FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová"

Transkript

1 FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006

2 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH POTŘEB Podstata krátkodobého financování podnikových potřeb Financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu Důvody trvalé výše oběžného majetku ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Nebankovní formy financování podnikových potřeb Obchodní úvěr Záloha Krátkodobé bankovní úvěry Formy krátkodobých bankovních úvěrů Směnka a směnečné úvěry Podstata směnky Směnečné úvěry Ostatní zdroje krátkodobého financování Ostatní krátkodobé (nebankovní) závazky Financování krátkodobých potřeb podniku přeměnami majetku Faktoring Otázky, testy a příklady...29 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK, SYMBOLŮ A ZKRATEK...36 Informativní, navigační, orientační...36 Ke splnění, kontrolní, pracovní...36 Výkladové...36 Náměty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...36

3 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 3 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S 5. ČÁSTÍ PŘEDMĚTU FINANCE: ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB 5. část předmětu FINANCE je zpracována v úzké návaznosti na 4. část s názvem Oběžný majetek a jeho řízení. Nestačí si v rámci podnikatelské činnosti podle konkrétního zaměření stanovit, propočítat potřebu materiálu, surovin, objem nedokončené výroby, výrobků, objem pohledávek z obchodních vztahů. Všechen tento majetek (stejně jako oblast fixního majetku) musí mít odpovídající finanční krytí. První kapitola Pojetí krátkodobého financování podnikových potřeb je vstupem k pochopení podstaty jednotlivých zdrojů a forem financování krátkodobých potřeb podniku. Zahrnuje následující části: Podstata krátkodobého financování podnikových potřeb - kde jsou zdůrazněna různá hlediska přístupu ke krátkodobému financování (hledisko zdrojů a objektu financování); - je provedena klasifikace zdrojů z různých hledisek. Financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu - zde je třeba si uvědomit, že se rozlišuje způsob, resp. zdroje financování podle toho, zda jde o prvotní vybavení podniku oběžným majetkem, o rozšíření (přírůstek) oběžného majetku nebo financování jeho obnovy. Důvody trvalé vázanosti části oběžného majetku - tato část kapitoly uvádí a zdůvodňuje příčiny, které vedou k tomu, že část oběžného majetku je v podniku vázána trvale, tj. dlouhodobě. V důsledku toho je z hlediska finančního řízení a rozhodování žádoucí, aby tato část byla financována dlouhodobými zdroji. Následující kapitola s názvem Zdroje a formy krátkodobého financování podnikových potřeb vyčleňuje skupiny zdrojů podle toho, zda se jedná o nebankovní formu financování, bankovní (toto členění má své opodstatnění, ne vždy podnik potřebuje vejít do úvěrového styku s bankou, často stačí mít obchodní kontakty), o propojení dvou předešlých a poslední oblastí jsou ostatní zdroje krátkodobého financování.

4 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 4 CÍL 5. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Po úspěšném a aktivním absolvování této ČÁSTI Budete umět: vysvětlit podstatu a přístupy ke krátkodobému financování, vysvětlit základní rozdíly mezi formami financování, propočítat si velikost slevy z ceny obchodního úvěru orientovat se ve formách bankovních úvěrů, popsat podstatu směnečných úvěrů, objasnit financování oběžného majetku na základě přeměn majetku podniku, popsat podstatu faktoringu. Budete umět Získáte: znalosti o příčinách trvalé vázanosti části oběžného majetku v podniku znalosti o možnostech a výhodách či nevýhodách využití různých forem finančních zdrojů pro podnikatelskou činnost, znalosti o alternativní formě financování faktoringu. Získáte Budete schopni: rozhodnout se, zda je v konkrétním případě pro podnik výhodné využít či nevyužít nabídku skonta, určit po podrobném posouzení a propočtu nákladů, zda je pro podnik pro krytí pohledávek výhodnější některá z forem bankovního úvěru nebo využití služeb faktoringové společnosti. určit, která část oběžných aktiv by měla být financována krátkodobými finančními zdroji a kdy je vhodné použít na jejich financování dlouhodobé finanční zdroje Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Pátá část předmětu FINANCE je časově i obsahově náročná, k jejímu prostudování s vhodným časovým rozložením, budete potřebovat přibližně 20 hodin.

5 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 5 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH POTŘEB CÍLE KAPITOLY POJETÍ KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH POTŘEB Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: vysvětlit podstatu krátkodobého financování, vymezit a vysvětlit hlediska přístupu ke krátkodobému financování. Budete umět Získáte: znalosti o příčinách trvalé vázanosti části oběžného majetku v podniku. Získáte Budete schopni: určit, která část oběžných aktiv by měla být financována krátkodobými finančními zdroji a kdy je vhodné použít na jejich financování dlouhodobé finanční zdroje. Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 2-3 hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY POJETÍ KRÁTKODBÉHO FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH POTŘEB Zlaté bilanční pravidlo, vlastní kapitál, cizí kapitál, krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje, interní a externí zdroje financování, trvalá vázanosti oběžného majetku v reprodukčním procesu podniku.

6 1.1 Podstata krátkodobého financování podnikových potřeb Oběžný majetek je majetkem krátkodobým s dobou použitelnosti do jednoho roku (s několika výjimkami uvedenými ve 4. části - Oběžný majetek a jeho řízení), proto podle tzv. zlatého bilančního pravidla má být financován krátkodobými finančními zdroji. Ke krátkodobému financování se přistupuje ze dvou hledisek: hledisko zdrojů majetek je financován z krátkodobých finančních zdrojů splatných nebo použitelných do jednoho roku., tj. krátkodobými cizími zdroji (kapitálem), hledisko objektu financování jde o financování krátkodobého majetku, tedy z velké části majetku oběžného. Struktura a formy finančních zdrojů k určitému datu jsou uvedeny v pasivech rozvahy (bilance) podniku. Zdroje nejsou členěny podle věcných objektů financování (nejsou tedy účelově vymezeny), ale podle doby jejich používání. Prioritním hlediskem při používání podnikových finančních zdrojů je soulad mezi časovou vázaností majetku a dobou použití kapitálu. Toto hledisko je nutné respektovat z důvodů finančního zdraví podniku. Zajištění rozvoje podniku vyžaduje zabezpečení potřebného kapitálu, tj. finančních zdrojů. Finanční zdroje lze klasifikovat podle tří hledisek. 1. hledisko vlastnictví, na základě kterého se finanční zdroje člení do dvou skupin: - vlastní kapitál (vlastní zdroje), - cizí kapitál (cizí zdroje). 2. hledisko původu kapitálu, jinými slovy - odkud se finanční zdroje získávají: - interní (vnitřní) zdroje, resp. interní kapitál, v případě, že jsou vytvořeny vlastní činností podniku (zisk, odpisy), - externí zdroje financování, resp. externí kapitál v případě, že tyto zdroje získává podnik zvnějšku (akciový kapitál, bankovní úvěry aj.). 3. časové hledisko, tedy doba, na kterou podnik kapitál získává, resp. do které jej musí uhradit. Podle tohoto hlediska členíme kapitál na: - dlouhodobý se splatností delší než jeden rok (např. dluhopisy, dlouhodobé a střednědobé bankovní úvěry). Dlouhodobý kapitál je tvořen vlastním a dlouhodobým cizím kapitálem. - krátkodobý s povinností uhradit jej do jednoho roku (např. krátkodobé bankovní výpomoci). Krátkodobým kapitálem jsou Hlediska přístupu ke krátkodobému financování Klasifikace finančních zdrojů

7 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 7 všechny krátkodobé závazky podniku. 1.2 Financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu Zdroje krátkodobého financování můžeme posuzovat z několika hledisek: 1. statické hledisko, tj. stav krátkodobých zdrojů k určitému datu (rozvaha), 2. dynamické hledisko, tj. přírůstek (úbytek) krátkodobých zdrojů v průběhu daného období, 3. z hlediska průběhu reprodukčního procesu. Při posuzování financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu jde o: financování prvotního vybavení oběžným majetkem při vzniku podniku, financování rozšiřování (přírůstku) oběžného majetku, financování obnovy oběžného majetku. Podle průběhu reprodukčního procesu Financování obnovy oběžného majetku. Tato oblast je určitým způsobem specifická. Je třeba si uvědomit, že oběžný majetek, který je ve vlastnictví podniku, byl zakoupen, má tedy své zdroje krytí. Obnova oběžných aktiv se uskutečňuje v rámci stávajících zdrojů krytí, a to přeměnami věcných forem majetku. Znamená to, že zdrojem obnovy jsou např.: Obnova OM tržby podniku (nákup spotřebovaných surovin, materiálu aj.), tržby z prodeje nepeněžních složek oběžného majetku (tím se mění struktura oběžného majetku), tržby z prodeje částí fixních aktiv (mění se struktura aktiv ve prospěch oběžného majetku peněžních prostředků to má za následek i změnu v likviditě, čistém pracovním kapitálu apod.).

8 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb Důvody trvalé výše oběžného majetku Základním a prioritním hlediskem financování podnikových potřeb by měl být soulad mezi časovou vázaností majetku na jedné a dobou použití kapitálu na druhé straně (zlaté bilanční pravidlo). Oběžný majetek je charakterizován jako majetek krátkodobý, rychle se obracející a logicky k jeho financování přísluší krátkodobé zdroje. Ve skutečnosti je však jeho určitá část v podniku přítomna trvale tzv. trvalý, stálý, permanentní oběžný majetek. Část oběžných aktiv přesahující tuto výši je přechodným oběžným majetkem. Prioritní hledisko financování podnikových potřeb K ZAPAMATOVÁNÍ 1 Trvalá potřeba oběžného majetku se liší od dlouhodobé potřeby fixních aktiv. Trvalá potřeba existuje při neustálém fyzickém obratu, změnách do jiných forem, pohybu jednotlivých částí OM. Důvody trvalé výše oběžného majetku: hmotné části OM se spotřebovávají a vracejí se podniku v tržbách. Má-li činnost podniku pokračovat, je třeba zásoby opět dokoupit. Nepřetržitost činnosti podniku vyžaduje udržovat zásoby v určité výši stále; jednotlivé fáze koloběhu majetku probíhají postupně za sebou (nákup, skladování zásob, výroba, skladování hotových výrobků, odbyt pohledávky, peníze a opět nákup ), probíhají ale i vedle sebe. To znamená, že současně je část oběžného majetku vázána ve výrobních zásobách, část v nedokončené výrobě, další část ve výrobcích, pohledávkách; část je uvolněna v peněžní formě; podniky drží část oběžných aktiv ve hmotné formě nebo v penězích jako rezervu pro krytí rizik nebo výkyvů v hospodaření; část oběžného majetku má dlouhodobější charakter (v důsledku delšího výrobního cyklu, dlouhodobé pohledávky); Je třeba vzít v úvahu i negativní subjektivní vnitřní příčiny (nevhodné postupy řízení OM) a vnější příčiny (platební neschopnost odběratelů). I to vede k dlouhodobější vázanosti kapitálu ve věcných složkách oběžných aktiv. Příčiny trvalé vázanosti části OM

9 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 9 PRŮVODCE TEXTEM V důsledku trvalé vázanosti části oběžného majetku (tedy dlouhodobé vázanosti) je ekonomicky účelné používat k jeho krytí dlouhodobé finanční zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál. KONTROLNÍ OTÁZKY 1 1. Uveďte hlediska významná při posuzování podstaty krátkodobého financování. 2. Uveďte prioritní hledisko financování podnikových potřeb. 3. Klasifikujte finanční zdroje z různých hledisek. 4. Které oblasti financování znáte, posuzujete-li je podle průběhu reprodukčního procesu? 5. Objasněte příčiny trvalé vázanosti části oběžného majetku v podniku. SHRNUTÍ KAPITOLY POJETÍ FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH POTŘEB Cílem kapitoly Pojetí financování krátkodobých potřeb bylo seznámení se základními přístupy ke krátkodobému financování, klasifikací finančních zdrojů z hlediska: vlastnictví, původu kapitálu, časového. Další důležitou částí kapitoly bylo objasnění financování oběžného majetku podle průběhu reprodukčního procesu, kde bylo zjištěno, že porušení umírněného přístupu k financování není proti pravidlům zachování finanční stability podniku. To bylo rovněž doloženo uvedením příčin, které vedou k trvalé vázanosti části oběžného majetku v podniku.

10 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 10 2 ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB CÍLE KAPITOLY ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: vysvětlit základní rozdíly mezi jednotlivými formami financování krátkodobých potřeb podniku, propočítat velikost slevy z ceny obchodního úvěru a na základě výsledku přijmout rozhodnutí o využití, příp. nevyužití skonta, orientovat se ve formách bankovních úvěrů, popsat druhy a podstatu směnečných úvěrů, objasnit financování oběžného majetku na základě přeměn majetku podniku, popsat podstatu faktoringu. Budete umět Získáte: znalosti o možnostech a výhodách či nevýhodách využití různých forem finančních zdrojů pro podnikatelskou činnost, znalosti o jednom z nejvýhodnějších a také nejdražších bankovních úvěrů kontokorentním úvěru, znalosti o alternativní formě financování faktoringu. Získáte Budete schopni: rozhodnout se, zda je v konkrétním případě pro podnik výhodné využít či nevyužít nabídku skonta, určit po podrobném posouzení a propočtu nákladů, zda je pro podnik výhodnější některá z forem bankovního úvěru pro krytí pohledávek nebo využití služeb faktoringové společnosti. Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je hodin.

11 KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Obchodní úvěr, dodavatelský úvěr, skonto, úrok, záloha, bankovní úvěr (půjčka), revolvingový úvěr, lombardní úvěr, kontokorentní úvěr, úvěrový rámec (limit), kalkulace úroku, úrokový součin, úrokový dělitel, směnka, eskontní úvěr, negociační úvěr, akceptační úvěr, ramboursní úvěr, avalový úvěr, směnečné rukojemství, tržby, odpisy, faktoring, forfaiting. 2.1 Nebankovní formy financování podnikových potřeb Obchodní úvěr Obchodní úvěr představuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím (v souvislosti s navazující hospodářskou činností), kdy zákazník získá od prodávajícího zboží, má z něj prospěch, ale prodávajícímu zatím nezaplatil. Podstata OÚ K platbě dojde později ve lhůtě sjednané mezi oběma subjekty. Úvěr se poskytuje na dobu od převzetí zboží až do jeho zaplacení (přesněji od doby vystavení faktury dodavatelem do doby jejího proplacení odběratelem). Má formu závazků z obchodních vztahů (rozvaha, krátkodobá pasiva). Jde o krátkodobý nebankovní úvěr poskytovaný ve věcném plnění a splácený penězi (převážně, ale může jít podle dohody o úhradu ve věcné formě). V případě, že zákazník nezaplatí ve lhůtě splatnosti, hovoříme o závazku po lhůtě splatnosti. V souvislosti s řízením objemu obchodního úvěru je třeba, aby podnik - odběratel bral v úvahu výši nákladů spojených s přijatým obchodním úvěrem, požadovaný způsob zajištění, splatnost, riziko. PRŮVODCE TEXTEM Ve 4 části předmětu FINANCE - Oběžný majetek a jeho řízení - byla vysvětlena kategorie SKONTO (někdy diskont). Sleva z ceny dodávky a její finanční dopad byly posuzovány z hlediska dodavatele (pohledávky z obchodních vztahů). Pro odběratele může a nemusí být nabídka skonta výhodná.

12 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 12 K důležitým aspektům při řízení závazků z obchodních vztahů patří výše nákladů spojených s obstaráním kapitálu. Obchodní úvěr je zpravidla bezúročný, ale to neznamená, že je levný. K objasnění tohoto tvrzení je možné použít skonto (sleva z ceny dodávky při jejím zaplacení v krátké lhůtě nebo promptně). Odběratele zajímá, zda je pro něj daná sleva výhodná nebo zda je z finančního hlediska vhodnější zaplatit za dodávku až v termínu splatnosti obchodního úvěru. Je třeba mezi sebou porovnat výši slevy s platnými bankovními úroky (buď z krátkodobého úvěru nebo krátkodobých depozit) za období, které uplyne mezi skončením platnosti skonta a posledním dnem splatnosti obchodního úvěru. Okamžitá platba snížená o skonto bude výhodnější, jestliže skonto (sleva) bude vyšší než odpovídající úroky z krátkodobého úvěru nebo krátkodobého depozita. 1. V absolutním vyjádření Mělo by platit: S > U S - skonto (výše slevy) v Kč U - velikost úroků v Kč Skonto: ano či ne? U = ( C S) d p (2.1) C - cena dodávky d - počet dnů do konce splatnosti OÚ po posledním dni platnosti skonta p - roční úroková sazba p.a. Absolutní výhoda skonta: V = absolutní výhoda skonta 2. V procentech p.a. V ( C S) d p = S (2.2) Výši skonta je možné vyjádřit i v procentech na roční bázi, tj. na skonto se díváme jako na úrok, který si může srazit kupující při brzkém nebo okamžitém zaplacení odběratelem.

13 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 13 p s p s = skonto v procentech na roční bázi S = ( C S) d (2.3) Vypočtené p s se porovnává s aktuální úrokovou sazbou banky z peněz se splatností d. Tab. 2.1 vztah mezi skontem a úrokovou sazbou p s > p p s = p p s < p výhodnější varianta okamžitě zaplatit není žádná výhoda (varianty jsou rovnocenné) odložené placení p = úroková sazba z krátkodobého bankovního úvěru (p.a.) Absolutní výhoda: V ( C S) d ( ps = p) (2.4) ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 2-1 Prodávající dodává zboží v ceně Kč, částka je splatná do čtyř týdnů. Při zaplacení do jednoho týdne poskytuje prodávající skonto 2 % z ceny. Úroková sazba z krátkodobého bank.úvěru činí 12 %. Úkol Stanovte výši skonta a úroků v absolutním vyjádření i v procentech na roční bázi; posuďte, co je pro zákazníka z finančního hlediska výhodnější. Jak vysoký je absolutní rozdíl? Řešení příkladu Výše skonta činí: S = 2 % z = 400 Kč Výše úroků při čerpání bankovního úvěru by činila: ( ) U = = 137,20Kč /vzorec (2.1)/ Protože je skonto vyšší než odpovídající úroky, je okamžité placení výhodnější.

14 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 14 Absolutní výhoda činí: V = ,2 = 262,80 Kč /vzorec (2.2)/ Vyjádříme-li skonto v % na roční bázi, dostaneme : p s = = 34,99% /vzorec (2.3)/ ( ) 21 Absolutní rozdíl potom můžeme stanovit také takto: ( ) 21 (34,99 12) V = = 262, 85Kč /vzorec (2.4)/ * SHRNUTÍ Pro dodavatele je skonto (v literatuře také diskont) výhodné, pokud mu přinese čistý přírůstek zisku. V praxi se může stát, že přírůstek zisku není pro podnikatele vždy prioritou; může být pro něj v dané době důležitější jeho postavení na trhu, příp. i rozšiřování okruhu odběratelů, kterým může nabídnout i jiné výhody, např. množstevní slevy. Odběratel by se teoreticky měl rozhodnout pro využití skonta v případě, že jeho výše je taková (ať už v absolutním nebo procentním vyjádření), aby pokryla úroky, které by platil, pokud by čerpal krátkodobý bankovní úvěr a ještě by mu nějaké peníze zůstaly pro jiné potřeby. Praktickým problémem ovšem bývá např. získání krátkodobého bankovního úvěru.

15 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 15 Dodavatel může podle kvality odběratele (zjišťování bonity odběratelů je předmětem řízení pohledávek credit management) požadovat i příslušnou záruku zajištění úvěru. Formy záruk vycházejí v ČR z občanského a obchodního zákoníku; je možné postupovat níže uvedenými způsoby: odběratel má u dodavatele tzv. otevřený účet do sjednané výše. Dodavatel nepožaduje žádné zvláštní potvrzení úvěru. Zárukou uhrazení faktury je celkové ekonomické postavení podniku odběratele. Tento způsob se praktikuje mezi stálými a spolehlivými obchodními partnery; dodavatel žádá od odběratele při poskytnutí OÚ podepsání dlužního úpisu s uvedením termínu splatnosti, tzn. žádá písemné uznání dluhu. Používá se u méně známých nebo méně spolehlivých obchodních partnerů; dodavatel žádá, aby odběratel vystavil v jeho prospěch směnku, jejíž úhradu může dodavatel v souladu se směnečným a šekovým zákonem (č.191/1950 Sb.) vymáhat. Praktikuje se u nových - neznámých nebo nespolehlivých partnerů. Obchodní úvěr se tak může za určitých předpokladů změnit v úvěr směnečný kapitola 2.3); dodavatel může uplatňovat výhradu vlastnického (zadržovacího) práva, tj. vyhrazuje si vlastnické (dispoziční) právo na dodané zboží až do jeho zaplacení; dalšími formami jištění úvěru, resp. pohledávek mohou být záruka třetí osoby, bankovní záruka, zástavní právo aj. Ručení za poskytnutý OÚ Na závěr problematiky obchodního úvěru je třeba upozornit na skutečnost, že poskytování a využívání obchodního úvěru silně závisí na podmínkách trhu a postavení odběratele a dodavatele na něm. Např. při převaze nabídky dodavatel poskytne skonto (vyšší a na delší dobu), delší splatnost OÚ odběratel to bude očekávat, vyžadovat. Při převaze poptávky tomu bude naopak, výhodnější podmínky pro obchodování si bude klást dodavatel. Závěrem

16 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb Záloha Zálohy od odběratelů představují krátkodobý, někdy střednědobý finanční zdroj. Praktikují se hlavně v oborech podnikání, kde si výroba finálního produktu vyžaduje delší dobu (např. bytová výstavba) nebo když jde o výrobu na zakázku. Záloha Zálohy souvisejí s obchodními vztahy podniků, jsou v jistém slova smyslu opakem obchodního úvěru jsou tedy úvěrem, který poskytuje odběratel dodavateli v penězích předem, před uskutečněním dodávky. Kategorie záloha není v ČR legislativně upravena. Výše a termín poskytnutí zálohy jsou závislé na dohodě obou obchodních partnerů. Ovlivňuje ji především situace na trhu. Silná konkurence dodavatelů vyvíjí tlak na snižování výše záloh a zkracování lhůty, na kterou se poskytují. Z hlediska dodavatele má přijetí zálohy výhodu především v tom, že jde o získání bezúročných zdrojů financování a zabezpečení si odběratele (odbytu). Z hlediska odběratele jde spíše o riziko, že dodavatel objednávku zálohované zboží nevyrobí, nedodrží termín nebo kvalitu objednávky. Proto odběratel často požaduje, aby dodavatel zaručil přijatou zálohu např. bankovní zárukou. 2.2 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobými bankovními úvěry se rozumí úvěry poskytované různými bankami věřiteli podnikům dlužníkům na financování jejich krátkodobých potřeb se splatností do jednoho roku (za určitých předpokladů existují výjimky týkající se doby splatnosti). Využívání krátkodobých bankovních úvěrů je předmětem finančního řízení ze strany podniků. Podstata krátkodobých bankovních úvěrů

17 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb Formy krátkodobých bankovních úvěrů Krátkodobé bankovní úvěry jsou poskytovány různými formami. Nejjednodušší formou je krátkodobá bankovní půjčka. Banky poskytují tuto půjčku podnikům samostatně, individuálně, případ od případu. Může být poskytnuta jednorázově nebo postupně na pokrytí podnikových potřeb. Tyto potřeby mohou vzniknout růstem objemu pohledávek, sezónním zvýšením zásob, nákladů apod. V úvěrové smlouvě je stanoven způsob čerpání úvěru jednorázově nebo postupně, stejně tak je možné jej splácet. Podle toho, na jakou potřebu chtějí podniky úvěr čerpat, jak bude čerpán a splácen (vše je předmětem úvěrové smlouvy), stanoví banka podmínky úvěrování, především úrokové. Podle kvality klienta-podniku, tedy podle rizikovosti úvěru banky zpřísňují nebo zvolňují úvěrové podmínky, včetně zajištění úvěru. Krátkodobá bankovní půjčka Určitou modifikací krátkodobé bankovní půjčky je revolvingový úvěr. Banka po prověření bonity klienta mu stanoví určitý nepřekročitelný úvěrový rámec a termín splatnosti vyčerpané části úvěru. Splacený úvěr pak do dohodnuté výše doplňuje. Úvěrový limit je tak neustále obnovován (např. měsíčně, čtvrtletně). V případě potřeby je úvěr sjednáván na celý rok s možností prodloužení do dalšího roku tím se tento úvěr dostává do kategorie střednědobých úvěrů. Revolvingový úvěr Banka požaduje u tohoto typu úvěru vyšší úrok než z běžné bankovní půjčky a provizi za doplňování úvěru. Jde tedy o úvěr neustále se obnovující, otáčející se ( z anglického slova revolve = otáčet se, točit se). Lombardní úvěr je úvěr zajišťovaný zástavou movitou věcí nebo práva. Poskytuje se např. novým podnikům nebo podnikům se sníženou úvěrovou schopností v jejich případě jde o tzv. pravý lombardní úvěr. Lombardní úvěr K ZAPAMATOVÁNÍ 2 Pravý lombardní úvěr je poskytován na pevnou částku a ta je úročena úrokovou sazbou nezávisle na jejím využití dlužníkem, to znamená, že v případě nevyčerpání celé úvěrové sumy, musí podnik uhradit celou výši úroku stanovenou ve smlouvě. Proto je ve srovnání s jinými bankovními úvěry méně využíván.

18 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 18 Při pravidelném úvěrovém styku s bankou se dává přednost pružnějším formám úvěrů. Tyto úvěry, např. krátkodobá bankovní půjčka, jsou jištěny zástavami stejně jako lombardní úvěr, ale poskytují se a splácejí za jiných podmínek než pravý lombard. V praxi jsou označovány jako nepravé lombardní úvěry. Movitou zástavou mohou být: cenné papíry (nejvhodnější forma zástavy), zboží (zejména obchodovatelné na burzách), směnky, platební dokumenty, faktury, drahé kovy aj. Formou zajištění při poskytnutí lombardního úvěru (pravého i nepravého) je i skutečnost, že banka neposkytuje úvěr do plné hodnoty zástavy, jen do určité výše, podle její kvality a rizikovosti. Cenu úvěru ovlivňují kromě bonity klienta a druhu zástavy další náklady spojené s úschovou, správou a případným zpeněžením záruky.

19 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 19 Kontokorentní úvěr představuje jednu z nevýznamnějších forem bankovních úvěrů. Tento úvěr má specifický, pružný způsob poskytování a splácení. Kontokorentní úvěr Poskytuje se na běžném účtu, tzv. kontokorentu: na kterém má podnik buď své prostředky (kreditní zůstatek) nebo mu banka poskytuje úvěr (debetní zůstatek na účtu). Banka platí z kreditního zůstatku všechny platby přikázané podnikem. V případě, že podnik na účtu své prostředky nemá, přechází účet do debetu banka poskytuje automaticky úvěr, a to až do dohodnuté stanovené výše, tzv. úvěrového rámce, úvěrového limitu. V úvěrové smlouvě bývají tyto podstatné náležitosti: dohodnutý úvěrový rámec, podmínky event. překročení úvěrového rámce, splatnost úvěru, výše a způsob určení úrokové sazby a dalších plateb, zajištění. Tato forma úvěru nemá účelový charakter, kontokorentní úvěr může sloužit ke krytí různých podnikových potřeb, např. sezónních potřeb zásob, krátkodobého překlenutí investičních výdajů, běžných výkyvů v hospodaření podniku. Jde o úvěr de jure krátkodobý, protože úvěrové podmínky předpokládají, že úvěrový vztah může být kdykoli vypovězen. Možnost výpovědi používají banky spíše výjimečně při hrozící insolventnosti dlužníka. Fakticky může úvěr trvat i několik let. Kontokorentní úvěr je svým způsobem stále se obracející. Přijaté platby na účet se připisují ve prospěch úvěru, splácejí automaticky úvěr, příp. zvyšují prostředky podniku na účtu. Náklady, které jsou pro klienta banky s kontokorentním úvěrem spojeny, zahrnují: placené úroky a další položky související s poskytováním úvěru, vedením účtu, prováděním plateb z účtu. Tyto platby mohou být koncipovány různě, většinou v sobě přímo či nepřímo zahrnují následující položky: 1. debetní úroky platí klient ze skutečně čerpaného úvěru v rámci sjednaného úvěrového rámce; 2. sankční úroky za překročení úvěrového rámce, většinou se připočítávají k debetním úrokům; 3. pohotovostní provize z nečerpaného úvěrového rámce je stanovena zpravidla v % p.a. z té části úvěrového rámce, která není klientem čerpána. Tato provize pokrývá bance ty náklady, které jí vznikají v důsledku přiznaného, ale klientem nečerpaného úvěru; Úroky a provize spojené s kontokorentem

20 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb pohotovostní provize z úvěrového rámce je stanovena v % p.a., nikoli však z nevyužitého, ale celkového úvěrového rámce. Její výše za dané období je proto nezávislá na skutečné výši čerpaného úvěru; 5. provize z obratu provize, která má bance pokrýt náklady v souvislosti s vedením účtu, stanovuje se v % z obratu za určité období; 6. kreditní úroky zde naopak banka v postavení dlužníka platí úroky klientovi v případě, že kontokorentní účet vykazuje kladný zůstatek. Na základě výše uvedeného je patrné, že kontokorentní úvěrování je pružné, ale také relativně drahé. Obecně se tento druh úvěru považuje za nejdražší formu krátkodobého úvěrování. Pro kontokorentní účet je charakteristická jeho proměnlivost, účet, a tím i kontokorentní úvěr vykazují každý den jiný zůstatek. Pro zúčtování úroků a provizí musí být proto použita účelná metoda úrokování. Používá se německý (progresivní) položkový způsob, který platí obecně pro výpočet úroků z úvěru i vkladů: Kalkulace úroku K t p K t 360 ú = = : p ú - úrok (Kč) K - úročený kapitál (úvěr, Kč) t - čas (dny, za které se počítá úrok) p - úroková sazba v % p.a. (K x t) / úrokový součin (úrokové číslo) 360 / p - úrokový dělitel (pro rok = 360 dní) (2.5)

21 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 21 ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 2-2 Na kontokorentním účtu byl sjednán úvěrový rámec ve výši Kč. Kreditní zůstatky jsou úročeny 2 % p.a., debetní zůstatky v rámci úvěrového rámce 15 % p.a. Banka povoluje krátkodobé překročení úvěrového rámce, za které si účtuje úrokovou přirážku 5 % p.a. k debetním úrokům. Banka dále účtuje pohotovostní provizi z nevyužitého rámce 0,5 % p.a. (od ostatních provizí a zdanění úroků abstrahujeme). Úkol Řešení příkladu Proveďte uzávěrku účtu při následujícím pohybu na účtu: den příjmy na účet výdaje z účtu zůstatek Podklady pro výpočet sestavíme do přehledné tabulky: počet dnů zůstatek nevyužitý rámec překročení rámce kreditní debetní x x x x

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a Přednáška 5 Nákladové a výnosové účty 1. Opakování podvojného účetního zápisu: 1 transakce = změna dvou položek rozvahy (příčina: bilanční princip) 1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve

Více

1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty

1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty Tématický blok č. 4 Téma 1 - Metoda podvojného zápisu Obsah tématu 1 1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty Studijní cíle Cílem této části výkladu je objasnit metodu podvojného účetního

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více