1 Aktiva, pasiva, rozvaha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Aktiva, pasiva, rozvaha"

Transkript

1 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha ve vazbě na vypovídací schopnost výkazu pro uživatele účetních informací; pochopení definice aktiv a závazků ve vazbě na jejich vykázání v rozvaze; vymezení základních přístupů pro klasifikaci aktiv a pasiv a způsob jejich užití. Úvodní otázky 1. Vysvětlete, v čem spočívá bilancování majetku a zdrojů. 2. Definujte bilanční rovnici a vysvětlete důvody její platnosti. 3. Zamyslete se nad tím, jak probíhá koloběh hospodářských prostředků v podniku, jaké jsou věcné činitele potřebné k provozování výrobní, obchodní a jiné podnikatelské činnosti. 4. Charakterizujte pojmy dlouhodobá aktiva a oběžná aktiva na základě jejich funkce v koloběhu hospodářských prostředků. 5. Co rozumíte pod pojmem vlastní kapitál a čím se liší od cizího kapitálu (závazků)? 6. Charakterizujte účetní výkaz rozvaha. 7. Na základě jakého metodického prvku je sestavena rozvaha? 8. Podle jakého kritéria jsou seřazena aktiva vykazovaná v rozvaze? 9. Podle jakého kritéria jsou v rozvaze vykazovány závazky? 10. Definujte pojmy účetní období a účetní jednotka. 11. Co tvoří obsah účetní závěrky? 7

2 Řešené příklady Příklad 1.1 Rozvaha obchodního podniku Následující ilustrace přibližuje možnou strukturu rozvahy obchodního podniku (podniku jednotlivce fyzické osoby). Aktiva Rozvaha podniku k datu Pasiva Dlouhodobá aktiva: Nehmotná - software Vlastní kapitál: - vlastní kapitál tvořený vklady majitele a kumulovanými (nerozdělenými) výdělky minulých období - výsledek hospodaření běžného účetního období Hmotná - pozemky - budovy - zařízení prodejny (inventář) Dlouhodobé investice - podíly (účasti) v jiných společnostech - dlouhodobé pohledávky Krátkodobá (oběžná) aktiva: Zásoby - materiál (kancelářský materiál, obaly apod.) - zboží Pohledávky - pohledávky za odběrateli - pohledávky za státem - pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté zálohy (např. dodavatelům) pohledávky Peníze - bankovní účet - pokladna Aktiva celkem Závazky: Dlouhodobé závazky - dlouhodobé úvěry dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky - závazky vůči dodavatelům - závazky vůči zaměstnancům - závazky vůči státu - krátkodobé úvěry a půjčky krátkodobé závazky Pasiva celkem 8

3 Příklad 1.2 Rozvaha výrobního podniku Následující ilustrace přibližuje možnou strukturu rozvahy výrobního podniku (podniku jednotlivce fyzické osoby). Aktiva Rozvaha podniku k datu Pasiva Dlouhodobá aktiva: Nehmotná - software - patenty - licence Hmotná - pozemky - budovy - stroje a zařízení - dopravní zařízení Dlouhodobé investice - podíly (účasti) v jiných společnostech cenné papíry k dlouhodobé držbě - dlouhodobé pohledávky Krátkodobá (oběžná) aktiva: Zásoby - materiál (výrobní, kancelářský, apod.) - nedokončená výroba - výrobky Pohledávky - pohledávky za odběrateli - pohledávky za státem - pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté zálohy (např. dodavatelům) pohledávky Krátkodobé investice - cenné papíry k obchodování krátkodobé cenné papíry Peníze - bankovní účet - pokladna Aktiva celkem Vlastní kapitál: - vlastní kapitál tvořený vklady majitele a kumulovanými (nerozdělenými) výdělky minulých období - výsledek hospodaření běžného účetního období Závazky: Dlouhodobé závazky - dlouhodobé úvěry dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky - závazky vůči dodavatelům - závazky vůči zaměstnancům - přijaté zálohy (např. od odběratelů) - závazky vůči státu - krátkodobé úvěry a půjčky krátkodobé závazky Pasiva celkem 9

4 Příklad 1.3 Formy rozvahy Podnik HIT má k X1 tyto počáteční zůstatky na účtech (v tisících Kč): základní kapitál 1 500, oprávky k nehmotným aktivům 350, peníze na běžném účtu 2 250, patenty 2 200, hospodářský výsledek 925, pohledávky za odběrateli 300, závazky vůči dodavatelům - krátkodobé 1 975, úvěr u peněžního ústavu se splatností 5 let 1 150, pozemek Sestavte počáteční rozvahu ve dvou základních formách: horizontální i vertikální formě. Uveďte příklady různých forem/podob rozvahy. Řešení: Rozvaha v horizontální formě Horizontální forma, označovaná též jako T-forma, je charakteristická oddělenými bloky aktiv a pasiv. Tato forma je užívána například v České republice. Bilanční rovnice: AKTIVA = PASIVA AKTIVA = VLASTNÍ KAPITÁL + DLUHY Rozvaha podniku HIT k X1 (v tis. Kč) Vlastní kapitál a dluhy Aktiva Brutto Korekce Netto Netto (pasiva) Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Patenty Základní kapitál Pozemky HV 925 Oběžná aktiva Dluhy Pohledávky (odběratelé) Bankovní úvěr Běžný účet Dodavatelé Aktiva celkem Pasiva celkem Pozn.: Oprávky mohou být v rozvaze zařazeny různým způsobem, např. v samostatném sloupci korekce. Další varianta vykázání oprávek viz následující schéma. Součtový řádek celkové bilanční sumy může být umístěn např. i jako první řádek u aktiv a u pasiv. 10

5 Rozvaha podniku HIT k X1 (v tis. Kč) Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Patenty Základní kapitál Oprávky -350 HV 925 Pozemek Oběžná aktiva Cizí kapitál (závazky/dluhy) Pohledávky z obchodních vztahů (odběratelé) 300 Úvěr Běžný účet Dluhy z obchodních vztahů (dodavatelé) Aktiva celkem Pasiva celkem Rozvaha ve vertikální formě (sloupcová) Bilanční rovnice: AKTIVA DLUHY = VLASTNÍ KAPITÁL Rozvaha podniku HIT k X1 tis. Kč Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Závazky/dluhy do 1 roku (Čistý) pracovní kapitál 575 Aktiva minus závazky/dluhy do 1 roku Závazky/dluhy s dobou splatnosti přesahující 1 rok Vlastní kapitál Pozn.: U rozvahy ve vertikální formě jsou uvedeny jako příklad pouze souhrnné údaje o vykazovaných bilančních položkách dlouhodobých aktiv, oběžných aktiv, vlastního kapitálu a cizího kapitálu. Všimněte si míry detailu informací, které tato rozvaha poskytuje. Poznámky k různým rozvahám - formální struktura rozvahy: Forma rozvahy formální uspořádání jednotlivých bilančních položek má svou historii v jednotlivých národních a nadnárodních úpravách, např. forma rozvahy je předepsána určitým regulátorem (legislativními předpisy aj.), může být dána určitými zvyklostmi na základě ověřené praxe. Struktura vykazování bilančních položek může být např. u aktiv dle likvidnosti, od nejméně likvidních aktiv (viz výše uvedené příklady) po nejvíce likvidní (peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty), další kritérium řazení bilančních položek je dlouhodobost a krátkodobost u aktiv a závazků. 11

6 Příklad 1.4 Rozhodněte, zda uvedené položky mohou být předmětem účetnictví. Pokud ano, uveďte do následující tabulky, zda se jedná o aktiva (A), či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Půjčky přijaté od jiných společností Přijatá záloha Peníze na bankovním účtu Obchodní schopnosti ředitele Stroje a zařízení Dary Závazky vůči dodavatelům Zvířata Software Patenty Budovy Výrobky Řešení Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu A Peníze v pokladně A Půjčky přijaté od jiných společností P Přijatá záloha P Peníze na bankovním účtu A Obchodní schopnosti ředitele --- Stroje a zařízení A Dary P Závazky vůči dodavatelům P Zvířata A Software A Patenty A Budovy A Výrobky A Příklad 1.5 Pan Smutný si zakládá vlastní podnik, opravnu televizorů. Dle příslušných právních úprav ručí sám za své závazky z titulu podnikání do výše svého osobního majetku. Do podniku se rozhodl vložit peníze v hotovosti Kč, na nově zřízený běžný účet u banky vložil peníze v částce Kč. Opravnu zřídil ve vlastní budově, kterou vyčlenil pro podnikatelské účely. Znalecký odhad hodnoty této budovy je Kč. Podnikání zahájil X1. Z dlouhodobého bankovního úvěru uhradil nákup speciálního zařízení za Kč. Určete výši vlastního kapitálu vloženého do podniku a sestavte zahajovací rozvahu podniku. Řešení: Aktiva Rozvaha pana Smutného k X1 Pasiva Budovy Vlastní kapitál Stroje a zařízení Dlouhodobý úvěr Bankovní účet Pokladna Suma aktiv Suma pasiv

7 Příklad 1.6 Paní Podnikavá zakládá k X1 obchod s domácími potřebami. Před zahájením podnikání nakoupila nejrůznější potřeby do domácnosti v hodnotě Kč. Prodejnu si zřizuje v domě, který i s pozemkem k tomuto účelu pořídila (hodnota budovy Kč, hodnota pozemku Kč). Na bankovní účet vložila Kč. Zařízení prodejny (nábytek a prodejní pokladna) bylo pořízeno za Kč. Pro potřeby podniku byl zakoupen počítač s tiskárnou za Kč a potřebný software celkem za Kč. Na nákup výpočetní techniky a software jí už nezbyly peníze, proto požádala v bance o úvěr, který jí byl v celkové částce Kč poskytnut (úvěr je splatný za 2 roky). Určete výši vlastního kapitálu vloženého do podniku a sestavte zahajovací rozvahu podniku. Řešení: Aktiva Rozvaha paní Podnikavé k X1 Pasiva Software Vlastní kapitál Pozemky Budovy Inventář Dlouhodobý úvěr Zboží Bankovní účet Suma aktiv Suma pasiv Příklad 1.7 Podnik pana Bendy na výrobu hraček eviduje k X1 tyto stavy aktiv, závazků a vlastního kapitálu v tis. Kč: počítač (dosud neodpisovaný) 50 patent oprávky k patentu 100 vlastní kapitál (kromě hospodářského výsledku běžného roku) software oprávky k software 60 pozemky 510 přijatá půjčka, splatnost 3 roky 800 bavlněné látky 10 plyš 80 molitanová drť 5 nitě 1 závazky vůči zaměstnancům 45 poskytnutá půjčka se splatností 3 měsíce 20 přijaté zálohy 70 13

8 úvěr u KB splatnost 5 let 600 nedokončené hračky v hodnotě 3 hotové hračky plyšové 25 hotové hračky bavlněné 7 závazky z titulu dlužných daní 350 stroje oprávky ke strojům 250 nakoupené dluhopisy dlouhodobé % akcií OD Sluníčko 500 budova oprávky k budově zařízení k plnění hraček oprávky k zařízení na plnění hraček 300 běžný účet 40 peníze 35 závazky vůči podnikům: - Tkadlena, a.s návrhářka paní Vlková 10 - ČEZ, a.s Pražské vodárny, a.s. 15 dvě sady náhradních dílů k šicím strojům 2 za dodávky hraček dluží panu Bendovi tito odběratelé: - OD Sluníčko 60 - Dárky E. Malá 25 - OD Slon 9 zisk za rok 20X1 byl z účetnictví zjištěn ve výši Sestavte rozvahu podniku pana Bendy. Nezapomeňte na sumarizaci dat a správné členění a řazení položek rozvahy. 14

9 Řešení Rozvaha podniku pana Bendy k X1 v tis. Kč Aktiva Částka Pasiva Částka Nehmotná dl. aktiva netto: 620 Vlastní kapitál: Software 180 VK kromě HV běžného roku oprávky k software - 60 HV běžného roku Patenty 600 Závazky dlouhodobé: oprávky k patentům -100 Úvěr u KB 600 Hmotná dl. aktiva netto: Přijaté půjčky 800 Budovy Závazky krátkodobé: oprávky k budovám Dodavatelé 125 Stroje a zařízení Přijaté zálohy 70 - oprávky ke strojům a zař Závazky vůči státu 350 Pozemky 510 Zaměstnanci 45 Finanční investice: 610 Podíly v jiných společnostech 500 Dlouhodobé dluhopisy 110 Zásoby: 133 Materiál 98 Nedokončená výroba 3 Výrobky 32 Pohledávky: 94 Pohledávky za odběrateli 94 Poskytnuté půjčky 20 Peněžní prostředky: 75 Běžný účet 40 Peníze 35 Aktiva celkem Pasiva celkem

10 Příklad 1.8 Podnik Galant (jediným vlastníkem je p. Gabriel Lantner) vyrábějící koženou galanterii eviduje ve svém účetnictví k X1 tyto účetní položky v tis. Kč: software v používání v pořizovací ceně 60 - software je z 50 % odepsán na skladě má tyto zásoby: - koženka nitě 2 - náhradní díly 6 - kůže peněženky toaletní kufříky kabelky budovy v pořizovací ceně budovy odepsány z 10 % stroje na výrobu obuvi (odepsáno z 30 %) počítač v pořizovací ceně 80 (odepsáno z 30 %) přepravní pás v pořizovací ceně 800 (odepsáno z 30 %) vlastní kapitál (kromě hospodářského výsledku) nedokončené výrobky 600 Galant má dle evidence pohledávky za dodané zboží: - Marko, a.s Kvas, a.s Jouzová&Krupka, s.r.o a.s. Bivoj poskytnuté zálohy na služební cesty zaměstnanců 20 běžný účet 80 majetková účast v obchodní společnosti Koželuh, a.s zisk běžného roku 30 závazky vůči dodavatelům závazky vůči zaměstnancům 700 závazky vůči finančnímu úřadu (z titulu daní) 300 z dlouhodobých závazků má podnik pouze úvěr u KB 698 Sestavte rozvahu podniku. Zhodnoťte, jaké informace přináší samostatné vykázání oprávek v rozvaze. Posuďte možnost vykázání oprávek v aktivech jako snižující položky, popřípadě v pasivech jako položky kladné. Jaká varianta je v současnosti preferována? Pokuste se o zdůvodnění. 16

11 Řešení Rozvaha podniku Galant k X1 v tis. Kč Aktiva Částka Pasiva Částka Nehmotná dl. aktiva: Vlastní kapitál: Software 60 VK kromě HV běžného roku oprávky k software -30 HV běžného roku 30 Hmotná dlouhodobá aktiva: Budovy Závazky dlouhodobé: - oprávky k budovám Úvěr 698 Stroje oprávky ke strojům Závazky krátkodobé: Finanční investice: Závazky vůči dodavatelům Podíly v jiných společnostech Dlužné daně 300 Závazky k zaměstnancům 700 Zásoby: Materiál 508 Nedokončená výroba 600 Výrobky Pohledávky: Pohledávky za odběrateli Zálohy poskytnuté 20 Peněžní prostředky: Běžný účet 80 Aktiva celkem Pasiva celkem

12 Příklad 1.9 Rozvaha kapitálové společnosti Ilustrační příklad struktury rozvahy kapitálové společnosti v horizontálním formátu. Aktiva Rozvaha podniku k datu Pasiva Dlouhodobá aktiva: Nehmotná - software - patenty - licence Hmotná - pozemky - budovy - stroje a zařízení Dlouhodobé investice - podíly (účasti) v jiných společnostech cenné papíry k dlouhodobé držbě - dlouhodobé pohledávky Krátkodobá (oběžná) aktiva: Zásoby - materiál - nedokončená výroba - výrobky - zboží Pohledávky - pohledávky za odběrateli - pohledávky za státem - pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté zálohy (např. dodavatelům) pohledávky Krátkodobé investice - cenné papíry k obchodování krátkodobé cenné papíry Peníze - bankovní účet - pokladna Aktiva celkem Vlastní kapitál: - základní kapitál - emisní ážio - rezervní fondy - kumulované výsledky hospodaření minulých let (+/-) - výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Závazky: Dlouhodobé závazky - dlouhodobé úvěry - závazky z emitovaných dluhopisů dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky - závazky vůči dodavatelům - závazky vůči zaměstnancům - přijaté zálohy (např. od odběratelů) - závazky vůči státu - krátkodobé úvěry a půjčky krátkodobé závazky Pasiva celkem 18

13 Úlohy k procvičení Úloha 1.1 Rozhodněte, zda je položka dlouhodobým aktivem (DA), krátkodobým aktivem (KA), složkou vlastního kapitálu (VK) nebo závazkem (Z). Položka DA KA VK Z Počítač nakoupený za účelem dalšího prodeje Dluhopisy koupené za účelem dl. držení Ceniny Software k užívání v podniku Pohledávka vůči pojišťovně Pohledávky za zaměstnanci Zisk z minulých let Závazky vůči státu Pohledávky z obchodního styku Pozemky Akcie (určené k dlouhodobému držení) Dlouhodobá půjčka přijatá Budova nakoupená za účelem dalšího prodeje Patent zakoupený k užívání v podniku Ztráta za běžné účetní období Poskytnuté dlouhodobé půjčky Záloha zaměstnanci na služební cestu Přijaté půjčky (krátkodobé) Automobily určené k používání v podniku Dlouhodobý termínovaný vklad na bank. účtu Pohledávky z titulu pojistného Závazky vzniklé z reklamací vadných výrobků Zásoby pohonných hmot Pozemek (dlouhodobé uložení pen. prostředků) Koupená licence na výrobu značkového nápoje Závazky z obchodního styku Peníze Budova k používání Materiál Pohledávky za odběrateli Závazky vůči zaměstnancům Základní kapitál Běžný účet Výrobky Závazky vůči dodavatelům Dlouhodobý úvěr Akcie k obchodování Zboží Emitované dluhopisy (obligace) Automobily k prodeji 19

14 Položka DA KA VK Z Zaplacené zálohy dodavatelům Nářadí na skladě Nedokončená výroba Přijaté zálohy od odběratelů Krátkodobý úvěr od banky Stroje k užívání v podniku Úloha 1.2 Podnik pana Dolečka (za závazky ručí pan Doleček do výše svého osobního majetku) má k X1 následující složky aktiv a pasiv v tis. Kč: plechy 50, výrobky 150, vklad pana Dolečka do podnikání činil 800, závazky vůči dodavatelům 50, pohledávky 80, budova (ve které je podnik umístěn) 700, nářadí 200, ostatní spojovací materiál 20, běžný účet 60, dlouhodobý bankovní úvěr 410. Sestavte rozvahu pana Dolečka k X1. Úloha 1.3 Prodejna automobilů Auto Janeček (podnikatel Janeček je jediným vlastníkem, za závazky ručí do výše svého osobního majetku) eviduje k X1 tyto položky v tis. Kč: budova 1 300, bankovní účet 500, vklad majitele 2 500, směnečné závazky krátkodobé ve výši 500, auta k prodeji 3 750, auto užívané při podnikové činnosti 250, v začátcích podnikání dostal pan Janeček dar od tety ve výši 800, odběratelé mu dluží 160, závazek vůči dodavatelům Sestavte rozvahu podniku Auto Janeček k X1. Úloha 1.4 Pan Kolář si zakládá podnik, opravnu a servis jízdních kol. Do podniku se rozhodl vložit peníze v hotovosti Kč a na nově zřízený běžný účet u banky vložil peníze v částce Kč. Opravnu zřídil v pronajatých prostorách. Pan Kolář zakoupil počítač za Kč, peníze na pořízení počítače mu půjčil bratr. Podnikání zahájil X1. Určete výši vlastního kapitálu vloženého do podniku, sestavte zahajovací rozvahu podniku. 20

15 Úloha 1.5 Pokračování Úlohy 1.4. K X1 se stav aktiv a pasiv podniku pana Koláře změnil následovně: po provedení první splátky půjčky je její výše , byl pořízen materiál na opravy za , z běžného účtu byla zaplacena záloha na dodávku kol k prodeji ve výši , stav peněz v pokladně je , bankovní účet je vyčerpán, ostatní zůstatky beze změny. Sestavte rozvahu k X1. Úloha 1.6 Uvažujme alternativní pokračování Úlohy 1.4. K X1 se stav aktiv a pasiv podniku pana Koláře změnil následovně: po provedení první splátky půjčky je její výše , byl pořízen materiál na opravy za , z běžného účtu byla zaplacena záloha na dodávku kol k prodeji , stav peněz v pokladně je , bankovní účet je vyčerpán, ostatní zůstatky beze změny. Zjistěte, zda se změnila výše vlastního kapitálu a odůvodněte. Sestavte rozvahu k X1. Úloha 1.7 Podnik Autodoprava Holeček provozuje dopravu s nákladním automobilem, který si pan Holeček najal formou finančního leasingu u leasingové společnosti (pořizovací cena u leasingové společnosti Kč, roční splátky Kč, smlouva je uzavřena na pět let, po ukončení smlouvy zbude za automobil doplatit Kč). Je tento automobil (který až do splacení zůstává dle leasingové smlouvy vlastnictvím leasingové společnosti) aktivem podniku Autodoprava Holeček, které by mělo být vykázáno v rozvaze? ANO NE? Pokud zní Vaše odpověď NE, sestavte a interpretujte rozvahu podniku pana Holečka k X1 na základě následujících údajů: peníze v pokladně Kč, odběratelé dluží podniku Kč, podnik nemá žádné závazky, zisk běžného období byl Kč, vklad majitele do podniku je Kč. Pokud zní Vaše odpověď ANO, sestavte a interpretujte rozvahu podniku Autodoprava na základě předcházejících údajů. Předpokládejte, že dosud nebyla zaplacena žádná leasingová splátka a že nákladní automobil dosud nebyl odepisován. 21

16 Aktiva Rozvaha Autodoprava Holeček k X1 (tis. Kč) Pasiva ANO NE ANO NE Dlouhodobá aktiva: Vlastní kapitál: Oběžná aktiva: Dluhy: Celkem aktiva Celkem pasiva Úloha 1.8 Cestovní kancelář Atlas, v.o. s., vykazuje k X1 tyto složky aktiv a pasiv (v tis. Kč): budova sídla cestovní kanceláře (oprávky 500) garáže (oprávky 600) 5 autobusů (oprávky ) 2 automobily (oprávky 100) základní kapitál zásoby potravin k prodeji 400 nerozdělené zisky z minulých let závazky vůči dodavatelům 95 software dosud neodpisovaný 420 bankovní úvěr dlouhodobý počítačová síť (hardware) 600 (oprávky 100) bankovní úvěr krátkodobý zařízení kanceláře 300 (oprávky 50) peníze v pokladně 920 kopírovací stroj 45 (dosud neodpisován) běžný účet Sestavte rozvahu cestovní kanceláře k X1. 22

17 Úloha 1.9 Konzervárna ryb, veřejná obchodní společnost Rybka a spol., má k X1 tyto složky aktiv a pasiv v tis. Kč: běžný účet konzervárenské stroje (oprávky 10 %) deset kamionů a tři chladírenská auta (oprávky 20 %) chladící boxy a zařízení chladírenských komor (oprávky 10 %) peníze v hotovosti 77 plechy na výrobu rybích konzerv 15 strojní zařízení na nalepování etiket (oprávky 10 %) 40 externě zhotovované (nakupované) etikety na konzervy 8 zásoby zmrazených ryb ke zpracování 42 olej, koření a ostatní potravinářské suroviny 12 úvěr dlouhodobý počítače (oprávky 10 %) 250 software (oprávky 20 %) 80 pozemek patent (oprávky 30 %) 230 originální receptury 200 kancelářský materiál na skladě 7 nedokončené výrobky 3 zásoby rybích konzerv přijaté zálohy od odběratelů 100 pohledávky vůči odběratelům výsledek hospodaření běžného roku závazky vůči zaměstnancům závazky za dodaný materiál budova (oprávky 10 %) závazek ze spotřeby elektrické energie vůči ČEZ, a.s nakoupené akcie za účelem obchodování vlastní kapitál kromě hospodářského výsledku Sestavte rozvahu konzervárny k X1. Pomocí vhodných ukazatelů se pokuste zhodnotit likviditu společnosti. 23

18 Kontrolní otázky 1. Odpovězte na následující otázky: a) Proč se v rozvaze suma aktiv rovná sumě pasiv? b) Jaké podmínky musí být splněny pro uznání (vykázání) závazku v účetnictví? c) Na základě jakého metodického prvku je sestavena rozvaha? d) Jak je možno zvyšovat vlastní kapitál podniku? 2. Zhodnoťte správnost tvrzení: a) Aktiva podniku představují souhrn veškerého majetku podniku (v právním slova smyslu). b) Vlastní kapitál je tvořen pouze vklady majitelů a kumulovanými výsledky hospodaření dosud nerozdělenými vlastníkům za celou dobu podnikání. c) Závazky jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti. d) Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze. e) Zboží je aktivum vyrobené v podniku a určené k prodeji. 3. Vyberte všechny správné odpovědi na zadané otázky: a) Které z následujících položek mohou být aktivem podniku: - peněžní prostředky na bankovním účtu, - podnikem emitované (vydané) dluhopisy, - uhrazené zálohy na spotřebu elektrického proudu, - celková hodnota darů, které byly podniku poskytnuty za dobu jeho existence. b) Budova může být v účetnictví zařazena mezi: - dlouhodobá hmotná aktiva, - dlouhodobá nehmotná aktiva, - dlouhodobá finanční aktiva, - zásoby. c) Nakoupený dluhopis se splatností 5 let může být v rozvaze vykázán (vysvětlete za jakých podmínek) jako: - dlouhodobé nehmotné aktivum, - zásoba, - dlouhodobý finanční majetek, - krátkodobý závazek, - krátkodobý finanční majetek. 24

19 d) Závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd jsou: - krátkodobý finanční majetek, - krátkodobé závazky, - dlouhodobé závazky, - pasiva. e) Mezi zdroje financování (pasiva) nepatří (zdůvodněte): - zaplacené zálohy dodavatelům, - nevyplacené čisté mzdy, - nárok na úhradu škody od pojišťovny. f) V pohledávkách v rozvaze nenalezneme (zdůvodněte): - zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cestu, - nakoupené stroje a zařízení, - zcela zničené zboží v důsledku požáru skladu, - obaly. g) Co je obsahem údajů v rozvaze u dlouhodobých hmotných aktiv pod označením korekce: - výše vyřazených dlouhodobých hmotných aktiv, - doposud nepřevzaté zásoby materiálu od dodavatele, - kumulované odpisy (případně také opravné položky), - majetek, který se opravuje. 25

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha; pochopení definice aktiv a dluhů;

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení rozvahy; pochopení definice aktiv a dluhů; vymezení základních přístupů pro klasifikaci

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Porozumět transakcím ovlivňujícím výsledek hospodaření; pochopit význam výsledku hospodaření a jeho vykázání v rozvaze; seznámit se s účtováním

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1

Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1 Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1 Úvodní otázky: 1. Jaký je účel a smysl vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů? 2. Které jsou hlavní funkce účetnictví? 3. Které druhy účetnictví znáte? Jsou zaměnitelné

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu)

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) 7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) Cíl kapitoly seznámit se s logikou účtování a vykazování výroby v druhovém členění nákladů; pochopit význam změny stavu výrobků. Úvodní otázky 1. Definujte

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Volenice; IČO 75000539; Volenice 112, 387 16 Volenice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Zbýšov; IČO 75033569; Zbýšov 23, 286 01 Zbýšov Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více