PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45"

Transkript

1 ČERVENÁ ŘEČICE -> PELHŘIMOV Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 04:41 05:03 PO - SO 04:55 05:10 PO - PA 04:57 05:18 SO 05:20 05:40 NE 06:03 06:18 PO - PA 06:24 06:45 PO - PA 06:33 06:45 PO - PA 07:12 07:35 PO - PA 07:27 07:45 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 08:50 09:05 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 13:24 13:45 NE 13:45 14:00 PO -PA 14:56 15:10 PO - PA 15:38 16:00 PO - PA 16:08 16:26 PO - PA 16:31 16:55 PO - NE 17:45 18:00 PO PA, NE 17:59 18:15 NE 18:01 18:18 PO - PA 18:48 19:05 NE 21:12 21:28 PELHŘIMOV -> ČERVENÁ ŘEČICE Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 05:20 05:41 PO - PA 05:40 05:58 PO - PA 06:20 06:36 NE 06:30 06:47 PO - PA 06:45 07:00 PO - PA 07:00 07:17 PO - PA 08:00 08:16 NE 11:11 11:26 PO - PA 11:55 12:13 NE 12:45 13:02 NE 13:35 13:49 PO - PA 13:45 14:02 PO - PA 14:45 15:06 PO - PA 15:00 15:21 PO - PA 15:15 15:32 NE 15:25 15:42 PO - PA 15:40 16:00 PO - SO 16:15 16:30 NE 17:00 17:17 PO - PA 17:05 17:28 NE 17:45 18:00 PO - PA 18:20 18:37 PO - SO 18:40 18:57 Městské noviny Červené Řečice Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ šéfredaktor: D.Obranec, design: L.Lang, tisk: MěÚ Červená Řečice Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: MěÚ Červená Řečice Občasník: vychází 6 12 za rok, č. 1/2009 vychází Uzávěrka Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme.

2 ROČNÍK 3. ČÍSLO 1 MĚSTSKÉ NOVINY ÚNOR Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin V následujících řádcích Vám nabízíme výpis z činnosti v Červené Řečici v r. 2008: # Oprava oplocení hřbitova využití přiznané dotace z POVV. # Zpracování pasportu dopravního značení, osazení značek v Červené Řečici. # Dořešní výměny silnice Popelištná Svépravice za silnici Červená Řečice- Milotičky (křižovatka). # Zakoupení traktoru. # Orava a zprovoznění kina. # Hřiště vyřešení bezúplatného převodu pozemku (hřiště) z PF na město. # Vyřízení bezúplatných převodů pozemků v místních částech z PF na město. # Zaměření pozemku a vyřízení bezúplatného převodu pozemku pod chodníkem - Pražská ulice z kraje vysočina na město. # Zaměření a zanesení do KN objektu občerstvení na městské pláži. # Zpracování podkladů pro nový územní plán Červené Řečice a všech místních částí zadání zpracování ÚP. # Zpracování plánu finanční obnovy vodovodů a kanalizací. # Oprava komunikace od hřbitova k VN Trnávka. # Zhotovení nových vývěsek pro spolky a organizace. # Zeleň prořezávky při silnici směr Želiv, prořezání stromů na náměstí, kácení, prořezávky, údržba zeleně. # Příprava podkladů pro projektovou dokumentaci na ZTV, zadání zpracování projektové dokumentace., zpracování žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na ZTV přiznáno. # Zhotovení připojení pro ZTV pro stavební parcely. # Příprava podkladů pro žádost o dotaci z EF: oprava náměstí, zadání zpracování žádosti nepřiznáno. # Příprava podkladů a zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování víceúčelové budovy z objektu ZŠ č.p. 21. # Příprava podkladů a zadání zpracování projektové dokumentace na modernizaci hřiště. # Pořádání kulturních akcí: taneční zábava (Synkopa), pouťové setkání s občany (Vysočinka), divadelní představení pro děti, loutkové představení pro děti, cestopisná výstava s projekcí a výkladem, setkání důchodců, vítání občánků. # Zřízení prezentace města na informačním panelu v Pelhřimově. # Spolupráce s Úřadem práce pracovníci na veřejně prospěšné práce # Spolupráce s Probační a mediační službou pracovníci na výkon trestu formou obecně prospěšných prací.

3 Městské zastupitelstvo Ad.1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. K bodu č. 2 ZM Vzalo na vědomí cenu 571,-Kč na trvale hlášeného občana a podepsání smlouvy s firmou SOMPO a.s.pelhřimov na provozování služeb pro město Červená Řečice. Ad.2. ZM schválilo rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2009 ve výši _ skutečnosti roku Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.3. ZM schválilo podání žádosti o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na převod majetku - části pozemku pro bytovou výstavbu parc. č. 1906/44 v k.ú. Červená Řečice, který je ve správě PF ČŘ ( bývalý církevní majetek). Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.4. ZM projednalo a schválilo podat žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zmišovice parc. č. 75/4 a parc č. 810/2, které jsou ve správě PF ČR. Pozemky jsou zastavěny komunikací ( příjezdová cesta k nemovitosti), kterou udržuje a spravuje Město Červená Řečice. Hlasování: pro 9. proti 0, zdržel 0. Ad.5. ZM schválilo Plán hospodaření v lesích města Červená Řečice na rok 2009 s výjimkou že nebude těžba ve výši navrhované MSL Pelhřimov 350 m3, ale jen 250 m3 pouze nutná těžba. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. ZM projednalo žádost TJ Tatran Červená Řečice na poskytnutí dřeva na výrobu a přistavění pergoly ke stávajícím kabinám. ZM schválilo žádost TJ Tatran s tím, že práce budou provedeny ve vlastní režii. ZM schválilo připravit současně také zásobu dřeva pro potřeby města Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.6. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pro území Města Červená Řečice. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Hlasování: pro 9, proti 0. zdržel 0. Ad 7. ZM schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro Město Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.8 ZM schválilo pro r navýšit cenu vodného o 1,- Kč a cenu stočného ponechat beze změn v Červené Řečici a všech místních částech. Byl schválen návrh provozovatelské smlouvy na r.2009 s provozovatelem VODAK Humpolec s.r.o.. Cena vodného pro rok 2009 domácnosti Kč-m3 ostatní Kč-m3 Červená Řečice 29,- 29,- Popelištná 29,- 29,- Těchoraz 29,- 29,- Zmišovice 29,- 29,- Cena stočného pro rok 2009 domácnosti Kč- m3 ostatní Kč-m3 Červená Řečice 12,- 12,- Popelištná 8,- 8,- Těchoraz 3,50,- 3,50,- Zmišovice 3,50,- 3,50,- Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel 0 Ad.9. ZM bylo seznámeno s žádostí o pořízení společenské místnosti (chatky) v integraci se zastávkou autobusů pro obyvatele místní části Milotičky. ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku do výše ,-Kč z rozpočtu města Červená Řečice na rok 2009 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.10. ZM schválilo Rozpočtové změny dle přílohy. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. A.d.11 ZM schválilo poskytnout finanční příspěvek ve výši ,-Kč na provoz ordinace pro děti a dorost v Červené Řečici na rok p. MUDr. Ladman Vladimír.

4 Číslo 3 POMŮCKA: AINE, AKOV, ATS, CHAR, LUNT, OTICH, PAC VYZNAVAČ ISLÁMU 1. DÍL TAJENKY LEPTONY NĚMECKÝ SPISOVATEL ZKRATKA OBRNĚNÉ- HO TRANS- PORTÉRU MAREČKU, PODEJTE MI PERO STAROVĚKÝ STÁT KLAM VÝMĚŠKY LEDVIN SONDA ČLOVĚK S NĚČÍM ZA- CHÁZEJÍCÍ PĚVECKÁ TĚLESA SLOVENSKÁ ČÁSTICE SOPEČNÝ TUF DOUTNÁK (zastarale) KÓD TURKME- NISTÁNU ÚPADEK To by tak hrálo,... (dokončení naleznete v tajence). DNY VE STARO- ŘÍMSKÉM KALENDÁŘI HLAS VRÁNY SMĚR VÝVOJE DÍRA ZÁSTUP LIDÍ PLOŠNÁ MÍRA NASPĚCH ŽENSKÉ JMÉNO STEATIT SPZ OKRE- SU MĚLNÍK TRANS- FORMÁTOR (slangově) POBÍDKA ZDAŇOVAT ZATARA- SOVAT DOMÁCKY JOSEF PAPOUŠEK OZNAČENÍ NAŠICH LETADEL BRLOH MĚSTO NA UKRAJINĚ SRBSKÁ DUTÁ MÍRA JEMNÝ NÁDECH ELEMENTÁR- NÍ ČÁSTICE HMOTY DRUH ÚČESU (slangově) TROPICKÉ ŠÍLENSTVÍ VELKÉ VELIKOSTI FRAN- COUZSKY TŘÍSLO ÚJMA LUDOLFOVO ČÍSLO OZDOBA (knižně) KLIĎAS POROBA DIVADELNÍ ZÁVĚS KÓD BÝVALÉ RAKOUSKÉ MĚNY HON LIST PAPÍRU OCAS BÝVALÉ NĚMECKÉ PLATIDLO LARVA MOTÝLA CÍP KVĚTNÍHO KALICHU SLANISKA 4. DÍL TAJENKY 2. DÍL TAJENKY PŘEDMĚT SLOUŽÍCÍ KE SVÍRÁNÍ MEZONY K DRUH ŽELVY INICIÁLY EKONOMA ŠIKA PALIVA BEZVĚTŘÍ (nářečně) LESNÍ ROH ŠKODLIVÝ MOTÝLEK TAROKOVÁ HLÁŠKA VODNÍ ROSTLINA LÉČIVO MAMINKA HERNIE OSUD (knižně) STARÁ DROBNÁ MINCE ČESKÝ HOUSLISTA EVROPAN ASIJSKÁ ZEMĚ ANGLICKY UKLÍZET ZBYTEK PO HOŘENÍ SLADKO- VODNÍ RYBA PEVNÝ OXID UHLIČITÝ JAZYK STARÝCH ŘÍMANŮ SPZ SOKOLOVA ZNAČKA KI- LOKALORIE 3. DÍL TAJENKY LETADLA OBDOBÍ (básnicky) ZNAČKA AU- TOMOBILŮ KŘÍŽOVKY PLNÉ FÓRŮ 3/2008 strana 3

5 KAMENICTVÍ Severa Karel K eme nická Pelh imov tel.: Po-Pá: h SLEVA 10% v V NABÍDCE VV NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKU POMNÍK NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE ÚNORA 2009 P ijímáme zakázky na v robu a montá : Pomník,rám a krycích desek na hroby (z p írodních i um l ch materiál ) Zhotovení základ pod pomníky V robu schod,parapet,obklad Prodej h bitovních dopl k (svítilny,vázy,k í ky v b r dle katalogu) P ípisy a opravy nápis ZAVOLEJTE ZAKÁZKU P IJEDEME SJEDNAT OSOBN

6 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0 A.d.12. ZM zamítlo žádost o úpravu nájemného z pronajatých nebytových prostor ve vlastnictví města Červená Řečice provozovna Restaurace Na Radnici č.p. 19: snížení o 50%. Hlasování: pro5, proti 0, zdržel 4. A.d.13. ZM bylo informováno o zamítnutí žádosti k financování projektu Obnova veřejných prostranství náměstí Červená Řečice. ZM schválilo řešit tento projekt na únorovém ZM. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. - ZM schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Žádost o dotaci bude zpracována na opravu fasády budovy Městského Úřadu Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. A.d.14. ZM schválilo zadání vypracování projektové dokumentace Řešení rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště a víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Červené Řečici, kterou zpracuje EUROGREEN CZ s.r.o. Hlasování:pro9,proti0,zdržel0 Radnice informuje Statistika počtu obyvatel města Červená Řečice Rok 2008 Počet obyvatel celkem k Počet narozených dětí 6 Počet úmrtí 11 Počet nově přihlášených 17 Počet uzavřených sňatků 5 Nejstarší občan Červené Řečice Stejskal Jan ( 96 let ) Jako další zajímavost je možno uvést fakt, že v našem městě evidujeme trvalý pobyt u 30 cizích státních příslušníků. Zbraňová amnestie Od 1. února 2009 vchází v platnost novela zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních, ve které je řešena otázka amnestie nelegálně držených zbraní. Pro občany to znamená, že ti, kteří mají doma nelegálně drženou zbraň kategorie A (např. samočinný samopal), nebo B ( např. samonabíjecí pistole nebo revolver), anebo C ( většina loveckých zbraní) mají možnost v době od 1. února do 31. července 2009 zbraň odevzdat na kterémkoli obvodním oddělení Policie ČR nebo přímo na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v rámci Územního odboru vnější služby Policie ČR. Občan obdrží od policistů potvrzení o odevzdání zbraně. Ve lhůtě 2 měsíců ode dne odevzdání zbraně má občan možnost požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení odevzdané zbraně. Policisté v policejních evidencích prověří, zda odevzdaná zbraň nebyla ztracena nebo odcizena, nebo s ní nebyl spáchán v minulosti trestný čin. Základním předpokladem k držení zbraní u fyzických osob je být držitelem zbrojního průkazu. Dny pro veřejnost na oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál v Pelhřimově Pondělí a středa vždy od 08,00-17,00 hodin Telefonické spojení - spojovatelka vedoucí OSZBM

7 LSPP stomatologická Datum služba adresa / Sobota MUDr. Hana Vášová Pacov, Žižkova / Neděle MUDr. Ludmila Vladyková Pacov, Žižkova / Sobota MUDr. Jana Zoulová Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Jaroslav Čáp Poliklinika Humpolec / Sobota MUDr. Milan Čekal Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Dagmar Dvořáková Pelhřimov, U rendlíku / Sobota MUDr. Lenka Fridrichová Horní Cerekev, Březinova / Neděle MUDr. Alena Hájková Žirovnice, Havlíčkovo náměstí / Sobota MUDr. Eimad Hanna Kamenice n/ Lipou, Na Kariánce / Neděle MUDr. Jaroslav Hrubý Pelhřimov, Třída legií / Sobota MUDr. Marie Khecková Pelhřimov, Třída legií / Neděle MUDr. Renata Kohoutová Pelhřimov, ZŠ Osvobození 1881 Poskytnuté příspěvky spolkům a organizacím v r. 2008: Milan Miksa, Pelhřimov : 5 000,- Kč - na provoz pojízdné prodejny (Těchoraz, Zmišovice, Popelištná). Spolek na záchranu památek červenořečic ,- Kč - na činnost a Slámování. Pekárková Romana: ,- Kč - na akce pro děti TJ Tatran volejbal, Červená Řečice: ,- Kč odměna za reprezentaci (pořízení dresů) SDH Červená Řečice: ,- Kč pořízení plovoucího čerpadla Římskokatolická farnost Červená Řeice: ,- Kč na opravu kostela OS Slunečnice ze řečice: ,- Kč na činnost HC Zmišovice: 7 500,- Kč účast v podnikové lize v ledním hokeji SDH Popelištná: ,- Kč na opravu hasičské zbrojnice Ocenění přístupu občanů Děkujeme všem zodpovědným spoluobčanům, kteří v rámci systému separace odpadů zajišťovaného společností SOMPO, a.s. ve spolupráci s naší obcí vytřídili z komunálního odpadu v roce 2008 na osobu: 17 kg papíru, 10 kg plastů, 14 kg skla, 0,2 kg nápojových kartonů a k tomu některé další problémové odpady. Společně SOMPO, a.s. Pelhřimov a město Červená Řečice

8 Magdaleny a město Červená Řečice. Staré, ale pěkné. Máme tam zámek, krásné veliké náměstí, no, však uvidíš!. Kočár sjížděl rychle s kopce dolů. A než se nadáli, už se před nimi objevila Řečice jako na dlani. No, řekni! Není to pěkný pohled? Kostel stojí jako nevěsta, rozložitý zámek jako stará, starostlivá máma, náměstí jako stůl pro každého prostřený a staré domy jako svědkové, že to, co slibuje, nikdy nezradí... Kněz umlkl a díval se jako zamilovaný dolů na město. Mlynářský se dal také strhnout. Zadíval se také tak, jako kněz... A v té chvíli to přišlo. Jakoby se v něm něco utrhlo, jakoby mu řekl vnitřní hlas: Tady a nebo nikde jinde! Ano, tady! Jemnostpane, prosím mnohokrát za prominutí, že se osměluji. začal nesměle, je tu také mlýn? Chlapče, mlýnů je tu dost. Čtyři mlýny tu máme. Jeden hned tady pod kostelem pod tím rybníkem, vidíš? Ty ostatní jsou venku za městem, na řece Trnávce. Kdybys byl starší, mohl bys dělat na Podkostelním mlynáře. Je právě na prodej, vykládal kněz. Jistě? A mohl bych..., zeptal se nejistě mlynářský. I podívejme se, ještě to nosí skořápku na zadečku a už by to chtělo mlynařit!, zasmál se kněz, ale hned se omlouval, když viděl, jak se mlynářský do krvava zapýřil. Nic ve zlém, to se mi líbí, žes podnikavý, řekl teple a potřepal mu po rameně bílou rukou. Vždyť já jdu do světa, abych si našel nějaký mlýn, začal znovu nesměle mlynářský. Nu, odvážnému štěstí přeje!, zahovořil již vážně kněz. Zkus štěstí. Budeš-li potřebovat pomoci, víš, kde je děkanství?. Vždycky blízko kostela. A děkan Vaněček udělá co bude moci. A jak ti vlastně říkají?, optal se mladého muže. Jonáš, Josef Jonáš, odpověděl mladík. Tak vida, Jonáš! Ale asi budeš z jiného fládru, než byl ten Jonáš z bible, zasmál se pan děkan. Ty se asi hned tak nelekneš nějakého úkolu. Však je to dobře!, řekl a znovu potřepal mladému muži po ramenech. Tak se mi to líbí! A budeš-li potřebovat pomoci, nezapomeň na děkana Vaněčka!. Děkuji mnohokrát, jemnostpane, chopil se jeho ruky mladík, a jakoby jej vystřelil, vyskočil z vozu. Co to děláš? volal za ním děkan, vždyť si můžeš zlámat nohu! Děkuji za svezení, jemnostpane, volal ještě za kočárem sjíždějícím dolů s kopce k zámku. Pan děkan už to neslyšel v rachotu kol. Jen si pobrukoval sám pro sebe: Pěkný chlapec, odvážný! Tak je to správné! Mlynářský zatím zůstal stát nad městem a díval se očima široce rozevřenýma na město pod ním. Nedovedl pochopit, co se s ním dělo. Učarovalo mu. Nejen město, nýbrž celý kraj... Snad nový domov... Ano, tak to bylo! protrhl se z myšlenek mladý mlynář když už vyšel po mezi, jež byla pokryta usýchající trávou, a tu a tam šípkovým keřem s hrozny rudých šípků. Pana děkana Vaněčka jsme již před dvěma roky pochovali a já už mlynařím na podkostelním mlýně, povídal si mladý mlynář sám sobě a očima pohladil mlýn stulený pod hrází rybníka. Ale to nic není! To ještě není takové, jako to bylo doma! Ale všechno nejde najednou! Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže! Nevidí mne tu rádi, jsem jim jenom přivandrovalcem, ale nepovolím, nebudu utíkat, jako Jonáš z bible. Jsem z jiného fládru, jak mi řekl děkan Vaněček, hovořil sám k sobě mladý mlynář a vracel se pomalu po mezi zpět. Slunce zatím nadobro rozehnalo mlhu a nad Řečicí se rozklenul sluneční podzimní den, plný zádumčivosti, klidu před spánkem a vyrovnaností po vykonané práci. Příroda se chystala k odpočinku... ( pokračování ) Podle rodinné kroniky zpracoval Václav Bureš

9 dokončit slavnost posvěcení chrámu. Přešel po hrázi rybníka a po pěšince vystoupil až mezi pole, odkud se zadíval na Řečici. To je mi dnes tak divně řekl sám k sobě a prohnul se v lopatkách až mu v zádech zapraskalo. Inu posvícení je jenom jednou za rok a je to pěkná věc!, zaliboval si a zadíval se na město, jež před ním leželo jako na dlani. Děkanský kostel s mohutnou čtyřhrannou věží a červenou bání se díval nad vysokou hřbitovní zdí na svůj obraz v Podkostelním rybníce. Na západní straně stál zachmuřeně starý zámek s hláskou a baštami, mezi nimiž se temněla stará hladomorna, v níž jistě seděl nějaký sedlák, jemuž se zachtělo vzepřít se tíže roboty. Při vodě a chlebě a po dávce ran přicházíval k rozumu i ten nejhorkokrevnější... Mladý mlynář ještě stál a díval se na město. Tak se to tu nic nemění. Všechno je to jako tenkrát, když jsem spatřil toto město poprvé, povídal si mlynář a založiv ruce vzad vystupoval pomalu po mezi vzhůru do polí a dal se do přemýšlení. Ano, jako tenkrát... Nastoupil cestu z rodného mlýna svého otce v moravských Bítovčicích. Šel do světa hledat štěstí. Už prošel hodně mlýnů od moravských hranic, ale nikde se mu nelíbilo. Až tenhle kraj mu učaroval. Šel tenkrát s lehkým srdcem od Pelhřimova po staré vozové cestě a už notně utrmácený. Bylo již odpoledne a slunce pražilo jako výheň. Aby mu nebyla dlouhá chvíle, točil si vesele holí, ba i svěží popěvek mu vyletěl ze rtů. No, Pán Bůh potěš! Támhle až nahoru se vyšplhat?, ptal se sám sebe nahlas, když spatřil nad Lipickým potokem Bácovský kopec. Na to si musím odpočinout!, řekl si a již usedl k potoku, do jehož chladivých vln zabořil dlouhou cestou utrmácené nohy. A, to to chladí, zaliboval si a šplouchal nohama ve vodě jako malé dítě. Teprve po hodné chvíli se zvedl, přehodil si přes rameno tlumok, na hlavu posadil umoučenou čepici a s veselým popěvkem se vydal na další pouť. Kam? Kam jej osud přivede! Možná, že jen za kopec, možná, že ještě daleko bude putovat, než najde místo, jež mu bylo určeno. Ale první starost je zdolat tento kopec. Dalo to dřinu! A slunce jakoby mělo škodolibou radost z toho, jak mu na čele vyrážely potůčky potu a stékaly v praméncích po tváři. Kolikrát se zastavil a utíral je z čela! A tu najednou zaslechl za sebou rachot vozu. Někdo přijížděl od Pelhřimova. Zkus štěstí!, řekl si a čekal.vůz dojel. Eh, z toho už nebude nic!, řekl si sám pro sebe, když spatřil v kočáře kulaťoučkého pána v černém kněžském šatě. Ten mne jistě nesveze. Když jej povoz míjel, sundal umoučenou čepici a uctivě zdravil v kočáře pohodlně rozloženého pána. Hej, mlynářský, pojď si přisednout!, ozval se najednou místo odpovědi na pozdrav kněz. Jen pojď sem ke mně, vždyť já nejsem z marcipánu a nerozlámu se a ta naše archa je dost veliká, aby ses sem vešel, promluvil vlídně, když viděl, že se hrne na kozlík ke kočímu. Zaplať Pán Bůh, děkoval a chtěl se chopit knězovy ruky. Ale jen nech, utrhl mu kněz ruku a dal se s ním do hovoru. Na všechno se vyptal, odkud je, kde říká doma, jak to jde u nich v Bítovčicích, na blízké mlýny, které znal, na známé kněze, jejichž osadami mlynářský procházel. Všechno jej zajímalo. A mlynářský ochotně vyprávěl, jak nejlépe dovedl. Rozpovídal se, že zapomněl na všechen ostych, který ho zpočátku přepadl, když usedal on, mlynářský, vedle blahobytně vyhlížejícího kulaťoučkého kněze, celého oblečeného v černém. A za hovoru vyjel vůz až nahoru na Bácovský kopec. Tak vidíš, tady říkám zase já doma,pravil kněz. A není tu hezky?jen se podívej! A kněz přejel měkkou bílou rukou celý obzor. Z jedné strany se temněl dvojhrbý vrchol zalesněného kopce a od něho se táhl kraj až daleko k modrému nebi, protkaný lesy, jež se modraly mezi políčky na stráních a lemovaly jako rámy obrazu pestré květy rozhozených vesnic po celém obzoru. Vidíš tam ten kopec na západě? To je náš strážce. Říkáme mu Čertova skála. A za ním tam daleko v modru obzoru to je Stražiště nad Pacovem. A tam jsou Arneštovice, tam napravo mezi lesy. Tam mám dva statky jako své robotníky. Já jsem taky vrchnost!, zasmál se vesele a hned ukazoval dál. Tam jsou Křelovice, tam za lesem Želiv se slavným klášterem, a tam na samém obzoru jsou Jiřice a Kaliště. Máš-li dobré oči, uvidíš i zříceniny hradu Lipnice a věž hradu Orlíka nad Humpolcem. Kněz vykládal jako by stál na kazatelně. Oči mu planuly. Není to krása? Není tu hezky? Podívej se, i to nebe je krásné, modré jako dětské oči a bílé oblaky přes ně letí jako vzpomínky z mládí.... Mlynářský se usmíval a díval se, kam mu kněz ukazoval. A počkej, to nejhezčí ti ukáži, až pojedeme trochu více dolů. Ale dívej se tam mezi stromy. Vidíš? Už vykukuje. Dívej se dobře! Věž mého kostela. Tam dole je kostel sv. Maří

10 40 milionů korun na čistší vzduch a ekologičtější vytápění v domácnostech Lidé, kteří chtějí přestat vytápět svoji domácnost uhlím a přejít na ekologicky šetrnější a pro svoje zdraví i zdraví svých sousedů příznivější způsob, mají také v letošním roce šanci získat podporu od státu. Ministr životního prostředí Martin Bursík dnes totiž vyhlásil dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok Zájemci mohou při splnění stanovených podmínek získat až polovinu uznatelných nákladů. Pro první kvartál letošního roku na program připadá až 40 milionů korun. Program umožní lidem vytápět dům ekologicky a šetrně k ovzduší a tím i svému zdraví a zároveň uspořit na účtech za energie, konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík. Současná krize s dodávkami ruského plynu přes Ukrajinu připomněla mimo jiné, že musíme snížit závislost na dovozech energie ze zahraničí. Naším ministerstvem připravený program přispívá i tomuto cíli, říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla. Nově poskytuje dotace na zdroje na biomasu a tepelná čerpadla v novostavbách za předpokladu, že budova splňuje nároky na nízkoenergetický standard a zároveň žadatel doloží, že není možné dům připojit na stávající rozvody zemního plynu nebo centrálního zásobování teplem. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a celoroční ohřev teplé vody. Příjem žádostí do dotačního programu na podporu obnovitelných zdrojů energie pro letošní rok začíná dnešním dnem. Žádosti mohou být podávány na již ukončené akce, maximálně však 18 měsíců po uvedení do trvalého provozu. Žádosti podle těchto pravidel je možné podávat do konce března na Státní fond životního prostředí ČR. Na dnes vyhlašovaný program podpor výměny vytápění naváže od dubna rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude již letos k dispozici téměř deset miliard korun, který bude zaměřený jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích, ale i v novostavbách, říká vicepremiér Bursík. V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického výtápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na dnes vyhlašovaný program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. O dotace z nového programu nebude možno žádat zpětně na akce zrealizované před jeho vyhlášením. Podrobné podmínky programu budou k dispozici v březnu. Připravuje se také program dotací pro nepanelové bytové domy s obdobnými parametry. Podrobnosti budou zveřejněny taktéž v březnu tohoto roku. Zateplování panelových domů podporují programy Ministerstva pro místní rozvoj.centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina nabízí své služby Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina plní roli kontaktního místa pro občany se zdravotním postižením a jejich blízké. Na pracovnice Centra se mohou obracet lidé, kteří potřebují poradit ve své složité situaci vyplývající z jakéhokoli zdravotního postižení. Kromě základního sociálně právního poradenství Centrum nabízí pomoc při jednání s úřady a zprostředkovává kontakt na ostatní občanská sdružení v kraji Vysočina. Dále poskytuje informace o specifických kompenzačních a rehabilitačních pomůckách pro zdravotně postižené. Některé pomůcky, jako například mechanický vozíček, toaletní křeslo, chodítka, schodolez Liftkar aj., si mohou zájemci za malý poplatek zapůjčit v naší půjčovně pomůcek. Sluchově postiženým občanům nabízíme drobné kompenzační pomůcky (baterie do sluchadel, náhradní hadičky, ušní tvarovky, filtry aj.) a pomoc při ošetření a údržbě sluchadla. V Centru jsou také k dispozici tiskoviny pro zdravotně postižené.

11 Pro ZTP děti a jejich rodiny organizujeme volnočasový klub Klíček, který zahrnuje pravidelná setkání i mimořádné akce jako jsou výlety, besídky, sportovní a kulturní odpoledne aj. Velkou snahou Klíčku je prosazovat práva ZTP dětí a společně s rodiči apelovat na kompetentní místní úřady ve věci zřízení vhodného zařízení pro dospělé jedince s mentální postižením (denní centrum, stacionář). Služby jsou poskytovány zdarma (vyjma zmiňované půjčovny pomůcek a prodeje drobných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené). Zájemci o nabízené služby mohou navštívit pracoviště Centra pro zdravotně postižené v Pelhřimově na adrese: Na Obci 1768 (bývalý dům s pečovatelskou službou v sadech naproti Domu myslivců či Domu zahrádkářů, vedle tenisové haly) a to v následujících konzultačních hodinách: Po, St 8:00-11:30, 12:30-17:00; Út, Čt 8:00 11:30, 12:30-14:30. Pracovnice Centra lze také kontaktovat na tel.: a domluvit si konzultaci mimo stanovené úřední hodiny. V případě zájmu ze strany imobilních klientů je možné si s pracovníkem Centra dojednat schůzku přímo v domácnosti žadatele. L. Šolcová, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov .: Co udělat po menší havárii Bojujte za svá práva a zajistěte si raději co nejvíc důkazů tak se dá v kostce shrnout to, co byste měli udělat, stanete-li se účastníky menší dopravní nehody. U těch velkých je to jasné je nutné přivolat policii, která situaci vyšetří; pokud však škoda není příliš vysoká (do sto tisíc korun na jednom z vozů), nikdo není zraněn a není poškozeno dopravní značení nebo silnice, volat policisty nemusíte. Stačí spolu s druhým účastníkem vyplnit Záznam o dopravní nehodě a předat jej pojišťovně viníka, protože z jeho povinného ručení se škoda bude platit. Pro případ pozdějších komplikací však doporučujeme pořídit si co nejvíce důkazů o skutečné situaci na místě havárie. Je nutné si uvědomit, že novela zákona o silničním provozu tímto zhoršila postavení poškozených, kteří se sami musí postarat o svá práva. K tomu je vždy vhodné pojistit si všechny dostupné důkazy, například pořídit alespoň telefonem fotky postavení vozidel, poohlédnout se po případných svědcích, do záznamu nakreslit přesný plánek, případně doplnit jednoznačné vyjádření viníka. Zkrátka učinit to, co jinak dělala policie, říká Michal Březina z Centra likvidace škod na vozidlech pojišťovny Kooperativa. Jak tedy postupovat po malé nehodě, například když do vás někdo před křižovatkou narazí zezadu? Zastavte a zabezpečte auto Okamžitě zastavte auto, vypněte motor, zapněte varovné blinkry. Pokud ji máte, oblečte si reflexní vestu a za havarovaná auta postavte výstražný trojúhelník. Na to nezapomínejte za nesplnění této povinnosti hrozí dva trestné body. Ověřte zranění a únik kapalin

12 Slunečnice ze Řečice Vážení a milí příznivci našeho sdružení V tomto čísle jsme Vám předložili program našich akcí pro rok 2009, alespoň do konce prázdnin. Nemá smysl plánovat na začátku roku, již vánoční trhy, a tak je tu první polovina roku. Pokud Vás cokoli zaujme, přijďte mezi nás. Jinak bychom chtěli hlavně oslovit rodiče, protože jsme se letos rozhodli uspořádat dva více denní pobyty v přírodě. Pobyt bude jak pro děti samotné, tak i pro jejich doprovod. První bude od 12.června-pátek odpoledne do neděle 14.června - Westernové městečko u Humpolce, druhým pobytem bude výlet k Sedlické přehradě s ubytováním v rekreačním středisku Želivka, termín je dám na srpna Pokud bude mít vážný zájem se zúčastnit, vyplňte nám předběžnou přihlášku, ulehčí nám to možnost rezervace pobytu. Přihlášky budou k dispozici v centru volného času, nebo na webové adrese Tímto Vám děkujeme za včasné přihlášení a doufáme, že nám letos v létě bude přát počasí. Chcete poznat prvosenku nejmenší, prvosenku medvědí ouško? Chcete poznat nejmenší kopretinku, nejmenší dřevinu světa? Vidět a slyšet něco o nejvýše položené botanické zahrádce Evropy o tajemném Štrbském plese? Tak přijďte ke Slunečnici ze Řečice, v sobotu 28.února 09 v 16 hod. Příspěvek čtenáře Náplav, přivandrovalec noční můra starousedlíků (2.část): Ale že je podkostelní mlynář přivandrovalec, to je pravda!, vykřikl ještě do tmy, do níž se rozešli ostatní sousedé a z níž k němu dolehlo tlumené přání dobré noci. Je a je! To je mé poslední slovo... bručel už jen sám k sobě provazník Jedlička, když klopýtal přes kameny po řečickém náměstí ke svému domku. Bylo tma, že nebylo na krok vidět. Na chmurném říjnovém nebi pluly roztrhané cáry mraků a jen tu a tam probleskla hvězdička. Přivandrovalec jeden s přivandrovalcem! hučel si tmou provazník, ale to již mluvila jenom ústa. Myšlenky se počaly již zabývat jeho druhou polovicí, jež tak málo měla porozumění pro jeho pozdní návrat. Inu, ženská! říkával si v duchu mistr provazník, když slýchával její důvody a vývody, jimiž častovala jeho pozdní návraty. Co ta rozumí, co to znamená starousedlík ve slavném městě Červená Řečice a přivandrovalec, kdo ví, z kterých čertů...ale mluv s ní! My měšťané...slavné město...nějaký přivandrovalec..., ozývalo se ze tmy, až vše utichlo, když mistr provazník našel dvířka ve vratech domu, jež za ním těžce zapadla. Po temné noci se rozbřesklo mlhavé říjnové ráno. Až k osmé hodině se podařilo slunci rozrazit mlhu, jež ležela na řečickém údolí. Pomalu se zvedala a zanechávala po sobě lehký závoj jen nad rybníkem a potokem, jenž se od něho vinul dolů k Dušejovskému mlýnu. Pole už byla prázdná, jen tu a tam ještě trčela k zádumčivému podzimnímu nebi zčernalá nať bramborová, na mezích uschlá stébla trav, na nichž jako perličky byly navlečeny kapičky sražené mlhy. Pan děkan Vaněček propustil právě věřící z kostela a odcházel s nimi v průvodu na hřbitov, aby tam vykonal pobožnost za zemřelé osadníky. Byla dnes pěkná hodinka, první den po posvícení. Ani dnes se nechtělo do žádné práce. I na panském dali dnes sedlákům ze vsí pohov od roboty. I vrchnost dodržovala starou tradici. Pod děkanským kostelem, ze mlýna, jenž se krčil pod hrází Podkostelního rybníka, vyšel mladý mlynář. Ani jemu se dnes do práce nechtělo. Včera si pobyl v radniční hospodě, zazpíval si, zatančil a dnes se již zase těší, až večer půjde

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE březen duben 2015 Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, májové dny bývají předzvěstí rozkvetlého jara, bohatého života v přírodě a sluníčka. Právě sluneční

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Wüstenrot nabízí více

Wüstenrot nabízí více Wüstenrot nabízí více Stavební spoření s nejvyšším úrokem MAGAZÍN. ČÍSLO 3 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT ÚVĚR NA DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ SPOŘICÍ ÚČET S ÚROKEM 2,5 % ROČNĚ HYPOTÉKA NENÍ

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot. Vše o pojištění vozidel. Zveme vás na Dny Wüstenrotu

3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot. Vše o pojištění vozidel. Zveme vás na Dny Wüstenrotu 3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot Vše o pojištění vozidel Zveme vás na Dny Wüstenrotu author.cz facebook.com/author.cz AUTHOR BICYCL AUTHOR BICYCLES AUTHOR BICYCLES AuthorImage12_195x250_Milos_Wustenrot.indd

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín

Těšínské listy. Roztančeme náměstí s Bílou a Kabáty! Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Těšínské listy Ročník IV, číslo 3 Vážení občané, milí přátelé města a dobré zábavy, dovolte mi, abych Vás všechny pozval na jubilejní Svátek tří bratří. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Letošní

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

mě s í čn í k mě s t a z á ř í 2 0 0 7 c e na 10 Kč

mě s í čn í k mě s t a z á ř í 2 0 0 7 c e na 10 Kč mě s í čn í k mě s t a z á ř í 2 0 0 7 c e na 10 Kč O přestávce snímek ze souboru oceněného v soutěži Světelsko v reportážní fotografii 2007 (foto: Renáta Soukupová - 10 let) Z obsahu Schůze rady.....................

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více