10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT EMHGQD tþtvor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT 1038 2EMHGQD tþtvor"

Transkript

1 10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT EMHGQD tþtvor Vlastnosti =DUXþHQiSRþiWHþQtWROHUDQ H =DUXþHQiUHJXOD H]iWåH =DUXþHQê$YêVWXSQtSURXG WHSORWQt]DKRHQt $SH KRGQêYêVWXSQtSURXG Standardní nastavitelný výstupní pin Provoz do 35 V Aplikace Systémové napájecí zdroje 9\VRNRYêNRQRYêQDS"RYêUHJXOiWRU 1DEtMHþN\EDWHULt t]hqtyênrqx Regulátor konstantního proudu. Popis /7MHWtVYRUNRYêUHJXOiWRUNWHUêMHV KRSHQ poskytovat 10 A proudový výstup v rozsahu 1.2 V Då 9 =Dt]HQt MH]DSRX]GHQR YH VWDQGDUGQtP YêNRQRYpP SRX]GH 72-3 a zapojení je kompatibilní s SU$P\VORYêP VWDQGDUGHP QDVWDYLWHOQê KUHJXOiWRU$MDNRQDStNODG/0D /0/7MHWDNpIXQNþQtQiKUDGRX]D/ Vedle excelentní UHJXOD H YHGHQt D ]iwåh MH /7 SOQ KUiQQ SURXGRYêP RPH]HQtP EH]SHþQRVWQtPSURVWRUHPDWHSORWQtPRGVWDYHQtP 1RYpREYRG\SURXGRYpOLPLWD HXPRåXMtGRGiYDW po dobu 500 µvsh KRGRYêSURXG]iWåHDå$ DQLå E\ GRãOR N omezení proudu regulátorem a k YêSDGNXUHJXOD HEKHPSH KRGRYpKRMHYX -HPQp GRODRYiQt SRþiWHþQtKR UHIHUHQþQtKR QDSWt QD þlsx R - 0.8% kombinované s 0.4% UHJXOD t ]iwåh PLQLPDOL]XMH K\E\ Y aplikacích s YHONêP SURXGHP 'ioh MH /7 Y\UiEQ standardní bipolární technologií a má vysokou spolehlivost Lineární technologie. 2G K\ONDYêVWXSQtKRQDSWt 5HJXOD H]iWæH Teplota ( & Absolutní maximální parametry Ztrátový výkon,qwhuqrph]hq 5R]GtORYpQDSWtYVWXSXDYêVWXSX 35 V 5R]VDKSUD RYQt KWHSORWSH KRGX LT 1038 M tgt treyrg\ -ƒ&dåƒ& Výkonový tranzistor -ƒ&dåƒ& LT 1038 C tgt treyrg\ ƒ&dåƒ& Výkonový tranzistor ƒ&dåƒ& Skladovací teplota -ƒ&dåƒ& 7HSORWDStYRG$SiMHQtYWHLQ 300 C 1

2 Objednací informace Pohled zespoda 2EMHGQD tÿtvorgtox Nastavení Pouzdro je výstup K Pouzdro TO-3 kovové (ocelové) pouzdro LT 1038 MK LT 1038 CK 3H Ki]HMt t~sudyd WHSHOQp]DKRHQt Elektrické charakteristiky (viz poznámka 1) Symbol Parametr Podmínky LT 1038 M LT 1038 C Jednotky Min Typ Max Min Typ Max VREF 5HIHUHQþQtQDSWt IOUT = 20 ma, TJ = 25 C V 3V (VIN - VOUT) 35 V 20 ma IOUT 10 A, P 75 W VOUT/ VIN Regulace vedení 3V (VIN - VOUT) 35 V IOUT = 20 ma TA = 25 C VOUT/ IOUT 5HJXOD H]iWåH 20 ma IOUT 10 A V % % V% V Ta = 25 C 3V (VIN - V OUT) 35 V 3V (VIN - VOUT) 35 V % Tepelná regulace Ta = 25 C, 20 ms pulsy %/W 3RWODþHQt]YOQQt VOUT = 10 V, f = 120 Hz CADJ = db CADJ = 10 µf db IADJ Proud nastavovacím vývodem µa IADJ =PQD QDVWDYRYD tkr proudu 3V (VIN - VOUT) 35 V 20 ma IOUT 10 A µa 0LQLPiOQtSURXG]iWåH (VIN - VOUT) = 35V ma (VIN - VOUT) 20V ma ISC Proudový limit (VIN - VOUT) 10V DC A 3H KRGRYêMHYPV A (VIN - VOUT) = 35V, TJ = 25 C A VOUT/ Temp Teplotní stabilita % 2

3 Elektrické charakteristiky (viz poznámka 1) Symbol Parametr Podmínky LT 1038M LT 1038C Jednotky Vout/ ýdvx Dlouhodobá stabilita en RMS výstupní šum procenta Vout θjc Teplotní odpor SH KRG-pouzdro TA= hodin C, TA=125 C, 10 Hz<f<10 khz Výkonový tranzistor tgt t obvody Min Typ Max Min Typ Max % % 1 1 C/W C/W 2]QDþXMHVSH LILND HNWHUpVHXSODWXMtY celém rozsahu pracovních teplot. Poznámka 1: Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené technické parametry k následujícím hodnotám: VIN-VOUT=5V a IOUT=5A. Tyto parametry lze uplatnit prr ]WUiWRYê YêNRQ Då : 3L UR]GtOX YVWXSQtKRDYêVWXSQtKRQDSWtYWãtPQHå9 NOHViYOLYHPR KUDQQê KREYRG$GRVDåLWHOQêYêVWXSQtSURXG a ztrátový výkon. Poznámka 2:3L ]PQ YêVWXSQtKR QDSWt QDKOpGQWH Y]KOHGHP N MHY$P WêNDMt tp VH SHKtYiQt GR paudphwu$whsorwqtuhjxod H Typické výkonové charakteristiky 1DSWtRGSRMHQt Nastavovací proud 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) Nastavovací proud (µa) Teplota ( C) Teplota ( C) 3

4 Teplotní stabilita 3RWODÿHQt]YOQQí 5HIHUHQþQtQDSWt9 Teplota ( C) Výstupní impedance Výstupní impedance (Ω) Frekvence (Hz) Minimální pracovní proud Typické výkonové charakteristiky 3RWODþHQt]YOQQt Klidový proud (ma) 3RWODþHQt]YOQQtG% 3RWODþHQt]YOQQtG% 9êVWXSQtQDSWt9) Frekvence (Hz) 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) 4

5 3RWODþHQt]YOQQt Proudové omezení 3RWODþHQt]YOQQtG% Proudové omezení Výstupní proud (A) 2GH]YDQDSH KRGRYêMHYY napájení Výstupní proud (A) 2PH]HQtãSLþNRYpKRSURXGX Omezení DC proudu Proudové omezení 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) 2GH]YDQDSH KRGRYêMHYY ]iwål Výstupní proud (A) Výstupní proud (A) ýdvpv =PQD YVWXSQtKR QDSWt9 Kolísání výstupního QDSWt9 ýdvµs) 3URXG]iWåH$ 3URXG]iWåH$ ýdvpv ýdvµs) 5

6 Informace k jednotlivým aplikacím Obecné /7 Y\YtMt UHIHUHQþQt QDSWt 9 PH]L výstupní a nastavovací svorkou (viz obr. 1). 8PtVWQtPUH]LVWRUX5PH]LW\WRGYVYRUN\GRMGH k SU$ KRGX NRQVWDQWQtKR SURXGX UH]LVWRUHP 5 a 5 D QDVWDYHQt HONRYpKR YêVWXSQtKR QDSWt 2EY\NOHMHWHQWRSURXGPLQLPiOQtPSURXGHP]iWåH 10 ma QHER P$ -HOLNRå MH,ADJ velmi malý a NRQVWDQWQtSLSRURYQiQtV proudem rezistorem R1, SHGVWDYXMHPDORX K\EXDO]HMHM]DQHGEDW.RQGHQ]iWRU\SHPRVWQt 3RNXGMHYVWXSQtILOWURYD tnrqghq]iwrurg]dt]hqt YH YWãt Y]GiOHQRVWL QHå SDO $ MH GRSRUXþHQo YVWXSQt SHPRVWQt SRPR t WDQWDORYpKR kondenzátoru 1 µf nebo elektrolytického kondenzátoru 25 µ) =OHSãHQt SRWODþHQt ]YOQQt G% O]H GRViKQRXW SLGiQtP NRQGHQ]iWRUX 10 µf mezi nastavovací vývod a zem. Zvýšením kapacity kondenzátoru na 20 µf usnadní prwodþhqt ]YOQQt SL Qt]Nê K YêVWXSQt K QDSWt K MHOLNRå UHDNWDQ H WRKRWR NRQGHQ]iWRUX P$åH EêW PDOi v porovnání s UH]LVWRUHPQDVWDYHQtQDSWt53UR ]OHSãHQt $& SH KRGRYpKR MHYX D SUR ]DEUiQQt PRåQRVWLRV LOD tyolyhpqh]qippmdoryp]iwåhmh GRSRUXþHn kondenzátor 1 µf také na výstupu. 1HMYKRGQMãtP W\SHP Y]KOHGHP N jejich nízké LPSHGDQ L SL Y\VRNê K IUHNYHQ t K MVRX WXKp tantalové kondenzátory. Ochranné diody /7 QHY\åDGXMH R KUDQRX GLRGX PH]L nastavovací svorkou a výstupem (viz obr. 2). VylepšHQp YQLWQt REYRGRYp V KpPD RGVWUDXMH QXWQRVW WpWR GLRG\ NG\å MH QDVWDYRYD t YêYRG SHPRVWQ NRQGHQ]iWRUHP SUR ]OHSãHQt SRWODþHQt ]YOQQt Je-OL SRXåLW YHOPL YHONê YêVWXSQtNRQGHQ]iWRUMDNR QDStNODGµ)QDREUi]NXP$åHEêWUHJXOiWRU poškozen nebo ]QLþHQ SRNXG MH YVWXS QiKRGQ ]NUDWRYiQQD]HPQHERY\WDåHQMHOLNRåVHYêVWXSQt kondenzátor vybije na výstupní svorce regulátoru. 7RPXWRQHEH]SHþt]DEUiQtWHSRPR tglrg\'mdn MH XYHGHQR QD REUi]NX NWHURX MH ]DMLãWQR EH]SHþQpY\ELWtNRQGHQ]iWRUX Obr.1 Základní nastavitelný regulátor Obr.2 Informace k jednotlivým aplikacím 5HJXOD H]iWåH -HOLNRå MH /7 Wt YêYRGRYp ]Dt]HQt QHQt PRåQp ]DMLVWLW VNXWHþQp GiONRYp VQtPiQt ]iwåh 5HJXOD H ]iwåh EXGH RPH]HQD RGSRUHP GUiWX SLSRMXMt tpuhjxoitor k ]iwål7h KQL Np~GDMHSUR UHJXOD L ]iwåh MVRX PHQ\ QD VSRGQt VWUDQ SRX]GUD3LVQtPiQt]iSRUQpKRVLJQiOXGRVWiYiPH.HOYLQRYR]DSRMHQtSRNXGMHVSRGQtþiVWUH]LVWRUX 5SLYHGHQDQD]iSRUQRXVWUDQX]iWåH$þNROLWR nemusí být na první pohled patrné, je nejlepší UHJXOD H ]iwåh GRVDåHQR NG\å MH KRUQt þivw RGSRURYpKR GOLþH 5 SLSRMHQD StPR QD SRX]GUR QLNROL QD ]iwå 7R MH LOXVWURYiQR QD REUi]NX3RNXGEXGH5SLSRMHQQD]iWåEXGH HIHNWLYQtRGSRUPH]LUHJXOiWRUHPD]iWåt Rp (R2+R1)/R1, kde Rp je parazitní odpor vedení. 3L ]DSRMHQt QD]QDþHQpP QD REUi]NX QHQt 5S QiVREHQSRPUHPGOLþH5SMHSLEOLåQΩ 6

7 QDVWRSX D PSLSRXåLWtGUiWXUR]PUX JDXJH 7R O]H SHYpVW QD P9VWRSX SL SURXGX ]iwåh $ SURWR MH G$OHåLWp ]D KRYiYDW co QHMPHQãt Y]GiOHQRVW PH]L UHJXOiWRUHP D]iWåt DSRXåtYDWGUiW\V YHONêPSU$H]HP Obr. 3 Zapojení pro nejlepší regulaci ]iwåh Typické aplikace $SURPQQëUHJXOiWRU Rp Parazitní odpor vedení 5 SLSRMLW na pouzdro 5SLSRMLWQD]iWå Typické aplikace Paralelní regulátory YWYHGUiWX #18 drát funguje MDNRSHGDGQê RGSRU]DMLã"XMt t sdílení proudu mezi REPD]Dt]HQtPL Nastavitelný výstup 20k Regulátor s oeh QêP SRXåLWtP V 6&5 SHGUHJXOD t SUR PHQãt YêNRQRYp ]WUiW\ 3LEOLåQ9 GLIHUHQþQt QDSWtMHQD/7XGUåRYiQRQH]iYLVOHQDYêVWXSQtPQDSWtDSURXGX]iWåH 7

8 Typické aplikace =OHSãHQtSRWODþHQt]YOQQt Typické aplikace Dálkové snímání &]OHSãXMHSRWODþHQt]YOQQt[cE\PODEêt malá v porovnání s R2 7HSORWQNRPSHQ]RYDQiQDEtMHþND RORYQê KDNXPXOiWRU$ Nastavitelný regulátor V 3RWHEQp MH-OL ]Dt]HQt GDOHNR RG ILOWURYD t K NRQGHQ]iWRU$ Volitelné -]OHSãXMHRGH]YXQDSH KRGRYêMHY Vout = 1.25 V (1+ (R2/R1)) 5V regulátor s vypínáním =iwåqdedwhull µ$ng\åqhqtqdetmhqd Typické aplikace /DPSRYêEOLNDþ 8

9 $XWRPDWL NpRYOiGiQVYWOD &KUiQQêRYODGDþY\VRNRSURXGRYpODPS\ 3RSLV]DSRX]GHQt K pouzdro TO-3 Ocelokovové pouzdro Základová deska PRQWiåQtRWYRU\ =PQ\Y\KUD]HQ\ 9

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let 2003-2007

1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let 2003-2007 Ministerstvo zdravotnictví s RGYROiQtPQD8VQHVHQtYOiG\ýHVNp UHSXEOLN\þS LMDORY GRKRG V ministerstvy práce a sociálních Y tãnrovwytpoighåhdw OHVQpYê KRY\YQLWUDDREUDQ\WHQWR 1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

OBVODY TTL a CMOS. Úvod

OBVODY TTL a CMOS. Úvod OBVODY TTL a CMOS Úvod Tato úloha si klade za cíl seznámení se strukturou základních logických obvodů technologie TTL a CMOS, seznámení s jejich funkcí, vlastnostmi, základními charakteristikami a parametry.

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba součástek 10 0.. 10 2 ma /ns zpoždění průchodu proudu na DPS > 0,1ns/cm stabilizátor napětí nestíhá reakční doba > 1μs Řešení: blokovací kondenzátor = velmi

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

T EC HN IC K Á S P EC IF IK A C E P ŘE DM ĚT Ů PLNĚN Í 2. Č Á S T

T EC HN IC K Á S P EC IF IK A C E P ŘE DM ĚT Ů PLNĚN Í 2. Č Á S T T EC HN IC K Á S P EC IF IK A C E P ŘE DM ĚT Ů PLNĚN Í 2. Č Á S T 2. čás t La bora toř výuk y logick é ho ř íze ní tech nikou progr amova te lných autom atů ID Položka Specifikace Sestava řídicí systém

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

Řízení spínaných zdrojů

Řízení spínaných zdrojů 1 Řízení spínaných zdrojů Výstupní napětí spínaného zdroje je udržováno na konstantní hodnotě pomocí uzavřené řídicí zpětnovazební smyčky. Hodnota výstupního napětí (skutečná hodnota) je porovnávána s

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Jiskrová bezpečnost MTL4500

Jiskrová bezpečnost MTL4500 Jiskrová bezpečnost Základní princip IS 1. Omezené napětí 2. Omezený proud 3. Omezená nahromaděná el. energie 2 Ex ia Jiskrově bezpečné se dvěma poruchami Kategorie jiskrové bezpečnosti Ex ib Jiskrově

Více

EN ISO 9001. 1.6 DC Zdroj

EN ISO 9001. 1.6 DC Zdroj 1.6 DC Zdroj EN ISO 9001 Programovatelný zdroj stejnosměrného napětí v rozsahu max. ±10,240 V a ± 25 ma umožňuje nastavit libovolnou hodnotu v rámci rozsahu pro potřeby konkrétního zapojení. Jedná se o

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

1. Kapacita 2. Výstupní napětí 3. Struktura 4. Sběrnicové konektory 060: 60 W 030: 30 W 025: 25 W. Žádné: Šroubové svorky F: Připojovací svorky

1. Kapacita 2. Výstupní napětí 3. Struktura 4. Sběrnicové konektory 060: 60 W 030: 30 W 025: 25 W. Žádné: Šroubové svorky F: Připojovací svorky Spínaný napájecí zdroj S8TS Modulární spínaný napájecí zdroj s montáží na lištu DIN. Výkony zdrojů v rozsahu 60 až 240 W, dostupné pouze s jedním modelem (modely pro 24 V). Umožňuje snadnou tvorbu napájecích

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

www.techo.com PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti Technická data pro PCD-60-1400B

www.techo.com PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti Technická data pro PCD-60-1400B PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti z stmívání pomocí fázového řízení z pracuje se vzestupnou a sestupnou hranou triakového stmívače z aktivní PFC funkce

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu PMA a Company of WEST Control Solutions TB 45 Omezovač teploty / monitor Kompaktní konstrukce Použití pro topení i chlazení Pro všechny typy termočlánků a odporových teploměrů Displej, ovládání a komunikace

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

VLT Micro Drive. Malý měnič kmitočtu maximální výkon a spolehlivost

VLT Micro Drive. Malý měnič kmitočtu maximální výkon a spolehlivost 1 VLT Micro Drive Malý měnič kmitočtu maximální výkon a spolehlivost Dobře chráněný v krytí IP 20 bez nuceného oběhu vzduchu přes elektronické součásti Špičkové kondenzátory Ovládací panel LCP (odnímatelný

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Záznamové zařízení B2000

Záznamové zařízení B2000 Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Záznamové zařízení B2000 ZL 26/2003-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 19. listopadu 2003 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více