Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti oftalmologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti oftalmologie"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Bc. Markéta Gábová Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti oftalmologie Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. 2015

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autora práce

3 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé práce PhDr. Taťáně Juříčkové, Ph.D. za rady při psaní mé diplomové práce a její vstřícný přístup. Poděkování taktéž patří paní MUDr. Teraeze Vašutové Jestřábové, jež mi umožnila cenné konzultace ohledně odborné terminologie.

4 OBSAH ÚVOD... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD DO PROBLEMATIKY GLAUKOMU Glaukom Historie glaukomu Epidemiologie glaukomu Klasifikace glaukomu VYMEZENÍ ODBORNÉHO STYLU II. 2.1 Odborný styl Faktory konstituující odborné projevy Obecné a specifické rysy odborného stylu Klasifikace textů v rámci odborného stylu Stylová norma textů odborného zaměření Přklad odborného textu PRAKTICKÁ ČÁST.22 3 VLASTNÍ PŘEKLAD LINGVISTICKÁ ANALÝZA PŘEKLÁDANÉHO TEXTU Analýza lexikálního materiálu z hlediska tematického Analýza lexikálního materiálu z hlediska slovnědruhového Substantiva Rozdíly v gramatické kategorii jmenného rodu mezi ruštinou a češtinou Eponyma Adjektiva Víceslovná terminologická spojení utvořená pomocí adjektiv Odvozená adjektiva Složená adjektiva Verba Přídavná jména slovesná a přechodníky Multiverbizace Verba z hlediska slovotvorby Lingvistická analýza z hlediska slovotvorného Derivace... 75

5 4.3.2 Kompozice Abreviace Analýza lexikálního materiálu z hlediska provenienčního TRANSLATOLOGICKÁ ANALÝZA VÝCHOZÍHO TEXTU Lexikální transformace Transkripce Kalkování Konkretizace Generalizace Redukce Gramatické transformace Syntaktické kondenzace Změna gramatického statusu větných konstrukcí Záměna slovních druhů (transpozice) Větně členské záměny Záměna slovních tvarů Záměna multiverbizačních pojmenování univerbizačními Slovosledné transformace Lexikálně-gramatické transformace ZÁVĚR РЕЗЮМЕ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK

6 ÚVOD Tato magisterská diplomová práce nese název "Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti oftalmologie". Existuje celá řada očních onemocnění, proto jsme se v diplomové práci zaměřili na jeden z typů a to na glaukom, který je více známý pod lidovým názvem zelený zákal. Toto téma bylo vybráno hlavně ze dvou důvodů. Jeden z důvodu byl, že i v naší rodinné anamnéze se vyskytuje glaukom, druhým důvodem bylo neustále se zvyšující počet nemocných tímto onemocněním. V současné době se v České republice s glaukomem léčí přibližně 343 tisíc obyvatel, což představuje zhruba 3, 3 % z celkového počtu obyvatel. Počet lidí trpících glaukomem je ve skutečnosti mnohem vyšší, jelikož se glaukom v počátečních stádiích projevuje bez příznaků, mnoho lidí ani neví, že ho mají. Diplomová práce si klade za cíl provést lingvistickou analýzu odborné terminologie o glaukomu, převést výchozí ruský odborný text do cílového, v našem případě do českého jazyka tak, aby byl pro čtenáře srozumitelný a přeložený text posléze podrobit translatologiské analýze. Proto, abychom vytvořili adekvátní, srozumitelný a plně funkční překlad bylo nutné si nejprve odbornou terminologii nastudovat z odborné literatury jak v českém, tak i ruském jazyce. K tomu nám posloužily publikace jako: Glaukom, Glaukom minimum pro praxi nebo Глаукома и катаракта: лечение и профилактика, která je na internetu online. Dále bylo třeba při překladu odbornou terminologii konzultovat se specialistou z daného oboru. Výchozí ruský text, jehož autorem je oftalmolog Е. Н. Удодов, byl vybrán z ruské webové stránky ВСЕ О ГЛАЗАХ. Výchozí text je smyslově rozdělen do šesti větších okruhů. První okruh se týká popisu, co je glaukom a jeho typům, druhý nám popisuje symptomy glaukomu. Další pak vysvětluje diagnostiku glaukomu, čtvrtou větší smyslovou podkapitolu tvoří metody léčby glaukomu, která se dá rozdělit ještě na medikamentózní a chirurgickou léčbu. Poslední dva smyslové okruhy se věnují lidovým způsobům léčby tohoto onemocnění a šestý, poslední je věnován rizikových faktorům, které mohou glaukom způsobit. Magisterská diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. První kapitola teoretické části nás seznamuje s nemocí zvanou glaukom, s lidovým názvem tohoto onemocnění a jeho vysvětlením. Dále je krátce zmíněno několik důležitých informací z historie glaukomu. V první kapitole je dále zmiňována 6

7 epidemiologie glaukomu a klasifikace glaukomu, která není nijak jednoduchá. Druhá kapitola teoretické části se zabývá vymezením odborného funkčního stylu, faktorům konstituující odborné projevy, obecným a specifickým rysům, klasifikaci textů v rámci odborného stylu a stylové normě textů odborného zaměření. V závěrečné části teoretické části je zmiňován překlad odborného textu a překladatelské postupy. Teoretická část se především opírá o odbornou literaturu Čechové, Chloupka, Žváčka, Hrdličky a Vysloužilové. Po teoretické části následuje samotný překlad ruského odborného textu o glaukomu. Pro lepší v něm orientaci je text překládán po odstavcích či kratších úsecích, kdy nejprve následuje ruský originál a pod ním pak překlad do češtiny. Po vlastním překladu odborného textu následuje lingvistická analýza výchozího textu. Odborná terminologie z výchozího textu je analyzována z hlediska tematického, slovnědruhového, slovotvorného a z hlediska provenienčního. Poslední částí této magisterské diplomové práce je translatologická analýza překládaného textu. Tato část se zabývá překladovými transformacemi, které byly použity při překladu našeho výchozího textu. Transformace jsme rozdělily na gramatické, lexikální a lexikálně-gramatické. Vždy jsou k jednotlivým transformacím uvedeny konkrétní příklady z textu překladu. 7

8 I. Teoretická část 8

9 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY GLAUKOMU 1.1 Glaukom Termín glaukom není vždy interpretován stejně. Někdy se pod pojmem glaukom rozumí skupina klinicky odlišných očních chorob, charakterizovaných zvýšeným nitroočním tlakem a následnými patologickými změnami na vnitřních strukturách oka, jindy se glaukom definuje jako stav, při kterém dochází k poškození zrakového nervu a ztrátě zraku. Glaukom je multifaktoriální onemocnění, jehož důležitým rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak. Primárních příčin zvýšení nitroočního tlaku a vzniku glaukomu může být mnoho. Od infekce, přes poruchu regulace produkce nitrooční tekutiny až po ucpání odtokových kanálků. Zvýšený nitrooční tlak může, ale nemusí být jediná příčina vzniku glaukomu, protože se případy tohoto onemocnění vyskytly i u lidí s normální hodnotou nitroočního tlaku. Glaukom je lidově označován jako zelený zákal. Toto označení je ovšem poněkud zavádějící. Podstatou onemocnění totiž není zkalení žádné struktury uvnitř oka. Název zelený zákal se vžil v minulosti, kdy se pokročilý, neléčený glaukomem projevoval šedivě zamlženou oční rohovkou a současně bledou duhovku, což dohromady celému oku dávalo slabě zelený nádech. Zelenému zákalu neboli glaukomu se také přezdívá "tichý zloděj zraku", protože se může rozvíjet asymptomaticky. Pacient může ztratit až 40 % zraku, aniž by to zpozoroval. Proto jsou pravidelná vyšetření očí u oftalmologa zásadní k zachycení glaukomu a k předcházení nezvratných změn. Prvním příznakem často bývá pomalá ztráta periferního vidění, která může zůstat bez povšimnutí až do významné ztráty zraku. 1.2 Historie glaukomu Název glaukom pochází z řeckého slova glaukozis, které v překladu znamená nazelenalá barva moře. Tento název se začal užívat v minulosti. Oko mělo po pokročilém, neléčeném glaukomu nazelenalý nádech. S termínem glaukom se poprvé setkáváme z dob Hippokratových. Již na přelomu letopočtu Celsus a Rufus používali oční kapky obsahující opium k tlumení bolesti u akutního glaukomového záchvatu. 9

10 Roku 1622 brit Richard Banister asi jako první zjistil, že hlavním příznakem glaukomu je vysoký nitrooční tlak. Tento poznatek potvrdil roku 1830 skot William Mackenzie a dočasně ulevil nemocným s glaukomovým záchvatem punkcí oka. Jako první se o možnosti pozorovat oční pozadí zmínil roku 1823 světoznámý český přírodovědec, fyzik a anatom Jan Evangelista Purkyně. Díky stále dokonalejším přístrojům bylo možné přesnější měření nitroočního tlaku. Zásadní zlom v očním lékařství nastal roku 1850, kdy Herman Helmholz předvedl svůj nový objev - oftalmoskop. Tento objev přinesl zásadní obrat v očním lékařství. Díky oftalmoskopu bylo možno pozorovat terč zrakového nervu, jehož postižení je podstatou glaukomu. Roku 1855 Albrecht von Graefe, který původně považoval změny terče zrakového nervu za otok, správně usoudil, že jde o vyhloubení (exkavaci) zrakového nervu. Jako první také provedl roku 1857 protiglaukomovou operaci - iridektomii. Zásadní obrat v rozdělení glaukomu nastal objevením gonioskopické čočky roku 1920 Koeppem. Čočka umožnila pozorovat úhel mezi rohovkou a duhovkou a sledovat jeho stav. Tím bylo možné rozdělit glaukom na s uzavřeným úhlem a zavřeným a podle toho následně určovat léčbu. Chomutovský rodák Hans Goldmann vyvinul apelační tonometr, trojbokou goniočočku a perimetr a možností statické perimetrie. V posledních desetiletích se výrazně prohloubily poznatky o glaukomu. Zavedení operačního mikroskopu a mikrochirurgické techniky se podstatně zlepšily výsledky operativní léčby glaukomu. Bylo také zavedeno mnoho operačních metod, například laserová léčba glaukomu. I když mnoho poznatků nás ještě čeká, již dnes mají nemocní glaukomem mnohem lepší vyhlídky, že vidění zůstane zachováno, než před 50 lety. 1.3 Epidemiologie glaukomu Glaukom je podle světové zdravotnické organizace (WHO) druhou nejčastější příčinou slepoty a v celosvětovém měřítku tvoří 13 %. Odhaduje se, že v současné době na světě trpí glaukomem s otevřeným a uzavřeným úhlem zhruba 66,8 milionů lidí. Očekává se, že v roce 2020 bude nárůst na 79,6 miliónu. V procentech glaukomovým onemocněním trpí 1,5-2 % populace nad 40 let, s přibývajícím věkem výskyt glaukomu stoupá až na 3,5 % u osob nad 75 let. Avšak některé typy glaukomů jsou typické především pro mladší generace, a proto se glaukom stal celospolečenským problémem. V rozvinutých zemích si je svého onemocnění vědoma méně než polovina všech postižených lidí. Z celkového počtu lidí, kterým byl diagnostikován glaukom, přibližně 8,4 miliónů má úplnou ztrátu 10

11 zraku v důsledku glaukomu. Můžeme očekávat, že toto číslo stoupne do roku 2020 na 11,2 milionu. Glaukom je primární příčinou nevratné slepoty na celém světě. Příčina vzniku glaukomu není známa a tato choroba je zpravidla zcela nevyléčitelná. I když ztracený zrak nelze vrátit, včasná diagnóza a správná léčba dokážou oddálit progresi onemocnění. Nejčastější formou zeleného zákalu je primární glaukom s uzavřeným úhlem (POAG). Ten se vyskytuje ve % případů primárních glaukomů. Pravděpodobnost postihnutí primárním glaukomem s otevřeným úhlem se zvyšuje s věkem, přičemž postihuje obě pohlaví stejně. Tento typ glaukomu je u afroamerické rasy čtyřikrát až šestkrát častější než u ostatních lidských ras a šestkrát až osmkrát častěji vede u této rasy ke slepotě. U bělochů, hlavně v severní Evropě se nejčastěji vyskytuje pseudoexfoliativní glaukom, u asijské populace se převážně vyskytuje angulární glaukom a u Japonců je nejčastější normotenzní glaukom. Počet pacientů, léčených se s glaukomem v České republice rok od roku stoupá (viz tabulka č. 1). Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2013 v České republice evidováno pacientů. Oproti roku 2012 se počet pacientů, léčících se s glaukomem navýšil o tedy o 0,76 %. Zatímco v roce 2000 připadlo na 10 tisíc obyvatel České republiky 190,1 pacientů s glaukomem, v roce 2013 už to bylo 320 pacientů (viz tabulka č. 2). 1.4 Klasifikace glaukomu Dělení glaukomu je celá řada, téměř každá publikace má trochu jiné dělení. Tradiční dělení glaukomů je na primární a sekundární. Nejzákladnější dělení glaukomu je: PRIMÁRNÍ GLAUKOM Primární glaukomy s otevřeným komorovým úhlem (POAG) o Primární glaukom s otevřeným úhlem o Normotenzní glaukom o Oční hypertenze Primární glaukomy s uzavřeným komorovým úhlem o Primární glaukom s uzavřeným úhlem Akutní primární glaukom s uzavřeným úhlem Intermiterní primární glaukom s uzavřeným úhlem 11

12 Chronický primární glaukom s uzavřeným úhlem SEKUNDÁRNÍ GLAUKOM Sekundární glaukomy s otevřeným komorovým úhlem o Sekundární glaukomy způsobené očními nemocemi pseudoexfoliativní glaukom pigmentový glaukom čočkou vyvolaný sekundární glaukom s otevřeným úhlem glaukom při intraokulárním krvácení glaukom při očních zánětech glaukom u nitroočních nádorů glaukom při odchlípení sítnice glaukom po očních úrazech Iatrogenní sekundární glaukomy s otevřeným úhlem o steroidní glaukom o sekundární glaukom s otevřeným úhlem po nitroočních operacích Sekundární glaukom s otevřeným úhlem při mimotních operacích o glaukom způsobený zvýšeným episklerálním venózním tlakem Sekundární glaukomy s uzavřeným komorovým úhlem o Sekundární glaukom s uzavřeným úhlem s pupilárním blokem o Sekundární glaukom s uzavřeným úhlem bez pupilárního bloku o Sekundární glaukom s uzavřeným úhlem bez pupilárního bloku v důsledku misdirekce komorové tekutiny GLAUKOM V DĚTSKÉM VĚKU Kongeniální glaukom Infantilní glaukom Juvenilní glaukom 1 1 Pro Lékaře.cz online. Cit Dostupné z URL: 12

13 2 VYMEZENÍ ODBORNÉHO STYLU 2.1 Odborný styl Odborný styl patří mezi šest základních funkčních stylů. Je to styl odborných knih, časopisů monografií, učebnic, encyklopedií, vědeckých prací, ale také přednášek, referátů a koreferátů. Tento styl podává přesné, úplné a jednoznačné informace z různých oblastí lidské činnosti, je přehledný a věcně správný. Odborný styl si klade za cíl rozšířit adresátovy znalosti v daném oboru a poučit ho o dané problematice. Jednou z celé řady definicí a popisů odborného stylu je i následující, kterou můžeme nalézt v publikaci Marie Čechové: "Styl jazykových projevů, jejichž funkcí je formulování přesného, jasného a relativně úplného sdělení s dominující pojmovou složkou, je značně propracovaný. Při stylizaci sdělení je potlačena jeho emocionalita, neměly by však být potlačeny ostatní pragmatické složky komunikace. Inovace ve vyjadřování nemají v těchto textech za primární cíl estetické ani persvazvní působení, ale slouží k dokonalejšímu vyjádření poznatků a jejich vztahů." 2 Mezi významné české i ruské lingvisty, kteří se zabývali otázkami odborného stylu, patří například: M. Čechová, M. Hrdlička, B. Poštolková, D. Žváček, M. Balcar, M. V. Lomonosov, O. S. Achmanová a mnoho dalších. Odborný funkční styl se v češtině začíná vydělovat již ve středověku a to v opozici ke stylu řečnickému a ke stylu krásné literatury. V době pobělohorské, kdy došlo k přerušení vývoje spisovné češtiny, se o odborných tématech psalo jen latinsky nebo německy. Český odborný styl se znovuvytvoří až od počátku národního obrození. Pro vyjadřování 19. století, kdy došlo ke značnému rozvoji vědy a techniky je typická potřeba různé vědecké pojmy vyjádřit češtinou. Důsledkem tohoto byl rozvoj české terminologie pro všechny obory tehdejší vědecké činnosti. Odborný styl je postaven k ostatním funkčním stylům do opozice na základě své pojmovosti, neemotivnosti, přesnosti, jednoznačnosti a značné explicitnosti sdělení (Čechová 2008). Tento funkční styl nebyl a není chápán vždy jako styl jednotný. 2 Čechová M., Krčmová M., Minářová E.: Současná stylistika. Praha: Lidové noviny, 2008, str

14 Odborná komunikace může být dělena podle různých aspektů. Běžné je například dělení na mluvené a psané odborné projevy. Mezi psané mluvené projevy můžeme zařadit např. výklad, odborný článek, studie, odporný popis, kritika, posudek a další. Přednáška, referát, koreferát, vědecká diskuze, polemika a debata patří k mluveným odborným projevům. Jednotlivé druhy odborného stylu se dělí podle míry odbornosti a podle konkrétního komunikačního cíle. M. Čechová ve své publikaci Současná stylistika češtiny vyděluje tyto podtypy odborného stylu: 1) Styl vědecký (teoretický) 2) Styl prakticky odborný (odborný v užším smyslu) 3) Styl populárně naučný 4) Styl učební 5) Styl esejistický 2.2 Faktory konstituující odborné projevy Odborný funkční styl je charakteristickým stylem veřejné jazykové komunikace. "Smyslem odborného textu je však zveřejnění získaných poznatků, jejich uvedení do praxe širšího okruhu vnímatelů." 3 Jak delší tak i kratší odborné texty bývají pečlivě připraveny nejen po stránce obsahové, ale taky po kompoziční a stylistické a směřují jasně k spisovnosti. Proto jsou odborné texty většinou v psané podobě a i mluvené texty bývají předem připraveny v písemné formě nebo alespoň v poznámkách, které autor často předčítá. Forma odborného projevu je monologická, dialog se uplaňuje jen v některých žánrech jako například v panelové diskuzi. Zpravidla texty odborného stylu jsou situačně nezakotvené do konkrétní situace a bez přímého kontaktu s adresátem. I když texty vznikají v určitém časovém okamžiku, ve skutečnosti směřují k nadčasovosti. Autor odborného textu stylizuje poznatky tak, aby byly jednoznačně pochopitelné i po letech. 3 Chloupek, J.: Stylistika češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, str

15 2.3 Obecné a specifické rysy odborného stylu Marie Čechová uvádí, že odborný styl se především vyznačuje promyšlenou kompozicí, přesnou stavbou vět, domácí i mezinárodní terminologií, kultivovaností i v nižších úrovních jazyka. V odborných textech se také velmi často můžeme setkat s rysy intertextovosti. Podle Žváčka jsou nejdůležitějšími vlastnostmi odborného stylu přesnost a logičnost významu. Hrdlička uvádí, že pro odborný text není typické pouze použití příznakových jazykových prostředků, ale také jejich organizace a podmínky jejich použití v odborném kontextu. Odborný styl je specifický především svou logičností, jednoznačností, přesností a sevřeností jazykového výrazu. Mezi hlavní rysy odborného stylu můžeme zařadit především věcnou správnost, úplnost, přesnost, přehlednost a jednoznačnost vyjádření. V odborném textu by měly být zastoupeny následující čtyři složky: terminologická, polospeciální, obecně vědecká a běžně mluvená (neutrální). Žváček uvádí následující obecné rysy, jimiž se odborný styl vyznačuje: 1) sevřenost větné stavby 2) sklon k větší nasycenosti výrazy 3) abstraktní a nedějové vyjadřování 4) odklon od expresivních výrazových prostředků 5) oslabování subjektivity výrazů 6) vysoký podíl pojmenování v obecné platnosti 7) nutnost přesnosti a jednoznačnosti výrazů 15

16 2.3.1 Klasifikace textů v rámci odborného stylu D. Žváček i E. Hošnová uvádí tuto klasifikaci textů: 1) texty vědecké - jsou texty určené úzké vědecké veřejnosti a jejich cílem je rozpracování teoretických problémů; 2) texty naučné - texty adresované specialistům v daném oboru, jejichž pracovní činnost je zaměřena spíše prakticky. Tyto texty pravidelně seznamují s výsledky teoretického výzkumu a s jejich aplikací v praxi; 3) texty učební - tyto texty jsou určeny recipientům, kteří se snaží dosáhnout úplného vzdělání v daném oboru 4) texty popularizační - texty jsou adresovány širší veřejnosti neprofesionálů, kteří si mohou z těchto textů odnést poučení, nikoli však osvojení nově nabytých znalostí Stylová norma textů odborného zaměření Před samostatnou tvorbou odborného textu je vždy přípravná fáze. Při níž autor odborného textu shromažďuje materiál, pozorování a záznamy z experimentů, studuje odbornou literaturu a dělá si z ní poznámky. Velmi promyšlená kompozice je typická u psaných odborných projevů. Text je hlavně rozpracován v horizontální linii. Text je zcela zřetelné rozdělen na úvod, který má obecnější charakter; vlastní stať, která řeší danou problematiku a která je dále vnitřně dělena na kapitoly a odstavce, jež mají usnadnit pochopení textu; a na závěr, který má shrnovat výsledky práce. V odborných textech se rozlišuje důležitost informace - méně důležité se dává do závorek a okrajové poznámky do poznámek pod čarou nebo za text. Důležité výrazy a věty graficky se zvýrazňují podtržením, kurzívou nebo změnou tučnosti písma. Vertikální členění odborného textu zahrnuje poznámkový aparát, odkazy na odbornou literaturu, které mají spojovat daný text s jinými texty oboru. Vzájemné odkazy uvnitř textu a rejstříky, jež dnes tvoří obvyklou složkou vědeckých prací, jsou dalším prostředkem orientace v textu. Mezi další specifický rys odborného textu patří spojení jazykového projevu se schématy, náčrtky, ulistracemi, jež jsou integrální součástí sdělení. 16

17 Základní slohový postup v odborném stylu je postup výkladový, který se snaží objasňovat a vysvětlovat daný problém, pro jeho lepší pochopení se uvádějí argumenty a příklady. Tento slohový postup je využíván u zákonů, referátů, výkladů a přenášek. Dalším slohovým postupem v odborném stylu je popisný (odborný popis, návod), zřídka úvahový postup (diskuze, úvaha v odborných publikacích, recenze). Mezi jazykové prostředky odborného stylu lze zařadit spisovný jazyk, neutrální jazykové prostředky bez citového zabarvení. Typická pro odborný styl jsou speciální jednoslovná nebo víceslovná pojmenování - termíny, terminologická spojení, které by měly být jednoznačné. Dále pak vysoká frekvence podstatných jmen se shodným přívlastkem, zkratky, značky a také multiverbizace - spojení neplnovýznamového slovesa se substantivem, například: změřit provést měření). Vyjadřování v odborném stylu bývá sevřené, obsahově hutné. Využívá se přechodníkových vazeb, jmenných konstrukcí (s podstatným jménem slovesným, přídavným jménem slovesným). Větná stavba v odborných textech bývá většinou po syntaktické stránce velmi složitá. Pracuje se se souvětími o 2-3 větách, věty dvoučlenné, bohatě rozvité, užívání spojek, v odborném stylu bývají dosti časté konstrukce pasivní - s trpnými tvary zvratnými i opisnými, přísudky jmenné se sponou. Původce děje je v odborném stylu vyjádřen všeobecně, neurčitě nebo není vyjádřen vůbec. K tomu se především používají prostředky jako například neosobní větné konstrukce, věty se všeobecným nebo neurčitým podmětem, či pasivní konstrukce. Jak již bylo zmíněno výše, termíny jsou nejcharakterističtějším znakem slovní zásoby odborného stylu. Termíny mohou být jednoslovné nebo víceslovné - ustálená spojení slov s jedním významem. Termíny jsou slova bez citového zabarvení. Mohou být jak domácí (ponorka, kyvadlo, ) tak přejatá, zvl. mezinárodní (kilogram, kino, laser). "Termíny jsou slova s přesně vymezeným významem, v určitém oboru jednoznačná (přísudek v jazykovědě; aminokyselina v chemii; spojka v jazykovědě, ve fyzice či sportu apod.). Nemají nikdy citové zabarvení a slouží pouze k vyjádření věcného významu. Soubor odborných názvů z určitého oboru tvoří jeho odborné názvosloví neboli terminologii." 4 Další z mnoha definic popisuje termín jako "výraz označující jazykový výraz (slovo nebo sousloví), který má v určitém oboru, řemesle či povolán specifický, ostře vymezený 4 ČESKÝ-JAZYK.CZ Studentský UNDERGROUND. online. Cit Dostupné z URL: 17

18 význam, často odlišný od základního a obecného významu, nebo obecně odborné označení v daném oboru zaužívané. Věda, která se zabývá termíny, se nazývá terminologie." 5 Termíny v odborných textech se mohou rozdělit do tří skupin: 1) jednoslovná pojmenování a) speciální termíny - jsou termíny, užívané v jednom oboru; mají jediný význam (např. vodík, neuron, katalyzátor apod.) b) v tzv. ustáleném významu - používají se i mimo odborný styl; v různých oborech mají vždy ustálený vlastní význam (např. náprava, ventil, svíčka) 2) víceslovná pojmenování - jsou terminologická sousloví; většinou spojení podstatného jména se shodným přívlastkem - zvláště v chemické a botanické terminologii (např. chemická reakce, prvosenka jarní, kyselina sírová, kur domácí) nebo spojení se slovesem (např. učinit prohlášení, připsat na vrub) 3) a) shrnující názvy - dopravní prostředky, finanční prostředky, psací potřeby b) diferencující výrazy - vražda (úmyslná) - zabití (neúmyslné); kruh (plocha) - kružnice (křivka); tablety - prášky - pilulky - dražé Přklad odborného textu I když se na první pohled může zdát, že překlad je pouhý převod textu převod textu z výchozího jazyka do jazyka cílového prostřednictvím náhrady znaků není tomu tak. Překlad je velmi složitý a mnohostranný druh lidské činnosti. V procesu překladu často nedochází jen k převodu textu z jednoho jazyka do druhého, ale setkávají se v něm různé kultury, formy myšlení, úrovně rozvoje, tradice a jiné. Překladatelovým úkolem je pochopení obecného smyslu textu a jeho následovné převedení do cílového jazyka tak, aby překlad byl plnohodnotný, adekvátní a ekvivalentní k výchozímu textu a také aby byl pro cílového čtenáře srozumitelný. U různých dokumentů by překladatel měl dodržovat jeho formální stránku, např. dělení na odstavce či číslování. 5 WIKIPEDIE. online. Cit Dostupné z URL: 6 Sochrová, M.: Český jazyk v kostce pro střední školy. Fragment, str

19 Pod pojmem odborný překlad se rozumí především překlad vědeckých prací, technických textů, výzkumných monografií a podobně. K charakteristickým rysům odborného překladu patří přesnost, stručnost, logičnost, návaznost a vhodně zvolená terminologie. Během překladu našeho výchozího textu o glaukomu jsme se přesvědčili, jak o složitosti této činnosti. V mnohých případech bylo nutné odbornou terminologii konzultovat s odborníkem z dané oblasti. Některá odborná slovní zásoba neměla v českém jazyce přesný ekvivalent, proto jsme byli nuceni využít různých překladatelských metod a postupů, které nám pomohly vyřešit překladatelské problémy. Překladová operace, při níž se překládaná jednotka výchozího jazyka v cílovém jazyce mění ve formálně jinou jednotku (ve svůj transform) při zachování obecného ivariantu obsahu, se nazývá překladovou transformací. Překladové transformace jsou jinými slovy přeměny, jimiž překladatel vytváří komunikativně rovnocenné, ekvivalentní jednotky v jazyce překladu." 7 Překladové transformace je možné rozdělit do tří skupin: 1) lexikální transformace 2) gramatické transformace 3) lexikálně-gramatické transformace 1) Lexikální transformace Lexikální transformace je operace, která spočívá v záměně překládané lexikální jednotky jednotkou s jinou sémantickou motivací. K lexikální záměně dochází především z důvodu rozdílnosti v sémantice slov. Tato transformace může být aplikována na úrovni slov, slovních spojení i vět. Účelem této transformace je zachování invariantního smyslu informace a přiblížení překladu situaci i chápání recipienta." 8 K lexikálním transformacím řadíme: Transkripci a transliteraci - jedná se o způsoby přepisu z jednoho písma do druhého. Transkripce je založena na fonetickém (zvukovém) přepisu cizojazyčného slova, u transliterace jde o věrný grafický přepis cizojazyčného slova. 7 VYSLOUŽILOVÁ, Eva, MACHALOVÁ Milena. Cvičebnice překladu pro rusisty: politika, ekonomika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 9 8 ŽVÁČEK, Dušan. Kapitoly z teorie překladu I: (odborný překlad)., s

20 Kalkování - "je vytvoření nového slova nebo ustáleného slovního spojení v cílovém jazyce kopírováním struktury lexikální jednotky ve výchozím jazyce, tzn. zaměňováním morfémů (popř. slov ve slovních spojeních) jejich ekvivalenty (mass culture массовая культура). 9 Konkretizaci - je záměna z výchozího textu slova nebo slovního spojení s obecnějším, širším významem slovem nebo slovním s pojením v jazyce cílovém s užším, konkrétnějším významem. Při procesu konkterizace dochází k upřesnění překladu. Generalizaci - generalizace je jev opačný ke konkretizaci, tedy slova či slovní spojení s konkrétnějším, užším smyslem je nahrazeno cílovém jazyce slovem nebo slovním spojením s obecnějším, širším významem. Modulaci - je obměňování, odstiňování, změna hlediska: obvykle jde o záměnu slova nebo slovního spojení výchozího jazyka jednotkou cílového jazyka, jejíž význam lze logicky vyvodit z významu výchozí jednotky. Nejčastěji se setkáváme se vztahy příčiny a následku (I don t blame them. Я их понимаю.) 10 2) Gramatické transformace Gramatická transformace je operace, při níž se určitá věta změní v jinou, tzn. ve svůj transform, a to při zachování stejné lexikální náplně. 11 Gramatické transformace zahrnují: Záměnu trpných konstrukcí činnými - ruština na rozdíl od češtiny, která dává přednost činným konstrukcím, hojně využívá trpných konstrukcí. Při těchto záměnách dochází ke změně gramatického statusu větné konstrukce. Nejčastěji docházelo k záměně vět se všeobecným větným podmětem určitými osobními konstrukcemi. Transpozici - neboli slovnědruhové záměny. K transpozici nejčastěji docházelo při záměně přívlastku neshodného ve výchozím textu, přívlastek shodným v jazyce cílovém. 9 VYSLOUŽILOVÁ, Eva, MACHALOVÁ Milena. Cvičebnice překladu pro rusisty: politika, ekonomika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s VYSLOUŽILOVÁ, Eva, MACHALOVÁ Milena. Cvičebnice překladu pro rusisty: politika, ekonomika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s ŽVÁČEK, Dušan. Kapitoly z teorie překladu I: (odborný překlad)., s

21 Záměnu multiverbizačních pojmenování univerbizačními a naopak - ruský jazyk v odborných textech dosti často používá víceslovná, multiverbizační pojmenování, která v našem případě byla nahrazena jednoslovnými, univerbizačními. Ovšem není to pravidlo, v některých případech dochází i jevu opačnému. Slovosledné transformace - do úvahy musíme brát také rozdíly mezi ruským a českým slovosledem, proto aby zůstal text v cílovém jazyce srozumitelný, přehledný a působil přirozeným dojmem, je třeba využívat i slovosledné transformace. 3) Lexikálně-gramatické transformace K těmto transformacím řadíme: Antonymický překlad - k antonymickému překladu dochází tehdy, kdy je překladová jednotka výchozího textu v jazyce cílovém nahrazena jednotkou opačným významem, přičemž smysl výpovědi zůstává zachován. Opisný překlad - odborně explikaci využíváme tehdy, pokud daná překladová jednotka nemá svůj ekvivalent v cílovém jazyce. To spočívá v nahrazení překladové jednotky jinými slovy, které ji vysvětlují. 21

22 II. Praktická část 22

23 3 VLASTNÍ PŘEKLAD Глаукома Glaukom Заболевание, вызывающее повреждение зрительного нерва и в результате приводящее к ухудшению зрения или слепоте. Это заболевание может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но чаще всего встречается у людей пожилого возраста и старше. В настоящее время отсутствуют единые представления о причинах возникновения и механизмах развития этой болезни. Jedná se o onemocnění způsobující poškození zrakového nervu, v jehož důsledku může dojít k poškození zraku nebo až k slepotě. Toto onemocnění se může vyskytnout v jakémkoli věku, od narození, mnohem častěji se však vyskytuje u dospělých nebo u lidí staršího věku. V současné době neexistuje jednotná představa o příčinách vzniku a mechanismu rozvoje tohoto onemocnění. Обычно глаукома возникает из-за повышения внутриглазного давления (ВГД). В передней части глаза, между хрусталиком и роговицей, есть небольшое пространство, называемое передней камерой. Прозрачная жидкость циркулирует в ней, омывая и питая окружающие ткани. Когда внутриглазная жидкость начинает слишком медленно оттекать из передней камеры, ее накопление вызывает повышение внутриглазного давления. Если его не контролировать, это может привести к повреждению зрительного нерва и других структур глаза, а затем - и к потере зрения. Ke glaukomu často dochází v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku. Malý prostor, nacházející se v přední části oka mezi čočkou a rohovkou, se nazývá přední komora. Čirá tekutina, cirkulující v komoře, omývá a vyživuje okolní tkáně. Pokud nitrooční tekutina začne odtékat z přední komory příliš pomalu, může její nashromáždění způsobit zvýšení nitroočního tlaku. Pokud není nitrooční tlak kontrolován, může dojít k poškození zrakového nervu a jiných struktur oka, načež může dojít i ke ztrátě zraku. 23

24 Типы глаукомы Typy glaukomu Открытоугольная глаукома Это наиболее распространѐнная форма глаукомы. Внутриглазная жидкость оттекает через выполняющий в глазу фильтрующую функцию угол передней камеры очень медленно, что ведѐт к нарастанию глазного давления. Этот угол между роговицей и радужкой средней ширины или открыт. Glaukom s otevřeným úhlem Jedná se o nejrozšířenější formu glaukomu. Nitrooční tekutina proudí přes komorový úhel, plnící v oku filtrační funkci velmi pomalu, což vede k nárůstu očního tlaku. Tento komorový úhel mezi rohovkou a duhovkou je středně široký nebo otevřený. Хроническую глаукому, известную также как первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), часто называют «тихим вором зрения», потому что она развивается бессимптомно. Давление в глазу медленно повышается, а роговица адаптируется к этому без какого-либо выпячивания. Поэтому чаще всего болезнь остаѐтся незамеченной. Если нет болевых ощущений, то пациент обычно даже не подозревает о том, что медленно теряет зрение, пока болезнь не перейдѐт в более позднюю стадию. Однако зрение постепенно ухудшается и повреждения становятся необратимым. Chronický glaukom, známý také jako primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG), se často nazývá "tichý zloděj zraku", protože se projevuje asymptomaticky. Tlak v oku se pomalu zvyšuje a rohovka se tomu přizpůsobuje bez jakýchkoliv morfologických změn, proto onemocnění většinou zůstane neodhalené. Pokud pacient netrpí bolestmi, často ani nezpozoruje, že pomalu ztrácí zrak, dokud onemocnění nepřejde do pokročilejšího stádia. Přesto se zrak postupně zhoršuje a poškození se stává nevratným. 24

25 При открытоугольной глаукоме возникает дисбаланс между продукцией и оттоком прозрачной жидкости (водянистой влаги), фильтрующейся через переднюю камеру глаза. Это может происходить, если цилиарное тело продуцирует очень большое количество этой влаги или заблокированы дренажные каналы (трабекулярная сеть) в передней камере, что вызывает повышение внутриглазного давления. U glaukomu s otevřeným úhlem vzniká nerovnováha mezi tvorbou a odtokem čiré tekutiny (komorové vody), která je filtrována přes přední komoru oka. Tato situace může nastat, pokud ciliární těleso produkuje velmi velké množství této tekutiny nebo jsou zablokovány odvodné kanály (trabekulární síť) v přední komoře, což způsobuje zvýšení nitroočního tlaku. В результате повышения ВГД усиливается давление на волокна зрительного нерва, которые передают зрительные образы в мозг. Это ведет к ухудшению кровоснабжения, лишая ткани кислорода и питательных веществ. Спустя некоторое время высокое давление приводит к необратимым повреждениям зрительного нерва и потере зрения. V důsledku zvýšení nitroočního tlaku (NOT) se zvyšuje tlak na vlákna zrakového nervu, která přenášejí vizuální obrazy do mozku. To přispívá ke zhoršení prokrvení, které zbavuje tkáně kyslíku a živin. Po nějaké době vysoký tlak vede k nevratnému poškození zrakového nervu a ztrátě zraku. Однако, более чем у 2/3 пациентов с повышенным внутриглазным давлением (более 21 мм рт. ст.) не отмечается выпадения полей зрения или расширения и углубления экскавации диска зрительного нерва. Такое состояние называется офтальмогипертензия. Nicméně u více než 2/3 pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem (vyšší než 21mm Hg) nedochází ke ztrátě zorného pole nebo rozšíření a prohloubení exkavace papily (disku) zrakového nervu. Takový stav se nazývá oční hypertenze. Известно, что факторами развития открытоугольной глаукомы, являются травмы, увеиты, лечение стероидными препаратами. В то время, как стероидная терапия любого вида может способствовать повышению внутриглазного давления, местное и парабульбарное введение стероидов вызывают его повышение в большей степени. 25

26 Je známo, že k faktorům způsobující glaukom s otevřeným úhlem patří poranění oka, uveitida, léčba steroidy. Lokální a parabulbární podání steroidů, oproti běžné léčbě steroidy způsobuje zvýšení nitroočního tlaku ve větší míře. Как и при других формах глаукомы, лечение включает антиглаукомные глазные капли. Лазерное или другое хирургическое лечение также может быть рекомендовано как способ снижения ВГД. Stejně jako u jiných forem glaukomu, léčba tohoto onemocnění zahrnuje antiglaukomatozní oční kapky, laserovou operaci nebo jiné chirurgické metody, které mohou vést ke snížení NOT. Регулярный приѐм назначенных препаратов крайне важен для профилактики повреждений, угрожающих зрению. Поэтому пациенту важно обсудить побочные эффекты с доктором, чтобы подобрать наиболее подходящий для себя препарат. Pravidelné užívání předepsaných léků je velmi důležité jako prevence před poškozeními, ohrožující zrak. Proto by měl pacient probrat s lékařem vedlejší účinky a zvolit nejvhodnější lék. Закрытоугольная глаукома. Отток внутриглазной жидкости из глаза блокирован из-за того, что структуры глаза закрывают узкий угол передней камеры. Закрытие угла может быть первичным (обусловлено особенностями строения УПК) и вторичным (вызвано каким-либо заболеванием). Это может задерживать водянистую влагу внутри и приводить к повышению внутриглазного давления. Однако наличие закрытого угла передней камеры не означает наличие глаукомы. Этот диагноз устанавливается только при наличии характерных изменений на глазном дне - глаукомной оптиконейропатии. Glaukom s uzavřeným úhlem Odtok tekutiny z oka je zablokován, protože struktury oka zakrývají úzký úhel přední komory. Uzavření úhlu může být primární (způsobený neobvyklou stavbou úhlu 26

27 přední komory) a sekundární (způsobený jakýmkoliv onemocněním). Tekutina je zadržována uvnitř oka a tak dochází ke zvýšení nitroočního tlaku. Nicméně uzavřený úhel přední komory ještě neznamená onemocnění glaukomem. Tato diagnóza je stanovena pouze v případě charakteristických změn na očním pozadí - poškození očního nervu. В случае острого приступа глаукомы необходима неотложная медицинская помощь. Приступ должен быть купирован как можно быстрее, чтобы предотвратить ухудшение зрения и слепоту. V případě akutního glaukomového záchvatu je zapotřebí vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Záchvat musí být zastaven co nejdříve, aby se předešlo poškození zraku či slepotě. В передней части здорового глаза жидкость (водянистая влага) образуется и оттекает из него, создавая давление, достаточное для поддерживания правильной формы глаза, не повреждая его. То есть, количество новой внутриглазной жидкости, которая постоянно образуется в глазу, уравновешивается тем количеством, которое столь же постоянно оттекает из него через определѐнное место, называемое «углом передней камеры». Tekutina (komorová voda) vytvářena a odtékající z přední části zdravého oka vytváří tlak dostatečný k udržení správného tvaru oka, aniž by ho poškozovala. To znamená, že množství nové nitrooční tekutiny, která se v oku neustále tvoří, se vyrovnává množstvím tekutiny plynule odtékající v určitém místě, zvaném "úhel přední komory". Такое название он получил из-за того, что в этом месте радужка непосредственно прилегает к роговице. Фактически выполнение дренажной функции в глазу возможно при угле не менее 30 градусов. Если угол блокируется, жидкость будет продолжать продуцироваться с нормальной скоростью, но не сможет оттекать из глаза, из-за чего давление достигает опасных величин. Таков механизм развития одного из типов глаукомы, известного как закрытоугольная (узкоугольная) глаукома. Tento název dostal díky tomu, že v tomto místě duhovka naléhá na rohovku. Ve skutečnosti lze odvodňovací funkce dosáhnout při úhlu alespoň 30. Je-li úhel uzavřen, tekutina se bude i nadále produkovat v normální míře, ale nebude moci odtékat, v důsledku 27

28 čehož tlak dosáhne zvýšených hodnot. Takto vzniká jeden z typů glaukomu, známý jako glaukom s uzavřeným (úzkým) úhlem. При угле в 15 градусов остается очень маленькая передняя камера между радужкой и роговицей и небольшое пространство между радужкой и Шлеммовым каналом. Při úhle 15 % je přední komora mezi duhovkou a rohovkou velmi mělká a prostor mezi duhovkou a Schlemmovým kanálem není velký. Причины аномального расположения радужки при глаукоме с узким углом могут быть следующие: Příčiny abnormálního postavení duhovky u glaukomu s uzavřeným úhlem mohou být následující: - зрачковый блок Внутриглазная жидкость вырабатывается цилиарным телом, которое находится позади радужки. Как правило, она легко перетекает через зрачок в переднюю камеру глаза. Но если к задней поверхности радужки плотно прилежит хрусталик, этот отток блокируется. Затем жидкость, оставшаяся позади радужки, толкает еѐ вперед, до тех пор, пока не закроется угол передней камеры. - pupilární blok Nitrooční tekutina je produkována řasnatým tělesem, které se nachází za duhovkou. Zpravidla tekutina snadno proudí mezi zornicí a duhovkou do přední oční komory. Ale pokud k zadní stěně duhovky těsně přiléhá čočka, tento odtok je blokován. Neodtékající tekutinka, nashromážděná za duhovkou, tlačí duhovku dopředu, až do doby, dokud se úhel přední komory úplně neuzavře. - плоская радужка (синдром Iris plateau) При этом состоянии радужка крепится к цилиарному телу слишком близко к трабекулярной сети, участвующей в оттоке водянистой влаги. Когда зрачок расширяется, образующиеся складки периферической части радужки в углу передней камеры могут закрывать эту сеть, вызывая быстрое повышение ВГД. Такой тип обострения узкоугольной глаукомы может быть вызван чрезмерным расширением зрачка вследствие различных причин. 28

29 - vysoký úpon duhovky (syndrom Iris plateau) Při tomto stavu je duhovka připojena k řasnatému tělesu příliš blízko trabekulární sítě, která se podílí na odtoku nitrooční tekutiny. Když se zornice rozšíří, vzniklé záhyby na obvodu duhovky v komorovém úhlu mohou uzavřít tuto síť a způsobit rychlé zvýšení nitroočního tlaku. Tento typ zhoršení glaukomu s úzkým úhlem může být způsoben nadměrným rozšířením zornice z různých příčin. - узкий угол передней камеры При длине глаза меньше нормы (что является причиной дальнозоркости) передняя камера мелкая и, соответственно, ее угол тоже меньше нормы. Это увеличивает риск развития закрытоугольной глаукомы при расширении зрачка или при возрастных изменениях. - úzký úhel přední komory Při délce oka menší než je obvyklé (což je příčinou dalekozrakosti) je přední komora mělká a náležitě její úhel je menší, než je běžné. To zvyšuje riziko rozvoje glaukomu s uzavřeným úhlem při rozšíření zornice nebo při věkových změnách. - опухоли и другие причины Опухоль, локализующаяся позади радужки, отек, связанный с воспалением цилиарного тела (увеитом), и изменение формы глаза после операции по поводу отслойки сетчатки также могут вызвать закрытоугольную глаукому. - otoky (nádory) a jiné příčiny Glaukom s uzavřeným úhlem může také způsobit nádor, umístěný za duhovkou otok spojený se zánětem ciliárního tělesa (uveitida), změna tvaru oka po operaci odchlípené sítnice. Лечение закрытоугольной глаукомы Целью лечения является как можно более быстрое снижение внутриглазного давления. Это может быть достигнуто применением системных препаратов перорально, а иногда и внутривенно. Для местного лечения данной патологии используются также антиглаукомные глазные капли. Часто для снижения внутриглазного давления могут потребоваться лазерные и/или хирургические методы лечения. 29

30 Léčba glaukomu s uzavřeným úhlem Cílem léčby je snaha o co nejrychlejší snížení nitroočního tlaku. Toho lze dosáhnout užíváním systémových léků jak perorálně nebo intravenózně. Pro lokální léčbu daného onemocnění se také používají antiglaukomatózní kapky. Ke snížení nitroočního tlaku často dochází pomocí laserového zákroku nebo operací klasickou chirurgickou metodou. Острый приступ глаукомы сопровождается появлением таких симптомов, как боль в глазу, головная боль, появление ореолов вокруг источников света, расширение зрачка, снижение зрения, покраснение глаз, тошнота и рвота. Эти проявления могут длиться в течение часа или до снижения ВГД. С каждым таким приступом глаукомы часть периферического зрения может быть потеряна. Akutní glaukomový záchvat je doprovázen příznaky, jako bolest očí, bolest hlavy, vidění duhových kruhů kolem světla (irizace), rozšíření zornice, zhoršení zraku, zarudnutí očí, nevolnost či zvracení. Tyto příznaky mohou trvat několik hodin nebo až do doby, kdy je snížen NOT. S každým takovým glaukomovým záchvatem může dojít ke ztrátě periferního vidění. Острый приступ глаукомы требует оказания неотложной медицинской помощи. Если дренажный угол глаза не будет открыт для того, чтобы удалить избыточное количество водянистой влаги, и давление в глазу не уменьшится в течение нескольких часов, это может привести к повреждению зрительного нерва и потере зрения. Поэтому при появлении перечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться к офтальмологу или в приемный покой больницы. Akutní glaukomový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Pokud nebude úhel otevřen tak, aby odteklo přebytečné množství tekutiny z oka, a tlak nebude snížen během několika hodin, může dojít k poškození optického nervu a ztrátě zraku. Proto při objevení výše vyjmenovaných symptomů je nutné navštívit oftalmologa nebo pohotovost. Помните, что острый приступ закрытоугольной глаукомы может быть вызван расширением зрачка, в результате которого радужная оболочка блокирует дренирующий угол передней камеры глаза. Другие факторы - тусклое освещение, глазные капли, применяемые для осмотра глазного дна, и глазные формы некоторых лекарственных препаратов, таких, как антигистаминные/симпатомиметические средства, а также охлажденные лекарства. 30

31 Mějte na paměti, že akutní glaukomový záchvat s uzavřeným úhlem může být způsoben rozšířenou zornicí, při které duhovka blokuje odvodňovací úhel přední komory oka. Další faktory, jež mohou přispět ke glaukomu - tlumené světlo, oční kapky, které se používají k rozkapání zornice při prohlídce u lékaře (mydriatika), některé druhy léků, užívaných v oftalmologii, jako antihistaminika a sympatomimetika a také antipyretika. Нормотензивная глаукома. Зрительный нерв повреждается даже тогда, когда внутриглазное давление не повышается. Эта форма глаукомы наименее изучена. Normotenzní glaukom Zrakový nerv může být poškozen, i když není nitrooční tlak zvýšen. Tato forma glaukomu je nejméně prostudována. Нормотензивная глаукома (НТГ), известная также, как глаукома низкого давления или глаукома нормального давления форма глаукомы, когда повреждение зрительного нерва происходит при внутриглазном давлении, не превышающем нормальных величин. Угол передней камеры при данной патологии открыт, как и в случае наиболее часто встречающейся открытоугольной глаукомы. Показатели внутриглазного давления находятся в диапазоне нормального мм рт. ст. (истинное ВГД). Средний возраст пациентов с нормотензивной глаукомой 60 лет. Normotenzní glaukom (NTG) je také znám jako glaukom nízkého tlaku nebo glaukom s normálním nitroočním tlakem. Jedná se o typ glaukomu, kdy k poškození zrakového nervu dochází při nitroočním tlaku nepřekračujícím normální hodnoty. Úhel přední komory je při tomto onemocnění otevřen jako v případě nejčastěji se vyskytujícího glaukomu - glaukomu s otevřeným úhlem. Index nitroočního tlaku se pohybuje v rozmezí mm Hg (správná hodnota nitroočního tlaku). Průměrný věk pacienta s normotenzním glaukomem je 60 let. Причины развития нормотензивной глаукомы до сих пор не известны. Вероятно, у некоторых пациентов существует наследственная предрасположенность к повреждению зрительного нерва даже при нормальном глазном давлении. Немаловажную роль играют сосудистые факторы, такие, как 31

32 вазоспазм и ишемия. Учѐные продолжают исследования с целью выяснить причины этого. Příčiny rozvoje normotenzního glaukomu doposud nejsou plně známy. U některých pacientů existují dědičné predispozice k poškození zrakového nervu i při normálním nitroočním tlaku. Neméně důležitou roli rozvoje glaukomu hrají vaskulární (cévní) faktory, jako vazospasmus a ischemie. Vědci pokračují ve studiích s cílem objasnit příčiny onemocnění. Более других подвержены риску развития глаукомы: имеющие в семейном анамнезе нормотензивную глаукому; потомки выходцев из Японии и Кореи; женщины по сравнению с мужчинами; страдающие системными сердечными заболеваниями, такими, например, как нарушение сердечного ритма. Největší riziko vniku glaukomu je u: těch, majících v rodině anamnézu normotenzního glaukomu potomků přistěhovalců z Japonska a Korei žen ve srovnání s muži trpících srdečními onemocněními jako např. poruchou srdečního rytmu Наличие нормотензивной глаукомы устанавливается путѐм осмотра зрительного нерва на предмет признаков повреждения. Это может быть сделано двумя способами. Onemocnění normotenzním glaukomem je zjišťováno vyšetřením zrakového nervu, zda nenese známky poškození. To lze provést dvěma způsoby. Первый заключается в использовании инструмента, называемого офтальмоскопом. В затемнѐнной комнате офтальмоскоп приближают к глазу, а световой пучок дает возможность доктору через зрачок обследовать форму и цвет диска зрительного нерва (ДЗН). Наличие его патологической экскавации или отсутствие нормальной розовой окраски вызовет настороженность. 32

33 První způsob je za použití přístroje zvaného oftalmoskop. V temné místnosti se oftalmoskop přibližuje k oku a světelný paprsek umožní lékaři přes zornici pozorovat tvar a barvu disku zrakového nervu. Exkavace disku nebo absence jeho růžového zbarvení budí pozornost. Второй метод периметрия. Он даѐт сведения об изменениях полей зрения пациента. Используя этот тест, доктор выявляет различные зоны выпадения полей зрения, которые могут быть вызваны повреждением зрительного нерва. Обычно это выглядит, как небольшие изменения в промежутке от близкой к центру зоны до края поля зрения. Они не всегда встречаются у пациента. Druhá metoda se nazývá perimetrie. Ta poskytuje informaci o změnách v zorném poli pacienta. Tímto vyšetřením lékaři zjistí různé oblasti výpadku v zorném poli, která mohou být způsobena poškozením zrakového nervu. Typické jsou skotomy, vyskytující se v periferii zorného pole. Nemusí se vyskytovat u každého pacienta. Дифференциальную диагностику нормотензивной глаукомы проводят с другими типами глаукомы. V diferenciální diagnostice normotenzního glaukomu uvažujeme o jiných formám glaukomu. Различные формы глаукомы с периодическим повышением ВГД могут симулировать НТГ. К таковым относятся закрытоугольная глаукома, при которой повреждение ДЗН сохраняется долгие годы после эпизода повышения ВГД; первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) с суточными колебаниями ВГД; пигментная глаукома, при которой физические упражнения или другая активность могут вызывать временное повышение ВГД, не выявляемое при рутинном обследовании. Пациенты с ПОУГ, перенесшие рефракционную операцию, имеют более тонкую роговицу, по этой причине цифры ВГД у них будут занижены, что может послужить поводом ошибочно заподозрить нормотензивную глаукому. Normotetentní glaukom může být imitován jinými formami glaukomu s periodicky se opakujícím zvyšováním nitroočního tlaku. Mezi ně patří glaukom s uzavřeným komorovým úhlem, u něhož několikaleté periodické zvyšování NOT může vést k poškození disku zrakového nervu; primární glaukom s otevřeným úhlem s denními výkyvy nitroočního tlaku; pigmentový glaukom, při kterém fyzické cvičení anebo jiná činnost může způsobit dočasné zvýšení NOT, které není odhaleno při rutinní prohlídce. 33

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie Pokyny pro zpracování BP - Optometrie 1. Rozsah a požadavky 25 35 stran, tzn. 45.000 63.000 znaků včetně mezer Formát A4 (tisk pouze na 1 stranu listu) Velikost písma 12 (nejčastěji Times New Roman) Řádkování

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Prezentace slouží k zopakování učiva o slohových útvarech. Blíže popisuje některé základní slohové útvary, a to vyprávění, popis a charakteristiku.

Prezentace slouží k zopakování učiva o slohových útvarech. Blíže popisuje některé základní slohové útvary, a to vyprávění, popis a charakteristiku. NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen (UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk a stylistika Sexta A, Sexta B Libuše Kratochvílová 2 hodiny týdně Český jazyk pro 2.roč. G SPN 2005 / nov. mat. / Český jazyk pro stř. šk. SPN 2003 a další Český jazyk v kostce

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie 2 Lexikální jednotka 2.1 Obecné kategorie Pojmy vyjádřené lexikálními jednotkami patří k těmto obecným kategoriím: a) Konkrétní entity (nositelé vlastností a dějů) b) Abstraktní entity c) Individuální

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více