na víceúčelovém hřišti za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na víceúčelovém hřišti za rok 2011"

Transkript

1 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka /1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem. Ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu prostředky pro zajištění dopravní obslužnosti ve výši 730,-Kč na občana města, přičemž část těchto prostředků bude v souladu se schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji /1/12 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o poskytování informací za rok /1/12 Zastupitelstvo schvaluje uhrazení faktury firmy chmid ve výši ,- Kč za práce na víceúčelovém hřišti za rok /1/12 Zastupitelstvo schvaluje výdaj na pořízení nového počítače do městské knihovny včetně monitoru do výše ,- Kč /1/12 Zastupitelstvo v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem schvaluje uhrazení faktury K s.r.o. za separovaný odpad za období prosinec 2011 ve výši ,-Kč /1/12 Zastupitelstvo města v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem schváluje uhrazení faktury ýdrle projektová kancelář s.r.o. za vyhotovení projektové dokumentace na úpravu parku na náměstí ve výši ,-Kč /1/12 Zastupitelstvo města v souladu se schváleným rozpočtovým proivizoriem schaluje uhrazení faktury družení obcí Libereckkého kraje za členský příspěvek ve výši 3.413,80 Kč /1/12 Zastupitelstvo města souhlasí, aby místně příslušný stavební úřad přiděloval čísla popisná a evidenční, bez podání písemné žádosti o přidělení č.p (ev. č. ) u města Rychnova u Jablonce nad isou a to z důvodu urychlení a zjednodušení administrativy a vyřešení věci bez zbytečných průtahů /1/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zadat vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov včetně všech potřebných dokumentů na budovu městského úřadu /2/12 Zastupitelstvo města schválilo zadání poptávky studie, která budeřešit dodávku tepla do DP a možnosti úspor v tepelném hospodářství. Zastupitelstvo města pověřuje ing. Miroslava Žabku doplněním podmínek zadání této poptávky s termínem do /2/12 Zastupitelstvo města schválilo jednací řád městského zastupitelstva v Rychnova u Jablonce nad isou. chválení znění jednacího řádu je součástí zápisu z jednání zastupitelstva /2/12 Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle předloženého návrhu /2/12 Zastupitelstvo města schválilo změnu splátkového kalendáře ve věci prodeje pozemku č. 2475/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou manželům Jahodovým. ově bude měsíčná splátka činit 3.000,-Kč měsíčně. Bude uzavřen dodatek s tím, že se snižují splátky od /2/12 Zastupitelstvo města rozhodlo pozastavit výkon usnesení zastupitelstva města č. 9/1/12 ve věci zadání vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov včetně potřebných dokumentů na budovu městského úřadu /2/12 Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2012 a to ve všech vyhláškou určených titulech. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do na podatelnu městského úřadu viz. usnesení 14/2/12 viz. mimořádné zasedání

2 /2/12 Zastupitelstvo města schválilo převod klientské stanice Breeze Max 5000 a počítače včetně příslušenství do majetku Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad isou,příspěvková organizace /2/12 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok /2/12 Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti obce Držkov o snížení příspěvku na neinvestiční náklady za žáka navštěvujícího Základní školu v Rychnově u Jablonce nad /2/12 Zastupitelstvo isou pro rok 2011 městaa schválilo stanovuje rozpočet paušální na platbu rok ve 2012 výši dle 6.000,- ávrhu Kč rozpočtu za žáka a na rok. rok 2012, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí ,86 Kč, výdaje ,62 Kč. Vzniklý schodek ve výši ,76 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let (financování ve výši ,76 Kč). Zastupitelstvo města rozhodlo, že v paragrafu/položce 3319/5192 se příspěvek na Rychfest dělí tak, že 20 tis. Kč bude poskytnuto bez dalšího a 20 tis. Kč na pokrytí případné ztráty, dále bude poskytnut příspěvek ve váši 6.500,-Kč na akci RR II. na pokrytí případné ztráty. Zastupitelstvo města dále rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o paragraf/položku: 2212/5171, 2221/5171, 2321/5171, 3113/5171, 3314/5169 s tím, že do 20 tis. Kč je možné čerpat nutné provozní výdaje, 3326/ tis. Kč pouze ve věci na pamětní kámen cheybalových, 3429/6121, 3613/5171, 5512/5171, 3612/5171 s tím, že je možné čerpat do 200 tis. Kč na havárie a nutné opravy /2/12 Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města za rok /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo doplnit zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne takto: bod 8) se doplňuje o větu - Pan Dvořák dále sdělil: Chtěl bych říci komisi pro výběrová řízení, že není nejlepší vybrat cizí firmu i když nejlevnější. avrhuje komisi pro výběrové řízení, jestli by nebylo lepší oslovit nějakou místní firmu a domluvit s nima cenu. a to pan Žabka reagoval, že to nelze, že jsou daná kritéria pro výběr /3/12 Zastupitelstvo města schválilo zadání studie úspor v tepelném hospodářství dle předloženého materiálu. chválený text zadání studie tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města /3/12 Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad isou, věcně příslušné podle 6odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 b. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje v souladu s 55 odst.2 a za použití 47 odst.5 zákona č. 183/2006 b. upravené zadání 3. změny platného územního plánu města Rychnova u Jablonce nad isou /3/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku cca 386 m² č. 1055/1 za cenu 250 Kč za m² a pozemku č.1054 o výměře 148 m² za cenu 100 Kč za m² ing. Pavlů. oučasně zastupitelstvo revokuje usnesení č. 147/11/ /3/12 Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu Rychnov u Jablonce nad isou připravit vhodné pozemky o nejmenší minimální výměře půdního celku 3 ha. Tyto návrhy budou zaslány společnosti uhox s.r.o. s výzvou k podrobnému vysvětlení zamýšlené činnosti a firma bude pozvána na další jednání zastupitelstva. vzhledem k objemově schváleným položkám úkol trvá, plněno postupně

3 /3/12 Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PČ , IČ: jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojka na pozemku č. 2106/1 a 2107 v k.ú. i obci Rychnovu Jablonce nad isou, za jednorázovou úplatu /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou /3/12 Zastupitelstvo schvaluje úhradu ročního příspěvku družení hasičů Čech, Moravy a lezska, okrsek Frýdštejn ve výši 2000,- Kč v roce 2012 z položky 5222 v kapitole 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace. Ukládá finančnímu výboru zařadit úpravu Zastupitelstvo výše této položky schvaluje do nejbližšího věcnourozpočtového náplň položky opatření v kapitole 3314 činnosti /3/12 knihovnické ve výši ,- Kč podle předložené důvodové zprávy. Ukládá finančnímu výboru zařadit úpravu výše této položky do nejbližšího rozpočtového opatření /3/12 Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171( Opravy a udržování ) na výměnu dvou plynových kotlů v /3/12 ádražní 537 Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171( Opravy a udržování ) na generální opravu střešního pláště v ádražní /3/12 Zastupitelstvo města schválilo pořadí oprav komunikací a chodníků dle důležitosti navrhovaných v roce Tabulka priorit tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo postupovat ve věci zásobníku neuspokojených požadavků tak, že do zastupitelé zašlou doplnění navrhovaných akcí včetně výše částky, kterou navrhují uvolnit a následně do dalšího týdne, tedy do navrhnou priority a výši uvolněné částky na jednotlivé položky /3/12 Zastupitelstvo města doporučuje Radě města Rychnova u Jablonce nad isou uplatnit 50% slevu z nájemného obyvatelům v domě s pečovatelskou službou po dobu jednoho roku jako kompenzaci za dlouhodobě trvající závady /3/12 Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu připravit podklady pro výběrovéřízení na dodavatele elektrické energie /3/12 Zastupitelstvo pověřuje starostu města ing. Františka Chlouba zastupováním města Rychnova u Jablonce nad isou na valné hromadě V, a.s., konané dne i v případném náhradním termínu, a výkonem akcionářských práv města. Dále ukládá starostovi města projednat problematiku podmínek odkupu zařízení, kdy V a.s. nevyplácí městům a obcím 100% investic, jelikož zpětně požaduje povinný příspěvek měst a obcí mimo základní kapitál /4/12 Zastupitelstvo města schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou podle předloženého návrhu. chválený návrh tvoří přílohu k zápisu z jednání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 933/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou. trvá

4 /4/12 Zastupitelstvo města určilo prioritní akce, které se budou hradit z dosavadní rozpočtové rezervy takto: pořízení nového automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů - schválený výdaj ve výši 352 tis. Kč jako vlastní podíl k dotaci, navýšení částky na opravy komunikací schválený výdaj 800 tis. Kč, pořízení nových stolů do sálu Besedy schválený výdaj 100 tis. Kč a investice do bytu správce u víceúčelového sportovního hřiště schválený výdaj 100 tis. Kč /4/12 Zastupitelstvo města ukládá MěÚ upřesnit zbývající položky v navržených prioritách výdajů takto: vyčíslit náklady na rekonstrukci chodníku v nádražní ulici okolo parku u čp. 800, vysoutěžit opravu stropů v budově Malé školy, vysoutěžit úpravu park naproti domu čp /4/12 Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky ve výši 100 tis. Kč p. Tomsové a p. Palmové z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rekonstrukci střechy domu čp /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy se everočeskou vodárenskou společností, a.s. na prodej stavby Rychnov u Jablonce nad isou Lesní U potůčku kanalizace. chválený text smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy se everočeskou vodárenskou společností, a.s. na prodej stavby Rychnov u Jablonce nad isou Příkrá ul. kanalizace. chválený text smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města schvaluje odepsání pohledávky ve výši 133,- Kč za paní Kytýrovou Věrou za nedoplatek na služby za rok 2009, pohledávky ve výši 583,- Kč za paní Klímovou Věrou za nedoplatek na služby za rok 2009, pohledávky ve výši 2.720,- Kč za paní Eliášovou Jaroslavou za pokutu, za fakturu č. 01/95 a náklady řízení, pohledávky ve výši 8.799,- Kč za panem Koissem Františkem za dlužné nájemné a náklady řízení, pohledávky ve výši 6.493,40 za paní Šachovou Ludmilou za nedoplatek do FOR pro nedobytnost /4/12 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku družení hasičů Čech, Moravy a lezska, okrsek Frýdštejn ve výši 3000,- Kč. Ukládá finančnímu výboru zařadit tento výdaj do nejbližšího rozpočtového opatření. oučasně revokuje své usnesení č. 28/3/12 z /4/12 Zastupitelstvo města konstatuje, že je připraveno uzavřít dohodu o splátkách za dlužné nájemné s p. Klocouvou, výše splátek bude upřesněna na dalším jednání zastupitelstva, kam bude p. Klocová pozvána /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na pobyt p. Viliama Borovského v domě pro seniory v emilech.ukládá finančnímu výboru zařadit potřebnou částku do nejbližšího rozpočtového opatření. Dále ukládá starostovi vstoupit v jednání s panem Borovským nebo jeho příbuznými za účelem uhrazení příspěvku nebo neprodleného zajištění přihlášení k trvalému pobytu p. Borovského v emilech /4/12 Zastupitelstvo města na základě doporučení komise pro výběrová řízení vybrala za dodavatele tudie úspor v tepelném hospodářství v objektech napojených na kotelnu umístěnou v areálu Beseda, Rychnov u Jablonce nad isou firmu Energetické poradenství, s.r.o. Praha.

5 /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo povolit p. Mileně Klocové splácení nedoplatku na nájemném ve výši ,- Kč v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč, splatných vždy do konce kalendářního měsíce, počínaje měsícem květen 2012, od září 2012 bude činit splátka 1.500,-Kč. ebudou-li splátky placeny včas nebo ve správné výši, ztrácí tímto dlužník výhodu splátek a zůstatek dluhu se stává splatným najednou /5/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou společnosti AGECY TRAPORT, s.r.o. za ,-Kč /5/12 Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu /5/12 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.1. Příjmy einvestiční přijaté tranfery od krajů EU školám UZ ,52 dotace MŠMT einvestiční přijaté tranfery od krajů EU školám UZ ,68 dotace MŠMT Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp majetku ,00 prodej kanalizace Příkrá ,20

6 ilnice Opravy a udržování ,00 MZ 39/4/12 Výdaje Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost Kraj ,00 konečná částka dle smlouvy einvestiční dotace zřízeným PO EU školám UZ ,52 dotace MŠMT einvestiční dotace zřízeným PO EU školám UZ ,68 dotace MŠMT

7 knihovnické ákup ostatních služeb ,00 usn.zast. 29/3/12 Činnosti Ostatní zájmová činnost a rekreace einvestiční transfery O ,00 usn.zast. 45/4/12 - hasiči Frýdštejn Ostatní zájmová činnost a rekreace Budovy, haly a stavby ,00 usn.zast. 39/4/12 - byt správce Ostatní zdravotnická zařízení Plyn ,00 spočítáno na skutečnost

8 hospodářství - Beseda DHDM ,00 MZ 39/4/12 - stoly ebytové Požární ochrana Plyn ,00 spočítáno na skutečnost Požární ochrana Dopravní prostředky ,00 MZ 39/4/12 podíl k dotaci na nákup auta Činnost místní správy plyn ,00 spočítáno na skutečnost

9 Činnost místní správy Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným oraganizacím ,00 usn.rady 52/3/12 - Centrum pro zdravotně postižené, usn. MZ 161/12/11 M. Kratochvíl ,20 Příjmy ,20 Výdaje ,20 Financování , /5/12 Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti pozemkuč. 602/3 v k.ú. Pelikovice z České republiky na Město Rychnov u Jablonce nad isou. chválené znění smlouvy tvoří přílohu k zápisu /5/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 933/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou manželům Margolusovým za 170,-Kč/m2. áklady na vyhotovení geometrického plánu hradí manželé Margolusovi /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelikovice /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č o výměře 182 m2 a č o výměře 576 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou /5/12 Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribude, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PČ , IČ: jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojka na pozemkuč v k.ú. i obci Rychnov u Jablonce nad isou., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

10 /512 Zastupitelstvo rozhodlo realizovat ze zásobníku neuspokojených požadavků položku víceúčelové hřiště v alternativě s realizací jen části in-line dráhy. Za tím účelem uvolňuje ,- Kč z přebytku hospodaření minulého roku, které budou zařazeny do nejbližšího rozpočtového opatření /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 3+1 s příslušenstvím v č.p. 655, ul. ová v Rychnově u Jablonce nad isou, o celkové podlahové ploše 92 m2. Byt bude prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena musíčinit ,- Kč. abídky na koupi bytu je možno podávat v uzavřené obálce s označením soutěž byt č.p. 655 nejpozději do /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 1+1 bez příslušenství /WC na chodbě/ vč.p. 79, ul. Ještědská, 3. P, o celkové podlahové ploše 44,97 m2 vč. půdy a WC. Byt bude prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena musí činit ,- Kč. abídky na koupi bytu je možno podávat v uzavřené obálce s označením soutěž byt č.p. 79 nejpozději do /5/12 Zastupitelstvo města schválilo úhradu splátek členského podílu v BD Beseda, vztahujícího se k bytu č tak, že město uhradí jednorázově do splátky za měsíce prosinec 2011 a leden až květen 2012, celkem šest splátek po 1561,- Kč a dále bude hradit splátky podle splátkového kalendáře. Zastupitelstvo města dále schválilo finanční vypořádání s převodcem panem Davidem Koubovským tak, že město uhradí panu Koubovskému vypořádací podíl ve výši ,21 Kč s tím, že na toto vypořádání bude započtena pohledávka města ve výši ,- Kč, spočívající v podnájemném, které pan Koubovský inkasoval od podnájemnice paní Reginy Tulachové za období prosinec 2011 a leden až březen 2012 ve výši 5.000,- Kč měsíčně a v částce ,- Kč, představující zálohy na služby spojené s užíváním bytu, placené paní Reginou Tulachovou za stejné období. Zastupitelstvo města dále schválilo odkoupení pohledávky BD Beseda vůči panu Davidu Koubovskému ve výši ,- Kč za podmínky písemného uznání dluhu p. Koubovským. Tato pohledávka bude následně městem započtena na shora uvedený vypořádací podíl pana Koubovského. Výplata 5.000,- K /5/12 Zastupitelstvo schválilo odepsání automobilu Fiat Ducato PZ 3L z důvodu jeho technického stavu a neefektivní opravy. Ukládá MěÚ zajistit ekologickou likvidaci vozidla /6/12 Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky panu Tomáši Arnoštovi na rekonstrukci střechy domu č.p. 889 v Tovární ulici v Rychnově u Jablonce nad isou z úvěrového fondu na opravy a modernizaci bydlení č. 208/ ve výši ,- Kč. Půjčka bude úročena 3% p.a. a bude splatná měsíčními anuitními splátkami ve výši 3.300,-Kč do konce března 2016 se zahájením splácení 01/2013. Půjčka musí být vyčerpána nejpozději do a žadatel může půjčku použít maximálně na 50% celkové ceny rekonstrukce. Zastupitelstvo města současně vyhlašuje druhé kolo příjmu žádostí o půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve všech dotačních titulech s termínem podání žádostí do

11 /6/12 Zastupitelstvo města potvrzuje vůli pokračovat ve vzájemné spolupráci při přípravě a výstavbě inženýrských sítí v lokalitě Hranice s panem Jaroslavem Jindrou a Martinem Konečným. Ukládá MěÚ ve spolupráci s komisí pro výběrová řízení vypsat soutěž na dodávku projektu vodovodu, odkanalizování v předpokládaných variantách, plynu, veřejného osvětlení a komunikací v této lokalitě. připraveno, trvá

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplně 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem.

Více

schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji. víceúčelovém hřišti za rok 2011

schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji. víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.12.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.12.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.12.2009 Ověřitelé: MUDr. J. Zetek, R. Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, 11 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 16.11.2009

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.12.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.12.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.12.2011. Starosta města představil nové zastupitele Mgr. Petru Svobodovou a p. Tomáše Levinského, kteří také na místě složili

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Č.J.: 1572/05 US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: A) podle 94 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 8. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 8. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 8. 2010 Ověřitelé: Mgr. H. Zemínová, Ing. D. Hofrichter Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 USNESENÍ č. 20/5-11 Z I. s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2010, a to bez výhrad. II. s c

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více