Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Ing. Rudlof Kouba, místostarosta Martin Toman, člen rady Ondrej Gáborik, člen rady Omluveni: MUDr. Martin Zelený, člen rady Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ Světlana Žalmánková, člen rady Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel společnosti ISES, s.r.o. Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: 1. Program jednání O předloženém programu jednání bylo hlasováno. Hlasování (usnesení č.174/2014) 2. Finanční záležitosti a) Rozpočtové opatření č.2/2014 příjem dotací kanalizační přivaděč, čistící technika ; na straně výdajů rozpočtován projekt IC Zámek, rozdělení dotací sport.oddílům, zájm.celkům Hlasování (usnesení č.175/2014) b) Půjčka z Fondu rozvoje bydlení - účelem půjčky v částce ,- Kč je zakoupení ekologického kotle p.tajemník upozornil na nutnost postoupení materiálu ke schválení zastupitelstvu v návaznosti na kompetence daných zákonem o obcích - vzato na vědomí, RM doporučuje schválení půjčky ZM Hlasování (usnesení č.176/2014) c) Plnění rozpočtu k Hlasování (usnesení č.177/2014) Do ZM postupuje materiál 2a), 2b). 3. Odbor rozvoje a majetku města Majetkové záležitosti a) Zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků narovnání vlastnických vztahů v ul. Nad Stadionem Hlasování (usnesení č.178/2014) Hlasování (usnesení č.179/2014) b) Přidělení prostoru sloužícího k podnikání v areálu Věchýtku na koupališti v Bělé p.b. jediný zájemce o pronájem, RM schvaluje dobu pronájmu na dobu určitou do s možností opce (tj. přednostní prodloužení smlouvy v případě bezproblémové spolupráce a zájmu ze strany pronajímatele) Hlasování (usnesení č.180/2014) c) Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku - žádost o odkup části městského pozemku p. č. 2355/2 trvalý travní porost (svah u domu č.p. 580) z důvodu odvodňování domu, zpevnění svahu, který se neustále pohybuje, a případné opravy domu a tarasu; RM na základě vyjádření architekta města doporučuje upravit zaměření tak, aby nebyly dotčeny žádné inženýrské sítě (zjištěno vedení optického kabele) Hlasování (usnesení č.181/2014) d) Žádost o souhlas s převodem nemovitosti souhlasné stanovisko města - vlastníka pozemku, na kterém je nemovitost (chata) postavena, se změnou vlastníka nemovitosti (chaty) Hlasování (usnesení č.182/2014) V 16:00 se k jednání připojil Ing. V.Klatovský, CSc., jednatel společnosti ISES, s.r.o. a informoval přítomné o záměru prodeje pozemků na koupališti, na kterou byla vytvořena pracovní skupina zaštítěná býv.starostou (právník města, geodet, inženýring, odbor RaMM) a o studii revitalizace koupaliště, kterou firma zpracovala. Záměr vznikl v návaznosti na projekt kanalizačního přivaděče, který odvodňuje danou oblast včetně možnosti napojení koupaliště. Studie zahrnuje ekonomické hodnocení provozu koupaliště včetně návrhu řešení nové podoby (dán příklad zmodernizovaného koupaliště v Chlumci nad Cidlinou, které mělo původně podobné parametry). Doporučil příjmy z prodeje pozemků použít na zpracování projektu nutného podkladu k žádosti o dotaci na revitalizaci koupaliště. Zároveň by se prodejem pozemků vyřešil nesoulad vlastníka pozemku a nemovitosti, který dle nového občanského Zapsala: Ing.Z.Poláková

2 zákoníku být nesmí pro případ jakéhokoli nakládání s nemovitostí. Dále informoval i o vhodnosti založení sdružení vlastníků nemovitostí, ve kterém by bylo účastno i město (zajištění např. údržby ploch) reakce p. místostarosty takového sdružení vlastníků založit nelze - p. místostarosta zastáncem napuštění koupaliště z vlastních zdrojů (vrt), není pro složitou čistící technologii; prodej pozemků pouze po hranici cesty u chatek nezatěžovat věcnými břemeny, poukázal i na složitosti z hlediska stavebního zákona reakce Ing. Klatovského: předložil stanovisko ředitele Katastrálního úřadu Stč. kraje je řešitelné; - p.tajemník nespojovat prodej pozemků s revitalizací koupaliště a žádostí o dotaci, která není podána ani přiznána; obě záležitosti musí být schváleny v orgánech města, jedno nepodmiňovat druhým reakce Ing. Klatovského: záměr revitalizace koupaliště je dlouhodobá záležitost (první studie již v r.2001); podání žádosti o dotaci je vždy rizikové, ale měla by se tato možnost využít; nejproblematičtější je předprojektová příprava V 16:50 se k jednání připojil Ing. P.Vokoun, počet členů RM 5. Investice e) Chodník Tyršova II. etapa schválení návrhu stavby - v návaznosti na schválený generel bezbariérových tras byl zpracován návrh stavby úprav II. etapy chodníku v ul. Tyršově v úseku od sauny po novou budoucí kruhovou křižovatku na Vazačku, tato etapa dokončuje bezbariérové propojení areálu Vazačka s centrem města Ing. Vokoun doporučuje etapizaci během samotné realizace úprav z ekonomického hlediska; postupovat od centra po Vazačku Hlasování (usnesení č.183/2014) f) Rekonstrukce Mělnická předání staveniště žádost zhotovitele o předání plochy parkoviště před sportovní halou za účelem vybudování zařízení staveniště pro uvedenou stavbu; oficiální předání stavby doposud neproběhlo - prodlevy ze strany KÚ Ing. Vokoun požadavek o zachování části parkovacích míst pro návštěvníky sportovní haly odpověď: ano, je s tím počítáno Hlasování (usnesení č.184/2014) g) Schválení obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ a MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok příslib finančního příspěvku - dotace na obnovu památek ve výši 400 tis. Kč příspěvek rozdělen následovně: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže (další etapa obnovy) restaurování nástěnných maleb stěn lodi kostela v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) ,- Kč a podílem města ,- Kč Česká provincie Řádu sv. Augustina- odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- II. Etapa (vybudování odvětrávacích kanálů v podlahách s odvětráním do komínového tělesa dle PD Ing. Rineše) ve finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) ,- Kč a podílem města ,- Kč. Hlasování (usnesení č.185/2014) h) Výběr zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - stavební úpravy (změny dispozic) ve 2 N.P. bytového domu č.p. 25 na Masarykově náměstí další stupeň projektové přípravy, vznik 3 bytových jednotek, zaslány 3 nabídky, nejlevnější nabídka Ing. Rakouského s cenou ,- Kč s termínem do Hlasování (usnesení č.186/2014) Životní prostředí i) Stížnost na nepořádek kolem sběrného místa v Táborové ulici na základě zaslané stížnosti provedeny opakovaně kontroly na místě, žádný nepořádek zjištěn nebyl, žádné jiné stížnosti nebyly nikdy zaznamenány; předloženy 2 varianty řešení: 1) zachovat umístění kontejnerů na stávajícím místě, dále ho již nerozšiřovat a ve spolupráci s TS dohlížet na pořádek (TS 1x týdně místo prohlédnou a případně provedou úklid) 2) přemístit kontejnery na nově vybrané místo (parčík, kde mělo být dětské hřiště) a vybudovat zde ohrádku a nové sběrné místo RM na základě předložených informaci schvaluje var.č.1 tj. sběrné místo zachovat, pravidelně kontrolovat Hlasování (usnesení č.187/2014) j) Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM předložen nový návrh smlouvy s následující úpravami oproti původní: - smlouva je upravena dle nového občanského zákoníku - ve smlouvě je podrobně popsán provoz systému (výkaznictví, hromadný výkaz, audit apod.), který je již nyní uplatňován v praxi Zapsala: Ing.Z.Poláková

3 - změna struktury odměn - složená ze 4 částí (zajištění místa, obsluha místa, zajištění využití obalů a energetické využití obalů) Dodatkem č.1 ke smlouvě je řešeno pověření svozové firmy výkaznictvím za město, v našem případě toto od r provádí fi Compag Hlasování (usnesení č.188/2014) Správa bytů k) Plnění rozpočtu správy bytů k RM bere na vědomí čerpání rozpočtu k měsíci březnu, zároveň požaduje na příští jednání účast technika SB, který radní poinformuje o plánovaných a realizovaných akcích Hlasování (usnesení č.189/2014) l) Žádost o snížení nájemného - nájemkyně bytového domu Křížova 454 žádají o snížení nájemného nebo o zateplení stropů ve sklepě jejich byty jsou nad sklepy, cítí se být znevýhodněni oproti ostatním nájemníkům; v plánu oprav pro rok 2014 pro Křížovou 454 částka naplánována není - RM doporučuje zařadit do plánu oprav na další roky zateplení sklepů, nájemné zachovat Hlasování (usnesení č.190/2014) m) Reklamace vyúčtování za rok 2013 v Lidové ulici č. 774 a č vysoké náklady za topení, žádost o změnu způsobu vytápění; upozorňováno i na neuspokojivý stav omítek okolo vyměněných oken RM doporučuje provést celkovou revizi a analýzu stavu, na jejímž základě bude dán návrh řešení Hlasování (usnesení č.191/2014) Do ZM postupuje materiál 3g). 4. Správní a) Pověření dalšího člena zastupitelstva výkonem funkce oddávajícího v matričním obvodu Bělá p. B. - dodatečně pověřen oddáváním bývalý starosta města Ing.J.Verner na období červenec srpen 2014 na základě žádosti budoucích manželů Hlasování (usnesení č.192/2014) b) Vzdělávání seniorů opakování úspěšného bezplatného počítačového kurzu pro seniory ve dnech 17., 24., a v prostorách počítačových učeben ZŠ Máchova ul. Hlasování (usnesení č.193/2014) Hlasování (usnesení č.194/2014) c) Přidělení bytu 2+1, Lidová na základě požadavku RM z posledního jednání ověřena finanční solventnost navrhovaného žadatele Hlasování (usnesení č.195/2014) d) Výměna bytu nájemcem bytu č. 13, Zámek 1 požádal o výměnu bytu za byt č. 19 z důvodu nevyhovujících bytových podmínek nadměrná vlhkost a plíseň stávajícího bytu Hlasování (usnesení č.196/2014) 5. Školství a) MŠ - Odpisový plán na rok 2014 Hlasování (usnesení č.197/2014) b) ZŠ - Účelově určené dary za rok Q.- přijetí darů v celkové výši ,00 Kč Hlasování (usnesení č.198/2014) 6. Ostatní a) Žádost V. Paulusové o fin. příspěvek na letní dětský tábor - schválen příspěvek na nákup sportovního náčiní a pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost v celk.částce 3.000,- Kč Hlasování (usnesení č.199/2014) b) Žádost o bezúplatný pronájem sportovní haly fyzická příprava hasičů konaná dne v době od 9 do 11 hodin žádost schválena Hlasování (usnesení č.200/2014) c) Účast starostky města na svätojurských slavnostech - slavnosti konané ve dnech , účast starostky s manželem Hlasování (usnesení č.201/2014) d) Žádost Sportovního centra motokrosu a mládeže Bělá p. Bezdězem znovuobnovena činnost klubu, dodatečně zaslána žádost o příspěvek na činnost v r.2014 RM schvaluje příspěvek v částce 20 tis. Kč Hlasování (usnesení č.202/2014) e) Žádost o povolení překročení nočního klidu dne v rámci akce Není Bělá jako Bělá konaná na koupališti Hlasování (usnesení č.203/2014) f) Seznámení se záměrem malé víceúčelové haly informace: záměr soukromého investora (vedoucího oddílu šermířů), výstavba haly na pozemcích města, který by pro tento účel odkoupil; cílem je vybudování zázemí nejen pro šermířský oddíl, ale také nabídnout prostory pro další sportovní kluby ve městě i veřejnosti; vybavení: sál s univerzální sportovní plochou, lezecká/boulderingová střecha, šatny, kancelář + sociál.zařízení, recepce včetně možnosti občerstvení, parkoviště pro osobní vozy; ve spolupráci se stavebním odborem vytipovány městské pozemky pro výstavbu haly: střelnice areál ZŠ fotbalový stadion pozemek naproti městské hale Zapsala: Ing.Z.Poláková

4 lokalita u vodojemu Na základě předložených variant se jako nejvhodnější pozemek jeví v lokalitě u střelnice nejméně okolních vlastníků, v klidové části města; radní se shodli na podpoře návrhu s možností dohody příznivější prodejní ceny pozemků (podpora sportu ve městě) Ing. Vokoun podpora záměru, ale smluvně ošetřit, že po odkupu pozemku skutečně dojde k výstavbě haly Záměr výstavby bude předložen k projednání ZM. g) Žádost Českého rybářského svazu Bělá p. B. o pomoc při pořádání dětského dne se Slonem dne revokace usnesení přidělená částka v max. výši 7.000,- Kč bude použita na náklady spojenými s pořádáním dětského dne (nejen na náklady spojenými s mobilním WC) Hlasování (usnesení č.204/2014) Diskuze: J. Tošovská, starostka - dle sdělených informací KÚ zhotovitel kruhového objezdu napojující komunikaci na Vazačku vysoutěžen (investice Stč.kraje) zahájení prací po uplynutí zákonných lhůt - přiznána dotace z OPŽP k projektu revitalizaci stromořadí Kuřívodská, Páterovská - tuto středu otevírání obálek k projektu IC Zámek - přestěhování problematický občanů (bezdomovců) z Táborovy ulice do vhodnější lokality mimo městskou zástavbu místo vytipováno společně se zástupci Policie ČR Ing. R.Kouba, místostarosta - prezentace města na jednom z webových portálů bude ukončeno k měl přislíbeno zaslání podrobnějších informací na do dnešního dne nezasláno - úklid sportovní haly a technických služeb firma k faktuře nedokládá přílohy (výpis prací) doporučil prověření celé záležitosti kontrolní komisi, nebo přímé podání výpovědi dosavadní firmě a následně zahájit výběrové řízení na úklid prostor sportovní haly; úklid prostor technických služeb řešit dohodou návrh na podání výpovědi a následného postupu podpořen Hlasování (usnesení č.205/2014) M. Toman - zahájen provoz restaurace na stadionu s novým nájemcem - žádost o prodloužení doby nočního klidu v rámci akce konané na stadionu dne RM prodloužení doby nočního klidu povoluje do 1:00h ranní Hlasování (usnesení č.206/2014) Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje program jednání rady města dne /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2014 příjmová i výdajová část rozpočtu se navyšuje o 3, ,- Kč. Příjmy budou ve výši 75, ,- Kč a výdaje 81, ,- Kč. Financování z vlastních zdrojů se nemění, zůstává ve výši 5, ,- Kč. Do Fondu rezerv a rozvoje budou převedeny finanční prostředky ve výši 9, ,- Kč. 176/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2, písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem a Podmínkami pro poskytování půjček z FRB města Bělá pod Bezdězem na r doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelce, Bělá pod Bezdězem, ve výši ,- Kč na ekologický kotel na tuhá paliva. 177/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválila stav plnění rozpočtu města k Příjmy jsou ve výši 35, ,32 Kč, výdaje 16, ,19 Kč. Stav účtu Fondu rezerv a rozvoje je 6, ,23 Kč. 178/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru města prodat část městského pozemku p.č. 126/2 o výměře 10 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 179/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru směnit část městského pozemku p.č. 126/2 o výměře 2 m² a části městského pozemku p.č. 937 o výměře 14 m 2 za část pozemku p.č. 127/2 o výměře 16 m². 180/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu občerstvení Věchýtek na koupališti Zapsala: Ing.Z.Poláková

5 v Bělé pod Bezdězem prostor sloužící k podnikání o výměře 106 m², terasy o výměře 67 m² a pozemku o výměře 676 m², za účelem provozování občerstvení, za smluvní nájemné ve výši ,- Kč/rok/sezona s platností od na dobu určitou do s možností opce na další rok s panem Milanem Kyšperským, IČO , Čistá 57, Čistá. 181/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru města prodat část pp.č.2355/2 o výměře 165 m 2 dle zákresu v KM. 182/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s převodem vlastnických práv nemovitosti ev.č. 017 z. na manžele /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje předložený návrh stavby Bělá pod Bezdězem, chodník ulice Tyršova II. etapa zpracovaný dodavatelem CR PROJECT, s.r.o. pod zak. č v 03/2014. Následnou PD zpracovat s možností rozdělení realizace do dílčích etap. 184/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předáním plochy parkoviště před sportovní halou pro vybudování zařízení staveniště pro stavbu III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah. 185/2014 Rada města dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích doporučuje zastupitelstvu města rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 takto: 1.Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže ( další etapa obnovy ) restaurování nástěnných maleb stropu hlavní lodi kostela v prostoru nad kůrem v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka ( církve ) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 2.Česká provincie Řádu sv. Augustina- odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- II. Etapa (vybudování odvětrávacích kanálů v podlahách s odvětráním do komínového tělesa dle PD Ing. Rineše) ve finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka ( církve ) ,- Kč a podílem města ,- Kč 186/2014 Rada města dle 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně zajištění stavebního povolení, vypracování rozpočtu a výkazu výměr pro stavební úpravy ve 2 N.P. bytového domu č.p. 25 na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem firmou Ing. Tomáš Rakouský, Za zámeckou zdí 37, Mnichovo Hradiště , IČ: za cenu ,- Kč ( zhotovitel není plátce DPH ) s termínem do Ukládá FO připravit návrh rozpočtového opatření na dofinancování ceny projektové dokumentace. 187/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje řešení stížnosti na nepořádek kolem sběrného místa v Táborově ul. dle varianty č.1, tj. zachovat umístění kontejnerů v této lokalitě, toto sběrné místo již nerozšiřovat a ve spolupráci s TS dohlížet na pořádek (TS 1x týdně místo prohlédnou a případně provedou úklid). 188/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO KOM, a.s. v předloženém znění. 189/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění bere na vědomí čerpání rozpočtu bytové správy města k Požaduje do příštího jednání účast technika SB, který radní poinformuje o plánovaných a realizovaných akcích. 190/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění nesouhlasí se snížením nájemného v bytech p.. a. 191/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění bere na vědomí reklamaci a stížnosti nájemníků domu č,774 a č.775 v Lidové ulici v Bělé pod Bezdězem. Doporučuje provést celkovou revizi a analýzu stavu, na jejímž základě bude dán návrh řešení. 192/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 4, odst. l zák. č. 91/1998 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů a 102 odst. 2 písm. p., zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pověřuje zastupitele Ing. Jaroslava Vernera výkonem oddávajícího v matričním obvodu Bělá pod Bezdězem v období červenec září /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje využití PC učebny v ZŠ Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace k uskutečnění 4 počítačových lekcí pro seniory ve dnech 17., 24., a Zapsala: Ing.Z.Poláková

6 194/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prominutí úhrady nájemného za využití počítačové učebny v ZŠ Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace pro uskutečnění 4 počítačových lekcí pro seniory pořádaných ve dnech 17., 24., a /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102, odst. 2., písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení bytu č. 4, Lidová 778, Bělá pod Bezdězem., trvale bytem Berkova, Bělá pod Bezdězem a, trvale bytem Česká, Bělá pod Bezdězem, náhradník, trvale bytem Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem. Byt se přiděluje na dobu určitou od do za nájemné ve výši 50,- Kč/ m 2 dle usnesení č. 391/2009, s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení rady města č. 128/2005. Nájemné zřizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 196/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje výměnu bytu č. 13 panu., trvale bytem Zámek 1, Bělá pod Bezdězem za byt č. 19 (po ) na adrese Zámek 1, Bělá pod Bezdězem od na jeden rok tj. do /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala dle 102 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a souhlasí s odpisovým plánem pro Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem, p.o. na rok 2014 v celkové výši ,- Kč. 198/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje přijetí účelově určených darů za první čtvrtletí roku 2014 v příspěvkové organizaci Základní škola Bělá pod Bezdězem v hodnotě ,00 Kč. 199/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pro dětské letní tábory v Doksech a v Kytlici u Nového Boru v zastoupení p. Paulusové fin. příspěvek na letošní rok ve výši 3.000,- Kč na zakoupení sportovního náčiní a pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost. 200/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s bezúplatným pronájmem sportovní haly dne v době od 9 do 11 hodin k možnosti využití prostor k fyzické přípravě příslušníku HZS Středočeského kraje, stanice Bělá pod Bezdězem. 201/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí účast starostky města Jitky Tošovské na svätojurských slavnostech, které se konají ve dnech /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje Sportovnímu centru motokrosu a mládeže Bělá p. Bezdězem fin. dotaci na rok 2014 ve výši 20 tis. Kč. 203/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje dne překročení nočního klidu do 02,00 hodin v rámci akce Není Bělá jako Bělá. 204/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje usnesení č.171/2014 v následujícím znění: Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění poskytuje úhradu finančních nákladů spojených s pořádáním tradičního dětského dne se Slonem dne v maximální částce 7.000,- Kč. 205/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje podání výpovědi firmě Jiří Černovský Starmop, Josefův Důl 10, Josefův Důl, PSČ , IČO: k na úklid nemovitostí města. Ukládá zajistit úklid prostor technických služeb zaměstnanci technických služeb a na úklid prostor sportovní haly zajistit výběrové řízení. 206/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje dne překročení nočního klidu do 01,00 hodin v rámci akce konané na městském stadionu. Jednání Rady města Bělá p.b. skončilo v 18:45 hodin. Další jednání rady se koná ve středu od 15:30 hod. V Bělé pod Bezdězem dne Jitka Tošovská starostka města.. Ing. Rudolf Kouba místostarosta města Zapsala: Ing.Z.Poláková

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.4/2014 konaného dne 24. 2. 2014 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.19/2012 konaného dne 24. 9. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.14/2013 konaného dne 8. 7. 2013 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; Petr Matoušek, ředitel MKZ; Ing. Stanislav Bock, jednatel společnosti Lesy Bělá s.r.o.

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; Petr Matoušek, ředitel MKZ; Ing. Stanislav Bock, jednatel společnosti Lesy Bělá s.r.o. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.13/2014 konaného dne 30. 6. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Martin Toman, člen rady příchod

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.29/2011 konaného dne 12.12. 2011 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MUDr. Zelený Martin Schváleno 13-0-0

MUDr. Zelený Martin Schváleno 13-0-0 Zápis ze 4. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 4. 6. 2014 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Tošovská Jitka, starostka Ing. Lomoz Milan Toman

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.15/2014 konaného dne 21. 7. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.18/2014 konaného dne 25. 8. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. 11/2013 konaného dne 3. 6. 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. 10/2013 konaného dne 20. 5. 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 2.11.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing.Kouba Rudolf Toman

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více