VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele půjčky, společnosti KVB finance s.r.o., IČ: , se sídlem Mistra Jaroslava Kociana 38, Ústí nad Orlicí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka a podnikající především v oblasti spotřebitelských úvěrů a půjček (dále jen věřitel ) a fyzickou osobou (nebo osobami), (dále jen klient ), uvedenou v článku 1.2 níže vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o půjčce (dále jen smlouva o půjčce ) Tyto podmínky se vztahují na každou osobu, která je ve smlouvě o půjčce označena jako klient, dlužník, spoludlužník, příjemce půjčky anebo osoba, která s takovou osobou odpovídá společně a nerozdílně za splnění závazků ze smlouvy o půjčce. Závazky všech těchto osob vůči věřiteli jsou jejich společnými a nerozdílnými závazky a věřitel je oprávněn požadovat plnění na kterékoli z nich Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o půjčce uzavírané mezi věřitelem a klientem. Uzavření smlouvy o půjčce je podmíněno souhlasem klienta s těmito podmínkami. Obsahuje-li smlouva o půjčce úpravu odlišnou od těchto podmínek, použije se přednostně úprava ve smlouvě o půjčce Smlouva o půjčce uzavíraná mezi věřitelem a klientem je typovou smlouvu ve smyslu 657 a 658 zákona č. 40/1964 Sb. a klient má v tomto smluvním vztahu od okamžiku přijetí návrhu smlouvy o půjčce vůči věřiteli postavení dlužníka. Ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru ) je klient spotřebitelem. 2. ŽÁDOST O PŮJČKU 2.1. Má-li klient zájem o poskytnutí půjčky, zašle věřiteli žádost o půjčku. Žádost o půjčku znamená závazný projev klienta přijmout od věřitele půjčku v souladu s těmito podmínkami, učiněný ve formě čl těchto podmínek Odesláním žádosti o půjčku klient potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, které jsou k dispozici na webové adrese (dále jen internetové stránky ), a že s nimi v plném rozsahu souhlasí Klient souhlasí a bere na vědomí, že informační formulář mu bude doručen před uzavřením smlouvy o půjčce vyvěšením na internetových stránkách věřitele v rubrice doručovaná pošta pod identifikačním kódem klienta (dále jen identifikační kód ), pod kterým bude jeho žádost o půjčku resp. smlouva o půjčce registrována Odesláním žádosti o půjčku podle čl klient dále potvrzuje, že není v prodlení se splácením jakýchkoli dluhů či jiných závazků vůči žádné právnické či fyzické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není proti němu vedeno žádné řízení, které by mohlo mít vliv na jeho schopnost řádně splatit půjčku. Klient dále potvrzuje, že není proti němu vedeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, a rovněž tak insolvenční řízení Klient zašle věřiteli žádost o půjčku formou elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách. Klient v žádosti o půjčku uvede zejména své jméno a příjmení, číslo 1

2 svého mobilního telefonu, svoji ovou adresu, požadovanou částku půjčky, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a adresy pro doručování. 3. SMLOUVA O PŮJČCE 3.1. Na základě smlouvy o půjčce se věřitel zavazuje na žádost klienta a za splnění podmínek stanovených věřitelem poskytnout klientovi peněžní prostředky v dohodnuté výši a klient se zavazuje takto poskytnuté peněžní prostředky věřiteli vrátit spolu s poplatky spojenými s jejich poskytnutím a případnou smluvní pokutou vzniklou v souvislosti s porušením povinností klienta za pozdní úhradu splátek půjčky a porušení smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy o půjčce a těchto podmínek Věřitel informuje klienta o schválení půjčky formou textové zprávy SMS na telefonní číslo, které klient uvede v žádosti o půjčku, nebo formou elektronické pošty na ovou adresu, kterou klient uvede v žádosti o půjčku. Schválení půjčky bude obsahovat výši schválené půjčky, poplatek za poskytnutí půjčky, celkovou dlužnou částku a identifikační kód, pod kterým bude smlouva o půjčce registrována Vyplacením půjčky prostřednictvím poukázky typu B dle čl dochází k uzavření smlouvy o půjčce Smlouva o půjčce bude vyvěšena na internetových stránkách věřitele. Klient souhlasí a bere na vědomí, že smlouva o půjčce a dokumenty související mu bude doručena vyvěšením na internetových stránkách věřitele v rubrice doručovaná pošta pod identifikačním kódem, a to do pěti (5) dnů ode dne, kdy bude věřitelovi doručena poukázka typu B s podpisem klienta prokazující převzetí částky půjčky. 4. POSKYTNUTÍ PŮJČKY 4.1. Věřitel poskytne půjčku klientovi prostřednictvím poštovní poukázky typu B s tím, že částka půjčky bude vyplacena klientovi pracovníkem České pošty, s.p., IČ: , se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4 proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí půjčky Klient je oprávněn kdykoliv po dobu trvání smlouvy o půjčce na písemnou žádost obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (splátkový kalendář) Půjčku věřitel poskytne klientovi bez stanovení účelu, tedy ve formě finanční částky Při poskytnutí půjčky bude klientovi přidělen identifikační kód. 5. POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŮJČKU A ZA POSKYTNUTÍ PŮJČKY 5.1. Výše poplatku odráží náklady věřitele na zpracování žádosti o půjčku a poskytnutí půjčky (dále jen poplatek ) a závisí na výši částky půjčky a době splatnosti. Výše poplatku jsou následující: Částka Splatnost Poplatek Celkem k úhradě RPSN 2.000,- Kč 16 dní 540,- Kč 2.540,- Kč 23235,78% 3.000,- Kč 16 dní 810,- Kč 3.810,- Kč 23235,78% 4.000,- Kč 16 dní 1.080,- Kč 5.080,- Kč 23235,78% 5.000,- Kč 16 dní 1.350,- Kč 6.350,- Kč 23235,78% 6.000,- Kč 22 dní 1.980,- Kč 7.980,- Kč 11245,18 % 7.000,- Kč 22 dní 2.310,- Kč 9.310,- Kč 11245,18 % 2

3 8.000,- Kč 30 dní 2.800,- Kč ,-Kč 3752,37 % 9.000,- Kč 30 dní 3.150,- Kč ,- Kč 3752,37 % ,- Kč 30 dní 3.500,- Kč ,- Kč 3752,37 % 5.2. Klient je povinen věřiteli uhradit poplatek spolu se splacením půjčky ke dni splatnosti půjčky Věřitel za poskytnutí půjčky neúčtuje výpůjční úrokovou sazbu. 6. SPLÁCENÍ PŮJČKY 6.1. Období splatnosti půjčky začíná běžet v den, kdy je půjčka klientovi v souladu s čl poskytnuta. Splatnost půjčky činí od 16 do 30 dní Při zadání platby na úhradu splátky půjčky a poplatku je klient povinen uvést jako variabilní symbol identifikační kód Veškeré platby ve prospěch věřitele jsou považovány za uhrazené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet věřitele číslo /5500, s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Před uplynutím doby splatnosti půjčky může dlužník požádat o prodloužení doby splatnosti půjčky Za prodloužení doby splatnosti půjčky dle čl těchto podmínek sjednávají strany poplatek za prodloužení splatnosti půjčky v následující výši: Částka půjčky Doba prodloužení splatnosti Poplatek za prodloužení splatnosti 2.000,- Kč 7 dní 450 Kč 3.000,- Kč 7 dní 450 Kč 4.000,- Kč 7 dní 450 Kč 5.000,- Kč 7 dní 450 Kč 6.000,- Kč 7 dní 500 Kč 7.000,- Kč 7 dní 500 Kč 8.000,- Kč 7 dní 600 Kč 9.000,- Kč 7 dní 600 Kč ,- Kč 7 dní 600 Kč 6.6. Uhrazením poplatku za prodloužení splatnosti před uplynutím doby splatnosti půjčky na účet věřitele nabývá prodloužení doby splatnosti na účinnosti Klient je oprávněn půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit přede dnem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení půjčky nesnižuje ani nevrací. 7. DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 7.1. Splnění povinností klienta dle smlouvy o půjčce a těchto podmínek je zajištěno smluvní pokutou Poruší-li klient některou ze svých smluvních povinností, je povinen zaplatit věřiteli pro ten případ sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná první den po porušení příslušné povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 3

4 7.3 Má-li porušení smluvních povinností klienta povahu prodlení s plněním peněžitých závazků vůči věřiteli, je klient povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu, která závisí na výši poskytnuté půjčky a na době prodlení, a je sjednána v následující výši: Výše půjčky Smluvní pokuta za 1. den po splatnosti Smluvní pokuta za 2. až 7. den po splatnosti Smluvní pokuta za 8. a každý následující den po splatnosti 2.000,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 3.000,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 4.000,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 5.000,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 6.000,- Kč 650,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 7.000,- Kč 650,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 8.000,- Kč 800,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 9.000,- Kč 800,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý ,- Kč 800,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 7.4. Bude-li klient v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči věřiteli, bude mu věřitelem zaslána výzva k plnění. V takovém případě je klient povinen zaplatit věřiteli poplatek za zaslání výzvy k plnění ve výši 300,- Kč 7.5. V případě, že se některé potvrzení učiněné klientem v čl ukáže jako nepravdivé, je věřitel oprávněn požadovat po klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé jednotlivé nepravdivé potvrzení. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne vyvěšení výzvy k zaplacení smluvní pokuty na internetových stránkách věřitele v rubrice doručovaná pošta. Výzva k zaplacení bude identifikována identifikačním kódem Povinnost klienta platit smluvní pokutu nemá vliv na právo věřitele požadovat náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty Zánikem nebo zrušením smlouvy o půjčce nezanikají ujednání tohoto článku 7, a nároky věřitele vzniklé do dne zániku nebo zrušení této smlouvy. 8. UKONČENÍ SMLOUVY O PŮJČCE 8.1. Smluvní vztah založený smlouvou o půjčce zaniká splacením celé poskytnuté půjčky a zaplacením sjednaných poplatků a ostatních pohledávek věřitele vzniklých na základě smlouvy o půjčce nebo v souvislosti s ní (zejména smluvní pokuty atd.) Smluvní vztah založený smlouvou o půjčce dále předčasně zaniká: a) odstoupením od smlouvy o půjčce ze strany věřitele, b) smrtí klienta, nedohodne-li se věřitel s dědici jinak, c) odstoupením klienta ze zákonných důvodů ( 11 zák. č. 145/2010 Sb.), d) předčasným splacením půjčky klientem dle článku Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o půjčce vedle důvodů stanovených platnými právními předpisy, nebo pokud (i) se klient ocitne v prodlení s úhradou splátky půjčky po 4

5 dobu delší jak tři 3 měsíce, nebo (ii) klient vědomě uvedl anebo ponechal ve smlouvě o půjčce anebo v žádosti o půjčku, nebo jiným způsobem oznámil věřiteli, nepravdivé anebo zavádějící údaje, nebo (iii) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení týkající se majetku klienta, nebo (iv) klient porušil jinou svou povinnost ze smlouvy o půjčce, těchto podmínek Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení klientovi. Tímto okamžikem se smlouva o půjčce ruší ex nunc, celá do té doby nesplacená půjčka klienta, jakož i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy o půjčce, se stávají splatnými a klient je povinen okamžitě je uhradit věřiteli v plné výši. Zánikem nebo zrušením smlouvy o půjčce nezanikají nároky věřitele ze smlouvy o půjčce anebo s ní související V případě ukončení smlouvy o půjčce na základě odstoupení věřitele je klient povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši odpovídající souhrnné výši poplatků za poskytnutí půjčky, pokud je důvodem pro odstoupení věřitele prodlení klienta s úhradou splátky je klient současně povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu uvedenou v článku Klient je oprávněn od smlouvy, ve které se sjednává půjčka, odstoupit písemně bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení podle tohoto ustanovení, je klient povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je klient povinen zaplatit věřiteli poplatek za poskytnutí půjčky, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla půjčka čerpána, do dne, kdy je jistina splacena. 9. OZNAMOVÁNÍ ZMĚN 9.1. Klient je dále povinen oznámit věřiteli jakoukoliv okolnost, která má nebo by mohla mít za následek zhoršení schopnosti klienta dostát jeho peněžním závazkům ze smlouvy o půjčce a tím i zhoršení dobytnosti jakýchkoliv pohledávek věřitele za klientem, takovou okolností je zejména zahájení exekučního, insolvenčního, vyrovnacího či jiného obdobného řízení týkajícího se majetku klienta Nesplní-li klient některou ze svých povinností uvedenou v článku 9. 1., je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení své povinnosti Klient výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které jsou v souvislosti s klientem/spolužadatelem uvedeny ve smlouvě o půjčce jsou přesné, úplné a pravdivé. Klient prohlašuje, že si je vědom důsledků porušení této povinnosti, včetně možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu takovým jednáním. 10. OSOBNÍ ÚDAJE Klient tímto uděluje věřiteli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jeho zdravotním stavu, trestné činnosti a státní příslušnosti (dále jen osobní údaje ), a současně souhlas se zpracováním své ové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu, a to: Pro plnění účelu smlouvy o půjčce, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti věřitele jako správce údajů, 5

6 V rozsahu, v jakém jsou údaje uvedeny ve smlouvě o půjčce a v dalších smluvních, jakož i souvisejících dokumentech uzavřených mezi věřitelem a klientem, Na dobu, která skončí uplynutím maximálně 20 let ode dne skončení jakéhokoliv v pořadí posledního smluvního vztahu s věřitelem, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv věřitele Věřitel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci Součástí souhlasu klienta je i souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností věřitele ze smlouvy o půjčce prostřednictvím třetích osob, za účelem obchodní spolupráce s třetími osobami, se zpřístupněním, předáváním osobních údajů třetím osobám a dalším zpracováváním jeho osobních údajů těmito třetími osobami, a to zejména (i) osobám, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako věřitel, a to včetně osob, které jsou osobami se sídlem v zahraničí, (ii) osobám, které pro věřitele na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu smlouvy o půjčce nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti atp.), (iii) osobám, které se podílejí na platebním styku, (iv) osobám, kterým věřitel postupuje pohledávku dlužníka v souladu s článkem těchto podmínek nebo se kterými o takovém postoupení jedná, (v) osobám, které se zabývají zpracováním osobních údajů osob neplnících své závazky a v rámci své činnosti vedou a spravují registr neplatičů a dlužníků Klient tímto uděluje věřiteli souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost dokladů, jakož i v nich obsažených informací, předkládaných klientem v souvislosti s uzavřením této smlouvy, na jejím základě anebo v souvislosti s ní, a to u klientova zaměstnavatele nebo jiných osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím, umožňující jejich ověření. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku se klientovi zakládá zejména právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo požadovat na věřiteli jako správci vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů Klient bere na vědomí, že udělení souhlasu věřiteli je dobrovolné. Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům a právu na opravu osobních údajů ve smyslu 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Klient potvrzuje, že byl věřitelem, společností KVB Finance s.r.o. poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle 21 Zákona o ochraně osobních údajů tzn. zejména o právu požadovat na věřiteli nebo zpracovateli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování jeho osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp Klient dává věřiteli souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména internetu, faxu, automatizovaných volacích systémů bez lidského zásahu (volacího automatu) a GSM technologie včetně SMS zpráv. 6

7 11. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Započtení. Věřitel je bez omezení oprávněn provést započtení jakýchkoli svých splatných i nesplatných pohledávek za klientem bez ohledu na jejich měnu či právní titul vůči jakékoli pohledávce (splatné či nesplatné) klienta za věřitelem Pokud klient poskytl věřiteli peněžité plnění ve výši přesahující souhrnnou výši jeho závazků vůči věřiteli a má-li současně věřitel za klientem jakékoliv splatné pohledávky, je věřitel oprávněn si přijaté peněžité plnění započíst na takové své pohledávky bez ohledu na jejich právní titul, v opačném případě je povinen klientovi přeplatek vrátit. Přeplatek do výše 100,- Kč se klientovi nevrací. Toto ustanovení nemá vliv na právo věřitele uvedené v článku 11.1 výše Postoupení. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu věřitele zcela ani zčásti postoupit svá práva nebo převést závazky podle smlouvy o půjčce. Věřitel je oprávněn zcela nebo zčásti postoupit své pohledávky za klientem včetně práv ze zajištění takových pohledávek anebo převést své závazky vůči klientovi ze smlouvy o půjčce, s čímž klient výslovně souhlasí Odklad/snížení splátek. Na žádost klienta může věřitel povolit odklad jedné nebo více splátek půjčky, či je dočasně snížit, a to za podmínek jím stanovených Oznamování a doručování. Věřitel oznamuje příslušné skutečnosti týkající se vzájemného smluvního vztahu klientovi písemně, a to poštou, případně vyvěšením na internetových stránkách věřitele v rubrice doručovaná pošta pod příslušným identifikačním kódem, nestanoví-li tyto podmínky výslovně, že postačí oznámení prostřednictvím elektronické pošty. Písemnosti doručuje věřitel klientovi poštou na posledně známou adresu bydliště uvedenou ve smlouvě o půjčce, a to tak, že postačí forma obyčejné zásilky. Každá zásilka zaslaná klientovi se považuje za doručenou okamžikem (i) uplynutím pěti (5) dnů ode dne odeslání zásilky, a to i v případě, že se klient o zaslání zásilky nedozvěděl (ii) uplynutím pěti (5) dnů ode dne vyvěšení zásilky na internetových stránkách věřitele nebo (iii) uplynutím pěti (5) dnů ode dne odeslání elektronické pošty Klient zasílá veškerou korespondenci určenou věřiteli do jeho sídla na adrese Praha 5, Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ nebo na ovou adresu V případě změny sídla se věřitel zavazuje takovou skutečnost bezodkladně oznámit klientovi písemně způsobem uvedeným v odstavci a současně takovou změnu zveřejnit vhodným způsobem, přičemž za vhodný způsob se považuje vždy zveřejnění změny adresy sídla na internetových stránkách věřitele. V případě změny bankovního spojení věřitele, bude postupováno obdobně V případě změny všeobecných obchodních podmínek se smlouva o půjčce řídí podmínkami platnými a účinnými v době uzavření smlouvy o půjčce Rozhodné právo a příslušnost soudu. Práva a povinnosti věřitele a klienta výslovně neupravené těmito podmínkami anebo smlouvu o půjčce se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o spotřebitelském úvěru. Výše uvedené právní předpisy bere věřitel za základ pro vytvoření vztahů s klientem i před uzavřením smlouvy o půjčce, resp. při jejím sjednáváním a uzavíráním na dálku Případné spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra V případě, že nebude dosaženo dohody mezi věřitelem a klientem, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu. 7

8 Pro řešení sporů se uplatní český právní řád Dozor nad dodržováním zákona č. 145/2010 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 15, Praha Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem KVB Finance s.r.o. - Věřitel 8

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více