Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)"

Transkript

1 Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ str. 5 NEJLEPŠÍ SPORTOVCI str. 6 ÚSPĚŠNÁ SEZONA LYŽAŘŮ str. 8 Slovo starosty Vážení spoluobčané, březnové zimní počasí pozdrželo připravované investiční akce města. Letošní zima se i více podepsala především na stavu místních komunikací a chodníků. V nadcházejícím období bude jednou z hlavních priorit právě oprava místních komunikací a chodníků. V dubnu bude fyzickou kontrolou zjištěn stav v jednotlivých částech města a následně započnou opravy na nejvíce poškozených částech chodníků a komunikací. V poslední době se objevují různé webové stránky, které monitorují a komentují dění ve městě. Bohužel ne vždy jsou zprávy zcela objektivní a komentáře k dění vycházejí z informací buď částečných, nebo zcela mylných. Tímto bych chtěl pouze poukázat na to, že ne vždy, co se na těchto soukromých webech prezentuje, odpovídá realitě a pravdě. Na březnovém zastupitelstvu města byly rozděleny příspěvky jednotlivým neziskovým organizacím. Organizace většinou žádaly příspěvky vyšší, ale omezené finanční možnosti města neumožnilo přidělit příspěvky v plné výši. Jedním z kritérií bylo i zapojení organizace do dění ve městě. Zavedení tohoto kritéria se ukázalo jako velice účelné a po třech letech, co je výše příspěvku ovlivněna i tímto kritériem, se to projevuje i na zapojení jednotlivých organizací do společenského dění ve městě. Na únorovém zastupitelstvu města a následně i na březnovém, které se konalo 25. března, bylo jedním z bodů i projednávání dodatku ke smlouvě o výstavbě zimního stadionu. Tomuto bodu je věnován samostatný článek v dubnovém čísle PN. Častou otázkou mezi veřejností je v současné době kácení zeleně v některých lokalitách města. Jedná se o kácení, které provádí odborná firma na základě pověření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Jedná se o zeleň, která je umístěna na rozvodech plynovodů. Dle 59 zákona č. 314/2009 Sb. (energetický zákon) nesmí být v ochranném pásmu vysazována zeleň, která by ohrožovala fungování distribuční soustavy plynu. Zeleň, která je na rozvodech plynu, byla označena na základě výše zmíněného zákona žlutým pruhem a bude postupně odstraněna. Je otázkou, proč plynárny tuto situaci řeší až po velmi dlouhé době, kdy zeleň je poměrně vzrostlá a problém s jejím umístěním nebyl řešen dříve. V minulém článku PN jsem informoval o podání žádostí do ROPu do jednotlivých výzev. Omylem jsem uvedl, že se jedná o 7. kolo výzev. Správně je 11. kolo výzev. Do současné doby byla vypsána pouze výzva v ose na cestovní ruch, osa na podání žádostí o dotaci na komunikace nebyla zatím vypsána. S nadcházejícím jarem dochází většinou i ke zvýšení hladiny řeky Úhlavy. Aktuální stav a vývoj hladiny řeky si každý může zjistit na webových stránkách města pod odkazem Stav Úhlavy, kde jsou data aktualizována po 10 minutách. V závěru článku bych Vám všem chtěl popřát mnoho příjemných jarních dnů a krásné prožití velikonočních svátků. Mgr. Petr Fornouz, starosta Minianketa k diskuznímu tématu Paní Miluše, Přeštice: Ano, souhlasím. Paní Jitka, Lužany: Měla by, když říkají pravdu. O veřejném fóru jsem věděla, ale nezúčastnila jsem se. Paní Přerostová, Přeštice: Asi ano, veřejného fóra jsem se zúčastnila. Paní Alena, Přeštice: Ano, zlepšují informovanost. Přece jen je lepší informovanost, jen se nezúčastňuji. Dodatek ke smlouvě o výstavbě zimního stadionu Zastupitelstvu města Přeštice na únorovém zasedání bylo předloženo znění dodatku č. 5 ke smlouvě o výstavbě zimního stadionu. Hlavní podstatou dodatku byl posun termínu výstavby zimního stadionu a změna v pořadí realizace staveb, které obsahuje základní smlouva. Stávající platnost uzavřených dodatků je k datu 31. května Vzhledem k časovým možnostem vlastní realizace výstavby zimního stadionu a vypsání výzvy na možnost získání části finančních prostředků na vlastní výstavbu bylo navrženo posunutí termínu v této návaznosti a aby spojující komunikace mezi ulicí Nepomuckou a napojení celého území včetně propojení s ulicí Revoluční a Luční bylo realizováno jako první část s termínem dokončení do 31. prosince 2011, a následně do 4 let od podpisu dodatku byla realizována výstavba zimního stadionu. V dodatku ke smlouvě bylo předloženo i ošetření pozemků města pro případný zpětný odkup v případě nerealizace za daných podmínek. Při hlasování se projevil rozdílný pohled na předložený dodatek, kdy 7 zastupitelů bylo pro a stejný počet proti. Dodatek nebyl zastupiteli přijat. Po úpravách a doplnění některých připomínek zastupitelů byl dodatek předložen na jednání zastupitelstva na březnové jednání. S výsledky hlasování se můžete seznámit v usnesení zastupitelstva města na jiném místě PN. Na akci výstavby zimního stadionu a komunikace včetně přemostění protipovodňového kanálu bylo ve správním řízení vydáno celkem 19 povolení v různých stupních řízení, které jsou pravomocné. Hlavním názorovým střetem je přijetí míry rizika, zda v Přešticích bude zimní stadion či nebude za podmínek prodloužení smlouvy dodatkem č. 5 a prodloužení termínu výstavby včetně toho, že první bude vybudována komunikace s tím, že zájem investora o budoucí výstavbu je podpořen právě výstavbou komunikace. Jistotou je, že nepřijetím dodatku se případný termín výstavby jistě prodlouží nebo ještě spíše na dlouhou dobu vůbec nepřipadá v úvahu, neboť hledání nového investora a dořešení vztahů se stávajícím nebude lehkou záležitostí. Poslední odstavec článku k tomuto tématu je mým názorem, se kterým myslím koresponduje i názor zastupitelů, kteří jsou pro přijetí dodatku č. 5. Mgr. Petr Fornouz, starosta Dům dětí a mládeže Přeštice společně s Kulturním a komunitním centrem Přeštice uspořádalo soutěž Miss hospodyňka. Soutěž se konala 18. března ve velkém sále KKC. Soutěží provázela s dětskými písničkami Inka Rybářová a klaun Rybička. Na velkém snímku zleva Maruška Marková, II. vicemiss, uprostřed Kristýnka Vlčková, Miss hospodyňka a zároveň i Miss sympatie a Pavlínka Sedláčková, I. vicemiss. Na malém snímku zleva Markétka Kašparová, II. vicemiss, uprostřed Nikolka Rybáčková, Miss hospodyňka a Terezka Balejová, I. vicemiss a zároveň i Miss sympatie. Text a foto KKC Veřejné fórum 2010 Již potřetí se letos sejdou zastupitelé a vedení města na veřejném fóru, které se bude konat v úterý dne 20. dubna 2010 od 16 hodin v sále Základní umělecké školy Přeštice, Poděbradova ulice. Zveme obyvatele Přeštic, Skočic, Zastávky a Žerovic k aktivní účasti na tomto fóru. Ač společné jednání veřejnosti s vedením města o jeho budoucnosti a rozvoji se začíná pomalu uplatňovat i mimo Národní síť zdravých měst, stále nemají v Plzeňském kraji následovníka. Čtenáři Přeštických novin už jen tím, že je pravidelně odebírají, patří k lidem, kteří se o život města zajímají. Očekáváme tedy nejen je, aby uplatnili své názory, připomínky a podněty ke zlepšení podmínek pro zdravý život našeho města. Budeme se společně zabývat problémy a potížemi města a jeho místních částí a zamýšlet se nad možnostmi jejich řešení. Kromě vážné práce vás čeká i příjemné setkání s dalšími aktivními lidmi, drobné občerstvení a na závěr slosování vstupenek o ceny. Na setkání s vámi se těší představitelé města i Národní sítě zdravých měst České republiky. Eva Česáková koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Harmonogram rekonstrukce Masarykova náměstí v Přešticích V březnovém čísle PN byly občané seznámeni s připravovanou rekonstrukcí části Masarykova náměstí a barokní kašny. Po jednání s dodavateli a seznámení obyvatel na veřejném jednání 10. března 2010 v KKC Přeštice byl předložen harmonogram jednotlivých prací rekonstrukce. První část přípravných prací proběhla do konce března. Jednalo se o odstranění části zeleně, která byla v nevyhovujícím stavu. V průběhu dubna budou zahájeny a provedeny práce v horní části náměstí v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého. Zároveň bude odkryt barokní schod u kašny, zjištěn jeho stav a niveleta budoucího povrchu náměstí. Po ukončení prací v horní části náměstí budou vybourány podkladní vrstvy ve spodní části, uložena kanalizace, osvětlení a znovu osazeny povrchy. Povrch bude položen ze žulové dlažby. V červnu proběhnou práce na vybudování schodiště a palisád a bude pokračováno v dláždění náměstí. Po celou dobu stavebních prací budou probíhat i práce na restaurování kašny včetně sochy sv. Václava. Práce jsou zkoordinovány tak, aby si jednotlivé firmy nepřekážely a celkové práce probíhaly v návaznosti z hlediska časového i technologického. V období měsíce srpna až počátku září bude dokončeno dláždění, osazení mobiliáře a výsadba zeleně. Po celou dobu stavebních prací bude prováděn archeologický průzkum a rekonstrukce kašny bude probíhat ve spolupráci s památkáři. V případě, že nenastanou významnější komplikace při rekonstrukci, bude celý prostor znovu otevřen a předán veřejnosti k užívání na slavnostním otevření k 28. září na sv. Václava. Během rekonstrukce budou občané informováni o jednotlivých krocích a postupu prací. Na webových stránkách města bude tomuto významnému tématu věnována vlastní rubrika. Na závěr informace o průběhu rekonstrukce náměstí ještě jedno upozornění a zároveň prosba. Během rekonstrukce bude částečně omezena možnost parkování na Masarykově náměstí. Jedná se o snížení parkovacích míst cca o šest stání. Žádáme tímto motoristy, aby dodržovali změny, které budou vyznačeny vodorovným značením na ploše parkoviště a všechny, kteří se budou pohybovat v prostoru náměstí, aby se nepohybovali v prostoru staveniště, které bude vyznačeno a ohrazeno. Mgr. Petr Fornouz, starosta Pohled na celkové řešení části Masarykova náměstí po rekonstrukci. Město Přeštice vyhlašuje diskuzní téma pro měsíc duben Myslíte si, že veřejná fóra pořádaná městem mají význam a zlepšují informovanost občanů? Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 Vážení občané, PŘEŠTICKÉ NOVINY DUBEN 2 Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Vás touto cestou v dostatečném časovém předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyměnit. Dále pak jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích rovněž také vyměnit a to do 31. prosince V zájmu úspěšné výměny shora uvedených řidičských průkazů bez stresových situací či jiných problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády do jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné doložit stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, l fotografii předepsaného formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. Bc. Daniel Novotný odbor správní a dopravní Otevření informačního centra se blíží V úterý 6. dubna 2010 bude konečně otevřeno nové informační centrum, jak jsme Vás již informovali v minulém vydání Přeštických novin. Čeká na Vás mnoho změn a inovací. Jako ochutnávku bych zmínila interaktivní plazmovou obrazovku, nové atraktivní prostředí či nepřeberné množství tištěných informací. Co se však nezmění, je místo. Naleznete nás ve Vám dobře známých prostorách na Masarykově náměstí č. p. 311, na rohu, naproti budově České pošty. Budeme se těšit, že k nám mimo turistů naleznou cestu i místní. Kromě turistických informací, jakými jsou např. pamětihodnosti, doprava, gastronomie či kulturní akce, Vám rádi pomůžeme i s dotazy týkající se mimo jiné firem nebo úřadů. Z důvodu zlepšení obslužnosti klientů jsme se rozhodli pro úpravu otevírací doby. Abychom přes poledne neuzavírali své brány, pozměnili jsme čas otevření ve všední dny od 9.00 do h, v sobotu od 9.00 do h a v neděli pak od do h. Mgr. Martina Míšková KKC Přeštice Informace Městského úřadu Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc únor 2010 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 84 událostí. Celkem bylo zjištěno 130 přestupků: řešeno blokově 69 oznámeno správnímu orgánu 13 řešeno domluvou 37 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 13 byl zadržen pachatel podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí dle 337 trestního zákoníku a předán dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR zjištěna osoba, která byla v celostátním pátrání a měla být dodána do výkonu trestu odnětí svobody; na území města byla zjištěna poškozená svislá dopravní značka a nefunkční semafory v Palackého ulici předáno k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ a firmě Elimont byly provedeny 4 výjezdy na potulující se psy, které hlídka odchytila a umístila do útulku města nebo předala majitelům na žádost státních orgánů byly doručeny písemnosti 2 x doručenka 2x výjezd na narušení veřejného pořádku: v nočních hodinách Masarykovo nám. čtyři mladíci po sobě házeli sněhové koule, které dopadaly do oken domů, ve 4.00 h v Červenkově ulici rušili křikem noční klid tři mladíci vše řešeno na místě; společný výjezd MP a Police ČR na pohybující se zloděje v prodejně Penny market, zjištěni pachatelé drobné krádeže, které si převzala hlídka PČR dne byla provedena asistence hospodářskému výboru MěÚ při odtahu vraku vozidla tov. zn. Fiat odstaveného v prostoru garáží ul. 5. května dne 10. a bylo hlídkami MP prováděno usměrňování dopravy v kopci Hlávkovy ulice, kde uvízla nákladní vozidla, na místo přivolána vozidla správy a údržby silnic na území města zjištěno ve třech případech náledí a neschůdnost chodníků či přechodů pro chodce oznámeno na hospodářský odbor k provedení posypu dne v odpoledních hodinách zjistila hlídka MP rampouchy na střeše nad vchodem do budovy pošty v Přešticích, na místo přivolán HZS Přeštice, který provedl jejich odstranění, aby nedošlo ke zranění osob či poškození majetku; dne v dopoledních hodinách zjištěny na náměstí čtyři osoby, které prodávaly kosmetiku a tímto porušovaly obecně závaznou vyhlášku města věc vyřízena na místě; dne provedena MP asistence zástupci firmy Triumfa (správce městských bytů), jako nezávislá osoba při kontrole v městských bytech neplatičů; dne prováděny fyzické kontroly stavu hladiny řeky Úhlavy, která se vylila ze svého koryta. Z další činnosti uvádím: Dne v 1.15 h byla přivolána hlídka MP do Ostrovní ulice, kde se měla do rodinného domu dobývat cizí osoba. Po příjezdu na místo bylo zajištěno místo činu a zahájeno pátrání po osobě pachatele, který poškodil plastové vchodové dveře domu. Pachatel byl zjištěn a věc předána na místě dle věcné příslušnosti Policii ČR. Dne ve 3.57 h spatřila hlídka vyjíždět z parkoviště u kulturního domu v Husově ulici vozidlo tov. zn. Škoda, jehož řidič byl důvodně podezřelý, že řídí vozidlo pod vlivem alkoholu a dopouští se dále trestného činu, neboť řídí motorové vozidlo, ač mu to bylo zakázáno soudem. Hlídka pronásledovala vozidlo do Kollárovy ulice, kde řidič sám zastavil u chodníku. Hlídka v řidiči poznalo podezřelého muže, který u sebe neměl žádné doklady potřebné k řízení motorových vozidel a tento hlídce sdělil, že vozidlo neřídil a odmítl se podrobit dechové zkoušce. Na místo přivolána hlídka Policie ČR, které byla věc na místě dle věcné příslušnosti předána, neboť řidič je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Dne ve h byla hlídka MP vyslána společně s hlídkou Policie ČR do Hlávkovy ulice, kde má být v rodinném domě neoprávněně společně se dvěma psy jeho bývalá majitelka a odmítá jej opustit. Na místě bylo zjištěno, že žena, která o dům přišla z důvodu nesplácení půjček, leží v silně podnapilém stavu na pohovce a nechce dům opustit. Tato byla příslušníky Policie ČR převezena k ošetření na záchytnou stanici do Plzně. Psi byli hlídkou MP odchyceni a převezeni do útulku města. Dne ve h byl proveden výjezd do Mlýnské ulice, kde vzplanula v areálu místní firmy trafostanice. Požár byl zlikvidován HZS a SDH Přeštice. Technici ČEZu stanovili jako příčinu požáru technickou závadu. Hlídka MP uzavřela místo, aby nedošlo ke zranění osob. Dne ve h bylo hlídkou MP prověřeno oznámení týkající se údajného pokusu otravy léky v Polní ulici. Na místě nalezena žena, která skutečně požila větší množství léků a byla převezena sanitkou RZS Přeštice na lékařské ošetření do FN v Plzni a dále na psychiatrické oddělení. Dne ve h byla prováděna obchůzková činnost na parkovišti u prodejny Penny market, kde byl zjištěn muž, který procházel parkoviště a nahlížel do zaparkovaných vozidel. Provedenou kontrolou a lustrací muže bylo zjištěno, že se jedná o osobu v celostátním pátrání, která má být dodána do výkonu trestu odnětí svobody. Osoba byla na místě předána přivolané hlídce Policie ČR, která jej odvezla do věznice Plzeň-Bory. V měsíci únoru bylo hlídkou MP zjištěno v Přešticích na pozemních komunikacích města celkem 10 vozidel, která byla různě poškozena, měla podhuštěné pneumatiky, neplatné technické a emisní kontroly. Jelikož zde bylo podezření, že provozovatelé těchto vozidel nemají uzavřené pojištění o odpovědnosti z provozu vozidel, bylo vše oznámeno dle věcné příslušnosti na příslušný správní a dopravní odbor MěÚ k vyřízení. Podezření se potvrdilo. Dále byla oznámena na správní orgán řidička, který řídila vozidlo tov. zn. Škoda v ul. Na Chmelnicích, které nemělo platnou technickou a emisní kontrolu. Opakovaně bych chtěl upozornit všechny provozovatele motorových vozidel, která jsou osazena registračními značkami (SPZ) a jsou odstavena na pozemních komunikacích města, že provozovat je může pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem těchto vozidel je pojištěná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Povinnost uzavřít toto pojištění má každý vlastník motorového vozidla, které má přidělenou registrační značku, technický průkaz nebo je jinak využíváno k provozu na pozemních komunikacích. V případě neuzavření povinného ručení a provozování motorového vozidla na pozemních komunikacích v České republice se majitel vozidla vystavuje řadě pokut. Především jde o pokutu udělenou přímo za nepojištěné vozidlo, která může činit od 5000 Kč do Kč. Také při nepředložení průkazu o uzavřeném povinném ručení při silniční kontrole hrozí pokuta od 1500 Kč do 3000 Kč, která se vztahuje i na nepodepsaný doklad o uzavřeném povinném ručení (zelenou kartu). Plus je neplatičům zpětně doměřována částka za počet dní bez povinného ručení. Jde o sazbu podle druhu vozidla od 20 Kč do 300 Kč za každý den bez pojištění. To není vše. Navíc se samozřejmě provozovatel vozidla vystavuje riziku dopravní nehody a následné škodné události. V tu chvíli za něj zaplatí škody Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu, avšak tuto částku bude po majiteli nepojištěného vozidla vymáhat. Z těchto údajů tedy jasně vyplývá, že provozování vozidla bez řádně uzavřeného povinného ručení je krajně rizikové a v konečném důsledku se může velmi prodražit. Děkuji. Pavel Hošťálek vedoucí strážník Městské policie Přeštice U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo náměstí 311 Zastupitelstvo města Přeštice: A/ volí 1. návrhovou komisi ve složení: paní Erna Hájková, Doc. Ing. Jan Horejc, Ph. D., Mgr. Antonín Kmoch. 2. paní Marii Šalomovou, Pohorská 629, Přeštice do funkce přísedící Okresního soudu Plzeň-jih. 3. paní Vlastu Bělovou, Sedláčkova 960, Přeštice do funkce přísedící Okresního soudu Plzeň-jih. B/ schvaluje 1. poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným městem ZŠ Přeštice v částce Kč, MŠ Dukelská Přeštice v částce Kč, ZUŠ Přeštice v částce korun, KKC Přeštice v částce Kč, ZŠ a MŠ Skočice v částce Kč, MŠ Gagarinova Přeštice v částce Kč, DDM Přeštice v částce Kč a poskytnutí příspěvku Gymnáziu Plzeň, Mikulášské náměstí v částce Kč. 2. poskytnutí dotace neziskovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám dle přiloženého seznamu a v částkách uvedených v příloze tohoto usnesení směnu části městského pozemku p. č. 690 v k. ú. a obci Přeštice za část pozemku p. č. 699/12 o výměře 13 m 2 pana ing. Miroslava Čiviše, Řícmanice 105, Bílovice nad Svitavou s finančním vyrovnáním rozdílu výměr za cenu 200 Kč/1 m 2 a úhradu nákladů se směnou spojených prodej pozemku p. č. 256/105 v k. ú. a obci Přeštice o výměře 20 m 2 panu Miroslavovi Wuchterlemu, Komenského 74, Přeštice za cenu 450 Kč/m 2 a úhradu nákladů s převodem spojených příspěvek Římskokatolické farnosti Přeštice, sídlem Hlávkova 30, Přeštice ve výši Kč na opravu havarijního stavu opěrné zdi u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. 4. zajištění financování projektu Krytý bazén včetně venkovních odpočinkových ploch v Přešticích z rozpočtu města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad do výše Kč bez DPH. 5. uzavření smlouvy a smlouvu o kontokorentním úvěru s limitem čerpání 5 mil. Kč s Komerční bankou a.s., regionální pobočka Plzeň, OC Plzeň, Goethova 1, Plzeň, na dobu neurčitou. 6. rozpočtové opatření č. 6/ utvořit komisi napříč politickým spektrem zastupitelstva, která rozhodne, zda smlouvu s AREA Group s.r.o. vypovědět k , nebo sestavit podmínky tak, aby byla v zastupitelstvu průchodná. Rozhodnout na zastupitelstvu v květnu C/souhlasí 1. s realizací projektu Krytý bazén včetně venkovních odpočinkových ploch v Přešticích. D/stanovuje 1. náhradní termín pro doplnění požadovaných podkladů k žádostem o příspěvky pro neziskové organizace do složení komise: Mgr. Petr Fornouz, Vladimír Šára, Ing. Milan Hájek, Ing. Josef Benedikt, Ing. Jan Kovářík., pro stanovení podmínek k uzavření dodatku či vypovězení smlouvy s AREA Group s.r.o. E/ zamítá 1. Dodatek č. 5 k Smlouvě o výstavbě víceúčelové sportovní haly s ledovou plochou a o jejím využití, o výstavbě obchodních objektů s parkovacími a obslužnými plochami a zelení, o zřízení věcného břemene dočasného využívání pozemků, o budoucí smlouvě kupní se závěrečnými ustanoveními uzavřené mezi Městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne ve znění pozdějších dodatků. F/ bere na vědomí 1. zprávu o činnosti rady města za mezidobí. 2. Výroční zprávu Města Přeštice za r Mgr. Petr Fornouz, starosta Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY DUBEN 3 Společenská kronika Blahopřejeme k životním výročím. VÝROČÍ 80 let Ema ČONKOVÁ Marie HRUBÁ Anna RAMPICHOVÁ Anna SOUKUPOVÁ Bohumil SÝKORA 85 let Marie ČERMÁKOVÁ Božena MEDKOVÁ (Skočice) Dne se oslavovalo v domě Pečovatelské služby v Přešticích. Paní Božena KUMSTÁTOVÁ oslavila kulaté 80. narozeniny a pan Josef ZDRA- HAL si ve stejný den připomněl výročí svých 81. narozenin. Tato obě výročí byla příležitostí, aby oslavencům osobně poblahopřál zdraví a štěstí do dalších let starosta Města Přeštice pan Petr Fornouz. Dalšími jubilanty jsou: Marie Zoubková (87), Irena Balounová (84), Marie Ausbergerová (88), Jiřina Brabcová (87) Skočice, Marie Hanzlíková (82), Libuše Jägerová (86), Jaroslav Strejc (82), Jiří Roubík (81), Jaroslav Štrunc (82), Božena Jakešová (88), Marie Hlavínová (87), Marie Říhová (87), Naďa Böhmová (84), Jarmila Hájková (82), Tomáš Česák (82) Skočice, Anna Beštová (82) Skočice, Helena Medková (83), Václav Šlais (88). Všem jubilantům blahopřejeme, upřímně přejeme dobré zdraví a další dlouhá léta. ÚMRTÍ Čas je neúprosný a stává se, že umírají ti nejdražší, co máme. Marně se sbírá síla, marně se hledají slova, která by mohla přinést trochu útěchy na velký žal. V měsíci únoru jsme se rozloučili s těmito občany našeho města: Božena REITŠPIESOVÁ Dana LUKÁŠOVÁ Ladislav LANGMAJER Petr FOŘT Václav HÁS (1931) (1939) (1928) (1961) (1928) Skočice Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice Aktuální a nonstop informace o Přešticích a okolí nyní už opravdu jen na dosah ruky Mimořádné pátrání po pohřešované dívce Policie České republiky žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované dívce: PROCHÁZKOVÁ Lucie, nar , trvale bytem Svojkovice čp. 4, okres Rokycany. Popis osoby: 160 cm vysoká, hubené postavy, hnědé oči, tmavě hnědé dlouhé vlasy. Popis oblečení, ve kterém byla naposledy spatřena: modré rifle, tmavě hnědá zimní bunda s kožešinovým límcem, černý svetr na zip, černé kozačky. Procházková je studentka Církevní SOŠ Spálené Poříčí. Dne 22. února 2010 odjela na internát do Spáleného Poříčí. Druhý den volala matce, že navštívila babičku a nyní je na nádraží v Rokycanech. Od této doby se již matce neozvala, její mobilní telefon je nedostupný. Poslední výskyt pohřešované byl dne 25. února ve Spáleném Poříčí. V minulosti byla již několikrát pohřešovaná. Jakékoli poznatky k výše jmenované sdělte na linku 158. Informace je možno poskytnout i osobně na obvodním oddělení Policie ČR. Děkujeme za spolupráci. por. Bc. Libor Pilař, komisař PIS PJ Oznámení občanům o bezplatném ukládání odpadu Městský úřad Přeštice oznamuje občanům, že jarní termín bezplatného ukládání železného šrotu, nebezpečného, objemného a zahradního odpadu je vyhlášen od pondělí 12. dubna 2010 do pondělí 26. dubna Občané s trvalým bydlištěm v Přešticích, Skočicích, Zastávce a Žerovicích budou moci zmiňované druhy odpadu bezplatně ukládat ve sběrném dvoře v Průmyslové ulici v Přešticích, za fotbalovým hřištěm. Provozní doba v tomto termínu bude: PO a ST (8 12 hod. a hod.), ÚT, ČT, PÁ (14 17 hod.), SO (8 12 hod.). Pro bezplatné uložení odpadu je nutné předložit občanský průkaz nebo doklad o zaplacení poplatku za odpady na rok Ing. Viktor Duchek vedoucí hospodářského odboru Setkání d íve narozených Město Přeštice přichází, díky společnosti Ki- Wi Digital, s novou technologickou novinkou umožňující poskytovat aktuální on-line informace svým občanům a návštěvníkům města a mikroregionu kdykoliv se ocitnou na Masarykově náměstí u městského Informačního centra. Právě v jeho výloze bude instalován digitální informační kiosek. Informační kiosek společnosti Ki-Wi Digital je moderní interaktivní zařízení, které umožňuje uživatelům přístup k aktuálním informacím, které si sami žádají a potřebují. Přístup k různým informačním zdrojům (především k internetovým stránkám) je zprostředkován pomocí dotykového LCD displeje, který je připojen k internetu. Displej je doplněn o speciální dotykovou vrstvu, díky které si lze informace na webu vyhledávat i přes sklo výlohy, za kterou je tento displej instalován. Úhlopříčka displeje o velikosti 32 (81 cm) společně se speciálně upraveným webovým prohlížečem poskytuje uživatelům dostatečný komfort pro příjemné vyhledávání informací. Moderní informační kiosek nabízí občanům a návštěvníkům Města Přeštice možnost využití hned v několika užitečných a žádaných směrech, na které bude uživatele směřovat již samotná vstupní obrazovka. Ta bude obsahovat šest tlačítek, z nichž každé ukrývá jiný zdroj informací. Těmito prvořadě vybranými informačními zdroji jsou: 1. Město Přeštice, 2. Mikroregion Přešticko, 3. Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Informační centrum, 4. Dům historie Přešticka, 5. vyhledávač dopravního spojení IDOS pro cestování po celé ČR i do zahraničí a 6. jeden ze zpravodajských serverů. Aplikace Ki-Wi Kiosk řídicí provoz informačního kiosku rovněž umožní městu Přeštice využít čas, kdy kiosek nikdo nevyužívá. V takovém případě displej zobrazuje informační, propagační a reklamní sdělení, které si město pro své občany a návštěvníky připraví. K přepnutí informačního kiosku zpět do režimu zobrazování internetových stránek dojde v okamžiku, jakmile se některý uživatel dotkne displeje. Informační kiosek společnosti Ki-Wi Digital přispěje jistě velkou měrou k modernizaci správy města Přeštice a mikroregionu, především směrem k občanům a návštěvníkům města, kteří v nich získají informačního pomocníka, který je vždy připraven jim poskytnout přesně ty informace, které hledají. Oznámení majitelům evidenčních čísel zahrádkářských kolonií Městský úřad Přeštice oznamuje majitelům evidenčních čísel termíny svozů tuhého komunálního a zahradního odpadu. V níže uvedených termínech budou v těchto osadách umístěné velkoobjemové kontejnery pro ukládání odpadu. Osady: Osada Šeříků, Za řekou, Pod hřbitovem, Za sladovnou. Reakce na článek Slovo starosty v březnovém vydání PN Reakce k názorům čtenáře V minulém čísle PN jsem se zmiňoval o výsledku podání žádosti na rekonstrukci místní komunikace K Pajzovně ve Skočicích. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z ROPu na celkovou rekonstrukci komunikace byla podána dvakrát, bohužel ani jednou neuspěla. Žádost je připravena k podání opětovně. Do této doby nebyla vypsána výzva na rekonstrukci komunikací. Dotace se přiděluje na základě daných pravidel a rozhodnutí Regionální rady NUTS II Jihozápad, která je složena ze zástupců Plzeňského a Jihočeského kraje. Jestli si pisatel myslí, že se svou žádostí neuspěly pouze Přeštice, je na omylu. Celkový počet žádostí je podstatně větší, než nakonec přidělené dotační prostředky. K postupné rekonstrukci bych chtěl jen upřesnit výši finančních prostředků, které byly proinvestovány. V roce 2006 to bylo Kč, v roce Kč, v roce Kč, což dělá částku celkem Kč. V žádném případě nesouhlasím s názorem čtenáře, že ve Skočicích se opraví chodníky z materiálu, který zbude po opravách v Přešticích. Postupná rekonstrukce znamená, že se dělají jednotlivé, nejvíce postižené úseky, které na sebe již navazují či po dokončení budou tvořit ucelený celek. Už je jí 40 Ano, tohoto zralého věku dosáhla naše mateřská škole v Přešticích v Dukelské ulici. V dnešním článku nemáme v úmyslu se rozepisovat o tom, jak MŠ těchto 40 let žila, jakými proměnami prošla a kolik dětí školu navštěvovalo. O tom možná více přímo v době, kdy si připomeneme slavnostní přestřižení pásky, které se uskutečnilo Nyní se zmíníme o tom, jak jsme si toto výročí připomněli. Pomyslným středobodem oslav se stala školní akademie spojená s dětským karnevalem dne 18. února Naše dnes sedmitřídní, MŠ si vzhledem k vysokému počtu dětí zvolila jako místo konání sál sokolovny. Ten byl v tento den zcela zaplněn rodiči, prarodiči, hosty, ale především naší drobotinou. Mateřská škola dnes pulzuje moderním životem, kterým dětem obohacujeme kroužky anglickým, pěveckým, logopedickým a kroužkem dětského aerobiku. Dva z těchto kroužků se prezentovaly i svým vystoupením. Dále předvedli naši předškoláci hudebně-pohybovou skladbu Strašidla, a dramatizaci scénky Vidle. Ale i ti o rok mladší děti zvládly zahrát pohádku Čert a Káča a O Sněhurce. Celé zábavné odpoledne bylo takové pohádkové, plné pohádkových bytostí, kostýmů a masek. Odpoledne Z pohádky do pohádky vyvrcholilo karnevalem, na kterém zahráli dětem k tanci Miroslav Vacek a Dušan Rada. Kolektiv učitelek MŠ v Dukelské ulici Termíny: duben ( ), květen ( ), červen ( ), červenec ( ), srpen ( ), září ( ), říjen ( ). Ing. Viktor Duchek vedoucí hospodářského odboru NÁZOR ČTENÁŘE Dovolte mi tímto reagovat na článek v Přeštických novinách z března t. r. pod názvem Slovo starosty. Pan starosta se zmiňuje o žádosti o dotaci na opravu silnice K Pajzovně ve Skočicích, o kterou bude město opět usilovat a mě nezbývá než doufat, že se dílo podaří a dotaci město dostane. Dále pan starosta nesouhlasí s názorem, že se na Skočice zapomíná, protože jak podotýká, začalo se s postupnou rekonstrukcí chodníků podél komunikace, vedoucí do Merklína. Co je ale podle pana starosty postupná rekonstrukce? Vždyť se opraví jen část chodníku a mne osobně to připadá, že se opraví jen to, na co zbude materiál z jiné akce, protože postupná rekonstrukce, trvající cca 2 roky, není podle mně postupná. Dále se zmiňuje o investici do opravy kapličky, za což děkujeme a jsme za to rádi. V neposlední řadě a hlavně poslední zmínka o investici do Skočic, která mne nadzvedla ze židle, byla podle pana starosty výměna veřejného osvětlení. To je podle mne skvělá investice, ale když má nějaký efekt a ne to, co se dokázalo ve Skočicích, když se osvětlením v rámci úspory elektrické energie zmenší světlo. Je hezké mít nové lampy, ale přijďte se, pane starosto, projít naší ulicí K Pajzovně, když Vám na cestu budou svítit Vaše nové lampy. Chodím každé ráno ve čtyři hodiny na autobus do zaměstnání a věřte, je to na zlomení nohy, protože nové lampy svítí velmi málo, ale to Vám, pane starosto, nevadí, protože na náměstí v Přešticích máte světla dost. Nemluvě o přilehlých ulicích, kde je tma, jak v pytli, slušně řečeno. Tak si myslím, že se to s tím osvětlením taky moc nepodařilo, tak doufám, že už se konečně podaří na několikátý pokus získat tu dotaci na opravu a budeme moci říci díky za opravu silnice K Pajzovně. Ještě na okraj by mne zajímalo na kolikátý pokus jste získali dotaci na rekonstrukci části náměstí nebo zda to hradí město z vlastních prostředků a jestli se jedná o dotaci, tak proč jste ji dostali tady tak brzo a na naši ulici ještě ne? Za Vaši odpověď Vám předem děkuji. S pozdravem Petr Karlíček, Skočice 163 Po výměně veřejného osvětlení ve Skočicích byly následně řešeny připomínky občanů a osvětlení bylo opraveno dle připomínek (závěr roku 2009). Od té doby nebyly vzneseny žádné další připomínky z ulice K Pajzovně. Pokud nejste spokojen s kvalitou osvětlení, můžete se spojit s Hospodářským odborem, tel. číslo Bez zpětné vazby spokojenosti či nespokojenosti občanů nelze reagovat a případné problémy řešit a odstranit. Město Přeštice žádalo na opravu části náměstí pouze jednou, neboť nebyl vypsán v předchozích výzvách vhodný dotační titul a další již pravděpodobně nebude. Rekonstrukce je naplánována již dva roky a čekalo se, jak dopadne žádost o případnou dotaci. V rozpočtu města na rok 2010 byly vyčleněny finanční prostředky na tuto akci. A na otázku, proč jste na ulici K Pajzovně dotaci nedostali, nejsem kompetentní odpovědět, neboť nejsem členem Regionální rady a ani nerozhoduji o přidělení dotací. Jen pro upřesnění, Přeštice nedostaly prostředky na žádnou komunikaci, na kterou podaly žádost v 5. výzvě. Mgr. Petr Fornouz starosta Sokolovna v Přešticích dostane nová okna Přeštická sokolovna bude mít nová okna. Dotace byla získaná z Programu rozvoje venkova. Cesta nebyla jednoduchá, ale vyplatila se. Občanské sdružení Aktivios (dále MAS Aktivios), vyhlásilo Šance pro jižní Plzeňsko. Žádost o dotaci na realizaci projektů IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR musela být předložena do 30. dubna To bylo to jednodušší. Tělocvičné jednotě Sokol Přeštice byla odsouhlasena částka Kč. Na všechna okna to nestačí, proto vyměníme pouze okna, která jsou v havarijním stavu. MAS Aktivios musíme předložit dobu a místo realizace projektu, zahájení, cenovou kalkulaci atd. Poté bude následovat vyhlášení výběrového řízení firem zabývající se výrobou a výměnou oken. Vše musí proběhnout do 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, jinak částka propadá. Všechny podmínky byly splněny a ve výběrovém řízení dostala důvěru firma OKNA JUHA, která začne měnit okna na budově sokolovny začátkem dubna. Sestra Radka, TJ Sokol Přeštice

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 20.3.2017 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 9 členů ZO Třanovice, 6 omluveno 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.3.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc březen Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více