ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013"

Transkript

1 ZÁPIS z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Zpráva o činnosti výboru 3. Účetní uzávěrka za rok 2011, Zpráva OLH 5. Zpráva DR 6. Projednání návrhu na změnu stanov 7. Oprava restaurace Balkán 8. Volební blok 9. Různé 10. Závěr Mimořádná valná hromada (dále jen VH) byla svolána písemnými pozvánkami spolupodílníkům Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod (dále jen sdružení), zapsaných na LV katastr.území Korytná a LV 1030 katastr.území Uherský Brod na sobotu v 9.00 hod. do prostor ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod. 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH VH byla zahájena předsedou výboru sdružení výboru v Vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny podílníků byla VH přerušena do 9.30 hod. Počet přítomných podílníků dle prezenční listiny je 56, počet odevzdaných plných mocí pro zastupování na VH je 63. Celkový počet hlasů je 119 každý spoluvlastník má jeden hlas bez ohledu na velikost svého podílu. Počet plných mocí u jednotlivých zúčastněných byl zveřejněný, všechny plné moci jsou k nahlédnutí a budou přílohou zápisu z jednání VH. Z jednání VH bude pořízen zvukový záznam. Při hlasování se bude vycházet z přítomných hlasů v době hlasování (v průběhu jednání někteří podílníci odešli - počet hlasů se v průběhu jednání může měnit). Pan Vladimír Koller navrhuje změnu programu: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Projednání návrhu na změnu stanov 3. Volební blok 4. Účetní uzávěrka za rok 2011, 2012 a Zpráva DR 6. Oprava restaurace Balkán 7. Zpráva o činnosti výboru 8. Zpráva OLH 9. Různé 10. Závěr Pro: 57 Proti: 42 Zdržel se: 5 Program dle návrhu pana Vladimíra Kollera byl schválený

2 Zapisovatel: Gabriela Turečková Pro: 104 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ověřovatel zápisu: Pavel Slouka Pro: 102 Proti: 0 Zdržel se: 2 Řídící schůze: 1. návrh Mgr. Jaroslav Jurák Pro: 58 Proti: 25 Zdržel se: návrh Vladimír Koller Pro: 24 Proti: 51 Zdržel se: 19 Řídícím schůze byl zvolen Mgr. Jaroslav Jurák Skrutátoři: Mgr. Vít Doležálek Terezie Fojtíková Pro: 103 Proti: 0 Zdržel se: 1 Mandátová komise: Pavel Slouka Robert Petrůj Pro: 101 Proti: 0 Zdržel se: 3 Návrhová Komise: Mudr. Karásek Pro: 102 Proti: 0 Zdržel se: 2 2. Projednání návrhu na změnu stanov Pan Vladimír Koller přednesl přítomným návrh nových stanov sdružení. Mgr. Jurák otevřel rozpravu k návrhu nových stanov sdružení: Ing.Hruda praktické připomínky nové stanovy neurčují pravomocí předsedy sdružení, výše prostředků na pokladně 1.000,- Kč (příjem do pokladny např. v pátek odpoledne, vklad na účet následující pracovní den = porušení stanov), předkupní právo pro sdružení není dostatečně ošetřeno v návrhu stanov. MUDr. Karásek Podle současných stanov platí, že každý zúčastněný vlastník (osobně, nebo zastoupený zplnomocněnou osobou) má jeden hlas = přímá demokracie jednoho hlasu Po schválení nových stanov se bude jednat o nedemokracii většinového vlastníka. Jiří Svítek vznesl dotaz, zda je na VH přítomen zástupce některého většinového vlastníka. Přítomen je Mgr. Vít Doležálek, zástupce vlastníka Město Uherský Brod 10%. Mgr. Vít Doležálek doporučuje odmítnutí navrhovaných stanov, protože jsou podle něj nové stanovy nevýhodné pro všechny strany. Vladimír Koller Proč nikdo nevznesl připomínky k návrhu nových stanov již dřív? Upozornil na to, že stanovy nebyly zveřejněny Mgr. Jurákem v termínu, který byl určen na VH , přestože návrh nových stanov byl sepsaný. Ing. Jiří Studeník Dozorčí rada by měla mít možnost odvolání členy výboru včetně předsedy v případě závažného porušení stanov a zákona. Mgr. Iva Pospíšilová Od založení sdružení platí, že 1 vlastník = 1 hlas. Milan Večeřa Z důvodu nesprávné terminologie a nejasností v návrhu stanov je spíš pro to, aby nové stanovy schváleny nebyly, přestože měl spoustu připomínek k původním stanovám. Návrh usnesení: Valná hromada neschvaluje předložený návrh stanov. Pro: 98 Proti: 0 Zdržel se: 7 Usnesení bylo schváleno. 3. Volební blok Mgr. Jurák informoval přítomné o tom, že na posledních dvou schůzích výboru odstoupili ze své funkce Pavel Slouka a Jiří Svítek. Na VH byl schválen náhradník Oldřich Kopunec, který se stává členem výboru. Výbor má být sedmičlenný, proto je nutné dovolit jednoho člena výboru a jednoho náhradníka.

3 Mgr. Jurák otevřel rozpravu: Vladimír Koller Navrhuje odvolat celý výbor a celou dozorčí radu z následujících důvodů: a.)na každé schůzi byl volen zapisovatel a ověřovatel zápisu. To se nedělo, p.jurák tyto zápisy po úpravách a se značným zpožděním bez ověření vydal. b.)z těchto a dalších důvodů ukončil svou činnost p.hon. c.)sehnal jsem si zápisy z výborových schůzí i z VH, která byla U Rochů, kde byl zvolen tento výbor a DR. Výbor se sešel hned a pak až tj. rok a jeden měsíc nečinnosti. Další schůze byla 26.6., to je po měsíci a pak následovala schůze , opět půl roku nečinnosti. To znamená, že se výbor sešel za dva roky pouze 4x a ne jak nás milně informoval p.jurák na VH, kde řekl, že se výbor sešel 8x. DR ani jednou. Za tuto činnost navrhl na VH odměny. DR a výboru po 1.000,-/1rok a sobě 3.000,-/1rok. Myslím si, že odměna je za práci a ne za funkci, jak tomu bylo za minulého režimu. d.)zájem p.juráka o svěřený majetek je tento: na VH U Rochů, bylo konstatováno, že pro Státní dotace je zapotřebí plných mocí s majetkem 50,1%. Toto konstatuje na schůzích , , a oznamuje, že se musí získat těch 50,1% do konce června 2013 jinak přijdeme o LHP do roku 2014.V dubnu po březnové VH mě předal p.jurák 103 podepsaných Plných mocí ať na ně dopíši č.lv a katastrální území. Za dva dny jsem mu volal, že to mám vyplněné. On se ptal kolik je to procent. To po mě původně nechtěl. Hned bylo jasmé, že je to málo. Donesl mi 40 ks čistých plných mocí, ať to zajistím. Já jsem si nechal namnožit dalších 60ks, napsal adresy a obcházel UB. Během 14 dnů začátkem května jsem mu předal 61 nových Plných mocí, on že zajistí Plné moci od velkých podílníků Pozemkový fond ČR, Úřad pro zastupování Státu, Lesy ČR, Město UB celkem 34,8%majetku. Úřad pro zastupování státu zaslaný návrh p.jurákem odmítl a to z těchto hlavních důvodů: 1.) účinnost smlouvy je stanovena , toto nelze zpětně sjednat, 2.) smlouva měla být zaslaná ve 3.vyhotoveních, byly zaslány pouze 2, 3.) odeslaná byla až a měla být odeslaná nejpozději do konce června. Ostatní velcí podílníci se nevyjádřili, byli vůbec požádáni? To je hrubé zanedbání povinností a ne intenzivní jednání, jak se zmiňuje. e.)další nečinnost předsedy. LV 1030 UB má kromě restaurace Balkán a přilehlé zahrady ještě dalších 6 parcel, u kterých není sjednán žádný nájem. f.)osobní zájmy p.juráka, který je vášnivým myslivcem. Už je v zápise výboru, že p.jurák, p.doležálek a lesník se podrobně seznámili se strukturou a podmínkami činnosti v lese byl zvolen předsedou naší společnosti a současně byl členem MS Korytná ze kterého byl následně vyloučen. Na výbor.schůzi po roce nečinnosti navrhuje vystoupení z HS Korytná a navrhuje zřízení lesní stráže pro les Hluboček. Měsíc na to konstatuje, že splnil zkoušky a stal se členem lesní stráže. Pak opět půl roku nečinnosti výboru a p.jurák s lesníkem zvažuje možnost vystoupení z HS a případně vznik nového HS konstatuje, že zůstáváme v HS Korytná a že se stal členem výboru HS Korytná. Myslím si, že člověk s tímto přístupem a morálními vlastnostmi by neměl být volen do žádných funkcí. Vy o tom budete rozhodovat. g.)a teď k DR. DR se nesešla za dva roky ani jedenkrát. Nejevila zájem o účast na výborových schůzích, přestože byli zváni. Nežádala výroční zprávy o hospodaření, což ji bylo určeno na VH O stanovy se začali zajímat na popud p.juráka až po a to se údajně sešla DR 2x a to a nebývalá aktivita DR. h.)ještě štěstí, že na VH neprošel návrh p.juráka, aby pravomoci VH byly delegovány na výbor, to by se děly věci. Ono těch nešvarů je víc, ale nebudu déle zdržovat, pokud bude mít někdo zájem, můžu upřesnit, mám všechny zápisy.

4 Ing. Jiří Studeník Výbor je paralizovaný osobními spory pana Kollera. Já konstatuji, že je to kontraproduktivní a pokud se budeme zabývat těmato žabomyšími válkami, tak ničeho nedosáhneme. Mgr. Jaroslav Jurák K volebnímu bloku je to dost zmateční, pan Koller tady ze mě udělal naprosto neschopného člověka. Je skutečností, že v roce 2011 jsem měl po třech infarktech a marodil jsem delší dobu, po uzdravení jsem samozřejmě aktivně pracoval. Ale jinak podle stanov se výbor schází 4x do roka. Vzal bych to z druhého konce: schvália VH záměr na opravu restaurace Balkán. Zapisovatel p. Svítek vypracoval zápis, kde tady tento bod o opravě Balkánu neuvedl. Já jako předseda sdružení jsem zápis zkontroloval, zjistil jsem, že tento důležitý bod tam uvedený není, tak jsem ho tam implantoval, proto aby zápis korespondoval s jednáním VH. Na základě zápisu pana Svítka, který tam toto neuvedl, začal pan Koller organizovat akci na zmaření rekonstrukce Balkánu. Byl jsem pověřen výborem, abych vytipoval firmy a projekční kanceláře, které by tuto akci realizovala. Na výboru jsem přednesl česko ruskou firmu Jurij Vlasov z Nivnice (víme, že Rusi jsou dneska nejlevnější). A jako projekční kancelář to byla firma Dušan Šišpera z Uherského Brodu. Na jednání výboru byly tyto návrhy odmítnuty s tím, že mám vyhlásit záměr na opravu restaurace Balkán, na dodávku stavebních prací, což jsem tedy učinil na úřední desku Města Uherský Brod, kde jsem zveřejnil záměr na dodávku stavebních prací. Do uzávěrky se přihlásila jedna firma. Jednalo se o firmu Jurij Vlasov z Nivnice. U projekční kanceláře se výběrové řízení nevyhlašovalo. Na schůzi výboru jsem seznámil členy z výsledky výběrového řízení. Stavební firma byla výborem schválena viz zápis ze schůze.projekční firma nejdříve nebyla výborem schválena, ale při opakování hlasování, po bližším vysvětlení byla firma Dušan Šišpera schválena. Výbor byl svolán 7x, přestože stanovy určují, že se má výbor sejít 4x. Jednou si za mými zády svolal výbor ještě jedenkrát a začal organizovat proti akci na opravu Balkánu. Jednou jsem měl schůzku s panem Kollerem a panem místo starostou Vránou u kterého si byl Koller na mě stěžovat, na které pan Vrána domlouval panovi Kollerovi, že nemá takovéto aktivity provádět že výbor svolává předseda a ne místo předseda a podobně. Poté pan Koller navštívil firmu D.Šišpera, kde jednal s paní Vrágovou. Oznámil ji, že firmu navštívil již jedenkrát, ale nikoho nezastihl a že byl i u pana Šišpery doma, ale ten byl na dovolené. Ptal se, zda má f.šišpera uzavřenou smlouvu se sdružením a kolik prací již pro sdružení provedla. Sdělil, že je místopředseda sdružení a řekl paní Vrágové, aby dál žádné práce pro sdružení nevykonávali, protože já jsem svolal schůzi na dobu, kdy on nemohl přijít a že jsem neměl právo je pověřit prací, protože už je vybraná jiná firma. Paní Vrágová byla zmatena, protože sama byla na schůzi přítomna u jednání ohledně opravy Balkánu a slyšela závěr ohledně zakázky. Svým jednáním pan Koller zmařil rozhodnutí valné hromady z o opravě Balkánu. Snaha pana Kollera v tomto volebním bloku je, abych dál nedělal předsedu sdružení. Jinak já musím říct, že výbor, respektive já,jsme splnili usnesení VH, že jsme od přijali novou účetní, paní Turečkovou. Byli tři nabídky účetních firem, ale paní Turečková byla nejlevnější 600,- Kč/měsíc. Dále jsme uplatnili u MS po místním šetření škodu na okusu v zákonné lhůtě, ve výši ,- Kč tzn. do dvaceti dnů po Škoda zatím nebyla uhrazena. Dále díky našim radním byla schválena oprava chodníku, kterou jsme požadovali na náhradu škody, že nám zatéká do základů. Rada schválila, že až se opraví základy, tak město na své náklad uvede komunikaci kolem Balkánu do původního stavu a to je náklad cca ,- Kč. Dále pan Koller uváděl, že máme další pozemky ve městě, ze kterých se nemáme žádný nájem. Ale jak víte, smlouvy schvaluje VH. Já jsem zahájil jednání s paní Mahdalíkovou, která je předsedkyní společenství vlastníků BJD č.p a jednal jsem s ní o tom, že s nimi musíme uzavřít nájemní smlouvu na zastavěnou plochu 800m2, a že budeme požadovat placení nájemného tři roky zpětně. Běžná cena je 50,- Kč/m2. Pan Koller na výboru napadl cenu, že 50,-

5 Kč je málo, že by měl být nájem alespoň 100,- Kč. U dalším pozemků zatím o nájemném nebylo jednáno, ale já jsem chtěl v různém navrhnout VH, aby schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy s těmito PO a FO. Takže není pravda, že jsem tyto věci neřešil, ale je na VH aby tento záměr schválila, není to věcí výboru. U okresního soudu v Břeclavě běží trestní řízení s panem Bartolšicem, kde zastupuji sdružení jako zmocněnec. Zúčastnil jsem se tři jednání. Co se týče aktivit pana Kollera na mě se obrací nájemce Balkánu, že chtěl provést opravu střechy, protože mu do restaurace zatéká. Pan Koller byl pověřen výborem, aby vytipoval firmu na opravu střechy. Pan Koller firmu vybral a pověřil prací. Dále na své triko objednal vyšetření statikem. Kdybychom prováděli práce už letos, mohli jsme mít už Balkán zčásti opravený. Teď bude nadále do Balkánu celou zimu zatékat. Toto jsem chtěl uvádět ve zprávě o činnosti výboru, co se vše provádělo a co se má ještě udělat, takže není pravda vše co pan Koller tvrdí. Já jsem svolal schůze a je dáno, že na schůzi nemusí být přítomni všichni členové na jednu schůzi se nedostavil pan Koller, protože byl na dovolené, pak jsem byl na dovolené já. Pan Koller mně snad 60x volal, pak dokonce byl u mě doma a napadl moji manželku a tak dál a tak dál. Takže je na vás, jak pojmeme tento volební blok, jestli budeme volit nový výbor a novou dozorčí radu, nebo jen dovolovat chybějící členy. Terezie Fojtíková Valná hromada nechce poslouchat vzájemné spory mezi panem Jurákem a panem Kollerem. Mgr. Vít Doležálek Věcí výboru je řešit problémy sdružení a informovat VH formou zprávy o činnosti. VH se nemá zabývat spory členů výboru. Jiří Svítek Celý výbor je paralizovaný vzájemnými spory. Členové DR se nezúčastňují schůzí výboru, přestože jsou zvaní. Pan Jurák jako předseda dává v mnoha ohledech zkreslené informace. VH by měla hlasovat o návrhu pana Kollera o odvolání celého výboru a dozorčí rady. Mgr. Jurák ukončil rozpravu 1. Návrh: Odvolat celý výbor a dozorčí radu. 2. Návrh: Dovolit členy výboru. Přestávka 5 minut. Po přestávce přítomno 96 hlasů 1. Návrh: Odvolat celý výbor a dozorčí radu. 2. Návrh: Dovolit 1.člena výboru + 1. náhradníka Návrh usnesení: VH schvaluje dovolení členů výboru. Pro: 58 Proti: 20 Zdržel se: 12 Usnesení bylo schváleno. Vladimír Koller Není dlouhodobě spokojený s prací předsedy sdružení. Na základě výsledků hlasování (Návrh usnesení byl schválený 58 hlasy, Mgr. Jurák hlasoval 33 hlasy - 1 vlastní + 32 plných mocí) se vzdává funkce místopředsedy sdružení. MUDr. Karásek - Odstoupením pana Kollera odstoupila nadpoloviční většina členů výboru. Vzhledem ke vzniklé situaci, by měla VH zvážit, zda by nebylo vhodné revokovat předcházející hlasování. Členové VH - Jsou nespokojení s dosavadním průběhem jednání a nesouhlasí s výsledkem předchozího hlasování. Mgr. Vít Doležálek Vzhledem k situaci, která vznikla odstoupení člena sdružení, místopředsedy sdružení pana Kollera a následné reakce VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu

6 Mgr. Jaroslav Jurák Navrhuje, aby zůstalo v platnosti odsouhlasené usnesení o dovolení členů výboru a jednoho náhradníka a neschválení revokace usnesení o dovolení členů výboru. Současní členové výboru: - p. Jurák, p. Petrůj, p. Pospíšilová, p. Velčovský, náhradník p. Kopunec MUDr.Karásek - předložil návrh usnesení: 1. Návrh: VH schvaluje dovolení. 2. Návrh: VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Mgr. Jaroslav Jurák bere zpět svůj návrh na dovolení členů a navrhuje VH, aby výbor byl 5ti členný a aby zůstal ve složení p. Jurák, p. Petrůj, p. Pospíšilová, p. Velčovský, p. Kopunec do řádné valné hromady v březnu MUDr.Karásek - předložil návrh usnesení: 1. Návrh: VH schvaluje 5ti členný výbor v současném složení, včetně stávající 3.členné dozorčí rady. 2. Návrh: VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Hlasování: VH schvaluje 5ti členný výbor v současném složení, včetně stávající 3.členné dozorčí rady Pro: 45 Proti: 53 Zdržel se: 2 Usnesení nebylo přijato. VH revokuje usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Pro: 56 Proti: 41 Zdržel se: 2 Usnesení bylo přijato. Mgr. Jurák vyhlásil přestávku, v průběhu které budou podány návrhy na členy výboru, předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady. Návrh: Výbor bude 7.členný předseda, místopředseda + 3 členové, Dozorčí rada bude 3.členná předseda + 2 členové. Pro: 38 Proti: 56 Zdržel se: 4 Návrh nebyl přijatý. V platnosti zůstává: Výbor - předseda,místopředseda + 3 členové, Dozorčí rada předseda + 2 členové Konec přestávky ve hod Volba předsedy výboru - Počet hlasujících: 94 Mgr. Jurák Jaroslav Pro: 41 Proti + Zdržel se: 51 p.koller Vladimír Pro: 50 Proti + Zdržel se: 43 Předsedou Výboru je p.koller Vladimír Volba místopředsedy Výboru - Počet hlasujících: 95 Mgr. Doležálek Ivo Pro: 55 Proti: 1 Zdržel se: 39 Ing.Vrána Pavel Pro: 39 Proti + Zdržel se: 56 Místopředsedou Výboru je Mgr. Doležálek Ivo

7 Přestávka do hod Volba členů Výboru sdružení Jaroslav Jurák souhlasí s nominací Pro: 41 Kundrata Tomáš souhlasí s nominací Pro: 50 člen Výboru Pospíšilová Iva souhlasí s nominací Pro: 53 člen Výboru Svítek Jiří souhlasí s nominací Pro: 50 člen Výboru Velčovský Lukáš není přítomen, ale souhlasí s nominací Pro: 38 Vrána Pavel není přítomen, ale souhlasí s nominací Pro: 36 Petrůj Robert nesouhlasí s nominací Svítek Lubomír nesouhlasí s nominací Volba Dozorčí rady Handl nesouhlasí s nominací Hon Milan nepřítomen,souhlasí s nominací Pro 37 Jurák Jaroslav souhlasí s nominací Pro 50 - člen Dozorčí rady Kočář - odešel, souhlasí s nominací Pro 35 Koudelíková Marie nepřítomna,souhlasí s nominací Pro 11 Studeník Jiří souhlasí s nominací Pro 70 člen Dozorčí rady 2.kolo hlasování Hon Milan Pro 38 Kočář Pro 25 3.kolo hlasování Petrůj Robert souhlasí s nominací Pro 81 člen Dozorčí rady Předseda Dozorčí rady Jurák Jaroslav souhlasí s nominací Pro 69 Předsedou dozorčí rady se stává Mgr. Jurák Jaroslav. 4. Účetní uzávěrka za rok 2011, 2012 a 2013 Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Kontrola dokladů a zaúčtování viz příloha Dotaz: Proč nejsou vypláceny dividendy, když sdružení vytvořilo v předchozích letech zisk. Odpověď:Pro rok 2011,2012 a 2013 nebyl sestavený rozpočet a byly plánované opravy restaurace Balkán. Pro rok 2014 bude sestavený rozpočet, příjmy podle plánované těžby a výdaje na opravu restaurace Balkán. Součástí rozpočtu bude i zřízení fondu na výplatu dividend. Hodnota majetku sdružení: Hodnota lesa podle posudku z roku 2007 cca 32.mil.Kč hodnota lesa se mění podle výsadby a těžby. Hodnota restaurace Balkán podle posudku p.vrány cca 8.mil Kč. (Posudek nájemce vč.zařízení) VH schvaluje rozbor příjmů a výdajů za rok 2011, 2012 a ke dni Zpráva DR Ing. Jiří Studeník přednesl zprávu o činnosti Dozorčí rady DR sdružení se sešla a Byla informovaná o činnosti výboru zápisem pana Jiřího Svítka ze schůze výboru ze dne a předsedou výboru Mgr. Jurákem. Dozorčí rada projednala předložené podklady a konstatuje, že očekává plnění usnesení přijatých na březnové valné hromadě a dalších usneseních přijatých výborem, tedy plnění těžebního plánu a zahájení rekonstrukce restaurace Balkán.

8 Dozorčí rada bere na vědomí, že rozkol mezi jednotlivými členy výboru může paralyzovat fungování sdružení a v tom smyslu je srozumněna s tím, že fungování sdružení nemusí být plně optimální. Dozorčí rada žádá, aby ji předseda pravidelně, nejméně v měsíčních intervalech informoval o situaci a případně aby jeho oponenti své připomínky řádně odůvodnili a v písemné podobě je zaslali předsedovi dozorčí rady, v opačném případě na ně nemusí být brán zřetel. Úkol: Vložit na webové stránky města soupis majetku sdružení, včetně vyčíslené hodnoty. VH bere zprávu DR od poslední VH do na vědomí. Pro: Optická většina Proti+Zdržel se 0 6. Oprava restaurace Balkán Téma oprava restaurace Balkán pobíhala v průběhu celého jednání VH. Návrh usnesení: VH ukládá výboru, aby neprodleně zajistil opravu objektu Balkán v nezbytně nutném rozsahu v rámci finančních možností sdružení. Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 7. Zpráva o činnosti výboru Zpráva o činnosti výboru probíhala v průběhu celého jednání VH. Návrh usnesení:vh bere na vědomí zprávu o činnosti výboru za období od do Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 8. Zpráva OLH Ing Hruda přednesl zprávu OLH viz příloha. Ing. Hruda žádá VH a výbor o sdělení, jestli má pokračovat v těžbě ve stejné výši jako doposud i když bude sdružení plátcem DPH. Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu OLH od do VH schvaluje neprodleně řešit navýšení ziskovosti hospodaření Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 9. Různé P.Koller- navrhuje aby Mgr. Jurák předal všechny podklady, dokumenty a razítko sdružení do Návrh usnesení: VH ukládá Mgr. Jurákovi předání agendy spojené s funkcí předsedy sdružení p.kollerovi do Pro: optická většina proti + Zdržel se Závěr Náklady na schůzi VH budou do 2.500,- Kč nájem jídelny ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod. Mgr. Jaroslav Jurák poděkoval přítomným za účast a schůzi VH ukončil.

9 Zapsal: Gabriela Turečková.. Zápis ověřil: Pavel Slouka Zápis schválil: Vladimír Koller.... Mgr. Jaroslav Jurák.. V Uherském Brodě Přílohy zápisu: 1. Prezenční listina přítomných podílníků. 2. Rozbor hospodaření 2011,2012, Protokol o provedené kontrole zaúčtování dokladů 4. Zpráva OLH

10 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 1.716,00 Úroky 9,85 Vrána Pavel nájemné ,00 Ostatní příjem 1.716,00 Doplatek zrušený TV 137,00 CELKEM ,00 Zrušený termínovaný vklad ,00 Půjčka Iva Pospíšilová ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice) Práce ,00 (pěstební práce, OLH) Ostatní režie 338,00 oprava křovinořezu 2.100,00 Poplatky BÚ 1.812,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 Vrácená půjčka 8.000,00 Iva Pospíšilová - 1. část ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 V roce 2011 OS nepřijalo žádný příspěvek na pěstební činnost. Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k , Turečková Gabriela

11 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 1.716,00 Úroky Vrána Pavel nájemné ,00 CELKEM ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice, morsuvin) Práce ,00 (pěstební práce, OLH) Ostatní režie 4.409,00 _ razítko, DP 2011, VPD Poplatky BÚ 1.786,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 V roce 2012 OS nepřijalo žádný příspěvek na pěstební činnost. Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k Turečková Gabriela

12 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 5.386,00 Úroky 53,65 Pavla Kunčarová nájemné ,00 CELKEM ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice, lapače, návnady,nátěry) Práce ,00 (pěstební práce, těžba, OLH) Ostatní režie ,00 _ razítko, DP 2012, VPD, obálky, toner, cestovné Mgr.Jurák, kopírování Distribuce dopisů VH 2.000,00 Občerstvení VH 7.700,00 Vrácená půjčka I.Pospíšilová 5.000,00 Odměna-výbor, přípr,výbor ,00 (Petrůj, Velčovský, Svítek, Jurák, Uková, Studeník, Bauka) Dikatafon OLYMPUS 1.990,00 Poplatky BÚ 1.409,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k Turečková Gabriela

13 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod 2011 Kontrola dokladů a zaúčtování Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 85. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 116. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 92. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku. - 9/2013 překročen obrat 1.mil kč podle zákona o DPH se plátcem stane osoba povinná k dani 1.den druhého měsíce, ve kterém byl překročený obrat plátcem DPH se Sdružení singulárních podílníků stane od Turečková Gabriela

14

15

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane,

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane, Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod občanské sdružení Mgr.Jaroslav JURÁK předseda bytem Osvoboditelů 1814, 688 01 Uh. Brod, okr. Uh.Hradiště MT-605558442, e-mail:jurak25@seznam.cz V Uherském Brodě

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3 Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24.06.2010 v budově hasičské zbrojnice Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis. Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany, IČ 27189678

Zápis. Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany, IČ 27189678 Zápis o průběhu druhého shromáždění členů Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany (dále jen "SVJ"), IČ: 27189678 zapsané v rejstříku SVJ u MS v Praze, oddíl S, vložka 5187, konané 21.února 2005 v

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více