10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT EMHGQD tþtvor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT 1038 2EMHGQD tþtvor"

Transkript

1 10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT EMHGQD tþtvor Vlastnosti =DUXþHQiSRþiWHþQtWROHUDQ H =DUXþHQiUHJXOD H]iWåH =DUXþHQê$YêVWXSQtSURXG WHSORWQt]DKRHQt $SH KRGQêYêVWXSQtSURXG Standardní nastavitelný výstupní pin Provoz do 35 V Aplikace Systémové napájecí zdroje 9\VRNRYêNRQRYêQDS"RYêUHJXOiWRU 1DEtMHþN\EDWHULt t]hqtyênrqx Regulátor konstantního proudu. Popis /7MHWtVYRUNRYêUHJXOiWRUNWHUêMHV KRSHQ poskytovat 10 A proudový výstup v rozsahu 1.2 V Då 9 =Dt]HQt MH]DSRX]GHQR YH VWDQGDUGQtP YêNRQRYpP SRX]GH 72-3 a zapojení je kompatibilní s SU$P\VORYêP VWDQGDUGHP QDVWDYLWHOQê KUHJXOiWRU$MDNRQDStNODG/0D /0/7MHWDNpIXQNþQtQiKUDGRX]D/ Vedle excelentní UHJXOD H YHGHQt D ]iwåh MH /7 SOQ KUiQQ SURXGRYêP RPH]HQtP EH]SHþQRVWQtPSURVWRUHPDWHSORWQtPRGVWDYHQtP 1RYpREYRG\SURXGRYpOLPLWD HXPRåXMtGRGiYDW po dobu 500 µvsh KRGRYêSURXG]iWåHDå$ DQLå E\ GRãOR N omezení proudu regulátorem a k YêSDGNXUHJXOD HEKHPSH KRGRYpKRMHYX -HPQp GRODRYiQt SRþiWHþQtKR UHIHUHQþQtKR QDSWt QD þlsx R - 0.8% kombinované s 0.4% UHJXOD t ]iwåh PLQLPDOL]XMH K\E\ Y aplikacích s YHONêP SURXGHP 'ioh MH /7 Y\UiEQ standardní bipolární technologií a má vysokou spolehlivost Lineární technologie. 2G K\ONDYêVWXSQtKRQDSWt 5HJXOD H]iWæH Teplota ( & Absolutní maximální parametry Ztrátový výkon,qwhuqrph]hq 5R]GtORYpQDSWtYVWXSXDYêVWXSX 35 V 5R]VDKSUD RYQt KWHSORWSH KRGX LT 1038 M tgt treyrg\ -ƒ&dåƒ& Výkonový tranzistor -ƒ&dåƒ& LT 1038 C tgt treyrg\ ƒ&dåƒ& Výkonový tranzistor ƒ&dåƒ& Skladovací teplota -ƒ&dåƒ& 7HSORWDStYRG$SiMHQtYWHLQ 300 C 1

2 Objednací informace Pohled zespoda 2EMHGQD tÿtvorgtox Nastavení Pouzdro je výstup K Pouzdro TO-3 kovové (ocelové) pouzdro LT 1038 MK LT 1038 CK 3H Ki]HMt t~sudyd WHSHOQp]DKRHQt Elektrické charakteristiky (viz poznámka 1) Symbol Parametr Podmínky LT 1038 M LT 1038 C Jednotky Min Typ Max Min Typ Max VREF 5HIHUHQþQtQDSWt IOUT = 20 ma, TJ = 25 C V 3V (VIN - VOUT) 35 V 20 ma IOUT 10 A, P 75 W VOUT/ VIN Regulace vedení 3V (VIN - VOUT) 35 V IOUT = 20 ma TA = 25 C VOUT/ IOUT 5HJXOD H]iWåH 20 ma IOUT 10 A V % % V% V Ta = 25 C 3V (VIN - V OUT) 35 V 3V (VIN - VOUT) 35 V % Tepelná regulace Ta = 25 C, 20 ms pulsy %/W 3RWODþHQt]YOQQt VOUT = 10 V, f = 120 Hz CADJ = db CADJ = 10 µf db IADJ Proud nastavovacím vývodem µa IADJ =PQD QDVWDYRYD tkr proudu 3V (VIN - VOUT) 35 V 20 ma IOUT 10 A µa 0LQLPiOQtSURXG]iWåH (VIN - VOUT) = 35V ma (VIN - VOUT) 20V ma ISC Proudový limit (VIN - VOUT) 10V DC A 3H KRGRYêMHYPV A (VIN - VOUT) = 35V, TJ = 25 C A VOUT/ Temp Teplotní stabilita % 2

3 Elektrické charakteristiky (viz poznámka 1) Symbol Parametr Podmínky LT 1038M LT 1038C Jednotky Vout/ ýdvx Dlouhodobá stabilita en RMS výstupní šum procenta Vout θjc Teplotní odpor SH KRG-pouzdro TA= hodin C, TA=125 C, 10 Hz<f<10 khz Výkonový tranzistor tgt t obvody Min Typ Max Min Typ Max % % 1 1 C/W C/W 2]QDþXMHVSH LILND HNWHUpVHXSODWXMtY celém rozsahu pracovních teplot. Poznámka 1: Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené technické parametry k následujícím hodnotám: VIN-VOUT=5V a IOUT=5A. Tyto parametry lze uplatnit prr ]WUiWRYê YêNRQ Då : 3L UR]GtOX YVWXSQtKRDYêVWXSQtKRQDSWtYWãtPQHå9 NOHViYOLYHPR KUDQQê KREYRG$GRVDåLWHOQêYêVWXSQtSURXG a ztrátový výkon. Poznámka 2:3L ]PQ YêVWXSQtKR QDSWt QDKOpGQWH Y]KOHGHP N MHY$P WêNDMt tp VH SHKtYiQt GR paudphwu$whsorwqtuhjxod H Typické výkonové charakteristiky 1DSWtRGSRMHQt Nastavovací proud 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) Nastavovací proud (µa) Teplota ( C) Teplota ( C) 3

4 Teplotní stabilita 3RWODÿHQt]YOQQí 5HIHUHQþQtQDSWt9 Teplota ( C) Výstupní impedance Výstupní impedance (Ω) Frekvence (Hz) Minimální pracovní proud Typické výkonové charakteristiky 3RWODþHQt]YOQQt Klidový proud (ma) 3RWODþHQt]YOQQtG% 3RWODþHQt]YOQQtG% 9êVWXSQtQDSWt9) Frekvence (Hz) 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) 4

5 3RWODþHQt]YOQQt Proudové omezení 3RWODþHQt]YOQQtG% Proudové omezení Výstupní proud (A) 2GH]YDQDSH KRGRYêMHYY napájení Výstupní proud (A) 2PH]HQtãSLþNRYpKRSURXGX Omezení DC proudu Proudové omezení 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) 2GH]YDQDSH KRGRYêMHYY ]iwål Výstupní proud (A) Výstupní proud (A) ýdvpv =PQD YVWXSQtKR QDSWt9 Kolísání výstupního QDSWt9 ýdvµs) 3URXG]iWåH$ 3URXG]iWåH$ ýdvpv ýdvµs) 5

6 Informace k jednotlivým aplikacím Obecné /7 Y\YtMt UHIHUHQþQt QDSWt 9 PH]L výstupní a nastavovací svorkou (viz obr. 1). 8PtVWQtPUH]LVWRUX5PH]LW\WRGYVYRUN\GRMGH k SU$ KRGX NRQVWDQWQtKR SURXGX UH]LVWRUHP 5 a 5 D QDVWDYHQt HONRYpKR YêVWXSQtKR QDSWt 2EY\NOHMHWHQWRSURXGPLQLPiOQtPSURXGHP]iWåH 10 ma QHER P$ -HOLNRå MH,ADJ velmi malý a NRQVWDQWQtSLSRURYQiQtV proudem rezistorem R1, SHGVWDYXMHPDORX K\EXDO]HMHM]DQHGEDW.RQGHQ]iWRU\SHPRVWQt 3RNXGMHYVWXSQtILOWURYD tnrqghq]iwrurg]dt]hqt YH YWãt Y]GiOHQRVWL QHå SDO $ MH GRSRUXþHQo YVWXSQt SHPRVWQt SRPR t WDQWDORYpKR kondenzátoru 1 µf nebo elektrolytického kondenzátoru 25 µ) =OHSãHQt SRWODþHQt ]YOQQt G% O]H GRViKQRXW SLGiQtP NRQGHQ]iWRUX 10 µf mezi nastavovací vývod a zem. Zvýšením kapacity kondenzátoru na 20 µf usnadní prwodþhqt ]YOQQt SL Qt]Nê K YêVWXSQt K QDSWt K MHOLNRå UHDNWDQ H WRKRWR NRQGHQ]iWRUX P$åH EêW PDOi v porovnání s UH]LVWRUHPQDVWDYHQtQDSWt53UR ]OHSãHQt $& SH KRGRYpKR MHYX D SUR ]DEUiQQt PRåQRVWLRV LOD tyolyhpqh]qippmdoryp]iwåhmh GRSRUXþHn kondenzátor 1 µf také na výstupu. 1HMYKRGQMãtP W\SHP Y]KOHGHP N jejich nízké LPSHGDQ L SL Y\VRNê K IUHNYHQ t K MVRX WXKp tantalové kondenzátory. Ochranné diody /7 QHY\åDGXMH R KUDQRX GLRGX PH]L nastavovací svorkou a výstupem (viz obr. 2). VylepšHQp YQLWQt REYRGRYp V KpPD RGVWUDXMH QXWQRVW WpWR GLRG\ NG\å MH QDVWDYRYD t YêYRG SHPRVWQ NRQGHQ]iWRUHP SUR ]OHSãHQt SRWODþHQt ]YOQQt Je-OL SRXåLW YHOPL YHONê YêVWXSQtNRQGHQ]iWRUMDNR QDStNODGµ)QDREUi]NXP$åHEêWUHJXOiWRU poškozen nebo ]QLþHQ SRNXG MH YVWXS QiKRGQ ]NUDWRYiQQD]HPQHERY\WDåHQMHOLNRåVHYêVWXSQt kondenzátor vybije na výstupní svorce regulátoru. 7RPXWRQHEH]SHþt]DEUiQtWHSRPR tglrg\'mdn MH XYHGHQR QD REUi]NX NWHURX MH ]DMLãWQR EH]SHþQpY\ELWtNRQGHQ]iWRUX Obr.1 Základní nastavitelný regulátor Obr.2 Informace k jednotlivým aplikacím 5HJXOD H]iWåH -HOLNRå MH /7 Wt YêYRGRYp ]Dt]HQt QHQt PRåQp ]DMLVWLW VNXWHþQp GiONRYp VQtPiQt ]iwåh 5HJXOD H ]iwåh EXGH RPH]HQD RGSRUHP GUiWX SLSRMXMt tpuhjxoitor k ]iwål7h KQL Np~GDMHSUR UHJXOD L ]iwåh MVRX PHQ\ QD VSRGQt VWUDQ SRX]GUD3LVQtPiQt]iSRUQpKRVLJQiOXGRVWiYiPH.HOYLQRYR]DSRMHQtSRNXGMHVSRGQtþiVWUH]LVWRUX 5SLYHGHQDQD]iSRUQRXVWUDQX]iWåH$þNROLWR nemusí být na první pohled patrné, je nejlepší UHJXOD H ]iwåh GRVDåHQR NG\å MH KRUQt þivw RGSRURYpKR GOLþH 5 SLSRMHQD StPR QD SRX]GUR QLNROL QD ]iwå 7R MH LOXVWURYiQR QD REUi]NX3RNXGEXGH5SLSRMHQQD]iWåEXGH HIHNWLYQtRGSRUPH]LUHJXOiWRUHPD]iWåt Rp (R2+R1)/R1, kde Rp je parazitní odpor vedení. 3L ]DSRMHQt QD]QDþHQpP QD REUi]NX QHQt 5S QiVREHQSRPUHPGOLþH5SMHSLEOLåQΩ 6

7 QDVWRSX D PSLSRXåLWtGUiWXUR]PUX JDXJH 7R O]H SHYpVW QD P9VWRSX SL SURXGX ]iwåh $ SURWR MH G$OHåLWp ]D KRYiYDW co QHMPHQãt Y]GiOHQRVW PH]L UHJXOiWRUHP D]iWåt DSRXåtYDWGUiW\V YHONêPSU$H]HP Obr. 3 Zapojení pro nejlepší regulaci ]iwåh Typické aplikace $SURPQQëUHJXOiWRU Rp Parazitní odpor vedení 5 SLSRMLW na pouzdro 5SLSRMLWQD]iWå Typické aplikace Paralelní regulátory YWYHGUiWX #18 drát funguje MDNRSHGDGQê RGSRU]DMLã"XMt t sdílení proudu mezi REPD]Dt]HQtPL Nastavitelný výstup 20k Regulátor s oeh QêP SRXåLWtP V 6&5 SHGUHJXOD t SUR PHQãt YêNRQRYp ]WUiW\ 3LEOLåQ9 GLIHUHQþQt QDSWtMHQD/7XGUåRYiQRQH]iYLVOHQDYêVWXSQtPQDSWtDSURXGX]iWåH 7

8 Typické aplikace =OHSãHQtSRWODþHQt]YOQQt Typické aplikace Dálkové snímání &]OHSãXMHSRWODþHQt]YOQQt[cE\PODEêt malá v porovnání s R2 7HSORWQNRPSHQ]RYDQiQDEtMHþND RORYQê KDNXPXOiWRU$ Nastavitelný regulátor V 3RWHEQp MH-OL ]Dt]HQt GDOHNR RG ILOWURYD t K NRQGHQ]iWRU$ Volitelné -]OHSãXMHRGH]YXQDSH KRGRYêMHY Vout = 1.25 V (1+ (R2/R1)) 5V regulátor s vypínáním =iwåqdedwhull µ$ng\åqhqtqdetmhqd Typické aplikace /DPSRYêEOLNDþ 8

9 $XWRPDWL NpRYOiGiQVYWOD &KUiQQêRYODGDþY\VRNRSURXGRYpODPS\ 3RSLV]DSRX]GHQt K pouzdro TO-3 Ocelokovové pouzdro Základová deska PRQWiåQtRWYRU\ =PQ\Y\KUD]HQ\ 9

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 Automatizace technologií,qj3hwu'rohådo 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 AutoTech 1998 Vrchlického 312/16 360 20 KARLOVY

Více

Relé na plošném spoji G2R Omron

Relé na plošném spoji G2R Omron Relé na plošném spoji G2R Omron 2EMHGQD tþtvor 50 39 32 50 39 91 Úzké výkonové relé pro ]iwåhgr$ S 8 mm vzduchovou mezerou a dráhou sepnutí mezi cívkou a kontaktem ÒURYH ]DEUiQQt VYRGRYpPX SURXGX 37, dle

Více

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Obr. 2 Blokové schéma zdroje A. PŘÍPRAVA PROJEKTU 2. NÁVRH OBVODOVÉHO ŘEŠENÍ Při návrhu obvodového řešení vycházíme z údajů zadání. Můžeme přebírat již vytvořená schémata z různých příruček, časopisů, katalogů, dokumentace a technických

Více

Elektrolytické kondenzátory - šroubové vývody

Elektrolytické kondenzátory - šroubové vývody K01 10 000 hod/85 teplotní rozsah: -40+85 / 16 500V jmenovitá kapacita (tolerance 20%) ztrátový úhel (100Hz/20 ) typ. ekv. sériový odpor (100Hz/20 ) impedance (10kHz / 20 ) proud pracovní (100Hz / 85 ),

Více

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω. Časovač 555 NE555 je integrovaný obvod používaný nejčastěji jako časovač nebo generátor různých pravoúhlých signálů. Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Zvyšující DC-DC měnič

Zvyšující DC-DC měnič - 1 - Zvyšující DC-DC měnič (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Na obr. 1 je nakresleno principielní schéma zapojení zvyšujícího měniče, kterému se také říká boost nebo step-up converter. Princip je založen,

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3 KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3 DS250VG-300 Iimp 25 ka 10 Years Guarantee Premium Quality DS250VG-300 67 36 A 10.6 DS250VG-300 Technologie VG u svodičů přepětí itel je používaná po celém světě

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace NF zesilovač na DIN lištu Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2012 Obsah 1. Hardwarové řešení...3 1.1. Popis funkce...3 1.2. Bezpečnostní upozornění...3 1.3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197. Obj. č.: 84 01 46

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197. Obj. č.: 84 01 46 NÁVOD K OBSLUZE Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197 Obj. č.: 84 01 46 Obsah Strana Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Jaké hodnoty tlaku krve jsou normální?... 2 Další upozornění...

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje Michal Kubíček Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Poznámka Návod je koncipován jako stručný úvod pro začátečníky v oblasti návrhu neizolovaných

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

"vinutý program" (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou

vinutý program (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou Společnost HARLINGEN převzala počátkem roku 2004 část výroby společnosti TESLA Lanškroun, a.s.. Jde o technologii přesných tenkovrstvých rezistorů a tenkovrstvých hybridních integrovaných obvodů, jejichž

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

Napájení mikroprocesorů

Napájení mikroprocesorů Napájení mikroprocesorů Přednáška A4B38NVS ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer A4B38NVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha 1 Náplň Napájení síťové napájení, bateriové napájení

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B ASICentrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicentrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2403B

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků A10-1 Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků.puls.výstup.proud Ig [ma] pozn. U209B DIP14 155 tacho monitor, softstart, U211B DIP18 155 proud.kontrola, softstart, tacho monitor, limitace

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) Ústav elektroenergetiky Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) LCS01 CVVOZE č. 25094 Dne 20.1.2011 Vypracoval: Ing.Michal Krbal 1 Požadavky na proudový zdroj a jeho

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_36_Aktivní zátěž Název školy Střední

Více

Kód Produkt Referenční Jednotka

Kód Produkt Referenční Jednotka Kód Produkt Referenční Jednotka Předzesilovače Phono EQ.2 42 750 Kč ks Phono module RCA NOVINKA - předzesilovač pro MM a MC přenosky s externím napájecím zdrojem, vstupní impedance fixní pro MM přenosky

Více

Laboratorní zdroj - 3. část

Laboratorní zdroj - 3. část Laboratorní zdroj - 3. část Publikované: 20.03.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com Měření statických a dynamických vlastností zdroje. Vývoj zdroje dospěl do fáze, kdy se mi podařilo odladit

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS Napájení mikroprocesorů v. 2012 Materiál je určen jako pomocný materiál pouze pro studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat.

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Strana Strana Strana 21-2

Strana Strana Strana 21-2 Strana -2 APÁJECÍ ZDROJE V ISTAAČÍM PROVEDEÍ A V PROVEDEÍ PRO MOTÁŽ A DI IŠTU Jednofázové Výstupní napětí: 12 nebo 24 V DC Výstupní výkon: 10...100 W Strana -3 PRŮMYSOVÉ APÁJECÍ ZDROJE PRO MOTÁŽ A DI IŠTU

Více

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y Kemo YêUREHNþ% Cenová skupina: 6 CE 40240280124 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y zemi (agreslyqtpnplwiqtp3uryr]qtqdswtvh]tvniyi]qdg]hpqlqvwdorydného

Více

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně. Elektronika - pravidla Zkouška: Délka trvání testu: 12 minut Doporučené pomůcky: propisovací tužka, obyčejná tužka, čistý papír, guma, pravítko, kalkulačka se zanedbatelně malou pamětí Zakázané pomůcky:

Více

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství VZ V1000 Více výkonu a vyšší kvalita v menším prostoru Proudové vektorové řízení, Vysoký rozběhový točivý moment (200% / 0,5 Hz), Rozsah regulace otáček 1 :100 Dvojí režim s normálním zatížením 120%/1

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

Switching Power Sup 2008/2009

Switching Power Sup 2008/2009 Switching Power Sup 2008/2009 AUTOMATIZAČNÍ KOMPONENTY, UVEDENÉ V TÉTO KAPITOLE, JSOU VÝROBKY FIRMY CARLO GAVAZZI (DÁLE JEN CG), KTEROU ENIKA.CZ S.R.O V ČESKÉ REPUBLICE VÝHRADNĚ ZASTUPUJE. vůli přehlednosti

Více

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

5. Diodové usměrňovače

5. Diodové usměrňovače 5. Diodové směrňovače Usměrňovač je polovodičový prvek, který mění střídavé napětí a prod na stejnosměrný. Podle toho, zda je výstpní směrněné napětí možno řídit či ne se dělí směrňovače na řízené a neřízené.

Více

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0 (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0 Obsah 1 Charakteristika modulu... 3 2 Elektrické parametry... 3 2.1 Výstupy... 3 2.2 Vstupy... 4 2.3 Napájení... 4 3 Komunikace... 5 3.1 CAN CANOpen... 5 3.1.1

Více

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

Více

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX 2EMþ Výtisk: 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße i, D-92240 Hirschau.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_24_Relaxační oscilátor Název školy

Více

Měřič teploty s PT100

Měřič teploty s PT100 Měřič teploty s PT100 Stanislav Kubín Výhodou popsané konstrukce je vysoký teplotní rozsah měření a v celém rozsahu nastavitelná velikost teploty pro regulaci. Základní technické parametry: Napájecí napětí:

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Induktivní snímače standardní 6,5mm

Induktivní snímače standardní 6,5mm Induktivní snímače standardní 6,5mm DW-AD-603-065 B 1,5 mm 5 khz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 DW-AS-603-065-001 B 1,5 mm 5 khz PNP, spínací konektor M8 ano 2 DW-AD-623-065-120 B 2 mm 5 khz PNP, spínací

Více

Bezdrátový systém přenosných měřicích přístrojů Fluke Connect se sdílením dat v reálném čase

Bezdrátový systém přenosných měřicích přístrojů Fluke Connect se sdílením dat v reálném čase Bezdrátový systém přenosných měřicích přístrojů Fluke Connect se sdílením dat v reálném čase NEJROZSÁHLEJŠÍ VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ SYSTÉM PŘENOSNÝCH PŘÍSTROJŮ. VÍCE JAK 30 RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍ DATA Z MĚŘICÍCH

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

Stabilizovaný zdroj s L 200T

Stabilizovaný zdroj s L 200T Stabilizovaný zdroj s L 200T Tématický celek: Stabilizované zdroje, SE4 Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení stab. zdroje a pochopit jeho funkci. Pomůcky: Multimetr, zátěž (rezistor 27Ω/10W) Odborná

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_61_Převodník kmitočtu na napětí

Více

Napájecí zdroje řady CP

Napájecí zdroje řady CP Napájecí zdroje řady CP Napájecí zdroje řady CP Spínané napájecí zdroje, spínání na straně primáru Široký rozsah napájecích napětí Montáž na DIN lištu Osvědčení (v závislosti na typu) CULUS, UL 1604 (Class

Více

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu.

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu. 1 Střídavé analýzy Cílem cvičení je osvojení práce s jednotlivými střídavými analýzami, kmitočtovou analýzou, a šumovou analýzou. Prováděna bude analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém

Více

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením Klíčové vlastnosti Napájení jednotlivých LED a světelných modulů Nastavitelný proud 100 ma 2000 ma Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC Měření proudu protékajícího LED Měření napětí na LED Měření

Více

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Zdeněk Křovina Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Heater Voltage 6.3-12 V Heater Current 300-150 ma Plate Voltage 250 V Plate Current 1.2 ma g m 1.6 ma/v m u 100 Plate Dissipation (max) 1.1

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech Jiří Petržela základní aktivní prvky používané v analogových filtrech standardní operační zesilovače (VFA) transadmitanční zesilovače (OTA, BOTA, MOTA) transimpedanční zesilovače (CFA) proudové konvejory

Více

Procesní měřič. Informace pro objednání. Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) K3MA-J-@ 1 2 3

Procesní měřič. Informace pro objednání. Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) K3MA-J-@ 1 2 3 Procesní měřič Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) Vícerozsahový vstup pro stejnosměrné napětí/ proud Snadná obsluha prostřednictvím tlačítek na předním panelu Funkce

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Diody, usměrňovače, stabilizátory, střídače 1 VÝROBA POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, nejčastěji Si, - vysoká čistota (10-10 ), - bezchybná struktura

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Více

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET NFET4X0AB Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET Milan Horkel Ve starých mainboardech počítačů PC bývají pěkné veliké tranzistory N-FET, které je možné využít. Tranzistory bývají tak asi na proud

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z89 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC nebo 115/230 VAC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 verze Box Temp-485-Pt100 verze Cable Temp-485-Pt100 verze FROST

Více

Řada Popis Jmenovitý výkon motoru Vybrané typy Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f

Řada Popis Jmenovitý výkon motoru Vybrané typy Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f FREKVENČNÍ MĚNIČE Standardní frekvenční měniče (3G3JV) Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f Pro výkon motoru 0,1 až Programovací konzole se zabudovaným potenciometrem Zadání frekvence

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SPŠ-ELE-5-III2_E3_05

Více

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU 7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU Seznamte se s fyzikálními principy a funkcí následujících senzorů polohy: o odporový o optický inkrementální o diferenciální indukční s pohyblivým jádrem LVDT 1. Odporový a

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

PHCN-50. Uživatelská příručka

PHCN-50. Uživatelská příručka PHCN-50 Uživatelská příručka Průmyslové zapisovače a regulátory ph Série PHCN-50 $1105 Základní jednotka Zapisovač a regulátor ph Můžete vybírat ze 6 modelů Měření, regulace a zápis ph Rozsah od 2 do 12

Více

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3 Návod k obsluze Tato řada zahrnuje dvoukanálové a tříkanálové stejnosměrné nastavitelné napájecí zdroje. Tříkanálový zdroj má výstupy s velkou přesností,

Více