V ROâNÍ ZPRÁVA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROâNÍ ZPRÁVA s.r.o."

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 s.r.o.

2 Profil spoleãnosti Události roku 2005 SloÏení vrcholov ch orgánû Organizaãní struktura spoleãnosti Produkty a sluïby Finanãní situace V hled do roku 2006 Zpráva z valné hromady Zpráva nezávisl ch auditorû spoleãníkovi spoleãnosti kofin s.r.o. Rozvaha V kaz zisku a ztráty Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu Pfiehled o penûïních tocích Pfiíloha úãetní závûrky Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami

3 r ychlost kvalita znaãkového financování stabilita vstfiícnost

4 PROFIL SPOLEâNOSTI Od svého zaloïení v roce 1992 spoleãnost kofin s.r.o. (dále jen kofin ) neustále rozvíjí a zlep uje portfolio sv ch produktû a sluïeb. Dnes je kofin jedním z hlavních hráãû na ãeském leasingovém a finanãním trhu. Jako 100% dcera spoleãnosti Volkswagen Financial Services AG má kofin v znamné poslání podporu prodeje koncernov ch vozû (VW, koda, Seat a Audi). DÛleÏit m klíãem k úspûchu je úzká spolupráce s koncernovou dealerskou sítí. Kromû toho, Ïe je kofin hlavním partnerem koncernov ch dealerû v retailovém obchodû, podporuje také obchodníky prostfiednictvím unikátních produktû financování dealerû. V roce 2005 financovala vût ina obchodníkû koda své sklady u spoleãnosti kofin. Aby mohl kofin neustále uspokojovat potfieby zákazníkû tím, Ïe jim poskytne správnou sluïbu ve správn ãas, je jeho portfolio produktû strukturováno podle cílov ch skupin firemních a retailov ch zákazníkû, jakoï i dealerské sítû. Pro aktivní uspokojování odli n ch potfieb velkozákazníkû nabízejí dvû spoleãnosti skupiny kofin Europcar Fleet Services a.s. ( ECFS ) a kolease s.r.o. ( kolease ) irokou kálu sluïeb urãen ch speciálnû pro tuto cílovou skupinu. Podobnû jako kofin se tyto dvû spoleãnosti rozvíjely, aby se staly nejen poskytovatelem finanãních sluïeb. Tím, Ïe nabízejí komplexní sluïby formou operativního leasingu, full servis leasingu a fleet managementu, garantují ECFS a kolease sv m klientûm mobilitu vïdy a v ude. Z hlediska konsolidovaného objemu novû uzavfien ch smluv se spoleãnosti kolease a ECFS umístily v âeské republice na 2. místû v segmentu fleetového obchodu. UDÁLOSTI ROKU 2005 Získaná ocenûní kofin v roce 2005 získal nûkolik prestiïních ocenûní jiï podruhé v fiadû vyhrál v anketû o nejoblíbenûj í finanãní instituci na portálu v kategorii Úvûrové a leasingové spoleãnosti. Také druhé ocenûní je udûlováno za pfiízeà klientû European Trusted Brands (u nás známé jako Dobrá znaãka ). kofin opût obhájil loàské vítûzství v kategorii leasingové spoleãnosti. 2 V roãní zpráva kofin 2005

5

6

7 SLOÎENÍ VRCHOLOV CH ORGÁNÒ K 1. LEDNU 2006 Jednatelé spoleãnosti Oliver Schmitt od 1. ledna 2006 Jifiina Tap íková od 1. ledna 2006 Joern Achim Kurzrock od 1. ledna 2006 Lutz Witkowski do 31. prosince 2005 Dr. Hans-Joachim Neumann do 31. prosince 2005 Ivan Smutn do 30. listopadu 2005 Prokura Zleva: Oliver Schmitt, Jifiina Tap íková, Joern Achim Kurzrock Martin KofroÀ SloÏení dozorãí rady Pfiedseda: Uwe R. Hoffmann do 30. ãervna 2005 âlenové: Jörg Wälder do 30. ãervna 2005 Dietrich Paul do 12. prosince 2005 Rudolf Javurek do 12. prosince 2005 Petr Podlipn do 12. prosince 2005 Dipl. BW Oliver Schmitt Pan Schmitt pûsobí u koncernu Volkswagen od roku Naposledy byl zodpovûdn jako regionální manaïer za obchod skupiny Volkswagen Financial Services v oblasti Asie/Pacifiku. Nyní jako mluvãí vedení spoleãnosti kofin s.r.o. pfiebírá pan Schmitt odpovûdnost za vedení oddûlení auditu, právního oddûlení, personálního oddûlení a controllingu. Kromû toho je jako regionální manaïer odpovûdn za obchod spoleãnosti VW FS AG v oblasti V chodu (âeská republika, Polsko, Rusko, Slovenská republika). Ing. Jifiina Tap íková, MBA Paní Tap íková nastoupila do spoleãnosti v roce 1993 a do roku 2003 byla na vedoucí pozici odpovûdná za ekonomické oddûlení skupiny kofin. Od roku 2003 do roku 2005 pûsobila jako jednatelka turecké dcefiiné spoleãnosti koncernu VW FS AG v Istanbulu. Ve funkci jednatelky spoleãnosti kofin s.r.o. pfiebírá odpovûdnost za vedení oddûlení risk management, treasury, credit management, ekonomického oddûlení, IT a organizace. Joern Achim Kurzrock Pan Kurzrock pûsobí jako senior partner spoleãnosti CCMC direct solutions AG, odpovûdn za vedoucí projekty/poradenství v automobilovém odvûtví pfieváïnû v Evropû. Takto získal více neï ãtrnáctiletou zku enost v automobilové oblasti také v âeské republice. Od roku 2002 se jeho poradenství zamûfiovalo na koncern VW, pfiedev ím na spoleãnost kofin s.r.o., resp. její dcefiiné spoleãnosti. Ve funkci jednatele spoleãnosti kofin s.r.o. pfievzal pan Kurzrock odpovûdnost za vedení oblasti prodeje a marketingu, sestávající se z oddûlení MCP, MCF, MCC, Marketing & PR a oddûlení péãe o klienty. 5

8 ORGANIZAâNÍ STRUKTURA SPOLEâNOSTI K 31. PROSINCI 2005 âlenûní spoleãnosti na vedení a oddûlení Lutz Witkowski mluvãí vedení spoleãnosti, jednatel (do 31. prosince 2005) Treasury Personální oddûlení/správa budovy Oddûlení fleetov ch zákazníkû Oddûlení péãe o klienty Controlling Jana Gregorová Eva Znamenáãková Radek Li ka Roman VavroÀ Silke Schmidt Dr. Hans-Joachim Neumann jednatel (do 31. prosince 2005) Právní oddûlení Ekonomické oddûlení Risk Management Credit Management Informaãní systémy/organizace interní auditor a dále bezpeãnostní manaïer Martin KofroÀ Ladislava Koneãná Silke Schmidt Radek Mil tain Pavel vec Václav Barbofiák Ivan Smutn jednatel (do 30. listopadu 2005) Oddûlení korporátních zákazníkû Radek Cizner Oddûlení v voje produktû Tomá Krsek a dále Oddûlení retailov ch zákazníkû, Obchodní oddûlení a Strategick marketing Organizaãní zmûny Od 1. ledna 2006 tvofií vedení spoleãnosti kofin s.r.o. tfii noví ãlenové. V budoucnu budou za vedení spoleãnosti odpovûdni Oliver Schmitt, Jifiina Tap íková a Joern Achim Kurzrock, ktefií tedy nahradili na pozicích jednatelû Lutze Witkowského, Dr. Hanse-Joachima Neumanna a Ivana Smutného. 6 V roãní zpráva kofin 2005

9

10 PRODUKTY A SLUÎBY Díky iroké kále finanãních sluïeb je kofin schopen uspokojovat rozmanité potfieby rûzn ch skupin zákazníkû. Zákazník má moïnost získat pro svûj vûz na jednom místû odpovídající finanãní produkt, vhodné poji tûní a v pfiípadû potfieby i údrïbu. kofin se tak stal upfiednostàovan m mobilním partnerem pro klienty koncernu VW. Ve velmi úzké spolupráci s koncernov mi znaãkami vytvofiil kofin pro své klienty atraktivní nabídky financování se znaãn mi cenov mi v hodami. Nabídky financování ve spolupráci se znaãkami Nejúspû nûj í akcí v roce 2005 byla nabídka financování Teì si vystaãíte sami. Akce byla spu tûna na jafie 2005 a zakládala se na záloze ve v i Kã a mûsíãní splátce Kã (vãetnû havarijního poji tûní a povinného ruãení) s dobou trvání 6 let. Vztahovala se na modely koda Fabia, Fabia Combi a Fabia Sedan. ZÛstatková cena vozu na konci smlouvy byla Kã. Dal í atraktivní akcí byla nabídka Na zaãátku nic neplatím. Jak jiï název napovídá, klient si mohl pofiídit na leasing nebo úvûr vûz koda Fabia ãi Octavia s nulovou splátkou pfiedem. Pro podnikatele byla tato akce velmi zajímavá, protoïe si mohli uplatnit odpoãet DPH na vozy v kategorii N1. Vpfiípadû vozu koda Octavia Combi poskytl kofin navíc dûlící pfiepáïku zdarma. Pro vozy znaãky VW uvedl kofin na trh zajímavou nabídku spojenou s 5. generací modelû Volkswagen Golf a Golf Plus VW Leasing 5P. Akãní nabídka obsahovala nízké, 5% úroãení a mûsíãní splátku Kã vãetnû poji tûní. Maximální délka trvání smlouvy byla 5 let. Nabídka financování Volkswagen úvûr 0% DPH byla urãena speciálnû pro podnikatele. Proto byla úvodní splátka stanovena na 19 % a mohla b t uplatnûna jako daàovû odeãitatelná poloïka. Poji tûní Havarijní poji tûní a povinné ruãení se staly nedílnou souãástí nabídky sluïeb spoleãnosti kofin v oblasti produktû a sluïeb. VyuÏíváním pojistn ch sluïeb spoleãnosti kofin získá klient nejen pojistné krytí u nejvût ích poji Èoven v âeské republice, ale i v znamné cenové zv hodnûní. kofin sv m zákazníkûm nenabízel jen poji tûní vozu, ale i dal í pojistné produkty. Poji tûní platebních povinností umoïnilo klientovi pojistit si svou schopnost hradit splátky napfi. pro pfiípad, kdy by kvûli déletrvající pracovní neschopnosti nebo ztrátû zamûstnání nemûl dostateãn pfiíjem. kofin Asistent slouïí jako poradce na telefonu v hradnû pro klienty kofin. Pomáhá 24 hodin dennû napfiíklad pfii jednání s úfiady, jako plnohodnotn tlumoãník pfii komunikaci s policistou v zahraniãí, poradí bezradnému klientovi po nehodû a v fiadû dal ích situací, do kter ch se klient mûïe na sv ch cestách vozem dostat. 8 V roãní zpráva kofin 2005

11 ZaloÏení nebankovního registru klientsk ch informací Dne 22. ãervna 2005 byl spu tûn Nebankovní registr klientsk ch informací. kofin se jako jedna z nejv znamnûj ích leasingov ch spoleãností na ãeském trhu aktivnû podílí na vytváfiení tohoto registru, protoïe zastává názor, Ïe by mûlo jít o akci zaloïenou na principu spolupráce a vedoucí napfiíã cel m trhem. Celkové ztráty zpûsobené nespolehliv mi klienty, tzn. tûmi, ktefií nespláceli, jsou u v ech spoleãností, které budují Registr, pomûrnû znaãné (poãítáme-li také prostfiedky vynaloïené na vymáhání dluïn ch ãástek ãi zaji tûní pronajíman ch automobilû). Je tedy nasnadû, Ïe budou-li dostupné informace o splátkové historii jednotliv ch klientû, bude moïné vyvarovat se nespolehliv ch klientû a naopak podpofiit obchody s tûmi dobr mi. Díky registru do budoucna dojde ke zkvalitnûní vztahu mezi vûfiitelem a dluïníkem, urychlí se proces posuzování Ïádostí o leasing nebo spotfiebitelsk úvûr. Nebankovním subjektûm se také sníïí pracnost a náklady spojené s posuzováním Ïádostí. Jednou z hlavních my lenek je, aby ostatní klienti nedopláceli na ty nedisciplinované. Struktura produktov ch fiad (poãty smluv) Struktura podle druhu financování (poãty smluv) koda Finance (75 %) Volkswagen Finance (11 %) Seat Finance (4 %) Audi Finance (3 %) Ostatní (7 %) Finanãní leasing (77 %) Operativní leasing (16 %) Spotfiebitelsk úvûr (7 %) Struktura podle druhu pfiedmûtu (poãtu smluv) Struktura podle typu klientû (poãty smluv) Osobní vozy (83 %) UÏitkové vozy (17 %) Soukromé osoby (50 %) Firemní klienti (50 %) 9

12 FINANâNÍ SITUACE Po nelehké situaci v roce 2004, která se vyznaãovala klesajícími prodeji vozû a zmûnami v daàové legislativû, kofin v roce 2005 v znamn m zpûsobem pfiekonal hospodáfiské v sledky z roku V roce 2005 kofin dosáhl objemu obchodû 12,169 miliardy (2004: 10,117 miliardy). Na tomto obratu se podílel pfiedev ím leasing a úvûrové smlouvy. Finanãní leasing je pro klienty spoleãnosti kofin i nadále nejzajímavûj í formou financování. kofin uzavfiel se sv mi klienty leasingov ch smluv, coï pfiedstavuje aktiva ve v i 10,640 miliardy Kã. Také ve finanãním segmentu leasingu lehk ch uïitkov ch vozû zaznamenal kofin meziroãní nárûst o 49 %. Jak se v ak jiï ukázalo v roce 2004, zájem klientû se postupnû pfiesouvá do úvûrové oblasti. V tomto segmentu finanãního obchodu tak kofin v dûsledku intenzivních aktivit zv il poãet nov ch úvûrov ch smluv z 937 kusû v roce 2004 na v roce 2005 (meziroãní nárûst o 474 %). Hlavním dûvodem tohoto v voje byly akãní nabídky úvûrû na nové vozy a zv ení poãtu úvûrov ch smluv u ojet ch vozû. kofin je v hradním partnerem pro dealery koda Auto v oblasti faktoringov ch finanãních sluïeb. Vût ina nov ch vozû koda prodan ch v âeské republice pfies dealerskou síè je financována faktoringov mi sluïbami od spoleãnosti kofin. Také tato oblast obchodu zaznamenala v roce 2005 v znamn nárûst, kdyï se objem financování zv il z 19,545 miliardy Kã v roce 2004 na 23,364 miliardy Kã v roce 2005 (meziroãní nav ení o 20 %). Klíãové údaje roku 2005 Objem obchodû: 12,169 miliardy Kã (2004: 10,117 miliardy Kã) Objem leasingu osobních automobilû: 10,640 miliardy Kã (2004: 9,533 miliardy Kã) PrÛmûrn poãet zamûstnancû: 224 (2004: 243) 10 V roãní zpráva kofin 2005

13 V HLED DO ROKU 2006 V roce 2006 bude kofin ãelit rûzn m nov m v zvám, které budou vyïadovat úsilí a nasazení celého t mu zamûstnancû. Z tohoto dûvodu se kofin zamûfií na svoji klíãovou oblast obchodu a bude zlep ovat své schopnosti na poli poskytovatele mobilních sluïeb pro klienty koncernu VW. To bude zahrnovat uvedení balíãkû sluïeb na trh, které nabídnou klientovi pohodlné a úãinné fie ení jeho dopravních potfieb. V znamn m zlep ením v roce 2006 bude integrace spoleãnosti kofin do Bankovního registru klientsk ch informací, jehoï zdroje jsou rozsáhlej í a detailnûj í. Tak získá kofin moïnost lep ího posuzování bonity klientû, a tím se i zmen í rizika. 11

14 SHAREHOLDERS' MEETING REPORT The Board of Management regularly informed the shareholders about the company situation, the business development and business policy over the reporting period. Based on written records and oral information, the Board of Management was supervised by the shareholders. The shareholders' meeting had the financial statements of kofin s.r.o., Prague, as of 31 December 2005 at its disposal. Considering the accounting records, the auditors, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., have audited the financial statements and given their unqualified opinion. The shareholders' meeting agrees on the auditing result and approves the financial statements showing a CZK million net profit. Braunschweig, 26 April 2006 Dr. H. P. Lützenkirchen G. Peters ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY (pfieklad) Vedení spoleãnosti pravidelnû informovalo pfiedstavitele valné hromady bûhem hospodáfiského období o situaci ve spoleãnosti, o obchodní ãinnosti a obchodní politice. Na základû písemn ch podkladû a ústních informací pfiedstavitelé valné hromady vedení spoleãnosti kontrolovali. Valná hromada mûla k dispozici roãní úãetní závûrku spoleãnosti kofin s.r.o., Praha, k 31. prosinci Auditor, spoleãnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., tuto úãetní závûrku s pfiihlédnutím k úãetní evidenci a dokladûm ovûfiil a pfiipojil auditorsk v rok bez v hrad. Valná hromada se pfiipojuje k v sledku ovûfiení auditora a roãní úãetní závûrku s hospodáfisk m v sledkem ve v i 333,5 mil. Kã schvaluje. V Braunschweigu dne 26. dubna Dr. H. P. Lützenkirchen G. Peters 12 V roãní zpráva kofin 2005

15 FINANâNÍ âást ZPRÁVA NEZÁVISL CH AUDITORÒ SPOLEâNÍKOVI SPOLEâNOSTI KOFIN S.R.O. Provedli jsme audit pfiiloïené rozvahy spoleãnosti kofin s.r.o. (dále Spoleãnost ) k 31. prosinci 2005, souvisejícího v kazu zisku a ztráty, pfiehledu o zmûnách vlastního kapitálu, pfiehledu o penûïních tocích a pfiílohy za rok 2005 uveden ch ve v roãní zprávû na stranách 14 aï 32 (dále úãetní závûrka ). Za sestavení úãetní závûrky, která zahrnuje popis podnikatelsk ch ãinností Spoleãnosti, a za vedení úãetnictví odpovídají jednatelé Spoleãnosti. Na í úlohou je vydat na základû auditu v rok k této úãetní závûrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikaãními doloïkami Komory auditorû âeské republiky. Tyto normy poïadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedená ovûfiení prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce. Audit rovnûï zahrnuje posouzení pouïit ch úãetních postupû a v znamn ch odhadû uãinûn ch vedením Spoleãnosti a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vydání v roku. Podle na eho názoru pfiiloïená úãetní závûrka podává ve v ech v znamn ch ohledech vûrn a poctiv obraz aktiv, závazkû a vlastního kapitálu Spoleãnosti k 31. prosinci 2005, v sledku jejího hospodafiení a jejích penûïních tokû za rok 2005 v souladu se zákonem o úãetnictví a ostatními pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. Ovûfiili jsme soulad úãetních informací, uveden ch na stranách 1 aï 12 této v roãní zprávy, které nejsou souãástí úãetní závûrky k 31. prosinci 2005, s ovûfiovanou úãetní závûrkou Spoleãnosti. Podle na eho názoru jsou tyto informace ve v ech v znamn ch ohledech v souladu s touto úãetní závûrkou. Dále jsme provedli provûrku pfiiloïené zprávy o vztazích mezi Spoleãností a její ovládající osobou VOLKSWAGEN AG a mezi Spoleãností a ostatními spoleãnostmi ovládan mi spoleãností VOLKSWAGEN AG ( Zpráva ), uvedené na stranách 33 a 34 této v roãní zprávy. Za úplnost a správnost Zprávy odpovídají jednatelé Spoleãnosti. Na í úlohou je ovûfiit správnost údajû uveden ch ve Zprávû. Na i provûrku jsme provedli v souladu s auditorsk mi smûrnicemi Komory auditorû âeské republiky, vztahujícími se k provûrkám zpráv o vztazích mezi propojen mi osobami. Tyto smûrnice poïadují, aby byla provûrka naplánována a provedena tak, abychom získali stfiední úroveà jistoty, Ïe Zpráva neobsahuje v znamné nesprávnosti. Pfii provûrce jsme nezaznamenali Ïádné skuteãnosti, které by nás vedly k domnûnce, Ïe pfiiloïená Zpráva nebyla ve v ech v znamn ch ohledech fiádnû pfiipravena. 28. dubna 2006 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupen Reinhard Langenhövel Ing. Petr KfiíÏ partner auditor, osvûdãení ã PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Katefiinská 40/466, Praha 2, IâO: , zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl C, vloïka 3637, a v seznamu auditorsk ch spoleãností Komory auditorû âeské republiky pod osvûdãením ã

16 ROZVAHA k 31. prosinci 2005 (v tis. Kã) AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodob majetek B. I. Dlouhodob nehmotn majetek B. II. Dlouhodob hmotn majetek B. III. Dlouhodob finanãní majetek C. ObûÏná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodob finanãní majetek D. I. âasové rozli ení PASIVA Netto Netto PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. V. V sledek hospodafiení bûïného úãetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci C. I. âasové rozli ení V roãní zpráva kofin 2005

17 V KAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok konãící 31. prosince 2005 (v tis. Kã) I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí Obchodní marïe II. V kony B. V konová spotfieba Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek v provozní oblasti a komplexních nákladû pfií tích období IV. Ostatní provozní v nosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní v sledek hospodafiení L. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek ve finanãní oblasti X. V nosové úroky M. Nákladové úroky XI. Ostatní finanãní v nosy N. Ostatní finanãní náklady ** Finanãní v sledek hospodafiení O. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost *** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost *** V sledek hospodafiení za úãetní období

18 P EHLED O ZMùNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za rok konãící 31. prosince 2005 (v tis. Kã) Zákonn Nerozdûlen Základní kapitál rezervní fond Fondy ze zisku zisk Celkem ZÛstatek k 1. lednu Schválené dividendy Pfiídûl do ostatních kapitálov ch fondû V sledek hospodafiení za úãetní období ZÛstatek k 31. prosinci Schválené dividendy V sledek hospodafiení za úãetní období ZÛstatek k 31. prosinci V roãní zpráva kofin 2005

19 P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH za rok konãící 31. prosince 2005 (v tis. Kã) PenûÏní toky z provozní ãinnosti Úãetní zisk z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1 Úpravy o nepenûïní operace: A.1.1 Odpisy stál ch aktiv A.1.2 Zmûna stavu opravn ch poloïek A.1.3 Ztráta z prodeje stál ch aktiv A.1.4 Vyúãtované nákladové a v nosové úroky A.* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami A.2 Zmûny stavu nepenûïních sloïek pracovního kapitálu: A.2.1 Zmûna stavu pohledávek a pfiechodn ch úãtû aktiv A.2.2 Zmûna stavu krátkodob ch závazkû a pfiechodn ch úãtû pasiv A.2.3 Zmûna stavu zásob A.** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky pfiijaté A.5 Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost A.*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti PenûÏní toky z investiãní ãinnosti B.1 V daje spojené s nabytím stál ch aktiv B.2 V daje spojené s nabytím dlouhodobého finanãního majetku B.3 Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B.*** âist penûïní tok z investiãní ãinnosti PenûÏní toky z finanãní ãinnosti C.1 Zmûna stavu dlouhodob ch a krátkodob ch závazkû C.2 Zmûna stavu vlastního kapitálu: C.2.1 Vyplacené dividendy C.*** âisté penûïní toky z finanãní ãinnosti âisté zv ení/sníïení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na poãátku roku Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci roku

20 P ÍLOHA ÚâETNÍ ZÁVùRKY za rok konãící 31. prosince 2005 (v tis. Kã) 1. V eobecné informace kofin s.r.o. (dále Spoleãnost ) byl zapsán do obchodního rejstfiíku dne 10. srpna 1992 a jeho sídlo je v Praze 5, Pekafiská 6. Hlavním pfiedmûtem podnikání Spoleãnosti je koupû zboïí za úãelem dal ího prodeje, prodej (leasing automobilû) a poskytování spotfiebitelsk ch úvûrû. SloÏení statutárních orgánû a dozorãí rady k 31. prosinci 2005 bylo následující: Funkce Poznámka Jednatelé Lutz Witkowski mluvãí vedení spoleãnosti, jednatel do 31. prosince 2005 Dr. Hans-Joachim Neumann jednatel do 31. prosince 2005 Ivan Smutn jednatel do 30. listopadu 2005 Dozorãí rada Uwe R. Hoffmann pfiedseda do 30. ãervna 2005 Jörg Wälder ãlen rady do 30. ãervna 2005 Dietrich Paul ãlen rady do 12. prosince 2005 Rudolf Javurek ãlen rady do 12. prosince 2005 Petr Podlipn ãlen rady do 12. prosince 2005 Prokura Martin KofroÀ prokurista Zmûny v obchodním rejstfiíku v roce 2005: Od 1. prosince 2005 zastoupil Ivana Smutného Joern Achim Kurzrock. Z rozhodnutí valné hromady byla dozorãí rada 12. prosince 2005 rozpu tûna. Od 1. ledna 2006 nastoupili na pozice jednatelû Oliver Schmitt, Joern Achim Kurzrock a Jifiina Tap íková. V prûbûhu roku 2005 byla Spoleãnost ãlenûna následujícím zpûsobem: Ivan Smutn Lutz Witkowski Dr. Hans-Joachim Neumann jednatel jednatel jednatel Oddûlení retailov ch zákazníkû Sekretariát Pfiekladatelka Oddûlení korporátních zákazníkû Asistent Interní auditor Obchodní oddûlení Treasury Bezpeãnostní manaïer Strategick marketing Personální oddûlení/ Právní oddûlení Správa budovy Oddûlení v voje produktû Ekonomické oddûlení Oddûlení fleetov ch zákazníkû Risk Management Oddûlení péãe o klienty Credit Management Controlling IS/ORGA Zmûny organizaãní struktury v roce 2005: Do lo ke slouãení personálního oddûlení a správy budovy. 18 V roãní zpráva kofin 2005

21 2. Úãetní postupy (a) Základní zásady zpracování úãetní závûrky Úãetní závûrka je sestavena v souladu s úãetními pfiedpisy platn mi v âeské republice a âesk mi úãetními standardy. Úãetní závûrka je sestavena v historick ch pofiizovacích cenách. (b) Dlouhodob nehmotn majetek Nakoupen nehmotn majetek je vykázán v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pofiízen, a náklady s jeho pofiízením související. Spoleãnost uplatàuje na ve ker dlouhodob nehmotn majetek roãní odpisovou sazbu v rozmezí 33 % 50 % (podle skupin majetku). Nehmotn majetek, jehoï pofiizovací cena nepfievy uje Kã za poloïku, je úãtován do nákladû pfii pofiízení. Pokud zûstatková hodnota aktiva pfiesahuje jeho odhadovanou zpûtnû získatelnou ãástku, je zûstatková hodnota aktiva sníïena o opravnou poloïku na tuto zpûtnû získatelnou ãástku. (c) Dlouhodob hmotn majetek Nakoupen dlouhodob hmotn majetek je vykázán v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pofiízen, a náklady s jeho pofiízením související. Pro úãely odepisování v úãetnictví je dlouhodob hmotn majetek rozdûlen do dvou skupin majetek, na kter byla uzavfiena leasingová smlouva (v ãlenûní na finanãní leasing, operativní leasing), a majetek, kter není pfiedmûtem leasingu. Odepisování dlouhodobého hmotného majetku ve spoleãnosti: úãetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku u finanãního leasingu jsou kalkulovány lineárnû na denní bázi od data pfievzetí pfiedmûtu leasingu do data ukonãení leasingové smlouvy; úãetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku u operativního leasingu jsou kalkulovány metodou lineárních odpisû ode dne jeho zafiazení po dobu trvání leasingové smlouvy aï do v e oãekávané zûstatkové ceny; úãetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku, kter není pfiedmûtem leasingu, jsou kalkulovány metodou lineárních odpisû na základû jeho pfiedpokládané Ïivotnosti. Spoleãnost uplatàuje na ve ker dlouhodob hmotn majetek roãní odpisovou sazbu v rozmezí 11 % 50 % (podle skupin majetku). Náklady na opravy a údrïbu dlouhodobého hmotného majetku se úãtují pfiímo do nákladû. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku pfiesahující Kã za rok za poloïku je aktivováno. Hmotn majetek, jehoï pofiizovací cena nepfievy uje Kã za poloïku, je povaïován za zásoby a úãtován do nákladû pfii spotfiebû. Pokud zûstatková hodnota aktiva pfiesahuje jeho odhadovanou zpûtnû získatelnou ãástku, je zûstatková hodnota aktiva sníïena o opravnou poloïku na tuto zpûtnû získatelnou ãástku. (d) Majetkové úãasti ve spoleãnostech s rozhodujícím vlivem Spoleãnost s rozhodujícím vlivem (dcefiiná spoleãnost) je podnik ovládan Spoleãností, jehoï finanãní a provozní procesy Spoleãnost mûïe ovládat s cílem získávat pfiínosy z jeho ãinnosti. Majetkové úãasti ve spoleãnostech s rozhodujícím vlivem jsou ocenûny pofiizovací cenou zohledàující pfiípadné sníïení hodnoty. 19

22 (e) Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceàovány pofiizovací cenou sníïenou o opravnou poloïku. Pofiizovací cena zahrnuje ve keré náklady související s pofiízením tûchto zásob (zejména dopravné atd.). Opravná poloïka k pomaluobrátkov m a zastaral m zásobám je vytvofiena na základû anal zy obrátkovosti zásob a na základû individuálního posouzení. (f) Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotû sníïené o opravnou poloïku k pochybn m pohledávkám. Nedobytné pohledávky se odepisují na základû rozhodnutí soudu nebo po skonãení konkurzního fiízení dluïníka. Opravná poloïka k pohledávkám je vytvofiena na základû vûkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dluïníkû. (g) Pfiepoãet cizích mûn Transakce provádûné v cizích mûnách jsou pfiepoãteny a zaúãtovány devizov m kurzem platn m v den transakce. V echna penûïní aktiva a pasiva vedená v cizích mûnách byla pfiepoãtena devizov m kurzem zvefiejnûn m âeskou národní bankou k rozvahovému dni. V echny kurzové zisky a ztráty z pfiepoãtu pohledávek a závazkû jsou úãtovány do v kazu zisku a ztráty. (h) V nosy TrÏby pfiedstavují v nosy z leasingov ch sluïeb poskytovan ch Spoleãností. Leasingové v nosy jsou zaúãtovány rovnomûrnû po dobu leasingu od data uzavfiení leasingové smlouvy aï do fiádného nebo pfiedãasného ukonãení leasingové smlouvy. Smluvní pokuty a penále jsou zaúãtovány pfii uplatnûní nároku. V nosy z poskytnut ch spotfiebitelsk ch úvûrû jsou zaúãtovány v úrokov ch v nosech anuitnû po dobu trvání smlouvy v závislosti na celkové nesplacené ãástce poskytnutého spotfiebitelského úvûru. V nosy z financování obchodní sítû jsou zaúãtovány ve v nosech z leasingov ch sluïeb anuitnû po dobu trvání financování v závislosti na celkové nesplacené ãástce poskytnutého financování. (i) Leasing majetku pro úãely uïívání Spoleãnosti Pofiizovací cena majetku získaného formou operativního leasingu, u kterého je spoleãnost nájemcem, není aktivována do dlouhodobého majetku a je úãtována do nákladû rovnomûrnû po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v pfiíloze, ale nejsou zachyceny v rozvaze. (j) Rezervy Spoleãnost tvofií rezervy, pokud má souãasn závazek a je pravdûpodobné, Ïe bude na vypofiádání tohoto závazku tfieba vynaloïit vlastní zdroje, a zároveà existuje spolehliv odhad v e závazku. (k) Vykazování provozního v sledku Provozní hospodáfisk v sledek a v sledek z finanãních operací v rámci v kazu zisku a ztráty Spoleãnosti jsou ovlivnûny tím, Ïe podle platn ch úãetních pfiedpisû pro podnikatele jsou nákladové úroky zahrnuty ve v sledku z finanãních operací. (l) Penzijní pfiipoji tûní Spoleãnost poskytuje mûsíãnû sv m zamûstnancûm pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní. K financování státního dûchodového poji tûní hradí Spoleãnost pravidelné odvody do státního rozpoãtu. (m) OdloÏená daà OdloÏená daà se vykazuje u v ech pfiechodn ch rozdílû mezi zûstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daàovou hodnotou. OdloÏená daàová pohledávka je zaúãtována, pokud je pravdûpodobné, Ïe ji bude moïné daàovû uplatnit v následujících úãetních obdobích. 20 V roãní zpráva kofin 2005

23 (n) Spfiíznûné strany Spfiíznûn mi stranami Spoleãnosti se rozumûjí: spoleãnosti ve skupinû; spoleãníci, ktefií pfiímo nebo nepfiímo mohou uplatàovat podstatn nebo rozhodující vliv u Spoleãnosti, a spoleãnosti, kde tito spoleãníci mají podstatn nebo rozhodující vliv; ãlenové statutárních, dozorãích a fiídících orgánû a osoby blízké tûmto osobám vãetnû podnikû, kde tito ãlenové a osoby mají podstatn nebo rozhodující vliv; spoleãnosti, které mají spoleãného ãlena vedení se Spoleãností. V znamné transakce a zûstatky transakcí se spfiíznûn mi stranami jsou uvedeny v poznámce 16. (o) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahov m dnem a dnem sestavení úãetní závûrky, je zachycen v úãetních v kazech v pfiípadû, Ïe tyto události poskytly doplàující informace o skuteãnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V pfiípadû, Ïe mezi rozvahov m dnem a dnem sestavení úãetní závûrky do lo k v znamn m událostem zohledàujícím skuteãnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dûsledky tûchto událostí popsány v pfiíloze úãetní závûrky, ale nejsou zaúãtovány v úãetních v kazech. 3. Dlouhodob nehmotn majetek Pofiizovací cena PfiírÛstky/ 31. prosince tis. Kã 1. ledna 2005 pfieúãtování Vyfiazení 2005 Software Nedokonãen nehmotn majetek * Celkem *) Vyfiazení nedokonãeného nehmotného majetku pfiedstavují pfiedev ím pfiírûstky v kategorii software (pfieúãtování). Oprávky PfiírÛstky/ 31. prosince tis. Kã 1. ledna 2005 odpisy Vyfiazení 2005 Software ZÛstatková hodnota pfied opravnou poloïkou Opravná poloïka ZÛstatková hodnota Pofiizovací cena PfiírÛstky/ 31. prosince tis. Kã 1. ledna 2004 pfieúãtování Vyfiazení 2004 Software Nedokonãen nehmotn majetek * Celkem *) Vyfiazení nedokonãeného nehmotného majetku pfiedstavují pfiedev ím pfiírûstky v kategorii software (pfieúãtování). Oprávky PfiírÛstky/ 31. prosince tis. Kã 1. ledna 2004 odpisy Vyfiazení 2004 Software ZÛstatková hodnota pfied opravnou poloïkou Opravná poloïka ZÛstatková hodnota

24 PfiírÛstky pofiizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku jsou tvofieny v zásadû nákupem. PfiírÛstky oprávek dlouhodobého nehmotného majetku jsou tvofieny pfiedev ím odpisy. Úbytky pofiizovacích cen a oprávek dlouhodobého nehmotného majetku jsou tvofieny pfieváïnû vyfiazením. Opravnou poloïku k dlouhodobému nehmotnému majetku tvofií pouze opravná poloïka k softwaru. 4. Dlouhodob hmotn majetek Pofiizovací cena PfiírÛstky/ 31. prosince tis. Kã 1. ledna 2005 pfieúãtování Vyfiazení 2005 Pozemky Budovy a stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Nedokonãen hmotn majetek Poskytnuté zálohy Celkem Oprávky PfiírÛstky/ 31. prosince tis. Kã 1. ledna 2005 odpisy Vyfiazení 2005 Budovy a stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Celkem ZÛstatková hodnota pfied opravnou poloïkou Opravná poloïka ZÛstatková hodnota Pofiizovací cena PfiírÛstky/ 31. prosince tis. Kã 1. ledna 2004 pfieúãtování Vyfiazení 2004 Pozemky Budovy a stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Nedokonãen hmotn majetek Poskytnuté zálohy Celkem Oprávky PfiírÛstky/ 31. prosince tis. Kã 1. ledna 2004 odpisy Vyfiazení 2004 Budovy a stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Celkem ZÛstatková hodnota pfied opravnou poloïkou Opravná poloïka ZÛstatková hodnota ZÛstatková cena dlouhodobého hmotného majetku, kter je pfiedmûtem leasingu, ãiní k 31. prosinci 2005: tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã). 22 V roãní zpráva kofin 2005

25 Opravnou poloïku k dlouhodobému hmotnému majetku lze analyzovat následovnû: tis. Kã 31. prosince prosince 2004 Opravná poloïka ke stavbám Opravná poloïka k samostatn m movit m vûcem a souborûm movit ch vûcí Celková v e opravn ch poloïek k dlouhodobému hmotnému majetku zahrnutá v Rozvaze ve sloupci Korekce Náklady na opravy a udrïování se úãtují do období, v nûmï vznikly. Za rok 2005 tyto náklady pfiedstavovaly ãástku tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã). PfiírÛstky pofiizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku jsou tvofieny v zásadû nákupem. PfiírÛstky oprávek dlouhodobého hmotného majetku jsou tvofieny pfiedev ím odpisy. Úbytky pofiizovacích cen dlouhodobého hmotného majetku jsou tvofieny pfieváïnû vyfiazením formou prodeje. V roce 2005 ãinilo vyfiazení formou prodeje v pofiizovacích cenách tis. Kã (v roce 2004: tis. Kã). Ostatní dûvody úbytku (zejména odcizená a havarovaná vozidla) dlouhodobého hmotného majetku v roce 2005 pfiedstavovaly v pofiizovacích cenách ãástku tis. Kã (v roce 2004: tis. Kã). V e dlouhodobého hmotného majetku neuvedeného v rozvaze, kter je úãtován pfiímo do nákladû (majetek do 40 tis. Kã), k 31. prosinci 2005 ãiní tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã). Spoleãnost si nepronajímá jako nájemce majetek formou finanãního leasingu. 5. Majetkové úãasti ve spoleãnostech s rozhodujícím vlivem Majetkové úãasti ve spoleãnostech s rozhodujícím vlivem pfiedstavují investice do kmenov ch akcií a podílû. K 31. prosinci 2005: Podíl V sledek Nominální Pofiizovací na základním hospodafiení Vlastní hodnota cena kapitálu v roce 2005 kapitál Poãet akcií tis. Kã tis. Kã % tis. Kã tis. Kã Tuzemské kolease s.r.o., Pekafiská 6, Praha 5, Europcar Fleet Services a.s., Pekafiská 7, Praha 5, Celkem Opravná poloïka ZÛstatková hodnota Spoleãnost nemûla v roce 2005 pfiíjem z dividend. Spoleãnost uhradila v roce 2005 ztrátu spoleãnosti kolease s.r.o. za rok 2004 ve v i tis. Kã formou nav ení finanãních investic a doplnûním ostatních kapitálov ch fondû spoleãnosti kolease s.r.o. (viz poznámka 9). Pro zv ení opravné poloïky byla jiï v závûrce roku 2004 pfiijata pfiíslu ná opatfiení. V krátkodobém horizontu Spoleãnost nepfiedpokládá návratnost tûchto investic, a proto na nû vytvofiila opravnou poloïku. Na ztráty bûïného období spoleãnosti kolease s.r.o. vytvofiila Spoleãnost rezervu ve v i tis. Kã (viz také poznámka 9). 23

26 VÛãi majetkové úãasti ve spoleãnosti Europcar Fleet Services a.s. Spoleãnost nevytvofiila opravnou poloïku, protoïe na základû budoucích plánû spoleãnosti Europcar Fleet Services a.s. pfiedpokládá návratnost této investice. K 31. prosinci 2004: Podíl V sledek Nominální Pofiizovací na základním hospodafiení Vlastní hodnota cena kapitálu v roce 2004 kapitál Poãet akcií tis. Kã tis. Kã % tis. Kã tis. Kã Tuzemské kolease s.r.o., Pekafiská 6, Praha 5, Europcar Fleet Services a.s., Pekafiská 7, Praha 5, Celkem Opravná poloïka ZÛstatková hodnota Spoleãnost nemûla v roce 2004 pfiíjem z dividend. Spoleãnost uhradila v roce 2004 ztrátu spoleãnosti kolease s.r.o. za rok 2003 ve v i tis. Kã formou nav ení finanãních investic a doplnûním ostatních kapitálov ch fondû spoleãnosti kolease s.r.o. Pro zv ení opravné poloïky byla jiï v závûrce roku 2003 pfiijata pfiíslu ná opatfiení. V krátkodobém horizontu Spoleãnost nepfiedpokládá návratnost tûchto investic, a proto na nû vytvofiila opravnou poloïku. V Ïádné ze spoleãností s rozhodujícím vlivem není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech. Zmûnu opravné poloïky na sníïení hodnoty majetkov ch úãastí v dcefiin ch spoleãnostech lze rozãlenit takto: kolease s.r.o. tis. Kã Poãáteãní zûstatek k 1. lednu Tvorba za rok Koneãn zûstatek k 31. prosinci Zásoby tis. Kã 31. prosince prosince 2004 ZboÏí Opravná poloïka ZÛstatková hodnota Opravná poloïka ke zboïí se tvofií z dûvodu prodlouïení délky smlouvy na financování skladov ch vozû. 24 V roãní zpráva kofin 2005

27 Zmûnu opravné poloïky k zásobám lze analyzovat následovnû: tis. Kã Poãáteãní zûstatek k 1. lednu Tvorba opravné poloïky Zru ení opravné poloïky Koneãn zûstatek k 31. prosinci Pohledávky tis. Kã 31. prosince prosince 2004 Pohledávky z obchodních vztahû do splatnosti po splatnosti Jiné pohledávky do splatnosti po splatnosti Dohadné úãty aktivní Krátkodobé pohledávky celkem brutto Opravné poloïky na pochybné pohledávky âistá hodnota krátkodob ch pohledávek Dlouhodobé pohledávky Opravné poloïky na pochybné pohledávky âistá hodnota dlouhodob ch pohledávek âistá hodnota celkov ch pohledávek Zmûny opravné poloïky k pochybn m pohledávkám lze analyzovat takto: tis. Kã Poãáteãní zûstatek k 1. lednu Tvorba opravné poloïky PouÏití na odpis Koneãn zûstatek k 31. prosinci Pohledávky ze spotfiebitelsk ch úvûrû jsou zaji tûny pfievodem vlastnického práva, ruãitelem, pfiípadnû zástavním právem. Pohledávky z faktoringu jsou zaji tûny pfiedmûtn m vozidlem. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahû zahrnují zejména pohledávky z faktoringu a z krátkodob ch spotfiebitelsk ch úvûrû poskytnut ch zákazníkûm. Spoleãnost poskytuje finanãní sluïby komplexnû zaji Èující financování dodávek nov ch vozidel znaãky koda (odkup pohledávek) pro obchodní síè KODA AUTO a.s. v âeské republice a pro vybrané distributory spoleãnosti Import Volkswagen Group s.r.o. Celková v e pohledávek vypl vající z tûchto sluïeb k 31. prosinci 2005 ãiní tis. Kã, resp tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã, resp tis. Kã). Jiné krátkodobé pohledávky zahrnují zejména poskytnuté krátkodobé úvûry (k 31. prosinci 2005: tis. Kã; k 31. prosinci 2004: tis. Kã) a krátkodobé úvûry poskytnuté obchodníkûm (k 31. prosinci 2005: tis. Kã; k 31. prosinci 2004: tis. Kã). Krátkodobé pohledávky a placené krátkodobé zálohy jsou zaji tûny zaji Èovacími smûnkami ve v i tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã). Tyto smûnky jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Pohledávky ze spotfiebitelsk ch úvûrû jsou zaji tûny zástavním právem ve v i tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã) a zaji Èovacím pfievodem práv ve v i tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã). 25

28 Dohadné úãty aktivní obsahují pfiedev ím provozní dohadné poloïky a oãekávané v nosy u pfiedãasnû ukonãen ch leasingov ch smluv. Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahû zahrnují zejména poskytnuté spotfiebitelské úvûry (k 31. prosinci 2005: tis. Kã; k 31. prosinci 2004: tis. Kã). Jiné dlouhodobé pohledávky zahrnují zejména dlouhodobé úvûry poskytnuté obchodníkûm (k 31. prosinci 2005: tis. Kã; k 31. prosinci 2004: tis. Kã). Úrokové v nosy z krátkodob ch a dlouhodob ch spotfiebitelsk ch úvûrû jsou uvedeny v poznámce 14. Dlouhodobé pohledávky jsou zaji tûny zaji Èovacími smûnkami ve v i tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã). Tyto smûnky jsou vedeny v podrozvahové evidenci. 8. Vlastní kapitál Spoleãnost je plnû vlastnûna spoleãností VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG, Braunschweig, Nûmecko a matefiskou spoleãností skupiny je VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, Nûmecko. Zákonn rezervní fond nelze rozdûlit mezi akcionáfie, ale lze jej pouïít v hradnû k úhradû ztrát. V souladu s pfiíslu n mi ustanoveními obchodního zákoníku Spoleãnost vytvofiila zákonn rezervní fond do v e 10 % základního kapitálu. Valná hromada dne 30. prosince 2005 rozhodla o v platû dividend ze zisku roku 2004 a z ostatních fondû ze zisku ve v i tis. Kã. Platba se uskuteãní v bfieznu Valná hromada dne 26. listopadu 2004 rozhodla o v platû dividend ze zisku roku 2003 ve v i tis. Kã. âástka tis. Kã z vytvofieného zisku roku 2003 byla pfiidûlena do ostatních kapitálov ch fondû z dûvodu pokrytí ztráty spoleãnosti kolease s.r.o. 9. Rezervy tis. Kã Rezerva na daà z pfiíjmû Ostatní rezervy Celkem Poãáteãní zûstatek k 1. lednu Tvorba rezerv PouÏití rezerv Koneãn zûstatek k 31. prosinci Tvorba rezerv PouÏití rezerv Koneãn zûstatek k 31. prosinci V poãet danû z pfiíjmû a odloïené danû je uveden v poznámce 13 DaÀ z pfiíjmû. Spoleãnost vytvofiila ostatní rezervy zejména na následující tituly: tis. Kã 31. prosince prosince 2004 Rezerva na smlouvy se zápornou souãasnou hodnotou Rezerva na soudní spory Rezerva na krytí ztráty kolease s.r.o. (viz poznámka 5) Celkem V roãní zpráva kofin 2005

29 10. âasové rozli ení tis. Kã 31. prosince prosince 2004 Náklady pfií tích období Pfiíjmy pfií tích období Celkem V nosy pfií tích období PoloÏky ãasového rozli ení nákladû a v nosû se pfieváïnû vztahují k jednotliv m leasingov m smlouvám. Z tohoto dûvodu budou tyto náklady a v nosy postupnû zachycovány ve v kazu zisku a ztráty Spoleãnosti rovnomûrnû po dobu trvání tûchto smluv. Náklady pfií tích období obsahují pfiedev ím náklady související s poji tûním ve v i tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã). V nosy pfií tích období obsahují pfiedev ím zûstatek mimofiádné splátky placené pfiedem. 11. Závazky tis. Kã 31. prosince prosince 2004 Závazky z obchodních vztahû Krátkodobé pûjãky (viz poznámka 12) Jiné závazky Dohadné úãty pasivní Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé pûjãky (viz poznámka 12) Jiné dlouhodobé závazky OdloÏen daàov závazek (viz poznámka 13) Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem Spoleãnost nemá krátkodobé závazky po lhûtû splatnosti. Závazky z obchodních vztahû a jiné závazky nebyly zaji tûny Ïádn m majetkem Spoleãnosti. Závazky z obchodních vztahû zahrnují pfiedev ím pfiijaté zálohy na finanãní leasing ve v i tis. Kã (k 31. prosinci 2004: tis. Kã). Jiné závazky v roce 2005 zahrnují pfiedev ím krátkodob úvûr od KODA AUTO a.s. ve v i tis. Kã a závazek vûãi spoleãníkovi za nevyplacené dividendy ve v i tis. Kã (viz poznámka 8 a 16). Jiné závazky v roce 2004 zahrnují pfiedev ím krátkodob úvûr od KODA AUTO a.s. ve v i tis. Kã a závazek vûãi spoleãníkovi za nevyplacené dividendy ve v i tis. Kã (viz poznámka 8 a 16). Dohadné úãty pasivní zahrnují dosud nezaplacené úroky, odmûny zamûstnancûm vãetnû zdravotního a sociálního poji tûní, dohadné poloïky za nevyfakturované sluïby a dodávky a nevyfakturované pojistné vztahující se k leasingov m smlouvám. V podrozvahové evidenci jsou vykázány potenciální závazky ve v i 40 tis. Kã (k 31. prosinci 2004: 187 tis. Kã) v souvislosti s garancí za úvûr zamûstnancûm Spoleãnosti. 27

30 12. Úvûry a ostatní pûjãky tis. Kã 31. prosince prosince 2004 Bankovní kontokorenty Jiné bankovní úvûry splatné do jednoho roku (vãetnû ãásti dlouhodob ch úvûrû splatné do 1 roku) Dlouhodobé úvûry se splatností 1rok 5 let Dlouhodobé úvûry se splatností více neï 5 let Úvûry a kontokorenty celkem Krátkodobé pûjãky celkem (viz poznámka 11) Dlouhodobé pûjãky celkem (viz poznámka 11) Úroková sazba úvûrû novû ãerpan ch Spoleãností v roce 2005 se pohybovala v rozmezí od 1,81 % p.a. do 3,70 % p.a. V roce 2004 se tato sazba pohybovala v rozmezí od 2,10 % p.a. do 4,49 % p.a. 13. DaÀ z pfiíjmû DaÀov náklad zahrnuje: tis. Kã Splatnou daà Úpravu daàového nákladu pfiedchozího období podle skuteãnû podaného daàového pfiiznání OdloÏenou daà Celkem Splatná daà byla vypoãítána následovnû: tis. Kã Zisk pfied zdanûním Úprava na daàov základ: daàovû neuznatelné náklady nezdaàované v nosy DaÀov základ Úpravy daàového základu: 10 % reinvestiãní odpoãet odpoãet daàové ztráty z pfiedchozích let Upraven základ danû DaÀ z pfiíjmû právnick ch osob ve v i 26 % (2004: 28 %) OdloÏenou daàovou pohledávku (+)/závazek (-) lze analyzovat následovnû: tis. Kã 31. prosince prosince 2004 OdloÏen daàov závazek z titulu: Zrychlené daàové odpisy OdloÏená daàová pohledávka z titulu: Ostatní rezervy a opravné poloïky Ostatní doãasné rozdíly Celkem âist odloïen daàov závazek (viz poznámka 11) Pro kalkulaci odloïené danû k 31. prosinci 2005 a 2004 byla pouïita sazba danû z pfiíjmû platná v období, ve kterém budou daàov závazek nebo pohledávka uplatnûny (2005: 26 %, 2006 a dal í: 24 %). 28 V roãní zpráva kofin 2005

31 14. âlenûní v nosû podle odvûtví V nosy z bûïné ãinnosti byly tvofieny následujícím zpûsobem: tis. Kã TrÏby z leasingov ch operací tuzemsko Financování skladov ch zásob Provize z postoupení pohledávek TrÏby z prodeje automobilû tuzemsko TrÏby ze spotfiebitelsk ch úvûrû (v nosové úroky) Ostatní úrokové v nosy Celkem Anal za zamûstnancû Poãet zamûstnancû PrÛmûrn poãet fiídících pracovníkû PrÛmûrn poãet ostatních zamûstnancû Celkem ídícími pracovníky ( vedení ) se rozumûjí jednatelé, prokurista a vedoucí oddûlení a úsekû. Statutárními orgány Spoleãnosti se rozumûjí jednatelé a prokurista tis. Kã Vedení Ostatní Celkem Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpeãení Ostatní sociální náklady Celkem tis. Kã Vedení Ostatní Celkem Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpeãení Ostatní sociální náklady Celkem Ostatní transakce se zamûstnanci Spoleãnosti jsou popsány v poznámce 16. Transakce se spfiíznûn mi stranami. 29

32 16. Transakce se spfiíznûn mi stranami Spoleãnost se podílela na tûchto transakcích se spfiíznûn mi stranami: Prodej sluïeb tis. Kã SluÏby zahraniãní z toho matefiská spoleãnost tuzemské Celkem Nákup zboïí a sluïeb tis. Kã ZboÏí zahraniãní z toho matefiská spoleãnost tuzemské SluÏby a postoupené pohledávky zahraniãní z toho matefiská spoleãnost tuzemské Celkem Spoleãnost vykazovala tyto zûstatky se spfiíznûn mi stranami: Pohledávky tis. Kã 31. prosince prosince 2004 Europcar Fleet Services a.s Import Volkswagen Group s.r.o KODA AUTO a.s kolease s.r.o VOLKSWAGEN AG VDF Otomotiv Servis ve Ticaret A.T VOLKSWAGEN Finanãné sluïby Slovensko s.r.o VOLKSWAGEN LEASING GMBH Celkem Závazky tis. Kã 31. prosince prosince 2004 Europcar Fleet Services a.s Gedas âr s.r.o Import Volkswagen Group s.r.o KODA AUTO a.s kolease s.r.o VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V Celkem V roãní zpráva kofin 2005

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Kapitola Úvod 5 O Spoleãnosti 6 Vznik Spoleãnosti a její historie 6 Produkty a sluïby

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

V roãní zpráva TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.

V roãní zpráva TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2005 V roãní zpráva 2005 Hospodáfisk rok 2005 Obsah V roãní zpráva 2005 Úvod 4 O Spoleãnosti 6 Vznik Spoleãnosti a její historie 6 Produkty a sluïby 8 Wholesale 16 Strategie pro hospodáfisk

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 2003 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 obsah úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 údaje o statutárních a dozorãích orgánech 11 údaje o odpovûdn ch osobách 15

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

V roãní zpráva Renault Leasing CZ s.r.o.

V roãní zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Renault Leasing CZ s.r.o. Renault Leasing CZ s.r.o. Obsah Profil spoleãnosti & statutární orgány spoleãnosti...6 Úvodní slovo jednatelû...7 Zpráva o ãinnosti spoleãnosti...8 Zpráva dozorãí rady...11

Více

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. v roãní zpráva 2003 Obsah Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní struktura

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 s.r.o. Složení vrcholových orgánů Organizační struktura společnosti Profil společnosti Ohlédnutí za rokem 2004 Finanční situace Výhled a předpoklady roku 2005 Zpráva dozorčí rady Zpráva

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

V roãní zpráva

V roãní zpráva V roãní zpráva 2008 1909-2009 Obsah Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti..................................... 1 Základní údaje o spoleãnosti.......................................................................

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

Výroční zpráva 2006. s.r.o.

Výroční zpráva 2006. s.r.o. Výroční zpráva 2006 s.r.o. Serióznost v obchodních vztazích 1. Společnost byla založena v srpnu 1992 jako první leasingová společnost zaměřená na podporu prodeje konkrétních značek vozů Škoda, Volkswagen,

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011.

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011. V ROâNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah V roãní zpráva 2011 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti.................................................. 1 Základní údaje o spoleãnosti..................................................................

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s.

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH - Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti - Základní údaje o spoleãnosti - Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura - V znamné události roku 2007

Více

V roãní zpráva za rok 2001

V roãní zpráva za rok 2001 Fio, druïstevní záloïna SenováÏné námûstí 24, Praha 1 www. fio.cz fio@fio.cz V roãní zpráva za rok 2001 Úvod VÁÎENÍ âlenové, VÁÎENÉ âlenky, v roce 2001 do lo ke zlep ení situace v sektoru druïstevních

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 ÚČETNICTVÍ A DANĚ Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69 Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 Prezentace účetních informací v kontextu pravidel IFRS... str.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Finanční výsledky. Finanční situace a prosperita společnosti je patrná z uvedeného vývoje ukazatelů:

Finanční výsledky. Finanční situace a prosperita společnosti je patrná z uvedeného vývoje ukazatelů: Finanční výsledky Pfiíjmy z ãinnosti burzy staãily pokr t provozní i investiãní potfieby spoleãnosti a z tohoto dûvodu v prûbûhu roku nevznikla Ïádná úvûrová potfieba. Na základû rozhodnutí 8.fiádné valné

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek. snadno a rychle

Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek. snadno a rychle Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech snadno a rychle Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4624. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní MINISTERSTVO FINANCÍ Úfiad státního dozoru v poji Èovnictví a penzijním pfiipoji tûní 001 Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 V roãní zpráva za rok 2001 Státní dozor v penzijním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

zpráva za tfii ãtvrtletí

zpráva za tfii ãtvrtletí zpráva za tfii ãtvrtletí ZPRÁVA âeské SPO ITELNY O V VOJI HOSPODA ENÍ ZA T I âtvrtletí 2002 Mezinárodní úãetní standardy, konsolidováno, neauditováno âeské úãetní standardy, nekonsolidováno, neauditováno

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Odpoãet od základu danû

Odpoãet od základu danû 13 Odpoãet od základu danû V této kapitole se budeme vûnovat uplatnûní nejãastûj ích odpoãtû od základu danû z pfiíjmû fyzick ch osob: odpoãet darû ( 15 odst. 1 zákona o daních z pfiíjmû), odpoãet úrokû

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ 1999 V R O â N Í Z P R Á V A 1999 V R O â N Í Z P R Á V A O RGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Bohdan Pásek Franti ek Pekáã Ing. Jindfiich Broukal Karel BrÛna Ing. Zbynûk

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004

Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004 Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2004 Nej dûleïitûj í událostí ro ku 2004 bylo slouãení s Nov m âp Pen zijním fondem (dfiíve ABN AMRO Penzijní fond), díky kterému se Penzijní fond âeské

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

V roãní zpráva Obsah. Generali Poji Èovna a.s.

V roãní zpráva Obsah. Generali Poji Èovna a.s. Obsah V roãní zpráva 2000 Generali Poji Èovna a.s. Generali Poji Èovna a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 Telefon (02) 21091 000, Telefax (02) 21091 300 ãlen âeské asociace poji Èoven Obsah Základní údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

âeská POJI ËOVNA ZDRAVÍ A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ

âeská POJI ËOVNA ZDRAVÍ A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ 5 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 âeská POJI ËOVNA ZDRAVÍ A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ Sílíme s kaïd m zdolan m vrcholem. âeská poji Èovna ZDRAVÍ v posledních letech opûtovnû potvrzuje svoji pozici jedniãky na trhu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 V roãní zpráva 2001 10 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Úvod Tato v roãní zpráva hodnotí pro Citibank a.s. v mnoha ohledech

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 17 19 29 30 32 34 48 49 50

Více