METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Špinar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar"

Transkript

1 METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petr Špinar

2 METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní obchod BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MIKROFINANCE OBECNÁ ANALÝZA A ZISKOVOST MICROFINANCE GENERAL ANALYSIS AND PROFITABILITY Autor: Petr Špinar Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radek Maxa 2011

3 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil v textu. Veškerou pouţitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. Současně souhlasím s tím, aby tato práce byla zpřístupněna v knihovně MUP a pouţívána ke studijním účelům v souladu s autorským právem. V Praze, dne 21. dubna 2011 Podpis diplomanta 3

4 Poděkování: Za odbornou pomoc a cenné rady při zpracování předkládané práce chci na tomto místě poděkovat vedoucímu práce panu Ing. Radku Maxovi. Dále bych chtěl poděkovat panu Régisi Blazymu a paní Ing. Tereze Němečkové, Ph.D. za to, ţe mě s touto problematikou seznámili a předali mi své nadšení pro rozvojovou ekonomiku. Zvláštní poděkování patří Janu Hrabákovi, bez něhoţ by tato práce nikdy nedošla zdárného tisku.

5 Obsah ÚVOD DEFINICE MIKROFINANCÍ VZNIK MIKROFINANČNÍHO HNUTÍ VÝZNAM MIKROFINANCÍ V ČÍSLECH PROBLÉMY CHUDÝCH OBČANŮ ZÍSKAT KAPITÁL ZÁKON KLESAJÍCÍCH MEZNÍCH VÝNOSŮ PŘÍSTUPY BANKOVNÍHO SEKTORU K PŮJČOVÁNÍ CHUDÝM PŘÍČINY NEOCHOTY BANKOVNÍHO SEKTORU PŮJČOVAT CHUDÝM ZDROJE FINANCÍ PRO CHUDÉ LICHVÁŘI ROSCA Základní princip ROSCA Nevýhody ROSCA a předpoklady, které by měla každá ROSCA splňovat Význam ROSCA ASCA MIKROFINANCE A SKUPINOVÉ PŮJČKY FUNGOVÁNÍ SKUPINOVÝCH PŮJČEK GRAMEEN CLASSIC SYSTEM SKUPINOVÉ PŮJČKY Výhody a nevýhody skupinových půjček Skupinové půjčky a adverzní selekce Řešení morálního hazardu skupinovými půjčkami POSTUPNÉ NAVYŠOVÁNÍ ÚVĚROVÝCH ČÁSTEK SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE O TÝDENNÍCH, ČTRNÁCTIDENNÍCH ČI MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH VEŘEJNÉ UMOŘOVÁNÍ DLUHU ZAMĚŘENÍ SE NA ŢENY FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP K ZÁSTAVÁM A RUČENÍ MIKROFINANCE V SOUČASNOSTI INFORMAČNÍ STRUKTURA MIV Kiva a MicroPlace FINANČNÍ PODPORA MIKROFINANČNÍCH INSTITUCÍ A ZHODNOCENÍ JEJICH ZISKOVOSTI PODLE VYBRANÝCH UKAZATELŮ PROBLEMATIKA FINANČNÍCH PODPOR V MIKROFINANCÍCH SMART SUBSIDIES ZHODNOCENÍ ZISKOVOSTI VYBRANÝCH MFI PODLE UKAZATELŮ ROE A ROA ROE a ROA Analýza vybraných institucí dle ROE a ROA ZÁVĚR... 59

6 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY...62 KNIŢNÍ ZDROJE...62 INTERNETOVÉ ZDROJE...63 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...64 TABULKY...64 GRAFY...64 SEZNAM PŘÍLOH

7

8 Seznam zkratek ASA ASCA BancoSol BRAC BRI CGAP ELEN FINCA GB HDP M-Cril MFI MIV ROA ROE ROSCA TIAA-CREF Association for Social Advancement Accumulating Savings and Credit Association Banco Solidario Bangladesh Rural Advancement Committee Bank Rakyat Indonesia Consultative Group to Assist the Poorest Electronic Loan Exchange Network Foundation for International Community Assistance Grameen Bank Hrubý domácí produkt Micro-Credit Ratings International Ltd. Mikrofinanční instituce Microfinance Investment Vehicles Rentabilita aktiv Rentabilita vlastního kapitálu Rotating Savings and Credit Association Teachers Insurance and Annuity Association College Retirement Equities Fund TMSS USD Thengamara Mohila Sabuj Sangha Americký dolar

9 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil problematiku mikrofinancí. Dostal jsem se k ní poměrně náhodou při zápisu stejnojmenného předmětu do svého studijního plánu na zahraničním studijním pobytu ve Strasbourgu. Právě tam mne nejen tato problematika, nýbrţ celá rozvojová ekonomika jako taková, velice zaujala. Zjistil jsem, ţe se jedná o aktuální, nadčasové a jedinečné téma, které zatím, bohuţel, v České republice zůstává málo známé a v ústraní zájmu. Ačkoli je mikrofinanční revoluční hnutí velmi mladé, do světa se šíří závratnou rychlostí. Zpracování této práce mi poskytlo unikátní příleţitost seznámit se s ním o něco podrobněji a porozumět jeho cílům, principům a posláním. Jedná se však o téma natolik široké, ţe tato práce neodkrývá víc, neţ jen špičku ledovce. První tři kapitoly se snaţí definovat pojem mikrofinancí jako takový a popsat vznik mikrofinančního hnutí, jeho význam a kvantitativní dopad. Cílem čtvrté a páté kapitoly bude obhájit důvod vzniku tohoto hnutí a poukázat na peripetie, se kterými se chudí občané musejí potýkat, kdyţ ţádají bankovní sektor o půjčku. Z pohledu ekonomie jsou mikrofinance totiţ pro lidstvo naprosto zbytečné. Zákon klesajících mezních výnosů však nebere v úvahu asymetrii vzdělání jednotlivých ţadatelů o půjčky, ani nedostatek informací o klientech (potenciálních i stávajících), se kterými se banky potýkají. Banky však nejsou jediným zdrojem financí, který mohou chudí občané vyuţívat. Šestá kapitola se proto zaměří na další zdroje financí, lichváře, ROSCA a druţstevní záloţny, ke kterým se mohou chudí a nemajetní občané uchýlit. Zvláštní důraz zde bude kladen na význam a fungování ROSCA, neboli Rotating Savings and Credit Association, která je povaţovaná za přímého předchůdce mikrofinancí. Celá sedmá kapitola se pak snaţí zachytit klíčové principy, na kterých mikrofinance fungují. Zabývá se výhodami a nevýhodami skupinových půjček a ukazuje, jak se s jejich pomocí dají řešit problémy adverzní selekce a morálního hazardu. Vysvětluje, proč mikrofinance soustřeďují převáţně na ţenskou klientelu, nebo popisuje mikrofinanční splátkový kalendář. Osmá kapitola prozkoumá současný stav mikrofinancí a mikrofinanční investiční nástroje. Trendem posledních let se totiţ stává zakládání mikrofinančních 7

10 akciových a dluhopisových fondů. Vzhledem k tomu, ţe mikrofinancím chybí spolehlivá informační struktura, není jednoduché přimět věřitele, aby do nich investovali. Poslední devátá kapitola se bude zabývat otázkou finančních podpor, kterými vlády, různé nadace a nevládní organizace dotují mikrofinanční instituce. Dále bude v této kapitole zodpovězena otázka, zda je vůbec moţné aby mikrofinanční instituce byly ziskové. Součástí této kapitoly bude i porovnání výnosnosti aktiv a výnosnosti vlastního kapitálu čtyř mikrofinančních institucí. Následně pak dojde i ke stručnému porovnání mikrofinančního a bankovního sektoru. Cílem práce je poskytnout základní ucelený přehled o problematice vznikajícího mikrofinančního hnutí, zachytit jeho vývoj a vyvrátit některé mýty jako tvrzení, ţe mikrofinance jsou jen zbytečným luxusem, nebo názor, ţe závislost mikrofinančních institucí na finančních podporách musí nutně znamenat jejich neúspěch a krach. Na toto téma bohuţel neexistují ţádné české publikace, proto mým hlavním informačním zdrojem bude internet, z kniţních publikací pak The Economics of Microfinance od Beatriz Armendáriz de Aghion a Jonathana Morducha a další. 8

11 1. Definice mikrofinancí Mikrofinance jsou souborem bankovních praktik spočívajících v poskytování malých půjček s týdenními splátkami, které jsou většinou poskytovány bez jakýchkoli zástav či ručení, přijímání vkladů drobných úspor a nabízení menších pojistných smluv. Tyto aktivity jsou zaměřeny na nejchudší část populace 1, pomáhají ţenám a chudým domácnostem zakládat a rozvíjet drobné podnikání a ţivnosti. Původním záměrem mikrofinancí je pomáhat rozvíjet chudé země a sniţovat chudobu v chudých, ale i bohatých zemích světa 2. Pro většinu mikrofinančních institucí je ziskovost zatím nedosaţitelná. Proto tyto instituce bývají dotovány státními podporami a jinými dary. 1 Zde jsou popsaná kritéria, podle kterých se určuje stupeň chudoby: dne Zdroje:Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: dne

12 2. Vznik mikrofinančního hnutí Na počátku celého mikrofinančního hnutí stojí jeden člověk a jeho, dá se říci, geniální nápad. Muhammad Yunus, drţitel Nobelovy ceny míru z roku 2006, je povaţován za hlavního iniciátora moderní mikrofinanční revoluce. On sám vystudoval ekonomii na univerzitě v Dháce a roku 1969 získal titul Ph.D. na Vanderbilt University ve Spojených státech amerických. Nakonec se rozhodl vrátit zpět do Bangladéše, kde opět působil na Chittagong College. V období hladomoru v Bangladéši roku 1974 Yunus zjistil, jak velký dopad na ţivot chudého obyvatelstva mohou mít byť i jen velice drobné půjčky a začal se zajímat o boj s chudobou. První půjčku v hodnotě 27 USD poskytnul z vlastních zdrojů ţenám z vesnice Jobra, jeţ se zabývaly výrobou bambusového nábytku. Ty si předtím na nákupy bambusu půjčovaly od lichvářů. Jenţe kvůli obrovským úrokům, které si lichváři účtovali, jim nezbýval dostatek financí pro zaopatření jejich rodin. Tradiční banky naopak neměly zájem poskytnout chudým obyvatelům drobné a navíc rizikové úvěry za rozumnější úrokové sazby. Yunus věřil, ţe poskytování drobných úvěrů přístupných široké populaci by mohlo zlepšit chudobu venkovských obyvatel, proto v roce 1976 zaloţil Banku Gramín (Grameen Bank, dále jen GB ), coţ v překladu znamená Venkovská banka. Mezi cíle Grameen Bank patří rozšíření bankovních sluţeb chudému obyvatelstvu, odstranění vykořisťování chudých obyvatel lichváři a vytváření podnikatelských příleţitostí pro velké mnoţství nezaměstnaných lidí ţijících ve venkovských oblastech Bangladéše. Dále se GB usilovně snaţí zvrátit prastarý začarovaný kruh nízký příjem, nízké úspory, nízké investice na nízký příjem, poskytnutí úvěru, investice, více příjmů, více úspor, více investic, více příjmů. Výzkum během let prokázal úspěch projektu ve vesnici Jobra a také v některých sousedních vesnicích. Díky finanční podpoře centrální banky země a podporám znárodněných komerčních bank byl tento projekt postupně rozšířen na celé území Bangladéše. V říjnu 1983 změnili bangladéšští zákonodárci legislativu a Grameen Bank se stala nezávislou bankou. Dnes je GB ve vlastnictví těch, 10

13 kterým slouţí, tedy chudých obyvatel venkova. Dluţníci banky vlastní 90 % jejích akcií, zbylých 10 % si ponechala bangladéšská vláda 3. GB zvrátila konvence bankovnictví tím, ţe zrušila nutnost ručení a vytvořila bankovní systém zaloţený na vzájemné důvěře, účasti a odpovědnosti. Poskytuje úvěry nejchudším z chudých bez jakéhokoli zajištění. Profesor Muhammad Yunus, zakladatel a výkonný ředitel GB, usoudil, ţe pokud budou chudým lidem poskytnuty finanční prostředky za vhodných a rozumných podmínek, pak tyto miliony malých lidí a jejich úsilí přispějí k vytvoření největšího zázraku rozvoje. Od prosince 2010 má Grameen Bank 8,34 milionu dluţníků, z nichţ 97 % tvoří ţeny poboček banky poskytuje sluţby v vesnicích, coţ je více neţ 97 % celkového počtu obcí v Bangladéši 4. A její model se rozšířil do celého světa. Grameen Bank není jedinou mikrofinanční institucí (MFI) v Bangladéši, nýbrţ jednou z mnoha. Mezi další velké MFI tam patří ještě BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee), ASA (Association for Social Advancement, v českém překladu bengálské slovo asa znamená slovo naděje ), ProsHiKa (akronym tří bengálských slov pro trénink, vzdělání a akci) a TMSS (Thengamara Mohila Sabuj Sangha). Poskytování finančních sluţeb chudému obyvatelstvu ale není jediným posláním mikrofinančních institucí. Tyto instituce svým klientům nabízejí i vzdělávací programy, ve kterých je učí gramotnosti, atd. Např. jiţ zmíněný bangladéšský BRAC, který se jen v Bangladéši stará o osm milionů klientů, poskytuje a šíří mezi své klienty zdravotní výchovu. BRAC vyučuje zdravotní výchovu v bangladéšských školách pro dětí. V poslední době se BRAC dokonce stává mezinárodní mikrofinanční institucí. Své působení rozšiřuje za hranice Bangladéše, a to do Pákistánu, Afghánistánu, Libérie, Tanzanie, Ugandy, Jiţního Súdánu, Sierra Leony a na Srí Lanku. 5 3 Zdroj: dne Zdroj: dne , tyto informace jsou měsíčně aktualizovány 5 Zdroje: The State of the Microcredit Summit Campaign Report 2011: 33 dne a 11

14 Také v Indii poskytují mikrofinanční instituce programy zdravotní výchovy. Vyškolení odborníci přednáší tamním obyvatelům o šesti nejdůleţitějších tématech: Prevence proti HIV a AIDS; Dětské nemoci; Zdraví ţen; Krmení novorozenců a dětí; Zdravotní návyky; Zlepšování zdraví, fyzické kondice a uţívání zdravotnických zařízení a Prevence a léčba malárie. V roce 2006 byly na Microcredit Summitu v Halifaxu v Kanadě stanoveny dva základní cíle, kterých by mikrofinanční instituce chtěly do roku 2015 dosáhnout 6. Prvním cílem je zajistit, aby do roku 2015 získalo 175 milionů nejchudších rodin světa moţnost přístupu k mikrofinančním produktům. Dále by MFI mezi lety chtěly pozvednout denní limit 100 milionů obyvatel nad práh 1,25 USD/den. K úspěšnému dosaţení prvního cíle jiţ mnoho nezbývá, splnění druhého cíle však bude mnohem sloţitější. Zatím totiţ existují hlavně studie, z nichţ plyne, ţe mikrofinance úspěšně podporují vznik mikropodniků a jaký příznivý dopad mikrofinance mají na postavení ţen, vzdělání, zdraví a spoření obyvatel v rozvojových zemích. Studií mapujících dopad mikrofinancí na příjmy a míru chudoby klientů mikrofinančních institucí je dosud velmi málo a jejich závěry jsou nejasné. Navíc je třeba si uvědomit, ţe dopad mikrofinancí na míru chudoby občanů nebude zjevný a měřitelný ze dne na den. Tento pokrok můţe trvat i několik let. 6 Zdroje: State of the Microcredit Summit Campaign Report 2011: 3 dne

15 3. Význam mikrofinancí v číslech V současnosti existuje ve světě zhruba dvanáct tisíc mikrofinančních institucí 7. V roce 2004 Microcredit summit registroval institucí, z toho jich působilo v rozvojových zemích 8. K Microcredit summit registroval jiţ MFI, které celkem spravovaly klientů, z toho byly ţeny a klientů, tedy více neţ dvě třetiny, patřilo k nejchudší populaci světa, kdyţ poprvé zaţádalo o půjčku. Z těchto nejchudších klientů ţeny tvořily 83,4 %, tedy V roce 2008 předloţilo zprávu o své další činnosti pouze 861 mikrofinančních institucí. Těchto 861 institucí se staralo o 86 % reportovaných nejchudších klientů. Předpokládáme-li, ţe v kaţdé rodině ţije pět členů, tak půjčky poskytnuté těm 106,6 milionům nejchudších klientů evidovaných ke konci roku 2007 ovlivnily ţivoty 553 milionů lidí (klientů + jejich rodinných příslušníků) 9, coţ je číslo téměř srovnatelné s celkovou populací Latinské Ameriky Zdroj: dne Zdroj: 1 dne Zdroj: 3 dne Zdroj: dne

16 Tab. 1 - Růst mikrofinančního pokrytí mezi roky 1997 aţ 2009 hlášeného u Microcredit Summit Campaign Konec roku Celkový počet MFI Celkový počet dosaţených klientů (v mil.) Zlomek klientů patřících mezi nejchudší obyvatelstvo (v mil.) ,5 7, ,9 12, ,6 13, ,7 19, ,9 26, ,6 41, ,9 54, ,3 66, ,3 81, ,0 92, ,8 106, ,1 128,2 Zdroj: 12 dne Naproti tomu portál Microfinance Information Exchange k 17. březnu 2011 registroval mikrofinančních institucí, jejichţ hrubé portfolio půjček v roce 2009 činilo 65 mld. USD a tyto půjčky byly poskytnuty 92,4 mil. klientů. Výše průměrné půjčky jednomu klientovi v roce 2009 činila 521,3 USD a klienti si u těchto MFI uloţili vklady v celkové výši 26,9 mld. USD Pokles v počtu MFI je způsoben změnou způsobu v jejich počítání a ukončení činnosti některých z nich 12 Do roku 2007 byly Microcredit Summit Campaign Reports zpracovávány kaţdoročně, od roku 2007 jsou vydávány jednou za dva roky, proto data z let 2008, 2010 a 2011 nejsou dostupná 13 Zdroj: dne

17 4. Problémy chudých občanů získat kapitál Microfinance is banking the unbankables 14, tak zní první věta definice mikrofinancí. Mikrofinance vznikly, aby se ujaly těch občanů, které klasické banky odmítají jako naprosto nevhodné a nevýhodné klienty, tedy chudé a mnohdy nemajetné občany. 4.1 Zákon klesajících mezních výnosů Z pohledu ekonomie jsou mikrofinance zbytečné a jejich potřeba je překvapující. Zákon klesajících mezních výnosů totiţ praví, ţe pokud při výrobě statku zvyšujeme mnoţství jednotek jednoho vstupu, přičemţ rozsah ostatních vstupů zůstává konstantní, dochází k jistému zvýšení celkové produkce. Přírůstek produkce získaný z poslední přidané jednotky vstupu a měřený naturálně či peněţním výnosem, se nazývá mezní produkt nebo mezní výnos. Výše uvedený zákon se projeví tak, ţe od určitého bodu kaţdá následující jednotka vstupu přináší menší přírůstek produkce (výkonu či výnosu) neţ jednotka předchozí. Jinými slovy, od určitého okamţiku při dodatečných jednotkách vstupu klesají přírůstky výstupu. 15 Je zřejmé, ţe pokud firma více investuje, měla by i více vyrábět. S kaţdou další jednotkou kapitálu je však jeho mezní výnosnost niţší. 14 Zdroj: dne Zdroj: dne

18 Obr. 1 - Mezní výnosnost kapitálu s konkávní funkcí produkce Zdroj: Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: 5 Chudší podnikatel má vyšší mezní výnosy z kaţdé další jednotky kapitálu a je ochoten zaplatit vyšší úrokovou míru neţ bohatší podnikatel Podle výše uvedeného zákona klesajících mezních výnosů by společnosti s relativně malým kapitálem měly být schopné vydělat větší výnosy ze svých investic neţ ty, co mají kapitálu mnoho. Chudší společnosti by tak měly být schopny bankám splácet vyšší úroky. Bankéři by tedy měli půjčovat hlavně chudým a to čistě z důvodu zisku. Skutečnost je ovšem opačná! Investice proudí z chudých zemí do bohatých a pro obří společnosti je mnohem jednodušší získat úvěr neţ drobní podnikatelé a mikropodniky. Hlavní příčinou je totiţ riziko. Rozvojové země mají nestabilní ekonomiky. Investice v rozvojových zemích jsou tudíţ mnohem riskantnější, co se týče návratnosti aktiv, neţ kdyţ investujeme ve Spojených státech amerických nebo v Evropě. Aby bylo riziko vyváţeno, chudým ţadatelům o úvěr by měl být navíc účtován rizikový příplatek. To ovšem nelze praktikovat v dostatečné míře, jelikoţ vlády zavedly úrokové stropy jako obranu proti lichvářství a vykořisťování. Ani zrušení těchto stropů by však ţádnou velkou změnu nepřineslo. Dalším problémem je nedostatek informací. Banka totiţ při poskytování úvěru nikdy nemá úplné informace o svém klientovi. Neví, který z klientů je rizikový a který ne. Zvedání úrokové míry můţe vést k adverzní selekci a nedostatek ručení zase můţe zvyšovat morální hazard (viz. níţe). 16

19 Třetím problémem, který vzniká kvůli nedostatku informací, jsou vysoké transakční náklady. Banky nemají moţnost získávat informace levně, proto při obchodování s chudými komunitami čelí vysokým transakčním nákladům. Řízení mnoha malých půjček je mnohem náročnější a draţší, neţ spravovat jednu velkou transakci pro movitého klienta. Také předpokládaná konkávnost výrobní funkce je zavádějící. Tato úvaha je zaloţena na předpokladu, ţe všechny veličiny kromě kapitálu jsou konstantní. To ale v praxi není reálné. Lidé z chudých domácností nemají stejný přístup ke vzdělání nebo k obchodním sítím jako lidé z bohatých rodin, kteří mají více zkušeností, znalostí, schopností, atd. Chudí lidé tedy nemusejí být schopní běţně splácet vysoké úroky, protoţe jejich mezní výnosy jsou většinou menší neţ mezní výnosy těch bohatých. Movitější občané jsou tudíţ pro banky zajímavější. Obr. 2 - Mezní výnosnost kapitálu pro podnikatele s rozdílnými vstupy Zdroj: Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: 18 Chudší podnikatelé mají menší mezní výnosy, i kdyţ mají méně kapitálu 17

20 Ani konstantní konkávnost této funkce však není reálná. Různé úspory vzniklé zavedením velkovýroby mohou změnit konkávnost funkce v konvexnost. Fakt, ţe mezní výnosy chudých jsou menší neţ mezní výnosy bohatých ovšem zůstává beze změn. Obr. 3 - Mezní výnosnost kapitálu s funkcí produkce před a po zavedení úspor z rozsahu Zdroj: Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: 19 18

21 5. Přístupy bankovního sektoru k půjčování chudým Bankovní sektor čelí mnoha problémům, protoţe banky mají velice málo informací o svých potenciálních klientech. Proto většinou poţadují nějakou záruku poskytnutou proti půjčce. V rozvojových zemích má ale málokdo prostředky potřebné k ručení a navíc tyto země postrádají jakékoli vymáhací mechanismy. Budeme proto předpokládat, ţe úvěrová smlouva zahrnuje omezené ručení, čímţ je myšleno, ţe dluţník nemůţe splácet víc, neţ je jeho běţný příjem. 5.1 Příčiny neochoty bankovního sektoru půjčovat chudým Právě nedostatek a asymetrie informací (kaţdá ze stran má přístup k jiným informacím) a z toho vyplývající problémy adverzní selekce a morálního hazardu jsou důvodem, proč bankovní sektor neuspěl v poskytování úvěrů chudým. K problému adverzní selekce dochází, kdyţ banka postrádá informace o typu ţadatele o úvěr a není schopná určit, zda se jedná o rizikového či nerizikového klienta. Jediná informace, kterou banka má, je podíl nerizikových klientů v populaci. Aby banka mohla úvěr vůbec poskytnout, musí si peníze nejprve sama vypůjčit od centrální banky. Vypůjčení kapitálu ale není bezplatné, proto banka musí účtovat klientům úroky, aby mohla tyto náklady na kapitál pokrýt. Investice nerizikových klientů dojdou vţdy zdárného konce a banka dostane půjčené peníze zpět i s úroky. Naproti tomu u rizikových klientů existují 2 moţnosti. Buď existuje pravděpodobnost p, ţe jejich investice bude úspěšná, rizikový klient tak získá větší výnos neţ nerizikový klient a vrátí bance vypůjčenou sumu i s úroky. Nebo existuje pravděpodobnost 1-p, ţe jejich investice úspěšná nebude. Rizikový klient tak nezíská ţádné výnosy, a protoţe uvaţujeme omezené ručení, banka nedostane zpět ani peníze půjčené klientovi, ani úroky. Aby banka byla schopná pokrýt náklady na kapitál i v případě, kdy investice rizikového klienta úspěšná nebude, navýší mu úrokovou míru o rizikový příplatek. Vzhledem k tomu, ţe banka kvůli nedostatku informací není schopná určit, zda ten, kdo o úvěr ţádá, je rizikový či nerizikový, bude účtovat všem klientům úroky 19

22 o stejné výši. Nerizikoví klienti tak budou nepřímo podporovat ty rizikové. Tak tomu bude tak dlouho, dokud banka nezvýší úroky natolik, aby náklady obětované příleţitosti (práce) nerizikových klientů převyšovaly jejich výnosy z investic. Tehdy se pro ně obyčejná práce za mzdu stane výnosnější a jedinými ţadateli o úvěr zůstanou rizikoví občané. K nepřímému podporování rizikových klientů nerizikovými jiţ tedy nebude docházet. Banka, jeţ si je toho vědoma, pak bude nucena navýšit úrokovou míru ještě více, aby byla schopna uhradit náklady na kapitál 16. Jiţ Stiglitz a Weiss ve své studii 17 z roku 1981 dokazují, ţe zvýšení úrokové míry má 2 opačné efekty. Zaprvé dojde ke zvýšení úrokové marţe, tedy rozdílu mezi průměrnými úrokovými sazbami banky z vkladu a průměrnými úrokovými sazbami z úvěru a druhým efektem je degradace portfolia klientů. Pokud stoupne cena úvěru, méně rizikové a tím pádem méně ziskové projekty o úvěr ţádat přestanou. Rizikové projekty, kde výnosy jsou vyšší, to neodradí, ale jejich vyšší předpokládaný výnos je provázen i vyšším rizikem neúspěchu. Pokud bude investor úspěšný, dostane banka své peníze zpět i s úroky, v příp. neúspěchu ale nedostane banka nic, protoţe uvaţujeme omezené ručení. Pokud banka zvedá úroky v intervalu (0;R*>, tak vydělává, protoţe o půjčku ţádají rizikoví i nerizikoví občané a dochází k nepřímému podporování rizikových klientů nerizikovými. V intervalu (R*; ) jiţ ţádají o úvěr pouze rizikoví občané, k nepřímému podporování nedochází. Banka v tuto chvíli úroky zvyšovat musí, aby vyváţila riziko a byla i za těchto podmínek schopná uhradit náklady na kapitál. Tyto dva opačné efekty vedou k nemonotónnosti fce výnosu z pohledu banky. Na ose x je zachycena výše úrokové míry, osa y ukazuje předpokládaný zisk bankéře při úrokové míře R. 16 Problém adverzní selekce je pro názornost ukázán na jednoduchém příkladu v příloze č Zdroj: Stiglitz, Weiss

23 Obr. 4 - Efekty zvýšení úrokové marţe a degradace portfolia klientů Zdroj: Stiglitz, Weiss 1981 Banka by teoreticky mohla prověřovat své klienty jednoduchým počinem. Dát jim na výběr mezi dvěma smlouvami: Smlouva č. 1 by byla bez ručení, úroky by ale byly velmi vysoké. Smlouva č. 2 by naopak měla úroky nízké, ale banka by poţadovala např. dům do zástavy proti úvěru. Chování klientů by odhalilo, o který typ klienta se jedná. Movití nerizikoví klienti si vyberou smlouvu č. 2, zatímco chudí klienti, kteří nemají ţádný majetek, který by mohli nabídnout zástavou, zvolí smlouvu č. 1. Naproti tomu morální hazard je činnost jednoho (informovaného) ekonomického subjektu v situaci asymetrických informací, který při maximalizaci svého uţitku sniţuje uţitek ostatních (neinformovaných) účastníků trţní transakce. 18 Existují dva druhy morálního hazardu: ex-ante a ex-post. Ex-ante morální hazard můţe vzniknout, kdyţ investor investuje cizí peníze, podílí se na zisku z investice, ale nenese riziko ztráty. V tom případě má investor motivaci k upřednostnění rizikovějších investic, i kdyţ jsou (z hlediska porovnání rizika a výnosu) pro majitele kapitálu méně výhodné. Kdyby investor plně pociťoval riziko 18 Zdroj: Holman 2005:

24 ztráty, morální hazard by neexistoval. Jakmile z něho však někdo toto riziko sejme, ocitne se v pokušení morálního hazardu. 19 Mluvíme-li o ex-post morálním hazardu, máme na mysli strategický neúspěch. Jakmile investor obdrţí výnosy z investic, rozhodne se tvrdit, ţe jeho investice byla neúspěšná, i kdyţ to není pravda a ve skutečnosti si peníze ponechá. Pokud banka neprovede drahý audit, tak tato informace nemůţe být ověřena. V rozvojových zemích navíc ţádné kontroly neexistují. Aby banky předešly problémům spojeným s morálním hazardem, poţadují ručení proti úvěru. Chudí ţadatelé o úvěr ale ţádné ručení nabídnout nemohou. Tradiční bankovní systém jim tedy půjčku poskytnout nemůţe. Mikrokredit musel najít jiný způsob, jak vyřešit problémy způsobené asymetrickými informacemi a/nebo jak nahradit nedostatek moţností ručení dluţníků. Díky tomu, ţe si jeho členové, kteří spolu ţijí ve vesnicích, navzájem kontrolují ex-post výnosy a při strategickém neúspěchu jim tedy hrozí morální sankce od ostatních členů ţijících ve vesnici, mohlo dojít ke zmírnění omezení a sníţení smluvní úrokové míry. 19 Zdroj: dne

25 6. Zdroje financí pro chudé Bankovní sektor tedy v poskytování půjček chudému obyvatelstvu selhal. Chudým občanům, kteří nevlastní ţádný majetek, který by poskytli bankám do zástavy, tedy nezbylo nic jiného, neţ hledat jiné způsoby, jak si obstarat finance, spoření nebo pojištění. Mikrofinance jsou jejich jednou, ne však jedinou moţností. Kromě mikrofinancí mohou vyuţít např. ještě sluţeb lichvářů, ROSCA, druţstevních záloţen, půjček od přátel či členů rodiny. V průzkumech prováděných ve venkovských oblastech Indonésie roku 1990, 70 % dotazovaných domácností vypovědělo, ţe vyuţívá úvěry z neoficiálních zdrojů Lichváři Lichváři patří do stejné komunity jako jejich dluţníci. Svým spoluobčanům poskytují flexibilní, příhodné a rychlé bankovní servisy. Kvůli geografické segmentaci mají většinou monopol na finančním trhu dané vesnice a mohou si účtovat velmi vysoké úroky. Např. v Indii se úroky lichvářů pohybují mezi 130 % a 160 %, v Pákistánu od 18 % do 200 % a v Thajsku činí 60% %. Lichváři bývají často obviňovaní z vykořisťování. Svými vysokými úroky se prý vesničanům snaţí zabránit v jejich zbohatnutí, aby neustále ţádali o nové a nové půjčky. Oni si ale mohou dovolit účtovat vysoké úroky, protoţe vţdy se najde někdo, kdo jim je ochoten je zaplatit. Vysoké úroky mohou navíc odráţet vysoké transakční náklady (prověřování ţadatelů o půjčku, kontrola pouţití zapůjčených peněz, vymáhání splátek, atd.). Tyto náklady nebudou malé, dluţník totiţ nemá nic, čím by se zaručil a právní mechanismy na vymáhání peněz jsou v rozvojových zemích velmi špatné a pomalé, pokud vůbec právní systém dané země na něco takového pamatuje. Půjčka by navíc měla být poskytnuta pouze tomu, jehoţ předpokládané výnosy jsou vyšší neţ cena kapitálu. Dalším problémem je, ţe na rozdíl od bank, jeţ mají kapitálu dostatek, zdroj kapitálu lichvářů je značně omezený. Lichvář si tedy sám určuje, komu své peníze půjčí, coţ vede k diskriminaci některých ţadatelů o půjčku. Podobně jako na trhu práce, 20 Převzato z Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: 57 23

26 příčiny diskriminace mohou být různé, např. pohlaví, rasa, příslušnost k určitému náboţenství či sociální třídě. 6.2 ROSCA Další moţný zdroj financí poskytuje ROSCA (Rotating Savings and Credit Association), je to vlastně něco podobného jako tontina a právě ROSCA by se dala označit za předchůdce mikrofinancí. Jednou moţností, jak se vyhnout strmým úrokům lichvářů, je půjčovat si od přátel a sousedů. V tomto případě jsou sice úroky nulové nebo téměř nulové, zato sociální závazek je obrovský Základní princip ROSCA Skupina jednotlivců se dohodne, ţe budou pravidelně přispívat peníze do společné pokladny, která je vţdy po uplynutí určitého dohodnutého období přidělena jednomu ze členů skupiny. Záleţí na členech ROSCA, jak dlouhá období si stanoví. Období můţe být libovolně dlouhé, např. týden, čtrnáct dní nebo měsíc. Stejně tak se mohou lišit varianty, jak určit pořadí příjemců částky obsaţené ve společné pokladně. Pořadí lze předurčit, vybírat náhodně na začátku kaţdého cyklu, nebo přidělovat formou aukce. Tento poslední způsob není příznivý pro ty chudší členy ROSCA, jedná se ale o mechanismus běţně uţívaný např. na Taiwanu. Tím, ţe jednotlivec vstupem do ROSCA urychlí předpokládané datum své investice, je pro něj tato moţnost výhodnější, neţ kdyby spořil sám. Vstoupit do ROSCA se v podstatě vyplatí kaţdému kromě toho, komu je obsah společné pokladny přidělen jako poslednímu Nevýhody ROSCA a předpoklady, které by měla kaţdá ROSCA splňovat Největší nevýhodou ROSCA je její nestálost. Kdyţ se člen ROSCA dozví, ţe peníze ze společné pokladny získá jako poslední, bude chtít ROSCA opustit. Ve výsledku ho to totiţ vyjde stejně, jako kdyby spořil sám doma a do ROSCA nevstupoval. 21 To, ţe se občanům vyplatí zakládat ROSCA je ukázáno na jednoduchém příkladu v příloze č

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Diplomová práce Mikrofinance - definování klíčového klienta v ČR Microfinance - defining the key client in Czech

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing.

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Herbert Heissler 1 Obsah Předmluva... 4 1 Dynamická rovnováha na trzích...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Srovnání rozvoje mikrofinančního trhu v zemích Venezuely, Peru a Kolumbie Bakalářská práce Praha 2014 Vedoucí

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby. Ondřej Baťa

Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby. Ondřej Baťa Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby Ondřej Baťa Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je charakterizovat konzumní společnost, určit příčiny jejího vzniku a analyzovat její

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOLMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra měnové teorie a politiky Hlavní specializace: Finance Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů Autor diplomové

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více