Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR."

Transkript

1 Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006

2 Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Praha 2006

3 Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Zpracoval řešitelský tým ve složení: Doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc. Ing. David Beneš DeWaRec Lenka Drápalová DeWaRec Mgr. Veronika Jirkovská CEMC Alexandra Pšeničková IREAS Ing. Jan Slavík IREAS Ing. Dana Viktorová IREAS Ing. Jitka Vlčková IREAS koordinátor projektu PhDr. Věra Havránková MŽP (odborný garant) Dále se na řešení projektu zejména externí odbornou pomocí podíleli: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., Ing. Martin Březina, Ing. Miluše Hlavatá, CSc., doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Ing. Jiří Mann, Ing. Jaromír Šindel, Ing. Antonín Slejška, prof. Ing. Věra Voštová, CSc. Název: Autoři: Technická spolupráce: Vydavatel: Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Martina Romanová, Martin Doležal IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. sídlo: Mařákova 292/9, Praha 6, kancelář: Štěpánská 45, Praha 1, tel./fax: Místo a rok vydání: Praha, 2006 Vydání: První Náklad: 150 kusů Rozsah: 361 stran Tisk a vazba: JDS tiskárna Praha spol. s r.o. ISBN IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

4 Obsah Úvodní slovo Strukturální analýza (úvod) Provedení SWOT analýzy využitelnosti strukturální analýzy v odpadovém hospodářství Odpady ze zemědělství Odpady z dolování a těžby Odpady z energetiky Stavební a demoliční odpady Komunální odpady Strukturní analýza v odpadovém hospodářství Analýza odpadového hospodářství jako součást národního hospodářství makroekonomický pohled Vymezení národního hospodářství Dynamizace národního hospodářství Strukturální změny odpadového hospodářství v důsledku působení vnějších faktorů Politiky ovlivňující odpadové hospodářství a jejich vzájemné vztahy a vazby k hospodářskému systému České republiky Strukturální projevy tržních nedokonalostí, vládní intervence a jejich důsledky na působení samoregulujícího tržního mechanismu Analýza vnitřní skladby odpadového hospodářství podle sektorů národního hospodářství Odpady ze zemědělství Odpady z dolování a těžby Odpady z energetiky Odpady ze stavebnictví Komunální odpad I. Rozpracování SWOT analýzy II. Analýza odpadového toku jako součást národního hospodářství III. Politiky ovlivňující daný odpadový tok IV. Strukturální změny odpadového hospodářství komodita KO Strukturální analýza mikroekonomické hledisko Analýza prvků a vzájemných vztahů a vazeb mezi nimi v systému odpadového hospodářství (materiálové a finanční toky)

5 Obsah Strana poptávky a strana nabídky a změny v jejich struktuře, úloha tržních cen Strukturální projevy tržní nedokonalosti Mikroekonomické analýzy pro vybrané odpadové toky Odpady ze zemědělství Odpady z dolování a těžby Odpady z energetiky Odpady ze stavebnictví Komunální odpady Závěr Modely produkčních a odbytových bilancí (úvod) Metodologie postupu Definování parametrů modelu, předpoklady modelu Omezení modelu Input-output tabulka Sestrojení modelu Datová základna modelu Přípravná fáze modelování sestrojení modelu Testování hypotéz Hypotéza 1 snížení domácí poptávky po energiích Hypotéza 2 snížení hodnoty primárních vstupů (změna inputu koeficientů) a vliv na ceny produkce Závěr Administrativní, ekonomické a ostatní nástroje (úvod) Analýza ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů (teoretický úvod) Pozice nástrojů v politice životního prostředí a odpadovém hospodářství Klasifikace nástrojů podle vztahu a rozhodování jednotlivých subjektů administrativní, ekonomické, ostatní Slabé a silné stránky používání jednotlivých nástrojů Nejvýznamnější identifikované nástroje v odpadovém hospodářství (Realizační program Nástroje na podporu materiálového využití odpadů ) Analýza nástrojů vybraných odpadových toků Odpady ze zemědělství Odpady z dolování a těžby Odpady z energetiky Stavební a demoliční odpady

6 Obsah Komunální odpad Nástrojové mixy Odpady ze zemědělství Odpad z dolování a těžby Odpady z energetiky Odpady ze stavebnictví Komunální odpad Závěry Vyhodnocení variant nástrojového mixu z hlediska environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů na jednotlivé cílové skupiny odpadového hospodářství (úvod) Odpady ze zemědělství Varianta 1 Posílení konkurenceschopnosti druhotných surovin Varianta 2 posílení ekonomických nástrojů obchodovatelná povolení Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Odpady z dolování a těžby Zvýšení využití odpadů z dolování a těžby jako druhotných surovin, zvýšení jejich konkurenceschopnosti vůči primárním surovinám Zhodnocení varianty Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Odpady z energetiky Varianta 1 zvýšení využívání odpadů z energetiky, zvýšení jejich konkurenceschopnosti vůči primárním zdrojům Varianta 2 snižování produkce odpadů z energetiky Zhodnocení jednotlivých variant a výběr optimální varianty Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Stavební a demoliční odpady Varianta 1 Posílení konkurenceschopnosti druhotných surovin Varianta 2 Zamezení spekulativním rekultivacím Zhodnocení jednotlivých variant a výběr optimální varianty Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Komunální odpad Varianta 1 Podpora zvýšení odpovědnosti výrobců za výrobky po celou dobu jejich životního cyklu, minimalizace vzniku odpadu

7 Obsah Varianta 2 Zvýšení konkurenceschopnosti recyklovaných odpadů oproti primárním surovinám, podpora materiálového využívání komunálního odpadu Zhodnocení jednotlivých variant a výběr optimální varianty Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Závěry Příloha ke kapitole Příloha ke kapitole Literatura 354 Seznam použitých zkratek 358 6

8 Seznam obrázků Obr. 1 Podíl nákladů na odpadové hospodářství na HDP v ČR (%) Obr. 2 Vývoj spotřeby prvotních palivoenergetických zdrojů podle zeleného scénáře SEK Obr. 3 Srovnání produkce a recyklace SDO v ČR a zemích F.I.R Obr. 4 Náklady na hospodaření s KO v ČR Obr. 5 Ceny soukromých společností v EU za zpracování odpadů (euro/tuna) Obr. 6 Subjekty v odpadovém hospodářství a toky odpadů Obr. 7 Nabídka a poptávka Obr. 8 Toky odpadů ze zemědělství Obr. 9 Směry odpadů z rostlinné výroby Obr. 10 Tok slámy Obr. 11 Směry toku živočišné produkce Obr. 12 Hlavní subjekty odpadového toku Obr. 13 Odpady ze zemědělství Obr. 14 Schéma odpadového toku Obr. 15 Množství produkovaných odpadů Obr. 16 Schéma odpadového toku Obr. 17 Odpadový tok z hlediska vystupujících subjektů Obr. 18 Pětiletý vývoj ceny zlata a stříbra Obr. 19 Pětiletý vývoj ceny platiny, rhodia a palladia Obr. 20 Vývoj ceny plastů v USA Obr. 21 Ceny za skládkování a spalování v ČR k roku Obr. 22 Grafické znázornění použití modelu Obr. 23 Schéma toku odpadů ze zemědělství a jednotlivé nástroje Obr. 24 Schéma toku odpadů z dolování a těžby a jednotlivé nástroje Obr. 25 Schéma toku odpadů z energetiky a jednotlivé nástroje Obr. 26 Schéma toku stavebních a demoličních odpadů a jednotlivé nástroje Obr. 27 Schéma toku komunálních odpadů a jednotlivé nástroje

9 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab. 1 Průměrný počet pracovníků v národním hospodářství podle odvětví Tab. 2 Produkce odpadů podle vybraných oddílů OKEČ v letech (v tis. t)...33 Tab. 3 Hrubý domácí produkt ve vybraných letech (v mld. Kč)...33 Tab. 4 Odvětvová struktura HDP ve stálých cenách (mld. Kč)...36 Tab. 5 Odpad ze zemědělství (v tis. t)...38 Tab. 6 Produkce v běžných cenách (mil. Kč) Tab. 7 Mezispotřeba v běžných cenách (mil. Kč) Tab. 8 Hrubá přidaná hodnota (HPH) v běžných cenách (mil. Kč) Tab. 9 Počet pracovníků ve sledovaných odvětvích)...42 Tab. 10 Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v běžných cenách (mil. Kč)...42 Tab. 11 Celkové investice na ochranu životního prostředí v roce 2002 podle zdrojů financování (v tis. Kč, v běžných cenách)...44 Tab. 12 Indikátory OH...50 Tab. 13 Vývoj makroekonomických ukazatelů agrárního sektoru...64 Tab. 14 Struktura zemědělského půdního fondu...66 Tab. 15 Vývoj stavů hospodářských zvířat (tis. ks)...74 Tab. 16 Těžba a vývoz vybraných nerostných surovin v tis. t...79 Tab. 17 Vybrané druhy odpadů Tab. 18 Vývoj produkce VEP v ČEZ...93 Tab. 19 Porovnání produkce významných skupin odpadů v EU a ČR v roce Tab. 20 Stav využití popelů z uhlí a koksu a škváry a strusky z uhlí v ČR Tab. 21 Využití vedlejších produktů produkovaných v roce Tab. 22 Produkce škváry a popela [tis. t]...99 Tab. 23 Produkce SO 2 [tis. t] Tab. 24 Spotřeba vápence [tis. t] Tab. 25 Produkce energosádrovce [tis. t] Tab. 26 Zvýšení hmotnosti stabilizátu odsířením spalin (sádrovec, vápno) [tis. t] Tab. 27 Produkce dalších látek z integrovaného zplyňování [tis. t] komerční produkty Tab. 28 Rekapitulace zeleného scénáře podle produktů z tuhých paliv a vyhořelého paliva Tab. 29 Vývoj spotřeby a výroby elektřiny Tab. 30 Srovnání úrovně recyklace stavebního odpadu (bez výkopové zeminy, kameniva a kovů) s ostatními zeměmi F.I.R. (kg/obyv)

10 Seznam tabulek Tab. 31 Produkce odpadů podle vybraných oddílů OKEČ v roce 2003 (v tis. t) Tab. 32 Produkce komunálního a živnostenského odpadu v roce 2003 (v t) Tab. 33 Postup členských zemí EU podle směrnice o odpadech Tab. 34 Přehled změn sazeb DPH v odpadovém hospodářství Tab. 35 Ceny soukromých společností a daně za zpracování odpadů (euro/tuna) Tab. 36 HDP na 1 obyvatele v paritě kupní síly Tab. 37 Vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Tab. 38 Porovnání ČR s EU v odpadovém hospodářství, (indikátory ze Státní politiky životního prostředí s výhledem do roku 2005) Tab. 39 Odhad vývoje měrného množství komunálních odpadů v ČR do roku Tab. 40 Odhad vývoje skladby komunálních odpadů do roku 2010 městská zástavba Tab. 41 Odhad vývoje skladby komunálních odpadů do roku 2010 venkovská zástavba Tab. 42 Výsledný odhad vývoje produkce domovního odpadu založený na modelu konstantního koeficientu Tab. 43 Porovnání ceny primární a druhotné suroviny a faktorů, které je ovlivňují Tab. 44 Způsoby využití odpadů ze zemědělství Tab. 45 Produkce odpadů z dolování a těžby dle ISOH Tab. 46 Produkce odpadů z dolování a těžby dle ISOH Tab. 47 Produkce odpadů dle skupiny OKEČ (10, 14), Tab. 48 Produkce hlušin při těžbě uhlí Tab. 49 Odbytová těžba uhlí Tab. 50 Stav využití popelů z uhlí a koksu a škváry a strusky z uhlí v ČR Tab. 51 Využití vedlejších produktů (popílků, strusky, škváry, energosádrovce) produkovaných v roce Tab. 52 Vývoj produkce VEP v ČEZ Tab. 53 Produkce členěná dle starého katalogu odpadů (vyhláška č. 337/1997 Sb.) Tab. 54 Produkce členěná dle nového katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) Tab. 55 Spalování TKO v jednotlivých zemích v roce Tab. 56 Předpokládaný přírůstek kapacit v odpadovém hospodářství ČR (bez vybraných druhů odpadů, tis. t) Tab. 57 Efektivnost racionálního využívání druhotných surovin Tab. 58 Úspory energie při využívání druhotných surovin Tab. 59 Odhad vývoje skladby komunálních odpadů do roku 2010 městská zástavba Tab. 60 Náklady a příjmy obcí v oblasti tříděného sběru využitelných složek v Kč/obyv./rok Tab. 61 Náklady na tříděný sběr jednotlivých komodit

11 Seznam tabulek Tab. 62 Účet výroby a tvorby důchodů Tab. 63 Schéma input-output tabulky Tab. 64 Input-output tabulka, toky mezispotřeby a finální produkce, 2001 (mil. Kč, běžné ceny) Tab. 65 Input-output tabulka, toky mezispotřeby a finální produkce, 2002 (mil. Kč, běžné ceny) Tab. 66 Vektor finální poptávky, 2001 (mil. Kč, běžné ceny) Tab. 67 Vektor finální poptávky, 2002 (mil. Kč, běžné ceny) Tab. 68 Statický input-output model (2001) Tab. 69 Statický input-output model (2002) Tab. 70 Čistá produkce definovaného typu odpadu ve sledovaných odvětvích ekonomiky, 2001 (kg) Tab. 71 Čistá produkce definovaného typu odpadu ve sledovaných odvětvích ekonomiky, 2002 (kg) Tab. 72 Čistá produkce odpadu způsobená finální poptávkou, 2001 (kg) Tab. 73 Čistá produkce odpadu způsobená finální poptávkou, 2002 (kg) Tab. 74 Input-output tabulka 2001 původní (mil. Kč) Tab. 75 Input-output tabulka 2001 po snížení domácí poptávky po energiích Tab. 76 Input-output tabulka 2002 původní (mil. Kč) Tab. 77 Input-output tabulka 2002 po snížení domácí poptávky po energiích Tab. 78 Statický input-output model 2001 původní Tab. 79 Statický input-output model 2001 po snížení domácí poptávky po energiích Tab. 80 Statický input-output model 2002 původní Tab. 81 Statický input-output model 2002 po snížení domácí poptávky po energiích Tab. 82 Čistá emise odpadu 2001 (změněný output odvětví energetika v souvislosti se změnou poptávky) Tab. 83 Obsah odpadu ve finální poptávce (kg) před změnou domácí poptávky, Tab. 84 Obsah odpadu ve finální poptávce (kg) po změně domácí poptávky, Tab. 85 Čistá emise odpadu 2002 (změněný output odvětví energetika v souvislosti se změnou poptávky) Tab. 86 Obsah odpadu ve finální poptávce (kg) před změnou domácí poptávky, Tab. 87 Obsah odpadu ve finální poptávce (kg) po změně domácí poptávky, Tab. 88 Změny input koeficientů primárních vstupů (2001) Tab. 89 Změny input koeficientů primárních vstupů (2002) Tab. 90 Změna ceny komodity daného odvětví, v % (2001) Tab. 91 Změna ceny komodity daného odvětví, v % (2002) Tab. 92 Změna souhrnného cenového indexu, 2001 a

12 Seznam tabulek Tab. 93 Vybrané nástroje pro tvorbu nástrojových mixů Tab. 94 Vysvětlivky k nástrojům a schématům Tab. 95 Opakující se nástroje Tab. 96 Administrativní nástroje zemědělské odpady Tab. 97 Ekonomické nástroje zemědělské odpady Tab. 98 Dobrovolné nástroje zemědělské odpady Tab. 99 Nástroje působící sekundárně v rámci ostatních politik zemědělské odpady Tab. 100 Administrativní odpady odpady z dolování a těžby Tab. 101 Ekonomické nástroje odpady z dolování a těžby Tab. 102 Nástroje působící v rámci ostatních politik odpady z dolování a těžby Tab. 103 Administrativní nástroje odpady z energetiky Tab. 104 Ekonomické nástroje odpady z energetiky Tab. 105 Ostatní nástroje odpady z energetiky Tab. 106 Nástroje působící v rámci ostatních politik odpady z energetiky Tab. 107 Administrativní nástroje odpady ze stavebnictví Tab. 108 Ekonomické nástroje odpady ze stavebnictví Tab. 109 Ostatní nástroje odpady ze stavebnictví Tab. 110 Nástroje působící v rámci ostatních politik odpady ze stavebnictví Tab. 111 Administrativní nástroje komunální odpad Tab. 112 Ekonomické nástroje komunální odpady Tab. 113 Ostatní nástroje komunální odpady Tab. 114 Nástoje působící v rámci ostatních politik komunální odpady Tab. 115 Odpady ze zemědělství Varianta I Tab. 116 Odpady ze zemědělství Varianta II Tab. 117 Cíle z POH pro odpady z dolování a těžby Tab. 118 Hlavní cíle surovinové politiky Tab. 119 Návrh nástrojového mixu pro odpady z dolování a těžby Tab. 120 Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR Tab. 121 Návrh nástrojového mixu pro VEP Vatianta I Tab. 122 Návrh nástrojového mixu pro VEP Varianta II Tab. 123 Cíle z POH ČR pro stavební a demoliční odpady Tab. 124 Návrh nástrojového mixu I pro SDO Tab. 125 Návrh nástrojového mixu II pro SDO Tab. 126 Cíle z POH pro komunální odpad Tab. 127 Nástrojový mix pro komunální odpad Varianta I Tab. 128 Nástrojový mix pro komunální odpad Varianta II Tab. 129 Návrh indikátorů zemědělské odpady Tab. 130 Zhodnocení navržené varianty odpady z dolování a těžby Tab. 131 Návrh indikátorů odpady z dolování a těžby Tab. 132 Zhodnocení variant odpady z energetiky Tab. 133 Návrh indikátorů odpady z energetiky

13 Seznam tabulek Tab. 134 Zhodnocení variant stavební odpady Tab. 135 Návrh indikátorů stavební odpady Tab. 136 Zhodnocení variant komunální odpady Tab. 137 Návrh indikátorů komunální odpady

14 Úvodní slovo Vážený čtenáři, vážená čtenářko, do rukou se Vám dostává shrnutý výstup řešení projektu Vědy a výzkumu s názvem Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojových mixů k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů VaV 1C/7/41/04, který byl řešen v období let Na jeho řešení se podílel expertní tým složený ze zástupců nositele projektu IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. a odborníků jak na poli odpadového hospodářství, tak z oblasti tvorby modelů. Projekt byl rozdělen do pěti etap Strukturální analýza odpadového hospodářství, Modely produkčních a odbytových bilancí, Analýza ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů, Vyhodnocení variant nástrojového mixu z hlediska environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů na jednotlivé cílové skupiny odpadového hospodářství a Závěry a doporučení. Hlavním cílem řešeného projektu bylo vytvoření input-output tabulek, které kvantifikují vzájemné vztahy mezi odvětvími ekonomiky, (základní input-output tabulka popisuje tok zboží a služeb mezi všemi odvětvími ekonomiky za určitou dobu obvykle 1 rok, současně tabulka poskytuje potřebné informace o všech vstupech, které jsou používány ve výrobním procesu). Uvedený projekt zkoumal zejména podrobněji problematiku odpadů ze zemědělství, dolování a těžby, stavebnictví, energetiky a komunální odpad jako nejvýznamnější toky odpadového hospodářství, odpady z energetiky byly záměrně ponechány stranou, neboť i tak byl již projekt příliš rozsáhlý. Do modelu input-output tabulek byla část průmyslových odpadů zahrnuta jako nedílná součást národního hospodářství. Součástí modelů bylo i testování vybraných hypotéz, například testování a simulace reálné situace v podobě změn finální poptávky a jejich vlivu na změnu čisté produkce odpadu ve sledovaných odvětvích nebo modelování cenových dopadů použití daňových nástrojů v jednotlivých odvětvích postupně i kombinovaně. Vytvořený model by měl umožnit analyzovat a zkoumat dopady vybraných národohospodářských opatření, nástrojů nejenom na jednotlivé toky odpadů. Model představuje první pokus vytvořit input-output tabulky v ČR po roce V rámci úvodní strukturální analýzy mikroekonomické a makroekonomické byla provedena podrobná analýza vybraných odpadových toků odpadů ze zemědělství, dolování a těžby, odpadů ze stavebnictví, energetiky a komunálních odpadů. Na strukturální analýzu navázala analýza administrativních, ekonomických 13

15 Úvodní slovo a ostatních nástrojů. Nástroje byly analyzovány jak na obecné úrovni, tak v rámci další analýzy, kde byly nástroje zkoumány za jednotlivé odpadové toky. Navazujícím výstupem bylo zpracování vhodných nástrojových variant k podpoře využívání odpadů. V závěru byly jednotlivé varianty vyhodnoceny z hlediska dopadů na spotřebitele, podnikatelské subjekty, státní správu a životní prostředí. Součástí výstupu bylo i navržení vhodných indikátorů sledujících působení navrženého nástrojového mixu. Zatímco vytvoření modelu input-output tabulek přináší nový pohled na sledování odpadových toků a sledování různých národohospodářských opatření, další části projektu přinášejí informace o jednotlivých odpadových tocích, které mohou být dále uplatněny zejména ve státní správě a které využije i odborná veřejnost. Předložený text představuje nejen shrnutí práce projektu Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojových mixů k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů VaV 1C/7/41/04, ale je i významným příspěvkem k diskusi o možnosti sledování toků odpadů, účinnosti jednotlivých nástrojů odpadového hospodářství, jejich vlivu na výstup ekonomiky a zároveň i o vlivu ekonomických opatření na odpadové toky. Přeji čtenářům, aby při čtení tohoto textu získali cenné informace nejen pro svoji každodenní práci, ale i podnětné návrhy v oboru odpadového hospodářství. Za řešitelský tým Ing. Jitka Vlčková 14

16 1. Strukturální analýza (úvod) Cílem následující úvodní kapitoly je provést strukturální analýzu zejména vybraných odpadových toků odpadů ze zemědělství, odpadů z dolování a těžby, odpadů z energetiky, odpadů ze stavebnictví a komunálních odpadů. Tyto odpadové toky byly vybrány jako nejdůležitější části odpadového hospodářství, zejména vzhledem k jejich významu a objemu. (Průmyslové odpady nejsou součástí následující analýzy, neboť se s nimi nepočítalo ani v návrhu projektu a projekt je již i tak velice obsáhlý.) V úvodní části je provedena SWOT analýza vybraných odpadových toků tak, aby byly identifikovány základní problémové okruhy vybraných odpadových toků. Původní SWOT analýza využitelnosti strukturální politiky byla nahrazena SWOT analýzami vybraných toků, protože se řešitelé společně s odborným garantem shodli, že strukturální analýza je v odpadovém hospodářství významná a potřebná. Další část projektu strukturální analýzy je rozdělena do dvou částí, na makroekonomickou a mikroekonomickou analýzu. Pro vetší přehlednost jsou některé části proti původnímu návrhu projektu přesunuty do jiných částí úvodní kapitoly. Jak v úvodu mikroekonomické, tak v úvodu makroekonomické části jsou shrnuty základní teoretická východiska. V rámci makroekonomické části je vymezeno postavení odpadového hospodářství v rámci celého národního hospodářství a dále strukturální analýza odpadového hospodářství. Úvodní teoretická část obsahuje i shrnutí základních změn působících jako vnější faktory tj. vývoj ve světové ekonomice a v Evropské unii. Zmíněny jsou i základní makroekonomické ukazatele v rámci České republiky. V další části jsou analyzovány vybrané politiky, které ovlivňují odpadové hospodářství, jako je Státní politika životního prostředí, Surovinová politika, Státní program ochrany přírody a krajiny apod. V závěru úvodní makroekonomické kapitoly jsou stručně charakterizovány strukturální projevy tržních nedokonalostí, vládní intervence a jejich důsledky na působení samoregulujícího tržního mechanismu, a to zejména úloha státu a význam státní byrokracie. Na úvodní analýzu navazují analýzy rozpracování jednotlivých odpadových toků z makroekonomického hlediska ve struktuře rozpracování SWOT analýzy, analýza odpadového toku jako součást národního hospodářství, politiky ovlivňující odpadový tok, mezinárodní souvislosti a mezinárodní srovnání, předpokládaný vývoj v odpadovém toku. Druhou částí strukturální analýzy je mikroekonomické hledisko. Opět v rámci úvodních kapitol jsou analyzována teoretická východiska analýza prvků a vzá- 15

17 1. Strukturální analýza jemných vztahů a vazeb v systému odpadového hospodářství, strukturální projevy tržní nedokonalosti a determinanty rozhodování základních prvků odpadového hospodářství. Na úvodní mikroekonomickou analýzu navazují opět jednotlivé mikroekonomické analýzy za zkoumané odpadové toky ve struktuře odpadový tok z hlediska vystupujících subjektů, vzájemné vztahy a vazby subjektů, jejich vzájemné ovlivňování, determinanty rozhodování základních prvků odpadového hospodářství, cenové relace na trhu, vývoj, vztah cen primárních a druhotných surovin. 1.1 Provedení SWOT analýzy využitelnosti strukturální analýzy v odpadovém hospodářství Na základě rozhodnutí expertů zapojených do projektu bylo rozhodnuto, že není třeba provádět SWOT analýzu využitelnosti strukturální politiky v odpadovém hospodářství, protože je zřejmý její přínos a význam. (Podrobnější vysvětlení významu strukturální analýzy viz kapitola 1.2). Využití strukturální analýzy bylo doporučeno všemi zúčastněnými experty. Na místo SWOT analýzy zabývající se využitelností strukturální analýzy v odpadovém hospodářství byly provedeny SWOT analýzy pro vybrané odpadové toky tak, aby byly hned na počátku řešení identifikovány zásadní problematické oblasti daných odpadových toků. SWOT analýzy byly provedeny pro následující odpadové toky, a to pro: odpady ze zemědělství, odpady z dolování a těžby, odpady z energetiky, stavební a demoliční odpady, komunální odpady. SWOT analýza Pro výčet základních problematických okruhů v rámci řešení jednotlivých odpadových toků byla využita SWOT analýza. SWOT analýza byla definována k hledání silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí pro vybrané odpadové toky. Stručný popis SWOT analýzy: Komplexní zhodnocení silných a slabých stránek spolu s hodnocením příležitostí a hrozeb nazýváme SWOT analýzou (Kotler, 2001). 16

18 1. Strukturální analýza První fáze analýzy spočívá v analýze vnějšího prostředí. Analýza vnějšího prostředí analýza příležitostí a hrozeb sleduje rozhodující síly makroprostředí demografické, ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální a kulturní, které ovlivňují zkoumaný okruh (tj. v našem případě daný odpadový tok). Příležitostmi se rozumí ty skutečnosti ve vnějším prostředí, které mohou mít pozitivní vliv na zkoumaný okruh, jinak řečeno, pozitivní situace vnějšího okolí. Zdrojem příležitostí mohou být vyhlídky politických změn, příhodné, nově vzniklé situace a další významné události. Naopak hrozbami rozumíme nepříznivé vývojové trendy ve vnějším prostředí, které by mohly vést k ohrožení, jde o významné negativní situace vnějšího okolí. Hrozbami mohou být například předpokládané negativní změny v legislativě apod. Analýza vnitřního prostředí silných a slabých stránek. Silné stránky jsou zdroje, dovednosti či jiné výhody, slabé stránky představují omezení nebo nedostatky. V některých případech bývají hrozby a příležitosti, slabé a silné stránky dále klasifikovány z hlediska jejich závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu. V našem případě byla navržena třístupňová hodnotící škála. +++ vysoká významnost ++ střední významnost + nižší významnost Na základě SWOT analýzy mohou být formulovány cíle, většinou se nejedná o jeden cíl, ale o více cílů. Výsledkem SWOT analýzy bývají také strategie, které definují, jak daných cílů dosáhnout. V našem případě byla SWOT analýza využita především k identifikaci základních souvislostí vztažených k vybranému odpadovému toku. Do vypracování SWOT analýzy byli zapojeni všichni experti účastnící se projektu, s tím, že zaslané SWOT analýzy byly vyhodnoceny podle přiřazené váhy, přičemž rozhodující slovo ve výběru měli experti odborně přiřazení k jednotlivým odpadům. 17

19 1. Strukturální analýza Odpady ze zemědělství č. PŘÍLEŽITOSTI váha 1 Podpora z národních a nadnárodních dotačních programů a fondů, možnost využití finančních prostředků, SFŽP, strukturální fondy. 2 Nabídka na využití nejlepších dostupných technologií (BAT) Přechod na systém ekologického zemědělství a přijetí jeho standardů (zejména uzavřené materiálové toky). 4 Alternativní použití zpracovaných odpadů ze zemědělství Tlak na zpracování a alternativní využívání produkovaného odpadu (legislativa) Přenos příkladů dobré praxe (s tím spojené exkurse, workshopy atp.) Zavedení ekonomických nástrojů pro podporu využívání produktů z bioodpadu (daňové zvýhodnění apod.) platí spíše pro bioodpad. 8 Pozitivní stimulace a motivace (např. soutěže, medializace apod.) č. HROZBY váha 1 Zpřísňování legislativy v oblasti produkce a nakládání s odpady (kvalita) Strukturální změny zemědělské výroby (trh s komoditami) Ekonomický tlak na bezodpadové hospodářství, nedostatek financí Růst konkurence na trhu produktů ze zpracovávaných odpadů Nezajištěný odbyt výstupu zpracovatelů, s tím související nedostatečná síť zpracovatelů Změna hospodářsko-politických preferencí Změny v technologiích výroby. + č. SILNÉ STRÁNKY váha 1 2 Prostorová dispozice zemědělských podniků pro zpracování a využití odpadů (je k dispozici dostatek nevyužitých prostor, zemědělských budov apod.) Biodegradabilní charakter u většiny vznikajícího odpadu, možnosti využití jako bioplynu, biopaliva apod. (technologie pro kompostování lze využít na odpady ze zemědělství, odpady se mohou i vzájemně mísit) 3 Kombinace zemědělských odpadů s odpady z jiných oborů podnikání ++ 4 Předpoklad pro zavedení technických a technologických postupů zpracování a využití odpadů ze zemědělské produkce, a technologické zázemí pro řešení biologicky rozložitelného komunálního odpadu 5 Možnost druhotného využití a ekonomického zhodnocení produkovaných odpadů ++ 6 Relativně uzavřené materiálové toky v rámci zemědělského podniku + 7 Existence vědecko-výzkumné základny

20 1. Strukturální analýza č. SLABÉ STRÁNKY váha 1 2 Specifické vlastnosti a rozmanitost druhů produkovaných odpadů včetně nebezpečných. Vysoké vstupní investice a nízká návratnost technologií zpracovávajících a využívajících odpady ze zemědělství, nedostatek financí. 3 Závislost a vazba na životní prostředí, vlivy počasí, biogenní činitele apod Nízká úroveň spolupráce mezi zainteresovanými subjekty (podniky, samospráva, státní správa, kontrolní orgány apod.). Neschopnost a nepružnost rychle reagovat na legislativní změny,normy apod., nedostatečné uvědomění a kázeň jednotlivých pracovníků a pracovišť v zemědělské prvovýrobě, uvědomělost. 6 Nedostatečné působení poradenských institucí a firem. + 7 Zkreslená představa o vlivu dopadů, nízké povědomí o vhodných způsobech využití nebo likvidace vznikajících odpadů Závěry SWOT analýzy Příležitostmi pro podporu využívaní a zpracování odpadů ze zemědělství jsou: poskytované finanční prostředky, ať již ze zdrojů národních či zahraničních, dále pak postupné zavádění systémů ekologického zemědělství, existence nabídky nejlepších dostupných technologií, existence alternativních možností zpracování odpadů ze zemědělství, ale i legislativní požadavky na využití alternativních způsobů zpracování. Vývoj legislativních požadavků však může být na druhé straně i hrozbou příkladem jsou zvyšující se požadavky na kvalitu využití druhotných surovin ze zemědělství, které částečně brání jejich dalšímu využívání a zpracování, hrozbami jsou i výkyvy na trhu se zemědělskými výrobky, které sekundárně ovlivňují vývoj produkce odpadů ze zemědělství, na druhé straně hrozbou je i zvyšující se růst produktů ze zpracovaných odpadů, čímž může být následně omezen odbyt výstupů zpracovatelů. Základními silnými stránkami pro odpady ze zemědělství jsou: existence dostatečného množství nevyužitých prostor pro zpracování či další využití odpadů, existence několika variant možností zpracování a využití odpadů ze zemědělství a jejich možnost kombinace a využití s jinými odpady, poměrně široká škála technických a technologických zařízení na zpracování a využití a poměrně snadná možnost využití odpadů ze zemědělství jako druhotných surovin. Identifikované slabé stránky jsou: častý obsah nebezpečných látek odpadů ze zemědělství a jejich specifické vlastnosti, rozmanitost druhů zemědělských odpadů, které brání jejich dalšímu využití, potřebné vysoké vstupní investice a nízká návratnost technologií, které zpracovávají a využívají odpady ze zemědělství, tj. i obecný nedostatek financí, poměrně vysoká vazba zemědělství jako celku na životní prostředí především na počasí, nízkou úroveň spolupráce mezi zainteresovanými subjekty a častou neschopnost zemědělců reagovat na legislativní změny. 19

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY DEVELOPMENT STRATEGY OF BUILDING AND DEMOLITION WASTE RECYCLING ACCORDING TO IMPLEMENTATION PLAN

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více