str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku na na me stı zprovozne na nova autobusova zasta vka. Ta je umıśte na pr ed na kupnıḿ centrem v dolnı c a sti na me stı. Zu z enı m pu vodne velmi s iroke ho chodnıḱu vznikl za liv pro stojı cı autobus, to zvy s ı bezpec nost a plynulost provozu na na me stı. Zasta vka pod starou s kolou slouz ı pouze pro linky a , a to jen ve sme ru na Kla s ter, Blovice a Plzen. Ve sme ru od Plzne autobusy vyuz ı vajı nove vzniklou zasta vku, r ekl vedoucı provozu C SAD Nepomuk Jaroslav Strejc. (red) V ponde lı 20. kve tna okolo devatena cte hodiny vykolejila pr ıḿo na z eleznic nıḿ pr ejezdu ve Dvorci lokomotiva rychlı ku na trase do C esky ch Bude jovic. Pr i nehode se nikdo nezranil. Na mı sto okamz ite vyrazili hasic i ivys etr ovatele. Vlak zu stal sta t na pr ejezdu a blokoval silnici. Odstrane n byl az druhy den okolo poledne, do te doby motoriste vyuz ı vali objı z ďku pr es obec Kla s te r. Nehodu vys etr uje dra z nı inspekce i policie. (red) VÝSTAVA OBRAZŮ Mala galerie Nepomuk srdec ne zve na vernisa z vy stavy obrazu a kreseb plzen ske ho malıŕ e Josefa C erne ho Toulky českou krajinou v pátek 21. června 2013 v hod. Vy stava potrva do 31. srpna Mala galerie Va s pr ivı ta kaz dy vs ednı den od 9.00 do hod. aosva tcıćh a vıḱendech od 9.00 do hod. Foto redakce Vykolejený vlak před stanicí Nepomuk Foto Jiří Beroušek Sponzor vydání: KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. Informace z radnice Krysy a potkani čekají na potravu Va z enı obc ane, zamysleme se spolec ne nad ply tva nıḿ potravinami. Pr es vs echno hospodar enı a s etr enı, ma me sve zvyky a nakupujeme a var ıḿe vıće, nez spotr ebujeme. Pr ebytky pak vyhazujeme do popelnic nebo do WC. Tıḿto bohuz el krmıḿe krysy a potkany v kanalizaci a kontejnerech na odpad. Tito hlodavci rozna s ejı nemoci a deratizace je dost na kladna. V lon ske m roce na s sta la Kc. Mı sto toho se mohlo por ı dit napr. hr is te, lavic ky a dals ı obc anska vybavenost. Pr ed pa rdnysekrysy proz raly z kana lu Na Vinici ivblatenske ulici, pr i otevr enı kana lu tam plavaly krajıće chleba, nas e kanalizace je pro krysy krmelcem. Bez potravy by jich tam tolik nebylo. Zvaz te prosı m, jestli nepotr ebne potraviny nenı moz no zuz itkovat jinak (nutrie v Tojicıćh, sousedovi kra lı ci, slepice), hlavne je nevhazujte do WC. De kujeme. Za me sto Nepomuk Alena Marušincová, mıśtostarostka noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOSTRANA 6/2013 Kolona historicky ch vozidel Pr ı jezd kolony historicky ch vojensky ch vozidel u pr ıĺez itosti 68. vy roc ı ukonc enı druhe sve tove va lky, 5. kve tna 2013 Pohled na kolonu z okna radnice Pokla da nı ve ncu k pame tnı desce na radnici Starosta me sta Nepomuk Va clav Kova r pr iprojevuprojevu ku c astnı ku c astnıḱu m setka nı Odjezd kolony k pama tnıḱu tnı ku na Dubc i Foto Jaroslav Somolík Vy stava tulipa nu, 11. a 12. kve tna 2013 Pe stitel Pavel Nova k Nejoblı bene js ı odru dy Pavla Nova ka c erveny Barbados a z luty Akebono Bylo vystaveno 117 odru d tulipa nu Na vs te vnıći objedna vali cibule tulipa nu a nakupovali sazenice denivek a kosatcu Foto Petra Šašková

3 6/2013 Za sahy JSDHO Nepomuk HASIČI NEPOMUK 3 Pa lenı c arode jnic V sobotu 20. dubna se nas e jednotka zu c astnila odborne pr ı pravy se zame r enı m na vypros ťova nı zrane ny ch osob z havarovany ch vozidel na centra lnı poz a rnı stanici Plzni- Kos utce. Pr i na vratu na za kladnu ve hod. jsme byli vyrozume ni pr es KOPIS o dopravnı nehode osobnı ho automobilu a autobusu na silnici I/2O u obce Pra dlo s vypros te nıḿ. Na mıśte uda losti byla nas e jednotka jako prvnı a zac ala s pru zkumem a komunikacı se zrane ny mi. Za chvıĺi se na mıśto take dostavila profesiona lnı jednotka z Nepomuka a za chranna sluz ba. Provedlo se protipoz a rnı opatr enı. Cestujıćı z osobnı ho automobilu byli pr eda ni ZZS k os etr enı a zaklı ne ne ho r idic e bylonutne vyprostit pomocı hydraulicke ho na r adı. Na sledne byl letecky transportova ndo nemocnice. Nikomu z mlady ch cestujıćıćh v autobusu se nic nestalo. Komunikace byla po dobu za sahu uzavr ena a byla zvolena objıźdna trasa pr es Zhu r a Kokor ov, aby se netvor ily kolony. Po dokonc enı za chranny ch pracı se nas e jednotka na pokyn velitele za sahu vra tila na za kladnu. Na mıśte zu stala jednotka HZS a po zdokumentova nı mıśta nehody policiı uklidila vozovku a pomohla s naloz enıḿ vozidla odtahove sluz be. Celkem byly do nemocnice odvezeny c tyr i osoby. Pr ıć ina nehody je v s etr enı policie. Zasahujıćı jednotky: HZS Pk PS Nepomuk, JSDHO Nepomuk, ZZS VS Nepomuk, ZZS VS Vlc ice, LZS AC RLıńe,PC R OO Nepomuk, PC R Plzen. Vu tery 30. dubna jsme se ses li v area lu hasic ske zbrojnice, abychom ope t po roce upa lili c arode jnice. Pro vs echny byl pr ipraveny sta nek s obc erstvenıḿ a pec eny m sela tkem. De ti si mohly odpoledne zme r it sıĺy v ru zny ch soute z ıćh s hasic skou te matikou. Samozr ejme na sledovala odme na. Po skonc enı soute z ı se zac ala zdobit ma jka, kam si kaz dy mohl pr iva zat svu j fa borek. Nas i c lenove potom ma j postavili a sblı z ı cı m sevec erem pr is lo zapa lenı ohne s upa lenı m c arode jnice. Na sledovala volna za bava pr i hudbe a posezenı u pla polajıćı ho ohne. Za SDH i JSDH Nepomuk Vladimír Vozka Pozva nka na hasic skou soute z SDH Nepomuk si Va s dovoluje pozvat na soute z hasic sky ch druz stev Nepomucký chaos Termín konání akce: Začátek: hod. Místo: hřiště u ZŠ Nepomuk K vide nı bude netradic nı s tafetovy be h a poz a rnı u tok. Obc erstvenı zajis te no. Akce se kona za kaz de ho poc ası. Be hem na vratu na za kladnu a uvedenıḿ vozidel do pohotovosti na m byl ope t vyhla s en poplach. Tentokra t se jednalo o technickou pomoc. Me li jsme asistovat za chranne sluz be v Kramolıńe otevr enıḿ uzavr eny ch prostor, kde se nacha zela z ena, ktera upadla na zem. Po pr ı jezdu jednotky na mıśto jiz byl objekt pr ıśtupny a my jsme pomohli ZZS s os etr enıḿ a naloz enıḿ pacientky na nosı tka a do sanitky. Nas e jednotka se vra tila na za kladnu kolem hod. Zasahujıćı jednotky: JSDHO Nepomuk, ZZS VS Vlc ice, PC R Nepomuk. Za SDH i JSDH Nepomuk Vladimír Vozka

4 náměstí A. Němejce 126, Nepomuk (KIC) 4 FOTOSTRANA 6/2013 Zveme širokou veřejnost na Seznamovací let Domluvte si let a objevte Nepomucko z vy s ky za kaznıḱ zaplatı jen palivo, nutna rezervace s uda nıḿ poz adovane de lky letu (min. 10 minut) Doprovodný program: 1. Instrukta z o chova nı letounu ve vs ech fa zıćh letu 2. Orientace v 3D prostoru 3. Uka zka letecky ch map a navigac nıćh pomu cek 4. Komunikace pilota, za kladnı frazeologie 5. Pr edletova pr ıṕrava 6. Prohlı dka letounu (konstrukce, motor, ovla dacı prvky a avionika) 7. Letecka neka zen a jejı du sledky 8. Zıśka nı pilotnıćh licencı 9. Seznamovacı let 10. Be hem letu je cestujıćı informova n o pru be hu letu a opr echodu do ru zny ch fa zı letu 11. V letounu typu CESSNA je moz ne pr ista t a vystr ı dat se na pozici druhe ho pilota OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO Viktorka na R ıṕu Foto Lukáš Mácha Divadelnı pr edstavenı ViktorkanaR ı pu probe hlo vpa tek 17. kve tna v prostora ch baroknı ho arcide kanstvı Nepomuk.

5 6/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Městská knihovna Nepomuk oznamuje, z e v termıńu od 3. c ervna 2013 do 14. c ervna 2013 bude pro ver ejnost zcela uzavr ena. Du vodem uzavr enı knihovny je pla novana revize knihovnı ho fondu, ktera se prova dı dle za kona c. 257/2001 Sb. o knihovna ch a podmıńka ch provozova nı ver ejny ch knihovnicky ch a informac nıćh sluz eb (knihovnı za kon). Uzavr enı knihovny v tomto termı nu odsouhlasila Rada Me sta Nepomuk na sve m zaseda nı dne Rekonstrukce místních komunikací V ulici Na Čiháku byla zahájena pokládka obrubníků a vrstev pod finální povrch komunikace, který bude tvořit živičná vrstva. Vjezdy k nemovitostem a parkoviště budou provedeny ze zámkové dlažby. Foto a text Josef Silovský V Luční ulici je provedena sanace pláně a budou se pokládat obrubníky. Po provedení obrubníků a podkladních vrstev pro komunikaci a vjezdy se položí jako finální povrch zámková dlažba. Zeptali jsme se starosty me sta Starostu me sta Nepomuk Va clava Kova r e jsme poz a dali o odpove ď na ota zku: Pane starosto, město Nepomuk loni provedlo obnovu dvou parčíků, objevila se ve větší míře květinová výzdoba města a letos se pokračuje dál. Spolu s tím se mezi občany rozšířila informace, že si tak zajišťujete zakázky pro vaše zahradnictví. Jak je to ve skutečnosti? V. K.: O tom jsem uz take slys el a necha pu lidi, kter ı tyto lz is ıŕ ı. Protoz e ma m k ver ejne zeleni vztah (me l jsem ji na starost jiz jako pracovnıḱoz PU MO Plzen 3), tak se samozr ejme tomuto u seku ve nuji viditelne vıće nez pr edchozı starostove, kter ı zase me li vztah k jiny m oblastem. Me sto vyuz ı va doda vek a sluz eb asi deseti zahradnicky ch firem z okruhu cca 50 km a dvou firem z ve ts ı vzda lenosti. Jsou to ve ts inou drobne zaka zky na pra ce, ktere si me sto nedoka z e zajistit sve pomocı, napr. rizikova ka cenı na hr bitove nebo produkce sazenic a osiv. Jsou to firmy, ktere zna m ve ts inou jiz z minulosti nebo na ne ma kontakty me stsky zahradnıḱ a jsou s nimi dobre zkus enosti. Dıḱy znalostem ze sve firmy tak doka z u porovna vat ceny a vıḿ, kde co levne nakoupit. Napr. za ve sne kve tina c e i s kve tinami doda va firma z Lokte nad Ohr ı, vzrostle sazenice stromu firma z Obr ıśtvı u Me lnıḱa, pror eza vky stromu, rizikova ka cenı, bezpec nostnı vazby a fre zova nı par ezu odborne arboristicke firmyzes vihova u Klatov a z Plzne. Letnic ky doda vajı zahradnictvı zhoraz ďovic a Klatov. Osivo kve tinovy ch sme sı, ktere letos poprve zkous ıḿe, jsme obdrz eli zdarma jako dar z partnerske ho me sta Kemnath z Ne mecka. Drobnou kve tinovou vy zdobu, ve nce, hnojiva, kve tina c e, travnı semeno apod. kupujeme v Nepomuku na na me stı u mıśtnıćh prodejcu. Jedine sazenice, ktere jsem me stu dodal, byly ty, ktere nynı rostou u obnovene ho pomnıć ku v Na draz nı ulici nedaleko fotbalove ho hr is te, ale ty jsem ve noval zdarma. Moje firma me stu Nepomuk z a dne hrazene zboz ı ani sluz by nedoda vala, nedoda va, a dokud budu ve funkci ani doda vat nebude. De kujeme za odpove ď. Redakce Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ INZERCE 6/2013 KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., slaví v letošním roce 22. výročí vzniku. Na Vinici Nepomuk tel: tel/fax: Naší hlavní výrobní náplní je vzduchotechnika a klimatizace. Dodávky zajišťujeme kompletně, což představuje: projekci obchodní činnost výrobu montáž měření a regulaci servis a opravy nátěry a izolace (vč. protipožární) kontrolu provozuschopnosti požárních klapek ALP potrubí Potrubí vyrábíme a dodáváme v provedení pozink, nerez, hliník, ALP, PVC Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., rozšířila služby i pro maloodběratele. Zabýváme se atypickou zakázkovou kovovýrobou lehkých ocelových konstrukcí, bran a branek, plotových dílců, mříží, zábradlí, stříšek, komínových stříšek, kouřovodů a jiných drobných zámečnických výrobků. Dále nabízíme Klempířské výrobky: parapetní plechy, boční lemování, štítové lemování, oplechování komínů Plechy: pozink, nerez, černý, měď, hliník Hutní materiál: plochá ocel, úhelníky, kulatiny, trubky, jäkly, nosné lišty, závitové tyče, spojovací materiál Příslušenství pro kuchyně a sociální zařízení, vč. montáže a zapojení: digestoře, ventilátory, mřížky, žaluzie, ohebné hadice Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., přeje Všem krásné prázdniny a příjemně prožitou dovolenou! Výměna členských průkazů v Západočeském konzumním družstvu Plzeň Co je vlastně družstvo a k čemu slouží? Každé družstvo je dobrovolným a otevřeným společenstvím osob, založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. ZKD Plzeň je ryze česká obchodní společnost s téměř stoletou tradicí, která má za cíl poskytovat kvalitní výrobky a služby svým členům a dalším zákazníkům v regionu Plzeň-město a Plzeň-jih. V našem podnikání se snažíme vytvářet přiměřený zisk tak, abychom dlouhodobě udrželi v provozu maloobchodní prodejny i v menších obcích a mohli je průběžně zkvalitňovat. V našem podnikání preferujeme lokální dodavatele tak, aby docházelo k rozvoji podnikání a zkvalitňování života v našem regionu. Jsme členy skupiny COOP, což nám umožňuje provádět efektivnější nákup a reklamu společně s ostatními spotřebními družstvy v České republice. Protože vlastníkem družstva jsou jeho členové, preferujeme vždy sociální spravedlnost a solidaritu. Proto ve svých aktivitách podporujeme rozvoj občanské společnosti a místní projekty. Družstvo má také řadu povinností, které vycházejí ze zákona o obchodních společnostech a družstvech. Vzhledem k tomu, že od nabude účinnosti nový zákon, bude družstvo muset přizpůsobit své stanovy této nové legislativě. Každý člen bude do budoucna více zapojen do rozhodování a uvažuje se o svolávání jediné členské schůze jako vrcholného orgánu družstva. Vzhledem k tomu je nutné mít přesné a aktualizované údaje o všech řádných členech družstva. Řada členů již dlouhodobě nekomunikuje, nenakupuje ani jinak neprojevuje svůj zájem o činnost družstva, jejich adresy jsou neznámé, mnoho z nich již pravděpodobně není naživu. Proto představenstvo družstva rozhodlo o výměně členských průkazů, která proběhne od do Žádáme proto všechny členy Západočeského konzumního družstva Plzeň, aby přehodnotili svoje členství a řídili se následujícími pokyny: 1. Člen, který se rozhodne pokračovat v členství, se osobně dostaví na ústředí družstva do zaměstnaneckého a členského oddělení k výměně členského průkazu. Přinese s sebou občanský průkaz (nutné k ověření správnosti evidovaných dat) a dosavadní členský průkaz. 2. Pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit osobně, může jej zastoupit osoba, vybavená úředně ověřenou plnou mocí člena (nutné k ověření správnosti evidovaných dat) a vlastním občanským průkazem. Tiskopis Plná moc je k dispozici na ústředí a v prodejnách družstva. 3. Člen, který nebude mít zájem o další členství v družstvu, ukončí členství dohodou na ústředí družstva nebo přímo v prodejně družstva v působnosti místní členské základny, kde je člen evidován. Při ukončení členství mu bude vyplacen vypořádací podíl ve výši Kč 100,-. COOP. VŠECHNO DOBRÉ

7 6/2013 ZPRÁVY KULTURA 7 Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 29. června hod. náměstí A. Němejce Chcete-li se sta t prodejcem na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Komentovaná prohlídka rodného domu Augustina Němejce Srdec ne Va s zveme ve c tvrtek 13. c ervna 2013 od hod. na prohlı dku rodne ho domu Augustina Ne mejce a za roven i na povı da nı o historii regionu, de dictvı kulturnı krajiny a budoucnosti Nepomucka s Kla rou Salzmann a Pavlem Motejzıḱem. Vstup zdarma. LISTUJEME NOVOU ZELENOU HOROU Pro ty, kter ı neme li moz nost zhle dnout vy stavu v Dome historie Pr es ticka, pr ina s ı druhe letos nı c ıślo vlastive dne ho sbornıḱu Pod Zelenou Horou z ivotopisnou vzpomıńku ke 170. vy roc ı narozenı druhe manz elky Josefa Hla vky, Zdenky Hla vkove Havelkove. Te ma s lechticky ch pohr bu v Dolnı Lukavici, ktery m se ve novala v minule m c ıśle Eva Klepsova, tentokra t vystr ı dalo te ma nejzajıḿave js ıćh kr tu mıśtnı s lechty v lukavicke m kostele sv. Petra a Pavla. Pr ıźnivcu m vzpomıńek Jir iny Jirsove Kykalove na jejı de tstvı na sladovne a Pohor ku v Pr es ticıćh patr ı jejich tr etı a poslednı c a st. Do doby, v nıź z ili S torchovi lovci mamutu,na s zavede pr i sve m archeologicke m putova nı po toku r eky U hlavy spolupracovnı k Za padoc eske ho muzea v Plzni Milan R eza c. Z celkove zatıḿ devı ti registrovany ch nalezis ť na u seku Dehtıń Dolnı Lukavice byly jen na katastru Pr es tic objeveny c tyr i lokality prvnıćh zeme de lcu z mlads ı doby kamenne (neolitu). Nepomuc tı dopisovatele pr ipravili velmi zajı mave povı da nı os pejcha rku v obci Mes no, o dvou zanikly ch zahra decky ch mly nech, ktere pr ibliz uje zanikle mlyna r ske r emeslo, a pokrac ova nı pra ce Lenky S pac kove os kola ch v Nepomuku. Je zame r ene na obdobı I. sve tove va lky, a protoz e pr ıś tı rok budeme vzpomıńat na neblahe vy roc ı jejı ho zaha jenı, nalezneme v tomto pr ı spe vku, mimo objasne nı dobovy ch pome ru ve s kolstvı, take r adu jejı ch me ne zna my ch dopadu na kaz dodennı z ivot nas ich pr edku.rubrika Zrcadlo mıśtnı kultury pr edstavuje vojenske ho modela r e Va clava Jindru z Dolnı Lukavice. Sbornıḱ zakoupı te v infocentru Nepomuk c i v drogerii OC U slava na na me stı. Věra Kokošková Hudební, filmový a divadelní festival nezávislé tvorby Pr elom c ervna pr inese ope t po roce do nas ich konc in multiz a nrovy festiva lek Nefestıḱ. Tato zr ejme nejpestr ejs ı kulturnı uda lost, ktera se v Nepomuku odehra va, bude ope t plna hudby, filmu i divadla. Stylovy za be r bude tradic ne a samozr ejme s iroky, spojnicı je mu snad jen to, z e se vymyka tomu, co obvykle servı rujı mainstreamova me dia. Jme na vystupujıćıćh sice ve ts inou ve ts ine pr ıĺis ner eknou, coz ale neznamena,z e je nestojı za to vide t a slys et. A co z e vs e letos zavı ta do nas eho me stec ka? Napr ıḱlad Teatro Rajdo s nekonvenc nı verzı poha dkyoc ervene Karkulce, kterou ocenı nejen de ti. Bude jovicky kabaret Kajbar s autorskou estra dou c i soubor Rantand, ktery spojuje dramaticke prvky s hudbou a multime dii. Sve z ı filmovou tvorbu bude pr edevs ı m prezentovat reprezentativnı pru r ez nejnove js ı mi snı mky studentu praz ske FAMU. Nejpoc etne ji bude ovs em zastoupena hudba. R ıźne pojate s ansony zape je ope t Gabra za doprovodu sve ho harmonika r e, praz s tı JU-JU pr ivezou moderne pojaty jazz a folkem namıćhany m s elektronikou zavonı Louka. Ujetou rock n rollovou estra du pr edvede CSDVT neboli Co se de je v tra ve, drsny rock v koktejlu s dubstepem namıćha plzen sky Lister a MadeByTheFire zapreludujı instrumenta lnı sona ty posunujıćı hranice metalu netus ene daleko. Znovu se objevı objev lon ske ho roc nıḱu kapela Sukulent z daleke Kamenice nad Lipou, pr etavujıćı motivy z etnicke hudby, reggae, rapu c i drumnbassu v energickou show. Velmi inovativnı a osobite pojetı hip-hopu pr iveze novy praz sky objev Mutanti hledaj vy chodisko. O noc nı afterparty se postara za stup DJu, ať jiz pous tı z desek reggae, drum n bass, elektro nebo breakbeat. Abychom nezapomne li, souc a stı akce bude i z ongle rske vystoupenı a workshop, kde si budou moci na vs te vnıći sami zkusit ne jake ty akrobaticke triky. U toc is te nalezne Nefestıḱ tento rok v area lu Zelenohorske pos ty, kde bude mıśto pro z ivou hudebnı sce nu pod s iry m nebem, bar vc elednıḱu, c ajovnu s filmovy m klubem, vy c ep u ta bora ku i tanc ıŕnu ve sklepenıćh. A protoz e program je opravdu bohaty, budou mu patr it dva dny pa tec nı vec er a cela sobota. V hale Zelenohorske pos ty bude za roven otevr ena vy stava fotografiı mapujıćıćh 13 let c innosti o.s. Nepal, ktera potrva az do poloviny c ervence. Vstupne na Nefestıḱ je tradic ne dobrovolne. Pr ıṕadny vy te z ek bude vyuz it na podporu neziskovy ch, ver ejne prospe s ny ch aktivit. Pr esny program festivalu najdete na stra nka ch Srdec ne zveme! Seznam vystupujıćıćh a pr esny c asovy rozpis bude v pravy c as k nalezenı na zme na vyhrazena! Za obc anske sdruz enı Nepal Pavel Kroupa

8 8 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA KULTURA 6/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url: Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk z Zastupitelstvo města: Dodatek c. 1 (Obec Myslı v), Dodatek c. 3 (Obec Vrc en ) a Dodatek c. 2 (ostatnı obce) ke Smlouve o spolec ne m s kolske m obvodu Za kladnı s koly Nepomuk, okres Plzen -jih ty kajı cı se platby neinvestic nıćh vy daju na z a ka. Prodej nove vznikle pozemkove parcely z pozemku p.p.c. 594/12 v k. u. Nepomuk v obytne zo ne za elektra rnou o vy me r e cca 660 m2 za 600 Kc /m2. Prodej pozemkove parcely nove vznikle z pozemku p.p.c. 594/12 v k. u. Nepomuk v obytne zo ne za elektra rnou o vy me r e cca 531 m2 za 600 Kc /m2. Prodej pozemkove parcely nove vznikle z pozemku p.p.c. 594/64 a 594/12 v k. u. Nepomuk v obytne zo ne za elektra rnou o vy me r e cca 516 m2 za 600 Kc /m2. Prodej pozemku p.p.c. 1726/3 o vy me r e cca 55 m2, ktery vznikne odde lenıḿ od pozemku p.p.c. 1726/1 v k. u. Nepomuk za 70 Kc /m2. Dodatek c. 1/2013 ke Smlouve o poskytnutı financ nı ho pr ıśpe vku Plzen ske mu kraji na zajis te nı dopravnı obsluz nosti u zemı Plzen ske ho kraje ver ejnou vnitrosta tnı linkovou dopravou vy s e pr ıśpe vku pro rok 2013 c inı Kc. souhlasí Su c astı na projektu DSO Mikroregionu Nepomucko Informace po ruce, ktery bude pr edloz en v ra mci X. Vy zvy MAS sv. Jana z Nepomuku Opatr enı 3.8. Bezu roc nou pu jc ku Te locvic ne jednote Sokol Nepomuk za u c elem pr edfinancova nı projektu Rozvoj sportovnı ho area lu TJ Sokol Nepomuk pro pe tanque a tenis ve vy s i Kc se splatnostı do Vy sledek inventarizace majetku me sta Nepomuk k projednalo Na vrh na vyda nı zme ny c.4u zemnı ho pla nu me sta Nepomuk. Zme nu c.4u zemnı ho pla nu me sta Nepomuk. pověřuje Odbor vy stavby z ivotnı ho prostr edı u r ad u zemnı ho pla nova nı k zajis te nı zver ejne nı zme ny. Informace o pr ıṕrave nove ho U zemnı ho pla nu me sta Nepomuk. Poz adavek p. Lukes e a p.vovse na ude lenı vy jimky na provozova nı vy hernıćh hracıćh pr ıśtroju v jejich provozovna ch v Nepomuku. ne Vy jimku na provozova nı vy hernıćh hracıćh pr ıśtroju v provozovna ch p. Vovse a p. Lukes e v Nepomuku. Poz adavek SDH Nepomuk na bezu platny pr evod vozidla CAS16 MB L3000SF SPZ: PJ z majetku Me sta Nepomuk na Sbor dobrovolny ch hasic u Nepomuk. Bezu platny pr evod vozidla CAS16 MB L3000SF SPZ: PJ z majetku Me sta Nepomuk na Sbor dobrovolny ch hasic u Nepomuk. Poda nı z a dosti o dotaci z opatr enı Vzde la va nı, informovanost a volnoc asove aktivity z X. vy zvy MAS SJN na projekt Multimedia lnı vy uka ve volnoc asove m centru Fe nix. Václav Kovář, starosta me sta Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: souhlasí S projektovou dokumentacı ku zemnıḿu souhlasu na rekonstrukci vzdus ne ho vedenı NN ve S kolnı ulici v Nepomuku. Prodej dr eva z me stsky ch lesu pomocı nabı dky uver ejne ne na internetovy ch stra nka ch me sta Nepomuk. Nabı dka bude obsahovat nabı dkovy list, tabulku specifikace proda vane ho dr eva, na vrh smlouvy o dıĺo, fotografie dr eva na skla dka ch. Kupnı smlouva bude uzavr ena s firmou, ktera nabı dne nejvys s ı cenu. určuje Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: Uzavr enı smlouvy o uzavr enı budoucı smlouvy o zr ıźenı ve cne ho br emene a smlouvy o pra vu stavby Dvorec, Roz mita lska ul. knn, NN c ıślo IV /1/VB s firmou C EZ Distribuce a.s. Pla novane por ı zenı aktivnı ch prvku a sluz eb pro pr ipojenı metropolitnı sı te Nepomuk ke CamelNETu. Zada vacı podmı nky pro vy be r dodavatele zaka zky Firewall. Komisi pro vyhodnocenı nabı dek na prodej dr eva z me stsky ch lesu ve sloz enı : Jir ı Fabıḱ, Alena Marus incova, Ing. Jir ı Levy, Va clav Nova k, Josef Silovsky, na hradnıći ve sloz enı : Hubert Vane k, Va clav Hornıḱ, Frantis ek Sedla c ek, Ing. Jir ı S vec, Frantis ek Mas ek. Nabı dku firmy AIP Plzen, spol s r.o. na zpracova nı staticke ho posudku sta vajıćı stropnı konstrukce Me stske ho muzea v Nepomuku, vc etne vy kazu vy me r a rozpoc tu za cenu do Kc bez DPH. Václav Kovář, starosta me sta Hlavnıḿ krite riem vy be ru je cena. Za pis z jedna nı Komise pro obc anske za lez itosti ze dne souhlasí S poda nıḿ z a dosti o dotaci z Programu podpory kultury v Plzen - ske m kraji pro rok 2013 na zı ska nı financ nı ch prostr edku na c a stec ne pokrytı na kladu spojeny ch s por a da nı m setka nı partnersky ch me st ve dnech Cenıḱ placeny ch sluz eb a poplatku Me stske knihovny v Nepomuku.

9 6/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KULTURA 9 ukládá Jaroslavu Somolı kovi zaktualizovat cenı k na internetovy ch stra nka ch me sta. Dohodu s U r adem pra ce C R krajskou poboc kou v Plzni o ukonc enı Smlouvy o organizaci a vy konu ver ejne sluz by. Smlouvu o vy konu a organizaci ver ejne sluz by uzavr enou s U r adem pra ce C R krajskou poboc kou v Plzni. Pr ide lenı socia lnı ho bytu obc anovi na za klade doporuc enı Odboru socia lnıćh ve cı, zdravotnictvı a kultury Me stske ho u r adu Nepomuk. Prona jem kiosku u baze nu na st v Nepomuku firme Expert Distribution s.r.o., Dlouha 705/16, Praha na dobu urc itou od do Prona jem nebytovy ch prostor o vy me r e 33 m2 v Nepomuku, na m. A. Ne mejce 88, Ing. Danielu S edive mu od , za na jemne ve vy s i Kc /rok a za na klady za sluz by spojene suz ı va nıḿ nebytovy ch prostor dle pome rovy ch me r idel. Dohodu o skonc enı smlouvy o na jmu nebytovy ch prostor, Nepomuk, na m. A. Ne mejce 88 Katastra lnı u r ad nejpozde ji k souhlasí S podpisem Dohody o poskytnutı dotace z Programu rozvoje venkova C R od Sta tnı ho zeme de lske ho intervenc nı ho fondu (SZIF), regiona lnı ho odboru (RO) C eske Bude jovice na projekt Expozice B24 Libera tor. Celkove vy daje projektu jsou Kc, celkova vy s e pr iznane dotace je Kc. souhlasí S podpisem Dohody o poskytnutı dotace z Programu rozvoje venkova C R se Sta tnıḿ zeme de lsky m intervenc nıḿ fondem (SZIF), regiona lnıḿ odborem (RO) C eske Bude jovice na projekt Centrum volnoc asovy ch aktivit FE NIX. Celkove vy daje projektu jsou Kc a celkova vy s e pr iznane dotace Kc. Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na akci Propojenı ulic Swalmenska a Tr ebc icka v Nepomuku : EUROVIA Silba a.s Kc bez DPH VAVR I K STAVBY s.r.o ,35 Kc bez DPH SWIETELSKY stavebnı s.r.o Kc bez DPH souhlasí S uzavr enıḿ smlouvy o dıĺo s firmou EUROVIA Silba a.s. za cenu Kc bez DPH. Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na akci Vy spravy mıśtnıćh komunikacı Nepomuk a Dvorec : Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: Z a dost o posouzenı a schva lenı protipoz a rnı ochrany nosne konstrukce na ZS Nepomuk. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Schva lenı rozde lenı hospoda r ske ho vy sledku s kolsky ch pr ıśpe vkovy ch organizacı do fondu rezervnı ho a fondu odme n. Pr ide lenı na jemnı ho bytu v Nepomuku, Na Vinici 544, obc anovi na dobu urc itou od do za na jemne ve vy s i ve cne usme rn ovane ho na jemne ho. Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na dodavatele oken bytove ho domu c.p. 367 vulicij. Kubıḱa Nepomuk. Uzavr enı smlouvyodı lo s firmou AR OKENNI TECHNIKA s.r.o. za celkovou cenu Kc bez DPH. Vyve s enı za me ru na prona jem pozemku parc.c. 100/2 v k.u. Kramolıń o vy me r e m2. EUROVIA Silba a.s ,00 Kc bez DPH Vavr ıḱ stavby s.r.o ,26 Kc bez DPH SILNICE NEPOMUK s.r.o ,50 Kc bez DPH souhlasí S uzavr enıḿ smlouvy o dıĺo s firmou EUROVIA Silba a.s. za cenu Kc bez DPH. Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na akci Vy be rove r ıźenı na projekt skutec ne ho provedenı budovy c.p. 88 na na m. A. Ne mejce v Nepomuku : AIP Plzen, spol. s r.o Kc bez DPH Kadlec PROJEKT s.r.o Kc bez DPH Vavr ıḱ stavby s.r.o Kc bez DPH souhlasí S uzavr enıḿ smlouvy o dıĺo s firmou Kadlec PROJEKT s.r.o. za cenu Kc bez DPH (tato firma podala nabı dku dr ı ve). souhlasí Se zme nou ty kajıćı se rozs ıŕ enı stavby o nove kabelove vedenı pla novane akce Nepomuk, Zelenodolska -NN, knn a poz aduje pr iloz enı kabelu ver ejne ho osve tlenı do vy kopu kabelove ry hy. Vy sledek nabı dkove ho r ıźenı na prodej dr evnı hmoty z me stsky ch lesu (objem dr evnı hmoty je 884,06 m3), cena bez DPH: PaeDr. Petr Nosek, Pod Chalupami 9, Plzen Kc ACLESIA s.r.o., provozovna Za mek 674, Stra z nice Kc ARBOLES s.r.o., Ma jova 1176, Str ı bro Kc OPERA SILVATICA s.r.o., V sade 1505, Vlas im Kc PaKa s.r.o., 5. Kve tna 669, Blovice Kc UNILES a.s., Na draz nı 248/III, Sus ice Kc souhlasí S podpisem Kupnı smlouvy s vı te znou firmou, ktera nabı dla nejvys s ı nabı dku. Pokud by na kup dr eva odmı tla, uzavr e se smlouva s dals ıḿ za jemcem. Havarijnı stav kanalizace v ulici Na C iha ku ve Dvorci. S vy me nou u seku kanalizac nı stoky, dnes jiz v havarijnıḿ stavu, nebylo v projektu poc ı ta no. ukládá Investic nı mu technikovi zar ı dit vy me nu uvedene ho u seku kanalizac nı stoky vc etne administrace dle platne legislativy. Smlouvu o vy pu jc ce c mezi Plzen sky m krajem a me stem Nepomuk, jejı mz pr edme tem je vy pu jc ka software ArcGIS for Desktop (licence Basic) Me stu Nepomuk za u c elem pr ıśtupu k datu m projektu Digita lnı mapy ver ejne spra vy Plzen ske ho kraje. Jedna se o bezplatnou vy pu jc ku. Václav Kovář, starosta me sta ukládá Financ nı mu a majetkove mu odboru vyve s enı za me ru na prona jem pozemku parc.c. 100/2 v k.u. Kramolıń ovy me r e m2. Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na doda vku a monta z 2ksvy klopny ch basketbalovy ch kos u vc etne konstrukcı do Sportovnı haly Nepomuk: Basket MAX s.r.o Kc bez DPH SPORT LX s.r.o Kc bez DPH ROYAL TECH s.r.o Kc bez DPH Uzavr enı smlouvy o dıĺo s firmou ROYAL TECH s.r.o. na doda vku a monta z 2 ks basketbalovy ch kos u za celkovou cenu Kc bez DPH. Dopis U ZSVM ohledne z a dosti o pr evod parcely ZE, pu vod PK c. 376/3 vk. u. Dvorec (po digitalizaci pozemek p.p.c. 555/7). Uzavr enı smlouvyodı lo s firmou MACA N PROJEKCEDSs.r.o.na vypracova nı projektove dokumentace pro prova de nı stavby Obytna zo na za elektra rnou. Václav Kovář, starosta me sta

10 10 KULTURA ZE ŠKOL 6/2013 Modernı vyuc ova nı Str ednı s kola Oselce se v letos nıḿ s kolnıḿ roce projektem Modernizace vy uky vs eobecny ch a odborny ch pr edme tu zapojila do programu EU Penı ze str ednı m s kola m. Co vlastne tato modernizace pr ina s ı? Tı m nejdu lez ite js ı m je vy uka prostr ednictvı m digita lnı ch uc ebnı ch materia lu. V dnes nı dobe jiz nemohou tis te ne uc ebnice jako jediny zdroj materia lu pro vy uku postac ovat, a tak jsou dopln ova ny, ne kdy zcela nahrazova ny pra ve digita lnıḿi materia ly. Aby se vy uka nestala pouhy m vy kladem uc itele a mohli se na nı podıĺet i sami z a ci, byly na nas ich s kola ch, v Oselcıćh i Blovicıćh, zr ıźeny multimedia lnı uc ebny. Na rozdıĺ od te ch, ktere jsou por ıźeny jiz z pr edchozı ho projektu EU a slouz ı pr edevs ıḿ odborne vy uce na truhla rne, mohou tyto vyuz ı vat uc itele pr i vs ech pr edme tech. Protoz e se v dnes nı dobe stalo samozr ejmostı ovla da nı IC techniky a komunikace v cizıḿ jazyce(vnas em pr ıṕade v anglic tine a ne mc ine ), slouz ı jedna z uc eben za roven jako poc ı tac ova a jazykova. K tomu byly por ıźeny specia lnı programy a vybavenı, coz umoz n uje kaz de mu z a ku bezprostr ednı kontakt pr ıḿo s uc itelem, aniz by byl rus en ostatnıḿi. Velky m pr ı nosem pro r emeslne obory je moz nost ry sova nı v konstrukc nıḿ 2D & 3D programu progecad. Zatıḿ je tento program vyuz ı va n vtruhla r sky ch oborech, v budoucnu jej budou pouz ı vat i ostatnı obory. Tıḿ ale modernizace nas ı s koly nekonc ı. V souc asne dobe je v jedna nı dals ı projekt, v ra mci ktere ho bychom mohli odborny vy cvik obohatit o CNC stroje. V pr ı pade za jmu o studium na Str ednı s kole Oselce (c tyr lete obory s maturitou ume leckor emeslne zpracova nı dr eva a ume leckor emeslne zpracova nı kovu ) nebo o ne ktery z uc ebnıćh oboru s vy uc nıḿ listem (truhla r, oprava r zeme de lsky ch stroju, mechanik-oprava r motorovy ch vozidel) se mu z ete podı vat na stra nky nebo jes te le pe, navs tivte na s v ktery koliv vs ednı den. Vy hodou je, z e uvidı te nas e z a ky pr i pra ci, prohle dnetesis kolu pr i be z ne m provozu a aktua lne zhle dnete i letos nı vy robky nas ich maturantu.te s ıḿe se na Vas i na vs te vu. Za SS Oselce Lucie Staňková

11 6/2013 ZE ŠKOL Za kladnı s kola Nepomuk Výstava dětských výtvarných prací v prostorách Základní školy Nepomuk 11 Turnaj Mc Donald s Cup Dne 15. kve tna 2013 se konalo okresnı kolo fotbalove ho turnaje MC Donald s Cup v Pr es ticıćh. V kategorii tr ı da i v kategorii tr ı da se zu c astnilo pe t s kol. ZS Nepomuk v kategorii tr ı da skonc ila prvnı a postoupila do krajske ho kola v Plzni, v kategorii tr ı da nas e s kola skonc ila tr etı.poc ası bylo vy borne. Por adı v kategorii tr ı da: 1. Nepomuk, 2. Spa lene Por ıć ı,3.s te novice, 4. Pr es tice, 5. Dobr any. Nejleps ı str elec byl Luka s Sla dek ze ZS Nepomuk. Por adı v kategorii tr ı da: 1. Dobr any, 2. S te novice, 3. Nepomuk, 4. Pr es tice, 5. Kasejovice. Nejleps ı str elec byl Antonıń Viktora ze ZS Nepomuk. Pavel Flajšman,z a k 5. B ZS Nepomuk 1. MI STO Foto 3 Jozef Schejbal Exkurze Praha Dne 23. a 25. dubna 2013 si z a ci osmy ch a deva ty ch roc nıḱu rozs ıŕ ili sve znalosti mimo s kolu. V tyto dny navs tı vili v Praze expozici Geosve t, Hrdlic kovo muzeum na Pr ıŕodove decke fakulte Univerzity Karlovy a Na rodnı muzeum. Geosve t je mineralogicka a paleontologicka galerie zaloz ena v roce Minera ly z ru zny ch zemı a zkamene liny vyhynuly ch organismu (napr ıḱlad trilobiti, amoniti, otisky stromovity ch plavunı nebo prvohornıćh ryb) de tem doka zaly, z e i nez iva pr ıŕoda mu z e by t rozmanita ana dherna. V Hrdlic kove muzeu lektor i Pr ı rodove decke fakulty z a ku m pr iblıź ili na lezy c eske ho antropologa Ales e Hrdlic ky, doplnili poznatky o vy voji c love ka od Australopite ka az po Foto 3 Jozef Schejbal Homo sapiens, uka zali kostru c love ka v ru zny ch obdobıćh vy voje a take ve srovna nı s kostrami jiny ch prima tu. Pro ty, kter ı majı blıź e k historii, byla tou spra vnou volbou vy stava Monarchie v Na rodnıḿ muzeu. Z a ci tu procha zeli sve tem Habsburske rodiny, me s ťanske spolec nosti i venkova 19. stoletı. Nads ene komentovali dobovou mo du, vybavenı doma cnostı, pr edme ty dennı potr eby, ale doslova si je zıśkala c a st nazvana Sve t de tı, kde si ne kter ı vyzkous eli dobove oblec enı, jinı zase poznali, jake to bylo klec et za trest na hrachu. Radost na m ude lalo i to, z e navs ech mıśtech, ktera jsme v Praze navs tı vili, pru vodci chva lili za jem nas ich z a ku a jejich vystupova nı. RNDr. M. Kotrbatá, ZS Nepomuk

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 6/2013 červen 2013 NEPOMUK do Cesta časem, vy stava ZUS Nepomuk, Mala galerie Nepomuk, vy stava je pr ıśtupna po pa hod, so ne hod Koncert Standy Červenky a Lucie Cihlářové Dobrý věci chtěj čas, hod., rodny du ma. Ne mejce 8.6. Hraje a zpívá Mambo, hod., Sokolovna Koncert populární hudby, Základní umělecká škola Nepomuk, hod., Mala letnı sce na, vpr ıṕade nepr ıźnive ho poc ası se koncert uskutec nı v aule ZS 14. a NEFESTÍK neza visly hudebnı, filmovy a divadelnı festival, vstupne dobrovolne, Zelenohorska pos ta POKER TOURNAMENT, hod., Sokolovna 15. a Seznamovací let, moz nost prole tnout se nad krajinou Nepomucka, od 8.30 hod., letis te Tojice. Za vazne rezervace na tel Toulky českou krajinou, vernisa z vy stavy obrazu Josefa C erne ho, hod., Mala galerie Nepomuk, vy stava potrva do Nepomucký chaos, soute z hasic sky ch druz stev, por a da SDH Nepomuk, hod., hr is te u ZS Nepomuk POKER TOURNAMENT fina le, hod., Sokolovna Když se sejdem, hod., Sokolovna Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce S hasiči hurá na prázdniny IV., de tsky den, od hod, hr is te u ZS Nepomuk NEPOMUCKO Mistrovství světa sajdkár Kramolín Malé folklorní slavnosti Pod vrc en skou lıṕou, hod., Vrc en Novoveský sandál, festival folk country, hod., Nova Ves Cesta za pohádkou, odpoledne pro de ti s poha dkovy mi postavic kami na ceste ke kapli sv. Marke ty, start pod kopcem, hod. Spálené Poříčí Basinfirefest rockovy festival, vıće info na Blovice Slavnostní otevření zámeckého parku Hradiště v Blovicích, od hodin, doprovodny program od 10 hodin, vstup zdarma Chanovice Dětský den v Holkovicích, od hodin, odpoledne plne her a za bavy pr edevs ıḿ pro de ti, ale i pro dospe le (Osadnı vy bor Holkovice, Obec Chanovice) Pouť v Defurových Lažanech, tradic nı sva tec nı vıḱend Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale, od 9.00hodin, nohejbalovy turnaj neregistrovany ch hra c u v Dobroticıćh (SDH Dobrotice) Výstavy v hale Zelenohorské pošty do Re:konstrukce, ohle dnutı za 10 lety postupny ch oprav Zelenohorske pos ty let v Nepálu, retrospektivnı pru r ez kulturnıḿi akcemi obc anske ho sdruz enı Nepal Vy stavy jsou volne pr ıśtupne votevıŕacı dobe Expozice vetera nu (c erven: denne mimo ponde lı hod.) Na co se můžete těšit v červnu: Pivní slavnosti Borůvkobraní, za jezd do Borovan, por a da C ZS Dvorec Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Výstava denivek, vystavuje Ing. Pavel Nova k, rodny du ma.ne mejce XXXII Nepomucký trojúhelník Přehled dalších kulturních akcí na Nepomucku najdete na: Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 6/2013 ZPRÁVY Z REGIONU 13 Kabelová televize v Nepomuku Dnem 12. br ezna byla dokonc ena digitalizace kabelove televize v Nepomuku. Souc asny stav je 17 analogovy ch programu a36 digita lnıćh i v kvalite HDTV. Takova to nabı dka je naprosto unika tnı a vysve tlıḿe volbu tohoto technicke ho r es enı. Tato informace je sme r ova na hlavne na toho, kdo z jaky chkoliv du vodu doposud odmı ta pr ı jem z kabelove ho rozvodu, pr estoz e dnes je tento pr ı jem bezkonkurenc nı oproti individua lnıḿ pr ı jmu m (DVB-T, DVB-S) co donabı dky i kvality. U vodem je vhodne ozr ejmit fakta z minulosti a tıḿ vyvra tit iru zne my ty. Kabelova televize v Nepomuku byla realizova na v prvnı polovine 90. let minule ho stoletı s financ nı spoluu c astı obc anu,mu Nepomuk a hlavne SPT Telecom. Take i proto jiz od poc a tku nebyla programova nabı dka diferencova na a poplatek byl vz dy socia lne zohledn ova n. Po roce 2000 dos lo k na ru stu kana lu (i zpoplatn ovany ch). Kdyz v roce 2008 dos lo k digitalizaci, to znamena, z e vysı lac e pozemnı i satelitnı vysı lajı digita lne. Velke kabelove spolec nosti (UPC), nebo spolec nosti kapita love silne zajistily na u rovni minima lne prima rnı m stupni opticky rozvod (vy kop) a vlastnı pr evod D/A se realizuje u uz ivatele, buď pr evodnıḱem D/A (koupeny m/pronajaty m), nebo novy m televiznı m pr ijı mac em s D tunerem. (Investice provozovatele cca 10 milionu,kaz de ho uz ivatele Kc / Kc a vıće bez moz nosti rozboc enı pro dals ı televizor). Proto bylo rozhodnuto, z e digita lnı konverze bude realizova na na u rovni HPS (hlavnı stanici) a pro uz ivatele nedojde k z a dne mu proble mu. V te dobe pro informaci sta l individua lnı satelitnı komplet vıće nez korun. V na sledujıćıḿ obdobı byl tlak na provozovatele, aby rozs ir oval programovou nabı dku, to se ale stalo kontraproduktivnı m, neboť zjednodus ene poc et kana lu je limitova n pr enosovy m pa smem a poc tem zesilovac u vkaska de (intermodulac nı zkreslenı ). Toto se naprosto projevilo na novy ch TV (Plazma, LCD). Sniz ujıćı se cena satel. kompletu a cıĺene sme r ovana propaganda (programy zadarmo ) vedla k odklonu od kabelove televize. Jen pro informaci digitalizace na u rovni HPS byla ve vy s i cca korun. Objevil se novy proble m, ktery nikdo nepr edpokla dal. V lokalite Nepomuk a okolı nenı te me r proble m sterestria lnı m pr ı jmem z Kras ova, Svataboru, Plzne, Klatov, ale ac je to k nevıŕ e, na str es e(mys leno na cele str es e) HPS (katastra lnı u r ad) je kvalitne chytatelny pouze 1. MPX C T k. 34 z Kras ova. Toto je ove r eno me rovou sluz bou z Brna i Plzne. Provozovateli se podar ilo najı t novy princip digitalizace, ktera byla umoz ne na novou technologiı a ktera zohlednı socia lnı hledisko. Pro stare a socia lne slabe uz ivatele byl vytvor en analogovy paket, ktery ma v souc asnosti 17 programu.na te chto uz ivatelıćh je aby si na kupem Set top boxu, nebo novy m TV pr ijıḿac em (s tunerem DVB- T) rozs ıŕ ili nabı dku o digita lnı kana ly. Majitelu m televizoru s DVB-T tunerem nebo s televizorem se Set top boxem je k dispozici 36 programu (i HDTV), kde unika tnost je na strane uz ivatele dualita analogovy ch a digita lnı ch programu a moz nost rozboc ova nı pro vıće televizoru, coz individua lnı pr ı jem jednodus e neumoz n uje. Servis a údržba V rozvodu kabelove televize je cca 180 zesilovac u (aktivnı da lkove napa jene ), v rozvodu je cca 20 sı ťovy ch zdroju (UPC garantuje opravu nahla s ene poruchy do 48 hodin). Vy padek, vy luka energeticke sı te na trase odpojı pr enos signa lu sme rem od HPS (i v pr ıṕade bour ek). Inz eny rska rada o pouz itı UPS je nesmysl. Udrz uje se sı ť dvacetileta, kde se opravuje a souc asne repasuje cca 20 % aktivnı ch prvku (zesilovac u )kaz dy rok. Nepomucka kabelova televize, nejstars ı kabelova TV v kraji, jedna z nejlacine js ı chvc R, pros la se ctı analogovou distribucı, umoz nila uz ivatelu mpr echod na digitalizaci, aniz by tıḿbyliuz ivatele ne jak zatı z eni, bohuz el z objektivnı ch du vodu nebyla schopna odolat lobisticky m tlaku m na vy hody individua lnıćh satelitnıćh pr ı jmu, ale to se podar ilo v letos nı m roce naprosto eliminovat nejen kvalitativne a kvantitativne, ale z hlediska s rozs ir ova nıḿ HDTV bude vas e eventua lnı investic nı na klady r es it za va s. Eventua lnı dotazy viz telefon na infokana lu NIKA, nikoliv anonymnıḿ Nepofo rem. Ing. Jaroslav Jíra Letošní májka v Nekvasovech POJD TE SI S NA MI HRA T Dne por a da Klub oselecky ch z en CESTU ZA POHA DKOU pro de ti. Pr ijďte stra vit pr ı jemne odpoledne s poha dkovy mi postavic kami na ceste ke kapli sv. Marke ty, nad Oselcemi. C eka va spr ekvapenı na kaz de mkroku. Na za ve r si opec eme bur tıḱy, ktere dostane kaz de dı te zdarma. Pr ekvapenı pro de ti vezme te na hradnı oblec enı. Start: od 14. hod, pod kopcem (sme r z Oselec do Chlum - Nekvasov) Pr i nepr ıźnive m poc ası se akce rus ı. Bliz s ı informace na tel.: Foto Lucie Duspivová Stave nı ma je v pr edvec er prvnı ho kve tna se jes te dnes vyda vajı chlapci do lesa, aby porazili co nejvys s ı strom na staroc eskou ma jku tradic nı symbol jara. Nejinak je tomu i v Nekvasovech. V s est hodin podvec er zde zac aly pr ıṕravy na ma jku. Poma hali te me r vs ichni od de tı az po du chodce. De vc ata ozdobila ma jku, chlapi pr ipravili kmen a pomocı traktoru ozdobenou ma jku vztyc ili. Pote uz nic nebra nilo podpa lit hranici. Nekvasovs tı hasic i dodali sud pivaapona roc ny ch pr ıṕrava ch se dospe lı odme nili zlatavy m mokem a de ti opec eny m s peka c kem. Ma jku bylo tr eba celou noc bedlive hlı dat, protoz e by ji mohli pr espolnı podr ıźnout a ukra st! Ma jka byla uhlı da na a tradice pro tento rok v Nekvasovech zachova na! Lucie Duspivová

14 14 INZERCE SPOLKY 6/2013 Prodej slepiček Dru bez C erveny Hra dek, firma Dra b, ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Lohman hne dy, Tetra hne da a Dominant z ı hany, kropenaty, c erny, z luty, modry a bıĺy. Slepic ky pouze z nas eho odchovu! Sta r ı slepic ek ty dnu cena Kc /ks v zac a tku snu s ky 178 Kc /ks Prodej se uskutec nı : v pa tek 28. c ervna 2013 Nepomuk u fary v hod. Pr ıṕadne bliz s ı informace tel: , , Pr i prodeji slepic ek nova sluz ba vy kup kra lic ıćh koz ek, cena Kc /ks PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Štípané palivové dřevo 33 cm délka tvrde dub, buk, br ıźa 950 kc /prms me kke smrk, borovice 850 kc /prms Palivové dřevo 2 metry tvrde dub, buk, br ıźa 950 kc /prm me kke smrk, borovice 850 kc /prm Doprava možná. Tel.: , Kadeřnictví IN U Sokolovny 560, Nepomuk Přijmeme absolventy středních škol. Obor vzdělání nerozhoduje. dámské stříhání pánské stříhání dětské stříhání STŘÍHÁNÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVÍRACÍ DOBA: PO PÁ 8 18 hod. SO dle objednávek tel Požadujeme: za kladnı znalost anglicke ho nebo ne mecke ho jazyka, znalost pra ce na PC Nabízíme: Odpovı dajıćı financ nı ohodnocenı Kontakt: Petr Slavıć ek, tel.: , Kamila S kyrtova, tel.: , KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o., Kasejovice Mateřské centrum Beruška Nepomuk Foto 2 Vladislava Bělová U klid Oa zy mla dı a sta r ı Dne 14. dubna 2013 se i Mater ske centrum Berus ka rozhodlo pr ipojit k akci Ukliďme sve t a pro letos nı rok vybralo prostory za DPS Oa zu mla dı a sta r ı. Ozna menı v br eznovy ch Nepomucky ch novina chokonane akci me lo jen jeden cı l, nastartovat za jem ver ejnosti o nas e z ivotnı prostr edı. Neboť spousta z na s se sta va ke sve mu okolı zcela lhostejna a nepor a dek a vandalismus jiz ani nevnı ma. Aproc nepr ispe t tı m, z e rodic e pu jdou svy m de tem pr ıḱladem? K nemale mu zklama nı se ses la jen hrstka nads eny ch dobrovolnıḱu. Manz ele Be lovi, manz ele Kinclovi, Petra S ampalıḱova, Jana Troja nkova, Jana Doubkova a k posıĺenı idei i nas eho pr esve dc enı na s pr is el podpor it i pan starosta Va clav Kova r se z enou. Sesbıŕali jsme odpadky v oa ze i v jejıḿokolı, obrousili stare stoly a lavic ky a natr eli nove pro obyvatele DPS i pr ıṕadne na vs te vnıḱy. Da le jsme vesely mi barvami oz ivili i sta vajıćı dr eve nou housenku a zbavili plevele skalku i za hon lemujıćı kruhovou cestu. Poc ası na m pr a lo a tak na m s la pra ce pe kne od ruky. Chte la bych touto cestou pode kovat obyvatelu m DPS za financ nı pomoc na na kup barev a laku, me stu Nepomuk a zejme na panu starostovi za neusta lou podporu nas ı neziskove organizace a i vs em zmin ovany m za vykonanou pra ci, jejich vza cny c as a v neposlednı r ade za jejich odhodla nı ude lat ne co pro ostatnı a budoucı. S pozdravem a vıŕou v dals ı nads ene dobrovolnıḱy Jana Doubková

15 6/2013 INZERCE 15 PLZEŇ s. r. o. REALIZACE STAVEB OBCHODNÍ ČINNOST Ing. JAN SALÁT jednatel společnosti Brojova Plzeň Tel Fax Mobil PRACOVNÍK STUDIA, PLZEŇ Uplatnıḿe 3 4 lidi v oblasti: pra ce s klienty, servis a poradenstvı, objedna vky. Požadujeme: serio znı jedna nı, komunikativnost, pracovitost a vztah k pra ci s lidmi. Vztah ke zdrave mu z ivotnı mu stylu, pr ıṕadne sportu. Nabízíme: pra ci v kancela r i, volnou pracovnı dobu, pros kolenı a moz nost ru stu. Tel. č.: PONDĚLÍK PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ JAN Tojická 221, Nepomuk Dvorec Tel.: , Pondělí Pátek hod. PneuServis AutoServis TruckServis Diagnostika pro osobní i nákladní vozidla Autodoprava Prodej PropanButan LPG čerpací stanice Linde Technoplyn KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 6/2013 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč Prodám nové svatební šaty zn. Agnes, vel. 38, cena 1500 Kč a svatební šaty vel. 40, cena 800 Kč. Tel Prodám dětskou digitální váhu zn. ETA, PC: 1700 Kč, nová cena 700 Kč. Tel Prodám dětskou autosedačku 9 25 kg, levně. Tel Prodám křeslo ušák za 200 Kč, invalidní chodítko čtyřkolové s brzdami a košíkem zn. Ideal za Kč. Tel Prodám tašky cementky 280 ks, žihelky 150 ks á 1 Kč/kus. Tel Prodám byt 2+1, šatna, balkon, 2. p., panelový po rekonstr. Nepomuk, cena dle dohody, volný na podzim. Tel Hledám pronájem bytu v Nepomuku. Tel Pronajmu byt 3+1 v centru Nepomuku 120m². Informace na tel Návrhy a realiz. zahrad, údržba zahrad, parků, jezírka, vodní plochy, zem. práce, terén. úpravy, drobné stavby. Tel Kancelářské prostory k pronájmu ve středu Nepomuku, 1. patro, 4 místnosti, 120 m², volné ihned. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Báječný český Eidam 30%, plátky 100 g...14,90 Budulínkova pařížanka 12% 130 g...10,90 při koupi 2 ks omalovánky zdarma Pikantní plzeňská klobása, cena za 1 kg ,00 Kuře I. BDR, cena za 1 kg...54,00 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Tvaroháček 90 g vanilka/kakao...9,90 Madeland 45% výkroj, cena za 1 kg...179,00 Smetana ke šlehání 31%, 200 g, Kunín...15,90 Šunka Bohemia výběrová, cena za 1 kg...149,00 Kominický česnekový točený, cena za 1 kg...79,00 Pegas vanilka s griotkovým toppingem 370 ml...32,90 TRUHLÁŘSTVÍ BDL Berkovec Diviš Lukáš VYRÁBÍME, DODÁVÁME: INTERIÉRY od návrhu po kompletní dodávku kancelářský nábytek, bary, restaurace, prodejny, recepce KUCHYNĚ masivní, dýhované, foliované neomezené možnosti kombinací barev a tvarů kompletní dodávky včetně spotřebičů za zajímavé ceny (nezávazné cenové nabídky) OBÝVACÍ POKOJE PRACOVNY LOŽNICE DĚTSKÉ POKOJE masív, dýha, lamino SCHODY DVEŘE DROBNÝ NÁBYTEK ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE olepování ABS hran 0,5-2 mm MĚCHOLUPY 37, mob: , url: home.tiscali.cz/berkovec Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod.

17 6/2013 INZERCE 17 INZERTNÍ ČLÁNEK V Nepomuku si pochutnávají na chřestu, podotkla paní Müllerová s lehkým mlasknutím ku Švejkovi, který pomalu zvedl hlavu od novin. Jen jestli císaři pánu dovezli ten jeho oblíbený z Ivančic na Moravě? podotkl Švejk s důležitě zvednutým prstem. C erven U Zelene ho stromu bude plny pr ekvapenı Skonc ily tradic nı pouťove kola c ove dostihy, kve tnove oslavy a svatby, la ska ale pokrac uje i da le napr ıć rokem a generacemi. Cele Nepomucko se jiz pr ipravuje na le to a pra zdniny, zahra dky z ijı grilova nıḿ au pravami a take S vejk restaurant a hotel U Zelene ho stromu pr edstavı v c ervnu sve novinky. A nejen gastronomicke. Chr estove jarnı menu i novy jı delnı lıśtek jsou jiz ver ejnosti zna my a jiste i kritizova ny, jak by va vc echa ch tradic ne zvykem. C ervnove Chuti monarchie, jiz svy m na zvem Za lety po kuchynı ch cı sar sky ch la znı, nejen pr ipomenou oblibu cıśar ovny Alz be ty a Frantis ka Josefa I. tra vit chvıĺe odpoc inku vslavny ch evropsky ch la znı ch, ale pr edevs ı m nabı dne recepty z doma cıćh luhu aha ju. Toto menu nabı dne dobove recepty maria nskola zen ske, karlovarske iluhac ovicke. Vyfiletovany c erstvy siven pec eny na ma sle s bylinkovy m garni, novy mi bramborami s petrz elkou a citro novou oma c kou, stejne jako kra lic ı stehno pec ene na majora nce sja hlovo-pohankovy m rizotem s kozı m sy rem, vı ce nez pr ı jemne pote s ı labuz nı ky. Nebude chybe t kur ecı knedlı c kova kre mova pole vka s restovany mi hlavic kami chr estu, ani grilovane kur ecı prso s mac kany mi bramborami aartyc okovy m sala tem a jako sladky dezert jahodove tvarohove knedlı c ky. Takz e tohletradic nı pr ipomenutı kuchyne c asu, kdy se psalo c. a k., se ve S vejk restaurantu bude konat od c tvrtka 20. c ervna do nede le 23. c ervna Je zna mo, z e menu cıśar ske rodiny pr ipomıńalo rodinne menu rakousky ch doma cnostı. Dokonce se stejny mi pokrmy a chody jako ve ve ts ine vı den sky ch rodin. Lis ilo se samozr ejme surovinami, ktere musely by t nacı sar ske m dvor e vy hradne rakouske. Siveni c i pstruzi z kla s ternı ch sa dek z Mariazell, vz dy se zajıḿavou oblohou c i ovocem, kachny z Burgenlandu, husy ze Salzburgu. Nebo vyhla s ene a dovezene z Mikulova. Chr est z Ivanc ic S cıśar em je pra vem spojova n Tafelspitz s ru zny mi vloz kami, masovy mi, ja trovy mi c i krupicovy mi knedlıć ky a frita tovy mi nudlemi, ale on i cı sar ovna milovali kava renske za kusky, zejme na v la znıćh, dodnes pra vem pr ipravovane. A ru zne teple ovocne knedlıć ky, tvarohove c i bramborove, od jahod po merun ky z Retzu, spojujı nas e kuchyne neodde litelne a patr ı tedyina c ervnove gastronomicke pr ipomenutı Monarchie. Pra ve na tento vı kend pr ijedou pr a tele z partnerske ho me sta Nepomuku, holandske ho Swalmen, kter ı budou nejen bydlet v hotelu U Zelene ho stromu, ale mohou toto menu i ochutnat. Vs ichni se ptajı, co se de je ve dvor e hotelu U Zelene ho stromu. Roste zde nove vıćeu c elove zar ıźenı Pivovarský dvůr. Pr edevs ı m sportovis te pro milovnı ky badmintonu, nohejbalu, streetbalu c i male kopane, spu jc ovnou kol, posezenıḿ pro cyklisty, maminky s de tmi a de tsky m hr is te m. Nebude chybe t ani maly spolec ensky sa l pro 60 osob, terasa snovy m grilem, ve ktere m lze ugrilovat cele prase. Coz je zajı mava nabı dka nejen pro za jemce ze s iroke ho okolı kna vs te ve, ale i k uspor a da nı oslavy c i spolec enske ho setka nı. Nove prostory se budou moci vyuz ı t i k tanci a spolec ne mu cvic enı. Takz e se ma nepomucka ver ejnost u S vejka, na co te s it. Tradice zdejs ı ho popula rnı ho male ho grilova nı u terasy pr ed hotelem na na me stı bude i letos o sobota ch pokrac ovat od c ervence po cele le to. Co r ıći za ve rem? Pr ida me jeden tradic nı recept z one ch c asu, ktery pr ıḿo pr eshranic ne spojuje vı den skou a c eskou mlsnost a ktery mohl i Josef S vejk ochutnat: Ale kdyz jednou ochutna te, ve r ı me, z e tyhle palac inky zar adı te do svy ch oblı beny ch receptu. Šmyklavé budějické palačinky Vezmeme 7 dkg cukru, 14 dkg polohrube mouky, ½ l mle ka, 8 z loutku a snı h z 8 bıĺku, vanilkovy cukr. Na pa nvi rozpustı me ma slo, nalejeme na to te sto a opec eme jen z jedne strany. Sesuneme na ve ts ı nahr a ty talıŕ, posypeme palac inku vanilkovy m cukrem a upec eme stejne dals ı palac inku. Da me ji na tu prvnı a znovu posypeme vanilkovy m cukrem. Na poslednı vrstvu nalijeme polevu z rozpus te ne c okola dy, us lehany snı h a posypeme sekany mi or ıś ky. Takz e jen popr ejeme c tena r u m a labuz nıḱu m a nejen pro c erven Dobrou chuť. (vam)

18 18 SPOLEČENSKÁ KRONIKA INZERCE 6/2013 Životní jubilea Vzpomínka 90 let Stanislav Kovářík 86 let Božena Miklánková 85 let Miloslav Růžička 85 let Helena Polívková BLAHOPŘEJEME PODĚKOVÁNÍ Domov klidne ho sta r ı vz inkovech, pr ıśp. organizace de kuje panı Ru z ene Duchon ove za poskytnutı inanc nı ho daru. Ing. Karel Vostrý -r editel DKS Z inkovy PRODEJ POZEMKŮ Me sto Blovice nabı zı k prodeji 13 kompletne zası ťovany ch stavebnı ch pozemku v lokalite Hradis te ovy me r e od 750 m² do m². Pozor: některé pozemky jsou již rezervované! Cena za m² je stanovena na 790 Kc, tj. jedna z nejniz s ıćh cen na Plzen sku! Pr edpoklad vybudova nı fina lnı komunikace je do r (v ceně). Více informací: RK Pubec, p. Polívková, NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát redaktorem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , Vzpomínka Oznámení o úmrtí Dne 8. kve tna uplynulo osm let, kdy na s navz dy opustila panı Milada Tafatová z Nepomuku. S láskou vzpomínají děti, manžel, maminka a sestra s rodinou. Z ije da lvsrdcıćh te ch, kter ı ji me li ra di. Dne 10. c ervna to bude pe t let, co zemr ela panı Růžena Míkovcová. Stále vzpomínají manžel a synové s rodinami. Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. Byli jsme dva. Na lásku, na život, na boj, i na bolest i chvíle štěstí. S hluboky m za rmutkem v srdci oznamuji vs em pr a telu m, zna my m aby valy m nepomucky m spoluobc anu m, z e na s navz dy opustila panı Jana Kubíková, rozena R epova. Dne 6. kve tna 2013 ve ve ku 70 let zemr ela po vyc erpa vajıćı nemoci v bezbolestne m spa nku zaopatr ena paliativnı pe c ı v nemocnici Sv. Bonifa ce ve me ste Winnipeg, provincie Manitoba, Kanada. Poslednı rozlouc enı se zesnulou se konalo 9. kve tna 2013 vzpomıńkovy m obr adem a na slednou kremacı na vy slovne pr a nı zesnule. Nepomucka rodac ka, ktera nikdy neopomne la pouka zat na sve rodis te,ktere pr ed mnoha roky v mlade m ve ku opustila, doka zala dıḱy sve pevne vu li vytvor it rodine nove za zemı v zemi, ktera se stala jejıḿ druhy m domovem. V tehdy pro na s nezna me zemi pr evzala vu dc ı roli a u spe s ne zac lenila nas ı rodinu do kanadske spolec nosti. Vychovala tr i de ti, ktere se narodily jes te v zemi rodic u a dostaly typicky c eska jme na Jana, Jitka, Jaroslav. Pozde ji se podıĺela na vy chove generace vnuku Olivera, Leona a Raymonda, na ktere byla obzvla s te jiz s titulem babic ky gramma velmi hrda! Děkuji Všem, kteří i malou vzpomínkou uctí její památku! She rest piecefully in eternity! Jaroslav Kubík, manžel

19 6/2013 KŘÍŽOVKA PRO VOLNÝ ČAS 19 KŘÍŽOVKA V tajence červnové křížovky se skrývá jméno světce, jehož kaple se nachází v zelenohorském zámeckém areálu. Tento světec, františkán, teolog a kazatel, pomáhá mimo jiné v situaci, kdy potřebujeme nalézt ztracené věci. Řešení minulé křížovky: JAN NEPOMUCKÝ ACROSS, LKA, CITOSLOVCE PŘEDLOŽKA AKADEMICKÁ BOSON, BZUČENÍ S 2.PÁDEM ZKRATKA AILE, ANÝŽ, IKAR ŘÍMSKY 499 ZKR. JEDNOTKY ČASU FRANCOUZSKY KŘÍDLO KÓD SRÍ LANKY 2. část tajenky PLOŠNÁ MÍRA PENTLE SOLMIZAČNÍ SLABIKA ZUTÝ ŘÍMSKY 999 VYSOKOHORSKÁ PASTVINA ZN. STRONCIA JESTLI VYHOVOVAT SPZ STRAKONIC ELEKTR. VODIČ NAD KOLEJEMI SPZ VSETÍNA ČÁST ŽILINY INIC.HERCE RODENA ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY ŘÍMSKY 501 PRŮHLEDNÁ HMOTA DISHARMONIE ŽENSKÉ JMÉNO ZÁPOR ČÁST ZAŽÍVACÍ TRUBICE ZN. AVIVÁŽE NÁZEV HLÁSKY SPZ NITRY PLES VETCHÁ ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE INICIÁLY HERCE USTINOVA ŘEKA V JIŽNÍM VIETNAMU ZN. TELLURU PŘEDLOŽKA STARŠÍ VZTAŽNÉ ZÁJMENO KILOMETR INDICKÝ FILM 1. část tajenky JINAK NĚM. BABIČKA RUSKÁ ŘEKA ŘÍMSKY 1004 NÁŠ ROCK. ZPĚVÁK ANGL. NAPŘÍČ SVĚTOVÝ POHÁR HEREC SPOJKA PODŘADÍCÍ ŘÍMSKY 4 ANGL. ZKR. SVATÁ ČERNÁ SILNÁ KÁVA BÁSNICKÝ ZÁPOR ČAJ OSLOVENÍ MUŽE ČESKÝ MEDAILÉR A ZLATNÍK AKADEMIE VĚD SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné Obtížné

20 20 VOLNÝ ČAS FE NIX se poprve pr edstavil na pouti 6/2013 Šikovný Filip točí na keramickém kruhu Další foto na fotostraně 27 V sobotu 18. kve tna 2013 se poprve na ver ejnosti pr edstavil projekt Centra volnoc asovy ch aktivit FE NIX. Lektor i FE NIXU spolu s organizac nıḿ ty mem pr ipravili pro na vs te vnıḱy area lu UNIBRICK vra mci tradic nı pouťove akce ne kolik workshopu, dıĺen. Dospe lı i de ti me li moz nost pod vedenıḿ lektoru vyra be t s perky z FIMO hmoty, toc it na hrnc ıŕ ske m kruhu, ple st kra sne dekorace zpapıŕu, malovat obraz aj. Ve kembylau c ast neomezena, a proto se u stolu se spoustou kora lku, dra tku, prova zku, nu z ek, lepidel vystr ı dali jak ti nejmens ı, tak jejich rodic e nebo babic ky a de dec kove. Ne kter ı tvor ili, jinı fandili te m, kter ı pra ve vyra be li sve da rky, mnoho z nich se ptalo na konkre tnı kurzy s otevr enı m od za r ı. Nejve ts ı za jem byl zaznamena n o atletiku pro de ti, jo gu, power jo gu, tanec, krouz ek lesnı moudrosti a vy tvarne kurzy. Rozda vali se bulletiny s programovou nabı dkou a FE NIX s radostı razı tkem potvrdil prvnı se rii pr ihla s ek. Centrum FE NIX take dnem 18. kve tna zviditelnilo sve nove webove stra nky ktere budou vpru be hu c ervna a dals ı ch me sı cu dopln ova ny o podrobne js ı informace, fotogalerii, nove typy kurzu. Kaz de ho, kdo bude chtı t sezna mit se s jednotlivy mi aktivita osobne, zveme v u tery nebo ve c tvrtek od do hodin do budovy budoucı ho centra, A. Ne mejce 88, jen 50 metru nad Infocentrem Nepomuk. Az do 20. c ervna si mu z ete pr ijı t pro bulletiny, rezervovat sve mı sto v krouz ku, nakoupit komponenty nebo hmotu FIMO na vy robu s perku,pr ı padne prohle dnout budovu, kde budou kurzy probı hat. Od 21. c ervna se pak objekt pro ver ejnost uzavr e az do za r ı 2013 z du vodu rekonstrukce. Pr ı jem pr ihla s ek vs ak bude nepr etrz ite probı hat pr es webove stra nky Rezervace mıśta do zde uvedeny ch aktivit je pouze za 100 Kc (za loha je vratna vpr ıṕade zme ny na zoru). Prosıḿe o vc asnou rezervaci, protoz e mnoho aktivit je za me rne pla nova no pro male skupinky okolo 10 u c astnıḱu. De kujeme za vas i pr ı zen ate s ı me se na setka nı osobnı, telefonicka i ova. Zdravı va s koordina torka projektu Miroslava Brožová ( ,

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014 Zápis č. 25 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014 Schůze začala v 18 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Kadlec,, p. Routa. P. Říha Omluveni: p. Rendlová,

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze

Více

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dvougenerační volná rodinná vila č.p. 375 s příslušenstvím a s pozemky, Horní Počernice, Praha 9, nejlepší lokalita Technický popis Popis oblasti Rodinný

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov Program zasedání: konaného dne 31.10.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov, 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) 2. Zvolení zapisovatele a

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Bc. Marek Karger, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor Smékal, Marek Šváb, Ladislav

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015 Začátek: 19:00 hodin Přítomni: R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, J. Luža, K. Dibus, L. Mitáček Omluveni: Hosté: Zapisovatel:

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

Zasedání ZO 03/2016 dne 25. 04. 2016 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2016 dne 25. 04. 2016 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2016 dne 25. 04. 2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2016 dne 25. dubna 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Z. Hovorková,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin.

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní

Více

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Uhřický zpravodaj 3. vydání rok 2013 Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Datum vydání: 15. 11. 2013 MK ČR E 20615 Strana 12 ze 12 Strana 1 ze 12 Z obecní matriky:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2012

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2012 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 27.9.2012 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 6 členů

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Rada 76 (10.03.2014) 1

Rada 76 (10.03.2014) 1 Zápis č. 76 ze schůze rady města Velešín, konané dne 10.03.2014 Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Jiří Růžička Omluven: Ing. Vladimír Jantač Host: Karel Krejčí jednatel

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více