Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s."

Transkript

1 Smlouva o n6jmu bytu Mezi Pronajimatelem: BZM a.s. (d61e j en,,pronaj imatel") N6rodni obrriny 37 Praha 6 rio: 6tosl262 a Nfjemcem: Jaroslavou Semerfdovou, narozenou dne r.i /0587 (d6le jen,,n6jemce") uzavirali dle ust. $ 685 obdanskdho z6koniku tuto smlouvu o nijmu bytu: I. Piedm6t nfjmu Pronajimatel je vyludnym vlastnikem domu na adrese V Borovidkach 131, budovy urdend k bydleni azapsane v Katastru nemovitosti v Kutn6 Hoie, na LV d.932 v katastr6lnimtzemi ZteUy Budova je rozddlena do 6 bytovych jednotek ve vlastnictvi pronajimatele. Pronajimatel touto smlouvou pienechdv6 n6jemci do ulivini bytovou jednotku se snizenou kvalitou (d61e jen,,blt") d. 4 v 1. nadzemnim podlali o rozloze 62 m2, s podtem mistnosti Souddsti bytu j e chodba, kterou j e nrij emnfk opr6vndn vyulivat akter neni zapolitfna do vym6ry bytu a dievnfk. Pronajfmatel prohla5uj e, Le je b1t zprisobilf k i6dn6mu uziv6ni a nic nebr6ni k plndni t6to smlouvy nastdhov6nim n6jemce. N6jemce byl sezndmen se stavem byu a jeho zaiizeni. U. Doba nfjmu N6jem se uzavird na dobu urditou s trv6nim ode dne uzavieni smlouvy do Dohodou mezi nhjemcem a pronajimatelem lze sjednat opakov6ni n6jmu pro dal5i stejne obdobi, bude-li vyzva k seps6ni takov6 dohody dorudena n6jemcem pronajimateli nejddle do 30ti dnri pied vypr5enim doby n6jmu.

2 III. Cena a zprlsob placeni Nrijemn6 je touto n6jemni smlouvou sjedn6v6no dohodou mezi protrajimatelem a niijemcem niisledovne. N6jemce plati pronajfmateli nsjemnd ve vy5i 1800 Ki mdsiind a to piedem, nejpozddji do 15 dne mdsice, pro ktery nsjemn6 piislusf. Ndjemnd je placeno vhotovosti v mistd provozovny pronajfmatele na adrese V Borovidk6ch 360, ZteAy nebo je poukazov6no na ridet pronajimatele veden6ho u Volksbank banky v Jihlavd s d.ri.: Nrijemce d6le pronajimateli spolednd hradi mdsidru zslohy cen za plndnf spojen6 s uliv1tim,l<ter nejsou soud6stf n6jmu: a) Dod6vka vody a stodnd b; CiStCni kominri Jejich qf5e je stanovena v piiloze, kter6 je nedilnou soud6sti t6to smlouvy. Zpdtne vyridtov6ni nevyderpan;fch nebo naopak doirdtov6ni zfl,oh probdhne lx rodn6, nejpozddji v5ak ke dni ukondeni n6jmu. Spotieba elektrickd energie je samostatne mdiena elektromdrem a vyridtovsni je provdddno ees mdsidnd na pronajimatele. Nrijemn6 zapwrtj tfi mdsice uliv\rn bytu je s piihl6dnutim k faktu, Le ndjemce souhlasi s tim, Ze provede pied nastdhovdnim irpravy nutn6 k uvedeni bytu do stal.u zprisobildho kuiivfn snizeno o 50o/o, tedy na d6stku 900 Kd/mdsic. VySe zdlohy cenzaplndni spojen6 sulivdnim, kterri nej sou soud6sti n6jmu, zttst vb nezmendna. III.Povinnosti pronajimatele: - Pronajimatel i6dnd a vdas zajisti odstrandni takovych piekfrtek, kter6 mohou v6st k jin6mu, nel,ifidnemuulivdni bltu n6jemcem pro ridely plndni t6to smloury. - N6jemce souhlasi s tim, Ze pied pod6tkem n6jmu uvede byt do sta''l, ve kter6m bude zptsobily k uzivhni na vlastnf nriklady a pronajimatel je povinen n6sledn6 povinen odstrariovat zdvalne zilvady brfuici i6dn6mu trtivlni bytu, nebo jimll je qikon niijemcova prixa vdlnd ohrozen a to bez zbytedn6ho odkladu od doby, kdy se o td skutednosti dozvdddl. Pokud tak neudini, a toto na svrij naklad v nezbytnd nutn6 miie zajisti n6jemce vlastnimi prostiedky, je povinen na jeho wi,zvu dorudenou nejpozddji do Sesti mdsicfi vypoi6dat n6klady s tim spojen6.

3 V. Prr[va a povinnosti nfjemce: - N6jemce hradi drobnd opravy v by'td souvisejici s jeho lulivdnim a n6klady spojen6 s b6znou ridrzbou bytu. Pojem drobnych oprav a n6kladri spojenych s b6znou ridrzbou bytu uprar-uj e zvlf5tni prfxni piedpis. - N6jemce souhlasi s tim, Le pied podrltkdm n6jmu uvede byt do stavu, ve kter6m bude zprisobil;f kulivfni na vlastni n6klady. - N6jemc e se zavazuje platit pronajimateli dohodnutd mdsidni nrijemnd vd. piislu5enstvi. - Nfjemce je povinen pisemnd oznftmit pronajimateli vesker6 zmdny v podtu osob, kter6 Ziji s n6jemcem v byt6, a to do 15 dnfr ode dne, kdy ke zmend do51o. V pisemn6m ozn6meni n6jemce uvede jm6na, piijmeni, data narozeni a st6tni piislu3nost tdchto osob. Nesplni-li n6jemce povinnost podle odstavce 2 ani do jednoho mdsice, povazuje se to za hrub6 poruseni povinnosti podle $ 711 odst. 2 pism. b). - N6jemci jsou povinni pii vykonu svych pr6v db6t, aby v domd bylo v1'tvoieno prostiedi zajist'ujici ostatnim n6jemctim qikon jejich pr6v. - N6jemce je povinenbez zbytedndho odkladu ozntrmit pronajimateli, aby v piipadd vzniku odstranil zttva ne zdvady brhnici i5dn6mu ulivfni bytu, nebo jimil'je qfkon n6jemcova prixa ohrozen. V piipadd, Le pronalimatel tyto piekalky bez zbytedn6ho odkladu po upozorneni n6jemcem neodstrani, m6 nt4emce moznost t1'to piekfrtky v nezbyn6 miie odstranit na svrij nriklad a do Sesti mdsicri qidaje s tim spojen6 uplatnit u pronajimatele. N6jemce se drile zavazt4e: - uiivatpronajatf by.tov6 prostory v souladu s touto smlouvou a obvykl;im lulivinim, - dodrzovat bezpednostni, protipolfimi, hygienick6 a jin6 obecnd zdvazn! piedpisy, iidit se pokyny pronajimatele, - neprov6det Zadne stavebni ripravy bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu pronajimatele, - ned6vat pronajat6 nebytovd prostory do n6jmu tietim osobiim, - strpdt kontrolu bytovych prostoru pronajimatelem, - n6st plnou majetkovou odpovddnostza zprisobenou Skodu, - pii skondenf n6jmu odevzdat nebytov6 prostory i6dne vyklizen6 pronajimateli.

4 VI. Doruiovfni Pisemnost, kter6 se doruduje prostiednictvfm provozovatele po5tovnich sluzeb, se zasil1 n6jemci na adresu piedmdtu n6jmu nebo na jinou uvedenou niijemcem. pronajfmateli na adresu uvedenou v t6to smlouv6. Pisemnost mrize b1t dorudena tak6 tomu, koho piijemce k piijetf pisemnosti urdil na zfldadd pisemnd plnd moci s uiedne ov6ienym podpisem. Dorudeni pisemnosti urdend piijemci dorudovan6 prostiednictvim provozovatele po5tovnich sluzeb musi b1t dolozeno pisemnym zinnamemo dorudeni osobou, kter6 odesilii. Nebyl-li piijemce, kter6mu ma byt pisemnost dorudena prostiednictvim provozovatele postovruch sluzeb zastll'en, ulozi se pisemnost v provozovnd provozovatele po5tovnfch sluzeb nebo u obecniho riiadu. Piijemce se vyzve pfsemnym ozn6menim o nerispdsn6m dorudeni pfsemnosti, aby si ulozenou pisemnost do l0 pracovnich dnri vyzvedl; zirovefi se mu sd6li, \E. kde, od kter6ho dne a v kterou dobu si mfize pisemnost vyzvednout. V ozn6meni dle tohoto odstavce musi blt pifjemce rovndz pouden o niisledcich odmitnuti pievzeti pfsemnosti nebo nepo skytnuti s oudinno s tr nezbylne k dorudeni pisemno sti. Povinnost odesilatele dorudit pisemnost piijemci je splndna, jakmile piijemce pisemnost pievezme. JestliZe si piijemce ulozenou pisemnost dle piedchoziho odstavce nevyzvedne do 10 pracovnich dni, povazuje se za dorudenou poslednim dnem t6to lhrity; tato nedorudenii pisemnost se odesflateli vrifii. JestliZe piijemce dorudeni pfsemnosti prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb znemolni tim, Ze po5tovni zasllku obsahujici pfsemnost odmitne pievzit nebo neposkyne soudinnost nezbynou k dorudenf pisemnosti, povazuje se pisemnost za dorudenou dnem, kdy ke znemoindni dorudeni pisemnosti doslo. piijemce musi g byt dorudovatelem pouden o n6sledcich odmitnuti pievzeti pisemnosti; o poudeni musi b1t proveden pisemny zinnarn. Pisemnosti se odesilaji s dolozkou neprodluzovan6 iilolni lhrity. VII. Pievzeti a piedini bytu do nrijmu Niijemce se sezn6mil se stavem najimandho byu a stvrzuje, Lebyt odpovidrl skutednostem uvedenym v t6to nrijemni smlouvd a piiloze. Po skondeni n6jmu odevzd1 n6jemce pronajimateli b1.t ve stavu v jakdm ho pievzal s piihlddnutim k obvykl6mu opotiebeni. VIII. Podnijem a piechod n:ijmu Najaty byt nebo jeho drist lze jin6mu n6jemcem pienechat do podn6jmu jen s pfsemnym souhlasem pronajfmatele. Nenf-li splndna tato podmfnka, je smlouva neplatnii a jednil se o hrubd poruseni povinnosti niijemce.

5 IX. Zix Ereind ustanovenf Dal5i osoby mimo manlela/ky a pifmych piibuzqfch, kter6 budou btt nzivat ve stejn6m rozsahu jako ndjemce potiebuji vyslovnlf pisemny souhlas vlastnika k podn6jmu. Udastnici si smlouvu piedetli, s jejim obsahem bezvyl'radnd souhlasi, coz stvrzujf sqfmi vlastnorudnfmi podpisy, kterd timto piipojuji. Smlouva je uzavirfna na zdklade pravd a svobodnd vrile smluvnich stran, nikoli v tfsni di za n(tpadnd nevyhodnlfch podminek. V ostatnim se smlouva iidf obdanskym ztkonikem. Piiloha: - Piedpisu zdlohzaslulby -. Ve Zlebech dne Pronajimatel : f-lsitnn-"-s1 N'jemce, /i*r, I'd $&lllo a.s. -l' N{rodni obrany 37, Praha 6 ldc: ;l*58?{'a tli*: ca$?.;]$[j?6? \t

6 BZM, a.s.,, se sidlem Praha 6, N6rodni obrany 37, zapsan v obchodnfm rejstifku veden6m rejstiikovym soudem v Praze, Spisovd znadka B3905 ICO: , DIC C ' Ndjemce Jaroslava Semer6dov6 V Borovidk6ch Zteby Oznfmeni o jednostrann6m zqi5enf nfjemn6ho Y 5Len6 pani Semer 6dov 6, n6jemn6 v byt6 d. 4 v dom6 v ulici V Borovidkdch, d.p.131, Lleby bude podfnaje dnem zvy5eno, a to na zdkladd piislu5n;fch ustanoveni zhkonae.l Sb., o \- jednostrann6m zvy5ovsni n6jemndho z bytu a o zmdnd zilkona (, Sb., obdanskdho zskoniku, ve znlni pozdej5fch piedpisti (d6le jen,,zhkon"), zfikona (, Sb. a ridajri Sddleni Ministerstva pro mfstni rozvoj d. 180/2009 Sb. Soudasn6 vy5e n6jemndho je 29,03 KEI m2lmdsic podlahovd plochy bytu - tj Kd mdsidnd. Ode dne dojde k navy5eni n6jemndho na30,37 Ki/m2lmdsic podlahov6 plochy bytu - tj. na 1882 Kd/m6sic zatentobyt. OdrivodnEni: Pronajimatel vyuzil moznosti dand mu zilkonem a oznamujejednostrannd zvy5end n6jemndho. VySe mdsidniho n6jemn6ho je zvjsena v souladu se z6konem E. I Sb., o jednostrann6m zvy5ovilni n6jemn6ho zbytu a o zmdn1 zftkona (, Sb., obdansk6ho z6koniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, zhkona d. 150/2009 Sb. a ridajri SdEleni Ministerstva pro mistni rozvoj d. 180/2009 Sb. Toto nav;iseni je provedeno na zftkladl velikostniho zaiazeniobce Zleby, kde se piedm6tni byt nachlzi do kategorie obci s podtem obyvatel men5im nei.2000 anazilkladd faktu, Ze se jedn6 o byt se snizenou kvalitou. Dosud placen6 aktu6lni n6jemn6 zam2 podlahov6 plochy bytu je 29,03 K(, /m2 mdsfdnd. V tdto vy5i neni zapolithnarihrada zavybaveni bytu ani jin6 platby spojend s uziv6nim bytu. Povinnost platit zvy5end n6jemnd ve qi5i 30,37 K(,lmZl mesic, kterd pii rymdie V6mi pronajiman6ho bltu odpovid Kd/m6sic vznik6 dnem Ve Zlebech dne Mft"^^X BZM a.s. / Mark Spencer Klimmek Pronajimatel tskm, a.s" -1- Nh.vodnj obr.nny 31, tr60 00 praha 6 td$: 0fii58262 FItr C26r058262

7 Piiloha ke smlouve o nrijmu bytu Mezi Pronajimatelem: BZM a.s. (d61e jen,,pronajimatel") Nrirodni obrriny 37 Praha 6 rto: 6tosl262 a Niiemcem: Jaroslavou Semerfdovou, narozenou dne r.i /0587 (d6le jen,,niijemce") Nrijemn6 zabyt a rfhrada za pln6nf poskytovanych sluzeb N6jemnd zaulivtnri byovd jednotky Ki/ m6sic Uhrada zaplnlniposkyovanych sluzeb - vodn6, stodn6, di5tdni kominri Ki/misic Celkovrl mdsfini vyle platby ,- Ki Celkovrl d6stka ve vy5i 2300,- Kd bude kaldy mdsic placena v hotovosti nebo poukazov6na na ridet pronajimatele veden6ho u Volksbank banky v Jihlavd s d.f.: /6800 ato vldy piedem do 15 dne dandho mdsice. YeZlebechdne itgrodrd cfu6i-11y ;'i5, tri0 {!0 Praha 6 ui#' Oti'seter f,re: C N6jemce,..#*'.!.r"p, I, I

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany:

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany: Smlouva o dflo uzavienrl podle $ 2586 a nfsl zhkona (8912A12 Sb, obiansky zrikonfk 1 Smluvni strany: Objednatel : Ceskd prrimyslov6 zdravotni pojistovna Sidlem: Jeremenkoval 1, 70300 Ostrava - Vitkovice

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora.

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora. Vyvd5eno dne:. 27.l.20 Sp.zn.: 050 X 22l2ll0 Sejmuto dne (30. dnem od vyv65eni) V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora b) DoruiovanS nisemnost: 050 X 22121109 n6vrh, poudeni, vfzv, usn. 51

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -\\ N'\ /Dt4 {, +',A\ 1' f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -t V f= Ruskd 85, 100 05 Praha 10?**,9,.o$ Piikazni smlouva dle g 2430 a n6sl. z1kona d,. 8gl20l2 Sb., obdansky z6konik,

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

- Komfortni energie pro V6s

- Komfortni energie pro V6s listi.:l/4 tisto smlouryz l4ll07 I _--_ I _J Dodavatel: PraZskii energetika, a.s., 100 05 v Praze 10, Na Hroudd 149214 Zapsan v obchodnim rejstiiku vedendm MEstsklim soudem v Praze, oddil B, vlozka dislo

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

^7> ^ o"y:rl::^o-".yy tltll :.::.".::i*"'' I e.ouoo,,

^7> ^ oy:rl::^o-.yy tltll :.::..::i*'' I e.ouoo,, ..-. ^7> ^ o"y:rl::^o-".yy tltll :.::.".::i*"'' I e.ouoo,, \7 2tvorrui prosrr'soi I i**-; ;;;;"".proregion6rni,o,uo; lvzduchapffrodu projekt Eislo 32326112 N6zev zakjizkv:,,sber a svoz bioodpadu v obci

Více

II. I. SMLUVNISTRANY. Objednatel: Dodavatel: 2.1 Specifikace 0drZby: viz. piiloha servisni smlouvy d.1

II. I. SMLUVNISTRANY. Objednatel: Dodavatel: 2.1 Specifikace 0drZby: viz. piiloha servisni smlouvy d.1 SMLoUVA o servisni UonZeE e islo smlouvy: ff20130424 I. SMLUVNISTRANY 1.1 Objednatel: Dodavatel: Psychiatricki k6iebna Cerveni Dv0r Cervenf Dvrir 1 eeskf Krumlov 381 01 Zastoupenf ieditelem MUDr. liiim

Více

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu fieho nedilnou souifsti je iestnd prohttiieni k,,ztitlosti o zaiazenf clo "iid"oc" iuaarcfi o prondjem bytu" na piedepsan6m

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb uzavlenh podle zdkonae.89l20l2 Sb., obiansk6ho zikoniku v platn6m zndni a v souladu s dal5imi piedni Dne5niho dne, mdsice a roku smluvni sfiany: Nfrodni hiebiin

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Ke Skalce 32,586 04 Jihlava Cislo zakdzky: HSJI- 4999 le-2012 Datum vyhlf5eni: 14. II. 2012 Cj.: HSJI-4999-IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 212 Yyzva k podfni

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi. 1.2 jm6no: Future line, s. r. o. Ie:25682555

0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi. 1.2 jm6no: Future line, s. r. o. Ie:25682555 0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi il6nek I Smluvnf strany 1.1 Ndrodnf hiebiin Kladruby nad Labem, s. p. o. IC:720 489 72 Se sidlem: Kladruby nad Labem 1, PSC: 533 14 Jednajici: Ing. Jiiim

Více

,j,rt'q g. Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt. II. Zekladfi preva a povinnosti pron aiimatele /:/ I. Piedmdt prondimu

,j,rt'q g. Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt. II. Zekladfi preva a povinnosti pron aiimatele /:/ I. Piedmdt prondimu /:/,j,rt'q g Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt CCA er spol. s.r.o., eeskobrodskd 1.329, zastoupenf: (ddle jen "pronajimatel") na strane iedn6 198 00 Praha 9 - Kyje a Firma: Adresa: zastotpen4': (ddle

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

Zhotovitel: Sidlo: Cheb, YrLzovaT dp.2429,psc 350 02 Statut6rnf orgin: Miroslav Silh6n, jednatel. Ie: 453 58 800. DIi:

Zhotovitel: Sidlo: Cheb, YrLzovaT dp.2429,psc 350 02 Statut6rnf orgin: Miroslav Silh6n, jednatel. Ie: 453 58 800. DIi: Smlouva o dflo (drlle SOD) uzaviend ve smyslu g 261 odst. 2 apodle g 536 a n6sl. zilkota d. 513/1991 sb., obchodni zhkonik, v platn6m zndni, mezi tdmito smluvnimi stranami: I. usmluvn{ stran Zhotovitel:

Více

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou Statutirni m6sto Ostrava?.770 z 015 ffimffmwwm Veiejnoprivni smlouva o poskytnuti udelov6 dotace z Fondu pro d6ti ohrozen6 znedi5t6nim ovzduii Smluvni strany Statut6rni mdsto Ostrava Proke5ovo nrimestf

Více

pisnvrxa zpnav A zadavatele

pisnvrxa zpnav A zadavatele EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTEFISTVO SKOLSTVI MLADEZE A IELoVVcHoVY INVESTICE DO VASf BUDOUCNOSTI pisnvrxa zpnav A zadavatele vyhotoven6 dle $ 85 zhkona E. 13712006 Sb., o veiejnych

Více

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled evropshi socialni Duurcuilr fond v er EVRopsKA unre '" MiXD#E"n ieiovvcnovv MtN STERSTVOSKOLSTV, INVESTICE DO ROZVOJE VZDEMVATI -:J Smlouva o poskytnutf sluiby r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkurenceschopno6t uzavien6

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO Smluvni strny: 1. Nrizev: M6sto Rokytnice v Orlickfch horich Se sidlem: ndmdsti Jindiich Simk 3,517 6l Rokynice rc: ;ro;l"ry,* hor6ch DIi: C2O0275301 Bnkovni spojeni: es.s. Rokytnice v Orlickj.ch

Více

a.372110120t3 I. Smluvni strany

a.372110120t3 I. Smluvni strany SMLOUVA O DILO a.372110120t3 vzavfenfl podle $ 536 a n6sl. zik. (,.51311991Sb., obchodni z6konik, ve zndni pozddjsich piedpisfr. I. Smluvni strany Objednatel: ieskrfl republika - V6zeilski sluzba iesk6

Více

Nfrodni hiebiin Kladruby nad Labem, stftni piispivkovf organizace

Nfrodni hiebiin Kladruby nad Labem, stftni piispivkovf organizace '---\ _)..r -i SMLOUVA O DILO Zamezeni prrisaku vlhkosti do sklepnich prostor uzavtena mezl Nfrodni hiebiin Kladruby nad Labem, stftni piispivkovf organizace JAKO OBJEDNATELEM a Ing. Karel i.et"lr.- KZS

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Smlouva o dilo (,.212014 kterou ddle uvedendho dne,mdsfce a roku uzavlely mezi sebou navzdiem nfie uvedenr! smluvnf

Smlouva o dilo (,.212014 kterou ddle uvedendho dne,mdsfce a roku uzavlely mezi sebou navzdiem nfie uvedenr! smluvnf {., Smlouva o dilo (,.212014 kterou ddle uvedendho dne,mdsfce a roku uzavlely mezi sebou navzdiem nfie uvedenr! smluvnf sffany Objednatel: SdruZenr zdravotnickychzaiizeni II Brno, pifspdvkovd organizace,

Více

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY Sidlo: Praha 3, Husineck6ll24lll.a,Psi 13000,Ii: 45797072,D1C: CZ,45797072 Zapshn v obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudern v Praze, odd. A, vlolka 6664 vyhla5uje v

Více

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka Smlouva o dilo i. objednatele: i. zhotovitele: 7V /'l /lz lluzavieni podle g 2586 a nisl. z6kona i-8912012 Sb., obianskf zikonik, kterou niie uveden6ho dne, mesice a roku uzaviely smluvni strany: f. ieskri

Více

' pozemek p.d.2006140 - - budova Chrlice, d.p. 816 - Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno

' pozemek p.d.2006140 - - budova Chrlice, d.p. 816 - Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno Datum drazby: 10.12.2013 Zahhjeni draiby: l3:00 hod Oznaieni, specifikace a struinf popis piedmdtu draiby: Piedmdtem dralby je

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou SMLOUVA o poskytov6ni odborn6 f rovn6 hospodaieni v lese 1. M6sto Rokytnice v Orlickrich hor6ch, se sidlem ndm. Jindiicha Simka ip. 3, 5L7 61, Rokytnice v Orlick'ich horich, It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,,

Více

SMLOUVA O DILO. I I 3862 l KOMBCZPP

SMLOUVA O DILO. I I 3862 l KOMBCZPP w% ea llfi','**'l^-' EvnopsxYFoND PRo REotoNALtti Rozvo-l MrNrsrrRsryozDuvorNrcwl 'i;,".,"-uu,\ SANCE pro VAS nozvo..t cesk R ruslrky N6zev proiektu: Modernizace a obnova piistrojovdho vybaveni Komplexniho

Více

Yyzva k podfnf nabfdkv

Yyzva k podfnf nabfdkv MEsto Strilil pod Ralskem, starostka evoluinf dp. 1G4, 47r 27 strful,pod Rarskem ij.:nlusrntfliw,t' non vestreizipoonai@ Yyzva k podfnf nabfdkv na verejnou zakitzku mal6ho rozsahu zadanou mimo rezim zilkona

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

SMLOUVA O DiLO. Iao :00023841 DIC :010-00023841. d.irdtu : 19535-101/0100 zastoupeny : MUDr. Antoninem Pedenkou. Ieo :25100998 DIe :011-25100998

SMLOUVA O DiLO. Iao :00023841 DIC :010-00023841. d.irdtu : 19535-101/0100 zastoupeny : MUDr. Antoninem Pedenkou. Ieo :25100998 DIe :011-25100998 SMLOUVA O DiLO uzavfenilpodle ustanoveni $ 536 obch. z6k.: Objednatel : Zhotovitel : Institut postgraduflniho vzd6l6v{ni ve zdravotnictvf se sidlem : Rusk6 85, Praha 10 Iao :00023841 DIC :010-00023841

Více

ylplgteftswo SxOlSrvi, OtWflIrf, DO ROAIOJE \ZDEI.AVA.I t KUPNI SMLOUVA Uiebni pomficky EDUKA CENTRUM s.r.o.

ylplgteftswo SxOlSrvi, OtWflIrf, DO ROAIOJE \ZDEI.AVA.I t KUPNI SMLOUVA Uiebni pomficky EDUKA CENTRUM s.r.o. ffi -J ffi'' r!*- lid a'u" Spit!.', TPracovatt"'', n: 'l; lt ' -''-- rtt;te\;4? r.ft t-l ylplgteftswo SxOlSrvi, OtWflrf, UNE MLADET A TCLovfcHovY l! lrrilormaifrl DO ROAOJE \ZDE.AVA. t KUPN SMLOUVA Uiebni

Více

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130,

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130, vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blnenskd I l9l, postovnf schrdnk 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fx: 541555130, ISDS:4cqd4k vas ooprs dj.: ZE DNE: NsE ej.: vyrtzulp: TELEFON: FAX: E.MAIL:

Více

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Obec Libenice Zastupitelstv obce Libenice Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Tasedini Zastupitelstva obce Libenice

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013

PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013 Mdstskl;; uiad Frydlant nad Ostravici PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013 Vdc: Provedenf komplexni prov6rky bezpeinosti a ochrany zdravf pii prrici (BOZP) apol,irni ochrany

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu uzavřená podle ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi 1. Panem/paní. bytem:.. rodné číslo. číslo OP:. Telefon:. (dále také pronajímatel ) a 2. Panem/paní. bytem:.. rodné číslo.

Více

OSTRAVA!!! Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace

OSTRAVA!!! Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace Smluvni strany Ziftladni Skola Ostrava - Hrabovfn Paskovskd 46, piispdvkovri

Více

ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*"","", iiwiil""

ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*,, iiwiil 5D /35/lols arara ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*"","", iiwiil"" Ndrcdni htebli^ Xtadruby iad 16ben, statni pitspeykovc orcannace a 7 zo{as1 z, Dta.z 1 20 4Be7 z 'iiei ved nv u (oderini bankvi a.s, t, 41_5er7470217

Více

Kupni smlouva i. 3900/047 (iislo proddvajicfto KS-2015/34) uzavrena podle $ 2079 a ndsl.

Kupni smlouva i. 3900/047 (iislo proddvajicfto KS-2015/34) uzavrena podle $ 2079 a ndsl. 1. Smluvni strany Kupuifcf: Kupni smlouva i. 3900/047 (iislo proddvajicfto KS-2015/34) uzavrena podle $ 2079 a ndsl. zdkona i. 89/2012 Sb., obianslqt zdkonfk, (dale jen,,obianslqt zdkonfk") VETERINANNI

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich piedpisri

Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich piedpisri E-MAILEM.A.S.A. spol. s r.o. k rukfm Ing. Libora Lui6ika bauticu jguss 1 82 00 Praha 8 Y Praze dne 8.dubna 2015 Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

Smlouva o poskytov6ni rlklidovfch sluzeb

Smlouva o poskytov6ni rlklidovfch sluzeb \ 1 Smlouva o poskytov6ni rlklidovfch sluzeb Institut postgradurilniho v zd[lfv 6nf ve zdravotnictvi Pii sp dvkov 6 or ganizace zi rzov and Mini sterstvem zdravotni ctvi se sidlem Rusk6 85, 100 05 Praha

Více

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby Y I ' V 7 Y MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby 2?5,33023 Nliiany Bene5ova i j., 2009 OV-Vol15257 Vyiizuje: Telefon: Fax: E-mail: JanaVolfov6 377 832 326 Nyiany, dne 26.8.2009 377 832300 volfova@mesto-nyrany.cz

Více

o Kontrolovat technologick6 postupy prov6ddni stavby (souhrnnd - kontrola jakosti a r I. Piedm6t smlouvy piispdvkovi organizace

o Kontrolovat technologick6 postupy prov6ddni stavby (souhrnnd - kontrola jakosti a r I. Piedm6t smlouvy piispdvkovi organizace piispdvkovi organizace se sidlem: ZborovskS I 1. 150 27 Praha 5 zastoupenly': Bc. Zdeflkem Dvoi6kem, ieditelem Ie: 00066001, DIi: C2000660010 bankovni spojeni: eesk6 nsrodni banka, dislo ridtu: 4001-i53511110710

Více

en Adresa organizadni jednotky: Akademie V6zeilsk6 sluzby CR ul. Michova 200 47127 StrdZ pod Ralskem ICO 00212423

en Adresa organizadni jednotky: Akademie V6zeilsk6 sluzby CR ul. Michova 200 47127 StrdZ pod Ralskem ICO 00212423 vnznnsxa sr,uzgn cnsrn REPUBLIKY Akademie Vdzefisk6 sluzby M6chova 200, P. O. Box 58,41127 Strirt pod Ralskem tel 487878111, fax: 487878515, ISDS: dya227n c. i. : vs-z 6070-041 ej-20 16-8034'}-LOG I 02

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 CI.I. Smluvni strany 1.1. Objednatel :lnstitut postgraduilniho vzd6lavdni ve zdravotnictvi Rusk6 85, Piaha 10 tel/fax : iio t

Více

2. 23.1.2016 od 15:00 hod. do 17:00 hod.

2. 23.1.2016 od 15:00 hod. do 17:00 hod. dle z1k 03.02.2016 od NejniZSi poddnf: Minimdlni pi'ihoz: DraZebni jist:ota: DRAZEBNI VYHLASTn DraZebnlk vyhla5uje kondni drazby dobrovoln6 opakovan6 i,.2612000 Sb., o veiejnifch dra2bach, v platn6m zn6ni

Více

SMLOUVA O DILO. I 00 I cz50 0 I 000000218932050207 CEKOCZPP / KOMBCZPP

SMLOUVA O DILO. I 00 I cz50 0 I 000000218932050207 CEKOCZPP / KOMBCZPP .?-{l Plr }LA( f.j I l)l{,()(; ltaivi t-vl{opsili,lv(.) t i!t I'it(J:; l iil,lrl t-l NIh l l)r.ovu.lrr, forid sourlrzr]osri i vztlr.tclt.t lrt rrotlr.t "t""ut/\ I Ndzev projektu: Zatepleni objektu DRO

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

Smlouvu o servisni dinnosti

Smlouvu o servisni dinnosti Na zikjadd rysledku vyb6rov6ho iizeni ze dne 28-'7.1999 piedkl6dame Smlouvu o servisni dinnosti hu Dodavatel: Firma REMO sdruzeni oprivn6ny zistupce p. Jan ZaPach Rooseveltova 782 537 0l Chrudim tco: tzl+tozo

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

Cenik placenf ch sluzeb

Cenik placenf ch sluzeb I. V.ikony bez vazby na odbornost Urazovh nemocnice v Brni, Pondvka 61 662 50 Brno Cenik placenf ch sluzeb Jedn6 se o vykony prov6ddnd v osobnim zdjmu a na Lddost fyzickych osob nebo v zdjmu a na Lddostpr6vnickych

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 M6stskf isst Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 18.6.2014 T,odpoviil6 Termin plneni Nov6 usneseni iislo SnlnEno Kontrolni termin zistupce starosty Ing. Pavel Machdiek Mg. Koubek 19.6.2014 Zastupitelstvo

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Pan/paní: dále jen uživatel a Poskytovatel: FOKUS Vysočina 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupený Mgr. Annou Šimonovou dále jen poskytovatel uzavřeli v souladu se zákonem

Více

er. r ct. tl Smluvni strany

er. r ct. tl Smluvni strany Veiejnopr6vni sm louva uzavfen 6 mezi M6stem Gel6kovice a Obci Pierov nad Labem k zajistbvani vikonu dinnosti podle zikona o obecni policii (d5le jen,,smlouvaon).2913 uzaviral[ n[ze ulveden6 sn'lh.rvnf

Více

Hasiiskj, zfchranny sbor Kraj e Vysoiina

Hasiiskj, zfchranny sbor Kraj e Vysoiina Hsiiskj, zfchrnny sbor Krj e Vysoiin Ke Sklce32.586 04 Jihlv iislo zkfzky: HSJI-53571F-2012 DtumvyhldSenf: 7.12.2012 Cj.: HSJI-S357 -IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 2 Yyzv k podsni nbidky n veiejnou

Více

preomutlsmlouw ch zavazuje automobil dodat (d6le jen hasidsky,,dat) dle specifiku". urr.a"n 6 v pifloze (,. nedilnou soudastf

preomutlsmlouw ch zavazuje automobil dodat (d6le jen hasidsky,,dat) dle specifiku. urr.an 6 v pifloze (,. nedilnou soudastf Kupni smlouva o dodivce hasiisk6ho dopravniho automobilu uzavien dle g 2079 a n6sl. zitkona d.-gg/20r2 Sb., obdanrr.y,atonl, a schv6lenii usnesenim Rady mesta chrudim d. w21512014 ze dne 5.5.2014 Mdsto

Více

USNZ'S''N1. i.i. 024 trx 353/02-97

USNZ'S''N1. i.i. 024 trx 353/02-97 i.i. 024 trx 353/02-97 USNZ'S''N1 Soudni exekutor Mgr. Pavla Fudikovrl, Exekutorskj riiad ostrava, se sidlem pod[bradova 41, Ostrava - Moravski Ostrava, PSC 702 00, povdieny k provedeni exekuce usnesenim

Více

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii 028 EX 151105-122 Soudni exekutor, JUDr. Mark6ta HavlikovA, Exekutorsk! (iad Praha 3, se sidlem Korunni 127, 130 00 Praha 3, pov6iend provedenim exekuce na z6klad6 usneseni Obvodniho soudu pro Prahu 4

Více

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO TOP RETAIL PEOPLE for best customer service - Smlouva o dodsvce,,personiilniho auditu pro obecni uiad Pierov nad Labem,, Smluvni strany: Instituce: Adresa: Zastoupenyi: Obecni riiad Pierov nad Labem Pierov

Více

a Ing. Ladislavem Koubkem, koordinatorem prodeje velkood beratelfim a vliznamnlim z6kaznik&m Bc. David Janda david.ia nda@skoda-auto.

a Ing. Ladislavem Koubkem, koordinatorem prodeje velkood beratelfim a vliznamnlim z6kaznik&m Bc. David Janda david.ia nda@skoda-auto. SKODA AUTO a,s, zapsand v obchodnim se sidlem: re: DIE: zastou pens: kontaktni osoba: e-mail; mob.: 605 293 356 bankovni spojenl: dislo ridtu: (d5le jen,,prod5vajici") KUPNI SMLOUVA rejstiiku veden6m mestsklim

Více

Kupni smlouva. ilinek I. PiedmEt koupd

Kupni smlouva. ilinek I. PiedmEt koupd .l ys /lt ltott 1 rof KVAL TA ZvarA np N Ntodnr hiebarn Kadtuby n,d raben, nrtnt ptkpgvkovt orsaniua!e e 7zo4ae1z, Dta c212043e12 p.zdalllch pledpho a S4b,,kona L zs2l1e97 sb,.?emadelsbi veznenipo,d6jiichpiedpisi

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBORZTVOTXIUOPROSTREDI oddelenivodniho hospodaistvi Hvnaisova10.779 11 Olomouc

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBORZTVOTXIUOPROSTREDI oddelenivodniho hospodaistvi Hvnaisova10.779 11 Olomouc Evidendnidislo dokumentu: ZP-DOWM24/20lllSm lhtta - A/20 Spisovymak.podznak- z3l,2,skartadniznak/skart. MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBORZTVOTXIUOPROSTREDI oddelenivodniho hospodaistvi Hvnaisova10.779 11

Více

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

I. PREDMET SMLOUVY O DILO Smlouva o dilo disfo smlouvy zhotovitele: SD 12tO41tPB SMLUVNi STRANY ZHOTOVITEL: amethyst.cz, s.r.o. L1mai 41112 71100 Ostrava-Koblov lc: 25904540 Dle C225904540 Zastoupenf: p. Claudii Buchtovou, jednatelkou

Více

: " or:ilu " od'o:11.:1irl'il i1'11

:  or:ilu  od'o:11.:1irl'il i1'11 s> uo{.r.o,rq IOP - KVALITA ZIVOTA ;r' ' N5rodni hleb.in K adruby nad [abem, stdtni plispevkovd organ zace 533 14 KLADRUBY NAD LABEM tt zzo+ggzz, ott c272048972 flet vedenf u Komerlni banky, a,s, t, 4?-59f747O277

Více