na víceúčelovém hřišti za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na víceúčelovém hřišti za rok 2011"

Transkript

1 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka /1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem. Ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu prostředky pro zajištění dopravní obslužnosti ve výši 730,-Kč na občana města, přičemž část těchto prostředků bude v souladu se schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji /1/12 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o poskytování informací za rok /1/12 Zastupitelstvo schvaluje uhrazení faktury firmy chmid ve výši ,- Kč za práce na víceúčelovém hřišti za rok /1/12 Zastupitelstvo schvaluje výdaj na pořízení nového počítače do městské knihovny včetně monitoru do výše ,- Kč /1/12 Zastupitelstvo v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem schvaluje uhrazení faktury K s.r.o. za separovaný odpad za období prosinec 2011 ve výši ,-Kč /1/12 Zastupitelstvo města v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem schváluje uhrazení faktury ýdrle projektová kancelář s.r.o. za vyhotovení projektové dokumentace na úpravu parku na náměstí ve výši ,-Kč /1/12 Zastupitelstvo města v souladu se schváleným rozpočtovým proivizoriem schaluje uhrazení faktury družení obcí Libereckkého kraje za členský příspěvek ve výši 3.413,80 Kč /1/12 Zastupitelstvo města souhlasí, aby místně příslušný stavební úřad přiděloval čísla popisná a evidenční, bez podání písemné žádosti o přidělení č.p (ev. č. ) u města Rychnova u Jablonce nad isou a to z důvodu urychlení a zjednodušení administrativy a vyřešení věci bez zbytečných průtahů /1/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zadat vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov včetně všech potřebných dokumentů na budovu městského úřadu /2/12 Zastupitelstvo města schválilo zadání poptávky studie, která budeřešit dodávku tepla do DP a možnosti úspor v tepelném hospodářství. Zastupitelstvo města pověřuje ing. Miroslava Žabku doplněním podmínek zadání této poptávky s termínem do /2/12 Zastupitelstvo města schválilo jednací řád městského zastupitelstva v Rychnova u Jablonce nad isou. chválení znění jednacího řádu je součástí zápisu z jednání zastupitelstva /2/12 Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle předloženého návrhu /2/12 Zastupitelstvo města schválilo změnu splátkového kalendáře ve věci prodeje pozemku č. 2475/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou manželům Jahodovým. ově bude měsíčná splátka činit 3.000,-Kč měsíčně. Bude uzavřen dodatek s tím, že se snižují splátky od /2/12 Zastupitelstvo města rozhodlo pozastavit výkon usnesení zastupitelstva města č. 9/1/12 ve věci zadání vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov včetně potřebných dokumentů na budovu městského úřadu /2/12 Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2012 a to ve všech vyhláškou určených titulech. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do na podatelnu městského úřadu viz. usnesení 14/2/12 viz. mimořádné zasedání

2 /2/12 Zastupitelstvo města schválilo převod klientské stanice Breeze Max 5000 a počítače včetně příslušenství do majetku Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad isou,příspěvková organizace /2/12 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok /2/12 Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti obce Držkov o snížení příspěvku na neinvestiční náklady za žáka navštěvujícího Základní školu v Rychnově u Jablonce nad /2/12 Zastupitelstvo isou pro rok 2011 městaa schválilo stanovuje rozpočet paušální na platbu rok ve 2012 výši dle 6.000,- ávrhu Kč rozpočtu za žáka a na rok. rok 2012, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí ,86 Kč, výdaje ,62 Kč. Vzniklý schodek ve výši ,76 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let (financování ve výši ,76 Kč). Zastupitelstvo města rozhodlo, že v paragrafu/položce 3319/5192 se příspěvek na Rychfest dělí tak, že 20 tis. Kč bude poskytnuto bez dalšího a 20 tis. Kč na pokrytí případné ztráty, dále bude poskytnut příspěvek ve váši 6.500,-Kč na akci RR II. na pokrytí případné ztráty. Zastupitelstvo města dále rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o paragraf/položku: 2212/5171, 2221/5171, 2321/5171, 3113/5171, 3314/5169 s tím, že do 20 tis. Kč je možné čerpat nutné provozní výdaje, 3326/ tis. Kč pouze ve věci na pamětní kámen cheybalových, 3429/6121, 3613/5171, 5512/5171, 3612/5171 s tím, že je možné čerpat do 200 tis. Kč na havárie a nutné opravy /2/12 Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města za rok /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo doplnit zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne takto: bod 8) se doplňuje o větu - Pan Dvořák dále sdělil: Chtěl bych říci komisi pro výběrová řízení, že není nejlepší vybrat cizí firmu i když nejlevnější. avrhuje komisi pro výběrové řízení, jestli by nebylo lepší oslovit nějakou místní firmu a domluvit s nima cenu. a to pan Žabka reagoval, že to nelze, že jsou daná kritéria pro výběr /3/12 Zastupitelstvo města schválilo zadání studie úspor v tepelném hospodářství dle předloženého materiálu. chválený text zadání studie tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města /3/12 Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad isou, věcně příslušné podle 6odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 b. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje v souladu s 55 odst.2 a za použití 47 odst.5 zákona č. 183/2006 b. upravené zadání 3. změny platného územního plánu města Rychnova u Jablonce nad isou /3/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku cca 386 m² č. 1055/1 za cenu 250 Kč za m² a pozemku č.1054 o výměře 148 m² za cenu 100 Kč za m² ing. Pavlů. oučasně zastupitelstvo revokuje usnesení č. 147/11/ /3/12 Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu Rychnov u Jablonce nad isou připravit vhodné pozemky o nejmenší minimální výměře půdního celku 3 ha. Tyto návrhy budou zaslány společnosti uhox s.r.o. s výzvou k podrobnému vysvětlení zamýšlené činnosti a firma bude pozvána na další jednání zastupitelstva. vzhledem k objemově schváleným položkám úkol trvá, plněno postupně

3 /3/12 Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PČ , IČ: jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojka na pozemku č. 2106/1 a 2107 v k.ú. i obci Rychnovu Jablonce nad isou, za jednorázovou úplatu /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou /3/12 Zastupitelstvo schvaluje úhradu ročního příspěvku družení hasičů Čech, Moravy a lezska, okrsek Frýdštejn ve výši 2000,- Kč v roce 2012 z položky 5222 v kapitole 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace. Ukládá finančnímu výboru zařadit úpravu Zastupitelstvo výše této položky schvaluje do nejbližšího věcnourozpočtového náplň položky opatření v kapitole 3314 činnosti /3/12 knihovnické ve výši ,- Kč podle předložené důvodové zprávy. Ukládá finančnímu výboru zařadit úpravu výše této položky do nejbližšího rozpočtového opatření /3/12 Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171( Opravy a udržování ) na výměnu dvou plynových kotlů v /3/12 ádražní 537 Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171( Opravy a udržování ) na generální opravu střešního pláště v ádražní /3/12 Zastupitelstvo města schválilo pořadí oprav komunikací a chodníků dle důležitosti navrhovaných v roce Tabulka priorit tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva /3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo postupovat ve věci zásobníku neuspokojených požadavků tak, že do zastupitelé zašlou doplnění navrhovaných akcí včetně výše částky, kterou navrhují uvolnit a následně do dalšího týdne, tedy do navrhnou priority a výši uvolněné částky na jednotlivé položky /3/12 Zastupitelstvo města doporučuje Radě města Rychnova u Jablonce nad isou uplatnit 50% slevu z nájemného obyvatelům v domě s pečovatelskou službou po dobu jednoho roku jako kompenzaci za dlouhodobě trvající závady /3/12 Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu připravit podklady pro výběrovéřízení na dodavatele elektrické energie /3/12 Zastupitelstvo pověřuje starostu města ing. Františka Chlouba zastupováním města Rychnova u Jablonce nad isou na valné hromadě V, a.s., konané dne i v případném náhradním termínu, a výkonem akcionářských práv města. Dále ukládá starostovi města projednat problematiku podmínek odkupu zařízení, kdy V a.s. nevyplácí městům a obcím 100% investic, jelikož zpětně požaduje povinný příspěvek měst a obcí mimo základní kapitál /4/12 Zastupitelstvo města schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou podle předloženého návrhu. chválený návrh tvoří přílohu k zápisu z jednání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 933/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou. trvá

4 /4/12 Zastupitelstvo města určilo prioritní akce, které se budou hradit z dosavadní rozpočtové rezervy takto: pořízení nového automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů - schválený výdaj ve výši 352 tis. Kč jako vlastní podíl k dotaci, navýšení částky na opravy komunikací schválený výdaj 800 tis. Kč, pořízení nových stolů do sálu Besedy schválený výdaj 100 tis. Kč a investice do bytu správce u víceúčelového sportovního hřiště schválený výdaj 100 tis. Kč /4/12 Zastupitelstvo města ukládá MěÚ upřesnit zbývající položky v navržených prioritách výdajů takto: vyčíslit náklady na rekonstrukci chodníku v nádražní ulici okolo parku u čp. 800, vysoutěžit opravu stropů v budově Malé školy, vysoutěžit úpravu park naproti domu čp /4/12 Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky ve výši 100 tis. Kč p. Tomsové a p. Palmové z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rekonstrukci střechy domu čp /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy se everočeskou vodárenskou společností, a.s. na prodej stavby Rychnov u Jablonce nad isou Lesní U potůčku kanalizace. chválený text smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy se everočeskou vodárenskou společností, a.s. na prodej stavby Rychnov u Jablonce nad isou Příkrá ul. kanalizace. chválený text smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva /4/12 Zastupitelstvo města schvaluje odepsání pohledávky ve výši 133,- Kč za paní Kytýrovou Věrou za nedoplatek na služby za rok 2009, pohledávky ve výši 583,- Kč za paní Klímovou Věrou za nedoplatek na služby za rok 2009, pohledávky ve výši 2.720,- Kč za paní Eliášovou Jaroslavou za pokutu, za fakturu č. 01/95 a náklady řízení, pohledávky ve výši 8.799,- Kč za panem Koissem Františkem za dlužné nájemné a náklady řízení, pohledávky ve výši 6.493,40 za paní Šachovou Ludmilou za nedoplatek do FOR pro nedobytnost /4/12 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku družení hasičů Čech, Moravy a lezska, okrsek Frýdštejn ve výši 3000,- Kč. Ukládá finančnímu výboru zařadit tento výdaj do nejbližšího rozpočtového opatření. oučasně revokuje své usnesení č. 28/3/12 z /4/12 Zastupitelstvo města konstatuje, že je připraveno uzavřít dohodu o splátkách za dlužné nájemné s p. Klocouvou, výše splátek bude upřesněna na dalším jednání zastupitelstva, kam bude p. Klocová pozvána /4/12 Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na pobyt p. Viliama Borovského v domě pro seniory v emilech.ukládá finančnímu výboru zařadit potřebnou částku do nejbližšího rozpočtového opatření. Dále ukládá starostovi vstoupit v jednání s panem Borovským nebo jeho příbuznými za účelem uhrazení příspěvku nebo neprodleného zajištění přihlášení k trvalému pobytu p. Borovského v emilech /4/12 Zastupitelstvo města na základě doporučení komise pro výběrová řízení vybrala za dodavatele tudie úspor v tepelném hospodářství v objektech napojených na kotelnu umístěnou v areálu Beseda, Rychnov u Jablonce nad isou firmu Energetické poradenství, s.r.o. Praha.

5 /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo povolit p. Mileně Klocové splácení nedoplatku na nájemném ve výši ,- Kč v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč, splatných vždy do konce kalendářního měsíce, počínaje měsícem květen 2012, od září 2012 bude činit splátka 1.500,-Kč. ebudou-li splátky placeny včas nebo ve správné výši, ztrácí tímto dlužník výhodu splátek a zůstatek dluhu se stává splatným najednou /5/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou společnosti AGECY TRAPORT, s.r.o. za ,-Kč /5/12 Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu /5/12 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.1. Příjmy einvestiční přijaté tranfery od krajů EU školám UZ ,52 dotace MŠMT einvestiční přijaté tranfery od krajů EU školám UZ ,68 dotace MŠMT Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp majetku ,00 prodej kanalizace Příkrá ,20

6 ilnice Opravy a udržování ,00 MZ 39/4/12 Výdaje Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost Kraj ,00 konečná částka dle smlouvy einvestiční dotace zřízeným PO EU školám UZ ,52 dotace MŠMT einvestiční dotace zřízeným PO EU školám UZ ,68 dotace MŠMT

7 knihovnické ákup ostatních služeb ,00 usn.zast. 29/3/12 Činnosti Ostatní zájmová činnost a rekreace einvestiční transfery O ,00 usn.zast. 45/4/12 - hasiči Frýdštejn Ostatní zájmová činnost a rekreace Budovy, haly a stavby ,00 usn.zast. 39/4/12 - byt správce Ostatní zdravotnická zařízení Plyn ,00 spočítáno na skutečnost

8 hospodářství - Beseda DHDM ,00 MZ 39/4/12 - stoly ebytové Požární ochrana Plyn ,00 spočítáno na skutečnost Požární ochrana Dopravní prostředky ,00 MZ 39/4/12 podíl k dotaci na nákup auta Činnost místní správy plyn ,00 spočítáno na skutečnost

9 Činnost místní správy Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným oraganizacím ,00 usn.rady 52/3/12 - Centrum pro zdravotně postižené, usn. MZ 161/12/11 M. Kratochvíl ,20 Příjmy ,20 Výdaje ,20 Financování , /5/12 Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti pozemkuč. 602/3 v k.ú. Pelikovice z České republiky na Město Rychnov u Jablonce nad isou. chválené znění smlouvy tvoří přílohu k zápisu /5/12 Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 933/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou manželům Margolusovým za 170,-Kč/m2. áklady na vyhotovení geometrického plánu hradí manželé Margolusovi /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelikovice /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č o výměře 182 m2 a č o výměře 576 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad isou /5/12 Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribude, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PČ , IČ: jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojka na pozemkuč v k.ú. i obci Rychnov u Jablonce nad isou., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

10 /512 Zastupitelstvo rozhodlo realizovat ze zásobníku neuspokojených požadavků položku víceúčelové hřiště v alternativě s realizací jen části in-line dráhy. Za tím účelem uvolňuje ,- Kč z přebytku hospodaření minulého roku, které budou zařazeny do nejbližšího rozpočtového opatření /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 3+1 s příslušenstvím v č.p. 655, ul. ová v Rychnově u Jablonce nad isou, o celkové podlahové ploše 92 m2. Byt bude prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena musíčinit ,- Kč. abídky na koupi bytu je možno podávat v uzavřené obálce s označením soutěž byt č.p. 655 nejpozději do /5/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 1+1 bez příslušenství /WC na chodbě/ vč.p. 79, ul. Ještědská, 3. P, o celkové podlahové ploše 44,97 m2 vč. půdy a WC. Byt bude prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena musí činit ,- Kč. abídky na koupi bytu je možno podávat v uzavřené obálce s označením soutěž byt č.p. 79 nejpozději do /5/12 Zastupitelstvo města schválilo úhradu splátek členského podílu v BD Beseda, vztahujícího se k bytu č tak, že město uhradí jednorázově do splátky za měsíce prosinec 2011 a leden až květen 2012, celkem šest splátek po 1561,- Kč a dále bude hradit splátky podle splátkového kalendáře. Zastupitelstvo města dále schválilo finanční vypořádání s převodcem panem Davidem Koubovským tak, že město uhradí panu Koubovskému vypořádací podíl ve výši ,21 Kč s tím, že na toto vypořádání bude započtena pohledávka města ve výši ,- Kč, spočívající v podnájemném, které pan Koubovský inkasoval od podnájemnice paní Reginy Tulachové za období prosinec 2011 a leden až březen 2012 ve výši 5.000,- Kč měsíčně a v částce ,- Kč, představující zálohy na služby spojené s užíváním bytu, placené paní Reginou Tulachovou za stejné období. Zastupitelstvo města dále schválilo odkoupení pohledávky BD Beseda vůči panu Davidu Koubovskému ve výši ,- Kč za podmínky písemného uznání dluhu p. Koubovským. Tato pohledávka bude následně městem započtena na shora uvedený vypořádací podíl pana Koubovského. Výplata 5.000,- K /5/12 Zastupitelstvo schválilo odepsání automobilu Fiat Ducato PZ 3L z důvodu jeho technického stavu a neefektivní opravy. Ukládá MěÚ zajistit ekologickou likvidaci vozidla /6/12 Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky panu Tomáši Arnoštovi na rekonstrukci střechy domu č.p. 889 v Tovární ulici v Rychnově u Jablonce nad isou z úvěrového fondu na opravy a modernizaci bydlení č. 208/ ve výši ,- Kč. Půjčka bude úročena 3% p.a. a bude splatná měsíčními anuitními splátkami ve výši 3.300,-Kč do konce března 2016 se zahájením splácení 01/2013. Půjčka musí být vyčerpána nejpozději do a žadatel může půjčku použít maximálně na 50% celkové ceny rekonstrukce. Zastupitelstvo města současně vyhlašuje druhé kolo příjmu žádostí o půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve všech dotačních titulech s termínem podání žádostí do

11 /6/12 Zastupitelstvo města potvrzuje vůli pokračovat ve vzájemné spolupráci při přípravě a výstavbě inženýrských sítí v lokalitě Hranice s panem Jaroslavem Jindrou a Martinem Konečným. Ukládá MěÚ ve spolupráci s komisí pro výběrová řízení vypsat soutěž na dodávku projektu vodovodu, odkanalizování v předpokládaných variantách, plynu, veřejného osvětlení a komunikací v této lokalitě. připraveno, trvá

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více