ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013"

Transkript

1 ZÁPIS z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Zpráva o činnosti výboru 3. Účetní uzávěrka za rok 2011, Zpráva OLH 5. Zpráva DR 6. Projednání návrhu na změnu stanov 7. Oprava restaurace Balkán 8. Volební blok 9. Různé 10. Závěr Mimořádná valná hromada (dále jen VH) byla svolána písemnými pozvánkami spolupodílníkům Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod (dále jen sdružení), zapsaných na LV katastr.území Korytná a LV 1030 katastr.území Uherský Brod na sobotu v 9.00 hod. do prostor ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod. 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH VH byla zahájena předsedou výboru sdružení výboru v Vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny podílníků byla VH přerušena do 9.30 hod. Počet přítomných podílníků dle prezenční listiny je 56, počet odevzdaných plných mocí pro zastupování na VH je 63. Celkový počet hlasů je 119 každý spoluvlastník má jeden hlas bez ohledu na velikost svého podílu. Počet plných mocí u jednotlivých zúčastněných byl zveřejněný, všechny plné moci jsou k nahlédnutí a budou přílohou zápisu z jednání VH. Z jednání VH bude pořízen zvukový záznam. Při hlasování se bude vycházet z přítomných hlasů v době hlasování (v průběhu jednání někteří podílníci odešli - počet hlasů se v průběhu jednání může měnit). Pan Vladimír Koller navrhuje změnu programu: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Projednání návrhu na změnu stanov 3. Volební blok 4. Účetní uzávěrka za rok 2011, 2012 a Zpráva DR 6. Oprava restaurace Balkán 7. Zpráva o činnosti výboru 8. Zpráva OLH 9. Různé 10. Závěr Pro: 57 Proti: 42 Zdržel se: 5 Program dle návrhu pana Vladimíra Kollera byl schválený

2 Zapisovatel: Gabriela Turečková Pro: 104 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ověřovatel zápisu: Pavel Slouka Pro: 102 Proti: 0 Zdržel se: 2 Řídící schůze: 1. návrh Mgr. Jaroslav Jurák Pro: 58 Proti: 25 Zdržel se: návrh Vladimír Koller Pro: 24 Proti: 51 Zdržel se: 19 Řídícím schůze byl zvolen Mgr. Jaroslav Jurák Skrutátoři: Mgr. Vít Doležálek Terezie Fojtíková Pro: 103 Proti: 0 Zdržel se: 1 Mandátová komise: Pavel Slouka Robert Petrůj Pro: 101 Proti: 0 Zdržel se: 3 Návrhová Komise: Mudr. Karásek Pro: 102 Proti: 0 Zdržel se: 2 2. Projednání návrhu na změnu stanov Pan Vladimír Koller přednesl přítomným návrh nových stanov sdružení. Mgr. Jurák otevřel rozpravu k návrhu nových stanov sdružení: Ing.Hruda praktické připomínky nové stanovy neurčují pravomocí předsedy sdružení, výše prostředků na pokladně 1.000,- Kč (příjem do pokladny např. v pátek odpoledne, vklad na účet následující pracovní den = porušení stanov), předkupní právo pro sdružení není dostatečně ošetřeno v návrhu stanov. MUDr. Karásek Podle současných stanov platí, že každý zúčastněný vlastník (osobně, nebo zastoupený zplnomocněnou osobou) má jeden hlas = přímá demokracie jednoho hlasu Po schválení nových stanov se bude jednat o nedemokracii většinového vlastníka. Jiří Svítek vznesl dotaz, zda je na VH přítomen zástupce některého většinového vlastníka. Přítomen je Mgr. Vít Doležálek, zástupce vlastníka Město Uherský Brod 10%. Mgr. Vít Doležálek doporučuje odmítnutí navrhovaných stanov, protože jsou podle něj nové stanovy nevýhodné pro všechny strany. Vladimír Koller Proč nikdo nevznesl připomínky k návrhu nových stanov již dřív? Upozornil na to, že stanovy nebyly zveřejněny Mgr. Jurákem v termínu, který byl určen na VH , přestože návrh nových stanov byl sepsaný. Ing. Jiří Studeník Dozorčí rada by měla mít možnost odvolání členy výboru včetně předsedy v případě závažného porušení stanov a zákona. Mgr. Iva Pospíšilová Od založení sdružení platí, že 1 vlastník = 1 hlas. Milan Večeřa Z důvodu nesprávné terminologie a nejasností v návrhu stanov je spíš pro to, aby nové stanovy schváleny nebyly, přestože měl spoustu připomínek k původním stanovám. Návrh usnesení: Valná hromada neschvaluje předložený návrh stanov. Pro: 98 Proti: 0 Zdržel se: 7 Usnesení bylo schváleno. 3. Volební blok Mgr. Jurák informoval přítomné o tom, že na posledních dvou schůzích výboru odstoupili ze své funkce Pavel Slouka a Jiří Svítek. Na VH byl schválen náhradník Oldřich Kopunec, který se stává členem výboru. Výbor má být sedmičlenný, proto je nutné dovolit jednoho člena výboru a jednoho náhradníka.

3 Mgr. Jurák otevřel rozpravu: Vladimír Koller Navrhuje odvolat celý výbor a celou dozorčí radu z následujících důvodů: a.)na každé schůzi byl volen zapisovatel a ověřovatel zápisu. To se nedělo, p.jurák tyto zápisy po úpravách a se značným zpožděním bez ověření vydal. b.)z těchto a dalších důvodů ukončil svou činnost p.hon. c.)sehnal jsem si zápisy z výborových schůzí i z VH, která byla U Rochů, kde byl zvolen tento výbor a DR. Výbor se sešel hned a pak až tj. rok a jeden měsíc nečinnosti. Další schůze byla 26.6., to je po měsíci a pak následovala schůze , opět půl roku nečinnosti. To znamená, že se výbor sešel za dva roky pouze 4x a ne jak nás milně informoval p.jurák na VH, kde řekl, že se výbor sešel 8x. DR ani jednou. Za tuto činnost navrhl na VH odměny. DR a výboru po 1.000,-/1rok a sobě 3.000,-/1rok. Myslím si, že odměna je za práci a ne za funkci, jak tomu bylo za minulého režimu. d.)zájem p.juráka o svěřený majetek je tento: na VH U Rochů, bylo konstatováno, že pro Státní dotace je zapotřebí plných mocí s majetkem 50,1%. Toto konstatuje na schůzích , , a oznamuje, že se musí získat těch 50,1% do konce června 2013 jinak přijdeme o LHP do roku 2014.V dubnu po březnové VH mě předal p.jurák 103 podepsaných Plných mocí ať na ně dopíši č.lv a katastrální území. Za dva dny jsem mu volal, že to mám vyplněné. On se ptal kolik je to procent. To po mě původně nechtěl. Hned bylo jasmé, že je to málo. Donesl mi 40 ks čistých plných mocí, ať to zajistím. Já jsem si nechal namnožit dalších 60ks, napsal adresy a obcházel UB. Během 14 dnů začátkem května jsem mu předal 61 nových Plných mocí, on že zajistí Plné moci od velkých podílníků Pozemkový fond ČR, Úřad pro zastupování Státu, Lesy ČR, Město UB celkem 34,8%majetku. Úřad pro zastupování státu zaslaný návrh p.jurákem odmítl a to z těchto hlavních důvodů: 1.) účinnost smlouvy je stanovena , toto nelze zpětně sjednat, 2.) smlouva měla být zaslaná ve 3.vyhotoveních, byly zaslány pouze 2, 3.) odeslaná byla až a měla být odeslaná nejpozději do konce června. Ostatní velcí podílníci se nevyjádřili, byli vůbec požádáni? To je hrubé zanedbání povinností a ne intenzivní jednání, jak se zmiňuje. e.)další nečinnost předsedy. LV 1030 UB má kromě restaurace Balkán a přilehlé zahrady ještě dalších 6 parcel, u kterých není sjednán žádný nájem. f.)osobní zájmy p.juráka, který je vášnivým myslivcem. Už je v zápise výboru, že p.jurák, p.doležálek a lesník se podrobně seznámili se strukturou a podmínkami činnosti v lese byl zvolen předsedou naší společnosti a současně byl členem MS Korytná ze kterého byl následně vyloučen. Na výbor.schůzi po roce nečinnosti navrhuje vystoupení z HS Korytná a navrhuje zřízení lesní stráže pro les Hluboček. Měsíc na to konstatuje, že splnil zkoušky a stal se členem lesní stráže. Pak opět půl roku nečinnosti výboru a p.jurák s lesníkem zvažuje možnost vystoupení z HS a případně vznik nového HS konstatuje, že zůstáváme v HS Korytná a že se stal členem výboru HS Korytná. Myslím si, že člověk s tímto přístupem a morálními vlastnostmi by neměl být volen do žádných funkcí. Vy o tom budete rozhodovat. g.)a teď k DR. DR se nesešla za dva roky ani jedenkrát. Nejevila zájem o účast na výborových schůzích, přestože byli zváni. Nežádala výroční zprávy o hospodaření, což ji bylo určeno na VH O stanovy se začali zajímat na popud p.juráka až po a to se údajně sešla DR 2x a to a nebývalá aktivita DR. h.)ještě štěstí, že na VH neprošel návrh p.juráka, aby pravomoci VH byly delegovány na výbor, to by se děly věci. Ono těch nešvarů je víc, ale nebudu déle zdržovat, pokud bude mít někdo zájem, můžu upřesnit, mám všechny zápisy.

4 Ing. Jiří Studeník Výbor je paralizovaný osobními spory pana Kollera. Já konstatuji, že je to kontraproduktivní a pokud se budeme zabývat těmato žabomyšími válkami, tak ničeho nedosáhneme. Mgr. Jaroslav Jurák K volebnímu bloku je to dost zmateční, pan Koller tady ze mě udělal naprosto neschopného člověka. Je skutečností, že v roce 2011 jsem měl po třech infarktech a marodil jsem delší dobu, po uzdravení jsem samozřejmě aktivně pracoval. Ale jinak podle stanov se výbor schází 4x do roka. Vzal bych to z druhého konce: schvália VH záměr na opravu restaurace Balkán. Zapisovatel p. Svítek vypracoval zápis, kde tady tento bod o opravě Balkánu neuvedl. Já jako předseda sdružení jsem zápis zkontroloval, zjistil jsem, že tento důležitý bod tam uvedený není, tak jsem ho tam implantoval, proto aby zápis korespondoval s jednáním VH. Na základě zápisu pana Svítka, který tam toto neuvedl, začal pan Koller organizovat akci na zmaření rekonstrukce Balkánu. Byl jsem pověřen výborem, abych vytipoval firmy a projekční kanceláře, které by tuto akci realizovala. Na výboru jsem přednesl česko ruskou firmu Jurij Vlasov z Nivnice (víme, že Rusi jsou dneska nejlevnější). A jako projekční kancelář to byla firma Dušan Šišpera z Uherského Brodu. Na jednání výboru byly tyto návrhy odmítnuty s tím, že mám vyhlásit záměr na opravu restaurace Balkán, na dodávku stavebních prací, což jsem tedy učinil na úřední desku Města Uherský Brod, kde jsem zveřejnil záměr na dodávku stavebních prací. Do uzávěrky se přihlásila jedna firma. Jednalo se o firmu Jurij Vlasov z Nivnice. U projekční kanceláře se výběrové řízení nevyhlašovalo. Na schůzi výboru jsem seznámil členy z výsledky výběrového řízení. Stavební firma byla výborem schválena viz zápis ze schůze.projekční firma nejdříve nebyla výborem schválena, ale při opakování hlasování, po bližším vysvětlení byla firma Dušan Šišpera schválena. Výbor byl svolán 7x, přestože stanovy určují, že se má výbor sejít 4x. Jednou si za mými zády svolal výbor ještě jedenkrát a začal organizovat proti akci na opravu Balkánu. Jednou jsem měl schůzku s panem Kollerem a panem místo starostou Vránou u kterého si byl Koller na mě stěžovat, na které pan Vrána domlouval panovi Kollerovi, že nemá takovéto aktivity provádět že výbor svolává předseda a ne místo předseda a podobně. Poté pan Koller navštívil firmu D.Šišpera, kde jednal s paní Vrágovou. Oznámil ji, že firmu navštívil již jedenkrát, ale nikoho nezastihl a že byl i u pana Šišpery doma, ale ten byl na dovolené. Ptal se, zda má f.šišpera uzavřenou smlouvu se sdružením a kolik prací již pro sdružení provedla. Sdělil, že je místopředseda sdružení a řekl paní Vrágové, aby dál žádné práce pro sdružení nevykonávali, protože já jsem svolal schůzi na dobu, kdy on nemohl přijít a že jsem neměl právo je pověřit prací, protože už je vybraná jiná firma. Paní Vrágová byla zmatena, protože sama byla na schůzi přítomna u jednání ohledně opravy Balkánu a slyšela závěr ohledně zakázky. Svým jednáním pan Koller zmařil rozhodnutí valné hromady z o opravě Balkánu. Snaha pana Kollera v tomto volebním bloku je, abych dál nedělal předsedu sdružení. Jinak já musím říct, že výbor, respektive já,jsme splnili usnesení VH, že jsme od přijali novou účetní, paní Turečkovou. Byli tři nabídky účetních firem, ale paní Turečková byla nejlevnější 600,- Kč/měsíc. Dále jsme uplatnili u MS po místním šetření škodu na okusu v zákonné lhůtě, ve výši ,- Kč tzn. do dvaceti dnů po Škoda zatím nebyla uhrazena. Dále díky našim radním byla schválena oprava chodníku, kterou jsme požadovali na náhradu škody, že nám zatéká do základů. Rada schválila, že až se opraví základy, tak město na své náklad uvede komunikaci kolem Balkánu do původního stavu a to je náklad cca ,- Kč. Dále pan Koller uváděl, že máme další pozemky ve městě, ze kterých se nemáme žádný nájem. Ale jak víte, smlouvy schvaluje VH. Já jsem zahájil jednání s paní Mahdalíkovou, která je předsedkyní společenství vlastníků BJD č.p a jednal jsem s ní o tom, že s nimi musíme uzavřít nájemní smlouvu na zastavěnou plochu 800m2, a že budeme požadovat placení nájemného tři roky zpětně. Běžná cena je 50,- Kč/m2. Pan Koller na výboru napadl cenu, že 50,-

5 Kč je málo, že by měl být nájem alespoň 100,- Kč. U dalším pozemků zatím o nájemném nebylo jednáno, ale já jsem chtěl v různém navrhnout VH, aby schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy s těmito PO a FO. Takže není pravda, že jsem tyto věci neřešil, ale je na VH aby tento záměr schválila, není to věcí výboru. U okresního soudu v Břeclavě běží trestní řízení s panem Bartolšicem, kde zastupuji sdružení jako zmocněnec. Zúčastnil jsem se tři jednání. Co se týče aktivit pana Kollera na mě se obrací nájemce Balkánu, že chtěl provést opravu střechy, protože mu do restaurace zatéká. Pan Koller byl pověřen výborem, aby vytipoval firmu na opravu střechy. Pan Koller firmu vybral a pověřil prací. Dále na své triko objednal vyšetření statikem. Kdybychom prováděli práce už letos, mohli jsme mít už Balkán zčásti opravený. Teď bude nadále do Balkánu celou zimu zatékat. Toto jsem chtěl uvádět ve zprávě o činnosti výboru, co se vše provádělo a co se má ještě udělat, takže není pravda vše co pan Koller tvrdí. Já jsem svolal schůze a je dáno, že na schůzi nemusí být přítomni všichni členové na jednu schůzi se nedostavil pan Koller, protože byl na dovolené, pak jsem byl na dovolené já. Pan Koller mně snad 60x volal, pak dokonce byl u mě doma a napadl moji manželku a tak dál a tak dál. Takže je na vás, jak pojmeme tento volební blok, jestli budeme volit nový výbor a novou dozorčí radu, nebo jen dovolovat chybějící členy. Terezie Fojtíková Valná hromada nechce poslouchat vzájemné spory mezi panem Jurákem a panem Kollerem. Mgr. Vít Doležálek Věcí výboru je řešit problémy sdružení a informovat VH formou zprávy o činnosti. VH se nemá zabývat spory členů výboru. Jiří Svítek Celý výbor je paralizovaný vzájemnými spory. Členové DR se nezúčastňují schůzí výboru, přestože jsou zvaní. Pan Jurák jako předseda dává v mnoha ohledech zkreslené informace. VH by měla hlasovat o návrhu pana Kollera o odvolání celého výboru a dozorčí rady. Mgr. Jurák ukončil rozpravu 1. Návrh: Odvolat celý výbor a dozorčí radu. 2. Návrh: Dovolit členy výboru. Přestávka 5 minut. Po přestávce přítomno 96 hlasů 1. Návrh: Odvolat celý výbor a dozorčí radu. 2. Návrh: Dovolit 1.člena výboru + 1. náhradníka Návrh usnesení: VH schvaluje dovolení členů výboru. Pro: 58 Proti: 20 Zdržel se: 12 Usnesení bylo schváleno. Vladimír Koller Není dlouhodobě spokojený s prací předsedy sdružení. Na základě výsledků hlasování (Návrh usnesení byl schválený 58 hlasy, Mgr. Jurák hlasoval 33 hlasy - 1 vlastní + 32 plných mocí) se vzdává funkce místopředsedy sdružení. MUDr. Karásek - Odstoupením pana Kollera odstoupila nadpoloviční většina členů výboru. Vzhledem ke vzniklé situaci, by měla VH zvážit, zda by nebylo vhodné revokovat předcházející hlasování. Členové VH - Jsou nespokojení s dosavadním průběhem jednání a nesouhlasí s výsledkem předchozího hlasování. Mgr. Vít Doležálek Vzhledem k situaci, která vznikla odstoupení člena sdružení, místopředsedy sdružení pana Kollera a následné reakce VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu

6 Mgr. Jaroslav Jurák Navrhuje, aby zůstalo v platnosti odsouhlasené usnesení o dovolení členů výboru a jednoho náhradníka a neschválení revokace usnesení o dovolení členů výboru. Současní členové výboru: - p. Jurák, p. Petrůj, p. Pospíšilová, p. Velčovský, náhradník p. Kopunec MUDr.Karásek - předložil návrh usnesení: 1. Návrh: VH schvaluje dovolení. 2. Návrh: VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Mgr. Jaroslav Jurák bere zpět svůj návrh na dovolení členů a navrhuje VH, aby výbor byl 5ti členný a aby zůstal ve složení p. Jurák, p. Petrůj, p. Pospíšilová, p. Velčovský, p. Kopunec do řádné valné hromady v březnu MUDr.Karásek - předložil návrh usnesení: 1. Návrh: VH schvaluje 5ti členný výbor v současném složení, včetně stávající 3.členné dozorčí rady. 2. Návrh: VH navrhuje revokovat usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Hlasování: VH schvaluje 5ti členný výbor v současném složení, včetně stávající 3.členné dozorčí rady Pro: 45 Proti: 53 Zdržel se: 2 Usnesení nebylo přijato. VH revokuje usnesení o dovolení členů výboru a navrhuje odvolat celý současný výbor a dozorčí radu. Pro: 56 Proti: 41 Zdržel se: 2 Usnesení bylo přijato. Mgr. Jurák vyhlásil přestávku, v průběhu které budou podány návrhy na členy výboru, předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady. Návrh: Výbor bude 7.členný předseda, místopředseda + 3 členové, Dozorčí rada bude 3.členná předseda + 2 členové. Pro: 38 Proti: 56 Zdržel se: 4 Návrh nebyl přijatý. V platnosti zůstává: Výbor - předseda,místopředseda + 3 členové, Dozorčí rada předseda + 2 členové Konec přestávky ve hod Volba předsedy výboru - Počet hlasujících: 94 Mgr. Jurák Jaroslav Pro: 41 Proti + Zdržel se: 51 p.koller Vladimír Pro: 50 Proti + Zdržel se: 43 Předsedou Výboru je p.koller Vladimír Volba místopředsedy Výboru - Počet hlasujících: 95 Mgr. Doležálek Ivo Pro: 55 Proti: 1 Zdržel se: 39 Ing.Vrána Pavel Pro: 39 Proti + Zdržel se: 56 Místopředsedou Výboru je Mgr. Doležálek Ivo

7 Přestávka do hod Volba členů Výboru sdružení Jaroslav Jurák souhlasí s nominací Pro: 41 Kundrata Tomáš souhlasí s nominací Pro: 50 člen Výboru Pospíšilová Iva souhlasí s nominací Pro: 53 člen Výboru Svítek Jiří souhlasí s nominací Pro: 50 člen Výboru Velčovský Lukáš není přítomen, ale souhlasí s nominací Pro: 38 Vrána Pavel není přítomen, ale souhlasí s nominací Pro: 36 Petrůj Robert nesouhlasí s nominací Svítek Lubomír nesouhlasí s nominací Volba Dozorčí rady Handl nesouhlasí s nominací Hon Milan nepřítomen,souhlasí s nominací Pro 37 Jurák Jaroslav souhlasí s nominací Pro 50 - člen Dozorčí rady Kočář - odešel, souhlasí s nominací Pro 35 Koudelíková Marie nepřítomna,souhlasí s nominací Pro 11 Studeník Jiří souhlasí s nominací Pro 70 člen Dozorčí rady 2.kolo hlasování Hon Milan Pro 38 Kočář Pro 25 3.kolo hlasování Petrůj Robert souhlasí s nominací Pro 81 člen Dozorčí rady Předseda Dozorčí rady Jurák Jaroslav souhlasí s nominací Pro 69 Předsedou dozorčí rady se stává Mgr. Jurák Jaroslav. 4. Účetní uzávěrka za rok 2011, 2012 a 2013 Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Rozbor příjmů a výdajů k viz příloha Kontrola dokladů a zaúčtování viz příloha Dotaz: Proč nejsou vypláceny dividendy, když sdružení vytvořilo v předchozích letech zisk. Odpověď:Pro rok 2011,2012 a 2013 nebyl sestavený rozpočet a byly plánované opravy restaurace Balkán. Pro rok 2014 bude sestavený rozpočet, příjmy podle plánované těžby a výdaje na opravu restaurace Balkán. Součástí rozpočtu bude i zřízení fondu na výplatu dividend. Hodnota majetku sdružení: Hodnota lesa podle posudku z roku 2007 cca 32.mil.Kč hodnota lesa se mění podle výsadby a těžby. Hodnota restaurace Balkán podle posudku p.vrány cca 8.mil Kč. (Posudek nájemce vč.zařízení) VH schvaluje rozbor příjmů a výdajů za rok 2011, 2012 a ke dni Zpráva DR Ing. Jiří Studeník přednesl zprávu o činnosti Dozorčí rady DR sdružení se sešla a Byla informovaná o činnosti výboru zápisem pana Jiřího Svítka ze schůze výboru ze dne a předsedou výboru Mgr. Jurákem. Dozorčí rada projednala předložené podklady a konstatuje, že očekává plnění usnesení přijatých na březnové valné hromadě a dalších usneseních přijatých výborem, tedy plnění těžebního plánu a zahájení rekonstrukce restaurace Balkán.

8 Dozorčí rada bere na vědomí, že rozkol mezi jednotlivými členy výboru může paralyzovat fungování sdružení a v tom smyslu je srozumněna s tím, že fungování sdružení nemusí být plně optimální. Dozorčí rada žádá, aby ji předseda pravidelně, nejméně v měsíčních intervalech informoval o situaci a případně aby jeho oponenti své připomínky řádně odůvodnili a v písemné podobě je zaslali předsedovi dozorčí rady, v opačném případě na ně nemusí být brán zřetel. Úkol: Vložit na webové stránky města soupis majetku sdružení, včetně vyčíslené hodnoty. VH bere zprávu DR od poslední VH do na vědomí. Pro: Optická většina Proti+Zdržel se 0 6. Oprava restaurace Balkán Téma oprava restaurace Balkán pobíhala v průběhu celého jednání VH. Návrh usnesení: VH ukládá výboru, aby neprodleně zajistil opravu objektu Balkán v nezbytně nutném rozsahu v rámci finančních možností sdružení. Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 7. Zpráva o činnosti výboru Zpráva o činnosti výboru probíhala v průběhu celého jednání VH. Návrh usnesení:vh bere na vědomí zprávu o činnosti výboru za období od do Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 8. Zpráva OLH Ing Hruda přednesl zprávu OLH viz příloha. Ing. Hruda žádá VH a výbor o sdělení, jestli má pokračovat v těžbě ve stejné výši jako doposud i když bude sdružení plátcem DPH. Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu OLH od do VH schvaluje neprodleně řešit navýšení ziskovosti hospodaření Pro: optická většina Proti + Zdržel se 0 9. Různé P.Koller- navrhuje aby Mgr. Jurák předal všechny podklady, dokumenty a razítko sdružení do Návrh usnesení: VH ukládá Mgr. Jurákovi předání agendy spojené s funkcí předsedy sdružení p.kollerovi do Pro: optická většina proti + Zdržel se Závěr Náklady na schůzi VH budou do 2.500,- Kč nájem jídelny ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod. Mgr. Jaroslav Jurák poděkoval přítomným za účast a schůzi VH ukončil.

9 Zapsal: Gabriela Turečková.. Zápis ověřil: Pavel Slouka Zápis schválil: Vladimír Koller.... Mgr. Jaroslav Jurák.. V Uherském Brodě Přílohy zápisu: 1. Prezenční listina přítomných podílníků. 2. Rozbor hospodaření 2011,2012, Protokol o provedené kontrole zaúčtování dokladů 4. Zpráva OLH

10 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 1.716,00 Úroky 9,85 Vrána Pavel nájemné ,00 Ostatní příjem 1.716,00 Doplatek zrušený TV 137,00 CELKEM ,00 Zrušený termínovaný vklad ,00 Půjčka Iva Pospíšilová ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice) Práce ,00 (pěstební práce, OLH) Ostatní režie 338,00 oprava křovinořezu 2.100,00 Poplatky BÚ 1.812,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 Vrácená půjčka 8.000,00 Iva Pospíšilová - 1. část ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 V roce 2011 OS nepřijalo žádný příspěvek na pěstební činnost. Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k , Turečková Gabriela

11 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 1.716,00 Úroky Vrána Pavel nájemné ,00 CELKEM ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice, morsuvin) Práce ,00 (pěstební práce, OLH) Ostatní režie 4.409,00 _ razítko, DP 2011, VPD Poplatky BÚ 1.786,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 V roce 2012 OS nepřijalo žádný příspěvek na pěstební činnost. Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k Turečková Gabriela

12 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod Rozbor příjmů a výdajů k Příjem: Prodej dřeva ,00 Poplatek za honitbu 5.386,00 Úroky 53,65 Pavla Kunčarová nájemné ,00 CELKEM ,00 - čistý obrat sdružení ,00 Výdaje: Nákup materiálu ,00 (sazenice, lapače, návnady,nátěry) Práce ,00 (pěstební práce, těžba, OLH) Ostatní režie ,00 _ razítko, DP 2012, VPD, obálky, toner, cestovné Mgr.Jurák, kopírování Distribuce dopisů VH 2.000,00 Občerstvení VH 7.700,00 Vrácená půjčka I.Pospíšilová 5.000,00 Odměna-výbor, přípr,výbor ,00 (Petrůj, Velčovský, Svítek, Jurák, Uková, Studeník, Bauka) Dikatafon OLYMPUS 1.990,00 Poplatky BÚ 1.409,00 Daň z nemovitosti ,00 CELKEM ,00 ROZDÍL příjmů a výdajů ,00 Zůstatek hotovosti k ,00 Zůstatek BÚ k Turečková Gabriela

13 Sdružení singulárních podílníků IČ: Uherský Brod 2011 Kontrola dokladů a zaúčtování Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 85. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 116. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku Provedena kontrola dokladů za období Počet zápisů v účetním deníku 92. Zaúčtování dokladů v účetním deníku odpovídá údajům na prvotních dokladech. Konečný zůstatek na BÚ odpovídá zůstatku prostředků na BÚ v účetním deníku. - 9/2013 překročen obrat 1.mil kč podle zákona o DPH se plátcem stane osoba povinná k dani 1.den druhého měsíce, ve kterém byl překročený obrat plátcem DPH se Sdružení singulárních podílníků stane od Turečková Gabriela

14

15

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č. 410 010, IČ 66112672 sídlo: Svojsíkova 48, 400 11, Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více