na víceúčelovém hřišti za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na víceúčelovém hřišti za rok 2011"

Transkript

1 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka /1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem. Ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu prostředky pro zajištění dopravní obslužnosti ve výši 730,-Kč na občana města, přičemž část těchto prostředků bude v souladu se schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji /1/12 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o poskytování informací za rok /1/12 Zastupitelstvo schvaluje uhrazení faktury firmy chmid ve výši ,- Kč za práce na víceúčelovém hřišti za rok /1/12 Zastupitelstvo schvaluje výdaj na pořízení nového počítače do městské knihovny včetně monitoru do výše ,- Kč /1/12 Zastupitelstvo v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem schvaluje uhrazení faktury K s.r.o. za separovaný odpad za období prosinec 2011 ve výši ,-Kč /1/12 Zastupitelstvo města v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem schváluje uhrazení faktury ýdrle projektová kancelář s.r.o. za vyhotovení projektové dokumentace na úpravu parku na náměstí ve výši ,-Kč /1/12 Zastupitelstvo města v souladu se schváleným rozpočtovým proivizoriem schaluje uhrazení faktury družení obcí Libereckkého kraje za členský příspěvek ve výši 3.413,80 Kč /1/12 Zastupitelstvo města souhlasí, aby místně příslušný stavební úřad přiděloval čísla popisná a evidenční, bez podání písemné žádosti o přidělení č.p (ev. č. ) u města Rychnova u Jablonce nad isou a to z důvodu urychlení a zjednodušení administrativy a vyřešení věci bez zbytečných průtahů /1/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zadat vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov včetně všech potřebných dokumentů na budovu městského úřadu /2/12 Zastupitelstvo města schválilo zadání poptávky studie, která budeřešit dodávku tepla do DP a možnosti úspor v tepelném hospodářství. Zastupitelstvo města pověřuje ing. Miroslava Žabku doplněním podmínek zadání této poptávky s termínem do /2/12 Zastupitelstvo města schválilo jednací řád městského zastupitelstva v Rychnova u Jablonce nad isou. chválení znění jednacího řádu je součástí zápisu z jednání zastupitelstva /2/12 Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle předloženého návrhu /2/12 Zastupitelstvo města schválilo změnu splátkového kalendáře ve věci prodeje pozemku č. 2475/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou manželům Jahodovým. ově bude měsíčná splátka činit 3.000,-Kč měsíčně. Bude uzavřen dodatek s tím, že se snižují splátky od /2/12 Zastupitelstvo města rozhodlo pozastavit výkon usnesení zastupitelstva města č. 9/1/12 ve věci zadání vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov včetně potřebných dokumentů na budovu městského úřadu /2/12 Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2012 a to ve všech vyhláškou určených titulech. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do na podatelnu městského úřadu viz. usnesení 14/2/12 viz. mimořádné zasedání

2 /2/12 Zastupitelstvo města schválilo převod klientské stanice Breeze Max 5000 a počítače včetně příslušenství do majetku Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad isou,příspěvková organizace /2/12 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok /2/12 Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti obce Držkov o snížení příspěvku na neinvestiční náklady za žáka navštěvujícího Základní školu v Rychnově u Jablonce nad /2/12 Zastupitelstvo isou pro rok 2011 městaa schválilo stanovuje rozpočet paušální na platbu rok ve 2012 výši dle 6.000,- ávrhu Kč rozpočtu za žáka a na rok. rok 2012, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí ,86 Kč, výdaje ,62 Kč. Vzniklý schodek ve výši ,76 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let (financování ve výši ,76 Kč). Zastupitelstvo města rozhodlo, že v paragrafu/položce 3319/5192 se příspěvek na Rychfest dělí tak, že 20 tis. Kč bude poskytnuto bez dalšího a 20 tis. Kč na pokrytí případné ztráty, dále bude poskytnut příspěvek ve váši 6.500,-Kč na akci RR II. na pokrytí případné ztráty. Zastupitelstvo města dále rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o paragraf/položku: 2212/5171, 2221/5171, 2321/5171, 3113/5171, 3314/5169 s tím, že do 20 tis. Kč je možné čerpat nutné provozní výdaje, 3326/ tis. Kč pouze ve věci na pamětní kámen cheybalových, 3429/6121, 3613/5171, 5512/5171, 3612/5171 s tím, že je možné čerpat do 200 tis. Kč na havárie a nutné opravy /2/12 Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města za rok /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo doplnit zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne takto: bod 8) se doplňuje o větu - Pan Dvořák dále sdělil: Chtěl bych říci komisi pro výběrová řízení, že není nejlepší vybrat cizí firmu i když nejlevnější. avrhuje komisi pro výběrové řízení, jestli by nebylo lepší oslovit nějakou místní firmu a domluvit s nima cenu. a to pan Žabka reagoval, že to nelze, že jsou daná kritéria pro výběr /3/12 Zastupitelstvo města schválilo zadání studie úspor v tepelném hospodářství dle předloženého materiálu. chválený text zadání studie tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města /3/12 Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad isou, věcně příslušné podle 6odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 b. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje v souladu s 55 odst.2 a za použití 47 odst.5 zákona č. 183/2006 b. upravené zadání 3. změny platného územního plánu města Rychnova u Jablonce nad isou /3/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku cca 386 m² č. 1055/1 za cenu 250 Kč za m² a pozemku č.1054 o výměře 148 m² za cenu 100 Kč za m² ing. Pavlů. oučasně zastupitelstvo revokuje usnesení č. 147/11/ /3/12 Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu Rychnov u Jablonce nad isou připravit vhodné pozemky o nejmenší minimální výměře půdního celku 3 ha. Tyto návrhy budou zaslány společnosti uhox s.r.o. s výzvou k podrobnému vysvětlení zamýšlené činnosti a firma bude pozvána na další jednání zastupitelstva. vzhledem k objemově schváleným položkám úkol trvá, plněno postupně

3 /3/12 Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PČ , IČ: jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojka na pozemku č. 2106/1 a 2107 v k.ú. i obci Rychnovu Jablonce nad isou, za jednorázovou úplatu /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou /3/12 Zastupitelstvo schvaluje úhradu ročního příspěvku družení hasičů Čech, Moravy a lezska, okrsek Frýdštejn ve výši 2000,- Kč v roce 2012 z položky 5222 v kapitole 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace. Ukládá finančnímu výboru zařadit úpravu Zastupitelstvo výše této položky schvaluje do nejbližšího věcnourozpočtového náplň položky opatření v kapitole 3314 činnosti /3/12 knihovnické ve výši ,- Kč podle předložené důvodové zprávy. Ukládá finančnímu výboru zařadit úpravu výše této položky do nejbližšího rozpočtového opatření /3/12 Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171( Opravy a udržování ) na výměnu dvou plynových kotlů v /3/12 ádražní 537 Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171( Opravy a udržování ) na generální opravu střešního pláště v ádražní /3/12 Zastupitelstvo města schválilo pořadí oprav komunikací a chodníků dle důležitosti navrhovaných v roce Tabulka priorit tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo postupovat ve věci zásobníku neuspokojených požadavků tak, že do zastupitelé zašlou doplnění navrhovaných akcí včetně výše částky, kterou navrhují uvolnit a následně do dalšího týdne, tedy do navrhnou priority a výši uvolněné částky na jednotlivé položky /3/12 Zastupitelstvo města doporučuje Radě města Rychnova u Jablonce nad isou uplatnit 50% slevu z nájemného obyvatelům v domě s pečovatelskou službou po dobu jednoho roku jako kompenzaci za dlouhodobě trvající závady /3/12 Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu připravit podklady pro výběrovéřízení na dodavatele elektrické energie /3/12 Zastupitelstvo pověřuje starostu města ing. Františka Chlouba zastupováním města Rychnova u Jablonce nad isou na valné hromadě V, a.s., konané dne i v případném náhradním termínu, a výkonem akcionářských práv města. Dále ukládá starostovi města projednat problematiku podmínek odkupu zařízení, kdy V a.s. nevyplácí městům a obcím 100% investic, jelikož zpětně požaduje povinný příspěvek měst a obcí mimo základní kapitál /4/12 Zastupitelstvo města schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou podle předloženého návrhu. chválený návrh tvoří přílohu k zápisu z jednání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 933/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou. trvá

4 /4/12 Zastupitelstvo města určilo prioritní akce, které se budou hradit z dosavadní rozpočtové rezervy takto: pořízení nového automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů - schválený výdaj ve výši 352 tis. Kč jako vlastní podíl k dotaci, navýšení částky na opravy komunikací schválený výdaj 800 tis. Kč, pořízení nových stolů do sálu Besedy schválený výdaj 100 tis. Kč a investice do bytu správce u víceúčelového sportovního hřiště schválený výdaj 100 tis. Kč /4/12 Zastupitelstvo města ukládá MěÚ upřesnit zbývající položky v navržených prioritách výdajů takto: vyčíslit náklady na rekonstrukci chodníku v nádražní ulici okolo parku u čp. 800, vysoutěžit opravu stropů v budově Malé školy, vysoutěžit úpravu park naproti domu čp /4/12 Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky ve výši 100 tis. Kč p. Tomsové a p. Palmové z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rekonstrukci střechy domu čp /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy se everočeskou vodárenskou společností, a.s. na prodej stavby Rychnov u Jablonce nad isou Lesní U potůčku kanalizace. chválený text smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy se everočeskou vodárenskou společností, a.s. na prodej stavby Rychnov u Jablonce nad isou Příkrá ul. kanalizace. chválený text smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města schvaluje odepsání pohledávky ve výši 133,- Kč za paní Kytýrovou Věrou za nedoplatek na služby za rok 2009, pohledávky ve výši 583,- Kč za paní Klímovou Věrou za nedoplatek na služby za rok 2009, pohledávky ve výši 2.720,- Kč za paní Eliášovou Jaroslavou za pokutu, za fakturu č. 01/95 a náklady řízení, pohledávky ve výši 8.799,- Kč za panem Koissem Františkem za dlužné nájemné a náklady řízení, pohledávky ve výši 6.493,40 za paní Šachovou Ludmilou za nedoplatek do FOR pro nedobytnost /4/12 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku družení hasičů Čech, Moravy a lezska, okrsek Frýdštejn ve výši 3000,- Kč. Ukládá finančnímu výboru zařadit tento výdaj do nejbližšího rozpočtového opatření. oučasně revokuje své usnesení č. 28/3/12 z /4/12 Zastupitelstvo města konstatuje, že je připraveno uzavřít dohodu o splátkách za dlužné nájemné s p. Klocouvou, výše splátek bude upřesněna na dalším jednání zastupitelstva, kam bude p. Klocová pozvána /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na pobyt p. Viliama Borovského v domě pro seniory v emilech.ukládá finančnímu výboru zařadit potřebnou částku do nejbližšího rozpočtového opatření. Dále ukládá starostovi vstoupit v jednání s panem Borovským nebo jeho příbuznými za účelem uhrazení příspěvku nebo neprodleného zajištění přihlášení k trvalému pobytu p. Borovského v emilech /4/12 Zastupitelstvo města na základě doporučení komise pro výběrová řízení vybrala za dodavatele tudie úspor v tepelném hospodářství v objektech napojených na kotelnu umístěnou v areálu Beseda, Rychnov u Jablonce nad isou firmu Energetické poradenství, s.r.o. Praha.

5 /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo povolit p. Mileně Klocové splácení nedoplatku na nájemném ve výši ,- Kč v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč, splatných vždy do konce kalendářního měsíce, počínaje měsícem květen 2012, od září 2012 bude činit splátka 1.500,-Kč. ebudou-li splátky placeny včas nebo ve správné výši, ztrácí tímto dlužník výhodu splátek a zůstatek dluhu se stává splatným najednou /5/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou společnosti AGECY TRAPORT, s.r.o. za ,-Kč /5/12 Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu /5/12 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.1. Příjmy einvestiční přijaté tranfery od krajů EU školám UZ ,52 dotace MŠMT einvestiční přijaté tranfery od krajů EU školám UZ ,68 dotace MŠMT Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp majetku ,00 prodej kanalizace Příkrá ,20

6 ilnice Opravy a udržování ,00 MZ 39/4/12 Výdaje Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost Kraj ,00 konečná částka dle smlouvy einvestiční dotace zřízeným PO EU školám UZ ,52 dotace MŠMT einvestiční dotace zřízeným PO EU školám UZ ,68 dotace MŠMT

7 knihovnické ákup ostatních služeb ,00 usn.zast. 29/3/12 Činnosti Ostatní zájmová činnost a rekreace einvestiční transfery O ,00 usn.zast. 45/4/12 - hasiči Frýdštejn Ostatní zájmová činnost a rekreace Budovy, haly a stavby ,00 usn.zast. 39/4/12 - byt správce Ostatní zdravotnická zařízení Plyn ,00 spočítáno na skutečnost

8 hospodářství - Beseda DHDM ,00 MZ 39/4/12 - stoly ebytové Požární ochrana Plyn ,00 spočítáno na skutečnost Požární ochrana Dopravní prostředky ,00 MZ 39/4/12 podíl k dotaci na nákup auta Činnost místní správy plyn ,00 spočítáno na skutečnost

9 Činnost místní správy Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným oraganizacím ,00 usn.rady 52/3/12 - Centrum pro zdravotně postižené, usn. MZ 161/12/11 M. Kratochvíl ,20 Příjmy ,20 Výdaje ,20 Financování , /5/12 Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti pozemkuč. 602/3 v k.ú. Pelikovice z České republiky na Město Rychnov u Jablonce nad isou. chválené znění smlouvy tvoří přílohu k zápisu /5/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 933/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou manželům Margolusovým za 170,-Kč/m2. áklady na vyhotovení geometrického plánu hradí manželé Margolusovi /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelikovice /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č o výměře 182 m2 a č o výměře 576 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou /5/12 Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribude, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PČ , IČ: jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojka na pozemkuč v k.ú. i obci Rychnov u Jablonce nad isou., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

10 /512 Zastupitelstvo rozhodlo realizovat ze zásobníku neuspokojených požadavků položku víceúčelové hřiště v alternativě s realizací jen části in-line dráhy. Za tím účelem uvolňuje ,- Kč z přebytku hospodaření minulého roku, které budou zařazeny do nejbližšího rozpočtového opatření /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 3+1 s příslušenstvím v č.p. 655, ul. ová v Rychnově u Jablonce nad isou, o celkové podlahové ploše 92 m2. Byt bude prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena musíčinit ,- Kč. abídky na koupi bytu je možno podávat v uzavřené obálce s označením soutěž byt č.p. 655 nejpozději do /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 1+1 bez příslušenství /WC na chodbě/ vč.p. 79, ul. Ještědská, 3. P, o celkové podlahové ploše 44,97 m2 vč. půdy a WC. Byt bude prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena musí činit ,- Kč. abídky na koupi bytu je možno podávat v uzavřené obálce s označením soutěž byt č.p. 79 nejpozději do /5/12 Zastupitelstvo města schválilo úhradu splátek členského podílu v BD Beseda, vztahujícího se k bytu č tak, že město uhradí jednorázově do splátky za měsíce prosinec 2011 a leden až květen 2012, celkem šest splátek po 1561,- Kč a dále bude hradit splátky podle splátkového kalendáře. Zastupitelstvo města dále schválilo finanční vypořádání s převodcem panem Davidem Koubovským tak, že město uhradí panu Koubovskému vypořádací podíl ve výši ,21 Kč s tím, že na toto vypořádání bude započtena pohledávka města ve výši ,- Kč, spočívající v podnájemném, které pan Koubovský inkasoval od podnájemnice paní Reginy Tulachové za období prosinec 2011 a leden až březen 2012 ve výši 5.000,- Kč měsíčně a v částce ,- Kč, představující zálohy na služby spojené s užíváním bytu, placené paní Reginou Tulachovou za stejné období. Zastupitelstvo města dále schválilo odkoupení pohledávky BD Beseda vůči panu Davidu Koubovskému ve výši ,- Kč za podmínky písemného uznání dluhu p. Koubovským. Tato pohledávka bude následně městem započtena na shora uvedený vypořádací podíl pana Koubovského. Výplata 5.000,- K /5/12 Zastupitelstvo schválilo odepsání automobilu Fiat Ducato PZ 3L z důvodu jeho technického stavu a neefektivní opravy. Ukládá MěÚ zajistit ekologickou likvidaci vozidla /6/12 Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky panu Tomáši Arnoštovi na rekonstrukci střechy domu č.p. 889 v Tovární ulici v Rychnově u Jablonce nad isou z úvěrového fondu na opravy a modernizaci bydlení č. 208/ ve výši ,- Kč. Půjčka bude úročena 3% p.a. a bude splatná měsíčními anuitními splátkami ve výši 3.300,-Kč do konce března 2016 se zahájením splácení 01/2013. Půjčka musí být vyčerpána nejpozději do a žadatel může půjčku použít maximálně na 50% celkové ceny rekonstrukce. Zastupitelstvo města současně vyhlašuje druhé kolo příjmu žádostí o půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve všech dotačních titulech s termínem podání žádostí do

11 /6/12 Zastupitelstvo města potvrzuje vůli pokračovat ve vzájemné spolupráci při přípravě a výstavbě inženýrských sítí v lokalitě Hranice s panem Jaroslavem Jindrou a Martinem Konečným. Ukládá MěÚ ve spolupráci s komisí pro výběrová řízení vypsat soutěž na dodávku projektu vodovodu, odkanalizování v předpokládaných variantách, plynu, veřejného osvětlení a komunikací v této lokalitě. připraveno, trvá

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplně 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem.

Více

schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji. víceúčelovém hřišti za rok 2011

schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji. víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.12.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.12.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.12.2009 Ověřitelé: MUDr. J. Zetek, R. Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, 11 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 16.11.2009

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.12.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.12.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.12.2011. Starosta města představil nové zastupitele Mgr. Petru Svobodovou a p. Tomáše Levinského, kteří také na místě složili

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 9. 11. 2016 USNESENÍ č. 68/05-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 35/2016 par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. David Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Č.J.: 1572/05 US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: A) podle 94 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník)

Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) USNESENÍ 42. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 24.10.2016 Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočet Městského centra kultury

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 8. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 8. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 8. 2010 Ověřitelé: Mgr. H. Zemínová, Ing. D. Hofrichter Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více