkorysou nabídku: Může si nadefinovat ženu svých snů a anděl mu ji přivede do cesty. Dousková, Irena Darda Po bestsellerech Hrdý Budžes (jenž se proslavil také jako činohra s vynikající Barborou Hrzánovou v hlavní roli) a Oněgin byl Rusák (v divadelní režii Jana Borny) přichází závěrečná část autorčiny volné trilogie Darda. Čas železnou oponou trhnul, takže žákyni a v téže h(n)usákovské realitě dospívající gymnazistku Helenu potkáváme nyní jako vdanou ženu, matku dvou dětí. Ačkoli se dobové kulisy proměnily, na lepší svět to kupodivu zase nevypadá. Namísto krize normalizace je tu krize středního věku. A když už krize, tak pořádná. Přichází totiž jedna darda za druhou. Tento tragikomický příběh se tentokrát odehrává v našem čase. Hejkalová, Markéta Andělé dne a noci Hrdinové románu Andělé dne a noci, žijící na různých místech světa, se ocitají v okamžiku životního zlomu. Češka Marta řeší hrozící krach své firmy i svého manželství, baskický novinář Kerman sbírá síly k rozchodu s teroristickou minulostí i s dlouholetou přítelkyní a moskevský učitel Vladimír pracuje pro podezřelou vlasteneckou organizaci, aby zapomněl na smrt své ženy. Jejich osudy se jednoho dne protnou a jejich příběhy se vydají nečekaným směrem. Koontz, Dean Dům stínů Nad nejmenovaným velkým americkým městem se tyčí vrch, na němž stojí Pendleton - luxusní obytný dům z konce 19. století. Jednou za 38 let dochází v domě k podivným jevům, které si vyžádají i oběti na životech. Jednoho deštivého a bouřlivého adventního dne roku 2011 se znovu uzavírá osmatřicetiletý cyklus a obyvatelé domu jsou konfrontováni s hrůznými jevy, jež se vymykají zdravému rozumu a představují smrtelné nebezpečí nejen pro dotyčné jedince, nýbrž i pro existenci celé lidské rasy. Zpravodaj Nasavrk - povoleno MK ČR E 14750, vydává Městský úřad Nasavrky, Náměstí 77, Nasavrky tel.: , fax: , Uzávěrka příštího čísla: , počet výtisků 800 ks, zdarma. Tisk: GRAFIES, a.s., tel.: , Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravovat.

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více