METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Špinar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar"

Transkript

1 METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petr Špinar

2 METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní obchod BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MIKROFINANCE OBECNÁ ANALÝZA A ZISKOVOST MICROFINANCE GENERAL ANALYSIS AND PROFITABILITY Autor: Petr Špinar Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radek Maxa 2011

3 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil v textu. Veškerou pouţitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. Současně souhlasím s tím, aby tato práce byla zpřístupněna v knihovně MUP a pouţívána ke studijním účelům v souladu s autorským právem. V Praze, dne 21. dubna 2011 Podpis diplomanta 3

4 Poděkování: Za odbornou pomoc a cenné rady při zpracování předkládané práce chci na tomto místě poděkovat vedoucímu práce panu Ing. Radku Maxovi. Dále bych chtěl poděkovat panu Régisi Blazymu a paní Ing. Tereze Němečkové, Ph.D. za to, ţe mě s touto problematikou seznámili a předali mi své nadšení pro rozvojovou ekonomiku. Zvláštní poděkování patří Janu Hrabákovi, bez něhoţ by tato práce nikdy nedošla zdárného tisku.

5 Obsah ÚVOD DEFINICE MIKROFINANCÍ VZNIK MIKROFINANČNÍHO HNUTÍ VÝZNAM MIKROFINANCÍ V ČÍSLECH PROBLÉMY CHUDÝCH OBČANŮ ZÍSKAT KAPITÁL ZÁKON KLESAJÍCÍCH MEZNÍCH VÝNOSŮ PŘÍSTUPY BANKOVNÍHO SEKTORU K PŮJČOVÁNÍ CHUDÝM PŘÍČINY NEOCHOTY BANKOVNÍHO SEKTORU PŮJČOVAT CHUDÝM ZDROJE FINANCÍ PRO CHUDÉ LICHVÁŘI ROSCA Základní princip ROSCA Nevýhody ROSCA a předpoklady, které by měla každá ROSCA splňovat Význam ROSCA ASCA MIKROFINANCE A SKUPINOVÉ PŮJČKY FUNGOVÁNÍ SKUPINOVÝCH PŮJČEK GRAMEEN CLASSIC SYSTEM SKUPINOVÉ PŮJČKY Výhody a nevýhody skupinových půjček Skupinové půjčky a adverzní selekce Řešení morálního hazardu skupinovými půjčkami POSTUPNÉ NAVYŠOVÁNÍ ÚVĚROVÝCH ČÁSTEK SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE O TÝDENNÍCH, ČTRNÁCTIDENNÍCH ČI MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH VEŘEJNÉ UMOŘOVÁNÍ DLUHU ZAMĚŘENÍ SE NA ŢENY FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP K ZÁSTAVÁM A RUČENÍ MIKROFINANCE V SOUČASNOSTI INFORMAČNÍ STRUKTURA MIV Kiva a MicroPlace FINANČNÍ PODPORA MIKROFINANČNÍCH INSTITUCÍ A ZHODNOCENÍ JEJICH ZISKOVOSTI PODLE VYBRANÝCH UKAZATELŮ PROBLEMATIKA FINANČNÍCH PODPOR V MIKROFINANCÍCH SMART SUBSIDIES ZHODNOCENÍ ZISKOVOSTI VYBRANÝCH MFI PODLE UKAZATELŮ ROE A ROA ROE a ROA Analýza vybraných institucí dle ROE a ROA ZÁVĚR... 59

6 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY...62 KNIŢNÍ ZDROJE...62 INTERNETOVÉ ZDROJE...63 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...64 TABULKY...64 GRAFY...64 SEZNAM PŘÍLOH

7

8 Seznam zkratek ASA ASCA BancoSol BRAC BRI CGAP ELEN FINCA GB HDP M-Cril MFI MIV ROA ROE ROSCA TIAA-CREF Association for Social Advancement Accumulating Savings and Credit Association Banco Solidario Bangladesh Rural Advancement Committee Bank Rakyat Indonesia Consultative Group to Assist the Poorest Electronic Loan Exchange Network Foundation for International Community Assistance Grameen Bank Hrubý domácí produkt Micro-Credit Ratings International Ltd. Mikrofinanční instituce Microfinance Investment Vehicles Rentabilita aktiv Rentabilita vlastního kapitálu Rotating Savings and Credit Association Teachers Insurance and Annuity Association College Retirement Equities Fund TMSS USD Thengamara Mohila Sabuj Sangha Americký dolar

9 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil problematiku mikrofinancí. Dostal jsem se k ní poměrně náhodou při zápisu stejnojmenného předmětu do svého studijního plánu na zahraničním studijním pobytu ve Strasbourgu. Právě tam mne nejen tato problematika, nýbrţ celá rozvojová ekonomika jako taková, velice zaujala. Zjistil jsem, ţe se jedná o aktuální, nadčasové a jedinečné téma, které zatím, bohuţel, v České republice zůstává málo známé a v ústraní zájmu. Ačkoli je mikrofinanční revoluční hnutí velmi mladé, do světa se šíří závratnou rychlostí. Zpracování této práce mi poskytlo unikátní příleţitost seznámit se s ním o něco podrobněji a porozumět jeho cílům, principům a posláním. Jedná se však o téma natolik široké, ţe tato práce neodkrývá víc, neţ jen špičku ledovce. První tři kapitoly se snaţí definovat pojem mikrofinancí jako takový a popsat vznik mikrofinančního hnutí, jeho význam a kvantitativní dopad. Cílem čtvrté a páté kapitoly bude obhájit důvod vzniku tohoto hnutí a poukázat na peripetie, se kterými se chudí občané musejí potýkat, kdyţ ţádají bankovní sektor o půjčku. Z pohledu ekonomie jsou mikrofinance totiţ pro lidstvo naprosto zbytečné. Zákon klesajících mezních výnosů však nebere v úvahu asymetrii vzdělání jednotlivých ţadatelů o půjčky, ani nedostatek informací o klientech (potenciálních i stávajících), se kterými se banky potýkají. Banky však nejsou jediným zdrojem financí, který mohou chudí občané vyuţívat. Šestá kapitola se proto zaměří na další zdroje financí, lichváře, ROSCA a druţstevní záloţny, ke kterým se mohou chudí a nemajetní občané uchýlit. Zvláštní důraz zde bude kladen na význam a fungování ROSCA, neboli Rotating Savings and Credit Association, která je povaţovaná za přímého předchůdce mikrofinancí. Celá sedmá kapitola se pak snaţí zachytit klíčové principy, na kterých mikrofinance fungují. Zabývá se výhodami a nevýhodami skupinových půjček a ukazuje, jak se s jejich pomocí dají řešit problémy adverzní selekce a morálního hazardu. Vysvětluje, proč mikrofinance soustřeďují převáţně na ţenskou klientelu, nebo popisuje mikrofinanční splátkový kalendář. Osmá kapitola prozkoumá současný stav mikrofinancí a mikrofinanční investiční nástroje. Trendem posledních let se totiţ stává zakládání mikrofinančních 7

10 akciových a dluhopisových fondů. Vzhledem k tomu, ţe mikrofinancím chybí spolehlivá informační struktura, není jednoduché přimět věřitele, aby do nich investovali. Poslední devátá kapitola se bude zabývat otázkou finančních podpor, kterými vlády, různé nadace a nevládní organizace dotují mikrofinanční instituce. Dále bude v této kapitole zodpovězena otázka, zda je vůbec moţné aby mikrofinanční instituce byly ziskové. Součástí této kapitoly bude i porovnání výnosnosti aktiv a výnosnosti vlastního kapitálu čtyř mikrofinančních institucí. Následně pak dojde i ke stručnému porovnání mikrofinančního a bankovního sektoru. Cílem práce je poskytnout základní ucelený přehled o problematice vznikajícího mikrofinančního hnutí, zachytit jeho vývoj a vyvrátit některé mýty jako tvrzení, ţe mikrofinance jsou jen zbytečným luxusem, nebo názor, ţe závislost mikrofinančních institucí na finančních podporách musí nutně znamenat jejich neúspěch a krach. Na toto téma bohuţel neexistují ţádné české publikace, proto mým hlavním informačním zdrojem bude internet, z kniţních publikací pak The Economics of Microfinance od Beatriz Armendáriz de Aghion a Jonathana Morducha a další. 8

11 1. Definice mikrofinancí Mikrofinance jsou souborem bankovních praktik spočívajících v poskytování malých půjček s týdenními splátkami, které jsou většinou poskytovány bez jakýchkoli zástav či ručení, přijímání vkladů drobných úspor a nabízení menších pojistných smluv. Tyto aktivity jsou zaměřeny na nejchudší část populace 1, pomáhají ţenám a chudým domácnostem zakládat a rozvíjet drobné podnikání a ţivnosti. Původním záměrem mikrofinancí je pomáhat rozvíjet chudé země a sniţovat chudobu v chudých, ale i bohatých zemích světa 2. Pro většinu mikrofinančních institucí je ziskovost zatím nedosaţitelná. Proto tyto instituce bývají dotovány státními podporami a jinými dary. 1 Zde jsou popsaná kritéria, podle kterých se určuje stupeň chudoby: dne Zdroje:Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: dne

12 2. Vznik mikrofinančního hnutí Na počátku celého mikrofinančního hnutí stojí jeden člověk a jeho, dá se říci, geniální nápad. Muhammad Yunus, drţitel Nobelovy ceny míru z roku 2006, je povaţován za hlavního iniciátora moderní mikrofinanční revoluce. On sám vystudoval ekonomii na univerzitě v Dháce a roku 1969 získal titul Ph.D. na Vanderbilt University ve Spojených státech amerických. Nakonec se rozhodl vrátit zpět do Bangladéše, kde opět působil na Chittagong College. V období hladomoru v Bangladéši roku 1974 Yunus zjistil, jak velký dopad na ţivot chudého obyvatelstva mohou mít byť i jen velice drobné půjčky a začal se zajímat o boj s chudobou. První půjčku v hodnotě 27 USD poskytnul z vlastních zdrojů ţenám z vesnice Jobra, jeţ se zabývaly výrobou bambusového nábytku. Ty si předtím na nákupy bambusu půjčovaly od lichvářů. Jenţe kvůli obrovským úrokům, které si lichváři účtovali, jim nezbýval dostatek financí pro zaopatření jejich rodin. Tradiční banky naopak neměly zájem poskytnout chudým obyvatelům drobné a navíc rizikové úvěry za rozumnější úrokové sazby. Yunus věřil, ţe poskytování drobných úvěrů přístupných široké populaci by mohlo zlepšit chudobu venkovských obyvatel, proto v roce 1976 zaloţil Banku Gramín (Grameen Bank, dále jen GB ), coţ v překladu znamená Venkovská banka. Mezi cíle Grameen Bank patří rozšíření bankovních sluţeb chudému obyvatelstvu, odstranění vykořisťování chudých obyvatel lichváři a vytváření podnikatelských příleţitostí pro velké mnoţství nezaměstnaných lidí ţijících ve venkovských oblastech Bangladéše. Dále se GB usilovně snaţí zvrátit prastarý začarovaný kruh nízký příjem, nízké úspory, nízké investice na nízký příjem, poskytnutí úvěru, investice, více příjmů, více úspor, více investic, více příjmů. Výzkum během let prokázal úspěch projektu ve vesnici Jobra a také v některých sousedních vesnicích. Díky finanční podpoře centrální banky země a podporám znárodněných komerčních bank byl tento projekt postupně rozšířen na celé území Bangladéše. V říjnu 1983 změnili bangladéšští zákonodárci legislativu a Grameen Bank se stala nezávislou bankou. Dnes je GB ve vlastnictví těch, 10

13 kterým slouţí, tedy chudých obyvatel venkova. Dluţníci banky vlastní 90 % jejích akcií, zbylých 10 % si ponechala bangladéšská vláda 3. GB zvrátila konvence bankovnictví tím, ţe zrušila nutnost ručení a vytvořila bankovní systém zaloţený na vzájemné důvěře, účasti a odpovědnosti. Poskytuje úvěry nejchudším z chudých bez jakéhokoli zajištění. Profesor Muhammad Yunus, zakladatel a výkonný ředitel GB, usoudil, ţe pokud budou chudým lidem poskytnuty finanční prostředky za vhodných a rozumných podmínek, pak tyto miliony malých lidí a jejich úsilí přispějí k vytvoření největšího zázraku rozvoje. Od prosince 2010 má Grameen Bank 8,34 milionu dluţníků, z nichţ 97 % tvoří ţeny poboček banky poskytuje sluţby v vesnicích, coţ je více neţ 97 % celkového počtu obcí v Bangladéši 4. A její model se rozšířil do celého světa. Grameen Bank není jedinou mikrofinanční institucí (MFI) v Bangladéši, nýbrţ jednou z mnoha. Mezi další velké MFI tam patří ještě BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee), ASA (Association for Social Advancement, v českém překladu bengálské slovo asa znamená slovo naděje ), ProsHiKa (akronym tří bengálských slov pro trénink, vzdělání a akci) a TMSS (Thengamara Mohila Sabuj Sangha). Poskytování finančních sluţeb chudému obyvatelstvu ale není jediným posláním mikrofinančních institucí. Tyto instituce svým klientům nabízejí i vzdělávací programy, ve kterých je učí gramotnosti, atd. Např. jiţ zmíněný bangladéšský BRAC, který se jen v Bangladéši stará o osm milionů klientů, poskytuje a šíří mezi své klienty zdravotní výchovu. BRAC vyučuje zdravotní výchovu v bangladéšských školách pro dětí. V poslední době se BRAC dokonce stává mezinárodní mikrofinanční institucí. Své působení rozšiřuje za hranice Bangladéše, a to do Pákistánu, Afghánistánu, Libérie, Tanzanie, Ugandy, Jiţního Súdánu, Sierra Leony a na Srí Lanku. 5 3 Zdroj: dne Zdroj: dne , tyto informace jsou měsíčně aktualizovány 5 Zdroje: The State of the Microcredit Summit Campaign Report 2011: 33 dne a 11

14 Také v Indii poskytují mikrofinanční instituce programy zdravotní výchovy. Vyškolení odborníci přednáší tamním obyvatelům o šesti nejdůleţitějších tématech: Prevence proti HIV a AIDS; Dětské nemoci; Zdraví ţen; Krmení novorozenců a dětí; Zdravotní návyky; Zlepšování zdraví, fyzické kondice a uţívání zdravotnických zařízení a Prevence a léčba malárie. V roce 2006 byly na Microcredit Summitu v Halifaxu v Kanadě stanoveny dva základní cíle, kterých by mikrofinanční instituce chtěly do roku 2015 dosáhnout 6. Prvním cílem je zajistit, aby do roku 2015 získalo 175 milionů nejchudších rodin světa moţnost přístupu k mikrofinančním produktům. Dále by MFI mezi lety chtěly pozvednout denní limit 100 milionů obyvatel nad práh 1,25 USD/den. K úspěšnému dosaţení prvního cíle jiţ mnoho nezbývá, splnění druhého cíle však bude mnohem sloţitější. Zatím totiţ existují hlavně studie, z nichţ plyne, ţe mikrofinance úspěšně podporují vznik mikropodniků a jaký příznivý dopad mikrofinance mají na postavení ţen, vzdělání, zdraví a spoření obyvatel v rozvojových zemích. Studií mapujících dopad mikrofinancí na příjmy a míru chudoby klientů mikrofinančních institucí je dosud velmi málo a jejich závěry jsou nejasné. Navíc je třeba si uvědomit, ţe dopad mikrofinancí na míru chudoby občanů nebude zjevný a měřitelný ze dne na den. Tento pokrok můţe trvat i několik let. 6 Zdroje: State of the Microcredit Summit Campaign Report 2011: 3 dne

15 3. Význam mikrofinancí v číslech V současnosti existuje ve světě zhruba dvanáct tisíc mikrofinančních institucí 7. V roce 2004 Microcredit summit registroval institucí, z toho jich působilo v rozvojových zemích 8. K Microcredit summit registroval jiţ MFI, které celkem spravovaly klientů, z toho byly ţeny a klientů, tedy více neţ dvě třetiny, patřilo k nejchudší populaci světa, kdyţ poprvé zaţádalo o půjčku. Z těchto nejchudších klientů ţeny tvořily 83,4 %, tedy V roce 2008 předloţilo zprávu o své další činnosti pouze 861 mikrofinančních institucí. Těchto 861 institucí se staralo o 86 % reportovaných nejchudších klientů. Předpokládáme-li, ţe v kaţdé rodině ţije pět členů, tak půjčky poskytnuté těm 106,6 milionům nejchudších klientů evidovaných ke konci roku 2007 ovlivnily ţivoty 553 milionů lidí (klientů + jejich rodinných příslušníků) 9, coţ je číslo téměř srovnatelné s celkovou populací Latinské Ameriky Zdroj: dne Zdroj: 1 dne Zdroj: 3 dne Zdroj: dne

16 Tab. 1 - Růst mikrofinančního pokrytí mezi roky 1997 aţ 2009 hlášeného u Microcredit Summit Campaign Konec roku Celkový počet MFI Celkový počet dosaţených klientů (v mil.) Zlomek klientů patřících mezi nejchudší obyvatelstvo (v mil.) ,5 7, ,9 12, ,6 13, ,7 19, ,9 26, ,6 41, ,9 54, ,3 66, ,3 81, ,0 92, ,8 106, ,1 128,2 Zdroj: 12 dne Naproti tomu portál Microfinance Information Exchange k 17. březnu 2011 registroval mikrofinančních institucí, jejichţ hrubé portfolio půjček v roce 2009 činilo 65 mld. USD a tyto půjčky byly poskytnuty 92,4 mil. klientů. Výše průměrné půjčky jednomu klientovi v roce 2009 činila 521,3 USD a klienti si u těchto MFI uloţili vklady v celkové výši 26,9 mld. USD Pokles v počtu MFI je způsoben změnou způsobu v jejich počítání a ukončení činnosti některých z nich 12 Do roku 2007 byly Microcredit Summit Campaign Reports zpracovávány kaţdoročně, od roku 2007 jsou vydávány jednou za dva roky, proto data z let 2008, 2010 a 2011 nejsou dostupná 13 Zdroj: dne

17 4. Problémy chudých občanů získat kapitál Microfinance is banking the unbankables 14, tak zní první věta definice mikrofinancí. Mikrofinance vznikly, aby se ujaly těch občanů, které klasické banky odmítají jako naprosto nevhodné a nevýhodné klienty, tedy chudé a mnohdy nemajetné občany. 4.1 Zákon klesajících mezních výnosů Z pohledu ekonomie jsou mikrofinance zbytečné a jejich potřeba je překvapující. Zákon klesajících mezních výnosů totiţ praví, ţe pokud při výrobě statku zvyšujeme mnoţství jednotek jednoho vstupu, přičemţ rozsah ostatních vstupů zůstává konstantní, dochází k jistému zvýšení celkové produkce. Přírůstek produkce získaný z poslední přidané jednotky vstupu a měřený naturálně či peněţním výnosem, se nazývá mezní produkt nebo mezní výnos. Výše uvedený zákon se projeví tak, ţe od určitého bodu kaţdá následující jednotka vstupu přináší menší přírůstek produkce (výkonu či výnosu) neţ jednotka předchozí. Jinými slovy, od určitého okamţiku při dodatečných jednotkách vstupu klesají přírůstky výstupu. 15 Je zřejmé, ţe pokud firma více investuje, měla by i více vyrábět. S kaţdou další jednotkou kapitálu je však jeho mezní výnosnost niţší. 14 Zdroj: dne Zdroj: dne

18 Obr. 1 - Mezní výnosnost kapitálu s konkávní funkcí produkce Zdroj: Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: 5 Chudší podnikatel má vyšší mezní výnosy z kaţdé další jednotky kapitálu a je ochoten zaplatit vyšší úrokovou míru neţ bohatší podnikatel Podle výše uvedeného zákona klesajících mezních výnosů by společnosti s relativně malým kapitálem měly být schopné vydělat větší výnosy ze svých investic neţ ty, co mají kapitálu mnoho. Chudší společnosti by tak měly být schopny bankám splácet vyšší úroky. Bankéři by tedy měli půjčovat hlavně chudým a to čistě z důvodu zisku. Skutečnost je ovšem opačná! Investice proudí z chudých zemí do bohatých a pro obří společnosti je mnohem jednodušší získat úvěr neţ drobní podnikatelé a mikropodniky. Hlavní příčinou je totiţ riziko. Rozvojové země mají nestabilní ekonomiky. Investice v rozvojových zemích jsou tudíţ mnohem riskantnější, co se týče návratnosti aktiv, neţ kdyţ investujeme ve Spojených státech amerických nebo v Evropě. Aby bylo riziko vyváţeno, chudým ţadatelům o úvěr by měl být navíc účtován rizikový příplatek. To ovšem nelze praktikovat v dostatečné míře, jelikoţ vlády zavedly úrokové stropy jako obranu proti lichvářství a vykořisťování. Ani zrušení těchto stropů by však ţádnou velkou změnu nepřineslo. Dalším problémem je nedostatek informací. Banka totiţ při poskytování úvěru nikdy nemá úplné informace o svém klientovi. Neví, který z klientů je rizikový a který ne. Zvedání úrokové míry můţe vést k adverzní selekci a nedostatek ručení zase můţe zvyšovat morální hazard (viz. níţe). 16

19 Třetím problémem, který vzniká kvůli nedostatku informací, jsou vysoké transakční náklady. Banky nemají moţnost získávat informace levně, proto při obchodování s chudými komunitami čelí vysokým transakčním nákladům. Řízení mnoha malých půjček je mnohem náročnější a draţší, neţ spravovat jednu velkou transakci pro movitého klienta. Také předpokládaná konkávnost výrobní funkce je zavádějící. Tato úvaha je zaloţena na předpokladu, ţe všechny veličiny kromě kapitálu jsou konstantní. To ale v praxi není reálné. Lidé z chudých domácností nemají stejný přístup ke vzdělání nebo k obchodním sítím jako lidé z bohatých rodin, kteří mají více zkušeností, znalostí, schopností, atd. Chudí lidé tedy nemusejí být schopní běţně splácet vysoké úroky, protoţe jejich mezní výnosy jsou většinou menší neţ mezní výnosy těch bohatých. Movitější občané jsou tudíţ pro banky zajímavější. Obr. 2 - Mezní výnosnost kapitálu pro podnikatele s rozdílnými vstupy Zdroj: Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: 18 Chudší podnikatelé mají menší mezní výnosy, i kdyţ mají méně kapitálu 17

20 Ani konstantní konkávnost této funkce však není reálná. Různé úspory vzniklé zavedením velkovýroby mohou změnit konkávnost funkce v konvexnost. Fakt, ţe mezní výnosy chudých jsou menší neţ mezní výnosy bohatých ovšem zůstává beze změn. Obr. 3 - Mezní výnosnost kapitálu s funkcí produkce před a po zavedení úspor z rozsahu Zdroj: Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: 19 18

21 5. Přístupy bankovního sektoru k půjčování chudým Bankovní sektor čelí mnoha problémům, protoţe banky mají velice málo informací o svých potenciálních klientech. Proto většinou poţadují nějakou záruku poskytnutou proti půjčce. V rozvojových zemích má ale málokdo prostředky potřebné k ručení a navíc tyto země postrádají jakékoli vymáhací mechanismy. Budeme proto předpokládat, ţe úvěrová smlouva zahrnuje omezené ručení, čímţ je myšleno, ţe dluţník nemůţe splácet víc, neţ je jeho běţný příjem. 5.1 Příčiny neochoty bankovního sektoru půjčovat chudým Právě nedostatek a asymetrie informací (kaţdá ze stran má přístup k jiným informacím) a z toho vyplývající problémy adverzní selekce a morálního hazardu jsou důvodem, proč bankovní sektor neuspěl v poskytování úvěrů chudým. K problému adverzní selekce dochází, kdyţ banka postrádá informace o typu ţadatele o úvěr a není schopná určit, zda se jedná o rizikového či nerizikového klienta. Jediná informace, kterou banka má, je podíl nerizikových klientů v populaci. Aby banka mohla úvěr vůbec poskytnout, musí si peníze nejprve sama vypůjčit od centrální banky. Vypůjčení kapitálu ale není bezplatné, proto banka musí účtovat klientům úroky, aby mohla tyto náklady na kapitál pokrýt. Investice nerizikových klientů dojdou vţdy zdárného konce a banka dostane půjčené peníze zpět i s úroky. Naproti tomu u rizikových klientů existují 2 moţnosti. Buď existuje pravděpodobnost p, ţe jejich investice bude úspěšná, rizikový klient tak získá větší výnos neţ nerizikový klient a vrátí bance vypůjčenou sumu i s úroky. Nebo existuje pravděpodobnost 1-p, ţe jejich investice úspěšná nebude. Rizikový klient tak nezíská ţádné výnosy, a protoţe uvaţujeme omezené ručení, banka nedostane zpět ani peníze půjčené klientovi, ani úroky. Aby banka byla schopná pokrýt náklady na kapitál i v případě, kdy investice rizikového klienta úspěšná nebude, navýší mu úrokovou míru o rizikový příplatek. Vzhledem k tomu, ţe banka kvůli nedostatku informací není schopná určit, zda ten, kdo o úvěr ţádá, je rizikový či nerizikový, bude účtovat všem klientům úroky 19

22 o stejné výši. Nerizikoví klienti tak budou nepřímo podporovat ty rizikové. Tak tomu bude tak dlouho, dokud banka nezvýší úroky natolik, aby náklady obětované příleţitosti (práce) nerizikových klientů převyšovaly jejich výnosy z investic. Tehdy se pro ně obyčejná práce za mzdu stane výnosnější a jedinými ţadateli o úvěr zůstanou rizikoví občané. K nepřímému podporování rizikových klientů nerizikovými jiţ tedy nebude docházet. Banka, jeţ si je toho vědoma, pak bude nucena navýšit úrokovou míru ještě více, aby byla schopna uhradit náklady na kapitál 16. Jiţ Stiglitz a Weiss ve své studii 17 z roku 1981 dokazují, ţe zvýšení úrokové míry má 2 opačné efekty. Zaprvé dojde ke zvýšení úrokové marţe, tedy rozdílu mezi průměrnými úrokovými sazbami banky z vkladu a průměrnými úrokovými sazbami z úvěru a druhým efektem je degradace portfolia klientů. Pokud stoupne cena úvěru, méně rizikové a tím pádem méně ziskové projekty o úvěr ţádat přestanou. Rizikové projekty, kde výnosy jsou vyšší, to neodradí, ale jejich vyšší předpokládaný výnos je provázen i vyšším rizikem neúspěchu. Pokud bude investor úspěšný, dostane banka své peníze zpět i s úroky, v příp. neúspěchu ale nedostane banka nic, protoţe uvaţujeme omezené ručení. Pokud banka zvedá úroky v intervalu (0;R*>, tak vydělává, protoţe o půjčku ţádají rizikoví i nerizikoví občané a dochází k nepřímému podporování rizikových klientů nerizikovými. V intervalu (R*; ) jiţ ţádají o úvěr pouze rizikoví občané, k nepřímému podporování nedochází. Banka v tuto chvíli úroky zvyšovat musí, aby vyváţila riziko a byla i za těchto podmínek schopná uhradit náklady na kapitál. Tyto dva opačné efekty vedou k nemonotónnosti fce výnosu z pohledu banky. Na ose x je zachycena výše úrokové míry, osa y ukazuje předpokládaný zisk bankéře při úrokové míře R. 16 Problém adverzní selekce je pro názornost ukázán na jednoduchém příkladu v příloze č Zdroj: Stiglitz, Weiss

23 Obr. 4 - Efekty zvýšení úrokové marţe a degradace portfolia klientů Zdroj: Stiglitz, Weiss 1981 Banka by teoreticky mohla prověřovat své klienty jednoduchým počinem. Dát jim na výběr mezi dvěma smlouvami: Smlouva č. 1 by byla bez ručení, úroky by ale byly velmi vysoké. Smlouva č. 2 by naopak měla úroky nízké, ale banka by poţadovala např. dům do zástavy proti úvěru. Chování klientů by odhalilo, o který typ klienta se jedná. Movití nerizikoví klienti si vyberou smlouvu č. 2, zatímco chudí klienti, kteří nemají ţádný majetek, který by mohli nabídnout zástavou, zvolí smlouvu č. 1. Naproti tomu morální hazard je činnost jednoho (informovaného) ekonomického subjektu v situaci asymetrických informací, který při maximalizaci svého uţitku sniţuje uţitek ostatních (neinformovaných) účastníků trţní transakce. 18 Existují dva druhy morálního hazardu: ex-ante a ex-post. Ex-ante morální hazard můţe vzniknout, kdyţ investor investuje cizí peníze, podílí se na zisku z investice, ale nenese riziko ztráty. V tom případě má investor motivaci k upřednostnění rizikovějších investic, i kdyţ jsou (z hlediska porovnání rizika a výnosu) pro majitele kapitálu méně výhodné. Kdyby investor plně pociťoval riziko 18 Zdroj: Holman 2005:

24 ztráty, morální hazard by neexistoval. Jakmile z něho však někdo toto riziko sejme, ocitne se v pokušení morálního hazardu. 19 Mluvíme-li o ex-post morálním hazardu, máme na mysli strategický neúspěch. Jakmile investor obdrţí výnosy z investic, rozhodne se tvrdit, ţe jeho investice byla neúspěšná, i kdyţ to není pravda a ve skutečnosti si peníze ponechá. Pokud banka neprovede drahý audit, tak tato informace nemůţe být ověřena. V rozvojových zemích navíc ţádné kontroly neexistují. Aby banky předešly problémům spojeným s morálním hazardem, poţadují ručení proti úvěru. Chudí ţadatelé o úvěr ale ţádné ručení nabídnout nemohou. Tradiční bankovní systém jim tedy půjčku poskytnout nemůţe. Mikrokredit musel najít jiný způsob, jak vyřešit problémy způsobené asymetrickými informacemi a/nebo jak nahradit nedostatek moţností ručení dluţníků. Díky tomu, ţe si jeho členové, kteří spolu ţijí ve vesnicích, navzájem kontrolují ex-post výnosy a při strategickém neúspěchu jim tedy hrozí morální sankce od ostatních členů ţijících ve vesnici, mohlo dojít ke zmírnění omezení a sníţení smluvní úrokové míry. 19 Zdroj: dne

25 6. Zdroje financí pro chudé Bankovní sektor tedy v poskytování půjček chudému obyvatelstvu selhal. Chudým občanům, kteří nevlastní ţádný majetek, který by poskytli bankám do zástavy, tedy nezbylo nic jiného, neţ hledat jiné způsoby, jak si obstarat finance, spoření nebo pojištění. Mikrofinance jsou jejich jednou, ne však jedinou moţností. Kromě mikrofinancí mohou vyuţít např. ještě sluţeb lichvářů, ROSCA, druţstevních záloţen, půjček od přátel či členů rodiny. V průzkumech prováděných ve venkovských oblastech Indonésie roku 1990, 70 % dotazovaných domácností vypovědělo, ţe vyuţívá úvěry z neoficiálních zdrojů Lichváři Lichváři patří do stejné komunity jako jejich dluţníci. Svým spoluobčanům poskytují flexibilní, příhodné a rychlé bankovní servisy. Kvůli geografické segmentaci mají většinou monopol na finančním trhu dané vesnice a mohou si účtovat velmi vysoké úroky. Např. v Indii se úroky lichvářů pohybují mezi 130 % a 160 %, v Pákistánu od 18 % do 200 % a v Thajsku činí 60% %. Lichváři bývají často obviňovaní z vykořisťování. Svými vysokými úroky se prý vesničanům snaţí zabránit v jejich zbohatnutí, aby neustále ţádali o nové a nové půjčky. Oni si ale mohou dovolit účtovat vysoké úroky, protoţe vţdy se najde někdo, kdo jim je ochoten je zaplatit. Vysoké úroky mohou navíc odráţet vysoké transakční náklady (prověřování ţadatelů o půjčku, kontrola pouţití zapůjčených peněz, vymáhání splátek, atd.). Tyto náklady nebudou malé, dluţník totiţ nemá nic, čím by se zaručil a právní mechanismy na vymáhání peněz jsou v rozvojových zemích velmi špatné a pomalé, pokud vůbec právní systém dané země na něco takového pamatuje. Půjčka by navíc měla být poskytnuta pouze tomu, jehoţ předpokládané výnosy jsou vyšší neţ cena kapitálu. Dalším problémem je, ţe na rozdíl od bank, jeţ mají kapitálu dostatek, zdroj kapitálu lichvářů je značně omezený. Lichvář si tedy sám určuje, komu své peníze půjčí, coţ vede k diskriminaci některých ţadatelů o půjčku. Podobně jako na trhu práce, 20 Převzato z Armendáriz de Aghion, Morduch 2005: 57 23

26 příčiny diskriminace mohou být různé, např. pohlaví, rasa, příslušnost k určitému náboţenství či sociální třídě. 6.2 ROSCA Další moţný zdroj financí poskytuje ROSCA (Rotating Savings and Credit Association), je to vlastně něco podobného jako tontina a právě ROSCA by se dala označit za předchůdce mikrofinancí. Jednou moţností, jak se vyhnout strmým úrokům lichvářů, je půjčovat si od přátel a sousedů. V tomto případě jsou sice úroky nulové nebo téměř nulové, zato sociální závazek je obrovský Základní princip ROSCA Skupina jednotlivců se dohodne, ţe budou pravidelně přispívat peníze do společné pokladny, která je vţdy po uplynutí určitého dohodnutého období přidělena jednomu ze členů skupiny. Záleţí na členech ROSCA, jak dlouhá období si stanoví. Období můţe být libovolně dlouhé, např. týden, čtrnáct dní nebo měsíc. Stejně tak se mohou lišit varianty, jak určit pořadí příjemců částky obsaţené ve společné pokladně. Pořadí lze předurčit, vybírat náhodně na začátku kaţdého cyklu, nebo přidělovat formou aukce. Tento poslední způsob není příznivý pro ty chudší členy ROSCA, jedná se ale o mechanismus běţně uţívaný např. na Taiwanu. Tím, ţe jednotlivec vstupem do ROSCA urychlí předpokládané datum své investice, je pro něj tato moţnost výhodnější, neţ kdyby spořil sám. Vstoupit do ROSCA se v podstatě vyplatí kaţdému kromě toho, komu je obsah společné pokladny přidělen jako poslednímu Nevýhody ROSCA a předpoklady, které by měla kaţdá ROSCA splňovat Největší nevýhodou ROSCA je její nestálost. Kdyţ se člen ROSCA dozví, ţe peníze ze společné pokladny získá jako poslední, bude chtít ROSCA opustit. Ve výsledku ho to totiţ vyjde stejně, jako kdyby spořil sám doma a do ROSCA nevstupoval. 21 To, ţe se občanům vyplatí zakládat ROSCA je ukázáno na jednoduchém příkladu v příloze č

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714.

NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714. NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714. Právo a daně Bankroty obcí Kdo pomůţe zadluţeným Ve Spojených státech existují obecní bankroty více neţ

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům III. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům A) Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA 1 Důvod předložení návrhu Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentů se předkládá na základě Programového

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o.

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více