ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU"

Transkript

1 ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce DPH: ANO NE Adresa sídla (ulice,.p., obec): PS: Oprávnná (zmocnná) osoba: Jméno: Píjmení: Rodné píjmení: Titul: Rodné íslo: Datum narození: Místo narození: Pohlaví: žena muž Zem narození: Obanství: R jiné: Trvalý pobyt: Doklad totožnosti: OP Cestovní pas*** íslo dokladu: Datum platnosti: Zem vydání: Telefon pevná linka: Mobilní telefon: Fax: ontaktní osoba: Jméno: Píjmení: Titul: Telefon pevná linka: Mobilní telefon: Fax: ontaktní adresa (liší-li se od sídla): Smlouvu podepisuje oprávnná osoba: jako statutární orgán / zástupce na základ plné moci statutárního orgánu Bžný bankovní úet - íslo: ód banky: * opie výpisu z OR - povinná píloha Žádosti ** Nebo obdobné íslo pidlené v zahranií *** Platí pouze pro cizince POET ZAMSTNANC: a více DÉLA PODNIÁNÍ: do 2 let 3-5 let 6-10 let 11 let a více MÍSTO PODNIÁNÍ: ve vlastních prostorách v pronajatých prostorách OBOR PODNIÁNÍ: služby výroba zprostedkování obchod stavebnictví doprava jiný POET JIŽ SPLACENÝCH LEASINGOVÝCH SMLUV: a více ZÁVAZY PO SPLATNOSTI VI STÁTU: ANO NE se splátkovým kalendáem JE V ÚPADU I LIVIDACI: ANO NE ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ - PO

2 FINANNÍ UAZATELE ŽADATELE: Základní finanní údaje: Údaje z podvojného úetnictví: Položka R - rozvaha, V - výsledovka Plný rozsah výkazu Zkrácený rozsah výkazu Rok 20.. Tržby za prodej zboží + tržby z prodeje vl. výr. a služeb V(1)+V(5) V(1)+V(5) Výsledek hospodaení za úetní období V(60) V(40) Pohledávky R(39)+R(48) R(9)+R(10) Pohledávky z toho po splatnosti Závazky R(91)+R(102) R(22)+R(23) Pijaté úvry R(114) R(24) Vlastní kapitál R(068) Fixní aktiva (=Dlouhodobý majetek) R(003) Celková bilanní suma R(001) PEDMT FINANCOVÁNÍ: osobní automobil nový užitkový automobil terénní automobil motocykl jiný ojetý pedvádcí ve výrob Individuální dovoz: ANO NE Tovární model, typ: Technický prkaz: originál TP druhopis kvli ztrát druhopis za popsaný bez TP íslo TP: RZ / SPZ: Datum uvedení do provozu (msíc / rok): Celková hmotnost: VIN (íslo karoserie)*: Palivo: Barva: Rok výroby: Zdvihový objem válc: cm 3 Výkon: kw Poet najetých km*: Datum pedpokládaného pevzetí (den / msíc / rok): Zpsob používání: firemní soukromé taxi autoškola autopjovna vozidlo pepravující nebezpené náklady (ADR) vozidlo s právem pednosti v jízd jiné Pojistná ástka: Zabezpeení vozidla: imobilizér alarm zamykání adící páky el. vyhledávací systém ostatní Cena celkem bez DPH: Cena celkem v. DPH: Sazba DPH: 0 % 5 % 19 % Z toho nadst. výbava v. DPH u DT **: Nadstandardní výbava: * Vyplní se v pípad, že pedmt financování není ve výrob ** Za nadstandardní výbavu se pro tyto úely považují takové autodoplky, které nejsou dovozcem nebo výrobcem uvedeny jako standardní souást daného modelu v daném ase a regionu. Za autodoplky, resp. nestandardní vybavení automobilu se napíklad považují: závsná zaízení, stešní nosie, ochranné a ozdobné rámy, spojlery, náhradní litinové disky kol, GPRS, satelitní komunikace, mahagonové obložení atd. ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ - PO

3 Pozn. Vyplte pouze sekci, která se týká Vámi zvoleného zpsobu financování a pojištní pedmtu (tzn. bu úvr nebo leasing). ZPSOB FINANCOVÁNÍ A POJIŠTNÍ PEDMTU FINANCOVÁNÍ: Výše úvru Poet splátek: Režim splácení: msín tvrtletn Pedem hrazená ást kupní ceny: % Havarijní pojištní zajistí: Spolenost žadatel a pojistné plnní vinkuluje ve prospch Spolenosti ÚVR Spoluúast na havarijním pojištní: 5 % 10 % nepojištno do financované ástky Povinné ruení* zajistí: Spolenost žadatel * Povinné ruení = pojištní odpovdnosti za škody zpsobené provozem vozidla. Majetkové pojištní - ooperativa, pojiš ovna a.s. ZPSOB FINANCOVÁNÍ A POJIŠTNÍ PEDMTU FINANCOVÁNÍ: Finanní leasing: Operativní leasing: Zptný leasing: ANO NE Režim splácení: msín tvrtletn Jednorázová splátka pedem z prodejní ceny v. DPH: % Délka trvání leasingu (v msících): Požadovaná zst. hodnota v % z ceny v. DPH**: Poet splátek: Pedpokládaný nájezd km za dobu trvání leasingu**: km LEASING Havarijní pojištní zajistí: Spolenost žadatel a pojistné plnní vinkuluje ve prospch Spolenosti Spoluúast na havarijním pojištní: 5 % 10 % Povinné ruení* zajistí: Spolenost žadatel * Povinné ruení = pojištní odpovdnosti za škody zpsobené provozem vozidla. ** Vyplte pouze v pípad zvýšené ZH nebo operativního leasingu. Majetkové pojištní - ooperativa, pojiš ovna a.s. DOPLOVÉ POJIŠTNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY VARIANTY FINANCOVÁNÍ): elní sklo: 5 000, , , , , ,- zavazadel: a) s odcizením: , , , ,- b) bez odcizení: 5 000, , , , , ,- úrazové pojištní na sedadlech: stední úraz velký úraz poet sedadel náklady na zapjení náhradního vozidla: 5 dní 10 dní 15 dní NAVRHOVANÉ ZAJIŠTNÍ: zajiš ovací pevod vlastnických práv (platí pouze pro úvr) deponace VTP vinkulace avalová smnka ruení tetí osobou jiné ruení: ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ - PO

4 PRODEJCE: Obchodní firma (PO) / Jméno a píjmení (FOP): I: Zptný odkup: ANO NE Adresa provozovny: ulice: msto:.p.:.or.: PS: Bankovní spojení:.ú.: ód banky: Jméno a píjmení prodejce: Telefon: Povinné pílohy Žádosti: opie výpisu z OR Plná moc k podpisu Žádosti (v pípad zastoupení zmocnnou osobou) estné prohlášení žadatele - PO (jedná li za nj zmocnná osoba) ESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE: Prohlašuji, že skuteným majitelem Žadatele ve smyslu zákona. 253/2008Sb. o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti a financování terorizmu je/jsou: a) osoby uvedené v OR b) jiné subjekty (Jméno a píjmení / Název spolenosti; R/I) Stvrzuji svým podpisem, že identifikaní údaje o lenech statutárního orgánu žadatele, uvedené ve výpisu z obchodního rejstíku, který je k této tádosti piložen ( 5 odst. a) zákona. 253/2008 Sb.), jsou pravdivé a odpovídají skutenosti. Prohlašuji, že ped vyplnním této žádosti jsem poskytl(a) spolenosti s Autoleasing, a.s. se sídlem Praha 8, Stelniná 8/1680, I: souhlas se zpracováním svých osobních údaj, a to podpisem samostatného formuláe nazvaného "Souhlas se zpracováním osobních údaj a použitím rodného ísla žadatele". V Dne Podpis žadatele: Pi podpisu Smlouvy o úvru nebo leasingové smlouvy je nutné pedložit obanský prkaz a druhý doklad (idiský prkaz, cestovní pas). V pípad, že zákaznickou smlouvu bude podepisovat osoba zplnomocnná na základ plné moci, musí být plná moc vystavena osobou(osobami) oprávnnou(oprávnnými) jednat jménem žadatele a podpis(y) této(tchto) osoby(osob) musí být vždy úedn oven(y) v souladu s obecn závaznými právními pedpisy. ŽÁDOST PEVZAL A IDENTIFIACI A ONTROLU OPRÁVNNÉ OSOBY ŽADATELE VE SMYSLU ZÁONA. 253/2008Sb. PROVEDL: Jméno a píjmení: Spolenost: Funkce: Shoda podoby souhlasí s vyobrazením v pedloženém prkazu totožnosti: ANO NE Výpis z OR podle originálu oven ANO NE* Datum: Podpis: Pro interní poteby spolenosti OM: R: AL: ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ - PO

5 Souhlas se zpracováním osobních údaj a použitím rodného ísla Souhlas se zpracováním osobních údaj a použitím rodného ísla fyzické osoby žadatele V souvislosti se žádostí o uzavení smlouvy mezi mnou a s Autoleasing, a.s. se sídlem Praha 8, Stelniná 1680/8, I: (dále jen Smlouva 1 ) souhlasím s tím, aby spolenost s Autoleasing, a.s. za níže uvedeným úelem shromažovala, zpracovávala a uchovávala moje osobní údaje, vetn mého rodného ísla (dále jen osobní údaje ), a to zpsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informaním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací 1 (dále jen Informaní Memorandum ). V souvislosti se žádostí o uzavení smlouvy mezi mnou a s Autoúvr, a.s. se sídlem Praha 8, Stelniná 1680/8, I: (dále jen Smlouva 2 ) souhlasím s tím, aby spolenost s Autoúvr, a.s. za níže uvedeným úelem shromažovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, vetn mého rodného ísla (dále jen osobní údaje ), a to zpsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informaním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací 1 (dále jen Informaní Memorandum ). Úelem zpracování mých osobních údaj na základ tohoto souhlasu je: posouzení mých možností získat požadovaný nebo jiný vhodný produkt, i produkt s jinými parametry, tj. posouzení (i opakované) mé bonity a mých možností splácet, vytvoení souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRI ) vypovídající o mé bonit, dvryhodnosti a platební morálce 2, zajištní vzájemného informování oprávnných uživatel NRI o bonit, dvryhodnosti a platební morálce žadatele a umožnní (a to i opakovaného) posuzování bonity, dvryhodnosti a platební morálky žadatele ze strany oprávnných uživatel NRI, zajištní vzájemného informování oprávnných uživatel NRI a Bankovního registru klientských informací 3 (dále jen BRI ) o mé bonit, dvryhodnosti a platební morálce a umožnní (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, dvryhodnosti a platební morálky ze strany oprávnných uživatel NRI a BRI. Zpsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávnných uživatel NRI a zpsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávnných uživatel NRI a BRI jsou uvedeny v Informaním Memorandu. Tento souhlas udluji na dobu 6 msíc ode dne jeho udlení. V pípad, že mezi mnou a s Autoleasing, a.s./s Autoúvr, a.s. byla nebo bude uzavena Smlouva 1/Smlouva 2, udluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 10 let od splnní veškerých mých finanních závazk z uzavené Smlouvy 1/Smlouvy 2, pokud tyto závazky zaniknou splnním nebo zpsobem nahrazujícím splnní, resp. od zániku Smlouvy 1/Smlouvy 2, pokud finanní závazky ze Smlouvy 1/Smlouvy 2 zaniknou jinak. Ped podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informaním Memorandem, které obsahuje i pouení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údaj v rámci NRI i pro úely vzájemného informování se uživatel NRI a/nebo BRI o bonit, dvryhodnosti i platební morálce jejich klient. Ped podpisem tohoto souhlasu jsem rovnž byl(a) informován(a), že aktuální znní Informaního Memoranda mohu kdykoli získat (informaní linka, vývska i webové stránky a webové stránky provozovatele NRI Souhlasím s tím, aby jakékoliv informace týkající se vztah mezi mnou a kteroukoliv z níže uvedených spoleností byly pístupné také všem ostatním spolenostem uvedeným níže. Tyto spolenosti jsou zejména oprávnny, a to na základ tohoto souhlasu o poskytování informací, takové informace týkající se jejich vztahu se mnou zpracovávat, uchovávat a pedávat dalším spolenostem uvedeným níže. Tento souhlas s poskytováním informací se vztahuje na následující spolenosti: 1) s Autoleasing, a.s. se sídlem Praha 8, Stelniná 8/1680, PS: ) s Autoúvr, a.s. se sídlem Praha 8, Stelniná 8/1680, PS: ) Leasing eské spoitelny, a.s. se sídlem Praha 8, Stelniná 8/1680, PS: ) eská spoitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS: ) Erste Bank der Õsterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A Wien 6) Factoring eské spoitelny, a.s. se sídlem Praha 8, Pobežní 46, PS: ) ooperativa, pojiš ovna a.s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PS: ) Pojiš ovna eské spoitelny, a.s. se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PS: ) CARDIF PRO VITA, a.s. se sídlem Praha 2, Na Rybníku.p. 1329/5, PS: Dále dávám souhlas eské spoiteln, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, I: k tomu, aby v souvislosti se žádostí o financování poskytla spolenosti s Autoleasing, a.s./s Autoúvr, a.s. veškeré informace, které o mn má, a to i v pípadech, na které se vztahuje zákonná i smluvní povinnost mlenlivosti. Prohlašuji a souhlasím, že v pípad zamítnutí mé žádosti budou mnou poskytnuté údaje uloženy po dobu 12 msíc u spolenosti s Autoleasing, a.s./s Autoúvr, a.s. a následn v souladu se zákonem. 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj skartovány, pokud si je v této lht nevyžádám zpt. Spolenost s Autoleasing, a.s./s Autoúvr, a.s. m seznámila s tím, že nejsem povinen poskytnout spolenosti jakékoliv údaje o své osob, jsem oprávnn odmítnout poskytnutí tchto údaj. Jestliže jakékoli osobní údaje poskytuji, iním tak zcela dobrovoln. Dále jsem byl seznámen s následujícími skutenostmi: (i) mám právo pístupu ke svým osobním údajm, které spolenosti s Autoleasing, a.s./s Autoúvr, a.s. nebo kterákoliv ze spoleností uvedených shora ad 1) až ad 9) zpracovává, (ii) mám právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údaj za pimenou úhradu nepevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace, (iii) mám právo na opravu svých osobních údaj, které spolenost s Autoleasing, a.s./s Autoúvr, a.s. nebo spolenosti uvedené shora ad 1) až ad 9) zpracovávají. Souhlasím s poskytnutím svého rodného ísla také v souladu se zákonem. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zmn nkterých zákon v platném znní. Souhlas se zpracováním osobních údaj a použitím rodného ísla lena statutárního orgánu žadatele, resp. oprávnné osoby, jednající jménem žadatele (dále jen "oprávnná osoba") V souvislosti se žádostí o uzavení Smlouvy 1 souhlasím tímto, jako len statutárního orgánu žadatele, resp. jako oprávnná osoba s tím, aby spolenost s Autoleasing, a.s. shromažovala, zpracovávala a uchovávala, avšak nepedávala tetí osob mé osobní údaje, vetn rodného ísla, jež jsou uvedeny v žádosti o financování ve znní jejich píloh za úelem vyhodnocení žádosti o financování a nasledného plnní Smlouvy 1 uzavené na základ žádosti žadatele o financování. Tento souhlas je udlen za obdobných podmínek a na stejnou dobu jako je uvedeno shora u souhlasu fyzické osoby žadatele se zpracováním osobních údaj a použitím rodného ísla. V souvislosti se žádostí o uzavení Smlouvy 2 souhlasím tímto, jako len statutárního orgánu žadatele, resp. jako oprávnná osoba s tím, aby spolenost s Autoúvr, a.s. shromažovala, zpracovávala a uchovávala, avšak nepedávala tetí osob mé osobní údaje, vetn rodného ísla, jež jsou uvedeny v žádosti o financování ve znní jejich píloh za úelem vyhodnocení žádosti o financování a nasledného plnní Smlouvy 2 uzavené na základ žádosti žadatele o financování. Tento souhlas je udlen za obdobných podmínek a na stejnou dobu jako je uvedeno shora u souhlasu fyzické osoby žadatele se zpracováním osobních údaj a použitím rodného ísla. Souhlasím s poskytnutím svého rodného ísla také v souladu se zákonem. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zmn nkterých zákon v platném znní. Souhlas s poízením a uchováváním kopie obanského prkazu / cestovního dokladu V návaznosti na souhlas se zpracováním osobních údaj udluji v souvislosti se žádostí o uzavení Smlouvy 1, jako držitel obanského prkazu (cestovního pasu) spolenosti s Autoleasing, a.s. také souhlas 4 s poízením a uchováváním kopie mého obanského prkazu (cestovního dokladu) pro úely identifikace podle píslušného zákona 5, jakož i pro úely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údaj, který jsem spolenosti s Autoleasing, a.s. udlil. V návaznosti na souhlas se zpracováním osobních údaj udluji v souvislosti se žádostí o uzavení Smlouvy 2, jako držitel obanského prkazu (cestovního pasu) spolenosti s Autoúvr, a.s. také souhlas 4 s poízením a uchováváním kopie mého obanského prkazu (cestovního dokladu) pro úely identifikace podle píslušného zákona 5, jakož i pro úely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údaj, který jsem spolenosti s Autoúvr, a.s. udlil. Tento souhlas udluji na dobu 12 msíc ode dne jeho udlení. V pípad, že mezi žadatelem a s Autoleasing, a.s./s Autoúvr, a.s. byla nebo bude uzavena Smlouva 1/Smlouva 2, udluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 10 let od splnní veškerých finanních závazk žadatele vyplývajících z uzavené Smlouvy 1/Smlouvy 2. Jméno a píjmení : Dne : R : Podpis : Spolužadatel / ruitel: Jméno a píjmení : Dne : R : Podpis : 1 Provozovatel registru klientských informací je uveden a registr klientských informací je popsán v Informaním Memorandu. 2 Údaji vypovídajícími o "bonit, dvryhodnosti a platební morálce" se rozumí zejména údaje o existenci závazk, o vasnosti jejich plnní, o jejich zajištní apod. 3 Oprávnní uživatelé registru klientských informací (vetn Spolenosti) jsou uvedeni v Informaním Memorandu. 4 Tj. souhlas ve smyslu 2 odst. 5 zák.. 328/1999 Sb., o obanských prkazech, v platném znní, resp. podle 2 odst. 3 zák.. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znní. 5 Nap. zák.. 61/1996 Sb., o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti a o zmn a doplnní souvisejících zákon, v platném znní. ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ - PO

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více