NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: Uživatelský manuá l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l"

Transkript

1 NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz verze: 1.00 Uživatelský manuá l Říjen, 2009

2 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6 POPIS KOMUNIKÁTORU REGGAE LT/LTBZ... 7 Zá kladnítechnické parametry... 7 Deska komuniká toru REGGAE LT... 8 Napájení ko m unikátoru REGGAE LT...8 Napěťové izolované sm yčky...8 Kom unikační sériová linka...9 Diagnostická a ko nfigurační sériová linka...9 Re léo vé výstupy...9 Tlačítko RESET...9 Indikace stavů ko m unikátoru LED diodam i...9 Konektor LAN...10 Te lefo nní část ko m unikátoru...10 Tam per ko m unikátoru...10 Zdroj REGGAE Napájení ko m unikátoru REGGAE LTbz...11 Záložní aku m ulátor...11 Napájecí výstup AUX...12 Indikace LED diodam i n a desce zdroje...12 Po jistky...12 Do ba provo zu ko m unikátoru REGGAE LT/LTbzna záložní aku m ulátor...12 MONTÁŽ KOMUNIKÁTORU REGGAE LT/LTBZ Požadavky na umístěníkomuniká toru REGGAE LT Požadavky na umístěníkomuniká toru REGGAE LTbz Připojeník LAN/WAN Připojenívstupů Připojenívý stupů Připojenítelefonních linek Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LT

3 Obsah Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz NASTAVENÍ PŘ IPOJENÍ K SÍTI Podmínky provozu komuniká toru Diagnostika síťové ho připojení KÓ DY NET-G KONTAKTY POZNÁMKY

4 Úvod Ú vod Komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou zařízeníumožňujícípříjem zprá v a udá lostíze zabezpečovacích ústředen (EZS nebo EPS) a jejich ná sledný přenos různými přenosovými kaná ly na pult centrá lníochrany (PCO). Příjem zprá v se uskutečň uje přes telefonnílinku nebo sériovou linkou. Příjem udá lostíje zajiš těn galvanicky oddělenými vstupy. Dá le komuniká tory generujíněkolik udá lostípodle vnitřních stavů. Zprá vy a udá losti jsou pak počítačovou sítí (LAN/WAN) přenášené na PCO. Jako zá lož ní kaná l pro přenos na PCO můž e být použ ita telefonnílinka. Telefonníčá st komuniká torů REGGAE LT a REGGAE LTbz je schopna komunikovat s ústřednami EZS ve vš ech běž ných pulzních a DTMF formá tech. Příjem vytáčení telefonního čísla z EZS můž e být pulzní i DTMF. Komunikace na PCO má stejné mož nosti vytáčeníi přenosových formá tů jako komunikace s EZS. Komuniká tory jsou schopny zjistit poruchu na lince veřejné telekomunikačnísítě (VTS), odpojit tuto síť a dá le přijímat zprá vy z EZS a přenášet je na PCO kaná lem LAN/WAN. Konfiguraci komuniká torů je mož né prová dět vzdá leně kaná lem LAN/WAN nebo loká lně přes sériovou linku. Diagnostiku provozních a poruchových stavů komuniká torů je mož né prová dět loká lně přes sériovou linku nebo vzdá leně kaná lem LAN/WAN. Komunikace zařízeníreggae LT a REGGAE LTbz s PCO probíhá obousměrně s potvrzová ním příjmu zprá v z PCO. Spojenímezi komuniká tory a PCO kaná lem LAN/WAN je pravidelně kontrolová no. Výpadek komunikace je hlášen na PCO. Komuniká tor REGGAE LTbz je verze komuniká toru REGGAE LT doplněná o zdroj REGGAE a umístěná do skříně. 5

5 Podmínky pro provoz zařízení Podmínky pro provoz zařízení NAM system, a.s. tímto prohlaš uje, ž e zařízení REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou ve shodě se zá kladními pož adavky a s dalšími přísluš nými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a Nařízenívlá dy č. 426/2000 Sb. Na komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz jsou vydá na Prohlášenío shodě, podle nařízenívlá dy č. 426/2000 Sb., která jsou ulož ena u výrobce zařízení. Zařízenímusíbýt instalová na a provozová na v suchých prostorá ch a v rozmezíteplot -20 C až +55 C. 6

6 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Zá kladnítechnické parametry Jm enovité napájení REGGAE LT VDC; m ax.260 m A Prostředí třída I,vnitřní všeobecné dle ČSN EN Provo zní teplotní rozsah -20 C až+55 C Vstupy Výstupy 8x napěťová izolovaná sm yčka (7x u REGGAE LTbz) 2x přepínací ko ntakt relé m ax.1 A / 30 VDC (0.3 A / 60 VDC),0.5 A / 125 VAC Kom unikační kanály sériová linka RS232 (RxD,TxD,RTS,CTS) sériová linka TTL (RxD,TxD,RTS,CTS) telefo nní ko m unikátor (linka VTS,linka EZS) po čítačová síť LAN/WAN ZdrojREGGAE Napájecí napě tí 230 VAC ± 10% (207VAC až253 VAC) Napájecí proud m ax.0.15 AAC Km itočet napájecího napě tí 50 Hz± 2 Hz Výstupní napě tí AUX > m A; +25 C Výstupní proud AUX m ax.50 m A Jištění výstupu AUX vratná po jistka Typ záložního aku m ulátoru 12 V,olově ný bezúdržbový herm eticky uzavřený (VRLA/SLA) Kapacita záložního aku m ulátoru 1.3 Ah,(2.3 Ah),4 Ah,7Ah Nabíjecí proud aku m ulátoru typ.400 m A,m ax.435 m A 7

7 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Deska komuniká toru REGGAE LT Deska komuniká toru REGGAE LT umožňuje ovlá dá nía konfiguraci celého zařízení. Obsahuje svorkovnice pro připojení napěťových izolovaných vstupů, reléových výstupů a telefonních linek (EZS a VTS). Dá le obsahuje konektory pro připojenísériových linek (RS232 a TTL) a konektor pro připojení k LAN/WAN. Napá jeníkomuniká toru REGGAE LT Napá jecínapětíse na komuniká tor REGGAE LT přivá dína svorkovnice s označením 12V a GND. Kladný pól napá jeníse připojuje na svorku 12V, zá porný na svorku GND. Komuniká tor musíbýt napá jen stejnosměrným napětím v rozsahu VDC. Napá jecínapětínesmímít zvlněnívětšínež 0.2 V rms. U napá jecího napětí nesmípři normá lním provozu dochá zet k rychlejšímu poklesu než 2 V za 1 s. Středníproudový odběr komuniká toru je menší než 260 ma. Na tento odběr musíbýt dimenzová n napá jecízdroj. Napá jeníkomuniká toru je mož né vyvést z napá jecího zdroje ústředny EZS, pokud je zdroj ústředny na přídavný odběr dostatečně dimenzová n. Jiš těnínapá jecího napětíse předpoklá dá ve zdroji a to rychlou pojistkou o jmenovitém proudu 630mA až 1.6A (F630mA/250V F1.6A/250V). Pokud napá jecí zdroj takovou pojistku na výstupu neobsahuje, je nutné ji doplnit do napá jecího přívodu komuniká toru (co nejblíž e výstupu napá jecího zdroje). Napěťové izolované smyč ky Komuniká tor má osm napěťových izolovaných smyček I1 až I8, které se spínajípřivedením 8

8 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz napětío sprá vné polaritě. Kaž dý vstup napěťové izolované smyčky je realizová n dvěma svorkovnicemi, u kterých je vyznačena polarita přivá děného napětí. Ve verzi komuniká toru REGGAE LTbz je smyčka I8 využ ita pro přenos stavů výpadek/obnova sítě 230 VAC. Kaž dý vstup je izolová n optočlenem. Pevnost izolace mezi vstupními svorkami vstupů I1 až I8 a ostatními obvody komuniká toru REGGAE LTbz je minimá lně 1 kv. Aby byl vstup sepnut, musíbýt přivedené napětína vstupu déle než doba nastavená v konfiguraci komuniká toru (100 ms rychlý vstup nebo 300 ms pomalý vstup). Reakci vstupu na přivedené napětílze invertovat v konfiguraci komuniká toru. Tabulka reakce vstupu na vstupnínapětí: stav smyčky sepnuto poplach neurčitý stav rozepnuto klid napětína odběr smyčce +8 V až +40 V max. 6 ma +5 V až +8 V -40 V až +5 V max. 6 ma Komunikač nísé riová linka Sériová linka RS2 sloužík přenosu zprá v z EZS nebo EPS. Vyvedena je na pinové pole CON9. Úrovně této sériové linky jsou TTL. Pro propojenís ústřednami EZS nebo EPS můž e být nutná redukce úrovníttl z desky komuniká toru REGGAE LT na úrovně sériové linky konkrétníezs nebo EPS. Zá kladnítypy redukcína úrovně rozhranírs232, RS422 nebo RS485 získá te u výrobce NAM system, a.s. Diagnostická a konfigurač nísé riová linka Pro používánídiagnostického a konfiguračního softwaru na PC sloužíkonektor sériové linky RS1. Konektor je typu RJ-45 a nachá zíse pod doplň ujícídeskou LAN/WAN modulu. Úrovně na tomto konektoru odpovídajístandardu RS232. K propojenídesky komuniká toru REGGAE LT a PC se používá kabelová redukce KAB 08. Pro kabelovou redukci se obraťte na výrobce NAM system, a.s. Relé ové vý stupy Na desce komuniká toru REGGAE LT jsou dva reléové výstupy RE1 a RE2 realizované dvěma nezá vislými přepínacími reléovými kontakty. Označenísvorkovnic je standardní. Společný vývod přepínacího kontaktu je označen C. Vývod kontaktu, který je v klidovém stavu sepnutý, má označení NC. Označenívývodu kontaktu rozepnutého v klidu je NO. Zatíž itelnost kaž dého reléového výstupu je max. 1 A / 30 VDC (resp. 0.3 A / 60 VDC) nebo 0.5 A / 125 VAC. Tlačítko RESET Tlačítko RESET sloužík provedeníinicializace stavu komuniká toru REGGAE LT. Dlouhé stisknutítlačítka RESET, delšínež 1 s, provede restart komuniká toru. Při restartu komuniká toru je provedena inicializace vš ech komunikačních linek. Restart komuniká toru nezpůsobívymazá nítabulky zprá v a udá lostí a odpovídá zapnutínapá jeníkomuniká toru. Indikace stavů komuniká toru LED diodami LED diody LD1 až LD4 na desce komuniká toru REGGAE LT sloužík indikaci stavu, ve kterém se komuniká tor REGGAE LT nebo REGGAE LTbz nachá zí. Význam indikacíled diodami je ná sledující: LD1 (modrá ) stav EZS nesvítí klid svítí zve dnutí linky bliká příjem dat zhasne na 0,5 s po tvrzení dat LD2 (zelená ) stav LAN/WAN nesvítí vážná po rucha bliká přihlašování do technologickéh o centra (TC) svítí přihlášeno do TC LD3 (žlutá ) porucha nesvití bezpo ruchy po čet bliknutí číslo po ruchy LD4 (č ervená ) vysílá nídat bliknutí vysílání dat na PCO svítí není spo jení s PCO 9

9 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz LED n a m odulu Lantron ix (vlevo) stav připojen í zhasnuta nepřipo jeno žlutá 10 M bps zelená 100 M bps LED n a m odulu Lantron ix (vp ravo) -aktivita zhasnuta nečinná síť žlutá po loduplexní provo z zelená plný duple x Tabulka poruch indikovaných bliká ním LED LD3 (ž lutá ): poč et porucha bliknutí 2 * výpadek sítě 230 V / 50 Hz 3 * vadný/chybějícíakumulá tor 5x rychle REGGAE bez konfigurace * pouze pro ve rzi ko m unikátoru REGGAE LTbz Poruchové stavy se zobrazujísekvenčně za sebou s periodou 1 sekunda. Konektor LAN Pro připojenídesky komuniká toru REGGAE LT k počítačové síti LAN/WAN sloužíkonektor typu RJ-45 na doplň ujícídesce nad konektorem sériové linky RS1. Rozhraní LAN/WAN je kompatibilníse síťovými rozhraními 10Base-T a 100Base-TX. V defaultním nastaveníkomuniká toru je aktivní autodetekce síťového rozhraní. má ústředna volitelné čeká nína oznamovací nebo vyzvá něcítón, je nutné jej vypnout. Pro připojenítelefonnílinky z ústředny EZS sloužísvorkovnice s označením T1 a R1. Pokud má ústředna EZS komunikovat i přímo na PCO musíbýt telefonnílinka VTS připojena na svorkovnice s označením TIP a RING. Rovněž pokud má komuniká tor posílat zprá vy a udá losti na PCO telefonním kaná lem, musí být telefonnílinka VTS připojena na svorkovnice s označením TIP a RING. Tamper komuniká toru Konektor TAMPER na desce komuniká toru REGGAE LT sloužík připojeníaž dvou tamperů. Konektor má dvě řady pěti pinů. Piny jednotlivých řad jsou spojené paralelně, kromě prostředních pinů, které nemajížádnou funkci. Pro připojeníprvního tamperu sloužídva krajní piny z jedné (případně druhé) řady pěti pinů nad označením TMP1 na desce komuniká toru. Druhý tamper se připojuje na dva krajnípiny z druhé strany jedné (případně druhé) řady pěti pinů nad označením TMP2. U obou tamperů se předpoklá dá rozepnutíkontaktu v okamž iku naruš ení. Tamper skříně komuniká toru REGGAE LTbz je standardně připojen jako TMP1. Telefonníčást komuniká toru Telefonníčá st na desce komuniká toru REGGAE LT je schopna komunikovat s ústřednami EZS ve vš ech běž ných pulzních a DTMF formá tech. Podporované jsou formá ty 3+2, 4+2, 4+3, Ademco Point ID (Contact ID), komunikačnírychlost 10, 20 nebo 40 bps s handshake 1400 Hz, 2300 Hz nebo vícetónový. Vytáčenítelefonního čísla můž e být v ústředně EZS nastaveno jako pulznínebo DTMF volba. Komunikace do veřejné telekomunikačnísítě (VTS) podporuje stejné formá ty jako komunikace s EZS. Vytáčet číslo na PCO je mož né jak pulznívolbou, tak volbou DTMF. Telefonníkomuniká tor nevysílá oznamovací ani vyzvá něcítón ústředně EZS, takž e pokud 10

10 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz Zdroj REGGAE Komuniká tor REGGAE LTbz se napá jíze střídavé rozvodné sítě 230 V / 50 Hz. K vytvořenístejnosměrného napá jecího napětí 13.8 V pro desku komuniká toru REGGAE LT sloužídeska zdroje. Výstupnístejnosměrné napětíz desky zdroje je zá lohová no VRLA akumulá torem 12 V. Napá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz Střídavé napá jecínapětí230 V / 50 Hz se na komuniká tor REGGAE LTbz přivá dína svorkovnice s označením L, N a PE. Maximá lníproudový odběr komuniká toru REGGAE LTbz ze střídavé napá jecísítě je menšínež 150 ma. Zá ložníakumulá tor Zá lož níakumulá tor se připojuje na červený a černý vodič z desky zdroje zakončený fastonem. Deska zdroje zajišťuje obsluhu provozních stavů akumulá toru, tj. nabíjení a připojová nía odpojová níakumulá toru od stejnosměrného výstupu desky zdroje. Maximá lnínabíjecíproud akumulá toru je omezen na 435 ma. Akumulá tor je při provozu desky zdroje ze střídavé sítě 230 V, trvale nabíjen na napětí13.8 V. Zdroj je určen pro obsluhu VRLA akumulá toru 12 V s kapacitou v rozsahu 1.2 až 7.5 Ah. Deska zdroje zajiš ťuje automatické odpojení akumulá toru v případě poklesu jeho svorkového napětípod 8.9 V při provozu komuniká toru z akumulá toru (tj. v době výpadku střídavého napá jecího napětí230 V). I při nepřítomnosti střídavého napá jecího napětí230 V je mož né uvést komuniká tor REGGAE LTbz do provozu připojením 11

11 Popis komuniká toru REGGAE LT/LTbz akumulá toru se svorkovým napětím větším než 11.5 V. Napá jecívý stup AUX Napá jecívýstup AUX je realizová n svorkovnicemi s označením AUX a GND. Výstup je určen pro případné napá jeníobvodů vstupů napěťově izolovaných smyček I1 až I7 desky komuniká toru REGGAE LT. Při provozu komuniká toru ze střídavé sítě 230 V poskytuje výstup AUX stejnosměrné napětí V. Při provozu komuniká toru ze zá lož ního akumulá toru můž e napětí na výstupu AUX klesnout až na hodnotu 8.5 V. Maximá lníodběr proudu z výstupu AUX je 50 ma. Výstup AUX neníizolová n od ostatních čá stíkomuniká toru REGGAE LTbz, takž e jeho použ itím pro napá jeníněkteré smyčky I1 až I7 dojde ke zruš eníizolovanosti přísluš né smyčky. Výstup AUX je proti zkratu jiš těn vratnou pojistkou. Ta zaručuje omezeníproudu prochá zejícího zkratem na výstupu na méně než 100 ma. Indikace LED diodami na desce zdroje Na desce zdroje jsou umístěné dvě LED diody. LED dioda s označením AC svým svitem oznamuje přítomnost střídavého napětí na vstupu 230 V. LED dioda s označením AKU oznamuje propojenípřipojovacích vodičů akumulá toru na výstup desky zdroje. Při provozu komuniká toru REGGAE LTbz ze zá lož ního akumulá toru svítídioda AKU tehdy, když je akumulá tor připojen obvody zdroje na výstup napá jení. Jakmile obvody zdroje odpojí akumulá tor z důvodu jeho nízkého svorkového napětí(< 8.9 V) dioda zhasne. Dioda také svítí i při nepřipojeném akumulá toru a to v případě, ž e je připojeno střídavé napá jecínapětí230 V. Doba provozu komuniká toru REGGAE LT/LTbz na zá ložníakumulá tor V níž e uvedené tabulce jsou přibliž né doby, po které jsou komuniká tory REGGAE LT a REGGAE LTbz schopny provozu na zá lož ní akumulá tory různých kapacit. kapacita akumulá toru doba provozu pro nový akumulá tor doba provozu pro staršíakumulá tor 1,3 Ah 10 hodin 8 hodin 2,3 Ah 16 hodin 13 hodin (cca 1/2 dne) 4 Ah 45 hodin 36 hodin (1 a 1/2 dne) 7 Ah 75 hodin 60 hodin (2 a 1/2 dne) Doby uvedené v tabulce platípro běž ný provoz komuniká toru (cca 10 komunikacíza den s EZS po telefonnílince včetně odeslá nízprá v na PCO kaná lem LAN/WAN). Předpoklá dá se provoz komuniká toru až do napětí9 V na svorká ch akumulá toru. Doba provozu pro nový akumulá tor uvedená v tabulce platípři kapacitě akumulá toru 100 % jmenovité hodnoty. Doba provozu pro staršíakumulá tor platípři kapacitě akumulá toru 80 % jmenovité hodnoty. Kapacitu 80 % jmenovité hodnoty běž ně dosahujístandardnívrla akumulá tory po přibliž ně 2 letech provozu při pokojové teplotě (20 C až 30 C), viz údaje od výrobce akumulá torů. Pojistky Na desce zdroje jsou umístěné dvě pojistky. Pojistka T800mA sloužík ochraně výstupu transformá toru ve zdroji při vážné poruš e výstupních obvodů zdroje. Pojistka F1.6A chrá níobvody zdroje před přepólová ním akumulá toru. Zá roveň také chrá níakumulá tor při vážné poruš e výstupních obvodů zdroje. 12

12 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Montá ž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Pož adavky na umístění komuniká toru REGGAE LT Při manipulaci s deskou komuniká toru REGGAE LT dbejte zvýš ené opatrnosti, aby nedoš lo k poš kození(polá má ní) feritových tlumivek zejména na spodnístraně desky. Desku upevněte do skříně ústředny nebo jiného zařízeníčtyřmi samolepícími distančními sloupky (přilož eny v balení komuniká toru REGGAE LT). V desce komuniká toru využ ijte pro uchycenísloupků některé čtyři ze sedmi otvorů o vnitřním průměru 3.5 mm. Při umístěnídesky komuniká toru na kovový podklad zajistěte volný prostor pod jejíspodnístranou. Zkontrolujte, zda případné nerovnosti podkladu nejsou příliš blízko součá stká m na desce. Minimá lnívzdá lenost mezi součá stkami a podkladem musíbýt většínež 3 mm. Pož adavky na umístění komuniká toru REGGAE LTbz V zadnístěně kovové skříně komuniká toru REGGAR LTbz jsou připraveny otvory pro protaž eníveš keré kabeláže. Otvory jsou z výroby zaslepeny. Z potřebných otvorů odstraň te zaslepovacíplechová kolečka a protá hněte kabeláž dovnitř skříně komuniká toru. stíněním). Rozhranínepodporuje funkci Auto MDI/MDIX. Pokud tedy zařízenína protistraně rovněž nepodporuje funkci Auto MDI/MDIX, je nutné vybrat pro připojenísprá vný připojovací kabel (přímý nebo kříž ený). Zařízenínení kompatibilnís PoE (Power over Ethernet). Nepoužívejte k připojeníkomuniká toru REGGAE LTbz kabel počítačové sítě LAN/WAN s aktivnífunkcípoe! V defaultním nastaveníkomuniká toru je pro přihlášení do počítačové sítě LAN/WAN aktivnírež im DHCP. Pokud se do 1 minuty po zapnutí napá jenínepřihlá síkomuniká tor do technologického centra je zřejmě rež im DHCP nevyhovujícía je nutné provést změnu konfigurace komuniká toru. Podrobnějš í informace ke konfiguraci rozhranílan/wan naleznete v popisu nastaveníkomuniká toru. Připojenívstupů Připojte vstupy napěťových izolovaných smyček. Podrobnějšíinformace k funkci vstupů naleznete v popisu vstupů a v popisu konfigurace komuniká toru. Připojenívý stupů Připojte reléové výstupy. Podrobnější informace o technických parametrech a funkcích výstupů naleznete v popisu reléových výstupů a v popisu konfigurace komuniká toru. Skříň komuniká toru upevněte na zeď pomocí tříš roubů, pro které jsou určeny tři otvory na zadnístěně jeho kovové skříně. Dva otvory v horních rozích skříně jsou přizpůsobeny pro zavěš ení. Do třetího otvoru uprostřed dolní čá sti skříně zaš roubujte š roub, který zafixuje skříň proti vyklouznutíze zavěš ení. Po dokončenímontáže kovové skříně na zeď vž dy zkontrolujte pevnost uchycení, aby nedoš lo k pozdějšímu zraněníosob nebo poš kozenímajetku uvolněním skříně komuniká toru ze zavěš ení! Připojeník LAN/WAN Kabel počítačové sítě LAN/WAN připojte do konektoru LAN desky komuniká toru REGGAE LT (konektor RJ-45 s kovovým 13

13 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz Připojenítelefonních linek Připojte telefonnílinku RING/TIP ústředny EZS na svorkovnice označené R1 a T1 desky komuniká toru REGGAE LT. Pro sprá vnou funkci telefonníkomunikace mezi EZS a komuniká torem nenínutné připojeník lince VTS. Komuniká tor v případě nepřipojené linky VTS automaticky přechá zí na straně EZS do rež imu simulované linky. V rež imu simulované linky je na svorkovnicích R1 a T1 desky komuniká toru REGGAE LT napětícca 23 V při nezvednuté lince ze strany EZS. Pokud pož adujete zachovat mož nost komunikace ústředny EZS na PCO, připojte telefonnílinku VTS na svorkovnice označené RING a TIP desky komuniká toru REGGAE LT. Rovněž v případě pož adavku telefonníkomunikace komuniká toru na PCO musíbýt připojena linka VTS. V případě poruchy telefonnílinky VTS (pokles napětí na lince) je linka automaticky odpojena, aby nedochá zelo k ovlivněnítelefonníkomunikace mezi EZS a komuniká torem. Má -li být funkčnítelefonnípřístroj zapojený na svorky R1/T1 ústředny EZS, musíbýt k dispozici připojeníkomuniká toru na linku VTS. Podrobnějšíinformace o technických parametrech a funkcích telefonníkomunikace naleznete v popisu telefonníčá sti komuniká toru a v popisu konfigurace komuniká toru. Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LT Připojte napá jení10 15 V komuniká toru REGGAE LT. Vedenívodičů napá jecího napětí, které je použ ito pro komuniká tor, musí být zajiš těno proti mož né sabotáži zkratem. Je tedy nevhodné použít stejné napá jeníjako pro 14

14 Montáž komuniká toru REGGAE LT/LTbz čidla, kde zkrat tohoto obvykle relativně snadno dostupného napá jenízpůsobí nefunkčnost komuniká toru. Je nutné, aby na napá jecích svorká ch komuniká toru byly dodrž eny parametry uvedené v popisu napá jeníkomuniká toru REGGAE LT. Podrobnosti k technickým parametrům napá jecího napětínaleznete v popisu napá jení komuniká toru REGGAE LT. Připojenínapá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz Připojte napá jení230v komuniká toru REGGAE LTbz na svorky PE, N a L desky zdroje. Připojenído rozvodné sítě 230V realizujte pohyblivým síťovým přívodem se zá strčkou. Pohyblivý síťový přívod musí bý t přes stěnu skříněkomuniká toru veden průchodkou. V průchodce musíbýt dobře fixová n proti vytrž ení. Zá roveň průchodka chrá nípřívod proti prodřeníizolace o ostrou hranu skříně. Síťová zá suvka musíbý t v blízkosti zařízenía musíbý t dobře přístupná. Nadproudová ochrana musíbý t součástíinstalace síťové zá suvky v budově. V případě potřeby lze pohyblivý přívod se zá strčkou nahradit pevným připojením. Připojenípevný m přívodem smí prové st pouze osoba s platný m osvědč ením k takové č innosti! Podrobnosti k technickým parametrům napá jecího napětí naleznete v popisu napá jeníkomuniká toru REGGAE LTbz. 15

15 Nastavenípřipojeník síti Nastavenípřipojeník síti Podmínky provozu komuniká toru K tomu, aby bylo mož né komuniká tor Reggae LT provozovat, je nutné mít v místě, kam jej chcete nainstalovat, připojení k internetu. Toto připojenínemusíbýt přímo do internetu (s veřejnou IP adresou), stačí připojenís překladem adres (NAT). Důlež itým předpokladem je to, aby se UDP datagramy z Reggae z vnitřnísítě dostaly do internetu a aby odpovědi na tyto datagramy dorazily zpět na komuniká tor. Otestovat připojitelnost komuniká toru Reggae lze například pomocínotebooku s programem ReggaeNetTest. Podrobný postup je uveden v ná sledujícíčá sti. Diagnostika síťové ho př ipojení Postup při kontrole připojitelnosti komuniká toru by měl být ná sledující: 1. Na notebook, kterým budete připojitelnost testovat, nakopírujete do společné slož ky soubory ReggaeNetTest.exe. 2. Na tomto notebooku zvolíte Start -> Ovlá dacípanely -> Síťová připojení a vyberete připojení, které chcete použít. Kliknete na něj pravým tlačítkem a zvolíte Vlastnosti. 3. Vyberete Protokol sítě Internet (TCP/IP) a opět kliknete na Vlastnosti. 4. Pokud nenínastaveno Získat adresu IP na serveru DHCP automaticky, pak si opíš ete stá vajícínastavení IP adresy, masky a brá ny, abyste jej mohli po otestová nívrá tit zpět, a zvolíte tuto volbu. 16

16 Nastavenípřipojeník síti 5. Potvrzenítlačítkem OK zavřete vš echna otevřená okna se síťovou konfigurací. 6. Připojíte do síťové karty notebooku kabel určený pro připojení komuniká toru Reggae. Zkontrolujete, zda byla DHCP serverem přidělena IP adresa. 8. Spustíte dodaný program ReggaeNetTest a kliknete na UDP. Pokud se zobrazí OK, komuniká tor BTF bude na tomto připojenífunkční. 7. Kliknete na ikonu síťového připojení v ovlá dacím panelu a zvolíte Stav. 9. Pokud se nezobrazív předchozím kroku OK, můž ete otestovat dosaž itelnost technologického centra pomocíprotokolů HTTP a utilitou PING (dalšídvě tlačítka programu ReggaeNetTest). Pokud tyto protokoly 17

17 Nastavenípřipojeník síti prochá zejí(nebo prochá zíalespoň jeden z nich), bude pravděpodobně nutné, aby sprá vce sítě povolil odchozí a příchozípakety UDP. Protistrana zařízeníbtf je a port 2013 (technologické centrum). 10. V případě, ž e chcete provozovat komuniká tor Reggae s pevnou IP adresou, lze vynechat kroky (2, 3, 4, 5 a 7). 18

18 Kódy NET-G Kódy NET-G Ve verzi REGGAE GTbz jsou nově implementované kódy pro NET-G. ČZZ Zpráva Pop is Po kles napájení Tato zpráva se generuje při detekci po klesu napájení po d 9V.Např.při vypnutí ko m unikátoru Po uze pro testy NAM Po uze v testovací ve rzi FW GSM Info Info rm ace o stavu m odem u.ve výchozím stavu ko nfiguračně vypnuto.lze po vo lit po uze ve fyzických po ložkách Autoreset Zpráva generovaná při autom atickém resetu, po ku d REGGAE 2 hodiny neko m uniku je (nepřijím á data) Te plota Info rm ace o teplotě,kterou po skytuje m odem. Konfiguračně vypn uto.dá se zapn out po uze ve fyzických po ložkách Odpo jení baterie Zpráva se generuje při detekci nepřítom nosti baterie.přítom nost baterie se testuje v intervalu 1 m inuta Připo jení baterie Generuje se do 1 m inuty po připo jení baterie Výpadek 230V Generuje se při detekci výpadku 230V.Ve fyzické ko nfiguraci je nastave no zpo ždění generován í zprávy na 5 m inut Připo jení 230V Generuje se při obnově 230V.Ve fyzické ko nfiguraci je nastave no zpo ždění generován í zprávy na 3 m inuty Nízké napětí baterie Zpráva se generuje při po klesu napětí baterie po d 11V JTS odpojeno Info rm ace o odpo jení JTS (po ku d je po užita) JTS připojeno Info rm ace o připo jení JTS (po ku d je po užita) Upgrade FW Zpráva se generuje při upgrade FW REGGAE (od ve rze 2.8) Od verze 3.0 (od ve rze 3.0 lze definovat význam vstupu I1 I8,po dle toho se pak generují odpo vídající zprávy) Poplach na smyčce Po plach na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnovenípoplachu Obnove ní po plachu na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Požár na smyčce Po žár na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnovenípožárnísmyčky Obnove ní po žáru na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Tíseň na smyčce Tíseň na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnova tísň ové smyčky Obnove ní tísně na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Porucha na smyčce Po rucha na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 19

19 Kódy NET-G ČZZ Zpráva Pop is Obnova poruchy na smyčce Obnove ní po ruchy na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Rež im DEN Zapn utí režim u DEN na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Rež im NOC Zapn utí režim u NOC na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Výpadek 230V na smyčce Výpadek 230V na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) Obnova 230V na smyčce Obnova 230V na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace ) Výpadek baterie na smyčce Obnova baterie na smyčce PPZ/ZDP vypnuto PPZ/ZDP zapnuto Výpadek baterie na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 1 Obnova baterie na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) 2 PPZ vypn uto na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace) a EZS.Bloku je přenos a generován í všech zpráv. Obnoví přenos a generován í všech zpráv na sm yčce I1 I8 (dle ko nfigurace ) a EZS 1 U H W ve rze LTbz,tzn.ve rze se zdrojem N AM je výpadek/obnova 230V pe vně připo jen n a sm yčku I8 a generuje se zpráva s jiným kódem. 2 Uživatelská funkce. Ve verzi se zdrojem NAM se generuje jiná zprá va. 20

20 Kontakty Kontakty NAM system, a.s. P.Cingra Orlová 1 Telefonické spojení: Technická podpora: Elektronická poš ta: Internet: 21

21 Pozná mky Pozná mky 22

22 Pozná mky 23

23 NAMsystem,a.s. NAM system, a.s., ul. P.Cingra 840, Orlová tel.: , tel., fax: , brá na GSM:

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á

fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú Õ µ± µ? ±Æ ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á Obsah 2 Obsah OBSAH... 2 PŘ EHLED VERZÍ... 6 ROZSAH POUŽITÍ... 7 Varianty sestav zařízení... 7 Zabezpečeníprostor...

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více