Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broumovský zpravodaj prosinec 2010"

Transkript

1

2

3 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str kolství... str Píete nám... str. 14 Okénko broumovských en... str. 15 Na cestách... str. 16 Mykologické okénko... str. 17 Kultura a sport... str Váení spoluobèané, dovolte, abych vám podìkoval za projevenou dùvìru a vyslovil svùj osobní komentáø - názor k výsledkùm voleb a situaci, která vznikla po volbách. Výsledky voleb nemá nejspíe cenu komentovat osobní odpovìdnost za volbu na volebním lístku a následné výsledky je dùsledek vzniklé situace, jak jste volili. Vnímání volièù odráí osobní pocity dle volebního lístku kadého volièe v kontextu dalího vývoje a koalièních dohod. Já vá pocit plnì respektuji. Koneèný výsledek musím i já respektovat, pøestoe vím, e místní osobnosti zùstaly z rùzných dùvodù za mou osobou. Vstupuji na pùdu (nìkdy mám pocit, e na bainu), kterou neznám, a vyhodnocení opor v neznámém prostøedí nebude jednoduché. Jsem si plnì vìdom, e v oèích mnohých nejsem OSOBNOST pro Broumov. I já sám se vnímám jako týmový hráè a upøednostòuji seriozní spolupráci vech, kteøí jsou ve høe. Nicménì jediný pøedvolební zveøejnìný text mojí osobou je v tomto duchu, pøestoe jsem si nedìlal ambice na ádnou pozici v samosprávì Broumova. A za tím si budu stát. Právì proto budu vyadovat konstruktivní spolupráci souèasné rady mìsta a zastupitelstva. Je rozpracována spousta práce za nemalé prostøedky a prioritou dle mého názoru bude, dotáhnout rozpracované projekty a navíc pøiøadit èi vyøadit dalí cíle v monostech rozpoètu mìsta. Pøípadné nové pohledy, øeení a úpravy jsou otevøené k diskuzi. Mùj cíl není zavrhnout fungující projekty a pøípadné nadèasové vize. Souèasnì je mou prioritou vzájemnì si vysvìtlit døívìjí moná nedorozumìní, neinformovanost, najít nová øeení, pøístup pro propojení reálných a spoleèných cílù v rámci co nejirí spolupráce. Koneèný výsledek bude vizitkou nejen mé osoby, ale pøedevím vech úèastníkù spoleèné práce. Tak jak vznikla spoleèná koalièní dohoda zastupitelù mìsta, tak by dle mého názoru mìly fungovat ostatní sloky samosprávy mìsta, vèetnì pøihlédnutí ke konstruktivním pøipomínkám a reálným poadavkùm opozice. Jsem si vìdom, e se dostávám na velmi tenký led vzhledem k neznalosti vztahù v této rovinì, ale zároveò budu poadovat vysvìtlení, garance k tvrzením a poadavkùm, tak abychom byli schopni vysvìtlit výstupy ze vzájemné spolupráce a zároveò vnímat zpìtnou vazbu z veøejnosti naeho mìsta. Moná je to z pohledu nìkterých volièù èi obèanù fádní blábol. Pøi vnímání mé osobní odpovìdnosti za chod mìsta a odpovìdnosti ostatních, kteøí ji budou vnímat na stejné úrovni, je to cíl velmi sloitý. Vdy byly vztahy mezi jednotlivými úèastníky dohod velmi køehké. Bude na nás, aby byly jisté a bylo na nì spolehnutí. Pøedelému vedení nelze upøít nadèasovou vizi Broumova. Zároveò vzniklo dle mého názoru jisté informaèní vakuum a nezájem spolupracovat vzhledem k vnímání veøejnosti a pocit odstavení nìkterých èlánkù, které mìly zájem spolupracovat - co je chyba. Realita a vnímání nás, obyvatel Broumova, by mìla být soudrná, reálná a s vizí, e nejsme pøíhranièní výspa. Máme co nabídnout (co je závazek k nabízeným slubám)- na tom je nutno stavìt. Koalièní program vznikne po spoleèné analýze souèasných moností, závazkù a priorit pro budoucnost. Kadý jsme li do voleb se støídmým programem, který reagoval na mediální masá o etøení a zodpovìdném hospodaøení. Pøedpokládám, e i výstup bude v duchu spoleèného kompromisního øe- ení a nebude zatracovat rozpracované. Pøi kadém úspìchu logicky pøichází pocit radosti a tìstí z dosaeného cíle. Osobnì tento pocit nemám, pøevauje respekt k práci a funkci, která mì èeká a kterou vykonávali moji pøedchùdci. Je to výzva, ze které chci vyjít se títem, nikoli na títu. Kotrnec Milan, starosta mìsta Broumov 3 Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. prosince 2010 foto obálka: Jan rytr

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne 25. øíjen è. 104 Investièní záleitosti RM urèuje vítìzem výbìru zhotovitele stavby Vyhlídka Hladomorna rekonstrukce a Rekonstrukce opìrné zdi u vyhlídky Hladomorna firmu Broumstav, s.r.o., ikova 53, Broumov a schvaluje smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem, dle pøedlohy. RM ukládá vedoucímu odboru investic a rozvoje zajistit vybavení Èesko-polského infocentra zaøízením uvedeným pod bodem 3, 5 a pod bodem 4 (60 70 tisíc Kè), dle pøedlohy. RM schvaluje dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo s firmou PPP, spol. s r.o. Pardubice ze dne , a to na Rekonstrukci kotelny a teplovodù na sídliti Spoøilov v Broumovì. Projekty RM schvaluje mikroprojekt Mezi námi sousedy urèený do Fondu mikroprojektù Operaèního programu pøeshranièní spolupráce, dle pøedloeného materiálu. Rùzné RM schvaluje od zmìnu platového výmìru øeditelce CSSN Broumov, dle pøedlohy. RM schvaluje pøevod èástky Kè z rozpoètu Z Masarykova pro rok 2010, urèené na energie, a to na nákup majetku a oprav v uvedené výi. RM schvaluje pøevod finanèních prostøedkù z rozpoètu Z Hradební pro rok 2010, urèené na energie, a to na nájemné v budovì gymnázia, nákup majetku a na opravy ve kolní výdejnì, v celkové výi Kè. RM schvaluje pøijetí daru ve výi Kè pro Z Hradební, od dárce Maryan Beachwear Group CZ s.r.o., a to na projekt 3. tøíd - Broumov a okolí. RM schvaluje ádost Benediktinského opatství sv. Václava v Broumovì o souhlas s parkováním k uvaovanému projektu Vzdìlávacího a kulturního centra Broumov, dle pøedlohy. Zastupitelstvo mìsta dne 8. listopadu è. 1 ZM volí Za zapisovatele paní Drahomíru Noskovou. Za ovìøovatele zápisu Mgr. Jiøího Ringela a pana Arnolda Vodochodského. Za skrutátory Ing. Kateøinu rámkovou, paní Danu Hejni- ovou, paní Ninu Mantelovou, paní Irenu Ptáèkovou, paní Nadìdu Burdychovou. Do funkce starosty mìsta pana Milana Kotrnce. Do funkce místostarosty mìsta pana Kamila Slezáka. Èlenem rady mìsta pana Pavla Frödeho. Èlenem rady mìsta pana Arnota Obsta. Èlenem rady mìsta Mgr. Jiøího Ringela. Èlenem rady mìsta MUDr. Jiøího Veselého. Èlenem rady mìsta pana Arnolda Vodochodského. Rada mìsta dne 10. listopadu è. 1 Investièní záleitosti RM urèuje vítìzem výbìru zhotovitele stavby Zlepení tepelnì-izolaèních vlastností budov M Pøíèná è.p. 226 a 227 firmu K2-ROOF s.r.o., Hradec Králové, na základì doporuèení výbìrové komise. RM urèuje vítìzem výbìru zhotovitele stavby Zlepení tepelnì-izolaèních vlastností budov MìÚ Broumov, Budova 3 firmu RGS s.r.o., Lukavice, na základì doporuèení výbìrové komise. RM urèuje vítìzem výbìru TDI a koordinátora BOZP Zlepení tepelnì-izolaèních vlastností budov M Pøíèná è.p. 226 a 227 a MìÚ Broumov, Budova 3 pana Jiøího Po- ára, Slepá 60, Pardubice, na základì doporuèení výbìrové komise. Ustavení komisí RM zøizuje kulturní komisi, jmenuje jejím pøedsedou pana Tomáe Cirkla a èleny komise pana Filipa Vodochodského, paní Vlaïku Hajnovou, pan Rudolfa Vogela, pana Krytofa Meiera, pana Petra Cirkla, pana Petra Ptáèka, paní Denisu Koudelkovou, pana Miroslava Frömmela, pana Jana Holka, pana Vojtìcha Lantu, pana Pavla Frödeho. Rozdìlení kompetencí RM bere na vìdomí rozdìlení kompetencí mezi starostou a místostarostou a ukládá paní tajemnici zapracovat pøísluné zmìny do Organizaèního øádu MìÚ, a to do prosincové rady mìsta. Rùzné RM nemá pøipomínek k ádosti o udìlení licence na dobu pìti let na provozování veøejné osobní dopravy na autobusových linkách dle pøedloeného materiálu firmou CDS s.r.o. Náchod. RM ukládá místostarostovi øeit poøádek a stav na autobusovém nádraí. RM povìøuje dle zák. è. 301/2000 Sb. o matrikách a podle 102 odst. 3 zák. è. 128/2000 Sb. o obcích, pana Arnota Obsta, èlena zastupitelstva, výkonem oddávajícího. RM souhlasí s výpùjèkou sálu Støelnice dne 20. listopadu 2010 Podnikové organizaci VEBA Broumov, dle pøedlohy. RM odkládá ádost manelù Hofmanových o výpùjèku sálu Støelnice. RM ukládá místostarostovi pøedloit na pøítím jednání RM doplnìnou ádost s potøebnými podklady. RM odkládá ádost firmy Aktiv 95 Opava s.r.o., o souhlas s uitím znaku mìsta do doby pøedloení grafického návrhu. RM poaduje bezodkladné vytvoøení iktového centra v Oblastní nemocnici Náchod tak, aby nedolo v naem regionu ke zhorení dostupnosti péèe o pacienty s cévní mozkovou pøíhodou. RM schvaluje, v rámci irího informování obèanù mìsta, ke zveøejnìní podkladové materiály rady mìsta dle pøílohy. Omezení provozní doby Mìstského úøadu Broumov dne Váení obèané, oznamujeme Vám tímto, e Mìstský úøad Broumov bude v pátek dne pro veøejnost uzavøen. Pouze úsek výmìny øidièských prùkazù odboru dopravy (pøízemí - budova III) bude v tento den do hodin pro veøejnost otevøen. Dìkujeme za pochopení. Zároveò mi dovolte popøát Vám vem do nového roku hodnì zdraví, spokojenosti a úspìchù v osobním i pracovním ivotì. Ing. Eva Blaková, tajemnice MìÚ

5 JAK TO S NÁMI MYSLÍ? MÁME JETÌ NÌJAKOU HODNOTU? Spádová oblast se 150 tisíci obyvateli (Náchodsko, Rychnovsko a Broumovsko) bude pravdìpodobnì od pøítího roku bez slueb neurologického oddìlení takzvaného iktového centra. Souèasnì s tím pøichází zmìny v organizaci záchranné sluby. Její lékaøi nebudou vyjídìt ke vem pøípadùm, nahradí je posádky se zdravotními záchranáøi. Pøi ví úctì k této profesi nemùe záchranáø vdy adekvátnì posoudit, kam pacienta pøevezou. Obavy, e pacienti po mrtvici nedostanou vèas potøebnou péèi na specializovaném oddìlení, jsou pøinejmením opodstatnìné. Pokud se pacient s mozkovou mrtvicí nezaène léèit vèas na specializovaném pracoviti, hrozí v lepím pøípadì jeho ochrnutí. Souèasný vývoj znepokojil irokou veøejnost v celém kraji a zaznìla nespokojenost celým politickým spektrem, vèetnì obcí a mìst z této spádové oblasti. Nynìjí stav: Ministerstvo zdravotnictví pøehodnocuje situaci. Alarmující je, e pøehodnocení nemusí být pozitivnì uzavøeno do konce roku. Oblastní nemocnice Náchod nebude pøijímat pacienty s mrtvicí a bude je posílat do Hradce Králové nebo Trutnova, pøesto, e je lépe vybavena! Nechutným paradoxem je, e na vèasné rozhodnutí nestaèí nìkolik dní, ale na záchranu plnohodnotného ivota, kdy jsou rozhodující minuty, je mìøítko zodpovìdných úplnì stejné. Jako obèana Broumovska, kdy do Náchoda je z mnohých obcí i okolo 40 kilometrù, plus dalí kilometry na Hradec nebo Trutnov, mì pohoruje, e se mùj ivot pøepoèítává na peníze zda za to jetì stojím. Touto znepokojivou situací se hned na svém prvním jednání zabývala i Rada mìsta Broumov, která pøijala následující usnesení: RM Broumova poaduje bezodkladné vytvoøení iktového centra v oblastní nemocnici Náchod tak, aby nedolo ke zhorení dostupnosti péèe o pacienty naeho regionu s cévní mozkovou pøíhodou. Kotrnec Milan, starosta mìsta Broumov Podìkování Chtìla bych moc podìkovat za pozvání na oslavu døíve narozených. Pøivítalo nás moc hezké prostøedí, pøípitek na zdravíèko nám vem a stoly plné obèerstvení. Po malém uvítacím proslovu následovalo vystoupení dìtí z mateøské koly a s paní uèitelkou. Bylo to tak dojemné, e ly a slzièky do oèí, ale vzápìtí je zahnala nabídka zazpívat si spolu s dìtmi. Ve bylo krásné a bude na co vzpomínat. Vem, kdo se zaslouili o tento ná proitek, vøele dìkuji. Dana Rùièková Vzpomínka KRONIKA Dne 29. prosince 2010 to bude jeden rok, co na cestu bez návratu odeel mùj pøítel Václav Hroch z Mezimìstí. Vzpomíná pøítelkynì Vlasta s rodinou. 5 Zdravotnì postiení v Broumovì V Hotelu Praha se konala valná hromada obèanského sdruení Sdruení zdravotnì postiených Broumov, kterého se zúèastnilo 94 èlenù a 4 hosté: JUDr. Libue Rùèková starostka Mìsta Broumov, Ing. Milada Kubalíková øeditelka Centra sociálních slueb Nadìje Broumov, MUDr. Miroslav vábl a Drahue Koláøová pracovnice sociálního odboru MìÚ Broumov. Pøítomné pøivítal a celý program dobøe moderoval èlen výboru pan Hejzlar. V rámci programu byla uctìna minutou ticha památka zesnulých èlenù. Zprávu o èinnosti pøedstavila v úvodu místopøedsedkynì sdruení paní Machová. Nae sdruení má v souèasné dobì 261 èlenù z Broumova a okolních obcí. Z tohoto poètu je 13 èlenù výboru, 3 èlenové RK a 23 úsekových dùvìrníkù. Èlenové výboru, RK a úsekoví dùvìrníci provádìjí obecnì prospìnou èinnost pro èleny celého sdruení ve svém volném èase, bez nároku na odmìnu. Podle programu valné hromady byla provedena volba ovìøovatele zápisu, pøijetí nových èlenù, návrh akcí na rok 2011, rozpoèet na rok 2011, závìrem bylo pøeèteno paní Machovou Usnesení z valné hromady. Vechny body byly schváleny vemi pøítomnými. Výbor naeho obèanského sdruení organizuje kadé první úterý v mìsíci v klubovnì zadního traktu mìstského divadla od 14:00 hod. výborové schùze. V tyto dny v tìchto prostorách poskytujeme i sociální poradenství, a to od 13:00 hod. Poradenství poskytuje také telefonicky paní pøedsedkynì Vìroslava Jansová. Nai èlenové pracují i mimo organizaci: ve stavební komisi, pøi komunitními plánování, v Senior klubu a zajiují poradní ètvrtky pro sluchovì postiené. Valná hromada èlenù probíhá vdy dvakrát roènì. Ani letoní rok nebyl výjimkou dne se konala valná hromada ve velkém sále restaurace Støelnice za úèasti 112 èlenù a 9 hostù. Nae organizace poøádá i dalí akce. Dne se za úèasti konal 40 osob jarní zájezd na zámek v Opoènì a do Orlických hor Detné a erlich. V letních mìsících provedli povìøení èlenové návtìvy u imobilních èlenù v jejich domovech. V letoním roce se jednalo o 50 èlenù, kteøí pøi návtìvì obdrely dárkové balíèky, jejich souèástí byl ruèník sponzorský dar a.s. Veba Broumov. Dne se konalo pøátelské posezení úsekových dùvìrníkù se èleny výboru v restauraci U Stejskalù. Kadoroènì je také organizován zájezd a posezení pøi hudbì v restauraci u Vojtìchù na Bezdìkovì. V letoním roce se zájezd konal pod vedením paní Vìry Prouzové, která zajistila program pro 79 osob (2 autobusy). Fungování naí organizace by se neobelo bez dobré spolupráce se sociálním odborem MìÚ Broumov a finanèních pøíspìvkù, za nì bychom chtìli touto cestou podìkovat. Nai èinnost finanènì podporují: Mìsto Broumov, OÚ Otovice, OÚ Køinice, OÚ Hejtmánkovice, OÚ Jetøichov a OÚ Martínkovice. Za sponzorské dary dìkujeme a.s. Veba Broumov, za ozvuèení jarní valné hromady panu Cirklovi st. a panu Cirklovi ml. za ozvuèení podzimní valné hromady. V. Jansová J. Machová KOUPÍM POHLEDNICE ODBORNÉ KNIHY PLAKÁTY Ve do roku 1960 Tel.:

6 6 Informace Mìstské policie Zprávièky z útulku V útulcích v ÈOV a v kotcích mimo areál ÈOV je v souèasné dobì umístìno celkem 9 psù. Jedná se o 6 dospìlých psù a 3 tìòata. Pøijïte se podívat, jsou zde nejen krásní køí- enci, ale i fena a tìnì nìmeckého ovèáka. Døíve vak kontaktujte stráníky MP telefonicky nebo osobnì a dohodnìte si pøedem návtìvu tìchto zaøízení. Chtìli bychom touto cestou podìkovat vem VÁM kteøí pomáháte s provozem tìchto zaøízení, a ji je to kvalitní veterinární péèe, fyzická pomoc èi v neposlední øadì pomoc materiální. DÌ- KUJEME!!! Penny - ráj nenechavcù Stále èastìji vyjídìjí stráníci mìstské policie pro nenechavce, kteøí nakupují do svých kapes, pod bundy atd. do Penny Marketu v Broumovì. Je a s podivem, e se pøevánì jedná o stejné pøestupce, které ji ostraha zmínìného zaøízení v minulosti zadrela. Jejich pøestupková jednání oceòuji stráníci patøiènou blokovou pokutou. Kamerový systém spolupráce s PèR V prùbìhu mìsíce øíjna spolupracovali stráníci MP s orgány PèR ve 13 rùzných pøípadech Kamerový systém a jeho záznamové zaøízení bylo vyuito k následnému zpracování 5krát. Chtìli bychom upozornit, e s blíícím se koncem roku pøibývá poèet drobných krádeí, podvedených lidí apod. zaznamenal str. rytr Jan Mìstská policie Broumov systém slueb (od 22. listopadu 2010) Mìstská policie Broumov nyní zajiuje slubu nepøetr- itì z dùvodu napojení objektù na pult centrální ochrany. V souèasné dobì je na PCO napojeno 24 objektù. Sluba je zajiována fondem pracovní doby v mìsíci a èásteènì také sluební pohotovostí. Systém slueb hodláme zachovat i v nadcházející dobì s tím, e èinnosti, které zajioval vedoucí stráník, se rozdìlí mezi stráníka povìøeného vedením, administrativní pracovnici (zamìstnána na èásteèný úvazek) a místostarostu. Jako vedoucí stráník jsem zastupoval sluby v pøípadì èerpání øádné dovolené stráníkù. Z tohoto dùvodu mùe problém nastat v dobì letních mìsícù. V této dobì bude více vyuívána sluební pohotovost a tím bude chod sluebny zachován. Kamil Slezák, místostarosta mìsta broumovský zpravodaj chcete mì? chcete mì? Ze ivota Poární stanice Broumov Pøehled zásahù, ke kterým v dobì od do vyjídìla jednotka HZS Královéhradeckého kraje - Poární stanice Broumov Mezimìstí, ul. Dlouhá - výjezd na pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Heømánkovice - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Broumov, Lidická ul. otevøení bytu, ve kterém se nacházela nemocná osoba. Po oetøení Záchrannou slubou pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Mezimìstí, ul. Dlouhá - výjezd na pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Teplice nad Metují likvidace následkù dopravní nehody, kdy osobní automobil narazil do sloupu elektrického vedení. Byla provedena protipoární opatøení a bylo zamezeno úniku nebezpeèných látek do okolí Mezimìstí likvidace poáru oceloplechové haly naplnìné senem. Pro sloitost trval zásah tøi dny, kdy bylo nutno vekeré seno vyvozit na louku a následnì dohasit. Spolupráce s HZS PS Velké Poøíèí, JSDH: Mezimìstí, Broumov, Police nad Metuji, Teplice nad Metují, Jetøichov, Veba 01 Olivìtín, Veba 02 Broumov. Dále na místì zasahovala Policie ÈR a pracovníci ÈEZ Broumov, ul. Lidická výjezd pro zahoøení elektrické zásuvky. Uhaeno pøed pøíjezdem jednotky Mezimìstí, Jiráskova ètvr výjezd k poáru v chatové oblasti. Jednalo se o nenahláené pálení vìtví. Majitel upozornìn na nutnost nahlásit pálení. Spolupráce s JSDH Mezimìstí Teplice nad Metují - pátrání po ztracených osobách. Spolupráce s HZS PS Velké Poøíèí a Skalní záchrannou slubou. Osoby nalezeny Martínkovice poár sazí v komínì rodinného domu. Beze kody Broumov, ul. Sladovnická na ádost ZZS výjezd k nahláenému pádu èlovìka ze støechy domu. Dále spolupráce s Policií ÈR Køinice odstranìní spadlé vìtve z vozovky Broumov, Soukenická ul.- výjezd na pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Broumov, ul. Kladská likvidace poáru sazí v komínì rodinného domu Hejtmánkovice poár stromu po pádu vìtve na elektrické vedení. Spolupráce s JSDH Hejtmánkovice, JSDH Broumov a pracovníky ÈEZ. npor. Bc. Plachta Luká, velitel PS Broumov

7 Mìsto Broumov podpoøilo 2. etapu obnovy lùek a noèních stolkù broumovské nemocnice Zastupitelé mìsta Broumova na svém posledním jednání volebního období r dne rozhodli o pøíspìvku na 2. etapu obnovy lùek a noèních stolkù oddìlení lùek následné péèe broumovské nemocnice ve výi 400 tis.kè. Souèasným cílem správní rady nadaèního fondu je v krátkém období soustøedit maximum finanèních prostøedkù, aby mohla být dokonèena kompletní výmìna zastaralých lùek a noèních stolkù oddìlení lùek následné péèe. V souèasné dobì nadaèní fond disponuje finanèními prostøedky na obmìnu cca 25 lùek a noèních stolkù. Zbývá jetì soustøedit finanèní prostøedky na obmìnu 15 lùek a noèních stolkù, chybìjící èástka èiní tedy cca 500 tis.kè. Z tohoto dùvodu se obracím jménem správní rady na obèany, obce, firmy a instituce v regionu o finanèní podporu tomuto projektu. Více se o nadaèním fondu, o vyhláené 2. etapì obnovy lùek a noèních stolkù dozvíte ze stránek nadaèního fondu : Webová prezentace stránek NF je darem firem PINstudio Jan Záli a dklab Daniel Kulhánek. Ing. Eva Blaková, pøedsedkynì správní rady NF KLUB SENIORÙ V BROUMOVÌ V øíjnu jsme uspoøádali výstavu I SENIOØI MAJÍ IKOVNÉ RUCE. Jaká byla? Velmi, velmi úspìná. Dìkujeme vem, kteøí na výstavu své práce zapùjèili. Bez vás by se nemohla uskuteènit. Na pøípravì a instalaci se podílel celý výbor Klubu. Skvìlou instalaci navrhly a vìtinou provedly Eva Horáková a Mirka Horká. Pomohl také pan Rain a milými strákynìmi byla paní enková a paní Stejskalová. Dìkujeme. Jako doklad úspìnosti uvádíme èásti nìkterých zápisù do naí kroniky: výstava nás okouzlila - je neuvìøitelné, co vechno senioøi dokáou - byla jsem nadená, jste moc ikovní pøekrásné - vïaka, milí seniori Broumova - dík za nádherný záitek - byl to výborný nápad, dìkuji. Moc nás potìily také zápisy ákù 4. a 5. tøíd ze Z Hradební: bylo to moc krásné - já bych to nesvedla - byly jsme pøekvapeny, co nádherného dokáete - pøeji vám hodnì tìstí, zdraví a aby vás vnukové poslouchali - tak krásné výrobky jsem nevidìl jetì nikdy - budu se snait udìlat aspoò trochu podobné výrobky. Dìti, za zápisy dìkujeme. Co mùe být lepího, ne kdy si porozumí generace dìtí a seniorù. Výstavu vidìlo pøes 200 návtìvníkù a øada dalích, kteøí byli ve výstavní síni volit. Za vai návtìvu dìkujeme. Je dokladem toho, e výstava mìla smysl. U paní ípkové na Mìstském úøadì si jetì nevyzvedli výhry majitelé losù èíslo 3, 32, 54, 38, 84, 86, 91, 101, 111, 161 a 163. Pokud si výhry nevyzvednete do 10. prosince, budou pøedány charitì. Výbor Klubu seniorù AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech ,

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Obèanùm po tìkém úrazu mùe pomoci projekt Amadeo Stává se to. Neèekaný pracovní úraz èi dopravní nehoda omezí zdravotní stav naich blízkých. Automobil èi motocykl viníka zpùsobí vánou újmu na zdraví a dotyèný nemusí být ani øidiè, ale tøeba jen chodec, aby se ocitl v nezávidìníhodné situaci. Jak jednat v takové situaci, sdìluje autor Projektu pomoci po tìkém úrazu ing. Jan Malík. Náhradu lze poadovat dva a ètyøi roky zpìtnì po úrazu, tedy a od roku Vìtina pokozených neví, e má zpravidla nárok na vìtí odkodné, ne pojiovna pøiznala, a e je lze èerpat dodateènì. Mylnì se také vìtina lidí domnívá, e bez pøedchozího úrazového pojitìní nemùe ádat nic. Tak tomu není. Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace obèanùm s trvalými následky po tìkém pracovním úrazu, po nezavinìné autohavárii, u tìkých úrazù ákù a studentù ve kole, stejnì tak pøi kodì zpùsobené pochybením lékaøe. Konzultace jsou urèeny také pomoci pozùstalým pokozených. Bezplatné telefonické konzultace zahrnují poradenství v øeení situace po úrazu, objektivní zhodnocení ji vyplaceného odkodného, posouzení lékaøských posudkù a bodového ohodnocení, nezávislou lékaøskou konzultaci se znalcem z oboru a v pøípadì nutnosti zprostøedkované zastoupení pokozeného ve sporu s pojiovnou. Finanèní krytí pøípadných právních slueb projektu se vìtinou sjednává s posti- eným a po vyplacení odkodného pojiovnou. Telefonickou konzultaci mohou obèané sjednat na telefonu: s Ing. Janem Malíkem - vedoucím projektu, nebo prostøednictvím u: Co moná nevíte Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda pokozený mìl v dobì úrazu sjednánu úrazovou nebo ivotní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (vèetnì rodinných pøísluníkù) mají plný nárok na náhradu kody na zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanèní stránce nikterak nedotkne. Nárok na odkodnìní má i chodec, který sám zpùsobí dopravní nehodu, kdy vstoupí do vozovky, bude mu vak zohlednìna pøípadná spoluvina, nicménì má nárok na èásteèné plnìní. Zdroj: Víte, o èem je øeè? Váené ètenáøky, váení ètenáøi, v minulém èísle jsme dokonèili sluby sociální péèe. Nyní se vypravíme na prùzkum slueb sociální prevence. Tyto sluby jsou urèeny pro rùzné cílové skupiny: pro rodièe zdravotnì postiených dìtí; zdravotnì postiené dospìlé; dìti a osoby do 26 let; osoby závislé na návykových látkách; osoby ohroené na ivotì èi zdraví (vèetnì osob ohroených domácím násilím); osoby bez pøístøeí; rodiny s dìtmi; pro seniory a dalí. Podle zákona o sociálních slubách ( 53 zákona èíslo 108/2006 Sb.) jsou sluby sociální prevence vechny sluby, které se snaí zabránit tomu, aby dolo k sociálnímu vylouèení nìkterých osob. Tyto osoby jsou ohroené vylouèením kvùli krizové sociální situaci (napøíklad rodièùm se narodí zdravotnì postiené dítì), ivotním návykùm èi zpùsobu ivota vedoucího ke konfliktu se spoleèností (napø. bezdomovectví) nebo nìkdo ohrouje trestnou èinností jejich práva èi zájmy. A právì sluby sociální prevence mají za cíl napomáhat podobnì ohroeným osobám, aby pøekonaly tyto nepøíznivé sociální situace. Na druhou stranu mají také chránit spoleènost (ostatní obèany) pøed vznikem a íøením neádoucích spoleèenských jevù (neádoucím spoleèenským jevem mùe být nárùst poètu osob bez domova). Nyní rozeberu struènì nìkteré dùleité sluby sociální prevence, které mùe kadý podle potøeby vyuít. Jako první jsem vybrala azylové domy. Jedná se o speciálnì zaøízené budovy, kde se poskytují pobytové sluby osobám, které jsou v nepøíznivé sociální situaci a jetì ke vemu pøily o bydlení (mohou to být i osoby proputìné z výkonu trestu, léèebny apod.). V Broumovì se jedná napøíklad o Azylový dùm Diakonie Broumov. Obecnì jsou tyto domy rozdìleny pro mue, eny èi matky s dìtmi ale není to pravidlem. Poskytuje se zde strava èi pomoc pøi zajitìní stravy, pomoc pøi obstarávání osobních záleitostí a samozøejmì ji zmínìné ubytování. Sluba je placená. Vìtina azylových domù poskytuje dalí doplòující sluby (napø. nízkoprahová denní centra, o kterých se také zmíním). Dalí slubou jsou noclehárny. Sem docházejí osoby, které té nemají pøístøeí a mají zájem vyuít hygienického zaøízení a chtìjí zde pøenocovat. Obecnì problémem mùe být, e je více nocleháren a azylových domù ve vìtích mìstech, kam se nìkteré osoby nedostanou, nebo o nich dokonce ani neví. Èasto ani neví o tìch, které mají ve svém mìstì. V tomto èísle jsme se podívali na dvì sluby sociální prevence. Tyto sluby jsou urèené pøedevím osobám bez pøístøeí. Pøítì zde najdete sluby, které se zamìøují na dìti. Jak ji bylo naznaèeno, je pravda, e nìkteré sluby, o kterých zde píi, v Broumovì a jeho okolí nejsou nebo jich zde není mnoho. I tak Vás s nimi seznamuji, abyste vìdìli, o èem je øeè. Bc. Lucie Kanìrová NADÌJE je také Centrum sociálních slueb v Broumovì Pokraèování VI Milí ètenáøi, kdo z Vás sleduje pravidelnì rubriku o Nadìji, kterou reprezentuje té Centrum sociálních slueb Nadìje Broumov, konkrétnì zatím Domov pro seniory (Peèovatelské slubì se budeme vìnovat samostatnì), moná si vzpomene, e jsme naposledy opustili nai fiktivní paní Novákovou témìø na prahu Domova pro seniory. Mezitím uplynul nìjaký èas, mìli jste monost navtívit nae zaøízení pøi Dni otevøených dveøí a seznámit se s jeho chodem in natura. Paní Nováková u se stala naí obyvatelkou a prochází tzv. adaptaèní fází, to znamená, e si na ivot v Domovì postupnì zvyká. Odhodlat se k tomuto kroku, tedy opustit své prostøedí, na které byla celý ivot zvyklá, opustit svoje rituály, své zvyky, své pøátele, vlastnì opustit vechno, co bylo èlovìku milé, musí být pro kadého velmi tìké. Vdy toto rozhodnutí provází vìdomí, e u na svùj ivot nestaèím sám, e potøebuji pomoc a e u to nejspí lepí nebude. Vechny tyto skuteènosti se podepisují na psychice èlovìka, psychika jak známo ovlivòuje tìlesné funkce a roztáèí se kolotoè nemocí. Není bohuel výjimeèné, e senior do Domova nechce, pøeje si to rodina a starý èlovìk nakonec rezignuje a proti své vùli souhlasí. Potom je ve mnohem tìí, a to nejen pro seniora, ale i pro peèující personál.

9 Vichni zamìstnanci jsou si vìdomi toho, v jak nelehké situaci se pøicházející senior nachází. Pracujeme na tom a velmi se snaíme, abychom v kadém naem obyvateli vidìli skuteèného Èlovìka s jeho ivotním pøíbìhem a nejen objekt naí péèe. V tom nám mùe být velmi nápomocná rodina seniora èi pøátelé, kteøí pomohou odhalit to, co je pro daného èlovìka dùleité, co mìl rád a co by mohlo zpøíjemnit jeho ivot i v etapì domov pro seniory. Jsme tedy rádi, e paní Nováková si s sebou do nového Domova pøináí krabici s fotografiemi, urèitì si je s ní rádi prohlédneme a vyslechneme historky, které se k nim váí. Pohlednici a kámen z cesty, která pro ni hodnì znamenala, si mùe dát na polièku, a protoe byla vyhláená vadlena, urèitì ji potìí, e mùe mít u sebe staré módní èasopisy, ve kterých bude listovat ve chvílích, kdy si bude chtít pøipomenout to, kým vlastnì byla. Mohlo by se nyní zdát, e ivot seniora je hlavnì o vzpomínání. Pøestoe vzpomínky jsou hodnì dùleité a dost podstatné, v Domovì pro seniory ijeme i souèasností a hledíme do budoucnosti. Kadý dle svých moností a nìkdy té spoleènì. Napøíklad v mìsíci øíjnu jsme se opìt zapojili do akce poøádané o. s. Národní sí podpory zdraví, zamìøené na aktivní pohyb seniorù = 4. roèník Rotopedtours. Ano, je to jízda na rotopedu, kdy se celý mìsíc sèítají ujeté km. Jednotlivcù, kolektivu. A protoe v domovì dùchodcù se jezdí pravidelnì, nejen v øíjnu, nebyl to ádný problém. 10 jezdcù, z nich nejstarímu bylo v listopadu 91 let, spoleènì ujelo 320 km, z toho pan Václav alud 176 km. Spoleènì ujetá vzdálenost pøedstavuje napøíklad cestu do Domalic a právì odtud nyní oèekáváme pohlednici vlastnoruènì podepsanou Miss World 2006 Taánou Kuchaøovou. Tato sympatická mladá dívka pøevzala se svojí nadací Krása pomocí nad celou akcí zátitu. Slyeli jsme, e je projektem Rotopedtours velmi nadená a osobnì se bude starat o jeho propagaci mezi vemi seniory, a to nejen v øíjnu a nejen v domovech pro seniory. Je potìitelné slyet, e mladá známá osobnost dokáe rozliit dùleité vìci a nìco pro nì udìlat. I toto je støípek do mozaiky jménem Nadìje, to, e mládí není vdy jen slepé a nevímavé. Na závìr mìsíèního snaení naich jezdcù nás navtívila energií pøekypující paní doktorka Marcela Mathesová, která je od poèátku duí a hybnou silou celého projektu. Na besedì o ivotním stylu seniorù kardiakù jsme se seli spoleènì s obyvateli pøilehlého domu s chránìnými byty a odcházeli s dùleitým poznáním: Pohyb je dùleitá souèást zdravého ivotního stylu v kadém vìku, ale o vìku seniorském to platí dvojnásob. Je ovìøeno dùkazy, e pøimìøený pohyb a tìlesná cvièení sniují rizika nemocí srdce a cév, jsou prevencí vzniku cukrovky 2. typu, zabraòují rozvoji osteoporózy, zlepují stav kloubù a svalù, zvyují schopnost odolávat stresu, celkovì zlepují zdraví a náladu. Pohybem lze u seniorù sníit potøebné dávky lékù na rùzná chronická onemocnìní. To nás vedlo spoleènì i individuálnì k rozhodnutí: budeme jezdit, budeme chodit, pro zdraví i pro radost. Pøipojte se k nám, my u víme, e na vìku nezáleí! Milada Kubalíková, øeditelka CSSNB 9 Co jsme vechno stihli v mìsíci øíjen na Z, Broumov, Kladská 164 Mìsíc øíjen pro nás vechny byl velmi pestrý. I kdy jsme pøedevím nae áky vzdìlávali tradièním zpùsobem prostøednictvím vyuèovacích hodin, stihli jsme zrealizovat jetì celou øadu dalích akcí. V rámci spolupráce s Podnikatelským klubem Broumovska jsme navtívili Textilní muzeum v Èeské Skalici a sklárny v Poniklé a Harachovì. Prostøednictvím tìchto exkurzí jsme se snaili ákùm více pøiblíit historii, ale i souèasnost textilního a skláøského prùmyslu v naem kraji a Podkrkono- í. Obì exkurze se velmi vydaøily, a proto bychom chtìli jete jednou podìkovat Podnikatelskému klubu Broumovska za pøíkladnou spolupráci. Zároveò vak pøiznáváme, e se u nyní tìíme na dalí spoleèné akce, které jsou naplánovány pro celou dobu tohoto kolního roku. Krásné podzimní poèasí nás také vylákalo ze kolních lavic do pøírody. Pracovali jsme na kolní zahradì a také se vìnovali podzimním radovánkám poutìní drakù, posezení u ohníèkù a hlavnì jsme podnikli nìkolik turistických výletù do podzimní barevné pøírody v okolí koly. V rámci projektu Poznáváme a chráníme pøírodu jsme strávili dva dny v junácké chatì Pod Bobøí skálou na Janovièkách. Tento projekt splnil nae oèekávání, a proto jetì jednou touto cestou dìkujeme MìÚ Broumov za jeho financování. V prùbìhu tohoto projektu jsme uli 25 km, nasbírali pøírodní materiál na výrobu rùzných aranmá, vyslechli si zajímavé pøednáky - Mykologie v podání manelù Fatkových a CHKO Broumovsko Mgr. Koppela. Zajímavá a pouèná exkurze byla i do tøídírny odpadù v Heømánkovicích. V prùbìhu dvoudenního pobytu na chatì jsme si staèili i zasoutìit, namalovat a vyrobit aranmá z pøírodnin na téma Les, Pøíroda, Houby a hlavnì jsme si vyzkoueli postarat se o sebe mimo svou rodinu. Ve vestibulu koly máme krásnou podzimní výstavku. Jsme rádi, e návtìvníkùm koly, rodièùm a nám samotným dìlá radost a potìení. V tomto mìsíci se nám daøilo i ve sportu. Pìkné umístìní jsme dosáhli v rámci speciálních kol v Královéhradeckém kraji v Tenisovém turnaji, ale i ve Fotbalovém turnaji, kde jsme se umístili na 1. místì. Nìkteøí áci navtívili Muzeum Merkur v Polici nad Metují i kamerový systém na Mìstské policii v Broumovì. I v tomto kolním roce nae kola pravidelnì dochází do Ulity, kde pod odborným vedením nai áci stále vyrábìjí krásné výrobky, které obdivujeme a dìlají nám zároveò i radost. Na závìr tedy mùeme konstatovat, e mìsíc øíjen byl pro nás opravdu barevný. Vedení koly

10 10 Broumov - Mìsto stromù Co se v rámci projektu odehrálo v listopadu Broumov má své logo pro roèní projekt Mìsto stromù Poèátkem záøí Mìsto Broumov vyhlásilo výbìrové øízení na logo projektu Broumov Mìsto stromù Soutì se dìlila do tøí dìtských kategorií podle vìku a jedné kategorie dospìlých. Klání se mohl zúèastnit i kolektiv. Uzávìrka soutìe byla 15. øíjna a do tohoto data Mìsto Broumov obdrelo pøes sto padesát krásných a zajímavých návrhù. Vzhledem k tomu, e pøeváná vìtina návrhù byly práce dìtí a dìtské vidìní svìta je jedineèné a neopakovatelné, rozhodlo se Mìsto Broumov uspoøádat výstavu, kde se pøedstaví vechny soutìní i vítìzné práce. Porota, která se skládala ze dvanácti èlenù partnerù projektu, vybrala vítìzné návrhy z jednotlivých kategorií a také logo vítìzné. Výstava byla slavnostnì otevøena v sobotu ve výstavních prostorách Zahrady* a pøi této pøíleitosti dosavadní starostka paní Libue Rùèková pøipomnìla vechny kroky, které Broumov pøivedly k letonímu titulu Mìsto stromù. Poté paní Jana Durdincová, koordinátorka projektu, vyhlásila vítìze. Ti byli odmìnìni pìknými dárky, které vítìzùm vìnovala agentura EDA paní Evy Novotné a Agentura pro rozvoj Broumovska. Celou vernisá provázel pan Jiøí ála kytarovými vstupy. Podìkování patøí vem výe jmenovaným i vem pracovníkùm Odboru ivotního prostøedí MìÚ Broumov, kteøí celou výstavu pomohli instalovat. A také, a to pøedevím, vem jednotlivcùm a tøídním kolektivùm, kteøí se do soutìení pøihlásili. Na výstavu se pøila podívat i paní Adéla Badáòová - zástupkynì Nadace Partnerství, která je spolu s mìstem Strakonice vyhlaovatelem soutìe Mìsto stromù. Vítìzové V kategorii 7-11 let porota vybrala práce ètyøi. Dvì první místa obsadily obrázky Eliky Krejèové a Ladislava Andre, druhé místo patøí Lence Kuèerové a tøetí Anièce Tomkové. V kategorii let patøí vítìzství Rudolfu Opitzovi, druhé místo Vìøe Vernerové a tøetí Dominice Èeèetkové. Do kategorie let nebyl zaslán ádný návrh. V kategorii dospìlých se hodnotily tøi pøíspìvky, ocenìné logo zaslala paní Dáa Zboøilová, druhé místo patøí panu Janu Fliegrovi, tøetí pak paní Kláøe Pavlové. Jako celkový vítìzný návrh byla vybrána práce paní Dái Zboøilové. Toto logo vystihuje komornìjí a rodinnìjí pojetí projektu. Je velmi dobøe èitelné i pro dìti, na které se nae kampaò soustøeïuje pøedevím. Je to pøece nae nastupující generace. Tolik názor poroty, která mìla nelehký úkol. Výstava byla po celý listopad umístìna ve výstavních prostorách kláterní Zahrady*. Dalí podrobnosti o akcích konaných v rámci projektu Broumov Mìsto stromù bìhem listopadu si mùete pøeèíst na webových stránkách a co nás èeká v prosinci Vánoèní stromky ve kolách a kolkách V týdnu prosince zájemci jednotlivých tøíd broumovských kol a kolek mohou vyfotografovat své vánoènì nazdobené stromeèky buï samotné nebo i s celou tøídou pøíp. besídku a fotografie s popisem zaslat na kontakt koordinátorky projektu Broumov Mìsto stromù K fotografiím mùete pøipojit i vánoèní pøání. Vechny fotografie slavnostnì nazdobených stromkù budou k vidìní na webových stránkách projektu. Výroba krmítek pro ptáèky a krmení zvíøátek v lese V sobotu18. prosince dìti vyrobí rùzná krmítka pro ptáèky a pùjdou v doprovodu vedoucích umístit své výrobky naplnìné ptaèími dobrotami do pøírody. Poøádá DDM Ulita Broumov. Adventní zpívání pod dubem v kláterní Zahradì* V pátek 17. prosince probìhne kadoroèní akce dìtí z 1. stupnì Masarykovy Z. Dìti budou v doprovodu svých uèitelù zpívat vánoèní koledy nejen pro dub z kláterní Zahrady*. Dalí podrobnosti o akcích konaných v rámci projektu Broumov Mìsto stromù bìhem prosince si mùete pøeèíst na webových stránkách Pøidáte se? Fotografická soutì Rok stromu DDM Ulita Broumov vyhlauje v rámci projektu Broumov Mìsto stromù fotografickou soutì ROK STROMU. Od øíjna 2010 do záøí 2011 fotografujte Vámi vybraný strom nebo detaily z jednoho stromu v rùzných roèních obdobích, pøípadnì znáte-li ivotopis tohoto stromu, napite jeho pøíbìh. Vyhláené kategorie: Rodièe s dìtmi Dìti 7-12 Dìti Mláde Dospìlí 18 výe Uzávìrka soutìních cyklù fotografií bude v polovinì záøí Ze vech pøihláených fotografií uspoøádáme výstavu. Vítìz z kadé kategorie se mùe tìit na pìknou cenu. Více informací èekejte v prùbìhu celého následujícího roku. Anketa - v parku Alejka byl vysazen nový strom dejme mu jméno! V amfiteátru broumovského parku Alejka byl v pátek v 10 hod dopoledne oficiálnì odstartován roèní projekt Broumov Mìsto stromù

11 Jako pøipomínka této události byl zasazen strom. Jedná se o mladého pána druhu Javor klen. Dejme stromu jméno, aby nám pøipomínal úspìch, kterým se mìsto Broumov, jako první v královehradeckém kraji, mùe pochlubit. Jak posílat návrhy: Návrhy mùete posílat na kontakt koordinátorky projektu na webových stránkách Platný návrh musí obsahovat navrhované jméno pro strom, jméno a pøíjmení autora a kontakt na autora. Do kdy posílat návrhy: Návrhy mùete posílat do Vyhláení výsledkù ankety: Vyhodnocení a vyhláení vítìzného jména bude zveøejnìno v polovinì ledna na webových stránkách projektu. To, e byl Broumov vybrán jako vítìz projektu, je i zásluhou rekonstrukce parku Alejka, na jeho realizaci se velkou mìrou podílela Nadace Promìny. Jana Durdincová, Dáa Zboøilová První místo v turistickém regionu Královéhradecko v soutìi Kudy z nudy získaly Broumovské stìny v CHKO Broumovsko Projdìte se Stìnami ven z nudy! Agentura CzechTourism, provozovatel portálu s tuzemskými turistickými nabídkami vyhlásila výsledky soutìe Ceny Kudy z nudy Do hlasování se zapojilo 11 tisíc lidí, kteøí odevzdali více ne 62 tisíc hlasù. Absolutním vítìzem druhého roèníku soutìe o nejatraktivnìjí tuzemskou turistickou nabídku se stal jihoèeský zámek Hluboká nad Vltavou. Hlasující ocenili mnohé dalí perly èeského historického dìdictví nebo zábavné turistické nabídky. Bìhem slavnostního vyhláení soutìe Kudy z nudy pøevzala vedoucí Správy Chránìné krajinné oblasti Broumovsko ocenìní pro nejatraktivnìjí turistickou nabídku Královéhradecka. Témìø est stovek návtìvníkù portálu Kudy z nudy toti dalo svùj hlas Broumovským stìnám v CHKO Broumovsko. Broumovské stìny jsou mezi ocenìnými tak trochu bílou vránou. Asi není nutné je zvlá pøedstavovat. Je to tiché království buèin, skal a dalekých výhledù. Pøitom návtìva stìn není samozøejmou první volbou Broumovska. Je potìující a zároveò zavazující, e to hlasující ocenili. Broumovské stìny nabízejí mimoøádnì silný intimní proitek z pobytu v pøírodì kadému návtìvníkovi, který vynaloí alespoò trochu namáhy tìlesné i duevní, aby je mohl poznat. Ocenìní Broumovských stìn v CHKO Broumovsko je výzvou pro vechny partnery v území k hledání rovnováhy mezi rozvojem cestovního ruchu a uchováním pøírody pøítím generacím. Umonìme návtìvníkùm vnímat pøírodu opravdu 11 vemi smysly. Zprostøedkujme jim neopakovatelný a nièím neruený záitek. Je pravdìpodobné, e se pak návtìvníci budou vracet a nalézat stále nové nebo i to dávno objevené. Ocenìní jistì zavazuje. V Broumovských stìnách lze mnohé zlepit tak, aby pøitom zùstalo toto území zmínìným královstvím. Spolupráce partnerù v území, tedy Lesù Èeské republiky, Správy CHKO Broumovsko, obcí, Destinaèní agentury Broumovska i nevládních organizací zde funguje dobøe, co není vdy samozøejmost. Místní si uvìdomují, e je smysluplné hledat zpùsob, jak hodnoty území pøedstavit lidem bez toho, aby byly ohroeny. Posuïte sami, zda je to dobrá zpráva. Broumovské stìny Nesoumìrný høbet Broumovských stìn (tzv. kuesta) je pozoruhodným pøedìlem mezi Polickou pánví a Broumovskou kotlinou. Od jsou zde novì vyhláena dvì maloploná zvlátì chránìná území, jejich spoleèná hranice vede po høebeni Stìn. Pozvolný svah klesající k Polici n.m. je národní pøírodní památkou (NPP) Polické stìny. Oblast od høebene spadající k Broumovu je Národní pøírodní rezervace (NPR) Broumovské stìny. V národní pøírodní památce jsou chránìna zejména rozsáhlá pískovcová skalní mìsta s mnoha skalními høiby a okny. Staré buèiny a vlhká balvanitì v národní pøírodní rezervaci jsou domovem mnoha plachých ivoèichù. Ochranný reim rezervace omezující horolezectví a vstup veøejnosti mimo znaèené cesty chrání hnízdící ptáky. Zejména sokol stìhovavý je velmi citlivý na vyruení v dobì hnízdìní. Pro ochranu sokola a výra velkého byla v roce 2005 vyhlá- ena Ptaèí oblast Broumovsko, která je souèástí evropské sítì chránìných území Natura Kromì Broumovských a Polických stìn zahrnuje vechna významná pískovcová území na Broumovsku, která jsou hnízditi tìchto ptákù. Høbet Broumovských stìn je atraktivním cílem turistù a milovníkù pøírody. Po strmém výstupu nabízejí opojnou závra z výhledù do broumovské zemièky. Na rozcestích frekventovaných tras pro pìí i cyklisty jsou vybudovány pøístøeky, které poskytují úkryt pøed nepøíznivým poèasím a informace o prùbìhu tras, o pøírodì, krajinì a lidech v ní na tabulích nauèných stezek. Lidé si odjakiva zkracovali cestu z Police do Broumova pøes Stìny. Handlíøi hnali zvíøata po Dobytèí stezce, pøes Hvìzdu chodil z Hronova do broumovského gymnázia Alois Jirásek. Cesty poutníkù do polských Vambeøic pøipomínají názvy rozcestí Machovský a Pánùv køí. CHKO Broumovsko Prodej døevìných briket Prodejna stavebnin Grim a synové Bukovice. Ceny od 4,60 za kg dle druhu. Doprava briket po dohodì (auto s rukou) Tel. pro objednávky ,

12 12 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Povìsti naeho kraje a gastronomie Ve vánoèních èasech hojnosti bychom si mìli pøipomenout, e nai pøedkové èasto nemìli co do úst. Napøíklad v dobì tvrdé vlády italského rodu Piccolomini na náchodském panství díky neúrodì chudí pekli chleba z pilin, rozdrcené kùry stromù a trávy. Kdy se poddaní z Kladského pomezí nemohli dovolat pomoci u své vrchnosti, odnesli tuto lahùdku císaøi do Vídnì. Josef II. skuteènì Èechy navtívil a byl otøesen. Poskytl obyvatelùm mouku z vojenských zásob, vypomohl penìzi i daòovými úlevami. To dnes k Italùm s úctou vzhlííme jako k pøísluníkùm gastronomické velmoci. Ital Andrea Bonea vedl v listopadu v hronovské hotelovce odborný kurz italské kuchynì. Pøedvedl toskánské krajové speciality a úèastníci kurzu se sami podíleli na pøípravì lososového carpaccia, slaného koláèe s rozmarýnem, tyèinek se unkou a sýrem, nákypu z lilkù s mozarellou a unkou nebo ovocného dezertu s mascarpone. Samozøejmì nechybìla velmi ádaná pizza Margaritta, která pøi ochutnávce zmizela z talíøù nejdøíve. Ale i lasagne s moøskými plody, krùtí rolky s pancettou, rozmarýnem a pecorinem a mnoho dalích pokrmù se tìilo velkému zájmu. Celodenní kurz byl zakonèen pøedáním certifikátù. A co si Italové dopøávají na sváteèním vánoèním stole? Vude na svìtì se tradièní vánoèní pokrmy udrují a pøecházejí od starí generace k mladí. Italské Vánoce se neobejdou bez pokrmù z moøských ryb a samozøejmostí jsou také domácí tìstoviny. Babièka pana Bonea pøipravuje vynikající tìstoviny, které jsou její výsadou, proto je pravidelnì o Vánocích zhotovuje osobnì. Vánoèní cukroví, jak je zvykem v Èechách, se v Itálii nepeèe. Moná proto, e jsme mlsnìjí ne Italové, nebo snad z toho dùvodu, e u nás je vìtí zima a lidé potøebují nabrat energii. A pøekvapení na závìr. Tipnìte si, jaký pokrm èeské kuchynì má pan Andrea Bonea nejradìji. Výpeèky s knedlíkem a se zelím! Inspirace zdravou italskou kuchyní mùe být vítaným zpestøením naich nìkdy a pøíli tradièních Vánoc. Prama po rybáøsku 4 rybí filety s kùí, cherry rajèata, èerstvá bazalka, anèovièky, zelené olivy, kapary, bílé víno, sùl, barevný pepø, olivový olej. Filety osolíme, opepøíme a opeèeme na pánvi nejprve kùí dolù. Po obrácení pøidáme cherry rajèata, olivy, anèovièky, kapary a bílé víno, prohøejeme, pøípadnì pøisolíme a podáváme. Na talíøi posypeme sekanou bazalkou. Masové rolky s pancetou 500 g masa (krùtí prsa, vepøová kýta i jiné libové maso), sýr pecorino (lze nahradit balkánským), vìtvièky rozmarýnu, pancetta (plátky anglické slaniny), sùl, pepø, bílé víno. Maso nakrájíme na slabé plátky, rozklepeme, osolíme a opepøíme. Pokryjeme plátky pancetty, snítkou rozmarýnu a strouhaným sýrem. Maso srolujeme, pøípadnì zpevníme. Na pánvi dozlatova opeèeme na olivovém oleji spoleènì se stroukem èesneku a vìtvièkou rozmarýnu. Nakonec podlijeme vínem a podáváme. Ananasový dezert s mascarpone 1 èerstvý ananas, 500g sýru mascarpone, med, amaretti (hoøkosladké pikoty), strouhaná hoøká èokoláda, likér Martini nebo becherovka), 250 ml lehaèky, lísteèky máty na ozdobu. Ananas zbavený slupky nakrájíme na slabé plátky a marinujeme asi 1 hodinu v likéru ochuceném mátou. Necháme okapat, potom smícháme mascarpone s trochou medu, rozdrobenými pikoty a èokoládou. Opatrnì pøimícháme ulehanou lehaèku. Do nádoby støídavì klademe marinované plátky ananasu a jemný krém. Po dùkladném vychlazení podáváme, zdobíme mátou. Zbylý likér je vynikající samotný, nebo ho pouijete pøi servisu. Dobrou chu o Vánocích a hodnì zdraví v novém roce 2011 pøejí ètenáøùm Broumovského zpravodaje áci a pracovníci Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s. r. o. POZVÁNKA Pro zájemce o studium a jejich rodièe poøádá hronovská hotelová kola dne 8. prosince od 15 do 16 hodin adventní a vánoèní prezentaèní akci s ochutnávkami Jiøí Musil, Mgr. Jitka Bonaventurová, Mgr. Renata Lelková Gymnázium a já V malé slohové práci mìli èerství gymnazisté- primáni napsat, jaké mají pocity z prvních dvou mìsícù na broumovském gymnáziu. Nejlépe to vystihl Jakub Král: Celkovì se mi tu líbí hodnì. Je tu pøíjemné prostøedí. Uèitelé jsou féroví. Hodnotí spravedlivì. Gymnázium mì pøipraví lépe na dalí studium. Starí studenti se ke mnì nijak hrubì nechovají. Kolektiv a spoluáci jsou kamarádtí a pøáteltí. Pøedmìty jsou dobré a baví mì hlavnì matematika a informatika. Ve výtvarné výchovì mì baví perspektiva. Na Z byla kvalita uèení o mnoho horí. Gymnázium je prostì nejlepí. Pøedpokládané podmínky pøijetí do ètyøletého studia: Gymnázium Broumov pøijímá pro kolní rok 2011/2012 bez vykonání pøijímací zkouky áky: 5. tøíd do prùmìrného prospìchu 1,0 a 9. tøíd do prùmìrného prospìchu 1,5 Více na Tel.: Mateøská kola Broumov Kouzelnými vrátky pùjdem do pohádky Konèí rok 2010 a zaèínáme bilancovat, co nám pøinesl. Chtìla bych v této souvislosti pøipomenout prùbìh u 4.roèníku projektu v rámci èesko-polské spolupráce mezi Mateøskou kolou Broumov a Mateøskou kolou v Nowe Rudì, podpoøený prostøedky z EU. Nae spolupráce má ji více ne desetiletou tradici, a proto si neumíme kolní rok pøedstavit bez akcí, které spolu s pøáteli z Polska poøádáme. V letoním roce jsme se naladili na pohádkové téma a ná projekt pojmenovali: Kouzelnými vrátky pùjdem do pohádky. Toto téma není náhodné. Pohádka provází dìtský vìk na kadém kroku a my jsme se chtìli nechat inspirovat hlavnì naimi klasickými pohádkami, jejich nejznámìjími autory a ilustrátory. Projekt zapoèal v lednu 2010 vyhláením stejnojmenné mezinárodní výtvarné soutìe pro dìti pøedkolního vìku v naem èesko-polském pøíhranièí. 22. bøezna odjeli dìti z M Broumov do Nowe Rudy do

13 kulturního domu pøivítat jaro pohádkami na akci poøádanou M Nowa Ruda. Toto pøedstavení klasických pohádek kolními a pøedkolními dìtmi má ji spolu s taneèky na uvítání jara neodmyslitelnou tradici. 14. kvìtna pro nás pøipravili nai pøátelé v Polsku Den pro rodinu. V M Nowa Ruda byl pøipraven bohatý pohádkový program na celé odpoledne pro rodièe s dìtmi i s obèerstvením. Nikomu nevadilo, e venku prí a èerti se ení. V prostorách kolky se staraly o dìti a jejich rodièe pohádkoví aci, kteøí je uvádìli do her, soutìí, krátkého pohádkového divadelního pøedstavení. Nechybìla ani pohádková hostina na obèerstvení vech pøítomných. 1. èervna jsme oslavili pohádkovì v M Broumov Pøíèná Mezinárodní den dìtí. Pøípravy byly veliké, abychom na nic nezapomnìli. Podaøilo se nám v rámci rozpoètu projektu nakoupit nové knihy, leporela a puzzle s klasickými èeskými pohádkami a kostýmy a rekvizity na dramatizaci pohádek. Ve jsme pouili v soutìích, hrách a atrakcích tohoto dne. S organizací nám pomáhali zamìstnanci DDM Ulita, kteøí byli náleitì vyzbrojeni novými nápady na dìtské aktivity nechybìla ani pohádková babièka Ta nám sice nevyèarovala hezké poèasí (venku prelo, jen se lilo), ale kouzelný den v prostorách M Broumov nemìl chybu. Vichni si to velmi uili. 8. èervna byly vyuity kostýmy a rekvizity k dramatizaci pohádky a taneèkùm na pódiu Mìstského divadla v Broumovì. Dìti z Broumova i polské Nowe Rudy se pøedvedly s výsledky roèní práce - pohádka, taneèky a zpìvy sklidily velký a zaslouený potlesk. Divadlo bylo naplnìno k prasknutí, dopoledne dìtmi z pøedkolních zaøízení na Broumovsku, odpoledne irokou veøejností z èesko-polského pøíhranièí. 24. záøí jsme se vydali s dìtmi a nìkterými rodièi na výlet, poøádaný polskou mateøskou kolou, do Srebrné Góry do indiánské vesnice. Tady na nás èekalo nejen krásné poèasí, ale i nespoèet nových záitkù a pøekvapení: indiánské muzeum se vím, co indiáni k ivotu potøebovali, indiánská stezka s lukostøelbou, hodem otìpem, skokem pøes potok na lanì a dalími zkoukami ikovnosti, povídání a zpìv indiánského náèelníka v týpí, indiánské líèení (maskování) oblièeje a na závìr spoleèný indiánský tanec s doprovodem indiánských bubnù. Mezi tím stihnout obèerstvení, aby bylo dostatek sil ve zvládnout. Urèitì se dìtem tato úasná zkuenost vryla nesmazatelnì do pamìti. Závìreènou akcí na èeské stranì byla putovní výstava výtvarných prací pøedkolních dìtí z Broumovska a Nowe Rudy na staré radnici v Broumovì ve dnech listopadu pod názvem: Kouzelnými vrátky pùjdem do pohádky. Zde se konalo v hod. slavnostní vyhodnocení soutìních prací dìtí v nìkolika kategoriích (jednotlivci, kolektivní a trojrozmìrné práce) a vítìzové se mohli radovat z hezkých cen. Tato výstava putovala po skonèení do sálu setkávání v M Nowa Ruda, kde mìla po celý prosinec pokraèování. Opìt mùeme být spokojeni, e se vechny naplánované akce vydaøily. Ráda bych podìkovala vem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na zdaru celého projektu. Jana Hrubá, zástupkynì øeditelky Projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis 13 ZPRÁVIÈKY Z MASARYKOVY KOLIÈKY Odevzdali jsme katany pro zvìø na zimu. áci 5. tøíd se zúèastnili velmi pìkných rukodìlných dílnièek v Ulitì. Vyzkoueli si netradièní øemesla drátkování a práci se døevem. áci naí koly byli úspìní v soutìi o logo Broumov Mìsto stromù a ve své kategorii obsadili první tøi místa. V listopadu opìt zaèínají adventní dílny, které jsou v naí kole ji tradicí. Tìíme se na pravidelná spoleèná setkávání, pøi nich budeme zpívat koledy. Ve vyvrcholí v 8.30 h u majestátního dubu v kláterní zahradì, kam srdeènì zveme vechny zájemce. áci 2.B dìkují paní knihovnici Marii Mekové za besedu, kterou pro nì pøipravila v Mìstské knihovnì v Broumovì. Dìkujeme vem, kteøí se aktivnì podíleli na sbìru starého papíru. Podaøilo se nám nasbírat 5600 kg. Den s Policií Èeské republiky První poprázdninový kolní den (tedy ) zaèal pro pááky pøekvapením. Ve tøídì je pøivítala tisková mluvèí náchodské policie paní Jana Pecoldová. Pro dìti si pøipravila zajímavé povídání, které bylo zamìøeno na dopravní výchovu a na bezpeèné pouívání internetu, zvlátì sociálních sítí, napø. Facebook, Lidé.cz a dalích. Ochotnì odpovídala dìtem na jejich zvídavé a zvìdavé dotazy. S úderem desáté hodiny se ohlásili její kolegové ze zásahové jednotky a seznámili dìti se svojí èinností. Posledním bodem programu byla ukázka výcviku policejních psù s podrobným výkladem a zajímavostmi. Vem, kteøí ochotnì pøedvedli ukázky své práce, dìkují áci 5.A a 5.B Masarykovy Z, Kvìta Golová a Helena Sekelská Masarykova Z slavila úspìchy v Logické olympiádì Nae Masarykova Z se pøihlásila do 2. roèníku soutìe Logická olympiáda (poøádané Mensou ÈR). Soutìe se mohli zúèastnit áci 1. stupnì Z. Jedná se o soutì, ve které nerozhodují kolní znalosti, ale zdravý rozum, samostatné uvaování a schopnost logického mylení. Soutì probíhá ve tøech kolech. Nominaèní kolo probíhalo online ve dnech Z Královéhradeckého kraje se zúèastnilo 257 dìtí, z toho 18 ákù naí koly, z nich 14 se stalo úspìnými øeiteli a 6 z nich - Andrea Vojtìchová, Martin Janda, Elika Hamáèková, Martin Pøibyl, Ulrika Vojtìchová a Matìj Venclák - postoupilo do krajského kola, které se konalo v hradecké poboèce Metropolitní univerzity Praha. Testy podobné IQ testùm byly rozdìleny na dvì èásti. První obsahovala 20 úloh a trvala 30 minut, druhá 10 úloh na 20 minut. Úlohy byly znaènì nároèné, pøesto si s nimi nìkteré dìti dobøe poradily. Nejlépe se daøilo Martinu Pøibylovi z 3.A, který skonèil na místì, a Elice Hamáèkové z 5.B, která skonèila na místì. Stali se tak úspìnými øeiteli. Blahopøejeme! Dìkujeme vem úèastníkùm za vzornou reprezentaci koly. Za uèitele 1. stupnì Lenka Koláèná

14 14 broumovský zpravodaj píete nám píete nám Podìkování JUDr. Libue Rùèkové, dosavadní starostky mìsta Broumova Dìkuji zastupitelùm ve volebním období za jejich práci. Souèasnì dìkuji vem obèanùm Broumova, kteøí kandidovali v letoních komunálních volbách na kterékoliv kandidátce. Samozøejmì dìkuji tìm, kdo kandidovali na kandidátce ODS v Broumovì za jejich podporu. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva mìsta Broumova dne jsem podìkovala za podporu a spolupráci v letech následujícími slovy: Váený pane starosto, váené dámy a pánové, za 10 dnù uplyne 8 let ode dne, kdy jsem byla zvolena v tomto sále starostkou mìsta Broumova. Stále se pamatuji na svou tehdejí radost ze ance pracovat pro mìsto. Na webových stránkách mìsta si mùete v elektronické verzi Broumovského zpravodaje, a to v listopadovém èísle z roku 2002, najít øeè, kterou jsem tehdy po svém zvolení pøednesla. Pokládám za úspìch, e po osmi letech mohu skládat úèty z kadého slova, které jsem tehdy øekla. Mluvila jsem o tom, e bychom mìli skonèit s oèekáváním, e ve za nás ve mìstì udìlá nìkdo jiný: nìkdo zamete chodníky, nìkdo uspoøádá koncert, nìkdo vybuduje dìtské høitì. Vybídla jsem k práci pro mìsto takto: Jestlie máte nápad, co chybí, víte, co udìlat, domluvte se se sousedy, kamarády a pøijïte. Øeknìte, co udìláte sami, a domluvíme se, co, kolik a kdy vynaloí mìsto. Chtìjte od mìsta pomoc, ale nechtìjte od mìsta ve. Parafrázovala jsem vìty amerického politika: Neptej se, co mùe Broumov udìlat pro tebe. Ptej se, co mùe ty udìlat pro Broumov. Dìkuji vem, kdo se o tuto práci pro mìsto snaili a snaí. S rizikem, e budou kritizováni, e budou podezíráni z osobního prospìchu, e se setkají se závistí a zátí. Výsledkem voleb mají být, podle mého názoru, dvì vìci. Jednak vybrat lidi, kteøí budou pøedstavovat samosprávu obce, tj. naeho mìsta. To probìhlo 15. a 16. øíjna, kdy byli zvoleni zastupitelé, a dnes - volbou starosty, místostarosty a èlenù rady. Ale pozor! Výsledkem voleb, a to pøedevím voleb komunálních, má být shoda na tom, co se má ve mìstì v nejbliích letech dìlat. Médii jsme byli øadu minulých mìsícù pøesvìdèováni, jak je dùleité volit lidi. Jsem vak pøesvìdèena, e ve mìstì je to, co se bude dìlat, stejnì dùleité ne-li dùleitìjí ne to, kdo to bude dìlat. Moná si myslíte, e nemám pravdu. Historie mìsta Broumova je starí více ne 750 let. Kolik jmen lidí z historie naeho mìsta známe? Ale po tìch staletích je Broumov krásným mìstem díky práci lidí pøed námi, za ni jim patøí nae vdìènost a jejich jména povìtinou neznáme. Koalice, která vznikla, má písemnou dohodu o obsazení funkcí, ale nemá dohodu o tom, co chce dìlat. Proto mi dovolte øíct, co mùe tato koalice dìlat a co je pro nás pøipraveno, pokud vyuijeme dotace, které se nám podaøilo k dnenímu dni získat. (Následující výèet akcí nebyl pøi ustavujícím zastupitelstvu mìsta pøednesen, nebo ho pøednesl ve své øeèi Bc. Lubomír Franc, hejtman KHK) - po kolaudaci od zaèátku prosince vyuívat kino, - rekonstruovat èistírnu odpadních vod, aby se nejvìtí zamìstnavatel na Broumovsku koneènì asi po 7 letech obeel bez výjimek pro své odpadní vody (dotace pøes 80 mil. Kè), - vymìnit okna a zateplit dvì budovy mateøské koly na Køinickém sídliti a toté u budovy Mìstského úøadu na Spoøilovì, která není kvùli únikùm tepla dosud zkolaudována (dotace asi 7 mil. Kè), - rekonstruovat hladomornu a navazující èást bývalých hradeb díky dotaci asi 5 mil. Kè - zvýit poèet parkovacích míst na Køinickém sídliti díky dotaci 1 mil Kè, získané letos v øíjnu z programu Leader, - rekonstruovat rozvody tepla na Spoøilovì, protoe 20. øíjna bylo rozhodnuto o dotaci (13 mil. Kè) - a 17. záøí jsme získali dotaci na Sportcentrum Broumov. Váení obèané, nejsem ironická. Jen se vracím zpìt ke svému tvrzení, e není dùleité kdo, ale co se ve mìstì udìlá. Na závìr mi dovolte malou pøipomínku. V roce 2002 zùstala v opozici sociální demokracie a natval se souèasný hejtman. V roce 2006 zùstala v opozici KDU a natval se její lídr - bývalý místostarosta. Letos zùstává v opozici ODS a Stìnava. Pane starosto, já natvaná nejsem. Bylo pro mì ctí být starostkou Broumova. Nabízím Vám spolupráci, která je moná, pokud volební kampaò zùstane pouze volební kampaní. Pokud nezùstaneme u souboje klanù, protoe to je typické pro uskupení, v nich významnì pøevaují muské hormony. A já doufám, e broumovské zastupitelstvo by s pouhými tøemi enami koneènì své hormony zklidní. Dìkuji vem za spolupráci v uplynulých osmi letech a pøeji novému vedení mìsta hodnì úspìchù, protoe vae úspìchy budou úspìchy naimi, úspìchy naí obce mìsta Broumova. JUDr. Libue Rùèková DÌKUJEME VOLIÈÙM Chtìli bychom touto cestou podìkovat vem broumovským volièùm, kteøí dali svou dùvìru a hlas v probìhlých komunálních volbách kandidátùm Vìcí Veøejných. Díky Va- im hlasùm je pro nás nyní moné úspìnì prosazovat ná volební program. Výsledky voleb mluvily jasnì. Pøáli jste si zmìnu. Z toho dùvodu jsme vedli povolební jednání právì tak, aby co nejvíce korespondovala s Vaím rozhodnutím. Zároveò jsme se snaili o získání co nejsilnìjích pozic pro prosazování svého volebního programu v následujícím volebním období, nebo si uvìdomujeme, e právì tím jsme Vám zavázáni. Spoleènì s naimi velmi podobnì smýlejícími partnery se nám podaøilo vytvoøit silnou koalici, která nám zajiuje pohodlnou vìtinu jak v zastupitelstvu, tak i v radì mìsta. Na druhou stranu si uvìdomujeme, e komunální politika v naem mìstì je odliná od politiky parlamentní. Právì proto jsme pøipraveni jednat se vemi zastupiteli bez ohledu na to, za které politické uskupení kandidovali. Jetì jednou Vám dìkujume za Vai dùvìru, které si velmi váíme. Abychom si ji i nadále udreli, budeme Vás touto cestou pravidelnì informovat o výsledcích své práce. Kandidáti za VV VÝKUP NÁBYTKU A NEPOTØEBNÉ VETEE Likvidace pozùstalosti. P. Vágner Gen. Svobody, Broumov 1/ Platba v hotovosti!!!

15 Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. Z NAICH ÚSPÌNÝCH AKCÍ Svátek dýní v Broumovì Klasický Halloween u nás nemá stále mnoho pøíznivcù, ovem dlabání, vyøezávání a zdobení dýní a rej straidelných masek tak to u u nás v Broumovì zdomácnìlo. Dlabání, vyøezávání a zdobení dýní je pøedevím svátkem a zábavou nás vech, kteøí milují toto podzimní období a jeho barvy. Èas svátku Halloween je také typický pro straidlené masky. Broumováci se pøevlékli za duchy, èarodìjnice, jeibaby, netopýry, pavouky a hrùzná straidla, která nahánìjí nìkdy strach, ale vlastnì jsou velmi roztomilá... V pátek 29. øíjna 2010 se ji po páté tato velká zábava odehrála na Mírovém námìstí v Broumovì. Rekordní byla opìt úèast jak dlabaèù, tak masek, celkem se zúèastnilo pøes 220 Broumovákù. Poèasí také nezklamalo, bylo nádhernì a to ve pøispìlo k bájeèné náladì a prùbìhu letoního Svátku dýní. Autorka tohoto projektu, paní Eva Novotná - firma E.D.A agentura Broumov, spoleènì s Infocentrem Broumov a místní organizací Èeského svazu en Broumov mohou být právem spokojeni, pøipravili opravdu krásné a hravé odpoledne a podveèer pro nás vechny. Díky! NA MÌSÍC PROSINEC 2010 PØIPRAVUJEME V úterý 7. prosince 2010 se bude konat Vánoèní posezení s programem a tombolou pro nae èlenky. Zaèátek v 15 hodin v kongresovém sále hotelu Praha v Broumovì. Obèerstvení je zajitìno. Srdeènì vás vechny zveme! V mìsíci prosinci navtíví nìkteré nae èlenky obyvatele Domova dùchodcù v Broumovì a pøedají jim vánoèní dárky s pøáním klidných Vánoc Mìsto Broumov a organizace Èeského svazu en Broumov poøádají v sobotu 29. ledna 2011 od 20 hodin sál Støelnice Broumov SPOLEÈENSKÝ PLES Hudební skupina GENY Rtynì v Podkrkonoí pod vedením Mgr. Leoe Nývlta Vstupné: 70 Kè vèetnì místenky Bohatá tombola! Pøedprodej a rezervace vstupenek v prodejnì EDA Broumov (Dárky kvìtiny) telefon: , Milé eny, ètenáøky a ètenáøi, broumovtí obèané! U je tu zase konec roku... Musíme pøiznat, e nám ten èas s vámi opravdu letí. Tu si spolu uspoøádáme Spoleèenský ples èi Módní pøehlídku, tu zorganizujeme oslavu MD a kulatá výroèí naich en-jubilantek, tu jedeme na parádní výlet, tu peèeme dobrùtky na vechny moné akce nebo se zapojíme do poøadatelských slueb na kulturních akcích mìsta a Zahrady a co teprve nae pletaøky obvazù pro humanitární pomoc. Zkrátka opravdu se s vámi nenudíme a jsme za to, my vechny ve výboru ÈS Broumov, moc rády! Také od vás dostáváme stále více pochval a to nás povzbuzuje. Èas od èasu nám øeknete, co byste rády dìlaly, a my hned pøemýlíme, jak to co nejdøíve zorganizovat. Snad se vám nae akce a nápady v roce 2010 líbily, a pokud ne je tu nový rok 2011, ve kterém vám nabídneme jiná, neménì zajímavá témata. A ná poslední tip na vánoèní dárek? Pøihlaste své známé mezi nás. Opravdu se to vyplatí, protoe spoleènì uijeme spoustu legrace a radosti. Nakonec bychom vám chtìli za celý výbor ÈS Broumov popøát krásné vánoèní svátky, hodnì pohody a v novém roce pevné zdraví. Budeme se na vás moc tìit v nastupujícím roce 2011! za Výbor ÈS Broumov Eva Novotná Blií informace o poøádaných akcích získáte v prodejnì EDA Broumov, na Mírovém námìstí.

16 16 broumovský na cestách zpravodaj na cestách 55. díl USA kolmo do Údolí smrti a Yosemite Trasa V této reportái projedeme na kolech dalích mnoho kilometrù a podíváme se na nejnií bod Spojených státù amerických a zároveò si to vylápneme na nejvyí silnièní sedlo Kalifornie. Ano, øeè je o bájném Údolí smrti s místem zvaným Badwater, kde nadmoøská výka je -86m, tedy pod hladinou moøe. Odtud pak budeme muset vylapat pøes mnohé dalí kopce a na sedlo Tioga Pass, do nadmoøské výky 3031m. Na jedné stranì na nás èekají teploty pøesahující 50 C, na stranì druhé výrazné ochlazení a moná i sníh. K tomu vemu nekoneèná stoupání, ale naopak také stovky kilometrù fantastickou pøírodou. Rozhodnì je na co se tìit. Z Las Vegas do Death Valley Z Las Vegas si to u na kole upaluji sám a Renèa mì doprovází velkým terénním autem, které se nám po nìkolika komplikacích podaøilo v Las Vegas na 4 dny vypùjèit. V plánu mám kadý den urazit nìjakých 100 km, tak uvidíme, zda se to zdaøí. Hned první den na trase do Pahrumpu musím pøes nepøíjemný táhlý kopec, ale pak zase na druhé stranì èeká výborný sjezd za odmìnu. Dalí den u je tepleji, blí- íme se k obávanému Údolí smrti. Zaèínáme klesat, hodnì rychle, teplota stoupá. Údolí smrti do horoucích pekel Do Údolí smrti pøijídíme od východu pøes Death Valley Junction, poslední oázu pøed národním parkem, spíe tedy národním peklem! Death Valley nás vítá krásnými barevnými masivy. Je stále se na co koukat. Kilometry ubíhají a my jsme témìø na dnì. Dìláme asi 35 km dlouhou odboèku na místo zvané Badwater, které je nejniím místem v celých USA. Nìkde se dokonce uvádí, e snad v celé Americe. Je toti 86 metrù pod hladinou moøe. Je tu obrovské vyschlé solné jezero plné solných útvarù, takových vykrystalizovaných ètvercù. A právì tady na trase mezi oázou Furnace Creek a Badwater se dozvídáme o dnení teplotì ve stínu.prý je plus 51 C. Tak to je fakt mazec! To bych vùbec neøekl. Jede se mi velmi dobøe, ádné problémy. A jsem pøekvapen. Ale asi za to mùe hlavnì dobrá aklimatizace z pøedchozích vyprahlých oblastí jako Mohavská pou atd. Ve Furnacek Creek chceme nocovat. Nejlevnìjí pokoj za 140,- USD je vyprodán. U mají pokoje jen za 200,-USD. Ta cena nás poráí. Spát ovem v tìchto horkách se ale také nedá. Vdy bych se vùbec nevyspal a dalí den nikam nedojel. A protoe nás èeká dalí nároèný den, rozhodujeme se pro ten motel. Klimatizace na pokoji jede na maximum. Ze studeného kohoutku teèe teplá voda a z teplého vaøící voda. To je tedy rozdíl. Spí se nám ale výbornì. Z Údolí smrti sice z pekel, ale vyhráno není! Vstáváme ráno ve 4, vyráíme pøed pátou jetì za tmy a je neuvìøitelných 38 C. Vzduch se ani nehne. No, sauna jako hrom. Po 40 km údolím témìø po rovinì doráíme do Stovepipe Wells, oázy v dolinì, odkud se zaèíná stoupat na Towne Pass. U svítí slunce, otepluje se a mì èeká 30km do poøádného krpálu. Je to fakt kopec, který snad nekonèí, hlavnì je poøád rovnì nahoru, profil se nemìní a stoupá se stále stejnì prudce. Je to a ke zblbnutí. No a samozøejmì to ukrutné vedro. V pùlce kopce potkávám Francouze a Èeku. Krátce si povídáme nevìøícnì nade mnou kroutí hlavami, louèíme se a pøejí mi astnou cestu. Jakmile odjeli, chci se rozjeta ejhle! lapu do pedálù, kolo stojí. Vùbec jsem se nepohnul. Zkouím to znova. Zase nic, zadní kolo se na náboji protáèí! Tak to je prùvih. Renèe u to pøilo divné, e tak dlouho èeká, a vrací se dolù. OK, no nic, musíme improvizovat. Z auta vyndávám Renèino kolo, nahazuje na nìj vechny svoje cyklobrany a také své sedlo a pokraèuji dál na Renèinì kole. Moje se tedy poveze k lékaøi do Bakersfieldu, kde máme vracet auto. Take nakonec jetì dobøe, e Renèa jede tím autem a já mám tak monost pokraèovat na jejím kole. Nìkolik dalích hodin tvrdì døu do kopce a místy se fakt pøemlouvám, abych dál lapal. Ten nekoneèný nudný kopec je fakt hnus. Fyzicky jsem OK, teplo nìjak pøeívám, ale ta monotónnost stoupání je fakt nepøíjemná. Koneènì doráím na Towne Pass, který má pøes 1500m. O jéééto jsem tedy stoupal 1600 výkových metrù. Hlavnì, e to mám za sebou. Blesková povodeò Flash Floods Towne Pass mám vylapaný a èeká mì odmìna. 25 km dlouhý sjezd do Panamint Valley. Jeneznièehonic zaèíná foukat. A hodnì. Vude písek ve vzduchu. No nic, musím rychle dolù. Po pár kilometrech zaèíná krápat. V jednou místì jsou na cestì v rozsedlinì rozházené veliké utry. Honem pryè, ne dalí slétne dolù. Zaèíná pret, leje, provazy detì. K tomu kroupy. Auta u stojí, stìraèe jim nestíhají. Neváhám a upaluji dolù. Z cesty se stává øeka, ze vech stran se hrne voda, bahno, písek, kamení i velké kameny. Tak to je ta blesková povodeò, o které jsme jen zatím slyeli. Projídím, procházím, brodím. Je to na jednu stranu dobrodruství, na druhou troku ílenost. Renèe nezbývá, ne mì následovat. Ostatní ale vyèkávají. Po pár kilometrech se dostáváme do doliny, bouøe utichá a na druhé stranì doliny není na cestì ani kapka. Tam vùbec neprelo. Do Pana-

17 mint Springs pøijídíme pinaví, mokøí a plní dobrodruných záitkù. Mìli jsme kliku, projeli jsme. Za Renèou projeli jetì asi dalí dva odválivci a pak byla silnice u neprùjezdná. Auta se tam zasekla a policie to celé odøízla a na mnoho hodin uzavøela, ne voda odteèe a silnice se vyèistí od tìch nánosù. V dolinì z bouøe vzniklo jezero cca 1,5 x 1 km veliké, co ani místní nepamatují. Kdo by také èekal bleskovou povodeò v pouti a v srpnu na okraji Údolí smrti! Dalí detaily z naí cyklocesty, jako napø. zvukové reportáe, fotografie, itineráø atd., naleznete na stránkách Pokraèování pøítì. ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ ŠPREŇAR Opočenského 59, Broumov tel.: Nabízíme tradiční masné výrobky dle starých osvědčených receptur. Obohaťte si sváteční stůl spišskými či vídeňskými párky a vinnými klobásami. Těšíme se na Vámi projevenou přízeň. Přejeme všem zákazníkům příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody v novém roce Mykologické okénko Høiby za necelých 30 euro Liky vyly lacinìji I mezi paneláky lo houbaøit Høiby za necelých 30 euro Trnice v malebném francouzském mìstu Fontainebleau - to je útok na vechny nae smysly. Králièí stehna se suenými vestkami, krocaní klobásky, peèené køepelky, husí játra s cibulovou marmeládou, plody moøe, krevetky, desítky druhù sýrù, místní víno, domácí med, olivy, patièky, nakládaná zelenina, prostì laskominy veho druhu, a mezi nimi také houby. Liky, èirùvky a pøedevím høiby. V pátek 29.øíjna se prodávalo kilo nádherných pravákù za 29 euro a 80 centù. Liky vyly lacinìji Úroda liek byla letos v okolí výe z m i ò o v a n é h o francouzského mìsta skuteènì znamenitá. Proti minulému roku la cena dolù, kilo se letos prodávalo za 19 euro a 90 centù. A pak e houby sbírají pouze Èei a slovanské národy - jedná se asi o tradièní èeskou mytologii, která není podloená fakty. Patøí do stejné kategorie jako tvrzení typu jedinì Èei umí vyrobit pivo, èeské sklo je nejlepí, nebo dokonce èeská kuchynì je zdravá a výborná. I mezi paneláky lo houbaøit Kdo se chtìl letos pokochat krásou hub, nemusel chodit ani do lesa. Napøíklad rostly i mezi spoøilovskými paneláky. Nejhojnìjí houbou byla èirùvka mýdlová. Ta bohuel není pøíli dobrá, mùe se dát do smìsí, citlivým jedincùm by ale mohla zpùsobit i zaívací potí- e. Klobouk èirùvky mýdlové je zprvu klenutý, zpravidla s hrbolem, pozdìji ploe rozprostøený. Pokoka je hladká, za sucha mùe být dolíèkovitì rozpukaná, barva edá, edohnìdá, hnìdá, zelenavá, narezavìlá (barevnì velmi promìnlivá houba). Lupeny edavé, pozdìji naloutlé. Tøeò je válcovitý, hladký, nìkdy jemnì upinkatý, barva edavá, edohnìdá. Chu mírná, vùnì mýdlová. Výtrusný prach je bílý. Dá se zamìnit s jinými èirùvkami nebo s penízovkami. Pøipravil Milan Kulhánek

18 18 broumovský zpravodaj kultura kultura MALÉ OHLÉDNUTÍ kultura Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Simon Mawer: Mendelùv trpaslík Román líèí ivot vìdce, který zasvìtil svùj ivot studiu genetické poruchy, je tìce poznamenala i jeho samého. Paralelu k jeho osudu vytváøí ivotní pøíbìh Gregora Mendela. Reinhold Messner: Annapurna 50 expedic do zóny smrti Kniha poutavì pøibliuje historii výstupù na nebezpeènou himalájskou horu. Josef Kocourek: Marto, Marto, Marto... Deníky Deníky pøedstavují jeden z vrcholù tvorby opomíjeného expresionistického spisovatele tragického osudu ( ). Agatha Christie: Smrtono Soubor dvanácti povídek, je se ve vìtí èi mení míøe zabývají nadpøirozenými silami. Juan Marsé: Dívka se zlatými kalhotkami Pøíbìh starého, zkompromitovaného panìlského spisovatele a jeho nestoudné neteøe, která mu pomáhá s pøepisováním pamìtí a nahá s ním vede vánivé debaty. Pod jejím vlivem se spisovatel oddává erotickým fantaziím o ní a její matce, která se v jeho domì nakonec objeví s osudovými dùsledky. Karel Hvíïala: Tachles, Lustig Nekonformní, otevøenì vedený rozhovor se spisovatelem Arnotem Lustigem o jeho ivotì i tvorbì. Miroslav Graclík: Jiøina vorcová osobnì Zpovìï eny za pultem Obsáhlý kniní rozhovor s hereèkou, významnou osobností minulého reimu, která nemìla zapotøebí zmìnit své názory. Ivana Jonáková: umava - Alfred Kubín, Josef Váchal Katalog výstavy obrazù dvou expresionistických umìlcù vìnovaných umavì. Vedle obrazové èásti pøináí obsáhlé eseje o ivotì a díle obou autorù - malíøù i literátù - a o jejich vztahu k umavì. David Stuart Lane: Do srdce mafie Autor poutavì líèí cestu italským jihem, kde vekerý politický a hospodáøský ivot ovládá mafie. Halle Ephronová: Nikdy neli Napínavý román s prvky tajemna o manelském páru, který èeká potomka a obývá starý dùm. Jednoho dne je navtíví enina spoluaèka a nikdy u odtud nevyjde. Ivan Bro: Arabsko-izraelské války Literatura faktu líèí dramatický pøíbìh ètyø velkých váleèných konfliktù. John Francome: Smrtící fini Detektivní román z dostihového prostøedí. Na zaèátku je ve vlaku zabit strýc známého dostihového trenéra, který mohl osudovì ovlivnit ivoty nìkolika lidí. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: knihovna. Váení ètenáøi, zvlátì pak vìrní divadelní diváci a pøíznivci kulturního dìní Je tomu u více ne mìsíc, co jsem opustil své rodné mìsto Broumov a odeel do,,víru velkomìsta Brna, abych se mohl nadále a intenzivnìji vìnovat svému vysokokolskému studiu a také oboru, který jsem si zvolil za své budoucí povolání a který se ji dávno stal mým koníèkem divadlo... Kdy jsem se k tomuto kroku odhodlal, tak jsem musel a chtìl zmìnit a ukonèit nìkolik vìcí. Kdy o tom teï zpìtnì uvauji, øekl jsem si, e by bylo vhodné se za tímto obdobím ohlédnout, a to takto veøejnì. Jednak se tím moná vysvìtlí pár vìcí a vysvìtlí nìkolik spekulací, kterým jsem byl vystaven, a jednak mì k této reakci dovedl èlánek reiséra divadelního souboru WOKNO, uveøejnìný v pøedminulém èísle tohoto mìsíèníku. Jak jsem uvedl, musel jsem zruit a opustit nìkolik vìcí. A jen toto zabere èlovìku dost èasu a rozhodnì by to nelo udìlat ze dne na den. Musel jsem ukonèit své zamìstnání i své ostatní závazky a zájmy. Jedním z tìch závazkù a zájmù bylo i mé pùsobení v divadelním souboru WOKNO. V tomto pøípadì jsem nic opoutìt nemusel, ale chtìl. Vìdìl jsem, e budu dost vzdálen na to, abych mohl v Broumovì ve své èinnosti pokraèovat, a nechtìl jsem tak pøidìlávat starosti celému souboru. Necítil bych se pøíli dobøe, pokud by se mnì muselo ve podøizovat a pokud bych tak pùsobil komplikace. Proto jsem zcela dobrovolnì øekl, e svou novì nastudovanou roli v inscenaci Bez roucha nebudu nadále hrát. A jeliko si jsem vìdom, co nastudování nové role (pøípadnì pøevzetí role po nìkom jiném) obnáí, oznámil jsem tuto skuteènost ihned poté, co jsem se rozhodl ke svému ivotnímu kroku. Bylo to v dubnu tohoto roku. Proè to vechno píu, je to, e jsem se pak na stránkách tìchto novin doèetl, e jsem se své role vzdal ze dne na den a zpùsobil tak souboru komplikace. Tomu opravdu tak nebylo, a jak øíkám, vem komplikacím jsem se snail vyhnout. A proè to vechno píu takto veøejnì, na to je jednoduchá odpovìï. Protoe mnì stojí za to se s lidmi rozlouèit a podìkovat jim. Chtìl bych tedy touto cestou podìkovat vám vem, vìrným divákùm, kteøí jste broumovskému souboru zachovali pøízeò a kteøí jste mì mnohokrát i osobnì zkontaktovali a podìkovali za nai práci. Moc si toho váím a je moné, e se nìkdy v budoucnu opìt setkáme pøi nìjaké dal- í divadelní události. A u v hlediti, èi na jeviti. Pøeji vám i nadále mnoho hezkých kulturních záitkù! Divadelnímu souboru WOKNO, jeho jsem byl èlenem od samého poèátku a po nìkolik let jsem byl jeho vedoucím, pøeji i nadále mnoho úspìchù, mnoho plných sálù a spokojených divákù. Bohuel byl mùj odchod z divadelního soboru (pøedevím ze strany vedení) provázen rozlouèením, které bych nikomu, kdo si myslí, e patøí do kamarádského a semknutého prostøedí, nikdy nepøál. Pavel Novák Adventní koncert Èas Vánoc není je shánìní dárkù, peèení cukroví èi uklízení. Mìli bychom si najít èas na umìlecký záitek, a to v podobì koncertu a nasátí vánoèní atmosféry. Koncert pøipravil David Novotný za podpory mìsta Broumova. Adventní koncert se uskuteèní 8. prosince v kláteøe sv. Vojtìcha v Broumovì od 19 hodin. Vystoupí Zuzana Stirská a Gospel Time. Zuzana Stirská vystupuje pøevánì v zahranièí, zpívala i s takovými hvìzdami jako je soubor Jamese Lasta

19 nebo dokonce s Mikem Oldfieldem. Gospel Time je prostì parta lidí, které hudba baví. Zpívají s plným nasazením hudbu, kterou mají rádi. ádná suchá akademická dokonalost, ale zábava a show - o tom je jejich muzika! Výtìek putuje do Dìtského domova v Broumovì a obèanskému sdruení Spoleèné cesty. Zátitu pøijal starosta Broumova Milan Kotrnec, biskup a administrátor královéhradecké diecéze Mons. Jozef Kajnek, poslankynì Hana Orgoníková. Pøedprodej vstupenek: Info centrum Broumov, Mírové námìstí 56, Broumov, tel Cena vstupenky 150 Kè. Doporuèuji teplé obleèení. Pøedprodej bude i na místì! Kulturní spoleènost HOP- Petr Hofman poøádá TANEÈNÍ pro manelské a partnerské páry, a pokraèovací taneèní pro absolventy základního taneèního kurzu (jedná se o dva samostatné kurzy) Zaèínáme 14. ledna 2011 v sále Støelnice Broumov. Vyuèuje p. Igor tìp s partnerkou. Rezervace na tel.: , broumovský zpravodaj sport sport sport 19 JUDO CLUB BROUMOV Výsledky závodníkù : Strzegom memorial Edwarda Brzegowego do 42kg Karel rámek 3.místo do 46kg Jan rámek 3.místo do 66kg Herbert Brause 3.místo Brno cup open Èeský pohár do 44kg Kateøina Rajnohová 1.místo Broumov memorial Svatopluka Frodeho mláïata do 28kg Nikolas Letzel 3.místo 46kg Ondøej Vanìèek 2.místo ml.actvo do 38kg Ondøej Sejkora 3.místo 46kg Karel rámek 3.místo st.ák do 66kg Herbert Brause 3.místo Olomouc Mistrovství ÈR drustev Startovala Kateøina Rajnohová Duánková za oddíl SKP Jièín a svými vyhranými zápasy pomohla k zisku titulu Mistr Èeské republiky v dorostenkách MVC Jihlava do 44kg vybojovala dorostenka Kateøina Rajnohová 1.místo. Tyto závody spadají do bodovací soutìe Èeského poháru, který je také nominací na Mistrovství èeské republiky Mezinárodní turnaj Championships open Wroclaw Na tomto turnaji za úèasti Nìmecka, Polska, Bìloruska, Rakouska, Slovenska a védska vybojovala Kateøina Rajnohová Duánková druhé místo, kde pouhým trestem v hodnotì 5 bodù ztratila anci na zisk zlaté medaile. Dalí dùleité závody èekají nai, v souèastné dobì nejúspìnìjí závodnici, Mistrovství Èeské republiky v Plzni. Zde bude obhajovat loòský titul Mistrynì a zárovìò bojovat o zisk tøetí zlaté medaile Nový Bydov do 38kg vybojoval Ondøej Sejkora 3. místo. Dne 7. listopadu poøádal oddíl TJ Sokol Hradec Králové JUDOREJ mláïat a mladího actva. Ve váze do 36 kg ukonèil vechny zápasy pøed èasovým limitem Ondøej Sejkora a vybojoval první místo. Do 44 kg získal Karel rámek bronzovou medaili. Pro Ondøeje to byly poslední závody pøed Mistrovstvím republiky, které se koná v Mohelnici 13. listopadu. za JC Broumov Dagmar Duánková FIRMA RODINKA - úklidové práce rodinám, firmám a seniorùm - dárkové balíèky slueb - èitìní oken, kobercù a sedacích souprav - hlídání dìtí, nákupy Tel.: ,

20 Prodám v Mezimìstí panelový byt po rekonstrukci. Tel: Jaroslav Marek, tel.: STØÍKÁNÍ SPODKÙ A DUTIN osobních a dodávkových vozù. PNEUSERVIS Provozovna: Tøída Osvobození 287 Pracovní doba Po-Pá od 8 do 17 hodin Opravy karoserií a lakù. Renovace lakù metodou 4CR. Èitìní interiéru suchou cestou zn. VorWerk. Sváøení plastù. Pøíprava vozù na STK Prodej náhradních dílù. Výmìna provozních kapalin. Pøíprava motocyklù na sezonu. DOVOZ VOZIDEL

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Broumovský zpravodaj bøezen 2010

Broumovský zpravodaj bøezen 2010 V závìru èlánku popisuji slavnostní noèní osvìtlení Prahy. V koèárovém prùvodu se ho do praských ulic vydal zhlédnout i královský pár. Èelo prùvodu vyrazilo z Hradèan po 8. hodinì a vozová kolona byla

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V 1 Dne 23.4.2004 se konalo 9. veøejné zasedání zastupitelstva obce NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo obce schválilo 1. Zprávu

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2009

Broumovský zpravodaj prosinec 2009 Jeden z èlenù Reiche Gigantea, trutnovský lékaø Dr. Alfred Zdekauer - Muskete die noch losgeht v typickém rytíøském obleku spoleènosti Schlaraffia. erpu v barvách domácí øíe zdobily èetné dekorace, odznaky

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více