NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: Uživatelský manuá l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l"

Transkript

1 NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz verze: 1.00 Uživatelský manuá l Říjen, 2009

2 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE LT/LTBZ... 7 Zá kladnítechnické parametry... 7 Deska komuniká toru REGGAE LT... 8 Napájení ko m unikátoru REGGAE LT...8 Napěťové izolované sm yčky...8 Kom unikační sériová linka...9 Diagnostická a ko nfigurační sériová linka...9 Re léo vé výstupy...9 Tlačítko RESET...9 Indikace stavů ko m unikátoru LED diodam i...9 Konektor LAN...10 Te lefo nní část ko m unikátoru...10 Tam per ko m unikátoru...10 Zdroj REGGAE Napájení ko m unikátoru REGGAE LTbz...11 Záložní aku m ulátor...11 Napájecí výstup AUX...12 Indikace LED diodam i n a desce zdroje...12 Po jistky...12 Do ba provo zu ko m unikátoru REGGAE LT/LTbzna záložní aku m ulátor...12 MONTÁŽ KOMUNIKÁTORU REGGAE LT/LTBZ Požadavky na umístěníkomuniká toru REGGAE LT Požadavky na umístěníkomuniká toru REGGAE LTbz Připojeník LAN/WAN Připojenívstupů Připojenívý stupů Připojenítelefonních linek Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LT

3 Obsah Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz NASTAVENÍ PŘ IPOJENÍ K SÍTI Podmínky provozu komuniká toru Diagnostika síťové ho připojení KÓ DY NET-G KONTAKTY POZNÁMKY

4 Úvod Ú vod Komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou zařízeníumožňujícípříjem zprá v a udá lostíze zabezpečovacích ústředen (EZS nebo EPS) a jejich ná sledný přenos různými přenosovými kaná ly na pult centrá lníochrany (PCO). Příjem zprá v se uskutečň uje přes telefonnílinku nebo sériovou linkou. Příjem udá lostíje zajiš těn galvanicky oddělenými vstupy. Dá le komuniká tory generujíněkolik udá lostípodle vnitřních stavů. Zprá vy a udá losti jsou pak počítačovou sítí (LAN/WAN) přenášené na PCO. Jako zá lož ní kaná l pro přenos na PCO můž e být použ ita telefonnílinka. Telefonníčá st komuniká torů REGGAE LT a REGGAE LTbz je schopna komunikovat s ústřednami EZS ve vš ech běž ných pulzních a DTMF formá tech. Příjem vytáčení telefonního čísla z EZS můž e být pulzní i DTMF. Komunikace na PCO má stejné mož nosti vytáčeníi přenosových formá tů jako komunikace s EZS. Komuniká tory jsou schopny zjistit poruchu na lince veřejné telekomunikačnísítě (VTS), odpojit tuto síť a dá le přijímat zprá vy z EZS a přenášet je na PCO kaná lem LAN/WAN. Konfiguraci komuniká torů je mož né prová dět vzdá leně kaná lem LAN/WAN nebo loká lně přes sériovou linku. Diagnostiku provozních a poruchových stavů komuniká torů je mož né prová dět loká lně přes sériovou linku nebo vzdá leně kaná lem LAN/WAN. Komunikace zařízeníreggae LT a REGGAE LTbz s PCO probíhá obousměrně s potvrzová ním příjmu zprá v z PCO. Spojenímezi komuniká tory a PCO kaná lem LAN/WAN je pravidelně kontrolová no. Výpadek komunikace je hlášen na PCO. Komuniká tor REGGAE LTbz je verze komuniká toru REGGAE LT doplněná o zdroj REGGAE a umístěná do skříně. 5

5 Podmínky pro provoz zařízení Podmínky pro provoz zařízení NAM system, a.s. tímto prohlaš uje, ž e zařízení REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou ve shodě se zá kladními pož adavky a s dalšími přísluš nými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a Nařízenívlá dy č. 426/2000 Sb. Na komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou vydá na Prohlášenío shodě, podle nařízenívlá dy č. 426/2000 Sb., která jsou ulož ena u výrobce zařízení. Zařízenímusíbýt instalová na a provozová na v suchých prostorá ch a v rozmezíteplot -20 C až +55 C. 6

6 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Zá kladnítechnické parametry Jm enovité napájení REGGAE LT VDC; m ax.260 m A Prostředí třída I,vnitřní všeobecné dle ČSN EN Provo zní teplotní rozsah -20 C až+55 C Vstupy Výstupy 8x napěťová izolovaná sm yčka (7x u REGGAE LTbz) 2x přepínací ko ntakt relé m ax.1 A / 30 VDC (0.3 A / 60 VDC),0.5 A / 125 VAC Kom unikační kanály sériová linka RS232 (RxD,TxD,RTS,CTS) sériová linka TTL (RxD,TxD,RTS,CTS) telefo nní ko m unikátor (linka VTS,linka EZS) po čítačová síť LAN/WAN ZdrojREGGAE Napájecí napě tí 230 VAC ± 10% (207VAC až253 VAC) Napájecí proud m ax.0.15 AAC Km itočet napájecího napě tí 50 Hz± 2 Hz Výstupní napě tí AUX > m A; +25 C Výstupní proud AUX m ax.50 m A Jištění výstupu AUX vratná po jistka Typ záložního aku m ulátoru 12 V,olově ný bezúdržbový herm eticky uzavřený (VRLA/SLA) Kapacita záložního aku m ulátoru 1.3 Ah,(2.3 Ah),4 Ah,7Ah Nabíjecí proud aku m ulátoru typ.400 m A,m ax.435 m A 7

7 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Deska komuniká toru REGGAE LT Deska komuniká toru REGGAE LT umožňuje ovlá dá nía konfiguraci celého zařízení. Obsahuje svorkovnice pro připojení napěťových izolovaných vstupů, reléových výstupů a telefonních linek (EZS a VTS). Dá le obsahuje konektory pro připojenísériových linek (RS232 a TTL) a konektor pro připojení k LAN/WAN. Napá jeníkomuniká toru REGGAE LT Napá jecínapětíse na komuniká tor REGGAE LT přivá dína svorkovnice s označením 12V a GND. Kladný pól napá jeníse připojuje na svorku 12V, zá porný na svorku GND. Komuniká tor musíbýt napá jen stejnosměrným napětím v rozsahu VDC. Napá jecínapětínesmímít zvlněnívětšínež 0.2 V rms. U napá jecího napětí nesmípři normá lním provozu dochá zet k rychlejšímu poklesu než 2 V za 1 s. Středníproudový odběr komuniká toru je menší než 260 ma. Na tento odběr musíbýt dimenzová n napá jecízdroj. Napá jeníkomuniká toru je mož né vyvést z napá jecího zdroje ústředny EZS, pokud je zdroj ústředny na přídavný odběr dostatečně dimenzová n. Jiš těnínapá jecího napětíse předpoklá dá ve zdroji a to rychlou pojistkou o jmenovitém proudu 630mA až 1.6A (F630mA/250V F1.6A/250V). Pokud napá jecí zdroj takovou pojistku na výstupu neobsahuje, je nutné ji doplnit do napá jecího přívodu komuniká toru (co nejblíž e výstupu napá jecího zdroje). Napěťové izolované smyč ky Komuniká tor má osm napěťových izolovaných smyček I1 až I8, které se spínajípřivedením 8

8 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz napětío sprá vné polaritě. Kaž dý vstup napěťové izolované smyčky je realizová n dvěma svorkovnicemi, u kterých je vyznačena polarita přivá děného napětí. Ve verzi komuniká toru REGGAE LTbz je smyčka I8 využ ita pro přenos stavů výpadek/obnova sítě 230 VAC. Kaž dý vstup je izolová n optočlenem. Pevnost izolace mezi vstupními svorkami vstupů I1 až I8 a ostatními obvody komuniká toru REGGAE LTbz je minimá lně 1 kv. Aby byl vstup sepnut, musíbýt přivedené napětína vstupu déle než doba nastavená v konfiguraci komuniká toru (100 ms rychlý vstup nebo 300 ms pomalý vstup). Reakci vstupu na přivedené napětílze invertovat v konfiguraci komuniká toru. Tabulka reakce vstupu na vstupnínapětí: stav smyčky sepnuto poplach neurčitý stav rozepnuto klid napětína odběr smyčce +8 V až +40 V max. 6 ma +5 V až +8 V -40 V až +5 V max. 6 ma Komunikač nísé riová linka Sériová linka RS2 sloužík přenosu zprá v z EZS nebo EPS. Vyvedena je na pinové pole CON9. Úrovně této sériové linky jsou TTL. Pro propojenís ústřednami EZS nebo EPS můž e být nutná redukce úrovníttl z desky komuniká toru REGGAE LT na úrovně sériové linky konkrétníezs nebo EPS. Zá kladnítypy redukcína úrovně rozhranírs232, RS422 nebo RS485 získá te u výrobce NAM system, a.s. Diagnostická a konfigurač nísé riová linka Pro používánídiagnostického a konfiguračního softwaru na PC sloužíkonektor sériové linky RS1. Konektor je typu RJ-45 a nachá zíse pod doplň ujícídeskou LAN/WAN modulu. Úrovně na tomto konektoru odpovídajístandardu RS232. K propojenídesky komuniká toru REGGAE LT a PC se používá kabelová redukce KAB 08. Pro kabelovou redukci se obraťte na výrobce NAM system, a.s. Relé ové vý stupy Na desce komuniká toru REGGAE LT jsou dva reléové výstupy RE1 a RE2 realizované dvěma nezá vislými přepínacími reléovými kontakty. Označenísvorkovnic je standardní. Společný vývod přepínacího kontaktu je označen C. Vývod kontaktu, který je v klidovém stavu sepnutý, má označení NC. Označenívývodu kontaktu rozepnutého v klidu je NO. Zatíž itelnost kaž dého reléového výstupu je max. 1 A / 30 VDC (resp. 0.3 A / 60 VDC) nebo 0.5 A / 125 VAC. Tlačítko RESET Tlačítko RESET sloužík provedeníinicializace stavu komuniká toru REGGAE LT. Dlouhé stisknutítlačítka RESET, delšínež 1 s, provede restart komuniká toru. Při restartu komuniká toru je provedena inicializace vš ech komunikačních linek. Restart komuniká toru nezpůsobívymazá nítabulky zprá v a udá lostí a odpovídá zapnutínapá jeníkomuniká toru. Indikace stavů komuniká toru LED diodami LED diody LD1 až LD4 na desce komuniká toru REGGAE LT sloužík indikaci stavu, ve kterém se komuniká tor REGGAE LT nebo REGGAE LTbz nachá zí. Význam indikacíled diodami je ná sledující: LD1 (modrá ) stav EZS nesvítí klid svítí zve dnutí linky bliká příjem dat zhasne na 0,5 s po tvrzení dat LD2 (zelená ) stav LAN/WAN nesvítí vážná po rucha bliká přihlašování do technologickéh o centra (TC) svítí přihlášeno do TC LD3 (žlutá ) porucha nesvití bezpo ruchy po čet bliknutí číslo po ruchy LD4 (č ervená ) vysílá nídat bliknutí vysílání dat na PCO svítí není spo jení s PCO 9

9 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz LED n a m odulu Lantron ix (vlevo) stav připojen í zhasnuta nepřipo jeno žlutá 10 M bps zelená 100 M bps LED n a m odulu Lantron ix (vp ravo) -aktivita zhasnuta nečinná síť žlutá po loduplexní provo z zelená plný duple x Tabulka poruch indikovaných bliká ním LED LD3 (ž lutá ): poč et porucha bliknutí 2 * výpadek sítě 230 V / 50 Hz 3 * vadný/chybějícíakumulá tor 5x rychle REGGAE bez konfigurace * pouze pro ve rzi ko m unikátoru REGGAE LTbz Poruchové stavy se zobrazujísekvenčně za sebou s periodou 1 sekunda. Konektor LAN Pro připojenídesky komuniká toru REGGAE LT k počítačové síti LAN/WAN sloužíkonektor typu RJ-45 na doplň ujícídesce nad konektorem sériové linky RS1. Rozhraní LAN/WAN je kompatibilníse síťovými rozhraními 10Base-T a 100Base-TX. V defaultním nastaveníkomuniká toru je aktivní autodetekce síťového rozhraní. má ústředna volitelné čeká nína oznamovací nebo vyzvá něcítón, je nutné jej vypnout. Pro připojenítelefonnílinky z ústředny EZS sloužísvorkovnice s označením T1 a R1. Pokud má ústředna EZS komunikovat i přímo na PCO musíbýt telefonnílinka VTS připojena na svorkovnice s označením TIP a RING. Rovněž pokud má komuniká tor posílat zprá vy a udá losti na PCO telefonním kaná lem, musí být telefonnílinka VTS připojena na svorkovnice s označením TIP a RING. Tamper komuniká toru Konektor TAMPER na desce komuniká toru REGGAE LT sloužík připojeníaž dvou tamperů. Konektor má dvě řady pěti pinů. Piny jednotlivých řad jsou spojené paralelně, kromě prostředních pinů, které nemajížádnou funkci. Pro připojeníprvního tamperu sloužídva krajní piny z jedné (případně druhé) řady pěti pinů nad označením TMP1 na desce komuniká toru. Druhý tamper se připojuje na dva krajnípiny z druhé strany jedné (případně druhé) řady pěti pinů nad označením TMP2. U obou tamperů se předpoklá dá rozepnutíkontaktu v okamž iku naruš ení. Tamper skříně komuniká toru REGGAE LTbz je standardně připojen jako TMP1. Telefonníčást komuniká toru Telefonníčá st na desce komuniká toru REGGAE LT je schopna komunikovat s ústřednami EZS ve vš ech běž ných pulzních a DTMF formá tech. Podporované jsou formá ty 3+2, 4+2, 4+3, Ademco Point ID (Contact ID), komunikačnírychlost 10, 20 nebo 40 bps s handshake 1400 Hz, 2300 Hz nebo vícetónový. Vytáčenítelefonního čísla můž e být v ústředně EZS nastaveno jako pulznínebo DTMF volba. Komunikace do veřejné telekomunikačnísítě (VTS) podporuje stejné formá ty jako komunikace s EZS. Vytáčet číslo na PCO je mož né jak pulznívolbou, tak volbou DTMF. Telefonníkomuniká tor nevysílá oznamovací ani vyzvá něcítón ústředně EZS, takž e pokud 10

10 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Zdroj REGGAE Komuniká tor REGGAE LTbz se napá jíze střídavé rozvodné sítě 230 V / 50 Hz. K vytvořenístejnosměrného napá jecího napětí 13.8 V pro desku komuniká toru REGGAE LT sloužídeska zdroje. Výstupnístejnosměrné napětíz desky zdroje je zá lohová no VRLA akumulá torem 12 V. Napá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz Střídavé napá jecínapětí230 V / 50 Hz se na komuniká tor REGGAE LTbz přivá dína svorkovnice s označením L, N a PE. Maximá lníproudový odběr komuniká toru REGGAE LTbz ze střídavé napá jecísítě je menšínež 150 ma. Zá ložníakumulá tor Zá lož níakumulá tor se připojuje na červený a černý vodič z desky zdroje zakončený fastonem. Deska zdroje zajišťuje obsluhu provozních stavů akumulá toru, tj. nabíjení a připojová nía odpojová níakumulá toru od stejnosměrného výstupu desky zdroje. Maximá lnínabíjecíproud akumulá toru je omezen na 435 ma. Akumulá tor je při provozu desky zdroje ze střídavé sítě 230 V, trvale nabíjen na napětí13.8 V. Zdroj je určen pro obsluhu VRLA akumulá toru 12 V s kapacitou v rozsahu 1.2 až 7.5 Ah. Deska zdroje zajiš ťuje automatické odpojení akumulá toru v případě poklesu jeho svorkového napětípod 8.9 V při provozu komuniká toru z akumulá toru (tj. v době výpadku střídavého napá jecího napětí230 V). I při nepřítomnosti střídavého napá jecího napětí230 V je mož né uvést komuniká tor REGGAE LTbz do provozu připojením 11

11 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz akumulá toru se svorkovým napětím větším než 11.5 V. Napá jecívý stup AUX Napá jecívýstup AUX je realizová n svorkovnicemi s označením AUX a GND. Výstup je určen pro případné napá jeníobvodů vstupů napěťově izolovaných smyček I1 až I7 desky komuniká toru REGGAE LT. Při provozu komuniká toru ze střídavé sítě 230 V poskytuje výstup AUX stejnosměrné napětí V. Při provozu komuniká toru ze zá lož ního akumulá toru můž e napětí na výstupu AUX klesnout až na hodnotu 8.5 V. Maximá lníodběr proudu z výstupu AUX je 50 ma. Výstup AUX neníizolová n od ostatních čá stíkomuniká toru REGGAE LTbz, takž e jeho použ itím pro napá jeníněkteré smyčky I1 až I7 dojde ke zruš eníizolovanosti přísluš né smyčky. Výstup AUX je proti zkratu jiš těn vratnou pojistkou. Ta zaručuje omezeníproudu prochá zejícího zkratem na výstupu na méně než 100 ma. Indikace LED diodami na desce zdroje Na desce zdroje jsou umístěné dvě LED diody. LED dioda s označením AC svým svitem oznamuje přítomnost střídavého napětí na vstupu 230 V. LED dioda s označením AKU oznamuje propojenípřipojovacích vodičů akumulá toru na výstup desky zdroje. Při provozu komuniká toru REGGAE LTbz ze zá lož ního akumulá toru svítídioda AKU tehdy, když je akumulá tor připojen obvody zdroje na výstup napá jení. Jakmile obvody zdroje odpojí akumulá tor z důvodu jeho nízkého svorkového napětí(< 8.9 V) dioda zhasne. Dioda také svítí i při nepřipojeném akumulá toru a to v případě, ž e je připojeno střídavé napá jecínapětí230 V. Doba provozu komuniká toru REGGAE LT/LTbz na zá ložníakumulá tor V níž e uvedené tabulce jsou přibliž né doby, po které jsou komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz schopny provozu na zá lož ní akumulá tory různých kapacit. kapacita akumulá toru doba provozu pro nový akumulá tor doba provozu pro staršíakumulá tor 1,3 Ah 10 hodin 8 hodin 2,3 Ah 16 hodin 13 hodin (cca 1/2 dne) 4 Ah 45 hodin 36 hodin (1 a 1/2 dne) 7 Ah 75 hodin 60 hodin (2 a 1/2 dne) Doby uvedené v tabulce platípro běž ný provoz komuniká toru (cca 10 komunikacíza den s EZS po telefonnílince včetně odeslá nízprá v na PCO kaná lem LAN/WAN). Předpoklá dá se provoz komuniká toru až do napětí9 V na svorká ch akumulá toru. Doba provozu pro nový akumulá tor uvedená v tabulce platípři kapacitě akumulá toru 100 % jmenovité hodnoty. Doba provozu pro staršíakumulá tor platípři kapacitě akumulá toru 80 % jmenovité hodnoty. Kapacitu 80 % jmenovité hodnoty běž ně dosahujístandardnívrla akumulá tory po přibliž ně 2 letech provozu při pokojové teplotě (20 C až 30 C), viz údaje od výrobce akumulá torů. Pojistky Na desce zdroje jsou umístěné dvě pojistky. Pojistka T800mA sloužík ochraně výstupu transformá toru ve zdroji při vážné poruš e výstupních obvodů zdroje. Pojistka F1.6A chrá níobvody zdroje před přepólová ním akumulá toru. Zá roveň také chrá níakumulá tor při vážné poruš e výstupních obvodů zdroje. 12

12 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Montá ž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Pož adavky na umístění komuniká toru REGGAE LT Při manipulaci s deskou komuniká toru REGGAE LT dbejte zvýš ené opatrnosti, aby nedoš lo k poš kození(polá má ní) feritových tlumivek zejména na spodnístraně desky. Desku upevněte do skříně ústředny nebo jiného zařízeníčtyřmi samolepícími distančními sloupky (přilož eny v balení komuniká toru REGGAE LT). V desce komuniká toru využ ijte pro uchycenísloupků některé čtyři ze sedmi otvorů o vnitřním průměru 3.5 mm. Při umístěnídesky komuniká toru na kovový podklad zajistěte volný prostor pod jejíspodnístranou. Zkontrolujte, zda případné nerovnosti podkladu nejsou příliš blízko součá stká m na desce. Minimá lnívzdá lenost mezi součá stkami a podkladem musíbýt většínež 3 mm. Pož adavky na umístění komuniká toru REGGAE LTbz V zadnístěně kovové skříně komuniká toru REGGAR LTbz jsou připraveny otvory pro protaž eníveš keré kabeláže. Otvory jsou z výroby zaslepeny. Z potřebných otvorů odstraň te zaslepovacíplechová kolečka a protá hněte kabeláž dovnitř skříně komuniká toru. stíněním). Rozhranínepodporuje funkci Auto MDI/MDIX. Pokud tedy zařízenína protistraně rovněž nepodporuje funkci Auto MDI/MDIX, je nutné vybrat pro připojenísprá vný připojovací kabel (přímý nebo kříž ený). Zařízenínení kompatibilnís PoE (Power over Ethernet). Nepoužívejte k připojeníkomuniká toru REGGAE LTbz kabel počítačové sítě LAN/WAN s aktivnífunkcípoe! V defaultním nastaveníkomuniká toru je pro přihlášení do počítačové sítě LAN/WAN aktivnírež im DHCP. Pokud se do 1 minuty po zapnutí napá jenínepřihlá síkomuniká tor do technologického centra je zřejmě rež im DHCP nevyhovujícía je nutné provést změnu konfigurace komuniká toru. Podrobnějš í informace ke konfiguraci rozhranílan/wan naleznete v popisu nastaveníkomuniká toru. Připojenívstupů Připojte vstupy napěťových izolovaných smyček. Podrobnějšíinformace k funkci vstupů naleznete v popisu vstupů a v popisu konfigurace komuniká toru. Připojenívý stupů Připojte reléové výstupy. Podrobnější informace o technických parametrech a funkcích výstupů naleznete v popisu reléových výstupů a v popisu konfigurace komuniká toru. Skříň komuniká toru upevněte na zeď pomocí tříš roubů, pro které jsou určeny tři otvory na zadnístěně jeho kovové skříně. Dva otvory v horních rozích skříně jsou přizpůsobeny pro zavěš ení. Do třetího otvoru uprostřed dolní čá sti skříně zaš roubujte š roub, který zafixuje skříň proti vyklouznutíze zavěš ení. Po dokončenímontáže kovové skříně na zeď vž dy zkontrolujte pevnost uchycení, aby nedoš lo k pozdějšímu zraněníosob nebo poš kozenímajetku uvolněním skříně komuniká toru ze zavěš ení! Připojeník LAN/WAN Kabel počítačové sítě LAN/WAN připojte do konektoru LAN desky komuniká toru REGGAE LT (konektor RJ-45 s kovovým 13

13 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Připojenítelefonních linek Připojte telefonnílinku RING/TIP ústředny EZS na svorkovnice označené R1 a T1 desky komuniká toru REGGAE LT. Pro sprá vnou funkci telefonníkomunikace mezi EZS a komuniká torem nenínutné připojeník lince VTS. Komuniká tor v případě nepřipojené linky VTS automaticky přechá zí na straně EZS do rež imu simulované linky. V rež imu simulované linky je na svorkovnicích R1 a T1 desky komuniká toru REGGAE LT napětícca 23 V při nezvednuté lince ze strany EZS. Pokud pož adujete zachovat mož nost komunikace ústředny EZS na PCO, připojte telefonnílinku VTS na svorkovnice označené RING a TIP desky komuniká toru REGGAE LT. Rovněž v případě pož adavku telefonníkomunikace komuniká toru na PCO musíbýt připojena linka VTS. V případě poruchy telefonnílinky VTS (pokles napětí na lince) je linka automaticky odpojena, aby nedochá zelo k ovlivněnítelefonníkomunikace mezi EZS a komuniká torem. Má -li být funkčnítelefonnípřístroj zapojený na svorky R1/T1 ústředny EZS, musíbýt k dispozici připojeníkomuniká toru na linku VTS. Podrobnějšíinformace o technických parametrech a funkcích telefonníkomunikace naleznete v popisu telefonníčá sti komuniká toru a v popisu konfigurace komuniká toru. Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LT Připojte napá jení10 15 V komuniká toru REGGAE LT. Vedenívodičů napá jecího napětí, které je použ ito pro komuniká tor, musí být zajiš těno proti mož né sabotáži zkratem. Je tedy nevhodné použít stejné napá jeníjako pro 14

14 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz čidla, kde zkrat tohoto obvykle relativně snadno dostupného napá jenízpůsobí nefunkčnost komuniká toru. Je nutné, aby na napá jecích svorká ch komuniká toru byly dodrž eny parametry uvedené v popisu napá jeníkomuniká toru REGGAE LT. Podrobnosti k technickým parametrům napá jecího napětínaleznete v popisu napá jení komuniká toru REGGAE LT. Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz Připojte napá jení230v komuniká toru REGGAE LTbz na svorky PE, N a L desky zdroje. Připojenído rozvodné sítě 230V realizujte pohyblivým síťovým přívodem se zá strčkou. Pohyblivý síťový přívod musí bý t přes stěnu skříněkomuniká toru veden průchodkou. V průchodce musíbýt dobře fixová n proti vytrž ení. Zá roveň průchodka chrá nípřívod proti prodřeníizolace o ostrou hranu skříně. Síťová zá suvka musíbý t v blízkosti zařízenía musíbý t dobře přístupná. Nadproudová ochrana musíbý t součástíinstalace síťové zá suvky v budově. V případě potřeby lze pohyblivý přívod se zá strčkou nahradit pevným připojením. Připojenípevný m přívodem smí prové st pouze osoba s platný m osvědč ením k takové č innosti! Podrobnosti k technickým parametrům napá jecího napětí naleznete v popisu napá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz. 15

15 Nastavenípřipojeník síti Nastavenípřipojeník síti Podmínky provozu komuniká toru K tomu, aby bylo mož né komuniká tor Reggae LT provozovat, je nutné mít v místě, kam jej chcete nainstalovat, připojení k internetu. Toto připojenínemusíbýt přímo do internetu (s veřejnou IP adresou), stačí připojenís překladem adres (NAT). Důlež itým předpokladem je to, aby se UDP datagramy z Reggae z vnitřnísítě dostaly do internetu a aby odpovědi na tyto datagramy dorazily zpět na komuniká tor. Otestovat připojitelnost komuniká toru Reggae lze například pomocínotebooku s programem ReggaeNetTest. Podrobný postup je uveden v ná sledujícíčá sti. Diagnostika síťové ho př ipojení Postup při kontrole připojitelnosti komuniká toru by měl být ná sledující: 1. Na notebook, kterým budete připojitelnost testovat, nakopírujete do společné slož ky soubory ReggaeNetTest.exe. 2. Na tomto notebooku zvolíte Start -> Ovlá dacípanely -> Síťová připojení a vyberete připojení, které chcete použít. Kliknete na něj pravým tlačítkem a zvolíte Vlastnosti. 3. Vyberete Protokol sítě Internet (TCP/IP) a opět kliknete na Vlastnosti. 4. Pokud nenínastaveno Získat adresu IP na serveru DHCP automaticky, pak si opíš ete stá vajícínastavení IP adresy, masky a brá ny, abyste jej mohli po otestová nívrá tit zpět, a zvolíte tuto volbu. 16

16 Nastavenípřipojeník síti 5. Potvrzenítlačítkem OK zavřete vš echna otevřená okna se síťovou konfigurací. 6. Připojíte do síťové karty notebooku kabel určený pro připojení komuniká toru Reggae. Zkontrolujete, zda byla DHCP serverem přidělena IP adresa. 8. Spustíte dodaný program ReggaeNetTest a kliknete na UDP. Pokud se zobrazí OK, komuniká tor BTF bude na tomto připojenífunkční. 7. Kliknete na ikonu síťového připojení v ovlá dacím panelu a zvolíte Stav. 9. Pokud se nezobrazív předchozím kroku OK, můž ete otestovat dosaž itelnost technologického centra pomocíprotokolů HTTP a utilitou PING (dalšídvě tlačítka programu ReggaeNetTest). Pokud tyto protokoly 17

17 Nastavenípřipojeník síti prochá zejí(nebo prochá zíalespoň jeden z nich), bude pravděpodobně nutné, aby sprá vce sítě povolil odchozí a příchozípakety UDP. Protistrana zařízeníbtf je a port 2013 (technologické centrum). 10. V případě, ž e chcete provozovat komuniká tor Reggae s pevnou IP adresou, lze vynechat kroky (2, 3, 4, 5 a 7). 18

18 Kódy NET-G Kódy NET-G Ve verzi REGGAE GTbz jsou nově implementované kódy pro NET-G. ČZZ Zpráva Pop is Po kles napájení Tato zpráva se generuje při detekci po klesu napájení po d 9V.Např.při vypnutí ko m unikátoru Po uze pro testy NAM Po uze v testovací ve rzi FW GSM Info Info rm ace o stavu m odem u.ve výchozím stavu ko nfiguračně vypnuto.lze po vo lit po uze ve fyzických po ložkách Autoreset Zpráva generovaná při autom atickém resetu, po ku d REGGAE 2 hodiny neko m uniku je (nepřijím á data) Te plota Info rm ace o teplotě,kterou po skytuje m odem. Konfiguračně vypn uto.dá se zapn out po uze ve fyzických po ložkách Odpo jení baterie Zpráva se generuje při detekci nepřítom nosti baterie.přítom nost baterie se testuje v intervalu 1 m inuta Připo jení baterie Generuje se do 1 m inuty po připo jení baterie Výpadek 230V Generuje se při detekci výpadku 230V.Ve fyzické ko nfiguraci je nastave no zpo ždění generován í zprávy na 5 m inut Připo jení 230V Generuje se při obnově 230V.Ve fyzické ko nfiguraci je nastave no zpo ždění generován í zprávy na 3 m inuty Nízké napětí baterie Zpráva se generuje při po klesu napětí baterie po d 11V JTS odpojeno Info rm ace o odpo jení JTS (po ku d je po užita) JTS připojeno Info rm ace o připo jení JTS (po ku d je po užita) Upgrade FW Zpráva se generuje při upgrade FW REGGAE (od ve rze 2.8) Od verze 3.0 (od ve rze 3.0 lze definovat význam vstupu I1 I8,po dle toho se pak generují odpo vídající zprávy) Poplach na smyčce Po plach na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnovenípoplachu Obnove ní po plachu na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Požár na smyčce Po žár na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnovenípožárnísmyčky Obnove ní po žáru na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Tíseň na smyčce Tíseň na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnova tísň ové smyčky Obnove ní tísně na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Porucha na smyčce Po rucha na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 19

19 Kódy NET-G ČZZ Zpráva Pop is Obnova poruchy na smyčce Obnove ní po ruchy na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Rež im DEN Zapn utí režim u DEN na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Rež im NOC Zapn utí režim u NOC na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Výpadek 230V na smyčce Výpadek 230V na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnova 230V na smyčce Obnova 230V na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace ) Výpadek baterie na smyčce Obnova baterie na smyčce PPZ/ZDP vypnuto PPZ/ZDP zapnuto Výpadek baterie na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 1 Obnova baterie na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 2 PPZ vypn uto na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) a EZS.Bloku je přenos a generován í všech zpráv. Obnoví přenos a generován í všech zpráv na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace ) a EZS 1 U H W ve rze LTbz,tzn.ve rze se zdrojem N AM je výpadek/obnova 230V pe vně připo jen n a sm yčku I8 a generuje se zpráva s jiným kódem. 2 Uživatelská funkce. Ve verzi se zdrojem NAM se generuje jiná zprá va. 20

20 Kontakty Kontakty NAM system, a.s. P.Cingra Orlová 1 Telefonické spojení: Technická podpora: Elektronická poš ta: Internet: 21

21 Pozná mky Pozná mky 22

22 Pozná mky 23

23 NAMsystem,a.s. NAM system, a.s., ul. P.Cingra 840, Orlová tel.: , tel., fax: , brá na GSM:

Obsah Verze 1.01 OBSAH... 3 ÚVOD... 4. Základní technické parametry... 6

Obsah Verze 1.01 OBSAH... 3 ÚVOD... 4. Základní technické parametry... 6 Obsah Verze 1.01 Obsah OBSAH... 3 ÚVOD... 4 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 5 POPIS ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY REGGAE AMOS... 6 Základní technické parametry... 6 GSM/GPRS komunikátor... 7 Napěťové izolované

Více

OBSAH... 3 ÚVOD... 5 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE MINI GT/GTBZ... 7

OBSAH... 3 ÚVOD... 5 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE MINI GT/GTBZ... 7 Obsah Obsah OBSAH... 3 ÚVOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE MINI GT/GTBZ... 7 Základní technické parametry... 7 REGGAE mini GT... 7 REGGAE mini GTbz... 7 GSM/GPRS... 7

Více

Obsah Verze 1.00 OBSAH... 3 ÚVOD... 5 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE GLT/GLTBZ... 7. Základní technické parametry... 7

Obsah Verze 1.00 OBSAH... 3 ÚVOD... 5 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE GLT/GLTBZ... 7. Základní technické parametry... 7 Obsah Verze 1.00 Obsah OBSAH... 3 ÚVOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE GLT/GLTBZ... 7 Základní technické parametry... 7 Deska komunikátoru REGGAE GLT... 8 Napájení komunikátoru

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE mini GT/GTbz verze: 1.10 10/2012

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE mini GT/GTbz verze: 1.10 10/2012 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE mini GT/GTbz verze: 1.10 10/2012 NAM system, a.s. U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá Obchodní oddělení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420

Více

REGGAE GLT/GLTbz Kombinovaný GSM (GPRS/SMS) + LAN komunikátor. Dokument: 1.60

REGGAE GLT/GLTbz Kombinovaný GSM (GPRS/SMS) + LAN komunikátor. Dokument: 1.60 Kombinovaný GSM (GPRS/SMS) + LAN komunikátor Dokument: 1.60 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 4 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE GLT/GLTBZ/GLTBZXXX... 5 Základní technické parametry...

Více

REGGAE mini GT/GTbz GSM (GPRS/SMS) komunikátor

REGGAE mini GT/GTbz GSM (GPRS/SMS) komunikátor UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokument: 1.60 OBSAH OBSAH 2 ÚVOD 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ 3 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE MINI GT/GTBZ 4 Základní technické parametry 4 Deska komunikátoru REGGAE mini GT 5 Napájení

Více

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE GT/GTbz. verze: 1.xx. Uživatelský manuá l

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE GT/GTbz. verze: 1.xx. Uživatelský manuá l NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE GT/GTbz verze: 1.xx Uživatelský manuá l Říjen, 2009 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6

Více

Trade FIDES, a.s. PZL11. Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. PZL11. Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. PZL11 Popis výrobku Manuál technika systému 2 PZL11 Obsah Úvod... 3 1.1 Deska PZL-11... 3 1.2 Signalizace LED... 4 1.3 Vstupy... 5 1.3.1 Nevyvážené vstupy... 5 1.3.2 Deska vstupů PZL-i...

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN1 4.7.1

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN1 4.7.1 NAPÁJECÍ MODUL Popis Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje. Umožňuje

Více

NAM technology. Instalační manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Instalační manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Instalační manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

OBSAH...2 Ú VOD...3 TECHNICKÉ PARAMETRY TELEFONNÍ KARTY NAM TF 98...4 PŘ IJÍ MANÉ KOMUNIKAČ NÍ FORMÁ TY...5

OBSAH...2 Ú VOD...3 TECHNICKÉ PARAMETRY TELEFONNÍ KARTY NAM TF 98...4 PŘ IJÍ MANÉ KOMUNIKAČ NÍ FORMÁ TY...5 Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 TECHNICKÉ PARAMETRY TELEFONNÍKARTY NAM TF 98...4 PŘ IJÍMANÉ KOMUNIKAČ NÍFORMÁ TY...5 Nastavová nízabezpečovacích ú středen...5 Zabezpečovacíú středny testované s kartou

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Zálohované zdroje PS-BOX

Zálohované zdroje PS-BOX manuál Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

PZL10 O (objektové zařízení)

PZL10 O (objektové zařízení) Trade FIDES, a.s. PZL10 O (objektové zařízení) Popis výrobku Manuál technika systému 2 PZL10-O Obsah Úvod... 3 1.1 Popis skříně PZL10-O... 4 1.2 Skříň... 4 1.3 Výrobní štítek... 4 1.4 Klimatika, krytí...

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100 EXT* SPT* BSU* I EXT -výstup PoE + 12VDC-1A I SPT - výstup 12VDC-0,5A I BSU - zálohované zdroje I Provozní teplota od 40 C OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ POE-EXT-1212-BOX** 4-100-110 PoE+ POE-SPT-05-1212-BOX

Více

OBSAH...2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 500...3 OVLÁ DÁ NÍ Ú STŘEDNY...4

OBSAH...2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 500...3 OVLÁ DÁ NÍ Ú STŘEDNY...4 Obsah Obsah OBSAH...2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 500...3 OVLÁ DÁ NÍÚ STŘEDNY...4 Varianta v plastové skříni...4 Varianta s CU 01...5 AKTIVACE SYSTÉ MU...6 Varianta v plastové skříni...6 Varianta

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

QuidoDuplex. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes Ethernet. 4. února 2013 w w w. p a p o u c h. c o m

QuidoDuplex. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes Ethernet. 4. února 2013 w w w. p a p o u c h. c o m Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes Ethernet 4. února 2013 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex Katalogový list Vytvořen: 16.3.2006 Poslední aktualizace: 4.2 2013 13:28

Více

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1 T-Link Programovací tabulky DSC-8083-1 Před zahájením programování modulu T-Link musíte zjistit od správce sítě následující údaje: 1. IP adresu pro modul T-Link. (Sekce [001]) 2. Masku sítě pro modul T-Link.

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů pracujících

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1 NAPÁJECÍ MODUL MN2 Popis MN2 Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje.

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

VAR-TEC PS-07 DUO V4

VAR-TEC PS-07 DUO V4 VAR-TEC PS-07 DUO manuál VAR-TEC PS-07 DUO V4 Manuál Pomocný zdroj 6 / 12 / 24 V Dobíjení baterie až 6 A AUX až 3A Simulace AC pro EZS ústředny (provoz na jeden transformátor) VARIANT plus, spol. s.r.o.,

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

www.volny.cz/elsovyroba

www.volny.cz/elsovyroba 3/2006 www.volny.cz/elsovyroba e l s o @ c e n t r u m. c z aše firma se zabývá výrobou elektroniky, převážně zálohovaných napájecích zdrojů s výstupním napětím 12V nebo 24V pro zabezpečovací, protipožární,

Více

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY PT55 X MS 1 EXTERNÍ MODUL MS1 SIGNALIZACE PORUCHY MS1 je externí modul pro systém signalizace poruchy kotlů a kaskádových kotelen. Krabička modulu signalizace MS1 se připojuje k termostatu PT55X. Při chybovém

Více

zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ 333 790-080210 AWZ101

zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ 333 790-080210 AWZ101 790-0802xx Zálohovaný zdroj Popis: Základní typ zdroje určený k napájení terminálů či dalších zařízení (např. el. zámků) stejnosměrným zálohovaným napětím 12V. Zálohované zdroje se dodávají ve třech základních

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Založeno 1990. Technická informace o systému 05-05-2004. Jednotka SYTEL-A. 90 x 99 x 115 mm. pracovní teplota -10 až 45 C krytí IP 20

Založeno 1990. Technická informace o systému 05-05-2004. Jednotka SYTEL-A. 90 x 99 x 115 mm. pracovní teplota -10 až 45 C krytí IP 20 Založeno 1990 Systém k synchronizaci času digitálních ochran. Technická informace o systému 05-05-2004. Systém sestává z: Jednotky SYTEL-A Přijímače GPS s anténou Jednotka SYTEL-A. Technické parametry:

Více

Vladimír Hrachovina SW SIMS

Vladimír Hrachovina SW SIMS VBIP IP komunikátor Tento komunikátor umožňuje posílání poplachových správ po WAN (Internetu), anebo po lokální síti LAN na PCO. Má dva binární vstupy/výstupy, které jsou volně programovatelné a je možné

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

MCA 168.1,2. Řídící moduly identifikačního systému APS 400. Uživatelská příručka

MCA 168.1,2. Řídící moduly identifikačního systému APS 400. Uživatelská příručka MCA 1681,2 Řídící moduly identifikačního systému APS 400 Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS sro, Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, wwwtechfasscz, techfass@techfasscz (vydáno dne: 2015/07/23, platné

Více

Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3

Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3 první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 30/3 Quido ETH 60/3 Quido ETH 100/3 30,60,100 opticky oddělených logických vstupů 3 výstupy s přepínacím kontaktem relé komunikace přes Ethernet Quido ETH

Více

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h. výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

KONVENČNÁ POŽIARNA ÚSTREDŇA

KONVENČNÁ POŽIARNA ÚSTREDŇA FP 604 KONVENČNÁ POŽIARNA ÚSTREDŇA INŠTALÁCIA, KONFIGURÁCIA A FUNKCIE FP 604-4/6 SLUČIEK (rev 1.2, dátum: 15. 8. 2005) OBSAH 1 NÁVRH SMYČKY... 4 2 INSTALACE... 5 2.1 Montáž, vstup kabelů a orientace...

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

ÚSTŘEDNA MU3N STABILIZÁTOR ŘÍDÍCÍ OBVODY. HODINY RTC lithiový článek SLOT 2 PROCESOR PAMĚŤ DAT PAMĚŤ PROGRAMU FLASH EPROM

ÚSTŘEDNA MU3N STABILIZÁTOR ŘÍDÍCÍ OBVODY. HODINY RTC lithiový článek SLOT 2 PROCESOR PAMĚŤ DAT PAMĚŤ PROGRAMU FLASH EPROM ÚSTŘEDNA MU3N Blokové schéma ústředny MU3N SÍŤ 230V SÍŤOVÝ ZDROJ STABILIZÁTOR VÝSTUPNÍ SPÍNAČE VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ ZDROJE AKUMULÁTOR NABÍJEČ ŘÍDÍCÍ OBVODY TISKÁRNA přijímač DCF/GPS * statické rozhraní komunikační

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232 Distributory a oddělovače a RS232 BREAK-DD8 a GS GS-4/4* I Univerzální napájení I Ochrany proti přepětí I 100% galvanické oddělení I Až 64 portů I Plně transparentní DD8 OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ BREAK-DD8-485-UNIT/1U

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup Dálkové ovládání GB060 C 208 Aplikační list Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací GSM komunikací Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním telefonem GSM.

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812 (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku Manuál technika systému 2 ASSET 804, 808, 812 Popis výrobku Obsah 1 Popis skříně...3 1.1 Skříň...3 1.2 Výrobní štítek...3 1.3

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z89 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC nebo 115/230 VAC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a

Více

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083)

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083) Vývojový kit pro Lantronix XPort 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0272.02.00 (06083) XPortKit Katalogový list Vytvořen: 15.5.2006 Poslední aktualizace: 17.2 2011 08:35 Počet stran: 12 2011 Adresa:

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

NSG receiver Příjem dat z komunikátorů REGGAE, převod dat do formátu Sur-Gard

NSG receiver Příjem dat z komunikátorů REGGAE, převod dat do formátu Sur-Gard UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokument: 1.60 OBSAH OBSAH 2 ÚVOD 3 ZÁKLADNÍ PARAMETRY 3 PŘIPOJENÍ 4 Způsoby zapojení: 5 Zapojení s výstupem na sériovou linku 5 Zapojení s výstupem TCP/IP (doporučeno) 5 Zapojení přes

Více

Ganitor. Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2

Ganitor. Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2 Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C4 27. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2 G anitor Katalogový list Vytvořen: 3.11.2008 Poslední aktualizace: 27.4 2011 13:46 Počet stran: 12 2011 Adresa:

Více

Simulátor EZS. Popis zapojení

Simulátor EZS. Popis zapojení Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti

Více

PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5

PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5 Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 Instalace programu Amos 500 Manager...3 PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5 Popis Menu...5 Nabídka Soubor...5 Nabídka Ústř edna...6 Nabídka Nastavení...7 Popis zá lož

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-3A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-3A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-3A verze 1.2 Rozsah použití Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-3_v1.2.doc - strana 1 (celkem 13) Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

POKYNY PRO SERVIS. Dobíječ SM

POKYNY PRO SERVIS. Dobíječ SM Označení: Název: POKYNY PRO SERVIS Dobíječ SM S 73311 OJ: Útvar: TNU TEO Datum: Zpracoval: 09.2008 Ing.Dittrich V. Datum: Schválil: 09.2008 Počet stran: Počet příloh: (bez příloh) 6 2 OBSAH 1. Popis zařízení

Více

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Trade FIDES, a.s. PWR 533. Popis výrobku

Trade FIDES, a.s. PWR 533. Popis výrobku Trade FIDES, a.s. PWR 533 Popis výrobku 2 PWR 533 Obsah 1 Popis... 3 1.1 Popis desky... 3 1.2 TTD... 5 2 Dobíjení baterie... 6 3 Montáž / zatížitelnost zdroje... 7 4 Zatížitelnost pro daný stupeň zabezpečení

Více

Bezpečnostní instrukce. Popis

Bezpečnostní instrukce. Popis Nepřerušitelný zdroj napětí ROLINE PersonalSecure500VA/ 650VA/ 800VA Katalogové číslo: 19.40.3505 (500) Katalogové číslo: 19.40.3508 (800) Bezpečnostní instrukce. Nevhazujte baterie do ohně mohou explodovat..

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz. Best Box. Návod k použití

ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz. Best Box. Návod k použití ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Best Box Návod k použití 1 Použití a funkce Krabička BestBox je jednoduchý přístroj, který hlídá napětí telefonní

Více

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka AWGD 46 MWGD 46 Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál manuál převodník MLR2 Ademco CID Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM M10

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM M10 Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM M0 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 2 BEZPEČNOST...3 3 ZAPOJENÍ...3 4 VÝBĚR PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU...4 4. Pro motor s jmenovitým

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Obsah Obsah OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Použ ití...3 Podmínky pro provoz zařízení...3 Technické parametry...3 POPIS MĚŘ ICÍSTANICE...4 Měřicístanice obsahuje...4 Popis čelního panelu...4 OVLÁ DÁ NÍMĚŘ

Více

ASSET 10 dveřní jednotka

ASSET 10 dveřní jednotka Trade FIDES, a.s. ASSET 10 dveřní jednotka (aktualizace - 4/2014) Popis výrobku pro systém ASSET 804-812 Manuál technika systému 2 ASSET 10 verze 2 dveřní jednotka Obsah 1 Popis...3 1.1 Zapojení...3 1.1.1

Více

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2 EWS/EWSi Instalační manuál Verze 1. Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 14A, 500 6 Hradec Králové, Česká republika tel.: +40 495 513 886 fax: +40 495 318 88 obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz XPR-9304-3

Více

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí PMA a Company of WEST Control Solutions rail line Systémové komponenty Komunikační moduly pro CI45, SG45, KS45 a TB45 PROFIBUS-DP Ethernet MODBUS/TCP Kompaktní konstrukce Centralizované napájení Napájecí

Více

Čtečka EDK2-KPA. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-KPA-NEW.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-KPA. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-KPA-NEW.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-KPA Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-KPA-NEW.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-KPA slouží pro čtení bezkontaktních karet a přívěsků. Používá se

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více