1 Aktiva, pasiva, rozvaha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Aktiva, pasiva, rozvaha"

Transkript

1 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha ve vazbě na vypovídací schopnost výkazu pro uživatele účetních informací; pochopení definice aktiv a závazků ve vazbě na jejich vykázání v rozvaze; vymezení základních přístupů pro klasifikaci aktiv a pasiv a způsob jejich užití. Úvodní otázky 1. Vysvětlete, v čem spočívá bilancování majetku a zdrojů. 2. Definujte bilanční rovnici a vysvětlete důvody její platnosti. 3. Zamyslete se nad tím, jak probíhá koloběh hospodářských prostředků v podniku, jaké jsou věcné činitele potřebné k provozování výrobní, obchodní a jiné podnikatelské činnosti. 4. Charakterizujte pojmy dlouhodobá aktiva a oběžná aktiva na základě jejich funkce v koloběhu hospodářských prostředků. 5. Co rozumíte pod pojmem vlastní kapitál a čím se liší od cizího kapitálu (závazků)? 6. Charakterizujte účetní výkaz rozvaha. 7. Na základě jakého metodického prvku je sestavena rozvaha? 8. Podle jakého kritéria jsou seřazena aktiva vykazovaná v rozvaze? 9. Podle jakého kritéria jsou v rozvaze vykazovány závazky? 10. Definujte pojmy účetní období a účetní jednotka. 11. Co tvoří obsah účetní závěrky? 7

2 Řešené příklady Příklad 1.1 Rozvaha obchodního podniku Následující ilustrace přibližuje možnou strukturu rozvahy obchodního podniku (podniku jednotlivce fyzické osoby). Aktiva Rozvaha podniku k datu Pasiva Dlouhodobá aktiva: Nehmotná - software Vlastní kapitál: - vlastní kapitál tvořený vklady majitele a kumulovanými (nerozdělenými) výdělky minulých období - výsledek hospodaření běžného účetního období Hmotná - pozemky - budovy - zařízení prodejny (inventář) Dlouhodobé investice - podíly (účasti) v jiných společnostech - dlouhodobé pohledávky Krátkodobá (oběžná) aktiva: Zásoby - materiál (kancelářský materiál, obaly apod.) - zboží Pohledávky - pohledávky za odběrateli - pohledávky za státem - pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté zálohy (např. dodavatelům) pohledávky Peníze - bankovní účet - pokladna Aktiva celkem Závazky: Dlouhodobé závazky - dlouhodobé úvěry dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky - závazky vůči dodavatelům - závazky vůči zaměstnancům - závazky vůči státu - krátkodobé úvěry a půjčky krátkodobé závazky Pasiva celkem 8

3 Příklad 1.2 Rozvaha výrobního podniku Následující ilustrace přibližuje možnou strukturu rozvahy výrobního podniku (podniku jednotlivce fyzické osoby). Aktiva Rozvaha podniku k datu Pasiva Dlouhodobá aktiva: Nehmotná - software - patenty - licence Hmotná - pozemky - budovy - stroje a zařízení - dopravní zařízení Dlouhodobé investice - podíly (účasti) v jiných společnostech cenné papíry k dlouhodobé držbě - dlouhodobé pohledávky Krátkodobá (oběžná) aktiva: Zásoby - materiál (výrobní, kancelářský, apod.) - nedokončená výroba - výrobky Pohledávky - pohledávky za odběrateli - pohledávky za státem - pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté zálohy (např. dodavatelům) pohledávky Krátkodobé investice - cenné papíry k obchodování krátkodobé cenné papíry Peníze - bankovní účet - pokladna Aktiva celkem Vlastní kapitál: - vlastní kapitál tvořený vklady majitele a kumulovanými (nerozdělenými) výdělky minulých období - výsledek hospodaření běžného účetního období Závazky: Dlouhodobé závazky - dlouhodobé úvěry dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky - závazky vůči dodavatelům - závazky vůči zaměstnancům - přijaté zálohy (např. od odběratelů) - závazky vůči státu - krátkodobé úvěry a půjčky krátkodobé závazky Pasiva celkem 9

4 Příklad 1.3 Formy rozvahy Podnik HIT má k X1 tyto počáteční zůstatky na účtech (v tisících Kč): základní kapitál 1 500, oprávky k nehmotným aktivům 350, peníze na běžném účtu 2 250, patenty 2 200, hospodářský výsledek 925, pohledávky za odběrateli 300, závazky vůči dodavatelům - krátkodobé 1 975, úvěr u peněžního ústavu se splatností 5 let 1 150, pozemek Sestavte počáteční rozvahu ve dvou základních formách: horizontální i vertikální formě. Uveďte příklady různých forem/podob rozvahy. Řešení: Rozvaha v horizontální formě Horizontální forma, označovaná též jako T-forma, je charakteristická oddělenými bloky aktiv a pasiv. Tato forma je užívána například v České republice. Bilanční rovnice: AKTIVA = PASIVA AKTIVA = VLASTNÍ KAPITÁL + DLUHY Rozvaha podniku HIT k X1 (v tis. Kč) Vlastní kapitál a dluhy Aktiva Brutto Korekce Netto Netto (pasiva) Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Patenty Základní kapitál Pozemky HV 925 Oběžná aktiva Dluhy Pohledávky (odběratelé) Bankovní úvěr Běžný účet Dodavatelé Aktiva celkem Pasiva celkem Pozn.: Oprávky mohou být v rozvaze zařazeny různým způsobem, např. v samostatném sloupci korekce. Další varianta vykázání oprávek viz následující schéma. Součtový řádek celkové bilanční sumy může být umístěn např. i jako první řádek u aktiv a u pasiv. 10

5 Rozvaha podniku HIT k X1 (v tis. Kč) Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Patenty Základní kapitál Oprávky -350 HV 925 Pozemek Oběžná aktiva Cizí kapitál (závazky/dluhy) Pohledávky z obchodních vztahů (odběratelé) 300 Úvěr Běžný účet Dluhy z obchodních vztahů (dodavatelé) Aktiva celkem Pasiva celkem Rozvaha ve vertikální formě (sloupcová) Bilanční rovnice: AKTIVA DLUHY = VLASTNÍ KAPITÁL Rozvaha podniku HIT k X1 tis. Kč Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Závazky/dluhy do 1 roku (Čistý) pracovní kapitál 575 Aktiva minus závazky/dluhy do 1 roku Závazky/dluhy s dobou splatnosti přesahující 1 rok Vlastní kapitál Pozn.: U rozvahy ve vertikální formě jsou uvedeny jako příklad pouze souhrnné údaje o vykazovaných bilančních položkách dlouhodobých aktiv, oběžných aktiv, vlastního kapitálu a cizího kapitálu. Všimněte si míry detailu informací, které tato rozvaha poskytuje. Poznámky k různým rozvahám - formální struktura rozvahy: Forma rozvahy formální uspořádání jednotlivých bilančních položek má svou historii v jednotlivých národních a nadnárodních úpravách, např. forma rozvahy je předepsána určitým regulátorem (legislativními předpisy aj.), může být dána určitými zvyklostmi na základě ověřené praxe. Struktura vykazování bilančních položek může být např. u aktiv dle likvidnosti, od nejméně likvidních aktiv (viz výše uvedené příklady) po nejvíce likvidní (peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty), další kritérium řazení bilančních položek je dlouhodobost a krátkodobost u aktiv a závazků. 11

6 Příklad 1.4 Rozhodněte, zda uvedené položky mohou být předmětem účetnictví. Pokud ano, uveďte do následující tabulky, zda se jedná o aktiva (A), či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Půjčky přijaté od jiných společností Přijatá záloha Peníze na bankovním účtu Obchodní schopnosti ředitele Stroje a zařízení Dary Závazky vůči dodavatelům Zvířata Software Patenty Budovy Výrobky Řešení Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu A Peníze v pokladně A Půjčky přijaté od jiných společností P Přijatá záloha P Peníze na bankovním účtu A Obchodní schopnosti ředitele --- Stroje a zařízení A Dary P Závazky vůči dodavatelům P Zvířata A Software A Patenty A Budovy A Výrobky A Příklad 1.5 Pan Smutný si zakládá vlastní podnik, opravnu televizorů. Dle příslušných právních úprav ručí sám za své závazky z titulu podnikání do výše svého osobního majetku. Do podniku se rozhodl vložit peníze v hotovosti Kč, na nově zřízený běžný účet u banky vložil peníze v částce Kč. Opravnu zřídil ve vlastní budově, kterou vyčlenil pro podnikatelské účely. Znalecký odhad hodnoty této budovy je Kč. Podnikání zahájil X1. Z dlouhodobého bankovního úvěru uhradil nákup speciálního zařízení za Kč. Určete výši vlastního kapitálu vloženého do podniku a sestavte zahajovací rozvahu podniku. Řešení: Aktiva Rozvaha pana Smutného k X1 Pasiva Budovy Vlastní kapitál Stroje a zařízení Dlouhodobý úvěr Bankovní účet Pokladna Suma aktiv Suma pasiv

7 Příklad 1.6 Paní Podnikavá zakládá k X1 obchod s domácími potřebami. Před zahájením podnikání nakoupila nejrůznější potřeby do domácnosti v hodnotě Kč. Prodejnu si zřizuje v domě, který i s pozemkem k tomuto účelu pořídila (hodnota budovy Kč, hodnota pozemku Kč). Na bankovní účet vložila Kč. Zařízení prodejny (nábytek a prodejní pokladna) bylo pořízeno za Kč. Pro potřeby podniku byl zakoupen počítač s tiskárnou za Kč a potřebný software celkem za Kč. Na nákup výpočetní techniky a software jí už nezbyly peníze, proto požádala v bance o úvěr, který jí byl v celkové částce Kč poskytnut (úvěr je splatný za 2 roky). Určete výši vlastního kapitálu vloženého do podniku a sestavte zahajovací rozvahu podniku. Řešení: Aktiva Rozvaha paní Podnikavé k X1 Pasiva Software Vlastní kapitál Pozemky Budovy Inventář Dlouhodobý úvěr Zboží Bankovní účet Suma aktiv Suma pasiv Příklad 1.7 Podnik pana Bendy na výrobu hraček eviduje k X1 tyto stavy aktiv, závazků a vlastního kapitálu v tis. Kč: počítač (dosud neodpisovaný) 50 patent oprávky k patentu 100 vlastní kapitál (kromě hospodářského výsledku běžného roku) software oprávky k software 60 pozemky 510 přijatá půjčka, splatnost 3 roky 800 bavlněné látky 10 plyš 80 molitanová drť 5 nitě 1 závazky vůči zaměstnancům 45 poskytnutá půjčka se splatností 3 měsíce 20 přijaté zálohy 70 13

8 úvěr u KB splatnost 5 let 600 nedokončené hračky v hodnotě 3 hotové hračky plyšové 25 hotové hračky bavlněné 7 závazky z titulu dlužných daní 350 stroje oprávky ke strojům 250 nakoupené dluhopisy dlouhodobé % akcií OD Sluníčko 500 budova oprávky k budově zařízení k plnění hraček oprávky k zařízení na plnění hraček 300 běžný účet 40 peníze 35 závazky vůči podnikům: - Tkadlena, a.s návrhářka paní Vlková 10 - ČEZ, a.s Pražské vodárny, a.s. 15 dvě sady náhradních dílů k šicím strojům 2 za dodávky hraček dluží panu Bendovi tito odběratelé: - OD Sluníčko 60 - Dárky E. Malá 25 - OD Slon 9 zisk za rok 20X1 byl z účetnictví zjištěn ve výši Sestavte rozvahu podniku pana Bendy. Nezapomeňte na sumarizaci dat a správné členění a řazení položek rozvahy. 14

9 Řešení Rozvaha podniku pana Bendy k X1 v tis. Kč Aktiva Částka Pasiva Částka Nehmotná dl. aktiva netto: 620 Vlastní kapitál: Software 180 VK kromě HV běžného roku oprávky k software - 60 HV běžného roku Patenty 600 Závazky dlouhodobé: oprávky k patentům -100 Úvěr u KB 600 Hmotná dl. aktiva netto: Přijaté půjčky 800 Budovy Závazky krátkodobé: oprávky k budovám Dodavatelé 125 Stroje a zařízení Přijaté zálohy 70 - oprávky ke strojům a zař Závazky vůči státu 350 Pozemky 510 Zaměstnanci 45 Finanční investice: 610 Podíly v jiných společnostech 500 Dlouhodobé dluhopisy 110 Zásoby: 133 Materiál 98 Nedokončená výroba 3 Výrobky 32 Pohledávky: 94 Pohledávky za odběrateli 94 Poskytnuté půjčky 20 Peněžní prostředky: 75 Běžný účet 40 Peníze 35 Aktiva celkem Pasiva celkem

10 Příklad 1.8 Podnik Galant (jediným vlastníkem je p. Gabriel Lantner) vyrábějící koženou galanterii eviduje ve svém účetnictví k X1 tyto účetní položky v tis. Kč: software v používání v pořizovací ceně 60 - software je z 50 % odepsán na skladě má tyto zásoby: - koženka nitě 2 - náhradní díly 6 - kůže peněženky toaletní kufříky kabelky budovy v pořizovací ceně budovy odepsány z 10 % stroje na výrobu obuvi (odepsáno z 30 %) počítač v pořizovací ceně 80 (odepsáno z 30 %) přepravní pás v pořizovací ceně 800 (odepsáno z 30 %) vlastní kapitál (kromě hospodářského výsledku) nedokončené výrobky 600 Galant má dle evidence pohledávky za dodané zboží: - Marko, a.s Kvas, a.s Jouzová&Krupka, s.r.o a.s. Bivoj poskytnuté zálohy na služební cesty zaměstnanců 20 běžný účet 80 majetková účast v obchodní společnosti Koželuh, a.s zisk běžného roku 30 závazky vůči dodavatelům závazky vůči zaměstnancům 700 závazky vůči finančnímu úřadu (z titulu daní) 300 z dlouhodobých závazků má podnik pouze úvěr u KB 698 Sestavte rozvahu podniku. Zhodnoťte, jaké informace přináší samostatné vykázání oprávek v rozvaze. Posuďte možnost vykázání oprávek v aktivech jako snižující položky, popřípadě v pasivech jako položky kladné. Jaká varianta je v současnosti preferována? Pokuste se o zdůvodnění. 16

11 Řešení Rozvaha podniku Galant k X1 v tis. Kč Aktiva Částka Pasiva Částka Nehmotná dl. aktiva: Vlastní kapitál: Software 60 VK kromě HV běžného roku oprávky k software -30 HV běžného roku 30 Hmotná dlouhodobá aktiva: Budovy Závazky dlouhodobé: - oprávky k budovám Úvěr 698 Stroje oprávky ke strojům Závazky krátkodobé: Finanční investice: Závazky vůči dodavatelům Podíly v jiných společnostech Dlužné daně 300 Závazky k zaměstnancům 700 Zásoby: Materiál 508 Nedokončená výroba 600 Výrobky Pohledávky: Pohledávky za odběrateli Zálohy poskytnuté 20 Peněžní prostředky: Běžný účet 80 Aktiva celkem Pasiva celkem

12 Příklad 1.9 Rozvaha kapitálové společnosti Ilustrační příklad struktury rozvahy kapitálové společnosti v horizontálním formátu. Aktiva Rozvaha podniku k datu Pasiva Dlouhodobá aktiva: Nehmotná - software - patenty - licence Hmotná - pozemky - budovy - stroje a zařízení Dlouhodobé investice - podíly (účasti) v jiných společnostech cenné papíry k dlouhodobé držbě - dlouhodobé pohledávky Krátkodobá (oběžná) aktiva: Zásoby - materiál - nedokončená výroba - výrobky - zboží Pohledávky - pohledávky za odběrateli - pohledávky za státem - pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté zálohy (např. dodavatelům) pohledávky Krátkodobé investice - cenné papíry k obchodování krátkodobé cenné papíry Peníze - bankovní účet - pokladna Aktiva celkem Vlastní kapitál: - základní kapitál - emisní ážio - rezervní fondy - kumulované výsledky hospodaření minulých let (+/-) - výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Závazky: Dlouhodobé závazky - dlouhodobé úvěry - závazky z emitovaných dluhopisů dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky - závazky vůči dodavatelům - závazky vůči zaměstnancům - přijaté zálohy (např. od odběratelů) - závazky vůči státu - krátkodobé úvěry a půjčky krátkodobé závazky Pasiva celkem 18

13 Úlohy k procvičení Úloha 1.1 Rozhodněte, zda je položka dlouhodobým aktivem (DA), krátkodobým aktivem (KA), složkou vlastního kapitálu (VK) nebo závazkem (Z). Položka DA KA VK Z Počítač nakoupený za účelem dalšího prodeje Dluhopisy koupené za účelem dl. držení Ceniny Software k užívání v podniku Pohledávka vůči pojišťovně Pohledávky za zaměstnanci Zisk z minulých let Závazky vůči státu Pohledávky z obchodního styku Pozemky Akcie (určené k dlouhodobému držení) Dlouhodobá půjčka přijatá Budova nakoupená za účelem dalšího prodeje Patent zakoupený k užívání v podniku Ztráta za běžné účetní období Poskytnuté dlouhodobé půjčky Záloha zaměstnanci na služební cestu Přijaté půjčky (krátkodobé) Automobily určené k používání v podniku Dlouhodobý termínovaný vklad na bank. účtu Pohledávky z titulu pojistného Závazky vzniklé z reklamací vadných výrobků Zásoby pohonných hmot Pozemek (dlouhodobé uložení pen. prostředků) Koupená licence na výrobu značkového nápoje Závazky z obchodního styku Peníze Budova k používání Materiál Pohledávky za odběrateli Závazky vůči zaměstnancům Základní kapitál Běžný účet Výrobky Závazky vůči dodavatelům Dlouhodobý úvěr Akcie k obchodování Zboží Emitované dluhopisy (obligace) Automobily k prodeji 19

14 Položka DA KA VK Z Zaplacené zálohy dodavatelům Nářadí na skladě Nedokončená výroba Přijaté zálohy od odběratelů Krátkodobý úvěr od banky Stroje k užívání v podniku Úloha 1.2 Podnik pana Dolečka (za závazky ručí pan Doleček do výše svého osobního majetku) má k X1 následující složky aktiv a pasiv v tis. Kč: plechy 50, výrobky 150, vklad pana Dolečka do podnikání činil 800, závazky vůči dodavatelům 50, pohledávky 80, budova (ve které je podnik umístěn) 700, nářadí 200, ostatní spojovací materiál 20, běžný účet 60, dlouhodobý bankovní úvěr 410. Sestavte rozvahu pana Dolečka k X1. Úloha 1.3 Prodejna automobilů Auto Janeček (podnikatel Janeček je jediným vlastníkem, za závazky ručí do výše svého osobního majetku) eviduje k X1 tyto položky v tis. Kč: budova 1 300, bankovní účet 500, vklad majitele 2 500, směnečné závazky krátkodobé ve výši 500, auta k prodeji 3 750, auto užívané při podnikové činnosti 250, v začátcích podnikání dostal pan Janeček dar od tety ve výši 800, odběratelé mu dluží 160, závazek vůči dodavatelům Sestavte rozvahu podniku Auto Janeček k X1. Úloha 1.4 Pan Kolář si zakládá podnik, opravnu a servis jízdních kol. Do podniku se rozhodl vložit peníze v hotovosti Kč a na nově zřízený běžný účet u banky vložil peníze v částce Kč. Opravnu zřídil v pronajatých prostorách. Pan Kolář zakoupil počítač za Kč, peníze na pořízení počítače mu půjčil bratr. Podnikání zahájil X1. Určete výši vlastního kapitálu vloženého do podniku, sestavte zahajovací rozvahu podniku. 20

15 Úloha 1.5 Pokračování Úlohy 1.4. K X1 se stav aktiv a pasiv podniku pana Koláře změnil následovně: po provedení první splátky půjčky je její výše , byl pořízen materiál na opravy za , z běžného účtu byla zaplacena záloha na dodávku kol k prodeji ve výši , stav peněz v pokladně je , bankovní účet je vyčerpán, ostatní zůstatky beze změny. Sestavte rozvahu k X1. Úloha 1.6 Uvažujme alternativní pokračování Úlohy 1.4. K X1 se stav aktiv a pasiv podniku pana Koláře změnil následovně: po provedení první splátky půjčky je její výše , byl pořízen materiál na opravy za , z běžného účtu byla zaplacena záloha na dodávku kol k prodeji , stav peněz v pokladně je , bankovní účet je vyčerpán, ostatní zůstatky beze změny. Zjistěte, zda se změnila výše vlastního kapitálu a odůvodněte. Sestavte rozvahu k X1. Úloha 1.7 Podnik Autodoprava Holeček provozuje dopravu s nákladním automobilem, který si pan Holeček najal formou finančního leasingu u leasingové společnosti (pořizovací cena u leasingové společnosti Kč, roční splátky Kč, smlouva je uzavřena na pět let, po ukončení smlouvy zbude za automobil doplatit Kč). Je tento automobil (který až do splacení zůstává dle leasingové smlouvy vlastnictvím leasingové společnosti) aktivem podniku Autodoprava Holeček, které by mělo být vykázáno v rozvaze? ANO NE? Pokud zní Vaše odpověď NE, sestavte a interpretujte rozvahu podniku pana Holečka k X1 na základě následujících údajů: peníze v pokladně Kč, odběratelé dluží podniku Kč, podnik nemá žádné závazky, zisk běžného období byl Kč, vklad majitele do podniku je Kč. Pokud zní Vaše odpověď ANO, sestavte a interpretujte rozvahu podniku Autodoprava na základě předcházejících údajů. Předpokládejte, že dosud nebyla zaplacena žádná leasingová splátka a že nákladní automobil dosud nebyl odepisován. 21

16 Aktiva Rozvaha Autodoprava Holeček k X1 (tis. Kč) Pasiva ANO NE ANO NE Dlouhodobá aktiva: Vlastní kapitál: Oběžná aktiva: Dluhy: Celkem aktiva Celkem pasiva Úloha 1.8 Cestovní kancelář Atlas, v.o. s., vykazuje k X1 tyto složky aktiv a pasiv (v tis. Kč): budova sídla cestovní kanceláře (oprávky 500) garáže (oprávky 600) 5 autobusů (oprávky ) 2 automobily (oprávky 100) základní kapitál zásoby potravin k prodeji 400 nerozdělené zisky z minulých let závazky vůči dodavatelům 95 software dosud neodpisovaný 420 bankovní úvěr dlouhodobý počítačová síť (hardware) 600 (oprávky 100) bankovní úvěr krátkodobý zařízení kanceláře 300 (oprávky 50) peníze v pokladně 920 kopírovací stroj 45 (dosud neodpisován) běžný účet Sestavte rozvahu cestovní kanceláře k X1. 22

17 Úloha 1.9 Konzervárna ryb, veřejná obchodní společnost Rybka a spol., má k X1 tyto složky aktiv a pasiv v tis. Kč: běžný účet konzervárenské stroje (oprávky 10 %) deset kamionů a tři chladírenská auta (oprávky 20 %) chladící boxy a zařízení chladírenských komor (oprávky 10 %) peníze v hotovosti 77 plechy na výrobu rybích konzerv 15 strojní zařízení na nalepování etiket (oprávky 10 %) 40 externě zhotovované (nakupované) etikety na konzervy 8 zásoby zmrazených ryb ke zpracování 42 olej, koření a ostatní potravinářské suroviny 12 úvěr dlouhodobý počítače (oprávky 10 %) 250 software (oprávky 20 %) 80 pozemek patent (oprávky 30 %) 230 originální receptury 200 kancelářský materiál na skladě 7 nedokončené výrobky 3 zásoby rybích konzerv přijaté zálohy od odběratelů 100 pohledávky vůči odběratelům výsledek hospodaření běžného roku závazky vůči zaměstnancům závazky za dodaný materiál budova (oprávky 10 %) závazek ze spotřeby elektrické energie vůči ČEZ, a.s nakoupené akcie za účelem obchodování vlastní kapitál kromě hospodářského výsledku Sestavte rozvahu konzervárny k X1. Pomocí vhodných ukazatelů se pokuste zhodnotit likviditu společnosti. 23

18 Kontrolní otázky 1. Odpovězte na následující otázky: a) Proč se v rozvaze suma aktiv rovná sumě pasiv? b) Jaké podmínky musí být splněny pro uznání (vykázání) závazku v účetnictví? c) Na základě jakého metodického prvku je sestavena rozvaha? d) Jak je možno zvyšovat vlastní kapitál podniku? 2. Zhodnoťte správnost tvrzení: a) Aktiva podniku představují souhrn veškerého majetku podniku (v právním slova smyslu). b) Vlastní kapitál je tvořen pouze vklady majitelů a kumulovanými výsledky hospodaření dosud nerozdělenými vlastníkům za celou dobu podnikání. c) Závazky jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti. d) Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze. e) Zboží je aktivum vyrobené v podniku a určené k prodeji. 3. Vyberte všechny správné odpovědi na zadané otázky: a) Které z následujících položek mohou být aktivem podniku: - peněžní prostředky na bankovním účtu, - podnikem emitované (vydané) dluhopisy, - uhrazené zálohy na spotřebu elektrického proudu, - celková hodnota darů, které byly podniku poskytnuty za dobu jeho existence. b) Budova může být v účetnictví zařazena mezi: - dlouhodobá hmotná aktiva, - dlouhodobá nehmotná aktiva, - dlouhodobá finanční aktiva, - zásoby. c) Nakoupený dluhopis se splatností 5 let může být v rozvaze vykázán (vysvětlete za jakých podmínek) jako: - dlouhodobé nehmotné aktivum, - zásoba, - dlouhodobý finanční majetek, - krátkodobý závazek, - krátkodobý finanční majetek. 24

19 d) Závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd jsou: - krátkodobý finanční majetek, - krátkodobé závazky, - dlouhodobé závazky, - pasiva. e) Mezi zdroje financování (pasiva) nepatří (zdůvodněte): - zaplacené zálohy dodavatelům, - nevyplacené čisté mzdy, - nárok na úhradu škody od pojišťovny. f) V pohledávkách v rozvaze nenalezneme (zdůvodněte): - zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cestu, - nakoupené stroje a zařízení, - zcela zničené zboží v důsledku požáru skladu, - obaly. g) Co je obsahem údajů v rozvaze u dlouhodobých hmotných aktiv pod označením korekce: - výše vyřazených dlouhodobých hmotných aktiv, - doposud nepřevzaté zásoby materiálu od dodavatele, - kumulované odpisy (případně také opravné položky), - majetek, který se opravuje. 25

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více