Ekonomika školství 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika školství 2009"

Transkript

1 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: Zpracovatel: Pavlína Plechatová Poet záznam: 97 Druhy dokument: lánky asové vymezení: 2009 Jazykové vymezení: eština, slovenština, anglitina, nmina, francouzština, polština Uspoádání záznam: tematické podle MDT

2 OBSAH Financování školství obecn 1 5 Financování školství v R 6 17 Financování školství ve svt Financování církevních škol 22 Financování soukromých škol Financování speciálního školství Financování vysokého školství Financování dalšího vzdlávání uitel Platy uitel Finanní podpora informaních technologií 76 Mezinárodní programy. Státní subvence Financování školního stravování 83 Finanní prostedky a zajištní žák a student Studijní poplatky. Školné Nadace a stipendia

3 01 Financování školství obecn Realising Education for All : defining and using the political will to invest in primary education [Realizace programu Vzdlání pro všechny : definice politické vle a ochota investovat do základního školství] / Stephen Kosack - 14 obr. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy In: Comparative Education - ISSN Ro. 45,. 4 (2009), s. [495]-523. Ohrožení mezinárodního programu Vzdlání pro všechny. V souasné dob nenavštvuje základní školu více než 77 milion dtí školního vku. Údajn je to nedostatkem politické vle, což se autor lánku snaží vyvrátit. Definice politické vle. Za jakých okolností jsou národní vlády ochotny investovat do základního vzdlávání. Píklad tí rozvojových zemí Tchaj-wanu, Ghany a Brazílie Vlivy na investice do vzdlávání v zemích OECD [Factors influencing investment into education in OECD countries] / Pavlína Šastnová, ÚIV - 2 grafy - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 39 (2009), s. 10. Údaje vybrané z roenky OECD Education at Glance za rok Faktory ovlivující návratnost investic do vzdlávání (jedná se o rzné platby a benefity). Podíl veejných a soukromých výdaj na vzdlávání. Složky výnos ze vzdlání u muž a žen s terciárním vzdláním. Porovnání R, vybraných zemí OECD a prmru OECD :(4) Edukacja w Europie 2009 [Vzdlávání v Evrop 2009] / Lidia Jastrz bska - [polština] In: Nowa szkola - ISSN X - Ro. 65,. 7 (wrzesie) (2009), s Struná zpráva o publikaci Klíová data o vzdlávání v Evrop, která byla zpracována sítí EURYDICE na základ podklad z 27 stát EU a 3 kraj EHS. Ukazuje se, že vzrstá poet tyletých školák. Prodlužuje se i povinná školní docházka (vtšinou trvá deset let). V mnoha zemích se redukují poty žák, kteí školní docházku nedokonili (zákon o povinné docházce do 18 let vku platí v Itálii a v Nizozemí). Zvyšuje se poet vysokoškolských student, ženy výrazn pevyšují poty muž. Další ást publikace je vnována financování školství a rozvoji jeho autonomie, poslední potom dopadu probíhajících demografických zmn na školství v následujícím desetiletí :(4) Kolik stojí jeden žák a student v zemích OECD [Expense on one pupil and student in OECD countries] / Michaela Klehová, ÚIV - 1 graf - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 35 (2009), s

4 Výbr statistických dat z publikace OECD Education at Glance za rok Porovnání prmrných roních výdaj na žáka nebo studenta podle jednotlivých úrovní vzdlávání v R a ostatních zemích OECD. Vývoj (nárst) celkových výdaj na vzdlávání mezi roky 2000 až :(4) Evropské peníze do každé základní školy : rozhovor s ministryní školství Miroslavou Kopicovou [European money to each primary and lower secondary school : interview to the Minister of Education Miroslava Kopicová] / Miroslava Kopicová ; [Autor interview] Olga Šedivá - 2 fot. - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 33 (2009), s. 1, 3. Píslib ministerstva školství na tyi miliardy z evropských strukturálních fond pro základní školy. Zjednodušení administrativy: náhrada psaní složitých projekt používáním jednoduchých šablon. Pedstavení šablon na projekty jazykové výuky. asový harmonogram zveejnní šablon a pihlašování škol. Možnost získání prostedk z tchto fond i pro odmny uitelm. 02 Financování školství v R :(437.1/.3) Devatero upozornní profesora Pihy [Nine notices of professor Piha] / Petr Piha - 1 fot. - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 39 (2009), s. 5. Píspvek do debaty v rámci slavnostního zasedání Výboru pro vdu, vzdlání, kulturu, mládež a tlovýchovu v Poslanecké snmovn. Upozornní na problémové oblasti v našem školství, výchov a vzdlávání, kterým je teba se pednostn vnovat. Otázky kázn ve školách, postavení uitel, výchovné funkce škol, vhodného rozdlování finanních prostedk apod :(437.1/.3) Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ovování vzdlávání podle školních vzdlávacích program zpracovaných v projektu Pilot G (. j / ) a projektu Pilot GP (. j / ) - "Financování dlených hodin gymnáziím zapojených v projektu Pilot G/GP v msících leden až srpen 2009" :. j [Amendment to the Announcement of the Ministry of Education on trial verification of education within school educational programmes worked out in the Pilot G project, and Pilot GP project - "Financing separated classes in grammar schools which participate in the Pilot G/GP projects from January to August 2009"] / Ondej Liška ; MŠMT - 2 píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 2 (2009), s Text dodatku. V píloze seznam škol a rozpoet pro financování dlených hodin. 3

5 :(437.1/.3) Neradostný obraz školského rozpotu 2010 [Gloomy picture of the 2010 budget for the sphere of education] / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar - 2 tab. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 112,. 32 (2009), s Rozhovor s vrchní editelkou sekce financování kapitoly školství o návrhu školského rozpotu na rok V tabulkách je zachycen vývoj návrhu školského rozpotu na rok 2010 a jeho porovnání s rozpotem roku :(437.1/.3) Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 7/2009, kterým se stanoví Pokyn ke zpracování úetních závrek a pedávání úetních a finanních výkaz organizaních složek státu a píspvkových organizací, jejichž zizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy, v roce 2009 :. j. 983[Order of the Minister of Education that sets Direction to elaborate accounting balance sheets and hand them over, concerning contribution organizations established by the Ministry of Education] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 1 píl., tab. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 4 (2009), s Soupis hlavních právních pedpis a dalších dležitých pedpis závazných pi zpracování úetních závrek. Píkazy ministra/ministryn a metodické pokyny ministerstva. Vedení úetnictví, eské úetní standardy. Útování o píspvcích a dotacích poskytnutých prostednictvím stanovení rozpotového limitu výdaj. Zaútování vratek nevyerpaných finanních prostedk u píspvkových organizací. Úetní závrka, opravná zpracování úetních závrek. Postupy pi útování o dotacích na úhradu provozních výdaj krytých z rozpotu Evropské unie nebo finanních mechanism. Náhrady mezd v dob nemoci. Obsah úetních závrek a pedávání úetních a finanních výkaz kapitoly 333 v roce Úkoly vykazujících organizaních složek státu, píspvkových organizací a vcn píslušných útvar Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy :(437.1/.3) Reforma školství z pohledu editele školy [School reform from the viewpoint of headteacher] / Lubomír Martinec, Vendula Kašparová, Zdenk Modráek - 1 graf - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 8 (2009), s. 10. Výsledky výzkumu zameného na hodnocení výuky podle školních vzdlávacích program editeli základních škol. Významné zmny byly zaregistrovány v oblasti spolupráce s uiteli, informovanosti o reform, plánování výuky. Nedostatky byly v získávání zptné vazby od žák, v oblasti financování reformy a malé podpory ze strany zizovatel škol. 4

6 :(437.1/.3) Rozpoet školství 2009 : znovu mén penz na pomcky, uebnice a další vzdlávání [Budget for education in 2009 : again less money for teaching aids, textbooks and further education] / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar - 1 tab. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 112,. 1 (2009), s Rozhovor s vrchní editelkou sekce financování kapitoly školství MŠMT o rozpotových výhledech školství na rok V tabulce je uvedeno srovnání návrhu ukazatel školského rozpotu (kap. 333 MŠMT) na rok 2009 s ukazateli z roku :(437.1/.3) Soustava republikových normativ pro rok 2009 :. j. 335 [System of national normatives for the year 2009 : No. 335/ ] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 1 tab. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 3 (2009), s. 13. Pehled republikových normativ :(437.1/.3) Školní psychology dusí nedostatek penz [School psychologists suffer from lack of money] / Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 10 (2009), s. 3. Ukonení projektu Poradenství škola povolání, který umožnil stu pražských škol mít vlastního psychologa. Nyní si velká ást škol už nemže psychologa ponechat, protože nemá na jeho zaplacení. Význam školního psychologa pi ešení problém s uením i chováním, konflikt s rodii, s adaptací na školu, s dospíváním apod. a jeho píspvek k prevenci sociáln nežádoucích jev :(437.1/.3) Veejné slyšení k petici Vzdláváním proti krizi v Senátu [Public hearing in the Senate to the petition By Education against Crisis] / Karla Tondlová - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 39 (2009), s. 3. Projednání petice upozorující na neúnosnou situaci ve financování školství v Senátu. Nepíznivý vývoj mezd v regionálním školství a nedostatek finanních prostedk na uební pomcky a vybavení škol. Vyjádení zástupce školských odbor, které petici iniciovaly, a ministerstev financí a školství. Návrh usnesení Senátu. 5

7 :(437.1/.3) Vize: jaké by mlo být školství do 15 let [Vision of education within the next 15 years] / Jana Matesová ; [Autor interview] Radmil Švancar - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 112,. 45 (2009), s Rozhovor s námstkyní ministryn školství o financování a dalším smování eského školství. Nutnost reformy toku penz do regionálního školství, které by mlo i nadále zstat pevážn veejné. Zmna strategie financování vysokoškolského studia vysoké školy by se mly pestat nekontrolovan rozrstat a zamit se více na kvalitu vzdlávání. Požadavky na zahraniní pracovní nebo studijní zkušenosti budoucích pedagog atd :(437.1/.3) Výdaje na vzdlávání u nás a v zahranií [Expenditures on education in the Czech Republic and abroad] / Michaela Klehová, ÚIV - 1 graf - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 34 (2009), s. 10. Informace z publikace OECD Education at Glance. Porovnání výdaj na vzdlávání u nás a v dalších zemích OECD v roce Pomr výdaj k hrubému domácímu produktu a jejich podíl na celkových veejných výdajích. Porovnání výdaj na jednotlivé úrovn vzdlávání a na všeobecné a odborné vzdlávání :(437.1/.3) Z rozpisu rozpotu pímých výdaj regionálního školství územních samosprávných celk na rok 2009 jednotlivým krajm (mimo pímo ízené organizace zízené MŠMT) [Distribution of budgetary direct expenditures of regional school systems in self-governing regions for 2009] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 7 tab., 1 pozn. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 112,. 7 (2009), s Text seznamuje se systémem financování krajského a obecního školství ze státního rozpotu pro rok Krom daných a pedpokládaných náklad na vzdlávání v r je zde uvedena rekapitulace vliv promítnutých ve výši normativ. 6

8 03 Financování školství ve svt :(430) "Es gibt eindeutig zu wenig Lehrer" ["Jednoznan je píliš málo uitel"] / Hans-Peter Meidinger, Stefan Rammer - 1 fot. - [nmina] In: Profil [Tištný text] : Das Magazin für Gymnasium und Gesellschaft - ISSN Ro. 2009,. 10 (2009), s Kritika OECD Nmecko investuje málo do vzdlání (pouze 4,8 % z hrubého domácího produktu prmr OECD iní 6,1 %). Nedostatek uitel zpsobuje, že na nkterých bavorských školách je krácena povinná výuka. Na odborných školách je pes 20 % nedostaten kvalifikovaných uitel. Silná feminizace uitelského povolání (na ZŠ 90 %, na gymnáziích 2/3 žen). Vzdlávání uitel na poátku uitelského studia by mlo být proveno, zda se studenti hodí pro uitelské povolání :(493) Niekoko poznámok o belgickom školstve [Several remarks on Belgian school system] /. Pajtinka - [slovenština] In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický asopis s informanou prílohou - ISSN X - Ro. 17,. 4 (2009), s. [17]. Zajímavé informace o belgickém vzdlávacím systému: povinné vzdlávání, organizace základního a stedního školství, financování školství, vzdlávání a další vzdlávání uitel aj. Belgie má ti ministerstva školství pro ti správní regiony (MŠ pro Vlámsko a Bruselské Vlámy, MŠ pro Valonsko a Bruselské Valony a MŠ pro nmeckou menšinu) :(494) Der intergenerationelle Konflikt bei Bildungsausgaben [Intergeneraní konflikt ve výdajích na vzdlávání] / Stefan C. Wolter - 3 tab. - [nmina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 34 In: Zeitschrift für Pädagogik - ISSN Ro. 55,. 1 (2009), s Sta je vnována intergeneranímu konfliktu ve výdajích na vzdlávání ve Švýcarsku. Nárst potu starších lidí a klesající, resp. kolísající poet žák ve školách. Boj generací o veejné prostedky jako demografický faktor. Otázky solidarity generací v rozpotech obcí. Analýza kantonálních výdaj na vzdlávání ve Švýcarsku v letech

9 :(665.1):(597) Why Are Some Low-Income Countries Better at Providing Secondary Education? [Pro jsou nkteré zem s malými píjmy lepší v poskytování sekundárního vzdlávání?] / Melissa Binder - 1graf, 6 tab., 14 pozn. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: In: Comparative Education Review [Tištný text] - ISSN Ro. 53,. 4 (2009), s I když rozdíly v pístupnosti a výsledcích vzdlávání v rzných zemích jsou ovlivnny jejich ekonomickou úrovní a bohatstvím, i mezi zemmi na stejné ekonomické úrovni se mohou objevit výrazné rozdíly. lánek srovnává Vietnam a Gambii, dv zem podobné ekonomické úrovn, ale s výrazn odlišnou kvalitou výsledk a dostupností sekundárního vzdlávání, a hledá faktory, které tyto rozdíly zpsobují (struktura financování vzdlávání, poskytované vzdlávací služby, podíl starších student ve vzdlávání). 04 Financování církevních škol : :(437.1/.3) Informace právnickým osobám vykonávajícím innost škol a školských zaízení zizovaným církvemi nebo náboženskými spolenostmi, kterým bylo piznáno oprávnní k výkonu zvláštního práva zizovat církevní školy, o postupech finanního vypoádání poskytnutých dotací za rok 2009 :. j [Information for legal entities performing activities in schools established by churches or religious societies, on financial settlement of subsidies provided for the year 2009] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 2 píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 12 (2009), s Zásady a termíny finanního vypoádání dotací poskytnutých církevním školám a školským zaízením. 05 Financování soukromých škol :37.058:(437.1/.3) Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pedškolním a školským zaízením, ve znní pozdjších pedpis, za kalendání rok 2008 :. j. 17[Methodological direction to implement Act No. 306/1999 on providing subsidies to private schools and pre-school and school facilities for the calendar year 2008] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 4 (2009), s Pedložení zprávy auditora. Smlouva soukromé školy s auditorem. Struktura a rozsah zprávy auditora. Závazky smluvních stran. Klasifikace výsledk ovení auditorem pro poteby MŠMT. Úhrada náklad. Závrená ustanovení. 8

10 :37.058:(437.1/.3) Stanovení normativ neinvestiních výdaj na rok 2009 pro úely poskytování dotací na innost škol a školských zaízení, které nejsou zizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou spoleností, které bylo piznáno oprávnní k výkonu zvláštního práva zizovat církevní školy, v roce 2009 :. j. 220[Set-up of normatives of non-investment expenditures in the year 2009 for the purpose of granting subsidies for activities of schools and school facilties which are not established by the state, region, municipalities, registered church or religious society with the right to establish denominational schools, in 2009 : No. 220/ ] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - Píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 2 (2009), s Poskytování dotací soukromým školám, pehled normativ neinvestiních výdaj stanovených ministerstvem školství na rok :37.058:(438) Boje o szkolnictwo niepubliczne [Boje o soukromé školství] / Bogdan J. Krawczyk - [polština] In: Nowa szkola - ISSN X - Ro. 65,. 6 (czerwiec) (2009), s Struný pehled vzniku a rozvoje soukromého školství v Polsku od poloviny 80. let 20. století do souasnosti. První pokusy o založení tzv. autorských škol ješt v dob ped pádem komunismu. Všeobecný program výchovy a výuky obohacený o náboženství. Soukromé školství v 90. letech 20. století. Boje o peníze pro tyto školy, do kterých prakticky mohly chodit jen dti z bohatých rodin. Pokusy o nápravu. Nárst byrokracie :37.058:378:(437.1/.3) Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy na stipendia podle 40 odst. 2, 91 odst. 2 písm. d) a 91 odst. 3 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis :. j [Rules for providing subsidies to private higher education institutions by the Ministry of Education under Act No. 111/1998 (Act on higher education institutions)] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 3 píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 4 (2009), s Obecné podmínky poskytování dotací. Podmínky poskytnutí dotace na stipendia a stanovení její výše. Podmínky použití dotací a jejich finanní vypoádání. Zveejnní informací o dotacích a kontrola hospodaení. Závrené ustanovení. V píloze uveden vzor žádosti, ustanovení pro výpoet výše a poskytnutí dotace na sociální a ubytovací stipendia. 9

11 06 Financování speciálního školství :376:(430) Heilpädagogen zwischen Individualanspruch und Systemzwang : Versuch einer ethischen Standortbestimmung [Speciální pedagogové mezi požadavkem individuálního pístupu a tlakem systému : pokus o urení etického stanoviska] / Barbara Fornefeld - [nmina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N - ISSN Ro. 78,. 1 (2009), s Tlak liberalizace vede v oblasti pomoci postiženým ke snižování úrovn. Proklamované požadavky individuálního pístupu k postiženým se dostávají do rozporu s nedostaujícími finann materiálními podmínkami pro jejich podporu. Speciální pedagogové se dostávají asto do neešitelných problém. Legislativa a instituce pro sociální pomoc mládeži s kombinovaným postižením v SRN. Otázky financování sociální pomoci z rozpot spolkových zemí :376: :(437.1/.3) Pedagogití a osobní asistenti jsou nezbytní : pi integraci zdravotn postižených dtí do škol je nejdležitjší lidské porozumní [Educational and personal assistants are necessary : human understanding is the most important thing at the integration of handicapped children to schools] / Jitka Hnilicová - 1 fot. - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 24 (2009), s. 5. Zkušenosti s integrací zdravotn postižených dtí do mateských a základních škol. Asistenti pedagoga a jejich finanní zabezpeení. Funkce asistenta: zprostedkování uiva a pomoc v situacích, které postižené dít samo fyzicky nezvládne :376.2:(430) Standards in der Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf? / Gerhard Lebherz - [nmina] In: Behindertenpädagogik [Tištný text] : Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und Integration Behinderter - ISSN Ro. 48,. 1 (2009), s V Hessensku (SRN) dochází k omezování výdaj na dopravu tlesn postižených žák do speciálních škol. Zemské školské úady hledají nejlevnjší provozovatele mikrobus, bez ohledu na zdraví a bezpenost postižených žák (nebezpeí pohybu invalidních vozík v dopravním prostedku, nutnost doprovázející osoby). editelství a vedení hessenských škol pro tlesn postižené eší nepíznivou situaci iniciováním pracovních skupin, které organizují pomoc postiženým prostednictvím Hessenské zemské vlády, zizovatel škol, politik zodpovdných za oblast školství, Svazu odborných pracovník a uitel ve speciálním školství. 10

12 :378 Subjekty, mechanizmy a zdroje financovania vysokoškolského vzdlávania [Subjects, mechanisms and financial resources of higher education] / Daša Vališová - 1 fot., 1 tab. - [slovenština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Academia [Tištný text] - ISSN Ro. 20,. 4 (2009), s Modely financování vysokoškolského vzdlávání: anglo-americký a skadinávský model. Politika financování vysokoškolského vzdlávání, argumenty pro a proti zavedení školného. Mezi nejvýznamnjší finanní pispvatele do oblasti VŠ vzdlávání patí studenti, soukromý sektor, daoví poplatníci, samotné vysoké školy a sponzoi (viz piložené schéma subjekty financování a zdroje financování). Nutnost nalézt další zdroje. 09 Financování vysokého školství :378 The Growing Accountability Agenda: Progress or Mixed Blessing? [Je nárst agendy spojené se zodpovdností pokrokem nebo pochybnou výhodou?] / Jamil Salmi - 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 25 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 1 (2009), s V posledním desetiletí vzrstá v mnoha ástech svta tlak vlád a parlament na univerzity ohledn využívání veejných finanních zdroj a vtší dkladnosti hodnocení výsledk jejich výuky a výzkumu. Výzkumná studie se zabývá pozitivními i negativními dsledky tohoto vývoje na podstupování rizik spojených s ízením univerzity; objemem práce zpsobujícím petíženost vedoucích pracovník, nekalými finanními praktikami a neetickým jednáním v oblasti výuky a výzkumu, podvody v pidlování akreditací, podvodným udlováním hodností. Pehled možných podvod ze strany vzdlávací instituce i student :378:(4) The EU Innovation Agenda : Challenges for European Higher Education and Research [Inovaní innost EU : výzvy pro evropské vysokoškolské vzdlávání a výzkum] / Frans van Vught - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 46 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Perspektivy ekonomické inovaní innosti EU v kontextu globální konkurence a její domény: kvalita vysokoškolského vzdlávání, doktorského studia a výzkumu, rychlý transfer znalostí, vdecké parky a sdružení podnikového a univerzitního výzkumu se spolenou majetkovou úastí. Výzkumná politika evropských vysokých škol. Základní problémy v rámci evropského vzdlávání: budoucí nedostatek absolvent vysokých škol, pístupnost vysokoškolského vzdlávání, nedostatek výzkumu na svtové úrovni a zdroj jeho soukromého financování, regionální rozdíly v rozmístní vysokých škol. 11

13 :378:(4):(73) Tržní transformace vysokoškolských institucí : rzné teoretické konceptualizace [Marketbased transformation of higher education institutions : various theoretical conceptualisations] / Jana Krmáová - [eština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 48 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 17,. 3 (2009), s Vliv socioekonomického prostedí na vznik tržn orientovaných vysokoškolských institucí: globalizaní tlak konkurence a postakademické vdy; charakterizuje ji aplikovatelnost, interdisciplinární a multidisciplinární pístup v získávání vdeckých poznatk. Dlouhodobý trend poklesu pispívání státu na financování vysokoškolského vzdlávání v Evrop a v USA. Základní modely institucí vysokoškolského vzdlávání nového typu; s rzným podílem komerní innosti, stupnm akademické nezávislosti, zamením (nebo neexistencí) výzkumu a udržováním vdeckých disciplín: univerzity služeb, univerzity služeb s kritickým zamením vi státní byrokracii nebo soukromému sektoru, univerzity podnikatelské, korporativní a adaptivní :378:(410) The Impact of Reforms on the Quality and Responsiveness of Universities in the United Kingdom [Vliv reforem na kvalitu a vstícnost univerzit ve Spojeném království] / Tony Clark 7 obr., 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Historie vývoje reforem ve vysokém školství Velké Británie za posledních 50 let. Faktory ovlivující výkonnost a kvalitu vysokoškolského vzdlávání: úrove autonomie, objem konkurence a úrove financování. Hledání cest, jak zintenzivnit konkurenní prostedí; reforma iniciovaná Univerzitním grantovým výborem v polovin 80. let min. století umožuje využití finanních fond i pro obecné výzkumné úely. Školné zahraniních student jako významný zdroj píjm univerzit :378:(430) Competition, Autonomy and New Thinking : Transformation of Higher Education in Federal Germany [Soutžení, nezávislost a nové myšlení : promna vysokoškolského vzdlávání ve federálním Nmecku] / Peter Mayer, Frank Ziegele - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 24 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Výsledky reformních zmn ve vysokém školství SRN v oblasti ízení a financování za posledních 29 let. Vliv konkurenního prostedí na decentralizaci systému ízení; slábnoucí úloha státu, posilování nezávislosti univerzit, urování vzdlávací politiky a vnitních záležitostí škol jejich orgány v souinnosti s externími poradci a zainteresovanými zástupci prmyslu. Vytváení konkurenního prostedí a hodnotících kritérií výkonnosti univerzit v závislosti na alokaci fond ze státního rozpotu. Podmínky získání profesury na veejných vysokých školách a univerzitách. 12

14 :378:(430) Mit eigenem Budget steigen Motivation und Transparenz [S vlastním rozpotem se zvyšuje motivace a transparence] / Volker Schutz - 1 fot., 1 obr. - [nmina] In: DuZ Magazin - ISSN Ro. 65,. 7 (2009), s. 4-5 pílohy. Úinné využívání zdroj je významn zjednodušeno, když mohou vysoké školy flexibiln využívat finanní prostedky. Zmny globálních výdaj na programové výdaje v nkterých nmeckých spolkových zemích. Rzné zpsoby rozdlování finanních prostedk v krajích. Rozhodující pro pidlení finanních prostedk je poet student :378:(437.1/.3) Finanní zdraví veejných vysokých škol [Financial health of public higher education institutions] / Ivana Kraftová, Kateina Zavelová - 10 graf, 2 tab. - [eština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 25 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 17,. 2 (2009), s Význam rozvoje vysokého školství z hlediska konkurenceschopnosti zem v globální ekonomice. Kvantitativní rozmach vysokého školství v eské republice. Velikost zdroj finanních prostedk alokovaných v R na veejné vysoké školství vývoj v letech Analýza modelu finanního zdraví univerzit (BAMF) byla zpracována na základ dat z výroních zpráv o hospodaení jednotlivých veejných vysokých škol v R :378:(437.6) Systém manažérstva kvality ako súas riadiacich inností vo verejnej vysokej škole [Managerial quality system as a part of management activities in public higher education institution] / Štefan Markulik, Juraj Sinay, Jozef Zajac - 1 tab., 1 obr., 1 fot. - [slovenština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Academia [Tištný text] - ISSN Ro. 20,. 4 (2009), s Vysoké školy jako instituce vykonávající výzkumnou innost a poskytující vzdlávání podléhají pravidelnému hodnocení úrovn kvality. To se realizuje na základ stanovených pravidel formou evaluace, akreditace a certifikace. Realizuje se systém manažerství kvality, který je daný mezinárodní normou. Na základ plnní kritérií v hodnocení VŠ se odvíjí i jejich finacování. 13

15 :378:(510) The Equity Challenge in China s Higher Education Finance Policy [Problém rovného pístupu ve finanní politice vysokoškolského vzdlávání v ín] / Fengshou Sun, Armando Barrientos - 4 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 42 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 2 (june) (2009), s. [191] Rst ekonomiky v ín. Perspektivy financování vysokého školství. Pístupnost vysokoškolského vzdlání z hlediska mobilizace pracovních sil a další expanze ínského prmyslu do svtového hospodáství. Statistické údaje o státních a regionálních píspvcích na vysokoškolské vzdlávání (od r do r. 1998) pro studenty ze sociáln znevýhodnného prostedí. Sociální stratifikace student vysokých škol :378:(535) Strategic Brain Drain : Implications for Higher Education in Oman [Strategický únik mozk : dsledky pro vysokoškolské vzdlávání v Ománu] / Thuwayba Al-Barwani, David W. Chapman, Hana Ameen - 7 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 4 (december) (2009), s. [415]-432. Arabský stát Omán poskytuje v souasné dob vysokoškolské vzdlávání trojnásobn vyššímu potu student, než je schopen zamstnat. Vzhledem k pevažujícímu charakteru výroby (zemdlství) a plánovanému vyerpání ropných zdroj poítá monarchistická vláda výhledov s tím, že absolventi budou hledat uplatnní na mezinárodním trhu práce. Vývoj postsekundárního vzdlávání a zamstnanosti (v profesích manažerských, technických a ve státním sektoru) v letech a jeho kvalita. Soukromé a veejné vysoké školství v Ománu a zpsoby jeho financování :378:(6) Internationalization vs Regionalization of Higher Education in East Africa and the Challenges of Quality Assurance and Knowledge Production [Internacionalizace versus regionalizace vysokoškolského vzdlávání ve východní Africe a výzvy k hodnocení kvality a vytváení znalostí] / Oanda Ogachi - 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 22 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 3 (september) (2009), s. [331]-347. Internacionalizace vysokoškolského vzdlávání v subsaharských zemích je charakterizována hlubokými nerovnostmi; vzdlávacímu systému dominuje pt vysplých zemí svta, nové informaní technologie vlastní nadnárodní kooperace, vyuovacím jazykem a jazykem vdy je anglitina. Lokální vysokoškolská vzdlávací zaízení jsou asto závislá na svých zahraniních partnerech. Trendem afrických univerzit je získat studenty z bližší sociokulturní oblasti Asie. Statistická data o mobilit vysokoškolák za poslední ti roky. Zdroje financování regionálního vysokého školství. Spolupráce vysokých škol, regionálních sdružení a nadnárodních organizací inných ve vysokém školství. 14

16 :378:(6) Legal Frameworks for Higher Education Governance in Sub-Saharan Africa [Legislativní rámce pro ízení vysokého školství v subsaharské Africe] / William Saint - Dodatek - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 36 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 4 (december) (2009), s. [523]-550. Souasné trendy v ízení vysokých škol a univerzit ve 24 zemích subsaharské Afriky. Nejvtší pozornost vnuje autor psobení externích zástupc regionálních zájm, státní kontrole školství (rozdíl mezi státní kontrolou a supervizí) a zástupcm vlád v orgánech vysokých škol. Studie sleduje i zpsoby jmenování vedoucího akademického personálu a editel místních školských správ a obsahuje i hodnocení strategických plán vzdlávání, hodnocení jeho kvality a výsledky hospodaení vzdlávacích zaízení s pidlenými finanními prostedky :378:(6) Symmetry and Asymmetry : New Contours, Paradigms, and Politics in African Academic Partnerships [Symetrie a asymetrie : nové obrysy, vzory a politika v africké spolupráci vysokých škol] / Milton Odhiambo Obamba, Jane Kimbwarata Mwema - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 44 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 3 (september) (2009), s. [349]-371. Zapojení afrických vdeckých tým do organizace výzkumu na svtových univerzitách je jedním z dominujících trend afrického vysokého školství. Postupující globalizace vytváí lepší podmínky na industrializovanjším severu kontinentu. Klíovou prioritou je modernizace infrastruktur vysokých škol za podpory Svtové banky. Vdecké a výzkumné instituce spolupracující na výzkumných programech zemí OECD. Multilaterální podmínky organizace výzkumu. Výše finanních náklad na výzkum v Africe a v zemích OECD :378:(73) Academic capitalism in the Pasteur s quadrant [Akademický kapitalismus v Pasteurov kvadrantu] / Pilar Mendoza - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 49 In: Journal of Further and Higher Education [Tištný text] - ISSN X - Ro. 33,. 3 (2009), s. [301]-311. Pojem akademického kapitalismu; formy efektivní spolupráce prmyslových podnik a výzkumných pracoviš univerzit. Kategorizace výzkumu na amerických univerzitách z hlediska dalšího využití jeho výsledk; základní (hledisko dalšího vývoje poznání, tzv. Bohrv kvadrant) a komern využitelný v praxi (tzv. Pasteurv kvadrant). Orientaní klasifikaci výzkumu zavedl v r americký vdec Daniel E. Stokes. Hmotná zainteresovanost univerzit na vyhledávání možností transferu inovaních výzkumných poznatk do výrobní i nevýrobní sféry. 15

17 :378:(73) Partisans, Professionals, and Power : the Role of Political Factors in State Higher Education Funding [Stoupenci, profesionálové a moc : role politických faktor ve financování státního vysokého školství] / Michael K. McLendon, James C. Hearn, Christine G. Mokher - 3 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Higher Education - ISSN Ro. 80,. 6 (november/december) (2009), s. [686]-713. Výsledky longitudinální analýzy faktor spojených s úsilím státu o financování vysokoškolského vzdlávání v období v USA. Bylo zjištno, že populace, postsekundární struktura pijímacího ízení a ekonomické podmínky ovlivují úrove financování VŠ. Analýza však také upozornila na politické vlivy jak slepá oddanost, legislativní profesionalismus, limitované termíny, zájmové skupiny a guvernérská moc ovlivují úrove kompenzace finanních prostedk :378:(73) The Context of Higher Education Reform in the United States [Kontext reformy vysokoškolského vzdlávání ve Spojených státech] / Donald E. Heller - 1 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 39 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s V souasné dob se vnuje v USA mnoho pozornosti v tisku a široké veejnosti hodnocení efektivnosti vysokoškolského vzdlávání. lánek analyzuje postup a vliv prominentní skupinové diskuse Sekretariátu vzdlávací komise pro budoucnost vysokoškolského vzdlávání a postoj vlády prezidenta Baracka Obamy k hodnocení úkol vysokých škol a univerzit v dob globální ekonomické krize. Statistické údaje o financování vysokého školství; porovnání stavu koncem 20. století a zaátku 21. století. Hodnocení kvality vysokých škol v souvislosti s požadavky na kvalitu pracovní síly a návratnost školských investic :378.4 "Standards Will Drop" : and Other Fears about the Equality Agenda in Higher Education ["Sníží se standardy" : a jiné obavy v souvislosti s programem rovnosti ve vysokoškolském vzdlávání] / Chris Brink - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 1 (2009), s Autor studie, prorektor Univerzity v Newcastle (Velká Británie), se na základ zkušeností s ízením univerzit v Austrálii, v jižní Africe a ve Velké Británii vyjaduje k obavám a negativním stanoviskm ohledn programu rovného pístupu k vysokoškolskému vzdlávání z hlediska sociální zodpovdnosti školské politiky, z hlediska snižování vzdlávacích standard (ešení vidí ve flexibilit pípravných program), multikulturnosti ve vzdlávání, poptávky spolenosti po vzdlávání, nezávislosti univerzit v pijímání student, financování vysokých škol a návratnosti školských investic. 16

18 :378.4:(410) The Regional Engagement of Universities : building Capacity in a Sparse Innovation Environment [Závazek univerzit v regionech : budování kapacity v prostedí chudém na inovace] / Paul Benneworth, Alan Sanderson - 3 tab., 1 obr. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 35 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 1 (2009), s V souasné dob sílí tlaky na univerzity, aby komercionalizovaly svj výzkum a pispívaly více k rozvoji místní a regionální ekonomiky a sociálního prostedí. Výzkum pomoci regionálních sdružení univerzit (university regional associations; URAs) k iniciaci spolupráce univerzit s prmyslovými podniky na severovýchod Velké Británie pi zavádní nových technologií výroby v chemickém prmyslu; pípadová studie. Pehled o finanní podpoe spolupráce britských univerzit s regionálním prostedím v letech a innost konsorcia Knowledge House v koordinaci inovaního potencionálu univerzit :378.4:(480) Brave New World : higher Education Reform in Finland [Odvážný nový svt : reforma vysokoškolského vzdlávání ve Finsku] / Timo Aarrevaara, Ian R. Dobson, Camilla Elander - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 22 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Nový Zákon o univerzitách (vešel v platnost ) pináší do finského vysokého školství radikální zmnu: umožuje univerzitám vtší nezávislost a statut samostatných právnických subjekt. Univerzity mohou ovlivovat ízení vzdlávací politiky, mnit vztahy mezi orgány ízení a zamstnavateli univerzit (ve správní rad musí být nejmén 40 % externích len; tím se rozšiuje možnost získávání finanních zdroj). Pípadová studie vzniku nové Univerzity Aalto ( ) slouením tí univerzit se zámrem vytvoit multioborovou univerzitu špikové kvality a kreativity ve výuce i výzkumu. Nabízí vzdlání v oborech technických, ekonomických, užitého umní a designu. Historický exkurs do vývoje finských univerzit :378.4:(71):(73) The Secondary Markets of Higher Education : a Canadian Context [Sekundární trhy vysokoškolského vzdlávání : v kontextu Kanady] / Jeffrey M. Litwin - 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 59 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 3 (2009), s Z tržního pohledu se univerzity mohou jevit jako seskupení poetných rozmanitých trh. Primárn jsou trhem vzdlávacích a výzkumných služeb, aktivn se podílejí na jiných trzích tím, že pispívají k jejich úinným, výkonným a plynulým operacím. Analýzou ízení financování a správy 17

19 nemovitého majetku podnikatelských univerzit v Kanad a v USA se snaží autor ovit a ozejmit, které aktivity vstícné k tržním podmínkám vytváejí pro n píležitost upevnit své postavení (zde budování rozsáhlých kampus s širokým okruhem služeb souvisejících se vzdláváním a výzkumem). Narstá poteba ochránit kulturu a podstatu vzdlávacích institucí od komercionalizace :378.4:(83) Chilean Universities in the Transition to a Market-driven Policy Regime [Chilské univerzity v promn k politickému režimu ízenému trhem] / Jorge Katz, Randy Spence - 3 tab., 1 graf - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Historický vývoj systému vysokého školství v Chile v století. Souasné rozmanité zdroje financování výuky a výzkumu: blokové vládní granty, školné a studijní poplatky, píspvky soukromých podnikatel. Nabídka vzdlávacích služeb v terciárním vzdlávání a poptávka po nich. Vývoj sociální stratifikace pijímaných student. Spolupráce výzkumných pracoviš univerzit s regionálním prmyslem. Slabinou zstává kvalita vzdlávání, nedostatená finanní podpora výzkumu a rozvoje nových vdeckých poznatk, nevybavenost a nízký poet vzdlávacích institucí :378.4:(94) Australian University International Student Finances [Financování mezinárodních student na australských univerzitách] / Helen Forbes-Mewett, Simon Marginson, Chris Nyland, Gaby Ramia, Erlenawati Sawir - 6 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 33 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 2 (june) (2009), s. [141] Výzkum financování mezinárodních student (celkový poet dotazovaných je 200) na devíti australských univerzitách; zdroje píjm student. Život student v cizí zemi jak se vyrovnávají s finanním rizikem. Vládní australská a univerzitní politika vi zahraniním studentm. innost organizací, které se zabývají podmínkami studia zahraniních student: AVCC (Australian Vice- Chancellor s Committee; Australská komise výkonného rektora) a UKCISA (UK Council for International Student Affairs`, Rada Spojeného království pro záležitosti zahraniních student) ve Velké Británii :378.4:376.35:(4) Pée o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách [Care of dyslexic students at our and West European universities] / Marie Kocurová - píloha 1, píloha 2, píloha 3 - [eština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 17,. 4 (2009), s

20 Evropské smrnice zakotvující rovný pístup ke vzdlávání; staly se základem antidiskriminaních zákon ve všech lenských zemích EU. Legislativní zajištní podpory student se speciálními vzdlávacími potebami ve Velké Británii, Dánsku a eské republice. Typy, projevy a píiny poruch uení u student vysokých škol. Pedagogicko-psychologická diagnostika (prostednictvím testování), poradenství studentm s poruchami uení a zpsoby jejich podpory pi studiu (individuální, materiální, akademická); komparace dánské univerzity v Aarhusu, Západoeské univerzity v Plzni a vysokých škol v Plymouthu. Finanní podpora státu :378.6:(437.1/.3) Podoby a pekážky spolupráce technických vysokých škol a podnik oima externích spolupracovník [Forms of and obstacles in cooperation between technical universities and commercial firms from stakeholders' point of view] / Michaela Šmídová - 9 tab., 2 obr. - [eština] In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 17,. 3 (2009), s Výzkum spolupráce zástupc podnikatelského sektoru, státní správy a vdecko-výzkumných institucí s eskými vysokými školami technického zamení. Podnikající subjekty (celkem 22, od malých firem po nadnárodní spolenosti) reprezentovaly širokou škálu obor; nejvíce bylo tch, které se zabývají informaními technologiemi. Nejastjší spolupráce spoívala v zapojení firem do tvorby studijních program a zajištní stáží student v praxi, ve spolené úasti na vdeckovýzkumných projektech, metodické pomoci pi financování škol, propagaci moderních technologií. Rezervy ve spolupráci. 10 Financování dalšího vzdlávání uitel :371.14:(410) Developing teacher expertise at work : in-service trainee teachers in colleges of further education in England [Rozvoj kvalifikace uitele v práci : další vzdlávání uitel na stedních odborných školách v Anglii] / Norman Lucas, Lorna Unwin - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Journal of Further and Higher Education [Tištný text] - ISSN X - Ro. 33,. 4 (2009), s. [423]-433. Výsledky studie zkušeností s dalším vzdláváním uitel stedních odborných škol pod patronací univerzit ve Velké Británii. V dotazníkovém šetení se uitelé vyjadovali k možnostem svého dalšího vzdlávání, jeho podpoe vedením škol a získávání pracovní rutiny pímo na pracovišti. Nutnost dalšího vzdlávání vzhledem k asté zmn kurikul, orientaci studijních obor a narstající diverzit student. K reformám v dalším vzdlávání patí asová dotace 30 hodin ron na profesní rozvoj, podpora uitel mentorem z univerzity, rozšiování vzdlání o další kvalifikaní obory. Zdroje finanních prostedk pro další vzdlávání. 19

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více