INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla"

Transkript

1 Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, Praha 10 IČ: registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice řeší, v návaznosti na Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.,Vyhlášku č. 504/2002 Sb., Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., příslušná ustanovení Nového občanského zákoníku pro oblast náhrady škody, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a stanovy klubu problematiku evidování a provozování služebního vozidla. I. Úvod, terminologie Služebním vozidlem je vozidlo, u kterého je klub buď zapsán v Technickém průkazu jako vlastník nebo vozidlo, které má klub v nájmu, event. podnájmu. Pověřenou osobou je osoba jmenovaná Výborem klubu, která má služební vozidlo na starosti. K jejím povinnostem patří: - Sledovat technický stav vozidla a zajišťovat event. opravy a prohlídky - Předávat a přebírat vozidlo od jednotlivých řidičů a kontrolovat, v jakém stavu je vozidlo při předání a vracení. Vozidlo předá pouze řidičům, kteří absolvovali povinné školení řidičů, s kterými je uzavřena Smlouva o použití služebního vozidla a vůči nimž nemá klub nějaké pohledávky. - Zajišťuje plnění dalších povinností souvisejících s provozem vozidlem - běžná údržba. - Vede evidenci o předávání a přebírání vozidla (vzor v příloze 2). V případě škodní události na vozidle je povinna prokázat, kdo autem v okamžiku této události disponoval - tzn. předložit průkazný zápis o předání a převzetí vozidla. V opačném případě je tato osoba odpovědná za všechny případné škody vzniklé v souvislosti s provozem vozidla. - Pověřená osoba musí mít platné řidičské oprávnění, je s ní uzavřena Smlouva o použití služebního vozidla a absolvovala školení řidičů. Řidiči vozidla jsou zaměstnanci, členové a další spolupracovníci klubu, kteří si služební vozidlo půjčují k zajištění klubových akcí (dále pouze "pracovní cesta"). Řidičem vozidla může být pouze osoba, která má platné řidičské oprávnění, je s ní podepsána Smlouva o použití služebního vozidla a absolvovala školení řidičů. II. Pojištění a vedení evidence Na služební vozidlo musí být uzavřeno zákonné a havarijní pojištění. S provozem služebního vozidla musí být plněny všechny zákonné povinnosti (povinné školení řidičů, pravidelné technické prohlídky, měření emisí, povinné vybavení apod.). Za plnění těchto náležitostí provozu služebního vozidla odpovídá osoba pověřená výborem klubu. Náklady na tyto zákonné povinnosti budou po skončení roku rozpočítány mezi oddíly podle počtu ujetých kilometrů. Velký technický průkaz je uložen u ekonomky klubu. K prokázání ujetých kilometrů a oprávněnosti nákladů vynaložených na provoz vozidla, je nutné vést Knihu jízd. Jako Kniha jízd je používán sdílený dokument Google. Každý, kdo používá služební vozidlo, je povinnen průběžně zapisovat údaje do Knihy jízd na webu. Kniha jízd musí obsahovat tyto údaje: - jméno řidiče

2 - datum jízdy - odkud a kam se cesta konala - hodina zahájení a hodina ukončení cesty - účel cesty - počáteční stav kilometrů - konečný stav kilometrů - ujeté kilometry - čas povinných přestávek (při jízdě delší než 4,5 hodiny) - informaci o nákupu pohonných hmot (datum, množství) - informaci o provedených opravách nebo prohlídkách (typ opravy/prohlídky, datum), a o povinných přestávkách v jízdě po 4,5 hod. jízdy minimálně 30 minut. Služební vozidlo nesmí být používáno k soukromým cestám!! V případě, že by z knihy jízd vyplynuly nesrovnalosti, které by svědčily o použití vozidla k soukromým účelům, je příslušný řidič povinnen klubu uhradit příslušný podíl na spotřebovaných pohonných hmotách a pokutu za každý takto ujetý kilometr. Výši této pokuty stanoví Výbor klubu. Použití služebního vozidla pro pracovní cestu musí být předem odsouhlaseno předsedou klubu. Jak s osobou pověřenou, tak i se všemi řidiči musí být uzavřeny Smlouvy o použití služebního vozidla (vzor v příloze č. 1), ve které jsou specifikovány povinnosti a závazky vyplývající z používání služebního vozidla. Tato směrnice byla schválena Výborem klub dne: a nahrazuje předchozí směrnici č, 1/2010 z Přílohy: 1. Evidence o předání a vrácení služebního vozidla 2. Smlouva o použití služebního vozidla

3 Příloha 2 Smlouva o použití služebního vozidla ve smyslu Interní směrnice č. 1/2014 Používání služebního vozidla uzavřená mezi: Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, Praha 10 IČ: registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R zastoupený: Bohuslavem Hůlkou, předsedou klubu (dále pouze klub ) a Jméno a příjmení: Trvalá adresa: Datum narození: Číslo řidičského oprávnění: Číslo OP: (dále pouze "řidič") I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je vymezení povinností řidiče služebního vozu HYUNDAI, typ TQ, SPZ: 3AJ 4099, naftový osobní automobil kombi (dále pouze "vůz"). Na vůz je uzavřeno zákonné a havarijní pojištění. 2. Klub bude nepravidelně přenechávat služební vůz řidiči k dispozici za účelem zajištění akcí klubu. 3. Tato smlouva se týká jednotlivých období, kdy bude mít řidič vůz k dispozici podle samostatně vedené evidence, po dobu platnosti této smlouvy - viz bod III., 1. II. Povinnosti řidiče 1. Po dobu, co bude mít řidič vůz k dispozici, má postavení provozovatele vozidla ve smyslu příslušných předpisů. Je odpovědný za veškeré škody včetně pokut vzniklých v této době. Na výzvu klubu je povinen se dostavit na příslušný úřad k projednání event. dopravního přestupku a uhradit vyměřenou pokutu. 2. V případě škody na vozidle nebo škodě způsobené vozidlem, hradí škodu v plné výši nad rámec pojistného plnění. Tuto škodu je povinen klubu uhradit do 14 dnů od zaslání vyúčtování a výzvy k úhradě. 3. Vůz smí používat pouze k účelu, ke kterému je vůz určen podle doporučení výrobce, není oprávněn na něm provádět jakékoliv úpravy. 4. V případě poškození vozu neznámým pachatelem nebo při dopravní nehodě je povinen vždy volat policii a o události sepsat protokol. Bude-li stav vozu vyžadovat servisní zásah, musí zajistit odtažení vozu pouze do autorizovaného servisu Hyundai. Pokud tak neučiní, bude hradit 50% ceny opravy vozu. 5. O jakékoliv škodě na vozidle musí neprodleně informovat vedení klubu.

4 6. Služební vůz nesmí být používán k soukromým účelům. V případě, že vozidlo bude použito i pro soukromé účely, řidič bere na vědomí, že klub mu bude účtovat smluvní pokutu ve výši 20,- Kč za každý takto ujetý kilometr. Dále bude hradit spotřebu pohonných hmot pro soukromé účely. 7. Řidič je povinen zajistit vedení řádné evidence o provozu vozidla ve smyslu Interní směrnice č. 1/2014 (kniha jízd) a průběžně předávat účetní doklady související s provozem vozidla. Kniha jízd je k dispozici jako sdílený dokument Google na webu. 8. Řidič není oprávněn předat vozidlo další osobě. V případě porušení této povinnosti bere na vědomí, že ručí za všechny vzniklé škody, jako by řídil sám. 9. Nebude-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak, vůz je přebírán a vracen pouze osobě pověřené vedením klubu péčí o vůz. Tato osoba vede samostatnou evidenci o předání a vrácení vozu. Řidič i tato osoba podepisují zápis o stavu vozu a tachometru při předání a při vrácení. 10. Řidič je povinen vracet vůz ve stejném stavu, v jakém jej převzal včetně předaného příslušenství. V opačném případě hradí náklady, které klubu vzniknou s uvedením do původního stavu. 11. Řidič je povinen dodržovat předepsané přestávky během jízdy - po 4,5 hodinách jízdy činí minimální povinná přestávka 30 minut. 12. Vůz je vždy přebírán i vracen s plnou nádrží. III. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou počínaje dnem podpisu a konče Je uzavřena ve dvou výtiscích s rovnocennou platností, z nichž jeden obdrží řidič a jeden klub. V Praze dne: řidič Bohuslav Hůlka, předseda klubu

5 Příloha 1 Zápis o půjčení a vrácení firemního vozidla Osobní automobil Hyundai kombi, SPZ: 3AJ 4099 A. Zápis o předání Jméno a příjmení řidiče: Datum a hodina předání: Stav tachometru: Soupis přislušenství: Zápis o technickém stavu: Podpisy: Převzal Předal B. Zápis o vrácení Datum a hodina vrácení: Stav tachometru: Soupis příslušenství: Zápis o technickém stavu: Podpisy: Převzal Předal

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Všeobecné podmínky autopůjčovny

Všeobecné podmínky autopůjčovny Všeobecné podmínky autopůjčovny Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi: Autodoprava Benke, Svitavská 299, Ráječko 679 02, IČO:75130955, DIČ:CZ8906204021, Zapsaný MÚ Blansko

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více