02/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI"

Transkript

1 02/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI

2 OBSAH 03 aktualita Aral pfii el s nejti ím dieselem 04 mix Kredity pro handicapované dûti Zkontrolujte si! Novinky z Aralkonta 05 anal za Podíl dieselov ch motorû stoupá 06 oleje a maziva Oleje Aral novû ISO 9001: bezpeãnost Dejte pfiednost bezpeãnosti 08 téma Nov SuperDiesel 10 reportáï Domov Nadûje 12 partnefii DP Teplice 13 partnefii Pal International 13 Aral karta MB Leasing 14 ãerpací stanice Nová image 15 rady motoristûm Autem po Evropû Milí ãtenáfii, v aktuálním vydání Aral klubu se na velkém prostoru vûnujeme na emu novému produktu, jímï je Aral SuperDiesel. Spoleãnost Aral se vïdy snaïila nabízet sv m zákazníkûm pohonné hmoty té nejvy í kvality, uvedení nového paliva je jen logick m pokraãováním na ich dlouhodob ch aktivit. Z mého profesního pohledu bude do budoucna je tû dûleïitûj í orientovat se na zkvalitnûní nabídky shopu a gastronomie na na- ich ãerpacích stanicích. Chtûli bychom dosáhnout stavu, kdy zákazník u nich nejen zastaví a natankuje, ale zároveà uspokojí své ostatní potfieby vãetnû obãerstvení nebo nákupu a to bez ohledu na to, zda je hodlá realizovat brzo ráno, ãi pozdû v noci. âesk trh v convenience segmentu prodûlal po nástupu supermarketû, hypermarketû a nákupních center skuteãnû boufiliv v voj. V souãasné dobû do lo k jisté stabilizaci, a na tuto skuteãnost zareagoval Aral cílen m v zkumem u sv ch zákazníkû, jejichï pfiání a potfieby jsme se snaïili promítnout do nové podoby ãerpacích stanic. S prvními zmûnami se mûïete seznámit jiï bûhem prázdnin a doufám, Ïe vás mile pfiekvapí. Pfieji vám krásné léto. Ing. Miroslav Vlasák, fieditel oddûlení shop, gastro a marketing ARAL KLUB 02/2003 Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4, V roba: Boomerang Publishing, s. r. o., Podûbradská 110/1, Praha 9, tel: , Redakce: Hana Jahodová, Roman Gregor, Jindfiich Novák, Martin Vymûtal Design: Jakub Ka e Uzávûrka ãísla: Vychází: , MK âr E , neprodejné.

3 aktualita text: Jindfiich Novák foto: David Pajer ARAL PŘI EL S NEJTI ÍM DIESELEM Cetanové ãíslo SuperDieselu, ovlivàující hluk motoru, je nejvy í na trhu: cel ch 55. Na poãátku dubna vstoupil na ãesk trh dlouho oãekávan v robek Aral SuperDiesel. Toto palivo, urãené pro v echny druhy vznûtov ch motorû, má díky nové generaci aditiv podstatnû lep í charakteristiku spalování neï jiné druhy nafty a následnû ti í provoz. V dubnu uvedl Aral na trh produkt SuperDiesel, kter doplàuje kvalitní fiadu pohonn ch hmot Aralu. Akustick pokrok Aral SuperDieselu je v sledkem v razného zv ení cetanového ãísla, které rozhodujícím zpûsobem ovlivàuje prûbûh spalování motorové nafty. Vy í hodnota cetanového ãísla znamená krat í prodlevu vznícení nafty, takïe nárûst ve válci není tak náhl a spalování je mûkãí a ti í. Cetanové ãíslo nového SuperDieselu pfiesahuje hodnotu 55, zatímco ostatní motorové nafty na ãeském trhu dosahují hodnoty lehce vy í neï 51 (coï ostatnû poïaduje âsn EN 590). Nové sloïení Aral SuperDieselu zaruãuje maximální sníïení emisí ãástic a koufiivosti motoru, zaji Èuje ãistotu vstfiikovacích trysek a úãinnou ochranu pfied korozí. Díky dokonalej ímu cyklu spalování je etrnûj í nejen k motoru auta, ale také k Ïivotnímu prostfiedí. Jsem rád, Ïe na e spoleãnost zavedením této novinky na ãesk trh opût potvrdila svoji pozici inovátora. Aral se vïdy snaïil vyhovût sv m zákazníkûm, coï zavedením produktu Aral SuperDiesel opût potvrzuje, fiekl u pfiíleïitosti uvedení na ãesk trh pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti Aral âr Pavel vácha. KAMPAŇ NA SUPERDIESEL PŘINESLA OVOCE KampaÀ Aral SuperDiesel byla vyhodnocena jako está nejlep í venkovní reklama za mûsíc kvûten 2003 podle ãasopisu Strategie. Její komunikaãní strategii nám pfiiblíïil fieditel oddûlení shop, gastro a marketing ing. Miroslav Vlasák. V rámci reklamní kampanû je Aral SuperDiesel propagován jako nejti í diesel na trhu. Jedná se o jeho jedinou pfiednost, nebo má i dal í? Spoleãnost Aral se v oblasti kvality pohonn ch hmot snaïí pfiicházet s nûãím nov m, proto jsme se pfii komunikaci nového druhu paliva soustfiedili na dodateãn benefit, kter na im zákazníkûm pfiiná í. V pfiípadû Aral SuperDieselu je to v e cetanového ãísla, které zaji Èuje dokonalej í prûbûh spalovacího cyklu a sniïuje hladinu hluku pfii spalování. Ostatní kvalitativní ukazatele stejnû jako u v ech pohonn ch hmot od Aralu zûstávají samozfiejmû zachovány. Jak m zpûsobem marketingová kampaà probíhala? Hlavní ãást kampanû byla smûfiována na poãátek motoristické sezóny. Na zaãátku dubna a kvûtna probûhly rádii reklamní spoty, které podpofiily sponzoring prvních pûti závodû F1. Ty doplní celoroãní kampaà tiskové inzerce v ãasopisech zamûfien ch na motoristickou vefiejnost. S jak mi ohlasy zákazníkû jste se zatím setkali? Jsme mile pfiekvapeni pozitivním ohlasem. Marketingov mix byl zvolen zfiejmû vhodnû, ponûvadï jsme dosáhli daleko vût ího úspûchu, neï jsme pfiedpokládali. 03

4 mix KREDITY PRO HANDICAPOVANÉ DùTI Spolupráce spoleãnosti Aral na benefiãním projektu Emil pfiinesla první ovoce. Pûtaãtyfiicet tisíc bodû získan ch v rámci vûrnostního programu Aralkonto pfii odbûru pohonn ch hmot a nákupech v Aral shopech vûnovali na i zákazníci na Konto Emil. Body Aralkonta jsme promûnili v estnáct tisíc korun a rozdûlili mezi talentované sportovce z âeského paralympijského t mu v podobû kreditû na mobilní telefony. V kony mlad ch handicapovan ch sportovcû zaslouïí odmûnu, pochválil ocenûné generální fieditel spoleãnosti Aral âr ing. Pavel vácha a zároveà podûkoval v em pfiispûvatelûm. Vûfiím, Ïe dal í body z Konta Emil budeme moci pfiedat v blízké budoucnosti. Smyslem benefiãního projektu Emil, kter je podporován âesk m paralympijsk m v borem, je získat prostfiedky na vytvofiení zázemí pro handicapované dûti sdruïené ve sportovních svazech. V nich sportuje 2700 dûtí se v emi druhy postiïení zrakovû, sluchovû, tûlesnû, spasticky a mentálnû postiïené. Mezi partnery Emila patfií kromû Aralu je tû spoleãnosti Delvita a T-mobile. V rámci sv ch sponzorsk ch aktivit jsme se soustfiedili na oblast, která v na í republice stála doposud v ústraní. Právû proto jsme se zamûfiili na podporu handicapovan ch dûtí, které i pfies svá omezení aktivnû pfiistupují k Ïivotu, objasnil motivy Aralu ing. Miroslav Vlasák, fieditel oddûlení shop, gastro a marketing. My lenka spojit vûrnostní klub Aralkonto s Emilem je pouze prvním krokem v celkové strategii na podporou handicapovan ch mlad ch sportovcû. V rámci akce Skvûl den v zoo, která se konala 31. kvûtna v devíti tuzemsk ch zoologick ch zahradách a v jejímï rámci zmûfiily své síly zdravé a postiïené dûti ve sportovních a vûdomostních hrách, vûnovala na e spoleãnost na dopravu postiïen ch dûtí poukázky na pohonné hmoty v hodnotû korun. Aral podpofiil i akci Svátek s Emilem, kdy se v jeho síti ãerpacích stanic podafiilo prodat pfiívûsky s ply ákem Emilem v celkové hodnotû korun. Dále jsme se zavázali vloïit kaïd rok pfiímou finanãní dotaci na benefiãní konto projektu Emil z utrïen ch penûz v gastronomick ch stfiediscích ãerpacích stanic. Na e koncepce se snaïí b t ucelená. Handicapovaní mladí sportovci mohou díky kreditûm do mobilních telefonû snáze komunikovat s okolním svûtem, díky poukázkám na pohonné hmoty jim zase umoïníme cestovat. âerpací stanice Aral by se jim na jejich cestách nejen za sportem mûly stát urãit mi ostrovy pohody a odpoãinku, coï logicky umoïàuje bezbariérov pfiístup, navíc jim umoïníme, aby se v na ich gastronomick ch zafiízeních dobfie a v klidu najedli, dodal Miroslav Vlasák. Hana Jahodová z Aralu pfiedává sportovcûm poukázky na volné kredity ZKONTROLUJTE SI! Aral âr, a. s., V Parku 2294/2, Praha 4 Iâ: , DIâ: Tel: , Fax: NOVINKY Z ARALKONTA NYNÍ U ETŘÍTE I NA PEVNÉ LINCE Slevy z vyúãtování za telekomunikaãní sluïby âeského TELECOMU právû to je novinka, kterou jsme pfiichystali pro ãleny vûrnostního programu Aralkonto. Do konce fiíjna mûïete vyuïít body z Aralkonta jako slevu z úãtu za pevnou linku. Za kaïd ch 150 bodû na svém Aralkontu získáte slevu 50 korun z telefonního úãtu u âeského TELECOMU. Za kaïd ch dal ích 150 bodû se hodnoty va í slevy vïdy zdvojnásobí (100, 150, 200 Kã). Slevu mûïete uplatnit na jakékoliv telefonní ãíslo pevné linky; je tedy moïné potû it i nûkoho blízkého. Vámi vybraná sleva se projeví v nejbliï ím moïném mûsíãním vyúãtování âeského TELECOMU (nejpozdûji v ak do edesáti dnû). Uplatnit ji lze prostfiednictvím Internetu na nebo pomocí SMS ve tvaru: ARAL_ODM_TELECOMCastka_PevTel (Castka odpovídá hodnotû vybrané slevy, PevTel je telefonní ãíslo platné v síti âes- KÉHO TELECOMU). Pevnou linkou v ak novinky zdaleka nekonãí. Aralkonto nabízí sv m ãlenûm i dal í odmûnu stokorunov kupón Twist. Exkluzivnû pro ãleny Aralkonta je nyní k dispozici poãetnû omezená série kupónû Twist 100, které mûïete získat jiï za 290 bodû. Tato nabídka je platná pouze do vyãerpání zásob. 04

5 anal za text: Jaroslav Hol PODÍL DIESELOV CH MOTORÒ STOUPÁ Co od svého vozu oãekáváme? Právû tato otázka hraje zásadní roli pfii v bûru typu motoru. Je v hodnûj í motor benzínov, naftov, nebo pohon na LPG? Ve v ech tfiech pfiípadech musíme brát v úvahu pfiedev ím návratnost své investice a zvolit tu variantu, která je právû pro nás nejv hodnûj í. Jen stûïí lze pfiitom brát v úvahu názory skalních pfiíznivcû té ãi oné varianty. Fandové záïehov ch nebo vznûtov ch motorû nebo pohonu na LPG b vají totiï jen zfiídkakdy objektivní. Je faktem, Ïe dieselové motory se v souãasné dobû v podstatû ve v ech parametrech dokáïou vyrovnat motorûm benzínov m. PfieplÀování turbodmychadly (nejnovûji také s variabilním nastavováním úhlu lopatek turbíny), nové systémy pfiímého vstfiikování to v e pfiispûlo pfii stejném objemu k razantnímu zv ení v konu a souãasnû ke sníïení spotfieby. Je tu v ak jedno podstatné ale. Motory pohánûné naftou jsou nároãnûj í na v robu a proto draï- í. Pfiitom právû cena b vá ãasto faktorem, kter zásadnû ovlivàuje volbu pohonu na eho vozu. 1) POMùR DIESELOV CH MOTORÒ VÒâI OSTATNÍM DRUHÒM POHONÒ % Osobní automobily se vznûtov m motorem se i pfiesto tû í na ãeském trhu stoupající oblibû. Toto tvrzení dokládá srovnání dovozu osobních automobilû za poslední dva roky (viz tab. ã. 2). Podíl nov ch dovezen ch osobních automobilû s naftov m motorem dosáhl za rok 2002 hodnoty 37,26 %, coï oproti roku 2001 znamená zv ení o více neï 10 %. Také u dovozu ojetin do lo ke zv ení podílu vozidel se vznûtov m motorem na hodnotu 30,31 %, oproti 22,98 % v roce Zv ení celkového poãtu automobilû s dieselov m motorem pak v obou segmentech vysoce pfiesáhlo padesátiprocentní nárûst. Trval charakter stoupajícího podílu dieselov ch agregátû v rámci tuzemského vozového parku dokládá i pfiiloïen graf ã. 1. V pfiípadû pohonu na LPG je nejãastûj ím tématem bezpeãnost. Pfiedev ím u star ích automobilû do lo v minulosti k nûkolika váïn m nehodám, které zavinil pohon na LPG. Toho se u modernûj ích vozidel jiï bát nemusíme, pfiesto zde zûstává jeden problém. Vût ina podzemních garáïí do sv ch prostor automobily na pohon LPG vûbec nevpou tí právû z dûvodu bezpeãnosti. Jak a podle ãeho se tedy motorista má pfii volbû pohonu rozhodovat? Aãkoli se jedná o velmi subjektivní záleïitost, doufáme, Ïe vám mûïe pomoci nûkolik následujících informací. Co je tfieba vzít v úvahu Úãel, pro jak si automobil pofiizujeme (soukromû/pro podnikání). ZpÛsob a intenzitu vyuïití vozu. Pfiedpokládan poãet roãnû ujet ch kilometrû. Rozdíl v pofiizovací cenû vozidla vybaveného benzínov m a naftov m motorem a náklady na instalaci zafiízení LPG. Rozdíl v aktuálních cenách v ech tfií druhû pohonn ch hmot. Rozdíl v cenû servisních úkonû a v celkové reïii provozu. Osobní nároky na provozní komfort. 2) OBCHODNÍ A INDIVIDUÁLNÍ DOVOZY VOZIDEL DO âr (POROVNÁNÍ 2002/2001) OSOBNÍ AUTOMOBILY (KAT. M1) nové osobní (ks) OBCHODNÍ index ks benzin, do 1000 ccm 6,389 5,337 19,71% 1, ccm 22,195 18,872 17,61% 3, ccm 19,456 25,817-24,64% -6,361 nad 3000 ccm ,68% 275 CELKEM benzin: 49,026 50,737-3,37% -1,711 nafta, do 1500 ccm 3, ,29% 3, ccm 23,705 16,755 41,48% 6,950 nad 2500 ccm 1,828 1,628 12,29% 200 CELKEM nafta: 29,115 18,687 55,80% 10,428 CELKEM benzin+nafta: 78,141 69,424 12,56% 8,717 obchodní - karavany ,82% 183 INDIVIDUÁLNÍ: ,25% 33 CELKEM: 78,522 69,589 12,84% 8,933 + individuální na ND xxx xxx xxx xxx Podíl nafta: 37,26% 26,92% 10,34% ojeté osobní (ks) OBCHODNÍ: index ks benzin, do 1000 ccm 2,310 2,268 1,85% ccm 19,522 19,271 1,30% ccm 20,125 16,812 19,71% 3,313 nad 3000 ccm ,58% 180 CELKEM benzin: 42,550 38,764 9,77% 3,786 nafta, do 1500 ccm ,77% ccm 17,430 10,838 60,82% 6,592 nad 2500 ccm ,42% 258 CELKEM nafta: 18,505 11,567 59,98% 6,938 CELKEM benzin+nafta: 61,055 50,331 21,31% 10,724 obchodní - karavany 0 INDIVIDUÁLNÍ: 69,605 48,807 42,61% 20,798 CELKEM: 130,660 99,138 31,80% 31,522 + individuální na ND 1,581 8,486-81,37% -6,905 Podíl nafta: 30,31% 22,98% 7,33% 05

6 oleje a maziva oleje a maziva text: Milan imánek text: Václav Sochor foto: archiv OLEJE ARAL NOVù AKTUALIZACE V KONOVÉHO ZAŘAZENÍ MOTOROV CH OLEJÒ ARAL Za posledních pût let do lo v sortimentu na ich motorov ch olejû k mnoha dûleïit m zmûnám, díky kter m si na e spoleãnost dále posílila svou pozici mezi v znamn mi v robci a dodavateli motorov ch olejû. Dafií se tak uspokojit poïadavky na ich zákazníkû v celé ífii a bez tzv. bíl ch míst. Pro pfiipomenutí neu kodí pfiiblíïit alespoà heslovitû jednotlivé kroky na cestû tûchto nepochybnû Ïádoucích zmûn. Zejména se podafiilo zavést nûkolik dal ích produktû do fiady olejû Aral Tronic a zároveà byly roz ífieny fiady olejû Aral Elastic a Aral Turboral. V souvislosti s touto inovací jsme naopak zru ili distribuci nûkter ch olejû. Pro úplnost je tfieba dodat, Ïe v pfiehledu uvedené oleje jsou jen ãástí nabídky na í matefiské spoleãnosti, pfiiãemï v bûr byl proveden se zfietelem na podmínky trhu v âr a je moïné jej podle potfieby operativnû doplàovat. Nejsou zde proto uvedeny napfi. oleje pro motory námofiních a fiíãních lodí, oleje pro stabilní plynové motory a rovnûï oleje pro motocykly. Vedle uveden ch zmûn v podobû nov ch druhû olejû byly zv eny v konnostní parametry i u vût iny dosavadních olejû. Právû údaj, jak vysok poãet druhû olejû zv il své v konové zafiazení, a tím i celkové uïitné vlastnosti, je spolu se zavedením zcela nov ch olejû nejlep ím dokladem permanentního úsilí spoleãnosti Aral o zkvalitàování sv ch sluïeb pro zákazníky. Podrobné statistiky najdete v pfiíloze. foto: archiv ISO 9001:2000 ODDùLENÍ OLEJÒ ARAL PRO LO ÚSPù Nù CERTIFIKACÍ AUDITNÍ FIRMY ÖQS Z VÍDNù Správnû fungující spoleãnost musí uspokojit svého zákazníka nejen kvalitou sluïeb a v robkû, ale také jistotou, Ïe v robní procesy jsou r ealizovány za fiízen ch podmínek. Tyto podmínky zaruãují kvalitu i v del ím ãasovém horizontu. Z tohoto dûvodu byly zpracovány celosvûtovû uznávané standardy pro fiízení organizací. Oddûlení olejû vlastnilo od roku 1997 certifikát ISO 9001:1994. Díky pravidelné recertifikaci v ak muselo projít nov m kolem auditû. Na interní firemní audit navazoval audit externí, kter provádûla firma ÖQS z Vídnû. Tato rakouská spoleãnost provádí auditorskou ãinnost nejen pro nûmeck Aral, ale také pro zastoupení Aralu v Evropû. Certifikát ISO 9001:2000, udûlen na konci dubna, je dokladem, Ïe oddûlení olejû a maziv harmonizuje pracovní procesy. Navíc je schopné reagovat na aktuální potfieby zákazníkû, vyhodnotit ve keré nedostatky a provést pfiíslu ná nápravná opatfiení. Jsme opravdu potû eni, Ïe se nám podafiilo certifikát opût získat, uvedl Roman Gregor, vedoucí kvality oddûlení olejû a maziv. Pro na e partnery je to jasn signál, Ïe kaïd ná zamûstnanec pracuje podle stanoven ch popsan ch procesû. Pfii pfiípadn ch potíïích jsme schopni profesní sebereflexe, a dokáïeme tak pracovní procesy neustále zdokonalovat. Zákazník oddûlení olejû se proto nemusí spoléhat pouze na kvalitní produkty znaãky Aral, ale také na skvûlou úroveà ve ker ch doprovodn ch slu- Ïeb spoleãnosti, která se vyznaãuje vysokou mírou organizovanosti a efektivity v ech ãinností, bûïnou v zemích EU. Sortiment motorov ch olejû Aral uspokojí i nejnároãnûj ího zákazníka 06

7 bezpeãnost text: Jana Niedermayerová foto: Martin Mat sek DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI A ZACHRAŇTE ALESPOŇ JEDEN LIDSK ÎIVOT Dopravních nehod stále pfiib vá. V roce 2002 se jich v âr stalo , coï je oproti roku 2001 o tfii procenta více. Bylo pfii nich usmrceno 1314 osob, coï je o osm procent více neï v pfiedcházejícím roce. Situace se nelep í ani letos. V lednu byli usmrceni 102 lidé, to je o ãtyfiicet více neï ve stejném mûsíci roku Konec lhostejnosti, boj o bezpeãí na ãesk ch silnicích to je hlavní motto akce Aral, dejte pfiednost bezpeãnosti. To, Ïe se na e firma dlouhodobû drïí na pice v oboru, nás zároveà zavazuje, tvrdí Boris Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv ve spoleãnosti Aral. Rozhodnû chceme pfiispût ke zv ení bezpeãnosti, proto jsme se rozhodli pro tento zcela nov projekt, dodává. V znam akce spoãívá pfiedev ím v osvûtû fiidiãû. PfiiblíÏí jim napfiíklad vliv dokonalého stavu brzd ãi pneumatik na bezpeãnost jízdy nebo jim vysvûtlí, jak mûnit styl jízdy pfii rozdíln ch klimatick ch podmínkách. Spoléháme na pomoc médií, díky kter m se vefiejnost o akci dozví. Pfiipravujeme pfiedvádûcí akce jak pro odborníky, tak pro nej ir í vefiejnost, pfiibliïuje Boris Janda. Zkrátka a dobfie, Aralu jde nejen o to, aby sv m zákazníkûm poskytoval co nejlep í sluïby, ale také o to, aby se na silnicích cítili opravdu bezpeãnû. Právû proto, Ïe spoleãnost Aral patfií mezi nejuznávanûj í evropské producenty maziv a pohonn ch hmot, anga- Ïuje se nyní v raznû ve prospûch fiidiãû a v ech ostatních úãastníkû silniãního provozu, ktefií nechtûjí pfiihlí- Ïet tomu, jak na silnicích zbyteãnû umírají lidé. První téma akce nese název Dítû v autû. Varováním by mûla b t právû statistika. V loàském roce zahynulo ve vozech sv ch rodiãû dvacet pût dûtí! Pfiitom dítû sedící v dûtské sedaãce má pfii nehodû pûtinásobnû vy í anci na pfieïití a dvojnásobnû vy í anci, Ïe nebude tûïce zranûno, oproti dítûti, které v sedaãce není. Více neï polovina dûtí, které byly pfii nehodû pfiipoutány v dûtské sedaãce, vyvázla úplnû bez zranûní. Stejn pomûr platí pro dûti do patnácti let cestující na zadním sedadle, které nebyly v sedaãce, ale byly pfiipoutány bezpeãnostními pásy, v porovnání s tûmi, které pfiipoutány nebyly. Absurdní je, Ïe loni byly zranûny ãtyfii osoby mlad í patnácti let, z toho jedna váïnû, které byly pfii nehodû na místû fiidiãe! VÍTE, ÎE Dítû je pfii nárazu automobilu vystaveno silám, které nemûïe samo zvládnout? Dítû pfiepravované na klínû sedící osoby nelze pfii nárazu automobilu udrïet? Neupoutané dítû b vá v pfiípadû silnûj ího nárazu automobilu vymr tûno ze zadního sedadla aï proti ãelnímu sklu a pfiitom mûïe ohrozit i zdraví cestujících na pfiedních sedadlech? Bezpeãnostní pásy pro dospûlé nelze vût inou pouïít pro upoutání dûtí, protoïe v pfiípadû nárazu vozidla mohou váïnû ohrozit jejich zdraví ãi Ïivot? Základním pfiedpokladem pro zv ení bezpeãnosti pfii nárazu vozidla je usazení dítûte do autosedaãky, která odpovídá jeho velikosti a hmotnosti? Rozhodující pro zv ení bezpeãnosti pfiepravovaného dítûte je také správná instalace autosedaãky ve vozidle? Dûtské sedaãky orientované zády ke smûru jízdy je velice nebezpeãné instalovat na sedadlo pfiedního spolujezdce, pokud nelze odpojit airbagy na této stranû vozu? Zorné pole dítûte je kvûli jeho v ce omezené? estileté dítû má reakce a zrakové vjemy dvakrát pomalej í neï dospûl? 07

8 NOV SUPERDIESEL TICHO LÁPEK OD ARALU Ztohoto dûvodu lze smûle prohlásit, Ïe jeho pouïití pfiiná í vysokou v konnost pfii souãasné nízké spotfiebû, sniïuje emise koufie a ãástic, a tím chrání Ïivotní prostfiedí, zaruãuje ãisté vstfiikovací trysky a úãinnou antikorozní ochranu a v neposlední fiadû zkracuje proces ãerpání paliva a zabraàuje vystfiíknutí v dûsledku pûnivosti. hladina akustického tlaku (db) Aral Nafta Standard Aral SuperDiesel hladina akustického tlaku (db) Aral Nafta Standard Aral SuperDiesel ãas (s) ãas (s) 1) Porovnání ãasov ch prûbûhû hladin akustického tlaku pfii startu studeného motoru 808 2) Porovnání ãasov ch prûbûhû hladin akustického tlaku pfii volnobûhu motoru za provozní teploty

9 téma text: Jaroslav Hol foto: IVG Vznûtové motory se v poslední dobû doãkaly v segmentu osobních vozidel vpravdû masivního roz ífiení. Díky technickému v voji se sv mi vlastnostmi pfiiblíïily motorûm benzínov m, pfiesto v ak lze pojmenovat dvû hlavní nev hody, díky nimï dieselové motory stále zaostávají jejich spaliny obsahují koufi a ãástice sazí a pfii studeném startu na sebe upozoràují nepfiíjemn m hlasit m klepáním. Právû tyto dva problémy fie í zcela nové palivo Aral SuperDiesel. Faktor cetanového ãísla Hlavním faktorem, kter pozitivnû ovlivàuje hladinu zvuku pfii chodu vznûtového motoru, je tzv. cetanové ãíslo. BûÏná norma EU poïaduje hodnotu cetanového ãísla vy í neï 51, pohonné hmoty ostatních spoleãností tuto hodnotu jen lehce pfiekraãují. Z tohoto pohledu pfiiná í hodnota vy í neï 55, právû jí se totiï nov Aral SuperDiesel py ní, nezanedbatelné zkvalitnûní v oblasti akustiky. Pfii studeném startu sniïuje zvukov tlak aï o 3 decibely db(a), coï pro lidské ucho pfiedstavuje sníïení hluku témûfi o polovinu proti normálu. Také v bûïném provozu je hluková emise dieselov ch motorû citelnû niï í: bûïnû okolo 1 db(a). Právû touto hodnotou vychází Aral vstfiíc automobilovému koncernu Volkswagen, kter si pfii konstrukci revoluãních dieselov ch agregátû TDI pfiedsevzal sníïit vnûj í hluãnost sv ch vozidel minimálnû právû o 1 db(a). O jedineãné kvalitû SuperDieselu svûdãí je tû jeden nezanedbateln fakt vysokou hodnotou cetanového ãísla svého nového produktu spoleãnost Aral jako jediná na svûtû splàuje nejvy í poïadavky SdruÏení svûtov ch v robcû automobilû (WWFC) na vznûtlivost, a tím také na optimální chování motorové nafty pfii startu a spalování. âeská premiéra Spoleãnost Aral pouïívala v Nûmecku název SuperDiesel jiï od roku V listopadu 2001 uvedla poprvé na trh pod tímto názvem naftu s hodnotou cetanového ãísla 55. Velmi pozitivní ohlasy zákazníkû pfii prûbûïném vyhodnocování logicky vedly k jeho dubnovému pfiedstavení také ãesk m motoristûm. Je tû pfied uvedením SuperDieselu se v ãeském Aralu rozhodli nespolehnout se na v sledky z matefiského ústfiedí firmy v Bochumi, ale podrobit palivo odborn m testûm v tuzemsk ch laboratofiích, tak aby odpovídalo ãesk m parametrûm. Laboratorní zkou ky zaji tûné Ústavem paliv a maziv ukázaly, Ïe vzorek motorové nafty Aral SuperDiesel má ve srovnání s bûïnou naftou bez zu lechèujících pfiísad v raznû vy í cetanové ãíslo a poïadavky âsn EN 590 (2001) splàuje v ukazateli cetanové ãíslo s v raznou rezervou. Konkrétnû jsme na tûchto dvou vzorcích zjistili, Ïe vzorek (Aral SuperDiesel) má cetanové ãíslo vy í neï 55, coï pfiedstavuje oproti zkou enému vzorku nafty bez aditiv a oproti poïadavku jakostní normy âsn EN 590 (2001) podstatné zv ení. V tomto konkrétním pfiípadû ãinil rozdíl 4,3 jednotky, uvedl zástupce fieditele Ústavu paliv a maziv Vladimír Tfiebick, podle nûjï se navíc jednalo o vûbec první ovûfiovací zkou ky aditivace pro zv ení cetanového ãísla zaji Èované Ústavem paliv a maziv. Aral si zároveà dal Ústavem pro v zkum motorov ch vozidel vypracovat zkou ku, která porovnávala hluãnost motoru pfii pouïití paliva Aral Nafta Standard a Aral SuperDiesel jednak pfii startu studeného motoru a pfii následném krátkém chodu na volnobûh, jednak pfii volnobûhu motoru za provozní teploty. V prvním pfiípadû se rozdíl v hluãnosti potvrdil v prvních tfiech vtefiinách po startu (viz graf ã. 1), také ve druhém je patrn rozdíl ve prospûch SuperDieselu, kter se pohyboval v rozmezí 0,7 aï 1 db(a) (viz graf ã. 2). Nejde jen o akustiku Nov SuperDiesel sv mi kvalitativními vlastnostmi pfiiná í motoristûm v hodu nejen v oblasti akustiky. Stejnû jako ostatní pohonné hmoty od Aralu se jedná o palivo s aditivy. Z tohoto dûvodu lze prohlásit, Ïe jeho pouïití pfiiná í vysokou v konnost pfii souãasné nízké spotfiebû, sniïuje emise koufie a ãástic, a tím chrání Ïivotní prostfiedí, zaruãuje ãisté vstfiikovací trysky a úãinnou antikorozní ochranu a v neposlední fiadû zkracuje proces ãerpání paliva a zabraàuje vystfiíknutí v dûsledku pûnivosti. Co fiíci závûrem? V vojem nového SuperDieselu spoleãnost Aral stanovila nov milník v jakosti motorov ch naftov ch paliv. 09

10 DOMOV NADùJE ARAL POMÁHÁ TùM, KTEŘÍ NEMAJÍ TùSTÍ 10

11 reportáï text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek 1 1 Tohle je David, hodnû jsme se sblíïili, pfiedstavuje Eva Ludvíãková jednadvacetiletého postiïeného chlapce, kter nejradûji ze v eho kreslí auta. Jak vidí auto, tak by v nûm hned chtûl sedût. Je to jeho nejvût í záliba, fiíká. 2 Oddûlení pro nejvíce postiïené dûti. KaÏdé má svûj vlastní svût. Péãi jim o etfiovatelky musí vûnovat ãtyfiiadvacet hodin dennû. 3 Areál Domu Nadûje v Otrokovicích na Zlínsku vznikl z b valé matefiské kolky. 4 âas obûda. V dobû na í náv tûvy se podávala polévka a tûstoviny Îijí ve svém vlastním svûtû, ãasto jim udûlá radost maliãkost, nad kterou by ostatní jen mávli rukou. Dûti z Domova Nadûje v Otrokovicích na Zlínsku se musí uï od narození pot kat s nepfiízní osudu. Jsou totiï psychicky a mnohé z nich i fyzicky postiïené. Pfiesto v jejich oãích najdete zvídavost, ale i zájem nûco v Ïivotû dokázat. Nûkdy je to tûïké, snaïíme se, aby Ïivoty dûtí mûly smysl, prozrazuje své motto fieditelka domova Eva Ludvíãková. Nadûje v Otrokovicích pod jejím vedením funguje uï deset let. neï tfii metry vody. Rok jsme pfieb vali v azylu. Asi pûtkrát jsme se bûhem té doby stûhovali. Pfiitom to bylo krátce poté, co domov pro el rekonstrukcí. Vrátili jsme se aï po roce, vzpomíná. Krátce nato se kolem nás na chodbû proïene vysok kudrnat chlapec. Je hyperaktivní, tûïko udrïuje pozornost, fiíká pfii pohledu na mizející postavu Eva Ludvíãková. Pfiitom je ale velice chytr. Pfii správném vedení se mûïe v Ïivotû v raznû prosadit, dodává. Chlapce volá k sobû a zapojuje do na í reportáïe. Spoleãnû nám ukazují malou tûlocviãnu, kde je trampolína, basketbalov ko, ale i relaxaãní místnost. V areálu b valé matefiské kolky je Ïivo kaïd den. AÏ na v jimky jsou neustále obsazené dvû chránûné dílny. Vyrábíme ze zbytkû, sna- Ïíme se vyuïít kaïdou maliãkost. Jinak by to bylo moc drahé, vypráví Eva Ludvíãková. Pfiitom si sedá mezi své chránûnce a pomáhá jim tfiídit kousky látek. Ty po zpracování najdou vyuïití tfieba jako kobereãky nebo ubrusy. Jen loni se nám podafiilo prodat v robky za sto tisíc korun, py ní se paní fieditelka produkcí chránûn ch dílen. Finanãní efekt je v ak v podstatû zanedbateln. Práce má hlavnû terapeutick smysl, dodává. Tûm nej ikovnûj ím z pfiítomn ch moïná ãasem svitne nadûje na samostatn Ïivot. SnaÏíme se sehnat prostfiedky, abychom získali chránûn byt, vysvûtluje Eva Ludvíãková. Právû tam by za obãasného dohledu vychovatelû mohli nûktefií Ïít. Domov Nadûje nabízí celkem ãtyfiicet tfii lûïka, estnáct chovancû dochází na takzvan denní pobyt. RÛzné jsou i typy postiïení. Od lehãích aï po ty nejtûï í, kde je potfieba práce zdravotních sester ãtyfiiadvacet hodin dennû. Ty dûti tady vlastnû rostou s námi. Vût ina z nich je v domovû uï od jeho zaloïení pfied deseti lety. Nejstar ímu obyvateli je dokonce uï pûtapadesát let, fiíká fieditelka. Spoleãnû pfiekonáváme i tûïké chvíle. Jako kdyï nás pfied esti lety postihla povodeà. V ude bylo více Roãní rozpoãet Domova Nadûje je deset miliónû korun. Jsme hodnû závislí na sponzorech. Bez nich bychom nebyli schopni dát na im chovancûm v takovém rozsahu odpovídající péãi, vysvûtluje finanãní stránku chodu zafiízení a dûkuje za poslední dar od spoleãnosti Aral. Tím jsou poukázky na pohonné hmoty. Máme vûz a vyuïíváme ho velmi ãasto. Jezdíme na pfiedstavení, veletrhy, kde prodáváme v robky z chránûné dílny, nebo obãas také na v let do Prahy, popisuje. Ani bûhem povídání nezapomíná pozdravit kaïdé z dûtí, které bûhem prohlídky areálu potkáme. Trpûlivost a maximální vstfiícnost je ostatnû u celého personálu naprosto samozfiejmá vûc. 11

12 partnefii text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek DP TEPLICE CYKLISTY VOZÍ NA CÍNOVEC I S KOLY Historie, která sahá aï do pfiedminulého století. V roce 1895 byl totiï v Teplicích zaloïen jeden z nejstar ích dopravních podnikû u nás. Od roku 1994 funguje jako ryze soukromá spoleãnost. Majiteli firmy jsou bratfii Jan a Milo Gaislerovi a Petr Havlík. Od pfiechodu Dopravního podniku Teplice do soukrom ch rukou se také datuje jeho spolupráce s Aralem, kter poskytuje kompletní servis olejû. Tfiiapadesát autobusû a osmaãtyfiicet trolejbusû pfiepraví kaïd den v Teplicích v prûmûru 40 tisíc lidí. Na tom, aby v e fungovalo, se podílí celkem 260 zamûstnancû. Sami si také provádíme skoro kompletní servis. Napfiíklad u trolejbusû jsme schopni udûlat v podstatû kompletní rekonstrukci, pochlubil se technick fieditel podniku Milo Gaisler. Vozy stejnû jako areál, kde DP Teplice sídlí, patfií mûstu. Máme v e v pronájmu, vysvûtluje Milo Gaisler. Klasickou mûstskou hromadnou dopravu v ak vteplicích nenajdete. Zajímavostí jsou napfiíklad dvû nostalgické linky. Jedna autobusová a jedna trolejbusová. Star í typy vozû, které místní servismani dali do dokonalého stavu, vyrá- Ïejí do ulic mûsta jednou mûsíãnû. Men í kuriozitou je také linka, kterou DP Teplice provozuje od kvûtna do záfií. Je to autobus s vlekem. Na nûm vozíme cyklistûm kola na Cínovec. DolÛ uï pak jedou sami, pfiiblíïil zvlá tní sluïbu ekonomick fieditel Jan Gaisler. K areálu patfií je tû ãerpací stanice, kam jezdí tankovat i místní záchranná sluïba. Raritou teplického Dopravního podniku je zdej í rybníãek. Vysadili jsme do nûj ryby. tiky, kapry, líny. Dokonce se nám tu usadily divoké kachny. Je to sice jen takové zpestfiení, ale aspoà máme jistotu, Ïe s ekologií je v podniku v e v pofiádku, uzavírá Milo Gaisler. 12

13 partnefii Aral karta text: Richard Kopeck text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek CESTA K ÚSPùCHU Komponenty do automobilû svûtov ch znaãek (Volkswagen, Seat, PSA, Volvo) vyrábí Pal International v praïsk ch Kbelích. Akciová spoleãnost, která patfií do koncernu Magna, divize Intier, si potrpí na kvalitu. V yrábûjí pfiedev ím stejnosmûrné motorky, stírací systémy a motory pro ABS. foto: Martin Mat sek BLÍZKO ZÁKAZNÍKÒM Naprosto osobit m pfiístupem k zákazníkûm se mûïe pochlubit mladoboleslavská akciová spoleãnost MB Leasing. Firma, která je nejvût ím nebankovním poskytovatelem finanãního leasingu v âeské republice, právû letos slaví své desetileté pûsobení na trhu. V hradnû pro export do USA produkujeme také motorky pro pohon rehabilitaãních postelí, doplàuje v robní fieditel Pal International Jifií Kousal. Dynamicky se rozvíjející spoleãnost, která svûj vznik datuje aï kroku 1922, má v souãasné dobû zhruba est stovek zamûstnancû, roãní obrat dosahuje jedné miliardy korun roãnû. Vysoké pracovní nasazení znamená také snahu o maximální efektivitu práce. Proto jsme provedli kompletní pfiestavbu v roby, vysvûtluje v robní strategii spoleãnosti Jifií Kousal. Pfii prohlídce v robních hal v Pal International je znát dobrá organizace práce. KaÏd stroj nebo i pfiepravka s v robky mají své místo. V halách jsou jednotlivé sekce peãlivû oznaãeny informaãními tabulkami. Jednoznaãnû to usnadàuje práci. Zamûstnanci neztrácejí ãas hledáním, ale pfiesnû vûdí a hlavnû vidí, kde co je. Haly mají svûj fiád, nevznikají zbyteãná nedorozumûní nebo zmatky, uvedl Jifií Kousal. Strategick v znam má pro Pal International spolupráce s Aralem. V podstatû v echny stroje jsou závislé na olejích a emulzích znaãky Aral. Pro nás je tato spolupráce jednoznaãnû dobrá. Technici z Aralu provádûjí i servis, fiíká v robní fieditel. Ke kaïdému zákazníkovi volíme odli n pfiístup. Je to logické, kaïd zákazník je totiï sv m zpûsobem jedineãn. Proto si zakládáme na naprosto individuálním pfiístupu k nim, pfiedstavuje motto spoleãnosti MB Leasing její fieditelka ing. Anna imerková. Spokojenost zákazníka zkrátka nebereme jako zásluhu, ale jako samozfiejmost, dodává. K peãlivému pfiístupu k zákazníkûm vede spoleãnost i zamûstnance. Úspûch firmy je hlavnû jejich dílo. SnaÏíme se pracovat jako celek. Zjednodu enû fieãeno na e strategie vypl vá z pfiesvûdãení, Ïe uklízeãka je stejnû dûle- Ïitá jako fieditel. Kdyby totiï kdokoli pfiestal dûlat svou práci, tak jak má, vznikly by problémy, vysvûtluje Anna imerková. MB Leasing má v souãasnosti 37 zamûstnancû a mûïe se pochlubit roãním obratem ve v i 1,19 miliardy korun roãnû. Kromû centrály v Mladé Boleslavi má MB Leasing poboãky je tû v Praze, Liberci, Plzni, Brnû a Opavû. Mimofiádnû dobré zku enosti získal MB Leasing pfii spolupráci se spoleãností Aral. Spoleãnû napfiíklad pfiipravili projekt, z nûhoï mají opût nejvût í prospûch zákazníci. Ke kaïdému vozidlu, které je od 1. kvûtna 2003 pfiedmûtem smlouvy s MB Leasing, totiï klient dostane jako dárek poukázky v celkové hodnotû aï 1500 Kã na odbûr pohonn ch hmot u ãerpacích stanic spoleãnosti Aral. Urãitû nezûstane jen u tohoto projektu. Na e spolupráce je tak dobrá, Ïe v ní budeme pokraãovat, uvedla Anna imerková. 13

14 ãerpací stanice text: Richard Kopeck foto: Martin Mat sek Základní zmûna oproti dosavadnímu vzhledu prodejen spoãívá v jejich vnitfiním rozdûlení na impulsní, convenience zónu a gastronomii NOVÁ IMAGE OPùT JSME BLÍÎE ZÁKAZNÍKÒM Hodiny práce, zkou ení rûzn ch variant a koneãnû je to tady! Aral shopy u benzínov ch ãerpacích stanic zmûní v následujících dvou mûsících svou tváfi. Tak jako vïdy jsme se snaïili udûlat v echno pro to, aby se u nás na i zákazníci cítili co nejlépe. V sledky práce t mu, kter mûl zmûnu image na starosti, testovala pilotní prodejna v praïsk ch Modfianech ve Lhotecké ulici. V emu, co mohou zákazníci na na ich prodejnách vidût, v ak pfiedcházela doslova mravenãí práce. Základním stavebním kamenem byl pfiedev ím prûzkum trhu, tedy zji tûní, co vlastnû na i zákazníci oãekávají, finanãní anal zy a rovnûï zku enosti Aralu a BP z celé Evropy. Základní zmûna oproti dosavadnímu vzhledu prodejen spoãívá v jejich vnitfiním rozdûlení na impulsní, convenience zónu a gastronomii. Impulsní zóna od vchodu do prodejny pfiímo k pokladnû zahrnuje v robky, které ãlovûka oslovují ihned (tiskoviny, sladkosti, cigarety). Zóna convenience, nebo chcete-li, zóna pohodového nákupu, pak umoïàuje zákazníkûm klidn a komfortní nákup. Gastronomie bude mít rovnûï své oddûlené místo. Ve dvaadvaceti prodejnách na í sítû vytvofiíme zlep ením interiéru a roz ífiením nabídky v robkû teplé i studené kuchynû pfiíjemnou atmosféru. Pro lep í orientaci zákazníkû bude ve v ech ãerpacích stanicích zaveden nov a pfiehledn navigaãní systém. V razného roz ífiení dozná také oddûlení chlazen ch nápojû a potravin. Pfiedev ím u nápojû klademe dûraz na irok v bûr produktû. Ale nebyl by to Aral, kdyby se nesnaïil v kaïdé prodejnû také o regionální speciality. Prodeje rûzn ch druhû zboïí se totiï li í podle krajû a my na tuto situaci s na imi partnery (nájemci) pochopitelnû reagujeme. Jeden pfiíklad za v echny: v Modfianech na i ãerpací stanici nav tûvují vinafii z celého okolí, proto jsme pro nû pfiipravili lákavou nabídku domácích i zahraniãních vín. KoneckoncÛ i vy se mûïete vydat na ãerpací stanici Aral v Modfianech ve Lhotecké ulici a na vlastní kûïi vyzkou et opravdu pohodov nákup. 14

15 rady motoristûm text: Vûra Traplová foto: Archiv V pfiípadû, Ïe vám vozidlo vypoví poslu nost, nejjednodu - í a pfiedev ím nejlevnûj í pomoc vám prokáïe síè spoleãností ARC Transsistance AUTEM PO EVROPù KOLIK, KDE A ZA CO ZAPLATÍTE Plánujete na léto cestování autem po Evropû? Rozhodnû nezapomeàte na zelenou kartu a uzavfiete zdravotní poji tûní. Pokud nechcete riskovat pomûrnû vysoké pokuty, obstarejte si relevantní dálniãní známky. Pro ãeské cestovatele jsou nejdostupnûj í dálniãní známky slovenské, za patnáctidenní zaplatíte asi 100 korun, rakouskou známku na deset dní pofiídíte zhruba za 255 korun. Ve státech EU vût inou funguje systém vybírání poplatkû pfiímo na komunikaci. V Itálii, Francii, Chorvatsku ãi Maìarsku platíte hotovû po v jezdu z placeného úseku dálnice. Pfied cestou do Itálie v ak mûïete zakoupit v ãesk ch autoklubech magnetickou kartu VIACARD v hodnotû 25, 50 a 70 euro. Pfii opu tûní dálnice vám bude ãástka z va í katy strïena. Pokud se ov em chystáte dojet aï na Sicílii, nebude vám nic platná. Na nejvût ím ze stfiedomofisk ch ostrovû totiï neplatí. Jedním z mála státû, kde za pouïití dálnice platit nemusíte, je Belgie. Aby ov em místní obyvatelé nepfii li zkrátka, úãtují si poplatek tfii a pûl eura pfii prûjezdu antverpsk m tunelem Liefkenhoeks. Nûmecko je potom zemí, ve které za pouïití cesty nezaplatíte ani cent. Pokud jste milovníkem dobrého vína ãi piva, urãitû vás bude zajímat povolená hranice alkoholu v krvi fiidiãe. Ta ve velké vût inû evropsk ch státû ãiní pûl promile. Mezi v jimky patfií Irsko, Lucembursko a v carsko s hranicí 0,8 promile, dále Norsko, Polsko, Portugalsko a védsko s maximální hodnotou 0,2 promile. V Maìarsku, Rumunsku, Slovensku a na Ukrajinû vám nesmûjí zjistit v krvi alkohol Ïádn. DÒLEÎITÉ INFORMACE Ve va í povinné v bavû do ciziny nesmí chybût tzv. zelená karta, neboli povinné poji tûní auta do zahraniãí, kterou obdrïíte bezplatnû od své poji Èovny po zaplacení povinného ruãení. Spolu s ní dostanete od poji Èovny seznam kontaktních míst pro pfiípad nehody. Do evropsk ch zemí je dobré mít mezinárodní fiidiãsk prûkaz, není v ak podmínkou. Pak uï mûïete doufat v jediné co nejmen í fronty na hraniãních pfiechodech. V pfiípadû, Ïe vám vozidlo vypoví poslu nost, nejjednodu í a pfiedev ím nejlevnûj í pomoc vám prokáïe síè spoleãností, které poskytují asistenãní sluïby ARC Transsistance. V evropské partnerské síti spolupracuje 180 dispeãinkû, více neï osm tisíc Îlut ch andûlû, na dvacet dva tisíce vozidel odtahové sluïby a témûfi dvacet sedm tisíc mechanikû partnersk ch automotoklubû. Stát Cena Natural 95 Povolená rychlost (obec, mimo obec, dálnice) Spojení na síè autoservisû Belgie 1 Euro TCB Chorvatsko 6,05 Kuna HAK Francie 0,99 Euro ACTA Itálie 1,033 Euro ACI Maìarsko 222,5 HUF MAK Nûmecko 1,06 Euro ADAC Polsko 3,35 PLN PZM Portugalsko 0,98 Euro ACP Slovensko 28,7 Sk ASA panûlsko 0,792 Euro RACE Data aktuální k

16 S Aralkontem bude Va e pevná linka levnûj í! Mimofiádná akce!

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

AUTO pro státní správu

AUTO pro státní správu pfiíloha speciál PARLAMENT VLÁDA SAMOSPRÁVA AUTO pro státní správu inzertní pfiíloha Jsme zde pro vás, abychom vám ušetřili čas, finance a energii, které musíte denně investovat do správy vašeho vozového

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 03/2004 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 101 OBSAH 03 aktualita Na í prioritou bude rozvoj Gastronomie 04 mix 06

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více