-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY"

Transkript

1 .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR ddle jen zhotovitel I nstitut postg radu6l n fho vzd6l Av ani ve zd ravotn ictv i Ruskd , Praha - Vinohrady cz.} MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA - ieditel Miroslav Kopeckli - ADB Servis VyZlovskd 36, Praha cz6t0922lt95 Miroslav Kopeckf I. PNEDMET SMLOUVY Piedm6tem t6to smlouvy je sjednan( zavaznyich podmrnek, kterlimi se budou po dobu jeji ucinnosti smluvni strany iidit pii prov6d6nf servisu, udrlby, oprav nebo doddvce ndhradnich dilfr pro sluzebni motorovd vozidla objednatele (seznam vozidel je uveden v pifloze c. 1), kte16 zhotovitel provede za 0hradu pro objednatele. Smlouva se vztahuje na v5echny vozy, st6vajic( i nov6 poiizen6, jejich2 vlastnikem je objednatel. Prdce prov6ddn6 zhotovitelem zahrnuji udrtfu a inspekcnf servis vozidel pro objednatele podle zadan( vfrobce tak, jak jsou piedpokldddny pro Ceskou republiku. Smlouva se ddle vztahuje i na ndhradnr dily, kter6 budou udtov6ny dle ceny obvykl6. Rozsah vfkonfr uveden6 v piiloze 6,.2,kter6je zhotovitel povinen poskytnout pro sluzebn(motorov6 vozidla uveden6 v pifloze c. 1 t6to smlouvy, a jejich1 provedenim dojde ke spln6nf, bude urden ve vyzvd dildiho plndni smlouvy, u pravidelnlich servisnfch prohlfdek se rozsah iidf piedpisem vfrobce. Ylzvy dilciho pln6nr smlouvy (objedn6vky ukonfi) budou zhotoviteli zasil6ny el. postou prostiednictvfm e-trziste (Tendermarket) zasl6nfm vyzvy pro dilcf plndni r6mcov6 smlouvy. II. POVINNOSTI ZHOTOVITELE '1. z. U motorovfch vozidel provozovanytch objednatelem prov6d6t piipadn6 sluzby uveden6 v piloze c- 2 t6to smlouvy. Na veskerou provedenou prdcije zaruka 6 mdsfcfr. Pro pifpad, 2e nem&ze pr6ce, kter6 mu byly zadilny, prov6st samostatn6 nebo ve stanoven6m rozsahu, mfrze nechat prov6st tyto pr6ce prostiednictvfm j(m pov6ienfch subdodavatel&, za jejichz dinnosti ruci v pln6m rozsahu. Zde je nutno vychdzet z m6iitek kvality obvyklfch pro automobilov6ho vytrobce a z m6iitek kvality tohoto smluvnfho vztahu.

2 3. V rdmci zdsobovdni ndhradnimi dily, pomocnyimi prostiedky, provoznfmi ndpln6mi a v5emi ostatnimi soucdstkami, kter6 jsou nutn6 pro provoz vozidla, piip. pro jeho opravu a (drzbu, je zhotovitel povinen ucinit vdas piislu5nd organizacni opatienf, piip. zajistit z6sobov6ni ndhiadnfmi dfly piislu5n6ho vfrobce tak, aby bylo mozn6 co nejrychleji zajistit ndhradni dily. Ziruka na ndhradnf dfly je 24 m6sic o. 7. Zhotovitel se podpisem t6to smlouvy zavazuje doddvat piedmdt smlouvy v co nejkrat5i mo2n6 dobd od obdrzent vyzvy pro dilci plndni objednatele, dle termin0 dohodnutyich ve vyzvd dfl6iho pln6nf s piihlednutrm k ndrocnosti provdd6nich servisnfch pracfa oprav. N6roky zvad zjevnlch (opravovan6 d6sti), zjistitelnfch pii piejimce opraven6ho vozidla, je objednatel povinen u zhotovitele uplatnit pii piejimce vozidla, a to v zdpise o piejimce nebo v zakazkovem listu, kde bude stanoven zp0sob vyihen( reklamace. f\droky z vad skrytfch m02e objednatel u zhotovitele uplatnit do konce zarucn( lhrity, a to ihned po jejich zjisteni, pfsemn6 na adresu zhotovitele uvedenou v zahlav( t6to smlouvy. Pokud jde o prdvo z odpovddnosti za vady, m6 objednatel vrjrdi zhotoviteli tyto ndroky: a) prdvo ZadaL bezplatn6 odstran6nivady v rozsahu uveden6m v reklamaci b) pr6vo Zadat nov6 bezvadn6 pln6ni, pokud reklamovanou vadu nenf mozn6 odstranit zejm6na z technick6ho nebo ekonomick6ho hlediska c) pr6vo odstoupit od smlouvy v piipad6, 2e se jedna o opakujicf se vady. Za opakujfcf se vady pokl6daji smluvni strany bud'vyiskyt jedne vady nejm6nd dvakrdt, nebo vfskyt vice druh& vad, piekrodf-li podet reklamaci tii piipady. Jednou vadou, resp. jednim-piipadem reklamace se rozumi vada, resp. reklamace vady jednoho druhu v r6mci jedne dod6vky. Vadn6 doddvka je podstatnlim poru5en[m t6to smlouvy. III - POVINNOSTI OBJEDNATELE Objednatel je povinen uhradit dohodnutou cenu za servisni pr6ce, ndhradni dfly, autopiislusenstvf a doplnkov6 sluzby na zakladl vystaven6 faktury, odsouhlasen6 pov6ienou osobou objednatele. Splatnost faktur je stanovena do 30 dnfr od obdrzenf faktury. Dnem splatnosti se rozumi den odesl6ni financnich prostiedkfr na Ucet zhotovitele IV - CENY A POSKYTOVAN1 SLEV Ceny za pr6ce a sluzby podle t6to smlouvy jsou ur6eny dle ocen6n6 specifikace, kter6 je piilohou c. 3 t6to smlouvy. Cena ndhradnfch dfhj bude stanovena dle aktudlniho ceniku n6hradnfch dili vfrobce nebo zhotovitele a piedem odsouhlasena objednatelem. Cenov6 ujedndnf je stanoveno v piflo2e c. 3 t6to.smlouvy a je platne po dobu platnosti smlouvy, s vltjimkou zakazek v r6mci pojistn6ho pln6nf. Zmdny je mozn6 provdddt po vzdjemn6 dohode. 2. Celkov6 financniplndnf dle t6to smlouvy nepiesdhne 6dstku 5OO.OO0,- Kd bez DpH.

3 V. NEUEINNOST Budou-li jednotlivd ustanoveni t6to smlouvy neucinnd nebo se stanou nericinnfmi, zfistdvd platnost ostatnich ustanoveni t6to smlouvy nedotcena. Smluvni strany se zavazujf, Ze neudinn6 ustanoveni t6to smlouvy nahradi takovfm 0cinnyim ustanovenim, kter6 bude co nejvrce odpovfdat smyslu nefcinn6ho ustanoveni a hospoddisk6mu u6elu t6to smlouvy. To platitak6 pro vyplnovdni smluvnfch mezer. VI. SMLUVN1 SANKCE Pokud dojde k neod0vodnenemu prodleni platby, je zhotovitel oprdvn6n uctovat objednateli urok prodlenf ve vf5i 0,05% z fakturovan6 c6stky zakaldy zapocati kalenddini den prodleni. ui. ZAvEREENA UJEDNAN J. 4. Tato smlouva nabfv6 udinnosti dnem podpisu obema smluvnimi stranami. Uzavua se na dobu 24 mdsicti nebo do doby vycerpdni castky uvedenti v 61. lv. odst. 2. t6to smlouvy, podle toho, kter6 ze skutednostf nastane diive. Smlouva m02e takt62 zaniknout po pisemn6 dohod6 smluvnich stran, ci vyipov6di objednatele bez ud6ni d0vodu s dvoumesfcni vyipovddni lh0tou, kter6 pocind b6zet prvnim d'nem m6sice ndsledujfciho po m6sici, v n6mz bude vyipov6d'prokazateln6 dorucena zhotoviteli. Vyipov6d'vyZaduje vzdy pisemnou formu. Tato smlouva je sepsdna ve dvou vyhotovenich, piidemz ka2da ze smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoven[. Vedlej5f (stni ujedn6ni k t6to smlouv6 neexistuji, zmeny smlouvy a vedlej5i ustanoveni vy2adujt pisemnou formu podepsanou ob6ma smluvnfmi stranami. Tato smlouva podl6hd vfludnd cesk6mu prdvu, prdvnr vztahy z ni vyplfvajicf se iidf piislusnyimi ustanoven [m i obdansk6ho zdkon iku. VIII - SOUCINTOST SMLUVNICH STRAN A KONTAKTNi OSOBY Smluvni strany se dohodly, 2e povdienfmi kontaktnrmi osobami pro pln6ni piedmdtu t6to smlouvy budou: Z6stupce objednavatele: Mgr. Tom65 Havl6k, tel.: j ipvz.cz

4 Zdstupce zhotovitele: Miroslav Kopecky, tel': adbservis'cz Dne: /\ Dne: // \ ilp "il'",,.- r.^1,r,, " _-: \ /\

5 Piilloha d. 1 Seznam aut Znaika auta spz Druh auta Rok v,iroby Najet6 km Skoda Superb tl 2AT0100 osobni 2012 L koda Octavia tl 2AD0090 osobni Skoda Octavia tl 2AD0095 osobni 20L1, L ikoda Octavia tl 2AD0104 osobni 201, Skoda Octavia tl 3A19418 osobni 20L1, Ford Mondeo 1AJB881 osobni Opel Combo 3A1053s pick up Nissan Cargo AX4L82 doddvka

6 Piiloha c. 2 Popis sluieb - zarucni apozarucniservis vozidelzn. Skoda, Ford, Opel, Nissan (viz piiloha c.1) - odvoz a dovoz vozidel - pravideln6 garancni prohlidky - diagnostika elektroniky vozidel - kompletni klempiisk6 a lakfrnick6 pr6ce (vc. konzervace dutin a podvozku vozidla a prom6ieni karoserie na rovnacim r6mu) - opravy a vfmeny celnich sket vozidla z piipojistdni i bez n6j - zaji5trsni ohled6ni havarovanfch vozidel pojisfovnou vdetn6 fotografii, opravu a n6sledn6 vyiizenl formalit pojistn6 ud6losti (n6zev pojistovny) - prom6ieni a seiizeni n6prav - tonovdni skel - dod6nla montize doplnk0 a piislu5enstvi - mont6z, ci5t6ni, desinfekce a opravy klimatizaci vcetn6 regenerace a dopln6ni chladiciho m6dia - mytiexteri6ru a interi6ru vozidel - pneuservis - dod6ni pneumatik, disk0 kol, vfm6na a opravy pneumatik - sezonni uskladneni pneumatik - pick-up servis (vyzvednuti a piistaveni vozidla na servis) - m6ieniemisi benzinovfch a naftovfch motorfr - kompletni diagnostickl zaiizeni - ci5teni audrlba palivovfch syst6mtr - zaji5t6nia realizace STK - odtah nepojizdnfch vozidel - zajisteni piihl55eni nebo odht65enivozidel na piislusnlch 0iadech - poskytnuti nshradnlho vozidla

7 Piilloha d. 3 Cenov6 kalkulace servisnich praci Druh auta: Druh prsce cena bez DPH/hod. Mechanickd 450 Klempiisk6 450 La kf rnickd 450 Diagnostickd 450 Piezutipneu vd. myti 450 PRACE CELKEM bez DPH - Nabidkovd cena rozhodujicipii hodnoceni, tuto hodnotu vkliidii uchazed o veieinou za kdzku 2250 PoznSmka: Hodnotu z buriky 13B vlozte prosim jako nabidku piimo pii poddni nabidky

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je. lv' Cena za dilo

2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je. lv' Cena za dilo SMLOUVA O DiLO e.2037 uzavlena mezi: oblednatelem: Mateiski Skola Pohedka Sumperk, Nerudova 48, piisp6vkovi organizace Nerudova 4B 787 01 Sumperk lc: 7101 1994 oprevneny zestupce: Pavlina Boskova, feditelka

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

jednající. jednající...

jednající. jednající... Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: SPOLEČNOST se sídlem..., IČ:... jednající... společnost zapsána do OR vedeného... číslo smlouvy objednatele: (dále jen objednatel ) a VIZUS.CZ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

7. Celkový počet funkčních tiskáren/multifunkčních zařízení za jednotlivé roky je 14/12, 14/12 a 10/12.

7. Celkový počet funkčních tiskáren/multifunkčních zařízení za jednotlivé roky je 14/12, 14/12 a 10/12. 1. Papír A4 gramáže 80 g/m je dodáván na základě servisně materiálových smluv. Ceny plnění z těchto smluv v sobě zahrnují náklady na dodávku spotřebního materiálu vč. papíru, dále náklady na servis a pravidelnou

Více