Ekonomika školství 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika školství 2009"

Transkript

1 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: Zpracovatel: Pavlína Plechatová Poet záznam: 97 Druhy dokument: lánky asové vymezení: 2009 Jazykové vymezení: eština, slovenština, anglitina, nmina, francouzština, polština Uspoádání záznam: tematické podle MDT

2 OBSAH Financování školství obecn 1 5 Financování školství v R 6 17 Financování školství ve svt Financování církevních škol 22 Financování soukromých škol Financování speciálního školství Financování vysokého školství Financování dalšího vzdlávání uitel Platy uitel Finanní podpora informaních technologií 76 Mezinárodní programy. Státní subvence Financování školního stravování 83 Finanní prostedky a zajištní žák a student Studijní poplatky. Školné Nadace a stipendia

3 01 Financování školství obecn Realising Education for All : defining and using the political will to invest in primary education [Realizace programu Vzdlání pro všechny : definice politické vle a ochota investovat do základního školství] / Stephen Kosack - 14 obr. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy In: Comparative Education - ISSN Ro. 45,. 4 (2009), s. [495]-523. Ohrožení mezinárodního programu Vzdlání pro všechny. V souasné dob nenavštvuje základní školu více než 77 milion dtí školního vku. Údajn je to nedostatkem politické vle, což se autor lánku snaží vyvrátit. Definice politické vle. Za jakých okolností jsou národní vlády ochotny investovat do základního vzdlávání. Píklad tí rozvojových zemí Tchaj-wanu, Ghany a Brazílie Vlivy na investice do vzdlávání v zemích OECD [Factors influencing investment into education in OECD countries] / Pavlína Šastnová, ÚIV - 2 grafy - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 39 (2009), s. 10. Údaje vybrané z roenky OECD Education at Glance za rok Faktory ovlivující návratnost investic do vzdlávání (jedná se o rzné platby a benefity). Podíl veejných a soukromých výdaj na vzdlávání. Složky výnos ze vzdlání u muž a žen s terciárním vzdláním. Porovnání R, vybraných zemí OECD a prmru OECD :(4) Edukacja w Europie 2009 [Vzdlávání v Evrop 2009] / Lidia Jastrz bska - [polština] In: Nowa szkola - ISSN X - Ro. 65,. 7 (wrzesie) (2009), s Struná zpráva o publikaci Klíová data o vzdlávání v Evrop, která byla zpracována sítí EURYDICE na základ podklad z 27 stát EU a 3 kraj EHS. Ukazuje se, že vzrstá poet tyletých školák. Prodlužuje se i povinná školní docházka (vtšinou trvá deset let). V mnoha zemích se redukují poty žák, kteí školní docházku nedokonili (zákon o povinné docházce do 18 let vku platí v Itálii a v Nizozemí). Zvyšuje se poet vysokoškolských student, ženy výrazn pevyšují poty muž. Další ást publikace je vnována financování školství a rozvoji jeho autonomie, poslední potom dopadu probíhajících demografických zmn na školství v následujícím desetiletí :(4) Kolik stojí jeden žák a student v zemích OECD [Expense on one pupil and student in OECD countries] / Michaela Klehová, ÚIV - 1 graf - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 35 (2009), s

4 Výbr statistických dat z publikace OECD Education at Glance za rok Porovnání prmrných roních výdaj na žáka nebo studenta podle jednotlivých úrovní vzdlávání v R a ostatních zemích OECD. Vývoj (nárst) celkových výdaj na vzdlávání mezi roky 2000 až :(4) Evropské peníze do každé základní školy : rozhovor s ministryní školství Miroslavou Kopicovou [European money to each primary and lower secondary school : interview to the Minister of Education Miroslava Kopicová] / Miroslava Kopicová ; [Autor interview] Olga Šedivá - 2 fot. - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 33 (2009), s. 1, 3. Píslib ministerstva školství na tyi miliardy z evropských strukturálních fond pro základní školy. Zjednodušení administrativy: náhrada psaní složitých projekt používáním jednoduchých šablon. Pedstavení šablon na projekty jazykové výuky. asový harmonogram zveejnní šablon a pihlašování škol. Možnost získání prostedk z tchto fond i pro odmny uitelm. 02 Financování školství v R :(437.1/.3) Devatero upozornní profesora Pihy [Nine notices of professor Piha] / Petr Piha - 1 fot. - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 39 (2009), s. 5. Píspvek do debaty v rámci slavnostního zasedání Výboru pro vdu, vzdlání, kulturu, mládež a tlovýchovu v Poslanecké snmovn. Upozornní na problémové oblasti v našem školství, výchov a vzdlávání, kterým je teba se pednostn vnovat. Otázky kázn ve školách, postavení uitel, výchovné funkce škol, vhodného rozdlování finanních prostedk apod :(437.1/.3) Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ovování vzdlávání podle školních vzdlávacích program zpracovaných v projektu Pilot G (. j / ) a projektu Pilot GP (. j / ) - "Financování dlených hodin gymnáziím zapojených v projektu Pilot G/GP v msících leden až srpen 2009" :. j [Amendment to the Announcement of the Ministry of Education on trial verification of education within school educational programmes worked out in the Pilot G project, and Pilot GP project - "Financing separated classes in grammar schools which participate in the Pilot G/GP projects from January to August 2009"] / Ondej Liška ; MŠMT - 2 píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 2 (2009), s Text dodatku. V píloze seznam škol a rozpoet pro financování dlených hodin. 3

5 :(437.1/.3) Neradostný obraz školského rozpotu 2010 [Gloomy picture of the 2010 budget for the sphere of education] / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar - 2 tab. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 112,. 32 (2009), s Rozhovor s vrchní editelkou sekce financování kapitoly školství o návrhu školského rozpotu na rok V tabulkách je zachycen vývoj návrhu školského rozpotu na rok 2010 a jeho porovnání s rozpotem roku :(437.1/.3) Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 7/2009, kterým se stanoví Pokyn ke zpracování úetních závrek a pedávání úetních a finanních výkaz organizaních složek státu a píspvkových organizací, jejichž zizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy, v roce 2009 :. j. 983[Order of the Minister of Education that sets Direction to elaborate accounting balance sheets and hand them over, concerning contribution organizations established by the Ministry of Education] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 1 píl., tab. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 4 (2009), s Soupis hlavních právních pedpis a dalších dležitých pedpis závazných pi zpracování úetních závrek. Píkazy ministra/ministryn a metodické pokyny ministerstva. Vedení úetnictví, eské úetní standardy. Útování o píspvcích a dotacích poskytnutých prostednictvím stanovení rozpotového limitu výdaj. Zaútování vratek nevyerpaných finanních prostedk u píspvkových organizací. Úetní závrka, opravná zpracování úetních závrek. Postupy pi útování o dotacích na úhradu provozních výdaj krytých z rozpotu Evropské unie nebo finanních mechanism. Náhrady mezd v dob nemoci. Obsah úetních závrek a pedávání úetních a finanních výkaz kapitoly 333 v roce Úkoly vykazujících organizaních složek státu, píspvkových organizací a vcn píslušných útvar Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy :(437.1/.3) Reforma školství z pohledu editele školy [School reform from the viewpoint of headteacher] / Lubomír Martinec, Vendula Kašparová, Zdenk Modráek - 1 graf - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 8 (2009), s. 10. Výsledky výzkumu zameného na hodnocení výuky podle školních vzdlávacích program editeli základních škol. Významné zmny byly zaregistrovány v oblasti spolupráce s uiteli, informovanosti o reform, plánování výuky. Nedostatky byly v získávání zptné vazby od žák, v oblasti financování reformy a malé podpory ze strany zizovatel škol. 4

6 :(437.1/.3) Rozpoet školství 2009 : znovu mén penz na pomcky, uebnice a další vzdlávání [Budget for education in 2009 : again less money for teaching aids, textbooks and further education] / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar - 1 tab. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 112,. 1 (2009), s Rozhovor s vrchní editelkou sekce financování kapitoly školství MŠMT o rozpotových výhledech školství na rok V tabulce je uvedeno srovnání návrhu ukazatel školského rozpotu (kap. 333 MŠMT) na rok 2009 s ukazateli z roku :(437.1/.3) Soustava republikových normativ pro rok 2009 :. j. 335 [System of national normatives for the year 2009 : No. 335/ ] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 1 tab. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 3 (2009), s. 13. Pehled republikových normativ :(437.1/.3) Školní psychology dusí nedostatek penz [School psychologists suffer from lack of money] / Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 10 (2009), s. 3. Ukonení projektu Poradenství škola povolání, který umožnil stu pražských škol mít vlastního psychologa. Nyní si velká ást škol už nemže psychologa ponechat, protože nemá na jeho zaplacení. Význam školního psychologa pi ešení problém s uením i chováním, konflikt s rodii, s adaptací na školu, s dospíváním apod. a jeho píspvek k prevenci sociáln nežádoucích jev :(437.1/.3) Veejné slyšení k petici Vzdláváním proti krizi v Senátu [Public hearing in the Senate to the petition By Education against Crisis] / Karla Tondlová - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 39 (2009), s. 3. Projednání petice upozorující na neúnosnou situaci ve financování školství v Senátu. Nepíznivý vývoj mezd v regionálním školství a nedostatek finanních prostedk na uební pomcky a vybavení škol. Vyjádení zástupce školských odbor, které petici iniciovaly, a ministerstev financí a školství. Návrh usnesení Senátu. 5

7 :(437.1/.3) Vize: jaké by mlo být školství do 15 let [Vision of education within the next 15 years] / Jana Matesová ; [Autor interview] Radmil Švancar - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 112,. 45 (2009), s Rozhovor s námstkyní ministryn školství o financování a dalším smování eského školství. Nutnost reformy toku penz do regionálního školství, které by mlo i nadále zstat pevážn veejné. Zmna strategie financování vysokoškolského studia vysoké školy by se mly pestat nekontrolovan rozrstat a zamit se více na kvalitu vzdlávání. Požadavky na zahraniní pracovní nebo studijní zkušenosti budoucích pedagog atd :(437.1/.3) Výdaje na vzdlávání u nás a v zahranií [Expenditures on education in the Czech Republic and abroad] / Michaela Klehová, ÚIV - 1 graf - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 34 (2009), s. 10. Informace z publikace OECD Education at Glance. Porovnání výdaj na vzdlávání u nás a v dalších zemích OECD v roce Pomr výdaj k hrubému domácímu produktu a jejich podíl na celkových veejných výdajích. Porovnání výdaj na jednotlivé úrovn vzdlávání a na všeobecné a odborné vzdlávání :(437.1/.3) Z rozpisu rozpotu pímých výdaj regionálního školství územních samosprávných celk na rok 2009 jednotlivým krajm (mimo pímo ízené organizace zízené MŠMT) [Distribution of budgetary direct expenditures of regional school systems in self-governing regions for 2009] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 7 tab., 1 pozn. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 112,. 7 (2009), s Text seznamuje se systémem financování krajského a obecního školství ze státního rozpotu pro rok Krom daných a pedpokládaných náklad na vzdlávání v r je zde uvedena rekapitulace vliv promítnutých ve výši normativ. 6

8 03 Financování školství ve svt :(430) "Es gibt eindeutig zu wenig Lehrer" ["Jednoznan je píliš málo uitel"] / Hans-Peter Meidinger, Stefan Rammer - 1 fot. - [nmina] In: Profil [Tištný text] : Das Magazin für Gymnasium und Gesellschaft - ISSN Ro. 2009,. 10 (2009), s Kritika OECD Nmecko investuje málo do vzdlání (pouze 4,8 % z hrubého domácího produktu prmr OECD iní 6,1 %). Nedostatek uitel zpsobuje, že na nkterých bavorských školách je krácena povinná výuka. Na odborných školách je pes 20 % nedostaten kvalifikovaných uitel. Silná feminizace uitelského povolání (na ZŠ 90 %, na gymnáziích 2/3 žen). Vzdlávání uitel na poátku uitelského studia by mlo být proveno, zda se studenti hodí pro uitelské povolání :(493) Niekoko poznámok o belgickom školstve [Several remarks on Belgian school system] /. Pajtinka - [slovenština] In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický asopis s informanou prílohou - ISSN X - Ro. 17,. 4 (2009), s. [17]. Zajímavé informace o belgickém vzdlávacím systému: povinné vzdlávání, organizace základního a stedního školství, financování školství, vzdlávání a další vzdlávání uitel aj. Belgie má ti ministerstva školství pro ti správní regiony (MŠ pro Vlámsko a Bruselské Vlámy, MŠ pro Valonsko a Bruselské Valony a MŠ pro nmeckou menšinu) :(494) Der intergenerationelle Konflikt bei Bildungsausgaben [Intergeneraní konflikt ve výdajích na vzdlávání] / Stefan C. Wolter - 3 tab. - [nmina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 34 In: Zeitschrift für Pädagogik - ISSN Ro. 55,. 1 (2009), s Sta je vnována intergeneranímu konfliktu ve výdajích na vzdlávání ve Švýcarsku. Nárst potu starších lidí a klesající, resp. kolísající poet žák ve školách. Boj generací o veejné prostedky jako demografický faktor. Otázky solidarity generací v rozpotech obcí. Analýza kantonálních výdaj na vzdlávání ve Švýcarsku v letech

9 :(665.1):(597) Why Are Some Low-Income Countries Better at Providing Secondary Education? [Pro jsou nkteré zem s malými píjmy lepší v poskytování sekundárního vzdlávání?] / Melissa Binder - 1graf, 6 tab., 14 pozn. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: In: Comparative Education Review [Tištný text] - ISSN Ro. 53,. 4 (2009), s I když rozdíly v pístupnosti a výsledcích vzdlávání v rzných zemích jsou ovlivnny jejich ekonomickou úrovní a bohatstvím, i mezi zemmi na stejné ekonomické úrovni se mohou objevit výrazné rozdíly. lánek srovnává Vietnam a Gambii, dv zem podobné ekonomické úrovn, ale s výrazn odlišnou kvalitou výsledk a dostupností sekundárního vzdlávání, a hledá faktory, které tyto rozdíly zpsobují (struktura financování vzdlávání, poskytované vzdlávací služby, podíl starších student ve vzdlávání). 04 Financování církevních škol : :(437.1/.3) Informace právnickým osobám vykonávajícím innost škol a školských zaízení zizovaným církvemi nebo náboženskými spolenostmi, kterým bylo piznáno oprávnní k výkonu zvláštního práva zizovat církevní školy, o postupech finanního vypoádání poskytnutých dotací za rok 2009 :. j [Information for legal entities performing activities in schools established by churches or religious societies, on financial settlement of subsidies provided for the year 2009] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 2 píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 12 (2009), s Zásady a termíny finanního vypoádání dotací poskytnutých církevním školám a školským zaízením. 05 Financování soukromých škol :37.058:(437.1/.3) Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pedškolním a školským zaízením, ve znní pozdjších pedpis, za kalendání rok 2008 :. j. 17[Methodological direction to implement Act No. 306/1999 on providing subsidies to private schools and pre-school and school facilities for the calendar year 2008] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 4 (2009), s Pedložení zprávy auditora. Smlouva soukromé školy s auditorem. Struktura a rozsah zprávy auditora. Závazky smluvních stran. Klasifikace výsledk ovení auditorem pro poteby MŠMT. Úhrada náklad. Závrená ustanovení. 8

10 :37.058:(437.1/.3) Stanovení normativ neinvestiních výdaj na rok 2009 pro úely poskytování dotací na innost škol a školských zaízení, které nejsou zizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou spoleností, které bylo piznáno oprávnní k výkonu zvláštního práva zizovat církevní školy, v roce 2009 :. j. 220[Set-up of normatives of non-investment expenditures in the year 2009 for the purpose of granting subsidies for activities of schools and school facilties which are not established by the state, region, municipalities, registered church or religious society with the right to establish denominational schools, in 2009 : No. 220/ ] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - Píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 2 (2009), s Poskytování dotací soukromým školám, pehled normativ neinvestiních výdaj stanovených ministerstvem školství na rok :37.058:(438) Boje o szkolnictwo niepubliczne [Boje o soukromé školství] / Bogdan J. Krawczyk - [polština] In: Nowa szkola - ISSN X - Ro. 65,. 6 (czerwiec) (2009), s Struný pehled vzniku a rozvoje soukromého školství v Polsku od poloviny 80. let 20. století do souasnosti. První pokusy o založení tzv. autorských škol ješt v dob ped pádem komunismu. Všeobecný program výchovy a výuky obohacený o náboženství. Soukromé školství v 90. letech 20. století. Boje o peníze pro tyto školy, do kterých prakticky mohly chodit jen dti z bohatých rodin. Pokusy o nápravu. Nárst byrokracie :37.058:378:(437.1/.3) Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy na stipendia podle 40 odst. 2, 91 odst. 2 písm. d) a 91 odst. 3 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis :. j [Rules for providing subsidies to private higher education institutions by the Ministry of Education under Act No. 111/1998 (Act on higher education institutions)] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 3 píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 65,. 4 (2009), s Obecné podmínky poskytování dotací. Podmínky poskytnutí dotace na stipendia a stanovení její výše. Podmínky použití dotací a jejich finanní vypoádání. Zveejnní informací o dotacích a kontrola hospodaení. Závrené ustanovení. V píloze uveden vzor žádosti, ustanovení pro výpoet výše a poskytnutí dotace na sociální a ubytovací stipendia. 9

11 06 Financování speciálního školství :376:(430) Heilpädagogen zwischen Individualanspruch und Systemzwang : Versuch einer ethischen Standortbestimmung [Speciální pedagogové mezi požadavkem individuálního pístupu a tlakem systému : pokus o urení etického stanoviska] / Barbara Fornefeld - [nmina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N - ISSN Ro. 78,. 1 (2009), s Tlak liberalizace vede v oblasti pomoci postiženým ke snižování úrovn. Proklamované požadavky individuálního pístupu k postiženým se dostávají do rozporu s nedostaujícími finann materiálními podmínkami pro jejich podporu. Speciální pedagogové se dostávají asto do neešitelných problém. Legislativa a instituce pro sociální pomoc mládeži s kombinovaným postižením v SRN. Otázky financování sociální pomoci z rozpot spolkových zemí :376: :(437.1/.3) Pedagogití a osobní asistenti jsou nezbytní : pi integraci zdravotn postižených dtí do škol je nejdležitjší lidské porozumní [Educational and personal assistants are necessary : human understanding is the most important thing at the integration of handicapped children to schools] / Jitka Hnilicová - 1 fot. - [eština] In: Školství [Tištný text] - ISSN Ro. 17,. 24 (2009), s. 5. Zkušenosti s integrací zdravotn postižených dtí do mateských a základních škol. Asistenti pedagoga a jejich finanní zabezpeení. Funkce asistenta: zprostedkování uiva a pomoc v situacích, které postižené dít samo fyzicky nezvládne :376.2:(430) Standards in der Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf? / Gerhard Lebherz - [nmina] In: Behindertenpädagogik [Tištný text] : Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und Integration Behinderter - ISSN Ro. 48,. 1 (2009), s V Hessensku (SRN) dochází k omezování výdaj na dopravu tlesn postižených žák do speciálních škol. Zemské školské úady hledají nejlevnjší provozovatele mikrobus, bez ohledu na zdraví a bezpenost postižených žák (nebezpeí pohybu invalidních vozík v dopravním prostedku, nutnost doprovázející osoby). editelství a vedení hessenských škol pro tlesn postižené eší nepíznivou situaci iniciováním pracovních skupin, které organizují pomoc postiženým prostednictvím Hessenské zemské vlády, zizovatel škol, politik zodpovdných za oblast školství, Svazu odborných pracovník a uitel ve speciálním školství. 10

12 :378 Subjekty, mechanizmy a zdroje financovania vysokoškolského vzdlávania [Subjects, mechanisms and financial resources of higher education] / Daša Vališová - 1 fot., 1 tab. - [slovenština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Academia [Tištný text] - ISSN Ro. 20,. 4 (2009), s Modely financování vysokoškolského vzdlávání: anglo-americký a skadinávský model. Politika financování vysokoškolského vzdlávání, argumenty pro a proti zavedení školného. Mezi nejvýznamnjší finanní pispvatele do oblasti VŠ vzdlávání patí studenti, soukromý sektor, daoví poplatníci, samotné vysoké školy a sponzoi (viz piložené schéma subjekty financování a zdroje financování). Nutnost nalézt další zdroje. 09 Financování vysokého školství :378 The Growing Accountability Agenda: Progress or Mixed Blessing? [Je nárst agendy spojené se zodpovdností pokrokem nebo pochybnou výhodou?] / Jamil Salmi - 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 25 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 1 (2009), s V posledním desetiletí vzrstá v mnoha ástech svta tlak vlád a parlament na univerzity ohledn využívání veejných finanních zdroj a vtší dkladnosti hodnocení výsledk jejich výuky a výzkumu. Výzkumná studie se zabývá pozitivními i negativními dsledky tohoto vývoje na podstupování rizik spojených s ízením univerzity; objemem práce zpsobujícím petíženost vedoucích pracovník, nekalými finanními praktikami a neetickým jednáním v oblasti výuky a výzkumu, podvody v pidlování akreditací, podvodným udlováním hodností. Pehled možných podvod ze strany vzdlávací instituce i student :378:(4) The EU Innovation Agenda : Challenges for European Higher Education and Research [Inovaní innost EU : výzvy pro evropské vysokoškolské vzdlávání a výzkum] / Frans van Vught - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 46 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Perspektivy ekonomické inovaní innosti EU v kontextu globální konkurence a její domény: kvalita vysokoškolského vzdlávání, doktorského studia a výzkumu, rychlý transfer znalostí, vdecké parky a sdružení podnikového a univerzitního výzkumu se spolenou majetkovou úastí. Výzkumná politika evropských vysokých škol. Základní problémy v rámci evropského vzdlávání: budoucí nedostatek absolvent vysokých škol, pístupnost vysokoškolského vzdlávání, nedostatek výzkumu na svtové úrovni a zdroj jeho soukromého financování, regionální rozdíly v rozmístní vysokých škol. 11

13 :378:(4):(73) Tržní transformace vysokoškolských institucí : rzné teoretické konceptualizace [Marketbased transformation of higher education institutions : various theoretical conceptualisations] / Jana Krmáová - [eština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 48 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 17,. 3 (2009), s Vliv socioekonomického prostedí na vznik tržn orientovaných vysokoškolských institucí: globalizaní tlak konkurence a postakademické vdy; charakterizuje ji aplikovatelnost, interdisciplinární a multidisciplinární pístup v získávání vdeckých poznatk. Dlouhodobý trend poklesu pispívání státu na financování vysokoškolského vzdlávání v Evrop a v USA. Základní modely institucí vysokoškolského vzdlávání nového typu; s rzným podílem komerní innosti, stupnm akademické nezávislosti, zamením (nebo neexistencí) výzkumu a udržováním vdeckých disciplín: univerzity služeb, univerzity služeb s kritickým zamením vi státní byrokracii nebo soukromému sektoru, univerzity podnikatelské, korporativní a adaptivní :378:(410) The Impact of Reforms on the Quality and Responsiveness of Universities in the United Kingdom [Vliv reforem na kvalitu a vstícnost univerzit ve Spojeném království] / Tony Clark 7 obr., 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Historie vývoje reforem ve vysokém školství Velké Británie za posledních 50 let. Faktory ovlivující výkonnost a kvalitu vysokoškolského vzdlávání: úrove autonomie, objem konkurence a úrove financování. Hledání cest, jak zintenzivnit konkurenní prostedí; reforma iniciovaná Univerzitním grantovým výborem v polovin 80. let min. století umožuje využití finanních fond i pro obecné výzkumné úely. Školné zahraniních student jako významný zdroj píjm univerzit :378:(430) Competition, Autonomy and New Thinking : Transformation of Higher Education in Federal Germany [Soutžení, nezávislost a nové myšlení : promna vysokoškolského vzdlávání ve federálním Nmecku] / Peter Mayer, Frank Ziegele - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 24 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Výsledky reformních zmn ve vysokém školství SRN v oblasti ízení a financování za posledních 29 let. Vliv konkurenního prostedí na decentralizaci systému ízení; slábnoucí úloha státu, posilování nezávislosti univerzit, urování vzdlávací politiky a vnitních záležitostí škol jejich orgány v souinnosti s externími poradci a zainteresovanými zástupci prmyslu. Vytváení konkurenního prostedí a hodnotících kritérií výkonnosti univerzit v závislosti na alokaci fond ze státního rozpotu. Podmínky získání profesury na veejných vysokých školách a univerzitách. 12

14 :378:(430) Mit eigenem Budget steigen Motivation und Transparenz [S vlastním rozpotem se zvyšuje motivace a transparence] / Volker Schutz - 1 fot., 1 obr. - [nmina] In: DuZ Magazin - ISSN Ro. 65,. 7 (2009), s. 4-5 pílohy. Úinné využívání zdroj je významn zjednodušeno, když mohou vysoké školy flexibiln využívat finanní prostedky. Zmny globálních výdaj na programové výdaje v nkterých nmeckých spolkových zemích. Rzné zpsoby rozdlování finanních prostedk v krajích. Rozhodující pro pidlení finanních prostedk je poet student :378:(437.1/.3) Finanní zdraví veejných vysokých škol [Financial health of public higher education institutions] / Ivana Kraftová, Kateina Zavelová - 10 graf, 2 tab. - [eština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 25 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 17,. 2 (2009), s Význam rozvoje vysokého školství z hlediska konkurenceschopnosti zem v globální ekonomice. Kvantitativní rozmach vysokého školství v eské republice. Velikost zdroj finanních prostedk alokovaných v R na veejné vysoké školství vývoj v letech Analýza modelu finanního zdraví univerzit (BAMF) byla zpracována na základ dat z výroních zpráv o hospodaení jednotlivých veejných vysokých škol v R :378:(437.6) Systém manažérstva kvality ako súas riadiacich inností vo verejnej vysokej škole [Managerial quality system as a part of management activities in public higher education institution] / Štefan Markulik, Juraj Sinay, Jozef Zajac - 1 tab., 1 obr., 1 fot. - [slovenština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Academia [Tištný text] - ISSN Ro. 20,. 4 (2009), s Vysoké školy jako instituce vykonávající výzkumnou innost a poskytující vzdlávání podléhají pravidelnému hodnocení úrovn kvality. To se realizuje na základ stanovených pravidel formou evaluace, akreditace a certifikace. Realizuje se systém manažerství kvality, který je daný mezinárodní normou. Na základ plnní kritérií v hodnocení VŠ se odvíjí i jejich finacování. 13

15 :378:(510) The Equity Challenge in China s Higher Education Finance Policy [Problém rovného pístupu ve finanní politice vysokoškolského vzdlávání v ín] / Fengshou Sun, Armando Barrientos - 4 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 42 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 2 (june) (2009), s. [191] Rst ekonomiky v ín. Perspektivy financování vysokého školství. Pístupnost vysokoškolského vzdlání z hlediska mobilizace pracovních sil a další expanze ínského prmyslu do svtového hospodáství. Statistické údaje o státních a regionálních píspvcích na vysokoškolské vzdlávání (od r do r. 1998) pro studenty ze sociáln znevýhodnného prostedí. Sociální stratifikace student vysokých škol :378:(535) Strategic Brain Drain : Implications for Higher Education in Oman [Strategický únik mozk : dsledky pro vysokoškolské vzdlávání v Ománu] / Thuwayba Al-Barwani, David W. Chapman, Hana Ameen - 7 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 4 (december) (2009), s. [415]-432. Arabský stát Omán poskytuje v souasné dob vysokoškolské vzdlávání trojnásobn vyššímu potu student, než je schopen zamstnat. Vzhledem k pevažujícímu charakteru výroby (zemdlství) a plánovanému vyerpání ropných zdroj poítá monarchistická vláda výhledov s tím, že absolventi budou hledat uplatnní na mezinárodním trhu práce. Vývoj postsekundárního vzdlávání a zamstnanosti (v profesích manažerských, technických a ve státním sektoru) v letech a jeho kvalita. Soukromé a veejné vysoké školství v Ománu a zpsoby jeho financování :378:(6) Internationalization vs Regionalization of Higher Education in East Africa and the Challenges of Quality Assurance and Knowledge Production [Internacionalizace versus regionalizace vysokoškolského vzdlávání ve východní Africe a výzvy k hodnocení kvality a vytváení znalostí] / Oanda Ogachi - 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 22 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 3 (september) (2009), s. [331]-347. Internacionalizace vysokoškolského vzdlávání v subsaharských zemích je charakterizována hlubokými nerovnostmi; vzdlávacímu systému dominuje pt vysplých zemí svta, nové informaní technologie vlastní nadnárodní kooperace, vyuovacím jazykem a jazykem vdy je anglitina. Lokální vysokoškolská vzdlávací zaízení jsou asto závislá na svých zahraniních partnerech. Trendem afrických univerzit je získat studenty z bližší sociokulturní oblasti Asie. Statistická data o mobilit vysokoškolák za poslední ti roky. Zdroje financování regionálního vysokého školství. Spolupráce vysokých škol, regionálních sdružení a nadnárodních organizací inných ve vysokém školství. 14

16 :378:(6) Legal Frameworks for Higher Education Governance in Sub-Saharan Africa [Legislativní rámce pro ízení vysokého školství v subsaharské Africe] / William Saint - Dodatek - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 36 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 4 (december) (2009), s. [523]-550. Souasné trendy v ízení vysokých škol a univerzit ve 24 zemích subsaharské Afriky. Nejvtší pozornost vnuje autor psobení externích zástupc regionálních zájm, státní kontrole školství (rozdíl mezi státní kontrolou a supervizí) a zástupcm vlád v orgánech vysokých škol. Studie sleduje i zpsoby jmenování vedoucího akademického personálu a editel místních školských správ a obsahuje i hodnocení strategických plán vzdlávání, hodnocení jeho kvality a výsledky hospodaení vzdlávacích zaízení s pidlenými finanními prostedky :378:(6) Symmetry and Asymmetry : New Contours, Paradigms, and Politics in African Academic Partnerships [Symetrie a asymetrie : nové obrysy, vzory a politika v africké spolupráci vysokých škol] / Milton Odhiambo Obamba, Jane Kimbwarata Mwema - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 44 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 3 (september) (2009), s. [349]-371. Zapojení afrických vdeckých tým do organizace výzkumu na svtových univerzitách je jedním z dominujících trend afrického vysokého školství. Postupující globalizace vytváí lepší podmínky na industrializovanjším severu kontinentu. Klíovou prioritou je modernizace infrastruktur vysokých škol za podpory Svtové banky. Vdecké a výzkumné instituce spolupracující na výzkumných programech zemí OECD. Multilaterální podmínky organizace výzkumu. Výše finanních náklad na výzkum v Africe a v zemích OECD :378:(73) Academic capitalism in the Pasteur s quadrant [Akademický kapitalismus v Pasteurov kvadrantu] / Pilar Mendoza - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 49 In: Journal of Further and Higher Education [Tištný text] - ISSN X - Ro. 33,. 3 (2009), s. [301]-311. Pojem akademického kapitalismu; formy efektivní spolupráce prmyslových podnik a výzkumných pracoviš univerzit. Kategorizace výzkumu na amerických univerzitách z hlediska dalšího využití jeho výsledk; základní (hledisko dalšího vývoje poznání, tzv. Bohrv kvadrant) a komern využitelný v praxi (tzv. Pasteurv kvadrant). Orientaní klasifikaci výzkumu zavedl v r americký vdec Daniel E. Stokes. Hmotná zainteresovanost univerzit na vyhledávání možností transferu inovaních výzkumných poznatk do výrobní i nevýrobní sféry. 15

17 :378:(73) Partisans, Professionals, and Power : the Role of Political Factors in State Higher Education Funding [Stoupenci, profesionálové a moc : role politických faktor ve financování státního vysokého školství] / Michael K. McLendon, James C. Hearn, Christine G. Mokher - 3 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Higher Education - ISSN Ro. 80,. 6 (november/december) (2009), s. [686]-713. Výsledky longitudinální analýzy faktor spojených s úsilím státu o financování vysokoškolského vzdlávání v období v USA. Bylo zjištno, že populace, postsekundární struktura pijímacího ízení a ekonomické podmínky ovlivují úrove financování VŠ. Analýza však také upozornila na politické vlivy jak slepá oddanost, legislativní profesionalismus, limitované termíny, zájmové skupiny a guvernérská moc ovlivují úrove kompenzace finanních prostedk :378:(73) The Context of Higher Education Reform in the United States [Kontext reformy vysokoškolského vzdlávání ve Spojených státech] / Donald E. Heller - 1 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 39 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s V souasné dob se vnuje v USA mnoho pozornosti v tisku a široké veejnosti hodnocení efektivnosti vysokoškolského vzdlávání. lánek analyzuje postup a vliv prominentní skupinové diskuse Sekretariátu vzdlávací komise pro budoucnost vysokoškolského vzdlávání a postoj vlády prezidenta Baracka Obamy k hodnocení úkol vysokých škol a univerzit v dob globální ekonomické krize. Statistické údaje o financování vysokého školství; porovnání stavu koncem 20. století a zaátku 21. století. Hodnocení kvality vysokých škol v souvislosti s požadavky na kvalitu pracovní síly a návratnost školských investic :378.4 "Standards Will Drop" : and Other Fears about the Equality Agenda in Higher Education ["Sníží se standardy" : a jiné obavy v souvislosti s programem rovnosti ve vysokoškolském vzdlávání] / Chris Brink - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 1 (2009), s Autor studie, prorektor Univerzity v Newcastle (Velká Británie), se na základ zkušeností s ízením univerzit v Austrálii, v jižní Africe a ve Velké Británii vyjaduje k obavám a negativním stanoviskm ohledn programu rovného pístupu k vysokoškolskému vzdlávání z hlediska sociální zodpovdnosti školské politiky, z hlediska snižování vzdlávacích standard (ešení vidí ve flexibilit pípravných program), multikulturnosti ve vzdlávání, poptávky spolenosti po vzdlávání, nezávislosti univerzit v pijímání student, financování vysokých škol a návratnosti školských investic. 16

18 :378.4:(410) The Regional Engagement of Universities : building Capacity in a Sparse Innovation Environment [Závazek univerzit v regionech : budování kapacity v prostedí chudém na inovace] / Paul Benneworth, Alan Sanderson - 3 tab., 1 obr. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 35 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 1 (2009), s V souasné dob sílí tlaky na univerzity, aby komercionalizovaly svj výzkum a pispívaly více k rozvoji místní a regionální ekonomiky a sociálního prostedí. Výzkum pomoci regionálních sdružení univerzit (university regional associations; URAs) k iniciaci spolupráce univerzit s prmyslovými podniky na severovýchod Velké Británie pi zavádní nových technologií výroby v chemickém prmyslu; pípadová studie. Pehled o finanní podpoe spolupráce britských univerzit s regionálním prostedím v letech a innost konsorcia Knowledge House v koordinaci inovaního potencionálu univerzit :378.4:(480) Brave New World : higher Education Reform in Finland [Odvážný nový svt : reforma vysokoškolského vzdlávání ve Finsku] / Timo Aarrevaara, Ian R. Dobson, Camilla Elander - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 22 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Nový Zákon o univerzitách (vešel v platnost ) pináší do finského vysokého školství radikální zmnu: umožuje univerzitám vtší nezávislost a statut samostatných právnických subjekt. Univerzity mohou ovlivovat ízení vzdlávací politiky, mnit vztahy mezi orgány ízení a zamstnavateli univerzit (ve správní rad musí být nejmén 40 % externích len; tím se rozšiuje možnost získávání finanních zdroj). Pípadová studie vzniku nové Univerzity Aalto ( ) slouením tí univerzit se zámrem vytvoit multioborovou univerzitu špikové kvality a kreativity ve výuce i výzkumu. Nabízí vzdlání v oborech technických, ekonomických, užitého umní a designu. Historický exkurs do vývoje finských univerzit :378.4:(71):(73) The Secondary Markets of Higher Education : a Canadian Context [Sekundární trhy vysokoškolského vzdlávání : v kontextu Kanady] / Jeffrey M. Litwin - 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 59 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 3 (2009), s Z tržního pohledu se univerzity mohou jevit jako seskupení poetných rozmanitých trh. Primárn jsou trhem vzdlávacích a výzkumných služeb, aktivn se podílejí na jiných trzích tím, že pispívají k jejich úinným, výkonným a plynulým operacím. Analýzou ízení financování a správy 17

19 nemovitého majetku podnikatelských univerzit v Kanad a v USA se snaží autor ovit a ozejmit, které aktivity vstícné k tržním podmínkám vytváejí pro n píležitost upevnit své postavení (zde budování rozsáhlých kampus s širokým okruhem služeb souvisejících se vzdláváním a výzkumem). Narstá poteba ochránit kulturu a podstatu vzdlávacích institucí od komercionalizace :378.4:(83) Chilean Universities in the Transition to a Market-driven Policy Regime [Chilské univerzity v promn k politickému režimu ízenému trhem] / Jorge Katz, Randy Spence - 3 tab., 1 graf - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Higher Education Management and Policy [Tištný text] : journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education - ISSN Ro. 21,. 2 (2009), s Historický vývoj systému vysokého školství v Chile v století. Souasné rozmanité zdroje financování výuky a výzkumu: blokové vládní granty, školné a studijní poplatky, píspvky soukromých podnikatel. Nabídka vzdlávacích služeb v terciárním vzdlávání a poptávka po nich. Vývoj sociální stratifikace pijímaných student. Spolupráce výzkumných pracoviš univerzit s regionálním prmyslem. Slabinou zstává kvalita vzdlávání, nedostatená finanní podpora výzkumu a rozvoje nových vdeckých poznatk, nevybavenost a nízký poet vzdlávacích institucí :378.4:(94) Australian University International Student Finances [Financování mezinárodních student na australských univerzitách] / Helen Forbes-Mewett, Simon Marginson, Chris Nyland, Gaby Ramia, Erlenawati Sawir - 6 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 33 In: Higher Education Policy [Tištný text] - ISSN Ro. 22,. 2 (june) (2009), s. [141] Výzkum financování mezinárodních student (celkový poet dotazovaných je 200) na devíti australských univerzitách; zdroje píjm student. Život student v cizí zemi jak se vyrovnávají s finanním rizikem. Vládní australská a univerzitní politika vi zahraniním studentm. innost organizací, které se zabývají podmínkami studia zahraniních student: AVCC (Australian Vice- Chancellor s Committee; Australská komise výkonného rektora) a UKCISA (UK Council for International Student Affairs`, Rada Spojeného království pro záležitosti zahraniních student) ve Velké Británii :378.4:376.35:(4) Pée o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách [Care of dyslexic students at our and West European universities] / Marie Kocurová - píloha 1, píloha 2, píloha 3 - [eština] - Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 17,. 4 (2009), s

20 Evropské smrnice zakotvující rovný pístup ke vzdlávání; staly se základem antidiskriminaních zákon ve všech lenských zemích EU. Legislativní zajištní podpory student se speciálními vzdlávacími potebami ve Velké Británii, Dánsku a eské republice. Typy, projevy a píiny poruch uení u student vysokých škol. Pedagogicko-psychologická diagnostika (prostednictvím testování), poradenství studentm s poruchami uení a zpsoby jejich podpory pi studiu (individuální, materiální, akademická); komparace dánské univerzity v Aarhusu, Západoeské univerzity v Plzni a vysokých škol v Plymouthu. Finanní podpora státu :378.6:(437.1/.3) Podoby a pekážky spolupráce technických vysokých škol a podnik oima externích spolupracovník [Forms of and obstacles in cooperation between technical universities and commercial firms from stakeholders' point of view] / Michaela Šmídová - 9 tab., 2 obr. - [eština] In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 17,. 3 (2009), s Výzkum spolupráce zástupc podnikatelského sektoru, státní správy a vdecko-výzkumných institucí s eskými vysokými školami technického zamení. Podnikající subjekty (celkem 22, od malých firem po nadnárodní spolenosti) reprezentovaly širokou škálu obor; nejvíce bylo tch, které se zabývají informaními technologiemi. Nejastjší spolupráce spoívala v zapojení firem do tvorby studijních program a zajištní stáží student v praxi, ve spolené úasti na vdeckovýzkumných projektech, metodické pomoci pi financování škol, propagaci moderních technologií. Rezervy ve spolupráci. 10 Financování dalšího vzdlávání uitel :371.14:(410) Developing teacher expertise at work : in-service trainee teachers in colleges of further education in England [Rozvoj kvalifikace uitele v práci : další vzdlávání uitel na stedních odborných školách v Anglii] / Norman Lucas, Lorna Unwin - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Journal of Further and Higher Education [Tištný text] - ISSN X - Ro. 33,. 4 (2009), s. [423]-433. Výsledky studie zkušeností s dalším vzdláváním uitel stedních odborných škol pod patronací univerzit ve Velké Británii. V dotazníkovém šetení se uitelé vyjadovali k možnostem svého dalšího vzdlávání, jeho podpoe vedením škol a získávání pracovní rutiny pímo na pracovišti. Nutnost dalšího vzdlávání vzhledem k asté zmn kurikul, orientaci studijních obor a narstající diverzit student. K reformám v dalším vzdlávání patí asová dotace 30 hodin ron na profesní rozvoj, podpora uitel mentorem z univerzity, rozšiování vzdlání o další kvalifikaní obory. Zdroje finanních prostedk pro další vzdlávání. 19

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 11/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 11/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 11/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 8/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 12 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více