@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od hod,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,"

Transkript

1 Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky se konaji: v p{tek dne LI". ledna 2013 od hod, odst. 1a$34odst.3 a o zm6n6 n6krervch do hod. a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8100 hod. do hod. 2.., Mistem kondni voleb je volebni mistnost v sidle Obecniho riiadu Stihlice se sidlern Stihlice d.p. 5 Volidi bude umofndno hlasovdni pot6, kdy prok6ze svoji totoznost a statni obdanstvi er platn;im obdansk;im prflkazem nebo platnym cestovnim pasem CR.NeprokaZe-li uvedend skutednosti stanovenymi doklady, nebude mu hlasovfni umozneno. Volidi budou dodany 3 dny piede dnem voleb hlasovaci lfstky. Ve dnech voleb na Z6dost volide okrskovd volebnf komise vydh za chybdjfci nebo znehodnocend hlasovacf lfstky nov6 hlasovacf lfstky. Ve Stmicich dne Al2 Tom65 Rychta.X starosta obce

2 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Černokostelecko na rok 2013 Příjmy úroky Příjmy celkem 20,-Kč Výdaje dohody služby bankovní poplatky služby pošt Výdaje celkem 25760,-Kč Financování krytí schodku zůstatkem na účtu z min.let Financování celkem 25740,-Kč Vyvšeno na úřední a el.úřední desce obe dne: Sejmuto z úřední a el.úřední desky obce dne:

3 Obec Štíhlice Návrh rozpočtu roku 2013 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 1 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v , Daň z příjmů fyz.osob zvl.sazb , Daň z příjmů práv.osob , Daň z příjmů PO-vlastní , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů 5 600, Odvod z loterií a podobných he 4 000, Správní poplatky 300, Daň z nemovitostí , Neinv.přijaté dotace ze st.roz ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: , Pitná voda Příjmy z pronájmu ostatních ne 1 000, Přijaté přísp.na pořízení/voda ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 2310 Pitná voda , Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu nebytových p 9 000, Přijaté nekapitálové příspěvky-elektrika ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství , Pohřebnictví Hroby-Příjmy z pos.služeb a 4 050,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3632 Pohřebnictví 4 050, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky-eko-kom ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00

4 Obec Štíhlice Návrh rozpočtu roku 2013 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 2 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a 100, Příjmy z úroků ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 6171 Činnost místní správy ,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00

5 Obec Štíhlice Návrh rozpočtu roku 2013 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 3 / 6 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 2212 Silnice Opravy a udržování cest , Silnice-výstavba ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 2212 Silnice , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obsl ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , Pitná voda Vodovod-výstavba ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 2310 Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace-výstavba ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Základní školy Školy-transfery obcím v okrese ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3113 Základní školy , Ostatní záležitosti kultury Kronika-Ostatní osobní výdaje 2 000,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 000, Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Kulturní akce-příspěvky 6 000, Kultura-Věcné dary jubilanti 5 500, Dary obyvatelstvu 2 000,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majet ,00

6 Obec Štíhlice Návrh rozpočtu roku 2013 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 4 / 6 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu Prodejna-Elektrická energie , Opravy a udržování ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení-el. energie , Veř.osvětl.-Opravy a udržování 5 000, Veřejné osvětlení-stavby ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státním ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nebezpečný odpad-služby 7 500,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 500, Sběr a svoz komunálních odpadů Komunální odpad-služby ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Tříděný odpad-služby ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje 8 000, Nákup ostatních služeb 1 000, Věřejn.prostr.-Opravy a udrž , Cestovné 500,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Požární ochrana - dobrovolná část

7 Obec Štíhlice Návrh rozpočtu roku 2013 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 5 / 6 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu Hasiči-dotace ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva , Povinné pojistné na veřejné zd , Cestovné 2 000,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje-dohody 2 000, Povinné pojistné-sociální zab , Povnné pojistné-zdravotní , Ostatní povinné pojistné 500, Knihy,tiskoviny 1 500, Drobný hmotný majetek , Nákup materiálu j.n , Úřadovna-Elektrická energie , Služby pošt 2 000, Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultace,poradensk,právnické , Služby zpracování dat , Opravy a udržování , Cestovné 1 000, Pohoštění 500, Ostatní nákupy jinde nezařazen 1 000, Svaz měst a obcí-dotace 2 456, Úřadovna-techn.zhodn ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 6171 Činnost místní správy , Ostatní finanční operace Vlastní-Platby daní a popl.st ,00 Org: ,00 ** Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace ,00

8 Obec Štíhlice Návrh rozpočtu roku 2013 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 6 / 6 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek ,00

9 Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70, Český Brod MUCBX000ZP6O Spis. zn.: Č.j. Vyřizuje: Telefon: S-MUCB 28967/2012/ŽP/IS MUCB 30597/2012 St árková Český Brod, dne A/20 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI Obec Štíhlice, Štíhlice 5, Kostelec nad Černými Lesy (dále jen "stavebník") dne podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Štíhlice-tlaková kanalizace" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 490/8, 1001/1, 1017/1 v katastrálním území Doubravčice a 438/34, 438/24 a 845 v katastrálním území Štíhlíce. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení čj /10/ŽP/IS ze dne Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako stavební úřad příslušný podle 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 115 odst. 4 a 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti st avebního povolení, ve kterém podle 112 odst. 2 st avebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným st anoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, úřední dny pondělí od 8,00-17,00 hod. a středa od 8,00-17,00 hod.). Poučení: Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Otisk úředního razítka Ivana Stárková, v.r. oprávněná úřední osoba odborný referent vodoprávního úřadu Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

10 Č.j. MUCB 30597/2012 str. 2 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: účastníci (dodejky) Obec Štíhlice, IDDS: tuja9ba Petruše Hudecká, Milady Horákové č.p. 848/90, Bubeneč, Praha 7 Petr Hudecký, Milady Horákové č.p. 848/90, Bubeneč, Praha 7 Michaela Kuličková, Na Vinobraní č.p. 3010/59, Záběhlice, Praha 106 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn Obec Doubravčice, IDDS: q4daj9u Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 dotčené správní úřady Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Č. lesy, IDDS: 3hdj9cb ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Dokumentace, IDDS: v95uqfy Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Kolín, IDDS: 2dtai5u Město Kostelec nad Černými lesy, IDDS: yy6b6nm Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, Český Brod MěÚ Český Brod odbor ŽPaZ, náměstí Husovo č.p. 70, Český Brod MěÚ Říčany odbor životního prostředí, IDDS: skjbfwd MěÚ Říčany, silniční správní úřad, IDDS: skjbfwd Obecní úřad Doubravčice, IDDS: q4daj9u Obecní úřad Štíhlice, IDDS: tuja9ba Policie České republiky, KŘP Střed.kraje DI Kolín, IDDS: 2dtai5u RWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Telefónica O2 Czech Republic, a.s, IDDS: d79ch2h Ústav archeologické památkové péče, středních Čech, IDDS: eaig3gd Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého č.p. 1899, Pardubice 2 ostatní Městský úřad Český Brod, stavební odbor, nám. Husovo č.p. 70, Český Brod

11 OBtrC st'iiili{lt! sidlo 28t 63 Stfhtice tp.5 tel.32l J7 642 J3l Oznrlmeni na zriklad6 zrikona i. 128i2000 Sb. o obcich v platn6m zn6nf oznamujeme ZAKTIiR ORCE \c vdci realizovandlro z:itrtdru pron{jrnu obecnf nernovitosti itfhlicc Ip..14 (Klub obianri Stittti.),* *,"hl*dem k nii5i riiasti obdanri tla akcich v,,klubu" \' zitnnirn obdobi pi'i.iinl6 z6rn6r sniieni nf,iemndho v ohdohi od prosince 2{112 do hi'ezna 20t3 na polovinu, ti Ki nrisfine. V'e lhfttd l5 dnri ode dne rleiejnfni, tj. dn 26. ll.2tl2 je mointi na Clbeenf riiad Stitrtice piedloiit pfsemni pifp. nfmitkv u pfipo*fnky k zfrneru otne.!e Stfhlicich l7 " l{l.7[ll2 {..'/.'/ /' r' / i:,:,,a./, ), /- i,.-.. c t a a t t a a t a 9 ta + t a a a a a a a a { a a. Torn65 Rvchta - starosta obce \'.y"ve5eno: Sejmuto: 5. ll.21ll2

12 obec *-rfut,rcn sfdlo Stihtice dp.5 tel.3!l 67'1 17rr, Ozn*meni na zdklad6 zrikona i. 128/2000 Sb. o obcich v platndm znlnf oznamuieme zaiusn rirce Pronajmout ohecnf pobmek p.d. 86/2 v k"rr. Stitrtice (zahrada u lrytovek) o r'-ym6ie m2 za 5,- KI za I m2 a rok. tj. roine? 000"- Kd"!c lhrite 15 qlnri ode dne z-veiejn6ni, ti. clo je nroin na Obecni riiad Stitrlice pfeclloiit pisemnd svuj zijem, piip" nrimitky a plirrominkv k z*m6ru cbcc.!e Stihlicich l? tz Tam65 Rvchta '- stercsta obce 1 1r'6$eno: [ $. I f}. 2t] [ 2 Se'imuta: ?012

13 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Štíhlice, Tomáš Rychta, podle 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky se konají: v pátek dne 12. října 2012 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu dne 13. října 2012 od 8,00 hod. do 14,00 hod. 2. Místem konání voleb je volební místnost v sídle Obecního úřadu Štíhlice se sídlem Štíhlice č.p Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo znehodnocené hlasovací lístky nové hlasovací lístky. Ve Štíhlicích dne Tomáš Rychta starosta obce Štíhlice

14 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 64449/ENV/12 Ing. Hejhal/l Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje Jako příslušný úřad Vám v souladu s 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje (dále též jen oznámení koncepce ) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky na ovou adresu: Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení: tel. ČNB Praha 1 IČ: fax: č.ú /

15 2 1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit. 2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení. Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách pod kódem koncepce MZP140K. Pozn.: Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím u. Oznámení koncepce na CD obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností. Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, kancelář č. 715, Vršovická 65, Praha 10. Příloha: Oznámení koncepce na CD Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

16 Městský úřad Kostelec nad Černými lesy, stavební úřad náměstí Smiřických 53, Kostelec nad Černými Lesy Č.j: 1441/2012/JF - 4 Kostelec nad Černými Lesy, dne: Vyřizuje: Jiří Fortelka Telefon: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad,stavební úřad Kostelec nad Černými lesy, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: místní komunikace na pozemcích p.č. 25/6, 25/9, 25/10, 269/115 a 794/1 v k.ú. Štíhlice, kterou podala Pavla Vašinová (nar ), Přišimasy 77, Přišimasy takto: Podle 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby pro stavbu: místní komunikace na pozemcích p.č. 25/6, 25/9, 25/10, 269/115 a 794/1 v k.ú. Štíhlice. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou. 2. Stavba místní obslužné komunikace pro budoucí rodinné domy bude umístěna na pozemcích p.č. 25/6, 25/9, 25/10, 269/115 a 794/1 v k.ú. Štíhlice. Nová komunikace o celkové šíři 8m a délce 83m je navržená jako obousměrná komunikace o šíři silniční pláně 4,5-6m s jednostranným příčným sklonem 2,5%, chodníkem, obratištěm a zelenými pasy. Místní komunikace bude sloužit pro dopravní obsluhu budoucích rodinných domů. Navrhovaná komunikace bude z jedné strany kolmo napojena na silnici III/11311 a z druhé strany ukončena obratištěm. Umístění komunikace je rovněž zakresleno ve výkresu č.f.1. situace, který je součástí ověřené projektové dokumentace. 3. Výše uvedené zelené pasy budou sloužit k likvidaci dešťových vod z nově navržené obslužné komunikace a k umístění inženýrských sítí. 4. Povolení stavby komunikace je v kompetenci příslušného speciálního stavebního úřadu (MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy) 5. Budou dodrženy podmínky souboru stanovisek MěÚ Říčany - odbor ŽP ze dne č.j. 8026/2012- MURI/OŽP-00354: Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. 14 a 15 zák.čnr č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: Záměr je třeba projednat formou závazného stanoviska k trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, na základě nově podané žádosti, na MěÚ v Kostelci nad Černými lesy, OŽP, který ji následně se svým stanoviskem z hlediska ÚPD postoupí zdejšímu orgánu ochrany zem. půd. fondu, na MěÚ v Říčanech, OŽP. Dle 5 odst. (3) zák. ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zem. půd. fondu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) územní rozhodnutí nebo územní souhlas, jímž má být dotčen zemědělský půdní fond, vydává stavební úřad na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je závazným stanoviskem podle správního řádu. Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle 9 odst. ( 6) (zákona) je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žádost k trvalému odnětí spolu s přílohami naleznete na dokumenty, formuláře. V žádosti uvede žadatel účel zamýšleného odnětí, k žádosti připojí údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě nájemců k navrhovanému odnětí, předběžnou /2012/JF - 4

17 bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití, dále stanovisko Obce Štíhlice z hlediska územně plánovací dokumentace. Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. 48 zák.č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek. Orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. 60 a 67 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek. Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle 76 a 77 zák.čnr č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek. Orgán odpadového hospodářství příslušný podle 79 zák.č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Za předpokladu dodržování povinností uložených zákonem č.185/2001sb., o odpadech a souvisejících předpisů v platném znění, nemáme k uvedené dokumentaci připomínek. Orgán ochrany ovzduší příslušný podle 50 zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší): Bez připomínek. Vodoprávní úřad příslušný podle 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek. Silniční správní úřad příslušný podle ustanovení 40 odst. 4 písm. a ) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska existence sítí - Bez připomínek. 6. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření: ČEZ Distribuce a.s., ze dne e.č : V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Před započetím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s r.o., tel V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanizmy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy. Při činnostech v ochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být zažádáno o samostatný souhlas. V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel. : Budou dodrženy podmínky Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje obsažené v jejich vyjádření ze dne zn.2257/12/ksús/kht/kut. 8. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu, odbor životního prostředí, Komenského nám , Říčany ze dne pod č.j /2012-MURI/OŽP/00151 souhlas s odnětím pozemku ze ZPF: 1.Za odnětí půdy ze ZPF nebude podle 11 odst.6 zákona č.334/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoven odvod, neboť se jedná o komunikaci při bytové výstavbě na plochách určených k tomu účelu schváleným územním plánem. 2. Termín zahájení a rozsak skrývky ornice bude oznámen 14 dní před zahájením stavby orgánu ochrany ZPF. Sejmuté kulturní vrstvy půdy budou použity na výše uvedeném pozemku pro následnou rekultivaci ploch dotčených stavbou. 3. Podle 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/94 Sb., o podrobnostech ochrany zemědělského půdního fondu bude veden protokol o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, v němž se uvedou všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. 4. Za vedení deníku ručí osoba pověřená stavebním dozorem, nebo odborným vedením stavby, popř. zhotovitel. 5. Do vydání stavebního povolení je tento souhlas vázán na uvedený účel výstavby. V případě změny účelu do doby nabytí právní moci stavebního povolení, pozbývá tento souhlas platnosti a musí být provedeno nové řízení. 6. Zábory zemědělské půdy, nevyžadující souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (zábor kratší než 1 rok) budou ohlášeny pověřenému orgánu ochrany ZPF před zahájením skrývkových prací. 7. Podmínky stanovené v tomto souhlasu v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu musí být obsaženy v územním rozhodnutí nebo stavebním povolení, které bude v této věci vydáno. 8. Tento souhlas k odnětí půdy ze ZPF nečiní výše uvedený pozemek stavebním a nenahrazuje stanoviska ostatních orgánů státní správy. 9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, OŘ Kolín - DI, Václavská 11, Kolín ze dne č.j. KRPS /ČJ Budou dodrženy podmínky správce sítě elektronických komunikací TELEFÓNICA O2, Praha 4 ze dne č.j /12: I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tornu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo /2012/JF - 4

18 zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK I. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než lm od NVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefonica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca lm. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo III. Práce v objektech a odstraňování objektů Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a /2012/JF - 4

19 odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. V. Přeložení SEK: V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefonica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". VI. Křížení a souběh se SEK Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v /2012/JF - 4

20 úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 12. Každá změna proti schválené dokumentaci bude bezprostředně projednána s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení. 13. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutími je zodpovědný navrhovatel. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Pavla Vašinová (nar ), Přišimasy 77, Přišimasy O důvodnění Městský úřad,stavební úřad Kostelec nad Černými lesy obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. V řízení byla doložena tato vyjádření, stanoviska, sdělení, rozhodnutí: - stanovisko HZS Stč.kraje, Kolín - stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., o existenci sítí - vyjádření Policie ČR, OŘ Kolín - souborné stanovisko MěÚ Říčany - vyjádření MěÚ Říčany, odboru životního prostředí - ZFF - vyjádření VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín - vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín o existenci energetických zařízení - vyjádření ZVHS Hradec Králové - vyjádření VUSS Praha - plná moc k zastupování - stanoviska Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - souhlas obce Štíhlice Městský úřad,stavební úřad Kostelec nad Černými lesy opatřením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: (úterý) konané v kanceláři stavebního úřadu v Kostelci n.č.l.. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad,stavební úřad Kostelec nad Černými lesy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatelky a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Městský úřad,stavební úřad Kostelec nad Černými lesy v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že navrhovaný záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací ani v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, která byla v průběhu řízení shromážděna. Městský úřad,stavební úřad Kostelec nad Černými lesy v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku /2012/JF - 4

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více