Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Ing. Rudlof Kouba, místostarosta Martin Toman, člen rady Ondrej Gáborik, člen rady Omluveni: MUDr. Martin Zelený, člen rady Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ Světlana Žalmánková, člen rady Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel společnosti ISES, s.r.o. Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: 1. Program jednání O předloženém programu jednání bylo hlasováno. Hlasování (usnesení č.174/2014) 2. Finanční záležitosti a) Rozpočtové opatření č.2/2014 příjem dotací kanalizační přivaděč, čistící technika ; na straně výdajů rozpočtován projekt IC Zámek, rozdělení dotací sport.oddílům, zájm.celkům Hlasování (usnesení č.175/2014) b) Půjčka z Fondu rozvoje bydlení - účelem půjčky v částce ,- Kč je zakoupení ekologického kotle p.tajemník upozornil na nutnost postoupení materiálu ke schválení zastupitelstvu v návaznosti na kompetence daných zákonem o obcích - vzato na vědomí, RM doporučuje schválení půjčky ZM Hlasování (usnesení č.176/2014) c) Plnění rozpočtu k Hlasování (usnesení č.177/2014) Do ZM postupuje materiál 2a), 2b). 3. Odbor rozvoje a majetku města Majetkové záležitosti a) Zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků narovnání vlastnických vztahů v ul. Nad Stadionem Hlasování (usnesení č.178/2014) Hlasování (usnesení č.179/2014) b) Přidělení prostoru sloužícího k podnikání v areálu Věchýtku na koupališti v Bělé p.b. jediný zájemce o pronájem, RM schvaluje dobu pronájmu na dobu určitou do s možností opce (tj. přednostní prodloužení smlouvy v případě bezproblémové spolupráce a zájmu ze strany pronajímatele) Hlasování (usnesení č.180/2014) c) Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku - žádost o odkup části městského pozemku p. č. 2355/2 trvalý travní porost (svah u domu č.p. 580) z důvodu odvodňování domu, zpevnění svahu, který se neustále pohybuje, a případné opravy domu a tarasu; RM na základě vyjádření architekta města doporučuje upravit zaměření tak, aby nebyly dotčeny žádné inženýrské sítě (zjištěno vedení optického kabele) Hlasování (usnesení č.181/2014) d) Žádost o souhlas s převodem nemovitosti souhlasné stanovisko města - vlastníka pozemku, na kterém je nemovitost (chata) postavena, se změnou vlastníka nemovitosti (chaty) Hlasování (usnesení č.182/2014) V 16:00 se k jednání připojil Ing. V.Klatovský, CSc., jednatel společnosti ISES, s.r.o. a informoval přítomné o záměru prodeje pozemků na koupališti, na kterou byla vytvořena pracovní skupina zaštítěná býv.starostou (právník města, geodet, inženýring, odbor RaMM) a o studii revitalizace koupaliště, kterou firma zpracovala. Záměr vznikl v návaznosti na projekt kanalizačního přivaděče, který odvodňuje danou oblast včetně možnosti napojení koupaliště. Studie zahrnuje ekonomické hodnocení provozu koupaliště včetně návrhu řešení nové podoby (dán příklad zmodernizovaného koupaliště v Chlumci nad Cidlinou, které mělo původně podobné parametry). Doporučil příjmy z prodeje pozemků použít na zpracování projektu nutného podkladu k žádosti o dotaci na revitalizaci koupaliště. Zároveň by se prodejem pozemků vyřešil nesoulad vlastníka pozemku a nemovitosti, který dle nového občanského Zapsala: Ing.Z.Poláková

2 zákoníku být nesmí pro případ jakéhokoli nakládání s nemovitostí. Dále informoval i o vhodnosti založení sdružení vlastníků nemovitostí, ve kterém by bylo účastno i město (zajištění např. údržby ploch) reakce p. místostarosty takového sdružení vlastníků založit nelze - p. místostarosta zastáncem napuštění koupaliště z vlastních zdrojů (vrt), není pro složitou čistící technologii; prodej pozemků pouze po hranici cesty u chatek nezatěžovat věcnými břemeny, poukázal i na složitosti z hlediska stavebního zákona reakce Ing. Klatovského: předložil stanovisko ředitele Katastrálního úřadu Stč. kraje je řešitelné; - p.tajemník nespojovat prodej pozemků s revitalizací koupaliště a žádostí o dotaci, která není podána ani přiznána; obě záležitosti musí být schváleny v orgánech města, jedno nepodmiňovat druhým reakce Ing. Klatovského: záměr revitalizace koupaliště je dlouhodobá záležitost (první studie již v r.2001); podání žádosti o dotaci je vždy rizikové, ale měla by se tato možnost využít; nejproblematičtější je předprojektová příprava V 16:50 se k jednání připojil Ing. P.Vokoun, počet členů RM 5. Investice e) Chodník Tyršova II. etapa schválení návrhu stavby - v návaznosti na schválený generel bezbariérových tras byl zpracován návrh stavby úprav II. etapy chodníku v ul. Tyršově v úseku od sauny po novou budoucí kruhovou křižovatku na Vazačku, tato etapa dokončuje bezbariérové propojení areálu Vazačka s centrem města Ing. Vokoun doporučuje etapizaci během samotné realizace úprav z ekonomického hlediska; postupovat od centra po Vazačku Hlasování (usnesení č.183/2014) f) Rekonstrukce Mělnická předání staveniště žádost zhotovitele o předání plochy parkoviště před sportovní halou za účelem vybudování zařízení staveniště pro uvedenou stavbu; oficiální předání stavby doposud neproběhlo - prodlevy ze strany KÚ Ing. Vokoun požadavek o zachování části parkovacích míst pro návštěvníky sportovní haly odpověď: ano, je s tím počítáno Hlasování (usnesení č.184/2014) g) Schválení obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ a MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok příslib finančního příspěvku - dotace na obnovu památek ve výši 400 tis. Kč příspěvek rozdělen následovně: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže (další etapa obnovy) restaurování nástěnných maleb stěn lodi kostela v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) ,- Kč a podílem města ,- Kč Česká provincie Řádu sv. Augustina- odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- II. Etapa (vybudování odvětrávacích kanálů v podlahách s odvětráním do komínového tělesa dle PD Ing. Rineše) ve finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) ,- Kč a podílem města ,- Kč. Hlasování (usnesení č.185/2014) h) Výběr zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - stavební úpravy (změny dispozic) ve 2 N.P. bytového domu č.p. 25 na Masarykově náměstí další stupeň projektové přípravy, vznik 3 bytových jednotek, zaslány 3 nabídky, nejlevnější nabídka Ing. Rakouského s cenou ,- Kč s termínem do Hlasování (usnesení č.186/2014) Životní prostředí i) Stížnost na nepořádek kolem sběrného místa v Táborové ulici na základě zaslané stížnosti provedeny opakovaně kontroly na místě, žádný nepořádek zjištěn nebyl, žádné jiné stížnosti nebyly nikdy zaznamenány; předloženy 2 varianty řešení: 1) zachovat umístění kontejnerů na stávajícím místě, dále ho již nerozšiřovat a ve spolupráci s TS dohlížet na pořádek (TS 1x týdně místo prohlédnou a případně provedou úklid) 2) přemístit kontejnery na nově vybrané místo (parčík, kde mělo být dětské hřiště) a vybudovat zde ohrádku a nové sběrné místo RM na základě předložených informaci schvaluje var.č.1 tj. sběrné místo zachovat, pravidelně kontrolovat Hlasování (usnesení č.187/2014) j) Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM předložen nový návrh smlouvy s následující úpravami oproti původní: - smlouva je upravena dle nového občanského zákoníku - ve smlouvě je podrobně popsán provoz systému (výkaznictví, hromadný výkaz, audit apod.), který je již nyní uplatňován v praxi Zapsala: Ing.Z.Poláková

3 - změna struktury odměn - složená ze 4 částí (zajištění místa, obsluha místa, zajištění využití obalů a energetické využití obalů) Dodatkem č.1 ke smlouvě je řešeno pověření svozové firmy výkaznictvím za město, v našem případě toto od r provádí fi Compag Hlasování (usnesení č.188/2014) Správa bytů k) Plnění rozpočtu správy bytů k RM bere na vědomí čerpání rozpočtu k měsíci březnu, zároveň požaduje na příští jednání účast technika SB, který radní poinformuje o plánovaných a realizovaných akcích Hlasování (usnesení č.189/2014) l) Žádost o snížení nájemného - nájemkyně bytového domu Křížova 454 žádají o snížení nájemného nebo o zateplení stropů ve sklepě jejich byty jsou nad sklepy, cítí se být znevýhodněni oproti ostatním nájemníkům; v plánu oprav pro rok 2014 pro Křížovou 454 částka naplánována není - RM doporučuje zařadit do plánu oprav na další roky zateplení sklepů, nájemné zachovat Hlasování (usnesení č.190/2014) m) Reklamace vyúčtování za rok 2013 v Lidové ulici č. 774 a č vysoké náklady za topení, žádost o změnu způsobu vytápění; upozorňováno i na neuspokojivý stav omítek okolo vyměněných oken RM doporučuje provést celkovou revizi a analýzu stavu, na jejímž základě bude dán návrh řešení Hlasování (usnesení č.191/2014) Do ZM postupuje materiál 3g). 4. Správní a) Pověření dalšího člena zastupitelstva výkonem funkce oddávajícího v matričním obvodu Bělá p. B. - dodatečně pověřen oddáváním bývalý starosta města Ing.J.Verner na období červenec srpen 2014 na základě žádosti budoucích manželů Hlasování (usnesení č.192/2014) b) Vzdělávání seniorů opakování úspěšného bezplatného počítačového kurzu pro seniory ve dnech 17., 24., a v prostorách počítačových učeben ZŠ Máchova ul. Hlasování (usnesení č.193/2014) Hlasování (usnesení č.194/2014) c) Přidělení bytu 2+1, Lidová na základě požadavku RM z posledního jednání ověřena finanční solventnost navrhovaného žadatele Hlasování (usnesení č.195/2014) d) Výměna bytu nájemcem bytu č. 13, Zámek 1 požádal o výměnu bytu za byt č. 19 z důvodu nevyhovujících bytových podmínek nadměrná vlhkost a plíseň stávajícího bytu Hlasování (usnesení č.196/2014) 5. Školství a) MŠ - Odpisový plán na rok 2014 Hlasování (usnesení č.197/2014) b) ZŠ - Účelově určené dary za rok Q.- přijetí darů v celkové výši ,00 Kč Hlasování (usnesení č.198/2014) 6. Ostatní a) Žádost V. Paulusové o fin. příspěvek na letní dětský tábor - schválen příspěvek na nákup sportovního náčiní a pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost v celk.částce 3.000,- Kč Hlasování (usnesení č.199/2014) b) Žádost o bezúplatný pronájem sportovní haly fyzická příprava hasičů konaná dne v době od 9 do 11 hodin žádost schválena Hlasování (usnesení č.200/2014) c) Účast starostky města na svätojurských slavnostech - slavnosti konané ve dnech , účast starostky s manželem Hlasování (usnesení č.201/2014) d) Žádost Sportovního centra motokrosu a mládeže Bělá p. Bezdězem znovuobnovena činnost klubu, dodatečně zaslána žádost o příspěvek na činnost v r.2014 RM schvaluje příspěvek v částce 20 tis. Kč Hlasování (usnesení č.202/2014) e) Žádost o povolení překročení nočního klidu dne v rámci akce Není Bělá jako Bělá konaná na koupališti Hlasování (usnesení č.203/2014) f) Seznámení se záměrem malé víceúčelové haly informace: záměr soukromého investora (vedoucího oddílu šermířů), výstavba haly na pozemcích města, který by pro tento účel odkoupil; cílem je vybudování zázemí nejen pro šermířský oddíl, ale také nabídnout prostory pro další sportovní kluby ve městě i veřejnosti; vybavení: sál s univerzální sportovní plochou, lezecká/boulderingová střecha, šatny, kancelář + sociál.zařízení, recepce včetně možnosti občerstvení, parkoviště pro osobní vozy; ve spolupráci se stavebním odborem vytipovány městské pozemky pro výstavbu haly: střelnice areál ZŠ fotbalový stadion pozemek naproti městské hale Zapsala: Ing.Z.Poláková

4 lokalita u vodojemu Na základě předložených variant se jako nejvhodnější pozemek jeví v lokalitě u střelnice nejméně okolních vlastníků, v klidové části města; radní se shodli na podpoře návrhu s možností dohody příznivější prodejní ceny pozemků (podpora sportu ve městě) Ing. Vokoun podpora záměru, ale smluvně ošetřit, že po odkupu pozemku skutečně dojde k výstavbě haly Záměr výstavby bude předložen k projednání ZM. g) Žádost Českého rybářského svazu Bělá p. B. o pomoc při pořádání dětského dne se Slonem dne revokace usnesení přidělená částka v max. výši 7.000,- Kč bude použita na náklady spojenými s pořádáním dětského dne (nejen na náklady spojenými s mobilním WC) Hlasování (usnesení č.204/2014) Diskuze: J. Tošovská, starostka - dle sdělených informací KÚ zhotovitel kruhového objezdu napojující komunikaci na Vazačku vysoutěžen (investice Stč.kraje) zahájení prací po uplynutí zákonných lhůt - přiznána dotace z OPŽP k projektu revitalizaci stromořadí Kuřívodská, Páterovská - tuto středu otevírání obálek k projektu IC Zámek - přestěhování problematický občanů (bezdomovců) z Táborovy ulice do vhodnější lokality mimo městskou zástavbu místo vytipováno společně se zástupci Policie ČR Ing. R.Kouba, místostarosta - prezentace města na jednom z webových portálů bude ukončeno k měl přislíbeno zaslání podrobnějších informací na do dnešního dne nezasláno - úklid sportovní haly a technických služeb firma k faktuře nedokládá přílohy (výpis prací) doporučil prověření celé záležitosti kontrolní komisi, nebo přímé podání výpovědi dosavadní firmě a následně zahájit výběrové řízení na úklid prostor sportovní haly; úklid prostor technických služeb řešit dohodou návrh na podání výpovědi a následného postupu podpořen Hlasování (usnesení č.205/2014) M. Toman - zahájen provoz restaurace na stadionu s novým nájemcem - žádost o prodloužení doby nočního klidu v rámci akce konané na stadionu dne RM prodloužení doby nočního klidu povoluje do 1:00h ranní Hlasování (usnesení č.206/2014) Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje program jednání rady města dne /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2014 příjmová i výdajová část rozpočtu se navyšuje o 3, ,- Kč. Příjmy budou ve výši 75, ,- Kč a výdaje 81, ,- Kč. Financování z vlastních zdrojů se nemění, zůstává ve výši 5, ,- Kč. Do Fondu rezerv a rozvoje budou převedeny finanční prostředky ve výši 9, ,- Kč. 176/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2, písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem a Podmínkami pro poskytování půjček z FRB města Bělá pod Bezdězem na r doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelce, Bělá pod Bezdězem, ve výši ,- Kč na ekologický kotel na tuhá paliva. 177/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválila stav plnění rozpočtu města k Příjmy jsou ve výši 35, ,32 Kč, výdaje 16, ,19 Kč. Stav účtu Fondu rezerv a rozvoje je 6, ,23 Kč. 178/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru města prodat část městského pozemku p.č. 126/2 o výměře 10 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 179/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru směnit část městského pozemku p.č. 126/2 o výměře 2 m² a části městského pozemku p.č. 937 o výměře 14 m 2 za část pozemku p.č. 127/2 o výměře 16 m². 180/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu občerstvení Věchýtek na koupališti Zapsala: Ing.Z.Poláková

5 v Bělé pod Bezdězem prostor sloužící k podnikání o výměře 106 m², terasy o výměře 67 m² a pozemku o výměře 676 m², za účelem provozování občerstvení, za smluvní nájemné ve výši ,- Kč/rok/sezona s platností od na dobu určitou do s možností opce na další rok s panem Milanem Kyšperským, IČO , Čistá 57, Čistá. 181/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru města prodat část pp.č.2355/2 o výměře 165 m 2 dle zákresu v KM. 182/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s převodem vlastnických práv nemovitosti ev.č. 017 z. na manžele /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje předložený návrh stavby Bělá pod Bezdězem, chodník ulice Tyršova II. etapa zpracovaný dodavatelem CR PROJECT, s.r.o. pod zak. č v 03/2014. Následnou PD zpracovat s možností rozdělení realizace do dílčích etap. 184/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předáním plochy parkoviště před sportovní halou pro vybudování zařízení staveniště pro stavbu III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah. 185/2014 Rada města dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích doporučuje zastupitelstvu města rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 takto: 1.Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže ( další etapa obnovy ) restaurování nástěnných maleb stropu hlavní lodi kostela v prostoru nad kůrem v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka ( církve ) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 2.Česká provincie Řádu sv. Augustina- odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- II. Etapa (vybudování odvětrávacích kanálů v podlahách s odvětráním do komínového tělesa dle PD Ing. Rineše) ve finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka ( církve ) ,- Kč a podílem města ,- Kč 186/2014 Rada města dle 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně zajištění stavebního povolení, vypracování rozpočtu a výkazu výměr pro stavební úpravy ve 2 N.P. bytového domu č.p. 25 na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem firmou Ing. Tomáš Rakouský, Za zámeckou zdí 37, Mnichovo Hradiště , IČ: za cenu ,- Kč ( zhotovitel není plátce DPH ) s termínem do Ukládá FO připravit návrh rozpočtového opatření na dofinancování ceny projektové dokumentace. 187/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje řešení stížnosti na nepořádek kolem sběrného místa v Táborově ul. dle varianty č.1, tj. zachovat umístění kontejnerů v této lokalitě, toto sběrné místo již nerozšiřovat a ve spolupráci s TS dohlížet na pořádek (TS 1x týdně místo prohlédnou a případně provedou úklid). 188/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO KOM, a.s. v předloženém znění. 189/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění bere na vědomí čerpání rozpočtu bytové správy města k Požaduje do příštího jednání účast technika SB, který radní poinformuje o plánovaných a realizovaných akcích. 190/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění nesouhlasí se snížením nájemného v bytech p.. a. 191/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění bere na vědomí reklamaci a stížnosti nájemníků domu č,774 a č.775 v Lidové ulici v Bělé pod Bezdězem. Doporučuje provést celkovou revizi a analýzu stavu, na jejímž základě bude dán návrh řešení. 192/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 4, odst. l zák. č. 91/1998 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů a 102 odst. 2 písm. p., zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pověřuje zastupitele Ing. Jaroslava Vernera výkonem oddávajícího v matričním obvodu Bělá pod Bezdězem v období červenec září /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje využití PC učebny v ZŠ Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace k uskutečnění 4 počítačových lekcí pro seniory ve dnech 17., 24., a Zapsala: Ing.Z.Poláková

6 194/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prominutí úhrady nájemného za využití počítačové učebny v ZŠ Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace pro uskutečnění 4 počítačových lekcí pro seniory pořádaných ve dnech 17., 24., a /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102, odst. 2., písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení bytu č. 4, Lidová 778, Bělá pod Bezdězem., trvale bytem Berkova, Bělá pod Bezdězem a, trvale bytem Česká, Bělá pod Bezdězem, náhradník, trvale bytem Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem. Byt se přiděluje na dobu určitou od do za nájemné ve výši 50,- Kč/ m 2 dle usnesení č. 391/2009, s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení rady města č. 128/2005. Nájemné zřizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 196/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje výměnu bytu č. 13 panu., trvale bytem Zámek 1, Bělá pod Bezdězem za byt č. 19 (po ) na adrese Zámek 1, Bělá pod Bezdězem od na jeden rok tj. do /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala dle 102 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a souhlasí s odpisovým plánem pro Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem, p.o. na rok 2014 v celkové výši ,- Kč. 198/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje přijetí účelově určených darů za první čtvrtletí roku 2014 v příspěvkové organizaci Základní škola Bělá pod Bezdězem v hodnotě ,00 Kč. 199/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pro dětské letní tábory v Doksech a v Kytlici u Nového Boru v zastoupení p. Paulusové fin. příspěvek na letošní rok ve výši 3.000,- Kč na zakoupení sportovního náčiní a pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost. 200/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s bezúplatným pronájmem sportovní haly dne v době od 9 do 11 hodin k možnosti využití prostor k fyzické přípravě příslušníku HZS Středočeského kraje, stanice Bělá pod Bezdězem. 201/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí účast starostky města Jitky Tošovské na svätojurských slavnostech, které se konají ve dnech /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje Sportovnímu centru motokrosu a mládeže Bělá p. Bezdězem fin. dotaci na rok 2014 ve výši 20 tis. Kč. 203/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje dne překročení nočního klidu do 02,00 hodin v rámci akce Není Bělá jako Bělá. 204/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje usnesení č.171/2014 v následujícím znění: Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění poskytuje úhradu finančních nákladů spojených s pořádáním tradičního dětského dne se Slonem dne v maximální částce 7.000,- Kč. 205/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje podání výpovědi firmě Jiří Černovský Starmop, Josefův Důl 10, Josefův Důl, PSČ , IČO: k na úklid nemovitostí města. Ukládá zajistit úklid prostor technických služeb zaměstnanci technických služeb a na úklid prostor sportovní haly zajistit výběrové řízení. 206/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje dne překročení nočního klidu do 01,00 hodin v rámci akce konané na městském stadionu. Jednání Rady města Bělá p.b. skončilo v 18:45 hodin. Další jednání rady se koná ve středu od 15:30 hod. V Bělé pod Bezdězem dne Jitka Tošovská starostka města.. Ing. Rudolf Kouba místostarosta města Zapsala: Ing.Z.Poláková

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více