NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: Uživatelský manuá l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l"

Transkript

1 NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz verze: 1.00 Uživatelský manuá l Říjen, 2009

2 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE LT/LTBZ... 7 Zá kladnítechnické parametry... 7 Deska komuniká toru REGGAE LT... 8 Napájení ko m unikátoru REGGAE LT...8 Napěťové izolované sm yčky...8 Kom unikační sériová linka...9 Diagnostická a ko nfigurační sériová linka...9 Re léo vé výstupy...9 Tlačítko RESET...9 Indikace stavů ko m unikátoru LED diodam i...9 Konektor LAN...10 Te lefo nní část ko m unikátoru...10 Tam per ko m unikátoru...10 Zdroj REGGAE Napájení ko m unikátoru REGGAE LTbz...11 Záložní aku m ulátor...11 Napájecí výstup AUX...12 Indikace LED diodam i n a desce zdroje...12 Po jistky...12 Do ba provo zu ko m unikátoru REGGAE LT/LTbzna záložní aku m ulátor...12 MONTÁŽ KOMUNIKÁTORU REGGAE LT/LTBZ Požadavky na umístěníkomuniká toru REGGAE LT Požadavky na umístěníkomuniká toru REGGAE LTbz Připojeník LAN/WAN Připojenívstupů Připojenívý stupů Připojenítelefonních linek Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LT

3 Obsah Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz NASTAVENÍ PŘ IPOJENÍ K SÍTI Podmínky provozu komuniká toru Diagnostika síťové ho připojení KÓ DY NET-G KONTAKTY POZNÁMKY

4 Úvod Ú vod Komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou zařízeníumožňujícípříjem zprá v a udá lostíze zabezpečovacích ústředen (EZS nebo EPS) a jejich ná sledný přenos různými přenosovými kaná ly na pult centrá lníochrany (PCO). Příjem zprá v se uskutečň uje přes telefonnílinku nebo sériovou linkou. Příjem udá lostíje zajiš těn galvanicky oddělenými vstupy. Dá le komuniká tory generujíněkolik udá lostípodle vnitřních stavů. Zprá vy a udá losti jsou pak počítačovou sítí (LAN/WAN) přenášené na PCO. Jako zá lož ní kaná l pro přenos na PCO můž e být použ ita telefonnílinka. Telefonníčá st komuniká torů REGGAE LT a REGGAE LTbz je schopna komunikovat s ústřednami EZS ve vš ech běž ných pulzních a DTMF formá tech. Příjem vytáčení telefonního čísla z EZS můž e být pulzní i DTMF. Komunikace na PCO má stejné mož nosti vytáčeníi přenosových formá tů jako komunikace s EZS. Komuniká tory jsou schopny zjistit poruchu na lince veřejné telekomunikačnísítě (VTS), odpojit tuto síť a dá le přijímat zprá vy z EZS a přenášet je na PCO kaná lem LAN/WAN. Konfiguraci komuniká torů je mož né prová dět vzdá leně kaná lem LAN/WAN nebo loká lně přes sériovou linku. Diagnostiku provozních a poruchových stavů komuniká torů je mož né prová dět loká lně přes sériovou linku nebo vzdá leně kaná lem LAN/WAN. Komunikace zařízeníreggae LT a REGGAE LTbz s PCO probíhá obousměrně s potvrzová ním příjmu zprá v z PCO. Spojenímezi komuniká tory a PCO kaná lem LAN/WAN je pravidelně kontrolová no. Výpadek komunikace je hlášen na PCO. Komuniká tor REGGAE LTbz je verze komuniká toru REGGAE LT doplněná o zdroj REGGAE a umístěná do skříně. 5

5 Podmínky pro provoz zařízení Podmínky pro provoz zařízení NAM system, a.s. tímto prohlaš uje, ž e zařízení REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou ve shodě se zá kladními pož adavky a s dalšími přísluš nými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a Nařízenívlá dy č. 426/2000 Sb. Na komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou vydá na Prohlášenío shodě, podle nařízenívlá dy č. 426/2000 Sb., která jsou ulož ena u výrobce zařízení. Zařízenímusíbýt instalová na a provozová na v suchých prostorá ch a v rozmezíteplot -20 C až +55 C. 6

6 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Zá kladnítechnické parametry Jm enovité napájení REGGAE LT VDC; m ax.260 m A Prostředí třída I,vnitřní všeobecné dle ČSN EN Provo zní teplotní rozsah -20 C až+55 C Vstupy Výstupy 8x napěťová izolovaná sm yčka (7x u REGGAE LTbz) 2x přepínací ko ntakt relé m ax.1 A / 30 VDC (0.3 A / 60 VDC),0.5 A / 125 VAC Kom unikační kanály sériová linka RS232 (RxD,TxD,RTS,CTS) sériová linka TTL (RxD,TxD,RTS,CTS) telefo nní ko m unikátor (linka VTS,linka EZS) po čítačová síť LAN/WAN ZdrojREGGAE Napájecí napě tí 230 VAC ± 10% (207VAC až253 VAC) Napájecí proud m ax.0.15 AAC Km itočet napájecího napě tí 50 Hz± 2 Hz Výstupní napě tí AUX > m A; +25 C Výstupní proud AUX m ax.50 m A Jištění výstupu AUX vratná po jistka Typ záložního aku m ulátoru 12 V,olově ný bezúdržbový herm eticky uzavřený (VRLA/SLA) Kapacita záložního aku m ulátoru 1.3 Ah,(2.3 Ah),4 Ah,7Ah Nabíjecí proud aku m ulátoru typ.400 m A,m ax.435 m A 7

7 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Deska komuniká toru REGGAE LT Deska komuniká toru REGGAE LT umožňuje ovlá dá nía konfiguraci celého zařízení. Obsahuje svorkovnice pro připojení napěťových izolovaných vstupů, reléových výstupů a telefonních linek (EZS a VTS). Dá le obsahuje konektory pro připojenísériových linek (RS232 a TTL) a konektor pro připojení k LAN/WAN. Napá jeníkomuniká toru REGGAE LT Napá jecínapětíse na komuniká tor REGGAE LT přivá dína svorkovnice s označením 12V a GND. Kladný pól napá jeníse připojuje na svorku 12V, zá porný na svorku GND. Komuniká tor musíbýt napá jen stejnosměrným napětím v rozsahu VDC. Napá jecínapětínesmímít zvlněnívětšínež 0.2 V rms. U napá jecího napětí nesmípři normá lním provozu dochá zet k rychlejšímu poklesu než 2 V za 1 s. Středníproudový odběr komuniká toru je menší než 260 ma. Na tento odběr musíbýt dimenzová n napá jecízdroj. Napá jeníkomuniká toru je mož né vyvést z napá jecího zdroje ústředny EZS, pokud je zdroj ústředny na přídavný odběr dostatečně dimenzová n. Jiš těnínapá jecího napětíse předpoklá dá ve zdroji a to rychlou pojistkou o jmenovitém proudu 630mA až 1.6A (F630mA/250V F1.6A/250V). Pokud napá jecí zdroj takovou pojistku na výstupu neobsahuje, je nutné ji doplnit do napá jecího přívodu komuniká toru (co nejblíž e výstupu napá jecího zdroje). Napěťové izolované smyč ky Komuniká tor má osm napěťových izolovaných smyček I1 až I8, které se spínajípřivedením 8

8 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz napětío sprá vné polaritě. Kaž dý vstup napěťové izolované smyčky je realizová n dvěma svorkovnicemi, u kterých je vyznačena polarita přivá děného napětí. Ve verzi komuniká toru REGGAE LTbz je smyčka I8 využ ita pro přenos stavů výpadek/obnova sítě 230 VAC. Kaž dý vstup je izolová n optočlenem. Pevnost izolace mezi vstupními svorkami vstupů I1 až I8 a ostatními obvody komuniká toru REGGAE LTbz je minimá lně 1 kv. Aby byl vstup sepnut, musíbýt přivedené napětína vstupu déle než doba nastavená v konfiguraci komuniká toru (100 ms rychlý vstup nebo 300 ms pomalý vstup). Reakci vstupu na přivedené napětílze invertovat v konfiguraci komuniká toru. Tabulka reakce vstupu na vstupnínapětí: stav smyčky sepnuto poplach neurčitý stav rozepnuto klid napětína odběr smyčce +8 V až +40 V max. 6 ma +5 V až +8 V -40 V až +5 V max. 6 ma Komunikač nísé riová linka Sériová linka RS2 sloužík přenosu zprá v z EZS nebo EPS. Vyvedena je na pinové pole CON9. Úrovně této sériové linky jsou TTL. Pro propojenís ústřednami EZS nebo EPS můž e být nutná redukce úrovníttl z desky komuniká toru REGGAE LT na úrovně sériové linky konkrétníezs nebo EPS. Zá kladnítypy redukcína úrovně rozhranírs232, RS422 nebo RS485 získá te u výrobce NAM system, a.s. Diagnostická a konfigurač nísé riová linka Pro používánídiagnostického a konfiguračního softwaru na PC sloužíkonektor sériové linky RS1. Konektor je typu RJ-45 a nachá zíse pod doplň ujícídeskou LAN/WAN modulu. Úrovně na tomto konektoru odpovídajístandardu RS232. K propojenídesky komuniká toru REGGAE LT a PC se používá kabelová redukce KAB 08. Pro kabelovou redukci se obraťte na výrobce NAM system, a.s. Relé ové vý stupy Na desce komuniká toru REGGAE LT jsou dva reléové výstupy RE1 a RE2 realizované dvěma nezá vislými přepínacími reléovými kontakty. Označenísvorkovnic je standardní. Společný vývod přepínacího kontaktu je označen C. Vývod kontaktu, který je v klidovém stavu sepnutý, má označení NC. Označenívývodu kontaktu rozepnutého v klidu je NO. Zatíž itelnost kaž dého reléového výstupu je max. 1 A / 30 VDC (resp. 0.3 A / 60 VDC) nebo 0.5 A / 125 VAC. Tlačítko RESET Tlačítko RESET sloužík provedeníinicializace stavu komuniká toru REGGAE LT. Dlouhé stisknutítlačítka RESET, delšínež 1 s, provede restart komuniká toru. Při restartu komuniká toru je provedena inicializace vš ech komunikačních linek. Restart komuniká toru nezpůsobívymazá nítabulky zprá v a udá lostí a odpovídá zapnutínapá jeníkomuniká toru. Indikace stavů komuniká toru LED diodami LED diody LD1 až LD4 na desce komuniká toru REGGAE LT sloužík indikaci stavu, ve kterém se komuniká tor REGGAE LT nebo REGGAE LTbz nachá zí. Význam indikacíled diodami je ná sledující: LD1 (modrá ) stav EZS nesvítí klid svítí zve dnutí linky bliká příjem dat zhasne na 0,5 s po tvrzení dat LD2 (zelená ) stav LAN/WAN nesvítí vážná po rucha bliká přihlašování do technologickéh o centra (TC) svítí přihlášeno do TC LD3 (žlutá ) porucha nesvití bezpo ruchy po čet bliknutí číslo po ruchy LD4 (č ervená ) vysílá nídat bliknutí vysílání dat na PCO svítí není spo jení s PCO 9

9 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz LED n a m odulu Lantron ix (vlevo) stav připojen í zhasnuta nepřipo jeno žlutá 10 M bps zelená 100 M bps LED n a m odulu Lantron ix (vp ravo) -aktivita zhasnuta nečinná síť žlutá po loduplexní provo z zelená plný duple x Tabulka poruch indikovaných bliká ním LED LD3 (ž lutá ): poč et porucha bliknutí 2 * výpadek sítě 230 V / 50 Hz 3 * vadný/chybějícíakumulá tor 5x rychle REGGAE bez konfigurace * pouze pro ve rzi ko m unikátoru REGGAE LTbz Poruchové stavy se zobrazujísekvenčně za sebou s periodou 1 sekunda. Konektor LAN Pro připojenídesky komuniká toru REGGAE LT k počítačové síti LAN/WAN sloužíkonektor typu RJ-45 na doplň ujícídesce nad konektorem sériové linky RS1. Rozhraní LAN/WAN je kompatibilníse síťovými rozhraními 10Base-T a 100Base-TX. V defaultním nastaveníkomuniká toru je aktivní autodetekce síťového rozhraní. má ústředna volitelné čeká nína oznamovací nebo vyzvá něcítón, je nutné jej vypnout. Pro připojenítelefonnílinky z ústředny EZS sloužísvorkovnice s označením T1 a R1. Pokud má ústředna EZS komunikovat i přímo na PCO musíbýt telefonnílinka VTS připojena na svorkovnice s označením TIP a RING. Rovněž pokud má komuniká tor posílat zprá vy a udá losti na PCO telefonním kaná lem, musí být telefonnílinka VTS připojena na svorkovnice s označením TIP a RING. Tamper komuniká toru Konektor TAMPER na desce komuniká toru REGGAE LT sloužík připojeníaž dvou tamperů. Konektor má dvě řady pěti pinů. Piny jednotlivých řad jsou spojené paralelně, kromě prostředních pinů, které nemajížádnou funkci. Pro připojeníprvního tamperu sloužídva krajní piny z jedné (případně druhé) řady pěti pinů nad označením TMP1 na desce komuniká toru. Druhý tamper se připojuje na dva krajnípiny z druhé strany jedné (případně druhé) řady pěti pinů nad označením TMP2. U obou tamperů se předpoklá dá rozepnutíkontaktu v okamž iku naruš ení. Tamper skříně komuniká toru REGGAE LTbz je standardně připojen jako TMP1. Telefonníčást komuniká toru Telefonníčá st na desce komuniká toru REGGAE LT je schopna komunikovat s ústřednami EZS ve vš ech běž ných pulzních a DTMF formá tech. Podporované jsou formá ty 3+2, 4+2, 4+3, Ademco Point ID (Contact ID), komunikačnírychlost 10, 20 nebo 40 bps s handshake 1400 Hz, 2300 Hz nebo vícetónový. Vytáčenítelefonního čísla můž e být v ústředně EZS nastaveno jako pulznínebo DTMF volba. Komunikace do veřejné telekomunikačnísítě (VTS) podporuje stejné formá ty jako komunikace s EZS. Vytáčet číslo na PCO je mož né jak pulznívolbou, tak volbou DTMF. Telefonníkomuniká tor nevysílá oznamovací ani vyzvá něcítón ústředně EZS, takž e pokud 10

10 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Zdroj REGGAE Komuniká tor REGGAE LTbz se napá jíze střídavé rozvodné sítě 230 V / 50 Hz. K vytvořenístejnosměrného napá jecího napětí 13.8 V pro desku komuniká toru REGGAE LT sloužídeska zdroje. Výstupnístejnosměrné napětíz desky zdroje je zá lohová no VRLA akumulá torem 12 V. Napá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz Střídavé napá jecínapětí230 V / 50 Hz se na komuniká tor REGGAE LTbz přivá dína svorkovnice s označením L, N a PE. Maximá lníproudový odběr komuniká toru REGGAE LTbz ze střídavé napá jecísítě je menšínež 150 ma. Zá ložníakumulá tor Zá lož níakumulá tor se připojuje na červený a černý vodič z desky zdroje zakončený fastonem. Deska zdroje zajišťuje obsluhu provozních stavů akumulá toru, tj. nabíjení a připojová nía odpojová níakumulá toru od stejnosměrného výstupu desky zdroje. Maximá lnínabíjecíproud akumulá toru je omezen na 435 ma. Akumulá tor je při provozu desky zdroje ze střídavé sítě 230 V, trvale nabíjen na napětí13.8 V. Zdroj je určen pro obsluhu VRLA akumulá toru 12 V s kapacitou v rozsahu 1.2 až 7.5 Ah. Deska zdroje zajiš ťuje automatické odpojení akumulá toru v případě poklesu jeho svorkového napětípod 8.9 V při provozu komuniká toru z akumulá toru (tj. v době výpadku střídavého napá jecího napětí230 V). I při nepřítomnosti střídavého napá jecího napětí230 V je mož né uvést komuniká tor REGGAE LTbz do provozu připojením 11

11 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz akumulá toru se svorkovým napětím větším než 11.5 V. Napá jecívý stup AUX Napá jecívýstup AUX je realizová n svorkovnicemi s označením AUX a GND. Výstup je určen pro případné napá jeníobvodů vstupů napěťově izolovaných smyček I1 až I7 desky komuniká toru REGGAE LT. Při provozu komuniká toru ze střídavé sítě 230 V poskytuje výstup AUX stejnosměrné napětí V. Při provozu komuniká toru ze zá lož ního akumulá toru můž e napětí na výstupu AUX klesnout až na hodnotu 8.5 V. Maximá lníodběr proudu z výstupu AUX je 50 ma. Výstup AUX neníizolová n od ostatních čá stíkomuniká toru REGGAE LTbz, takž e jeho použ itím pro napá jeníněkteré smyčky I1 až I7 dojde ke zruš eníizolovanosti přísluš né smyčky. Výstup AUX je proti zkratu jiš těn vratnou pojistkou. Ta zaručuje omezeníproudu prochá zejícího zkratem na výstupu na méně než 100 ma. Indikace LED diodami na desce zdroje Na desce zdroje jsou umístěné dvě LED diody. LED dioda s označením AC svým svitem oznamuje přítomnost střídavého napětí na vstupu 230 V. LED dioda s označením AKU oznamuje propojenípřipojovacích vodičů akumulá toru na výstup desky zdroje. Při provozu komuniká toru REGGAE LTbz ze zá lož ního akumulá toru svítídioda AKU tehdy, když je akumulá tor připojen obvody zdroje na výstup napá jení. Jakmile obvody zdroje odpojí akumulá tor z důvodu jeho nízkého svorkového napětí(< 8.9 V) dioda zhasne. Dioda také svítí i při nepřipojeném akumulá toru a to v případě, ž e je připojeno střídavé napá jecínapětí230 V. Doba provozu komuniká toru REGGAE LT/LTbz na zá ložníakumulá tor V níž e uvedené tabulce jsou přibliž né doby, po které jsou komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz schopny provozu na zá lož ní akumulá tory různých kapacit. kapacita akumulá toru doba provozu pro nový akumulá tor doba provozu pro staršíakumulá tor 1,3 Ah 10 hodin 8 hodin 2,3 Ah 16 hodin 13 hodin (cca 1/2 dne) 4 Ah 45 hodin 36 hodin (1 a 1/2 dne) 7 Ah 75 hodin 60 hodin (2 a 1/2 dne) Doby uvedené v tabulce platípro běž ný provoz komuniká toru (cca 10 komunikacíza den s EZS po telefonnílince včetně odeslá nízprá v na PCO kaná lem LAN/WAN). Předpoklá dá se provoz komuniká toru až do napětí9 V na svorká ch akumulá toru. Doba provozu pro nový akumulá tor uvedená v tabulce platípři kapacitě akumulá toru 100 % jmenovité hodnoty. Doba provozu pro staršíakumulá tor platípři kapacitě akumulá toru 80 % jmenovité hodnoty. Kapacitu 80 % jmenovité hodnoty běž ně dosahujístandardnívrla akumulá tory po přibliž ně 2 letech provozu při pokojové teplotě (20 C až 30 C), viz údaje od výrobce akumulá torů. Pojistky Na desce zdroje jsou umístěné dvě pojistky. Pojistka T800mA sloužík ochraně výstupu transformá toru ve zdroji při vážné poruš e výstupních obvodů zdroje. Pojistka F1.6A chrá níobvody zdroje před přepólová ním akumulá toru. Zá roveň také chrá níakumulá tor při vážné poruš e výstupních obvodů zdroje. 12

12 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Montá ž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Pož adavky na umístění komuniká toru REGGAE LT Při manipulaci s deskou komuniká toru REGGAE LT dbejte zvýš ené opatrnosti, aby nedoš lo k poš kození(polá má ní) feritových tlumivek zejména na spodnístraně desky. Desku upevněte do skříně ústředny nebo jiného zařízeníčtyřmi samolepícími distančními sloupky (přilož eny v balení komuniká toru REGGAE LT). V desce komuniká toru využ ijte pro uchycenísloupků některé čtyři ze sedmi otvorů o vnitřním průměru 3.5 mm. Při umístěnídesky komuniká toru na kovový podklad zajistěte volný prostor pod jejíspodnístranou. Zkontrolujte, zda případné nerovnosti podkladu nejsou příliš blízko součá stká m na desce. Minimá lnívzdá lenost mezi součá stkami a podkladem musíbýt většínež 3 mm. Pož adavky na umístění komuniká toru REGGAE LTbz V zadnístěně kovové skříně komuniká toru REGGAR LTbz jsou připraveny otvory pro protaž eníveš keré kabeláže. Otvory jsou z výroby zaslepeny. Z potřebných otvorů odstraň te zaslepovacíplechová kolečka a protá hněte kabeláž dovnitř skříně komuniká toru. stíněním). Rozhranínepodporuje funkci Auto MDI/MDIX. Pokud tedy zařízenína protistraně rovněž nepodporuje funkci Auto MDI/MDIX, je nutné vybrat pro připojenísprá vný připojovací kabel (přímý nebo kříž ený). Zařízenínení kompatibilnís PoE (Power over Ethernet). Nepoužívejte k připojeníkomuniká toru REGGAE LTbz kabel počítačové sítě LAN/WAN s aktivnífunkcípoe! V defaultním nastaveníkomuniká toru je pro přihlášení do počítačové sítě LAN/WAN aktivnírež im DHCP. Pokud se do 1 minuty po zapnutí napá jenínepřihlá síkomuniká tor do technologického centra je zřejmě rež im DHCP nevyhovujícía je nutné provést změnu konfigurace komuniká toru. Podrobnějš í informace ke konfiguraci rozhranílan/wan naleznete v popisu nastaveníkomuniká toru. Připojenívstupů Připojte vstupy napěťových izolovaných smyček. Podrobnějšíinformace k funkci vstupů naleznete v popisu vstupů a v popisu konfigurace komuniká toru. Připojenívý stupů Připojte reléové výstupy. Podrobnější informace o technických parametrech a funkcích výstupů naleznete v popisu reléových výstupů a v popisu konfigurace komuniká toru. Skříň komuniká toru upevněte na zeď pomocí tříš roubů, pro které jsou určeny tři otvory na zadnístěně jeho kovové skříně. Dva otvory v horních rozích skříně jsou přizpůsobeny pro zavěš ení. Do třetího otvoru uprostřed dolní čá sti skříně zaš roubujte š roub, který zafixuje skříň proti vyklouznutíze zavěš ení. Po dokončenímontáže kovové skříně na zeď vž dy zkontrolujte pevnost uchycení, aby nedoš lo k pozdějšímu zraněníosob nebo poš kozenímajetku uvolněním skříně komuniká toru ze zavěš ení! Připojeník LAN/WAN Kabel počítačové sítě LAN/WAN připojte do konektoru LAN desky komuniká toru REGGAE LT (konektor RJ-45 s kovovým 13

13 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Připojenítelefonních linek Připojte telefonnílinku RING/TIP ústředny EZS na svorkovnice označené R1 a T1 desky komuniká toru REGGAE LT. Pro sprá vnou funkci telefonníkomunikace mezi EZS a komuniká torem nenínutné připojeník lince VTS. Komuniká tor v případě nepřipojené linky VTS automaticky přechá zí na straně EZS do rež imu simulované linky. V rež imu simulované linky je na svorkovnicích R1 a T1 desky komuniká toru REGGAE LT napětícca 23 V při nezvednuté lince ze strany EZS. Pokud pož adujete zachovat mož nost komunikace ústředny EZS na PCO, připojte telefonnílinku VTS na svorkovnice označené RING a TIP desky komuniká toru REGGAE LT. Rovněž v případě pož adavku telefonníkomunikace komuniká toru na PCO musíbýt připojena linka VTS. V případě poruchy telefonnílinky VTS (pokles napětí na lince) je linka automaticky odpojena, aby nedochá zelo k ovlivněnítelefonníkomunikace mezi EZS a komuniká torem. Má -li být funkčnítelefonnípřístroj zapojený na svorky R1/T1 ústředny EZS, musíbýt k dispozici připojeníkomuniká toru na linku VTS. Podrobnějšíinformace o technických parametrech a funkcích telefonníkomunikace naleznete v popisu telefonníčá sti komuniká toru a v popisu konfigurace komuniká toru. Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LT Připojte napá jení10 15 V komuniká toru REGGAE LT. Vedenívodičů napá jecího napětí, které je použ ito pro komuniká tor, musí být zajiš těno proti mož né sabotáži zkratem. Je tedy nevhodné použít stejné napá jeníjako pro 14

14 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz čidla, kde zkrat tohoto obvykle relativně snadno dostupného napá jenízpůsobí nefunkčnost komuniká toru. Je nutné, aby na napá jecích svorká ch komuniká toru byly dodrž eny parametry uvedené v popisu napá jeníkomuniká toru REGGAE LT. Podrobnosti k technickým parametrům napá jecího napětínaleznete v popisu napá jení komuniká toru REGGAE LT. Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz Připojte napá jení230v komuniká toru REGGAE LTbz na svorky PE, N a L desky zdroje. Připojenído rozvodné sítě 230V realizujte pohyblivým síťovým přívodem se zá strčkou. Pohyblivý síťový přívod musí bý t přes stěnu skříněkomuniká toru veden průchodkou. V průchodce musíbýt dobře fixová n proti vytrž ení. Zá roveň průchodka chrá nípřívod proti prodřeníizolace o ostrou hranu skříně. Síťová zá suvka musíbý t v blízkosti zařízenía musíbý t dobře přístupná. Nadproudová ochrana musíbý t součástíinstalace síťové zá suvky v budově. V případě potřeby lze pohyblivý přívod se zá strčkou nahradit pevným připojením. Připojenípevný m přívodem smí prové st pouze osoba s platný m osvědč ením k takové č innosti! Podrobnosti k technickým parametrům napá jecího napětí naleznete v popisu napá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz. 15

15 Nastavenípřipojeník síti Nastavenípřipojeník síti Podmínky provozu komuniká toru K tomu, aby bylo mož né komuniká tor Reggae LT provozovat, je nutné mít v místě, kam jej chcete nainstalovat, připojení k internetu. Toto připojenínemusíbýt přímo do internetu (s veřejnou IP adresou), stačí připojenís překladem adres (NAT). Důlež itým předpokladem je to, aby se UDP datagramy z Reggae z vnitřnísítě dostaly do internetu a aby odpovědi na tyto datagramy dorazily zpět na komuniká tor. Otestovat připojitelnost komuniká toru Reggae lze například pomocínotebooku s programem ReggaeNetTest. Podrobný postup je uveden v ná sledujícíčá sti. Diagnostika síťové ho př ipojení Postup při kontrole připojitelnosti komuniká toru by měl být ná sledující: 1. Na notebook, kterým budete připojitelnost testovat, nakopírujete do společné slož ky soubory ReggaeNetTest.exe. 2. Na tomto notebooku zvolíte Start -> Ovlá dacípanely -> Síťová připojení a vyberete připojení, které chcete použít. Kliknete na něj pravým tlačítkem a zvolíte Vlastnosti. 3. Vyberete Protokol sítě Internet (TCP/IP) a opět kliknete na Vlastnosti. 4. Pokud nenínastaveno Získat adresu IP na serveru DHCP automaticky, pak si opíš ete stá vajícínastavení IP adresy, masky a brá ny, abyste jej mohli po otestová nívrá tit zpět, a zvolíte tuto volbu. 16

16 Nastavenípřipojeník síti 5. Potvrzenítlačítkem OK zavřete vš echna otevřená okna se síťovou konfigurací. 6. Připojíte do síťové karty notebooku kabel určený pro připojení komuniká toru Reggae. Zkontrolujete, zda byla DHCP serverem přidělena IP adresa. 8. Spustíte dodaný program ReggaeNetTest a kliknete na UDP. Pokud se zobrazí OK, komuniká tor BTF bude na tomto připojenífunkční. 7. Kliknete na ikonu síťového připojení v ovlá dacím panelu a zvolíte Stav. 9. Pokud se nezobrazív předchozím kroku OK, můž ete otestovat dosaž itelnost technologického centra pomocíprotokolů HTTP a utilitou PING (dalšídvě tlačítka programu ReggaeNetTest). Pokud tyto protokoly 17

17 Nastavenípřipojeník síti prochá zejí(nebo prochá zíalespoň jeden z nich), bude pravděpodobně nutné, aby sprá vce sítě povolil odchozí a příchozípakety UDP. Protistrana zařízeníbtf je a port 2013 (technologické centrum). 10. V případě, ž e chcete provozovat komuniká tor Reggae s pevnou IP adresou, lze vynechat kroky (2, 3, 4, 5 a 7). 18

18 Kódy NET-G Kódy NET-G Ve verzi REGGAE GTbz jsou nově implementované kódy pro NET-G. ČZZ Zpráva Pop is Po kles napájení Tato zpráva se generuje při detekci po klesu napájení po d 9V.Např.při vypnutí ko m unikátoru Po uze pro testy NAM Po uze v testovací ve rzi FW GSM Info Info rm ace o stavu m odem u.ve výchozím stavu ko nfiguračně vypnuto.lze po vo lit po uze ve fyzických po ložkách Autoreset Zpráva generovaná při autom atickém resetu, po ku d REGGAE 2 hodiny neko m uniku je (nepřijím á data) Te plota Info rm ace o teplotě,kterou po skytuje m odem. Konfiguračně vypn uto.dá se zapn out po uze ve fyzických po ložkách Odpo jení baterie Zpráva se generuje při detekci nepřítom nosti baterie.přítom nost baterie se testuje v intervalu 1 m inuta Připo jení baterie Generuje se do 1 m inuty po připo jení baterie Výpadek 230V Generuje se při detekci výpadku 230V.Ve fyzické ko nfiguraci je nastave no zpo ždění generován í zprávy na 5 m inut Připo jení 230V Generuje se při obnově 230V.Ve fyzické ko nfiguraci je nastave no zpo ždění generován í zprávy na 3 m inuty Nízké napětí baterie Zpráva se generuje při po klesu napětí baterie po d 11V JTS odpojeno Info rm ace o odpo jení JTS (po ku d je po užita) JTS připojeno Info rm ace o připo jení JTS (po ku d je po užita) Upgrade FW Zpráva se generuje při upgrade FW REGGAE (od ve rze 2.8) Od verze 3.0 (od ve rze 3.0 lze definovat význam vstupu I1 I8,po dle toho se pak generují odpo vídající zprávy) Poplach na smyčce Po plach na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnovenípoplachu Obnove ní po plachu na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Požár na smyčce Po žár na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnovenípožárnísmyčky Obnove ní po žáru na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Tíseň na smyčce Tíseň na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnova tísň ové smyčky Obnove ní tísně na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Porucha na smyčce Po rucha na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 19

19 Kódy NET-G ČZZ Zpráva Pop is Obnova poruchy na smyčce Obnove ní po ruchy na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Rež im DEN Zapn utí režim u DEN na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Rež im NOC Zapn utí režim u NOC na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Výpadek 230V na smyčce Výpadek 230V na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnova 230V na smyčce Obnova 230V na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace ) Výpadek baterie na smyčce Obnova baterie na smyčce PPZ/ZDP vypnuto PPZ/ZDP zapnuto Výpadek baterie na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 1 Obnova baterie na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 2 PPZ vypn uto na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) a EZS.Bloku je přenos a generován í všech zpráv. Obnoví přenos a generován í všech zpráv na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace ) a EZS 1 U H W ve rze LTbz,tzn.ve rze se zdrojem N AM je výpadek/obnova 230V pe vně připo jen n a sm yčku I8 a generuje se zpráva s jiným kódem. 2 Uživatelská funkce. Ve verzi se zdrojem NAM se generuje jiná zprá va. 20

20 Kontakty Kontakty NAM system, a.s. P.Cingra Orlová 1 Telefonické spojení: Technická podpora: Elektronická poš ta: Internet: 21

21 Pozná mky Pozná mky 22

22 Pozná mky 23

23 NAMsystem,a.s. NAM system, a.s., ul. P.Cingra 840, Orlová tel.: , tel., fax: , brá na GSM:

Obsah Verze 1.00 OBSAH... 3 ÚVOD... 5 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE GLT/GLTBZ... 7. Základní technické parametry... 7

Obsah Verze 1.00 OBSAH... 3 ÚVOD... 5 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE GLT/GLTBZ... 7. Základní technické parametry... 7 Obsah Verze 1.00 Obsah OBSAH... 3 ÚVOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE GLT/GLTBZ... 7 Základní technické parametry... 7 Deska komunikátoru REGGAE GLT... 8 Napájení komunikátoru

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Vladimír Hrachovina SW SIMS

Vladimír Hrachovina SW SIMS VBIP IP komunikátor Tento komunikátor umožňuje posílání poplachových správ po WAN (Internetu), anebo po lokální síti LAN na PCO. Má dva binární vstupy/výstupy, které jsou volně programovatelné a je možné

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál manuál převodník MLR2 Ademco CID Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

ELAN3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR

ELAN3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR E3-ALARM ETHERNETOVÝ KOMUNIKÁTOR Uživatelský a instalační manuál v1.1 Kompatibilita: E3-ALARM v0.3 a vyšší + ESIM364 v02.07.00 a vyšší. E3-ALARM v0.4 a vyšší + ET082 v01.12.00 a vyšší; verze hardware:

Více

verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box

verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box Společnost Plantyst dodává Plantyst box formou pronájmu specializované HW zařízení, určené pro sběr dat přímo ze strojů zákazníka. Plantyst box je průmyslový mikropočítač

Více

Převodník CWIZ10xSR. (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232)

Převodník CWIZ10xSR. (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232) Převodník CWIZ10xSR (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232) Verze modulu: 1.0.0.x Revize: 6.6.2014 Dokument: MAP_Prevodnik_CWIZ10xSR_v1.0.odt Právo změn vyhrazeno. Copyright 2014 CORAL s.r.o. Všechna

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

modunet292: Rozhraní novanet-ethernet

modunet292: Rozhraní novanet-ethernet SAUTER EY-modulo 2 PDS 96.015 cz Katalogový list EY-BU292 : Rozhraní - Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTER EY-modulo 2 integrováno do známé IP technologie Oblast použití Parametrování

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e BOX Prodloužení ethernetu Prodloužení napájení /+ Přepěťové ochrany LAN portů 30A 8/20µs Ochrana proti ESD dle IEC 61000-4-2 ±15kV Kompatibilní s dle IEEE 802.3af

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100 NÁ VOD K POUŽ ITÍ Tiská rna ODP 100 1 1 Všeobecně Popis ODP 100 je inkoustová tiská rna vytvořená na bá zi HP 6122. Zá sobník papíru byl nahrazen podavačem CD/DVD médií. Dá le byly přidá ny dalšíelektronické

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AR. Tango. alpha nea. Základní technické parametry

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AR. Tango. alpha nea. Základní technické parametry Teploměry a ovladače s digitální komunikací řada AR provedení do rámečku Tango (standard) nebo alpha nea komunikace ARON (firma AMiT) po lince RS široký rozsah napájení vysoká přesnost měření nastavení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více