Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR."

Transkript

1 Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006

2 Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Praha 2006

3 Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Zpracoval řešitelský tým ve složení: Doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc. Ing. David Beneš DeWaRec Lenka Drápalová DeWaRec Mgr. Veronika Jirkovská CEMC Alexandra Pšeničková IREAS Ing. Jan Slavík IREAS Ing. Dana Viktorová IREAS Ing. Jitka Vlčková IREAS koordinátor projektu PhDr. Věra Havránková MŽP (odborný garant) Dále se na řešení projektu zejména externí odbornou pomocí podíleli: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., Ing. Martin Březina, Ing. Miluše Hlavatá, CSc., doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Ing. Jiří Mann, Ing. Jaromír Šindel, Ing. Antonín Slejška, prof. Ing. Věra Voštová, CSc. Název: Autoři: Technická spolupráce: Vydavatel: Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Martina Romanová, Martin Doležal IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. sídlo: Mařákova 292/9, Praha 6, kancelář: Štěpánská 45, Praha 1, tel./fax: Místo a rok vydání: Praha, 2006 Vydání: První Náklad: 150 kusů Rozsah: 361 stran Tisk a vazba: JDS tiskárna Praha spol. s r.o. ISBN IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

4 Obsah Úvodní slovo Strukturální analýza (úvod) Provedení SWOT analýzy využitelnosti strukturální analýzy v odpadovém hospodářství Odpady ze zemědělství Odpady z dolování a těžby Odpady z energetiky Stavební a demoliční odpady Komunální odpady Strukturní analýza v odpadovém hospodářství Analýza odpadového hospodářství jako součást národního hospodářství makroekonomický pohled Vymezení národního hospodářství Dynamizace národního hospodářství Strukturální změny odpadového hospodářství v důsledku působení vnějších faktorů Politiky ovlivňující odpadové hospodářství a jejich vzájemné vztahy a vazby k hospodářskému systému České republiky Strukturální projevy tržních nedokonalostí, vládní intervence a jejich důsledky na působení samoregulujícího tržního mechanismu Analýza vnitřní skladby odpadového hospodářství podle sektorů národního hospodářství Odpady ze zemědělství Odpady z dolování a těžby Odpady z energetiky Odpady ze stavebnictví Komunální odpad I. Rozpracování SWOT analýzy II. Analýza odpadového toku jako součást národního hospodářství III. Politiky ovlivňující daný odpadový tok IV. Strukturální změny odpadového hospodářství komodita KO Strukturální analýza mikroekonomické hledisko Analýza prvků a vzájemných vztahů a vazeb mezi nimi v systému odpadového hospodářství (materiálové a finanční toky)

5 Obsah Strana poptávky a strana nabídky a změny v jejich struktuře, úloha tržních cen Strukturální projevy tržní nedokonalosti Mikroekonomické analýzy pro vybrané odpadové toky Odpady ze zemědělství Odpady z dolování a těžby Odpady z energetiky Odpady ze stavebnictví Komunální odpady Závěr Modely produkčních a odbytových bilancí (úvod) Metodologie postupu Definování parametrů modelu, předpoklady modelu Omezení modelu Input-output tabulka Sestrojení modelu Datová základna modelu Přípravná fáze modelování sestrojení modelu Testování hypotéz Hypotéza 1 snížení domácí poptávky po energiích Hypotéza 2 snížení hodnoty primárních vstupů (změna inputu koeficientů) a vliv na ceny produkce Závěr Administrativní, ekonomické a ostatní nástroje (úvod) Analýza ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů (teoretický úvod) Pozice nástrojů v politice životního prostředí a odpadovém hospodářství Klasifikace nástrojů podle vztahu a rozhodování jednotlivých subjektů administrativní, ekonomické, ostatní Slabé a silné stránky používání jednotlivých nástrojů Nejvýznamnější identifikované nástroje v odpadovém hospodářství (Realizační program Nástroje na podporu materiálového využití odpadů ) Analýza nástrojů vybraných odpadových toků Odpady ze zemědělství Odpady z dolování a těžby Odpady z energetiky Stavební a demoliční odpady

6 Obsah Komunální odpad Nástrojové mixy Odpady ze zemědělství Odpad z dolování a těžby Odpady z energetiky Odpady ze stavebnictví Komunální odpad Závěry Vyhodnocení variant nástrojového mixu z hlediska environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů na jednotlivé cílové skupiny odpadového hospodářství (úvod) Odpady ze zemědělství Varianta 1 Posílení konkurenceschopnosti druhotných surovin Varianta 2 posílení ekonomických nástrojů obchodovatelná povolení Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Odpady z dolování a těžby Zvýšení využití odpadů z dolování a těžby jako druhotných surovin, zvýšení jejich konkurenceschopnosti vůči primárním surovinám Zhodnocení varianty Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Odpady z energetiky Varianta 1 zvýšení využívání odpadů z energetiky, zvýšení jejich konkurenceschopnosti vůči primárním zdrojům Varianta 2 snižování produkce odpadů z energetiky Zhodnocení jednotlivých variant a výběr optimální varianty Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Stavební a demoliční odpady Varianta 1 Posílení konkurenceschopnosti druhotných surovin Varianta 2 Zamezení spekulativním rekultivacím Zhodnocení jednotlivých variant a výběr optimální varianty Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Komunální odpad Varianta 1 Podpora zvýšení odpovědnosti výrobců za výrobky po celou dobu jejich životního cyklu, minimalizace vzniku odpadu

7 Obsah Varianta 2 Zvýšení konkurenceschopnosti recyklovaných odpadů oproti primárním surovinám, podpora materiálového využívání komunálního odpadu Zhodnocení jednotlivých variant a výběr optimální varianty Návrh indikátorů environmentálních a ekonomických dopadů politiky životního prostředí Závěry Příloha ke kapitole Příloha ke kapitole Literatura 354 Seznam použitých zkratek 358 6

8 Seznam obrázků Obr. 1 Podíl nákladů na odpadové hospodářství na HDP v ČR (%) Obr. 2 Vývoj spotřeby prvotních palivoenergetických zdrojů podle zeleného scénáře SEK Obr. 3 Srovnání produkce a recyklace SDO v ČR a zemích F.I.R Obr. 4 Náklady na hospodaření s KO v ČR Obr. 5 Ceny soukromých společností v EU za zpracování odpadů (euro/tuna) Obr. 6 Subjekty v odpadovém hospodářství a toky odpadů Obr. 7 Nabídka a poptávka Obr. 8 Toky odpadů ze zemědělství Obr. 9 Směry odpadů z rostlinné výroby Obr. 10 Tok slámy Obr. 11 Směry toku živočišné produkce Obr. 12 Hlavní subjekty odpadového toku Obr. 13 Odpady ze zemědělství Obr. 14 Schéma odpadového toku Obr. 15 Množství produkovaných odpadů Obr. 16 Schéma odpadového toku Obr. 17 Odpadový tok z hlediska vystupujících subjektů Obr. 18 Pětiletý vývoj ceny zlata a stříbra Obr. 19 Pětiletý vývoj ceny platiny, rhodia a palladia Obr. 20 Vývoj ceny plastů v USA Obr. 21 Ceny za skládkování a spalování v ČR k roku Obr. 22 Grafické znázornění použití modelu Obr. 23 Schéma toku odpadů ze zemědělství a jednotlivé nástroje Obr. 24 Schéma toku odpadů z dolování a těžby a jednotlivé nástroje Obr. 25 Schéma toku odpadů z energetiky a jednotlivé nástroje Obr. 26 Schéma toku stavebních a demoličních odpadů a jednotlivé nástroje Obr. 27 Schéma toku komunálních odpadů a jednotlivé nástroje

9 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab. 1 Průměrný počet pracovníků v národním hospodářství podle odvětví Tab. 2 Produkce odpadů podle vybraných oddílů OKEČ v letech (v tis. t)...33 Tab. 3 Hrubý domácí produkt ve vybraných letech (v mld. Kč)...33 Tab. 4 Odvětvová struktura HDP ve stálých cenách (mld. Kč)...36 Tab. 5 Odpad ze zemědělství (v tis. t)...38 Tab. 6 Produkce v běžných cenách (mil. Kč) Tab. 7 Mezispotřeba v běžných cenách (mil. Kč) Tab. 8 Hrubá přidaná hodnota (HPH) v běžných cenách (mil. Kč) Tab. 9 Počet pracovníků ve sledovaných odvětvích)...42 Tab. 10 Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v běžných cenách (mil. Kč)...42 Tab. 11 Celkové investice na ochranu životního prostředí v roce 2002 podle zdrojů financování (v tis. Kč, v běžných cenách)...44 Tab. 12 Indikátory OH...50 Tab. 13 Vývoj makroekonomických ukazatelů agrárního sektoru...64 Tab. 14 Struktura zemědělského půdního fondu...66 Tab. 15 Vývoj stavů hospodářských zvířat (tis. ks)...74 Tab. 16 Těžba a vývoz vybraných nerostných surovin v tis. t...79 Tab. 17 Vybrané druhy odpadů Tab. 18 Vývoj produkce VEP v ČEZ...93 Tab. 19 Porovnání produkce významných skupin odpadů v EU a ČR v roce Tab. 20 Stav využití popelů z uhlí a koksu a škváry a strusky z uhlí v ČR Tab. 21 Využití vedlejších produktů produkovaných v roce Tab. 22 Produkce škváry a popela [tis. t]...99 Tab. 23 Produkce SO 2 [tis. t] Tab. 24 Spotřeba vápence [tis. t] Tab. 25 Produkce energosádrovce [tis. t] Tab. 26 Zvýšení hmotnosti stabilizátu odsířením spalin (sádrovec, vápno) [tis. t] Tab. 27 Produkce dalších látek z integrovaného zplyňování [tis. t] komerční produkty Tab. 28 Rekapitulace zeleného scénáře podle produktů z tuhých paliv a vyhořelého paliva Tab. 29 Vývoj spotřeby a výroby elektřiny Tab. 30 Srovnání úrovně recyklace stavebního odpadu (bez výkopové zeminy, kameniva a kovů) s ostatními zeměmi F.I.R. (kg/obyv)

10 Seznam tabulek Tab. 31 Produkce odpadů podle vybraných oddílů OKEČ v roce 2003 (v tis. t) Tab. 32 Produkce komunálního a živnostenského odpadu v roce 2003 (v t) Tab. 33 Postup členských zemí EU podle směrnice o odpadech Tab. 34 Přehled změn sazeb DPH v odpadovém hospodářství Tab. 35 Ceny soukromých společností a daně za zpracování odpadů (euro/tuna) Tab. 36 HDP na 1 obyvatele v paritě kupní síly Tab. 37 Vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Tab. 38 Porovnání ČR s EU v odpadovém hospodářství, (indikátory ze Státní politiky životního prostředí s výhledem do roku 2005) Tab. 39 Odhad vývoje měrného množství komunálních odpadů v ČR do roku Tab. 40 Odhad vývoje skladby komunálních odpadů do roku 2010 městská zástavba Tab. 41 Odhad vývoje skladby komunálních odpadů do roku 2010 venkovská zástavba Tab. 42 Výsledný odhad vývoje produkce domovního odpadu založený na modelu konstantního koeficientu Tab. 43 Porovnání ceny primární a druhotné suroviny a faktorů, které je ovlivňují Tab. 44 Způsoby využití odpadů ze zemědělství Tab. 45 Produkce odpadů z dolování a těžby dle ISOH Tab. 46 Produkce odpadů z dolování a těžby dle ISOH Tab. 47 Produkce odpadů dle skupiny OKEČ (10, 14), Tab. 48 Produkce hlušin při těžbě uhlí Tab. 49 Odbytová těžba uhlí Tab. 50 Stav využití popelů z uhlí a koksu a škváry a strusky z uhlí v ČR Tab. 51 Využití vedlejších produktů (popílků, strusky, škváry, energosádrovce) produkovaných v roce Tab. 52 Vývoj produkce VEP v ČEZ Tab. 53 Produkce členěná dle starého katalogu odpadů (vyhláška č. 337/1997 Sb.) Tab. 54 Produkce členěná dle nového katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) Tab. 55 Spalování TKO v jednotlivých zemích v roce Tab. 56 Předpokládaný přírůstek kapacit v odpadovém hospodářství ČR (bez vybraných druhů odpadů, tis. t) Tab. 57 Efektivnost racionálního využívání druhotných surovin Tab. 58 Úspory energie při využívání druhotných surovin Tab. 59 Odhad vývoje skladby komunálních odpadů do roku 2010 městská zástavba Tab. 60 Náklady a příjmy obcí v oblasti tříděného sběru využitelných složek v Kč/obyv./rok Tab. 61 Náklady na tříděný sběr jednotlivých komodit

11 Seznam tabulek Tab. 62 Účet výroby a tvorby důchodů Tab. 63 Schéma input-output tabulky Tab. 64 Input-output tabulka, toky mezispotřeby a finální produkce, 2001 (mil. Kč, běžné ceny) Tab. 65 Input-output tabulka, toky mezispotřeby a finální produkce, 2002 (mil. Kč, běžné ceny) Tab. 66 Vektor finální poptávky, 2001 (mil. Kč, běžné ceny) Tab. 67 Vektor finální poptávky, 2002 (mil. Kč, běžné ceny) Tab. 68 Statický input-output model (2001) Tab. 69 Statický input-output model (2002) Tab. 70 Čistá produkce definovaného typu odpadu ve sledovaných odvětvích ekonomiky, 2001 (kg) Tab. 71 Čistá produkce definovaného typu odpadu ve sledovaných odvětvích ekonomiky, 2002 (kg) Tab. 72 Čistá produkce odpadu způsobená finální poptávkou, 2001 (kg) Tab. 73 Čistá produkce odpadu způsobená finální poptávkou, 2002 (kg) Tab. 74 Input-output tabulka 2001 původní (mil. Kč) Tab. 75 Input-output tabulka 2001 po snížení domácí poptávky po energiích Tab. 76 Input-output tabulka 2002 původní (mil. Kč) Tab. 77 Input-output tabulka 2002 po snížení domácí poptávky po energiích Tab. 78 Statický input-output model 2001 původní Tab. 79 Statický input-output model 2001 po snížení domácí poptávky po energiích Tab. 80 Statický input-output model 2002 původní Tab. 81 Statický input-output model 2002 po snížení domácí poptávky po energiích Tab. 82 Čistá emise odpadu 2001 (změněný output odvětví energetika v souvislosti se změnou poptávky) Tab. 83 Obsah odpadu ve finální poptávce (kg) před změnou domácí poptávky, Tab. 84 Obsah odpadu ve finální poptávce (kg) po změně domácí poptávky, Tab. 85 Čistá emise odpadu 2002 (změněný output odvětví energetika v souvislosti se změnou poptávky) Tab. 86 Obsah odpadu ve finální poptávce (kg) před změnou domácí poptávky, Tab. 87 Obsah odpadu ve finální poptávce (kg) po změně domácí poptávky, Tab. 88 Změny input koeficientů primárních vstupů (2001) Tab. 89 Změny input koeficientů primárních vstupů (2002) Tab. 90 Změna ceny komodity daného odvětví, v % (2001) Tab. 91 Změna ceny komodity daného odvětví, v % (2002) Tab. 92 Změna souhrnného cenového indexu, 2001 a

12 Seznam tabulek Tab. 93 Vybrané nástroje pro tvorbu nástrojových mixů Tab. 94 Vysvětlivky k nástrojům a schématům Tab. 95 Opakující se nástroje Tab. 96 Administrativní nástroje zemědělské odpady Tab. 97 Ekonomické nástroje zemědělské odpady Tab. 98 Dobrovolné nástroje zemědělské odpady Tab. 99 Nástroje působící sekundárně v rámci ostatních politik zemědělské odpady Tab. 100 Administrativní odpady odpady z dolování a těžby Tab. 101 Ekonomické nástroje odpady z dolování a těžby Tab. 102 Nástroje působící v rámci ostatních politik odpady z dolování a těžby Tab. 103 Administrativní nástroje odpady z energetiky Tab. 104 Ekonomické nástroje odpady z energetiky Tab. 105 Ostatní nástroje odpady z energetiky Tab. 106 Nástroje působící v rámci ostatních politik odpady z energetiky Tab. 107 Administrativní nástroje odpady ze stavebnictví Tab. 108 Ekonomické nástroje odpady ze stavebnictví Tab. 109 Ostatní nástroje odpady ze stavebnictví Tab. 110 Nástroje působící v rámci ostatních politik odpady ze stavebnictví Tab. 111 Administrativní nástroje komunální odpad Tab. 112 Ekonomické nástroje komunální odpady Tab. 113 Ostatní nástroje komunální odpady Tab. 114 Nástoje působící v rámci ostatních politik komunální odpady Tab. 115 Odpady ze zemědělství Varianta I Tab. 116 Odpady ze zemědělství Varianta II Tab. 117 Cíle z POH pro odpady z dolování a těžby Tab. 118 Hlavní cíle surovinové politiky Tab. 119 Návrh nástrojového mixu pro odpady z dolování a těžby Tab. 120 Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR Tab. 121 Návrh nástrojového mixu pro VEP Vatianta I Tab. 122 Návrh nástrojového mixu pro VEP Varianta II Tab. 123 Cíle z POH ČR pro stavební a demoliční odpady Tab. 124 Návrh nástrojového mixu I pro SDO Tab. 125 Návrh nástrojového mixu II pro SDO Tab. 126 Cíle z POH pro komunální odpad Tab. 127 Nástrojový mix pro komunální odpad Varianta I Tab. 128 Nástrojový mix pro komunální odpad Varianta II Tab. 129 Návrh indikátorů zemědělské odpady Tab. 130 Zhodnocení navržené varianty odpady z dolování a těžby Tab. 131 Návrh indikátorů odpady z dolování a těžby Tab. 132 Zhodnocení variant odpady z energetiky Tab. 133 Návrh indikátorů odpady z energetiky

13 Seznam tabulek Tab. 134 Zhodnocení variant stavební odpady Tab. 135 Návrh indikátorů stavební odpady Tab. 136 Zhodnocení variant komunální odpady Tab. 137 Návrh indikátorů komunální odpady

14 Úvodní slovo Vážený čtenáři, vážená čtenářko, do rukou se Vám dostává shrnutý výstup řešení projektu Vědy a výzkumu s názvem Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojových mixů k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů VaV 1C/7/41/04, který byl řešen v období let Na jeho řešení se podílel expertní tým složený ze zástupců nositele projektu IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. a odborníků jak na poli odpadového hospodářství, tak z oblasti tvorby modelů. Projekt byl rozdělen do pěti etap Strukturální analýza odpadového hospodářství, Modely produkčních a odbytových bilancí, Analýza ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů, Vyhodnocení variant nástrojového mixu z hlediska environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů na jednotlivé cílové skupiny odpadového hospodářství a Závěry a doporučení. Hlavním cílem řešeného projektu bylo vytvoření input-output tabulek, které kvantifikují vzájemné vztahy mezi odvětvími ekonomiky, (základní input-output tabulka popisuje tok zboží a služeb mezi všemi odvětvími ekonomiky za určitou dobu obvykle 1 rok, současně tabulka poskytuje potřebné informace o všech vstupech, které jsou používány ve výrobním procesu). Uvedený projekt zkoumal zejména podrobněji problematiku odpadů ze zemědělství, dolování a těžby, stavebnictví, energetiky a komunální odpad jako nejvýznamnější toky odpadového hospodářství, odpady z energetiky byly záměrně ponechány stranou, neboť i tak byl již projekt příliš rozsáhlý. Do modelu input-output tabulek byla část průmyslových odpadů zahrnuta jako nedílná součást národního hospodářství. Součástí modelů bylo i testování vybraných hypotéz, například testování a simulace reálné situace v podobě změn finální poptávky a jejich vlivu na změnu čisté produkce odpadu ve sledovaných odvětvích nebo modelování cenových dopadů použití daňových nástrojů v jednotlivých odvětvích postupně i kombinovaně. Vytvořený model by měl umožnit analyzovat a zkoumat dopady vybraných národohospodářských opatření, nástrojů nejenom na jednotlivé toky odpadů. Model představuje první pokus vytvořit input-output tabulky v ČR po roce V rámci úvodní strukturální analýzy mikroekonomické a makroekonomické byla provedena podrobná analýza vybraných odpadových toků odpadů ze zemědělství, dolování a těžby, odpadů ze stavebnictví, energetiky a komunálních odpadů. Na strukturální analýzu navázala analýza administrativních, ekonomických 13

15 Úvodní slovo a ostatních nástrojů. Nástroje byly analyzovány jak na obecné úrovni, tak v rámci další analýzy, kde byly nástroje zkoumány za jednotlivé odpadové toky. Navazujícím výstupem bylo zpracování vhodných nástrojových variant k podpoře využívání odpadů. V závěru byly jednotlivé varianty vyhodnoceny z hlediska dopadů na spotřebitele, podnikatelské subjekty, státní správu a životní prostředí. Součástí výstupu bylo i navržení vhodných indikátorů sledujících působení navrženého nástrojového mixu. Zatímco vytvoření modelu input-output tabulek přináší nový pohled na sledování odpadových toků a sledování různých národohospodářských opatření, další části projektu přinášejí informace o jednotlivých odpadových tocích, které mohou být dále uplatněny zejména ve státní správě a které využije i odborná veřejnost. Předložený text představuje nejen shrnutí práce projektu Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojových mixů k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů VaV 1C/7/41/04, ale je i významným příspěvkem k diskusi o možnosti sledování toků odpadů, účinnosti jednotlivých nástrojů odpadového hospodářství, jejich vlivu na výstup ekonomiky a zároveň i o vlivu ekonomických opatření na odpadové toky. Přeji čtenářům, aby při čtení tohoto textu získali cenné informace nejen pro svoji každodenní práci, ale i podnětné návrhy v oboru odpadového hospodářství. Za řešitelský tým Ing. Jitka Vlčková 14

16 1. Strukturální analýza (úvod) Cílem následující úvodní kapitoly je provést strukturální analýzu zejména vybraných odpadových toků odpadů ze zemědělství, odpadů z dolování a těžby, odpadů z energetiky, odpadů ze stavebnictví a komunálních odpadů. Tyto odpadové toky byly vybrány jako nejdůležitější části odpadového hospodářství, zejména vzhledem k jejich významu a objemu. (Průmyslové odpady nejsou součástí následující analýzy, neboť se s nimi nepočítalo ani v návrhu projektu a projekt je již i tak velice obsáhlý.) V úvodní části je provedena SWOT analýza vybraných odpadových toků tak, aby byly identifikovány základní problémové okruhy vybraných odpadových toků. Původní SWOT analýza využitelnosti strukturální politiky byla nahrazena SWOT analýzami vybraných toků, protože se řešitelé společně s odborným garantem shodli, že strukturální analýza je v odpadovém hospodářství významná a potřebná. Další část projektu strukturální analýzy je rozdělena do dvou částí, na makroekonomickou a mikroekonomickou analýzu. Pro vetší přehlednost jsou některé části proti původnímu návrhu projektu přesunuty do jiných částí úvodní kapitoly. Jak v úvodu mikroekonomické, tak v úvodu makroekonomické části jsou shrnuty základní teoretická východiska. V rámci makroekonomické části je vymezeno postavení odpadového hospodářství v rámci celého národního hospodářství a dále strukturální analýza odpadového hospodářství. Úvodní teoretická část obsahuje i shrnutí základních změn působících jako vnější faktory tj. vývoj ve světové ekonomice a v Evropské unii. Zmíněny jsou i základní makroekonomické ukazatele v rámci České republiky. V další části jsou analyzovány vybrané politiky, které ovlivňují odpadové hospodářství, jako je Státní politika životního prostředí, Surovinová politika, Státní program ochrany přírody a krajiny apod. V závěru úvodní makroekonomické kapitoly jsou stručně charakterizovány strukturální projevy tržních nedokonalostí, vládní intervence a jejich důsledky na působení samoregulujícího tržního mechanismu, a to zejména úloha státu a význam státní byrokracie. Na úvodní analýzu navazují analýzy rozpracování jednotlivých odpadových toků z makroekonomického hlediska ve struktuře rozpracování SWOT analýzy, analýza odpadového toku jako součást národního hospodářství, politiky ovlivňující odpadový tok, mezinárodní souvislosti a mezinárodní srovnání, předpokládaný vývoj v odpadovém toku. Druhou částí strukturální analýzy je mikroekonomické hledisko. Opět v rámci úvodních kapitol jsou analyzována teoretická východiska analýza prvků a vzá- 15

17 1. Strukturální analýza jemných vztahů a vazeb v systému odpadového hospodářství, strukturální projevy tržní nedokonalosti a determinanty rozhodování základních prvků odpadového hospodářství. Na úvodní mikroekonomickou analýzu navazují opět jednotlivé mikroekonomické analýzy za zkoumané odpadové toky ve struktuře odpadový tok z hlediska vystupujících subjektů, vzájemné vztahy a vazby subjektů, jejich vzájemné ovlivňování, determinanty rozhodování základních prvků odpadového hospodářství, cenové relace na trhu, vývoj, vztah cen primárních a druhotných surovin. 1.1 Provedení SWOT analýzy využitelnosti strukturální analýzy v odpadovém hospodářství Na základě rozhodnutí expertů zapojených do projektu bylo rozhodnuto, že není třeba provádět SWOT analýzu využitelnosti strukturální politiky v odpadovém hospodářství, protože je zřejmý její přínos a význam. (Podrobnější vysvětlení významu strukturální analýzy viz kapitola 1.2). Využití strukturální analýzy bylo doporučeno všemi zúčastněnými experty. Na místo SWOT analýzy zabývající se využitelností strukturální analýzy v odpadovém hospodářství byly provedeny SWOT analýzy pro vybrané odpadové toky tak, aby byly hned na počátku řešení identifikovány zásadní problematické oblasti daných odpadových toků. SWOT analýzy byly provedeny pro následující odpadové toky, a to pro: odpady ze zemědělství, odpady z dolování a těžby, odpady z energetiky, stavební a demoliční odpady, komunální odpady. SWOT analýza Pro výčet základních problematických okruhů v rámci řešení jednotlivých odpadových toků byla využita SWOT analýza. SWOT analýza byla definována k hledání silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí pro vybrané odpadové toky. Stručný popis SWOT analýzy: Komplexní zhodnocení silných a slabých stránek spolu s hodnocením příležitostí a hrozeb nazýváme SWOT analýzou (Kotler, 2001). 16

18 1. Strukturální analýza První fáze analýzy spočívá v analýze vnějšího prostředí. Analýza vnějšího prostředí analýza příležitostí a hrozeb sleduje rozhodující síly makroprostředí demografické, ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální a kulturní, které ovlivňují zkoumaný okruh (tj. v našem případě daný odpadový tok). Příležitostmi se rozumí ty skutečnosti ve vnějším prostředí, které mohou mít pozitivní vliv na zkoumaný okruh, jinak řečeno, pozitivní situace vnějšího okolí. Zdrojem příležitostí mohou být vyhlídky politických změn, příhodné, nově vzniklé situace a další významné události. Naopak hrozbami rozumíme nepříznivé vývojové trendy ve vnějším prostředí, které by mohly vést k ohrožení, jde o významné negativní situace vnějšího okolí. Hrozbami mohou být například předpokládané negativní změny v legislativě apod. Analýza vnitřního prostředí silných a slabých stránek. Silné stránky jsou zdroje, dovednosti či jiné výhody, slabé stránky představují omezení nebo nedostatky. V některých případech bývají hrozby a příležitosti, slabé a silné stránky dále klasifikovány z hlediska jejich závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu. V našem případě byla navržena třístupňová hodnotící škála. +++ vysoká významnost ++ střední významnost + nižší významnost Na základě SWOT analýzy mohou být formulovány cíle, většinou se nejedná o jeden cíl, ale o více cílů. Výsledkem SWOT analýzy bývají také strategie, které definují, jak daných cílů dosáhnout. V našem případě byla SWOT analýza využita především k identifikaci základních souvislostí vztažených k vybranému odpadovému toku. Do vypracování SWOT analýzy byli zapojeni všichni experti účastnící se projektu, s tím, že zaslané SWOT analýzy byly vyhodnoceny podle přiřazené váhy, přičemž rozhodující slovo ve výběru měli experti odborně přiřazení k jednotlivým odpadům. 17

19 1. Strukturální analýza Odpady ze zemědělství č. PŘÍLEŽITOSTI váha 1 Podpora z národních a nadnárodních dotačních programů a fondů, možnost využití finančních prostředků, SFŽP, strukturální fondy. 2 Nabídka na využití nejlepších dostupných technologií (BAT) Přechod na systém ekologického zemědělství a přijetí jeho standardů (zejména uzavřené materiálové toky). 4 Alternativní použití zpracovaných odpadů ze zemědělství Tlak na zpracování a alternativní využívání produkovaného odpadu (legislativa) Přenos příkladů dobré praxe (s tím spojené exkurse, workshopy atp.) Zavedení ekonomických nástrojů pro podporu využívání produktů z bioodpadu (daňové zvýhodnění apod.) platí spíše pro bioodpad. 8 Pozitivní stimulace a motivace (např. soutěže, medializace apod.) č. HROZBY váha 1 Zpřísňování legislativy v oblasti produkce a nakládání s odpady (kvalita) Strukturální změny zemědělské výroby (trh s komoditami) Ekonomický tlak na bezodpadové hospodářství, nedostatek financí Růst konkurence na trhu produktů ze zpracovávaných odpadů Nezajištěný odbyt výstupu zpracovatelů, s tím související nedostatečná síť zpracovatelů Změna hospodářsko-politických preferencí Změny v technologiích výroby. + č. SILNÉ STRÁNKY váha 1 2 Prostorová dispozice zemědělských podniků pro zpracování a využití odpadů (je k dispozici dostatek nevyužitých prostor, zemědělských budov apod.) Biodegradabilní charakter u většiny vznikajícího odpadu, možnosti využití jako bioplynu, biopaliva apod. (technologie pro kompostování lze využít na odpady ze zemědělství, odpady se mohou i vzájemně mísit) 3 Kombinace zemědělských odpadů s odpady z jiných oborů podnikání ++ 4 Předpoklad pro zavedení technických a technologických postupů zpracování a využití odpadů ze zemědělské produkce, a technologické zázemí pro řešení biologicky rozložitelného komunálního odpadu 5 Možnost druhotného využití a ekonomického zhodnocení produkovaných odpadů ++ 6 Relativně uzavřené materiálové toky v rámci zemědělského podniku + 7 Existence vědecko-výzkumné základny

20 1. Strukturální analýza č. SLABÉ STRÁNKY váha 1 2 Specifické vlastnosti a rozmanitost druhů produkovaných odpadů včetně nebezpečných. Vysoké vstupní investice a nízká návratnost technologií zpracovávajících a využívajících odpady ze zemědělství, nedostatek financí. 3 Závislost a vazba na životní prostředí, vlivy počasí, biogenní činitele apod Nízká úroveň spolupráce mezi zainteresovanými subjekty (podniky, samospráva, státní správa, kontrolní orgány apod.). Neschopnost a nepružnost rychle reagovat na legislativní změny,normy apod., nedostatečné uvědomění a kázeň jednotlivých pracovníků a pracovišť v zemědělské prvovýrobě, uvědomělost. 6 Nedostatečné působení poradenských institucí a firem. + 7 Zkreslená představa o vlivu dopadů, nízké povědomí o vhodných způsobech využití nebo likvidace vznikajících odpadů Závěry SWOT analýzy Příležitostmi pro podporu využívaní a zpracování odpadů ze zemědělství jsou: poskytované finanční prostředky, ať již ze zdrojů národních či zahraničních, dále pak postupné zavádění systémů ekologického zemědělství, existence nabídky nejlepších dostupných technologií, existence alternativních možností zpracování odpadů ze zemědělství, ale i legislativní požadavky na využití alternativních způsobů zpracování. Vývoj legislativních požadavků však může být na druhé straně i hrozbou příkladem jsou zvyšující se požadavky na kvalitu využití druhotných surovin ze zemědělství, které částečně brání jejich dalšímu využívání a zpracování, hrozbami jsou i výkyvy na trhu se zemědělskými výrobky, které sekundárně ovlivňují vývoj produkce odpadů ze zemědělství, na druhé straně hrozbou je i zvyšující se růst produktů ze zpracovaných odpadů, čímž může být následně omezen odbyt výstupů zpracovatelů. Základními silnými stránkami pro odpady ze zemědělství jsou: existence dostatečného množství nevyužitých prostor pro zpracování či další využití odpadů, existence několika variant možností zpracování a využití odpadů ze zemědělství a jejich možnost kombinace a využití s jinými odpady, poměrně široká škála technických a technologických zařízení na zpracování a využití a poměrně snadná možnost využití odpadů ze zemědělství jako druhotných surovin. Identifikované slabé stránky jsou: častý obsah nebezpečných látek odpadů ze zemědělství a jejich specifické vlastnosti, rozmanitost druhů zemědělských odpadů, které brání jejich dalšímu využití, potřebné vysoké vstupní investice a nízká návratnost technologií, které zpracovávají a využívají odpady ze zemědělství, tj. i obecný nedostatek financí, poměrně vysoká vazba zemědělství jako celku na životní prostředí především na počasí, nízkou úroveň spolupráce mezi zainteresovanými subjekty a častou neschopnost zemědělců reagovat na legislativní změny. 19

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část Plán odpadového hospodářství města Dubňany 2017-2026 Směrná část Objednatel Zhotovitel Město Dubňany ECO Management, s.r.o. Náměstí 15. dubna 1149 K Západi 2033/54 696 03 Dubňany 621 00 Brno IČ 00284882

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s. ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PORSENNA o.p.s. OBSAH Energetické plánování pohled měst a obcí Územní energetická koncepce legislativní opora struktura Energetický plán města struktura a hranice 2 Energetické plánování

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY PRO ROZHODOVÁNÍ MĚST A OBCÍ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí Druhá průběžná zpráva za rok 2008 k projektu

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV.

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) je důmyslně promyšlený

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Integrovaný projekt VODA- Vysočina

Integrovaný projekt VODA- Vysočina Integrovaný projekt VODA- Vysočina zvyšování retenční kapacity zemědělské krajiny Zemědělská půda a strategické komodity: voda, potraviny, energie Konference Voda v krajině 14.4. Praha I. Fakta a obecné

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické nástroje - poplatky a daně Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie Úvod Hospodářská komora ČR dlouhodobě monitoruje vývoj světové energetiky, energetiky v EU a energetiky

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více