FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová"

Transkript

1 FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006

2 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH POTŘEB Podstata krátkodobého financování podnikových potřeb Financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu Důvody trvalé výše oběžného majetku ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Nebankovní formy financování podnikových potřeb Obchodní úvěr Záloha Krátkodobé bankovní úvěry Formy krátkodobých bankovních úvěrů Směnka a směnečné úvěry Podstata směnky Směnečné úvěry Ostatní zdroje krátkodobého financování Ostatní krátkodobé (nebankovní) závazky Financování krátkodobých potřeb podniku přeměnami majetku Faktoring Otázky, testy a příklady...29 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK, SYMBOLŮ A ZKRATEK...36 Informativní, navigační, orientační...36 Ke splnění, kontrolní, pracovní...36 Výkladové...36 Náměty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...36

3 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 3 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S 5. ČÁSTÍ PŘEDMĚTU FINANCE: ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB 5. část předmětu FINANCE je zpracována v úzké návaznosti na 4. část s názvem Oběžný majetek a jeho řízení. Nestačí si v rámci podnikatelské činnosti podle konkrétního zaměření stanovit, propočítat potřebu materiálu, surovin, objem nedokončené výroby, výrobků, objem pohledávek z obchodních vztahů. Všechen tento majetek (stejně jako oblast fixního majetku) musí mít odpovídající finanční krytí. První kapitola Pojetí krátkodobého financování podnikových potřeb je vstupem k pochopení podstaty jednotlivých zdrojů a forem financování krátkodobých potřeb podniku. Zahrnuje následující části: Podstata krátkodobého financování podnikových potřeb - kde jsou zdůrazněna různá hlediska přístupu ke krátkodobému financování (hledisko zdrojů a objektu financování); - je provedena klasifikace zdrojů z různých hledisek. Financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu - zde je třeba si uvědomit, že se rozlišuje způsob, resp. zdroje financování podle toho, zda jde o prvotní vybavení podniku oběžným majetkem, o rozšíření (přírůstek) oběžného majetku nebo financování jeho obnovy. Důvody trvalé vázanosti části oběžného majetku - tato část kapitoly uvádí a zdůvodňuje příčiny, které vedou k tomu, že část oběžného majetku je v podniku vázána trvale, tj. dlouhodobě. V důsledku toho je z hlediska finančního řízení a rozhodování žádoucí, aby tato část byla financována dlouhodobými zdroji. Následující kapitola s názvem Zdroje a formy krátkodobého financování podnikových potřeb vyčleňuje skupiny zdrojů podle toho, zda se jedná o nebankovní formu financování, bankovní (toto členění má své opodstatnění, ne vždy podnik potřebuje vejít do úvěrového styku s bankou, často stačí mít obchodní kontakty), o propojení dvou předešlých a poslední oblastí jsou ostatní zdroje krátkodobého financování.

4 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 4 CÍL 5. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Po úspěšném a aktivním absolvování této ČÁSTI Budete umět: vysvětlit podstatu a přístupy ke krátkodobému financování, vysvětlit základní rozdíly mezi formami financování, propočítat si velikost slevy z ceny obchodního úvěru orientovat se ve formách bankovních úvěrů, popsat podstatu směnečných úvěrů, objasnit financování oběžného majetku na základě přeměn majetku podniku, popsat podstatu faktoringu. Budete umět Získáte: znalosti o příčinách trvalé vázanosti části oběžného majetku v podniku znalosti o možnostech a výhodách či nevýhodách využití různých forem finančních zdrojů pro podnikatelskou činnost, znalosti o alternativní formě financování faktoringu. Získáte Budete schopni: rozhodnout se, zda je v konkrétním případě pro podnik výhodné využít či nevyužít nabídku skonta, určit po podrobném posouzení a propočtu nákladů, zda je pro podnik pro krytí pohledávek výhodnější některá z forem bankovního úvěru nebo využití služeb faktoringové společnosti. určit, která část oběžných aktiv by měla být financována krátkodobými finančními zdroji a kdy je vhodné použít na jejich financování dlouhodobé finanční zdroje Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Pátá část předmětu FINANCE je časově i obsahově náročná, k jejímu prostudování s vhodným časovým rozložením, budete potřebovat přibližně 20 hodin.

5 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 5 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH POTŘEB CÍLE KAPITOLY POJETÍ KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH POTŘEB Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: vysvětlit podstatu krátkodobého financování, vymezit a vysvětlit hlediska přístupu ke krátkodobému financování. Budete umět Získáte: znalosti o příčinách trvalé vázanosti části oběžného majetku v podniku. Získáte Budete schopni: určit, která část oběžných aktiv by měla být financována krátkodobými finančními zdroji a kdy je vhodné použít na jejich financování dlouhodobé finanční zdroje. Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 2-3 hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY POJETÍ KRÁTKODBÉHO FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH POTŘEB Zlaté bilanční pravidlo, vlastní kapitál, cizí kapitál, krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje, interní a externí zdroje financování, trvalá vázanosti oběžného majetku v reprodukčním procesu podniku.

6 1.1 Podstata krátkodobého financování podnikových potřeb Oběžný majetek je majetkem krátkodobým s dobou použitelnosti do jednoho roku (s několika výjimkami uvedenými ve 4. části - Oběžný majetek a jeho řízení), proto podle tzv. zlatého bilančního pravidla má být financován krátkodobými finančními zdroji. Ke krátkodobému financování se přistupuje ze dvou hledisek: hledisko zdrojů majetek je financován z krátkodobých finančních zdrojů splatných nebo použitelných do jednoho roku., tj. krátkodobými cizími zdroji (kapitálem), hledisko objektu financování jde o financování krátkodobého majetku, tedy z velké části majetku oběžného. Struktura a formy finančních zdrojů k určitému datu jsou uvedeny v pasivech rozvahy (bilance) podniku. Zdroje nejsou členěny podle věcných objektů financování (nejsou tedy účelově vymezeny), ale podle doby jejich používání. Prioritním hlediskem při používání podnikových finančních zdrojů je soulad mezi časovou vázaností majetku a dobou použití kapitálu. Toto hledisko je nutné respektovat z důvodů finančního zdraví podniku. Zajištění rozvoje podniku vyžaduje zabezpečení potřebného kapitálu, tj. finančních zdrojů. Finanční zdroje lze klasifikovat podle tří hledisek. 1. hledisko vlastnictví, na základě kterého se finanční zdroje člení do dvou skupin: - vlastní kapitál (vlastní zdroje), - cizí kapitál (cizí zdroje). 2. hledisko původu kapitálu, jinými slovy - odkud se finanční zdroje získávají: - interní (vnitřní) zdroje, resp. interní kapitál, v případě, že jsou vytvořeny vlastní činností podniku (zisk, odpisy), - externí zdroje financování, resp. externí kapitál v případě, že tyto zdroje získává podnik zvnějšku (akciový kapitál, bankovní úvěry aj.). 3. časové hledisko, tedy doba, na kterou podnik kapitál získává, resp. do které jej musí uhradit. Podle tohoto hlediska členíme kapitál na: - dlouhodobý se splatností delší než jeden rok (např. dluhopisy, dlouhodobé a střednědobé bankovní úvěry). Dlouhodobý kapitál je tvořen vlastním a dlouhodobým cizím kapitálem. - krátkodobý s povinností uhradit jej do jednoho roku (např. krátkodobé bankovní výpomoci). Krátkodobým kapitálem jsou Hlediska přístupu ke krátkodobému financování Klasifikace finančních zdrojů

7 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 7 všechny krátkodobé závazky podniku. 1.2 Financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu Zdroje krátkodobého financování můžeme posuzovat z několika hledisek: 1. statické hledisko, tj. stav krátkodobých zdrojů k určitému datu (rozvaha), 2. dynamické hledisko, tj. přírůstek (úbytek) krátkodobých zdrojů v průběhu daného období, 3. z hlediska průběhu reprodukčního procesu. Při posuzování financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu jde o: financování prvotního vybavení oběžným majetkem při vzniku podniku, financování rozšiřování (přírůstku) oběžného majetku, financování obnovy oběžného majetku. Podle průběhu reprodukčního procesu Financování obnovy oběžného majetku. Tato oblast je určitým způsobem specifická. Je třeba si uvědomit, že oběžný majetek, který je ve vlastnictví podniku, byl zakoupen, má tedy své zdroje krytí. Obnova oběžných aktiv se uskutečňuje v rámci stávajících zdrojů krytí, a to přeměnami věcných forem majetku. Znamená to, že zdrojem obnovy jsou např.: Obnova OM tržby podniku (nákup spotřebovaných surovin, materiálu aj.), tržby z prodeje nepeněžních složek oběžného majetku (tím se mění struktura oběžného majetku), tržby z prodeje částí fixních aktiv (mění se struktura aktiv ve prospěch oběžného majetku peněžních prostředků to má za následek i změnu v likviditě, čistém pracovním kapitálu apod.).

8 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb Důvody trvalé výše oběžného majetku Základním a prioritním hlediskem financování podnikových potřeb by měl být soulad mezi časovou vázaností majetku na jedné a dobou použití kapitálu na druhé straně (zlaté bilanční pravidlo). Oběžný majetek je charakterizován jako majetek krátkodobý, rychle se obracející a logicky k jeho financování přísluší krátkodobé zdroje. Ve skutečnosti je však jeho určitá část v podniku přítomna trvale tzv. trvalý, stálý, permanentní oběžný majetek. Část oběžných aktiv přesahující tuto výši je přechodným oběžným majetkem. Prioritní hledisko financování podnikových potřeb K ZAPAMATOVÁNÍ 1 Trvalá potřeba oběžného majetku se liší od dlouhodobé potřeby fixních aktiv. Trvalá potřeba existuje při neustálém fyzickém obratu, změnách do jiných forem, pohybu jednotlivých částí OM. Důvody trvalé výše oběžného majetku: hmotné části OM se spotřebovávají a vracejí se podniku v tržbách. Má-li činnost podniku pokračovat, je třeba zásoby opět dokoupit. Nepřetržitost činnosti podniku vyžaduje udržovat zásoby v určité výši stále; jednotlivé fáze koloběhu majetku probíhají postupně za sebou (nákup, skladování zásob, výroba, skladování hotových výrobků, odbyt pohledávky, peníze a opět nákup ), probíhají ale i vedle sebe. To znamená, že současně je část oběžného majetku vázána ve výrobních zásobách, část v nedokončené výrobě, další část ve výrobcích, pohledávkách; část je uvolněna v peněžní formě; podniky drží část oběžných aktiv ve hmotné formě nebo v penězích jako rezervu pro krytí rizik nebo výkyvů v hospodaření; část oběžného majetku má dlouhodobější charakter (v důsledku delšího výrobního cyklu, dlouhodobé pohledávky); Je třeba vzít v úvahu i negativní subjektivní vnitřní příčiny (nevhodné postupy řízení OM) a vnější příčiny (platební neschopnost odběratelů). I to vede k dlouhodobější vázanosti kapitálu ve věcných složkách oběžných aktiv. Příčiny trvalé vázanosti části OM

9 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 9 PRŮVODCE TEXTEM V důsledku trvalé vázanosti části oběžného majetku (tedy dlouhodobé vázanosti) je ekonomicky účelné používat k jeho krytí dlouhodobé finanční zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál. KONTROLNÍ OTÁZKY 1 1. Uveďte hlediska významná při posuzování podstaty krátkodobého financování. 2. Uveďte prioritní hledisko financování podnikových potřeb. 3. Klasifikujte finanční zdroje z různých hledisek. 4. Které oblasti financování znáte, posuzujete-li je podle průběhu reprodukčního procesu? 5. Objasněte příčiny trvalé vázanosti části oběžného majetku v podniku. SHRNUTÍ KAPITOLY POJETÍ FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH POTŘEB Cílem kapitoly Pojetí financování krátkodobých potřeb bylo seznámení se základními přístupy ke krátkodobému financování, klasifikací finančních zdrojů z hlediska: vlastnictví, původu kapitálu, časového. Další důležitou částí kapitoly bylo objasnění financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu, kde bylo zjištěno, že porušení umírněného přístupu k financování není proti pravidlům zachování finanční stability podniku. To bylo rovněž doloženo uvedením příčin, které vedou k trvalé vázanosti části oběžného majetku v podniku.

10 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 10 2 ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB CÍLE KAPITOLY ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: vysvětlit základní rozdíly mezi jednotlivými formami financování krátkodobých potřeb podniku, propočítat velikost slevy z ceny obchodního úvěru a na základě výsledku přijmout rozhodnutí o využití, příp. nevyužití skonta, orientovat se ve formách bankovních úvěrů, popsat druhy a podstatu směnečných úvěrů, objasnit financování oběžného majetku na základě přeměn majetku podniku, popsat podstatu faktoringu. Budete umět Získáte: znalosti o možnostech a výhodách či nevýhodách využití různých forem finančních zdrojů pro podnikatelskou činnost, znalosti o jednom z nejvýhodnějších a také nejdražších bankovních úvěrů kontokorentním úvěru, znalosti o alternativní formě financování faktoringu. Získáte Budete schopni: rozhodnout se, zda je v konkrétním případě pro podnik výhodné využít či nevyužít nabídku skonta, určit po podrobném posouzení a propočtu nákladů, zda je pro podnik výhodnější některá z forem bankovního úvěru pro krytí pohledávek nebo využití služeb faktoringové společnosti. Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je hodin.

11 KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Obchodní úvěr, dodavatelský úvěr, skonto, úrok, záloha, bankovní úvěr (půjčka), revolvingový úvěr, lombardní úvěr, kontokorentní úvěr, úvěrový rámec (limit), kalkulace úroku, úrokový součin, úrokový dělitel, směnka, eskontní úvěr, negociační úvěr, akceptační úvěr, ramboursní úvěr, avalový úvěr, směnečné rukojemství, tržby, odpisy, faktoring, forfaiting. 2.1 Nebankovní formy financování podnikových potřeb Obchodní úvěr Obchodní úvěr představuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím (v souvislosti s navazující hospodářskou činností), kdy zákazník získá od prodávajícího zboží, má z něj prospěch, ale prodávajícímu zatím nezaplatil. Podstata OÚ K platbě dojde později ve lhůtě sjednané mezi oběma subjekty. Úvěr se poskytuje na dobu od převzetí zboží až do jeho zaplacení (přesněji od doby vystavení faktury dodavatelem do doby jejího proplacení odběratelem). Má formu závazků z obchodních vztahů (rozvaha, krátkodobá pasiva). Jde o krátkodobý nebankovní úvěr poskytovaný ve věcném plnění a splácený penězi (převážně, ale může jít podle dohody o úhradu ve věcné formě). V případě, že zákazník nezaplatí ve lhůtě splatnosti, hovoříme o závazku po lhůtě splatnosti. V souvislosti s řízením objemu obchodního úvěru je třeba, aby podnik - odběratel bral v úvahu výši nákladů spojených s přijatým obchodním úvěrem, požadovaný způsob zajištění, splatnost, riziko. PRŮVODCE TEXTEM Ve 4 části předmětu FINANCE - Oběžný majetek a jeho řízení - byla vysvětlena kategorie SKONTO (někdy diskont). Sleva z ceny dodávky a její finanční dopad byly posuzovány z hlediska dodavatele (pohledávky z obchodních vztahů). Pro odběratele může a nemusí být nabídka skonta výhodná.

12 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 12 K důležitým aspektům při řízení závazků z obchodních vztahů patří výše nákladů spojených s obstaráním kapitálu. Obchodní úvěr je zpravidla bezúročný, ale to neznamená, že je levný. K objasnění tohoto tvrzení je možné použít skonto (sleva z ceny dodávky při jejím zaplacení v krátké lhůtě nebo promptně). Odběratele zajímá, zda je pro něj daná sleva výhodná nebo zda je z finančního hlediska vhodnější zaplatit za dodávku až v termínu splatnosti obchodního úvěru. Je třeba mezi sebou porovnat výši slevy s platnými bankovními úroky (buď z krátkodobého úvěru nebo krátkodobých depozit) za období, které uplyne mezi skončením platnosti skonta a posledním dnem splatnosti obchodního úvěru. Okamžitá platba snížená o skonto bude výhodnější, jestliže skonto (sleva) bude vyšší než odpovídající úroky z krátkodobého úvěru nebo krátkodobého depozita. 1. V absolutním vyjádření Mělo by platit: S > U S - skonto (výše slevy) v Kč U - velikost úroků v Kč Skonto: ano či ne? U = ( C S) d p (2.1) C - cena dodávky d - počet dnů do konce splatnosti OÚ po posledním dni platnosti skonta p - roční úroková sazba p.a. Absolutní výhoda skonta: V = absolutní výhoda skonta 2. V procentech p.a. V ( C S) d p = S (2.2) Výši skonta je možné vyjádřit i v procentech na roční bázi, tj. na skonto se díváme jako na úrok, který si může srazit kupující při brzkém nebo okamžitém zaplacení odběratelem.

13 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 13 p s p s = skonto v procentech na roční bázi S = ( C S) d (2.3) Vypočtené p s se porovnává s aktuální úrokovou sazbou banky z peněz se splatností d. Tab. 2.1 vztah mezi skontem a úrokovou sazbou p s > p p s = p p s < p výhodnější varianta okamžitě zaplatit není žádná výhoda (varianty jsou rovnocenné) odložené placení p = úroková sazba z krátkodobého bankovního úvěru (p.a.) Absolutní výhoda: V ( C S) d ( ps = p) (2.4) ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 2-1 Prodávající dodává zboží v ceně Kč, částka je splatná do čtyř týdnů. Při zaplacení do jednoho týdne poskytuje prodávající skonto 2 % z ceny. Úroková sazba z krátkodobého bank.úvěru činí 12 %. Úkol Stanovte výši skonta a úroků v absolutním vyjádření i v procentech na roční bázi; posuďte, co je pro zákazníka z finančního hlediska výhodnější. Jak vysoký je absolutní rozdíl? Řešení příkladu Výše skonta činí: S = 2 % z = 400 Kč Výše úroků při čerpání bankovního úvěru by činila: ( ) U = = 137,20Kč /vzorec (2.1)/ Protože je skonto vyšší než odpovídající úroky, je okamžité placení výhodnější.

14 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 14 Absolutní výhoda činí: V = ,2 = 262,80 Kč /vzorec (2.2)/ Vyjádříme-li skonto v % na roční bázi, dostaneme : p s = = 34,99% /vzorec (2.3)/ ( ) 21 Absolutní rozdíl potom můžeme stanovit také takto: ( ) 21 (34,99 12) V = = 262, 85Kč /vzorec (2.4)/ * SHRNUTÍ Pro dodavatele je skonto (v literatuře také diskont) výhodné, pokud mu přinese čistý přírůstek zisku. V praxi se může stát, že přírůstek zisku není pro podnikatele vždy prioritou; může být pro něj v dané době důležitější jeho postavení na trhu, příp. i rozšiřování okruhu odběratelů, kterým může nabídnout i jiné výhody, např. množstevní slevy. Odběratel by se teoreticky měl rozhodnout pro využití skonta v případě, že jeho výše je taková (ať už v absolutním nebo procentním vyjádření), aby pokryla úroky, které by platil, pokud by čerpal krátkodobý bankovní úvěr a ještě by mu nějaké peníze zůstaly pro jiné potřeby. Praktickým problémem ovšem bývá např. získání krátkodobého bankovního úvěru.

15 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 15 Dodavatel může podle kvality odběratele (zjišťování bonity odběratelů je předmětem řízení pohledávek credit management) požadovat i příslušnou záruku zajištění úvěru. Formy záruk vycházejí v ČR z občanského a obchodního zákoníku; je možné postupovat níže uvedenými způsoby: odběratel má u dodavatele tzv. otevřený účet do sjednané výše. Dodavatel nepožaduje žádné zvláštní potvrzení úvěru. Zárukou uhrazení faktury je celkové ekonomické postavení podniku odběratele. Tento způsob se praktikuje mezi stálými a spolehlivými obchodními partnery; dodavatel žádá od odběratele při poskytnutí OÚ podepsání dlužního úpisu s uvedením termínu splatnosti, tzn. žádá písemné uznání dluhu. Používá se u méně známých nebo méně spolehlivých obchodních partnerů; dodavatel žádá, aby odběratel vystavil v jeho prospěch směnku, jejíž úhradu může dodavatel v souladu se směnečným a šekovým zákonem (č.191/1950 Sb.) vymáhat. Praktikuje se u nových - neznámých nebo nespolehlivých partnerů. Obchodní úvěr se tak může za určitých předpokladů změnit v úvěr směnečný kapitola 2.3); dodavatel může uplatňovat výhradu vlastnického (zadržovacího) práva, tj. vyhrazuje si vlastnické (dispoziční) právo na dodané zboží až do jeho zaplacení; dalšími formami jištění úvěru, resp. pohledávek mohou být záruka třetí osoby, bankovní záruka, zástavní právo aj. Ručení za poskytnutý OÚ Na závěr problematiky obchodního úvěru je třeba upozornit na skutečnost, že poskytování a využívání obchodního úvěru silně závisí na podmínkách trhu a postavení odběratele a dodavatele na něm. Např. při převaze nabídky dodavatel poskytne skonto (vyšší a na delší dobu), delší splatnost OÚ odběratel to bude očekávat, vyžadovat. Při převaze poptávky tomu bude naopak, výhodnější podmínky pro obchodování si bude klást dodavatel. Závěrem

16 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb Záloha Zálohy od odběratelů představují krátkodobý, někdy střednědobý finanční zdroj. Praktikují se hlavně v oborech podnikání, kde si výroba finálního produktu vyžaduje delší dobu (např. bytová výstavba) nebo když jde o výrobu na zakázku. Záloha Zálohy souvisejí s obchodními vztahy podniků, jsou v jistém slova smyslu opakem obchodního úvěru jsou tedy úvěrem, který poskytuje odběratel dodavateli v penězích předem, před uskutečněním dodávky. Kategorie záloha není v ČR legislativně upravena. Výše a termín poskytnutí zálohy jsou závislé na dohodě obou obchodních partnerů. Ovlivňuje ji především situace na trhu. Silná konkurence dodavatelů vyvíjí tlak na snižování výše záloh a zkracování lhůty, na kterou se poskytují. Z hlediska dodavatele má přijetí zálohy výhodu především v tom, že jde o získání bezúročných zdrojů financování a zabezpečení si odběratele (odbytu). Z hlediska odběratele jde spíše o riziko, že dodavatel objednávku zálohované zboží nevyrobí, nedodrží termín nebo kvalitu objednávky. Proto odběratel často požaduje, aby dodavatel zaručil přijatou zálohu např. bankovní zárukou. 2.2 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobými bankovními úvěry se rozumí úvěry poskytované různými bankami věřiteli podnikům dlužníkům na financování jejich krátkodobých potřeb se splatností do jednoho roku (za určitých předpokladů existují výjimky týkající se doby splatnosti). Využívání krátkodobých bankovních úvěrů je předmětem finančního řízení ze strany podniků. Podstata krátkodobých bankovních úvěrů

17 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb Formy krátkodobých bankovních úvěrů Krátkodobé bankovní úvěry jsou poskytovány různými formami. Nejjednodušší formou je krátkodobá bankovní půjčka. Banky poskytují tuto půjčku podnikům samostatně, individuálně, případ od případu. Může být poskytnuta jednorázově nebo postupně na pokrytí podnikových potřeb. Tyto potřeby mohou vzniknout růstem objemu pohledávek, sezónním zvýšením zásob, nákladů apod. V úvěrové smlouvě je stanoven způsob čerpání úvěru jednorázově nebo postupně, stejně tak je možné jej splácet. Podle toho, na jakou potřebu chtějí podniky úvěr čerpat, jak bude čerpán a splácen (vše je předmětem úvěrové smlouvy), stanoví banka podmínky úvěrování, především úrokové. Podle kvality klienta-podniku, tedy podle rizikovosti úvěru banky zpřísňují nebo zvolňují úvěrové podmínky, včetně zajištění úvěru. Krátkodobá bankovní půjčka Určitou modifikací krátkodobé bankovní půjčky je revolvingový úvěr. Banka po prověření bonity klienta mu stanoví určitý nepřekročitelný úvěrový rámec a termín splatnosti vyčerpané části úvěru. Splacený úvěr pak do dohodnuté výše doplňuje. Úvěrový limit je tak neustále obnovován (např. měsíčně, čtvrtletně). V případě potřeby je úvěr sjednáván na celý rok s možností prodloužení do dalšího roku tím se tento úvěr dostává do kategorie střednědobých úvěrů. Revolvingový úvěr Banka požaduje u tohoto typu úvěru vyšší úrok než z běžné bankovní půjčky a provizi za doplňování úvěru. Jde tedy o úvěr neustále se obnovující, otáčející se ( z anglického slova revolve = otáčet se, točit se). Lombardní úvěr je úvěr zajišťovaný zástavou movitou věcí nebo práva. Poskytuje se např. novým podnikům nebo podnikům se sníženou úvěrovou schopností v jejich případě jde o tzv. pravý lombardní úvěr. Lombardní úvěr K ZAPAMATOVÁNÍ 2 Pravý lombardní úvěr je poskytován na pevnou částku a ta je úročena úrokovou sazbou nezávisle na jejím využití dlužníkem, to znamená, že v případě nevyčerpání celé úvěrové sumy, musí podnik uhradit celou výši úroku stanovenou ve smlouvě. Proto je ve srovnání s jinými bankovními úvěry méně využíván.

18 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 18 Při pravidelném úvěrovém styku s bankou se dává přednost pružnějším formám úvěrů. Tyto úvěry, např. krátkodobá bankovní půjčka, jsou jištěny zástavami stejně jako lombardní úvěr, ale poskytují se a splácejí za jiných podmínek než pravý lombard. V praxi jsou označovány jako nepravé lombardní úvěry. Movitou zástavou mohou být: cenné papíry (nejvhodnější forma zástavy), zboží (zejména obchodovatelné na burzách), směnky, platební dokumenty, faktury, drahé kovy aj. Formou zajištění při poskytnutí lombardního úvěru (pravého i nepravého) je i skutečnost, že banka neposkytuje úvěr do plné hodnoty zástavy, jen do určité výše, podle její kvality a rizikovosti. Cenu úvěru ovlivňují kromě bonity klienta a druhu zástavy další náklady spojené s úschovou, správou a případným zpeněžením záruky.

19 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 19 Kontokorentní úvěr představuje jednu z nevýznamnějších forem bankovních úvěrů. Tento úvěr má specifický, pružný způsob poskytování a splácení. Kontokorentní úvěr Poskytuje se na běžném účtu, tzv. kontokorentu: na kterém má podnik buď své prostředky (kreditní zůstatek) nebo mu banka poskytuje úvěr (debetní zůstatek na účtu). Banka platí z kreditního zůstatku všechny platby přikázané podnikem. V případě, že podnik na účtu své prostředky nemá, přechází účet do debetu banka poskytuje automaticky úvěr, a to až do dohodnuté stanovené výše, tzv. úvěrového rámce, úvěrového limitu. V úvěrové smlouvě bývají tyto podstatné náležitosti: dohodnutý úvěrový rámec, podmínky event. překročení úvěrového rámce, splatnost úvěru, výše a způsob určení úrokové sazby a dalších plateb, zajištění. Tato forma úvěru nemá účelový charakter, kontokorentní úvěr může sloužit ke krytí různých podnikových potřeb, např. sezónních potřeb zásob, krátkodobého překlenutí investičních výdajů, běžných výkyvů v hospodaření podniku. Jde o úvěr de jure krátkodobý, protože úvěrové podmínky předpokládají, že úvěrový vztah může být kdykoli vypovězen. Možnost výpovědi používají banky spíše výjimečně při hrozící insolventnosti dlužníka. Fakticky může úvěr trvat i několik let. Kontokorentní úvěr je svým způsobem stále se obracející. Přijaté platby na účet se připisují ve prospěch úvěru, splácejí automaticky úvěr, příp. zvyšují prostředky podniku na účtu. Náklady, které jsou pro klienta banky s kontokorentním úvěrem spojeny, zahrnují: placené úroky a další položky související s poskytováním úvěru, vedením účtu, prováděním plateb z účtu. Tyto platby mohou být koncipovány různě, většinou v sobě přímo či nepřímo zahrnují následující položky: 1. debetní úroky platí klient ze skutečně čerpaného úvěru v rámci sjednaného úvěrového rámce; 2. sankční úroky za překročení úvěrového rámce, většinou se připočítávají k debetním úrokům; 3. pohotovostní provize z nečerpaného úvěrového rámce je stanovena zpravidla v % p.a. z té části úvěrového rámce, která není klientem čerpána. Tato provize pokrývá bance ty náklady, které jí vznikají v důsledku přiznaného, ale klientem nečerpaného úvěru; Úroky a provize spojené s kontokorentem

20 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb pohotovostní provize z úvěrového rámce je stanovena v % p.a., nikoli však z nevyužitého, ale celkového úvěrového rámce. Její výše za dané období je proto nezávislá na skutečné výši čerpaného úvěru; 5. provize z obratu provize, která má bance pokrýt náklady v souvislosti s vedením účtu, stanovuje se v % z obratu za určité období; 6. kreditní úroky zde naopak banka v postavení dlužníka platí úroky klientovi v případě, že kontokorentní účet vykazuje kladný zůstatek. Na základě výše uvedeného je patrné, že kontokorentní úvěrování je pružné, ale také relativně drahé. Obecně se tento druh úvěru považuje za nejdražší formu krátkodobého úvěrování. Pro kontokorentní účet je charakteristická jeho proměnlivost, účet, a tím i kontokorentní úvěr vykazují každý den jiný zůstatek. Pro zúčtování úroků a provizí musí být proto použita účelná metoda úrokování. Používá se německý (progresivní) položkový způsob, který platí obecně pro výpočet úroků z úvěru i vkladů: Kalkulace úroku K t p K t 360 ú = = : p ú - úrok (Kč) K - úročený kapitál (úvěr, Kč) t - čas (dny, za které se počítá úrok) p - úroková sazba v % p.a. (K x t) / úrokový součin (úrokové číslo) 360 / p - úrokový dělitel (pro rok = 360 dní) (2.5)

21 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 21 ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 2-2 Na kontokorentním účtu byl sjednán úvěrový rámec ve výši Kč. Kreditní zůstatky jsou úročeny 2 % p.a., debetní zůstatky v rámci úvěrového rámce 15 % p.a. Banka povoluje krátkodobé překročení úvěrového rámce, za které si účtuje úrokovou přirážku 5 % p.a. k debetním úrokům. Banka dále účtuje pohotovostní provizi z nevyužitého rámce 0,5 % p.a. (od ostatních provizí a zdanění úroků abstrahujeme). Úkol Řešení příkladu Proveďte uzávěrku účtu při následujícím pohybu na účtu: den příjmy na účet výdaje z účtu zůstatek Podklady pro výpočet sestavíme do přehledné tabulky: počet dnů zůstatek nevyužitý rámec překročení rámce kreditní debetní x x x x

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY PŘÍLOHA A Obsah 1 Úvěrový proces a úvěrové riziko 3 2 Význam a funkce úvěrů 5 3 Krátkodobé bankovní

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová

FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 2 OBSAH 1 Oběžný majetek 5 1.1 Postavení oběžného majetku v ekonomice podniku...7 2 Řízení

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Komerční bankovnictví A 2-4

Komerční bankovnictví A 2-4 Komerční bankovnictví A 2-4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více