Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice"

Transkript

1 Názov dokumentu Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský Štátne Dátum schválenia Platnosť Od Zriaďovateľ Mesto Košice Trieda SNP Košice Riaditeľka školy: Ing. Danka Daneshjoová Pečiatka školy: Spracovala vedúca ŠKD: Anna Jánošíková

2 VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ZÁKLADNÁ ŠKOLA KROSNIANSKA 4, KOŠICE MOTTO: Úsmev a rozžiarené očká detí sú našou odmenou. Školský klub detí nie je pokračovaním školského vyučovania a činnosť v ňom by nemala byť chápaná ani ako samotná sociálna služba, ako opatrovanie detí. Pedagogická práca v školskom klube má svoje špecifiká - deťom zabezpečuje odpočinok, rekreáciu, ale i zaujímavé využitie voľného času. Dobre vytvorený program činností v školskom klube detí by mal mať pre deti predovšetkým funkciu relaxačnú a socializačnú. Deti by si v klube mali odpočinúť, vytvárať a prehlbovať vzťahy so svojimi vrstovníkmi, realizovať sa v činnostiach, ktoré ho bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy. Činnosť v školskom klube detí rozvíja dieťa v znalostiach dôležitých pre život v spoločnosti a vybavuje ho žiadúcimi vedomosťami, zručnosťami, ale tiež postojmi. Školský klub napomáha posilňovať osobnosť každého dieťaťa, pomáha mu nájsť sa, profilovať a dosiahnuť úspech. Najväčšiu úlohu tu hrajú vhodná motivácia, radosť z činnosti, ctižiadosť, zvedavosť a povzbudzovanie. Dôležitú úlohu má školský klub i v prevencii sociálne patologických javov. A nesmieme zabudnúť ani na to, že dieťa, ktoré práve absolvovalo školské vyučovanie, netúži potichu sedieť a byť dobré! Výchovný program pre ŠKD nadobúda platnosť:. 9. 0

3 Obsah Identifikácia Charakteristika ŠKD Personálne podmienky 4 Podmienky vzdelávania v ŠKD Charakteristika VP. Hlavné úlohy. Ciele VP ŠKD. Zásady.4 Obsah vzdelávania.4. Informačné a telekomunikačné technológie.4. Človek a spoločnosť.4. Človek a príroda.4.4 Umenie a kultúra.4. Človek a zdravie.4.6 Človek a svet práce. Časový plán záujmového vzdelávania a činnosti.. Jeseň september, október, november.. Zima december, január, február.. Jar marec, apríl, máj..4 Leto jún.6 Výchovné štandardy.7 Kľúčové kompetencie.7. Kompetencie k učeniu.7. Kompetencie k riešeniu problémov.7. Kompetencie komunikatívne.7.4 Kompetencie sociálne a personálne.7. Kompetencie občianske.7.6 Kompetencie pracovné.7.7 Kompetencie k tráveniu voľného času.8 Prierezové témy.8. OSV Osobnostná sociálna výchova.8.. Osobnostný rozvoj.8.. Sociálny rozvoj.8.. Morálny rozvoj.8. VDO Výchova demokratického občana.8. EGS Výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach.8.4 MKV Multi kultúrna výchova.8. ENV Environmentálna výchova.8.6 MEDV: Mediálna výchova.8.6. Tematické okruhy receptívnych činností.8.6. Tematické okruhy produktívnych činností 6 Auto evaluácia a ďalšie vzdelávanie 6. Vnútorná evaluácia 6. Vonkajšia evaluácia 6. Evaluácia práce školského klubu detí a jeho VP sa zaoberá 6.4 Techniky evaluácie a hodnotenia

4 6. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 7 Vnútorný poriadok školského klubu detí 7. Základné ustanovenie 7. Poslanie ŠKD 7. Prihlasovanie a odhlasovanie detí 7.4 Organizácia činnosti ŠKD 7. BOZP 7.6 Správanie žiakov 7.7 Dokumentácia 8 Záver

5 Identifikácia ŠKD Základne údaje o ŠKD Adresa: Riaditeľ školy: Vedúca vychovávateľka: Vychovávateľky: Prevádzka ŠKD: Výchovný jazyk: Telefón: ŠKD pri Základnej škole, Krosnianska 4, Košice Ing. Danka Daneshjoová Anna Jánošíková Eva Boslaiová, Mgr. Marta Juraševská, Alica Királyová, Alžbeta Margová, Henrieta Režuchová, Viera Vančová, Mgr. Jana Hodorovská, Lenka Hudecová 6:00hod.- 8:00hod. a :0hod. - 7:0hod. slovenský Charakteristika ŠKD Školský klub detí je súčasťou ZŠ a nachádza sa v budove školy. Skladá sa zo 9. oddelení vrátane oddelení pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov. Výchovný program sa vzťahuje na všetky typy oddelení s prihliadnutím na schopnosti a zručnosti žiakov. Samostatné oddelenia využívajú priestory tried. stupňa. Vlastné priestory nemáme. K rannej a zbernej dlhej službe sa využíva trieda.e a. D na prízemi. K pohybovým aktivitám môžu deti využívať po dohode telocvičňu a školské ihrisko. Vo svojej činnosti využívame spoločenské priestory, ktoré ponúka mesto napr. Galéria, Múzea, centrá voľného času a pod. Vybavenie a materiálne podmienky ŠKD sú málo vyhovujúce. Stravovanie je zabezpečené v budove ZŠ - ŠJ. Personálne podmienky Záujmovo vzdelávací program v ŠKD je riadený kvalifikovanými vychovávateľkami. Všetky vychovávateľky majú pedagogické vzdelanie s viacročnou praxou. Vzájomne sa dopĺňajú vo svojich špecializáciách a ďalej sa vzdelávajú. Program ŠKD je pripravovaný pre 60 detí vo veku 6-rokov. Do školského klubu detí môžu dochádzať i starší žiaci. stupňa, z iných častí mesta a vidieka. 4 Podmienky vzdelávania v ŠKD Školský klub detí je miestom pre zaujímavé vyžitie detí, pre regeneráciu síl a relaxáciu po školskom vyučovaní, napomáha rozvoju detskej tvorivosti, posilňovaniu zdravého sebavedomia, je prostredím pre detský úsmev a radosť. Školský klub detí dáva priestor pre komunikáciu medzi deťmi, vychovávateľkami a rodičmi a vytvára podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami - pre spokojné dieťa s rozžiarenými očami a úsmevom na tvári.

6 Charakteristika VP. Hlavné úlohy prostredníctvom hry rozvíjať u detí tvorivosť a fantáziu viesť deti k aktívnemu odpočinku rozvíjať vhodné návyky a zručnosť. Ciele VP ŠKD rozvíjať osobnosť človeka získavať všeobecný prehľad - v náväznosti na učivo. stupňa pochopiť a uplatňovať zásady demokracie - Deklarácia o právach dieťaťa vytvárať vedomie národnej a štátnej príslušnosti rešpektovať inú etnickú kultúrnu skupinu vytvárať ovzdušie vzájomnej dôvery a pomoci spoločne stanoviť pravidlá slušného správania sa a dbať na jeho dodržovanie predchádzať negatívnemu jednaniu detí viesť ku spolupráci a tolerancii k druhým rozvíjať schopnosť všestrannej komunikácie pochopiť a uplatňovať princíp rovnosti mužov a žien získavať a uplatňovať znalosti o životnom prostredí a jeho ochrane dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia podporovať osobnú spokojnosť a pohodu detí. Zásady načúvať deťom, nechať im dostatok priestoru a času pre ich sebarealizáciu často deti chváliť a reagovať na ich úspechy rešpektovať potreby detí, jednať nenásilne, prirodzene, citlivo, navodzovať pohodu a kľud správať sa k deťom dôveryhodne a spoľahlivo, sme pre ne istotou a bezpečím nepodporovať stále organizovanie a nezdravú súťaživosť rozvíjať u detí zdravé sebavedomie, sebaistotu, schopnosť byť samo sebou prispôsobiť sa životu v sociálnej skupine a jednať v duchu základných ľudských a etických hodnôt

7 .4 Obsah vzdelávania Vzdelávacie výchovné oblasti:.4. Informačné a telekomunikačné technológie základy práce s počítačom komunikácia s internetom práca v textovom a grafickom editori.4. Človek a spoločnosť viesť deti k porozumeniu, úcte, tolerancii a empatii vytvárať kamarátske vzťahy osvojovať a dodržiavať základy spoločenského správania sa viesť k spolupráci pri riešení problémov a úloh a schopnosti pracovať v kolektíve.4. Človek a príroda pravidelne sa pohybovať vonku v prírode pozorovať zmeny v prírode zbierať prírodniny získavať vedomosti a praktické zručnosti pri tematických vychádzkach a súťažiach vytvárať v deťoch ohľaduplný vzťah k prírode a hľadať možnosti alternatívneho uplatnenia pri jej ochrane.4.4 Umenie a kultúra zoznamovať s rôznymi výtvarnými technikami vytvárať vzťah k umeleckým hodnotám podieľať sa na výzdobe ŠKD a školy, prezentovať detské práce na verejnosti motivovať a viesť deti k výrobe darčekov k rôznym príležitostiam viesť deti k láske k hudbe prostredníctvom hudobno tvorivých, posluchových, hudobno pohybových, speváckych a sluchových činností osvojovať estetiku-krásno, citlivo vnímať okolitý svet a najbližšie okolie pripomínať ľudové tradície a zvyky.4. Človek a zdravie získavať základne znalosti o svojom tele formou hier a súťaží poznávať podstatu zdravia a príčiny nemocí riešiť modelové situácie viesť deti k poznaniu, že zdravie je najcennejšia hodnota v živote človeka rozvíjať a podporovať pohybové a manipulačné zručnosti viesť deti k seba obslužným schopnostiam podporovať u detí zdravé životné návyky zoznamovať sa so základnými pravidlami dopravného poriadku a správania sa v úlohe chodca, cyklistu

8 .4.6 Človek a svet práce viesť deti k poriadkumilovnosti a upratovaniu hračiek učiť systematike zoznamovať sa s drobnými domácimi prácami a úlohami rozvíjať motoriku a obratnosť ruky dodržiavať bezpečnosť práce osvojovať základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí viesť k sebarealizácii pri pracovných činnostiach zoznamovať sa s rôznymi materiálmi a prácou s nimi. Časový plán záujmového vzdelávania a činnosti Je rozdelený do štyroch ročných období : jar, leto, jeseň, zima. Časový plán záujmového vzdelania by sa nemal chápať ako striktne záväzný. Každá vychovávateľka musí pri vykonávaní činností prihliadať taktiež na konkrétny psychický a fyzický stav žiakov a podmienky priestorové, materiálne a poveternostné pre vykonávanie danej činnosti. Činnosti sa podľa voľby vykonávajú v nasledovnom počte hodín: ZÁUJMOVÉ OBLASTI VÝCHOVY POČET HODÍN V ROKU Pracovno-technická oblasť výchovy PTOV Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy PEOV Telovýchovná oblasť výchovy TVOV Esteticko-výchovná oblasť výchovy EVOV Spoločensko-vedná oblasť výchovy SVOV Odpočinková činnosť 6 Rekreačná činnosť 6 Vzdelávacia činnosť 6.. Jeseň september, október, november Všetky výchovne zložky sa budú prelínať : spoločensko-vedná, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná), pracovno-technická, telovýchovná. Námety a formy činností v priebehu jesene, z ktorých si možno vyberať: Poučenie o bezpečnosti, zoznamovacie hry, orientácia v škole a okolí, vychádzky do prírody, sledovanie zmien v prírode, pohybové hry, hry v komunikatívnom kruhu, didaktické hry a kvízy, výtvarné a pracovné činnosti, hudobné hry, základy dramatiky, zoznámenie s počítačom.

9 Tabuľka : Prehľad činnosti pre. 4. ročník JESEŇ Oblasti záujmové Pracovno-technická oblasť výchovy PTOV Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy PEOV Telovýchovna oblasť výchovy TVOV Esteticko-výchovná oblasť výchovy EVOV Námety pre náplň práce - obsahový štandard Koláže zo suchých listov Výrobky z dreva, semien, kôstok, šišiek, kôry stromov, gaštanov Zhotovenie náramkov a náhrdelníka z prírodnín Výroba šarkanov Konštruktívne hry so stavebnicami Pestovateľské práce ošetrovanie izbových kvetín Kytice zo opadaných listov stromov Svietiace strašidlá - tekvice Aranžovanie z ovocia Semafór geometrické tvary v praxi Môj denný režim denníček v kresbe, koláži Tekvicová paráda vyrezávanie tekvíc Práca s drobným materiálom navliekanie na niť Zber prírodnín zmeny jesennej prírody Práca s encyklopédiou živočíchy, vtáci Práca na záhrade (dozrievanie ovocia, zber, uskladňovanie) pozorovanie Príroda ako liečiteľka Deň zdravej výživy Deň mlieka žime zdravo Sledovanie zvierat v prírode Sťahovaví vtáci spojené s pozorovaním v prírode Príprava ovocných šalátov Pečiatky z prírodnín Energia zo stromov objímanie stromov Telovýchovné hry na ihrisku Hod na cieľ, do diaľky Skok do výšky, skok do diaľky Loptové hry, hry so švihadlom v telocvični Telovýchovné chvíľky v herni Dopravné situácie pred školou - pozorovanie Dopravné značky v okolí ZŠ Správanie chodcov na chodníku, ceste, prechode Bezpečne do školy - základné pravidlá bezpečnosti Futbalové turnaje medzi oddeleniami Prekonávanie prírodných prekážok, pochod Minimaratón Zapúšťanie farieb hry s farbami Koláže, odtlačky listov Modelovanie ovocia, zeleniny Ovocie, zelenina kresba, akvarel Detské hudobné hry, hra s hlasom Počúvanie hudby

10 Nácvik piesní, tančekov, dramatizácia rozprávok Jesenný strom, plody jesene listy maľovanie, koláž Odtlačky rúk veselý stro, strom priateľstva Hra na hudobných nástrojoch Orfova škola Spoločensko - vedná oblasť Oboznámenie sa s ŠKD, s vnútorným poriadkom, režimom výchovy Základné návyky osobnej hygieny a prostredia, stolovanie Štátne symboly, vlajka, znak SVOV Oslovenie, poďakovanie, pozdrav, práva dieťaťa Dni v týždni pojmy, pamätné dni Školské kráľovstvo uvítanie prvákov Úcta k starším, rozhovor o domove Deň jabĺk jabĺčková paráda Môj denný režim sebaovládanie Cestujeme po Slovensku práca s mapou Čarovné slová prosím, ďakujem modelové situácie Ako cestujem v MHD Kultúra stolovania pomenovať hygienické návyky Priateľstvo jeho hodnota a dôležitosť Odpočinková oblasť výchovy Odpočinok na koberci, v prírode, pokojné tvorivé hry Tematické hry s pravidlami, stolové a spoločenské hry Čítanie časopisov, kníh, počúvanie MC, DVD nahrávok, videorozprávok, rozprávanie vlastných zážitkov, príbehov, relaxačné cvičenia Rekreačná oblasť výchovy Denné vychádzky, pohybové hry vo voľnej prírode Súťaživé hry, štafetové hry, chôdza, beh, loptové hry Hry v miestnosti, pohybové hry, námetové hry Konštruktívne hry, dramatizácie, súťaže, kvízy, hádanky Hudobno- pohybové hry Vzdelávacia oblasť výchovy Opakovanie učiva, didaktické hry, zdokonaľovanie techniky čítania a písania, vysvetľovanie neznámych slov, rozvoj myslenia, precvičovanie pamäti.. Zima december, január, február Námety a formy činností v priebehu zimy: Poučenie o bezpečnosti, pozorovanie zvierat a vtákov v zime, výroba vianočných darčekov, zimné súťaže na snehu, práca s novým i odpadovým papierom, zoznámenie sa so symbolmi Vianoc, výroba adventných vencov, spievanie kolied pri stromčeku, vianočné trhy, vianočná výzdoba ŠKD a školy. Tabuľka : Prehľad činnosti pre. 4. ročník ZIMA Oblasti záujmové Pracovno-technická oblasť výchovy PTOV Námety pre náplň práce obsahový štandard Výroba čertov, snehuliakov, konštruktívne hry so stavebnicou Vystrihovanie vločiek z papiera, práca s textilom-výšivky Vianočné ozdoby a pozdravy výroba z rôznych materiálov

11 Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy PEOV Telovýchovná oblasť výchovy TVOV Esteticko-výchovná oblasť výchovy EVOV Spoločensko-vedná oblasť výchovy SVOV Výroba svietnikov Adventné kalendáre tvorba Vianočné aranžovanie Pečenie vianočných perníkov Modelovanie v snehu Výroba karnevalových. masiek Výroba darčekov pre budúcich prvákov Strom v zime - lepenie Určovanie stromov podľa vetvičiek Pozorovanie stôp zvierat v snehu, kŕmenie vtákov Kŕmidlá pre vtákov, ochrana ohrozených zvierat Sledovanie filmu s prírodnou tematikou Voda a jej skupenstvá, ošetrovanie izbových rastlín Príroda ako liečiteľka posedenie pri bylinkovom čaji Šetrenie energiou relaxácia pri sviečkach Pestovateľské práce, kyprenie pôdy Druhy zdravých potravín mlieko, syry Svetové strany v praxi určovanie podľa kompasu Sánkovanie, bobovanie, vyšliapavanie stôp v snehu Vychádzka do zimnej prírody - otužovanie Stavanie snehuliakov Telovýchovné chvíľky v triede Pohyb. a športové hry v telocvični Orientácia v okolí podľa prírodných znakov Najlepší sánkar súťaž v kĺzaní Dopravné situácie križovatky Výroba dopravných značiek Zumba maratón Relaxačné cvičenia a otužovanie Maľovanie na námety zimnej prírody Moje Vianoce priania, Vianoce vo svete - zvyky Traja králi koledy a vinše Zimné športy - koláž Hra s farbou rôzne techniky Darček pre rodičov a kamarátov Počúvanie vianočných piesní, kolied Nácvik, spev, vianočné besiedky, hra na hudobnom nástroji Slovenské ľudové piesne, folklór, história Valentínky výroba darčekov Výroba zimných obrázkov modro biely svet Pani zima súťaž v maľovaní Pomoc slabším a telesne postihnutým deťom Starostlivosť o zdravie, drogová závislosť, hodnotenie dobra a zla, plnenie sľubov a hovorenie pravdy Výchova k rodičovstvu, kultúrne správanie na verejnosti List Ježiškovi Karneval charakteristika masiek

12 Pravidlá spoločenského správania rôzne situácie v živote Obyvatelia našej planéty Ročné obdobia vedieť pomenovať charakter. znaky Odpočinková oblasť výchovy Čítanie z encyklopédií človek, veda a technika Motivačné hry, rozprávanie o problémoch žiakov, tvorivé hry Rekreačná oblasť výchovy Vychádzky do prírody, okolia, poznávanie sídliska, mesta Pohybové, súťaživé, loptové hry, kĺzanie, bobovanie, sánkovanie, brodenie sa v snehu Vzdelávacia oblasť výchovy Písanie domácich úloh, čítanie textov, opakovanie učiva.. Jar marec, apríl, máj Námety a formy činností v priebehu jari: Vychádzky do okolia prírody, pozorovanie zmien v prírode, poznávanie a určovanie jarných kvetín, zvieratá a ich mláďatá, netradičné výtvarné techniky, hudobné a výtvarné činnosti s tematikou jari, ekologická výchova, ochrana prírody, zber odpadkov v okolí školy, poznávanie vtákov, hudobná súťaž,,klubový slávik, práce v prírode s prírodným materiálom, symboly Veľkej noci, zvyky a tradície Veľkej noci, veľkonočná výtvarná súťaž, pečenie perníkov, nácvik a účasť na školské vystúpenia s kultúrnym programom, výroba darčekov ku Dňu matiek. Tabuľka : Prehľad činnosti pre. 4. ročník JAR Oblasti záujmové Námety pre náplň práce - obsahový štandard Pracovno-technická oblasť Montáž, demontáž stavebníc výchovy Výroba z papiera zvieratka, kvietky, jarné motívy Zdobenie kraslíc, pozorovanie vývoja rastlín od semien PTOV Zhotovenie albumu zvierat a rastlín Záložky do knihy Darček k MDŽ Eko módna prehliadka Deň zeme kreslenie na asfalt Lesná žienka, lesný mužík dotváranie postavy z prírodnin Deň učiteľov výroba pozdravov Obrázky z cestovín a strukovín Prírodovedno-environmentálna Určovanie jarných kvetín a bylín a ich sušenie činnosť Pozorovanie jarných prác na záhrade a na poli, jarné kvety Domáce zvieratá a ich mláďatá, ochrana životného PEOV prostredia, znečisťovanie prírody odpadom z domácnosti Správne pomenovanie ovocných stromov Apríl mesiac lesov koláže Eko hry v lesoparku Vypestovanie zelenej dekorácie bylinky Voda nevyhnutná súčasť života Jarná brigáda čistenie okolia Telovýchovná oblasť výchovy Cviky so švihadlom, slalomový beh, chytačky

13 Loptové hry na ihrisku a v telocvični TVOV Turistické vychádzky Veľkonočný lov vajíčok Lúčne hry vijeme vence Orientácia v širšom okolí školy Dopravné značky znalosť, význam Orientácia v dopravných situáciách Orientačné hry v lesoparku Esteticko-výchovná oblasť Jarná lúka akvarel, temperové farby výchovy Zajace, kuriatka, sliepočky - koláž Návrh veľkonočnej pohľadnice voľná technika EVOV Kolektívna práca jar Hudobné hry s hádankami Klubový slávik súťaž v speve K4 hľadá talent súťaž v predvádzaní talentu detí Jarná víla koláže Servítková metóda tvorby obrázkov Hudobné nástroje výroba píšťalky Deň matiek moja mama rôzne techniky Môj obľúbený strom - maľovanie Počúvanie hudby rozprávková, relaxačná hudba Nácvik piesní podľa výberu, nácvik tančekov Spoločensko-vedná oblasť Marec mesiac knihy besedy, kvízy výchovy Vzťah k učiteľom a vychovávateľom úcta Čitateľský koberec čítanie z kníh (charakter. postáv) SVOV Burza kníh výmena kníh Majster slova Deň narcisov empatia k chorým Moje mesto mesto kde žijem vzťah k rodnému mestu Apríl mesiac lesov, sviatky jari Veľká noc tradície, zvyky Dni Košíc akcie mesta, Deň Zeme kreslenie na asfalt Odpočinková oblasť výchovy Odpočinok na koberci, relaxácia, dramatizácia bábkových hier, čítanie z detských časopisov, rozprávanie príhod Významné regionálne zaujímavosti ( jaskyne, povesti ), jazykové okienko, bystré hlavičky Rekreačná oblasť výchovy Vychádzky do prírody a okolia školy, námetové, pohybové, loptové, lúčne hry, hry s hračkami autami, bábikami, stavebnicami Vzdelávacia oblasť výchovy Odpis textov z tabule, čítanky, didaktické hry, kvízy, hlavolamy, práca s encyklopédiou, opakovanie učiva z dopoludňajšieho vyučovania

14 ..4 Leto jún, júl, august Námety a formy činností v priebehu leta: Prírodovedné vychádzky s cieľom poznať zmeny v prírode, poznávanie lúčnych kvetín, čítanie kníh o prírode, poučenie detí o bezpečnosti pri kúpaní a slnení, vyhodnotenie celoročných akcií, poučenie o bezpečnom správaní detí počas prázdnin, oslava,,dňa detí, výtvarná súťaž v kresbe na asfalt, prírodovedná hra,,lesné čarovanie, orientačné preteky dvojíc, pravidelné vychádzky do okolia a blízkej prírody, zber lesných plodov, zábavné odpoludnie s hodnotením celoročnej činnosti. Tabuľka 4: Prehľad činnosti pre. 4. ročník LETO Oblasti záujmové Pracovno-technická oblasť výchovy PTOV Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy PEOV Telovýchovná oblasť výchovy TVOV Esteticko-výchovná oblasť výchovy EVOV Námety pre náplň práce - obsahový štandard Skladačky z papiera origami Záložky, práca s textilom, vyšívanie obrúskov Letné motýle, kombinované techniky Leto - textilná koláž Práca s moduritom - modelovanie Moja ceruza práca s modelovacou hmotou More voda koláž z prírod. materiálov Slnečnica z papiera kombinované techniky Letná lúka koláž Ovocná dobrota úprava ovocia na stole Deň otcov upomienkové darčeky Pozorovanie motýľov, chrobákov a vtákov Určovanie stromov podľa kôry a listov Včela medonosná včelie produkty Zdravý životný štýl, pitný režim Určovanie kvetín, zber liečivých rastlín Aranžovanie poľných kvetov Výroba herbáru, ochrana pred bleskom Letné nebezpečenstvá v prírode, uštipnutie hmyzom Loptové hry, vychádzky do lesa Skákanie cez švihadlo Atletický trojboj beh, skok, hod Cvičenie rovnováhy v prírode Behaj, hľadaj, bež športovo branný deň Hudobno pohybové hry v prírode Štafetové zábavné hry Orientácia v prírode podľa prírodných znakov Príprava na prázdniny - poučenie o bezpečnosti pri hrách a športe Maľovanie plochých kamienkov a iných prírodnín Kreslenie v teréne krajina, kvetiny Kreslenie kriedou na asfalt

15 Trampské piesne Kamienkové nápady maľovanie na kamene Maľovanie na chodník Piesne z rozprávok, súťaž o najlepšieho speváka Hudobno pohybové hry na námety prírody Dúha maľovanie Zvieratká z odtlačkov rúk Veselé slniečko výroba rôzne techniky Čerešničky čerešne letný strom maľovanie Deti sveta výtv. súťaž Spoločensko- vedná oblasť Deň víťazstva nad fašizmom výchovyť Deň matiek, upevnenie vzťahu k materinskému jazyku, slušné vyjadrovanie SVOV Čím chcem byť povolania Úsmev jeho význam Mapa sveta poznávanie svetadielov Medzinárodný deň detí Deň otcov ako si uctiť svojho otca Pravidlá pre cyklistov v cestnej premávke Prevencia úrazov prvá pomoc Ako sa správať v prírode, na kúpalisku Odpočinková oblasť výchovy Odpočinok na koberci, v prírode, pokojné tvorivé hry Tematické hry s pravidlami, stolové a spoločenské hry Čítanie časopisov, kníh, rozprávanie vlastných zážitkov, príbehov, relaxačné cvičenia Rekreačná oblasť výchovy Denné vychádzky, pohybové hry vo voľnej prírode Súťaživé hry, chôdza, beh, loptové hry Štvorlístok pre šťastie nájdi šťastie v štvorlístku Hry v miestnosti, pohybové hry, námetové hry Konštruktívne hry, súťaže, kvízy, hádanky Vzdelávaciaoblasť výchovy Opakovanie učiva, didaktické hry, zdokonaľovanie techniky čítania a písania, rozvoj myslenia, precvičovanie pamäti

16 .6 Výchovné štandardy OBSAHOVÝ ŠTANDARD Vzdelávacia oblasť Gramatické a matematické cvičenie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Čítanie a reprodukcia textu, technika učenia Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Spoločensko-vedná oblasť Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku, vytváranie pozitívnej atmosféry Silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Naše mesto, jeho história a súčasnosť, Slovensko - moja vlasť Moja rodina, čo je domov, vlastné rozprávanie o rodine, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Práca s počítačom, komunikácia s internetom Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg Pracovno-technická oblasť Práca s rôznym materiálom, netradičné postupy, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti Sebaobsluha, poriadok na lavici, v oddelení, v šatni, v jedálni Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Esteticko-výchovná oblasť Úprava oddelenia, výroba ozdôb, úprava zovňajšku Nácvik piesní, básní a riekaniek Nácvik hudobno-pohybových hier Príprava kultúrnych programov k príležitosti sviatkov Počúvanie hudby, piesní, výstava výtvarných prác Kultúrne pamiatky v obci, ľudové zvyky, história a dnešok mesta Prírodovedno-environmentálna oblasť VÝKONOVÝ ŠTANDARD Samostatne písať úlohy Získavať nové poznatky a informácie Poznávať efektívne spôsoby učenia Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie Spolurozhodovať o živote a aktivitách v skupine Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Prejavovať hrdosť k vlasti. Vážiť si národné a regionálne tradície a úspechy Prejavovať úctu k rodičom a starším ľuďom, vážiť si rovesníkov Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Využívať všetky dostupné formy komunikácie Vypočuť si opačný názor Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky, kultúra stolovania Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Prejavovať pozitívny vzťah k estetickej úprave prostredia a svojej osoby Rozvíjať talent a špecifické schopnosti Naučiť sa spájať hudbu s pohybom Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu, vedieť vnímať krásu Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám

17 Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu Telovýchovná a športová oblasť Relaxačné cvičenie, skupinové hry, športové disciplíny Kolektívne loptové hry, vybíjaná, futbal, floorbal, cvičenie, prechádzky Štafetové hry, súťaže družstiev a jednotlivcov Telovýchovné chvíľky, hygiena rúk, vetranie Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, obliekanie podľa ročných období Poznať základné princípy ochrany životného prostredia Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia Relaxovať pravidelným pohybom a cvičením Rozvíjať športový talent a schopnosti Ovládať základné hygienické návyky Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu.7 Výchovné osnovy ŠKD Sú vypracované v jednotlivých oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah výchovnovzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích činností pre ročníky a všetky oddelenia na obdobie školského roka. Počet výchovno-vzdelávacích činností uvedený vo výchovnom programe je záväzný pre všetky vychovávateľky a nesmie byť nižší. Výchovné osnovy sú doplnené o metódy a formy práce, čo uľahčí prácu vychovávateľkám pri príprave na výchovno-vzdelávaciu činnosť VZDELÁVACIA OBLASŤ VÝCHOVY Výchovnovzdelávací cieľ Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Rozvíjať efektívne Spôsoby učenia sa Obsah Domáce úlohy Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Metódy Formy Individuálny prístup Motivácia Vysvetlenie Zábavné didaktické hry samostatná práca Motivácia Povzbudenie Motivačné hodnotenie I II III IV. 0 77

18 Získavať nové poznatky o informácie Rozvíjať získané poznatky Práca s informáciami a inými zdrojmi, čítanie s porozumením. Práca s encyklopédiou a slovníkom, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolami, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Aktivizácia Riešenie nových úloh Prezentácie Pozeranie filmov Súťaž Didaktické hry Hry SPOLOČENSKO VEDNÁ OBLASŤ VÝCHOVY Výchovnovzdelávací cieľ Spolurozhodovať o živote v skupine Vypočuť si opačný názor Využívať všetky dostupné formy komunikácie Obsah Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie klímy v oddelení, dodržiavanie Školského poriadku a Vnútorného poriadku ŠKD Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, vlastná prezentácia, aktívne počúvanie Práca s knihou, encyklopédiou, počítačom, komunikácia s internetom Metódy Formy Motivácia Aktivizácia Komunita Práca v skupine Akcia Školské kráľovstvo Tvorivé hry Vysvetlenie Komunita Tréning Vlastná práca Prezentácia Riešenie úloh I. 4 II. III. IV. Rozlišovať dodržiavanie a porušovanie práv a základných slobôd Práva dieťaťa, ľudské práva, povinnosti, diskriminácia, šikanovanie Vysvetlenie Komunita Situačná metóda

19 Prejavovať úctu ľuďom Prejavovať ohľaduplnosť k osobám s hanicapom Rozlišovať a porovnávať vzťahy v rodine Prejavovať úctu rodičom a rodine Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám Poznať a zachovávať tradície Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, ctiť si seba i každého človeka Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, životné pravidlo: nevysmievať sa Deľba práce v rodine, moja pomoc v rodine Moja rodina, čo je domov, vlastné žážitky, rozprávanie o domove Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, moje mesto Tradície, Vianoce, Veľká Noc, Fašiangy Komunikácia, gestá, slang, vulgarizmy Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, stolovanie akcia Deň Matiek Komunita Vysvetlenie Hry na vciťovanie Rozprávka Komunita Inscenačná metóda Komunita Kreatívne písanie Vysvetlenie Prezentácia Skupinová práca Komunita Akcia Karneval Akcia Vianočná besiedka Vysvetlenie Braisntorming Vysvetlenie Tréning Inscenačná metóda Výchovnovzdelávací cieľ PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY Obsah Metódy Formy I. II. III. IV. Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Vysvetlenie Motivácia Tréning Hodnotenie

20 Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele Rozumieť významu osobne zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržiavanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase: minulosť, prítomnosť, budúcnosť Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení Individuálny prístup Motivácia Povzbudenie Rozhovor Hranie rolí Sociálne hry Hry na sebapresadzovanie Vychádzka Exkurzia Individuálny prístup Rozhovor Vysvetlenie Hodnotenie Vlastná práca Individuálny prístup Motivácia Spoločné podujatia Súťaž Individuálny prístup Povzbudenie Vysvetlenie Aktivizácia Tvorivá dielňa Vlastná práca Výstava prác Vysvetlenie Brainstorming Tvorivá dielňa Kooperačné hry Prezentácia

21 PRÍRODNOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ VÝCHOVY Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy Formy I. II. III. IV. životného prostredia Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Poznať základné princípy zdravého životného štýlu Vyjadriť význam ochrany životného prostredia Pomenovať rieky a pohoria, ktoré sa nachádzajú v meste a okolí Rozlišovať vtákov podľa vzhľadu a spevu, pomenovať pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu a jeho využitie, zber prírodnín Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce a odpočinku, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období Pravidlá správania sa V prírode, Vianoce, Vianočný stromček Rieky a pohoria v lokalite Pozorovanie príletu vtáctva, hniezdenie, boj proti hmyzu, poz- Vychádzka Individuálny prístup Exkurzia Motivácia Súťaž Prezentácia Film Beseda s lekárom Vysvetlenie Dramatizácia Rozprávka Beseda s lekárom Súťaž Vysvetlenie Ekologická hra Rozprávka Vychádzka Projekt Kvíz Výtvarné zobraz Vychádzka Práca s encyklopédiou Rozprávka

22 hmyz, uvedomiť si význam niektorých druhov hmyzu Rešpektovať základné princípy ochrany životného prostredia Poznať základné druhy liečivých rastlín Uplatniť manuálne zručnosti a vedomosti o ochrane prírody pri zhotovení modelu Poznať základné princípy Správania sa v prírode Počas búrky Pomenovať niektoré druhy zeleniny a ovocia, poznať ich význam vo výžive človeka návanie škodlivých a užitočných bežných druhov hmyzu (včela, osa, čmeliak, mravec), činnosť včiel - význam Význam lesa pre človeka, vypaľovanie trávy, zakladanie ohňa Zber liečivých rastlín, zakladanie herbára Zhotovenie modelu z odpadového materiálu Prírodné úkazy, búrka, blesk, hrom, ozón Ovocie, zelenina, správna výživa Ekologické hry Vychádzka Film Samostatná práca Samostatná práca Rozhovor Súťaž - kvíz

23 Výchovnovzdelávací cieľ ESTETICKO VÝCHOVNÁ OBLASŤ VÝCHOVY Obsah Metódy Formy I. II. III. IV. Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Rozvíjať základy vzťahu k umeniu Rozvíjať talent a špecifické schopnosti Rozvíjať základy tvorivých schopnosti a zručnosti Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Návšteva kina, galérie, múzea, kultúrnych pamiatok v meste a regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, mestské noviny, história Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajška Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce Tematická vychádzka,pozorovanie, audio nahrávka, rozprávka, vlastná skúsenosť Vysvetlenie Výtvarná práca Projekt Výstava prác Súťaž vychádzka Ukážka Film Motivácia Povzbudenie Výstava prác Súťaž Vlastná práca Povzbudenie Skupinová práca Prezentácia Výstava prác Povzbudenie Brrainstorming Aktivizácia Motivácia Povzbudenie Aktivizácia Dramatizácia Besiedka Vychádzka Ilustrácia zážitku Skupinová práca

24 TELOVÝCHOVNÁ OBLASŤ VÝCHOVY Výchovnovzdelávací cieľ Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia Rozvíjať športový talent a schopnosti Obsah Prechádzka, tréning, cvičenie v telocvični, kolektívne športové hry, vychádzka Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny, a hry Záujmová činnosť, futbal, basketbal, vybíjaná, hry Metódy Formy Individuálny prístup Motivácia Povzbudenie Aktivizácia tréning Vysvetlenie Film Beseda s odborníkom Výtvarné stvárnenie zážitku Súťaž Vysvetlenie Povzbudenie Aktivizácia Pochvala Tréning Motivácia Povzbudenie Súťaž I. 4 4 II. 4 4 III. 4 IV. 4.8 Kľúčové kompetencie Dlhodobý proces, súhrn vedomostí, schopností, zručností a postojov, ktoré deti získavajú v priebehu niekoľkoročnej dochádzky do ŠKD. Prelínajú sa všetkými činnosťami záujmového vzdelávania..8. Kompetencie k učeniu učí sa s chuťou, dokončuje prácu, kladie si otázky a hľadá na ne odpoveď, získane vedomosti dáva do súvislosti, uplatňuje v praktických situáciách a ďalšom učení. Vyberá efektívne a vhodné spôsoby a metódy v prípravách na vyučovanie. Učivo si osvojuje hravou a nenásilnou formou. Vyhľadáva a triedi informácie a na základe ich pochopenia a prepojenia sa snaží ich efektívne využívať. Samostatne pozoruje a experimentuje, získane výsledky porovnáva. Poznáva zmysel a cieľ učenia, posudzuje vlastný pokrok, učí sa kriticky hodnotiť výsledky svojho učenia.

25 .8. Kompetencie k riešeniu problémov všíma si dianie okolo, snaží sa riešiť situácie, pri ich riešení využíva logické, matematické a empirické postupy, chápe, že vyhýbanie sa riešení nevedie k cieľu, začaté činnosti dokončuje. Vyhľadáva informácie vhodné k riešeniu problémov, nachádza ich zhodné, podobné a odlišné znaky, využíva získané vedomosti a zručnosti k objavovaniu rôznych variantov riešenia, nenecháva sa odradiť prípadným neúspechom a vytrvalo hľadá konečné riešenia problémov. Prakticky overuje správnosť riešení problémov a osvedčené postupy aplikuje pri riešení obdobných alebo nových problémových situácii, sleduje vlastný pokrok pri zdolávaní problémov. Kriticky premýšľa, robí uvážené rozhodnutia, učí sa obhájiť a uvedomovať si zodpovednosť za svoje rozhodnutie a výsledky svojich činov zhodnotiť..8. Kompetencie komunikatívne ovláda reč, vyjadruje myšlienky, otázky, odpovede a odpoveď vhodne formuluje vetami, komunikuje bez zábran a kultivovane s dospelými aj vrstovníkmi. Načúva rozprávaniu ľudí, porozumie im, vhodne na nich reaguje, účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje. Využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú komunikáciu s okolitým svetom..8.4 Kompetencie sociálne a personálne samostatne rozhoduje o svojich činnostiach, uvedomuje si, že za ne zodpovedá a nesie dôsledky, prejavuje ohľaduplnosť, citlivosť, rozpozná nevhodné správanie, nespravodlivosť, agresivitu, zámerne ubližovanie, spolupracuje v skupine, dokáže sa presadiť i podriadiť - prijať kompromis, rešpektuje iných, je tolerantný k odlišnostiam medzi ľuďmi..8. Kompetencie občianske učí sa plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť, odhaduje riziká svojich nápadov, zodpovedne pristupuje k úlohám a povinnostiam, uvedomuje si práva svoje i druhých, správa sa zodpovedne s ohľadom na zdravé a bezpečné prostredie, dbá na osobné zdravie, učí sa rešpektovať, chrániť a oceniť naše tradície a kultúrne i historické dedičstvo, učí sa chápať základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy, rešpektovať požiadavky na kvalitné životné prostredie, rozhodovať sa v záujme podpory a ochrany zdravia a trvale udržateľného rozvoja spoločnosti..8.6 Kompetencie pracovné žiak používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje vymedzené pravidlá, učí sa plniť povinnosti a záväzky, adaptovať sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky, učí sa pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany zdravia svojho i zdravia iných, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt, učí sa využívať znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoja a svojej prípravy na budúcnosť.

26 .8.7 Kompetencie k tráveniu voľného času orientuje sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času, vie si vybrať záujmové činnosti, rozvíja svoje záujmy v organizovaných skupinách i individuálnych činnostiach, dokáže odmietnuť nevhodnú ponuku voľného času..9 Prierezové témy.9. OSV Osobnostná sociálna výchova.9.. Osobnostný rozvoj cvičenie zmyslového vnímania, pozornosti a sústredenia, cvičenie zručnosti zapamätania, riešenia problémov; znalostí pre učenie zmysluplné trávenie voľného času, možnosť výberu podľa svojho záujmu, možnosť voľby poznanie seba samého a uplatnenie sa v skupine, čo o sebe viem ja a čo si o mne myslia iní, ja a moje správanie, temperament, postoje, hodnoty; moje učenie; moje vzťahy k iným ľuďom, chápanie vzťahov medzi ľuďmi, porozumenie ostatným, zásady ľudského súžitia, umenie ako prostriedok komunikácie, rozvoj vzťahov medzi žiakmi, rozvoj komunikačných znalostí, uvedomenie si hodnôt rôznosti ľudí a kultúr, mravy, etika, spolupráca zodpovednosť za svoje správanie, sebakontrola, sebaovládanie, vyberať bezpečné miesta pre hry, neničiť hračky a hry, organizácia vlastného času, dokončovať začatú prácu, vnímať nespravodlivosť, agresivitu, šikanovanie, dokázať sa brániť, dokázať sa presadiť i podriadiť, prijať kompromis, rešpektovať iných výchova k zdravému životnému štýlu (správne stravovacie návyky, pitný režim, hygienické návyky, zodpovednosť za poriadok a svoje veci), zodpovednosť za svoju osobu a svoje zdravie, rozpoznať nebezpečenstvo, dobrá organizácia času, zvládať stresové situácie, predchádzať stresom, hľadať pomoc pri problémoch, formulovať ťažkosti a spoločne hľadať riešenia, vyrovnávať sa s nedostatkami a neúspechmi, hľadať spôsob nápravy, riešiť životné situácie (nemám sa s kým hrať, nemám kamarátov, nechcú ma do skupiny) pružnosť nápadov, originalita, schopnosť vidieť veci inak, rozvoj citov, tvorivosti v medziľudských vzťahoch, tvorivé hry, príležitosti pri hrách, nechať deti organizovať rôzne činnosti, realizovať sa pri výzdobe ŠKD, plánovať činnosti v ŠKD.9.. Sociálny rozvoj vzájomné poznávanie detí, podobnosť a odlišnosť ľudí, rozdiely v myslení a jednaní, zachovávať kľud a rozvahu, nezmätkovať poznávanie ľudí, formovanie životných postojov; úcta, porozumenie, tolerancia, schopnosť a ochota pomôcť, prevencia sociálne patologických javov (drogy, alkohol, fajčenie, delikvencia, virtuálne drogy, šikanovanie, vandalizmus, násilne správanie, rasizmus), podobnosť a odlišnosť ľudí, vzťahy a naše ŠKD posilňovanie komunikačných schopností, reč tela, zvukov a slov kultivácia slovného i mimoslovného prejavu, rozvíjanie slovnej zásoby, správna výslovnosť; schopnosť vyjadriť sa, požiadať o pomoc, o radu, schopnosť formulovať myšlienky, oznámenie, otázky i odpovede, komunikovať bez hanby s vrstovníkmi i dospelými, viesť dialóg, pravda a lož, schopnosť načúvať, pozdrav, prosba, poďakovanie, ospravedlnenie, vysvetľovanie, žiadosť schopnosť odstúpiť od vlastného nápadu a podriadiť sa, rozvíjať cudziu myšlienku, pozitívne myslenie, kladné riešenie konfliktov, zvládnutie súťaženia, prehry, konkurencie

27 .9.. Morálny rozvoj rôzne typy problémov a sociálnych úloh a ich riešenie; dôveryhodnosť, pravdovravnosť a morálne kvality, objektívne hodnotiť svoje jednanie a prijímať dôsledky svojho správania, získavať potrebné vedomosti, schopnosti a postoje vedieť hodnotiť správanie svoje i ostatných, neočakávať protislužbu, rešpektovať druhých, byť spravodlivý, zodpovedný, spoľahlivý.9. VDO Výchova demokratického občana rodina, škola, školský klub detí, obec, štát; princípy demokracie, príbuzenské vzťahy, vzťahy medzi deťmi, súžitie, pravidlá slušného správania; pochopiť význam pravidiel, poriadku, práv, rozvoj kritického myslenia, disciplinovanosti a sebakritiky základne ľudské práva a práva dieťaťa, oslovovanie krstným menom medzi deťmi, komunikácia a spolupráca; rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, občianske postoje a správanie v spoločnosti, základné spoločenské pravidlá, práva a povinnosti občana v demokratickej spoločnosti demokraticky rozhodovať medzi deťmi, možnosť voľby plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť; odhadovať riziká svojich nápadov, zodpovednosť; uvedomiť si svoje práva a práva druhých, spravodlivosť, poriadok, morálka.9. EGS Výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach rodinné príbehy, regionálne povesti a báje, zážitky a skúsenosti z iných krajín, život detí v cudzích štátoch, naši susedia, prekonávanie stereotypov a predsudkov, vážiť si kultúrneho a historického dedičstva, uznávanie tradičných európskych hodnôt, rešpektovanie národnej identity naša vlasť a Európa, Európa a svet, štátne a európske symboly zoznamovať sa so životom a zaujímavosťami z iných krajín; zážitky z ciest do zahraničia, rozprávanie z dovoleniek, vnímanie historických udalostí, ktoré ovplyvnili Európu a svet Európska únia a riešenie problémov detí a mládeže; voliť si reálne ciele a rozložiť si prácu do časových úsekov, podpora tvorivosti, zodpovednosti, organizácie práce v kolektíve.9.4 MKV Multi kultúrna výchova jedinečnosť každého človeka, človek ako súčasť etnika, rešpektovanie zvláštností rôznych etník (v škole, v obci, v štáte) spolupráca, tolerancia, solidarita, slušné správanie bez ohľadu na kultúrnu, sociálnu, náboženskú, záujmovú alebo generačnú príslušnosť stmeľovanie kolektívu triedy rovnocennosť všetkých etnických skupín a kultúr, postavenie národnostných menšín, odlišné myslenie a vnímanie sveta špecifické rysy jazykov, ich rovnocennosť a vzájomné obohacovanie, potreba ovládať cudzie jazyky ako nástroj dorozumenia a celoživotného vzdelávania odstránenie diskriminácie a predsudkov, ľudské práva; rozvoj zmyslov pre solidaritu, spravodlivosť a toleranciu, kladný vzťah k menšinám

28 .9. ENV Environmentálna výchova využívanie prírody k relaxácii, k hrám, k športovaniu, poznávanie prírody a jej ochrana, les, pole, vodné zdroje, more a tropický dažďový prales, ľudské sídlo mesto dedina; kultúrna krajina voda, ovzdušie a pôda, ochrana a čo môžeme urobiť my (pitná voda, ohrozovanie ovzdušia a klimatické zmeny, poľnohospodárstvo zdroj výživy); ochrana biologických druhov, šetrenie energiami, surovinové a energetické prírodné zdroje životné prostredie a poľnohospodárstvo, životné prostredie a doprava, životné prostredie a priemysel; odpady a hospodárenie s odpadmi; ochrana prírody a kultúrnych pamiatok; zmeny v krajine; Deň Zeme naša obec, zmeny v prírode, ochrana prírodných zdrojov, odpady, kultúra; náš životný štýl, aktuálny ekologický problém a jeho riešenie; prostredie a zdravie, nerovnomernosť života na Zemi.9.6 MEDV: Mediálna výchova.9.6. Tematické okruhy receptívnych činností pestovanie kritického prístupu k reklame, nenechať sa ovplyvniť; hľadanie základného obsahu v texte, v správach rôzne typy oznamov, rozdiel medzi reklamou a pravdivou správou, mediálnym oznamom a realitou rozdielne správy, texty pre deti, dospievajúci a dospelí; správy pre rôzne časopisy a noviny rozvoj schopnosti mať a vyjadriť svoj názor, nenechať sa ovplyvňovať vplyv médií na život a správanie človeka a spoločnosti, úloha filmu, televízie v živote jednotlivca, rodiny, spoločnosti.9.6. Tematické okruhy produktívnych činností správne vyjadrovanie, vhodné oznámenie, tvorba mediálneho oznamu (o akciách pripravovaných školským klubom detí) vytváranie správ v skupinách podľa veku, komunikácie a spolupráca v kolektíve, rozdelenie úloh 6 Auto evaluácia a ďalšie vzdelávanie Cieľom evaluácie vrátane hodnotenia je overovať a zlepšovať kvalitu všetkých činností v ŠKD vrátane ich podmienok. 6. Vnútorná evaluácia priebežné seba hodnotenie práce vychovávateliek hodnotenie výchovnej práce ŠKD vedením školy hodnotenie výchovnej práce ŠKD triednymi učiteľkami - vzájomná spolupráca, prehľad rozvoja detí

29 hodnotenie atmosféry ŠKD hodnotenie realizácie VP 6. Vonkajšia evaluácia spätná väzba zo získaných informácií od rodičov a detí hodnotenie zriaďovateľa a školskej inšpekcie hodnotenie verejnosti podľa prezentácie výsledkov ŠKD 6. Evaluácia práce školského klubu detí a jeho VP sa zaoberá činnosťou klubu detí ako špecifického školského zariadenia prácou jednotlivých oddelení klubu kvalita a efektivita pôsobením činností a vychovávateliek na jednotlivé deti personálnym stavom školského klubu detí a úrovňou ďalšieho vzdelávania vychovávateliek (samo štúdium) stavom materiálnych podmienok (kvalita pracovného prostredia, vybavenie nábytkom, pomôckami atď.) zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia 6.4 Techniky evaluácie a hodnotenia priebežne denné hodnotenie toho, čo sa podarilo, čo nie a hľadanie príčin kolegiálny rozhovor na pedagogických či pracovných poradách neformálne rozprávanie o činnostiach v ŠKD, o zverených deťoch spätná väzba bezprostredných reakcií detí spätná väzba - záujem rodičov o činnosti v školskom klube verejná prezentácia výsledkov činnosti klubu (výstavky prác, verejné vystúpenia detí ) pozorovanie detí, rozhovory s deťmi a rodičmi testovanie, ako si deti poradia so zadanými úlohami kontrola vedením školy (hospitácie, pozorovanie, kontrola dokumentácie ŠKD vedením, diskusie na poradách ŠKD) každoročné písomné zhodnotenie vlastnej práce ŠKD - prikladá sa k výročnej správe školy prezentácie ŠKD prostredníctvom fotodokumentácie a videonahrávok z akcií ŠKD 6. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Ďalšie vzdelávanie sa riadi podmienkami požiadaviek na vzdelávanie podľa programu Regionálneho Metodického Centra v Košiciach na školský rok 04/0 podľa metodického úseku pri stredisku služieb školám v Košiciach a podľa ďalších certifikovaných vzdelávacích inštitúcií v zmysle plánu školy

30 7 Vnútorný poriadok školského klubu detí 7. Základné ustanovenie Poriadok ŠKD vychádza z príslušného ustanovenia zák. č. 4/008 Z.z., 4 z.z. O záujmovom vzdelávaní. Smernica je súčasťou organizačného poriadku školy. Určuje pravidlá prevádzky, stanovuje režim dňa ŠKD, je záväzný pre pedagogických pracovníkov a má informačnú funkciu pre rodičov. Oboznámenie rodičov s týmto poriadkom prevedú vychovávateľky ŠKD pri zápise detí do ŠKD. Poriadok ŠKD je platný pre všetky prihlásené deti do ŠKD. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku. Žiaci sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok, najneskôr do 0. 6.príslušného škol. roku na základe písomnej žiadosti podanej zíkonnými zástupcami. Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy dni pred ukončením mesiaca. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátanie poplatku. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže Magistrát mesta Košice rozhodnúť o znížení resp. o odpustí poplatku na úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí. Činnosť ŠKD je určená predovšetkým pre žiakov.stupňa ZŠ. ŠKD je umiestená v budove ZŠ Krosnianska 4, Košice. Poriadok vstupuje do platnosti Poslanie ŠKD ŠKD tvorí v dňoch školského vyučovania medzistupeň medzi výučbou v škole a výchovou v rodine. ŠKD nie je pokračovaním školského vyučovania, má svoje špecifiká, ktoré ju odlišujú od školského vyučovania. Hlavným poslaním ŠKD je zabezpečenie záujmovej činnosti, odpočinkovej a rekreačnej činnosti žiakov. Činnosť ŠKD je zameraná na aktívne využitie voľného času detí a vychádza z požiadaviek pedagogiky voľného času detí /ponuka alternatív, aktivít, hier/. Dôležitá je požiadavka dobrovoľnosti. 7. Prihlasovanie a odhlasovanie detí V ŠKD je určená vedúca vychovávateľka, ktorá zaisťuje prihlasovanie a odhlasovanie žiakov. Vedúca vychovávateľka predkladá informácie rodičom, vybavuje námety a sťažnosti. O zaradení detí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, 065 33 Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ, Levická 903,Vráble Motto: Výchova

Více

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 SEPTEMBER 2012 IX. Spoločensko-vedná Organizácia žiakov, režim dňa, povinnosti služby, príchod a odchod žiakov, pozdrav, oslovenie, správanie

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, 907 01 Myjava Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 1 Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 v Myjave Predkladateľ:

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s

Více

Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014

Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014 Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Miroslava Slatinská ČINNOSŤ ODPOČINKOVÁ A REKREAČNÁ September jún Odpočinková činnosť omaľovanky, voľné rozhovory,

Více

Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013

Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013 Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/201 Mesiac Oblasť Obsah/téma Počet hodín September - Vitaj medzi nami - Moja súčasť koruny - Vitamínikovia A,B,C,D - Hádaj čo je tam? - Jeseň

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky

Více

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY Mesiac Moji noví kamaráti (mená, značky, režim dňa...) IX. Vítame vás v MŠ Ja a moja rodina (členovia rodiny, rozdiely doma a v MŠ..) Kto sa o nás postará (profesie,

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Inovačné formy spolupráce

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany Príloha 2 Vnútroškolská kontrola sa zameriava hlavne na tieto oblasti: plnenie základných pracovných povinností, pokynov, dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej, plnenie inovovaného

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

Plán práce výchovného poradcu

Plán práce výchovného poradcu Plán práce výchovného poradcu Školský rok: 2014/2015 Mgr. Marcela Hlbočanová Výchovný poradca pracuje podľa ročného harmonogramu práce, ktorý obsahuje trvalé a terminované úlohy. Trvalé úlohy 1. Vychádzať

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 August 2011 Rozdelenie žiakov do jednotlivých oddelení v školskom

Více

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3 VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne 26.8.2013

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD Plán práce ŠKD obsahuje: 1. Organizácia práce 2. Pedagogická dokumentácia 3. Cieľ výchovnej činnosti 4. Všeobecné

Více

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, 080 01 Prešov Výchovný program školského klubu pre deti Forma výchovy a vzdelávania

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Charakteristika prierezovej témy: Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne

Více

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Názov dokumentu Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Forma výchovy a vzdelávania Mimoškolská Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum schválenia

Více

Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí

Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí CELOROČNÝ PLÁN výchovnej činnosti v školskom roku 2016/2017 Plán práce výchovnej činnosti ŠKD je v súlade s plánom práce školy v školskom roku 2016/2017

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

Zaspievajme si hudobná zložka. Mgr. Marta Bedriová

Zaspievajme si hudobná zložka. Mgr. Marta Bedriová Zaspievajme si hudobná zložka Mgr. Marta Bedriová Silný výraz, energia, spontaneita príznaky rómskej hudby Ciele projektu Podporiť záujem o záujmovú činnosť, ktorá napomáha rozvíjať hudobný talent a uvedomovať

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, 054 01 LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Forma výchovy a vzdelávania Popoludňajšia Výchovný jazyk Slovenský Druh

Více

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, 014 01 BYTČA Školský výchovný program pre ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNOU V BYTČI

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Učebné osnovy z predmetu Svet práce Charakteristika učebného predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie

Více

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Prerokované : Prerokované : na Pedagogickej rade v Rade školy pri ZŠ Holíčska 50, ZŠ Holíčska 50,

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina oravskaszs@gmail.com, www.sukrzsza.sk, č.t. 041/5683006 VÝCHOVNÝ PROGRAM Súkromného

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Dátum Názov tematickej oblasti výchovy Cieľ výchovno-vzdelávacej aktivity Obsah (názov výchovno-vzdelávacej Spoločensko-vedná (SVOV) Slávnostné

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice Základná škola, Polianska 1, Košice Školský klub detí Výchovný program H hra radosť A aktivita D dobrovoľnosť V voľnosť A asertívnosť N nápaditosť Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná Výchovný jazyk:

Více

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 September: Nočníkové trampoty. Ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ? Čo by malo dieťa vedieť v 4-5 roku života. Spolupráca s

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více