02/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI"

Transkript

1 02/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI

2 OBSAH 03 aktualita Aral pfii el s nejti ím dieselem 04 mix Kredity pro handicapované dûti Zkontrolujte si! Novinky z Aralkonta 05 anal za Podíl dieselov ch motorû stoupá 06 oleje a maziva Oleje Aral novû ISO 9001: bezpeãnost Dejte pfiednost bezpeãnosti 08 téma Nov SuperDiesel 10 reportáï Domov Nadûje 12 partnefii DP Teplice 13 partnefii Pal International 13 Aral karta MB Leasing 14 ãerpací stanice Nová image 15 rady motoristûm Autem po Evropû Milí ãtenáfii, v aktuálním vydání Aral klubu se na velkém prostoru vûnujeme na emu novému produktu, jímï je Aral SuperDiesel. Spoleãnost Aral se vïdy snaïila nabízet sv m zákazníkûm pohonné hmoty té nejvy í kvality, uvedení nového paliva je jen logick m pokraãováním na ich dlouhodob ch aktivit. Z mého profesního pohledu bude do budoucna je tû dûleïitûj í orientovat se na zkvalitnûní nabídky shopu a gastronomie na na- ich ãerpacích stanicích. Chtûli bychom dosáhnout stavu, kdy zákazník u nich nejen zastaví a natankuje, ale zároveà uspokojí své ostatní potfieby vãetnû obãerstvení nebo nákupu a to bez ohledu na to, zda je hodlá realizovat brzo ráno, ãi pozdû v noci. âesk trh v convenience segmentu prodûlal po nástupu supermarketû, hypermarketû a nákupních center skuteãnû boufiliv v voj. V souãasné dobû do lo k jisté stabilizaci, a na tuto skuteãnost zareagoval Aral cílen m v zkumem u sv ch zákazníkû, jejichï pfiání a potfieby jsme se snaïili promítnout do nové podoby ãerpacích stanic. S prvními zmûnami se mûïete seznámit jiï bûhem prázdnin a doufám, Ïe vás mile pfiekvapí. Pfieji vám krásné léto. Ing. Miroslav Vlasák, fieditel oddûlení shop, gastro a marketing ARAL KLUB 02/2003 Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4, V roba: Boomerang Publishing, s. r. o., Podûbradská 110/1, Praha 9, tel: , Redakce: Hana Jahodová, Roman Gregor, Jindfiich Novák, Martin Vymûtal Design: Jakub Ka e Uzávûrka ãísla: Vychází: , MK âr E , neprodejné.

3 aktualita text: Jindfiich Novák foto: David Pajer ARAL PŘI EL S NEJTI ÍM DIESELEM Cetanové ãíslo SuperDieselu, ovlivàující hluk motoru, je nejvy í na trhu: cel ch 55. Na poãátku dubna vstoupil na ãesk trh dlouho oãekávan v robek Aral SuperDiesel. Toto palivo, urãené pro v echny druhy vznûtov ch motorû, má díky nové generaci aditiv podstatnû lep í charakteristiku spalování neï jiné druhy nafty a následnû ti í provoz. V dubnu uvedl Aral na trh produkt SuperDiesel, kter doplàuje kvalitní fiadu pohonn ch hmot Aralu. Akustick pokrok Aral SuperDieselu je v sledkem v razného zv ení cetanového ãísla, které rozhodujícím zpûsobem ovlivàuje prûbûh spalování motorové nafty. Vy í hodnota cetanového ãísla znamená krat í prodlevu vznícení nafty, takïe nárûst ve válci není tak náhl a spalování je mûkãí a ti í. Cetanové ãíslo nového SuperDieselu pfiesahuje hodnotu 55, zatímco ostatní motorové nafty na ãeském trhu dosahují hodnoty lehce vy í neï 51 (coï ostatnû poïaduje âsn EN 590). Nové sloïení Aral SuperDieselu zaruãuje maximální sníïení emisí ãástic a koufiivosti motoru, zaji Èuje ãistotu vstfiikovacích trysek a úãinnou ochranu pfied korozí. Díky dokonalej ímu cyklu spalování je etrnûj í nejen k motoru auta, ale také k Ïivotnímu prostfiedí. Jsem rád, Ïe na e spoleãnost zavedením této novinky na ãesk trh opût potvrdila svoji pozici inovátora. Aral se vïdy snaïil vyhovût sv m zákazníkûm, coï zavedením produktu Aral SuperDiesel opût potvrzuje, fiekl u pfiíleïitosti uvedení na ãesk trh pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti Aral âr Pavel vácha. KAMPAŇ NA SUPERDIESEL PŘINESLA OVOCE KampaÀ Aral SuperDiesel byla vyhodnocena jako está nejlep í venkovní reklama za mûsíc kvûten 2003 podle ãasopisu Strategie. Její komunikaãní strategii nám pfiiblíïil fieditel oddûlení shop, gastro a marketing ing. Miroslav Vlasák. V rámci reklamní kampanû je Aral SuperDiesel propagován jako nejti í diesel na trhu. Jedná se o jeho jedinou pfiednost, nebo má i dal í? Spoleãnost Aral se v oblasti kvality pohonn ch hmot snaïí pfiicházet s nûãím nov m, proto jsme se pfii komunikaci nového druhu paliva soustfiedili na dodateãn benefit, kter na im zákazníkûm pfiiná í. V pfiípadû Aral SuperDieselu je to v e cetanového ãísla, které zaji Èuje dokonalej í prûbûh spalovacího cyklu a sniïuje hladinu hluku pfii spalování. Ostatní kvalitativní ukazatele stejnû jako u v ech pohonn ch hmot od Aralu zûstávají samozfiejmû zachovány. Jak m zpûsobem marketingová kampaà probíhala? Hlavní ãást kampanû byla smûfiována na poãátek motoristické sezóny. Na zaãátku dubna a kvûtna probûhly rádii reklamní spoty, které podpofiily sponzoring prvních pûti závodû F1. Ty doplní celoroãní kampaà tiskové inzerce v ãasopisech zamûfien ch na motoristickou vefiejnost. S jak mi ohlasy zákazníkû jste se zatím setkali? Jsme mile pfiekvapeni pozitivním ohlasem. Marketingov mix byl zvolen zfiejmû vhodnû, ponûvadï jsme dosáhli daleko vût ího úspûchu, neï jsme pfiedpokládali. 03

4 mix KREDITY PRO HANDICAPOVANÉ DùTI Spolupráce spoleãnosti Aral na benefiãním projektu Emil pfiinesla první ovoce. Pûtaãtyfiicet tisíc bodû získan ch v rámci vûrnostního programu Aralkonto pfii odbûru pohonn ch hmot a nákupech v Aral shopech vûnovali na i zákazníci na Konto Emil. Body Aralkonta jsme promûnili v estnáct tisíc korun a rozdûlili mezi talentované sportovce z âeského paralympijského t mu v podobû kreditû na mobilní telefony. V kony mlad ch handicapovan ch sportovcû zaslouïí odmûnu, pochválil ocenûné generální fieditel spoleãnosti Aral âr ing. Pavel vácha a zároveà podûkoval v em pfiispûvatelûm. Vûfiím, Ïe dal í body z Konta Emil budeme moci pfiedat v blízké budoucnosti. Smyslem benefiãního projektu Emil, kter je podporován âesk m paralympijsk m v borem, je získat prostfiedky na vytvofiení zázemí pro handicapované dûti sdruïené ve sportovních svazech. V nich sportuje 2700 dûtí se v emi druhy postiïení zrakovû, sluchovû, tûlesnû, spasticky a mentálnû postiïené. Mezi partnery Emila patfií kromû Aralu je tû spoleãnosti Delvita a T-mobile. V rámci sv ch sponzorsk ch aktivit jsme se soustfiedili na oblast, která v na í republice stála doposud v ústraní. Právû proto jsme se zamûfiili na podporu handicapovan ch dûtí, které i pfies svá omezení aktivnû pfiistupují k Ïivotu, objasnil motivy Aralu ing. Miroslav Vlasák, fieditel oddûlení shop, gastro a marketing. My lenka spojit vûrnostní klub Aralkonto s Emilem je pouze prvním krokem v celkové strategii na podporou handicapovan ch mlad ch sportovcû. V rámci akce Skvûl den v zoo, která se konala 31. kvûtna v devíti tuzemsk ch zoologick ch zahradách a v jejímï rámci zmûfiily své síly zdravé a postiïené dûti ve sportovních a vûdomostních hrách, vûnovala na e spoleãnost na dopravu postiïen ch dûtí poukázky na pohonné hmoty v hodnotû korun. Aral podpofiil i akci Svátek s Emilem, kdy se v jeho síti ãerpacích stanic podafiilo prodat pfiívûsky s ply ákem Emilem v celkové hodnotû korun. Dále jsme se zavázali vloïit kaïd rok pfiímou finanãní dotaci na benefiãní konto projektu Emil z utrïen ch penûz v gastronomick ch stfiediscích ãerpacích stanic. Na e koncepce se snaïí b t ucelená. Handicapovaní mladí sportovci mohou díky kreditûm do mobilních telefonû snáze komunikovat s okolním svûtem, díky poukázkám na pohonné hmoty jim zase umoïníme cestovat. âerpací stanice Aral by se jim na jejich cestách nejen za sportem mûly stát urãit mi ostrovy pohody a odpoãinku, coï logicky umoïàuje bezbariérov pfiístup, navíc jim umoïníme, aby se v na ich gastronomick ch zafiízeních dobfie a v klidu najedli, dodal Miroslav Vlasák. Hana Jahodová z Aralu pfiedává sportovcûm poukázky na volné kredity ZKONTROLUJTE SI! Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4 Iâ: , DIâ: Tel: , Fax: NOVINKY Z ARALKONTA NYNÍ U ETŘÍTE I NA PEVNÉ LINCE Slevy z vyúãtování za telekomunikaãní sluïby âeského TELECOMU právû to je novinka, kterou jsme pfiichystali pro ãleny vûrnostního programu Aralkonto. Do konce fiíjna mûïete vyuïít body z Aralkonta jako slevu z úãtu za pevnou linku. Za kaïd ch 150 bodû na svém Aralkontu získáte slevu 50 korun z telefonního úãtu u âeského TELECOMU. Za kaïd ch dal ích 150 bodû se hodnoty va í slevy vïdy zdvojnásobí (100, 150, 200 Kã). Slevu mûïete uplatnit na jakékoliv telefonní ãíslo pevné linky; je tedy moïné potû it i nûkoho blízkého. Vámi vybraná sleva se projeví v nejbliï ím moïném mûsíãním vyúãtování âeského TELECOMU (nejpozdûji v ak do edesáti dnû). Uplatnit ji lze prostfiednictvím Internetu na nebo pomocí SMS ve tvaru: ARAL_ODM_TELECOMCastka_PevTel (Castka odpovídá hodnotû vybrané slevy, PevTel je telefonní ãíslo platné v síti âes- KÉHO TELECOMU). Pevnou linkou v ak novinky zdaleka nekonãí. Aralkonto nabízí sv m ãlenûm i dal í odmûnu stokorunov kupón Twist. Exkluzivnû pro ãleny Aralkonta je nyní k dispozici poãetnû omezená série kupónû Twist 100, které mûïete získat jiï za 290 bodû. Tato nabídka je platná pouze do vyãerpání zásob. 04

5 anal za text: Jaroslav Hol PODÍL DIESELOV CH MOTORÒ STOUPÁ Co od svého vozu oãekáváme? Právû tato otázka hraje zásadní roli pfii v bûru typu motoru. Je v hodnûj í motor benzínov, naftov, nebo pohon na LPG? Ve v ech tfiech pfiípadech musíme brát v úvahu pfiedev ím návratnost své investice a zvolit tu variantu, která je právû pro nás nejv hodnûj í. Jen stûïí lze pfiitom brát v úvahu názory skalních pfiíznivcû té ãi oné varianty. Fandové záïehov ch nebo vznûtov ch motorû nebo pohonu na LPG b vají totiï jen zfiídkakdy objektivní. Je faktem, Ïe dieselové motory se v souãasné dobû v podstatû ve v ech parametrech dokáïou vyrovnat motorûm benzínov m. PfieplÀování turbodmychadly (nejnovûji také s variabilním nastavováním úhlu lopatek turbíny), nové systémy pfiímého vstfiikování to v e pfiispûlo pfii stejném objemu k razantnímu zv ení v konu a souãasnû ke sníïení spotfieby. Je tu v ak jedno podstatné ale. Motory pohánûné naftou jsou nároãnûj í na v robu a proto draï- í. Pfiitom právû cena b vá ãasto faktorem, kter zásadnû ovlivàuje volbu pohonu na eho vozu. 1) POMùR DIESELOV CH MOTORÒ VÒâI OSTATNÍM DRUHÒM POHONÒ % Osobní automobily se vznûtov m motorem se i pfiesto tû í na ãeském trhu stoupající oblibû. Toto tvrzení dokládá srovnání dovozu osobních automobilû za poslední dva roky (viz tab. ã. 2). Podíl nov ch dovezen ch osobních automobilû s naftov m motorem dosáhl za rok 2002 hodnoty 37,26 %, coï oproti roku 2001 znamená zv ení o více neï 10 %. Také u dovozu ojetin do lo ke zv ení podílu vozidel se vznûtov m motorem na hodnotu 30,31 %, oproti 22,98 % v roce Zv ení celkového poãtu automobilû s dieselov m motorem pak v obou segmentech vysoce pfiesáhlo padesátiprocentní nárûst. Trval charakter stoupajícího podílu dieselov ch agregátû v rámci tuzemského vozového parku dokládá i pfiiloïen graf ã. 1. V pfiípadû pohonu na LPG je nejãastûj ím tématem bezpeãnost. Pfiedev ím u star ích automobilû do lo v minulosti k nûkolika váïn m nehodám, které zavinil pohon na LPG. Toho se u modernûj ích vozidel jiï bát nemusíme, pfiesto zde zûstává jeden problém. Vût ina podzemních garáïí do sv ch prostor automobily na pohon LPG vûbec nevpou tí právû z dûvodu bezpeãnosti. Jak a podle ãeho se tedy motorista má pfii volbû pohonu rozhodovat? Aãkoli se jedná o velmi subjektivní záleïitost, doufáme, Ïe vám mûïe pomoci nûkolik následujících informací. Co je tfieba vzít v úvahu Úãel, pro jak si automobil pofiizujeme (soukromû/pro podnikání). ZpÛsob a intenzitu vyuïití vozu. Pfiedpokládan poãet roãnû ujet ch kilometrû. Rozdíl v pofiizovací cenû vozidla vybaveného benzínov m a naftov m motorem a náklady na instalaci zafiízení LPG. Rozdíl v aktuálních cenách v ech tfií druhû pohonn ch hmot. Rozdíl v cenû servisních úkonû a v celkové reïii provozu. Osobní nároky na provozní komfort. 2) OBCHODNÍ A INDIVIDUÁLNÍ DOVOZY VOZIDEL DO âr (POROVNÁNÍ 2002/2001) OSOBNÍ AUTOMOBILY (KAT. M1) nové osobní (ks) OBCHODNÍ index ks benzin, do 1000 ccm 6,389 5,337 19,71% 1, ccm 22,195 18,872 17,61% 3, ccm 19,456 25,817-24,64% -6,361 nad 3000 ccm ,68% 275 CELKEM benzin: 49,026 50,737-3,37% -1,711 nafta, do 1500 ccm 3, ,29% 3, ccm 23,705 16,755 41,48% 6,950 nad 2500 ccm 1,828 1,628 12,29% 200 CELKEM nafta: 29,115 18,687 55,80% 10,428 CELKEM benzin+nafta: 78,141 69,424 12,56% 8,717 obchodní - karavany ,82% 183 INDIVIDUÁLNÍ: ,25% 33 CELKEM: 78,522 69,589 12,84% 8,933 + individuální na ND xxx xxx xxx xxx Podíl nafta: 37,26% 26,92% 10,34% ojeté osobní (ks) OBCHODNÍ: index ks benzin, do 1000 ccm 2,310 2,268 1,85% ccm 19,522 19,271 1,30% ccm 20,125 16,812 19,71% 3,313 nad 3000 ccm ,58% 180 CELKEM benzin: 42,550 38,764 9,77% 3,786 nafta, do 1500 ccm ,77% ccm 17,430 10,838 60,82% 6,592 nad 2500 ccm ,42% 258 CELKEM nafta: 18,505 11,567 59,98% 6,938 CELKEM benzin+nafta: 61,055 50,331 21,31% 10,724 obchodní - karavany 0 INDIVIDUÁLNÍ: 69,605 48,807 42,61% 20,798 CELKEM: 130,660 99,138 31,80% 31,522 + individuální na ND 1,581 8,486-81,37% -6,905 Podíl nafta: 30,31% 22,98% 7,33% 05

6 oleje a maziva oleje a maziva text: Milan imánek text: Václav Sochor foto: archiv OLEJE ARAL NOVù AKTUALIZACE V KONOVÉHO ZAŘAZENÍ MOTOROV CH OLEJÒ ARAL Za posledních pût let do lo v sortimentu na ich motorov ch olejû k mnoha dûleïit m zmûnám, díky kter m si na e spoleãnost dále posílila svou pozici mezi v znamn mi v robci a dodavateli motorov ch olejû. Dafií se tak uspokojit poïadavky na ich zákazníkû v celé ífii a bez tzv. bíl ch míst. Pro pfiipomenutí neu kodí pfiiblíïit alespoà heslovitû jednotlivé kroky na cestû tûchto nepochybnû Ïádoucích zmûn. Zejména se podafiilo zavést nûkolik dal ích produktû do fiady olejû Aral Tronic a zároveà byly roz ífieny fiady olejû Aral Elastic a Aral Turboral. V souvislosti s touto inovací jsme naopak zru ili distribuci nûkter ch olejû. Pro úplnost je tfieba dodat, Ïe v pfiehledu uvedené oleje jsou jen ãástí nabídky na í matefiské spoleãnosti, pfiiãemï v bûr byl proveden se zfietelem na podmínky trhu v âr a je moïné jej podle potfieby operativnû doplàovat. Nejsou zde proto uvedeny napfi. oleje pro motory námofiních a fiíãních lodí, oleje pro stabilní plynové motory a rovnûï oleje pro motocykly. Vedle uveden ch zmûn v podobû nov ch druhû olejû byly zv eny v konnostní parametry i u vût iny dosavadních olejû. Právû údaj, jak vysok poãet druhû olejû zv il své v konové zafiazení, a tím i celkové uïitné vlastnosti, je spolu se zavedením zcela nov ch olejû nejlep ím dokladem permanentního úsilí spoleãnosti Aral o zkvalitàování sv ch sluïeb pro zákazníky. Podrobné statistiky najdete v pfiíloze. foto: archiv ISO 9001:2000 ODDùLENÍ OLEJÒ ARAL PRO LO ÚSPù Nù CERTIFIKACÍ AUDITNÍ FIRMY ÖQS Z VÍDNù Správnû fungující spoleãnost musí uspokojit svého zákazníka nejen kvalitou sluïeb a v robkû, ale také jistotou, Ïe v robní procesy jsou r ealizovány za fiízen ch podmínek. Tyto podmínky zaruãují kvalitu i v del ím ãasovém horizontu. Z tohoto dûvodu byly zpracovány celosvûtovû uznávané standardy pro fiízení organizací. Oddûlení olejû vlastnilo od roku 1997 certifikát ISO 9001:1994. Díky pravidelné recertifikaci v ak muselo projít nov m kolem auditû. Na interní firemní audit navazoval audit externí, kter provádûla firma ÖQS z Vídnû. Tato rakouská spoleãnost provádí auditorskou ãinnost nejen pro nûmeck Aral, ale také pro zastoupení Aralu v Evropû. Certifikát ISO 9001:2000, udûlen na konci dubna, je dokladem, Ïe oddûlení olejû a maziv harmonizuje pracovní procesy. Navíc je schopné reagovat na aktuální potfieby zákazníkû, vyhodnotit ve keré nedostatky a provést pfiíslu ná nápravná opatfiení. Jsme opravdu potû eni, Ïe se nám podafiilo certifikát opût získat, uvedl Roman Gregor, vedoucí kvality oddûlení olejû a maziv. Pro na e partnery je to jasn signál, Ïe kaïd ná zamûstnanec pracuje podle stanoven ch popsan ch procesû. Pfii pfiípadn ch potíïích jsme schopni profesní sebereflexe, a dokáïeme tak pracovní procesy neustále zdokonalovat. Zákazník oddûlení olejû se proto nemusí spoléhat pouze na kvalitní produkty znaãky Aral, ale také na skvûlou úroveà ve ker ch doprovodn ch slu- Ïeb spoleãnosti, která se vyznaãuje vysokou mírou organizovanosti a efektivity v ech ãinností, bûïnou v zemích EU. Sortiment motorov ch olejû Aral uspokojí i nejnároãnûj ího zákazníka 06

7 bezpeãnost text: Jana Niedermayerová foto: Martin Mat sek DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI A ZACHRAŇTE ALESPOŇ JEDEN LIDSK ÎIVOT Dopravních nehod stále pfiib vá. V roce 2002 se jich v âr stalo , coï je oproti roku 2001 o tfii procenta více. Bylo pfii nich usmrceno 1314 osob, coï je o osm procent více neï v pfiedcházejícím roce. Situace se nelep í ani letos. V lednu byli usmrceni 102 lidé, to je o ãtyfiicet více neï ve stejném mûsíci roku Konec lhostejnosti, boj o bezpeãí na ãesk ch silnicích to je hlavní motto akce Aral, dejte pfiednost bezpeãnosti. To, Ïe se na e firma dlouhodobû drïí na pice v oboru, nás zároveà zavazuje, tvrdí Boris Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv ve spoleãnosti Aral. Rozhodnû chceme pfiispût ke zv ení bezpeãnosti, proto jsme se rozhodli pro tento zcela nov projekt, dodává. V znam akce spoãívá pfiedev ím v osvûtû fiidiãû. PfiiblíÏí jim napfiíklad vliv dokonalého stavu brzd ãi pneumatik na bezpeãnost jízdy nebo jim vysvûtlí, jak mûnit styl jízdy pfii rozdíln ch klimatick ch podmínkách. Spoléháme na pomoc médií, díky kter m se vefiejnost o akci dozví. Pfiipravujeme pfiedvádûcí akce jak pro odborníky, tak pro nej ir í vefiejnost, pfiibliïuje Boris Janda. Zkrátka a dobfie, Aralu jde nejen o to, aby sv m zákazníkûm poskytoval co nejlep í sluïby, ale také o to, aby se na silnicích cítili opravdu bezpeãnû. Právû proto, Ïe spoleãnost Aral patfií mezi nejuznávanûj í evropské producenty maziv a pohonn ch hmot, anga- Ïuje se nyní v raznû ve prospûch fiidiãû a v ech ostatních úãastníkû silniãního provozu, ktefií nechtûjí pfiihlí- Ïet tomu, jak na silnicích zbyteãnû umírají lidé. První téma akce nese název Dítû v autû. Varováním by mûla b t právû statistika. V loàském roce zahynulo ve vozech sv ch rodiãû dvacet pût dûtí! Pfiitom dítû sedící v dûtské sedaãce má pfii nehodû pûtinásobnû vy í anci na pfieïití a dvojnásobnû vy í anci, Ïe nebude tûïce zranûno, oproti dítûti, které v sedaãce není. Více neï polovina dûtí, které byly pfii nehodû pfiipoutány v dûtské sedaãce, vyvázla úplnû bez zranûní. Stejn pomûr platí pro dûti do patnácti let cestující na zadním sedadle, které nebyly v sedaãce, ale byly pfiipoutány bezpeãnostními pásy, v porovnání s tûmi, které pfiipoutány nebyly. Absurdní je, Ïe loni byly zranûny ãtyfii osoby mlad í patnácti let, z toho jedna váïnû, které byly pfii nehodû na místû fiidiãe! VÍTE, ÎE Dítû je pfii nárazu automobilu vystaveno silám, které nemûïe samo zvládnout? Dítû pfiepravované na klínû sedící osoby nelze pfii nárazu automobilu udrïet? Neupoutané dítû b vá v pfiípadû silnûj ího nárazu automobilu vymr tûno ze zadního sedadla aï proti ãelnímu sklu a pfiitom mûïe ohrozit i zdraví cestujících na pfiedních sedadlech? Bezpeãnostní pásy pro dospûlé nelze vût inou pouïít pro upoutání dûtí, protoïe v pfiípadû nárazu vozidla mohou váïnû ohrozit jejich zdraví ãi Ïivot? Základním pfiedpokladem pro zv ení bezpeãnosti pfii nárazu vozidla je usazení dítûte do autosedaãky, která odpovídá jeho velikosti a hmotnosti? Rozhodující pro zv ení bezpeãnosti pfiepravovaného dítûte je také správná instalace autosedaãky ve vozidle? Dûtské sedaãky orientované zády ke smûru jízdy je velice nebezpeãné instalovat na sedadlo pfiedního spolujezdce, pokud nelze odpojit airbagy na této stranû vozu? Zorné pole dítûte je kvûli jeho v ce omezené? estileté dítû má reakce a zrakové vjemy dvakrát pomalej í neï dospûl? 07

8 NOV SUPERDIESEL TICHO LÁPEK OD ARALU Ztohoto dûvodu lze smûle prohlásit, Ïe jeho pouïití pfiiná í vysokou v konnost pfii souãasné nízké spotfiebû, sniïuje emise koufie a ãástic, a tím chrání Ïivotní prostfiedí, zaruãuje ãisté vstfiikovací trysky a úãinnou antikorozní ochranu a v neposlední fiadû zkracuje proces ãerpání paliva a zabraàuje vystfiíknutí v dûsledku pûnivosti. hladina akustického tlaku (db) Aral Nafta Standard Aral SuperDiesel hladina akustického tlaku (db) Aral Nafta Standard Aral SuperDiesel ãas (s) ãas (s) 1) Porovnání ãasov ch prûbûhû hladin akustického tlaku pfii startu studeného motoru 808 2) Porovnání ãasov ch prûbûhû hladin akustického tlaku pfii volnobûhu motoru za provozní teploty

9 téma text: Jaroslav Hol foto: IVG Vznûtové motory se v poslední dobû doãkaly v segmentu osobních vozidel vpravdû masivního roz ífiení. Díky technickému v voji se sv mi vlastnostmi pfiiblíïily motorûm benzínov m, pfiesto v ak lze pojmenovat dvû hlavní nev hody, díky nimï dieselové motory stále zaostávají jejich spaliny obsahují koufi a ãástice sazí a pfii studeném startu na sebe upozoràují nepfiíjemn m hlasit m klepáním. Právû tyto dva problémy fie í zcela nové palivo Aral SuperDiesel. Faktor cetanového ãísla Hlavním faktorem, kter pozitivnû ovlivàuje hladinu zvuku pfii chodu vznûtového motoru, je tzv. cetanové ãíslo. BûÏná norma EU poïaduje hodnotu cetanového ãísla vy í neï 51, pohonné hmoty ostatních spoleãností tuto hodnotu jen lehce pfiekraãují. Z tohoto pohledu pfiiná í hodnota vy í neï 55, právû jí se totiï nov Aral SuperDiesel py ní, nezanedbatelné zkvalitnûní v oblasti akustiky. Pfii studeném startu sniïuje zvukov tlak aï o 3 decibely db(a), coï pro lidské ucho pfiedstavuje sníïení hluku témûfi o polovinu proti normálu. Také v bûïném provozu je hluková emise dieselov ch motorû citelnû niï í: bûïnû okolo 1 db(a). Právû touto hodnotou vychází Aral vstfiíc automobilovému koncernu Volkswagen, kter si pfii konstrukci revoluãních dieselov ch agregátû TDI pfiedsevzal sníïit vnûj í hluãnost sv ch vozidel minimálnû právû o 1 db(a). O jedineãné kvalitû SuperDieselu svûdãí je tû jeden nezanedbateln fakt vysokou hodnotou cetanového ãísla svého nového produktu spoleãnost Aral jako jediná na svûtû splàuje nejvy í poïadavky SdruÏení svûtov ch v robcû automobilû (WWFC) na vznûtlivost, a tím také na optimální chování motorové nafty pfii startu a spalování. âeská premiéra Spoleãnost Aral pouïívala v Nûmecku název SuperDiesel jiï od roku V listopadu 2001 uvedla poprvé na trh pod tímto názvem naftu s hodnotou cetanového ãísla 55. Velmi pozitivní ohlasy zákazníkû pfii prûbûïném vyhodnocování logicky vedly k jeho dubnovému pfiedstavení také ãesk m motoristûm. Je tû pfied uvedením SuperDieselu se v ãeském Aralu rozhodli nespolehnout se na v sledky z matefiského ústfiedí firmy v Bochumi, ale podrobit palivo odborn m testûm v tuzemsk ch laboratofiích, tak aby odpovídalo ãesk m parametrûm. Laboratorní zkou ky zaji tûné Ústavem paliv a maziv ukázaly, Ïe vzorek motorové nafty Aral SuperDiesel má ve srovnání s bûïnou naftou bez zu lechèujících pfiísad v raznû vy í cetanové ãíslo a poïadavky âsn EN 590 (2001) splàuje v ukazateli cetanové ãíslo s v raznou rezervou. Konkrétnû jsme na tûchto dvou vzorcích zjistili, Ïe vzorek (Aral SuperDiesel) má cetanové ãíslo vy í neï 55, coï pfiedstavuje oproti zkou enému vzorku nafty bez aditiv a oproti poïadavku jakostní normy âsn EN 590 (2001) podstatné zv ení. V tomto konkrétním pfiípadû ãinil rozdíl 4,3 jednotky, uvedl zástupce fieditele Ústavu paliv a maziv Vladimír Tfiebick, podle nûjï se navíc jednalo o vûbec první ovûfiovací zkou ky aditivace pro zv ení cetanového ãísla zaji Èované Ústavem paliv a maziv. Aral si zároveà dal Ústavem pro v zkum motorov ch vozidel vypracovat zkou ku, která porovnávala hluãnost motoru pfii pouïití paliva Aral Nafta Standard a Aral SuperDiesel jednak pfii startu studeného motoru a pfii následném krátkém chodu na volnobûh, jednak pfii volnobûhu motoru za provozní teploty. V prvním pfiípadû se rozdíl v hluãnosti potvrdil v prvních tfiech vtefiinách po startu (viz graf ã. 1), také ve druhém je patrn rozdíl ve prospûch SuperDieselu, kter se pohyboval v rozmezí 0,7 aï 1 db(a) (viz graf ã. 2). Nejde jen o akustiku Nov SuperDiesel sv mi kvalitativními vlastnostmi pfiiná í motoristûm v hodu nejen v oblasti akustiky. Stejnû jako ostatní pohonné hmoty od Aralu se jedná o palivo s aditivy. Z tohoto dûvodu lze prohlásit, Ïe jeho pouïití pfiiná í vysokou v konnost pfii souãasné nízké spotfiebû, sniïuje emise koufie a ãástic, a tím chrání Ïivotní prostfiedí, zaruãuje ãisté vstfiikovací trysky a úãinnou antikorozní ochranu a v neposlední fiadû zkracuje proces ãerpání paliva a zabraàuje vystfiíknutí v dûsledku pûnivosti. Co fiíci závûrem? V vojem nového SuperDieselu spoleãnost Aral stanovila nov milník v jakosti motorov ch naftov ch paliv. 09

10 DOMOV NADùJE ARAL POMÁHÁ TùM, KTEŘÍ NEMAJÍ TùSTÍ 10

11 reportáï text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek 1 1 Tohle je David, hodnû jsme se sblíïili, pfiedstavuje Eva Ludvíãková jednadvacetiletého postiïeného chlapce, kter nejradûji ze v eho kreslí auta. Jak vidí auto, tak by v nûm hned chtûl sedût. Je to jeho nejvût í záliba, fiíká. 2 Oddûlení pro nejvíce postiïené dûti. KaÏdé má svûj vlastní svût. Péãi jim o etfiovatelky musí vûnovat ãtyfiiadvacet hodin dennû. 3 Areál Domu Nadûje v Otrokovicích na Zlínsku vznikl z b valé matefiské kolky. 4 âas obûda. V dobû na í náv tûvy se podávala polévka a tûstoviny Îijí ve svém vlastním svûtû, ãasto jim udûlá radost maliãkost, nad kterou by ostatní jen mávli rukou. Dûti z Domova Nadûje v Otrokovicích na Zlínsku se musí uï od narození pot kat s nepfiízní osudu. Jsou totiï psychicky a mnohé z nich i fyzicky postiïené. Pfiesto v jejich oãích najdete zvídavost, ale i zájem nûco v Ïivotû dokázat. Nûkdy je to tûïké, snaïíme se, aby Ïivoty dûtí mûly smysl, prozrazuje své motto fieditelka domova Eva Ludvíãková. Nadûje v Otrokovicích pod jejím vedením funguje uï deset let. neï tfii metry vody. Rok jsme pfieb vali v azylu. Asi pûtkrát jsme se bûhem té doby stûhovali. Pfiitom to bylo krátce poté, co domov pro el rekonstrukcí. Vrátili jsme se aï po roce, vzpomíná. Krátce nato se kolem nás na chodbû proïene vysok kudrnat chlapec. Je hyperaktivní, tûïko udrïuje pozornost, fiíká pfii pohledu na mizející postavu Eva Ludvíãková. Pfiitom je ale velice chytr. Pfii správném vedení se mûïe v Ïivotû v raznû prosadit, dodává. Chlapce volá k sobû a zapojuje do na í reportáïe. Spoleãnû nám ukazují malou tûlocviãnu, kde je trampolína, basketbalov ko, ale i relaxaãní místnost. V areálu b valé matefiské kolky je Ïivo kaïd den. AÏ na v jimky jsou neustále obsazené dvû chránûné dílny. Vyrábíme ze zbytkû, sna- Ïíme se vyuïít kaïdou maliãkost. Jinak by to bylo moc drahé, vypráví Eva Ludvíãková. Pfiitom si sedá mezi své chránûnce a pomáhá jim tfiídit kousky látek. Ty po zpracování najdou vyuïití tfieba jako kobereãky nebo ubrusy. Jen loni se nám podafiilo prodat v robky za sto tisíc korun, py ní se paní fieditelka produkcí chránûn ch dílen. Finanãní efekt je v ak v podstatû zanedbateln. Práce má hlavnû terapeutick smysl, dodává. Tûm nej ikovnûj ím z pfiítomn ch moïná ãasem svitne nadûje na samostatn Ïivot. SnaÏíme se sehnat prostfiedky, abychom získali chránûn byt, vysvûtluje Eva Ludvíãková. Právû tam by za obãasného dohledu vychovatelû mohli nûktefií Ïít. Domov Nadûje nabízí celkem ãtyfiicet tfii lûïka, estnáct chovancû dochází na takzvan denní pobyt. RÛzné jsou i typy postiïení. Od lehãích aï po ty nejtûï í, kde je potfieba práce zdravotních sester ãtyfiiadvacet hodin dennû. Ty dûti tady vlastnû rostou s námi. Vût ina z nich je v domovû uï od jeho zaloïení pfied deseti lety. Nejstar ímu obyvateli je dokonce uï pûtapadesát let, fiíká fieditelka. Spoleãnû pfiekonáváme i tûïké chvíle. Jako kdyï nás pfied esti lety postihla povodeà. V ude bylo více Roãní rozpoãet Domova Nadûje je deset miliónû korun. Jsme hodnû závislí na sponzorech. Bez nich bychom nebyli schopni dát na im chovancûm v takovém rozsahu odpovídající péãi, vysvûtluje finanãní stránku chodu zafiízení a dûkuje za poslední dar od spoleãnosti Aral. Tím jsou poukázky na pohonné hmoty. Máme vûz a vyuïíváme ho velmi ãasto. Jezdíme na pfiedstavení, veletrhy, kde prodáváme v robky z chránûné dílny, nebo obãas také na v let do Prahy, popisuje. Ani bûhem povídání nezapomíná pozdravit kaïdé z dûtí, které bûhem prohlídky areálu potkáme. Trpûlivost a maximální vstfiícnost je ostatnû u celého personálu naprosto samozfiejmá vûc. 11

12 partnefii text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek DP TEPLICE CYKLISTY VOZÍ NA CÍNOVEC I S KOLY Historie, která sahá aï do pfiedminulého století. V roce 1895 byl totiï v Teplicích zaloïen jeden z nejstar ích dopravních podnikû u nás. Od roku 1994 funguje jako ryze soukromá spoleãnost. Majiteli firmy jsou bratfii Jan a Milo Gaislerovi a Petr Havlík. Od pfiechodu Dopravního podniku Teplice do soukrom ch rukou se také datuje jeho spolupráce s Aralem, kter poskytuje kompletní servis olejû. Tfiiapadesát autobusû a osmaãtyfiicet trolejbusû pfiepraví kaïd den v Teplicích v prûmûru 40 tisíc lidí. Na tom, aby v e fungovalo, se podílí celkem 260 zamûstnancû. Sami si také provádíme skoro kompletní servis. Napfiíklad u trolejbusû jsme schopni udûlat v podstatû kompletní rekonstrukci, pochlubil se technick fieditel podniku Milo Gaisler. Vozy stejnû jako areál, kde DP Teplice sídlí, patfií mûstu. Máme v e v pronájmu, vysvûtluje Milo Gaisler. Klasickou mûstskou hromadnou dopravu v ak vteplicích nenajdete. Zajímavostí jsou napfiíklad dvû nostalgické linky. Jedna autobusová a jedna trolejbusová. Star í typy vozû, které místní servismani dali do dokonalého stavu, vyrá- Ïejí do ulic mûsta jednou mûsíãnû. Men í kuriozitou je také linka, kterou DP Teplice provozuje od kvûtna do záfií. Je to autobus s vlekem. Na nûm vozíme cyklistûm kola na Cínovec. DolÛ uï pak jedou sami, pfiiblíïil zvlá tní sluïbu ekonomick fieditel Jan Gaisler. K areálu patfií je tû ãerpací stanice, kam jezdí tankovat i místní záchranná sluïba. Raritou teplického Dopravního podniku je zdej í rybníãek. Vysadili jsme do nûj ryby. tiky, kapry, líny. Dokonce se nám tu usadily divoké kachny. Je to sice jen takové zpestfiení, ale aspoà máme jistotu, Ïe s ekologií je v podniku v e v pofiádku, uzavírá Milo Gaisler. 12

13 partnefii Aral karta text: Richard Kopeck text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek CESTA K ÚSPùCHU Komponenty do automobilû svûtov ch znaãek (Volkswagen, Seat, PSA, Volvo) vyrábí Pal International v praïsk ch Kbelích. Akciová spoleãnost, která patfií do koncernu Magna, divize Intier, si potrpí na kvalitu. V yrábûjí pfiedev ím stejnosmûrné motorky, stírací systémy a motory pro ABS. foto: Martin Mat sek BLÍZKO ZÁKAZNÍKÒM Naprosto osobit m pfiístupem k zákazníkûm se mûïe pochlubit mladoboleslavská akciová spoleãnost MB Leasing. Firma, která je nejvût ím nebankovním poskytovatelem finanãního leasingu v âeské republice, právû letos slaví své desetileté pûsobení na trhu. V hradnû pro export do USA produkujeme také motorky pro pohon rehabilitaãních postelí, doplàuje v robní fieditel Pal International Jifií Kousal. Dynamicky se rozvíjející spoleãnost, která svûj vznik datuje aï kroku 1922, má v souãasné dobû zhruba est stovek zamûstnancû, roãní obrat dosahuje jedné miliardy korun roãnû. Vysoké pracovní nasazení znamená také snahu o maximální efektivitu práce. Proto jsme provedli kompletní pfiestavbu v roby, vysvûtluje v robní strategii spoleãnosti Jifií Kousal. Pfii prohlídce v robních hal v Pal International je znát dobrá organizace práce. KaÏd stroj nebo i pfiepravka s v robky mají své místo. V halách jsou jednotlivé sekce peãlivû oznaãeny informaãními tabulkami. Jednoznaãnû to usnadàuje práci. Zamûstnanci neztrácejí ãas hledáním, ale pfiesnû vûdí a hlavnû vidí, kde co je. Haly mají svûj fiád, nevznikají zbyteãná nedorozumûní nebo zmatky, uvedl Jifií Kousal. Strategick v znam má pro Pal International spolupráce s Aralem. V podstatû v echny stroje jsou závislé na olejích a emulzích znaãky Aral. Pro nás je tato spolupráce jednoznaãnû dobrá. Technici z Aralu provádûjí i servis, fiíká v robní fieditel. Ke kaïdému zákazníkovi volíme odli n pfiístup. Je to logické, kaïd zákazník je totiï sv m zpûsobem jedineãn. Proto si zakládáme na naprosto individuálním pfiístupu k nim, pfiedstavuje motto spoleãnosti MB Leasing její fieditelka ing. Anna imerková. Spokojenost zákazníka zkrátka nebereme jako zásluhu, ale jako samozfiejmost, dodává. K peãlivému pfiístupu k zákazníkûm vede spoleãnost i zamûstnance. Úspûch firmy je hlavnû jejich dílo. SnaÏíme se pracovat jako celek. Zjednodu enû fieãeno na e strategie vypl vá z pfiesvûdãení, Ïe uklízeãka je stejnû dûle- Ïitá jako fieditel. Kdyby totiï kdokoli pfiestal dûlat svou práci, tak jak má, vznikly by problémy, vysvûtluje Anna imerková. MB Leasing má v souãasnosti 37 zamûstnancû a mûïe se pochlubit roãním obratem ve v i 1,19 miliardy korun roãnû. Kromû centrály v Mladé Boleslavi má MB Leasing poboãky je tû v Praze, Liberci, Plzni, Brnû a Opavû. Mimofiádnû dobré zku enosti získal MB Leasing pfii spolupráci se spoleãností Aral. Spoleãnû napfiíklad pfiipravili projekt, z nûhoï mají opût nejvût í prospûch zákazníci. Ke kaïdému vozidlu, které je od 1. kvûtna 2003 pfiedmûtem smlouvy s MB Leasing, totiï klient dostane jako dárek poukázky v celkové hodnotû aï 1500 Kã na odbûr pohonn ch hmot u ãerpacích stanic spoleãnosti Aral. Urãitû nezûstane jen u tohoto projektu. Na e spolupráce je tak dobrá, Ïe v ní budeme pokraãovat, uvedla Anna imerková. 13

14 ãerpací stanice text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek Základní zmûna oproti dosavadnímu vzhledu prodejen spoãívá v jejich vnitfiním rozdûlení na impulsní, convenience zónu a gastronomii NOVÁ IMAGE OPùT JSME BLÍÎE ZÁKAZNÍKÒM Hodiny práce, zkou ení rûzn ch variant a koneãnû je to tady! Aral shopy u benzínov ch ãerpacích stanic zmûní v následujících dvou mûsících svou tváfi. Tak jako vïdy jsme se snaïili udûlat v echno pro to, aby se u nás na i zákazníci cítili co nejlépe. V sledky práce t mu, kter mûl zmûnu image na starosti, testovala pilotní prodejna v praïsk ch Modfianech ve Lhotecké ulici. V emu, co mohou zákazníci na na ich prodejnách vidût, v ak pfiedcházela doslova mravenãí práce. Základním stavebním kamenem byl pfiedev ím prûzkum trhu, tedy zji tûní, co vlastnû na i zákazníci oãekávají, finanãní anal zy a rovnûï zku enosti Aralu a BP z celé Evropy. Základní zmûna oproti dosavadnímu vzhledu prodejen spoãívá v jejich vnitfiním rozdûlení na impulsní, convenience zónu a gastronomii. Impulsní zóna od vchodu do prodejny pfiímo k pokladnû zahrnuje v robky, které ãlovûka oslovují ihned (tiskoviny, sladkosti, cigarety). Zóna convenience, nebo chcete-li, zóna pohodového nákupu, pak umoïàuje zákazníkûm klidn a komfortní nákup. Gastronomie bude mít rovnûï své oddûlené místo. Ve dvaadvaceti prodejnách na í sítû vytvofiíme zlep ením interiéru a roz ífiením nabídky v robkû teplé i studené kuchynû pfiíjemnou atmosféru. Pro lep í orientaci zákazníkû bude ve v ech ãerpacích stanicích zaveden nov a pfiehledn navigaãní systém. V razného roz ífiení dozná také oddûlení chlazen ch nápojû a potravin. Pfiedev ím u nápojû klademe dûraz na irok v bûr produktû. Ale nebyl by to Aral, kdyby se nesnaïil v kaïdé prodejnû také o regionální speciality. Prodeje rûzn ch druhû zboïí se totiï li í podle krajû a my na tuto situaci s na imi partnery (nájemci) pochopitelnû reagujeme. Jeden pfiíklad za v echny: v Modfianech na i ãerpací stanici nav tûvují vinafii z celého okolí, proto jsme pro nû pfiipravili lákavou nabídku domácích i zahraniãních vín. KoneckoncÛ i vy se mûïete vydat na ãerpací stanici Aral v Modfianech ve Lhotecké ulici a na vlastní kûïi vyzkou et opravdu pohodov nákup. 14

15 rady motoristûm text: Vûra Traplová foto: Archiv V pfiípadû, Ïe vám vozidlo vypoví poslu nost, nejjednodu - í a pfiedev ím nejlevnûj í pomoc vám prokáïe síè spoleãností ARC Transsistance AUTEM PO EVROPù KOLIK, KDE A ZA CO ZAPLATÍTE Plánujete na léto cestování autem po Evropû? Rozhodnû nezapomeàte na zelenou kartu a uzavfiete zdravotní poji tûní. Pokud nechcete riskovat pomûrnû vysoké pokuty, obstarejte si relevantní dálniãní známky. Pro ãeské cestovatele jsou nejdostupnûj í dálniãní známky slovenské, za patnáctidenní zaplatíte asi 100 korun, rakouskou známku na deset dní pofiídíte zhruba za 255 korun. Ve státech EU vût inou funguje systém vybírání poplatkû pfiímo na komunikaci. V Itálii, Francii, Chorvatsku ãi Maìarsku platíte hotovû po v jezdu z placeného úseku dálnice. Pfied cestou do Itálie v ak mûïete zakoupit v ãesk ch autoklubech magnetickou kartu VIACARD v hodnotû 25, 50 a 70 euro. Pfii opu tûní dálnice vám bude ãástka z va í katy strïena. Pokud se ov em chystáte dojet aï na Sicílii, nebude vám nic platná. Na nejvût ím ze stfiedomofisk ch ostrovû totiï neplatí. Jedním z mála státû, kde za pouïití dálnice platit nemusíte, je Belgie. Aby ov em místní obyvatelé nepfii li zkrátka, úãtují si poplatek tfii a pûl eura pfii prûjezdu antverpsk m tunelem Liefkenhoeks. Nûmecko je potom zemí, ve které za pouïití cesty nezaplatíte ani cent. Pokud jste milovníkem dobrého vína ãi piva, urãitû vás bude zajímat povolená hranice alkoholu v krvi fiidiãe. Ta ve velké vût inû evropsk ch státû ãiní pûl promile. Mezi v jimky patfií Irsko, Lucembursko a v carsko s hranicí 0,8 promile, dále Norsko, Polsko, Portugalsko a védsko s maximální hodnotou 0,2 promile. V Maìarsku, Rumunsku, Slovensku a na Ukrajinû vám nesmûjí zjistit v krvi alkohol Ïádn. DÒLEÎITÉ INFORMACE Ve va í povinné v bavû do ciziny nesmí chybût tzv. zelená karta, neboli povinné poji tûní auta do zahraniãí, kterou obdrïíte bezplatnû od své poji Èovny po zaplacení povinného ruãení. Spolu s ní dostanete od poji Èovny seznam kontaktních míst pro pfiípad nehody. Do evropsk ch zemí je dobré mít mezinárodní fiidiãsk prûkaz, není v ak podmínkou. Pak uï mûïete doufat v jediné co nejmen í fronty na hraniãních pfiechodech. V pfiípadû, Ïe vám vozidlo vypoví poslu nost, nejjednodu í a pfiedev ím nejlevnûj í pomoc vám prokáïe síè spoleãností, které poskytují asistenãní sluïby ARC Transsistance. V evropské partnerské síti spolupracuje 180 dispeãinkû, více neï osm tisíc Îlut ch andûlû, na dvacet dva tisíce vozidel odtahové sluïby a témûfi dvacet sedm tisíc mechanikû partnersk ch automotoklubû. Stát Cena Natural 95 Povolená rychlost (obec, mimo obec, dálnice) Spojení na síè autoservisû Belgie 1 Euro TCB Chorvatsko 6,05 Kuna HAK Francie 0,99 Euro ACTA Itálie 1,033 Euro ACI Maìarsko 222,5 HUF MAK Nûmecko 1,06 Euro ADAC Polsko 3,35 PLN PZM Portugalsko 0,98 Euro ACP Slovensko 28,7 Sk ASA panûlsko 0,792 Euro RACE Data aktuální k

16 S Aralkontem bude Va e pevná linka levnûj í! Mimofiádná akce!

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Restaurací OsvûÏení v parném létû

Restaurací OsvûÏení v parném létû 1 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Vysnûná cesta do Sydney Portrét Franti ka Jákla Restaurací OsvûÏení v parném létû Akce pro fiidiãe nákladních

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY

01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY 01/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY OBSAH 03 ocenûní Aral patfií k nejobdivovanûj ím firmám v âr 03

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven 4 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat Aditivace Nová aditivace, nová mediální kampaà! Chyba roku

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

AUTO pro státní správu

AUTO pro státní správu pfiíloha speciál PARLAMENT VLÁDA SAMOSPRÁVA AUTO pro státní správu inzertní pfiíloha Jsme zde pro vás, abychom vám ušetřili čas, finance a energii, které musíte denně investovat do správy vašeho vozového

Více

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594 Bravo Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ Kód: 50901594 2 Tuning&Performance KONCOVKA V FUKU Kód: 50901603 ZADNÍ SPOILER Kód: 50901595 3 Tuning&Performance SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16" Ráfky z lehké

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více