ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013"

Transkript

1 ZÁPIS z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Zpráva o činnosti výboru 3. Účetní uzávěrka za rok 2011, Zpráva OLH 5. Zpráva DR 6. Projednání návrhu na změnu stanov 7. Oprava restaurace Balkán 8. Volební blok 9. Různé 10. Závěr Mimořádná valná hromada (dále jen VH) byla svolána písemnými pozvánkami spolupodílníkům Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod (dále jen sdružení), zapsaných na LV katastr.území Korytná a LV 1030 katastr.území Uherský Brod na sobotu v 9.00 hod. do prostor ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod. 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH VH byla zahájena předsedou výboru sdružení výboru v Vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny podílníků byla VH přerušena do 9.30 hod. Počet přítomných podílníků dle prezenční listiny je 56, počet odevzdaných plných mocí pro zastupování na VH je 63. Celkový počet hlasů je 119 každý spoluvlastník má jeden hlas bez ohledu na velikost svého podílu. Počet plných mocí u jednotlivých zúčastněných byl zveřejněný, všechny plné moci jsou k nahlédnutí a budou přílohou zápisu z jednání VH. Z jednání VH bude pořízen zvukový záznam. Při hlasování se bude vycházet z přítomných hlasů v době hlasování (v průběhu jednání někteří podílníci odešli - počet hlasů se v průběhu jednání může měnit). Pan Vladimír Koller navrhuje změnu programu: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Projednání návrhu na změnu stanov 3. Volební blok 4. Účetní uzávěrka za rok 2011, 2012 a Zpráva DR 6. Oprava restaurace Balkán 7. Zpráva o činnosti výboru 8. Zpráva OLH 9. Různé 10. Závěr Pro: 57 Proti: 42 Zdržel se: 5 Program dle návrhu pana Vladimíra Kollera byl schválený

2 Zapisovatel: Gabriela Turečková Pro: 104 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ověřovatel zápisu: Pavel Slouka Pro: 102 Proti: 0 Zdržel se: 2 Řídící schůze: 1. návrh Mgr. Jaroslav Jurák Pro: 58 Proti: 25 Zdržel se: návrh Vladimír Koller Pro: 24 Proti: 51 Zdržel se: 19 Řídícím schůze byl zvolen Mgr. Jaroslav Jurák Skrutátoři: Mgr. Vít Doležálek Terezie Fojtíková Pro: 103 Proti: 0 Zdržel se: 1 Mandátová komise: Pavel Slouka Robert Petrůj Pro: 101 Proti: 0 Zdržel se: 3 Návrhová Komise: Mudr. Karásek Pro: 102 Proti: 0 Zdržel se: 2 2. Projednání návrhu na změnu stanov Pan Vladimír Koller přednesl přítomným návrh nových stanov sdružení. Mgr. Jurák otevřel rozpravu k návrhu nových stanov sdružení: Ing.Hruda praktické připomínky nové stanovy neurčují pravomocí předsedy sdružení, výše prostředků na pokladně 1.000,- Kč (příjem do pokladny např. v pátek odpoledne, vklad na účet následující pracovní den = porušení stanov), předkupní právo pro sdružení není dostatečně ošetřeno v návrhu stanov. MUDr. Karásek Podle současných stanov platí, že každý zúčastněný vlastník (osobně, nebo zastoupený zplnomocněnou osobou) má jeden hlas = přímá demokracie jednoho hlasu Po schválení nových stanov se bude jednat o nedemokracii většinového vlastníka. Jiří Svítek vznesl dotaz, zda je na VH přítomen zástupce některého většinového vlastníka. Přítomen je Mgr. Vít Doležálek, zástupce vlastníka Město Uherský Brod 10%. Mgr. Vít Doležálek doporučuje odmítnutí navrhovaných stanov, protože jsou podle něj nové stanovy nevýhodné pro všechny strany. Vladimír Koller Proč nikdo nevznesl připomínky k návrhu nových stanov již dřív? Upozornil na to, že stanovy nebyly zveřejněny Mgr. Jurákem v termínu, který byl určen na VH , přestože návrh nových stanov byl sepsaný. Ing. Jiří Studeník Dozorčí rada by měla mít možnost odvolání členy výboru včetně předsedy v případě závažného porušení stanov a zákona. Mgr. Iva Pospíšilová Od založení sdružení platí, že 1 vlastník = 1 hlas. Milan Večeřa Z důvodu nesprávné terminologie a nejasností v návrhu stanov je spíš pro to, aby nové stanovy schváleny nebyly, přestože měl spoustu připomínek k původním stanovám. Návrh usnesení: Valná hromada neschvaluje předložený návrh stanov. Pro: 98 Proti: 0 Zdržel se: 7 Usnesení bylo schváleno. 3. Volební blok Mgr. Jurák informoval přítomné o tom, že na posledních dvou schůzích výboru odstoupili ze své funkce Pavel Slouka a Jiří Svítek. Na VH byl schválen náhradník Oldřich Kopunec, který se stává členem výboru. Výbor má být sedmičlenný, proto je nutné dovolit jednoho člena výboru a jednoho náhradníka.

3 Mgr. Jurák otevřel rozpravu: Vladimír Koller Navrhuje odvolat celý výbor a celou dozorčí radu z následujících důvodů: a.)na každé schůzi byl volen zapisovatel a ověřovatel zápisu. To se nedělo, p.jurák tyto zápisy po úpravách a se značným zpožděním bez ověření vydal. b.)z těchto a dalších důvodů ukončil svou činnost p.hon. c.)sehnal jsem si zápisy z výborových schůzí i z VH, která byla U Rochů, kde byl zvolen tento výbor a DR. Výbor se sešel hned a pak až tj. rok a jeden měsíc nečinnosti. Další schůze byla 26.6., to je po měsíci a pak následovala schůze , opět půl roku nečinnosti. To znamená, že se výbor sešel za dva roky pouze 4x a ne jak nás milně informoval p.jurák na VH, kde řekl, že se výbor sešel 8x. DR ani jednou. Za tuto činnost navrhl na VH odměny. DR a výboru po 1.000,-/1rok a sobě 3.000,-/1rok. Myslím si, že odměna je za práci a ne za funkci, jak tomu bylo za minulého režimu. d.)zájem p.juráka o svěřený majetek je tento: na VH U Rochů, bylo konstatováno, že pro Státní dotace je zapotřebí plných mocí s majetkem 50,1%. Toto konstatuje na schůzích , , a oznamuje, že se musí získat těch 50,1% do konce června 2013 jinak přijdeme o LHP do roku 2014.V dubnu po březnové VH mě předal p.jurák 103 podepsaných Plných mocí ať na ně dopíši č.lv a katastrální území. Za dva dny jsem mu volal, že to mám vyplněné. On se ptal kolik je to procent. To po mě původně nechtěl. Hned bylo jasmé, že je to málo. Donesl mi 40 ks čistých plných mocí, ať to zajistím. Já jsem si nechal namnožit dalších 60ks, napsal adresy a obcházel UB. Během 14 dnů začátkem května jsem mu předal 61 nových Plných mocí, on že zajistí Plné moci od velkých podílníků Pozemkový fond ČR, Úřad pro zastupování Státu, Lesy ČR, Město UB celkem 34,8%majetku. Úřad pro zastupování státu zaslaný návrh p.jurákem odmítl a to z těchto hlavních důvodů: 1.) účinnost smlouvy je stanovena , toto nelze zpětně sjednat, 2.) smlouva měla být zaslaná ve 3.vyhotoveních, byly zaslány pouze 2, 3.) odeslaná byla až a měla být odeslaná nejpozději do konce června. Ostatní velcí podílníci se nevyjádřili, byli vůbec požádáni? To je hrubé zanedbání povinností a ne intenzivní jednání, jak se zmiňuje. e.)další nečinnost předsedy. LV 1030 UB má kromě restaurace Balkán a přilehlé zahrady ještě dalších 6 parcel, u kterých není sjednán žádný nájem. f.)osobní zájmy p.juráka, který je vášnivým myslivcem. Už je v zápise výboru, že p.jurák, p.doležálek a lesník se podrobně seznámili se strukturou a podmínkami činnosti v lese byl zvolen předsedou naší společnosti a současně byl členem MS Korytná ze kterého byl následně vyloučen. Na výbor.schůzi po roce nečinnosti navrhuje vystoupení z HS Korytná a navrhuje zřízení lesní stráže pro les Hluboček. Měsíc na to konstatuje, že splnil zkoušky a stal se členem lesní stráže. Pak opět půl roku nečinnosti výboru a p.jurák s lesníkem zvažuje možnost vystoupení z HS a případně vznik nového HS konstatuje, že zůstáváme v HS Korytná a že se stal členem výboru HS Korytná. Myslím si, že člověk s tímto přístupem a morálními vlastnostmi by neměl být volen do žádných funkcí. Vy o tom budete rozhodovat. g.)a teď k DR. DR se nesešla za dva roky ani jedenkrát. Nejevila zájem o účast na výborových schůzích, přestože byli zváni. Nežádala výroční zprávy o hospodaření, což ji bylo určeno na VH O stanovy se začali zajímat na popud p.juráka až po a to se údajně sešla DR 2x a to a nebývalá aktivita DR. h.)ještě štěstí, že na VH neprošel návrh p.juráka, aby pravomoci VH byly delegovány na výbor, to by se děly věci. Ono těch nešvarů je víc, ale nebudu déle zdržovat, pokud bude mít někdo zájem, můžu upřesnit, mám všechny zápisy.

4 Ing. Jiří Studeník Výbor je paralizovaný osobními spory pana Kollera. Já konstatuji, že je to kontraproduktivní a pokud se budeme zabývat těmato žabomyšími válkami, tak ničeho nedosáhneme. Mgr. Jaroslav Jurák K volebnímu bloku je to dost zmateční, pan Koller tady ze mě udělal naprosto neschopného člověka. Je skutečností, že v roce 2011 jsem měl po třech infarktech a marodil jsem delší dobu, po uzdravení jsem samozřejmě aktivně pracoval. Ale jinak podle stanov se výbor schází 4x do roka. Vzal bych to z druhého konce: schvália VH záměr na opravu restaurace Balkán. Zapisovatel p. Svítek vypracoval zápis, kde tady tento bod o opravě Balkánu neuvedl. Já jako předseda sdružení jsem zápis zkontroloval, zjistil jsem, že tento důležitý bod tam uvedený není, tak jsem ho tam implantoval, proto aby zápis korespondoval s jednáním VH. Na základě zápisu pana Svítka, který tam toto neuvedl, začal pan Koller organizovat akci na zmaření rekonstrukce Balkánu. Byl jsem pověřen výborem, abych vytipoval firmy a projekční kanceláře, které by tuto akci realizovala. Na výboru jsem přednesl česko ruskou firmu Jurij Vlasov z Nivnice (víme, že Rusi jsou dneska nejlevnější). A jako projekční kancelář to byla firma Dušan Šišpera z Uherského Brodu. Na jednání výboru byly tyto návrhy odmítnuty s tím, že mám vyhlásit záměr na opravu restaurace Balkán, na dodávku stavebních prací, což jsem tedy učinil na úřední desku Města Uherský Brod, kde jsem zveřejnil záměr na dodávku stavebních prací. Do uzávěrky se přihlásila jedna firma. Jednalo se o firmu Jurij Vlasov z Nivnice. U projekční kanceláře se výběrové řízení nevyhlašovalo. Na schůzi výboru jsem seznámil členy z výsledky výběrového řízení. Stavební firma byla výborem schválena viz zápis ze schůze.projekční firma nejdříve nebyla výborem schválena, ale při opakování hlasování, po bližším vysvětlení byla firma Dušan Šišpera schválena. Výbor byl svolán 7x, přestože stanovy určují, že se má výbor sejít 4x. Jednou si za mými zády svolal výbor ještě jedenkrát a začal organizovat proti akci na opravu Balkánu. Jednou jsem měl schůzku s panem Kollerem a panem místo starostou Vránou u kterého si byl Koller na mě stěžovat, na které pan Vrána domlouval panovi Kollerovi, že nemá takovéto aktivity provádět že výbor svolává předseda a ne místo předseda a podobně. Poté pan Koller navštívil firmu D.Šišpera, kde jednal s paní Vrágovou. Oznámil ji, že firmu navštívil již jedenkrát, ale nikoho nezastihl a že byl i u pana Šišpery doma, ale ten byl na dovolené. Ptal se, zda má f.šišpera uzavřenou smlouvu se sdružením a kolik prací již pro sdružení provedla. Sdělil, že je místopředseda sdružení a řekl paní Vrágové, aby dál žádné práce pro sdružení nevykonávali, protože já jsem svolal schůzi na dobu, kdy on nemohl přijít a že jsem neměl právo je pověřit prací, protože už je vybraná jiná firma. Paní Vrágová byla zmatena, protože sama byla na schůzi přítomna u jednání ohledně opravy Balkánu a slyšela závěr ohledně zakázky. Svým jednáním pan Koller zmařil rozhodnutí valné hromady z o opravě Balkánu. Snaha pana Kollera v tomto volebním bloku je, abych dál nedělal předsedu sdružení. Jinak já musím říct, že výbor, respektive já,jsme splnili usnesení VH, že jsme od přijali novou účetní, paní Turečkovou. Byli tři nabídky účetních firem, ale paní Turečková byla nejlevnější 600,- Kč/měsíc. Dále jsme uplatnili u MS po místním šetření škodu na okusu v zákonné lhůtě, ve výši ,- Kč tzn. do dvaceti dnů po Škoda zatím nebyla uhrazena. Dále díky našim radním byla schválena oprava chodníku, kterou jsme požadovali na náhradu škody, že nám zatéká do základů. Rada schválila, že až se opraví základy, tak město na své náklad uvede komunikaci kolem Balkánu do původního stavu a to je náklad cca ,- Kč. Dále pan Koller uváděl, že máme další pozemky ve městě, ze kterých se nemáme žádný nájem. Ale jak víte, smlouvy schvaluje VH. Já jsem zahájil jednání s paní Mahdalíkovou, která je předsedkyní společenství vlastníků BJD č.p a jednal jsem s ní o tom, že s nimi musíme uzavřít nájemní smlouvu na zastavěnou plochu 800m2, a že budeme požadovat placení nájemného tři roky zpětně. Běžná cena je 50,- Kč/m2. Pan Koller na výboru napadl cenu, že 50,-

5 Kč je málo, že by měl být nájem alespoň 100,- Kč. U dalším pozemků zatím o nájemném nebylo jednáno, ale já jsem chtěl v různém navrhnout VH, aby schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy s těmito PO a FO. Takže není pravda, že jsem tyto věci neřešil, ale je na VH aby tento záměr schválila, není to věcí výboru. U okresního soudu v Břeclavě běží trestní řízení s panem Bartolšicem, kde zastupuji sdružení jako zmocněnec. Zúčastnil jsem se tři jednání. Co se týče aktivit pana Kollera na mě se obrací nájemce Balkánu, že chtěl provést opravu střechy, protože mu do restaurace zatéká. Pan Koller byl pověřen výborem, aby vytipoval firmu na opravu střechy. Pan Koller firmu vybral a pověřil prací. Dále na své triko objednal vyšetření statikem. Kdybychom prováděli práce už letos, mohli jsme mít už Balkán zčásti opravený. Teď bude nadále do Balkánu celou zimu zatékat. Toto jsem chtěl uvádět ve zprávě o činnosti výboru, co se vše provádělo a co se má ještě udělat, takže není pravda vše co pan Koller tvrdí. Já jsem svolal schůze a je dáno, že na schůzi nemusí být přítomni všichni členové na jednu schůzi se nedostavil pan Koller, protože byl na dovolené, pak jsem byl na dovolené já. Pan Koller mně snad 60x volal, pak dokonce byl u mě doma a napadl moji manželku a tak dál a tak dál. Takže je na vás, jak pojmeme tento volební blok, jestli budeme volit nový výbor a novou dozorčí radu, nebo jen dovolovat chybějící členy. Terezie Fojtíková Valná hromada nechce poslouchat vzájemné spory mezi panem Jurákem a panem Kollerem. Mgr. Vít Doležálek Věcí výboru je řešit problémy sdružení a informovat VH formou zprávy o činnosti. VH se nemá zabývat spory členů výboru. Jiří Svítek Celý výbor je paralizovaný vzájemnými spory. Členové DR se nezúčastňují schůzí výboru, přestože jsou zvaní. Pan Jurák jako předseda dává v mnoha ohledech zkreslené informace. VH by měla hlasovat o návrhu pana Kollera o odvolání celého výboru a dozorčí rady. Mgr. Jurák ukončil rozpravu 1. Návrh: Odvolat celý výbor a dozorčí radu. 2. Návrh: Dovolit členy výboru. Přestávka 5 minut. Po přestávce přítomno 96 hlasů 1. Návrh: Odvolat celý výbor a dozorčí radu. 2. Návrh: Dovolit 1.člena výboru + 1. náhradníka Návrh usnesení: VH schvaluje dovolení členů výboru. Pro: 58 Proti: 20 Zdržel se: 12 Usnesení bylo schváleno. Vladimír Koller Není dlouhodobě spokojený s prací předsedy sdružení. Na základě výsledků hlasování (Návrh usnesení byl schválený 58 hlasy, Mgr. Jurák hlasoval 33 hlasy - 1 vlastní + 32 plných mocí) se vzdává funkce místopředsedy sdružení. MUDr. Karásek - Odstoupením pana Kollera odstoupila nadpoloviční většina členů výboru. Vzhledem ke vzniklé situaci, by měla VH zvážit, zda by nebylo vhodné revokovat předcházející hlasování. Členové VH - Jsou nespokojení s dosavadním průběhem jednání a nesouhlasí s výsledkem předchozího hlasování. Mgr. Vít Doležálek Vzhledem k situaci, která vznikla odstoupení člena sdružení, místopředsedy sdružení pana Kollera a následné reakce VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu

6 Mgr. Jaroslav Jurák Navrhuje, aby zůstalo v platnosti odsouhlasené usnesení o dovolení členů výboru a jednoho náhradníka a neschválení revokace usnesení o dovolení členů výboru. Současní členové výboru: - p. Jurák, p. Petrůj, p. Pospíšilová, p. Velčovský, náhradník p. Kopunec MUDr.Karásek - předložil návrh usnesení: 1. Návrh: VH schvaluje dovolení. 2. Návrh: VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Mgr. Jaroslav Jurák bere zpět svůj návrh na dovolení členů a navrhuje VH, aby výbor byl 5ti členný a aby zůstal ve složení p. Jurák, p. Petrůj, p. Pospíšilová, p. Velčovský, p. Kopunec do řádné valné hromady v březnu MUDr.Karásek - předložil návrh usnesení: 1. Návrh: VH schvaluje 5ti členný výbor v současném složení, včetně stávající 3.členné dozorčí rady. 2. Návrh: VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Hlasování: VH schvaluje 5ti členný výbor v současném složení, včetně stávající 3.členné dozorčí rady Pro: 45 Proti: 53 Zdržel se: 2 Usnesení nebylo přijato. VH revokuje usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Pro: 56 Proti: 41 Zdržel se: 2 Usnesení bylo přijato. Mgr. Jurák vyhlásil přestávku, v průběhu které budou podány návrhy na členy výboru, předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady. Návrh: Výbor bude 7.členný předseda, místopředseda + 3 členové, Dozorčí rada bude 3.členná předseda + 2 členové. Pro: 38 Proti: 56 Zdržel se: 4 Návrh nebyl přijatý. V platnosti zůstává: Výbor - předseda,místopředseda + 3 členové, Dozorčí rada předseda + 2 členové Konec přestávky ve hod Volba předsedy výboru - Počet hlasujících: 94 Mgr. Jurák Jaroslav Pro: 41 Proti + Zdržel se: 51 p.koller Vladimír Pro: 50 Proti + Zdržel se: 43 Předsedou Výboru je p.koller Vladimír Volba místopředsedy Výboru - Počet hlasujících: 95 Mgr. Doležálek Ivo Pro: 55 Proti: 1 Zdržel se: 39 Ing.Vrána Pavel Pro: 39 Proti + Zdržel se: 56 Místopředsedou Výboru je Mgr. Doležálek Ivo

7 Přestávka do hod Volba členů Výboru sdružení Jaroslav Jurák souhlasí s nominací Pro: 41 Kundrata Tomáš souhlasí s nominací Pro: 50 člen Výboru Pospíšilová Iva souhlasí s nominací Pro: 53 člen Výboru Svítek Jiří souhlasí s nominací Pro: 50 člen Výboru Velčovský Lukáš není přítomen, ale souhlasí s nominací Pro: 38 Vrána Pavel není přítomen, ale souhlasí s nominací Pro: 36 Petrůj Robert nesouhlasí s nominací Svítek Lubomír nesouhlasí s nominací Volba Dozorčí rady Handl nesouhlasí s nominací Hon Milan nepřítomen,souhlasí s nominací Pro 37 Jurák Jaroslav souhlasí s nominací Pro 50 - člen Dozorčí rady Kočář - odešel, souhlasí s nominací Pro 35 Koudelíková Marie nepřítomna,souhlasí s nominací Pro 11 Studeník Jiří souhlasí s nominací Pro 70 člen Dozorčí rady 2.kolo hlasování Hon Milan Pro 38 Kočář Pro 25 3.kolo hlasování Petrůj Robert souhlasí s nominací Pro 81 člen Dozorčí rady Předseda Dozorčí rady Jurák Jaroslav souhlasí s nominací Pro 69 Předsedou dozorčí rady se stává Mgr. Jurák Jaroslav. 4. Účetní uzávěrka za rok 2011, 2012 a 2013 Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Kontrola dokladů a zaúčtování viz příloha Dotaz: Proč nejsou vypláceny dividendy, když sdružení vytvořilo v předchozích letech zisk. Odpověď:Pro rok 2011,2012 a 2013 nebyl sestavený rozpočet a byly plánované opravy restaurace Balkán. Pro rok 2014 bude sestavený rozpočet, příjmy podle plánované těžby a výdaje na opravu restaurace Balkán. Součástí rozpočtu bude i zřízení fondu na výplatu dividend. Hodnota majetku sdružení: Hodnota lesa podle posudku z roku 2007 cca 32.mil.Kč hodnota lesa se mění podle výsadby a těžby. Hodnota restaurace Balkán podle posudku p.vrány cca 8.mil Kč. (Posudek nájemce vč.zařízení) VH schvaluje rozbor příjmů a výdajů za rok 2011, 2012 a ke dni Zpráva DR Ing. Jiří Studeník přednesl zprávu o činnosti Dozorčí rady DR sdružení se sešla a Byla informovaná o činnosti výboru zápisem pana Jiřího Svítka ze schůze výboru ze dne a předsedou výboru Mgr. Jurákem. Dozorčí rada projednala předložené podklady a konstatuje, že očekává plnění usnesení přijatých na březnové valné hromadě a dalších usneseních přijatých výborem, tedy plnění těžebního plánu a zahájení rekonstrukce restaurace Balkán.

8 Dozorčí rada bere na vědomí, že rozkol mezi jednotlivými členy výboru může paralyzovat fungování sdružení a v tom smyslu je srozumněna s tím, že fungování sdružení nemusí být plně optimální. Dozorčí rada žádá, aby ji předseda pravidelně, nejméně v měsíčních intervalech informoval o situaci a případně aby jeho oponenti své připomínky řádně odůvodnili a v písemné podobě je zaslali předsedovi dozorčí rady, v opačném případě na ně nemusí být brán zřetel. Úkol: Vložit na webové stránky města soupis majetku sdružení, včetně vyčíslené hodnoty. VH bere zprávu DR od poslední VH do na vědomí. Pro: Optická většina Proti+Zdržel se 0 6. Oprava restaurace Balkán Téma oprava restaurace Balkán pobíhala v průběhu celého jednání VH. Návrh usnesení: VH ukládá výboru, aby neprodleně zajistil opravu objektu Balkán v nezbytně nutném rozsahu v rámci finančních možností sdružení. Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 7. Zpráva o činnosti výboru Zpráva o činnosti výboru probíhala v průběhu celého jednání VH. Návrh usnesení:vh bere na vědomí zprávu o činnosti výboru za období od do Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 8. Zpráva OLH Ing Hruda přednesl zprávu OLH viz příloha. Ing. Hruda žádá VH a výbor o sdělení, jestli má pokračovat v těžbě ve stejné výši jako doposud i když bude sdružení plátcem DPH. Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu OLH od do VH schvaluje neprodleně řešit navýšení ziskovosti hospodaření Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 9. Různé P.Koller- navrhuje aby Mgr. Jurák předal všechny podklady, dokumenty a razítko sdružení do Návrh usnesení: VH ukládá Mgr. Jurákovi předání agendy spojené s funkcí předsedy sdružení p.kollerovi do Pro: optická většina proti + Zdržel se Závěr Náklady na schůzi VH budou do 2.500,- Kč nájem jídelny ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod. Mgr. Jaroslav Jurák poděkoval přítomným za účast a schůzi VH ukončil.

9 Zapsal: Gabriela Turečková.. Zápis ověřil: Pavel Slouka Zápis schválil: Vladimír Koller.... Mgr. Jaroslav Jurák.. V Uherském Brodě Přílohy zápisu: 1. Prezenční listina přítomných podílníků. 2. Rozbor hospodaření 2011,2012, Protokol o provedené kontrole zaúčtování dokladů 4. Zpráva OLH

10 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 1.716,00 Úroky 9,85 Vrána Pavel nájemné ,00 Ostatní příjem 1.716,00 Doplatek zrušený TV 137,00 CELKEM ,00 Zrušený termínovaný vklad ,00 Půjčka Iva Pospíšilová ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice) Práce ,00 (pěstební práce, OLH) Ostatní režie 338,00 oprava křovinořezu 2.100,00 Poplatky BÚ 1.812,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 Vrácená půjčka 8.000,00 Iva Pospíšilová - 1. část ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 V roce 2011 OS nepřijalo žádný příspěvek na pěstební činnost. Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k , Turečková Gabriela

11 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 1.716,00 Úroky Vrána Pavel nájemné ,00 CELKEM ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice, morsuvin) Práce ,00 (pěstební práce, OLH) Ostatní režie 4.409,00 _ razítko, DP 2011, VPD Poplatky BÚ 1.786,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 V roce 2012 OS nepřijalo žádný příspěvek na pěstební činnost. Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k Turečková Gabriela

12 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 5.386,00 Úroky 53,65 Pavla Kunčarová nájemné ,00 CELKEM ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice, lapače, návnady,nátěry) Práce ,00 (pěstební práce, těžba, OLH) Ostatní režie ,00 _ razítko, DP 2012, VPD, obálky, toner, cestovné Mgr.Jurák, kopírování Distribuce dopisů VH 2.000,00 Občerstvení VH 7.700,00 Vrácená půjčka I.Pospíšilová 5.000,00 Odměna-výbor, přípr,výbor ,00 (Petrůj, Velčovský, Svítek, Jurák, Uková, Studeník, Bauka) Dikatafon OLYMPUS 1.990,00 Poplatky BÚ 1.409,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k Turečková Gabriela

13 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod 2011 Kontrola dokladů a zaúčtování Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 85. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 116. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 92. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku. - 9/2013 překročen obrat 1.mil kč podle zákona o DPH se plátcem stane osoba povinná k dani 1.den druhého měsíce, ve kterém byl překročený obrat plátcem DPH se Sdružení singulárních podílníků stane od Turečková Gabriela

14

15

Zápis z jednání valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, dne 30.3.2013

Zápis z jednání valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, dne 30.3.2013 Zápis z jednání valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, dne 30.3.2013 Řádná valná hromada (dále jen VH) byla svolána dle stanov písemnými pozvánkami členům Sdružení singulárních podílníků

Více

Zápis. z řádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, dne

Zápis. z řádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, dne Zápis z řádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, dne 30.3.2013 Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Zpráva o činnosti výboru 3. Zpráva odborného lesního

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane,

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane, Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod občanské sdružení Mgr.Jaroslav JURÁK předseda bytem Osvoboditelů 1814, 688 01 Uh. Brod, okr. Uh.Hradiště MT-605558442, e-mail:jurak25@seznam.cz V Uherském Brodě

Více

Z Á P I S. Ing. Horký Pavel předložil program valné hromady, tak jak byl uveden na pozvánce.

Z Á P I S. Ing. Horký Pavel předložil program valné hromady, tak jak byl uveden na pozvánce. Z Á P I S ze zasedání valné hromady Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., která se konala 12.6. 2012 v 16,00 hod. v Kavárně u Cafourků v Náměšti nad Oslavou. Přítomni: dle

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s.

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: 262 36 788 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 21.12.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 8.9.2017 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.6.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 12. 12. 2017 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zapisovatele usnesení Tomáš Hes. 3. Ověřovatele usnesení Miroslav

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 15. 4. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 21.00 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, Volba orgánů

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín

STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín I. Úvodní ustanovení a výklad pojmů pro účely těchto stanov 1. "OZ" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2. "Pozemky Spolku" se rozumí souhrnné označení

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 11.11. 2010, od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů.

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů. Zápis z řádné valné hromady Moravské zemědělské,akciové společnosti konané dne 24.června 2014 v zasedací místnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti v Prosenicích s tímto programem jednání: 1) Zahájení

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne 7. 6. 2016 Přítomni zastupitelé obce: Ing. arch. Čeněk Feix, Stanislav Koranda, Ing. Vojtěch Poláček, Ing. Vladimíra Sýkorová, Mgr. Ludmila

Více

Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod.

Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod. Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále jako zastupitelstvo ) zahájil a řídil

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne..

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. 1) Shromáždění zahájil/a v hod předseda výboru/pověřený vlastník společenství pan/paní. Ten/ta konstatoval/a,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva, omluven:

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Ing. Čermák podal návrh, aby se jednání mimořádného shromáždění řídilo programem uvedeným v pozvánce, tedy:

Ing. Čermák podal návrh, aby se jednání mimořádného shromáždění řídilo programem uvedeným v pozvánce, tedy: Z Á P I S z mimořádného shromáždění Společenství vlastníků domu Roškotova 1737/6 Praha 4, IČ 71225315 (dále také SVD ) konaného dne 9.10.2014 v salonku Sporthotelu OAZA, Jeremenkova 106, Praha 4 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Zápis z členské schůze fotbalového oddílu FC ELSEREMO Brumov, konané dne 23.1.2015 v 18:00 hodin v restauraci Na hřišti v Brumově-Bylnici 1. Zahájení

Více

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. JEDNACÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. JEDNACÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. JEDNACÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád stanoví pravidla jednání orgánů a organizací Svazu důchodců České republiky, o.s. (SDČR) v souladu se stanovami schválenými

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel ,

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel , OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 5/10 z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 8.11. 2010 v 18.00 hod. Místo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 23.4.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 30.5.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více