Role sociáln. SP je členem. multidisciplinárn. týmu, který poskytuje paliativní. rodiny v psychosoc.kontextu.uplat. Podpora psychosociáln

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Role sociáln. SP je členem. multidisciplinárn. týmu, který poskytuje paliativní. rodiny v psychosoc.kontextu.uplat. Podpora psychosociáln"

Transkript

1 Role sociáln lního pracovníka ( SP )) v domácí hospicové péči: SP je členem multidisciplinárn rního týmu, který poskytuje paliativní péči. Hlavním m zájmemz se stává zlepšen ení kvality života nemocného a jeho rodiny v psychosoc.kontextu.uplat.kontextu.uplatňují se zde tři t i známé principy sociáln lní práce, a to: Pomoc poskytování informací o dostupných zdravotně-soci sociálních službách, pomoc při p i výběru a kombinaci případných p padných služeb, možnosti finanční podpory ze strany státu tu V rámci r poradenství pro pozůstal stalé např.. pomoc s organizací pohřbu.. Podpora psychosociáln lní(doprovázení nemocného a jeho rodiny, příprava prava na budoucí ztrátu, tu, pomoc při p i překonp ekonávání komunikačích bariér, r, pomoc při p i urovnávání vztahů v rodině, etc. Provázen zení - rodiny, rozhovor s rodinou, sdílen lení.

2 Role SP v domácí hospicové péči SP mám svým postojem vyjadřovat opravdový zájem o osobnost i potíže e klienta Klíčov ové postoje SP individualizace tzn. odložit stereotypy a předsudkyp - nehodnotící postoj neposuzovat moráln lní úroveň klienta - respekt vůči i právu na sebeurčen ení klienta - zachování důvěrnosti vztahu - akceptace - empatie

3 Sociáln lní poradenství v domácí hospicové péči Poradenství jakákoli koli situace, v nížn jedna osoba pomáhá druhé-podstata poradenství spočívá ve způsobu pomoci Pomocí může e být povzbuzení k nějakn jakému rozhodnutí Zásady poradenství: - Poradenství (P)se musířídit uznávaným etickým kodexem - mělo by být prováděno cílevc levědomě a mělo m by mít m stanovený cílc - cílem P by měla m být autonomie klienta - P by mělo m být podporováno inspirativním m a povzbuzujícím prostřec ecím,, ve kterém m se očeko ekává, že e dovednosti budou získávány a využívány( ny(přiležitostiitosti ke vzdělávání, výcviku) - P by mělo m podléhat supervizi

4 Sociáln lní poradenství v domácí hospicové péče Mezi tři t i základnz kladní prvky nedirektivního poradenství patří: 1) Schopnost respektovat druhé 2) Empatie(vnímat mat přesnp esně pocity, které zakouší druhá osoba) 3) Opravdovost tzn. být sami sebou

5 Sociáln lní poradenství v domácí hospicové péče Pozornost naší péče e je zaměř ěřena na celou rodinu nejen na osobu nemocného (středobodem zdravotníků je pacient,kterému je věnovv nován n veškerý čas i péče p e a pouze pokud budeme mít m čas, budeme jej věnovat v členům m rodiny) v paliativní péči i pracujeme s lidmi, kteří čelí obrovským životním m změnám, m, mají potřebu hovořit o mnoha věcech v (ze strany SP zde jde předevp edevším m o sdílen lení nežřešen ení,, o naslouchání než pronáš ášení rad) Pracovníci, ci, kteří nemocné navštěvuji, vuji, jsou většinou při p i svých návštěvách n odkázání pouze sami na sebe-(tento sebe typ práce vyžaduje osobnost, kter aduje osobnost, která je dostatečně sebejistá,, schopna se rozhodovat, unést, tolerovat a zmírňovat napětí v rodině)

6 Nejčast astěji kladené otázky v domácí hospicové péči: Okruh a rozsah důled ležitých osobních překp ekážek v práci Doprovod Pracovní volno k doprovodu rodinného příslup slušníka do zdravotnického zařízen zení k vyšet etření nebo ošeto etření se poskytne jednomu z rodinných příslup slušníků na nezbytně dlouhou dobu, nejvýše e však v na 1 den Úmrtí Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na 2 dny při p úmrtí manžela, druha, dítěte d te a na další den k účasti na pohřbu 1 den k účasti na pohřbu rodiče, sourozence a zaměstnance (někdy můžm ůže e stanovit lepší podmínky např.. kolektivní smlouva)

7 Možnosti další péče Kamenný hospic Nemocnice - LDN

8 Finanční pomoc rodině Příspěvek na péči p tzv. trojková obec Okruh oprávn vněných ných osob Příspěvek na péči p i ("přísp spěvek") se poskytuje osobám m závislým z na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebn ebné pomoci. Nárok na příspp spěvek mám osoba, která z důvodu d dlouhodobě nepřízniv znivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při p i péči p i o vlastní osobu a při p i zajištění soběsta stačnosti v rozsahu stanoveném m stupněm m závislosti. z Výše e příspp spěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc c ( ( 11/2 zák. z o soc. službách) a) Kč, K, jde-li o stupeň I (lehká závislost), b) Kč, K, jde-li o stupeň II (středn edně těžká závislost), c) Kč, K, jde-li o stupeň III (těž ěžká závislost), d) Kč, K, jde-li o stupeň IV (úpln( plná závislost). Příjemce příspp spěvku je povinen písemně ohlásit příslup slušnému obecnímu úřadu obce s rozší šířenou působnostp sobností do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok n na příspp spěvek, jeho výši i nebo výplatu,

9 Podpora při p i ošeto etřováníčlena rodiny Nárok na ošeto etřovné má zaměstnanec, který nemůž ůže e vykonávat vat v zaměstn stnání práci z důvodu ošetřování dítěte te mladší šího 10 let, pokud toto dítěd onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu d nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže e její stav v době bezprostředn edně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo Podmínkou nároku n na ošeto etřovné je, že e osoba žije se zaměstnancem v domácnosti; Podpůrčí doba u ošeto etřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů,

10 Životní a existenční minimum Existenční minimum 2020 KčK na osobu ( 5 odst. 1 zák. z Životní minimum a) životní minimum jednotlivce ( 2 zák. z č.. 110/2006 Sb.) b) životní minimum společně posuzovaných osob ( 3 a 4 zák. z č.. 110/2006 Sb.) k. č.. 110/2006 Sb.)

11 Pomoc v hmotné nouzi příspěvek na živobytí pomáhá osoběči i rodině při i nedostatečném m příjmup doplatek na bydlení nedostatek příjmu p k uhrazení nákladů na bydlení v případech, padech, kde nestačí vlastní příjmy osoby či i rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státn tní sociáln lní podpory. mimořádn dná okamžit itá pomoc, poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, ch, které je nutno bezodkladněřešit

12 Sepsání závěti Závěť může e sepsat osoba starší 15 let. ZávěťZ musí napsat zůstavitel z sám, s nemůž ůže e k tomu nikoho zmocnit. Je také nepřípustn pustná závěť více dědicd diců např.. nemohou sepsat společnou závěťz manžel elé.. V každé závěti musí být uveden den, měsíc m c a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Závěť může e být pořízena několika n způsoby, které stanoví zákon (včesk eské republice tak není možné závěť např.. namluvit na videokazetu): holografní (vlastnoruční) ) závěťz jde o závěť,, kterou zůstavitel z celou napsal vlastní rukou a také ji vlastnoručně datoval a podepsal. Taková závěť může e být např.. napsána rtěnkou na ubrousek, bude mít m t stejnou platnost, jako závěťz napsaná perem na krásn sném m papíru. -allografní závěť je to závěťz ěť,, která je sepsaná jiným způsobem, než vlastní rukou zůstavitelez stavitele. např.. můžm ůže e být napsána na počíta tači i a vytisknuta, nebo napsána na psacím m stroji. V takovém m ji však zůstavitel z musí vlastní rukou podepsat a před p dvěma svědky současn asně přítomnými projevit, že e listina obsahuje jeho poslední vůli. Tito svědci nemusí znát t obsah závěti, z ale musí se na závěťz podepsat. -přísnější alografní závěť (s předp edčitatelem) zůstavitel, který nemůž ůže číst nebo psát, projeví svoji poslední vůli před p třemi t současn asně přítomnými svědky v listině,, která musí být přečtena p a přítomnými svědky podepsána. Přitom P musí před nimi potvrdit, že e listina obsahuje jeho poslední vůli. Pisatelem a předčitatelem můžm ůže e být i svědek; pisatel však v nesmí být zárovez roveň předčitatelem. V listině musí být uvedeno, že e zůstavitel z nemůž ůže číst nebo psát, kdo listinu napsal a kdo nahlas přečetl p etl a jakým způsobem zůstavitel z potvrdil, že e listina obsahuje jeho pravou vůli. v Listinu musí svědci podepsat. -závěť notářským zápisemz tímto způsobem můžm ůže e projevit svoji poslední vůli kdokoliv (pro nezletilce je to jediný možný způsob). Existuje Centráln lní evidence závětí, z, kterou vede Notářsk ská komora České republiky. Svědky mohou být pouze osoby, které jsou způsobil sobilé k právn vním úkonům. Svědky nemohou být osoby nevidomé,, neslyší šící,, němé, n, ty, které neznají jazyk, ve kterém m se projev vůle v činí,, a osoby, které mají podle závěti z dědit. d dit. ZávětíZ povolaný, ani zákonný z dědic d dic a osoby jim blízk zké nemohou při p pořizov izování závěti působit p jako úřední osoby, svědci, pisatelé,, tlumočníci nebo předp edčitatelé.

13 Ověř ěření podpisu: obecní úřad krajský úřad, magistrát, t, notářsk ské úřady

14 Vyřizov izování pozůstalostn stalostního důchodud Vdovský, vdovecký, sirotčí Vdovský důchod d (vdovecký důchod) d nálen leží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky). Po uplynutí této to doby nálen leží pouze pokud pozůstal stalá osoba: pečuje o nezaopatřen ené dítě, pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižen ené dítě vyžaduj adující mimořádnou péči p i nebo o zletilé dítě,, které je převp evážně nebo úplně bezmocné, pečuje o převp evážně nebo úplně bezmocného svého rodiče e nebo rodiče e zemřel elého manžela, který s ní žije ve společné domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let, je plně invalidní, dosáhla věku v 55 let, jde-li o ženu, nebo 58 let, jde-li o muže Sirotčí Sirotčí důchod nálen leží pouze nezaopatřen enému dítěti, d ti, zemřel el-li li jeho rodič (popř.. osvojitel), nebo osoba, která dítě převzala do péče p e nahrazující péči i rodičů a dítěd na nín bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou mu ze závaz važných příčin p nemohli zajistit vlastní rodiče. Za nezaopatřen ené dítě se pro nárok n na sirotčí důchod považuje dítěd do skončen ení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, v jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nemůž ůže e se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat vat výděle lečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu d dlouhodobě nepřízniv znivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat vat soustavnou výděle lečnou činnost.

15 Úmrtní list vystavuje matrika městskm stského/obecního úřadu v místě,, kde osoba zemřela ela DOKLADY potřebn ebné k vyřízen zení úmrtního listu Úmrtí svobodného občanský průkaz rodný list zemřel elého Úmrtí ženatého / vdané/ občanský průkaz rodný list zemřel elého oddací list zemřel elého + rodnéčíslo pozůstal stalého manžela/ ela/ky Úmrtí vdovy / vdovce/ občanský průkaz rodný list zemřel elého oddací list zemřel elého úmrtní list zemřel elého manžela Úmrtí rozvedeného občanský průkaz rodný list zemřel elého rozsudek o rozvodu manželstv elství

16 Dávky sociáln lní péče e pro osoby se zdravotním m postižen ením Výčet dávek: d jednorázov zové příspěvky na opatřen ení zvláš áštních pomůcek občanu těžt ěžce zdravotně postižen enému můžm ůže e být poskytnut peněž ěžitý příspp spěvek na opatřen ení pomůcky, kterou potřebuje k odstranění,, zmírn rnění nebo překonp ekonání následků svých postižen ení.. PříspP spěvek se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna ovna příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení motorového vozidla (do Kč) K příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla (60 000Kč) příspěvek na zvláš áštní úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuáln lní dopravu (dávka se poskytuje na období kalendářního roku ačina iní Kč) K příspěvek na úhradu za užíváníu bezbariérov rového bytu (Vý( Výše e dávky d činí 400 KčK měsíčně) příspěvek na úhradu za užíváníu garáže e (Vý( Výše e dávky d činí až 200 KčK měsíčně) příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občan anům. Vedle dávek d sociáln lní péče e se poskytují rovněž ěž: mimořádn dné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) bezúro ročné půjčky.

17 Postup při p i pořízen zení pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou ovnou (plně nebo částečně): Klient si vybere pomůcku u dané firmy (katalog, webové stránky apod.) Pomůcku můžm ůže e předepsat p pouze odborný ošeto etřující lékař: neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo internista (ne praktický lékal kař!) sdělí lékaři název pomůcky a jejíčíselný kódk (pro každé příslušenství k pomůcce se vyplňuje poukaz zvláš ášť proto názvn zvů a kódů k a tedy i poukazů může e být hned několik) n O TYPU POMŮCKY A JEJÍM M PŘÍSLUP SLUŠENSTVÍ ROZHODUJE PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘ.. MůžM ůže e podle svého uvážen ení předepsat i jinou, vhodnější nebo pro pojišťovnu ovnu levnější pomůcku. Obecně platí, že e předepsanp edepsaná pomůcka mám být co nejlevnější ší,, současn asně však musí funkčně plně vyhovovat zdravotnímu stavu dotyčného. Vystavený poukaz musí schválit revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. ovny. Toto schválen lení vyřizuje lékal kař,, který poukaz vystavil. Teprve po jeho schválen lení je poukaz platný. Schválený poukaz klient zašle na dané středisko (obchod). Většinou V může e být pomůcka zdarma dodána klientovi domů.

18 Zbavení způsobilosti k právn vním úkonům dle 10 občansk anského zákonz koníkuku 1)Jestliže e fyzická osoba pro duševn evní poruchu, která není jen přechodnp echodná, není vůbec schopna činit právn vní úkony, soud ji způsobilosti k právn vním úkonům m zbaví na návrh nebo bez návrhun na soudu podle místa m trvalého bydliště.n.návrh musí obsahovat: jméno, příjmenp jmení,bydliště,, narození,, důvod, d lékařská zpráva od ošeto etřujícího lékal kaře 2)soud pošle vyrozumění o přijetp ijetí návrhu 3)ustanoví se opatrovník k pro řízení zbavení ZPU z řad advokátů,, stanoví se znalec, který posuzuje daný případp pad 4)dochází ke zbavení způsobilosti k PU dojde usnesení 5)dotyčnému se ustanoví opatrovník na návrh n zařízen zení,, rodinného příslušníka nebo obecního úřadu 6)opatrovníkem se stává někdo z rodiny nebo obecní úřad vyřízen zení celé záležitosti trvá v Brně asi 1 rok pozn. byl zpracován n návrh n nového občansk anského zákonz koníku, ku, který by měl m l být platný od

19 Další informace Ministerstvo práce a sociáln lních věcív mpsv.cz/.cz/cs/9 mpsv.cz/.cz/cs/ Česká správa sociáln lního zabezpečen ení Notářsk ská komora ČR - Česká advokátn tní komora - Další ší: neziskovky.cz/

20 Osnova: 1)Role sociáln lního pracovníka ( SP( SP ) v domácí hospicové péči 2)Sociáln lní poradenství v domácí hospicové péči 3)Nejčast astěji kladené otázky v domácí hospicové péči

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod 1 Pokud by pavouci spojili sítě, chytí lva. Africké přísloví, Etiopie Co nás učí nehoda autobusu

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Hana Potměšilová Zmeny v sociálním systému od 2012 Od roku 2012 dochází k výrazným změnám v sociálním systému České republiky. Veškeré

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/35124. Realizátor projektu

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Sociální revue. neznám ani jedno české přísloví, které by nebylo pravdivé. Jedno z nich je, že změna je život. Ale napadá mě hned další -

Sociální revue. neznám ani jedno české přísloví, které by nebylo pravdivé. Jedno z nich je, že změna je život. Ale napadá mě hned další - Kvalita života osob se zdravotním postižením a ve stáří je nedocenitelná hodnota! Téma přesahuje hranice administrativních kompetencí a úrovní veřejné správy a vyžaduje ucelený a komplexní přístup a spolupráci

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti 1. Obsah čísla... str. 1 2. Poskytované služby a kontakty str. 2 3. Ceník za pomůcky platný od 1. 2. 2012.. str. 3 4 4. Pomůcky k prodeji... str. 5 5. Změny od 1. 1. 2012 str.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více