Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Ing. Rudlof Kouba, místostarosta Martin Toman, člen rady Ondrej Gáborik, člen rady Omluveni: MUDr. Martin Zelený, člen rady Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ Světlana Žalmánková, člen rady Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel společnosti ISES, s.r.o. Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: 1. Program jednání O předloženém programu jednání bylo hlasováno. Hlasování (usnesení č.174/2014) 2. Finanční záležitosti a) Rozpočtové opatření č.2/2014 příjem dotací kanalizační přivaděč, čistící technika ; na straně výdajů rozpočtován projekt IC Zámek, rozdělení dotací sport.oddílům, zájm.celkům Hlasování (usnesení č.175/2014) b) Půjčka z Fondu rozvoje bydlení - účelem půjčky v částce ,- Kč je zakoupení ekologického kotle p.tajemník upozornil na nutnost postoupení materiálu ke schválení zastupitelstvu v návaznosti na kompetence daných zákonem o obcích - vzato na vědomí, RM doporučuje schválení půjčky ZM Hlasování (usnesení č.176/2014) c) Plnění rozpočtu k Hlasování (usnesení č.177/2014) Do ZM postupuje materiál 2a), 2b). 3. Odbor rozvoje a majetku města Majetkové záležitosti a) Zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků narovnání vlastnických vztahů v ul. Nad Stadionem Hlasování (usnesení č.178/2014) Hlasování (usnesení č.179/2014) b) Přidělení prostoru sloužícího k podnikání v areálu Věchýtku na koupališti v Bělé p.b. jediný zájemce o pronájem, RM schvaluje dobu pronájmu na dobu určitou do s možností opce (tj. přednostní prodloužení smlouvy v případě bezproblémové spolupráce a zájmu ze strany pronajímatele) Hlasování (usnesení č.180/2014) c) Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku - žádost o odkup části městského pozemku p. č. 2355/2 trvalý travní porost (svah u domu č.p. 580) z důvodu odvodňování domu, zpevnění svahu, který se neustále pohybuje, a případné opravy domu a tarasu; RM na základě vyjádření architekta města doporučuje upravit zaměření tak, aby nebyly dotčeny žádné inženýrské sítě (zjištěno vedení optického kabele) Hlasování (usnesení č.181/2014) d) Žádost o souhlas s převodem nemovitosti souhlasné stanovisko města - vlastníka pozemku, na kterém je nemovitost (chata) postavena, se změnou vlastníka nemovitosti (chaty) Hlasování (usnesení č.182/2014) V 16:00 se k jednání připojil Ing. V.Klatovský, CSc., jednatel společnosti ISES, s.r.o. a informoval přítomné o záměru prodeje pozemků na koupališti, na kterou byla vytvořena pracovní skupina zaštítěná býv.starostou (právník města, geodet, inženýring, odbor RaMM) a o studii revitalizace koupaliště, kterou firma zpracovala. Záměr vznikl v návaznosti na projekt kanalizačního přivaděče, který odvodňuje danou oblast včetně možnosti napojení koupaliště. Studie zahrnuje ekonomické hodnocení provozu koupaliště včetně návrhu řešení nové podoby (dán příklad zmodernizovaného koupaliště v Chlumci nad Cidlinou, které mělo původně podobné parametry). Doporučil příjmy z prodeje pozemků použít na zpracování projektu nutného podkladu k žádosti o dotaci na revitalizaci koupaliště. Zároveň by se prodejem pozemků vyřešil nesoulad vlastníka pozemku a nemovitosti, který dle nového občanského Zapsala: Ing.Z.Poláková

2 zákoníku být nesmí pro případ jakéhokoli nakládání s nemovitostí. Dále informoval i o vhodnosti založení sdružení vlastníků nemovitostí, ve kterém by bylo účastno i město (zajištění např. údržby ploch) reakce p. místostarosty takového sdružení vlastníků založit nelze - p. místostarosta zastáncem napuštění koupaliště z vlastních zdrojů (vrt), není pro složitou čistící technologii; prodej pozemků pouze po hranici cesty u chatek nezatěžovat věcnými břemeny, poukázal i na složitosti z hlediska stavebního zákona reakce Ing. Klatovského: předložil stanovisko ředitele Katastrálního úřadu Stč. kraje je řešitelné; - p.tajemník nespojovat prodej pozemků s revitalizací koupaliště a žádostí o dotaci, která není podána ani přiznána; obě záležitosti musí být schváleny v orgánech města, jedno nepodmiňovat druhým reakce Ing. Klatovského: záměr revitalizace koupaliště je dlouhodobá záležitost (první studie již v r.2001); podání žádosti o dotaci je vždy rizikové, ale měla by se tato možnost využít; nejproblematičtější je předprojektová příprava V 16:50 se k jednání připojil Ing. P.Vokoun, počet členů RM 5. Investice e) Chodník Tyršova II. etapa schválení návrhu stavby - v návaznosti na schválený generel bezbariérových tras byl zpracován návrh stavby úprav II. etapy chodníku v ul. Tyršově v úseku od sauny po novou budoucí kruhovou křižovatku na Vazačku, tato etapa dokončuje bezbariérové propojení areálu Vazačka s centrem města Ing. Vokoun doporučuje etapizaci během samotné realizace úprav z ekonomického hlediska; postupovat od centra po Vazačku Hlasování (usnesení č.183/2014) f) Rekonstrukce Mělnická předání staveniště žádost zhotovitele o předání plochy parkoviště před sportovní halou za účelem vybudování zařízení staveniště pro uvedenou stavbu; oficiální předání stavby doposud neproběhlo - prodlevy ze strany KÚ Ing. Vokoun požadavek o zachování části parkovacích míst pro návštěvníky sportovní haly odpověď: ano, je s tím počítáno Hlasování (usnesení č.184/2014) g) Schválení obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ a MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok příslib finančního příspěvku - dotace na obnovu památek ve výši 400 tis. Kč příspěvek rozdělen následovně: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže (další etapa obnovy) restaurování nástěnných maleb stěn lodi kostela v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) ,- Kč a podílem města ,- Kč Česká provincie Řádu sv. Augustina- odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- II. Etapa (vybudování odvětrávacích kanálů v podlahách s odvětráním do komínového tělesa dle PD Ing. Rineše) ve finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) ,- Kč a podílem města ,- Kč. Hlasování (usnesení č.185/2014) h) Výběr zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - stavební úpravy (změny dispozic) ve 2 N.P. bytového domu č.p. 25 na Masarykově náměstí další stupeň projektové přípravy, vznik 3 bytových jednotek, zaslány 3 nabídky, nejlevnější nabídka Ing. Rakouského s cenou ,- Kč s termínem do Hlasování (usnesení č.186/2014) Životní prostředí i) Stížnost na nepořádek kolem sběrného místa v Táborové ulici na základě zaslané stížnosti provedeny opakovaně kontroly na místě, žádný nepořádek zjištěn nebyl, žádné jiné stížnosti nebyly nikdy zaznamenány; předloženy 2 varianty řešení: 1) zachovat umístění kontejnerů na stávajícím místě, dále ho již nerozšiřovat a ve spolupráci s TS dohlížet na pořádek (TS 1x týdně místo prohlédnou a případně provedou úklid) 2) přemístit kontejnery na nově vybrané místo (parčík, kde mělo být dětské hřiště) a vybudovat zde ohrádku a nové sběrné místo RM na základě předložených informaci schvaluje var.č.1 tj. sběrné místo zachovat, pravidelně kontrolovat Hlasování (usnesení č.187/2014) j) Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM předložen nový návrh smlouvy s následující úpravami oproti původní: - smlouva je upravena dle nového občanského zákoníku - ve smlouvě je podrobně popsán provoz systému (výkaznictví, hromadný výkaz, audit apod.), který je již nyní uplatňován v praxi Zapsala: Ing.Z.Poláková

3 - změna struktury odměn - složená ze 4 částí (zajištění místa, obsluha místa, zajištění využití obalů a energetické využití obalů) Dodatkem č.1 ke smlouvě je řešeno pověření svozové firmy výkaznictvím za město, v našem případě toto od r provádí fi Compag Hlasování (usnesení č.188/2014) Správa bytů k) Plnění rozpočtu správy bytů k RM bere na vědomí čerpání rozpočtu k měsíci březnu, zároveň požaduje na příští jednání účast technika SB, který radní poinformuje o plánovaných a realizovaných akcích Hlasování (usnesení č.189/2014) l) Žádost o snížení nájemného - nájemkyně bytového domu Křížova 454 žádají o snížení nájemného nebo o zateplení stropů ve sklepě jejich byty jsou nad sklepy, cítí se být znevýhodněni oproti ostatním nájemníkům; v plánu oprav pro rok 2014 pro Křížovou 454 částka naplánována není - RM doporučuje zařadit do plánu oprav na další roky zateplení sklepů, nájemné zachovat Hlasování (usnesení č.190/2014) m) Reklamace vyúčtování za rok 2013 v Lidové ulici č. 774 a č vysoké náklady za topení, žádost o změnu způsobu vytápění; upozorňováno i na neuspokojivý stav omítek okolo vyměněných oken RM doporučuje provést celkovou revizi a analýzu stavu, na jejímž základě bude dán návrh řešení Hlasování (usnesení č.191/2014) Do ZM postupuje materiál 3g). 4. Správní a) Pověření dalšího člena zastupitelstva výkonem funkce oddávajícího v matričním obvodu Bělá p. B. - dodatečně pověřen oddáváním bývalý starosta města Ing.J.Verner na období červenec srpen 2014 na základě žádosti budoucích manželů Hlasování (usnesení č.192/2014) b) Vzdělávání seniorů opakování úspěšného bezplatného počítačového kurzu pro seniory ve dnech 17., 24., a v prostorách počítačových učeben ZŠ Máchova ul. Hlasování (usnesení č.193/2014) Hlasování (usnesení č.194/2014) c) Přidělení bytu 2+1, Lidová na základě požadavku RM z posledního jednání ověřena finanční solventnost navrhovaného žadatele Hlasování (usnesení č.195/2014) d) Výměna bytu nájemcem bytu č. 13, Zámek 1 požádal o výměnu bytu za byt č. 19 z důvodu nevyhovujících bytových podmínek nadměrná vlhkost a plíseň stávajícího bytu Hlasování (usnesení č.196/2014) 5. Školství a) MŠ - Odpisový plán na rok 2014 Hlasování (usnesení č.197/2014) b) ZŠ - Účelově určené dary za rok Q.- přijetí darů v celkové výši ,00 Kč Hlasování (usnesení č.198/2014) 6. Ostatní a) Žádost V. Paulusové o fin. příspěvek na letní dětský tábor - schválen příspěvek na nákup sportovního náčiní a pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost v celk.částce 3.000,- Kč Hlasování (usnesení č.199/2014) b) Žádost o bezúplatný pronájem sportovní haly fyzická příprava hasičů konaná dne v době od 9 do 11 hodin žádost schválena Hlasování (usnesení č.200/2014) c) Účast starostky města na svätojurských slavnostech - slavnosti konané ve dnech , účast starostky s manželem Hlasování (usnesení č.201/2014) d) Žádost Sportovního centra motokrosu a mládeže Bělá p. Bezdězem znovuobnovena činnost klubu, dodatečně zaslána žádost o příspěvek na činnost v r.2014 RM schvaluje příspěvek v částce 20 tis. Kč Hlasování (usnesení č.202/2014) e) Žádost o povolení překročení nočního klidu dne v rámci akce Není Bělá jako Bělá konaná na koupališti Hlasování (usnesení č.203/2014) f) Seznámení se záměrem malé víceúčelové haly informace: záměr soukromého investora (vedoucího oddílu šermířů), výstavba haly na pozemcích města, který by pro tento účel odkoupil; cílem je vybudování zázemí nejen pro šermířský oddíl, ale také nabídnout prostory pro další sportovní kluby ve městě i veřejnosti; vybavení: sál s univerzální sportovní plochou, lezecká/boulderingová střecha, šatny, kancelář + sociál.zařízení, recepce včetně možnosti občerstvení, parkoviště pro osobní vozy; ve spolupráci se stavebním odborem vytipovány městské pozemky pro výstavbu haly: střelnice areál ZŠ fotbalový stadion pozemek naproti městské hale Zapsala: Ing.Z.Poláková

4 lokalita u vodojemu Na základě předložených variant se jako nejvhodnější pozemek jeví v lokalitě u střelnice nejméně okolních vlastníků, v klidové části města; radní se shodli na podpoře návrhu s možností dohody příznivější prodejní ceny pozemků (podpora sportu ve městě) Ing. Vokoun podpora záměru, ale smluvně ošetřit, že po odkupu pozemku skutečně dojde k výstavbě haly Záměr výstavby bude předložen k projednání ZM. g) Žádost Českého rybářského svazu Bělá p. B. o pomoc při pořádání dětského dne se Slonem dne revokace usnesení přidělená částka v max. výši 7.000,- Kč bude použita na náklady spojenými s pořádáním dětského dne (nejen na náklady spojenými s mobilním WC) Hlasování (usnesení č.204/2014) Diskuze: J. Tošovská, starostka - dle sdělených informací KÚ zhotovitel kruhového objezdu napojující komunikaci na Vazačku vysoutěžen (investice Stč.kraje) zahájení prací po uplynutí zákonných lhůt - přiznána dotace z OPŽP k projektu revitalizaci stromořadí Kuřívodská, Páterovská - tuto středu otevírání obálek k projektu IC Zámek - přestěhování problematický občanů (bezdomovců) z Táborovy ulice do vhodnější lokality mimo městskou zástavbu místo vytipováno společně se zástupci Policie ČR Ing. R.Kouba, místostarosta - prezentace města na jednom z webových portálů bude ukončeno k měl přislíbeno zaslání podrobnějších informací na do dnešního dne nezasláno - úklid sportovní haly a technických služeb firma k faktuře nedokládá přílohy (výpis prací) doporučil prověření celé záležitosti kontrolní komisi, nebo přímé podání výpovědi dosavadní firmě a následně zahájit výběrové řízení na úklid prostor sportovní haly; úklid prostor technických služeb řešit dohodou návrh na podání výpovědi a následného postupu podpořen Hlasování (usnesení č.205/2014) M. Toman - zahájen provoz restaurace na stadionu s novým nájemcem - žádost o prodloužení doby nočního klidu v rámci akce konané na stadionu dne RM prodloužení doby nočního klidu povoluje do 1:00h ranní Hlasování (usnesení č.206/2014) Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje program jednání rady města dne /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2014 příjmová i výdajová část rozpočtu se navyšuje o 3, ,- Kč. Příjmy budou ve výši 75, ,- Kč a výdaje 81, ,- Kč. Financování z vlastních zdrojů se nemění, zůstává ve výši 5, ,- Kč. Do Fondu rezerv a rozvoje budou převedeny finanční prostředky ve výši 9, ,- Kč. 176/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2, písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem a Podmínkami pro poskytování půjček z FRB města Bělá pod Bezdězem na r doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelce, Bělá pod Bezdězem, ve výši ,- Kč na ekologický kotel na tuhá paliva. 177/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválila stav plnění rozpočtu města k Příjmy jsou ve výši 35, ,32 Kč, výdaje 16, ,19 Kč. Stav účtu Fondu rezerv a rozvoje je 6, ,23 Kč. 178/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru města prodat část městského pozemku p.č. 126/2 o výměře 10 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 179/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru směnit část městského pozemku p.č. 126/2 o výměře 2 m² a části městského pozemku p.č. 937 o výměře 14 m 2 za část pozemku p.č. 127/2 o výměře 16 m². 180/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu občerstvení Věchýtek na koupališti Zapsala: Ing.Z.Poláková

5 v Bělé pod Bezdězem prostor sloužící k podnikání o výměře 106 m², terasy o výměře 67 m² a pozemku o výměře 676 m², za účelem provozování občerstvení, za smluvní nájemné ve výši ,- Kč/rok/sezona s platností od na dobu určitou do s možností opce na další rok s panem Milanem Kyšperským, IČO , Čistá 57, Čistá. 181/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru města prodat část pp.č.2355/2 o výměře 165 m 2 dle zákresu v KM. 182/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s převodem vlastnických práv nemovitosti ev.č. 017 z. na manžele /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje předložený návrh stavby Bělá pod Bezdězem, chodník ulice Tyršova II. etapa zpracovaný dodavatelem CR PROJECT, s.r.o. pod zak. č v 03/2014. Následnou PD zpracovat s možností rozdělení realizace do dílčích etap. 184/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předáním plochy parkoviště před sportovní halou pro vybudování zařízení staveniště pro stavbu III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah. 185/2014 Rada města dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích doporučuje zastupitelstvu města rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 takto: 1.Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže ( další etapa obnovy ) restaurování nástěnných maleb stropu hlavní lodi kostela v prostoru nad kůrem v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka ( církve ) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 2.Česká provincie Řádu sv. Augustina- odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- II. Etapa (vybudování odvětrávacích kanálů v podlahách s odvětráním do komínového tělesa dle PD Ing. Rineše) ve finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka ( církve ) ,- Kč a podílem města ,- Kč 186/2014 Rada města dle 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně zajištění stavebního povolení, vypracování rozpočtu a výkazu výměr pro stavební úpravy ve 2 N.P. bytového domu č.p. 25 na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem firmou Ing. Tomáš Rakouský, Za zámeckou zdí 37, Mnichovo Hradiště , IČ: za cenu ,- Kč ( zhotovitel není plátce DPH ) s termínem do Ukládá FO připravit návrh rozpočtového opatření na dofinancování ceny projektové dokumentace. 187/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje řešení stížnosti na nepořádek kolem sběrného místa v Táborově ul. dle varianty č.1, tj. zachovat umístění kontejnerů v této lokalitě, toto sběrné místo již nerozšiřovat a ve spolupráci s TS dohlížet na pořádek (TS 1x týdně místo prohlédnou a případně provedou úklid). 188/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO KOM, a.s. v předloženém znění. 189/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění bere na vědomí čerpání rozpočtu bytové správy města k Požaduje do příštího jednání účast technika SB, který radní poinformuje o plánovaných a realizovaných akcích. 190/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění nesouhlasí se snížením nájemného v bytech p.. a. 191/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění bere na vědomí reklamaci a stížnosti nájemníků domu č,774 a č.775 v Lidové ulici v Bělé pod Bezdězem. Doporučuje provést celkovou revizi a analýzu stavu, na jejímž základě bude dán návrh řešení. 192/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 4, odst. l zák. č. 91/1998 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů a 102 odst. 2 písm. p., zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pověřuje zastupitele Ing. Jaroslava Vernera výkonem oddávajícího v matričním obvodu Bělá pod Bezdězem v období červenec září /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje využití PC učebny v ZŠ Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace k uskutečnění 4 počítačových lekcí pro seniory ve dnech 17., 24., a Zapsala: Ing.Z.Poláková

6 194/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prominutí úhrady nájemného za využití počítačové učebny v ZŠ Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace pro uskutečnění 4 počítačových lekcí pro seniory pořádaných ve dnech 17., 24., a /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102, odst. 2., písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení bytu č. 4, Lidová 778, Bělá pod Bezdězem., trvale bytem Berkova, Bělá pod Bezdězem a, trvale bytem Česká, Bělá pod Bezdězem, náhradník, trvale bytem Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem. Byt se přiděluje na dobu určitou od do za nájemné ve výši 50,- Kč/ m 2 dle usnesení č. 391/2009, s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení rady města č. 128/2005. Nájemné zřizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 196/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje výměnu bytu č. 13 panu., trvale bytem Zámek 1, Bělá pod Bezdězem za byt č. 19 (po ) na adrese Zámek 1, Bělá pod Bezdězem od na jeden rok tj. do /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala dle 102 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a souhlasí s odpisovým plánem pro Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem, p.o. na rok 2014 v celkové výši ,- Kč. 198/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje přijetí účelově určených darů za první čtvrtletí roku 2014 v příspěvkové organizaci Základní škola Bělá pod Bezdězem v hodnotě ,00 Kč. 199/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pro dětské letní tábory v Doksech a v Kytlici u Nového Boru v zastoupení p. Paulusové fin. příspěvek na letošní rok ve výši 3.000,- Kč na zakoupení sportovního náčiní a pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost. 200/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s bezúplatným pronájmem sportovní haly dne v době od 9 do 11 hodin k možnosti využití prostor k fyzické přípravě příslušníku HZS Středočeského kraje, stanice Bělá pod Bezdězem. 201/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí účast starostky města Jitky Tošovské na svätojurských slavnostech, které se konají ve dnech /2014 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje Sportovnímu centru motokrosu a mládeže Bělá p. Bezdězem fin. dotaci na rok 2014 ve výši 20 tis. Kč. 203/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje dne překročení nočního klidu do 02,00 hodin v rámci akce Není Bělá jako Bělá. 204/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje usnesení č.171/2014 v následujícím znění: Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění poskytuje úhradu finančních nákladů spojených s pořádáním tradičního dětského dne se Slonem dne v maximální částce 7.000,- Kč. 205/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje podání výpovědi firmě Jiří Černovský Starmop, Josefův Důl 10, Josefův Důl, PSČ , IČO: k na úklid nemovitostí města. Ukládá zajistit úklid prostor technických služeb zaměstnanci technických služeb a na úklid prostor sportovní haly zajistit výběrové řízení. 206/2014 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje dne překročení nočního klidu do 01,00 hodin v rámci akce konané na městském stadionu. Jednání Rady města Bělá p.b. skončilo v 18:45 hodin. Další jednání rady se koná ve středu od 15:30 hod. V Bělé pod Bezdězem dne Jitka Tošovská starostka města.. Ing. Rudolf Kouba místostarosta města Zapsala: Ing.Z.Poláková

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 10/2016 konaného dne 11.04.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Mgr. Květuše Vernerová,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.4/2014 konaného dne 24. 2. 2014 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.335/2016) Hlasování (usnesení č.336/2016) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.335/2016) Hlasování (usnesení č.336/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 17/2016 konaného dne 18.07.2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Libor Šimůnek, člen rady

Libor Šimůnek, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 06/2016 konaného dne 29.02. 2016 od 15:35 hodin v kanceláři paní starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.19/2012 konaného dne 24. 9. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.14/2013 konaného dne 8. 7. 2013 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.29/2011 konaného dne 12.12. 2011 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.386/2016)

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.386/2016) Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 20/2016 konaného dne 29. 08. 2016 od 15:31 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman,

Více

Lukáš Voleman, místostarosta, od 16:10 hod. Program jednání a stanoviska rady:

Lukáš Voleman, místostarosta, od 16:10 hod. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 05/2016 konaného dne 15.02. 2016 od 15:32 hodin v kanceláři paní starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Libor Šimůnek, člen rady Ing.

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.8/2014 konaného dne 23. 4. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta Ondrej

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.412/2016) Hlasování (usnesení č.413/2016) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.412/2016) Hlasování (usnesení č.413/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 21/2016 konaného dne 12. 09. 2016 od 15:31 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 03/2015 konaného dne 19.1.2015 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jan Sýkora, člen rady - příchod 15:40

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 14/2016 konaného dne 06.06.2016 od 15:34 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; Petr Matoušek, ředitel MKZ; Ing. Stanislav Bock, jednatel společnosti Lesy Bělá s.r.o.

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; Petr Matoušek, ředitel MKZ; Ing. Stanislav Bock, jednatel společnosti Lesy Bělá s.r.o. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.13/2014 konaného dne 30. 6. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Martin Toman, člen rady příchod

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.18/2014 konaného dne 25. 8. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady Libor Šimůnek, člen rady, od 16:00 hod. Program jednání a stanoviska rady:

Bc. Radek Fejfar, člen rady Libor Šimůnek, člen rady, od 16:00 hod. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 09/2016 konaného dne 30.03.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

MUDr. Zelený Martin Schváleno 13-0-0

MUDr. Zelený Martin Schváleno 13-0-0 Zápis ze 4. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 4. 6. 2014 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Tošovská Jitka, starostka Ing. Lomoz Milan Toman

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty.

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty. Město Horní Benešov USNESENÍ ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne 27.8.2008 v 6 00 hod. v kanceláři starosty. S R P E N 2008 Po projednání přednesených zpráv a rozpravy byla přijata

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.15/2014 konaného dne 21. 7. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.304/2016) Hlasování (usnesení č.305/2016) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.304/2016) Hlasování (usnesení č.305/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 16/2016 konaného dne 20.06.2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. 11/2013 konaného dne 3. 6. 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 25. 10. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky A. Štechová a V.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. 10/2013 konaného dne 20. 5. 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 2.11.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing.Kouba Rudolf Toman

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více