Čas kvetoucích luk a strání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas kvetoucích luk a strání"

Transkript

1 Cena 2, Kè ČERVEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 170 Čas kvetoucích luk a strání Blankytně modré nebe, svěží vánek, chuť čerstvě natrhaných třešní. Léto! Už aby bylo a dovolená k tomu, nebo alespoň volný prosluněný víkend. Konečně jsou tu pravé letní dny! Sluníčko nás láká k odpočinku na lavičce v parku či v zahradní restauraci, k lenošení u vody nebo na louce... A k přemýšlení, kam letos vyrazíme na dovolenou. Naše děti se už jistě také nemohou dočkat, vždyť je čekají prázdniny, a ty jsou dobou cestování, chození po horách, časem táborů i vodáckých výprav. Spí se ve stanu, pořádají se noční bojovky, vaří se v kotlíku... Červen je už tradičním svátkem našich nejdražších dětí a my si přejeme, aby byly šťastné. Den dětí by neměl trvat pouze jeden den, protože klidné a šťastné dětství jsme povinni zajistit našim dětem každý den. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji úspěšné završení školního roku a prázdniny plné sluníčka a úsměvů. Také vám přeji, ať již jste kdekoli, aby jste si vždy měly proč říct všude dobře, doma nejlépe. Zdena Lédlová Pranostiky Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. V červnu-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen. Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr ze zápisu z 76. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka. Výzva č. 5/2006 a 6/2006 k podání cenové nabídky Rada města rozhodla: a) o podání výzvy č. 5/2006 Komunikace Benátky Krucemburk na zpracování cenové nabídky na opravu místní komunikace b) o podání výzvy č. 6/2006 Dětské hřiště na zpracování projektu a realizaci stavby dětského hřiště v areálu sportovního stadionu c) o podání výzvy č. 7/2006 Víceúčelové hřiště Studenec na realizaci stavby hřiště d) o podání výzvy č. 8/2006 TI v průmyslové zóně II na prodloužení rozvodů vody, plynu a splaškové kanalizace. Informace o činnosti Lesního družstva obcí Přibyslav Starosta seznámil radu města s materiály LDO o činnosti družstva: a) porovnání výše nájemného u sedmi srovnatelných hospodářských celků; nejvyšší příjmy přepočítané na 1 ha spravované výměry vykazuje LDO Přibyslav 3279,- Kč, dále LDO Štoky 3000,- Kč, LDO Měřín 2685,- Kč a LDO Ledeč 2380,- Kč b) vyhodnocení nákupu a následného prodeje pozemků v k.ú. Račín: výdaje 1,351 mil. Kč, příjmy k ,405 mil. Kč, celkově očekávané příjmy z prodeje zainvestovaných pozemků 1,755 mil. Kč.; zisk z této aktivity 404 tis. Kč c) přehled odpisů nemovitostí vložených podílnickými obcemi do majetku LDO. Vyhodnocení výzvy č. 4/2006 TI Jižní Rada města posoudila nabídky podané ve výzvě výstavbu objektů SO 01, SO 03 a SO 04 technická infrastruktura pro 10 BJ Jižní ulice a posoudila nabídku firmy Olympia P&P na výstavbu SO 02 plynovod v rámci TI Jižní. Rada města: a) stanovila pořadí uchazečů o zakázku č. 4/2006 následovně: 1. M SILNICE, a.s. Havl. Brod, nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,00 Kč 2. Chládek a Tintěra, a.s. Havl. Brod, nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,10 Kč 3. OLYMPIA P&P, s.r.o. Chrudim, nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,00 Kč (pokračování na str. 2)

2 Městský úřad informuje... OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR Starosta města Ždírec nad Doubravou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky OZNAMUJE Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční: v pátek 2. června 2006 v době od do hodin a v sobotu 3. června 2006 v době od 8.00 do hodin. Místo konání voleb, adresa volební místnosti: a) Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost školní jídelny ve Ždírci n.d., Chrudimská 77, pro voliče ze severní části Ždírce n.d., z Benátek a z Kohoutova, počet zástěn 2. b) Místem konání voleb v okrsku č. 2 je společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.d., Nad Řekou 560, pro voliče z jižní části Ždírce n.d., z Údav, ze Stružince a z Nového Ranska, počet zástěn 2. c) Místem konání voleb v okrsku č. 3 je budova Základní školy v Horním Studenci čp. 70, pro voliče z Horního a Nového Studence, počet zástěn 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informačním letákem, v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti. Ve Ždírci nad Doubravou, dne 15. května Jan Martinec, starosta Jízdní řád autobusu pro občany z městských částí města Ždírec nad Doubravou Pátek 2. června 2006 Linka Benátky, Kohoutov Ždírec n.d. Odjezd autobusu: BENÁTKY, zastávka autobusu hod. KOHOUTOV, zastávka autobusu hod. Příjezd do Ždírce k okrsku č. 1 Školní jídelna ZŠ, vchod od budovy městského úřadu v hod. Odjezd v hod. směrem na Kohoutov a Benátky. Linka Stružinec, Údavy, Nové Ransko Ždírec n.d. Odjezd autobusu: STRUŽINEC, hasičská zbrojnice hod. ÚDAVY, zastávka autobusu hod. NOVÉ RANSKO, zastávka autobusu hod. Příjezd do Ždírce k okrsku č. 2, DPS Nad Řekou 560 v hod. Odjezd od DPS v hod. směrem na Nové Ransko, Údavy, Stružinec. Městský úřad 2 Zasedání zastupitelstva a rady... (pokračování ze str. 1) b) pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou M SILNICE, a.s. Havl. Brod c) souhlasí s realizací stavby SO plynovod firmou OLYMPIA P&P, s.r.o. Chrudim a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo; cena za dílo vč. DPH ,00 Kč. Příspěvek na činnost SK Dekora, odboru SPV Rada města rozhodla o příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro odbor SPV SK Dekora Ždírec n.d. na zajištění XI. ročníku Sedmiboj netradičních disciplin pořádaného Příspěvek bude hrazen ze schváleného příspěvku města na činnost SK Dekora, mládež. Pojištění techniky a členů výjezdové jednotky SDH Ždírec n.d. Starosta informoval radu města o možnostech pojištění techniky a členů výjezdové jednotky nad rámec povinného ručení a pojištění SDH Ždírec n.d. vyplývajícího z držení akcií Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Rada souhlasí s jednáním o podmínkách pojištění. Rada se bude pojistnými podmínkami zabývat na některé další schůzi. Delegace města do Michelhausenu Rada města souhlasí s obsazením delegace do obce Michelhausen v Dolním Rakousku. MÚ uvolní z kapitoly správa potřebnou částku na nákup drobných darů pro obec Michelhausen. Vypořádání vlastnictví k pozemkům u bytových domů Starosta informoval radu města o průběhu jednání dne mezi městem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a OSBD Havlíčkův Brod o postupu při převodu vlastnictví pozemků kolem bytových domů v ulicích Družstevní, Spojovací a na Náměstí 9. května. Pro vypořádání vlastnictví bude zpracován geometrický plán, na jehož úhradě se budou podílet samosprávy jednotlivých domů a město. Projednání nájemní smlouvy mezi podílnickými obcemi a LDO Přibyslav Rada města projednala návrh Smlouvy nájemní, která nahrazuje smlouvu nájemní ze dne o pronájmu majetku ve spolupodílovém vlastnictví obcí Lesnímu družstvu obcí se sídlem v Přibyslavi, které bude na pronajatých pozemcích hospodařit. Důvodem zrušení a uzavření nové nájemní smlouvy jsou změny v počtu a výměře pozemků vzniklé dodatečným převedením pozemků ze státu na obce v posledním roce. Město zveřejní návrh smlouvy nájemní způsobem dle zákona o obcích a rada následně rozhodne o návrhu smlouvy.

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Posouzení nabídek na koupi pozemku p.č. 342/68 Rada města se seznámila s nabídkami zájemců o výstavbu rodinného domu na kupní cenu za pozemek p.č. 342/68 v ulici Nad Řekou. Ve lhůtě stanovené pro podání nabídek byly na MÚ podány 3 nabídky: 1. č.j. 1015/2006 podána v 7.45 hod. 2. č.j. 1016/2006 v 8.00 hod. 3. č.j. 1018/2006 v hod. Nejvýhodnější nabídku ve výši ,- Kč podal pod č.j Tomáš V., bytem Ždírec n.d. Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva č. 19/22/06 z rozhodla, že město uzavře kupní smlouvu na pozemek p.č. 342/68, k.ú. Ždírec n.d. za podmínek daných usnesením zastupitelstva města č. 19/22/2006 a kupní smlouvu na prodej vybudovaných přípojek na technickou infrastrukturu ve výši jejich účetní hodnoty s Tomášem V. Rozhodnutí o přidělení zakázky Město získalo grant na úpravu návsi v Horním Studenci ve výši 120 tis. Kč a grant na výstavbu víceúčelového hřiště v Novém Studenci ve výši 100 tis. Kč. Obě akce musí být ukončeny do konce října Rada města: a) souhlasí s uzavřením smlouvy s krajem Vysočina na finanční podporu z grantového programu Sportoviště 2006 ve výši ,- Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy b) rozhodla, že město vyzve k podání cenové nabídky na realizaci části prací na úpravě okolí kulturního zařízení v Horním Studenci sdružení podnikatelů Zvolánek+Korejs. Uzavření smlouvy na grant z Fondu Vysočiny Rada města: a) souhlasí s uzavřením smlouvy s krajem Vysočina na finanční podporu z grantového programu Sportoviště 2006 ve výši ,- Kč b) pověřila starostu podpisem smlouvy. Informace o dopise obce Škrdlo vi ce Starosta seznámil radní s dopisem obce Škrdlovice, adresovaným ředitelce jihlavské správy ŘCD ČR, se žádostí o opravu silnice I. třídy I/37 v úseku Žďár n.s. Ždírec n.d. Rada města plně podporuje stanovisko obce Škrdlovice a s textem dopisu souhlasí. Informace o požáru domu čp. 400 Místostarosta informoval radní o drobném požáru na půdě domu na náměstí čp. 400, který způsobili zaměstnanci fy PSCH při opravě střechy. Firma na vlastní náklady opravila všechny způsobené škody. Náklady, které městu vznikly hašením požáru (hasící přístroje), budou uhrazeny z pojistky domu. Posouzení nabídek na výměnu osvětlení v pavilonu ZŠ Rada města se seznámila s nabídkami firmy ELKO Krucemburk a ELOV Vojnův Městec na výměnu části elektroinstalace a osvětlovacích těles v pavilonu 0 školní jídelna a dílny ZŠ. Nabídky posoudí zaměstnanci TS a rada následně rozhodne o výběru dodavatele a rozsahu prací vzhledem ke schválenému rozpočtu města. Pozemky v průmyslové zóně Rada města se seznámila se žádostmi několika podnikatelů o prodej pozemků v průmyslové zóně II SEVER. Žadatelé žádají o pozemky situované na navážce zeminy z výstavby podniků Holzindustrie Wimmer a SET Ždírec n.d. Podnikatelé žádají o stanovení takové ceny, která by zohlednila obtížnější zakládání staveb na navážce. Radní doporučí zastupitelstvu stanovit při prodeji pozemků cenu, která by vycházela z obtížnějších podmínek pro výstavbu. Výběr ze zápisu z 77. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka. 3 Souhlas se stavebními pracemi České dráhy, a.s. SDC Jihlava, připravují opravu nástupišť a kolejí v železniční stanici Ždírec n.d. Stavba se dotkne také pozemku ve vlastnictví města p.č. 550/5, k.ú. Horní Studenec. Rada města souhlasí s provedením opravy kolejí a nástupiště v železniční stanici Ždírec nad Doubravou v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Prázdniny v mateřské škole Rada města vzala na vědomí informaci mateřské školy o uzavření školy v době prázdnin ve Ždírci n.d. od do a v Horním Studenci v době od do Vyhodnocení výzvy č. 5/2006 Komunikace Benátky Krucemburk Rada města Ždírec n.d. posoudila nabídky podané ve výzvě na nabídku ceny za opravu místní komunikace Benátky Krucemburk. Rada města na základě posouzení nabídek dle nabídnutých položkových cen a doporučení Zastupitelstva obce Krucemburk stanovila pořadí uchazečů. Rada města: a) stanovila pořadí uchazečů o zakázku č. 5/2006 následovně: 1. M SILNICE, a.s. Havl. Brod, nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,00 Kč 2. Dvořák Havlíčkův Brod, nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,00 Kč 3. COLAS CZ, Žďár n.s., nabídnutá cena za dílo vč. DPH: ,00 Kč b) pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou M SILNICE, a.s. Havl. Brod c) souhlasí s financováním opravy komunikace ve výši 50% skutečných nákladů; zbývajících 50% nákladů uhradí obec Krucemburk. Schválení nájemní smlouvy Rada města: 1) rozhodla o schválení nájemní smlouvy na pronájem části komunikace I/37 po dobu výstavby komunikačního napojení areálu společnosti Czech Lana s.r.o. na silnici I/37, uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou Jihlava (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) 2) souhlasí s úhradou stanoveného nájemného ve výši 5.000,- Kč 3) souhlasí s jednorázovou úhradou příspěvku ŘSD ČR, správa Jihlava ve výši ,- Kč za povolení výstavby sjezdu ze silnice I/37 do areálu společnosti Czech Lana s.r.o. Zahájení provozu na komunikaci II/345 SET Starosta informoval radu města o zahájení provozu na komunikaci v průmyslové zóně, spojující silnici II. třídy č. 345, Chotěbořská ul., s areálem firmy Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Provoz bude zahájen Pronájem nebytových prostor Benátky 38 Rada města pronajala s platností od nebytové prostory v I. NP domu v Benátkách čp. 38 výrobní prostory o výměře 68,90 m 2 a skladové prostory o výměře 20,10 m 2 včetně movitého zařízení dle evidence MÚ Pavlu Sotonovi, bytem Ždírec n.d., K Borovině 587 na dobu neurčitou. Nájemné za pronájem nebytových prostor a movitého zařízení je stanoveno na ,- Kč ročně. Další náležitosti a podmínky smlouvy a výši plateb záloh na poskytované služby spojené s pronájmem nebytových prostor stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy. Řešení využívání účelové komunikace Starosta informoval radu města o možnostech řešení užívání účelové komunikace p.č. 308/9, k.ú. Ždírec n.d. Využívání komunikace řeší silniční zákon, konkrétně 24. Rada města: 1) pověřila starostu řešením využívání účelové komunikace p.č. 308/9, Zahradní ulice s vlastníky pozemku a stavby 2) souhlasí s tím, aby město zajišťovalo běžnou údržbu účelové komunikace na pozemku p.č. 308/9, tj. zimní údržbu, údržbu dopravního značení a běžnou opravu povrchu komunikace. Příspěvek na provoz mobilního telefonu Rada města rozhodla, že město bude s platností od přispívat měsíčně částkou ve výši 400,- Kč na provoz mobilního telefonu starosty Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.d. na provozní a organizační zajištění činnosti výjezdových jednotek JPO 2 a JPO 3. Koupě a prodej automobilu Rada města: 1) souhlasí s odkoupením staršího dodávkového automobilu Peugeot r.v od firmy Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., určeného zejména pro potřeby SDH Ždírec n.d. k přepravě osob 2) souhlasí s prodejem hasičského cisternového vozu Avia, inv. č. 2102, SPZ HB 32 33, rok pořízení ) uložila starostovi dojednat kupní cenu automobilů a podmínky kupní smlouvy a s výsledkem jednání seznámit radu na další schůzi. Uzavření smluv Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy: 1) o dílo s firmou Miloslav Odvárka ODAS Žďár n.s. na zajištění zpětného odběru elektrozařízení a použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností v předloženém znění 2) o dílo s firmou Jaroslav Kovačka Žďár n.s. na rekonstrukci nebytových prostor domu čp. 1 ve Ždírci n.d. na 2 byty v předloženém znění 3) o využití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Na aktuální téma Ve dnech 20. a se uskutečnila dlouho připravovaná návštěva malé ždírecké delegace v rakouském městečku Michelhausen. Na návštěvu jsme byli pozváni starostou panem Friewaldem po několikaměsíčním písemném jednání a vzájemném poznávání. Oficiální název obce zní Maktgemeinde Michelhausen a v překladu do češtiny znamená Tržní obec Michelhausen, tedy obec, které udělil panovník právo pořádat trhy a je na úrovni českých městysů, čili městeček. Obec Michelhausen leží cca 5 km od Dunaje ve spolkové zemi Dolní Rakousko (Niederöstereich NÖ), 4 FENIX s a.s. PVT Praha v předloženém znění. Uzavření darovací a nájemní smlouvy Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy: 1) darovací, na základě které daruje Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. městu Ždírec n.d. částku ,00 Kč na podporu sportovních a kulturních činností a podporu požární ochrany 2) nájemní (opční), kterou město Ždírec n.d. pronajme společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pozemky (části pozemků) v průmyslové zóně II, k.ú. Horní Studenec parc. č. 560/23, 560/22, 560/20, 560/19, 550/2, 550/6, 560/18, 560/9, 560/10, 560/11, 560/12, 566/13, 566/14, 566/15, 566/16, 560/1, 566/11 o celkové výměře cca m 2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok; nájemné na období 06/ /2007 ve výši ,00 Kč bude uhrazeno jednorázově při podpisu smlouvy. Podání žádosti o podporu Rada města souhlasí s podáním žádosti na kraj Vysočina o finanční podporu realizace akce Zefektivnění ČOV Ždírec n.d. z dotačního titulu dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce. Jan Martinec Návštěva dolnorakouského městečka Michelhausen v regionu Mostviertel, v okrese Tulln v nadmořské výšce od 190 do 210 m.n.m. Obec má podobnou charakteristiku jako Ždírec n.d. Na 32 km 2 (Ždírec 27) žije v 8 místních částech (Ždírec 8) celkem 2524 obyvatel (Ždírec 2960). Z hlediska hospodářského se jedná o zemědělskou oblast, kde se pěstuje cukrovka, kukuřice a v okolí jsou rozsáhlé vinice. Z průmyslových podniků je významý podnik BRUCHA s 350 zaměstnanci, kde se vyrábí stavební a chladírenské izolační panely. Vše o městečku naleznou zájemci na internetu pod adresou

5 Na aktuální téma Program návštěvy byl hodně nabitý, jelikož naši hostitelé nám chtěli ukázat co nejvíce novou budovu obecního úřadu, školu s novou tělocvičnou, mateřskou školu, podnik BRUCHA, kompostárnu s lisovnou rostlinného oleje a mnohé další. Naši jižní sousedé jsou tradičně hrdi na svoje hasičské sbory. Při naší exurzi jsme proto také navštívili 2 hasičské zbrojnice, obě vybudované v posledních letech, vybavené technikou skutečně na úrovni. V rámci prohlídky městečka jsme navštívili také Heimatmuseum, čili muzeum domova a dále v Rakousku velmi známé muzeum Leopolda Figla, rodáka z Rustu, což je jedna z místních částí. L. Figl, protifašistický aktivista, byl německými nacisty ihned po anšlusu Rakouska v roce 1938 uvězněn v Dachau jako politický nepřítel Říše, dále byl vězněn v Mauthausenu. Po skončení války byl prvním rakouským spolkovým kancléřem a ministrem zahraničí a má veliké zásluhy o založení 2. (poválečné) Rakouské republiky. Z návštěvy našich sousedů jsme se vraceli s pocitem, že lidé řeší podobné problémy podobným způsobem a stejnými prostředky a nabyli jsme dojmu, že ve vybavenosti města na tom Delegace v Michelhausenu. nejsme zase tak zle a například péči o děti a seniory máme rozhodně na vyšší úrovni. Pokud se podaří podepsat smlouvu o partnerství mezi obcemi, a není důvod ji nepodepsat, můžeme spolupracovat s jižními sousedy na úrovni zastupitelstev, hasičů, škol, sportovních klubů (SV Rust hraje krajský přebor ve fotbale) a v mnoha dalších oblastech života. Předběžně jsme pozvali rakouské přátele na návštěvu Ždírce n.d. ve dnech 19. a 20. srpna s tím, že program bude upřesněn do konce června. Jan Martinec Otevření komunikace do průmyslové zóny Ve středu 7. června bude za účasti několika významných hostů v hod. slavnostně otevřena nová komunikace do průmyslové zóny, která spojí závod Stora Enso Timber Ždírec se silnicí II/345 na Chotěbořské ulici. Celkové náklady stavby dosáhnou částky 24 mil. Kč. Téměř 16,5 mil. přidal na výstavbu stát a 5 mil. přidal podnik SET. Součástí stavby je také železniční přejezd, který byl finančně velmi náročný více než 7 mil. Kč. Nová komunikace odlehčí dopravě v centru města, jelikož veškeré nákladní automobily s pilařskou kulatinou budou jezdit pouze po této nové silnici. Jezdit zde budou také kamiony převážející piliny a štěpky. Komunikace zpřístupnila pozemky v průmyslové zóně II SEVER a město již nyní připravuje v této lokalitě na skládce zeminy prodej pozemku o výměře přes 1,5 ha pro firmu, která zde vybuduje závod zaměstnávající několik desítek lidí. Další pozemky jsou připraveny pro 5 místní podnikatele. Během 2 3 let zde vznikne cca dalších 5 areálů firem. Jan Martinec

6 Na aktuální téma Červen měsíc myslivosti Proč právě tento měsíc je pro myslivost tak důležitý a ne třeba podzimní měsíce, kdy začíná doba honů? Protože to bývalo rozhodující období pro předpoklady, jaké budou podzimní výřady zvěře. Bažanti, slepice a koroptve už vodili svá kuřata, bylo vidět mladé zajíce březňáky a v lese srny kladly srnčata. Bohužel mnohé z toho je již pro nás nenávratnou minulostí. Bažanti se z naší honitby ztratili úplně, koroptve, až na několik jedinců, jsou také pryč a zajíci, žádná velká sláva. Tento stav není jen v naší honitbě, ale v celé republice. Dovolte mi pro srovnání uvést několik čísel ze statistiky. V České republice bylo uloveno: koroptev v roce ks ks ks bažant v roce ks ks zajíc polní v roce ks ks Proti tomu se u některé zvěře počty odlovů zvýšily: prase divoké v roce ks ks jelen lesní v roce ks ks srnec v roce ks ks Kde hledat příčiny takového úbytku drobné zvěře? Byla to násilná likvidace mezí, které byly v polích důležitým prvkem, jak pro obživu, tak i pro úkryt zvěře. Zneužívání pesticidů a jiných chemických látek k ochranně zemědělských kultur vyvolalo druhotné kalamity. Následkem hynutí hmyzu a hmyzožravých obratlovců se často přemnožili jiní škůdci a došlo k otravám drobných ptáků i lovné zvěře. V neposlední řadě došlo k dosti podstatným poruchám přirozené reprodukce zvěře. Další zásahy do krajiny, jako velké lány polí a budování komunikací všeho druhu, vykonaly také své neblahé dílo. Naše honitba je převážně vklíněna mezi dvě silnice I. třídy. Jedna směr Hlinsko, druhá směr Chrudim a středem ještě prochází železniční trať. Aby toho nebylo málo, tak lesáci ještě budují dokonalé lesní cesty, které lákají jak motoristy, tak v létě kolaře a v zimě běžkaře. Letošní dlouhá a krutá zima i přes velké úsilí a obětavost členů našeho mysliveckého sdružení si vyžádala značný úhyn na srnčí zvěři. Proto se obracíme na Vás, vážení spoluobčané, s prosbou, abyste se při svých procházkách v lese chovali ukázněně a tiše, chodili po lesních cestách a vyhýbali se lesním houštinám, kde mohou být zalehlá srnčata. Zvláště prosíme ty, kteří chodí se svými psy, aby je měli jen na krátkém vodítku a pokud možno nechodili navečer, kdy zvěř je v pohybu za potravou. V prostoru Doubravy využívejte prosím louky od čističky k Novému Ransku. Na louky k Starému Ransku psy nepouštějte. Mohou tam být jak koroptve, tak i zalehlí zajíci. Les, louka nebo pole jsou vlastně domovem zvěře. Buďme ohleduplnými a slušnými návštěvníky v jejich domově. Ani my doma nemáme rádi bezohledné a hlučné návštěvníky. Děkujeme Vám za Vaše pochopení. Josef Ressl, MS Ždírec n.d. Co nového na Vysočině květen 2006 Druhý nejvyšší ústavní činitel na Vysočině Ve středu a ve čtvrtek 3. a 4. května navštívil naši Vysočinu předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka. Pokud se budete ptát po účelu návštěvy Vysočiny druhým nejvyšším ústavním činitelem, tak lze říci, že odpověď je velmi prostá a jednoduchá. Přemysl Sobotka jako bývalý radní Liberce, následně obyčejný senátor a nyní předseda Senátu navštěvuje postupně všechny kraje s cílem osobně poznat a osobně se přesvědčit. Na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet, to je nejlepší způsob, jak neztratit kontakt s voliči, s obcemi, městy, kraji a jejich životem. Setkání s primátorem, hejtmanem, státními úředníky, starosty obcí se střídala s besedami se studenty, zdravotníky, pracovníky neziskové charitativní organizace nebo návštěvou vernisáže, či kladením věnců v rámci oslav květnového vítězství. Nevím, jestli není trochu škoda, že média ve větším rozsahu návštěva předsedy Senátu nezaujala a to i proto, že jsem ze všech společných setkání měl dobrý pocit. Měl jsem pocit, že pana předsedu problémy, které máme, zajímají, že říká věci na rovinu a neslibuje. Pokud budete vidět problémy v legislativě, určitě se ozvěte, tam umí Senát nejlépe pomoci. Ve všech ostatních případech jsou to spíše možnosti zprostředkování kontaktů a otevření dveří. To byla poměrně častá reakce pana předsedy Senátu Přemysla Sobotky na různé situace, které jsme rozebírali. Moc se mi tady líbilo, děkuji za pozvání a věřím, že se určitě nevidíme naposledy, s těmito slovy odjížděl Přemysl Sobotka za slunného počasí ve čtvrtek odpoledne zpět do Prahy. 6 Zasedalo krajské zastupitelstvo Potřetí v tomto roce zasedalo v úterý 16. května Zastupitelstvo kraje Vysočina. Během svého celodenního zasedání projednali zastupitelé 80 bodů programu. Pokud se ptáte na ty nejdůležitější, tak je určitě třeba zmínit schválení tzv. páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Schválení 26 úseků silnic druhé a ve 2 případech třetí třídy je prvním důležitým krokem k nástupu masivní souvislé údržby a modernizací našich silnic, které jsou rozloženy do patnácti let. Kraj Vysočina by v průběhu těchto patnácti let měl kromě běžné údržby proinvestovat do souvislé údržby a modernizací (investičních oprav) okolo patnácti až dvaceti miliard korun. Předpokládám, že skoro každého obyvatele Vysočiny ale zajímá, kdy uvidí první výsledky přímo na silnicích v podobě nové souvislé údržby a zahájení většího počtu rekonstrukcí. Pokud se týká souvislé údržby (pokládání několika centimetrů silných

7 Na aktuální téma asfaltových koberců), zde věřím, že budou první rozsáhlejší práce zahájeny již na podzim tohoto roku (rozsah cca 300 mil. korun), aby v rozsáhlejší podobě potom pokračovaly v letech 2007 a dalších. Co se týká tzv. modernizací (jedná se o větší rekonstrukce, při kterých se v podstatné míře zasahuje i do tzv. kufru, tj. základů silnice a i třeba do jejích šířkových a dalších parametrů), tam věřím, že je ve větší míře zahájíme ve druhé polovině roku 2007 a následně potom v roce 2008 a letech dalších. Poslední otázka, která musí přijít, je logická. Kde jste najednou vzali nebo vezmete peníze? Odpověď není složitá. Počítáme s penězi z evropských fondů, něco jsme na spolufinancování naspořili z vlastního rozpočtu a máme uloženo v tzv. Fondu strategických rezerv kraje Vysočina a počítáme i s tím, že si kraj určité množství peněz účelově na opravy silnic půjčí. Na závěr ještě jednu poznámku. Nevím, zda-li většina z nás ví, že vnitřní dluh krajských silnic, který vznikl v době, kdy tyto silnice spravoval stát a nikoliv kraj, je okolo 35 miliard korun (vnitřním dluhem rozumíme částku, kterou by bylo potřeba vynaložit, aby všechny krajské silnice byly relativně v pořádku). Myslím, že je třeba to zopakovat už jenom proto, abychom si uvědomili, že ani výše uvedené a naplánované krajské investice nevyřeší všechny naše problémy s kvalitou krajských silnic na Vysočině. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko 3., MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko 10., MUDr. Yvona Chludová Smetanova 315, Skuteč 17., MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590, Hlinsko 24., MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 3., MUDr. Julie Laštovičková Kalinovo nábř. 605, Havl. Brod tel , MUDr. Milana Lánová Ždírec n.d. 32 tel , MUDr. Jiří Pexa Zámecká 550, Světlá n.s. tel , MUDr. Kazimír Swaczyna Okrouhlice 186 tel , MUDr. Milena Staňková Dobrovského 2023, Havl. Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Sloupek pamětníků Železniční stanice Ždírec Krucemburk (VIII.) Jak jsem se již několikrát zmínil, v roce 1922 se dne 28. července navždy rozloučil se staničním úřadem ve stanici Ždírec Krucemburk pan přednosta inspektor Jan Dachovský. Sepsal stručný přehled minulosti stanice, až do konce První světové války a také popsal státní převrat, kdy vznikala naše první republika ČSR, jak to probíhalo ve stanici a okolí, jaké byly změny. Pan přednosta zapsal: Dne 28. října 1918 odpoledne byly projíždějícím mužstvem vlakovým sdělovány nejasné a neúplné zprávy o státním převratu. Úřední zpráva došla telegraficky do Ždírce Krucemburku v noci z 28. na 29. října. Všichni zaměstnanci bez výhrady uvázali se ve služby republiky. Jak zaměstnanci, tak i vůkolní obyvatelstvo uvítalo zprávu o převratu s radostným vzrušením. Rakouské odznaky všeho druhu byly rychle odstraněny a rovněž i německé nápisy zmizely. Na budovách zavlály vbrzku červenobílé prapory. Celkově se odbyl státní převrat ve zdejší stanici a okolí hladce, bez veškerých hlučných výstupů. Rovněž nebylo potřebí nějaké asistence, ani četnické, ani vojenské. Zprávě dráhy nebyla způsobena žádná škoda a nevyvolána žádná porucha v dopravě. Ve vedení úřadu nenastala taktéž žádná změna, ba ani v ostatním personálu. Slib věrnosti republice složil první přednosta staničního úřadu vr. revident Jan Dachovský v budově provozního inspektorátu v Nymburce dne 21. listopadu 1918 do rukou inspektora p. Ladislava Haby, jenž byl Národní radou o převratu pověřen vedením prozatímního inspektorátu v Nymburce. Ostatní zaměstnanci složili slib věrnosti republice ve stanici do rukou tehdejšího Dopravního kontrolora inspektora p. Josefa Učíka dne 28. listopadu Oba posledně jmenovaní inspektoři se těšili velké oblibě a popularitě u drážního personálu. Do ustanovení ředitelství čsl. státních drah podléhal Ždírec Krucemburk provoznímu inspektorátu v Nymburce. Pravomoc ředitelství pro tratě bývalého ředitelství Severozápadní dráhy přešla na provozní inspektorát v Praze. Dnem 1. dubna 1919 bylo aktivováno ředitelství státních drah československých v Hradci Králové, jemuž byla trať Německý Brod Rosice a tudíž i stanice Ždírec Krucemburk přičleněna. Potud pan přednosta inspektor Jan Dachovský. Po něm substituoval přednostu vrchní revident Vilem Nejedlý od odd. VI. v Hradci Králové. Dne 22. září 1922 převzal vedení staničního úřadu vrchní revident Bohumil Hable Havel, přeložený sem od dopr. úřadu v Něm. Brodě. (pokračování na str. 8)

8 (pokračování ze str. 7) Sloupek pamětníků Rok 1919, 1920 a 1921 přešel bez zvláštních událostí (ve stanici Ždírec Krucemburk), poznamenal pan přednosta vrchní revident Bohumil Hable Havel. Ne tak tomu bylo o několik málo kilometrů od stanice na severovýchod směrem na Hlinsko v Č. Zatím co ještě na mnoha bojištích zuřila první světová válka, tenkrát ještě samostatné obce Údavy a Stružinec usilovaly o zřízení zastávky v kilometru 31,711 u strážního domku č. 22. Společné žádosti o zřízení zastávky bylo dne 31. července 1918 vyhověno schvalovací komisí, ale do provozu byla uvedena až po válce O zřízení zastávky měly zájem i ostatní okolní obce, které přispěly na její zřízení: Údavy 1000,-; občané obce 651,40; Stružinec 1000,-; občané obce 401,-; město Hlinsko 250,-; Všeradov 200,-; obce Rovný, Kocourov a Dlouhý 486,-; Možděnice 229,-; obce Dřevíkov a Svob. Hamry 103,80; Slavíkov 96,-; město Trhová Kamenice 220,-; Chlum 220,-; Zubří 18,40. Okresní výbor Hlinsko 300,-; Okresní výbor Chotěboř 800,- a majitelé zdejších lesů páni Tachecí a Želivský 400,- Kč. Celkem 6.364,60 Kč. (kronika ob. Údavy) Obecní výbor ve Stružinci se dne 4. dubna 1918 usnesl darovat na podlahu čekárny na zastávce Stružinec potřebná prkna. V protokole obecního výboru ze 3. prosince je zápis o jednání a zaplacení společného nákladu na zřízení a potřeby zastávky od ředitelství ČSD z Hradce Králové ve výši 1208,71 Kč. Na Stružinec připadlo 604,36 Kč. To bylo v roce Bohužel čekárna musela být při zřizování výhybny Stružinec zbourána. Československá republika se připravovala na možnou válku s hitlerovským Německem, proto na trati Německý Brod Rosice bylo výhyben vybudováno několik. Pokračování. Miloslav Bouška, kronikář Žádost o zřízení zastávky ČSD u strážního domku č. 22 podaly obce Stružinec a Údavy dne 20. února Žádosti bylo vyhověno dne 4. dubna Rozpočet byl vypracován společně a zněl na Kčs. Zastávka ČSD Stružinec byla dostavěna a zprovozněna až za rok dne 19. dubna Než se tak stalo, vlaky tudy jen projížděly. Okopírované pohlednice zastávky poslala až z Prahy Božena Chalupová Kohoutová, dcera správce zastávky pana Aloise Kohouta, který právě vítá osobní vlak. Snímky jsou asi z roku 1928, protože děcko na obr. č. 1 je Věruška Kohoutová narozena r Alois Kohout bydlel ve stráž. domku od r do r Vlak táhne lokomotiva č. 375, která jako jediný exemplář je pojízdná a jezdí jako historické vozidlo při oslavách. Ze studenecké kroniky Rok 1973 Tento tok začal smutně a velkou ztrátou pro národní výbor. 5. ledna totiž tragicky zahynul tajemník MNV Emil Málek. V ten den bylo náledí a silná námraza. Ta způsobila, že jeden namrzlý kmen se při odvozu dřeva svezl z auta a úderem zavinil jeho smrt. Emil byl člověk všeobecně oblíbený a obětavý. Čest jeho památce. Kulturní akce Pro příští rok se připravuje Vítání občánků. V březnu pořádal ČSŽ maškarní ples, který byl jako předešlý rok velice úspěšný. V květnu pořádal SSM s požárníky tradiční kácení máje spojené se zábavou. Počasí bylo pěkné a vše se zdařilo podle plánu. K Mezinárodnímu dni žen školní děti uspořádaly svým maminkám i ostatním ženám besídku, kde jim slovy básniček a scének projevily svoji lásku a poděkování za jejich starost a péči. Návštěvnost na této besídce byla také velice bohatá a na některé se nedostalo místa. Výtěžek z této akce (vstupné bylo dobrovolné), která byla pořádána pod hlavičkou ČSŽ, bylo předáno dětem jako příspěvek na jejich školní výlet. Ženy k tomuto příspěvku přidaly dětem ještě 600,- Kč. K Mezinárodnímu dni dětí připravil Svaz mládeže na místním hřišti Dětský sportovní den. Mladí závodníci závodili v běhu v pytli, soutěžili ve střelbě, stříleli na cíl na plechovky, 8 lovili ryby (museli zachytit určitou věc v nádobě), zhášeli svíčku, apod. Každé vítězství jim vyneslo nějakou odměnu. Aby otcové nezůstali za dětmi pozadu, vyhlásili závody v pytlích také oni. Na vlastní kůži se přesvědčili, že to není lehká záležitost. Nejvíce vzaly za své jejich dederonové košile, které ještě před závodem zářily čistotou. Odpoledne plné zábavy, smíchu a povídání rychle uběhlo a nikomu se nechtělo domů. Navečer dětem místní pionýři zahráli v kinosále pohádku Princezna Pampeliška. Největší zásluhu na tomto měli manželé Bičíkovi, kteří každou volnou chvilku věnovali nacvičování divadla s malými herci. Byla to jistě práce namáhavá, ale dou-

9 Sloupek pamětníků fáme, že spokojenost malých i velkých jim byla odměnou a přispěla k jejich pocitu dobře vykonané práce. Práce Sboru pro občanské záležitosti Teprve v tomto roce začal sbor pracovat, i když založen byl již v roce předešlém. Do této doby žádnou činnost nevykazoval. Jeho členové začali tím, že občanům byly při jubileích a narození dítěte zasílány gratulace, v případě úmrtí projevy soustrasti. Při kulatých výročích a po 70ti letech věku každý rok předávají členovi sboru kromě gratulací i věcné dary. Zprávy státního statku Sklizeň obilí byla provedena bez větších ztrát. Na podzim bylo oseto 108 ha pšenice, 143 ha žita, 43 ha ozimých pšenic. Na jaře brambory plánovaná plocha byla dodržena a 72 ha bylo nasazeno včas, oborávka byla prováděna čtyřikrát. Ochranu proti plísni prováděla STS Chotěboř dvakrát. Přesto byly některé plochy v období teplého a deštivého počasí v červenci plísní napadeny. Zcela poškozena plísní byla odrůda Limba. Plánovaný výnos byl 200 q, skutečně bylo docíleno 152 q. Plnění dodávkových smluv v živočišné výrobě mléko plán litrů skutečnost litrů telecí maso plán 65 q skutečnost 71 q hovězí maso plán q skutečnost q vepřové maso plán q skutečnost 1 574q Mechanizace Byly nakoupeny zemědělské stroje v hodnotě ,- Kč. Provedena byla další investiční výstavba a další etapa meliorací v hodnotě ,- Kč. Akce Z Celý rok se pokračovalo ve stavbě prodejny, aby stavba mohla být dokončena. Mnozí občané na této akci odpracovali spousty brigádnických hodin. Nutno podotknout, že i ti přestárlí, kteří mají na odpočinek plné právo, se nebáli vzít ještě krumpáč a lopatu do svých rukou a pomoci. Byli ovšem i tací, kteří ač by mohli, tak nepomohli a mnohdy jen zdáli kritizovali práci ostatních. Navzdory tomu byly dne 25. listopadu 1973 práce na stavbě prodejny ukončeny. Kolaudace byla provedena 26. listopadu a prodejna dostala popisné číslo 107. V prosinci byla otevřena a lidé tak mohli nakupovat v pěkné moderní samoobsluze. Na této akci se v roce 1972 odpracovalo brigádnických hodin a v roce 1973 to bylo brigád. hodin. Celkem tedy brigád. hodin. Mimo plán byly vyměněny kanalizační roury podél státní silnice, a to od hospody až po dům pí. Zmekové v celkové délce 240 m. Dík patří v této akci též státnímu statku, který zapůjčil stroje, povozy i své zaměstnance. Též se pokračovalo na budování koupaliště, a tato akce se má v příštím roce ukončit. Toulky českou minulostí 9 Při úpravě hřbitova bylo zřízeno na prostranství před hřbitovem parkoviště pro auta. Pokračovalo se též na udržování cest patřících k naší obci, které byly následkem povodní silně poškozeny. Počasí Po kratším suchém, extrémně teplém jaru následovalo v červnu a červenci období dešťů. Povodně ve Studenci V červnu došlo ke dvěma velkým povodním, při kterých bylo zničeno několik zahrad a zvlášťě při druhé povodni došlo k zaplavení bytů. Hlavně byla postižena obydlí Ladislava Josky č.p. 64 a Josefa Rýpara č.p. 55. Pokračování příště František Sysr Jsem rád, když se mě někdo z mladších ročníků, nebo i z těch, kteří se stávají zdejšími rodáky zeptá, jaký byl konec válečných let ve Ždírci a okolí v r Po násilném obsazení Československa Německem se i v naší obci usadili Němci a Rakušané jako Todtova organizace. Byli to starší vojáci pod vedením německých důstojníků a jednoho mladého SSmana. Tak jako všechny děti jsme byly zvědavé na vše, co se zde odehrávalo. Tito vojáci pracovali na pile při výrobě špalíků pro auta na dřevoplyn, vyráběli i stavební prvky pro stavby dřevěných domků. Později zde byla umístěna protipartyzánská jednotka Vlasovců. Je duben 1945, válka se přibližuje k Vysočině. Ve škole se neučíme, tu obsazují Němci, úkoly dostáváme před školou. Ze 4. na 5. května v naší ulici Na Balkáně přijíždí Vlasovci na koních a přivazují je u všech plotů. Do rána všichni tuto ulici opouštějí. 5. května vidíme ustupující jednotky Němců. Je po poledni a znovu se díváme na jejich ústup na západ. Jsme u bývalé prodejny Pokrok : nejprve jedou obrněná vozidla a za nimi pěší jednotky SS. Z tohoto místa se rozvíjí útok proti odbojářům od Sobíňova, kteří jeli do Ždírce odzbrojovat Němce. O této události jsem psal vloni v květnu. K večeru je po nerovném boji a Todtovci odvážejí mrtvé odbojáře do hasičské zbrojnice, kde je s pomocí našich občanů ukládají na zem. V neděli ždírečtí truhláři zhotovují pro 16 zastřelených rakve. V pondělí 7. května jsou za dramatických událostí převáženi do Krucemburku do prozatímního společného hrobu. 7. a 8. května stále ustupují Němci, máváme jim československými praporky. Též ze Ždírce odjíždějí Němci, stále ozbrojeni. Nálet na Ždírec Je devátý květen dopoledne, slunečno a znovu jsme u hlavní silnice, ústup Němců se stupňuje a tak nás dospělí posílají okamžitě domů. Němci a Rumuni opouštějí vozidla a utíkají do lesů a Kopaniny, asi mají zprávy o chystaném náletu ruských bombardérů. Prosím otce, aby se mnou šel do Kopaniny, kde Rumuni rozdávají dětem kostkový cukr, který dostávám i já. Z jihovýchodu před polednem je dlouho slyšet zvuk letadel. Několik doprovodných stihačů střílí z palubních zbraní do Kopaniny, padají větve a vršky stromů. Vojáci nám posunky ukazují, ať se kryjeme za stromy. S otcem utíkáme domů, jsou tam mladší sourozenci s matkou. Zastavuji se u prvních domků a čekám na otce. Nad námi přelétají dvoumotorové bombardéry, za chvilku jsme doma na zahradě. Pan Carda z naší ulice utíká od obecního úřadu a volá na všechny okamžitě k zemi. Matka nám dává každému polštář na hlavu. Od Kru- (pokračování na str. 10)

10 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 9) cemburku přilétají letadla, slyším další dávku z palubních zbraní přes eternitovou střechu u sousedů. Zatím je slyšet kovové zvuky odhozu pum a výbuchy v těsné blízkosti. Cítím tlakovou vlnu, jak s námi smýká. Když vše utichlo, zvedáme se, abychom utekli z tohoto pekla k Janskému potoku. Slunce je na chvíli zakryto kouřem a prachem. Vzápětí přilétají znovu letadla, zase zaléháváme, ale výbuchy pum jsou o 50 metrů dále. Po tomto druhém náletu s otcem zraněným od kamení utíkáme ven ze Ždírce. Na ulici vidím zraněného pana Cardu, který nás svým varováním zachránil. Jeho a sousední domky jsou v troskách. Na zemi leží zabití koně. Přelézáme trosky, elektrické dráty a ráz rozštípaných fošen. Přes ulici k hřišti jdeme podél plotů. Krátery jsou přes celou šíři ulice. Večer se vracíme domů. Starší sourozenci vyprošťují zabité a zraněné z trosek, kterých je 23. Večer přijíždějí Rusové od Hlinska a vidí tu zkázu, kterou provedli. Částečnou odpovědnost za nálet dávají přítomní partyzáni veliteli Pich Tůmovi, když Vojnův Městec volal Rusům k bombardování Ždírce. Ve stejný den byl proveden nálet na Velké Meziříčí, Bíteš, Křižanov, Žďár a Krucemburk, pravděpodobně již modernějšími letadly PETLJA- KOV. 10. května jsou kolony opuštěných vozidel a jiného vojenského materiálu až k Pikulce. Rusové kontrolují povozy tzv. páté kolony Němců. Za Bencovými vytahují německého důstojníka ze sena, strhávají mu výložky a řády a posílají ho kousek od silnice k zastřelení. Němka před nimi klečí a prosí, aby ho nestříleli. Odcházím domů kolem sanitního auta, kde jsou zranění Němci ponecháni svému osudu. U Mísařových na odbočce k hřišti vyslýchá Rus na koni družstvo Němců, kteří stojí v pozoru. Jeden mu pohrdavě něco říká a tak dostává ránu otěžemi přes obličej. 12. května se koná společný pohřeb občanů, do té doby uložených na sále u Pochopů. V dalších dnech Rusové obsazují Kopaninu, kde si stavějí tři domky v ruském stylu ze dřeva. Chodíme si hrát s dětmi důstojníků. Mezi stromy mají autodráhu z prken a nákladní autíčka. Večer se za hřištěm promítá Po náletu 8/ ve Ždírci, silnice Chrudimská Poslední cesta bojovníků od Sobíňova do Krucemburku 7/ kino, a tak se chodíme dívat. Ve dne hrají na gramofonu častušky. Díváme se s dětmi jak na soustruhu opravují některé díly k autům. V létě dostávají rozkaz k návratu do Ruska. V místě hokejového hřiště zanechávají celý valník pěchotního střeliva a odjíždějí. Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Jaro přineslo mnoho sportovních soutěží, kterých se i my tradičně zúčastňujeme. Dne 20. dubna proběhlo v Malči kvalifikační kolo fotbalového turnaje Coca Cola Cup. Našimi soupeři byli 10 Naše dětské hry se nyní přesouvají do německých tanků, které sem Rusové přitáhli z okolí. Prolézáme tanky plné dělostřeleckých nábojů (v místě dnešní Benziny). Takové jsou vzpomínky na válečná léta v okolí Ždírce. Jan Coufal žáci místní školy a obou chotěbořských ZŠ. Naši hráči se snažili, protože se jim však nepodařilo vstřelit ani jediný gól, skončili čtvrtí. Tradiční pětiboj pro I. stupeň šplh, přeskok přes švihadlo, driblink, (pokračování na str. 11)

11 K ZAMYŠLENÍ TĚSNĚ PŘED VOLBAMI Nedělám si iluze, že vý sledek letoš ních parla mentních voleb v naší ob ci se bu de nějak zá sad ně od lišovat od těch předchá ze jících. Znamená to asi sedm de sá ti pro cent ní voleb ní účast, větši nu hlasů pro le vici, tedy pro sociál ní demokracii a ko mu nis ty, obligátních de set pro cent pro osvědče né lidovce, nepřesvědči vých dvacet pro cent pro pravicovou ODS a zbytek hla sů zby tečně pro marněných pro malé od kud si se vy no řiv ší strany, které slibují zá sadní ob rat a poctivou po litiku. Letos k to mu ještě při bu dou hlasy pro Stra nu ze le ných, která rov něž sli buje zá sadní obrat v po litice tím, že bu de všechno brzdit, jenom aby by la vidět a jejíž ne spornou, ovšem pou ze po vrch ní výhodou je sym pa tic ká jar ní barva. Kdo si pamatuje fronty na toaleťák a výjezdní do lož ky do NDR nebo má ji ný důvod ne vítat ve vlá dě komunisty, má několik mož ností. Zcela jistě se mu nabídne řa da nových a ne za tížených, kteří ne cha jí dopadnout tvrdou pěst ob čanské společnosti na zlo řády rudé i modré. Odchodem Václava Hav la z prezidentské funkce by lo vý razně osla beno ide o vé zázemí, ze kterého tyto aktivity vy chá zely. Posledním stig matem úspěchu to hoto smě ru měla být v loň ských volbách ne zá vis lost. Ušlechtilý to protiklad pří zem nímu par tajničení. Nechť však volič zváží, jak skončila všechna vel ká a upřímná slova US, Im pulsu či Cesty změny, ne hledě na vysokou prav dě podobnost, že hlasy pro ta kové strany propadnou. My ve Ždírci celostátní výsledek voleb jistě nijak zásadně neovlivníme, ale za myslet by chom se moh li: Jaký parlament, který před znamená naše smě řo vá ní přinejmenším na dal ší čty ři léta, pomůžeme svý mi hlasy ustavit? Drtivá převaha levicových hlasů, tak charakteristická pro všechny země nové Evropy, je odrazem upřímného přání voličů. Voličů, kteří opravdu chtějí špičkové školství pro kaž dé ho, bezplatné zdravotnictví na úrovni, štědrou sociální síť, bezstarostný důchod, kvalitní ve řej nou dopravu, dostupné bydlení a další výdobytky sociálního státu. Voličů, kteří naivně vě ří, že je to možné. Bohužel, výkonnost naší ekonomiky tomu ne od po vídá, a tak se výdaje na sociální služby stále více a více podílejí na nárůstu dluhů, které se ovšem musejí splácet. České voličstvo většinově očekává, že vláda se postará o celé spektrum klíčových život ních potřeb, za které považuje tzv. sociální jistoty včetně zajištění ve stáří, v nemoci, v ne za městnanosti, dále pak bydlení a dopravu. Tedy vesměs věci, o které se v prosperující ekono mi ce nejlépe postarají občané sami, možná s přispěním částečné solidarity. K poznání, že vláda se nemůže postarat o tzv. sociální jistoty, má ještě velká skupina občanů daleko. Stejně da le ko má tudíž i k tomu, aby politickému uskupení slibujícímu nereálný rozsah státní péče prostě ne uvěřila. V krátké porevoluční euforii se příklon obyvatelstva k pečo vatelskému státu projevil již ve volbách v roce 1996, naplno se ukázal ve volbách 1998 a plně jej potvrdily volby Pro posledně jmenované volby je charakteristické, placená inzerce že v období před nimi měla výrazné pre ference ODS. Situace se však v průběhu volební kampaně zvrátila: ODS se mimořádně po ved la vysvětlovací kampaň jejího volebního programu formou desatera. Národ masově ODS po chopil a ve volbách proto sdělil, že takovou vládu nechce. Voliči si zvolili strany, u nichž předpo klá dali, že dostojí jejich požadavkům, když jim to tak hezky slibovaly. Volili především socia listy, kteří by teď měli své sliby plnit, ale bohužel neplní, jak se ostatně dalo očekávat. Takto se musíme dívat na možnost nástupu osvícené vlády, která by zastavila veškeré plýt vání prostředky vydřenými z daňových poplatníků. Většina pro zvolení takové vlády se u nás v blízké budoucnosti ovšem nemůže najít vždyť rozsah klientů závislých na podpůrném sys tému je opravdu široký a zatím se na něm vždy postaví levicová většina. Ministr Sobotka při obhajobě schodkových rozpočtů prohlásil, že jinak to nejde, protože si naše společnost zvykla na vysokou míru přerozdělování. Výborné myšlenkové schéma: Děláme to možná blbě, ale lidi si na to zvykli, tak nic měnit nebudeme. Přesně kvůli ta ko vým politikům existují v demokracii volby. Jedinou reálnou cestou je kolaps celého systému. Tedy jakási Argentina, nebo Británie před Tchatcherovou. Něco podobného bylo už příčinou pádu komunismu, když v zadluženém pe čo va tel ském systému nezbývala ani vindra. Této pravdy si mnoho zapomnětlivých lidí ovšem není vědomo a vzpomínají na komunistické časy v dob rém a věří, že se s menšími obměnami mohou vrátit. Vinu za svou dnešní ne u těšenou si tuaci (která ovšem často vůbec neutěšená není, nebo je ovlivnitelná vlastním úsilím) přičítají cha osu po listopadu, tunelování a rozkradení našeho majetku, nebo alespoň chy bám trans formace. V této své víře jsou lidé ještě utvrzováni nezodpovědnými novináři. Ve volební kampani všechny strany slibují zaměstnanost, pořádek a bezpečí, protože to je to, co lidé chtějí slyšet. Přesto by základní mandát měl být jasný. Socialisté směřují ke spo lu práci s komunisty při tradiční sázce na chudé, a budou tudíž v uctivém předklonu konzer vovat dané pořádky. Co je doma, to se počítá, a hlavně už žádné experimenty! Liberálové to mají těžší. Recept na změnu je z definice riskantní a žádný oběd není zadarmo. Jiří Paroubek založil svou blitzkriegovou strategii na frontálním útoku na city komu nis tických nostalgiků. Jeho bohorovný tón, svazácké floskule a starostenský postoj bříškem na před navozují chtěnou reminiscenci na doby, kdy dělnická třída prostřednictvím nomenklaturních papalášů vozila své zadky v šestsetřináctkách. Proč se Jiří Paroubek nebojí, že mu dají roz hněvaní mladí lidé vale poté, co jeho ostří hoši zkopali a zmlátili účastníky Czech Teku? Z pros tého důvodu: mladí k volbám většinou nechodí. Stráví obvykle volební den daleko příjemnějším postáváním u výčepu, případně trsáním u reprobeden. Každý vzdělaný člověk ví, že kolébkou demokracie je antické Řecko a slůvkem idiot se označuje těžce mentálně postižený jedinec. Již méně lidí ví, že ten současný vý znam je přenesený. Původně byl v antickém Řecku termínem idiot označován občan, který ač měl volební 11

12 placená inzerce právo, ho nevyužíval. Takový postoj vyvolával u starých Řeků pohrdání a opráv něné pochybnosti ohledně duševního zdraví nevoliče. Ten první význam s řeckou demo kracií zanikl. Druhý s námi zůstal. Nyní česká omladina občas temně hučí a dožaduje se spravedlnosti. Leč pro zpupné velmože jsou to nadále pouze idioti, kteří nechodí k volbám a tudíž se jich nemusí bát. Kdyby šli, bylo by jejich hučení slyšet lépe než z toho nejhlasitějšího repráku. Dosavadní rozložení sil naznačuje, že by se u nás po volbách mohla opakovat stejná si tuace jako v Maďarsku a na Slovensku, kde vítěz parlamentních voleb nesestavil vládu a ode šel do opozice. V našem případě by to znamenalo, že pravděpodobně vítězná ODS s lidovci by neměla více než sto mandátů ve dvousetčlenné sněmovně. Naplnil by se scénář, o němž otevřeně mluvil premiér Paroubek, že by v takovém případě utvořil menšinovou vládu s ti chou podporou komunistů. Jen by se na vládní úrovni zhmotnila strategie, která na sněmovní úrovni už funguje v podobě společných hlasování ČSSD a KSČM. Jde o výsledek doho dy mezi vedením obou stran ve vládní Kramářově vile z poloviny loňského roku. Tehdy no vý premiér řekl historickou větu: Všimněte si, že nejsem vůbec ideologicky předpojatý. Půjdeme za chvíli k volbám a komunisté, kteří si hrají na demokraty, by rádi vládli a ně kteří pokleslí politikové by jejich podpory rádi využili. Před tím důrazně varuji. Komunisté uměli znesvětit všechno, i sami sebe a komunistickou myšlenku. Pokud jsme komunistickou stranu nezakázali, což byla chyba, tak se jí, prosím, zdaleka vyhýbejme. Na druhou stra nu tvrdošíjné setrvávání našich komunistických voličů celkem chápu. Volili KSČ celý ži vot, měli z toho výhody a považovali se za elitu společnosti. Kam to dotáhli, to si nepřipouštějí a neumějí se ani trochu kriticky zamyslet. Jejich uvažování by snad mohla charakterizovat letitá anekdota z totalitních časů: Stranická prověrka. Prověřující předseda komise se ptá prověřovaného: Soudruhu, kolik je tři krát tři? Deset. A soudruhu, mohlo by to být třeba devět, nebo jedenáct? Když jsem řek deset, tak deset! Soudružko, pište: Blbej, ale zásadovej. Po šestnácti letech poměrně stálého pohybu směrem od totalitní minulosti ke svobodě se česká levice pokouší tento pohyb zastavit a hrozí dokonce obratem zpátky. V této situaci pro nás, členy a sympatizanty ODS parlamentní volby znamenají nejen možnost převzít odpo věd nost na další čtyři roky, ale také za těch uplynulých šestnáct let. Jak zdůraznil předseda ODS Mirek Topolánek, jsme definitivně jedinou reálnou politickou silou, která brání růžovotřešňové cestě zpět. A uvítáme každého, kdo se jim do cesty postaví s námi. Náš program pozi tivně rozvíjí a dokončuje procesy nastartované v roce 1989, jejich program může vrátit společnost k poměrům před ním. Je zřejmé, že možné jsou pouze dvě cesty: My (zřejmě s KDU ČSL), nebo oni. Ta třetí cesta koalice s ČSSD by znamenala přinejmenším zůstat stát na místě. Podle mého bezpečnou volbou odpůrce komunismu je ODS. Strašení modrou totalitou je bohužel denním chlebem řady publicistů, ale právě způsob, jakým ODS dokáže spravovat kraje i velká města dává záruku, že tahle strana má dostatek schopných lidí k převzetí vládní odpovědnosti. A pro ty, kterým by spíš ruka upadla, než aby volila modrou, jsou tady ještě lidovci. Jejich pozice na venkově a slušný podíl na vedení obcí jim v podstatě dává záruku další parlamentní existence, hlasy pro ně nepropadnou. Pokud v součtu mandátů získají s ODS většinu ve sněmovně, prakticky jim nezbude, než vstoupit do Topolánkovy vlády. Když jsem viděl umouněnou fasádu, říkal jsem si, že šáhnu do šrajtofle a do května to natřeme, prohlásil náš nejpopulárnější politik Jandák při návštěvě zámku v Lednici. Vedle něj se do nastavených kamer usmíval ministr financí Sobotka, který shodou okolností kandiduje v Jihomoravském kraji. Lidé jistě nebudou tak bláhoví, aby si mysleli, že páni ministři budou něco platit, neřkuli natírat. Ale přesto když už Sobotka a Jandák vyhazují naše peníze oknem při vidině získání voličských hlasů, ať tak činí pokud možno kultivovaně a nikoli pomocí hantýrky čtvrté cenové skupiny. Země je oblepena billboardy, v nichž sociální demokraté použili grafické znaky ODS a varují v nich před školným, platbami u lékaře, zdražováním vo dy, tepla, energií a dost možná i vzduchu. Vedle tradičních slibů začala ČSSD ve volební kam pani používat i strach jako nástroj předvolebního boje. Jiří Paroubek hraje o všechno. Zá měr ně uvádím Jiří Paroubek, nikoli ČSSD, protože on je hlavní tváří a billboardem, za nímž se má skrýt fakt dosavadních zmařených osmi let u moci. Jeho marketingovým prostředkem k cestě nahoru je co nejostřeji útočit na ODS a její představitele, vyvolat dojem voleb jako souboje dvou svě tů a na pozadí tohoto konfliktu získat část dosud nerozhodnutých voličů. Sociální demokraté mají technologicky lepší kampaň než ODS, však si také angažovali ame rické poradce. Jsou ale zároveň stranou, která je v posledních dobách zmí tána ne u stálými skandály. Na tomto pozadí mohou sliby o rozsáhlém přerozdělování a strašení modrou diktaturou působit jako snaha zakrýt souvislý sled afér (Unipetrol a pět českých na stůl, Krausovo kakao, NBÚ, Zgarbův prodej pozemků, Čepro, Vybíral, Schwarzová, Kuš, Jansta, Součková, prohraná arbitráž s Nomurou, biolíh). Jiří Paroubek jako pravý profesionál se snaží likvidovat je hned v zárodku. Ale čeho moc, toho příliš a míra skandálů překročila kritickou mez. Dnes už je sice všechno rozmazané, ale zůstává základní pocit nevěrohodnosti. Nedávné jmenování Stanislava Grosse do funkce šéfa jedné ze stranických komisí navíc naznačuje, že si ČSSD neuvědomuje celý rozsah svého počínání. Klíčové bude, jestli česká veřejnost socialistům opět naletí. Lidi, to máte tak krátkou paměť? A skutečně si přejete to, co tady už jednou bylo do všech odpudivých detailů jednou v tvrdé podobě padesátých let, podruhé ve verzi zvané normalizace? Takový je závěr současné hry Karla Steigerwalda Horáková a Gottwald v pražském divadle Ta fantastika. Jaký bude závěr té nastávající volební hry, která na dlouhá léta předurčí naši budoucnost? Václav Fidler, Místní sdružení ODS ve Ždírci nad Doubravou. 12

13 Naše škola (pokračování ze str. 10) skok z místa a kop tyčkou se uskutečnil v tělocvičně též 20. dubna. Po obodování prvního místa pěti, druhého třemi a třetího jedním bodem se stali nejlepšími sportovci jednotlivých ročníků tito žáci: 1. třídy Josef Klement (1. A) 23 body, Blanka Nováková (1. B) 16 bodů, 2. třída Roman Vomela 16 bodů, Michaela Hanzalová nejvíce bodů ze všech závodníků: 25 (oba 2. A), 3. třídy Tomáš Štěrba 20 bodů, Iveta Janáčková 17 bodů (oba 3. A), 4. třída David Dvořák 16 bodů, Jana Vavroušková 17 bodů (oba 4. A), 5. třídy Ondřej Doležal (5. A), Vojtěch Štěpánek a Pavel Pátek (oba 5. B) všichni získali 11 bodů a Aneta Sedláková (5. B) 23 body. Celkem sportovalo 56 žáků. V okresním kole ve volejbalu, které se konalo 27. dubna v Havlíčkově Brodě, se naše dívky utkaly ve skupině se ZŠ Štoky a ZŠ Wolkerova H. Brod. První utkání bylo pro nás vítězné, druhé jsme bohužel prohráli a tím pro nás boj o medailová místa skončil. Ve stejný den se žáci 6. tříd zúčastnili okresního turnaje ve vybíjené v Havlíčkově Brodě. Sjelo se zde 11 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Naši hráči svou skupinu vyhráli a o první místo se utkali s družstvem ZŠ Sady H. Brod. Ve vyrovnaném boji naše družstvo vyhrálo a stalo se přeborníkem okresu. Nastoupili jsme v tomto složení: kapitán Michael Pilař (6. B), Luboš Culek, Tomáš Knob, Daniel Novotný, Lenka Veselská (všichni 6. A), Lukáš Pátek, Veronika Sedláková, Radek Šupita, Roman Šupita, Jiří Vápeník, Oto Vápeník a Martin Zvolánek (všichni 6. B). O den dříve se konal turnaj ve vybíjené pro žáky a žákyně 4. a 5. tříd. Chlapci byli rychlí, pohotoví a zapálení pro hru, obsadili však místo. Dívky byly pomalejší, ale v průběhu turnaje se jejich hra zrychlila, stačilo to však jen na 5. místo ze sedmi zúčastněných. Družstva hrála v tomto složení: Daniel Hojný a Lukáš Malínský (4. A), Miroslav Dočekal, Stanislav Fajt, Michal Nentwich a Daniel Nepovím (všichni 5. A), Petr Linhart, Ondřej Němec, Marek Nikl, Pavel Pátek, Vojtěch Štěpánek a Tomáš Uchytil (všichni 5. B), Kristýna Dobiášová, Markéta Němcová a Karolína Švecová (všechny 4. A), Zuzana Dvořáková, Veronika Kohlová, Karolína Novotná, Michaela Novotná a Linda Šulcová (všechny 5. A), Michaela Peldová, Aneta Sedláková, Veronika Stehnová a Lucie Zapletalová (všechny 5. B). Fotbalový turnaj Mc Donald s Cup se konal pro žáky ročníků 10. května v Havlíčkově Brodě. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev, která byla rozdělena do čtyř základních skupin. Naši chlapci první zápas s Herálcem vyhráli 12:0, druhý se ZŠ Sady H. Brod prohráli 1:4 a postoupili do skupiny, ve které bojovali o místo. Zde bohužel všechny zápasy prohráli a skončili na 8. místě. O den později se stejného turnaje zúčastnili chlapci ročníků. Ve své skupině vyhráli vysoko se ZŠ Lučice 8:0, potom dvakrát remizovali a jednou prohráli. Průběh hry byl lepší než ukazují výsledky, bohužel chyběly góly. Z devatenácti družstev skončili na místě. Naše družstvo hrálo ve složení David Dvořák, Petr Fajt, Radim Fousek, Josef Havlíček a David Malínský (všichni 4. A), Miroslav Dočekal, Petr Dymáček (5. A), Marek Nikl, Pavel Pátek a Vojtěch Štěpánek (5. B) B kontroluje, jak roste stromek, který vloni děti zasadily Den Země oslavili žáci úklidem stezky a příkopu směrem ke hřbitovu Sesbíraný odpad žáci dali do pytlů Začátkem letošního školního roku dostali žáci obou pátých tříd do rukou Deník školáka s názvem O nás pro nás vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Jihlavě. Žáci se seznámili s obsahem deníku a potom se každý týden podrobněji zabývali jednotlivými texty, které se snažily uká- (pokračování na str. 12)

14 Naše škola (pokračování ze str. 11) zat žákům, co dělat pro zdravý a spokojený život. V březnu žáci vyplnili anketní lístky, které jsme odeslali do Jihlavy. Z okresu Havlíčkův Brod se zúčastnilo 8 škol, z každé školy byli losem vybráni dva žáci, kteří dostali drobnou odměnu. Z 5. A to byl Stanislav Fajt, z 5. B Eva Vápeníková. Dopravní cyklistické soutěže v Havlíčkově Brodě se za správní obvod Chotěboř zúčastnily jen dvě školy, z nichž jedna byla ta naše. Družstvo, které nás reprezentovalo, obsadilo celkově 11. místo. Mladí zdravotníci měli také svou okresní soutěž. Konala se 12. května v Havlíčkově Brodě. Naše hlídka, tvořená žáky pátých tříd, teprve začíná sbírat zkušenosti na takovýchto soutěžích. Získávat přední místa ve velmi vyrovnané a obtížné soutěži stojí hodně úsilí. Našim zdravotníkům přejeme, aby měli dost vůle se v příštím školním roce ještě lépe připravit. O matematické soutěži Klokan jsme už psali. Jen ještě na doplnění: Je to soutěž, která má název podle místa svého vzniku. Protože to bylo v Austrálii, nazývá se Klokan. Koná se vždy v jeden určený den v mnoha školách na celém světě. Každý účastník řeší 24 zajímavých úloh, u každé vybírá z pěti výsledků, z nichž jeden je správný. Po zaslání výsledků se stanoví pořadí řešitelů. Těší nás, že žák 4. A Daniel Hojný obsadil 2. místo v okrese. O tom, jaké bude téma tradiční květnové akademie, jsme věděli už od září. Letošní projekt měl název Cestujeme po České republice. Třídy se pomyslně rozběhly po naší republice, vybraly to, co podle jejich názoru charakterizuje daný region a své ztvárnění předvedly veřejnosti v úterý 16. května a dvakrát ve čtvrtek 18. května. Tři představení jsme zvolili proto, abychom umožnili co největšímu počtu zájemců akademii zhlédnout. V úterý nás nepříjemně zaskočila průtrž mračen, která některým třídám poškodila oblečení i rekvizity, ve čtvrtek byl na prostranství za kinem postaven veliký stan, který suploval neexistující zázemí pro podobné akce potřebné. Žáci i učitelé byli klidnější a na výkonech dětí se to určitě projevilo. Výtvarné práce osmdesáti žáků naší školy jsme instalovali na tradiční výstavě na Ostrově v Havlíčkově Brodě. Svými pracemi se zúčastnily obě první třídy, 14 žáků ze 4. A, třída 5. B a výtvarný kroužek. Na poslední chvíli jsme se ještě rozhodli přivézt do H. Brodu nejlepší práce žáků 2. stupně, a to klobouky v nejrůznějším provedení. Dobře jsme udělali, protože právě tato kolekce byla oceněna. Při této příležitost je třeba poděkovat MÚ Ždírec n.d. za uvolnění svých pracovníků, kteří nám s odvozem do H. Brodu i zpět pomohli. Anna Horáková Každoročně řeší žáci devátých ročníků důležitou otázku: Kam po základní škole? Letošním čtyřiceti šesti vycházejícím se dařilo takto: 7 žáků a žákyň bylo přijato na gymnázia v Chotěboři, Havlíčkově Brodě, Ledči n.s., Hlinsku či ve Žďáru n.s., 2 žákyně nastoupí na Střední pedagogickou školu v Čáslavi, jedna žákyně prošla náročným přijímacím řízením a byla přijata na Taneční konzervatoř Duncan Centre v Praze. Na VOŠ a OA v Chotěboři směřují 4 žákyně, na střední školy technického, elektrotechnického 12 Chlapci a děvčata ze 4. a 5. tříd na okresním turnaji ve vybíjené v Havlíčkově Brodě a strojního zaměření půjde 5 žáků. Jeden žák byl přijat na střední zemědělskou školu a dva žáci na Školu ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáru n.s. Do OA a ISŠ nastoupí 7 žákyň a střední odborná učiliště technických oborů bude navštěvovat 17 chlapců. I žáci pátých ročníků mají možnost, pokud vykonají přijímací zkoušky a jsou přijati, opustit naši školu a pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu. Letos se to podařilo třem chlapcům a dvěma dívkám. Všem budoucím studentům na středních školách i učilištích přejeme hodně vytrvalosti a úspěchů při získávání dalšího vzdělávání. Zpracováno podle podkladů výchovné poradkyně Markéty Zrzavé Mateřská škola Ždírec nad Doubravou V květnu měly všechny maminky svátek, a proto jsme se i my, v mateřské škole, museli na něj řádně připravit. Každou maminku určitě potěší přáníčko, či dáreček, které pro ni nachystá její ratolest. Ve všech třídách děti tvořily a připravovaly si se svými učitelkami besídky. Ty proběhly a myslím si, že rodiče (hlavně samozřejmě maminky), byli na své děti pyšní. Nadále pokračovaly čtvrteční kurzy plavání v Hlinsku navštívily starší děti kino, kde se promítala pohádka ANDĚL PÁNĚ.

15 Naše škola přijelo divadlo ÚSMĚV s pohádkou Kašpárkova škola v přírodě se děti pobavily u kouzelnického představení. Mohly si zazpívat, zatancovat, shlédly kouzelnické triky zkrátka bylo to fajn jsme se mohli poučit v pohádce O ztracené vodě jak je voda vzácný dar. Pohádku nám zahrála společnost Eliška a Iveta z Jihlavy proběhlo společné focení dětí plánujeme již po třetí vyjet s předškolními dětmi na kolech do Krucemburku. Je třeba zkontrolovat přípravy na pouť. Poděkování patří všem rodičům, kteří nám pomáhají při zajišťování akcí. Bez nich bychom je nemohli pořádat. Jiřina Novotná Anketa Na co by neměl člověk zapomenout, když se opaluje? Vzít si někoho, kdo vám namaže záda. Žena Na někoho příjemného, kdo vám namaže záda. Pro mě osobně ale není nad hezký stín. Muž Rozhodně odložit svršky. Žena Podle odborníků jsou to krémy, brýle, dostatek tekutin. Pro mě je to živá vrba vždyť kdo by se chtěl smažit na sluníčku sám bez příjemného společníka? Žena Na to, že sluníčko sice uzdravuje, ale všeho moc škodí. Tedy opalovat se jen s mírou a používat kvalitní opalovací prostředky. Žena Sluníčko ano, ale s opalováním opatrně a používat ochranné krémy. Žena 63 let Anketní otázka na červenec/srpen: Co je pro vás synonymem léta? Černobílá kronika Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás alespoň ve stručnosti seznámila s prací policistů Obvodního oddělení PČR Chotěboř v teritoriu města Ždírec nad Doubravou v měsíci dubnu Ke dvěma případům vloupání do rekreačních chat došlo v rekreační oblasti Dlouhý. V obou případech neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně okna vnikl do chaty a odcizil odtud různé věci. V jednom případě pachatel uvnitř chaty přespal a snědl potraviny. V šetření zůstává také pokus krádeže vloupáním do Vávrovy chalupy v téže lokalitě. V tomto případě došlo k poškození okna a skříněk v objektu. Nic nebylo odcizeno. Neznámým zůstává pachatel poškození zámku motorového vozidla ve Ždírci nad Doubravou. Šetřením bylo zjištěno, že pachatel u vozidla otevřel přední kapotu a snažil se odkrýt plasty z přední stěny pod čelním sklem. Škoda na vozidle činí ,- Kč. Jako přestupek v dopravě byla zdokumentována dopravní nehoda dvou osobních motorových vozidel v obci Sobíňov. Ke zranění osob nedošlo, škoda na vozidlech byla vyčíslena na ,- Kč. Mezi Ždírcem nad Doubravou Sportovní okénko DĚTSKÝ DEN WESTERNOVÝ STYL Z oddílu kopané... A mužstvo Třebíč Dekora 1:0 (1:0) Přijatelný výsledek utkání bohužel bez bodového zisku. Rozhodl začátek zápasu, kdy se domácí ujali vedení, které udrželi do konce. Hosté šance nedokázali zúročit. 13 a Kru cemburkem na louce bylo odstaveno osobní motorové vozidlo značky VW Golf. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že na vozidlo byla instalována rzv z jiného motorového vozidla s již ukončenou platností. Věc je šetřena jako přestupek proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. K přestupku proti majetku došlo v obci Sobíňov, kde zatím neznámý pachatel poškodil osm polí dřevěného plotu a vyvrátil jeden kovový sloupek v oplocení pozemku. K napadení občana volně pobíhajícím psem došlo v obci Krucemburk. Policisté prováděli také silniční kontroly, kdy svoji pozornost zaměřili nejen na technický stav vozidel, lustraci osob a převážených věcí, ale také na požívání alkoholu řidiči před jízdou. V obci Kohoutov byl vyzván k dechové zkoušce řidič osobního motorového vozidla. Měřící přístroj Drager ukázal hodnotu 0,24 promile alkoholu v dechu. Policisty bylo prováděno šetření k pachatelům dalších trestných činů a přestupků a plněny další úkoly spojené s výkonem služby. pprap. Věra Mrtková, policejní inspektor Obvodního oddělení PČR Chotěboř Sobota 3. června 2006, sportovní středisko SK Dekora Zahájení ve hodin. Při doprovodu živé country hudby skupiny VÍKEND je připravena spousta her s odměnami. Možná přijede i kůň. Srdečně zve odbor SPV SK Dekora Brumov Dekora 2:0 (0:0) Ždírecká oslabená sestava vydržela vzdorovat domácím do 80. minuty zápasu. Několik málo šancí, které ždírečtí měli, se nepodařilo proměnit většímu přídělu branek zabránil dobrý výkon brankáře. Dekora Šardice 1:2 (0:1) branka: Půčala Po anglickém týdnu přivítala Dekora na domácí půdě hráče ze Šardic. Do zápasu vstupovala s předsevzetím podat lepší výkon a dosáhnout další (pokračování na str. 14)

16 Sportovní okénko (pokračování ze str. 13) bodový zisk. Po prohraném prvém poločasu dokázala vyrovnat, získat další branku se nepodařilo, naopak chybu naší obrany využil soupeř. Morkovice Dekora 3:1 (2:1) branka: Půčala V 16. minutě zápasu se Dekoře podařilo vsítit první gól, bohužel také poslední. Nedůslednou obranou pomohli ždírečtí hráči soupeři utkání ještě v prvém poločasu vyrovnat, získat vedení a ve druhé půli ještě pojistit třetím gólem. Dekora Mutěnice 0:2 (0:2) Na hrací ploše bylo od začátku zápasu znát, že proti sobě nastoupila mužstva z prvého (Mutěnice) a posledního (Ždírec) místa tabulky divize D. Hosté se po získání vedení spokojili s výsledkem a naši hráči je k vyššímu výkonu nedonutili. Dekora Slavičín 2:2 (2:0) branky: Půčala, Franc Úvod zápasu z říše fantazie raketový nástup a Dekora vede v 7. min. již 2:0. Další branku mohl přidat Čalkov ský, ale brankář byl proti. Hosté se otřepali a ve druhé půli se zápas vyro vnával a hosté začali Dekoru přehrá vat. Nedisciplinovanost (Máša vyloučen) pomohla hostům naše vedení snížit a ještě vyrovnat. Škoda ztracených bodů. Dekora Velké Meziříčí 1:0 (0:0) branka: Čalkovský Absence hráčů 1. mužstva zaviněna pracovním zaneprázdněním, zdravotním stavem a vyloučením v minulých zápasech musela být nahrazena hráči B mužstva. Zodpovědný přístup ke hře přinesl úspěch v podobě vítězství a zisku tří bodů v boji s favorizovaným soupeřem. Termín posledních zápasů jarní části soutěže divize D : Neděle 4. června Dekora Rousínov, začátek v hod. Sobota 10. června Líšeň Dekora, odjezd v 7.45 hod. B mužstvo Dekora Dolní Město 3:1 (2:0) branky: Sklenář 2x, Bílek Ve vyrovnaném utkání se střelecky vedlo Sklenářovi, což přispělo k zaslouženému zisku 3bodů. Staré Ransko Dekora 4:2 (1:1) branky: Bílek, Matějka V derby utkání zvítězila vůle po vítězství, dokázaná obětavým přístupem ke hře, kterou ždírečtí nedokázali eliminovat. Dekora Dlouhá Ves 1:0 (0:0) branka: Máša S vedoucím mužstvem tabulky okresního přeboru sehrála Dekora vyrovnané střetnutí, ve kterém se podařilo zvítězit a získat 3 body. Dekora Přibyslav B 1:1 (0:0) branka: Jiří Matějka Průměrný herní výkon obou mužstev vyústil v oboustrannou spokojenost s výsledkem. Tis Dekora 6:1 (2:1) branka: Bílek Oslabené druhé mužstvo Dekory stačilo nadšeně bojujícím domácím vzdorovat pouze poločas. Po obdržení 3. branky zápas vypustilo. Termíny posledních zápasů jarní části soutěže: Sobota Dekora Keřkov, začátek v hod. Neděle Okrouhlice Dekora, odjezd v hod. Neděle Havlíčkova Borová Dekora, odjezd v hod. Zdeněk Marek 29. dubna Žáci: Dekora Šlapánov 3:0 Kontumačně soupeř nepřijel. Dorost: Dekora Šlapánov 3:2 (1:1) branky: Stehlík, Schnabl, Štěrba D. Velmi dobrý výkon celého kolektivu, který byl navíc korunován třemi brankami. 7. dubna Žáci: Velká Losenice Dorost 1:0 (0:0) branka: Zvolánek Žáci Dekory předvedli tragický výkon. Dorost: Velká Losenice Dekora 0:1 Hrálo se za špatných povětrnostních podmínek, dorostenci měli v utkání převahu, ale gól dali pouze domácí. 9. května Dorost: Štoky Dekora 1:2 (0:0) branky: Doležal, Mikulecký Dorostenci sehráli pohledný zápas a zaslouženě vyhráli. 10. května Žáci: Havl. Borová Dekora 1:3 branky: Štěrba, Říha, Štěpánek Zasloužené vítězství ždíreckých žáků. 13. května Žáci: Dekora Šmolovy 1:0 branka: Zvolánek Z. Spokojenost pouze nad vítězstvím. Dorost: Dekora Šmolovy 0:2 Zasloužená výhra týmu soupeře. 20. května Žáci: Pohled Dekora 5:1 branka: Zvolánek Z. Utkání vyhrálo mužstvo, které umí dávat góly. Dorost: Pohled Dekora 1:4 branky: Křesťan 2x, Stehlík, Štěrba V. Pohledné utkání, skóre mohlo být ještě větší. Miroslav Švanda Starší přípravka Staré Ransko DEKORA 0:5 branky: Pátek 2x, Dvořák, Doležal Staré Ransko DEKORA 1:9 branky: Nentwich 2x, Dvořák 2x, Malínský 2x, Fajt, Fousek, Havlíček Sestava: Fousek, Dvořák, Dymáček, Malínský, Pátek, Doležal, Nentwich, Fajt, Havlíček, Jaroš Nejlepší hráči: Dymáček, Havlíček Přibyslav DEKORA 1:5 branky: Pátek 3x, Doležal, Malínský 14

17 Sportovní okénko Z odboru SPV... Medvědí stezka II. ročník V sobotu pořádal odbor SPV na hřišti SK Dekora a v jeho okolí již 2. ročník branně naučné soutěže Medvědí stezka. I když organizační potíže jsme vyřešili již v loni, bylo nutné letos pozměnit trasu, aby soutěžící opět neměli ani nejmenší tušení, kudy trať vede. Jeden pro- Přibyslav DEKORA 2:3 branky: Pátek 2x, Havlíček Sestava: Fousek, Doležal, Dvořák, Pátek, Havlíček, Malínský, Dymáček, Nentwich, Vomela, Badura Nejlepší hráči: Pátek, Dvořák, Doležal DEKORA Lípa 7:1 branky: Pátek 3x, Badura 2x, Fajt 2x DEKORA Lípa 5:1 branky: Havlíček 2x, Malínský, Dvořák, Badura Sestava: Fousek, Havlíček, Pátek, Dvořák, Dymáček, Malínský, Vomela, Fajt, Badura, Nentwich Za předvedenou kolektivní hru zaslouží poděkování všichni hráči, ve druhém zápase přispěl k pěknému výsledku bezchybným výkonem brankář Radim Fousek Mladší přípravka: Přibyslav DEKORA 10:0 Přibyslav DEKORA 3:1 branka: R. Vomela Sestava: Plíhal L., Machovec Badura, Vomela, Jaroš, Mašík, Plíhal D., Slezák, Pol, Veselský, Pospíšil, Beran, Šedivý, Horák Nejlepší hráči: Pavel Jaroš, Martin Veselský DEKORA Habry 0:7 DEKORA Habry 0:7 Sestava: Plíhal L., Badura Mašík, Beran, Vomela, Jaroš, Job, Šedivý, Plíhal D., Pol, Veselský, Pospíšil, Horák Nejlepší hráč: Roman Vomela Pavel Dvořák a Zdeněk Pleva blém budeme řešit každý rok a tak ani letos tomu nebylo jinak POČASÍ!!! to jediné se nedá naplánovat. Od rána se na nás smálo sluníčko a závodníci prošli celou trasu suchou nohou. Všech 29 dvoučlenných hlídek se z trasy dlouhé 2300 m, plné záludných zatáček, přírodních překážek, těžce schůdných úseků a s několika stanovišti, na kterých se jim hodily mnohé vědomosti, k velké radosti pořadatelů úspěšně dorazilo až do cíle. Zdravotníků v letošním roce nebylo zapotřebí a tak se dá považovat akce za úspěšnou. Velký dík patří, samozřejmě, všem cvičitelům a organizátorům, kteří akci obětovali svůj volný čas a umožnili dětem nejen mimoškolní vzdělání, ale i, dnešním dětem tak prospěšný, pobyt v přírodě. Ti, kteří se umístili na prvních třech místech, postoupili do krajského kola pořádaného ve Zhoři u Jihlavy. Musím uznat, že naši závodníci byli velmi úspěšní. Ml. žákyně I. 3. místo Culková Adéla, Nováková Blanka Ml. žákyně II. 1. místo Janáčková Iveta, Vavroušková Jana St. žákyně I. 1. místo Stará Kateřina, Zlámalová Monika 2. místo Vašková Libuše, Dymáčková Monika 3. místo Sedláková Aneta, Růžičková Denisa 4. místo Culková Tereza, Veselská Lenka 6. místo Bénová Kamila, Kosařová Lucie St. žákyně II. 1. místo Bartoňová Aneta, Fidlerová Barbora 7. místo Říhová Jitka, Kocourová Klára St. Ransko Ml. žáci I. 1. místo Klátil Marek, Veselský Martin Ml. žáci II. 1. místo Pátek Pavel, Nentwich Michal 2. místo Dymáček Petr, Coufal Martin St. žáci I. 2. místo Ondráček Lukáš, Nikl Marek 3. místo Kofršt Jiří, Redlich Luděk Dorost 1. místo Šorfová Julie, Kujanová Lucie St. Ransko Vítězům a všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Dana Nováková Vavroušková 15

18 Sportovní okénko Konec školního roku v oddíle karate Dá se říci, že uplynulý školní rok byl pro oddíl úspěšný, zúčastnili jsme se závodů s mezinárodní účastí, kde jsme dosáhli slušných výsledků a někteří členové absolvovali jeden či více výukových seminářů mezinárodně uznávaného odborníka na karate pana Ing. Václava Lišky 7. dan. Tak jako je ukončen školní rok pro školáky vysvědčením, je pro členy oddílu karate ukončen dobrovolnými zkouškami na technické stupně kyu. Dvoučlenná zkušební komise českého svazu karate ve složení: komisař pan Miloslav Zdražil 5. dan, asistent komisaře pan Pavel Rakušan 2. kyu udělila technické stupně: 8. kyu bílý pás R. Černá 6. kyu zelený pás D. Myška a D. Novák 5. kyu fialový pás P. Kubát, O. Dostrašil a T. Novák Nově jsme obohatili výcvik o trénování s boxovacím pytlem a s makiwarou (úderové prkno pro utužování úderových ploch, tradiční japonská pomůcka). Případní zájemci o cvičení s pytlem, makiwaramy a s lapami mohou navštívit trénink karate, nebo kontaktovat pana Pavla Rakušana tel Boxovací pytel věnoval pan Ing. Milan Pospíchal. Výrobu makiwar sponzorovala cestovní agentura pana Ing. Jindřicha Kyncla. Dále o prázdninách proběhne pro členy oddílu týdenní sportovní soustředění v Horním Bradle s bohatým programem. Očekáváme akce a ukázky ze strany policistů, profesionálních vojáků, hasičů a psovodů. Dovolujeme si pozvat zájemce na nábor, který se koná plynule během školního roku v tělocvičně ZŠ Ždírec n.d. každou středu a pátek od 15 hodin. Kontakt a informace tel Za oddíl karate Pavel Rakušan Kultura MĚSTSKÁ KNIHOVNA V Městské knihovně a IC je možno zakoupit knihy: Jana Procházková: Z pamětí pana učitele Vladimíra Břízy Pardubice, 2005 (brožovaná, 96 s., 100,- Kč). Jana procházková a Ludmila Vohradníková: Z pamětí pana učitele Vladimíra Břízy pokračování. Benátky u Hlinska (brožovaná, 22s., 35,- Kč) Pavel Vomela: Válečná léta v Krucemburku Krucemburk, 2005 (brožovaná, 45 s., 40,- Kč). Martin Kamarád: Lesní družstvo v Přibyslavi historie a současnost Přibyslav, 2005 (brožovaná, 61 s., 30,- Kč). Kolektiv autorů: Historie a současnost podnikání na Havlíčkobrodsku Žehušice, 2004 (vázaná, 271 s., 289,- Kč). Turistická akce V sobotu proběhne 2. ročník turistické akce Krucemburská stopa, vedoucí krásnými partiemi CHKO Ranské polesí a Žďárské vrchy. Pěší trasy 10, 17, 28 km. Cyklotrasy 30, 40, 50 km. Start ( ) a cíl Informační centrum Krucemburk, námě stí. Bližší informace cem burk.cz. Tip na dobrou knihu... Franz Binder: Tibetská Hora bohů. Cesta na Kailás Ivo Železný, Praha 2004 Cesta přes náhorní roviny Tibetu k posvátné hoře Kailás vede k dech beroucím přírodním krásám a k tisíciletí přetrvávajícím svatým místům. Ve vzdáleném západním Tibetu, se tyčí nejposvátnější ze všech hor: Kailás, Sněžný klenot, Pupek světa. Poutníci čtyř náboženství přicházejí do tohoto místa, oplývajícího přírodními krásami, k nimž náleží i perla posvátných jezer, jezero Manasarovar, stvořené z ducha Brahmy. Franz Binder se vydal na dlouhou cestu přes náhorní Nadační fond SEBEPOZNÁNÍ si Vás dovoluje pozvat na PŘEDNÁŠKU: IRISDIAGNOSTIKA léčivé účinky stravy, detoxikace organismu a cílené posilování imunitního systému pomocí beta glukanu. Strava jako lék léčivá moc stravy. Imunitní systém člověka a alfa a beta glukany. Jak si sám zdraví navrátit a jak znovu neonemocnět. Irisdiagnostika oko jako obraz toho, jak jsem žil a žiji. Přednáška se koná dne: 12. června 2006 v hodin Místo konání: Nový DPS Ždírec nad Doubravou Přednáší a diagnostikují manželé Štěpánkovi Po přednášce se pro zájemce uskuteční preventivní vyšetření metodou oční diagnostiky. 16 pláně Tibetu a poutní stezkou obchází Horu bohů. Jeho dojmy z cesty se v této knize pojí s mýty a legendami, jimiž jsou posvátná místa obestřena, s popisy čtyř náboženství, která uctívají Kailás jako kosmickou osu a boží trůn, s pohledy do tibetských dějin a kultury, jakož i se zprávami dřívějších cestovatelů směřujících ke Kailásu. Spolu s působivými barevnými fotografiemi pak tvoří fascinující panoráma starého i nového Tibetu. Připravila Zdena Lédlová

19 Kultura Dne 11. května 2006 od hodin proběhla za téměř nulové účasti veřejnosti v novém Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou beseda nad knihou: Z pamětí pana učitele Vladimíra Břízy pokračování. BENÁTKY U HLINSKA. (Výběr z kronik provedla Jana Procházková a Ludmila Vohradníková). V této publikaci se můžete dočíst o krásné přírodě v okolí Benátek, o lidech, jejich starostech a radostech. Vypráví o školství, o dětských hrách i zlobení. Je plná laskavého humoru a vzpomínání. Stejná beseda proběhla hned v pondělí 15. května v místní hospůdce v Benátkách. K mému milému překvapení tato hospůdka v době besedy téměř praskala ve švech. Lidé s paní Procházkovou živě diskutovali o svých předcích a chtěli se co nejvíce dozvědět. Myslím, že více jak dvě hodiny vyprávění a diskuse bylo pro mnohé příjemným zpestřením pondělního podvečera. Místní občané projevili také velký zájem o koupi malé publikace, která tak mile a poutavě líčí život jejich předků. Na všecky se bohužel nedostalo a já doufám, že nám paní Procházková ještě nějaké brožurky dodá, abychom mohly uspokojit všechny zájemce. Lituji, že jsem si s sebou po nepříjemných zkušenostech od nás ze Ždírce nevzala fotoaparát, abych si i tuto besedu vyfotila. Zdena Lédlová HLINSKO KOMORNÍ DIVADLO ORLOVNA RUDOLF KORBER Výstava obrazů, vernisáž od 16 hodin. Otevřeno: Út-Ne VESELÝ KOPEC Otevřeno: denně mimo pondělí (pokud není státním svátkem) od 8 do 17 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem v 16 hodin ČAS ŽIVOTA Slavnostní zahájení výstavy věnované lidovým obyčejům rodinného cyklu. Ukázky obyčejů spojené s výrobou a prodejem pečiva, zvykoslovných předmětů apod. Od 9 do 16 hodin. Výstava potrvá do VESELÝ KOPEC ŠKOLÁM Speciální program věnovaný žákům základních škol a studentům středních škol, jehož cílem je přiblížit jim vybraná řemesla a život na venkově v minulosti. K účasti na tomto programu je nutné se předem přihlásit. BETLÉM až BIBLICKÉ PŘÍBĚHY Výstava prací žáků ZUŠ Hlinsko inspirovaných biblickými příběhy. Otevřeno: Út-Ne MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE až JIŘÍ ŠIMEK OBRAZY A LOUTKY Výstava uspořádaná k 75. autorovým narozeninám VÝTVARNÉ HLINECKO 47. ROČNÍK VILÉM RIEDEL Ve spolupráci se Sbírkou umění 19. století Národní galerie v Praze. Otevřeno: Út-Pá ; So, Ne, svátky h 17 EXPOZICE: Rodina Adámků, galerie malířů Hlinecka a Karla Lidického, nejstarší dějiny, školství, národopis, řemesla hrnčířství, hračky, sklo, textil. Tel.: CHOTĚBOŘ od 19 hodin VEČER A NOC NA ZÁMKU Kulturní program (dělostřelba, šerm, dobová hudba, od 23hodin vystoupení skupiny Hromosvod). Vstupné 70,- Kč od hodin v Kině Chotěboř MANDARINKOVÝ POKOJ Šest detektivních minipříběhů odehrávající se v jednom pokoji jednoho normálního pařížského hotelu. Hrají: J. Šulcová, L. Kostka, P. Mikeska, M. Randová, T. Kostková. Vstupné 160,- Kč: předprodej Informační centrum Chotěboř (140,- Kč) od 17 hodin FESTIVAL FANTAZIE 10. výročí tradičního festivalu. Potrvá do

20 PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) Fotoozvěny... nabízí výkup d eva prodej d eva, eziva, plošných materiál a truhlá ských pot eb veškeré práce v lese, odvoz d eva údržbu ve ejné zelen prodej sazenic, palivového d íví výkon odborné správy les informace: Úst edí : tel , GSM , fax.: LS Staré Ransko , LS Ra ín , LS Nové Veselí , SVD Nové M sto , Obchod s truhl. pot ebami OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: , ELEKTROPOS Ing. Oldřich Osmík OBCHODNÍ A SERVISNÍ FIRMA Výstavba závodu Czech Lana s.r.o. Ždírec n.d. byla koncem května 2006 zahájena Autorizovaný záruční a pozáruční servis domácích elektrických, kombinovaných a plynových, volně stojících i vestavných, velkých i malých spotřebičů. Nabízíme: dodávky zboží na objednávku poradenský servis montáže spotřebičů a souvisejících rozvodů plyno vodo elektro záruční a pozáruční servis externí a havarijní služby pravidelné slevové akce zákaznickou podporu Sídlo firmy: Havlíčkova 1032, Chotěboř Provozovna: Kamenná 1667, Chotěboř Tel./fax./zázn.: GSM: NA CENĚ SE DOMLUVÍME! 18

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň dne 22. 4. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne 2.11.2016 Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod Přítomno: v 18.00 hod bylo přítomno 10 členů ZM dle presenční listiny Omluven: Jiří

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 16. 12. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Z á p i s. o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově

Z á p i s. o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově Z á p i s o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 21. 8. 2014 v budově OÚ v Neplachově Počet přítomných členů zastupitelstva: 5 (Blažek, Machová, Mizera, Zasadil, Zeman) Počet

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 54 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 13.dubna 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková 13. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více