10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT EMHGQD tþtvor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT 1038 2EMHGQD tþtvor"

Transkript

1 10 Ampérový nastavitelný QDS"RYêUHJXOiWRU LT EMHGQD tþtvor Vlastnosti =DUXþHQiSRþiWHþQtWROHUDQ H =DUXþHQiUHJXOD H]iWåH =DUXþHQê$YêVWXSQtSURXG WHSORWQt]DKRHQt $SH KRGQêYêVWXSQtSURXG Standardní nastavitelný výstupní pin Provoz do 35 V Aplikace Systémové napájecí zdroje 9\VRNRYêNRQRYêQDS"RYêUHJXOiWRU 1DEtMHþN\EDWHULt t]hqtyênrqx Regulátor konstantního proudu. Popis /7MHWtVYRUNRYêUHJXOiWRUNWHUêMHV KRSHQ poskytovat 10 A proudový výstup v rozsahu 1.2 V Då 9 =Dt]HQt MH]DSRX]GHQR YH VWDQGDUGQtP YêNRQRYpP SRX]GH 72-3 a zapojení je kompatibilní s SU$P\VORYêP VWDQGDUGHP QDVWDYLWHOQê KUHJXOiWRU$MDNRQDStNODG/0D /0/7MHWDNpIXQNþQtQiKUDGRX]D/ Vedle excelentní UHJXOD H YHGHQt D ]iwåh MH /7 SOQ KUiQQ SURXGRYêP RPH]HQtP EH]SHþQRVWQtPSURVWRUHPDWHSORWQtPRGVWDYHQtP 1RYpREYRG\SURXGRYpOLPLWD HXPRåXMtGRGiYDW po dobu 500 µvsh KRGRYêSURXG]iWåHDå$ DQLå E\ GRãOR N omezení proudu regulátorem a k YêSDGNXUHJXOD HEKHPSH KRGRYpKRMHYX -HPQp GRODRYiQt SRþiWHþQtKR UHIHUHQþQtKR QDSWt QD þlsx R - 0.8% kombinované s 0.4% UHJXOD t ]iwåh PLQLPDOL]XMH K\E\ Y aplikacích s YHONêP SURXGHP 'ioh MH /7 Y\UiEQ standardní bipolární technologií a má vysokou spolehlivost Lineární technologie. 2G K\ONDYêVWXSQtKRQDSWt 5HJXOD H]iWæH Teplota ( & Absolutní maximální parametry Ztrátový výkon,qwhuqrph]hq 5R]GtORYpQDSWtYVWXSXDYêVWXSX 35 V 5R]VDKSUD RYQt KWHSORWSH KRGX LT 1038 M tgt treyrg\ -ƒ&dåƒ& Výkonový tranzistor -ƒ&dåƒ& LT 1038 C tgt treyrg\ ƒ&dåƒ& Výkonový tranzistor ƒ&dåƒ& Skladovací teplota -ƒ&dåƒ& 7HSORWDStYRG$SiMHQtYWHLQ 300 C 1

2 Objednací informace Pohled zespoda 2EMHGQD tÿtvorgtox Nastavení Pouzdro je výstup K Pouzdro TO-3 kovové (ocelové) pouzdro LT 1038 MK LT 1038 CK 3H Ki]HMt t~sudyd WHSHOQp]DKRHQt Elektrické charakteristiky (viz poznámka 1) Symbol Parametr Podmínky LT 1038 M LT 1038 C Jednotky Min Typ Max Min Typ Max VREF 5HIHUHQþQtQDSWt IOUT = 20 ma, TJ = 25 C V 3V (VIN - VOUT) 35 V 20 ma IOUT 10 A, P 75 W VOUT/ VIN Regulace vedení 3V (VIN - VOUT) 35 V IOUT = 20 ma TA = 25 C VOUT/ IOUT 5HJXOD H]iWåH 20 ma IOUT 10 A V % % V% V Ta = 25 C 3V (VIN - V OUT) 35 V 3V (VIN - VOUT) 35 V % Tepelná regulace Ta = 25 C, 20 ms pulsy %/W 3RWODþHQt]YOQQt VOUT = 10 V, f = 120 Hz CADJ = db CADJ = 10 µf db IADJ Proud nastavovacím vývodem µa IADJ =PQD QDVWDYRYD tkr proudu 3V (VIN - VOUT) 35 V 20 ma IOUT 10 A µa 0LQLPiOQtSURXG]iWåH (VIN - VOUT) = 35V ma (VIN - VOUT) 20V ma ISC Proudový limit (VIN - VOUT) 10V DC A 3H KRGRYêMHYPV A (VIN - VOUT) = 35V, TJ = 25 C A VOUT/ Temp Teplotní stabilita % 2

3 Elektrické charakteristiky (viz poznámka 1) Symbol Parametr Podmínky LT 1038M LT 1038C Jednotky Vout/ ýdvx Dlouhodobá stabilita en RMS výstupní šum procenta Vout θjc Teplotní odpor SH KRG-pouzdro TA= hodin C, TA=125 C, 10 Hz<f<10 khz Výkonový tranzistor tgt t obvody Min Typ Max Min Typ Max % % 1 1 C/W C/W 2]QDþXMHVSH LILND HNWHUpVHXSODWXMtY celém rozsahu pracovních teplot. Poznámka 1: Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené technické parametry k následujícím hodnotám: VIN-VOUT=5V a IOUT=5A. Tyto parametry lze uplatnit prr ]WUiWRYê YêNRQ Då : 3L UR]GtOX YVWXSQtKRDYêVWXSQtKRQDSWtYWãtPQHå9 NOHViYOLYHPR KUDQQê KREYRG$GRVDåLWHOQêYêVWXSQtSURXG a ztrátový výkon. Poznámka 2:3L ]PQ YêVWXSQtKR QDSWt QDKOpGQWH Y]KOHGHP N MHY$P WêNDMt tp VH SHKtYiQt GR paudphwu$whsorwqtuhjxod H Typické výkonové charakteristiky 1DSWtRGSRMHQt Nastavovací proud 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) Nastavovací proud (µa) Teplota ( C) Teplota ( C) 3

4 Teplotní stabilita 3RWODÿHQt]YOQQí 5HIHUHQþQtQDSWt9 Teplota ( C) Výstupní impedance Výstupní impedance (Ω) Frekvence (Hz) Minimální pracovní proud Typické výkonové charakteristiky 3RWODþHQt]YOQQt Klidový proud (ma) 3RWODþHQt]YOQQtG% 3RWODþHQt]YOQQtG% 9êVWXSQtQDSWt9) Frekvence (Hz) 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) 4

5 3RWODþHQt]YOQQt Proudové omezení 3RWODþHQt]YOQQtG% Proudové omezení Výstupní proud (A) 2GH]YDQDSH KRGRYêMHYY napájení Výstupní proud (A) 2PH]HQtãSLþNRYpKRSURXGX Omezení DC proudu Proudové omezení 9VWXSQ-výstupní rozdíl (V) 2GH]YDQDSH KRGRYêMHYY ]iwål Výstupní proud (A) Výstupní proud (A) ýdvpv =PQD YVWXSQtKR QDSWt9 Kolísání výstupního QDSWt9 ýdvµs) 3URXG]iWåH$ 3URXG]iWåH$ ýdvpv ýdvµs) 5

6 Informace k jednotlivým aplikacím Obecné /7 Y\YtMt UHIHUHQþQt QDSWt 9 PH]L výstupní a nastavovací svorkou (viz obr. 1). 8PtVWQtPUH]LVWRUX5PH]LW\WRGYVYRUN\GRMGH k SU$ KRGX NRQVWDQWQtKR SURXGX UH]LVWRUHP 5 a 5 D QDVWDYHQt HONRYpKR YêVWXSQtKR QDSWt 2EY\NOHMHWHQWRSURXGPLQLPiOQtPSURXGHP]iWåH 10 ma QHER P$ -HOLNRå MH,ADJ velmi malý a NRQVWDQWQtSLSRURYQiQtV proudem rezistorem R1, SHGVWDYXMHPDORX K\EXDO]HMHM]DQHGEDW.RQGHQ]iWRU\SHPRVWQt 3RNXGMHYVWXSQtILOWURYD tnrqghq]iwrurg]dt]hqt YH YWãt Y]GiOHQRVWL QHå SDO $ MH GRSRUXþHQo YVWXSQt SHPRVWQt SRPR t WDQWDORYpKR kondenzátoru 1 µf nebo elektrolytického kondenzátoru 25 µ) =OHSãHQt SRWODþHQt ]YOQQt G% O]H GRViKQRXW SLGiQtP NRQGHQ]iWRUX 10 µf mezi nastavovací vývod a zem. Zvýšením kapacity kondenzátoru na 20 µf usnadní prwodþhqt ]YOQQt SL Qt]Nê K YêVWXSQt K QDSWt K MHOLNRå UHDNWDQ H WRKRWR NRQGHQ]iWRUX P$åH EêW PDOi v porovnání s UH]LVWRUHPQDVWDYHQtQDSWt53UR ]OHSãHQt $& SH KRGRYpKR MHYX D SUR ]DEUiQQt PRåQRVWLRV LOD tyolyhpqh]qippmdoryp]iwåhmh GRSRUXþHn kondenzátor 1 µf také na výstupu. 1HMYKRGQMãtP W\SHP Y]KOHGHP N jejich nízké LPSHGDQ L SL Y\VRNê K IUHNYHQ t K MVRX WXKp tantalové kondenzátory. Ochranné diody /7 QHY\åDGXMH R KUDQRX GLRGX PH]L nastavovací svorkou a výstupem (viz obr. 2). VylepšHQp YQLWQt REYRGRYp V KpPD RGVWUDXMH QXWQRVW WpWR GLRG\ NG\å MH QDVWDYRYD t YêYRG SHPRVWQ NRQGHQ]iWRUHP SUR ]OHSãHQt SRWODþHQt ]YOQQt Je-OL SRXåLW YHOPL YHONê YêVWXSQtNRQGHQ]iWRUMDNR QDStNODGµ)QDREUi]NXP$åHEêWUHJXOiWRU poškozen nebo ]QLþHQ SRNXG MH YVWXS QiKRGQ ]NUDWRYiQQD]HPQHERY\WDåHQMHOLNRåVHYêVWXSQt kondenzátor vybije na výstupní svorce regulátoru. 7RPXWRQHEH]SHþt]DEUiQtWHSRPR tglrg\'mdn MH XYHGHQR QD REUi]NX NWHURX MH ]DMLãWQR EH]SHþQpY\ELWtNRQGHQ]iWRUX Obr.1 Základní nastavitelný regulátor Obr.2 Informace k jednotlivým aplikacím 5HJXOD H]iWåH -HOLNRå MH /7 Wt YêYRGRYp ]Dt]HQt QHQt PRåQp ]DMLVWLW VNXWHþQp GiONRYp VQtPiQt ]iwåh 5HJXOD H ]iwåh EXGH RPH]HQD RGSRUHP GUiWX SLSRMXMt tpuhjxoitor k ]iwål7h KQL Np~GDMHSUR UHJXOD L ]iwåh MVRX PHQ\ QD VSRGQt VWUDQ SRX]GUD3LVQtPiQt]iSRUQpKRVLJQiOXGRVWiYiPH.HOYLQRYR]DSRMHQtSRNXGMHVSRGQtþiVWUH]LVWRUX 5SLYHGHQDQD]iSRUQRXVWUDQX]iWåH$þNROLWR nemusí být na první pohled patrné, je nejlepší UHJXOD H ]iwåh GRVDåHQR NG\å MH KRUQt þivw RGSRURYpKR GOLþH 5 SLSRMHQD StPR QD SRX]GUR QLNROL QD ]iwå 7R MH LOXVWURYiQR QD REUi]NX3RNXGEXGH5SLSRMHQQD]iWåEXGH HIHNWLYQtRGSRUPH]LUHJXOiWRUHPD]iWåt Rp (R2+R1)/R1, kde Rp je parazitní odpor vedení. 3L ]DSRMHQt QD]QDþHQpP QD REUi]NX QHQt 5S QiVREHQSRPUHPGOLþH5SMHSLEOLåQΩ 6

7 QDVWRSX D PSLSRXåLWtGUiWXUR]PUX JDXJH 7R O]H SHYpVW QD P9VWRSX SL SURXGX ]iwåh $ SURWR MH G$OHåLWp ]D KRYiYDW co QHMPHQãt Y]GiOHQRVW PH]L UHJXOiWRUHP D]iWåt DSRXåtYDWGUiW\V YHONêPSU$H]HP Obr. 3 Zapojení pro nejlepší regulaci ]iwåh Typické aplikace $SURPQQëUHJXOiWRU Rp Parazitní odpor vedení 5 SLSRMLW na pouzdro 5SLSRMLWQD]iWå Typické aplikace Paralelní regulátory YWYHGUiWX #18 drát funguje MDNRSHGDGQê RGSRU]DMLã"XMt t sdílení proudu mezi REPD]Dt]HQtPL Nastavitelný výstup 20k Regulátor s oeh QêP SRXåLWtP V 6&5 SHGUHJXOD t SUR PHQãt YêNRQRYp ]WUiW\ 3LEOLåQ9 GLIHUHQþQt QDSWtMHQD/7XGUåRYiQRQH]iYLVOHQDYêVWXSQtPQDSWtDSURXGX]iWåH 7

8 Typické aplikace =OHSãHQtSRWODþHQt]YOQQt Typické aplikace Dálkové snímání &]OHSãXMHSRWODþHQt]YOQQt[cE\PODEêt malá v porovnání s R2 7HSORWQNRPSHQ]RYDQiQDEtMHþND RORYQê KDNXPXOiWRU$ Nastavitelný regulátor V 3RWHEQp MH-OL ]Dt]HQt GDOHNR RG ILOWURYD t K NRQGHQ]iWRU$ Volitelné -]OHSãXMHRGH]YXQDSH KRGRYêMHY Vout = 1.25 V (1+ (R2/R1)) 5V regulátor s vypínáním =iwåqdedwhull µ$ng\åqhqtqdetmhqd Typické aplikace /DPSRYêEOLNDþ 8

9 $XWRPDWL NpRYOiGiQVYWOD &KUiQQêRYODGDþY\VRNRSURXGRYpODPS\ 3RSLV]DSRX]GHQt K pouzdro TO-3 Ocelokovové pouzdro Základová deska PRQWiåQtRWYRU\ =PQ\Y\KUD]HQ\ 9

www.techo.com PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti Technická data pro PCD-60-1400B

www.techo.com PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti Technická data pro PCD-60-1400B PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti z stmívání pomocí fázového řízení z pracuje se vzestupnou a sestupnou hranou triakového stmívače z aktivní PFC funkce

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11

1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11 1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11 1.1. Základní charakteristika SAIO-11 je periferní modul s připojením na sběrnici RS485 s 1 pozicemi pro analogové vstupy/výstupy (obr. 1). konektor RS485 systémové

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více