Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoj obce ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoj obce ze dne 30.5.2013"

Transkript

1 Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoj obce ze dne Přítomni: Fryčák V., Fryčák P., Vychodil, Siegl, Pauch, Skácel, Šimša, Petřek, Slepica, Keclíková 1. Pořízení změny územního plánu Odstranění předkupního práva z územního plánu. Odborná veřejnost doporučuje nezařazovat do územních plánů předkupní právo. Náš územní plán předkupní právo obsahuje. Je to u těchto staveb:

2 Předkupní právo ( 101 stavebního zákona): K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto pozemku má obec nebo kraj anebo stát (dále jen oprávněná osoba") v rozsahu vymezeném územně plánovací dokumentací předkupní právo. Předkupní právo se v územním plánu vymezuje označením nemovitosti podle katastrálního zákona a stanovením oprávněné osoby. Textovou část územního plánu obsahující vymezení nebo změnu vymezení předkupního práva zašle obec nebo kraj neprodleně příslušnému katastrálnímu úřadu k záznamu předkupního práva do katastru nemovitostí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předkupní právo podle tohoto zákona vzniká nabytím účinnosti územního plánu a má účinky věcného práva. Vlastník pozemku nebo stavby, u kterých vzniklo předkupní právo podle tohoto zákona (dále jen povinný vlastník"), má povinnost v případě zamýšleného úplatného převodu nabídnout oprávněné osobě tyto k odkoupení postupem a za podmínek podle stavebního zákona. Povinný vlastník je v případě zamýšleného úplatného převodu povinen tento záměr písemně oznámit oprávněné osobě s dotazem, zda oprávněná osoba využije předkupního práva podle tohoto zákona, a umožnit prohlídku nemovitosti za účelem zpracování znaleckého posudku. Odpověď je oprávněná osoba povinna zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy jí bylo oznámení doručeno. Má-li oprávněná osoba zájem využít předkupní právo, je povinna v odpovědi povinnému vlastníkovi vymezit předmět koupě údaji podle katastrálního zákona, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření kupní smlouvy, která nesmí být kratší než 30 dnů; zároveň zašle povinnému vlastníkovi návrh kupní smlouvy a znalecký posudek. Předkupní právo je zcela novým institutem, který zavedl nový stavební zákon a jeho zavádění do praxe nyní přináší nemalé problémy oprávněným osobám (obcím, kraji, státu) a především ve spojitosti s vyvlastněním naráží na vlastní podmínky vyvlastnění. Jak je zřejmé z textu, vlastníci pozemků uvedených v tabulce I.7.1. jsou při uvažovaném prodeji pozemku povinni tento nabídnout k prodeji obci. Obec má cca 4 měsíce na to, aby pozemek, na základě znaleckého posudku, odkoupila. Neučiní-li tak, předkupní právo zaniká. Jedná-li se o stavbu, která byla spojená i s vyvlastněním, předkupní právo zanikne, ale vyvlastnění trvá. Bude-li pak v tomto případě obec, kraj, či stát potřebovat pro tuto stavbu vyvlastnit, musí být prokázáno, že účelu vyvlastnění nešlo dosáhnout dohodou nebo jiným přijatelným způsobem oprávněná osoba měla možnost vykoupit a neučinila tak. Spojení předkupního práva a vyvlastnění se v praxi ukazuje jako dvousečná zbraň. Dále předkupní právo de facto nařizuje obcím, krajům, státu nucené odkupy pozemků, pokud by měl být dodržen smysl a účel jeho vymezení. Většina pořizovatelů územních plánů, obce, kraje a složky státu (ŘSD) se tedy předkupnímu právu brání a pokud již bylo do územního plánu zavedeno, obce podnikají kroky k tomu, aby bylo co nejrychleji odstraněno. Toho lze v případě Územního plánu Bohuňovice dosáhnout pouze změnou územního plánu. Jsou známy i případy, kdy vložení předkupního práva na list vlastnický, ztěžovala či přímo znemožňovalo vlastníkovi získání půjčky či hypotéky. Banka měla problém s vyznačeným předkupním právem a vlastník to samozřejmě dává za vinu obci. V případě Územního plánu Bohuňovice, obec prozatím nepodala u katastrálního úřadu návrh na vložení předkupního práva. Toto předkupní právo již ale vzniklo, pouze není zapsané na vlastnických listech. I z toho důvodu je tak vhodné, dříve než k zápisu dojde, pořídit změnu a předkupní právo z územního plánu odstranit. Nebudeme tak muset žádat katastrální úřad o výmaz. Komise pro výstavbu a rozvoj většinovými hlasy navrhuje radě obce doporučit zastupitelstvu obce schválit pořízení Změny č. 1 územního plánu Bohuňovice, kterou by došlo k odstranění předkupního práva. Předkupní právo by tak mělo být odstraněno z celé tabulky I.7.1. Předkupní právo se navrhuje zachovat pouze u plochy OV 1, pro rozšíření školského areálu. Jedná se o tabulku I.8.1, která však musí být doplněna o údaje dle katastru nemovitostí. Dále obec Bohuňovice obdržela žádosti o změnu územního plánu od Josefa Červenky a Ing. Jana Klanice, o zařazení části pozemků parc. č. 59/30 a 59/8 v k.ú. Trusovice do plochy pro bydlení.

3 Územní plán: V platném územním plánu jsou tyto části pozemků součástí nezastavitelného území. V průběhu projednávání územního plánu byly celé tyto pozemky navrženy jako zastavitelné pro funkci bydlení, byly však součástí plochy BI-22, pro kterou bylo připojení na veřejnou infrastrukturu navrženo z východní strany. Tato celá plocha však byla z návrhu územního plánu vyjmuta, za účelem dosažení dohody s orgánem zemědělského půdního fondu, z důvodu jejího zařazení až do 3. etapy výstavby, a to především pro již zmíněnou dopravní a technickou obsluhu.

4 Vyjmula se tedy celá plocha BI-22, o zařazení částí pozemků parc. č. 59/30 a 59/8 tak, jak žádají navrhovatelé nyní, se neuvažovalo. I když by se zjevně jednalo o zarovnání urbanistické struktury sídla, která by mohla být chápána i jako začlenění proluky v území. Zřejmě se tak neučinilo vzhledem k dosažené dohodě s orgánem zemědělského půdního fondu. Varianta zařazení těchto částí pozemků do zastavitelných ploch pro bydlení byla konzultována s orgánem ZPF, a tento by, v tomto minimálním rozsahu, neměl námitek se záborem. Vzhledem k tomu, že navrhujeme pořídit změnu územního plánu za účelem výmazu předkupního práva, můžeme s tímto sloučit i tuto dílčí změnu. Ať se to prověří v rámci jedné dokumentace. De facto by se jednalo o rozšíření zastavitelné plochy BI-7. Je zde také názor, pořídit změnu pouze za účelem odstranění předkupního práva a ostatní žádosti zařadit do zásobníku žádostí o změny a tyto budou změnou územního plánu prověřovány ve čtyřletých cyklech, jak je zákonem nastavena aktualizace územního plánu. Dokumentace změny tak bude levnější, protože se bude zasahovat především do textové části a ne moc do grafiky. Případně se dá také k jednotlivým změnám přistupovat dle významu a důležitosti a tento případ zřejmě moc naléhavý není, především ne pro obec. Nakonec se komise většinovými hlasy přiklání k variantě zařadit tyto žádosti ke změně s předkupním právem. Pokud už změnu budeme pořizovat, tak proč žadatelům nevyhovět. Stejně tak komise přistoupila i k žádosti od manželů Anny a Jaroslava Krejčí, o zařazení části pozemku parc. č. 12/7 v k.ú. Bohuňovice do plochy pro bydlení. Pozemek parc. č. 12/7 je ve vlastnictví obce. Manželé Krejčí opakovaně žádali obec o prodej předmětné části, ještě před pořízením nového územního plánu, a to za účelem rozšíření zahrady u svého rodinného domu. Dle územního plánu se předmětný pozemek nachází v ploše PZ-2 veřejné prostranství s převahou zeleně ve vazbě na cyklostezku.

5 Vymezení plochy PZ-2 obecně není překážkou prodeje, i když se předpokládá, že by prioritně veřejné prostranství mělo být ve vlastnictví obce. Důvodem žádosti je především to, že v případě prodeje této části pozemku na něm nepůjdou umístit doplňkové stavby k bydlení (přístřešek, altán, pergola, zahradní domek, bazén, apod.). Vzhledem k opakovaným žádostem manželů Krejčí a především vzhledem k tomu, že v území je již pravomocně umístěna stavba cyklostezky se v případě, bude-li vůle navrhovatelům vyhovět, nabízí varianta rozšíření stavové plochy bydlení na úkor redukce plochy PZ-2, a to v rozsahu max. 10 m. Takováto úprava, nebude mít negativní dopad na budoucí využití plochy veřejného prostranství. Před případným prodejem části pozemku je však nutno toto ještě prověřit. Vhodným řešením na využití plochy PZ-2 se nabízí umístění odstavného stání pro návštěvníky tenisových kurtů. V případě prodeje části pozemku navrhovatelům by tak bylo vhodné, za tímto účelem, plochu dopravně technicky prověřit (zpracování návrhu variant parkování). V případě schválení záměru pořízení Změny č. 1 územního plánu Bohuňovice, a to v jakémkoliv rozsahu, musí rada obce dle 6 odst. 6. písm. b) stavebního zákona schválit a následně podat žádost o pořizování této změny na obec s rozšířenou působností (MMOl) nebo uzavře smlouvu s oprávněnou osobou. 2. Prodej pozemku parc. č. 205/7 v k.ú. Bohuňovice (areál Pily) Majitel pálenice podal žádost o prodej části pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bohuňovice. Dále podala žádost o prodej části pozemku parc. č. 84/1 v k.ú. Bohuňovice společnost Rolux.

6 Dle nastavených tabulek je prodejní cena těchto pozemků 450Kč/1m 2. Komise doporučuje prodat, ale za stejnou cenu, jakou ZO stanovilo u prodeje p. Hradilovi, a to 500Kč/1m 2. Zdržel se P. Fryčák. 3. PD na úpravu parkoviště před školkou a před kinem, přesun kontejnerového stání v Moravské Loděnici Diskuze nad PD. Parkování před školkou Parkování před kinem

7 Kontejnery v ML 4. Různé - úprava pomníku před restaurací U Borovice p. Chodil předložil skicu úprav; rozhodně neoplocovat! - nabídky na studii průtahů obcí předloženy došlé nabídky; zřejmě bude RO vybrána ta nejlevnější (arch. Horký a ing. Tužín) - výstavba RD Opichal povolí obec sjezd přes svůj pozemek?, ano, pokud nebude problém z hlediska dopravně technického napojení (jsme v zatáčce) Zapsala: E. Keclíková

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2010

Opatření obecné povahy č. 1/2010 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it els t v a obce Zdiby è. 1/2010 ze dne 12. øíjna 2010 ÚZE M N Í PL Á N ZD I B OBEC ZDIBY ZASTUPITELSTVO OBCE Průběžná 11, 250 66 Zdiby, okres Praha-východ, kraj Středočeský,

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 9 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH Metodické doporučení Koordinační výkres ukázka výřezu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje prosinec 2014 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Komu je metodika určena...

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i. Květen

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více