PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45"

Transkript

1 ČERVENÁ ŘEČICE -> PELHŘIMOV Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 04:41 05:03 PO - SO 04:55 05:10 PO - PA 04:57 05:18 SO 05:20 05:40 NE 06:03 06:18 PO - PA 06:24 06:45 PO - PA 06:33 06:45 PO - PA 07:12 07:35 PO - PA 07:27 07:45 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 08:50 09:05 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 13:24 13:45 NE 13:45 14:00 PO -PA 14:56 15:10 PO - PA 15:38 16:00 PO - PA 16:08 16:26 PO - PA 16:31 16:55 PO - NE 17:45 18:00 PO PA, NE 17:59 18:15 NE 18:01 18:18 PO - PA 18:48 19:05 NE 21:12 21:28 PELHŘIMOV -> ČERVENÁ ŘEČICE Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 05:20 05:41 PO - PA 05:40 05:58 PO - PA 06:20 06:36 NE 06:30 06:47 PO - PA 06:45 07:00 PO - PA 07:00 07:17 PO - PA 08:00 08:16 NE 11:11 11:26 PO - PA 11:55 12:13 NE 12:45 13:02 NE 13:35 13:49 PO - PA 13:45 14:02 PO - PA 14:45 15:06 PO - PA 15:00 15:21 PO - PA 15:15 15:32 NE 15:25 15:42 PO - PA 15:40 16:00 PO - SO 16:15 16:30 NE 17:00 17:17 PO - PA 17:05 17:28 NE 17:45 18:00 PO - PA 18:20 18:37 PO - SO 18:40 18:57 Městské noviny Červené Řečice Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ šéfredaktor: D.Obranec, design: L.Lang, tisk: MěÚ Červená Řečice Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: MěÚ Červená Řečice Občasník: vychází 6 12 za rok, č. 1/2009 vychází Uzávěrka Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme.

2 ROČNÍK 3. ČÍSLO 1 MĚSTSKÉ NOVINY ÚNOR Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin V následujících řádcích Vám nabízíme výpis z činnosti v Červené Řečici v r. 2008: # Oprava oplocení hřbitova využití přiznané dotace z POVV. # Zpracování pasportu dopravního značení, osazení značek v Červené Řečici. # Dořešní výměny silnice Popelištná Svépravice za silnici Červená Řečice- Milotičky (křižovatka). # Zakoupení traktoru. # Orava a zprovoznění kina. # Hřiště vyřešení bezúplatného převodu pozemku (hřiště) z PF na město. # Vyřízení bezúplatných převodů pozemků v místních částech z PF na město. # Zaměření pozemku a vyřízení bezúplatného převodu pozemku pod chodníkem - Pražská ulice z kraje vysočina na město. # Zaměření a zanesení do KN objektu občerstvení na městské pláži. # Zpracování podkladů pro nový územní plán Červené Řečice a všech místních částí zadání zpracování ÚP. # Zpracování plánu finanční obnovy vodovodů a kanalizací. # Oprava komunikace od hřbitova k VN Trnávka. # Zhotovení nových vývěsek pro spolky a organizace. # Zeleň prořezávky při silnici směr Želiv, prořezání stromů na náměstí, kácení, prořezávky, údržba zeleně. # Příprava podkladů pro projektovou dokumentaci na ZTV, zadání zpracování projektové dokumentace., zpracování žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na ZTV přiznáno. # Zhotovení připojení pro ZTV pro stavební parcely. # Příprava podkladů pro žádost o dotaci z EF: oprava náměstí, zadání zpracování žádosti nepřiznáno. # Příprava podkladů a zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování víceúčelové budovy z objektu ZŠ č.p. 21. # Příprava podkladů a zadání zpracování projektové dokumentace na modernizaci hřiště. # Pořádání kulturních akcí: taneční zábava (Synkopa), pouťové setkání s občany (Vysočinka), divadelní představení pro děti, loutkové představení pro děti, cestopisná výstava s projekcí a výkladem, setkání důchodců, vítání občánků. # Zřízení prezentace města na informačním panelu v Pelhřimově. # Spolupráce s Úřadem práce pracovníci na veřejně prospěšné práce # Spolupráce s Probační a mediační službou pracovníci na výkon trestu formou obecně prospěšných prací.

3 Městské zastupitelstvo Ad.1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. K bodu č. 2 ZM Vzalo na vědomí cenu 571,-Kč na trvale hlášeného občana a podepsání smlouvy s firmou SOMPO a.s.pelhřimov na provozování služeb pro město Červená Řečice. Ad.2. ZM schválilo rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2009 ve výši _ skutečnosti roku Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.3. ZM schválilo podání žádosti o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na převod majetku - části pozemku pro bytovou výstavbu parc. č. 1906/44 v k.ú. Červená Řečice, který je ve správě PF ČŘ ( bývalý církevní majetek). Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.4. ZM projednalo a schválilo podat žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zmišovice parc. č. 75/4 a parc č. 810/2, které jsou ve správě PF ČR. Pozemky jsou zastavěny komunikací ( příjezdová cesta k nemovitosti), kterou udržuje a spravuje Město Červená Řečice. Hlasování: pro 9. proti 0, zdržel 0. Ad.5. ZM schválilo Plán hospodaření v lesích města Červená Řečice na rok 2009 s výjimkou že nebude těžba ve výši navrhované MSL Pelhřimov 350 m3, ale jen 250 m3 pouze nutná těžba. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. ZM projednalo žádost TJ Tatran Červená Řečice na poskytnutí dřeva na výrobu a přistavění pergoly ke stávajícím kabinám. ZM schválilo žádost TJ Tatran s tím, že práce budou provedeny ve vlastní režii. ZM schválilo připravit současně také zásobu dřeva pro potřeby města Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.6. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pro území Města Červená Řečice. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Hlasování: pro 9, proti 0. zdržel 0. Ad 7. ZM schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro Město Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.8 ZM schválilo pro r navýšit cenu vodného o 1,- Kč a cenu stočného ponechat beze změn v Červené Řečici a všech místních částech. Byl schválen návrh provozovatelské smlouvy na r.2009 s provozovatelem VODAK Humpolec s.r.o.. Cena vodného pro rok 2009 domácnosti Kč-m3 ostatní Kč-m3 Červená Řečice 29,- 29,- Popelištná 29,- 29,- Těchoraz 29,- 29,- Zmišovice 29,- 29,- Cena stočného pro rok 2009 domácnosti Kč- m3 ostatní Kč-m3 Červená Řečice 12,- 12,- Popelištná 8,- 8,- Těchoraz 3,50,- 3,50,- Zmišovice 3,50,- 3,50,- Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel 0 Ad.9. ZM bylo seznámeno s žádostí o pořízení společenské místnosti (chatky) v integraci se zastávkou autobusů pro obyvatele místní části Milotičky. ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku do výše ,-Kč z rozpočtu města Červená Řečice na rok 2009 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.10. ZM schválilo Rozpočtové změny dle přílohy. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. A.d.11 ZM schválilo poskytnout finanční příspěvek ve výši ,-Kč na provoz ordinace pro děti a dorost v Červené Řečici na rok p. MUDr. Ladman Vladimír.

4 Číslo 3 POMŮCKA: AINE, AKOV, ATS, CHAR, LUNT, OTICH, PAC VYZNAVAČ ISLÁMU 1. DÍL TAJENKY LEPTONY NĚMECKÝ SPISOVATEL ZKRATKA OBRNĚNÉ- HO TRANS- PORTÉRU MAREČKU, PODEJTE MI PERO STAROVĚKÝ STÁT KLAM VÝMĚŠKY LEDVIN SONDA ČLOVĚK S NĚČÍM ZA- CHÁZEJÍCÍ PĚVECKÁ TĚLESA SLOVENSKÁ ČÁSTICE SOPEČNÝ TUF DOUTNÁK (zastarale) KÓD TURKME- NISTÁNU ÚPADEK To by tak hrálo,... (dokončení naleznete v tajence). DNY VE STARO- ŘÍMSKÉM KALENDÁŘI HLAS VRÁNY SMĚR VÝVOJE DÍRA ZÁSTUP LIDÍ PLOŠNÁ MÍRA NASPĚCH ŽENSKÉ JMÉNO STEATIT SPZ OKRE- SU MĚLNÍK TRANS- FORMÁTOR (slangově) POBÍDKA ZDAŇOVAT ZATARA- SOVAT DOMÁCKY JOSEF PAPOUŠEK OZNAČENÍ NAŠICH LETADEL BRLOH MĚSTO NA UKRAJINĚ SRBSKÁ DUTÁ MÍRA JEMNÝ NÁDECH ELEMENTÁR- NÍ ČÁSTICE HMOTY DRUH ÚČESU (slangově) TROPICKÉ ŠÍLENSTVÍ VELKÉ VELIKOSTI FRAN- COUZSKY TŘÍSLO ÚJMA LUDOLFOVO ČÍSLO OZDOBA (knižně) KLIĎAS POROBA DIVADELNÍ ZÁVĚS KÓD BÝVALÉ RAKOUSKÉ MĚNY HON LIST PAPÍRU OCAS BÝVALÉ NĚMECKÉ PLATIDLO LARVA MOTÝLA CÍP KVĚTNÍHO KALICHU SLANISKA 4. DÍL TAJENKY 2. DÍL TAJENKY PŘEDMĚT SLOUŽÍCÍ KE SVÍRÁNÍ MEZONY K DRUH ŽELVY INICIÁLY EKONOMA ŠIKA PALIVA BEZVĚTŘÍ (nářečně) LESNÍ ROH ŠKODLIVÝ MOTÝLEK TAROKOVÁ HLÁŠKA VODNÍ ROSTLINA LÉČIVO MAMINKA HERNIE OSUD (knižně) STARÁ DROBNÁ MINCE ČESKÝ HOUSLISTA EVROPAN ASIJSKÁ ZEMĚ ANGLICKY UKLÍZET ZBYTEK PO HOŘENÍ SLADKO- VODNÍ RYBA PEVNÝ OXID UHLIČITÝ JAZYK STARÝCH ŘÍMANŮ SPZ SOKOLOVA ZNAČKA KI- LOKALORIE 3. DÍL TAJENKY LETADLA OBDOBÍ (básnicky) ZNAČKA AU- TOMOBILŮ KŘÍŽOVKY PLNÉ FÓRŮ 3/2008 strana 3

5 KAMENICTVÍ Severa Karel K eme nická Pelh imov tel.: Po-Pá: h SLEVA 10% v V NABÍDCE VV NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKU POMNÍK NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE ÚNORA 2009 P ijímáme zakázky na v robu a montá : Pomník,rám a krycích desek na hroby (z p írodních i um l ch materiál ) Zhotovení základ pod pomníky V robu schod,parapet,obklad Prodej h bitovních dopl k (svítilny,vázy,k í ky v b r dle katalogu) P ípisy a opravy nápis ZAVOLEJTE ZAKÁZKU P IJEDEME SJEDNAT OSOBN

6 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0 A.d.12. ZM zamítlo žádost o úpravu nájemného z pronajatých nebytových prostor ve vlastnictví města Červená Řečice provozovna Restaurace Na Radnici č.p. 19: snížení o 50%. Hlasování: pro5, proti 0, zdržel 4. A.d.13. ZM bylo informováno o zamítnutí žádosti k financování projektu Obnova veřejných prostranství náměstí Červená Řečice. ZM schválilo řešit tento projekt na únorovém ZM. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. - ZM schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Žádost o dotaci bude zpracována na opravu fasády budovy Městského Úřadu Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. A.d.14. ZM schválilo zadání vypracování projektové dokumentace Řešení rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště a víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Červené Řečici, kterou zpracuje EUROGREEN CZ s.r.o. Hlasování:pro9,proti0,zdržel0 Radnice informuje Statistika počtu obyvatel města Červená Řečice Rok 2008 Počet obyvatel celkem k Počet narozených dětí 6 Počet úmrtí 11 Počet nově přihlášených 17 Počet uzavřených sňatků 5 Nejstarší občan Červené Řečice Stejskal Jan ( 96 let ) Jako další zajímavost je možno uvést fakt, že v našem městě evidujeme trvalý pobyt u 30 cizích státních příslušníků. Zbraňová amnestie Od 1. února 2009 vchází v platnost novela zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních, ve které je řešena otázka amnestie nelegálně držených zbraní. Pro občany to znamená, že ti, kteří mají doma nelegálně drženou zbraň kategorie A (např. samočinný samopal), nebo B ( např. samonabíjecí pistole nebo revolver), anebo C ( většina loveckých zbraní) mají možnost v době od 1. února do 31. července 2009 zbraň odevzdat na kterémkoli obvodním oddělení Policie ČR nebo přímo na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v rámci Územního odboru vnější služby Policie ČR. Občan obdrží od policistů potvrzení o odevzdání zbraně. Ve lhůtě 2 měsíců ode dne odevzdání zbraně má občan možnost požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení odevzdané zbraně. Policisté v policejních evidencích prověří, zda odevzdaná zbraň nebyla ztracena nebo odcizena, nebo s ní nebyl spáchán v minulosti trestný čin. Základním předpokladem k držení zbraní u fyzických osob je být držitelem zbrojního průkazu. Dny pro veřejnost na oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál v Pelhřimově Pondělí a středa vždy od 08,00-17,00 hodin Telefonické spojení - spojovatelka vedoucí OSZBM

7 LSPP stomatologická Datum služba adresa / Sobota MUDr. Hana Vášová Pacov, Žižkova / Neděle MUDr. Ludmila Vladyková Pacov, Žižkova / Sobota MUDr. Jana Zoulová Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Jaroslav Čáp Poliklinika Humpolec / Sobota MUDr. Milan Čekal Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Dagmar Dvořáková Pelhřimov, U rendlíku / Sobota MUDr. Lenka Fridrichová Horní Cerekev, Březinova / Neděle MUDr. Alena Hájková Žirovnice, Havlíčkovo náměstí / Sobota MUDr. Eimad Hanna Kamenice n/ Lipou, Na Kariánce / Neděle MUDr. Jaroslav Hrubý Pelhřimov, Třída legií / Sobota MUDr. Marie Khecková Pelhřimov, Třída legií / Neděle MUDr. Renata Kohoutová Pelhřimov, ZŠ Osvobození 1881 Poskytnuté příspěvky spolkům a organizacím v r. 2008: Milan Miksa, Pelhřimov : 5 000,- Kč - na provoz pojízdné prodejny (Těchoraz, Zmišovice, Popelištná). Spolek na záchranu památek červenořečic ,- Kč - na činnost a Slámování. Pekárková Romana: ,- Kč - na akce pro děti TJ Tatran volejbal, Červená Řečice: ,- Kč odměna za reprezentaci (pořízení dresů) SDH Červená Řečice: ,- Kč pořízení plovoucího čerpadla Římskokatolická farnost Červená Řeice: ,- Kč na opravu kostela OS Slunečnice ze řečice: ,- Kč na činnost HC Zmišovice: 7 500,- Kč účast v podnikové lize v ledním hokeji SDH Popelištná: ,- Kč na opravu hasičské zbrojnice Ocenění přístupu občanů Děkujeme všem zodpovědným spoluobčanům, kteří v rámci systému separace odpadů zajišťovaného společností SOMPO, a.s. ve spolupráci s naší obcí vytřídili z komunálního odpadu v roce 2008 na osobu: 17 kg papíru, 10 kg plastů, 14 kg skla, 0,2 kg nápojových kartonů a k tomu některé další problémové odpady. Společně SOMPO, a.s. Pelhřimov a město Červená Řečice

8 Magdaleny a město Červená Řečice. Staré, ale pěkné. Máme tam zámek, krásné veliké náměstí, no, však uvidíš!. Kočár sjížděl rychle s kopce dolů. A než se nadáli, už se před nimi objevila Řečice jako na dlani. No, řekni! Není to pěkný pohled? Kostel stojí jako nevěsta, rozložitý zámek jako stará, starostlivá máma, náměstí jako stůl pro každého prostřený a staré domy jako svědkové, že to, co slibuje, nikdy nezradí... Kněz umlkl a díval se jako zamilovaný dolů na město. Mlynářský se dal také strhnout. Zadíval se také tak, jako kněz... A v té chvíli to přišlo. Jakoby se v něm něco utrhlo, jakoby mu řekl vnitřní hlas: Tady a nebo nikde jinde! Ano, tady! Jemnostpane, prosím mnohokrát za prominutí, že se osměluji. začal nesměle, je tu také mlýn? Chlapče, mlýnů je tu dost. Čtyři mlýny tu máme. Jeden hned tady pod kostelem pod tím rybníkem, vidíš? Ty ostatní jsou venku za městem, na řece Trnávce. Kdybys byl starší, mohl bys dělat na Podkostelním mlynáře. Je právě na prodej, vykládal kněz. Jistě? A mohl bych..., zeptal se nejistě mlynářský. I podívejme se, ještě to nosí skořápku na zadečku a už by to chtělo mlynařit!, zasmál se kněz, ale hned se omlouval, když viděl, jak se mlynářský do krvava zapýřil. Nic ve zlém, to se mi líbí, žes podnikavý, řekl teple a potřepal mu po rameně bílou rukou. Vždyť já jdu do světa, abych si našel nějaký mlýn, začal znovu nesměle mlynářský. Nu, odvážnému štěstí přeje!, zahovořil již vážně kněz. Zkus štěstí. Budeš-li potřebovat pomoci, víš, kde je děkanství?. Vždycky blízko kostela. A děkan Vaněček udělá co bude moci. A jak ti vlastně říkají?, optal se mladého muže. Jonáš, Josef Jonáš, odpověděl mladík. Tak vida, Jonáš! Ale asi budeš z jiného fládru, než byl ten Jonáš z bible, zasmál se pan děkan. Ty se asi hned tak nelekneš nějakého úkolu. Však je to dobře!, řekl a znovu potřepal mladému muži po ramenech. Tak se mi to líbí! A budeš-li potřebovat pomoci, nezapomeň na děkana Vaněčka!. Děkuji mnohokrát, jemnostpane, chopil se jeho ruky mladík, a jakoby jej vystřelil, vyskočil z vozu. Co to děláš? volal za ním děkan, vždyť si můžeš zlámat nohu! Děkuji za svezení, jemnostpane, volal ještě za kočárem sjíždějícím dolů s kopce k zámku. Pan děkan už to neslyšel v rachotu kol. Jen si pobrukoval sám pro sebe: Pěkný chlapec, odvážný! Tak je to správné! Mlynářský zatím zůstal stát nad městem a díval se očima široce rozevřenýma na město pod ním. Nedovedl pochopit, co se s ním dělo. Učarovalo mu. Nejen město, nýbrž celý kraj... Snad nový domov... Ano, tak to bylo! protrhl se z myšlenek mladý mlynář když už vyšel po mezi, jež byla pokryta usýchající trávou, a tu a tam šípkovým keřem s hrozny rudých šípků. Pana děkana Vaněčka jsme již před dvěma roky pochovali a já už mlynařím na podkostelním mlýně, povídal si mladý mlynář sám sobě a očima pohladil mlýn stulený pod hrází rybníka. Ale to nic není! To ještě není takové, jako to bylo doma! Ale všechno nejde najednou! Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže! Nevidí mne tu rádi, jsem jim jenom přivandrovalcem, ale nepovolím, nebudu utíkat, jako Jonáš z bible. Jsem z jiného fládru, jak mi řekl děkan Vaněček, hovořil sám k sobě mladý mlynář a vracel se pomalu po mezi zpět. Slunce zatím nadobro rozehnalo mlhu a nad Řečicí se rozklenul sluneční podzimní den, plný zádumčivosti, klidu před spánkem a vyrovnaností po vykonané práci. Příroda se chystala k odpočinku... ( pokračování ) Podle rodinné kroniky zpracoval Václav Bureš

9 dokončit slavnost posvěcení chrámu. Přešel po hrázi rybníka a po pěšince vystoupil až mezi pole, odkud se zadíval na Řečici. To je mi dnes tak divně řekl sám k sobě a prohnul se v lopatkách až mu v zádech zapraskalo. Inu posvícení je jenom jednou za rok a je to pěkná věc!, zaliboval si a zadíval se na město, jež před ním leželo jako na dlani. Děkanský kostel s mohutnou čtyřhrannou věží a červenou bání se díval nad vysokou hřbitovní zdí na svůj obraz v Podkostelním rybníce. Na západní straně stál zachmuřeně starý zámek s hláskou a baštami, mezi nimiž se temněla stará hladomorna, v níž jistě seděl nějaký sedlák, jemuž se zachtělo vzepřít se tíže roboty. Při vodě a chlebě a po dávce ran přicházíval k rozumu i ten nejhorkokrevnější... Mladý mlynář ještě stál a díval se na město. Tak se to tu nic nemění. Všechno je to jako tenkrát, když jsem spatřil toto město poprvé, povídal si mlynář a založiv ruce vzad vystupoval pomalu po mezi vzhůru do polí a dal se do přemýšlení. Ano, jako tenkrát... Nastoupil cestu z rodného mlýna svého otce v moravských Bítovčicích. Šel do světa hledat štěstí. Už prošel hodně mlýnů od moravských hranic, ale nikde se mu nelíbilo. Až tenhle kraj mu učaroval. Šel tenkrát s lehkým srdcem od Pelhřimova po staré vozové cestě a už notně utrmácený. Bylo již odpoledne a slunce pražilo jako výheň. Aby mu nebyla dlouhá chvíle, točil si vesele holí, ba i svěží popěvek mu vyletěl ze rtů. No, Pán Bůh potěš! Támhle až nahoru se vyšplhat?, ptal se sám sebe nahlas, když spatřil nad Lipickým potokem Bácovský kopec. Na to si musím odpočinout!, řekl si a již usedl k potoku, do jehož chladivých vln zabořil dlouhou cestou utrmácené nohy. A, to to chladí, zaliboval si a šplouchal nohama ve vodě jako malé dítě. Teprve po hodné chvíli se zvedl, přehodil si přes rameno tlumok, na hlavu posadil umoučenou čepici a s veselým popěvkem se vydal na další pouť. Kam? Kam jej osud přivede! Možná, že jen za kopec, možná, že ještě daleko bude putovat, než najde místo, jež mu bylo určeno. Ale první starost je zdolat tento kopec. Dalo to dřinu! A slunce jakoby mělo škodolibou radost z toho, jak mu na čele vyrážely potůčky potu a stékaly v praméncích po tváři. Kolikrát se zastavil a utíral je z čela! A tu najednou zaslechl za sebou rachot vozu. Někdo přijížděl od Pelhřimova. Zkus štěstí!, řekl si a čekal.vůz dojel. Eh, z toho už nebude nic!, řekl si sám pro sebe, když spatřil v kočáře kulaťoučkého pána v černém kněžském šatě. Ten mne jistě nesveze. Když jej povoz míjel, sundal umoučenou čepici a uctivě zdravil v kočáře pohodlně rozloženého pána. Hej, mlynářský, pojď si přisednout!, ozval se najednou místo odpovědi na pozdrav kněz. Jen pojď sem ke mně, vždyť já nejsem z marcipánu a nerozlámu se a ta naše archa je dost veliká, aby ses sem vešel, promluvil vlídně, když viděl, že se hrne na kozlík ke kočímu. Zaplať Pán Bůh, děkoval a chtěl se chopit knězovy ruky. Ale jen nech, utrhl mu kněz ruku a dal se s ním do hovoru. Na všechno se vyptal, odkud je, kde říká doma, jak to jde u nich v Bítovčicích, na blízké mlýny, které znal, na známé kněze, jejichž osadami mlynářský procházel. Všechno jej zajímalo. A mlynářský ochotně vyprávěl, jak nejlépe dovedl. Rozpovídal se, že zapomněl na všechen ostych, který ho zpočátku přepadl, když usedal on, mlynářský, vedle blahobytně vyhlížejícího kulaťoučkého kněze, celého oblečeného v černém. A za hovoru vyjel vůz až nahoru na Bácovský kopec. Tak vidíš, tady říkám zase já doma,pravil kněz. A není tu hezky?jen se podívej! A kněz přejel měkkou bílou rukou celý obzor. Z jedné strany se temněl dvojhrbý vrchol zalesněného kopce a od něho se táhl kraj až daleko k modrému nebi, protkaný lesy, jež se modraly mezi políčky na stráních a lemovaly jako rámy obrazu pestré květy rozhozených vesnic po celém obzoru. Vidíš tam ten kopec na západě? To je náš strážce. Říkáme mu Čertova skála. A za ním tam daleko v modru obzoru to je Stražiště nad Pacovem. A tam jsou Arneštovice, tam napravo mezi lesy. Tam mám dva statky jako své robotníky. Já jsem taky vrchnost!, zasmál se vesele a hned ukazoval dál. Tam jsou Křelovice, tam za lesem Želiv se slavným klášterem, a tam na samém obzoru jsou Jiřice a Kaliště. Máš-li dobré oči, uvidíš i zříceniny hradu Lipnice a věž hradu Orlíka nad Humpolcem. Kněz vykládal jako by stál na kazatelně. Oči mu planuly. Není to krása? Není tu hezky? Podívej se, i to nebe je krásné, modré jako dětské oči a bílé oblaky přes ně letí jako vzpomínky z mládí.... Mlynářský se usmíval a díval se, kam mu kněz ukazoval. A počkej, to nejhezčí ti ukáži, až pojedeme trochu více dolů. Ale dívej se tam mezi stromy. Vidíš? Už vykukuje. Dívej se dobře! Věž mého kostela. Tam dole je kostel sv. Maří

10 40 milionů korun na čistší vzduch a ekologičtější vytápění v domácnostech Lidé, kteří chtějí přestat vytápět svoji domácnost uhlím a přejít na ekologicky šetrnější a pro svoje zdraví i zdraví svých sousedů příznivější způsob, mají také v letošním roce šanci získat podporu od státu. Ministr životního prostředí Martin Bursík dnes totiž vyhlásil dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok Zájemci mohou při splnění stanovených podmínek získat až polovinu uznatelných nákladů. Pro první kvartál letošního roku na program připadá až 40 milionů korun. Program umožní lidem vytápět dům ekologicky a šetrně k ovzduší a tím i svému zdraví a zároveň uspořit na účtech za energie, konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík. Současná krize s dodávkami ruského plynu přes Ukrajinu připomněla mimo jiné, že musíme snížit závislost na dovozech energie ze zahraničí. Naším ministerstvem připravený program přispívá i tomuto cíli, říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla. Nově poskytuje dotace na zdroje na biomasu a tepelná čerpadla v novostavbách za předpokladu, že budova splňuje nároky na nízkoenergetický standard a zároveň žadatel doloží, že není možné dům připojit na stávající rozvody zemního plynu nebo centrálního zásobování teplem. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a celoroční ohřev teplé vody. Příjem žádostí do dotačního programu na podporu obnovitelných zdrojů energie pro letošní rok začíná dnešním dnem. Žádosti mohou být podávány na již ukončené akce, maximálně však 18 měsíců po uvedení do trvalého provozu. Žádosti podle těchto pravidel je možné podávat do konce března na Státní fond životního prostředí ČR. Na dnes vyhlašovaný program podpor výměny vytápění naváže od dubna rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude již letos k dispozici téměř deset miliard korun, který bude zaměřený jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích, ale i v novostavbách, říká vicepremiér Bursík. V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického výtápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na dnes vyhlašovaný program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. O dotace z nového programu nebude možno žádat zpětně na akce zrealizované před jeho vyhlášením. Podrobné podmínky programu budou k dispozici v březnu. Připravuje se také program dotací pro nepanelové bytové domy s obdobnými parametry. Podrobnosti budou zveřejněny taktéž v březnu tohoto roku. Zateplování panelových domů podporují programy Ministerstva pro místní rozvoj.centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina nabízí své služby Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina plní roli kontaktního místa pro občany se zdravotním postižením a jejich blízké. Na pracovnice Centra se mohou obracet lidé, kteří potřebují poradit ve své složité situaci vyplývající z jakéhokoli zdravotního postižení. Kromě základního sociálně právního poradenství Centrum nabízí pomoc při jednání s úřady a zprostředkovává kontakt na ostatní občanská sdružení v kraji Vysočina. Dále poskytuje informace o specifických kompenzačních a rehabilitačních pomůckách pro zdravotně postižené. Některé pomůcky, jako například mechanický vozíček, toaletní křeslo, chodítka, schodolez Liftkar aj., si mohou zájemci za malý poplatek zapůjčit v naší půjčovně pomůcek. Sluchově postiženým občanům nabízíme drobné kompenzační pomůcky (baterie do sluchadel, náhradní hadičky, ušní tvarovky, filtry aj.) a pomoc při ošetření a údržbě sluchadla. V Centru jsou také k dispozici tiskoviny pro zdravotně postižené.

11 Pro ZTP děti a jejich rodiny organizujeme volnočasový klub Klíček, který zahrnuje pravidelná setkání i mimořádné akce jako jsou výlety, besídky, sportovní a kulturní odpoledne aj. Velkou snahou Klíčku je prosazovat práva ZTP dětí a společně s rodiči apelovat na kompetentní místní úřady ve věci zřízení vhodného zařízení pro dospělé jedince s mentální postižením (denní centrum, stacionář). Služby jsou poskytovány zdarma (vyjma zmiňované půjčovny pomůcek a prodeje drobných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené). Zájemci o nabízené služby mohou navštívit pracoviště Centra pro zdravotně postižené v Pelhřimově na adrese: Na Obci 1768 (bývalý dům s pečovatelskou službou v sadech naproti Domu myslivců či Domu zahrádkářů, vedle tenisové haly) a to v následujících konzultačních hodinách: Po, St 8:00-11:30, 12:30-17:00; Út, Čt 8:00 11:30, 12:30-14:30. Pracovnice Centra lze také kontaktovat na tel.: a domluvit si konzultaci mimo stanovené úřední hodiny. V případě zájmu ze strany imobilních klientů je možné si s pracovníkem Centra dojednat schůzku přímo v domácnosti žadatele. L. Šolcová, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov .: Co udělat po menší havárii Bojujte za svá práva a zajistěte si raději co nejvíc důkazů tak se dá v kostce shrnout to, co byste měli udělat, stanete-li se účastníky menší dopravní nehody. U těch velkých je to jasné je nutné přivolat policii, která situaci vyšetří; pokud však škoda není příliš vysoká (do sto tisíc korun na jednom z vozů), nikdo není zraněn a není poškozeno dopravní značení nebo silnice, volat policisty nemusíte. Stačí spolu s druhým účastníkem vyplnit Záznam o dopravní nehodě a předat jej pojišťovně viníka, protože z jeho povinného ručení se škoda bude platit. Pro případ pozdějších komplikací však doporučujeme pořídit si co nejvíce důkazů o skutečné situaci na místě havárie. Je nutné si uvědomit, že novela zákona o silničním provozu tímto zhoršila postavení poškozených, kteří se sami musí postarat o svá práva. K tomu je vždy vhodné pojistit si všechny dostupné důkazy, například pořídit alespoň telefonem fotky postavení vozidel, poohlédnout se po případných svědcích, do záznamu nakreslit přesný plánek, případně doplnit jednoznačné vyjádření viníka. Zkrátka učinit to, co jinak dělala policie, říká Michal Březina z Centra likvidace škod na vozidlech pojišťovny Kooperativa. Jak tedy postupovat po malé nehodě, například když do vás někdo před křižovatkou narazí zezadu? Zastavte a zabezpečte auto Okamžitě zastavte auto, vypněte motor, zapněte varovné blinkry. Pokud ji máte, oblečte si reflexní vestu a za havarovaná auta postavte výstražný trojúhelník. Na to nezapomínejte za nesplnění této povinnosti hrozí dva trestné body. Ověřte zranění a únik kapalin

12 Slunečnice ze Řečice Vážení a milí příznivci našeho sdružení V tomto čísle jsme Vám předložili program našich akcí pro rok 2009, alespoň do konce prázdnin. Nemá smysl plánovat na začátku roku, již vánoční trhy, a tak je tu první polovina roku. Pokud Vás cokoli zaujme, přijďte mezi nás. Jinak bychom chtěli hlavně oslovit rodiče, protože jsme se letos rozhodli uspořádat dva více denní pobyty v přírodě. Pobyt bude jak pro děti samotné, tak i pro jejich doprovod. První bude od 12.června-pátek odpoledne do neděle 14.června - Westernové městečko u Humpolce, druhým pobytem bude výlet k Sedlické přehradě s ubytováním v rekreačním středisku Želivka, termín je dám na srpna Pokud bude mít vážný zájem se zúčastnit, vyplňte nám předběžnou přihlášku, ulehčí nám to možnost rezervace pobytu. Přihlášky budou k dispozici v centru volného času, nebo na webové adrese Tímto Vám děkujeme za včasné přihlášení a doufáme, že nám letos v létě bude přát počasí. Chcete poznat prvosenku nejmenší, prvosenku medvědí ouško? Chcete poznat nejmenší kopretinku, nejmenší dřevinu světa? Vidět a slyšet něco o nejvýše položené botanické zahrádce Evropy o tajemném Štrbském plese? Tak přijďte ke Slunečnici ze Řečice, v sobotu 28.února 09 v 16 hod. Příspěvek čtenáře Náplav, přivandrovalec noční můra starousedlíků (2.část): Ale že je podkostelní mlynář přivandrovalec, to je pravda!, vykřikl ještě do tmy, do níž se rozešli ostatní sousedé a z níž k němu dolehlo tlumené přání dobré noci. Je a je! To je mé poslední slovo... bručel už jen sám k sobě provazník Jedlička, když klopýtal přes kameny po řečickém náměstí ke svému domku. Bylo tma, že nebylo na krok vidět. Na chmurném říjnovém nebi pluly roztrhané cáry mraků a jen tu a tam probleskla hvězdička. Přivandrovalec jeden s přivandrovalcem! hučel si tmou provazník, ale to již mluvila jenom ústa. Myšlenky se počaly již zabývat jeho druhou polovicí, jež tak málo měla porozumění pro jeho pozdní návrat. Inu, ženská! říkával si v duchu mistr provazník, když slýchával její důvody a vývody, jimiž častovala jeho pozdní návraty. Co ta rozumí, co to znamená starousedlík ve slavném městě Červená Řečice a přivandrovalec, kdo ví, z kterých čertů...ale mluv s ní! My měšťané...slavné město...nějaký přivandrovalec..., ozývalo se ze tmy, až vše utichlo, když mistr provazník našel dvířka ve vratech domu, jež za ním těžce zapadla. Po temné noci se rozbřesklo mlhavé říjnové ráno. Až k osmé hodině se podařilo slunci rozrazit mlhu, jež ležela na řečickém údolí. Pomalu se zvedala a zanechávala po sobě lehký závoj jen nad rybníkem a potokem, jenž se od něho vinul dolů k Dušejovskému mlýnu. Pole už byla prázdná, jen tu a tam ještě trčela k zádumčivému podzimnímu nebi zčernalá nať bramborová, na mezích uschlá stébla trav, na nichž jako perličky byly navlečeny kapičky sražené mlhy. Pan děkan Vaněček propustil právě věřící z kostela a odcházel s nimi v průvodu na hřbitov, aby tam vykonal pobožnost za zemřelé osadníky. Byla dnes pěkná hodinka, první den po posvícení. Ani dnes se nechtělo do žádné práce. I na panském dali dnes sedlákům ze vsí pohov od roboty. I vrchnost dodržovala starou tradici. Pod děkanským kostelem, ze mlýna, jenž se krčil pod hrází Podkostelního rybníka, vyšel mladý mlynář. Ani jemu se dnes do práce nechtělo. Včera si pobyl v radniční hospodě, zazpíval si, zatančil a dnes se již zase těší, až večer půjde

13 Příspěvek zastupitele Program rozvoje venkova pro malé a nejmenší podnikatele Dle sdělení Regionální rozvojové agentury v Jihlavě je k dispozici pro malé podnikatele velmi zajímavá příležitost finančního příspěvku pro podnikání. Peníze můžete získat v OSA v rámci Programu rozvoje venkova, o který se stará Státní zemědělský intervenční fond (www. szif.cz). Peníze z programu jsou určeny nejen pro zemědělce ale obecně pro podnikatele v obcích. Program - OSA III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Jde o podporu zakládání nových, rozvoj existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti (mikropodnik méně než 10 zaměstnanců s ročním obratem pod 2 mil Eur), včetně živností v oblasti výroby, zpracování a služeb, zejména v oblasti řemesel a služeb pro hospodářství a obyvatelstvo. Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů s cílem zajistit energetickou soběstačnost venkova. Projektová a technická dokumentace může být součástí pořízení investice. Projekt musí některé podmínky, příjemci mohou být fyzické a právnické osoby (i bez podnikatelské historie). V případě, že je žadatelem podnikatel v zemědělství, může být příjemcem podpory pouze u projektů zaměřených na výstavbu decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie. Dotace EU může činit až 60 % z celkové výše investice + dotace ČR cca 25 %. Minimální celkové výdaje na projekt jsou Kč. Prostředky v tomto programu dosud nebyly příliš využívány, takže je zde příležitost investovat nejen do stavby dílny, ale i do strojního zařízení. Pokud si vypracování žádosti-projektu zadáte např. u pracovníků Regionální rozvojové agentury, vyjde Vás cca mezi Kč vč. DPH. Pokud projekt vyjde a Vy získáte dotaci, zaplatíte RRAV ještě 1-2% z celkové částky. Vzhledem k možné výši dotace a zkušenostem pracovníků RRAV je tato možnost příznivá. Zpracování žádosti je možné zadat i jinde a je jistě možné ji zpracovat i samostatně, ale je k tomu potřeba zkušenost. Všechny uvedené informace jsou od pracovníků RRAV a z internetu a jsou orientační. Přesné informace najdete na na internetu nebo Vám je sdělí v Regionální rozvojové agentuře Vysočina (RRAV) v Jihlavě, ul. Křížová 111/2, tel: (na náměstí naproti poště), či ve Státním zemědělském intervenčním fondu - Ve Smečkách 33, Praha , tel MgA. Jiří Jedlička člen ZM Červená Řečice

14 Zjistěte, jestli někdo z účastníků havárie není zraněný. Pokud ano, museli byste volat policii. Zkontrolujte, zda z aut nevytéká palivo nebo olej; jinak volejte hasiče. Pokuste se odhadnout výši škody každý na svém autě nebude- li podle vás vyšší než 100 tisíc korun, nemusíte volat policii. Nic se nestane, ani když se později ukáže, že odhad nebyl úplně přesný (třeba 150 tisíc místo 100). Při odhadu vycházejte ze současné tržní ceny vašeho auta a náhradních dílů. Zjistěte, kdo je viník Domluvte se s druhým účastníkem na tom, kdo nehodu zavinil. Pokud obě strany souhlasí, nemusíte volat policii (teoreticky ji nemusíte volat ani v opačném případě do Záznamu o nehodě napíšete každý svoji verzi, pak ji však budete muset obhájit třeba i u soudu). Nicméně když se aktéři karambolu neshodnou, doporučujeme v takovém případě policisty přivolat. Volejte je, i když někdo z účastníků nehody odmítá sepsat záznam, je opilý nebo zdrogovaný, případně když se vám zdá, že by auto mohlo být kradené, nebo je vám prostě cokoli podezřelé. Za co hrozí trestné body Za příjezd policistů nic neplatíte, tato služba je i nadále zdarma. Nemusíte se bát trestných bodů, ty se udělují, pouze když zaviníte nehodu, při níž je někdo těžce zraněn (sedm bodů). Tři body by vám pak mohli policisté nadělit, pokud by se ukázalo, že jste druhému účastníkovi odmítli ukázat doklady (své i od vozidla) prostě nespolupracovali při řešení karambolu. Samozřejmě ještě hrozí body za přestupky, na něž policisté při vyšetřování přijdou. Zadokumentujte nehodu, vyplňte formulář Pokud je dohoda s druhým aktérem bezproblémová, zadokumentujte situaci na místě nehody nakreslete plánek, vyfoťte auta. Pak s nimi můžete odjet na místo, kde nepřekážejí provozu. Spolu s řidičem druhého vozu vyplňte Záznam o nehodě (Záznam o nehodě ke stažení zde). Pokud se stane, že si viník později své přiznání rozmyslí, třeba aby nepřišel o bonus, bude se vám hodit každý důkaz, který jste pořídili; hlavně vyplněný Záznam, od nějž byste měli mít kopii. Musí být však podepsaný oběma účastníky havárie, aby jej ani jeden nemohl pochybnit. Jestliže pak pojišťovna zjistí, že se nehoda skutečně odehrála a že ji viník neoznámil, postihne jej finančně. Třeba tak, že mu naúčtuje náklady na vyšetřování. Nahlašte událost pojišťovně Jsou-li auta pojízdná, můžete odjet. Co nejdříve je však nutné nehodu nahlásit pojišťovně. Většinou to jde telefonicky, mnohdy na bezplatné číslo nebo vám operátor z placeného čísla zavolá zpátky. Měl by to udělat viník z jeho povinného ručení se bude platit škoda na autě oběti a také co nejdříve pojišťovně doručit vyplněný Záznam o dopravní nehodě. Událost může nahlásit i oběť nehody samozřejmě zase pojišťovně viníka. Ta však bude stejně potřebovat jeho hlášení a všechny dostupné důkazy. Domluvte si prohlídku vozu Jste-li tím, jehož vůz byl při nehodě poškozen, budou vás pracovníci viníkovy pojišťovny kontaktovat a domluví s vámi prohlídku havarovaného vozu jejich technikem, návštěvu servisu a další postup. Abyste si svůj nárok na odškodnění pojistili, můžete také sami zavolat na infolinku pojišťovny, u níž má viník nehody uzavřené povinné ručení, a sdělit, že jste poškozený. To se hodí hlavně ve chvíli, kdy se pojišťovně viník neozve a nehodu neohlásí. Ta jej pak upozorní, že na jeho pojistnou smlouvu eviduje oznámení o škodě, a vyzve k okamžitému nahlášení. Zajistěte odtah vozidel V případě, že jsou po nehodě auta nepojízdná, volejte asistenční službu pojišťovny ale té, u níž máte uzavřeno své vlastní povinné ručení. K němu totiž pojišťovny nabízejí i základní asistenci, třeba právě odtah do servisu. Naprostá většina pojišťoven se zdarma postará i o auto viníka. Číslo na odtahovou službu dostáváte většinou spolu se smlouvou o povinném ručení, třeba ve formě nálepky. Odmítněte všechny nabídky náhodou projíždějících odtahovek pokud si ji neobjednáte přes asistenční službu, pojišťovna vám ji nezaplatí. Nejdřív pojišťovna, potom servis Odjedete-li od nehody s poškozeným autem, v žádném případě je nenechávejte opravit dříve,

15 než je uvidí likvidátor (znalec) pojišťovny. Pokud to uděláte, může se stát, že vám pojišťovna zaplatí pouze tabulkovou cenu poškozeného dílu, která může být jen zlomkem skutečné ceny opravy. Proto je nutné nejprve se domluvit s pojišťovnou, nejlépe na její bezplatné klientské lince. Proplacení škody Jste-li viníkem nehody a nemáte havarijní pojištění, nedostanete od pojišťovny pochopitelně ani korunu, vše si musíte zaplatit sami. Coby oběť havárie dostanete náhradu škody z povinného ručení viníka. Existují v zásadě dvě možnosti vyplacení peněz: buď si necháte auto opravit sami, nebo zajedete do doporučeného servisu. V prvním případě ( náhrada rozpočtem ) pracovník pojišťovny prohlédne auto, které mu přivezete ukázat, pak propočítá škodu a pošle vám cenový návrh. Jestliže souhlasíte, dostanete peníze na účet a opravu si pak necháte udělat kdekoliv, takže můžete případně něco málo ušetřit. Pokud pojedete do servisu, který pojišťovna doporučí, necháváte vše na něm, od prohlídky přes opravu až po fakturaci. Pouze si pak vyzvednete opravený vůz. Při nehodě může nastat řada sporných situací. Přinášíme odpovědi expertů pojišťovny Kooperativa Marka Vícha, Karla Hromady a Michala Březiny a Václava Bálka z České pojišťovny na nejčastější otázky. Co dělat, když druhý účastník nehody ujede? Okamžitě volejte policii, protože se tím dopustil vážného trestného činu. Horší to však může být s náhradou škody. Pokud policie viníkovo auto najde, jeho pojišťovna škodu proplatí, i kdyby s tím nesouhlasil. Ovšem když se vůz viníka nenajde, škodu nezaplatí nikdo. Česká kancelář pojistitelů totiž z garančního fondu platí pouze škody na zdraví (a jen v kombinaci s nimi i škodu na majetku nebo ušlém zisku, pokud je větší než 10 tisíc korun). Jiné je to v případě, kdy nehodu zaviní řidič, který neuzavřel povinné ručení. Garanční fond zaplatí všechny škody a ty pak vymáhá na viníkovi. Kolik peněz vlastně můžu při proplacení škody z povinného ručení dostat? Počítejte s tím, že dostanete náhradu skutečné škody to znamená cenu části auta, případně celého, jakou mělo v době před havárií. Nikdy nedostanete víc peněz, než jaká byla skutečná škoda s výjimkou havarijního pojištění, pokud jste si u něj připlatili za náhradu škody v nových dílech. K výpočtu ceny opravy mají pojišťovny speciální programy, záleží i na tom, jestli chcete opravovat ve značkovém servisu, nebo ne podle toho zakalkulují značkové či neznačkové díly. Ke stanovení hodnoty aut používají pojišťovny i znalecké posudky, ceny z trhu (autobazary, inzeráty). Co když se až v servisu zjistí, že oprava bude dražší, nebo když servis použije značkové díly místo neznačkových? I pak se poškozený může obrátit na pojišťovnu, a pokud doloží použití jiných dílů, proplatí mu je. Když servis oznámí majiteli vozu, že oprava bude dražší, musí hned volat pojišťovně, aby provedla ještě jednu prohlídku. Když nechá vůz opravit bez ní, může mít s dokazováním problémy. Technici pojišťoven si proto mnohdy vymiňují druhou prohlídku už odstrojeného auta, tedy bez kapotáže. Vyplatí se opravovat hodně levné auto? O tom nikdy nerozhoduje pojišťovna, nýbrž vy sami, když vám pojišťovna řekne, že tohle je maximální cena, jakou vám můžeme dát. Pokud by cena opravy překročila cenu vozu, můžete se s pojišťovnou domluvit na ekonomické totální likvidaci. To znamená, že vám proplatí cenu auta s odečtením zbytků částí, které se ještě dají prodat. Pokud máte zájem, můžete se s pojišťovnou dohodnout, že jí vrak smluvně postoupíte v tom případě dostanete celou částku za auto a nemusíte se starat ani o odhlášení z registru vozidel. Jak rychle pojišťovna případ uzavře? Nejpozději do tří měsíců od okamžiku nahlášení škody. Do té doby pojišťovna musí buď vyplatit náhradu, nebo podat písemné vysvětlení, proč plnění zamítla nebo proč nemůže šetření ukončit. U většiny případů bývá však vše vyřešeno mnohem dříve, často třeba během jednoho týdne.

16 Mateřská škola Zápis dětí do mateřské školy v Červené Řečici na školní rok Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v pondělí v budově mateřské školy v době od do hodin. Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou v týdnu od v mateřské škole v době od hodin do hodin, nebo si o tiskopis požádat prostřednictvím elektronické pošty : . K zápisu si rodiče přinesou vyplněnou žádost včetně potvrzení lékaře o očkování dítěte. V pondělí je den otevřených dveří v naší mateřské škole v době od 8.00 do hodin. Na nové děti se těší kolektiv pracovníků mateřské školy. Děkujeme našim sponzorům. Paní Hanové Boženě, která věnovala naší škole finanční dar ve výši Kč. Našim maminkám Ivetě Mráčkové a Dianě Kölblové, které nám zakoupily dětské froté ručníky. Turková V. Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehýnka, ať má na mě pořád čas, můj táta i maminka. ČAROVÁNÍ V KŘELOVICÍCH A tak jsem si i já / jako maminka/ udělala čas a odjela s mým synkem do Křelovic, kde bylo čar a kouzel víc než dost. Musím pochválit obec Křelovice, že mají tak pěkný a útulný kulturní sál. Hned u vstupu byla bohatá tombola, kterou nám vydával milý a usměvavý mladík Dominik Bečka a nutno říci, že můj synek byl velmi spokojen s obsahem dárků tomboly. Také prodejní dárky paní Němcové byly velmi příjemné... a pak přišel opravdový kouzelník! Jak fascinující podívaná. Chtěla bych umět alespoň část kouzel, co předváděl mistr kouzelník, kterého doplňovala zpěvačka a kytaristka. Ti všichni utvořili tu správnou vánoční náladu koledami a písničkami z pohádek, které i já zpívám ve školce s našimi dětmi. Opět Vám musím poděkovat, milé červenořečické maminky za perfektně připravený program v předvánočním čase. Největší dík patří paní Petře Bečkové, Romaně Pekárkové a paní Benešové Aleně. Přeji Vám hodně síly a optimismu do další akce a nenechte si nikým vzít chuť do tvoření. Vám, milí červenořečičtí občané přeji v novém roce dobré zdraví, protože to ostatní sikoupíme sami. Jana Krejčí učitelka MŠ

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Program rozvoje venkova ČR. Olga Wiesnerová

Program rozvoje venkova ČR. Olga Wiesnerová ČR Olga Wiesnerová OSA III. Opatření 1.2 podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti mikropodniků, včetně

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Využijte dotaci až Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

Využijte dotaci až Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes. Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes. Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1 KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1 ZDROJ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ Plzeňský kraj podal v září 2015 žádost v rámci OPŽP 2014-2020 s názvem Zlepšování

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Vytápění biomasou Luhačovice 13.5.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť Kde hledat informace k programu? www.sfzp.cz www.zelenausporam.cz dotazy@zelenausporam.cz

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 01/17

Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 01/17 Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 01/17 Řádně si přečtěte Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech, vč. všech příloh (zejména

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ

Více

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne Zápis z 77. schůze městské rady ze dne 18.3.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 13/17

Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 13/17 Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 13/17 Řádně si přečtěte Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech, vč. všech příloh (zejména

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice II. etapa I. Název programu. Kotlíkové dotace II. v Obci Ludgeřovice II. etapa. II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. Vyhlašovatelem programu

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 29. 6. 2016, od 18:30 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, Pavla

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 452908 /2010 Doubrava / 4314 24. 5. 2010

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí 27.3.2008 ENERGETICKÉ AUDITY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU, Brno Ing. Monika Špačková, SFŽP ČR Přílohy II pro rok 2008 Podepsány ministrem ŽP 20.3.2008 Platné ode dne

Více