Úastníci ! " # Strana 1 (celkem 5)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úastníci ! " # Strana 1 (celkem 5)"

Transkript

1 ! " # Úastníci Výknný výbr Sekretá Dzrí rada Hsté Omluveni Kamil Kleník, Iva Šimekvá, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba Vlastimil Pabián Jií Dubrava Martin Maršálek, Tmáš Vaurek, Pavel Fajgl Strana 1 (celkem 5)

2 Usnášeníschpnst Jednání se úastní nadplviní vtšina len VV, VV je usnášeníschpný. Kntrla plnní úkl - Družstv R.U.M. NK Hlubice akceptval nabídku úasti v 2.lize muž Píslušné materiály pr Valnu hrmadu NS v Praze (Prgram, Jednací ád, deleganí lístky a suhrn ptu delegát za KNS a ligvé ddíly) byly sekretáem v termínu daném Stanvami NS deslány na vé adresy dpvdných zástupc klub a pedsedy/sekretáe KNS. 1 Ligvé sutže a MR Rzhdnutí STK k pestupm v pestupním termínu VV NS vzal na vdmí. Rzhdnutí STK p uzavení pihlášek d ligvých sutží 2012 rzdlení 16 družstev 2.ligy muž na skupinu A a B. STK tt rzdlení psuzvala z hlediska asvé dstupnsti, kilmetrvé vzdálensti a pledníkvých suadnic místa venkvníh hišt.. P zvážení STK rzhdla za rzhdující pzici venkvníh hišt a k jasným družstvm výchdní skupiny B (Orlvá, Prstjv, Hlubice, Mdice B, Bedichv a Pekl) piadila družstva Mnichva Hradišt a Plaz. Skupina A pak je ve slžení epryje, akvice B, elákvice B, START Praha, Zajev, Zbirh, Hražvice a Dynín. Pedbžný návrh na Rzlsvání ligvých sutží 2012 bude zaslán lenm VV NS a Kmisi žen ke kntrle a návrhm na úpravy. Tyt návrhy je nutné zaslat STK (sekretái NS) d nedle aby byl mžné schválit definitivní Rzlsvání. 2 Valná hrmada NS administrátr webvých stránek NS P.Fajgl byl seznámen s návrhy úprav funknsti registru ddíl a hrá - dešit filtr na jména hrá (registr hrá) a názvu klubu (registr ddíl/klub) - prvádt kntrlu duplicitních záznam v registru hrá, tat mžnst již je pipravena k pužití Prezident NS seznámil P.Fajgla s ptebu zízení datvé schránky pr druvání dkument d NS d klub a KNS a napak (Rzpisy, Rzhdnutí, Oznámení, pihlášky, hlášení pestup a hstvání atd ). VV NS prjedná tut variantu na VH NS s tím, že tut funkcinalitu vyzkuší na pihláškách na MR muž a v právnných pípadech na zasílání zápis z utkání (rzhdí ve splupráci s dmácím družstvem). Suasn VV NS pipraví zavedení d r.2013 (úpravy Rzpisu sutží a zmna Stanv NS), pkud t bude technicky mžné. Dkumenty pr Valnu hrmadu NS druené d len NS byly drueny jen návrhy TJ Spartak elákvice, VV NS p prjednání reaguje na tyt návrhy takt : ad 1) Zavést pvinnst ligvých klub zapisvat výsledky na prtál výsledky.cm návrh se netýká dkument prjednávaných Valnu hrmadu NS (viz Stanvy NS), ale je úpravu Rzpisu dluhdbých sutží, který vydává VV NS a pr sutžní rník 2012 je již schválen a vydán. P uzavení pihlášek d sutží se nemže rzpis zásadn mnit (viz Sutžní ád NS); VV NS bere na vdmí pr pípadnu úpravu v návrhu na Rzpis dluhdbých sutží 2013 a dpruuje tent návrh vyzkušet v plném rzsahu u sutží St KNS neb KNS Pha, ale nechává t pln na jejich rzhdnutí. Tat prblematika bude zahrnuta d prgramu jednání Semináe ligvých družstev, který VV NS plánuje svlat p sknení sutží ad 2) Pvinnst pr ligvé ddíly extraligy muž zajistit zvýšení kapacity míst k sezení z 50ti na 100 pi utkáních play-ff. dtt jak prjednání dle bdu ad 1) (krm vyzkušení v sutžích KNS) ad 3) Neumžnit dpisvání hrá d zápisu v prbhu utkání VV NS nedpruuje tut zmnu zavádt v sutžním rníku 2012 ze stejných dvd, jak u návrh ad 1) a ad 2), krm th by si tat zmna vyžádala dkladné psuzení dalších mžných dpad na jiná ustanvení Sutžníh ádu a Pravidel NS. Psuzení tht návrhu by byl mžné na Seminái ligvých klub s návrhem patení pr sutžní rník 2013, pípadn ad 4) Zmna trest a psuzvání nesprtvníh chvání v prbhu utkání Strana 2 (celkem 5)

3 pt tent návrh nespadá d materiál prjednávaných VH NS, ale jen jak návrh na pstupy Kmisi rzhdích a Disciplinární kmise; psuzvání navrhvaných prušvání Pravidel NS a jejich následné tresty jsu práv v kmpetenci tcht dbrných kmisí a nejsu nikde taxativn ureny, Kmise rzhdích mže tyt návrhy psudit a pípadn zahrnut d pipravvaných Seminá ligvých rzhdí, ale VV NS t pln pnechává v gesci tcht dbrných kmisí ad 5) Prpagace extraligvých utkání dtt jak prjednání dle bdu 1); je mžné ešit na píštím jednání Semináe ligvých klub a teprve splené návrhy zahrnut d Rzpisu dluhdbých sutží píštích rník. Výše ppsané návrhy zmn, týkající se pevážn Rzpisu dluhdbých sutží, navrhuje VV NS prjednat sbn s jeh navrhvatelem na nejbližším jednání VV NS. Dkumenty k prjednání na VH NS schválené VV NS : VV NS prjednal návrh úpravy Pravidel NS a suhlasí s pedlžením návrhu na VH NS : VV NS prjednal zprávu hspdáe NS hspdaení NS za rk 2011 a plnní rzptu NS za rk 2011, dále návrh rzptu NS na rk 2012 jak ztrátvý (vysvtlení bude bsažen ve zpráv hspdáe na VH NS), návrh Smrnice. 1/2012 Hspdaení a útvání v NS pr rk 2012 vetn její Pílhy.1. VV NS suhlasí s úpravami tét Smrnice v tcht zásadních parametrech : snížením startvnéh v jedntlivých ligvých sutžích se suasným zrušením píspvku NS ddílm na cestvné rzhdích (dle pedlžené prvnávací tabulky) úpravu pplatk za Zmnu specifikace utkání muži 1.000, mládež 500, ženy 300 4: pkuta za neddržení termínu úhrady vyútvání sutží zrušení dmn za padatelství a ídícíh sutže v seriálu Pháru NS mládeže (již je bsažen v píspvku na padatelství turnaje) 5: VV NS dmítl návrh Kmise rzhdích na zvýšení úhrady cestvnéh z 3,50 K/km na 4,00 K/km s tím, že zvýšení by musel prbhnu plšn u všech uskutenných cest (kmise, VV, delegáti, ), cž by znamenal zatím nepijatelný nárst náklad cca 80 tis.k rn; zvýšením cestvních náhrad se bude zcela jist VV NS zabývat, jakmile se zvýší systémvý píspvek státu; dále VV NS dmítl návrh kmise na plšné zvýšení dmny za výkn rzhdích na jednrázvých sutžích (MR) 200 K suasn s pžadavkem na zvýšení ptu rzhdích na tcht akcích Strana 3 (celkem 5)

4 VV NS na základ prptu sekretáe NS v pedlženém tabulkvém pehledu suhlasí s variantu.2 tht prptu, tj. dmna za výkn rzhdíh za každý zápas 50,- K v základních skupinách a 60,- K v utkáních play-ff, zárve zvýšení ptu 1 rzhdíh navíc (6 rzhdích pi 2 kurtech, 8 rzhdích pi 3 kurtech ) Prjednání Zprávy innsti VV NS za rk 2011, VV NS schválil tut zprávu vypracvanu prezidentem a dplnnu hspdáem NS. 3 Kmise tuzemskéh rzvje Prjednání plánu innsti KTR na rk 2012 a návrh rzptu KTR na rk Jedntlivé ásti plánu innsti zdvdval pedseda KTR M.Maršálek a len KTR T.Vaurek. VV NS dpruuje prjednat návrh plánu innsti KTR znvu a pedlžit d pátku : - l. 4.2 zmnit zamení innsti KTR na úrve KNS vzhledem k hierarchické struktue ízení sutží a zásadním neddržvání platných dkument v mnha sutžích na kresní úrvni; navržený rzpet upravit dle výše uvedenéh - l. 4.4 sluit d prgramu l.4.2, který tut prblematiku již zahrnuje - l. 4.5 dpruuje VV NS vypustit z plánu innsti na rk 2012 vzhledem k naléhavjším úklm KTR (na dpruení I.Šimekvé navrhuje VV NS zaadit d plánu innsti KTR tvrbu další ásti DVD Metdiky tréninku nhejbalu) - l. 4.6 VV NS dpruuje KTR zamit se na zmapvání a vytvení databáze škl a šklních sprtvních klub neb kružk se zamením na nhejbal. Z takvé databáze by pak mhly nhejbalvé kluby tžit pi nábrech mládeže a splupráci se šklami. Návrh rzptu by v tmt pípad ml být úmrný pžadvané innsti v tét blasti. M.Maršálek zašle suasnu pdbu databáze lenm VV NS ješt ped jednáním VH NS, nejpzdji d VV NS dpruuje pedsedvi KTR prjednat návrhy pedevším v blasti ízení KNS a ONS a píprav, šklení a infrmvání funkciná na Valné hrmad NS, kde je vhdná platfrma pedstavitel nižších lánk NS 4 Rzné Pehled schválených RMJ nejsu žádné Hspdá NS infrmval VV NS prbhu sbru eknmických infrmací hspdaení KNS; termín pedlžení byl , k suasnému datu byly pedány tyt infrmace jak pdklad pr jednání VH NS d 8 KNS, když nebyly materiály ddány d KNS Jiheský, Liberecký, Olmucký, Mravskslezský, Pardubický a Zlínský. úkl pr sekretáe NS pipravit a druit bjednávku služeb u firmy Sprt Bhemia a.s. pi zajištní Mistrvství R dvjic muž (pedbžný zájemce padatelství TJ Skl Mdice) a trjic muž (pedbžný zájemce padatelství TJ Slavj eský Brd) D hspdaení NS byl zahrnut vyútvání náklad a výns v KNS Praha a Ústecký KNS, kde byly zrušeny dhdy s reginálními sdruženími STV (dmítnutí služeb). Tt vyútvání bude též suástí piznání Dan z píjm právnických sb NS za rk Další jednání VV - Navržený termín: bezen 2012 Strana 4 (celkem 5)

5 - Navržené míst: Praha Strana 5 (celkem 5)

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více